VOORWOORD. Beste lezer,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORWOORD. Beste lezer,"

Transcriptie

1 VOORWOORD Beste lezer, Vr ju ligt het nieuwe Jeugdbeleidsplan dat je een verzicht geeft van de vele delstellingen rnd jeugdbeleid die de stad zichzelf stelt en de middelen die wrden ingezet m die te bereiken. Krtrijk vert sinds jaar en dag een sterk, vruitstrevend jeugdbeleid. Het nieuwe Jeugdbeleidsplan is dan k een vrtzetting van de weg die werd ingeslagen, ged beleid is immers cnsistent & cnsequent! We tekenen dan k verder vr: niet minder dan 70 speelpleinen, leuke speelpleinwerkingen, een p en tp grene Warande, een tf JOC, een veilig fuifklimaat, 13 straffe jeugdhuizen, 4 skateparken, een gevarieerd extra activiteitenaanbd, een sterke jeugdraad en z n 140 jeugdinitiatieven die allemaal p één f andere manier kunnen rekenen p de ndersteuning en begeleiding van de stad. Tch leggen we enkele nieuwe klemtnen: TOEGANKELIJKHEID is altijd een belangrijke fcus geweest in het Jeugdbeleidsplan. We zijn er in geslaagd m een stevig aanbd te vrzien vr specifieke delgrepen. De geëigende methden die we inzetten m de teleiding naar het reguliere jeugdwerk te vrzien, stuiten echter p grenzen. De praktijk wijst uit dat de maatschappelijk kwetsbare grep kinderen ndervertegenwrdigd is bij de jeugdverenigingen. Nchtans zuden kinderen en jngeren, ngeacht achtergrnd f afkmst, die willen deelnemen aan het reguliere aanbd, meten kúnnen deelnemen. Daar willen we iets aan den! Geen evidente en makkelijke keuze. Een veelheid aan factren ligt aan de basis van niet-deelname en een éénduidige aanpak bestaat niet. Maar dit mag ns niet beletten het tenminste te prberen. Tevens verleggen we k de fcus naar de ALLERJONGSTEN in Krtrijk. Dr in te zetten p een meer kwalitatieve, mbiele speelpleinwerking vr de allerjngsten in het centrum van de stad, trachten we het jeugdbeleid meer te spreiden. Deze speelpleinwerking is gesteld p inclusieve principes en staat dus pen vr alle kleuters en kinderen. INFRASTRUCTUREEL blijven we inzetten p veilige jeugdaccmmdatie; k de kmende jaren krijgen diverse jeugdverenigingen een ttaal nieuw nderkmen. Infrastructurele uitschieter: we plannen de verhuis van het huidige jeugdntmetingscentrum naar Krtrijk Weide, annex de uitbuw van een nieuwe middelgrte fuifzaal. De implementatie van de nieuwe fuifndersteuning, nder de Safe Party Zne-vlag wrdt een heuse meerwaarde vr veilig fuiven in Krtrijk. Tensltte: he is het met DE WARANDE? Inhudelijk werden binnen de werking van de Warande al heel wat wijzigingen ten gede drgeverd; de almaar stijgende gebruikersaantallen de laatste jaren liegen er niet m. Aan het Masterplan rnd het penbare speeldmein werd de vrbije jaren hard gesleuteld. Een sterk participatietraject & praatplan met belanghebbenden en mwnenden geeft vrm aan een visinair & avntuurlijk ntwerp van het nieuwe speeldmein. Drheen de duur van dit nieuwe Jeugdbeleidsplan zullen de grene plannen zéker zichtbaar wrden! Met andere wrden, k dit nieuwe Jeugdbeleidsplan bulkt van de ambitie en uitdagingen. Onze jeugd is immers de tekmst van mrgen! Krtrijk wil een stad zijn waar peuters, kleuters, kinderen, tieners, jngeren en studenten zich p en tp thuis velen! Alain CNUDDE Schepen van Jeugd 1

2 2

3 VOORWOORD 1 INHOUDSOPGAVE 3 HOOFDSTUK 0: ACHTERGRONDKADER DE STAD KORTRIJK EN HAAR OMGEVING OMGEVINGSANALYSE DE KORTRIJKSE BELEIDSAMBITIES HET JEUGDBELEIDSPLAN MISSIE JBP COMMUNICATIEVE PLANNING INSPRAAK TIJDENS PLANPERIODE INSPRAAK OBV EVALUATIE JBP OPRICHTING VAN DE REFLECTIEGROEP FINALE FASE HOOFDSTUKOVERSCHRIJDENDE BELEIDSPRIORITEITEN HET NIEUWE JEUGDCENTRUM COMMUNICATIE MASTERPLAN DE WARANDE DE KORTRIJKSE JEUGDRAAD 25 HOOFDSTUK 1: JEUGDBELEID NETWERKEN VOOR JEUGDBELEID PARTICIPATIE RUIMTE JEUGDCULTUUR 46 HOOFDSTUK 2: JEUGDWERKBELEID ONDERSTEUNING AAN HET JEUGDWERK JEUGDWERKINFRASTRUCTUUR TOEGANKELIJKHEID INVULLEN VAN BLINDE VLEKKEN 86 BIJLAGEN & FINANCIEEL OVERZICHT 95 3

4 4

5 HOOFDSTUK 0: ACHTERGRONDKADER DE STAD KORTRIJK EN HAAR OMGEVING OMGEVINGSANALYSE 2 Krtrijk is een centrumstad van +/ inwners in de prvincie West-Vlaanderen. Na een dalende tendens in het aantal inwners stijgt het aantal sinds 2006 pnieuw, hfdzakelijk dr een psitief migratiesald. Vral de jnge werkenden en de jnge gezinnen ntvluchten de stad, een fenmeen dat in bijna alle steden pvalt. Krtrijk heeft twee gezichten met enerzijds een sterk verstedelijkt gebied in het stadscentrum en drie verstedelijkte deelgemeenten en anderzijds vier eerder landelijke deelgemeenten aan de rand. Dit tweeledige prfiel bepaalt sterk de manier van denken en handelen in de stad. Krtrijk heeft daarnaast een natuurlijke centrumpsitie in de regi Zuid-West-Vlaanderen en maakt deel uit van het greiende eurdistrict Lille- Krtrijk-Turnai. Krtrijk is de laatste jaren meer dan it in beweging. De stad heeft een sterk histrisch en beiend verleden. Het histrische patrimnium is verweven met mderne, gedurfde nieuwe gebuwen en pleinen. De ingrepen in nze stad wrden gerealiseerd p maat van de hedendaagse samenleving, met een g p de tekmst. Bij de vele lpende prjecten die het beeld van de stad gestaag en ingrijpend veranderen, zijn innvatie, creatie en design telkens de leidmtieven. De mix van kwaliteitsvlle vernieuwing met 1 Cderingssysteem vr verwijzingen in de tekst: drieledige beneming => In hfdstuk 0 benemen we het hfdstuk, het punt en de eventuele actie vb. H0P0.1.1A1 = Hfdstuk 0, Punt 0.1.1, Actie 1. Vanaf hfdstuk 2 & 3 werken we met thema s en benemen we het hfdstuk, het thema en de actie (f desgevallend het punt). vb. H2T2.1A3 = Hfdstuk 2, Thema 2.1, Actie 3 vb. H1T1.4P1.4 = Hfdstuk 1, Thema 1.4, Punt Uit: Marianne De Meyere, Gerda Fl, Patricia Ghekiere, Nele Hfman, Inge Prvst, Bart Verhaeghe, De Stad Krtrijk in 2009, Een actuele mgevingsanalyse. 5

6 respect vr histrische waarden met leiden tt een aantrekkelijke stad vr zijn inwners, tt een aantrekkingspl vr nieuwe inwners en tt een plaats die zeker het bezeken waard is. Op het vlak van demgrafische gegevens, specifiek met betrekking tt de delgrep kinderen en jngeren van 0 tt 25 jaar, zien we een lichte tename van een kleine 1500 kinderen in de Krtrijkse bevlking. De vrzichtige tename is veral merkbaar, maar is tch wel het hgst in de deelgemeente Krtrijk. Hier wnt ng steeds meer dan vijftig prcent van de jnge Krtrijkse bevlking. Het is vral de categrie van de jngere kinderen die tegenmen is, met de 6 tt 9jarigen p kp. De exacte aantallen en de spreiding zijn terug te vinden in bijlage DE KORTRIJKSE BELEIDSAMBITIES 3 Het Krtrijkse stadsbestuur, bestaande uit het Cllege van Burgemeester en Schepenen en de gemeenteraad, werkt nauw samen met de andere lkale besturen OCMW en de plitie aan een leefbare, warme stad. De plitieke calitie en bevegdheidsverdeling is terug te vinden in bijlage 2. Het beleid ten aanzien van alle Krtrijkse kinderen & jngeren is sterk ingebed in het glbale Krtrijkse stadsbeleid. De ambities & delstellingen, gefrmuleerd in Bestuursakkrd en de strategische meerjarenplanning van de stad, zijn duidelijk drgetrkken in het beleid ten aanzien van de Krtrijkse kinderen en jngeren. Meer ng dan de bijzndere status die de Krtrijkse jnge bevlking geniet, dr nder andere een apart hfdstuk in de strategische meerjarenplanning, zijn de linken met deze specifieke delgrep van velerlei aard. Als jnge bevlkingscategrie heeft het algemene beleid van de stad dan k altijd zijn weerslag p deze grep. Hiernder wrdt de link tussen het stadsbeleid en het jeugdbeleid aan de hand van enkele vrbeelden gecncretiseerd. Zals Krtrijk zich sciaal prfileert, z wrden er binnen het Jeugdbeleidsplan k verregaande sciale inspanningen geleverd. Niet alleen de mdale jngere f het mdale kind met gebaat zijn met het jeugdbeleid. De fcus ligt zeker k p de maatschappelijk kwetsbare grep kinderen en jngeren die veelal tussen de mazen van het net valt. Deze manier van werken is cnfrm de regierl van een stad, die tussenkmt daar waar zich blinde vlekken bevinden. Participatie, betrkkenheid & duurzaamheid zijn kernwrden in deze sciale beleidsvering. Het belang van een gezinsvriendelijke fcus binnen het stadsbeleid, heeft k een belangrijke impact p het jeugdbeleid. De kinderen & jngeren en de gezinnen waar ze deel van uitmaken, die tt p vandaag gebruik maken van de stad en haar faciliteiten, meten k werkelijk ervaren dat alles in het werk gesteld wrdt m vr hen een fijne, interessante bruisende leefmgeving te creëren. Geen gezinsvriendelijkheid dus, znder jeugdbeleid. Bvendien zal de vernieuwde fcus p het wnbeleid, gericht p jnge gezinnen, wellicht leiden tt een instrm van nieuwe kinderen en jngeren. Dit stelt meteen k weer nieuwe vragen naar inrichting van penbare, kindvriendelijke ruimte, inplanting van speelruimte enzvrt. De veiligheid in Krtrijk draagt in belangrijke mate bij tt de leefkwaliteit van kinderen en jngeren. Vr wat betreft het jeugdbeleid, leggen we vral uitdrukkelijk de link met een veilig fuifklimaat. De pstart van het Safe Party Zne-cncept past hier bij uitstek in, maar heeft k in alle kansen ndig 3 Geraadpleegde literatuur: - Bestuursakkrd van CD&V/NVA en VLD, Aantrekkelijk Krtrijk, 5 december Het strategisch meerjarenplan, Krachtlijnen vr een Aantrekkelijk Krtrijk, Stad Krtrijk, december

