Bloed laten stromen Lean in de praktijk Martine Deckers, Klinisch Chemicus, Sint Lucas Andreas Ziekenhuis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bloed laten stromen Lean in de praktijk Martine Deckers, Klinisch Chemicus, Sint Lucas Andreas Ziekenhuis"

Transcriptie

1 Bloed laten stromen Lean in de praktijk Martine Deckers, Klinisch Chemicus, Sint Lucas Andreas Ziekenhuis

2 Inhoud ié~å çéñêáëåìêëìë ié~å áå=çé=éê~âíáàâ fåîçéêéå=î~å=îéê~åçéêáåöéå `çååäìëáé aáëåìëëáé M.Deckers Bloed laten stromen

3 Als voorafje táé=ïéêâí=éê=ãéí=ib^k\ eçé=ä~åö=áë=çé=ï~åüííáàç=îççê=çé= ÄäçÉÇ~Ñå~ãÉ ^F=MJO=ãáåìíÉå _F=OJNR=ãáåìíÉå `F=PM=ãáåìíÉå af=ïééí=åáéí eçé=ä~åö=çììêí=ééå=äéòçéâ=éçäá=ääçéç~ñå~ãé ^F=NM=ãáåìíÉå _F=OM=ãáåìíÉå `F=PM=ãáåìíÉå=çÑ=ä~åÖÉê

4 LEAN OPFRISCURSUS ib^k=z=pä~åâ J[=ib^k=Z=pifj> påüê~éééå=î~å=çîéêäççáöé=ü~åçéäáåöéå ^ääééå=ü~åçéäáåöéå=çáé=î~å=ï~~êçé=òáàå=äéüçìçéå `êéøêéå=î~å=ñäçï Eî~å=_~íÅÜ=å~~ê=páåÖäÉ=máÉÅÉ ÑäçïF páñ páöã~z=öéêáåüí=çé=âï~äáíéáíëîéêäéíéêáåö áåçìëíêáéw=nlnm É S=~ÑïáàâÉåÇ ÖÉòçåÇÜÉáÇëòçêÖW=ÄÉÜÉÉêëí=éêçÅÉë=NLNMMM=~ÑïáàâÉåÇ

5 LEAN-SIX SIGMA LEAN-Six Sigma: hits op google PR=Üáíë=áå=éìÄãÉÇ NMN=iÉ~å ãéíüçççäçöó E`äáå `ÜÉã OMNMF Basis: Wat is de huidige prestatie Statistische analyse Frequency Histogram of Ligduur 3-Parameter Weibull Ligduur 36 Shape 1,684 Scale 9,746 Thresh 1,875 N 146 Doel: Wat is de wenselijke prestatie (of service level)? Stem van de klant is belangrijk Procesoptimalisatie: LEAN Six Sigma Variabiliteit verminderen -> Six Sigma Kwaliteit verbeteren -> Six Sigma Korte doorlooptijden -> LEAN Kleine voorraad -> LEAN M.Deckers Bloed laten stromen

6 LEAN SIX SIGMA IN DE PRAKTIJK ráíîçéê éêçàéåí=îá~=aj^f`=ãéíüççé c~ëé NW=aÉÑáåÉ c~ëé OW=jÉ~ëìêÉ c~ëé PW=^å~äóòÉ c~ëé QW=fãéêçîÉ c~ëé RW=`çåíêçä Managementstructuur op basis van terminologie uit de vechtsport Wat levert het op: Standaardisatie Overzichtelijke werkplek Rust op de werkvloer Minder variatie -> kwaliteit! M.Deckers Bloed laten stromen

7 LEAN SIX SIGMA IN DE PRAKTIJK 3 in de rij: Kassa erbij Borgen?!

8 Fase 1:Define DMAIC cçêãìäééê=îê~~öëíéääáåö=ejbbq_^^o>f píéä=éêçàéåíöêçéé=ë~ãéå J`Ü~ãéáçå EéêçÄäÉÉãÉáÖÉå~~êF EJ_ä~Åâ=_ÉäíF JdêÉÉå_Éäí EéêçàÉÅíäÉáÇÉêF Jlê~åÖÉ=_Éäí=EãÉÇÉïÉêâÉêëF aéñáåáééê=éêçåéë=epfml`f aéñáåáééê=ñáå~ååáøäé=ä~íéå aéñáåáééê=äéä~åöüéääéåçéå M.Deckers Bloed laten stromen

9 Fase 2 Measure DMAIC _ÉëÅÜêáàÑ âï~äáíéáíëé~ê~ãéíéêë E`qnI=ãÉÉíÄ~~ê>FX=Ä~âÉå éêçàéåí=~ñ _ÉëÅÜêáàÑ `qn=ez=åêáíáå~ä=íç=èì~äáíóf låíê~ñéä éêçàéåí=çé=ãáåêç=åáîé~ì Es~äìÉ=ëíêÉ~ã=ã~éF Klant Takt: 10 sec. 6/min. Stap1 BWT:. Wachtrij s~äáçééê ãééíãéíüççé pí~êí=ãéíáåöeéåf Stap 2 BWT: 2 lijnen 25/uur. OK? 10 % M.Deckers Bloed laten stromen

10 Fase 3: Analyze DMAIC _ÉëíìÇÉÉê éêçåéë áå=çé=íáàç _ÉççêÇÉÉä ÖÉãáÇÇÉäÇÉL=ëéêÉáÇáåÖ mêçåéëéêéëí~íáé íçî âä~åíéåïéåë ^å~äóëééê éêçåéëîéêëéáääáåöéå Eî~äìÉ=ëíêÉ~ã=ã~éF= Klant Takt: 10 sec. 6/min. Stap 1 BWT: xx.x 2 lijnen 25/uur. Wachtrij WT: xx.x Stap 2 BWT: xx.x 2 lijnen 25/uur. fçéåíáñáåééê áåîäçéçëñ~åíçêéå E_ê~áåëíçêãF Aanlooppatroon Frequency , ,3 6 week 1-3 di ,0 12,3 17,0 12,3 tijd Histogram of Ligduur 3-Parameter Weibull Ligduur OK? 10% UCL=31,37 _ X=16,67 LCL=1,96 17,0 Shape 1,684 Scale 9,746 Thresh 1,875 N 146 M.Deckers Bloed laten stromen

11 Intermezzo: Soorten projecten

12 Intermezzo: Soorten projecten píêççãäáàåéå=ãçåëíéêëíêçãéå E~~åí~ä=ëççêíÉå=ÄìáòÉåLíáàÇëíáéF E`~åáëáìëF pí~åç~~êçáë~íáé=åéåíêáñìöéëí~éééå EawF sççêê~~çäéüééê=erj`df EeÉêJFfåÇÉäáåÖ=ä~Äçê~íçêáìã= EãáåÇÉê=äçéÉå>L=fp^i^ déò~ãéäáàâé fåâççé _äçéç~ñå~ãé=eawf ÉíÅ ÉíÅ

13 De praktijk M.Deckers Bloed laten stromen

14 Define (praktijk) DMAIC läëéêî~íáéw lé=äéé~~äçé=ãçãéåíéå=î~å=çé=ç~ö=òáàå=çé=ï~åüííáàçéå îççê= ÇÉ=ÄäçÉÇ~Ñå~ãÉ=íÉ=ä~åÖK=a~~êå~~ëí=ïçêÇÉå=Éê=Çççê=ÇÉ= ÅçãéäÉñáíÉáí=î~å=ÇÉ=~~åîê~ÖÉå=ÑçìíÉå=ÖÉã~~âíK=eáÉêÇççê= ãçéíéå=ãéåëéå=çéåáéìï=çéöéêçéééå=ïçêçéå=çã=öééêáâí=íé= ïçêçéåk Concreet mêçàéåíççéäéåw J t~åüííáàç=séêãáåçéêéå pi^w=vrb=î~å=é~íáéåíéå ÄáååÉå NM=ãáåìíÉå ÖÉÜçäéÉå J aççêäççéíáàç=îéêâçêíéå J séêüçöéå=î~å=çé=âï~äáíéáík= aáí=ë~ãéå=ò~ä=äéáçéå=íçí=ééå=üçöéêé=âä~åííéîêéçéåüéáç= Eò~ÅÜíÉ=Ä~íÉå>FK

