Uitwerking kerndoel 2 Nederlandse taal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitwerking kerndoel 2 Nederlandse taal"

Transcriptie

1 Uitwerking kerndel 2 Nederlandse taal Tussendelen en leerlijnen Nederlandse taal Primair nderwijs In samenwerking met het expertisecentrum Nederlands Enschede, 1 juni 2006 Nederlands kerndel 2 Stichting Leerplanntwikkeling SLO 1 van 11

2 De schl streeft ernaar dat het nderwijs z wrdt ingericht dat kinderen: kennis en inzicht verwerven, vaardigheden ntwikkelen, hudingen ntwikkelen, met betrekking tt: het zich mndeling uitdrukken naar vrm en inhud Omschrijving: Kerndel 2 De leerlingen leren zich naar vrm en inhud uit te drukken bij het geven en vragen van infrmatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren. Telichting: Bij dit kerndel gaat het erm dat leerlingen: - mndeling hun bedeling ver kunnen brengen en daarbij aandacht hebben vr: del en publiek pbuw levendig taalgebruik juiste uitspraak wrdenschat: passende wrden grammaticaal crrecte zinnen en wrden (wrdvrmen, zinsbuw) huding, intnatie en mimiek m hun mndelinge tekst te ndersteunen - zich redden in verschillende spreek- f gesprekssituaties: mnlgen, dialgen en plylgen; - spreekstrategieën inzetten m hun del te bereiken. INHOUD Gebruik Grep 1/2 Grep 3/4 Grep 5/6 Grep 7/8 - spreekdelen hebben vral betrekking p ntspanning/amuseren en k p infrmeren en instrueren, in infrmele situaties - spreekdelen hebben vral betrekking p ntspanning/amuseren, infrmeren en instrueren, vral in infrmele situaties en sms in vertruwde frmelere situaties - spreekdelen hebben vral betrekking p infrmeren en instrueren en k ng wel p ntspanning/amuseren; spreekdelen kunnen k betrekking hebben p vertuigen en verhalen; in infrmele en frmele situaties - spreekdelen hebben vral betrekking p infrmeren, instrueren, vertuigen en verhalen, in infrmele en frmelere situaties - bij het spreken wrden zwel eenvudige als cmplexe cgnitieve taalfuncties gebruikt; ze zijn cntextafhankelijk: hier en nu - bij het spreken wrden zwel eenvudige als cmplexe cgnitieve taalfuncties gebruikt; ze zijn redelijk cntextafhankelijk: hier en nu, nabije mgeving en nabije tekmst/verleden - bij het spreken wrden zwel eenvudige als cmplexe cgnitieve taalfuncties gebruikt; ze zijn niet altijd cntextafhankelijk: ze kunnen k betrekking hebben p mgeving, verleden en tekmst - bij het spreken wrden zwel eenvudige als cmplexe cgnitieve taalfuncties gebruikt; ze zijn niet cntextafhankelijk: ze kunnen k betrekking hebben p mgeving, verleden en tekmst die ver is Nederlands kerndel 2 Stichting Leerplanntwikkeling SLO 2 van 11

3 die minder nabij is - gespreksregels hebben vral betrekking p niet vr de beurt spreken - als grep 1/2 + - bij het nderwerp blijven - niet dr elkaar praten - als grep 3/4 + - ingaan p bijdragen van anderen - aandacht vasthuden - beurtverdeling - vrtgang bewaken Vrm - mnlgen: vral het vertellen van een persnlijk verhaal - gesprekken: dialgen: krte dialgjes tussen twee leerlingen en tussen leerling en leraar, gesimuleerde telefngesprekken plylgen: in kleine grep met f znder leraar erbij en in grte grep - als grep 1/2 + - gesprekken: deelnemen aan klassikale leergesprekken, gesprekken met nbekenden en niet-gesimuleerde telefngesprekken - als grep 3/4 + - langere mnlgen: persnlijke verhalen, presentaties - gesprekken: discussies, gesprekken met penbare instanties een grepsgesprek en discussie leiden - vral expressief: krte, verhalende teksten; krte instructieve teksten kmen vr (aan elkaar uitleggen van spelletjes bijvrbeeld); krte infrmatieve teksten kmen k vr (nder andere in de vrm van uitwisselingsgesprekken) - verhalend (persnlijke verhalen bijvrbeeld), infrmatief en instructief - vral infrmatief (presentaties, mndelinge verslagen en vragen m infrmatie bijvrbeeld) en instructief; verhalend en betgend kmt k vr - vral infrmatief, instructief en betgend (bijvrbeeld een bekpresentatie waarbij een nderbuwde waardering gegeven wrdt, f bij discussies) - zinnen zijn krt, meestal enkelvudig, grammaticaal eenvudig, kunnen vrm- en structuur futen bevatten - zinnen wrden langer, naast enkelvudige k samengestelde zinnen, qua structuur cmplexer, kunnen vrm- en structuurfuten bevatten - zinnen kunnen lang zijn, naast enkelvudige k samengestelde zinnen, qua structuur cmplexer - als grep 5/6 - spreektechniek heeft vral betrekking p verstaanbare - als grep 1/2 + - intnatie - als grep 3/4 + - dictie en articulatie - klankkleur Nederlands kerndel 2 Stichting Leerplanntwikkeling SLO 3 van 11

4 uitspraak - relatie spreektechniek en situatie Inhud - de nderwerpen van de teksten zijn dichtbij, ze gaan ver het hier en nu, zijn cntextgebnden en cncreet, vral rnd cncrete vrwerpen f handelingen; de afstand tussen nderwerp en spreker is klein Aanpak - het inzetten van spreekstrategieën wrdt geïnitieerd en sterk begeleid dr de leraar. Accent ligt p verzamelen van infrmatie, bepalen van de inhud en glbaal structuur aanbrengen in de tekst - de nderwerpen van de teksten zijn dichtbij, ze gaan ver het hier en nu f ver nabije mgeving, nabije tekmst/verleden; de verschijnselen en cncepten wrden al wat cmplexer en abstracter; de afstand tussen nderwerp en spreker wrdt grter - het inzetten van spreekstrategieën wrdt begeleid dr de leraar. Accent ligt p riënteren p inhud en del, plannen (infrmatie verzamelen, selecteren en rdenen), reflecteren (vral p inhud en functie) - de nderwerpen wrden minder cntextgebnden; ze hebben k betrekking p verleden en tekmst en p mgeving die minder nabij is; er kmen steeds meer cmplexe en abstracte nderwerpen vr (bv. bij de zaakvakken f tijdens reflectiemmenten); de afstand tussen nderwerp en spreker wrdt grter - het inzetten van spreekstrategieën wrdt aangemedigd dr de leraar en waar ndig dr hem begeleid. Accent ligt p het riënteren p inhud, del en publiek, plannen (infrmatie verzamelen, selecteren en rdenen), reflecteren (vral p del, functie en inhud) - de nderwerpen zijn lang niet altijd cntextgebnden; het gaat vaak m abstracte nderwerpen; de afstand tussen spreker en nderwerp breidt zich verder uit - accent ligt p riënteren p inhud, del en publiek, plannen en reflecteren (p del, inhud, functie en vrm) Grep 1/2 Grep 3/4 Grep 5/6 Grep 7/8 ACTIVITEIT EN Wat den de kinderen? - de kinderen veren alledaagse cmmunicatieve functies uit, zals greten, bedanken, vragen m hulp f m infrmatie, gevelens uitdrukken - ze maken kennis met schl als institutinele cmmunicatieve Wat den de kinderen? de kinderen veren alledaagse cmmunicatieve functies uit als in grep 1/2 en hanteren daarbij aanspreekvrmen vr bekenden en nbekenden, beleefd verzeken m infrmatie f hulp Wat den de kinderen? als grep 3/4 + de kinderen participeren actief in alle vrmen van cmmunicatie die van belang zijn vr het leren p schl, zals: klassikale leerstfverdracht, kritisch luisteren en reageren p Wat den de kinderen? als grep 5/6 + ze veren, eventueel met hulp, (telefn)gesprekken met penbare instanties in functinele f gesimuleerde situaties, waarbij ze: vragen m infrmatie, de geldende Nederlands kerndel 2 Stichting Leerplanntwikkeling SLO 4 van 11