7 m zich te ntwikkelen tt een vlwaardig wijdverspreid instrument. Daar waar de veiligheid in het gedrang kmt en er verlast gecreëerd wrdt, tracht Team Jeugd dit samen met andere stedelijke & nietstedelijke (jeugd)partners p een cnstructieve manier aan te pakken. Deze samenwerking blijft bijznder nuttig en wrdt waar ndig verder uitgediept. Jeugd ndersteunt mee de ntwikkeling naar een meer gestrmlijnd denken vanuit vrije tijd. De afstemming tussen de directies Cultuur, Sprt en Burger&Welzijn/Jeugd is ndzakelijk niet alleen vanuit dienstverlenend gpunt maar k m verlap tegen te gaan, de efficiëntie te verhgen, elk kind en elke jngere een breed spectrum van activiteiten, ervaringen, belevenissen aan te bieden. Jeugd blijft een priritaire partner in de evlutie naar méér & betere samenwerking en helpt eveneens de blik ruim pen te huden m stadsbreed werken mgelijk te maken, k p dit vlak. Het Krtrijkse bestuur p maat betekent de inzet p een aantal vernieuwende methdes, vanuit het leren uit ervaring, het penstaan vr andere inzichten. Ok hier hangt Team Jeugd haar wagentje aan vast: Vrafgaand aan alle beleidspties in het jeugdbeleid, vindt altijd een prces plaats waarin de MAXIMALE BETROKKENHEID VAN KINDEREN & JONGEREN, betekenisvlle actren uit het jeugdwerk f buurtbewners wrdt nagestreefd. De nadruk p participatie is dus niet alleen aanwezig in de manier waarp het jeugdbeleid tt stand kmt - via een sterke cmmunicatieve planning - maar k in de meeste, cncrete acties die Team Jeugd nderneemt. Op die manier maken we de Krtrijkse kinderen & jngeren zveel mgelijk cprducent van het beleid dat ze zelf ervaren, als inwners van de stad. De INTEGRALE AANPAK VAN DE PUBLIEKE RUIMTE, een beleidsptie waar de stad ten vlle p aanstuurt, vernderstelt het in rekening brengen van kinderen- en jngerenbeheften in alle grte en kleine ingrepen in de publieke ruimte. In praktijk zien we hier al een zekere evlutie (vb. p het vlak van speelruimtebeleid) maar evenzeer ng veel marge en mgelijkheden. Team Jeugd blijft als pleitbezrger van deze visie, ten vlle inzetten p een mentaliteitsverandering bij traditineel hardere sectren m deze belangrijke nden en beheften van de delgrep mee p te nemen. De vertaling van een GEBIEDSGERICHTE WERKING p het vlak van jeugdbeleid, is het principe van de jeugdwerkndersteuners. Dit principe van werken werd vr het eerst geïmplementeerd tijdens de vrige jeugdbeleidperide maar wrdt zeer psitief geëvalueerd en daarm wrdt vr de kmende jaren vlp dezelfde kaart getrkken! De samenwerking met gebiedswerking is daarnaast intensief en ndersteunend ten aanzien van het jeugdwerkndersteuningsprincipe. Als CENTRUMSTAD heeft Krtrijk k een REGIONALE UITSTRALING en wil het een referentiestad zijn met een zekere slagkracht. Team Jeugd zet hier k p in dr jeugddssiers die het lkale niveau verstijgen, vlp te ndersteunen en ns bewust te zijn van de reginale impact ervan. Het Masterplan van de Warande is exemplarisch hiervr. Een sterke lkale, participatieve benadering in dialg met de mwnenden, zrgt vr een breed draagvlak in de directe mgeving van het speeldmein. Daarbij wrdt eveneens getracht de reginale uitstraling en aantrekkingskracht van het dmein levendig en in de belangstelling te huden. 0.2 HET JEUGDBELEIDSPLAN Krtrijk maakt sinds jaar en dag een punt van een sterk verankerd Jeugdbeleid. In de aanlp naar het jaar 2008 werd in de lijn daarvan een stevig jeugdbeleidsplan uitgeschreven vr de daarpvlgende 7

8 drie jaar, met daarin verweven een aantal duidelijke krijtlijnen vr zes jaar, in het verlengde van de legislatuurplanning. Op vandaag, na drie jaar, kunnen we vlgende glbale balans maken. Er zijn al heel wat successen gebekt Zals hierbven al gezegd, is het JEUGDWERKONDERSTEUNINGSPRINCIPE - geïntrduceerd in tt vlle wasdm gekmen. Het systeem heeft effectief geleid tt een betere bereikbaarheid van de jeugddienst, met psitieve effecten p de infrmatiedrstrming en participatie van het jeugdwerk bij het jeugdbeleid. Naast een essentiële samenwerking met het jeugdwerk is k de cmmunicatie in zijn algemeenheid er een stuk p vruit gegaan. Via verschillende kanalen zijn zwel de bdschappen als de publicaties helderder, duidelijker en meer p maat van de verschillende delgrep. Het JEUGDVERENIGINGSLEVEN in de stad is ruim, met een uitgebreide inhudelijke, lgistieke en infrastructurele ndersteuning die in het bijznder aantnt hezeer de stad haar verenigingen en haar vrijwilligers daarbinnen waardeert. De zektcht naar meer evenwicht in die ndersteuning, weg van verpaupering en verwennerij naar een stuk meer repnsabilisering, wrdt daarenbven ged verteerd. Het drveren van de 80%-20%MAATREGEL in het kader van de energieksten - met akkrd van de jeugdverenigingen - maakt dat zij nu (als eerste verenigingen in Krtrijk!) een stuk bewuster en duurzamer mgaan met hun energie, znder dat dit hun eigen werking pertinent raakt. Niet enkel de jeugdbewegingen den een inspanning. De maatregel wrdt ndersteund dr de prichting van een fnds vr werken in het kader van veiligheid en duurzaamheid. Deze extra financiële impuls laat te de gebuwen energiezuinig te maken en daarpvlgend de energieksten te drukken. De selectie van de werken wrdt nder meer nderbuwd dr de gebuwenscans, die aanduiden waar de meest dringende ingrepen ndwendig zijn. JEUGDWERKINFRASTRUCTUUR is een cnstant aandachtspunt in het jeugdbeleid van de stad. Drheen de vrbije drie jaar kregen maar liefst een zestal verenigingen een nieuw f vlledig gerenveerd nderkmen! Aan de infrastructuur van zeker dubbel zveel verenigingen werden navenante ingrepen gedaan in functie van cmfrt en functinaliteit. De basis vr al deze investeringen wrdt gevrmd dr een inspraakprces met het jeugdwerk m vragen & mgelijkheden z ged mgelijk p mekaar af te stemmen. Het fuiflandschap is de vrbije jaren serieus veranderd. Dr de stpzetting van de uitbating van de Kleizaal is een nieuw SUBSIDIEREGLEMENT in het leven gerepen m het rganiseren van fuiven alsng vrdelig te huden. Er is k een duidelijke evlutie naar een steeds prfessinelere veiligheidsaanpak. De inzet van vaste security vr het bewaken van de tegang p events was een eerste stap in de gede richting. De ONTWIKKELING VAN SAFE PARTY ZONE vrmt het sluitstuk, stad en jeugdrganisatren (annex fuifbuddies ) slaan de handen in mekaar m psitief, leuk & veilig fuiven in Krtrijk te garanderen. Het Masterplan rnd het penbare speeldmein DE WARANDE zit ged p schema. Een sterk participatietraject en praatplan met belanghebbenden en mwnenden, geeft vrm aan een visinair, verfrissend & avntuurlijk ntwerp van het speeldmein. De ude kapel kreeg een grndige facelift en det dienst als hippe multimediaruimte. Tt slt is de inclusieve speelpleinwerking, geïntrduceerd in 2008, intussen een gevestigde waarde gewrden p het dmein. Ok buiten de Warande, beschikt Krtrijk ver een diverse en gevarieerde SPEELRUIMTE. De injectie van serieuze financiële middelen geeft de ndige speling vr een grndig renvatie- en vernieuwingsbeleid, waarin de vrbije drie jaar al z n 20tal speelpleintjes nder handen wer- 8

