GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD"

Transcriptie

1 GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Notulen vergadering GMR Maandag 3 november 2014 Locatie: o.b.s. De Vuurvogel aanwezig/afwezig Ouders Personeel Overig Frank Broomans Afw. Marcel Hofstee x Paul Moltmaker x Ronald Helder (secr.) x Diana Bos x Johan Franken x José Hoekstra (v.z.) x Ad Knol (v.v.z.) x Henk Kemper x Yvonne van de Leur x Cor Scholte x Sandra Steenhuis x Nick Bruins Afw. M.k. Joyce Kuik x Helen van der Velde (notulist) x 1. Opening en vaststellen agenda José opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. In het bijzonder Johan Franken, hij is vanavond aanwezig om punt 2 en 3 van de agenda toe te lichten en eventuele vragen te beantwoorden. 2. Voorstel Beheer Personeelsgegevens Personeelsdossiers worden gedigitaliseerd. Met de overstap naar het nieuwe administratiekantoor Dyade, is er besloten deze digitalisering tegelijk ook plaats te laten vinden. Youforce - RAED - Cupella - personeels- en salarisadministratie verzuimmanager bekwaamheidsdossiers In de nieuwsbrief van december wordt uitleg gegeven over dit digitaal dossier. Nieuwe medewerkers ontvangen bij de aanstelling ook direct informatie over dit digitale dossier. Men gaat dan dus akkoord met deze digitalisering wanneer men in dienst treedt bij Plateau Openbaar Onderwijs. Er worden enkel zaken gearchiveerd die relevant zijn voor het functioneren van de medewerker. Het is mogelijk dat, wanneer een medewerker naar een andere school gaat, het dossier op verzoek van de medewerker opgeschoond kan worden, oude, niet relevante informatie kan dan uit dit dossier gehaald worden. Er is een mogelijkheid om een notificatie aan te geven, zodra er dan iets in het dossier gedaan wordt, krijgt de medewerker een . Johan zoekt uit wat de bewaartermijnen van de personele gegevens zijn. De afspraken rondom de bewaartermijnen worden door Johan nagezonden. De PGMR stemt nog niet in met het voorstel Beheer Personeelsgegevens. Het moet eerst duidelijk zijn welke stukken er in het personeelsdossier komen alvorens dit traject in werking wordt gesteld. Ook is het van belang dat alle werknemers hiervan op de hoogte worden gesteld. 1

2 3. Voorstel Overname conciërges Awerc per a. Voorstel Uitbreiding Functieboek en Functiebouwwerk Het is de bedoeling de conciërges die nu via Awerc bij Plateau aan het werk zijn, zelf in dienst te nemen. Wanneer dit gebeurt, ontvangt Plateau ook een subsidie voor deze mensen. Het functieboek en het functiebouwwerk moeten dan worden uitgebreid. De functie die de conciërge uitoefent, wordt dan opgenomen in het functieboek. Wanneer de mensen van Awerc officieel in dienst genomen worden, is er dus ook een bestaande functie voor deze mensen. Wanneer Plateau de mensen van Awerc in dienst neemt, voldoet Plateau ook bijna aan de eisen van de participatie-wet. De mensen die worden overgenomen, worden in de schaal geplaatst die het meest overeenkomt met het salaris dat de mensen nu ontvangen. De PGMR stemt in met het voorstel Overname conciërges Awerc per De PGMR stemt in met het voorstel Uitbreiding Functieboek en functiebouwwerk. 4. MARAP Ter informatie. 5. Mededelingen Paul Moltmaker Schoolbezoeken Paul heeft de laatste tijd veel schoolbezoeken gedaan. Hij heeft vooral MR-en bezocht om toelichtingen te geven. Lidi Buurman is benoemd als directeur op de Marskramer. Chris Vegter is per 1 november van de Driemaster naar de Veldkei gegaan. Op de Veldkei neemt Heleen Drenth-Tjassens de directiefunctie waar. Verzelfstandigingsonderzoek Het onderzoek loopt. Wanneer er voorstellen komen, wordt de GMR geïnformeerd. IHP Het IHP is al vastgesteld, maar moet voor 1 januari bijgesteld worden omdat per 1 januari het buitenonderhoud bij Plateau zelf komt te liggen. Bij de MFA s moeten hier dus extra afspraken vastgelegd worden. Cor vraagt of er ook gekeken wordt naar samenwerkingen met praktijkscholen, zo kunnen er stage-plaatsen worden geboden en tevens levert dit dus ook een financieel voordeel op voor Plateau. Paul geeft aan dat Jack van den Broeke hier eventueel over kan praten. Kloosterveen Er wordt nieuwbouw gepleegd bij o.b.s. Kloosterveen. Deze school deelt een gebouw samen met de C.O.G.. Het is wellicht mogelijk dat o.b.s. Kloosterveen na de verbouwing het huidige gebouw in z n geheel betrekt en C.O.G. samen met de Parel (Gereformeerd Onderwijs) in de nieuwbouw trekt. Wanneer dit aan de orde is, moeten hier zeker afspraken over gemaakt worden. Zeker wat betreft de staat van het huidige gebouw t.o.v. het nieuw te bouwen gebouw. Arbeidsmarktplatform 2