15 fåíéêãéòòç séêï~åüíáåöéå=ib^k=éêçàéåíw mçäáãéçéïéêâéêëw=aêìâíéw=ráíäêéáçáåö=cqb iéáçáåö=h`iw=úë=çåüíéåçë=íé=çêìâi=ë=ãáçç~öë=eíéf=êìëíáö J[=ëíêççãäáàåÉå=éêçÅÉëëÉåI= cqb=áåòéí=åáéí=öçéç=îéêçééäç\

16 Define : SIPOC DMAIC Macro beschrijving van proces Leverancier Inputs Proces Outputs Klant Specialist Huisarts Patient Bloedafname Bloedbuis/ urine Patient Nummertje trekken Inschrijven aan Balie 2e wachtruimte bloedafname bloedbuis SIPOC= supplier, input, process, output, customer M.Deckers Bloed laten stromen

17 DEFINE: Batenanalyse DMAIC -Verwachte investeringen Uitbreiding module patientregistratie -Harde Baten : Verlagen kosten door doelmatiger inzetten personeel -Zachte baten Hogere servicekwaliteit Klanttevredenheid PR M.Deckers Bloed laten stromen

18 Measure: valideer meetmethode _ÉëÅÜêáàÑ `qnw= Jt~ÅÜííáàÇ J_ÉïÉêâáåÖëíáàÇ JaççêäççéíáàÇ Jcqb s~äáç~íáé ãééíãéíüççé ÄÉïÉêâáåÖëíáàÇÉå jéíüççé NW= ^ìíçã~íáëåüé ï~åüííáàçéå êéöáëíê~íáé qóééw=_~î~åi=njã~íáå EÜáëíçêáÉ ï~åüííáàçéå Éå= ÄÉïÉêâáåÖëíáàÇÉå åçî OMMU=Éå=à~å OMMVF jéíüççé OW píçéï~íåü=e~åíìéäé ÄÉïÉêâáåÖëíáàÇÉåF jéíüççé PW ^~åí~ä çêçéêë=ìáí i~äëóëíééã DMAIC M.Deckers Bloed laten stromen

19 Analyze; Gemiddelden?! DMAIC Huidig proces (nov 2008) nummer Wachtruimte 1 Wachttijd 6;30 min Aantal Patienten 16% van patienten wacht > 10 minuten % 16% Inschrijven balie Transactietijd 1 1;54 min wachttijd 2 (minuten) Wachtruimte 2 Gem 6;59 min prikken Transactietijd 2 Gemeten 2;59 min Doorlooptijd 17;03 min - Wachttijd 2= 6;59 min -Huidige prestatie 16% pat wacht > 10 min -Gewenste prestatie: <5% wacht >10 min M.Deckers Bloed laten stromen

20 Conclusie Measure en Analyze- fase Conclusie Validatie -Gegevens methode 1 en 2, kwamen goed overeen voor bewerkingstijden balie -Gegevens bewerkingstijden prikken kwamen minder goed overeen. Bias door observator??? -Gemiddelde waarden geven geen goede informatie -Uitgangssituatie was slechter dan het beoogde service level M.Deckers Bloed laten stromen

21 Analyze DMAIC - Wachttijd 1 =gemiddeld 6,4 min - % pat >10 min wacht = 14% - Gewenste SLA <5% - Wachttijd 2= 6,9 min - % pat > 10 min wacht = 17% - Gewenste SLA <5% Hoe kunnen we dit oplossen? 1) Inzicht in proces -> zijn er overbodige stappen (VSM) 2) Inzicht in proces -> zijn er verstoringen? I Chart of meten 3) BOB versus WOW 10 8 best of the best / worst of the worst Individual Value UCL=6,15 _ X=2,59 0 LCL=-0, Observation M.Deckers Bloed laten

22 Analyze Brainstormsessie DMAIC ^ääé î~ëíé ãéçéïéêâéêë ÄäçÉÇ~Ñå~ãÉ ESF lééê~íáçåééä j~å~öéê=enf dêééå=_éäí _ê~áåëíçêã=áå=p=öêçééàéë EOJOJPF _ê~áåëíçêã=çîéê=ä~äáééêçåéë L=éêáâéêçÅÉë _ÉåçÉã áåîäçéçëñ~åíçêéå séêîçäö~åíáéëw séêëéáääáåöéå ~~åöéîéå áå=s~äìé=ëíêé~ã=ã~é séêëíçêáåöéå ÖÉíìêÑÇ EÑêÉèìÉåíáÉ Éå=ëççêí) M.Deckers Bloed laten stromen

23 Analyze: procesverspilling DMAIC 30% 70% patient ja Nummer voorrang 34/u 10% nee 90% Wachttijd 1% ,3 min nee receptie ja 1% Nieuwe patient Afmelden ja Buizen op labtafel nee Waste buizenpost cito Waste ja Ok? nee Waste Afname 4 hokjes 5 min Wachttijd cito Balie 2 lijnen nee ja Pat ID / Test Inbrengen 2,5 min nee Ok? 4% ja doorsturen Waste nummer ja Wachttijd voorrang Cito 10% nee Pat ID Oproep Wachttijd 7 min Wachttijd 2

24 Improve : DMAIC - Wachttijd 1 =gemiddeld 6,4 min - % pat >10 min wacht = 14% - gewenst 5% week 1-3 di 9.30u UCL=31,37 Aanlooppatroon Oplossing _ X=16, ,3 12,3 1 17,0 12,3 tijd 17,0 12,3 17,0 LCL=1,96 M.Deckers Bloed laten

25 Improve: Groepeer DMAIC invloedsfactoren fåîäçéçëñ~åíçê `qn çéäçëëáåö táåëí _Éïáàë Ñ~Åíçê NK=sê~ÖÉå L= êçìíéw t~åüííáàçl qêk=íáàç fåëíêìåíáé é~íáéåí oéçìåíáé ï~åüííáàç k~ãéíáåö séêëíçêáåö OK=fåÉÑÑáÅáÉåí= téêâéêçåéë t~åüííáàçl qêkíáàç _~ä~ååéêéå LäççéÖÉÇê~Ö å~ãéíáåö L= ï~åüííáàçy NM=ãáå k~ãéíáåö E_^s^`F fåéññáåáøåíáé PK= `çãéäéñáíéáí LçåîçääÉÇáÖÉ ~~åîê~~öw qêkíáàç mçäáâäáåk= ÇáÖáí~~ä ~~åîê~öéå OOR=ãáå= LÇ~Ö= ERMBF Ek~FjÉíáåÖ L=spjF fåéññáåáøåíáé QK=aêìâíÉW cqbjáåòéíl ï~åüííáàç _ÉòÉííáåÖ ~~å éáéâ ~~åé~ëëéå êéçìåíáé ï~åüííáàç máäçí= E_^s^`F píììê Focus op de grootste klapper! M.Deckers Bloed laten

26 Improve: Verbeteracties 1.Patienten instructie: poster/ meest gestelde vragen op scherm/ website (to do) 2. Inefficienties aanpakken:ticket automaat verplaatst Loopgedrag aanpassen medewerker P P P P P P Balanceren (1:2) P P P P B B P P P P P P B B B 3.Poliklinisch digitaal aanvragen: Poli s instrueren (To do) 4.Flexibiliteit Planning Pilot uitvoeren, nieuwe weekplanning maken