9 den genmen. Het leuke speelplan maakt in één gwenk duidelijk, waar kinderen, kleuters & jngeren, skaters, bladers f bikers terecht kunnen. Kers p de taart is het Speelstraten-prject dat veilig spelen dicht bij huis mgelijk maakt. De EXTRA AANDACHT VOOR KINDEREN MET MINDER KANSEN heeft een meer gestrmlijnde, gecördineerde vrm aangenmen. De betelaging van expertrganisaties is een beter antwrd p de beheften die leven in Krtrijk, het kmt daarnaast de samenwerking en de nderlinge uitwisseling ten gede. J-KOMA is het uiteindelijke resultaat van deze ntwikkeling met een structureel verlegplatfrm tussen particuliere en stedelijke initiatieven dat adviezen vrmt en het Krtrijkse stadsbeleid pvlgt. Er wachten echter ng tal van uitdagingen Het NIEUWE JEUGDCENTRUM blijft een vrlpig nvervulde, maar sterk gekesterde drm. Er zijn drheen de jaren reeds tal van psitieve stappen gezet in die richting: van de stpzetting van de uitbating van de Kleizaal, ver de vrming van een duidelijke, frisse visie rnd het cncept van het jeugdcentrum, tt recentelijk de bevestiging van een stek vr dit centrum p de site Krtrijk Weide! Met het vruitzicht p een nieuwe middelgrte fuifgelegenheid als klap p de vuurpijl- p dezelfde site, zijn we verheugd m beide prjecten de kmende jaren praktisch te gaan realiseren. TOEGANKELIJKHEID is altijd een belangrijke fcus geweest drheen het jeugdbeleidsplan. We zijn er in geslaagd m een duchtig aanbd te vrzien naar specifieke delgrepen, nder meer dr enkele gede partnerrganisaties nder de arm te nemen. De vrbije jaren hebben we echter gemerkt dat er grenzen zijn aan de methden die we inzetten m de teleiding naar het reguliere jeugdwerk te vrzien. Kinderen en jngeren, ngeacht afkmst f achtergrnd, die willen deelnemen aan het reguliere aanbd, meten kúnnen deelnemen. De kmende drie jaar bundelen we de krachten m p deze lacune een antwrd te bieden. Daarnaast verleggen we k de fcus naar de ALLERJONGSTEN in Krtrijk. We zien dat het aanbd naar de maatschappelijk kwetsbare grep tieners ged vereind staat. Dr in te zetten p een meer kwalitatieve, mbiele speelpleinwerking naar de allerjngsten trachten we het jeugdbeleid te verbreden. Deze speelpleinwerking is gesteld p inclusieve principes, geschikt vr een diversiteit aan kleuters en kinderen. Beide beleidspririteiten wrden nauwer besprken in H2T2.3 & H2T MISSIE JBP In een kadertekst van de stad, vinden we vlgende algemene stadsvisie terug: DE STAD KORTRIJK WIL EEN WARME, LEEFBARE CENTRUMSTAD OP MENSENMAAT ZIJN. ALS STAD IN VERANDERING STRAALT HET DYNAMISME EN FRISHEID UIT. STEUNEND OP DE CREATIVITEIT EN HET ONDERNEMEND KARAKTER VAN AL ZIJN INWONERS WIL DE STAD KORTRIJK OP EEN VERNIEUWENDE MANIER VERDER EVOLUEREN NAAR EEN DUUR- ZAME STAD, WAARIN IEDEREEN ZICH THUIS EN BETROKKEN VOELT. OOG VOOR KWALITEIT IS EEN CONTINU AAN- DACHTSPUNT. Sinds begin 2010 kiest de stad er uitdrukkelijk vr m de nadruk te leggen p een JONG en warm Krtrijk, als dé nemer bij uitstek waarnder alle acties van, vr en in de stad een plaats krijgen. Vr Team Jeugd betekent dit een enrme pprtuniteit m de jeugdbeleidacties in de kijker te plaatsen en 9

10 waar mgelijk p een hger niveau te tillen. We kijken daarbij verder dan het leeftijdsgegeven, verwijzend naar een fase in het leven die in verband gebracht wrdt met een bepaalde leeftijd, weinig jaren tellend f ng maar krt bestaand. Jng zijn is veel meer dan dat! Het betekent k recent, nieuw en vers. Jng zijn is vral een geestesgesteldheid, het resultaat van de wil. Het is verbaasd en verwnderd kunnen zijn. Het is gelf en hp, niet twijfelen maar blijven vasthuden aan idealen 4. Deze filsfie weerklinkt k in hiernder bepaalde missie, waar we de nadruk leggen p het belang dat ieder kind en iedere jngere ten vlle jng met kunnen zijn in eigen stad. IN JONG JEUGDIG KORTRIJK: VOELEN KINDEREN EN JONGEREN ZICH THUIS IN HUN BUURT EN STAD KUNNEN ZE ZICH OPTIMAAL ONTPLOOIEN DOOR EEN CREATIEVE & INTERACTIEVE WERKWIJZE VIA SPECIFIEKE ONDERSTEUNING EN BIJZONDERE STIMULANSEN KRIJGEN JONGE KWETSBARE GROEPEN EXTRA AANDACHT 0.4 COMMUNICATIEVE PLANNING Het decreet lkaal jeugdbeleid legt de nadruk p het gelf in de mgelijkheden van een interactieve en participatieve beleidsplanning, waarbij het gemeentebestuur, kernactren uit het lkale jeugdwerk en de jeugd zelf samen een plan vrbereiden en uitveren. Ok dit jeugdbeleidsplan is p deze basis gesteld. Het planningsprces is terug te brengen tt een drietal fasen die in elkaar verlpen en waarbij het planningsprces steeds verder intensifieert. Deze drie fasen zijn: de inspraak tijdens de planperide , de inspraak naar aanleiding van de evaluatie van het jeugdbeleidsplan en tt slt de prichting van een reflectiegrep m het inspraakprces te begeleiden en te verdiepen. Samen vrmen deze fasen de rde draad drheen het participatieprces, in de richting van de laatste, finale fase. Het uitgebreide schematische verzicht met de exacte inspraakmmenten is terug te vinden in bijlage INSPRAAK TIJDENS PLANPERIODE Tijdens de planperide werd p systematische wijze inspraak gerganiseerd. Dr een interactieve manier van werken wrdt een cnstante dialg nagestreefd met het jeugdwerk, met individuele jngeren, met kinderen Meerbepaald tijdens activiteiten f vrmingen, bij de evaluatie van vakantiewerkingen, bij het persnlijk cntact tussen dienstmedewerkers en vrijwilligers uit het jeugdwerk, bij Algemene Vergadering van de Jeugdraad, Enkele van de belangrijkste acties wrden hier uitgelicht: De deelgemeententernée is intussen een geëigende manier van werken gewrden m een stevige cmmunicatie aan te gaan met de jeugdverenigingen in de verschillende deelgemeenten f jeugdwerkndersteuningsgebieden. Op deze ternées is het niet enkel de bedeling m infrmatie uit te wisselen met mekaar rnd de ndersteuning van het jeugdwerk, de nden en beheften die er leven, de vragen waar de vrijwilligers mee zitten. Evenzeer is het een mment waarp intensiever in discussie kan getreden wrden rnd bepaalde specifieke jeugdthematieken. 4 Uit: Jaaractieplan Stad Krtrijk 2010, Inleiding, Thuis in Krtrijk, dr waarnemend burgemeester Lieven Lybeer 10

11 Anders dan het verleg met het jeugdwerk is de cmmunicatie met individuele jngeren niet altijd een sinecure. De trajecten in het JOC zijn een pril dch ged vrbeeld waarbij jngeren duidelijk geprikkeld wrden m mee te denken en het greiprces mee vrm te geven. Dit maakt ze niet alleen cnsumenten, maar k prducenten van het traject waar ze zelf aan deelnemen. Het J-KOMAverlegfrum, dat in gede banen geleid wrdt dr Uit de Marge vzw, laat p een cnstructieve manier te m k het prfessinele veld te laten mee participeren in het jeugdwerk. Het verleg is een belangrijke tetssteen vr het beleid van de stad naar kinderen en jngeren die mwille van diverse redenen meer kwetsbaar zijn dan anderen. Tt slt is k de inspraak rnd speelruimte serieus gegreid. Het betrekken van de allerjngsten is niet eenvudig, maar de methdieken die nu tegepast wrden zijn meer dan vreger p maat van deze delgrep: het visualiseren van speeltestellen met pictgrammen f tekeningen, interviews van kleuters met een camera, het werken met kleuren enz Het levert frisse, creatieve ideeën p INSPRAAK OBV EVALUATIE JBP De inspraakacties tijdens de planperide gaven de impuls m het jeugdbeleidsplan systematisch te gaan evalueren binnen het team. Op basis van niet gerealiseerde (vb. afgeschafte wrkshps), slechts gedeeltelijk geslaagde acties (vb. minder succesvlle activiteiten naar tieners) f tendensen binnen de stadsadministratie (vb. p til zijnde persneelsbesparingen) werden lange discussies geverd p de teamvergadering. Op de teamvergadering werden bepaalde grte blkken uit de werking van Team Jeugd (vb. prgrammatie, cmmunicatie) expliciet geagendeerd met de bedeling ze ten grnde nder de lep te nemen en dr te praten. In een tweedaags cnclaaf met alle inhudelijke medewerkers van Team Jeugd p 22 & 23 juni 2009, werd de glbale evaluatie uiteindelijk gefinaliseerd en in een verzichtelijke pwerpint gegten. Deze werd eind 2009 en begin 2010 teruggekppeld naar de bevegde actren, meerbepaald het Dagelijks Bestuur van de Jeugdraad, de Afdeling Jeugd van de Vlaamse Gemeenschap ikv. het centrumstedenbezek en tt slt het Cllege van Burgemeester en Schepenen. Naar aanleiding van de reacties van deze actren p de evaluatie, werd in het vrjaar van 2010 ng een aantal diepere discussiemmenten ingepland, bilaterale verlegmmenten met de interne stadsdiensten en een aantal specifieke thematische acties. Vr een gedetailleerd verzicht van deze acties, verwijzen we pnieuw naar bijlage OPRICHTING VAN DE REFLECTIEGROEP Vr de ndersteuning en verdieping van het planningsprces wrdt traditineel een stuurgrep in het leven gerepen, bestaande uit jeugdrelateerde persnen met verschillende achtergrnden, die de drijvende kracht wrden achter het p te maken jeugdbeleidsplan. Deze planperide git Team Jeugd het ver een andere beg. Het JBP werd destijds pgevat als een beleidsplan vr de daarpvlgende zes jaar (cnfrm de legislatuurplanning) met een grndige evaluatie na drie jaar uitvering. Omdat de rde draad drheen het jeugdbeleidsplan - nu na drie jaar - ng rechtvereind staat in lijn met deze manier van werken, werd een reflectiegrep samengesteld. Dit is de beperkte vrm van een stuurgrep, die evenged wrdt samengesteld uit persnen die mwille van hun deskundigheid en/f bevegdheid kennis hebben f deel uitmaken van het jeugd(werk)veld. Deze reflectiegrep heeft de eva- 11