3 Er is een onderzoek om in de gehele provincie Drenthe een mobiliteitsplatform op te zetten. Dit is, ook voor de krimpgebieden, aantrekkelijk. Het onderzoek wordt gedaan door personeel van alle Drentse schoolbesturen. Begroting 2015 Paul vraagt namens Guido of de begroting is goedgekeurd. De GMR stemt in met de begroting Nieuwe CAO Het nieuwe BAPO-beleid wordt op de eerst komende bijeenkomst besproken. Het voorstel wordt dat de BAPO zoals die er nu is, één op één overgenomen wordt. Er is dan wel de mogelijkheid om BAPO in te leveren. De verwachting is dat hier niet veel gebruik gemaakt gaat worden. Er wordt nog gesproken over de enquête die is opgezet en verstuurd door de bedrijfsarts. Tot nu toe lijkt het er op dat de respons laag is. Dit is iets wat de GMR-leden van te voren al aan hadden gegeven bij de bedrijfsarts. Wanneer de resultaten van de enquête bekend zijn, komen deze terug in de GMR. 6. Mededelingen dagelijks bestuur Ronald geeft zijn kijk op zaken weer. Er wordt besloten dat de volgende vergadering een eigen vergadering van de GMR wordt, zonder mededelingen van Paul. Op die manier kan er goed bekeken worden wat de nieuwe vergaderstructuur van de GMR gaat worden. Het is gewenst dat er tijdens vergaderingen ruimte is om de mening van elkaar te horen en een duidelijk standpunt aan te nemen, hier is tijd voor nodig. De GMR staat voor kwaliteit en wil daar ook voor blijven staan. De GMR-leden mailen agenda punten naar Ronald, hij stelt hier een agenda uit samen. Vervolgens kan iedereen daar naar kijken, toevoegingen zijn welkom. 7. Concept verslag vergadering 15 september Enquête bedrijfsarts: De tijd tussen het ontvangen van de vragen en het geven van commentaar op deze vragen en het versturen van de mail, was kort. Er was geen ruimte voor van de GMR voor opmerkingen op deze vragen. Cor en José maken opmerkingen over de notulen, deze opmerkingen worden verwerkt. Verder worden de notulen goedgekeurd. 8. Ingekomen stukken (ter informatie) - nieuwsbulletin nr. 2 - adressenlijst GMR per Verslag commissies ICT De voorzitter van de ICT- commissie is niet meer in functie. De nieuwe voorzitter is de directeur van o.b.s. Kloosterveen; Jantje Lammers 10. Evaluatie scholing Cor heeft de rekening van de scholing ontvangen. Cor geeft aan dat de rekening niet klopt, hij is verontwaardigd dat de rekening naar hem is gestuurd. José handelt de kwestie verder af met dhr. Jaarsma. 3

4 José Hoekstra Frank Broomans Cor Scholte Henk Kemper Nick Bruins Ronald Helder Ad Knol Diana Hunze-Bos Marcel Hofstee Yvonne van der Leur Sandra Steenhuis Joyce Kuik-de Haas Paul Moltmaker De MR-en waren positief. José heeft van een tweetal scholen een schriftelijke reactie op de cursus ontvangen. Zij spreken hun waardering uit voor de cursus en de samenwerking tussen MR en GMR. Ook de leden van de GMR vonden het een prettige avond. 11. Rondvraag en sluiting Cor mailt met Paul over de gang van zaken rondom Plato-klassen. José geeft nog aan dat er over 1,5 jaar 4 leden uit de GMR gaan. Dit onderwerp wordt op de agenda van februari geplaatst. José sluit de vergadering. Actielijst Johan zoekt uit wat de bewaartermijnen van de personele gegevens zijn. De afspraken rondom de bewaartermijnen worden door Johan nagezonden. Cor mailt met Paul over de gang van zaken rondom Plato-klassen. Contact met dhr. Jaarsma over de rekening van de cursus. Agenda-punten voor de vergadering van 8 december mailen naar Ronald. Vervolgens eventuele toevoegingen aangeven. José mailt het aangepaste Jaarverslag naar de GMR-leden en naar Werner Voermans voor de website. José stuurt het aangepaste Jaarplan naar de GMR-leden en naar Werner Voermans voor de website. x X X X X X X X X X X X X X X X X Besluitenlijst - De GMR stemt in met de begroting De PGMR stemt in met het voorstel Overname conciërges Awerc per De PGMR stemt in met het voorstel Uitbreiding Functieboek en functiebouwwerk. Punten voor de volgende vergaderingen Februari projectgroepen - uitnodiging activiteit naar mr-en (jaarlijks terugkerend) - actieplan ziekteverzuim - werkgroep inventarisatie en bespreking - Enquête bedrijfsarts - Plato (eventueel, als Cor input heeft, zie notulen van 27 mei en 1 juli (daar is de actielijst aangepast op verzoek van Cor) 4