27 Rekenvoorbeeld Inefficiencties opheffen 1) Buizen naar labtafel brengen: 30 sec per patient Aantal patienten per dag: *300= 9000 sec -> 150 min /dag Alleen met cito s lopen: slechts in 10% van patienten lopen. (30*30 sec) + 30*40 sec (buizenpost)=2100 -> 35 minuten/dag Capaciteit neemt maximaal met 12% toe, wachttijd patient neemt af 300x P P P P 30x P P P P M.Deckers Bloed laten

28 Improve cqb áåòéí DMAIC Probleem bezetting capaciteit aanloop voorspelbaar Koffiepauze 4 ipv 6 van u 66% 40 -> 28/u 34/u Ja Bezetting 08.00u 5 ipv 6 85% >40/u Ja Functieproef 5 ipv 6 85% >40/u Ja Bezetting na vrije dagen Rustige Middagen 6 (2+4) Balie is bottleneck 100% >40/u Ja 5/4 100%/85% 20-25/u redelijk M.Deckers Bloed laten

29 Improve: Pilot DMAIC 2 weken lang uitgeprobeerd in september ) Met 6 personen om 8.00u starten ipv 5 2) 1 persoon tegelijk naar de koffie (15 min pauze) 3) Opplussen voor Koffiepauze (cito-prikster, pieper naar lab) 4) Opplussen voor functieproeven 5) Minder lopen 6) Balanceren P P P P P P 7) Bij vergaderingen extra persoon inplannen M.Deckers Bloed laten

30 Analyse Pilot DMAIC % patienten binnen 10 minuten geholpen nov-08 pilot okt-09 Service level bloedafname gewenst nov 2008 M.Deckers Bloed laten

31 Intermezzo t~í=öéäéìêí=éê=ãéí=üéí=íé~ãöéîçéä=~äë=í~~âéêçåéëëéå= ~~åöéé~ëí=ãçéíéå=ïçêçéå\= dêçééëöéîçéä=ëíéêâéêi=ã~~ê=âêáíáëåü=íçî îéê~åçéêáåöéåi=åéö~íáéîé=ëñééê máäçí Éå=ÉÑÑÉÅí=çé=ïÉêâéêçÅÉë=äÉáÇÇÉ=íçí=~ÅÅÉéí~íáÉ cçåìë=çé=çé=éçëáíáéîéå=áå=çé=öêçéé J[=òáà=íêÉââÉå=ÇÉ=êÉëí=ãÉÉ> báöéå=îéê~åíïççêçéäáàâüéáç=j[=ñäéñáäéäé=âçññáéé~ìòéë J[=åáÉìïÉ=ïÉêâïáàòÉ=òÉäÑ=ä~íÉå=ìáíÇê~ÖÉå= EáåíÉêîáÉïF wéäñ=éä~ååéå J[=wÉäÑ=ãÉíáåÖÉå=ä~íÉå=ÇçÉå=íáàÇÉåë=éêçàÉÅí=ï~ë=îççê= ~ÅÅÉéí~íáÉ=ÄÉíÉê=ÖÉïÉÉëí M.Deckers Bloed laten

32 Hoe is het nu? DMAIC Service level na invoering LEAN project Doorlooptijd (minuten) nov 2008 okt nov dec jan feb maart Service level (%) Doorlooptijden Service level Maand + To Bevoegdheden do: van coordinerende Poliklinisch medewerkers digitaal aanvragen toegenomen (Planning functieproeven, Werkschema medewerkers, aanpassen aansturing) Stap 1: -0,5 FTE op rustige momenten Stap 2: -0,5 FTE na digitaliseren

33 Borgen (Control) DMAIC Dag-tot-dag Bloedafnamemedewerkers: wachttijden (op scherm) actieplan in SOP Coordinatoren: Doorlooptijden/planning/ werkschema ad hoc aanpassen als wachttijd oploopt Lange termijn: KF: OM-er: interne audits (vast schema) doorlooptijden dagelijks; later wekelijks Afwijkingen bespreken in TD-overleg (maandelijks) M.Deckers Bloed laten

34 Intermezzo: Wat is de rol van de leidinggevenden? Improve en Borgings-fase zijn de belangrijkste fases! Verdiep je in de belanghebbenden! Zorg voor positieve energie Zorg voor inbreng van medewerkers, geef iedereen een rol Hak knopen door Zorg voor openheid en communiceer frequent en laagdrempelig over de voortgang Creëer draagvlak (pas snelheid van invoeren hier op aan) Extra verantwoordelijkheden, kunnen draagvlak vergroten M.Deckers Bloed laten

35 Conclusie -LEAN-Six Sigma werkt! Wachtruimte is gehalveerd! -LEAN-Six Sigma kan gebruikt worden om kwaliteit van het proces te monitoren -Wachttijden oplossen vereisen niet per definitie meer personeel (verwachte besparing tenminste 0,5 FTE) -LEAN-methodiek brengt rust op de werkvloer SLA voor en na de pilot Oct-09 Jan-08 SLA (%) Ma Ma Ma Ma dagen M.Deckers Bloed laten

36 Dankbetuiging Medewerkers Bloedafname DZ: Har Salden (Champion) Dion van Weerden (ICT) IBIS-UVA Ronald van der Does Fons Vermeij M.Deckers Bloed laten

37

Lean Labs. Benjamin Kemper (b.p.h.kemper@uva.nl) Six Sigma, Lean, en innovatie. Consultant en trainer IBIS UvA

Lean Labs. Benjamin Kemper (b.p.h.kemper@uva.nl) Six Sigma, Lean, en innovatie. Consultant en trainer IBIS UvA Lean Labs Six Sigma, Lean, en innovatie Benjamin Kemper (b.p.h.kemper@uva.nl) Consultant en trainer IBIS UvA Onderzoeker Kwantitatieve Economie Universiteit van Amsterdam Instituut voor Bedrijfs- en Industriële

Nadere informatie

Six Sigma Green Belt projectreview

Six Sigma Green Belt projectreview Six Sigma Green Belt projectreview verbeterreis op de afdeling Orthopedie Kim van Leeuwen Teamleider afd. Orthopedie Black Belt 3 januari 20 26--20 Dit is de voettekst Probleembeschrijving De ligduur van

Nadere informatie

Lean Six Sigma De mindset, de essentie, de aanvullendheid en de succesfactoren

Lean Six Sigma De mindset, de essentie, de aanvullendheid en de succesfactoren Lean Six Sigma De mindset, de essentie, de aanvullendheid en de succesfactoren Kees Ahaus Research on Healthcare Organisation & Innovation, Faculteit Economie en Bedrijfskunde De mindset van Six Sigma

Nadere informatie

Werken op en aan een Lean Airport Schiphol Voorwaarden en valkuilen voor succes

Werken op en aan een Lean Airport Schiphol Voorwaarden en valkuilen voor succes Werken op en aan een Lean Airport Schiphol Voorwaarden en valkuilen voor succes Ex-Manager Lean & Six Sigma Programma Theo van Heijningen 26 september 2017 Schipholwaarden Betrouwbaar Efficient Duurzaam

Nadere informatie

Simulatie als hulpmiddel bij het creëren van lean zorgprocessen in het UMCG

Simulatie als hulpmiddel bij het creëren van lean zorgprocessen in het UMCG Simulatie als hulpmiddel bij het creëren van lean zorgprocessen in het UMCG Durk-Jouke van der Zee Peer Goudswaard Lean zorgproces? Lean Lean is Loving is MeanCare Lean is minder waardeloze momenten Complex

Nadere informatie

Lean Six Sigma. 1. Wat is het? Wat is Lean Six Sigma (LSS)?