12 luatie, herriëntatie en herfrmulering van een aantal krijtlijnen in het jeugdbeleidsplan mee helpen realiseren. De samenstelling zag er als vlgt uit: Alain Cnudde, Schepen van Jeugd Crnelia Hauspie, cördinatr Team Jeugd Bieke Vertriest, jeugddeskundige Lies Vandamme, ex-jeugdwerker, prfessineel bezig met jngeren in het nderwijs David Wemel, ex-jeugdwerker en prfessineel bezig met internatinaal jeugdwerk Bert Herrewijn, ex-jeugdwerker Tjalle Gren, jeugdraadvrzitter Bart Neirynck, Uit de Marge vzw en cördinatie J-KOMAverleg Jnathan Puype, stagiair jeugddienst en jeugdraadslid Bart Rgé, kenniscentrum vr participatie en demcratie (Dems vzw) Ruben Benit, Blwerk² Tm Mreels, lid van jeugdcultuurinitiatief Tacticz Hiernder vindt u een krte weergave van de bijeenkmsten van de reflectiegrep en de besprken agendapunten. REFLECTIEGROEP 1 Datum: 2 maart 2010 Del: verkennende bijeenkmst Verwelkming en del van de reflectiegrep JBP: krte telichting decreet en haar pririteiten Telichting pwerpint en eerste discussie evaluatie Telichting participatieplan en timing Vrstel verdere werking reflectiegrep REFLECTIEGROEP 2 Datum: 25 maart 2010 Del: discussiethema 1: Blinde vlekken Vrbereidende dcumenten: vrstelling van de huidige werking & blindevlekkenschema s Wat zijn blinde vlekken? Visie en stappenplan ver het bepalen en pvullen van blinde vlekken Discussie eigen prgrammatie REFLECTIEGROEP 3 Datum: 22 april 2010 Del: discussiethema 2: Tegankelijkheid Vrbereidende dcumenten: dcument pgesteld dr Bart Neyrinck van vzw Uit de Marge, die het J- KOMAverleg rnd jeugd en maatschappelijke kwetsbaarheid in Krtrijk cördineert, en Tm Verhelst, verantwrdelijke Tegankelijkheid. Het dcument bevat 7 aandachtspunten vr het Krtrijkse beleid. Zie k bijlage 11. Behandelen en bediscussiëren van de vrbereidende nta 12

13 REFLECTIEGROEP 4 Datum: 6 mei 2010 Del: discussiethema 3: Brandveiligheid & Jeugdcultuur, Speelruimte en Cmmunicatie Vrbereidende dcumenten: vrstel van aanpak pririteiten, speelruimtebeleid en cmmunicatieplanning Team Jeugd Vrstelling aanpak pririteit jeugdwerkbeleid: Brandveiligheid Vrstelling aanpak pririteit jeugdbeleid: Jeugdcultuur Discussie breed speelruimtebeleid aan de hand van stellingen Discussie ver het cmmunicatieplan en meebepaald het gebruik van stedelijke cmmunicatiekanalen vr. de delgrep tieners en jngeren De input vanuit de reflectiegrep was zeer zinvl en leidde tt de vertaling van de evaluatie van het JBP tt welmschreven strategische keuzes. Die zijn verweven in het plan dat nu vrligt FINALE FASE De strategische keuzes werden p 19 mei vr het cllege tegelicht in een verkennende bespreking. Kritische bemerkingen en zinvlle aanvullingen werden verwerkt in het plan. Daarpvlgend werd k een finale stap genmen dr het vltallige inhudelijk team medewerkers van Team Jeugd. De vertaling van de strategische keuzes in delstellingen en cncrete acties was namelijk de veding vr het tweedaags cnclaaf van Team Jeugd p 21 & 22 juni Op 18 september 2010 wrdt het vlledig planntwerp ter advisering vrgelegd aan de jeugdraad. Tt slt wrdt het finale plan dr het Cllege van Burgemeester & Schepenen geagendeerd p de Gemeenteraad van 11 ktber 2010, hpelijk met psitief gevlg. 0.5 HOOFDSTUKOVERSCHRIJDENDE BELEIDSPRIORITEITEN HET NIEUWE JEUGDCENTRUM WAT VOORAFGING In de vrbije beleidsperide werden al de eerste stappen gezet richting een nieuw jeugdcentrum. De uitbating van de Kleizaal werd stpgezet en de jeugdige rganisatren van grte fuiven kregen de kans m tegen dezelfde vrwaarden in Krtrijk XPO te fuiven. De Kleizaal was een duur pand dat werd gehuurd van een private eigenaar. De verstap van het betalen van een buitensprige huur van de zaal naar een subsidiesysteem vr erkende jeugdverenigingen in XPO ( 4.500/evenement), zrgde al vr een eerste deel middelen m een tekmstige, nieuwe eigen accmmdatie te financieren. Al biedt deze plssing niet vr iedereen selaas, slechts een handvl verenigingen kan immers een dergelijk grt evenement aan. De nd aan een middelgrte fuifzaal blijft dus hg! Het pad naar een nieuw jeugdntmetingscentrum werd eveneens geëffend dr een functinele screening van het huidige jeugdntmetingscentrum. Daaruit werd krtweg vastgesteld dat het gebuw niet de juiste uitstraling & accmmdatie heeft. De nden zijn velerlei en de huten indeling in verdiepen maakt het nmgelijk m diverse activiteiten (vb. muziek, dans & vergaderen) znder prblemen 13

14 te cmbineren. Dr het uiteen liggen van het JOC en de fuifaccmmdatie, wrden tt slt k een aantal geie kansen p kruisbestuiving mislpen. DE LOODS Al enige tijd geleden liet Team Jeugd haar g vallen p de NMBS-lds p Krtrijk Weide, vr zwel het jeugdcentrum als vr de fuifzaal. Dit is een grt vrmalig sprentrept dat kwam leeg te staan en dat dankzij de nieuw aangelegde R36 de landmark werd van een ng ttaal te cncipiëren nieuw stadsdeel. De keuze vr de site werd ingegeven dr functinele lkalisatiefactren zals de bereikbaarheid, de beperkte nmiddellijke mwning en de kansen p vlak van mbiliteit. De verhpte snelle aankp van de site, liet echter lang p zich wachten, de site bleek verntreinigd en de kstprijs van de sanering verstrde de nderhandelingen danig. Hierdr schf de realisatie van een nieuw jeugdcentrum fuifzaal, alsk de rest van de ntwikkelingen p de site pnieuw p de lange baan. In de lente van 2010 werd uiteindelijk een akkrd geslten met de stad rnd Krtrijk Weide. Op vandaag is er zelfs een plitieke cnsensus ver de invulling van het nieuwe stadsdeel rnd de NMBS-lds (beslissing p het Cllege van wensdag 7 juli 2010). De kgel is dr de kerk vr wat betreft de fuifzaal, die zal p, rnd f in de NMBS-lds een plaats krijgen. De kers p de taart is de beslissing m het nieuwe jeugdcentrum effectief nder te brengen in het kpgebuw van de lds. We kijken met z n alles halsreikend uit naar het mment waarp we alles kunnen in het werk stellen m de verhuis te realiseren! DE KOMENDE BELEIDSPERIODE De kmende beleidsperide is bepalend vr de tekmst van jeugd in de NMBS-lds. Met betrekking tt de het fuiven: de eerste beslissende pref wrdt ng eind 2010 uitgeverd. In het najaar van 2010 zal immers een prefpstelling van een fuif wrden gemaakt, m een grndige geluidsstudie te realiseren. Op die manier zullen we weten f het haalbaar is m in de lds te fuiven, met een minimum aan investeringen. We hebben immers het plan pgevat m begin 2011 al 12 fuiven per jaar te te laten (znder Vlarem-vergunning) met een maximum van 90 db(a). In een tweede fase, verder werkend p het initiële geluidsnderzek, kan er gekeken wrden welke infrastructurele ingrepen er meten gebeuren m de zaal beter bestand te maken tegen geluidsemissie van fuiven. Eenmaal de geluidsreductiewaarden van de buwmaterialen vr de definitieve bestemming als fuifzaal bekend zijn, kan een crrecte begrting wrden pgemaakt vr eventuele verbuwingen. Met betrekking tt het nieuwe jeugdcentrum: vanzelfsprekend zullen we k hier alles in het werk stellen m dit grte dssier inhudelijk & infrastructureel perfect rnd te krijgen. Enkele inhudelijke krachtlijnen zijn reeds duidelijk en er is reeds een participatieprces pgestart met jngeren dat mede zal bepalen he het nieuwe JOC er uit zal zien. EERSTE VISIE, INHOUD, IDEEËN De missie van het nieuwe jeugdcentrum werd al mschreven in het vrige jeugdbeleidsplan: HET NIEUWE JEUGDCENTRUM WIL VOOR ALLE KORTRIJKSE JONGEREN EEN LAAGDREMPELIGE TREFPLEK, EEN KENNISKNOOPPUNT EN EEN ONDERSTEUNINGSCENTRUM WORDEN. HET CENTRUM KAN DEZE DOELSTELLING REA- LISEREN DOOR HET AANBIEDEN VAN DE JUISTE MIX VAN INFORMATIE & VORMING, EXPLOITATIE & PROGRAMMATIE. Ze is ng steeds dezelfde! In tussentijd hebben we echter niet stilgezeten. Z vind je in H2T2.4A3 het vrstel vr de vernieuwde tiener- en jngerenwerking. Ok het inftainmentcafé is een belangrijk 14

