Bloed laten stromen Lean in de praktijk Martine Deckers, Klinisch Chemicus, Sint Lucas Andreas Ziekenhuis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bloed laten stromen Lean in de praktijk Martine Deckers, Klinisch Chemicus, Sint Lucas Andreas Ziekenhuis"

Transcriptie

1 Bloed laten stromen Lean in de praktijk Martine Deckers, Klinisch Chemicus, Sint Lucas Andreas Ziekenhuis

2 Inhoud ié~å çéñêáëåìêëìë ié~å áå=çé=éê~âíáàâ fåîçéêéå=î~å=îéê~åçéêáåöéå `çååäìëáé aáëåìëëáé M.Deckers Bloed laten stromen

3 Als voorafje táé=ïéêâí=éê=ãéí=ib^k\ eçé=ä~åö=áë=çé=ï~åüííáàç=îççê=çé= ÄäçÉÇ~Ñå~ãÉ ^F=MJO=ãáåìíÉå _F=OJNR=ãáåìíÉå `F=PM=ãáåìíÉå af=ïééí=åáéí eçé=ä~åö=çììêí=ééå=äéòçéâ=éçäá=ääçéç~ñå~ãé ^F=NM=ãáåìíÉå _F=OM=ãáåìíÉå `F=PM=ãáåìíÉå=çÑ=ä~åÖÉê

4 LEAN OPFRISCURSUS ib^k=z=pä~åâ J[=ib^k=Z=pifj> påüê~éééå=î~å=çîéêäççáöé=ü~åçéäáåöéå ^ääééå=ü~åçéäáåöéå=çáé=î~å=ï~~êçé=òáàå=äéüçìçéå `êéøêéå=î~å=ñäçï Eî~å=_~íÅÜ=å~~ê=páåÖäÉ=máÉÅÉ ÑäçïF páñ páöã~z=öéêáåüí=çé=âï~äáíéáíëîéêäéíéêáåö áåçìëíêáéw=nlnm É S=~ÑïáàâÉåÇ ÖÉòçåÇÜÉáÇëòçêÖW=ÄÉÜÉÉêëí=éêçÅÉë=NLNMMM=~ÑïáàâÉåÇ

5 LEAN-SIX SIGMA LEAN-Six Sigma: hits op google PR=Üáíë=áå=éìÄãÉÇ NMN=iÉ~å ãéíüçççäçöó E`äáå `ÜÉã OMNMF Basis: Wat is de huidige prestatie Statistische analyse Frequency Histogram of Ligduur 3-Parameter Weibull Ligduur 36 Shape 1,684 Scale 9,746 Thresh 1,875 N 146 Doel: Wat is de wenselijke prestatie (of service level)? Stem van de klant is belangrijk Procesoptimalisatie: LEAN Six Sigma Variabiliteit verminderen -> Six Sigma Kwaliteit verbeteren -> Six Sigma Korte doorlooptijden -> LEAN Kleine voorraad -> LEAN M.Deckers Bloed laten stromen

6 LEAN SIX SIGMA IN DE PRAKTIJK ráíîçéê éêçàéåí=îá~=aj^f`=ãéíüççé c~ëé NW=aÉÑáåÉ c~ëé OW=jÉ~ëìêÉ c~ëé PW=^å~äóòÉ c~ëé QW=fãéêçîÉ c~ëé RW=`çåíêçä Managementstructuur op basis van terminologie uit de vechtsport Wat levert het op: Standaardisatie Overzichtelijke werkplek Rust op de werkvloer Minder variatie -> kwaliteit! M.Deckers Bloed laten stromen

7 LEAN SIX SIGMA IN DE PRAKTIJK 3 in de rij: Kassa erbij Borgen?!

8 Fase 1:Define DMAIC cçêãìäééê=îê~~öëíéääáåö=ejbbq_^^o>f píéä=éêçàéåíöêçéé=ë~ãéå J`Ü~ãéáçå EéêçÄäÉÉãÉáÖÉå~~êF EJ_ä~Åâ=_ÉäíF JdêÉÉå_Éäí EéêçàÉÅíäÉáÇÉêF Jlê~åÖÉ=_Éäí=EãÉÇÉïÉêâÉêëF aéñáåáééê=éêçåéë=epfml`f aéñáåáééê=ñáå~ååáøäé=ä~íéå aéñáåáééê=äéä~åöüéääéåçéå M.Deckers Bloed laten stromen