5 situatie, bijvrbeeld drdat ze: bjecten aanduiden, antwrd geven p infrmatievragen, vertellen ver een belevenis, vertellen ver wat ze gaan den en later ver de manier waarp ze iets gedaan hebben, een mening geven ze veren cmmunicatieve functies uit in institutinele cmmunicatieve situaties, met name schl, bijvrbeeld: begrijpelijk vragen stellen en antwrd geven in de cntext van leerstfverdracht leerstf, individuele leergesprekken, samenwerken in een grepje, gesprekken in de kleine en grte kring, reageren p cmmentaar p eigen gespreksbijdragen institutinele cmmunicatieve situaties zijn naast schl k penbare instanties: ze vragen bijvrbeeld (telefnisch) m infrmatie f m een dienst bij penbare instanties. beleefdheidscnventies in acht nemen, een situatie uiteenzetten, een klacht indienen, gegevens verstrekken, vereenstemming bereiken bij nenigheid. - ze huden (krte) mnlgen: ze vertellen een persnlijk verhaal p basis van eigen ervaringen en belevenissen ze vertellen ver een vrgelezen prentenbek ze vertellen een verhaal na, bijvrbeeld met de verteltafel ze leggen iets uit, bijvrbeeld een spelletje - ze huden (krte) mnlgen: ze vertellen een persnlijk verhaal ze vertellen ver een (vr)gelezen bek ze vertellen een verhaal na ze huden een (krte) presentatie ver een eigen nderwerp, bijvrbeeld hun hbby f huisdier - ze huden mnlgen: ze vertellen (persnlijke) verhalen ze vertellen ver een gelezen bek, verhaal, gedicht f ver verzamelde, gelezen infrmatie ze vertellen een verhaal na ze den (krte) mededelingen aan de klas ze den een (krte) aankndiging ze huden een presentatie ze den verslag van activiteiten ze dragen een (eenvudig) gedicht vr ze huden een vrdracht (bijvrbeeld gedicht, rap) ze huden een betg waarin ze hun mening nderbuwd met argumenten geven (bijvrbeeld ver een gelezen bek, een tvprgramma, een actuele gebeurtenis) - ze veren dialgen met de leerkracht f met een klasgent tijdens spelen/werken (in heken) f tijdens samenwerkingsactiviteiten; kan k tijdens gesimuleerde telefngesprekken, bijvrbeeld in de huishek. Ze veren k dialgen - als grep 1/2 + - tijdens het uitveren van taken (elkaar iets uitleggen bijvrbeeld) - naar aanleiding van gemaakt werk - dialgen met iemand van buiten de klas f schl; kan k tijdens telefngesprekken - als grep 3/4 + - tijdens samenwerken (bijvrbeeld elkaar uitleggen, verleggen, feedback geven, adviseren, vrstellen den, plssingen bespreken) - als grep 5/6 Nederlands kerndel 2 Stichting Leerplanntwikkeling SLO 5 van 11

6 met een medeleerling in pdracht van de leerkracht. - Ze nemen deel aan plylgen: gespekken in de kleine kring en klassikale gesprekken, bijvrbeeld: wanneer de leraar interactief vrleest wanneer de leraar met hen een vrwerp f praatplaat bekijkt en bespreekt wanneer de activiteiten vr de dag f week wrden drgenmen tijdens rllenspel en fantasiespel - als grep 1/2 + bijvrbeeld - tijdens grepswerk - bij vertelrndes als nderdeel van taalvrming - bij leergesprekken - bij drama - als grep 3/4 + bijvrbeeld - bij discussies bijvrbeeld - rllenspel (frmele situaties) - Ze nemen actief deel aan gesprekken; dit uit zich in de vlgende gedragingen: ze nemen de gelegenheid te baat m zelf iets te zeggen ze gaan dr mdat er naar hen geluisterd wrdt ze nemen beurten p eigen initiatief en breiden beurten uit ze geven (uitgebreide) antwrden p pen vragen ze reageren uit eigen beweging (uitgebreid) p beweringen van anderen - als grep 1/2 + ze letten p de gespreksregels die aan de rde zijn ze letten er p dat hun bijdragen passen bij het nderwerp dat aan de rde is - als grep 3/4 + ze evalueren het hanteren van gespreksregels ze letten erp dat hun bijdragen inhudelijk aansluiten bij de vrige spreker ze letten p de beurtverdeling ze bewaken de vrtgang - ze bereiden het vertellen van een (persnlijk) verhaal vr dr bijvrbeeld ft s waarbij ze willen vertellen in de gede vlgrde te leggen en erver na te denken wat ze bij elke - Ze bereiden een presentatie vr waarbij ze: het nderwerp bepalen bedenken wat ze met de presentatie willen bereiken - ze bereiden een presentatie vr als bij grep 3/4 waarbij ze k: rekening huden met de vrkennis van het publiek - ze bereiden een presentatie vr als bij grep 5/6 waarbij ze k: prberen aan te sluiten bij de belangstelling van het Nederlands kerndel 2 Stichting Leerplanntwikkeling SLO 6 van 11