15 nderdeel van de mtr van het nieuwe jeugdcentrum. Het is de enige tegang tt het jeugdcentrum, waar we bvendien p een interactieve manier multimediale en jeugdige inf bieden, en dat in een ruimte met zachte hreca, gecmbineerd met een eerstelijnsbalie. Enige tegang tt het jeugdcentrum Wekelijks kmen er heel wat jngeren af p fuiven. Helaas kmen zij te weinig in cntact met wat een jeugdcentrum naast fuiven k ng te bieden heeft. Fuiven zijn vr ns echter een pprtuniteit m met de jngeren in cntact te kmen. De bezekers meten dwars dr het inftainmentcafé kmen vraleer ze verder kunnen gaan naar hun specifieke lcatie binnen het jeugdcentrum. Het inftainmentcafé is het uithangbrd van het jeugdcentrum en van het jeugdwerk! Interactief aanbd van jeugdige multimediale inf Kinderen en jngeren kmen elk vr hun eigen specifieke reden naar het jeugdcentrum. Er meten vr hen dan k zinvlle prikkels wrden ntwikkeld zdat hun verblijf er leuk & interessant is. Vb. met betrekking tt kinderen: kinderen kmen met hun uders m hen in te schrijven vr (Grabbelpas-)activiteiten, er met vr hen dan k meer te den zijn dan dat a. glijden van een reuzen- Vit (masctte vr kinderactiviteiten), aan zijn vinger trekken m een lichtje te laten branden, Vb. met betrekking tt jngeren a. jeugdcultuurpilaren (een skate-zuil, een hip-hp-zuil met magazines, dvd s, cd s, beken, ), listeningbts (cabines waar jngeren met een paar vrienden zelfstandig naar hun favriete muziek kunnen luisteren). Zachte hreca Met zachte hreca bedelen we een barruimte waar de nadruk niet p het verkpen ligt maar waar het wel mgelijk is m een drankje te krijgen De bar beschuwen wij als een ba(r)lie, een samentrekking tussen bar en balie. Eerstelijnsbalie De barlie : dit is vral de plek waar jngeren van alles kunnen vragen, van he je een fuif rganiseert ver waar en welke wrkshps je kan vlgen tt welke jeugdsubsidies er bestaan. Stel je vr dat de jeugdvereniging die een fuif rganiseert in de zaal van het jeugdcentrum er meteen een gezellige plek heeft m de fuif vr te bereiden in aanwezigheid van een barman die tevallig alles weet ver de zaal en de wetgeving rnd fuiven COMMUNICATIE PROCES & ANALYSE Cmmunicatie lpt als een rde draad drheen alle acties in het Jeugdbeleidsplan. Daar waar vreger de structuur van de dienst de basis was vr nze externe cmmunicatie staat vrtaan de ntvanger centraal bij het bepalen van he nze cmmunicatie geverd wrdt. Vb. uders willen weten wat er vr hun kinderen te den valt p het vlak van jeugdwerk in Krtrijk: waar zijn de Krtrijkse speelpleintjes, waar en wanneer zijn er activiteiten gepland, in welke vereniging kan mijn kind terecht, Wie de activiteit rganiseert, is vr hen minder van betekenis. Het vrpgestelde cmmunicatiestramien p basis van die inschatting, ziet er als vlgt uit: Vier thema s vier delgrepen De cmmunicatie is grtendeels terug te brengen tt de vlgende vier thema s: 15

16 Jeugdbeleid Ondersteuning Ruimte vr kinderen & jngeren Activiteiten vr kinderen & jngeren Met deze infrmatie begen we vier delgrepen: Stakehlders en geïnteresseerden (Jeugdraad, Gemeenteraad, studenten met een eindwerk, ) Jeugdverenigingen Individuele jngeren/tieners Ouders (van kleuters & kinderen) Kppeling tussen thema s & delgrepen Beleid Ondersteuning Ruimte Activiteiten Jeugdverenigingen Individuele jngeren Ouders Stakehlders & bevragers Kleuters Kinderen Tieners Jngeren Cmmunicatie naar stakehlders en geïnteresseerden Jeugdbeleidsplan: gebundeld en nline VORM: deze cmmunicatievrm is frmeel, met attractief & ambitieus zijn Cmmunicatie naar jeugdverenigingen Ondersteuningsvrmen (financiële, materiële en rganisatrische ndersteuning) VORM: dit is een bdschap die grtendeels cnstant blijft drheen de tijd. De publicatie waarmee we deze inhud cmmuniceren, met dus enige tijd kunnen verbruggen. Het resultaat is Dé Map. Deze map bevat alle ndzakelijk infrmatie ver ndersteuning. Ze wrdt actueel gehuden dr middel van via de Deelgemeententernées verspreide nieuwe bundeltjes. De infrmatie wrdt daarnaast k gestructureerd p de stadswebsite gepubliceerd. Vaststellingen: - Het drgeven van de map van de ene verantwrdelijke naar de andere, is geen sinecure. Jeugdverenigingen beschuwen de map meestal ng niet als een essentieel dcument dat meegreit drheen de tijd. - Het aanvullen van de mappen met actuele infrmatie en het drukken van de jaartalstickers kan strikter wrden pgevlgd. Activiteiten: de activiteiten die gerganiseerd wrden vr jeugdverenigingen (zals Dag van de Jeugdbeweging, diverse vrmingen, ) VORM: wrden via een gestandaardiseerd sjabln gecmmuniceerd Vaststellingen: tevredenheid Overkepelend: snelle en hapklare inf wrdt maandelijks gebundeld VORM: een elektrnische nieuwsbrief 16

17 Vaststellingen: tevredenheid - Vanuit de vaststelling dat de inf weinig werd drgegeven in leidingkringen bij de verzending naar de hfdcntactpersn, wrdt de nieuwsbrief nu drgestuurd naar alle verantwrdelijken. Cmmunicatie naar individuele jngeren Ondersteuning (prjectsubsidies, richtlijnen uitleendienst ) VORM: via de stadswebsite Vaststellingen: bundeling in één drager? Ruimte (verblijfscentrum, fuifzalen, ) VORM: via de stadswebsite Vaststellingen: bundeling in één drager? Activiteiten 1. VORM: vr de activiteiten gerganiseerd dr Team Jeugd werd de wrkshpwijzer nieuw leven in geblazen. Per jaar maken we drie edities: twee in het vrjaar, één in het najaar. De wijzer wrdt gedistribueerd via de Krtrijkse schlen. Vaststellingen: ntevredenheid - De wanverhuding tussen de relatief lage pkmst in relatie tt de intensieve publiciteit maakt duidelijk dat dit niet de beste werkvrm is. De kmende beleidsperide pakken we dit anders aan, zie A4 binnen dit hfdstuk. 2. VORM: De Fun, De Gids is een publicatie waar alle erkende Krtrijkse jeugdverenigingen in staan gebundeld. Elke jeugdvereniging kreeg de ruimte m de cntactgegevens, het tijdstip van de werking, de kstprijs en een krte mschrijving te frmuleren. Hiermee willen we de drempel tt lidmaatschap bij een jeugdvereniging helpen verlagen. 3. VORM: de events van Team Jeugd wrden k telkens p een specifieke manier gecmmuniceerd, in de lijn van het genre van het event vb. een skate/blade/bike event aan de skatebwl. Cmmunicatie naar uders Ruimte (speel- & avntuurlijke pleintjes, skateplaatsen, ) VORM: speelplan Krtrijk en deelgemeenten Activiteiten (Grabbelpas, speelpleinwerking, ) VORM: Speelkmpas Beide wrden vrmgegeven nder het Vit de Vespalabel Het thema Cmmunicatie kwam uitgebreid aan bd tijdens de diverse reflectiegrepen en specifieke in detail k tijdens de reflectiegrep 4 p (zie H0P0.4.3) De zinvlle discussies tijdens deze mmenten leidde tt de vlgende bedenkingen: - Jeugd met een nderdeel blijven van de website van Krtrijk. De drge site van de stad Krtrijk is handig m vlug infrmatie te vinden. Zeker met het g p de greiende cnnectie tussen Jeugd, Sprt en Cultuur blijft het pprtuun m de stadswebsite ged up t date te huden. 17

18 - Anderzijds is de fficiële site te strak m te cmmuniceren naar de jnge delgrep, dit druist vr een stuk in tegen alles wat jngerencmmunicatie is. - Dus, meten we blijvend p zek gaan naar nieuwe manieren m jngeren te prikkelen. Kernwrden zijn hier: aantrekkelijk, duidelijk, vlt, interactief (gekppeld aan Facebk, My Space, Netlg, Twitter), nieuw (trendgevelig), flexibel (durven m aparte tijdelijke webpagina s aan te maken vr specifieke acties). - Met Team Jeugd haar prduct f haar naam prmten? De naam Team Jeugd prmten mag niet het del p zich zijn maar het is wel belangrijk dat jngeren weten dat ze bij Team Jeugd terecht kunnen (prfilering). De delgrep met weten dat de mensen achter dit team aanspreekbaar zijn, dat er gedacht, gecreëerd & gehandeld wrdt. We meten dan k handelen als zdanig. - Is de cmmunicatie van Team Jeugd vldende laagdrempelig m de maatschappelijk kwetsbare delgrep te bereiken? Vb. het systeem van speelbnnen verlaagt de financiële drempel m deel te nemen aan het activiteitenaanbd aanzienlijk. Is de delgrep hier vldende van p de hgte? DOELSTELLING Team Jeugd cmmuniceert infrmerend, activerend & tegankelijk p maat van haar diverse delgrepen. ACTIES Naar analgie met bvenstaande vaststellingen, wrdt het grtste deel van de uitgetekende cmmunicatiestrategie verder gezet. Om pijnpunten weg te werken ndernemen we k enkele nieuwe acties: ACTIE 1: BIJSTURING & HERORIËNTERING VAN GEREALISEERDE COMMUNICATIE In navlging van de vaststellingen, wrdt vlgende cmmunicatie bijgestuurd f geherriënteerd: Het gebruik van Dé Map wrdt bewaakt & geregeld gestimuleerd. Jeugdverenigingen leren de waarde van dit instrument kennen Dé map wrdt strikter en sneller aangevuld met actuele infrmatie De jaartalstickers vr p de map wrden tijdig vergedragen aan de jeugdverenigingen De verspreiding van de infrmatie via de E-flash wrdt bewaakt, a. via een steekpref Onderzek naar de mgelijkheden vr één drager met de gebundelde infrmatie p het vlak van ndersteuning en ruimte vr individuele jngeren. Daarnaast wrden de psitief geëvalueerde cmmunicatiedragers p dezelfde manier verder ntwikkeld vb. de Speelkmpas, de gehele cmmunicatie naar kinderen (centrale en decentrale wrkshps, ), de cmmunicatie rnd events (vb. skate/blade/bike). Netwerking Jeugdverenigingen & individuele jngeren Cntinue actie 18