9 Fase 2 Measure DMAIC _ÉëÅÜêáàÑ âï~äáíéáíëé~ê~ãéíéêë E`qnI=ãÉÉíÄ~~ê>FX=Ä~âÉå éêçàéåí=~ñ _ÉëÅÜêáàÑ `qn=ez=åêáíáå~ä=íç=èì~äáíóf låíê~ñéä éêçàéåí=çé=ãáåêç=åáîé~ì Es~äìÉ=ëíêÉ~ã=ã~éF Klant Takt: 10 sec. 6/min. Stap1 BWT:. Wachtrij s~äáçééê ãééíãéíüççé pí~êí=ãéíáåöeéåf Stap 2 BWT: 2 lijnen 25/uur. OK? 10 % M.Deckers Bloed laten stromen

10 Fase 3: Analyze DMAIC _ÉëíìÇÉÉê éêçåéë áå=çé=íáàç _ÉççêÇÉÉä ÖÉãáÇÇÉäÇÉL=ëéêÉáÇáåÖ mêçåéëéêéëí~íáé íçî âä~åíéåïéåë ^å~äóëééê éêçåéëîéêëéáääáåöéå Eî~äìÉ=ëíêÉ~ã=ã~éF= Klant Takt: 10 sec. 6/min. Stap 1 BWT: xx.x 2 lijnen 25/uur. Wachtrij WT: xx.x Stap 2 BWT: xx.x 2 lijnen 25/uur. fçéåíáñáåééê áåîäçéçëñ~åíçêéå E_ê~áåëíçêãF Aanlooppatroon Frequency , ,3 6 week 1-3 di ,0 12,3 17,0 12,3 tijd Histogram of Ligduur 3-Parameter Weibull Ligduur OK? 10% UCL=31,37 _ X=16,67 LCL=1,96 17,0 Shape 1,684 Scale 9,746 Thresh 1,875 N 146 M.Deckers Bloed laten stromen

11 Intermezzo: Soorten projecten

12 Intermezzo: Soorten projecten píêççãäáàåéå=ãçåëíéêëíêçãéå E~~åí~ä=ëççêíÉå=ÄìáòÉåLíáàÇëíáéF E`~åáëáìëF pí~åç~~êçáë~íáé=åéåíêáñìöéëí~éééå EawF sççêê~~çäéüééê=erj`df EeÉêJFfåÇÉäáåÖ=ä~Äçê~íçêáìã= EãáåÇÉê=äçéÉå>L=fp^i^ déò~ãéäáàâé fåâççé _äçéç~ñå~ãé=eawf ÉíÅ ÉíÅ

13 De praktijk M.Deckers Bloed laten stromen

14 Define (praktijk) DMAIC läëéêî~íáéw lé=äéé~~äçé=ãçãéåíéå=î~å=çé=ç~ö=òáàå=çé=ï~åüííáàçéå îççê= ÇÉ=ÄäçÉÇ~Ñå~ãÉ=íÉ=ä~åÖK=a~~êå~~ëí=ïçêÇÉå=Éê=Çççê=ÇÉ= ÅçãéäÉñáíÉáí=î~å=ÇÉ=~~åîê~ÖÉå=ÑçìíÉå=ÖÉã~~âíK=eáÉêÇççê= ãçéíéå=ãéåëéå=çéåáéìï=çéöéêçéééå=ïçêçéå=çã=öééêáâí=íé= ïçêçéåk Concreet mêçàéåíççéäéåw J t~åüííáàç=séêãáåçéêéå pi^w=vrb=î~å=é~íáéåíéå ÄáååÉå NM=ãáåìíÉå ÖÉÜçäéÉå J aççêäççéíáàç=îéêâçêíéå J séêüçöéå=î~å=çé=âï~äáíéáík= aáí=ë~ãéå=ò~ä=äéáçéå=íçí=ééå=üçöéêé=âä~åííéîêéçéåüéáç= Eò~ÅÜíÉ=Ä~íÉå>FK

15 fåíéêãéòòç séêï~åüíáåöéå=ib^k=éêçàéåíw mçäáãéçéïéêâéêëw=aêìâíéw=ráíäêéáçáåö=cqb iéáçáåö=h`iw=úë=çåüíéåçë=íé=çêìâi=ë=ãáçç~öë=eíéf=êìëíáö J[=ëíêççãäáàåÉå=éêçÅÉëëÉåI= cqb=áåòéí=åáéí=öçéç=îéêçééäç\