Lean Six Sigma. 1. Wat is het? Wat is Lean Six Sigma (LSS)? 1. Wat is het? 2. Wat levert het me op? 3. Hoe werkt het? Lean, Six Sigma en DMAIC. 4. Wie gebruikt het? 5. Hoe maak ik een eerste stap? Lean Six Sigma 1. Wat is het? Wat is Lean Six Sigma (LSS)? Het gebruikt

Nadere informatie

Trial and Error - Acht jaar procesverbeteren

Trial and Error - Acht jaar procesverbeteren Trial and Error - Acht jaar procesverbeteren Trial and Error - Acht jaar procesverbeteren Start Lean Six Sigma UMCG at the Universitair Medisch Centrum Groningen dr. Gerard Niemeijer CMC g.c.niemeijer@umcg.nl

Nadere informatie

Workshop Leren van ROM

Workshop Leren van ROM Improving Mental Health by Sharing Knowledge Workshop Leren van ROM Joran Lokkerbol Gerdien Franx Marjolein Veerbeek Margot Metz Workshop Kennismaking 09:00 09:30 Opfrissing 09:30 09:50 Voorbeeld 09:50

Nadere informatie

Lean Six Sigma in het ziekenhuis

Lean Six Sigma in het ziekenhuis Trefwoorden Gezondheidszorg Lean Six Sigma Green Belt DMAIC-cyclus Auteurs Ronald J.M.M. Does Benjamin P.H. Kemper Mariël Koopmans Infuuspomp Lean Six Sigma in het ziekenhuis De beschikbaarheid van infuuspompen

Nadere informatie

Presentatie 4 februari 2010

Presentatie 4 februari 2010 Presentatie 4 februari 2010 Een snelle, efficiënte en effectieve locale overheid met behulp van Lean Thinking Methodiek om bedrijfsprocessen snel, efficiënt en effectief in te richten Erik Faber Inhoud

Nadere informatie

Het kan in het Martini ziekenhuis, efficiency en kwaliteit gaan samen. CQi-Ziekenhuizen van meten naar actie 9 oktober 2012 Patrick Wennekes

Het kan in het Martini ziekenhuis, efficiency en kwaliteit gaan samen. CQi-Ziekenhuizen van meten naar actie 9 oktober 2012 Patrick Wennekes Het kan in het Martini ziekenhuis, efficiency en kwaliteit gaan samen CQi-Ziekenhuizen van meten naar actie 9 oktober 2012 Patrick Wennekes Inhoud Introductie Lean Six Sigma Project ontslag procedure (door:

Nadere informatie

Kaizen, Lean en Six Sigma. Verschillen en overeenkomsten. Bert van Eekhout

Kaizen, Lean en Six Sigma. Verschillen en overeenkomsten. Bert van Eekhout Kaizen, Lean en Six Sigma Verschillen en overeenkomsten Bert van Eekhout Van Eekhout Consulting Lean, Six Sigma & Supply Chain Optimisation Telefoon +31 318 641387 Mobiel +31 6 46241071 E-mail: beekhout@wxs.nl

Nadere informatie

De cruciale rol van cijfers voor Continu Verbeteren

De cruciale rol van cijfers voor Continu Verbeteren KPMG Lean Six Sigma De cruciale rol van cijfers voor Continu Verbeteren Landelijk Congres V&J 18 Februari 2016 Wij zijn wij? http://www.linkedin.com/in/sajburgers https://nl.linkedin.com/in/markkopmels

Nadere informatie

Optimalisatie werkprocessen op de verpleegafdeling 5 Noord ZGT Almelo

Optimalisatie werkprocessen op de verpleegafdeling 5 Noord ZGT Almelo Ingrid Meijer, Michel Kats Optimalisatie werkprocessen op de verpleegafdeling 5 Noord ZGT Almelo 12 juni 2015 Inhoud presentatie Introductie ZGT Aanleiding Context van procesoptimalisatie Opzet project

Nadere informatie

Innovatiecongres 25 juni 2014 Innoveren met Lean Six Sigma

Innovatiecongres 25 juni 2014 Innoveren met Lean Six Sigma Innovatiecongres 25 juni 2014 Innoveren met Lean Six Sigma 1. Overzicht actieve partners juni 2014 Noord-Holland: OM, ZM, RN, Kmar, RvdK, politie Noord-Nederland: politie, OM, 3RO, ZM, RvdK, NIFP Amsterdam:

Nadere informatie

Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees bang om stil te staan

Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees bang om stil te staan Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees bang om stil te staan De toekomst van de zorg: - Stijging kosten gezondheidszorg - Kostenverlagingen en kwaliteitsverbeteringen - Verwacht tekort aan

Nadere informatie

Reduceren van variabiliteit van vraag en aanbod in de zorg

Reduceren van variabiliteit van vraag en aanbod in de zorg RUG1 05-02-2010 1 Reduceren van variabiliteit van vraag en aanbod in de zorg Taco van der Vaart (FEB) Marcel de Jong (SYNZO) 2 Even voorstellen Taco van der Vaart UHD Operations Management Directeur onderzoeksinstituut

Nadere informatie

Lean Six Sigma Proefexamen Green Belt

Lean Six Sigma Proefexamen Green Belt Lean Six Sigma Proefexamen Green Belt Naam van de Green Belt: Controleer of u het correcte examen heeft. Dit is het Green Belt Examen for Services. Het is een open boek examen. Het is toegestaan om boeken

Nadere informatie

Nascholingsbijeenkomst BMTZ 27 september 2012

Nascholingsbijeenkomst BMTZ 27 september 2012 Lean als tool bij procesoptimalisatie binnen ziekenhuizen Nascholingsbijeenkomst BMTZ 27 september 2012 St. Elisabeth Ziekenhuis Bureau Zorg Innovatie Ronald Aalbersberg Laboratorium voor Medische Microbiologie

Nadere informatie

De invloed van Lean interventies over meerdere jaren op laboratorium performance

De invloed van Lean interventies over meerdere jaren op laboratorium performance Date 1-11-2013 1 Lang Lean, Perfecte Performance? De invloed van Lean interventies over meerdere jaren op laboratorium performance COPE 2013 Oskar Roemeling University of Groningen o.p.roemeling@rug.nl

Nadere informatie

WORKSHOP. Hoe word ik het Veiligste Magazijn?

WORKSHOP. Hoe word ik het Veiligste Magazijn? WORKSHOP Hoe word ik het Veiligste Magazijn? 1 Oktober 2014 Wie zijn wij? Eric Hereijgers Senior Consultant Logistics St. Onge Company Europe B.V. Björn Nyqvist Project Lead Safest Warehouse JABIL Circuit

Nadere informatie

Michel Kats unithoofd ZGT regiecentrum. Tactisch plannen ZGT

Michel Kats unithoofd ZGT regiecentrum. Tactisch plannen ZGT Michel Kats unithoofd ZGT regiecentrum Tactisch plannen ZGT 3 november 2017 Agenda Even voorstellen Over ZGT Start tactisch plannen ZGT Rendement verbeteren per unit Integraal plannen Voorbeeld dagopname

Nadere informatie

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN Klanten verwachten tegenwoordig een grotere leverbetrouwbaarheid, tegen lagere kosten, met betere kwaliteit en dat allemaal tegelijk. Diegenen

Nadere informatie

Sm@rt Congres 2013 Succesvolle Marketing en Lean Six Sigma

Sm@rt Congres 2013 Succesvolle Marketing en Lean Six Sigma Sm@rt Congres 2013 Succesvolle Marketing en Lean Six Sigma Jeroen van Schreven Onze drive Kwaad over verspilling en daar wat aan willen doen! Oog voor verbeterpotentieel Hoe effectief en efficient is jullie

