Frans van den Hoogen is een gedeelte van de vergadering aanwezig om punt 4, 5 en 6 toe te lichten.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Frans van den Hoogen is een gedeelte van de vergadering aanwezig om punt 4, 5 en 6 toe te lichten."

Transcriptie

1 Notulen van de GMR-vergadering van Aanwezig, Debbie Boeijen (secretaris), Trudy van den Elzen, Hans van Geffen (voorzitter), Nicky van den Heuvel, Mariëtte Jansen, Ivo van der Laan, Hans van der Locht Afwezig: Mark Bernards (met kennisgeving) Frans van den Hoogen is een gedeelte van de vergadering aanwezig om punt 4, 5 en 6 toe te lichten. Notulist: Tonke van Haandel 1. Opening/ mededelingen: De voorzitter opent de vergadering. 2. Notulen van de vorige vergadering: - Hans v.g. heeft een test gedaan om anoniem te kunnen stemmen voor de verkiezing van (G)MR-leden en deze is gelukt. De test die Debbie heeft gedaan via Parnassys blijkt niet anoniem te zijn. - De benoeming van een HRM er wordt uitgesteld omdat de nieuwe bestuurder hierbij betrokken gaat worden. - Het voorblad voor de beleidsstukken wordt door Frans van den Hoogen meegenomen naar het MT. - De GMR leden willen graag de definitieve notulen in het vervolg meegestuurd krijgen met de agenda. De secretaris zal dit regelen. Er zijn geen opmerkingen en de notulen zijn hierbij vastgesteld. 3. Post in: - Frank Terwindt: Brief opzet In Control Framework. Dit is een informatief RvT stuk. De GMR zal het bekijken en zonodig agenderen in een volgende vergadering. - Antwoord AOB over de werkkostenregeling. De werkkostenregeling is bij wet vastgesteld. Het beleid (gemaakte keuzes) dat hieruit volgt valt wel onder enige bevoegdheid van de GMR. Bij Kiem volgt geen nieuw beleid uit de werkkostenregeling, maar dit blijkt niet duidelijk voor het personeel. De GMR wacht op een papieren versie van de regeling en een besluit over de administratiekosten m.b.t. het fietsplan. Daarna volgt communicatie met de achterban.

2 Post uit: - MR Den Dijk: Vraag en antwoord over stagevergoeding komt opnieuw op de agenda in een volgende vergadering. 4. Personele begroting (door Frans van den Hoogen) Er is een meerjarenbegroting opgesteld, waarvoor van de personeelsgeleding van de GMR instemming wordt gevraagd. De oudergeleding van de GMR wordt gevraagd advies te geven. Het directeurenberaad is al akkoord gegaan. Het is de 3 e versie van de personele begroting en heeft al menige controle achter de rug. Uit deze versie blijkt dat de komende jaren een verdere terugloop in leerlingen zal ontstaan. In 2015/2016 zal deze terugloop 84 leerlingen bedragen, het gewogen aantal zal zelfs 101 bedragen. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor de opbrengsten wat vertaald wordt in het aantal fte s aan leerkrachten. Bovendien worden de extra inkomsten voor rugzak- en visueel beperkte kinderen na volgend schooljaar afgeschaft. De krimp en het natuurlijk verloop meegenomen betekent dit voor het schooljaar een tekort van 0,1 fte; een tekort van 2,8 fte; een tekort van 0,3 fte en voor is er weer formatieruimte van 3,7 fte. Om het bestuursplan sluitend te krijgen is een aantal keuzes gemaakt. Door deze keuzes wordt voorkomen dat er de komende vier jaar personeel ontslagen moet worden of DGO gevoerd moet worden. Het voorstel is: - Van het totale budget van 85,- per leerling vanuit het SWV wordt ,- gekoppeld aan bovenschoolse MDO. Het restant gaat naar het primaire proces. - Slechts de helft van de middelen uit de bestuursakkoorden wordt bij de inkomsten meegenomen. (zo n 2 fte) - De ,- geplande reservering voor schommelingen in de loonkosten wordt niet meegenomen. - De nieuwe HRM er niet kiezen in de structurele formatie, maar op projectbasis, tenzij er onverwacht formatieruimte ontstaat. - Tijdelijke werknemers uit de formatie halen. - Een vacaturestop: structurele formatie niet uitbreiden - Geen extra bovenschoolse middelen of budgetten voor het project Kiemkracht (een project waar de kwaliteiten / competenties van personeelsleden onder Kiem ingezet kunnen worden bij het MDO of op