5 - overzicht van boekingen van de GMR - Er wordt inzichtelijk gemaakt welke werkgroepen er zijn. Dit punt wordt aan Paul voorgelegd. - José geeft nog aan dat er over 1,5 jaar 4 leden uit de GMR gaan. Hoe verloopt dit zo soepel mogelijk? - Mogelijke aanschaf tablets of I-pads, José heeft hier het één en ander over uitgezocht. Maart Oproep nieuwe GMR leden naar scholen sturen voor de schoolgids/nieuwsbrief (jaarlijks terugkerend) - Verbetering ouderenquête (let op maart 2014!!) April GMR verkiezingen - Begroting Juni 2015 (1), voorbereid door Ad, Marcel en Ronald. - GMR verkiezingen - WSNS - Evaluatie scholing GMR - Jaarplan Juni (2) Schoolgids Plateau September Werkgroepen inventarisatie en bespreken oktober

6 november hoogte vergoeding oudergeleding (jaarlijks terugkerend) - OPR December Management rapportage Data volgende vergaderingen 10/10/11 14/11/11 19/12/11 30/01/12 20/02/12 19/03/12 23/04/12 29/05/12 09/07/12 1/10/12 5/11/12 17/12/12 28/1/13 4/3/13 15/4/13 27/5/13 1/7/13 16/09/13 28/10/13 09/12/13 27/01/14* 10/03/14 22/04/14* 02/06/14 30/06/14 15/9/14 3/11/14 8/12/14 9/2/15 23/3/15 20/4/15 1/6/15 29/6/15 * let op: aangepaste datum! 6

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014

Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Locatie; Aanvang; De Driesprong 20.30 uur Leerkrachten MR Aanwezig de Swart (groep 8) Esther de Rooij (groep 1 2B) Myriam Picard (groep 3A) Carla Snijders

Nadere informatie

VERSLAG GMR VERGADERING STICHTING PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS UTRECHT

VERSLAG GMR VERGADERING STICHTING PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS UTRECHT VERSLAG GMR VERGADERING STICHTING PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS UTRECHT Datum 8 juni 2004 Aanwezig Peter Alderliesten (De Meander) Erik Heijs (Kohnstammschool) Harke Hofman (Pr. Margrietschool) Peter Kolmeijer(Pantarijn)

Nadere informatie

NOTULEN DOMEINRAAD DMCI VERGADERING 11 NOVEMBER 2014

NOTULEN DOMEINRAAD DMCI VERGADERING 11 NOVEMBER 2014 NOTULEN DOMEINRAAD DMCI VERGADERING 11 NOVEMBER Aanwezig: E.B., S.v.d.B., M.G., R.F., V.leG., D.K., J.M., M.M., J.R., P.R., R.S., M.V., L.W., M.K., G.K. Afwezig met bericht: G.D., J.P., J.B. Voorzitter:

Nadere informatie

Verslag vergadering GMR Kindante Datum: 26-11-2014 Tijd: 19.30 uur 21.47uur Locatie: kantoor Rijksweg-Zuid Status: Vastgesteld d.d.

Verslag vergadering GMR Kindante Datum: 26-11-2014 Tijd: 19.30 uur 21.47uur Locatie: kantoor Rijksweg-Zuid Status: Vastgesteld d.d. Terlindenweg 18, 6433 PC Hoensbroek 045-7074055 06-49800340 gmrkindante@gmail.com Verslag vergadering GMR Kindante Datum: 26-11-2014 Tijd: 19.30 uur 21.47uur Locatie: kantoor Rijksweg-Zuid Status: Vastgesteld

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent de vergadering. Gerard de Jong wordt van harte welkom geheten als nieuw lid van de GMR. We doen een voorstelronde.