19 Financiële prgnse Cmmunicatie naar delgrep kinderen (JOC) Eventcmmunicatie (JOC) Algemene cmmunicatie (bestaande & nieuwe) ACTIE 2: REALISEREN VAN NIEUWE COMMUNICATIE Ontwikkeling van een speelbnnenflder p maat van de begde delgrep (zie k verder Actie 5) Explitatieflder vr de uitbating van het jeugdntmetingscentrum Grtere cmmunicatiedrager vr events: vb. banners vr BONK, Student Welcme Cncert Grte affiches vr in stadsgebuwen Ontwikkeling van een cmmunicatielijn vr Brede Schlen (Infuus) Wrkshpaanbd JOC: zie A4 van dit hfdstuk Diverse cmmunicatiezaken: ad hc en beheftegericht Inzetten p andere, meer trendgevelige en flexibele kanalen (sciale netwerksites zals My Space, Netlg, Twitter, Facebk), mdat tieners en jngeren zich veelal nline bevinden. Zie k H1T1.4P1.4.1 Netwerking Directie Cmmunicatie & Recht Speelbnnenflder: vrjaar 2011 Duurzame dragers & aankndigingaffiches: in aanlp naar de desbetreffende events (min. 6 weken daarvr) Cmmunicatielijn Brede Schlen: vrjaar 2011 Wrkshpaanbd JOC: zie A4 van dit hfdstuk Inschakelen van andere media (My Space, Netlg, Twitter, Facebk): 2011 nderzek mgelijkheden Financiële prgnse Wrkshpaanbd Explitatieflder 518,71 Algemene cmmunicatie (bestaande & nieuw) ACTIE 3: VOEREN VAN HET HUISSTIJLDEBAT BINNEN DE STAD Eind 2010 wrdt er een huisstijlhandbek verwacht vanuit Team Cmmunicatie. Hierin wrden een aantal spelregels naar vr geschven m de cmmunicatie van de stad eenduidiger te maken, er wrdt een kader geschept waarbinnen het beeld steeds kan gekzen wrden. In het vrjaar vnd hiermtrent een verleg plaats met cultuurintendant Wim Vanseveren, Team Jeugd en Team Gebiedswerking 19

20 met de bedeling nze psitie uit te klaren in dit debat. We vlgen Wim Vanseveren in de vrdelen die hij in deze huisstijl ziet: Sturing: cmmunicatie met p een centraal niveau gestuurd wrden, zdat het juiste gewicht aan elk initiatief kan gegeven wrden én zdat er een lijn in het hele plaatje zit. Uiteraard bestaan er verschillende niveaus van sturing (van extreem tt lsser). Service: tegenver de sturing met service staan, meer sturing is meer service. Subsidiariteit: cmmunicatie werkt bttm-up, de diensten zijn de specialisten. Op vrwaarde dat die diensten vldende veling hebben met hun delgrep. Vb. Team Jeugd weet het beste he jngeren meten bereikt wrden en weet f een centrale cmmunicatielijn zal aanslaan bij jngeren. Omdat het p dit mment niet duidelijk is, in welke mate de huisstijl sturend zal zijn en in welke mate een bttm-up inspraakprces zal plaatsvinden, vrmt de psitinering van Team Jeugd in dit debat een belangrijke uitdaging vr het kmende jaar. Netwerking Directie Cmmunicatie & Recht, Directie Cultuur, Directie Sprt Vrjaar 2011 Financiële prgnse Geen financiële impact ACTIE 4: ONTWIKKELING VAN EEN TIENERCOMMUNICATIELIJN Uit de lancering van de wrkshpwijzer hebben we de cnclusie getrkken dat het actief deelnemen aan wrkshps rnd jeugdcultuurprductie (graffiti, muziek, dans, ) slechts een beperkt deel van de jngeren aantrekt. Drheen de jaren werd er te weinig aandacht geschnken aan het vergrte deel tieners dat grabbelsgewijs wil deelnemen aan uitstapjes, activiteiten, We maken een nderscheid tussen deze twee grepen jngeren: de ene grep benemen we als de jeugdcultuurprducenten, de andere (grtste) grep zijn de jeugdcultuurcnsumenten. Vr de jeugdcultuurprducenten gaan we een self made cntent -magazine maken waarbij de deelnemende jngeren zelf, hun lesgevers en nemenswaardige figuren uit de jngerencultuur de handen in elkaar slaan m de inhud aan te leveren. Een interessante mix van inhud en getuigenissen van muzikanten, skaters en grafitteurs, kan geïnteresseerde tieners naar het jeugdcentrum trekken. Vr de jeugdcultuurcnsumenten maken we een glbaal magazine met het vlledige aanbd aan activiteiten, dat via de Krtrijkse schlen wrdt verspreid. Dit cncept wrdt ng verfijnd. Bedeling is k m de uders een ndersteunende brief te sturen, aangezien zij vaak ng (mee)beslissen ver wat hun tiener nderneemt. Bekijk zeker k eens het schema in bijlage 4. Netwerking Huismagazine: lkale jeugdcultuurprducenten 20

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o Klas-in-zicht Een negatieve grepsdynamiek, leerlingen die niet met elkaar vereen kunnen kmen, een vertrebelde relatie tussen leerlingen en leerkrachten, meilijk les kunnen geven dr strend gedrag, zijn

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting -1-

Kenneth Smit Consulting -1- Versneld en cntinu verbeteren van de perfrmance en de resultaten van uw medewerkers en rganisatie. Perfrmance en rendementsverbetering van uw rganisatie is de fcus waarp de activiteiten van Kenneth Smit

Nadere informatie

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023 Nvember 2013 Actieplan leeftijdsbewust persneelsbeleid 2013-2023 Actie 1: Ontwikkelen van een stagebeleid. Stagiaires zijn ptentiële nieuwe cllega s. Een stageperide kunnen we aanzien als een inwerkperide.

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas.

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas. Onderzek Ouderbetrkkenheid V.U. : Lieve Van Daele, Grte Markt 1, 9100 Sint-Niklaas Succesvl samenwerken met uders Bundel in te kijken in de leraarskamer http://flb.sint-niklaas.be ONDERZOEK GOK-PROJECT

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

Het project wisselt de gehanteerde methodieken, expertise en ervaring uit met de andere gemeenschapscentra.

Het project wisselt de gehanteerde methodieken, expertise en ervaring uit met de andere gemeenschapscentra. BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel prject: Caleidscp Initiatiefnemer: GC De Vaartkapen Prjectmschrijving Caleidscp is een zelfrganisatie die is ingebed in het gemeenschapscentrum. Het draagvlak wrdt gevrmd

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

Ondersteuning gericht op kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van personen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken.

Ondersteuning gericht op kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van personen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken. Ondersteuning gericht p kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van persnen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken. Bea Maes KU Leuven Een veld in beweging Vlwaardig burgerschap

Nadere informatie

OUDERBLIK. Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS

OUDERBLIK. Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS OUDERBLIK Een rugzak vl ideeën vr uders en schl SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS 2012 1. Schriftelijke cmmunicatie met anderstalige uders Schriftelijke cmmunicatie gaat ver alle cmmunicatie naar uders

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER 1 JUNI 2015 HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER SEYS VEERLE PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN Hug Verriesstraat 22 8800 ROESELARE Vrwrd Sinds 1971 ndersteunt de prvincie

Nadere informatie

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen Vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstaligen Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: Leerndersteuner Vrbereidingsjaar Hger Onderwijs vr Anderstaligen Samenvatting Als leerndersteuner begeleid en ndersteun

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven Inhudspgave Inleiding 1. Huidige situatie 2. Delstellingen 2014 2.1 Algemeen Del 2.2 Jaarvisie 3. Actieplan 3.1 Algemeen Del 3.2 Jaarvisie a. Cördinatie b. Relatiebeheer kerken c. Relatiebeheer algemene

Nadere informatie

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Infotoelagen voor sensibiliserende en educatieve activiteiten

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Infotoelagen voor sensibiliserende en educatieve activiteiten INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Inftelagen vr sensibiliserende en educatieve activiteiten Stad Aalst wenst niet enkel prjecten in andere landen te steunen, maar wil k de Aalstenaars warm

Nadere informatie

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau Biblitheek en basisvaardigheden Handreiking vr een structurele aanpak p lkaal niveau 1 Inhud Een structurele aanpak van laaggeletterdheid p lkaal niveau 3 1. Draagvlak bij de gemeente 3 2. Draagvlak in

Nadere informatie

Kinderopvang met een sociale functie Hoe kun je dit vanuit een centrum voor kinderopvang in de praktijk realiseren?