3 andere scholen). - Vaste werknemers zullen niet worden ontslagen. - Vervangerspool: Nu 3 fte; kan indien nodig uitgebreid worden met boventalligheid (max 6 fte). Hans L informeert wat dit betekent voor de kwaliteit van het onderwijs en of er ook andere bezuinigingsmaatregelen zijn. Gevolgen zijn helaas verschraling van speciale hulp en afbrokkeling van IBtaken. Omdat 85% van de kosten in personeel zitten, is het moeilijk om elders te bezuinigen, alhoewel er diverse plannen lopen, zoals bijv. huurbeleid. Hans G.: is het mogelijk om de professionaliseringskosten uit de begroting te halen en niet uit de formatie? De formatie (personele begroting) is onderdeel van de totale begroting. Dus in die zin kun je geen andere begroting aanwenden om daaruit de professionaliseringskosten te halen. Nicky stelt voor het ziekteverzuimpercentage met 1% naar beneden te brengen. Dat levert veel geld op. Het ziekteverzuim ligt echter gemiddeld al laag binnen Kiem. Daarnaast zijn we verzekerd bij het Vervangingsfonds (VF) en (nog) geen eigen risicodrager. Dus levert een verlaging van het verzuimpercentage geen extra middelen op. Trudy informeert naar de situatie bij de Tandem, waar gesneden gaat worden in het OOP. Het gaat hier niet om formatietekort, maar om scheefgroei OP/OOP. Ontslagen vallen er niet. 1. Om de scheefgroei voor de toekomst op te lossen zijn er drie mogelijkheden:oop wordt herplaatst binnen Kiem. Maar hier is van geen enkele school een vraag te verwachten bij eventuele vacatureruimte omdat scholen kiezen voor OP (zeker met dalende lln.aantallen) 2. Nadat de Tandem in beeld gebracht heeft welke functies van belang zijn voor de kwaliteit van het onderwijs op de Tandem nu en in de toekomst, wordt duidelijk welke noodzakelijke geachte OOP functie nog ingezet kan worden op de Tandem. De overige OOP-ers kan dan een aanbod worden gedaan om: zich om te scholen (bijvoorbeeld naar OP) zich aan te melden voor een outplacement-traject 3. Middels natuurlijk verloop verdwijnt de boventalligheid t.a.v. het OOP De oudergeleding zal binnen 2 weken advies geven aan de personeelsgeleding. Deze zal z.s.m. reageren naar de directeur bestuurder.

4 5. Tevredenheids onderzoek (door Frans van den Hoogen) Er is een onderzoek gehouden onder ouders, personeel en leerlingen van groep 5 en hoger. Hieruit kwamen diverse resultaten met als meest positieve resultaat: het leerkrachtengedrag. Als minst positief: de omgeving van de school. Ook positief is dat het pestgedrag veel aandacht krijgt bij de scholen van Kiem. De Werkgroep Strategisch beleid gaat de punten bekijken die verbetering behoeven. 6. Personele enquête ( door Frans van den Hoogen) Besloten is de personele enquête nog niet uit te brengen. Omdat er onduidelijkheid is over de CAO op het gebied van taakbeleid, zal deze tot veel vragen leiden. En in eerste instantie niet tot meerwaarde. Daarom komt er eerst een info-avond voor het personeel over de nieuwe CAO. 7. MR-GMR ontmoetingsavond De geplande ontmoetingsavond op 21 april gaat niet door vanwege de onduidelijkheid rond de CAO. Bekeken wordt of er op 19 mei een bijeenkomst kan worden gehouden voor de MR-leden. Hans v.g. zal hierover een mail versturen naar de MR-leden. Voorwaarde is wel dat de info-avond voor het personeel dan gehouden moet zijn. 8. MR Bezoeken Debbie en Hans v.d.l. hebben De Springplank bezocht. Ze kregen de volgende vragen: welke onderwerpen zijn Kiembreed en welke mag een school zelf bepalen? Bijvoorbeeld de schooltijden? Hans G neemt deze vragen mee naar het vooroverleg met Frans. En de cursus: Pensioen in zicht: wordt deze door het schoolbestuur of het pensioenfonds betaald? Debbie gaat deze vraag aan Frans voorleggen en koppelt dit terug. Trudy en Ivo hebben de St. Jozefschool bezocht. Deze school heeft een afgeschreven gymzaal. Daarom gaan zij nu naar andere locaties voor de gymles. En wel naar De Stigt, naar Volkel en naar de Bitswijk. Een vervelende situatie, waarvan zij vragen deze bij de gemeente aan te kaarten. Dit is geen GMR aangelegenheid, maar Trudy zal het voorleggen aan de MR om contact op te nemen met de Wethouder van Onderwijs. Ook werd er geïnformeerd of er een vervolg is of komt op de cursus Spitsuur. Hans G zal informeren naar het leeftijdsfasebewust beleid.