7 ft willen vertellen, f dr pictgrammen (wie, wat, waar, prbleem, plssing) te gebruiken bij het (na)vertellen van een verhaal geschikte infrmatie bij hun nderwerp verzamelen zinvlle brnmaterialen selecteren en de infrmatie daaruit aantekeningen maken m.b.v. steekwrden en andere geheugensteuntjes de infrmatie rdenen ze huden een krte, vrbereide presentatie/vrdracht vr een grep klasgenten ver een nderwerp dat hen interesseert, met als del infrmatie verschaffen belangrijke punten p rijtje zetten hulpmiddelen gebruiken: plaatjes, ft s, vrwerpen, het brd, verheadprjectr, pwerpint efenen: in een efensituatie met een paar leerlingen f alleen met de leerkracht (met daarbij aandacht vr del, functie en inhud) ze huden p een verstaanbare en begrijpelijke wijze een krte, vrbereide presentatie/vrdracht vr een grep klasgenten, met als del infrmatie verschaffen, waarbij ze: spreken met juist vlume en afwisselend temp hun presentatie met nnverbale cmmunicatie ndersteunen: huding, mimiek, gebaren lange zinnen afwisselen met krte een lgische pbuw hanteren, duidelijk en z vlledig mgelijk zijn interactie hebben met het publiek: gcntact en vasthuden van de aandacht bv. dr het stellen van krte vragen publiek de inhud en rganisatie van de presentatie baseren p relevantie en impact efenen: in een efensituatie met een paar leerlingen f alleen met de leerkracht (met daarbij aandacht vr del, functie inhud en vrm) ze huden p een verstaanbare en begrijpelijke wijze een vrbereide presentatie/vrdracht vr een grep klasgenten, met als del infrmatie verschaffen, waarbij ze: gcntact hebben met het publiek hun persnlijke visie p het nderwerp tt uitdrukking brengen expressief en p een persnlijke manier presenteren vragen beantwrden van het publiek Nederlands kerndel 2 Stichting Leerplanntwikkeling SLO 7 van 11

8 Grep 1/2 Grep 3/4 Grep 5/6 Grep 7/8 Wat det de leraar? Wat det de leraar? Wat det de leraar? Wat det de leraar? - De leraar zrgt vr een veilig en stimulerend klimaat waarin kinderen durven cmmuniceren en graag willen cmmuniceren. als grep 1/2 + als grep 3/4 als grep 5/6 - Hij zrgt ervr dat kinderen vldende gelegenheid tt taalprductie krijgen, dr: rganisatrische acties als het rganiseren van een verhalenvertelcyclus, de grepssamenstelling in het g huden, vrwaarden scheppen vr samenwerken en samen spelen (bijvrbeeld materialen aanreiken die kinderen met elkaar in cntact brengen, taken vr activiteiten ntwerpen waarin mndelinge uitwisseling ndzakelijk en functineel is) (samen met de kinderen) geschikte nderwerpen f materialen aan te dragen m (in de kleine kring) ver te praten zelf mee te spelen en daarbij taal uitlkken kinderen te stimuleren hun plannen nder wrden te brengen (ze aanmedigen te vertellen wat ze willen gaan den) - Hij rganiseert drama-activiteiten - Hij schept ruimte vr actieve deelname van kinderen aan gesprekken dr; stiltes te laten vallen Nederlands kerndel 2 Stichting Leerplanntwikkeling SLO 8 van 11

9 Grep 1/2 Grep 3/4 Grep 5/6 Grep 7/8 verbale en nn-verbale luisterrespnsen te geven niet achter elkaar vragen te stellen en zelf minder te praten zndig pen en uitndigende vragen te stellen af en te een prikkelende uitspraak te den - Hij stimuleert kwaliteit van de inhud van wat kinderen zeggen dr: dr te gaan p de inhud van wat het kind zegt er samen met het kind achter te kmen wat het bedelt het kind aan te zetten tt nadenken en het gebruik van cmplexere cgnitieve taalfuncties zals vergelijken, redeneren, cncluderen - Hij begeleidt het inzetten van spreekstrategieën dr: samen met hen het nderwerp waarver ze gaan spreken te verkennen ze te helpen bij het structureren van hun tekst dr bijvrbeeld pictgrammen (vr wie, waar, wat) aan te reiken die ndersteunend en structurerend werken, f dr platen, ft s te gebruiken - Hij begeleidt kinderen bij het inzetten van spreekstrategieën dr: samen met hen het nderwerp waarver ze gaan spreken te verkennen ze te riënteren p het del dat ze willen bereiken ze te helpen de inhud daarp af te stemmen (de infrmatie verzamelen, selecteren en rdenen) ze te helpen bij het structureren van hun tekst met ze te reflecteren, vral p inhud en functie - Hij medigt de kinderen aan tt het inzetten van spreekstrategieën en begeleidt ze daarbij indien ndig dr: ze te laten riënteren p nderwerp en del ze bewust te laten wrden van het publiek en ze na te laten denken ver he ze hun spreken daar p af kunnen stemmen ze hun inhud hier p af te laten stemmen (infrmatie verzamelen, selecteren, rdenen) ze te wijzen p signaalwrden waarmee je de structuur van je tekst duidelijk en herkenbaar kunt - Hij medigt kinderen aan tt het inzetten van spreekstrategieën en begeleidt ze daarbij indien ndig dr met hen in te gaan p: riënteren p inhud, del en publiek plannen (infrmatie verzamelen, selecteren en rdenen) frmuleren, signaalwrden gebruiken m structuur duidelijk en herkenbaar te maken, eventueel ndersteunend visueel materiaal gebruiken reflecteren p del, inhud, functie en vrm Nederlands kerndel 2 Stichting Leerplanntwikkeling SLO 9 van 11

10 Grep 1/2 Grep 3/4 Grep 5/6 Grep 7/8 maken ze te laten reflecteren p het luisteren (p del, functie en inhud) - Hij geeft adequate feedback p taaluitingen van kinderen: - als grep 1/2 - als grep 3/4 - als grep 5/6 herhalen in crrecte vrm en uitbreiden inbreng van het kind rdenen en af en te samenvatten - Hij stimuleert de kinderen m gespreksregels te te passen zals de ander laten uitpraten. - Als grep 1/2 + - Hij stelt met de kinderen gespreksregels p zals bij het nderwerp blijven en niet dr elkaar praten - Als grep 3/4 + - ingaan p bijdragen van anderen - hij kmt hier regelmatig p de gespreksregels waarbij de regels wrden geëvalueerd en bijgesteld/uitgebreid. - Hij bespreekt aanspreekvrmen vr bekenden en nbekenden. - Hij stimuleert dat kinderen gepaste aanspreekvrmen vr bekenden en nbekenden gebruiken. - Hij benemt gesprekspatrnen en k nn-verbale cmmunicatie die zich in een gesprek vrden en praat hierver met de kinderen - Hij stimuleert kinderen na te denken ver het taalgebruik in verschillende cntexten. - Hij praat met de kinderen ver interculturele verschillen in taalgebruik. - Hij is zich bewust van zijn mdelfunctie; dit uit zich bijvrbeeld dr: zelf het gede vrbeeld te geven en een ander aan te kijken bij het praten vr te den he hij een persnlijk verhaal vertelt p basis p basis van eigen ervaringen en belevenissen als grep 1/2 + - dr zelf het gede vrbeeld te geven met betrekking tt de pgestelde gespreksregels - vr te den he hij een presentatie vrbereidt als grep 3/4 als grep 5/6 Nederlands kerndel 2 Stichting Leerplanntwikkeling SLO 10 van 11