Nadere informatie

Ervaringen met LEAN Utrecht, 13-04-2010 Hans Evers

Ervaringen met LEAN Utrecht, 13-04-2010 Hans Evers Ervaringen met LEAN Utrecht, 13-04-2010 Hans Evers Wat is Lean Six Sigma? Het doel van Lean Six Sigma is om een zo snel, soepel en productief mogelijke waardestroom naar de klant toe mogelijk te maken

Nadere informatie

Het zorglogistieke pad naar kwaliteit en veiligheid. Erasmus Health Care Logistics

Het zorglogistieke pad naar kwaliteit en veiligheid. Erasmus Health Care Logistics Het zorglogistieke pad naar kwaliteit en veiligheid Erasmus Health Care Logistics Kennismaken John Verver Reinier de Graaf Groep Programmamanager Lean Six Sigma Master Blackbelt 5 jaar ervaring met verbeteren

Nadere informatie

Lean Six Sigma in de Reinier de Graaf Groep

Lean Six Sigma in de Reinier de Graaf Groep Lean Six Sigma in de Reinier de Graaf Groep Bijeenkomst LEAN Zuwe Hofpoort Ziekenhuis Woerden 13-1-2011 Dit is de voettekst 1 13 januari 2011 Inleiding 13-1-2011 Dit is de voettekst 2 Kennismaken John

Nadere informatie

Lean. Voortdurend verbeteren. Jelle vd Helm helmvander@gmail.cim. Hanna Neys (AMC)

Lean. Voortdurend verbeteren. Jelle vd Helm helmvander@gmail.cim. Hanna Neys (AMC) Lean Voortdurend verbeteren Jelle vd Helm helmvander@gmail.cim Hanna Neys (AMC) Start van de reis Wat is Lean Een dag op de polikliniek Verbetertools Lean in het ziekenhuis Lean op de werkvloer 23 december

Nadere informatie

Let s go Gemba Operationele uitmuntendheid op de werkvloer. Jan Angenon: Manager Operations Excellence, BMI-C Belgium

Let s go Gemba Operationele uitmuntendheid op de werkvloer. Jan Angenon: Manager Operations Excellence, BMI-C Belgium Let s go Gemba Operationele uitmuntendheid op de werkvloer Jan Angenon: Manager Operations Excellence, BMI-C Belgium Uitgangssituatie In 2009 werd de strategie van het nieuwe Barco gedefinieerd. Operational

Nadere informatie

PLANET AGILE 17E BPUG SEMINAR

PLANET AGILE 17E BPUG SEMINAR PLANET AGILE 17E BPUG SEMINAR. Lean toegepast op PRINCE2 Projectmanagement is waste (maar noodzakelijk) Martin van Borselaer Mens-, organisatie- en procesverbeteraar Projectmanager/verandermanager & coach

Nadere informatie

13-11-2014. Lean Management Uw praktijkvoering kan slimmer, sneller, slanker. Wie zijn wij. En u bent?

13-11-2014. Lean Management Uw praktijkvoering kan slimmer, sneller, slanker. Wie zijn wij. En u bent? Lean Management Uw praktijkvoering kan slimmer, sneller, slanker 19 november 2014 Paul van Tiel TNO Management Consultants (06-51591897) Wie zijn wij TNO Management Consultants werkt aan het succes van

Nadere informatie

Valerie Verhaeghe Lean Coördinator, AZ Sint Lucas B.A.A.S. 2015 congress 27/02/2015

Valerie Verhaeghe Lean Coördinator, AZ Sint Lucas B.A.A.S. 2015 congress 27/02/2015 DE LEAN REIS VAN HET CDZ IN HET AZ SINT LUCAS Valerie Verhaeghe Lean Coördinator, AZ Sint Lucas B.A.A.S. 2015 congress 27/02/2015 LEAN IN VOGEL VLUCHT HET LEAN TRAJECT VAN HET CDZ letterlijk vertaald =

Nadere informatie

Lean management en Six Sigma in ziekenhuizen

Lean management en Six Sigma in ziekenhuizen Lean management en Six Sigma in ziekenhuizen, Master Black Belt Westfriesgasthuis, Hoorn Studiedag VSZ 4 oktober 2012 Agenda Kennismaken Inleiding Verbeteren? Ja natuurlijk Lean Six Sigma Verbeteren in

Nadere informatie

Grip op Zorgpaden. Best of both worlds!

Grip op Zorgpaden. Best of both worlds! Grip op Zorgpaden Best of both worlds! Christiaan Hol Business Partner Zorglogistiek, Amphia Ziekenhuis Robert Klingens Senior Consultant, Process Express [1] Agenda 1. Het ziekenhuis: een complexe organisatie

Nadere informatie

Six Sigma. Wat is Six Sigma?

Six Sigma. Wat is Six Sigma? Six Sigma Wat is het, wat brengt het? Oktober 2015 Wat is Six Sigma? OVERZICHT Statistische benadering Lange termijn Continu verbeteren Streven om te voldoen aan klantwens Een business filosofie en strategie

Nadere informatie

Het toepassen van LEAN op het laboratorium. Hoe doe je dat?

Het toepassen van LEAN op het laboratorium. Hoe doe je dat? Het toepassen van LEAN op het laboratorium. Hoe doe je dat? Michiel de Ruiter De wereld verandert 1 Crisis?%Welke%crisis?% Toepassen van Lean 2 WAT is LEAN Lean is een andere wijze van denken. Lean bestaat

Nadere informatie

Ir. Jeroen van Oostrum PhD kandidaat Econometrisch Instituut, Erasmus School of Economics

Ir. Jeroen van Oostrum PhD kandidaat Econometrisch Instituut, Erasmus School of Economics Optimaliseren van patiëntplanning met behulp van zorgpaden en cyclische planningsmethoden Ir. Jeroen van Oostrum PhD kandidaat Econometrisch Instituut, Erasmus School of Economics (vanoostrum@few.eur.nl)

Nadere informatie

Management 2.0. Maak je organisa2e proces- driven en je governance integraal! peter.buelens@strategicmcs.be www.strategicmcs.be

Management 2.0. Maak je organisa2e proces- driven en je governance integraal! peter.buelens@strategicmcs.be www.strategicmcs.be Management 2.0 Maak je organisa2e proces- driven en je governance integraal! peter.buelens@strategicmcs.be www.strategicmcs.be Drive thy business or it will drive thee Benjamin Franklin Wat is de uitdaging

Nadere informatie

BEGRIPPEN EN DEFINITIES SIX SIGMA

BEGRIPPEN EN DEFINITIES SIX SIGMA Gemiddelde X = ( χ + χ i + χ +... n ) / n S = 1 χ i X n 1 n Variantie ( ) Standaarddeviatie σ = S Mediaan Kwartielen i= 1 Middelste waarneming binnen het totaal van de waarnemingen Oneven aantal waarnemingen:

Nadere informatie

Lean Six Sigma in de gezondheidszorg. Mij een zorg!