16 Define : SIPOC DMAIC Macro beschrijving van proces Leverancier Inputs Proces Outputs Klant Specialist Huisarts Patient Bloedafname Bloedbuis/ urine Patient Nummertje trekken Inschrijven aan Balie 2e wachtruimte bloedafname bloedbuis SIPOC= supplier, input, process, output, customer M.Deckers Bloed laten stromen

17 DEFINE: Batenanalyse DMAIC -Verwachte investeringen Uitbreiding module patientregistratie -Harde Baten : Verlagen kosten door doelmatiger inzetten personeel -Zachte baten Hogere servicekwaliteit Klanttevredenheid PR M.Deckers Bloed laten stromen

18 Measure: valideer meetmethode _ÉëÅÜêáàÑ `qnw= Jt~ÅÜííáàÇ J_ÉïÉêâáåÖëíáàÇ JaççêäççéíáàÇ Jcqb s~äáç~íáé ãééíãéíüççé ÄÉïÉêâáåÖëíáàÇÉå jéíüççé NW= ^ìíçã~íáëåüé ï~åüííáàçéå êéöáëíê~íáé qóééw=_~î~åi=njã~íáå EÜáëíçêáÉ ï~åüííáàçéå Éå= ÄÉïÉêâáåÖëíáàÇÉå åçî OMMU=Éå=à~å OMMVF jéíüççé OW píçéï~íåü=e~åíìéäé ÄÉïÉêâáåÖëíáàÇÉåF jéíüççé PW ^~åí~ä çêçéêë=ìáí i~äëóëíééã DMAIC M.Deckers Bloed laten stromen

19 Analyze; Gemiddelden?! DMAIC Huidig proces (nov 2008) nummer Wachtruimte 1 Wachttijd 6;30 min Aantal Patienten 16% van patienten wacht > 10 minuten % 16% Inschrijven balie Transactietijd 1 1;54 min wachttijd 2 (minuten) Wachtruimte 2 Gem 6;59 min prikken Transactietijd 2 Gemeten 2;59 min Doorlooptijd 17;03 min - Wachttijd 2= 6;59 min -Huidige prestatie 16% pat wacht > 10 min -Gewenste prestatie: <5% wacht >10 min M.Deckers Bloed laten stromen

20 Conclusie Measure en Analyze- fase Conclusie Validatie -Gegevens methode 1 en 2, kwamen goed overeen voor bewerkingstijden balie -Gegevens bewerkingstijden prikken kwamen minder goed overeen. Bias door observator??? -Gemiddelde waarden geven geen goede informatie -Uitgangssituatie was slechter dan het beoogde service level M.Deckers Bloed laten stromen

21 Analyze DMAIC - Wachttijd 1 =gemiddeld 6,4 min - % pat >10 min wacht = 14% - Gewenste SLA <5% - Wachttijd 2= 6,9 min - % pat > 10 min wacht = 17% - Gewenste SLA <5% Hoe kunnen we dit oplossen? 1) Inzicht in proces -> zijn er overbodige stappen (VSM) 2) Inzicht in proces -> zijn er verstoringen? I Chart of meten 3) BOB versus WOW 10 8 best of the best / worst of the worst Individual Value UCL=6,15 _ X=2,59 0 LCL=-0, Observation M.Deckers Bloed laten

22 Analyze Brainstormsessie DMAIC ^ääé î~ëíé ãéçéïéêâéêë ÄäçÉÇ~Ñå~ãÉ ESF lééê~íáçåééä j~å~öéê=enf dêééå=_éäí _ê~áåëíçêã=áå=p=öêçééàéë EOJOJPF _ê~áåëíçêã=çîéê=ä~äáééêçåéë L=éêáâéêçÅÉë _ÉåçÉã áåîäçéçëñ~åíçêéå séêîçäö~åíáéëw séêëéáääáåöéå ~~åöéîéå áå=s~äìé=ëíêé~ã=ã~é séêëíçêáåöéå ÖÉíìêÑÇ EÑêÉèìÉåíáÉ Éå=ëççêí) M.Deckers Bloed laten stromen