11 Grep 1/2 Grep 3/4 Grep 5/6 Grep 7/8 - Hij bserveert en registreert het mndelinge taalgedrag van leerlingen, m p basis daarvan vervlgactiviteiten te kunnen ntwerpen. als grep 1/2 als grep 3/4 als grep 5/6 Nederlands kerndel 2 Stichting Leerplanntwikkeling SLO 11 van 11

TULE inhouden & activiteiten Nederlands. Kerndoel 2. Toelichting en verantwoording

TULE inhouden & activiteiten Nederlands. Kerndoel 2. Toelichting en verantwoording TULE - NEDERLANDS KERNDOEL 2 34 TULE inhouden & activiteiten Nederlands Kerndoel 2 De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie, het uitbrengen van

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscmmunicatie Mdule MarketingManagement Cde A2 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte ttale studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid tt JA aanvragen

Nadere informatie

Kijkwijzer spreken. - Wat wil ik zeker vertellen? - Wat is de rode draad? - Wat is de voorkennis van mijn publiek?

Kijkwijzer spreken. - Wat wil ik zeker vertellen? - Wat is de rode draad? - Wat is de voorkennis van mijn publiek? Kijkwijzer spreken Oriënteren Inhud verkennen Uitveren Reflecteren - Wat is het spreekdel? - Wat is eigen aan mijn spreekpdracht? - Wie is mijn delpubliek? - Heb ik deze spreekpdracht al eens eerder uitgeverd?

Nadere informatie

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas.

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas. Onderzek Ouderbetrkkenheid V.U. : Lieve Van Daele, Grte Markt 1, 9100 Sint-Niklaas Succesvl samenwerken met uders Bundel in te kijken in de leraarskamer http://flb.sint-niklaas.be ONDERZOEK GOK-PROJECT

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Delstellingen Diepgaand inzicht krijgen in infrmatiebehefte m.b.t. WOII persnlijke betekenis WOII ntstaan interesse in WOII beiende/interessante thema s gebruik en

Nadere informatie

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen Vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstaligen Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: Leerndersteuner Vrbereidingsjaar Hger Onderwijs vr Anderstaligen Samenvatting Als leerndersteuner begeleid en ndersteun

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten Pestprtcl basisschl Pieter Wijten Basisschl Pieter Wijten werkt aan een veilig schlklimaat waarin kinderen respectvl met elkaar mgaan. Ze hanteert drie principes: Ik zrg ged vr mezelf Ik zrg ged vr de

Nadere informatie

Standaarden en eindtermen ve

Standaarden en eindtermen ve Standaarden en eindtermen ve Een vergelijkend verzicht Raamwerk NT2 CINOP maart 2013 1 INHOUD 1. Inleiding pagina 3 2. Algemene verschillen en vereenkmsten pagina 4 3. Vergelijking per vaardigheid pagina

Nadere informatie

De groepsleerkrachten bereiden zich samen voor op het gesprek met hun groep.

De groepsleerkrachten bereiden zich samen voor op het gesprek met hun groep. PROTOCOL ROUWVERWERKING Het stappenplan A. Het bericht kmt binnen Bericht van een ngeluk f verlijden van een leerling - Tezeggen dat er iemand zal terugbellen. Vragen p welk nummer men bereikbaar is en

Nadere informatie

Goede afspraken maken goede vrienden

Goede afspraken maken goede vrienden Dag van de demcratie Gede afspraken maken gede vrienden Delstellingen Kinderen verkennen eigen standpunt ver klasafspraken. Kinderen verkennen de standpunten van klasgenten ver klasafspraken. De kinderen

Nadere informatie

Aan de hand van deze 3 lessen ontdekken de leerlingen dat er techniek in en om de Schelde, dus in onze regio, een erg belangrijke rol speelt.

Aan de hand van deze 3 lessen ontdekken de leerlingen dat er techniek in en om de Schelde, dus in onze regio, een erg belangrijke rol speelt. Techniek & de Schelde Aan de hand van deze 3 lessen ntdekken de leerlingen dat er techniek in en m de Schelde, dus in nze regi, een erg belangrijke rl speelt. Gerelateerde kerndelen Vlaanderen, Primair

Nadere informatie

Presentatie eisen reisweek

Presentatie eisen reisweek Presentatie eisen reisweek Beste reisadviseurs, De aftrap is genmen. We zijn begnnen aan een spannende strijd m te bepalen he nze werkweek er in juni 2013 uit zal zien. Natuurlijk lijkt het een beetje

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

OUDERBLIK. Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS

OUDERBLIK. Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS OUDERBLIK Een rugzak vl ideeën vr uders en schl SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS 2012 1. Schriftelijke cmmunicatie met anderstalige uders Schriftelijke cmmunicatie gaat ver alle cmmunicatie naar uders

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken :

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken : Versie: ktber 2016 Huiswerk Op nze schl wrdt in diverse grepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de schl meegegeven wrdt en waarvan verwacht wrdt dat het dr de kinderen thuis

Nadere informatie

Aan de hand van deze 3 lessen maken de leerlingen kennis met de dieren die in en om de Schelde leven

Aan de hand van deze 3 lessen maken de leerlingen kennis met de dieren die in en om de Schelde leven Lesbeschrijving Dieren & de Schelde Aan de hand van deze 3 lessen maken de leerlingen kennis met de dieren die in en m de Schelde leven Relatie met kerndelen: Vlaanderen: Wereldriëntatie Natuur Levende

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Waarom is de zee zout? - Kijkersvraag voor het Klokhuis-

Waarom is de zee zout? - Kijkersvraag voor het Klokhuis- Waarm is de zee zut? - Kijkersvraag vr het Klkhuis- Vakgebied: Aardrijkskunde Niveau: Klas 3 vmb; Klas 2&3 hav/vw, zie verderp in dit dcument. Tijdsduur: +/- 3 uur, verschilt per niveau In deze pdracht

Nadere informatie

PROJECTBESCHRIJVING HISTORISCHE PLEKKEN

PROJECTBESCHRIJVING HISTORISCHE PLEKKEN PROJECTBESCHRIJVING HISTORISCHE PLEKKEN Leerlijn Cultureel Erfged Thema Identiteit Grep 5 en 6 Maart 2016 Cultuurnderwijs p zijn Haags Leerlijn Cultureel Erfged Thema Identiteit Grep 5 en 6 Maart 2016

Nadere informatie

PROJECTBESCHRIJVING DIT BEN IK

PROJECTBESCHRIJVING DIT BEN IK PROJECTBESCHRIJVING DIT BEN IK Leerlijn Theater Thema Identiteit Grep 3 en 4 Maart 2016 Cultuurnderwijs p zijn Haags Leerlijn Theater Thema Identiteit Grep 3 en 4 Maart 2016 Deze prjectbeschrijving wrdt