Lean Six Sigma in de gezondheidszorg. Mij een zorg! Lean Six Sigma in de gezondheidszorg. Mij een zorg! Bron: leandenkenindezorg.blogspot.nl Bron: www.zorgvisie.nl Nadat Lean Six Sigma aanvankelijk werd omarmd door het bedrijfsleven zijn ook ziekenhuizen

Nadere informatie

Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended)

Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended) Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended) 8 Maanden ICM biedt u de mogelijkheid om het Lean Six Sigma Black Beltdiploma als pakket in 8 maanden tijd te te behalen. U start met Lean Six Sigma Green

Nadere informatie

POLIKLINIEK BLOEDAFNAME EN LABORATORIUMONDERZOEK

POLIKLINIEK BLOEDAFNAME EN LABORATORIUMONDERZOEK POLIKLINIEK BLOEDAFNAME EN LABORATORIUMONDERZOEK 1023 Inleiding Uw behandelend arts verwijst u door naar de polikliniek Bloedafname van het Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium (KCHL) voor het

Nadere informatie

LEAN ISO 9001. Mede mogelijk gemaakt door ISO 9001:2015

LEAN ISO 9001. Mede mogelijk gemaakt door ISO 9001:2015 LEAN ISO 9001 Mede mogelijk gemaakt door ISO 9001:2015 Wie is er bekend met: ISO 9001 ISO 9001:2015 LEAN 2 LEAN ISO 9001 ISO 9001 Algemeen toepasbaar bedrijfskundig model om je organisatie adequaat in

Nadere informatie

7/06/2016. Lean bouwen in de praktijk. Principes van lean Historiek. Principes van lean Definitie. Principes van lean

7/06/2016. Lean bouwen in de praktijk. Principes van lean Historiek. Principes van lean Definitie. Principes van lean Lean bouwen in de praktijk Master title - 07-06-16 - Page 1 Historiek 1900 1945 1965 1980 1993 LEAN (MIT) LEAN CONSTRUCTION Master title - 07-06-16 - Page 2 Master title - 07-06-16 - Page 3 1 Master title

Nadere informatie

Druk op de spoedbedden: Eerste ervaringen met tactisch en integraal plannen St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein / Utrecht / Woerden

Druk op de spoedbedden: Eerste ervaringen met tactisch en integraal plannen St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein / Utrecht / Woerden Druk op de spoedbedden: Eerste ervaringen met tactisch en integraal plannen St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein / Utrecht / Woerden Spoedzorg invitational, 25 oktober 2016 Dr. Marc Rouppe van der Voort,

Nadere informatie

Parallelsessie 5. Procesoptimalisatie van flowchart naar lean

Parallelsessie 5. Procesoptimalisatie van flowchart naar lean Parallelsessie 5 Procesoptimalisatie van flowchart naar lean Bert Panis Historie gezondheidszorg Denken in processen 1950-1960: Industrial Critical pathway 1985: Clinical pathway (Zander & Bower) kosteneffectiviteit

Nadere informatie

4.1 Simulatie in de analysefase

4.1 Simulatie in de analysefase 1 Bijlage 4 Simulatietechnieken Simulatie is een toetstechniek waarmee door middel van het nabootsen van een bepaalde situatie (bijvoorbeeld een herontworpen bedrijfsproces) in een afgeschermde omgeving

Nadere informatie

Variabiliteit en klinische capaciteit Scheiding van planbare en acute zorg

Variabiliteit en klinische capaciteit Scheiding van planbare en acute zorg Variabiliteit en klinische capaciteit Scheiding van planbare en acute zorg PICA 24 november 2008 Ellen Wijnands Projectmanager Máxima Medisch Centrum Variabiliteit en klinische capaciteit 1. Introductie:

Nadere informatie

WELKOM IN HET KLINISCH LABORATORIUM

WELKOM IN HET KLINISCH LABORATORIUM KLINISCH LABORATORIUM WELKOM IN HET KLINISCH LABORATORIUM straat 38 WELKOM IN HET KLINISCH LABORATORIUM straat 38 Kwaliteit, nauwkeurigheid, snelheid en een klantvriendelijke aanpak staan centraal in ons

Nadere informatie

Workshop Excelleren in zorglogistiek

Workshop Excelleren in zorglogistiek Workshop Excelleren in zorglogistiek Data-analyse in Excel Dr. René Bekker Vrije Universiteit PICA, kenniscentrum patiëntenlogistiek Verbeterprojecten & data Projectopbouw: Probleemstelling, opdrachtformulering,

Nadere informatie

Laboratorium, Algemeen Klinisch. Bloedprikken.

Laboratorium, Algemeen Klinisch. Bloedprikken. Laboratorium, Algemeen Klinisch Bloedprikken www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud De voorbereiding/ nuchter zijn... 3 Wat neemt u mee?... 4 Wanneer bent u aan de beurt?... 4 Zoveel buisjes... 4 Het onderzoek

Nadere informatie

Lean Six Sigma Green Belt Proefexamen

Lean Six Sigma Green Belt Proefexamen Lean Six Sigma Green Belt Proefexamen Naam van de Green Belt: Controleer of u het correcte examen heeft. Dit is het Green Belt Examen for Services/Industry. Het is een open boek examen. Het is toegestaan

Nadere informatie

Copyright - Port of Rotterdam - 2012. nr.

Copyright - Port of Rotterdam - 2012. nr. Project Document Management Naar full digital en de veranderaanpak 10 februari 2015 Henk de Lauré. Organisatie IDM IDM Totaal 10,4 Fte 1 Coördinator 1 FAB 8,4 Medewerkers Wat vooraf ging.. 2003: 2004:

Nadere informatie

Order 2 Cash Professional

Order 2 Cash Professional Order 2 Cash Professional Keser Academy Steeds meer bedrijven brengen focus aan in het Order-2-Cash proces. Het zijn dan ook de customerservicemedewerkers die naast kritisch bekijken of de processen nog

Nadere informatie

Innovaties in Borstcentrum JBZ

Innovaties in Borstcentrum JBZ Innovaties in Tineke Smilde (JBZ) en Maartje van de Vrugt (CHOIR/JBZ) Waarom is gezondheidszorg zo moeilijk planbaar? Gezondheid is niet plan baar Ongerustheid leidt tot onrust in planning Dokters zijn

Nadere informatie

Lean: Kort-cyclisch verbeteren. Geen dieet maar life-style IHC de Zorgmakelaar Chantal Aarts & Lissy Hurkmans

Lean: Kort-cyclisch verbeteren. Geen dieet maar life-style IHC de Zorgmakelaar Chantal Aarts & Lissy Hurkmans Lean: Kort-cyclisch verbeteren Geen dieet maar life-style IHC de Zorgmakelaar Chantal Aarts & Lissy Hurkmans Programma Van individueel naar collectief leren Waar gaan we het niet over hebben deze workshop

Nadere informatie

erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding erbeterdezaak.nl

erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding Proces cultuur De klant komt eerst Zorg dat je altijd waarde toevoegt Moedig eigen initiatief aan Geef medewerkers ruimte Moedig teamwerk aan Beloon team prestaties Werk

Nadere informatie

Het mysterie van de bedden

Het mysterie van de bedden De patiënt op het juiste moment in het juiste bed: hoe doe je dat? Het mysterie van de bedden Uitdagingen en (mogelijke) oplossingen EVEN EEN REKENSOMMETJE OPNAMEN: DAGELIJKS 5 PATIENTEN (EXACT) LIGDUUR:

Nadere informatie

Even voorstellen. Presentatie SBRCurnet Lean Praktijk van VORM Beter Bouwen doe je samen. Lean Praktijk bij VORM Beter bouwen doe je samen!

Even voorstellen. Presentatie SBRCurnet Lean Praktijk van VORM Beter Bouwen doe je samen. Lean Praktijk bij VORM Beter bouwen doe je samen! Lean Praktijk bij VORM Beter bouwen doe je samen! SBRCURnet 11-6-2015 1 Even voorstellen CRAFT Lean Management Eerste Lean consultancybedrijf in NL Klanten in alle branches Focus op totale plaatje + doen!

Nadere informatie

LEAN EN FYSIEKE BELASTING Efficiënt en cliëntgericht organiseren

LEAN EN FYSIEKE BELASTING Efficiënt en cliëntgericht organiseren 2017 LEAN EN FYSIEKE BELASTING Efficiënt en cliëntgericht organiseren Nicole van Kuijk, Ergotherapeut en Lean Green Belt Sandra Ouwersloot, Lean Black Belt Six Sigma en Beleidsadviseur Wat gaan we doen?