5 9. Passend onderwijs In verband met tijdgebrek wordt dit onderwerp overgeslagen en er blijkt ook geen nieuws te zijn. 10. Rondvraag Veranderen de contracturen in de nieuwe CAO? Antwoord voorzitter: Nee, deze blijven hetzelfde. 11. Sluiting uur Actielijst: Actie Door: Mail sturen MR leden over bijeenkomst 21 april Hans v.g. Leeftijdsfasebewust beleid navragen Hans v G. PIZ navragen Debbie Pensioen in zicht navragen Hans v G. Actie directeur/bestuurder Richtlijn opstellen voor bedragen te besteden bij jubilea Voorblad meenemen naar MT Werkkosten regeling incl. besluit administratiekosten fietsplan Volgende vergadering is op 21 april 2015 Met vriendelijke groet, Debbie Boeijen

6

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 18 mei 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha, Ellen en Marielle. Afwezig: --- Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 31 mei 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX Functiemix: geen doel maar middel INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Pilots met de functiemix... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. INVOERINGSPROCES...

Nadere informatie

ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN

ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN In veel opzichten een dubbel perspectief september 2014 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Ervaringen

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN Waarom de overstap naar andere schooltijden? We verwachten dat bij invoering van Andere Schooltijden met korte middagpauze er meer rust en regelmaat voor de

Nadere informatie

MR VERGADERING 3 maart 2014 (19.15 21.15 uur) Notulen

MR VERGADERING 3 maart 2014 (19.15 21.15 uur) Notulen Aanwezig: MR personeelsgeleding: MR oudergeleding: Afwezig: MR VERGADERING 3 maart 2014 (19.15 21.15 ) Notulen Angela de Koning, Anneke Venema, Marga Vreeswijk (voorzitter) en Ed Linthout (vanaf 20:00)

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT O.b.s. Henri Dunant Kerkstraat 15 3363BP Sliedrecht Versie: April 2012 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Doelstelling... 2 3. De MR leden 3.1 bezetting...

Nadere informatie

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe?

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? Januari 2011 7.0035 MK Inhoud Voorwoord Wie zijn de achterban? WAT heeft de MR met zijn achterban? HOE bereikt de MR zijn achterban? Communicatiemiddelen Relevante

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015 2019. SIKO, omdat elk kind bijzonder is! Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie

STRATEGIENOTA 2015 2019. SIKO, omdat elk kind bijzonder is! Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie STRATEGIENOTA 2015 2019 Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie 1 SIKO, elk kind is bijzonder! VOORWOORD Voor u ligt de strategienota voor de periode 2015 tot en met 2019. Ik ben er trots op dat

Nadere informatie

Neemt ouderparticipatie af?

Neemt ouderparticipatie af? Neemt ouderparticipatie af? Stand van zaken en tips voor scholen en ouderraden Marianne Overmaat Marianne Boogaard 1 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar

Nadere informatie

Notulen vergadering 16 maart 2015, 19.30 uur, Boscotondo

Notulen vergadering 16 maart 2015, 19.30 uur, Boscotondo Notulen vergadering 16 maart 2015, 19.30 uur, Boscotondo Commissie M Aanwezig: Voorzitter: Griffie: Leden commissie M: Portefeuille: Notulist: Afw. m.k. J. Roefs P. Berkers Dhr. M. Chahim (PvdA), dhr.