Nadere informatie

Rouwprotocol Widdonckschool Weert overlijden van een leerling

Rouwprotocol Widdonckschool Weert overlijden van een leerling Ruwprtcl Widdnckschl Weert Ruwprtcl Widdnckschl Weert verlijden van een leerling In dit prtcl wrdt beschreven he Widdnckschl Weert kan handelen bij het verlijden van een leerling(en) van nze schl. Dit

Nadere informatie

Lesbeschrijving. Havens aan de Schelde. Aan de hand van deze 3 lessen maken de leerlingen kennis met de dieren die in en om de Schelde leven

Lesbeschrijving. Havens aan de Schelde. Aan de hand van deze 3 lessen maken de leerlingen kennis met de dieren die in en om de Schelde leven Lesbeschrijving Havens aan de Schelde Aan de hand van deze 3 lessen maken de leerlingen kennis met de dieren die in en m de Schelde leven Relatie met kerndelen: Vlaanderen: Vlaanderen Nederland Primair

Nadere informatie

De tips waar niets bij staat, worden opgepakt.

De tips waar niets bij staat, worden opgepakt. Inventarisatie tips en tps De tips waar niets bij staat, wrden pgepakt. Thema: cmmunicatie Stelling: Het gebruik van digitale cmmunicatiemiddelen (Schudercm) in cmbinatie met persnlijke gesprekken zrgt

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Sociaal agogische vaardigheden

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Sociaal agogische vaardigheden ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Mdule Cde Graduaat Maatschappelijk werk Sciaal aggische vaardigheden Bc5 Lestijden 40 Studiepunten Ingeschatte ttale n.v.t. studiebelasting 50 (in uren) 1 Mgelijkheid

Nadere informatie

Spreken Aandacht voor een goede spreekhouding d.m.v. actieve deelname aan klasgesprekken.

Spreken Aandacht voor een goede spreekhouding d.m.v. actieve deelname aan klasgesprekken. Wat is het V-niveau? In het V-niveau f vrderingsniveau wrden kennis en vaardigheden verder ingeefend en uitgebreid. Hiervr steunt men p de verwrven basiskennis vanuit het initiatieniveau f de lagere schl.

Nadere informatie

Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwoording 2. Doelstellingen 3. Model 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning.

Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwoording 2. Doelstellingen 3. Model 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning. Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwrding 2. Delstellingen 3. Mdel 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning 1 Verantwrding: Wij willen binnen het nderwijs dat wij geven rekening huden met de

Nadere informatie

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool PEST PROTOCOL Prins Willem-Alexanderschl Wat is een pestprtcl? Een pestprtcl is een aantal vereenkmsten ver het tegengaan van pesten. Een afspraak tussen de schl, de kinderen en de uders. Waarm een pestprtcl?

Nadere informatie

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode samen beslist beter besluiten Training Faciliteren dr middel van de mderatiemethde Training Techniek Resultaat Tepasbaar. Dynamisch. Interactief. Visueel. Zelfdcumenterend. Overzichtelijk. Betrkkenheid.

Nadere informatie

Vier beproefde manieren om de pot met goud, leren van elkaars ervaringen, open te maken

Vier beproefde manieren om de pot met goud, leren van elkaars ervaringen, open te maken Vier beprefde manieren m de pt met gud, leren van elkaars ervaringen, pen te maken Het leren van ervaringen vraagt m het nderzeken van die ervaringen, het liefst in een grep samen met anderen. Dit kan

Nadere informatie

Geschoold arbeider / Erfgoedbewaker (m/v) Raversyde

Geschoold arbeider / Erfgoedbewaker (m/v) Raversyde Niveau D Functiebeschrijving Geschld arbeider / Erfgedbewaker (m/v) Raversyde I. Functiebenaming Geschld arbeider erfgedbewaker Functiefamilie 11 : tezichtsfuncties II. Plaats in de rganisatie Je wrdt

Nadere informatie

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE Begeleiding van leerlingen met ernstige rekenprblemen en/f dyscalculie Delen en uitgangspunten Binnen het Veluws Cllege Crtenbsch hanteren wij het Prtcl Ernstige

Nadere informatie

Voorbeeld oefentypes online e-learningmodules CommArt Int.

Voorbeeld oefentypes online e-learningmodules CommArt Int. Vrbeeld efentypes nline e-learningmdules CmmArt Int. In dit dcument wrdt verwezen naar de specifieke inhud van een van nze e- learningmdules. De efentypes wrden echter gebruikt in alle e-learningmdules

Nadere informatie

September Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar

September Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar September 2016 Het eindwerkstuk GGCA Schljaar 2016-2017 Inhudspgave Inleiding: Wat is het eindwerkstuk?...3 Jaarplanning.4 De berdeling van het eindwerkstuk.6 Inleiding: Wat is het eindwerkstuk?! 2 Het

Nadere informatie

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud Baan in Beeld. Outplacementprgramma Gud De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten en nieuw werk zeken. Om aan de unieke behefte van uw medewerker

Nadere informatie

Intensief voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstalige nieuwkomers

Intensief voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstalige nieuwkomers Intensief vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstalige nieuwkmers Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: studiecach intensief vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstalige nieuwkmers Samenvatting L4-Vlwassenennderwijs

Nadere informatie

ECTS-fiche. Opleiding. Persoonsgecentreerd werken. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Opleiding. Persoonsgecentreerd werken. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is m een uitgebreid verzicht te krijgen van de invulling en pbuw van de mdule. Er bestaat slechts één ECTS-fiche vr elke mdule. 1. Identificatie Opleiding Mdule Cde Lestijden

Nadere informatie

Let op!! Niet zwemmen i.v.m. blauwalg. Leerdoelen: Kerndoelen Curriculum watereducatie SLO: NME leergebied: Werkvormen: Vakgebied: Niveau: Tijdsduur:

Let op!! Niet zwemmen i.v.m. blauwalg. Leerdoelen: Kerndoelen Curriculum watereducatie SLO: NME leergebied: Werkvormen: Vakgebied: Niveau: Tijdsduur: Let p!! Niet zwemmen i.v.m. blauwalg Vakgebied: Niveau: Tijdsduur: Bilgie, Aardrijkskunde klas 3 hav/vw ± 140 minuten Niet zwemmen i.v.m. blauwalg, we zien deze brden steeds vaker. Maar wat is blauwalg

Nadere informatie

CONCEPT EINDTERMEN ONDERNEMERSCHAP

CONCEPT EINDTERMEN ONDERNEMERSCHAP Cruciale praktijksituaties dmein Ondernemerschap Instanties CP 1 De Kamer van Kphandel CH 1: Infrmatie van de Kamer van Kphandel begrijpen ver het starten van een bedrijf CH 2: Een adviesgesprek veren

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

Studievaardigheden in monitoraatsoefeningen. Checklist goede oefeningen faculteit Letteren

Studievaardigheden in monitoraatsoefeningen. Checklist goede oefeningen faculteit Letteren Studievaardigheden in mnitraatsefeningen Checklist gede efeningen faculteit Letteren Overzicht 1. Cmmunicatie 2. Een echte mnitr 3. De inhud van je efening bepalen 4. Een ged lesbegin 5. Belang van een

Nadere informatie

Doelgroepen Dit educatieve lespakket is bedoeld voor de groepen 5,6 en de groepen 7,8.