Kinderopvang met een sociale functie Hoe kun je dit vanuit een centrum voor kinderopvang in de praktijk realiseren? K ind e r p v a n g m e t e e n s c i a l e f u n c t i e Kinderpvang met een sciale functie He kun je dit vanuit een centrum vr kinderpvang in de praktijk realiseren? De sciale functie van kinderpvang

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 08/01. Fiches

BIJLAGE. Bijlage nr. 08/01. Fiches BIJLAGE Bijlage nr. 08/01 Fiches Titel initiatief: Vruwenwerking Caleidscp Gemeenschapscentrum De Vaartkapen Prjectmschrijving Caleidscp rganiseert activiteiten vr vruwen. Centraal staat de educatie/emancipatie

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscmmunicatie Mdule MarketingManagement Cde A2 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte ttale studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid tt JA aanvragen

Nadere informatie

ERFGOEDDAG Goede afspraken om samen een succesverhaal te schrijven

ERFGOEDDAG Goede afspraken om samen een succesverhaal te schrijven ERFGOEDDAG Gede afspraken m samen een succesverhaal te schrijven Inleiding In 2016 is Erfgeddag te aan zijn zestiende editie. Het is dr zijn aanpak, publieksbereik en innvatieve rl en vral dankzij de inzet

Nadere informatie

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019 Bschveld n Tur Herijking Sciale Visie Bschveld 2015-2019 Inleiding Vr u ligt het verslag van de herijking van de sciale visie van Bschveld vr de peride 2015 2019. In 2007 is de sciale visie van Bschveld

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: Windekind Leuven. Adresgegevens: Schapenstraat 98 3000 Leuven

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: Windekind Leuven. Adresgegevens: Schapenstraat 98 3000 Leuven EXPERTISESTEEKKAART 1) Naam van de schl/dienst/vrziening: Windekind Leuven Adresgegevens: Schapenstraat 98 3000 Leuven 2) Dmein van expertise: Cmmunicatie 3) Beschrijving expertise: Alle kindjes met EMB

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014 Beleidsplan 2014 Versie Zmer 2014 Pagina 1 van 6 Beleidsplan 2014 Supprt t Cnnect Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Strategisch project Fortengordels rond Antwerpen

Strategisch project Fortengordels rond Antwerpen Strategisch prject Frtengrdels rnd Antwerpen Vrtgangsrapprt 1 September 2014 maart 2015 Strategisch prject Frtengrdels rnd Antwerpen Vrtgangsrapprt 1 2 Inhud Inhud... 2 1. Inleiding... 3 2. Stand van zaken

Nadere informatie

Deelprojectplan. Projectadministraties

Deelprojectplan. Projectadministraties Deelprjectplan Prjectadministraties Het beheersen van prjectadministraties dr de invering van een hgeschlbrede methdiek. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Prbleemverkenning en stelling 3. Prjectdelen 4.

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur Communicatie

Functiebeschrijving: Directeur Communicatie Functiebeschrijving: Directeur Cmmunicatie Functiefamilie Lager Kader Vr akkrd Naam leidinggevende Kristien Verbraeken Datum + handtekening Naam functiehuder Datum + Handtekening 1. Cntext van de functie

Nadere informatie

Integratie via buitenschoolse activiteiten Een initiatief van het Fonds Baillet Latour, beheerd door de Koning Boudewijnstichting

Integratie via buitenschoolse activiteiten Een initiatief van het Fonds Baillet Latour, beheerd door de Koning Boudewijnstichting Prjectprep 2016 Integratie via buitenschlse activiteiten Een initiatief van het Fnds Baillet Latur, beheerd dr de Kning Budewijnstichting Begeleiding en ndersteuning van actren van buitenschlse activiteiten

Nadere informatie

Eindtekst goedgekeurd door de Raad van Beheer van 11 september 2007

Eindtekst goedgekeurd door de Raad van Beheer van 11 september 2007 Vereniging van OCMW s - Kerkstraat 1, 3910 Neerpelt T 011/80 16 67 - F 011/80 18 29 - E inf@welzijnsregi.be Missie en Visie Welzijnsregi Nrd-Limburg Eindtekst gedgekeurd dr de Raad van Beheer van 11 september

Nadere informatie

Implementatie van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren

Implementatie van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren Implementatie van het nieuw geestelijk gezndheidsbeleid vr kinderen en jngeren Template vr de beschrijving van het netwerk 1. Inleiding Op 30 maart 2015 werd de Gids naar een nieuw geestelijk gezndheidsbeleid

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud Baan in Beeld. Outplacementprgramma Gud De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten en nieuw werk zeken. Om aan de unieke behefte van uw medewerker

Nadere informatie

KINDEREN EN JONGEREN.

KINDEREN EN JONGEREN. SubsidiereglementJEUGDWERK VOOR MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE KINDEREN EN JONGEREN. Art. 1 : Delstelling Dit reglement begt de financiële ndersteuning van rganisaties die jeugdwerk aanbieden aan maatschappelijk

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen VGSO Nieuwsbrief extra editie ver kmende gemeenteraadsverkiezingen Hierbij ntvangt u een extra nieuwsbrief van de VGSO. Deze nieuwsbrief staat vrijwel geheel in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

Beleidsplan ICT 2005-2006 op het niveau van de Scholengemeenschap O.L.V. van Groeninge

Beleidsplan ICT 2005-2006 op het niveau van de Scholengemeenschap O.L.V. van Groeninge Schlengemeenschap O.L.V. van greninge Beleidsplan ICT 2005-2006 p het niveau van de Schlengemeenschap O.L.V. van Greninge Inhud: A. Algemene delen... 1 B. Cncrete invulling... 2 1. Infrmatie... 2 2. Ondersteuning...

Nadere informatie

Aanbod Diensten Baan in Beeld

Aanbod Diensten Baan in Beeld Aanbd Diensten Baan in Beeld 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Inhudspgave 1. Over Baan in Beeld p. 3 Wie wij zijn, utplacement en lpbaanadvies, fcus, resultaat en lcatie. 2. Outplacementprgramma

Nadere informatie

Uitwerking kerndoel 2 Nederlandse taal

Uitwerking kerndoel 2 Nederlandse taal Uitwerking kerndel 2 Nederlandse taal Tussendelen en leerlijnen Nederlandse taal Primair nderwijs In samenwerking met het expertisecentrum Nederlands Enschede, 1 juni 2006 Nederlands kerndel 2 Stichting

Nadere informatie

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen Prjectfrmulier ten beheve van Openbare Instellingen Praktische infrmatie naam van penbare instelling die het prject heeft ingediend: Federale Overheidsdienst Infrmatieen Cmmunicatietechnlgie (Fedict).

Nadere informatie

Visietekst BuO Type 3 Onderwijs en begeleiding aan kinderen met ernstige emotionele- en /of gedragsproblemen

Visietekst BuO Type 3 Onderwijs en begeleiding aan kinderen met ernstige emotionele- en /of gedragsproblemen Visietekst BuO Type 3 Onderwijs en begeleiding aan kinderen met ernstige emtinele- en /f gedragsprblemen Schljaar 2009-2010 Welkm jij. Jij, helemaal jezelf. Nieuw vr ns, nbekend, ged zals je bent. Wij

Nadere informatie

IKZ DEEL II : De informatieronde

IKZ DEEL II : De informatieronde Vanuit het standpunt van de zn is de schaduw nzichtbaar (Gethe) IKZ DEEL II : De infrmatiernde Het is méér dan een cliché f butade: m aan een breed kwaliteitsbeleid te werken, heb je écht steun, inbreng

Nadere informatie

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020 Openbare raadpleging ver de evaluatie van de Eurpese strategie inzake handicaps 2010/2020 Er zijn in de EU ngeveer 80 miljen mensen met een handicap. Vr deze mensen is het, dr allerlei belemmeringen, vaak

Nadere informatie

Verslag jeugdraad 30 augustus 2014 @ ontmoetingscentrum

Verslag jeugdraad 30 augustus 2014 @ ontmoetingscentrum Verslag jeugdraad 30 augustus 2014 @ ntmetingscentrum Aanwezig: Mieke Heymans (Vrzitster), Rd Schuteden (Bur jeugdraad/kaj Vstert), Han Lemkens (VKSJ Bree), Bie Lemkens (VKSJ Bree), Katrien Verstraeten

Nadere informatie

Chic, zo n gedragspatroongrafiek!

Chic, zo n gedragspatroongrafiek! Chic, z n gedragspatrngrafiek! Leerdelen: De leerlingen kunnen nder begeleiding de verwevenheid tussen ecnmische, sciale en eclgische aspecten in duurzaamheidsvraagstukken herkennen. De leerlingen krijgen

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 Resultaten penbare marktcnsultatie Verkp klster Grt Bijstervelt Gemeente Oirscht BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De gemeente Oirscht is sinds nvember 2009 eigenaar

Nadere informatie

aan carine.callemin@ocmwkortrijk.be of OCMW Kortrijk, t.a.v. Carine Callemin, Budastraat 27 te 8500 Kortrijk

aan carine.callemin@ocmwkortrijk.be of OCMW Kortrijk, t.a.v. Carine Callemin, Budastraat 27 te 8500 Kortrijk SELECTIE ADMINISTRATIEF MEDEWERKER OKTOBER - NOVEMBER 2013 VERLOOP VAN DE SELECTIEPROCEDURE 1. indienen van de kandidaturen tegen uiterlijk 11 ktber 2013 mtivatiebrief uitgebreid CV - afschrift diplma

Nadere informatie

GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE

GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE Identificatiegegevens Functie: teamverantwrdelijke Niveau/rang: B 4-5 Plaats in het rgangram: departement maatschappelijke dienstverlening/ financiën/persneel/facility/

Nadere informatie

Een cultureel plan voor Brussel, hoofdstad en laboratorium van Europa

Een cultureel plan voor Brussel, hoofdstad en laboratorium van Europa Een cultureel plan vr Brussel, hfdstad en labratrium van Eurpa 1. Visie Brussel is in vele pzichten een bijznder actieterrein p cultureel vlak. Dr de grte diversiteit aan culturen en talen kent deze stad

Nadere informatie

Aan het college van burgemeester en schepenen. Advies: Integraal beleidsplan en financieel meerjarenplan BBC. Geachte leden van het schepencollege

Aan het college van burgemeester en schepenen. Advies: Integraal beleidsplan en financieel meerjarenplan BBC. Geachte leden van het schepencollege Aan het cllege van burgemeester en schepenen uw kenmerk ns kenmerk cntactpersn datum Sp/SR/2013-08 Patrick Bsten 24.09.2013 Dienst telefn e-mail sprtraad 050 21 22 32 Pat.bsten@telenet.be Advies: Integraal

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten Pestprtcl basisschl Pieter Wijten Basisschl Pieter Wijten werkt aan een veilig schlklimaat waarin kinderen respectvl met elkaar mgaan. Ze hanteert drie principes: Ik zrg ged vr mezelf Ik zrg ged vr de