1. Opening De voorzitter opent de vergadering. Gerard de Jong wordt van harte welkom geheten als nieuw lid van de GMR. We doen een voorstelronde. VERENIGING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK BASISONDERWIJS LEEUWARDEN EN OMSTREKEN MARG. DE HEERSTRAAT 2, 8921 AK LEEUWARDEN POSTBUS 1090, 8900 CB LEEUWARDEN TEL.: 058-2130350 FAX.: 058-2131681 E-mail : info@pcboleeuwarden.nl

Nadere informatie

4 Vakantierooster 2015-2016 De BOV komt met een voorstel. Dit is overgenomen door Kiem. De GMR stemt hiermee in.

4 Vakantierooster 2015-2016 De BOV komt met een voorstel. Dit is overgenomen door Kiem. De GMR stemt hiermee in. Notulen van de GMR-vergadering van 26-02-2015 Aanwezig: Mark Bernards, Debbie Boeijen (secretaris), Trudy van den Elzen, Hans van Geffen (voorzitter), Nicky van den Heuvel, Mariëtte Jansen, Ivo van der

Nadere informatie

5. Notulen vergadering 4 september en actiepunten

5. Notulen vergadering 4 september en actiepunten Aanwezig Afwezig Directie Locatie Bas ter Weel, Marian Sempel, Marian Pronk, Mathilde Jansen, Nienke Weelink, Ronkje Voogt, Ria van Eede, Peter Messerschmidt, Johan Nekkers, Martin Buitink (aftredende

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 18 mei 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha, Ellen en Marielle. Afwezig: --- Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 31 mei 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

3. Notulen vergadering 15 januari en actiepunten (bijlage)

3. Notulen vergadering 15 januari en actiepunten (bijlage) Aanwezig Afwezig Directie Locatie Bas ter Weel (voorzitter), Marian Pronk, Nienke Weelink, Ronkje Voogt, Ria van Eede, Marian Sempel, Mirjam Post, Clarissa Pahud de Mortanges, Jolanda Topfer, Simone Schreurs,

Nadere informatie

GMR VERGADERING 27 SEPTEMBER 2005

GMR VERGADERING 27 SEPTEMBER 2005 GMR VERGADERING 27 SEPTEMBER 2005 Overzicht van aan- en afwezigen School GMR-vertegenwoordiger Aanwezig Anne Frank Lex van Casteelen Nee Apollo 11 Misja Heller Daniele van Essen Dr. Bosschool Rico van

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag 2014-2015

Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag 2014-2015 Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein Jaarverslag 2014-2015 Lansingerland, mei 2015 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool De Kleine Kapitein

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Conceptnotulen MR vergadering 03 03 2015 Aanwezig: Peter (vz), Jan-Bernard, Lucien, Paul, Pim, Thea, Robbert, Nelleke en (dir) Notulant: Liesbeth 1. Opening Peter opent de vergadering

Nadere informatie

Faciliteiten voor medezeggenschap in het primair onderwijs

Faciliteiten voor medezeggenschap in het primair onderwijs Faciliteiten voor medezeggenschap in het primair onderwijs Handreiking voor het maken van een (G)MR-activiteitenplan (incl. voorbeeld) 10.0982 MKO INHOUD 1. Waarom een activiteitenplan? 2. Soorten faciliteiten

Nadere informatie

Gemeente Ede: mw. L. Kaptein (programmamanager Wmo), dhr. H. ten Dam (hoofd afd. Zorg). dhr. Rust en dhr. Kuijck en mw. Gaasbeek (secretaris)

Gemeente Ede: mw. L. Kaptein (programmamanager Wmo), dhr. H. ten Dam (hoofd afd. Zorg). dhr. Rust en dhr. Kuijck en mw. Gaasbeek (secretaris) Verslag van de vergadering van de adviesraad Wmo 31 oktober 2012 Aanwezig: Adviesraad Wmo: dhr. C. Schellens (voorzitter), mw. Y. van Geel, dhr. P. Schuttel, dhr. J. Hille Ris Lambers, dhr. H. Davidse,

Nadere informatie

Notulen MR-Vergadering dinsdag 26-05-2015

Notulen MR-Vergadering dinsdag 26-05-2015 Notulen MR-Vergadering dinsdag 26-05-2015 Aanvang: 19.30 uur Locatie: Tweesprong Opening om 19.30 uur. Vaststellen notulen 16 maart 2015 incl. actielijst Geen op- of aanmerkingen. De notulen worden op