Doelgroepen Dit educatieve lespakket is bedoeld voor de groepen 5,6 en de groepen 7,8. Dcentenhandleiding Beleef Het Verleden met Ltte Delgrepen Dit educatieve lespakket is bedeld vr de grepen 5,6 en de grepen 7,8. Middelen Data-DVD: Inzet van filmmateriaal via digibrd. 4 afleveringen met

Nadere informatie

De aandachtspuntenlijst

De aandachtspuntenlijst De aandachtspuntenlijst Wat is de aandachtspuntenlijst? De aandachtspuntenlijst is een verzicht van nderwerpen die aan de rde kunnen kmen tijdens een afspraak met de neurlg. Onderwerpen waarver u meer

Nadere informatie

Het Muiswerkprogramma Basisgrammatica bestrijkt de grammatica die nodig is voor het leren van de Nederlandse spelling en zinsbouw.

Het Muiswerkprogramma Basisgrammatica bestrijkt de grammatica die nodig is voor het leren van de Nederlandse spelling en zinsbouw. BASISGRAMMATICA Het Muiswerkprgramma Basisgrammatica bestrijkt de grammatica die ndig is vr het leren van de Nederlandse spelling en zinsbuw. Delgrepen Basisgrammatica Het cmputerprgramma Basisgrammatica

Nadere informatie

Godsdienstige stellingname collega

Godsdienstige stellingname collega Gdsdienstige stellingname cllega Je werkt p een penbare basisschl en hebt kinderen van verschillende natinaliteiten in je grep. Een van je cllega's draagt een hfddek. De kinderen uit haar grep scren ged

Nadere informatie

Lesbeschrijving. Historische bronnen - beeldmateriaal

Lesbeschrijving. Historische bronnen - beeldmateriaal Lesbeschrijving Histrische brnnen - beeldmateriaal Aan de hand van deze les ntdekken de leerlingen dat de Schelde niet alleen nu, maar k vreger al veelvuldig als nderwerp p ft s werd gezet en vrkwam p

Nadere informatie

Lesbeschrijving. Historische bronnen - beeldmateriaal

Lesbeschrijving. Historische bronnen - beeldmateriaal Lesbeschrijving Histrische brnnen - beeldmateriaal Aan de hand van deze les ntdekken de leerlingen dat de Schelde niet alleen nu, maar k vreger al veelvuldig als nderwerp p ft s werd gezet en vrkwam p

Nadere informatie

Vlaanderen: Primair onderwijs Brongebruik Kerndoel 7: De leerlingen kunnen op hun niveau verschillende informatiebronnen raadplegen.

Vlaanderen: Primair onderwijs Brongebruik Kerndoel 7: De leerlingen kunnen op hun niveau verschillende informatiebronnen raadplegen. Lesbeschrijving Brn vr Werk Aan de hand van deze 5 lessen ntdekken de leerlingen dat de Schelde veel mgelijkheden biedt vr werk. En daarmee van essentieel belang is vr nze regi. Relatie met kerndelen:

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Leerkracht/ leden van de vakgroep: S. Veldeman, L. Verbaeten. Leervak: Wetenschappen informatica vorming Leerjaar: 5

Leerkracht/ leden van de vakgroep: S. Veldeman, L. Verbaeten. Leervak: Wetenschappen informatica vorming Leerjaar: 5 Schljaar: 007-008 Leerkracht/ leden van de vakgrep: S. Veldeman, L. Verbaeten Leervak: Wetenschappen infrmatica vrming Leerjaar: 5 Aantal wekelijkse lestijden: Basisptie/Studierichting: Wetenschappen-Wiskunde

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie TECHNIEKEN VAN MARKTONDERZOEK

ECTS-fiche. 1. Identificatie TECHNIEKEN VAN MARKTONDERZOEK ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is m een uitgebreid verzicht te krijgen van de invulling en pbuw van de mdule. Er bestaat slechts één ECTS-fiche vr elke mdule. 1. Identificatie Opleiding GRADUAAT MARKETING

Nadere informatie

Toneelspelen. taaltegebruiken. teontwikkelen, terwijlzehunwoordenschat. uitbreiden. enontdekken

Toneelspelen. taaltegebruiken. teontwikkelen, terwijlzehunwoordenschat. uitbreiden. enontdekken Tneelspelen ucievisch Kinderen verleiden 0mr taaltegebruiken enhunsciale vaardigheden tentwikkelen, terwijlehunwrdenschat uitbreiden enntdekken wateenkunstwerk bij henkanprepen. Datkandrein delestneelte

Nadere informatie

draaiboek suïcidepreventie

draaiboek suïcidepreventie draaibek suïcidepreventie Algemeen Een draaibek is een handleiding f stappenplan waarin stap vr stap wrdt behandeld wat er p je af kan kmen mcht er zich een bepaalde gebeurtenis f crisis vrden. Elke gebeurtenis

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

Groep 1-2A: Juf Jacqueline (maandag, dinsdag en woensdag) Juf Kathelijne (donderdag en vrijdag) Groep 1-2B: Juf Georgina (ma-vr)

Groep 1-2A: Juf Jacqueline (maandag, dinsdag en woensdag) Juf Kathelijne (donderdag en vrijdag) Groep 1-2B: Juf Georgina (ma-vr) RKBS Inghelsenberghe Wilhelminastraat 48 4564 AE Sint Jansteen tel: 0114-314380 inghelsenberghe@gperspect.nl www.inghelsenberghe.nl Infrmatie grep 1-2 Grepsleerkrachten: Grep 1-2A: Juf Jacqueline (maandag,

Nadere informatie

Aanbod Diensten Baan in Beeld

Aanbod Diensten Baan in Beeld Aanbd Diensten Baan in Beeld 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Inhudspgave 1. Over Baan in Beeld p. 3 Wie wij zijn, utplacement en lpbaanadvies, fcus, resultaat en lcatie. 2. Outplacementprgramma

Nadere informatie

... 3. Utrecht in Dialoog... 3. Wat doet Utrecht in Dialoog?...3 Netwerkorganisatie...3 Pool van dialoogbegeleiders...3. 0ver de dialoog...

... 3. Utrecht in Dialoog... 3. Wat doet Utrecht in Dialoog?...3 Netwerkorganisatie...3 Pool van dialoogbegeleiders...3. 0ver de dialoog... Handbek Dialg INHOUDSOPGAVE... 3 Utrecht in Dialg... 3 Wat det Utrecht in Dialg?...3 Netwerkrganisatie...3 Pl van dialgbegeleiders...3 0ver de dialg... 4 Kenmerken van de dialg...4 De frmule van de dialg...4

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Pedagogisch klimaat en autisme. Pedagogisch klimaat en de Klimaatschaal. Groepsprocessen bij jongeren: rol van de leerkracht.