Nadere informatie

Zaakgericht werken in Emmen. Met een big bang live, nu de mensen nog! 14 oktober 2015

Zaakgericht werken in Emmen. Met een big bang live, nu de mensen nog! 14 oktober 2015 Zaakgericht werken in Emmen Met een big bang live, nu de mensen nog! 14 oktober 2015 Voorstellen Debby Gillet Projectleider zaakgericht werken/dimpact Gemeente Emmen Contactgegevens d.gillet@emmen.nl 06-52169186

Nadere informatie

Lean in Assen The year after

Lean in Assen The year after Lean in Assen The year after Presentatie Regiobijeenkomst vereniging BWT Richard Carsouw 20 april 2011 Aanleiding Invoering WABO Opdracht AMT: verbeter de dienstverlening Samenwerking binnen het team 2

Nadere informatie

Lean Six Sigma Yellow Belt

Lean Six Sigma Yellow Belt Lean Six Sigma Yellow Belt Jouw vliegende start naar foutloos en efficiënter werken Met deze opleiding open jij de deur naar de wereld van foutloos en efficiënter werken. Je maakt uitgebreid kennis met

Nadere informatie

Bloedafname/ laboratoriumonderzoek

Bloedafname/ laboratoriumonderzoek Patiënteninformatie Bloedafname/ laboratoriumonderzoek Informatie over het Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium 1234567890-terTER_ Bloedafname/ laboratoriumonderzoek Informatie over het Klinisch

Nadere informatie

Six Sigma. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Six Sigma. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Six Sigma Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 INTRODUCTIE...

Nadere informatie

Ontwerp van een lean kliniek

Ontwerp van een lean kliniek Ontwerp van een lean kliniek dr. Elske Heeren Programmamanager Operational Excellence 2 Onze leidraad: Gezond leven 3 4 5 Klantwaarde = patiëntwaarde 6 De uitdaging Het bouwdeel van ons ziekenhuis waarin

Nadere informatie

Als producent/leverancier moet je in de basis dingen maken en doen op de juiste manier en met de juiste middelen en waar de klant om vraagt.

Als producent/leverancier moet je in de basis dingen maken en doen op de juiste manier en met de juiste middelen en waar de klant om vraagt. World Class Manufacturing Als producent/leverancier moet je in de basis dingen maken en doen op de juiste manier en met de juiste middelen en waar de klant om vraagt. De juiste dingen, juist doen! Klinkt

Nadere informatie

Ziekenhuis in krimpregio

Ziekenhuis in krimpregio Ziekenhuis in krimpregio Waar een klein ziekenhuis groot in kan zijn Innovatief (tegen wil en dank?!) Altijd op zoek naar mogelijkheden Krachten bundelen Keuzes durven maken 1 2 Twee voorbeelden - ADOA

Nadere informatie

St. Elisabeth ZH, Tilburg

St. Elisabeth ZH, Tilburg Marco Janssens Hoofdanalist Bacteriologie St. Elisabeth ZH, Tilburg s Hertogenbosch Maart 2015 Efficiëntie in het microbiologisch lab: Automation & lean Bacteriologie (St. Elisabeth ZH) Lean Waarom TLA?

Nadere informatie

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V)

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Inhoudsopgave Nut en Noodzaak Eerste resultaten Afgestemde werkwijze Wijze van terugkoppeling aan directie 2 Vernieuwing & Verbetering: noodzaak en onderscheid

Nadere informatie

No Show. Hoe om te gaan met No Show binnen uw instelling. Handreiking Hoe om te gaan met No Show binnen uw zorginstelling, maart 2014 1

No Show. Hoe om te gaan met No Show binnen uw instelling. Handreiking Hoe om te gaan met No Show binnen uw zorginstelling, maart 2014 1 No Show Hoe om te gaan met No Show binnen uw instelling. Handreiking Hoe om te gaan met No Show binnen uw zorginstelling, maart 2014 1 Inhoudsopgave Wat is No Show? 3 Oorzaken No Show 3 Gevolgen van No

Nadere informatie

Interne audit Klachtenmanagement

Interne audit Klachtenmanagement Interne audit Klachtenmanagement Wie zijn wij? Ouderenzorg Verzorgingshuiszorg Verpleeghuiszorg Thuiszorg Dagbesteding Welzijn Woonzorgcentra Zorgwoningen Wijksteunpunten Zorgboerderij Nieuwe projecten

Nadere informatie

Medicijnautomaat Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op

Medicijnautomaat Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op Medicijnautomaat Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo. Inleiding Uw medicijnen ophalen tijdens én na sluitingstijd van de apotheek, ook in het weekeinde en zelfs s avonds, kortom

Nadere informatie

Operational Excellence & Lean. De belofte van Lean Management Prof.dr.ir. M.F. van Assen 逆 説

Operational Excellence & Lean. De belofte van Lean Management Prof.dr.ir. M.F. van Assen 逆 説 Operational Excellence & Lean De belofte van Lean Management Prof.dr.ir. M.F. van Assen 逆 説 Eén pet? Belang van consistente definities en het hebben van een gemeenschappelijke verbetertaal Bron onbekend

Nadere informatie

Training zorgpaden en logistiek uitwerking doorstroom oefening

Training zorgpaden en logistiek uitwerking doorstroom oefening Training zorgpaden en logistiek uitwerking doorstroom oefening Zorglogistieke oefening: Van Fiches naar Cliënten Tijdens de trainingen zorgpaden en zorglogistiek hebben we een simulatieoefening gespeeld

Nadere informatie

HOTFLO SYMPOSIUM 2014

HOTFLO SYMPOSIUM 2014 HOTFLO SYMPOSIUM 2014 AFSTEMMING OK-BEDDENHUIS HOTFLO DENNIS ROUBOS & GWEN ROOSEMONT INHOUD 1. Waarom is afstemming tussen OK en Beddenhuis belangrijk? 2. Wat is de rol van statistiek bij het optimaliseren

Nadere informatie

Comm ant web-based oplossingen voor Kwaliteit en Procesmanagement Structureer uw bedrijfsvoering en verbind mensen en processen

Comm ant web-based oplossingen voor Kwaliteit en Procesmanagement Structureer uw bedrijfsvoering en verbind mensen en processen Comm ant web-based oplossingen voor Kwaliteit en Procesmanagement Structureer uw bedrijfsvoering en verbind mensen en processen tel. +31 (0)20 463 9101 info@commant.nl www.commant.nl 1 / 7 Wenst u een

Nadere informatie

Hoe zorgt u voor uw continu kwaliteitsbewaking?

Hoe zorgt u voor uw continu kwaliteitsbewaking? Zeichen Committing setzen für to die the Zukunft future Hoe zorgt u voor uw continu kwaliteitsbewaking? Kwaliteitsbewaking in (ziekenhuis) laboratoria en pharma GMP-z ISO 13485:2003 ISO 9001 GMP Richtlijn

Nadere informatie

Organisatieprestatiescan. Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie.

Organisatieprestatiescan. Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie. 1 Bijlage 2 De organisatieprestatiescan Techniek: Organisatieprestatiescan Toepassingsgebied: Achtergrond: Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie.

Nadere informatie

Minder overdrachtstijd in 5 stappen! Resultaatgerichte Lean Six Sigma handleiding

Minder overdrachtstijd in 5 stappen! Resultaatgerichte Lean Six Sigma handleiding Minder overdrachtstijd in 5 stappen! Resultaatgerichte Lean Six Sigma handleiding Werkgevers in de zorg staan voor een paradoxale uitdaging: meer doen met minder, zonder dat medewerkers het plezier in

Nadere informatie

(Zorg)logistiek in het DZ

(Zorg)logistiek in het DZ (Zorg)logistiek in het DZ Intro Presentatie -> het waarom. Rondleiding -> het hoe. NB: Het gebruik van barcodes ed is altijd een middel en nooit een doel op zich. Even voorstellen Bart Gietema Hoofdchirurgie

Nadere informatie

Inleiding Logistiek, Inleiding 13 april 2007

Inleiding Logistiek, Inleiding 13 april 2007 Inleiding Inleiding Logistiek Inleiding Logistiek in het leven van alledag Doel van de cursus Wat is logistiek? Plannen en beheersen Waarom logistiek? Logistiek is maatwerk Kosten en baten van logistiek

Nadere informatie

Patiënt op het juiste bed. Symposium Vumc. 2 November Ben Benes, operationeel beddenmanager Maaike Arlar, programma manager.