23 Analyze: procesverspilling DMAIC 30% 70% patient ja Nummer voorrang 34/u 10% nee 90% Wachttijd 1% ,3 min nee receptie ja 1% Nieuwe patient Afmelden ja Buizen op labtafel nee Waste buizenpost cito Waste ja Ok? nee Waste Afname 4 hokjes 5 min Wachttijd cito Balie 2 lijnen nee ja Pat ID / Test Inbrengen 2,5 min nee Ok? 4% ja doorsturen Waste nummer ja Wachttijd voorrang Cito 10% nee Pat ID Oproep Wachttijd 7 min Wachttijd 2

24 Improve : DMAIC - Wachttijd 1 =gemiddeld 6,4 min - % pat >10 min wacht = 14% - gewenst 5% week 1-3 di 9.30u UCL=31,37 Aanlooppatroon Oplossing _ X=16, ,3 12,3 1 17,0 12,3 tijd 17,0 12,3 17,0 LCL=1,96 M.Deckers Bloed laten

25 Improve: Groepeer DMAIC invloedsfactoren fåîäçéçëñ~åíçê `qn çéäçëëáåö táåëí _Éïáàë Ñ~Åíçê NK=sê~ÖÉå L= êçìíéw t~åüííáàçl qêk=íáàç fåëíêìåíáé é~íáéåí oéçìåíáé ï~åüííáàç k~ãéíáåö séêëíçêáåö OK=fåÉÑÑáÅáÉåí= téêâéêçåéë t~åüííáàçl qêkíáàç _~ä~ååéêéå LäççéÖÉÇê~Ö å~ãéíáåö L= ï~åüííáàçy NM=ãáå k~ãéíáåö E_^s^`F fåéññáåáøåíáé PK= `çãéäéñáíéáí LçåîçääÉÇáÖÉ ~~åîê~~öw qêkíáàç mçäáâäáåk= ÇáÖáí~~ä ~~åîê~öéå OOR=ãáå= LÇ~Ö= ERMBF Ek~FjÉíáåÖ L=spjF fåéññáåáøåíáé QK=aêìâíÉW cqbjáåòéíl ï~åüííáàç _ÉòÉííáåÖ ~~å éáéâ ~~åé~ëëéå êéçìåíáé ï~åüííáàç máäçí= E_^s^`F píììê Focus op de grootste klapper! M.Deckers Bloed laten

26 Improve: Verbeteracties 1.Patienten instructie: poster/ meest gestelde vragen op scherm/ website (to do) 2. Inefficienties aanpakken:ticket automaat verplaatst Loopgedrag aanpassen medewerker P P P P P P Balanceren (1:2) P P P P B B P P P P P P B B B 3.Poliklinisch digitaal aanvragen: Poli s instrueren (To do) 4.Flexibiliteit Planning Pilot uitvoeren, nieuwe weekplanning maken

27 Rekenvoorbeeld Inefficiencties opheffen 1) Buizen naar labtafel brengen: 30 sec per patient Aantal patienten per dag: *300= 9000 sec -> 150 min /dag Alleen met cito s lopen: slechts in 10% van patienten lopen. (30*30 sec) + 30*40 sec (buizenpost)=2100 -> 35 minuten/dag Capaciteit neemt maximaal met 12% toe, wachttijd patient neemt af 300x P P P P 30x P P P P M.Deckers Bloed laten

28 Improve cqb áåòéí DMAIC Probleem bezetting capaciteit aanloop voorspelbaar Koffiepauze 4 ipv 6 van u 66% 40 -> 28/u 34/u Ja Bezetting 08.00u 5 ipv 6 85% >40/u Ja Functieproef 5 ipv 6 85% >40/u Ja Bezetting na vrije dagen Rustige Middagen 6 (2+4) Balie is bottleneck 100% >40/u Ja 5/4 100%/85% 20-25/u redelijk M.Deckers Bloed laten

29 Improve: Pilot DMAIC 2 weken lang uitgeprobeerd in september ) Met 6 personen om 8.00u starten ipv 5 2) 1 persoon tegelijk naar de koffie (15 min pauze) 3) Opplussen voor Koffiepauze (cito-prikster, pieper naar lab) 4) Opplussen voor functieproeven 5) Minder lopen 6) Balanceren P P P P P P 7) Bij vergaderingen extra persoon inplannen M.Deckers Bloed laten

30 Analyse Pilot DMAIC % patienten binnen 10 minuten geholpen nov-08 pilot okt-09 Service level bloedafname gewenst nov 2008 M.Deckers Bloed laten

