Lean Six Sigma Green Belt Proefexamen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lean Six Sigma Green Belt Proefexamen"

Transcriptie

1 Lean Six Sigma Green Belt Proefexamen Naam van de Green Belt: Controleer of u het correcte examen heeft. Dit is het Green Belt Examen for Services/Industry. Het is een open boek examen. Het is toegestaan om boeken en aantekeningen te gebruiken. Het is niet toegestaan om een rekenmachine, telefoon, tablet of computer te gebruiken. Gelieve uw antwoord te omcirkelen. Berekening van punten Score = 10(#correct 10) / 30 De score wordt afgerond op halven, met uitzondering van het cijfer 5,5. Let op: dit proefexamen heeft 34 vragen. Het examen zal 40 vragen bevatten. This material is intellectual property of the Institute for Business and Industrial Statistics of the University of Amsterdam (IBIS UvA)

2 1 Boxplot of Groep 1, Groep Data Groep 1 Groep 2 Welke uitspraak is niet waar: a) In de metingen van Groep 1 zitten uitschieters (outliers). b) De spreiding in Groep 2 is groter. c) Uit de grafiek kunnen we de gemiddelden van beide groepen aflezen. d) Ongeveer de helft van de metingen in Groep 2 is groter dan Stap 4 van DMAIC heet Potentiële invloedsfactoren identificeren. Welke van het hieronder genoemde gereedschap is vermoedelijk niet bruikbaar in deze stap? a) Failure Mode & Effect Analysis (FMEA) b) Regelkaarten c) Beheersplan (control plan) d) Visgraat- of Ishikawadiagram

3 3 Two-Sample T-Test and CI: Group 1, Group 2 Two-sample T for Group 1 vs Group 2 N Mean StDev SE Mean Group Group Difference = mu (Group 1) - mu (Group 2) Estimate for difference: % CI for difference: ( , ) T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = P-Value = DF = 14 Both use Pooled StDev = Test for Equal Variances: Group 1, Group 2 95% Bonferroni confidence intervals for standard deviations N Lower StDev Upper Group Group F-Test (normal distribution) Test statistic = 1.85, p-value = Levene's Test (any continuous distribution) Test statistic = 0.53, p-value = Welke conclusie volgt uit het bovenstaande? a) De gemiddelden verschillen onderling significant, maar de standaardafwijkingen niet. b) De standaardafwijkingen zijn significant verschillend, maar de gemiddelden niet. c) Zowel gemiddelden als de standaardafwijkingen verschillen significant van elkaar. d) Noch de gemiddelden, noch de standaardafwijkingen verschillen van elkaar. 4 Het aantal telefoontjes dat dagelijks binnenkomt in een call center heeft een normale verdeling met een gemiddelde van 372 en een standaardafwijking van 31. Een GB registreert voor 1000 opeenvolgende dagen het aantal binnengekomen telefoontjes. Welke van de volgende stellingen klopt niet? a) In ongeveer 95 procent van deze dagen ligt het aantal ontvangen telefoontjes per dag tussen 341 en 403. b) Het gemiddelde is ongeveer gelijk aan de mediaan. c) In ongeveer 68 procent van deze dagen ligt het aantal ontvangen telefoontjes per dag tussen 341 en 403. d) Op ongeveer 500 dagen is het aantal telefoontjes lager dan 372.

4 5 Tijdens de eerste Lean Six Sigma projectbijeenkomst komt een teamlid niet opdagen. De volgende dag ontmoet je hem in de gang, en vraag je waar hij was. Hij vertelt je dat hij ook bij de volgende bijeenkomst afwezig zal zijn, omdat hij Lean Six Sigma een waardeloze methode vindt. Wat is de juiste reactie? a) Leg hem uit dat Lean Six Sigma een goede methode is, waarbij je de (financiële) voordelen benadrukt. b) Nodig hem uit voor een gesprek, en vraag zoiets als: Een waardeloze methode, zeg je? en luister. c) Schreeuw naar hem en zeg dat hij niet loyaal is. d) Accepteer zijn ontslag en vind iemand anders om hem te vervangen in het team. 6 Wat is het verschil tussen regelgrenzen (UCL en LCL in de regelkaart) en klantspecificaties (USL en LSL, oftewel de normen)? a) Het is praktisch hetzelfde. b) Klantspecificaties worden gebruikt om speciale oorzaken van variatie op te sporen. Met regelgrenzen geef je aan hoe klein de variatie van het proces moet zijn. c) Regelgrenzen worden gebruikt om klantspecificaties te detecteren. d) Regelgrenzen geven de bandbreedte aan waarbinnen een proces varieert; klantspecificaties geven aan wat de klant acceptabel vindt.