Patiënt op het juiste bed. Symposium Vumc. 2 November Ben Benes, operationeel beddenmanager Maaike Arlar, programma manager. Patiënt op het juiste bed Symposium Vumc 2 November 2016 Ben Benes, operationeel beddenmanager Maaike Arlar, programma manager Goed op weg pagina 2 impressie https://www.youtube.com/watch?v=tg7pzszyi2c

Nadere informatie

Acute Opname Afdelingen, de pioniersfase voorbij. - Beelden van AOA s - Jan van der Eijk 25 maart 2010

Acute Opname Afdelingen, de pioniersfase voorbij. - Beelden van AOA s - Jan van der Eijk 25 maart 2010 Acute Opname Afdelingen, de pioniersfase voorbij - Beelden van AOA s - Jan van der Eijk 25 maart 2010 Onderdelen Hoe in aanraking gekomen met de AOA? Beelden van de AOA Eigenschappen van de AOA in vraag

Nadere informatie

Lean Six Sigma binnen AEGON

Lean Six Sigma binnen AEGON SPIder Jaarconferentie 2008 Julien Sterk September 2008 AEGON wereldwijd Wereldwijd Ruim 30.000 medewerkers Actief in meer dan 20 landen in Europa, Amerika en Azië, met omvangrijke activiteiten in Verenigde

Nadere informatie

ICT maakt zorg beter. Transformatie van de ICT voorzieningen bij RdGG. Ben Gorter Manager I&A (a.i.)

ICT maakt zorg beter. Transformatie van de ICT voorzieningen bij RdGG. Ben Gorter Manager I&A (a.i.) ICT maakt zorg beter Transformatie van de ICT voorzieningen bij RdGG Ben Gorter Manager I&A (a.i.) Agenda 1. RdGG facts & figures 2. De huidige situatie 3. De opdracht 4. De ICT transformatie 2 1. RdGG

Nadere informatie

Operational Excellence

Operational Excellence Operational Excellence Totaal oplossing voor Operational Excellence biedt inzage in verbeteringspotentieel For more information visit us at www.novotek.com 12/02/2015 Page 2 Agenda Wat is Operational Excellence?

Nadere informatie

4 Daagse Lean Management Training 13-10-2010

4 Daagse Lean Management Training 13-10-2010 Leren Zien Robert van der Weerdt Accent Organisatie Advies 1 www.accentadvies.nl Agenda Lean als methode Leren zien Aantal technieken Filmpje Andere verbetermethoden Theory of Constraints (TOC) Six Sigma

Nadere informatie

50 oefeningen en uitwerkingen

50 oefeningen en uitwerkingen 50 oefeningen en uitwerkingen CLIMBING THE MOUNTAIN Industrie en Dienstverlening ing. T.H.M. de Goede, ir. T.J. Hesp, A. Meek BSc IAM, ing. A.G.M. ten Tije 1ᵉ Druk Lean Six Sigma Academy Copyright LSSA

Nadere informatie

Waarom de planning uw productie in de war schopt. Arie Pieter van Wensveen Henk Moerman

Waarom de planning uw productie in de war schopt. Arie Pieter van Wensveen Henk Moerman Waarom de planning uw productie in de war schopt Arie Pieter van Wensveen Henk Moerman Deze sessie Wat kunt u verwachten? De blik van Lean Improvers Inspiratiesessie over planning Lean Improvers Ons speelveld

Nadere informatie

PICA seminar 22 april 2013. Presentatie naar aanleiding van proefschrift Paul Joustra

PICA seminar 22 april 2013. Presentatie naar aanleiding van proefschrift Paul Joustra PICA seminar 22 april 2013 Presentatie naar aanleiding van proefschrift Paul Joustra Hoe om te gaan met fluctuaties in ziekenhuisprocessen teneinde de toegankelijkheid op een efficiënte manier te verbeteren?

Nadere informatie

Communicatieplan m.b.t. CO2

Communicatieplan m.b.t. CO2 Communicatieplan m.b.t. CO2 Opgesteld door : H. van Roode en Y. van der Vlies Datum : 20 februari 2014 Goedgekeurd door : H. van Roode Datum: 20 februari 2014 Blad 2 van 11 Inhoudsopgave Inleiding... 3

Nadere informatie

Verbeter uw operationele rendement. Joris Aalberse BDO Consultants

Verbeter uw operationele rendement. Joris Aalberse BDO Consultants Verbeter uw operationele rendement Joris Aalberse BDO Consultants Joris Aalberse Professionele ervaring: Procesoptimalisatie in service en productie Lean Six Sigma Black Belt Ruime ervaring in diverse

Nadere informatie

Variabiliteit in de zorg: geluk of ongeluk?

Variabiliteit in de zorg: geluk of ongeluk? Variabiliteit in de zorg: geluk of ongeluk? Rekenen met variabiliteit Dr. René Bekker Vrije Universiteit PICA, kenniscentrum patiëntenlogistiek 2 Flaw of averages 3 Aantal bedden 35 3 25 2 15 1 5 Scenario

Nadere informatie

DACE seminar Value Management: Van Crisis naar Kans - 4 november 2009

DACE seminar Value Management: Van Crisis naar Kans - 4 november 2009 DACE seminar Value Management: Van Crisis naar Kans - 4 november 2009 Biografie Jos Verschuijten Jos Verschuijten (44) is in 1994 afgestudeerd als Werktuigbouwkundig Ingenieur aan de Technische Universiteit

Nadere informatie

Proces improvement bij de gemeente. Yacht 28 oktober 2010

Proces improvement bij de gemeente. Yacht 28 oktober 2010 Proces improvement bij de gemeente Yacht 28 oktober 2010 Proces improvement in Cranendonck Programma 28-10-2010; 15.00 tot 16.00 uur Welkom Theorie Lean Kennismaking Cranendonck Vraag van Cranendonck Aanpak

Nadere informatie

Lean. Jan Klein Hulze 13 oktober 2017

Lean. Jan Klein Hulze 13 oktober 2017 Lean Jan Klein Hulze 13 oktober 2017 Agenda 1. Inleiding 2. Hulpmiddelen - Boeken, - theoriebronnen, - Jargon en online informatie - Toolset - Game 3. Lean versus Six Sigma 4. Lean Manufacturing 5. Examinering

Nadere informatie

Integrated Audit in het Erasmus MC

Integrated Audit in het Erasmus MC Integrated Audit in het Erasmus MC NFU Symposium Mind the gap! Effectieve inzet van interne audits 29 mei 215 Freek Wegerif Sector Audit Succesfactoren Uitdagingen 2 Integrated audit - uitvoering EXPERTS

Nadere informatie

Pilot Benchmarking Groene ICT. 01 januari 2012 31 december 2012

Pilot Benchmarking Groene ICT. 01 januari 2012 31 december 2012 Pilot Benchmarking Groene ICT 01 januari 2012 31 december 2012 1 Agenda - Branchescan 2010 & 2011 - Vervolg 2012 - Opzet en Planning - Deelname en aanmelding 2 BRANCHESCAN 2010 3 Branchescan 2010 -uitkomst

Nadere informatie