31 Intermezzo t~í=öéäéìêí=éê=ãéí=üéí=íé~ãöéîçéä=~äë=í~~âéêçåéëëéå= ~~åöéé~ëí=ãçéíéå=ïçêçéå\= dêçééëöéîçéä=ëíéêâéêi=ã~~ê=âêáíáëåü=íçî îéê~åçéêáåöéåi=åéö~íáéîé=ëñééê máäçí Éå=ÉÑÑÉÅí=çé=ïÉêâéêçÅÉë=äÉáÇÇÉ=íçí=~ÅÅÉéí~íáÉ cçåìë=çé=çé=éçëáíáéîéå=áå=çé=öêçéé J[=òáà=íêÉââÉå=ÇÉ=êÉëí=ãÉÉ> báöéå=îéê~åíïççêçéäáàâüéáç=j[=ñäéñáäéäé=âçññáéé~ìòéë J[=åáÉìïÉ=ïÉêâïáàòÉ=òÉäÑ=ä~íÉå=ìáíÇê~ÖÉå= EáåíÉêîáÉïF wéäñ=éä~ååéå J[=wÉäÑ=ãÉíáåÖÉå=ä~íÉå=ÇçÉå=íáàÇÉåë=éêçàÉÅí=ï~ë=îççê= ~ÅÅÉéí~íáÉ=ÄÉíÉê=ÖÉïÉÉëí M.Deckers Bloed laten

32 Hoe is het nu? DMAIC Service level na invoering LEAN project Doorlooptijd (minuten) nov 2008 okt nov dec jan feb maart Service level (%) Doorlooptijden Service level Maand + To Bevoegdheden do: van coordinerende Poliklinisch medewerkers digitaal aanvragen toegenomen (Planning functieproeven, Werkschema medewerkers, aanpassen aansturing) Stap 1: -0,5 FTE op rustige momenten Stap 2: -0,5 FTE na digitaliseren

33 Borgen (Control) DMAIC Dag-tot-dag Bloedafnamemedewerkers: wachttijden (op scherm) actieplan in SOP Coordinatoren: Doorlooptijden/planning/ werkschema ad hoc aanpassen als wachttijd oploopt Lange termijn: KF: OM-er: interne audits (vast schema) doorlooptijden dagelijks; later wekelijks Afwijkingen bespreken in TD-overleg (maandelijks) M.Deckers Bloed laten

34 Intermezzo: Wat is de rol van de leidinggevenden? Improve en Borgings-fase zijn de belangrijkste fases! Verdiep je in de belanghebbenden! Zorg voor positieve energie Zorg voor inbreng van medewerkers, geef iedereen een rol Hak knopen door Zorg voor openheid en communiceer frequent en laagdrempelig over de voortgang Creëer draagvlak (pas snelheid van invoeren hier op aan) Extra verantwoordelijkheden, kunnen draagvlak vergroten M.Deckers Bloed laten

35 Conclusie -LEAN-Six Sigma werkt! Wachtruimte is gehalveerd! -LEAN-Six Sigma kan gebruikt worden om kwaliteit van het proces te monitoren -Wachttijden oplossen vereisen niet per definitie meer personeel (verwachte besparing tenminste 0,5 FTE) -LEAN-methodiek brengt rust op de werkvloer SLA voor en na de pilot Oct-09 Jan-08 SLA (%) Ma Ma Ma Ma dagen M.Deckers Bloed laten

36 Dankbetuiging Medewerkers Bloedafname DZ: Har Salden (Champion) Dion van Weerden (ICT) IBIS-UVA Ronald van der Does Fons Vermeij M.Deckers Bloed laten

37

2.6. Lean / Six Sigma Een gereedschapskist voor procesverbeteringen op elk organisatieniveau

2.6. Lean / Six Sigma Een gereedschapskist voor procesverbeteringen op elk organisatieniveau 48 Excellent presteren Excellent presteren 49 2.6 Lean / Six Sigma Een gereedschapskist voor procesverbeteringen op elk organisatieniveau Van: Lean / Six Sigma helpt organisaties een cultuuromslag te bereiken

Nadere informatie

Voor meer informatie over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met dhr. Patrick van Duren van ConQuaestor via patrick.van.duren@conquaestor.