5 7 USL 50% 75% 90% 95% 99% Doorlooptijden: 50% korter dan 2.6 dagen 75% korter dan 5.1 dagen 90% korter dan 8.3 dagen 95% korter dan 10.6 dagen 99% korter dan 16.0 dagen In bovenstaande histogram is aangegeven dat 50% van de doorlooptijden korter is dan 2.6 dagen, 75% is korter dan 5.1 dagen, etcetera. Met welke techniek zijn deze percentages bepaald? a) Descriptive statistics (Basic Statistics > Display Descriptive statistcs). b) Procesprestatie-analyse (Quality tools > Capability analysis). c) Empirische CDF (Graph > Empirical CDF). d) Normale verdeling (Calc > Probability distributions > Normal). 8 Aanvragen Stap 1 Stap 2 Stap 3 Takttijd: 3 min. 20 aanvr. / uur Cyclustijd: 5 min. Cyclustijd: 2 min. Cyclustijd: 11 min. Dit administratieve proces verwerkt aanvragen. Het bestaat uit drie stappen. Van iedere stap is de cyclustijd (=bewerkingstijd per medewerker per aanvraag) weergegeven. De takt rate mag constant verondersteld worden (dus geen fluctuaties in het werkaanbod), en de variatie in bewerkingstijden is marginaal. Hoeveel medewerkers zijn in totaal nodig voor deze drie stappen? a) 3. b) 5. c) 7. d) 18.

6 9 Descriptive Statistics: CTQ Variable N N* Mean SE Mean StDev Minimum Q1 Median Q3 Maximum CTQ Welke uitspraak is waar: a) Alle metingen zijn kleiner dan 14.1 en de mediaan is b) De dataset heeft 30 metingen, en 25% van de data is groter dan c) De standaardafwijking is en 50% van de data is groter dan d) De standaardafwijking is 1.06 en 75% van de data is kleiner dan Typische vragen voor Green Belt for Industry Optimalisatie van de productie van decafeïne Vragen 10 t/m 18 hebben betrekking op deze case. We kijken naar een project bij een koffieproducent. Het proces wat bestudeerd wordt is de extractie van cafeïne uit ruwe koffiebonen voor het maken van decafeïne koffie ( decaf ). Volgens de regels van de voedselindustrie moet het cafeïne percentage van decaf lager dan 0,1% zijn. Het doel van het project is de cyclustijd voor het maken van een partij decafeïne koffie te reduceren, en tegelijkertijd de productiecapaciteit te verhogen (i.e. het aantal batches dat de afdeling per week kan verwerken te verhogen). Een extra batch per week verwerken staat voor extra inkomsten van Natuurlijk moet het uiteindelijke product voldoen aan de regels van de voedselindustrie. Wat is een juiste operationele definitie van de CTQ s in dit project? a) CTQ-1: cyclustijd (meetprocedure: geregistreerde cyclustijd in digitaal proceslogboek / eenheid: batch / eis: zo laag mogelijk). CTQ-2: cafeïne% (meetsysteem procedure: chemische analyse / eenheid: batch / eis: USL = 0,1). b) CTQ-1: cyclustijd (meetprocedure: geregistreerde cyclustijd in digitaal proceslogboek / eenheid: batch / eis: zo laag mogelijk). c) Dit project is succesvol als het erin slaagt de doorlooptijd in voldoende mate te reduceren voor een extra batch per week, met als resultaat extra omzet. d) De CTQ is cyclustijd. De relevantie van de CTQ is dat een verlaging extra capaciteit genereert zonder extra investeringen ( voor iedere extra batch).

7 11 Optimalisatie van de productie van decaf De GB voert een gauge R&R studie uit. De opzet is als volgt: 10 batches worden willekeurig geselecteerd, en van iedere batch wordt een monster (steekproef) genomen. De 10 monsters worden twee keer gemeten (op twee verschillende momenten), in een willekeurige volgorde, door ieder van de drie operators. De resultaten staan op de volgende slide. Wat lijkt het grootste probleem te zijn bij deze metingen? a) De systematische meetfout (bias). b) De willekeurige meetfout wanneer een enkele operator een partij herhaaldelijk meet. c) Het apparaat dat wordt gebruikt voor de metingen. d) Inconsistenties tussen de verschillende operators. Gage R&R %Contribution Source VarComp (of VarComp) Total Gage R&R Repeatability Reproducibility Operators Part-To-Part Total Variation Study Var %Study Var Source StdDev (SD) (6 * SD) (%SV) Total Gage R&R Repeatability Reproducibility Operators Part-To-Part Total Variation Number of Distinct Categories = 1