Pedagogisch klimaat en autisme. Pedagogisch klimaat en de Klimaatschaal. Groepsprocessen bij jongeren: rol van de leerkracht. Pedaggisch klimaat en autisme dr Ad Dnkers Klimaatschaal SIGA Dinsdag 9 december 2014 Inleiding Even vrstellen.. Pedaggisch klimaat en de Klimaatschaal Grepsprcessen bij jngeren: rl van de leerkracht.

Nadere informatie

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis Evaluatie zrgleefplan met cliënt thuis en in het verzrgingshuis Artikel: 2010-003 Datum: 30-11-2010 Auteur: Merel van Uden Prtcl vr halfjaarlijkse evaluatiegesprek ver zrgleefplan van een cliënt met een

Nadere informatie

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o Klas-in-zicht Een negatieve grepsdynamiek, leerlingen die niet met elkaar vereen kunnen kmen, een vertrebelde relatie tussen leerlingen en leerkrachten, meilijk les kunnen geven dr strend gedrag, zijn

Nadere informatie

SPELLING WERKWOORDEN. Doelgroep Spelling Werkwoorden

SPELLING WERKWOORDEN. Doelgroep Spelling Werkwoorden SPELLING WERKWOORDEN Spelling Werkwrden is een prgramma vr het leren schrijven van de werkwrdsvrmen. Deze mdule behandelt de spelling van infinitief, tegenwrdige tijd, verleden tijd, vltid deelwrd, en

Nadere informatie

Module eerste leerjaar Leertaak Spel wiskunde of taal

Module eerste leerjaar Leertaak Spel wiskunde of taal Takenblad 2017-2018 Mdule eerste leerjaar Leertaak Spel wiskunde f taal DOELEN Cncretiseren en uitdiepen van de didactiek aanvankelijk lezen f aanvankelijk rekenen VERWACHTE VOORKENNIS Kennis van verschillende

Nadere informatie

De denkstijltest. CompetenZa info@competenza.nu www.competenza.nu

De denkstijltest. CompetenZa info@competenza.nu www.competenza.nu De denkstijltest Wat is het? Uw manier van denken bepaalt in sterke mate he u zich velt en he u handelt. Dat geldt vr individuen, maar k vr teams en rganisaties. MindSnar is een methde waarmee denkstijlen

Nadere informatie

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip).

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Getallen 1 Getallen 1 is een prgramma vr het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Delgrep Rekenen en Wiskunde Getallen 1 Getallen 1 is geschikt vr grep 7 en 8 van de basisschl en de eerste

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

Pestprotocol. Pestprotocol Stichting Allure januari 2012 1

Pestprotocol. Pestprotocol Stichting Allure januari 2012 1 Pestprtcl Elke schl bij Stichting Allure hanteert een Pestprtcl. Het schlspecifieke Pestprtcl is een afgeleide van dit algemeen Pestprtcl. 1. Del van het pestprtcl: Wij vinden dat elk kind dat bij ns naar

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

1.Profiel: D&P BB KB GL

1.Profiel: D&P BB KB GL Prfieldelen 1.Prfiel: D&P BB KB GL Taak: 1.1. Organiseren van een activiteit vr een pdrachtgever een vrlpige pdracht bespreken met de pdrachtgever een pdracht aannemen van een pdrachtgever de rganisatie

Nadere informatie

Muiswerk Studievaardigheid richt zich op de belangrijkste deelvaardigheden die nodig zijn voor studievaardigheid.

Muiswerk Studievaardigheid richt zich op de belangrijkste deelvaardigheden die nodig zijn voor studievaardigheid. Studievaardigheid Muiswerk Studievaardigheid richt zich p de belangrijkste deelvaardigheden die ndig zijn vr studievaardigheid. Delgrep Studievaardigheid Muiswerk Studievaardigheid is bedeld vr het vrtgezet

Nadere informatie

CBS DE VAART 2015-2016. Informatieboekje groep 5 en 6

CBS DE VAART 2015-2016. Informatieboekje groep 5 en 6 CBS DE VAART 2015-2016 Infrmatiebekje grep 5 en 6 De schlregels Op nze schl zijn 3 hfdregels. Alle andere afspraken zijn terug te leiden tt deze hfdregels 1. Ik accepteer en respecteer een ander 2. Ik

Nadere informatie

Mama Lief. Elen Lescoat en Orianne Lallemand ISBN 978 90 5924 444 3. Vanaf 3 jaar NUR 273. Uitgeverij Bakermat. Suggesties: Emy Geyskens

Mama Lief. Elen Lescoat en Orianne Lallemand ISBN 978 90 5924 444 3. Vanaf 3 jaar NUR 273. Uitgeverij Bakermat. Suggesties: Emy Geyskens Elen Lescat en Orianne Lallemand ISBN 978 90 5924 444 3 Vanaf 3 jaar NUR 273 Suggesties: Emy Geyskens Krte inhud 1 Mijn mama is een fee. Haar jurk is een blesem, haar juwelen de zn en zij de miste. Mama

Nadere informatie

Producten en prijzen 2012

Producten en prijzen 2012 TypeWrld Pstbus 38 2410 AA Bdegraven Nederland Tel. 0172-65 09 83 Fax 0172-61 83 15 www.instruct.nl instruct@instruct.nl België www.instruct.be instruct@instruct.be Prducten en prijzen 2012 TypeWrld Leren

Nadere informatie

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam OPLEIDING tt Verzrgende-IG Ondersteuningsmagazijn Berepstaak E Startbekaam Albeda cllege Branche gezndheidszrg Kwalificatieniveau 4 Chrt: 2010-2011 Fase: Startbekaam Naam student:. P.E1-3.start.gesprek

Nadere informatie

Relatiegeschenk. Design en Maatschappij. ontwerpen

Relatiegeschenk. Design en Maatschappij. ontwerpen Relatiegeschenk Design en Maatschappij ntwerpen STAP 1 Wat is de pdracht? Ontwerp vr een winkel f bedrijf bij ju in de buurt een relatiegeschenk. Een relatiegeschenk geef je aan juw klanten m ze aan juw

Nadere informatie

Werkvormen. Om de luistervaardigheid te ontwikkelen / instructies begrijpen en uitvoeren:

Werkvormen. Om de luistervaardigheid te ontwikkelen / instructies begrijpen en uitvoeren: Werkvrmen Activiteiten Om de luistervaardigheid te ntwikkelen / instructies begrijpen en uitveren: Ga je gang! In vrije ruimte p verschillende manieren rndwandelen. Ze luisteren naar wat de leerkracht