Voor meer informatie over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met dhr. Patrick van Duren van ConQuaestor via patrick.van.duren@conquaestor. Samenvatting Masterclass Lean Six Sigma 1 november 2011 1. Parallelsessie Wat is Lean Six Sigma? Lean Six Sigma is een ontwikkeling van 100 jaar procesmanagement, maar welke principes liggen hieraan ten

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean 26 Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean Drs. C. Huesmann is Master Black Belt en verantwoordelijk voor Lean Six Sigma-advies binnen KPMG. Vanuit zijn praktische ervaring

Nadere informatie

*Alle bijlagen kunnen worden gedownload. Ga hiervoor naar www.diekeure.be en bezoek de boekenpagina van Zet je Lean-bril op.

*Alle bijlagen kunnen worden gedownload. Ga hiervoor naar www.diekeure.be en bezoek de boekenpagina van Zet je Lean-bril op. BIJLAGEN* 1 Lean-verbetertraject voorbereiden (checklist)**...25 2 Lean-projectfiche (sjabloon)...44-45 3 Lean-consultant aanduiden : offertevraag en inschrijvingsformulier (voorbeeld)...26 4 Lean-training

Nadere informatie

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM Scriptie Optimalisering van de IT Service Management Geschreven door: Jurjen Bloo. Voorwoord 2 Samenvatting 3 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 6 ACHTERGROND LEONES... 6 Visie...

Nadere informatie

Best Practice Teleperformance stuurt op TOPprestaties

Best Practice Teleperformance stuurt op TOPprestaties Best Practice Teleperformance stuurt op TOPprestaties Maart 2014 Teleperformance stuurt op TOPprestaties Klantcontact heeft een directe impact op zowel commerciële resultaten als customer experience. Het

Nadere informatie

Open Training. Modern Timemanagement. 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief.

Open Training. Modern Timemanagement. 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Open Training Modern Timemanagement 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Modern Timemanagement 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Wil jij meer

Nadere informatie

Verbeterconcepten voor Productie

Verbeterconcepten voor Productie IPM-Groep Verbeterconcepten voor Productie Hengelosestraat 705 7521 PA Enschede www.ipm-groep.nl 5S Werkplekoptimalisatie 5S is een aanpak om werkplekken te optimaliseren en is de eerste stap bij de invoering

Nadere informatie

HOTFLO SYMPOSIUM 2014

HOTFLO SYMPOSIUM 2014 HOTFLO SYMPOSIUM 2014 WELKOM IN DE WERELD VAN CAPACITEITSMANAGEMENT WELKOM IN DE WERELD VAN HOTFLO WELKOM OP HET SYMPOSIUM Programma 10.00 uur 11.00 uur John Taks, Marcel de Jong, Wybren de Graaf 11.00

Nadere informatie

Kennismaken met LEAN Verbetertips en trucs

Kennismaken met LEAN Verbetertips en trucs Kennismaken met LEAN Verbetertips en trucs 21.08.2014 Tobias op den Brouw Remco Glashouwer Ons doel van vandaag Informatie geven Aan de hand van 11 tips Kennis delen Onze praktijkervaringen met jullie

Nadere informatie

Wat is Lean IT Service Management?

Wat is Lean IT Service Management? Auteur Ir. Michael Oosten Leap Consulting Beethovenlaan 38 2215 SH Voorhout michaeloosten@leapconsulting.nl www.leapconsulting.nl Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 WAT IS LEAN THINKING?... 5

Nadere informatie

achieve ambitions HSO the results company Op basis van www.hso.com

achieve ambitions HSO the results company Op basis van www.hso.com achieve ambitions Op basis van HSO the results company www.hso.com ambities waarmaken Een bedrijf succesvol runnen is topsport. Het betekent hard werken, volgens een strategisch plan. Met teams die een

Nadere informatie

Scrum. Veranderingen. Product development of product manufacturing?

Scrum. Veranderingen. Product development of product manufacturing? Scrum Nu op veel plekken de Oracle Developer en Designer ontwikkelstraat aangevuld wordt met, en steeds vaker zelfs vervangen wordt door JDeveloper, komt vaak de vraag naar boven welke project management

Nadere informatie

CLean manufacturing. Verspilling elimineren

CLean manufacturing. Verspilling elimineren CLean manufacturing Lean produceren is strategische keuze 18 De belangstelling voor Lean Manufacturing neemt steeds meer toe in Nederland. Het concept kan een belangrijke bijdrage leveren aan de concurrentiepositie

Nadere informatie

TRAININGSGIDS PROCESVERBETERING & KWALITEITSMANAGEMENT. Werken aan world class performance