Nadere informatie

Verslag Faculteitsraad 10 april 2008 9.00-12.00 uur, DRS66

Verslag Faculteitsraad 10 april 2008 9.00-12.00 uur, DRS66 Verslag Faculteitsraad 10 april 2008 9.00-12.00 uur, DRS66 Aanwezig: Antoons, Strijker (vz), Meester,, Rots, V.d. Veen, Van der Sluis, Kuiper, Middeldorp, Brugmans (verslag) Toehoorders: Biemans, Beemsterboer,

Nadere informatie

Catent. Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied

Catent. Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied JAARVERSLAG 2012 1 Catent Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied 2 CATENT EEN LERENDE ORGANISATIE??!! Kijk even goed naar de headlines. De oplettende lezer

Nadere informatie

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur MR Blinkertschool Soort vergadering : MR vergadering 3 Plaats: Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 Tijd: 20.00-22.00 uur Notulist: Jannie Aanwezig: Douwe, Jonathan, Lisanne Saskia, Gerda

Nadere informatie

Vereniging Deelnemersbelang Plantages Ghana - VDPG

Vereniging Deelnemersbelang Plantages Ghana - VDPG website: www.plantages-ghana.nl - mail: info@plantages-ghana.nl post: secretariaat VDPG - Postbus 30-4325 ZG Renesse - telefoon: 06.51582411 KvK: 17208456 - Bankrekening: 67.57.95.044 Vereniging Deelnemersbelang

Nadere informatie

----------000----------

----------000---------- 1 Notulen dorpsraadsvergadering van 29 september 2009 Aanwezig: 5 leden Afwezig m.k.: 1 lid Gasten: 2 gasten van de gemeente Horst aan de Maas Notulisten: EM en AK ----------000---------- 1. Opening Om

Nadere informatie

Verslag bestuursvergadering 12 april 2010

Verslag bestuursvergadering 12 april 2010 Verslag bestuursvergadering 12 april 2010 Aanwezigen: Peter Kempeneers, voorzitter (PK), Ted Verbeek, secretaris (TV), Henk Feunekes, penningmeester (HF), Ronald Baaijens (RB), John Verbeek (JV), Willem

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van 22 november 2011

Verslag van de vergadering van 22 november 2011 Verslag van de vergadering van 22 november 2011 Aanwezig: mw. Boerma (voorzitter), mw. Buijze, mw. Slikkerveer, mw. Van Es, mw. Truin, dhr., dhr. Van Heck, dhr. Van Driel (notulist). Namens de gemeente:

Nadere informatie

De inhoud van dit thema:

De inhoud van dit thema: DC 15 Vergaderen 1 Inleiding In het onderwijs wordt veel vergaderd en overlegd. Als onderwijsassistent zul je ook bij vergaderingen en andere overlegvormen aanwezig zijn. Misschien word je ook wel gevraagd

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

Notulen van de vergadering van de Seniorenraad Lisse (S.L.), gehouden op maandag 28 april 2014 in de raadzaal van het Gemeentehuis te Lisse.

Notulen van de vergadering van de Seniorenraad Lisse (S.L.), gehouden op maandag 28 april 2014 in de raadzaal van het Gemeentehuis te Lisse. SENIORENRAAD LISSE Notulen van de vergadering van de Seniorenraad Lisse (S.L.), gehouden op maandag 28 april 2014 in de raadzaal van het Gemeentehuis te Lisse. Aanwezig: B. van Amersfoort, R. van Graven,

Nadere informatie

http://www.ettyhillesumlyceum.nl/mr/docs/notulen/2004-2005/07122004.html

http://www.ettyhillesumlyceum.nl/mr/docs/notulen/2004-2005/07122004.html pagina 1 van 6 Notulen van de vergadering van de Medezeggenschapsraad van het Etty Hillesum Lyceum, gehouden op dinsdag 7 december 2004 te Deventer. Aanwezig: Personeelsgeleding: (secretaris), Paul van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3 Inhoudsopgave blad 1. Inleiding 3 2. Algemene Informatie 1. Werkgever 4 2. Bestuursbureau CBO Meilân 4 3. Voorwaarden voor een aanstelling bij CBO Meilân 5 1. Grondslag 5 2. Doel 5 3. Missie 5 4. Visie

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Tijd Plaats : 20.00 uur tot 22.30 uur : Speeltuinvereniging 110-Morgen, Minosstraat 6 te Rotterdam

Nadere informatie

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST UITNODIGING 67 e ALGEMENE JAARVERGADERING VERENIGING PEELBELANG LANDHORST Datum: dinsdag 2 april 2013 Plaats: Aanvang: Dorpshuis De Stek Landhorst 20.00 uur Agenda: 1. Opening en inleiding door de voorzitter.

Nadere informatie