Nadere informatie

Werkwoordspelling op maat

Werkwoordspelling op maat Werkwrdspelling p maat Muiswerk Werkwrdspelling p maat besteedt aandacht aan het hele algritme van de spelling van regelmatige werkwrden en k aan de verleden tijd van nregelmatige werkwrden. Delgrepen

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten)

Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten) Evaluatie-rapprt STEP In-husedag bij Ekelmans & Meijer Advcaten (Rechten) -- INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE. WOORD VOORAF. RESULTATEN VAN DE ATTITUDE-METING VÓÓR DE IN-HOUSEDAG. RESULTATEN VAN DE ATTITUDE-METING

Nadere informatie

PEDAGOGISCH DOSSIER KONINKLIJKE MISSIE 4 E, 5 E, 6 E LEERJAAR LAGER ONDERWIJS EN EERSTE GRAAD SECUNDAIR

PEDAGOGISCH DOSSIER KONINKLIJKE MISSIE 4 E, 5 E, 6 E LEERJAAR LAGER ONDERWIJS EN EERSTE GRAAD SECUNDAIR PEDAGOGISCH DOSSIER KONINKLIJKE MISSIE 4 E, 5 E, 6 E LEERJAAR LAGER ONDERWIJS EN EERSTE GRAAD SECUNDAIR DOELEN KONINKLIJKE MISSIE Lager nderwijs Eindtermen 3.9 De leerlingen tnen belangstelling vr het

Nadere informatie

ACTIES EN AANDACHTSPUNTEN VOOR DE TEAMLEIDER VAN DE KWALITEITSEVALUATIE

ACTIES EN AANDACHTSPUNTEN VOOR DE TEAMLEIDER VAN DE KWALITEITSEVALUATIE ACTIES EN AANDACHTSPUNTEN VOOR DE TEAMLEIDER VAN DE KWALITEITSEVALUATIE NB: Onderstaand verzicht geeft de teamleider handvatten vr het vrbereiden en uitveren van een evaluatie. Het is daarnaast beslist

Nadere informatie

Leerlijn domein mondelinge taalvaardigheid

Leerlijn domein mondelinge taalvaardigheid Leerlijn domein mondelinge taalvaardigheid Kerndoelen: 1. Leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie mondeling (of schriftelijk) gestructureerd weer te

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

Het Coole Kikkerplan Binnen twee weken een klas vol vet coole kikkers Groep 4 tot en met 8

Het Coole Kikkerplan Binnen twee weken een klas vol vet coole kikkers Groep 4 tot en met 8 Het Cle Kikkerplan Binnen twee weken een klas vl vet cle kikkers Grep 4 tt en met 8 Anne Kijman, Kinderpsychlg NIP/Gz BIG i.s.m Christine de Jngh en Yvnne van der Zanden, leerkrachten Jhannesschl Pijnacker

Nadere informatie

Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat Welbevinden.

Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat Welbevinden. Criteria en vragenlijst themacertificaat Welbevinden Primair nderwijs Ter vrbereiding p uw aanvraag vindt u in dit dcument de criteria en vragenlijst vr het themacertificaat Welbevinden. De vragenlijst

Nadere informatie

1 3 4 Analysefrmat Aandacht vr taal in het pleidingscurriculum Onderzek Nederlands in het berepsgericht nderwijs versie 4-07 12 12 A Algemene gegevens ver nderwijsinstelling

Nadere informatie

De volgende kenmerken die betrekking hebben op de algemene ontwikkeling kunnen wijzen op een ontwikkelingsvoorsprong.

De volgende kenmerken die betrekking hebben op de algemene ontwikkeling kunnen wijzen op een ontwikkelingsvoorsprong. 1 Checklist kinderen met een ntwikkelingsvrsprng (grep 1 en 2). De vlgende kenmerken die betrekking hebben p de algemene ntwikkeling kunnen wijzen p een ntwikkelingsvrsprng. mndelinge taalvaardigheid gede

Nadere informatie

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen:

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen: Graaf Jan van Mntfrtschl Beleid ter vrkming en/f regulering van pestgedrag 1. 1 Inleiding: Iedere schl heeft een veilig schlklimaat ndig. Op de Graaf Jan van Mntfrtschl zijn wij ns ervan bewust dat veiligheid

Nadere informatie

Reflecties. Vormingsdag 9 januari 2014 DPB Brugge Training coachingsgesprek. Bezoeker gecoachte

Reflecties. Vormingsdag 9 januari 2014 DPB Brugge Training coachingsgesprek. Bezoeker gecoachte Vrmingsdag 9 januari 2014 DPB Brugge Training cachingsgesprek Reflecties Bezeker gecachte Het gesprek heeft mij ngelfelijk veel deugd gedaan. Ik kreeg de bevestiging dat het ged is datgene waar ik mee

Nadere informatie

HET DEMOCRATISCH GEHALTE VAN MIJN GROEP

HET DEMOCRATISCH GEHALTE VAN MIJN GROEP HET DEMOCRATISCH GEHALTE VAN MIJN GROEP INFORMATIE OVER DE ACTIVITEIT Delgrep Duur Materiaal Delstellingen 4 de / 5 de / 6 de jaar secundair nderwijs +/- 30 minuten Een kpie van het raster vr elke leerling

Nadere informatie

Behandelsuggesties voor pragmatische stoornissen Kwaliteitskring Tilburg

Behandelsuggesties voor pragmatische stoornissen Kwaliteitskring Tilburg Behandelsuggesties vr pragmatische strnissen Samengesteld dr leden van de lgpedische kwaliteitskring Tilburg V. Degen, C. v. Elderen, V. van Ggh-Schenmakers, J. Kter. Illustratie: B. van Drst. 1 Behandelsuggesties

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

Presenteren met Impact:

Presenteren met Impact: Presenteren met Impact: Gelven Presenteren is geweldig! Ik geef te, de eerste keer dat ik vr een grep stnd had ik zweethanden en een rd hfd, maar de afgelpen jaren heb ik tientallen keren vr grepen gestaan

Nadere informatie

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: Windekind Leuven. Adresgegevens: Schapenstraat 98 3000 Leuven

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: Windekind Leuven. Adresgegevens: Schapenstraat 98 3000 Leuven EXPERTISESTEEKKAART 1) Naam van de schl/dienst/vrziening: Windekind Leuven Adresgegevens: Schapenstraat 98 3000 Leuven 2) Dmein van expertise: Cmmunicatie 3) Beschrijving expertise: Alle kindjes met EMB

Nadere informatie

Het eindwerkstuk. Geert Groote College 2012-2013 11e klas Lucas Sint Marcel Seelen

Het eindwerkstuk. Geert Groote College 2012-2013 11e klas Lucas Sint Marcel Seelen Het eindwerkstuk Geert Grte Cllege 2012-2013 11e klas Lucas Sint Marcel Seelen Het eindwerkstuk Het eindwerkstuk is een individueel prject dat elke leerling in de elfde klas aangaat. Het is een prject

Nadere informatie