TRAININGSGIDS PROCESVERBETERING & KWALITEITSMANAGEMENT. Werken aan world class performance TRAININGSGIDS PROCESVERBETERING & KWALITEITSMANAGEMENT Werken aan world class performance Continu verbeteren: juiste combinatie van leiderschap, competenties, proces en innovatie VOORWOORD Beste Lezer,

Nadere informatie

Efficiencyverbetering binnen IT heeft baat bij Lean

Efficiencyverbetering binnen IT heeft baat bij Lean 18 Efficiencyverbetering binnen IT heeft baat bij Lean Rudolf Liefers MIM en drs. Coen Huesmann R.J. Liefers MIM is als senior manager bij KPMG EquaTerra veelvuldig betrokken bij projecten die verbeteren

Nadere informatie

LSSN seminar Amsterdam 01-11-2012 Edwin Kippers Master Black Belt. Project Management

LSSN seminar Amsterdam 01-11-2012 Edwin Kippers Master Black Belt. Project Management Lean Six Sigma Scrum Niet alleen voor software projecten LSSN seminar Amsterdam 01-11-2012 Edwin Kippers Master Black Belt Project Management Project succes survey The Standish Group's report: "CHAOS Summary

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Auteur: K. de Koning. Datum: november 2010

Auteur: K. de Koning. Datum: november 2010 Whitepaper Effectief Verbeteren op de ICT Service Desk Bespaar door verhoging van kwaliteit Auteur: K. de Koning Datum: november 2010 Versie 1.1 Rechten: Alles uit dit document mag je gebruiken, (uit)delen,

Nadere informatie

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 9 280 74 21 E-mail: info@mobius.eu Web: www.mobius.eu BTW/TVA/VAT: BE 0472 582 515 RPR Gent Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 13-2-2013 Eindrapport Möbius

Nadere informatie

Bijlage 3 Analysetechnieken Doel

Bijlage 3 Analysetechnieken Doel 1 Bijlage 3 Analysetechnieken In de focus- en analysefase begint het echte speurwerk naar de huidige situatie binnen een organisatie, naar mogelijke knelpunten en verbeterpunten en de aard van deze knelpunten

Nadere informatie

en kwaliteitsverbetering

en kwaliteitsverbetering Future Proof Efficiency realiseren van structurele besparingen en kwaliteitsverbetering Your business technologists. Powering progress Introductie De huidige economische ontwikkelingen en de verwachtingen

Nadere informatie

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM Scriptie Optimalisering van de IT Service Management Geschreven door: Jurjen Bloo. Voorwoord Deze scriptie is geschreven in opdracht van Christiaan Woldendorp, Manager Services,

Nadere informatie

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN Auteurs: Femke Vennik, Hester van de Bovenkamp, Ilse Raats, Femke de Wit, Ella Visserman, Kor Grit Datum: Augustus 2013

Nadere informatie

Lean Inspiratie. Joanne Molendijk Managing Consultant L E A N! E E R S T e L E A N!

Lean Inspiratie. Joanne Molendijk Managing Consultant L E A N! E E R S T e L E A N! Lean Inspiratie Joanne Molendijk Managing Consultant E E R S T e L E A N! Agenda Grondbeginselen van LEAN LEAN cultuur Flow & waardestroom begrijpen De LEAN gereedschapskist Take home message Wat is lean?

Nadere informatie

Logistieke Kengetallen Transparant Weergegeven Onderzoek naar een op te zetten informatievoorziening

Logistieke Kengetallen Transparant Weergegeven Onderzoek naar een op te zetten informatievoorziening Logistieke Kengetallen Transparant Weergegeven Onderzoek naar een op te zetten informatievoorziening Bacheloropdracht Technische Bedrijfskunde Bauke Maarse Juli 2010 Logistieke Kengetallen Transparant

Nadere informatie

Planning en scheduling oplossingen bieden. Service Management organisatie

Planning en scheduling oplossingen bieden. Service Management organisatie Uitvoeren van IT-dienstverlening door de leverancier Planning en scheduling binnen een Service Management organisatie 4.5 Planning en scheduling binnen een Service Management organisatie In de huidige

Nadere informatie

Brochure. Groepstraining - maatwerk. Modern Timemanagement Effectief Werken. 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief.

Brochure. Groepstraining - maatwerk. Modern Timemanagement Effectief Werken. 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Brochure Groepstraining - maatwerk Modern Timemanagement Effectief Werken 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Modern Timemanagement 100% overzicht. De juiste focus. In control.

Nadere informatie