Nadere informatie

Jaaroverzicht GMR Stichting De Waarden schooljaar 2011-2012

Jaaroverzicht GMR Stichting De Waarden schooljaar 2011-2012 schooljaar 2011-2012 1. Inleiding In dit jaaroverzicht wordt een korte uiteenzetting gegeven over de besluiten, instemmingen en goedkeuringen, die tijdens de GMR-vergaderingen in het schooljaar 2011-2012

Nadere informatie

7 juni 2013. Onderzoek naar werkdruk en taken

7 juni 2013. Onderzoek naar werkdruk en taken 7 juni 2013 Onderzoek naar werkdruk en taken Inhoudsopgave Onderzoek naar werkdruk en taakbeleid (Onderzoeksverantwoording) 3 Onderzoek werkdruk en taken primair onderwijs 4 Onderzoek werkdruk en taken

Nadere informatie

De inhoud van dit thema:

De inhoud van dit thema: DC 15 Vergaderen 1 Inleiding In het onderwijs wordt veel vergaderd en overlegd. Als onderwijsassistent zul je ook bij vergaderingen en andere overlegvormen aanwezig zijn. Misschien word je ook wel gevraagd

Nadere informatie

Rapport. Stijging ziekteverzuim in het primair onderwijs. Onderzoek naar oorzaken en maatregelen

Rapport. Stijging ziekteverzuim in het primair onderwijs. Onderzoek naar oorzaken en maatregelen Rapport Stijging ziekteverzuim in het primair onderwijs Onderzoek naar oorzaken en maatregelen Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

Krimp als kans. Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs

Krimp als kans. Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Krimp als kans Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Krimp als kans Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Onderzoek in opdracht van Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt

Nadere informatie

CAOP Research & Europa, januari 2014

CAOP Research & Europa, januari 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks- en adviesteam van het CAOP op het

Nadere informatie

Evaluatie Invoering 36-urige werkweek en Managementtoets aanvraag meer/minder werk

Evaluatie Invoering 36-urige werkweek en Managementtoets aanvraag meer/minder werk Evaluatie Invoering 36-urige werkweek en Managementtoets aanvraag meer/minder werk Status: Definitief Datum: September 2011 Opdrachtgever: Stichting A&O-fonds Waterschappen Concept, tekst en realisatie:

Nadere informatie

Ik in de mr?! Ouders in de medezeggenschapsraad krijgen wat voor elkaar

Ik in de mr?! Ouders in de medezeggenschapsraad krijgen wat voor elkaar Ik in de mr?! Ouders in de medezeggenschapsraad krijgen wat voor elkaar advies van de mr naast zich neerleggen, maar moet dat wel motiveren. De meeste formele invloed heeft de mr bij besluiten waarbij

Nadere informatie

Workshop Besturen & beleid maken

Workshop Besturen & beleid maken Workshop Besturen & beleid maken organisatie visie & beleid activiteiten middelen medewerkers sfeer & imago communicatie verandering vof Jan Klumper Marjolijn Lamme Bij het reilen en zeilen van een vereniging

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

De ondersteuningsplanraad komt eraan

De ondersteuningsplanraad komt eraan PO passend onderwijs en zorg De ondersteuningsplanraad komt eraan Aanbevelingen voor de inrichting Hessel de Boer Véronique Janssen Simone Kessels Kees van Rooijen De ondersteunings planraad komt eraan

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief. Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen

Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief. Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen Opdrachtgever LAKS Contactpersonen: Chanine Drijver en Anne Hertman Opdrachtnemer P.S.

Nadere informatie

2014-2015. BASISSCHOOL OP GEN HEI Activiteitenplan MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

2014-2015. BASISSCHOOL OP GEN HEI Activiteitenplan MEDEZEGGENSCHAPSRAAD BASISSCHOOL OP GEN HEI Activiteitenplan MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2014-2015 (Boven Esmeralda Daniels, Monique Hodiamont Onder v.l.n.r. Suzanne Meijs,, Johanny Lonussen, Marc Lindelauf, Peggy Huntjens) School

Nadere informatie

Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden

Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden Projectverslag schoolmaatschappelijk werk binnen RENN4 2009 Bieneke Nienhuis Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding 3 1. Schoolmaatschappelijk werk 4 1.1

Nadere informatie

Woensdag 11 november 2015. Congrescentrum de ReeHorst Bennekomseweg 24 6717 LM Ede

Woensdag 11 november 2015. Congrescentrum de ReeHorst Bennekomseweg 24 6717 LM Ede Woensdag 11 november 2015 Congrescentrum de ReeHorst Bennekomseweg 24 6717 LM Ede U i t n o d i g i n g Op woensdag 11 november 2015 vindt het 9 e landelijke WMS congres plaats onder de titel: Ambitie

Nadere informatie

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Praktische tips voor het verhogen van de kwaliteit van zorgteams en ZAT's in het primair onderwijs Handreiking voor een effectief en efficiënt

Nadere informatie