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

Infovergadering algemene offerteaanvraag 2012/10252

Infovergadering algemene offerteaanvraag 2012/10252 Infvergadering algemene fferteaanvraag 2012/10252 Onderwerp: een samenwerking realiseren p het vlak van strategie en creatie vr de cmmunicatie van de VDAB, m tt eenvrmigheid te kmen in de interne en externe

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Situatie: Aanzet casebeschrijving Molenwaard. Inleiding

Situatie: Aanzet casebeschrijving Molenwaard. Inleiding Aanzet casebeschrijving Mlenwaard Situatie: Inleiding In het nrden van de Alblasserwaard, nder de rk van de gemeente Rtterdam, ligt de gemeente Mlenwaard. Een gemeente die zich kenmerkt dr uitgestrekte

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK PUBLIC RELATIONS REGIONAAL COÖRDINATIE TEAM WAPENBROEDERS ZUIDELIJK NEDERLAND (versie 6)

PLAN VAN AANPAK PUBLIC RELATIONS REGIONAAL COÖRDINATIE TEAM WAPENBROEDERS ZUIDELIJK NEDERLAND (versie 6) REGIONAAL COÖRDINATIE TEAM WAPENBROEDERS ZUIDELIJK NEDERLAND www.wapenbrederszuid.nl PLAN VAN AANPAK PUBLIC RELATIONS REGIONAAL COÖRDINATIE TEAM WAPENBROEDERS ZUIDELIJK NEDERLAND (versie 6) Inleiding Onder

Nadere informatie

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool PEST PROTOCOL Prins Willem-Alexanderschl Wat is een pestprtcl? Een pestprtcl is een aantal vereenkmsten ver het tegengaan van pesten. Een afspraak tussen de schl, de kinderen en de uders. Waarm een pestprtcl?

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

Samenvatting - Reacties oko-leden n.a.v. de testronde format (Kiosk)

Samenvatting - Reacties oko-leden n.a.v. de testronde format (Kiosk) Samenvatting - Reacties K-leden n.a.v. de testrnde frmat (Kisk) VOORAF K dankt CJSM, Afdeling Kunsten, vr de mgelijkheid m de frmats te testen. In een eerste fase hebben 20 K-leden de frmulieren getest

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE van de GEBRUIKERSGROEP met betrekking tot het IWT VIS Traject RenoFase (IWT 120784)

REGLEMENT VAN ORDE van de GEBRUIKERSGROEP met betrekking tot het IWT VIS Traject RenoFase (IWT 120784) REGLEMENT VAN ORDE van de GEBRUIKERSGROEP met betrekking tt het IWT VIS Traject RenFase (IWT 120784) Bvengenemd prject kadert in een prgramma dat de inrichting van een gebruikersgrep dr de ntvanger van

Nadere informatie

Leidraad voor het aantonen van de modules als landelijk georganiseerde jeugdvereniging

Leidraad voor het aantonen van de modules als landelijk georganiseerde jeugdvereniging Departement Cultuur, Jeugd, Sprt en Media Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel subsidiedssierjeugd@cjsm.vlaanderen.be Leidraad vr het aantnen van de mdules als landelijk gerganiseerde jeugdvereniging

Nadere informatie

Projectplan Peel en MaasNet

Projectplan Peel en MaasNet Prjectplan Peel en MaasNet Prjectnaam : Peel en MaasNet Datum : 4 februari 2014 Opsteller : Stuurgrep Peel en MaasNet 1. Aanleiding In de gemeente Peel en Maas is er sprake van een greiende behefte aan

Nadere informatie

Huizen van het Kind. Deze bundel bestaat uit twee delen.

Huizen van het Kind. Deze bundel bestaat uit twee delen. Huizen van het Kind Inzetten p de gezndheid en het welbevinden van kinderen en jngeren, hun uders en andere pvedingsverantwrdelijken, is een belangrijke maatschappelijke pdracht. Verschillende verheden,

Nadere informatie

VZW Think out-of-the-box Maatschappelijke zetel Alfons Van den Sandelaan 2A, 2970 Schilde

VZW Think out-of-the-box Maatschappelijke zetel Alfons Van den Sandelaan 2A, 2970 Schilde Think ut-f-the-bx Je kind een mi tekmstperspectief bieden. Welke uder drmt daar niet van? Alleen is deze drm iets meilijker te realiseren wanneer je kind een mentale beperking heeft. Gelukkig leven we

Nadere informatie

AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013

AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013 AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013 De Eurpese Unie is p een cruciaal mment gekmen en nderzekt de hervrming van haar visie en haar bij vrrang belangrijkste dmeinen, in het licht van de

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest Asbestbeleidsplan Beleid en beheer asbest Dcumenttitel. Asbestbeleidsplan Status. Cncept Definitief Versie. 1.1 Datum. 22-03-2014 Organisatie. Wningcrpratie Rentree Opstellers. Wningcrpratie Rentree i.s.m.

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14 Missie, visie en strategie Infrmatievrziening veiligheidsregi s Definitief RBC 5/11/14 Inleiding Relatie met prgrammaplan en werkplannen Deze missie, visie en strategie vrmen de basis vr het Prgramma Infrmatievrziening

Nadere informatie

KENNISBANK - PROJECTPLANNEN

KENNISBANK - PROJECTPLANNEN KENNISBANK - PROJECTPLANNEN BIJEENKOMST OPEN CLUB STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting De afgelpen jaren rganiseerde Meer dan Vetbal samen met een BVO en de KNVB diverse Open Club-bijeenkmsten. Del

Nadere informatie

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW V-ICT-OR begeleidt besturen in hun infrmatiehuishuding vr ptimaal verlp van samenveging gemeente en OCMW De infrmatica in steden en gemeenten greide sinds de jaren 80 rganisch. Dat stapje bij stapje greien

Nadere informatie

JAARACTIEPLAN LEERRECHT LIMBURG

JAARACTIEPLAN LEERRECHT LIMBURG 1. ORGANOGRAM: WAT WIE WANNEER & INHOUD Netwerk Leerrecht Limburg Alle betrkken partners en actren in Limburg. Zij nderschrijven de visie van Leerrecht Limburg en zijn betrkken p alle activiteiten rnd

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING VAN 10 NOVEMBER 2010

VERSLAG VERGADERING VAN 10 NOVEMBER 2010 vzw De TintelTuin De Mérdestraat 14, 3300 Tienen Tintelraad VERSLAG VERGADERING VAN 10 NOVEMBER 2010 aanwezig: Jël, Philippe, Helga, Gedele, Bart I., Katrien R., Eva, Lieven, Ellen, Jst, Lieve, Rita, Yves,

Nadere informatie

Jaarplan 2008 Publicatie 15 januari 2008

Jaarplan 2008 Publicatie 15 januari 2008 Jaarplan 2008 Publicatie 15 januari 2008 Geschikt vr publicatie Inhudspgave Overzicht van dit dssier Overzicht van dit dssier 2 Intrductie 3 Missie 4 Delstellingen 5 Activiteiten & prjecten 7 Cmmunicatie

Nadere informatie

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn:

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn: Wie zijn we? Zrggrep Kans is een zrginstelling die ptimale zrg, begeleiding en huisvesting biedt aan zwel jngvlwassenen met psychiatrische strnissen en daarmee samenhangende gedragsprblematiek, als aan

Nadere informatie

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 25 juni 2014

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 25 juni 2014 Ntulen van de Raad vr Maatschappelijk Welzijn Zitting van 25 juni 2014 Aanwezig: Luc Op de Beeck, vrzitter; Stephan Brdeyne, Jan Bulliard, Clara Calis, Gnda Claessen, Erik De Quick, Laurent de Vries, Rudy

Nadere informatie

SIG Groene ICT & Duurzaamheid jaarverslag 2014 / jaarplan 2015

SIG Groene ICT & Duurzaamheid jaarverslag 2014 / jaarplan 2015 SIG Grene ICT & Duurzaamheid jaarverslag 2014 / jaarplan 2015 Inleiding Hiernder treft u het jaarverslag 2014 en het jaarplan 2015 van de Special Interest Grup Grene ICT & Duurzaamheid aan. Het jaarverslag

Nadere informatie

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke Bijlage 6 Ledenraad 27 nvember 2014 Vrlegger Onderwerp Vacature en prcedure beneming vrzitter landelijk bestuur Verantwrdelijke Landelijk bestuur Aanleiding Er ntstaat een vacature vanwege het niet beschikbaar

Nadere informatie

Procesdocument Klankbordgroep Schakenbosch

Procesdocument Klankbordgroep Schakenbosch Prcesdcument Klankbrdgrep Schakenbsch Tijdens de klankbrdgrepvergadering van 23 juni 2010 is de afspraak gemaakt met de leden van de klankbrdgrep m duidelijkheid te geven ver het prces, de kaders, de verschillende

Nadere informatie

Federatiestatuut. Walburggroep. -concept -

Federatiestatuut. Walburggroep. -concept - Federatiestatuut Walburggrep -cncept - Federatiestatuut pagina 1/12 Inhud 1 Overwegingen 3 2 Naam en delstelling van de federatie 4 2.1 Naam 4 2.2 Delstelling 4 3 Bestuur 5 3.1 Federatiebestuur, beneming

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ONTHAALMEDEWERKER

FUNCTIEBESCHRIJVING ONTHAALMEDEWERKER FUNCTIEBESCHRIJVING ONTHAALMEDEWERKER Identificatiegegevens Functie: administratief medewerker Functietitel: nthaalmedewerker Niveau/rang: administratief medewerker C 1-3 Plaats in het rgangram: de nthaalmedewerkers

Nadere informatie

5-stappenplan voor een nieuw milieuproject: Planning voor een extern gerichte vereniging

5-stappenplan voor een nieuw milieuproject: Planning voor een extern gerichte vereniging 5-stappenplan vr een nieuw milieuprject: Planning vr een extern gerichte vereniging Ieder jaar rganiseer je dezelfde activiteiten. De vereniging prbeert haar stempel te drukken in de milieuraad, maar de

Nadere informatie