8 12 Optimalisatie van de productie van decaf Hoe nauwkeurig zijn de cafeïne% metingen? a) Als een batch herhaaldelijk door verschillende personen wordt gemeten, is de standaardafwijking van de metingen S GRR = 0, b) Als een batch herhaaldelijk door verschillende personen wordt gemeten, is de standaardafwijking van de metingen S GRR = 0, c) Als een batch herhaaldelijk door verschillende personen wordt gemeten, is de standaardafwijking van de metingen S GRR = 0, d) Als een batch herhaaldelijk door verschillende personen wordt gemeten, is de standaardafwijking van de metingen S GRR = 0, Optimalisatie van de productie van decaf De GB voert een proces prestatie analyse (process capapbility analysis) uit. Van 50 batches bepaalt ze het cafeïne%. Het resultaat van de analyse staat op de volgende slide. Wat moet de conclusie van de GB zijn op basis van de analyse? a) De C p kan niet worden berekend omdat de data niet de normale verdeling volgen. b) Op de lange termijn voldoet ongeveer 0,00% van de totale hoeveelheid batches niet aan de eis (dat is caf% < 0,1%). c) Over een langere periode is de standaard deviatie van het cafeïne percentage ongeveer 0, d) Dit is een 0, sigma proces.

9 Process Capability of Caf% Process Data LSL * Target * USL 0.1 Sample Mean Sample N 50 StDev(Within) StDev(Overall) USL Within Overall Potential (Within) Capability Cp * CPL * CPU 1.35 Cpk 1.35 Overall Capability Pp * PPL * PPU 1.09 Ppk 1.09 Cpm * Observed Performance % < LSL * % > USL 0.00 % Total 0.00 Exp. Within Performance % < LSL * % > USL 0.00 % Total 0.00 Exp. Overall Performance % < LSL * % > USL 0.05 % Total Optimalisatie van de productie van decaf De GB wil vaststellen of de cafeïne percentages een normale, lognormale of een Weibull verdeling hebben, of misschien wel een hele andere verdeling. Wat is het beste middel om de verdeling van de data te bestuderen? a) De regelkaart (control chart). b) Het histogram. c) De empirisch CDF (cumulatieve verdelingsfunctie). d) De probability plot.

10 15 Optimalisatie van de productie van decaf Laten we aannemen dat de GB zich zorgen maakt om mogelijke vervuilingen in de dataset, en de data wil screenen op uitschieters (outliers). Waarmee kun je het beste uitschieters (outliers) in de dataset identificeren? a) Het histogram. b) De empirische CDF (cumulatieve verdelingsfunctie). c) De probability plot. d) De 1-sample t-test. 16 Optimalisatie van de productie van decaf De grootste component van de doorlooptijd van een batch is de extractietijd (ET). Bij de normale productie wordt de ET door de operators op 400 minuten per batch bepaald. Om het effect van de ET op het cafeïne percentage te onderzoeken, voert de GB een experiment uit, waarbij de ET varieert van 200 tot 700 minuten. De resultaten worden geanalyseerd door middel van regressie-analyse (zie de volgende slide). Is de analyse acceptabel? a) Nee: de GB moet de uitschieters (outliers) uit the dataset verwijderen. b) Nee: de GB moet een kwadratisch term in de regressie-vergelijking opnemen. c) Nee: 87.1% is geen acceptabele waarde voor de R-sq. d) Nee: de waarde S = geeft aan dat er teveel ruis (random error) indedata zit.

11 Regression Analysis: Caf% versus ET The regression equation is Caf% = ET S = R-Sq = 87.1% R-Sq(adj) = 86.3% Analysis of Variance Fitted Source Line Plot DF SS MS F P Caf% = Regression CT Error Total S R-Sq 87.1% Sequential Analysis of Variance R-Sq(adj) 86.3% Source DF SS F P Linear Quadratic Caf% CT ET Optimalisatie van de productie van decaf Laten we voor deze vraag aannemen dat de analyse van de voorgaande slide correct en acceptabel is. Gebaseerd op de plot bij regressie-analyse (fitted line plot) van de voorgaande slide, wat zou een aanvaardbare extractietijd (ET) zijn? a) Caf% = 0,1%. b) ET = 200 min. c) ET = 300 min. d) ET = 430 min.

12 18 Optimalisatie van de productie van decaf In de regressieanalyse van Caf% versus ET (twee slides terug) staat: Analysis of Variance Source DF SS MS F P Regression Error Total Wat betekent dit? a) Het betekent dat de helling van de regressielijn significant afwijkt van nul (i.e. de regressielijn is niet horizontaal). b) Het betekent dat het Caf% significant is. c) Het betekent dat de extractietijd bijna 100% van het cafeïnepercentage bepaalt. d) Het betekent dat de dataset niet groot genoeg is om te bewijzen dat er relatie is tussen Caf% en ET. Typische vragen voor Green Belt for Services Reduceer doorlooptijd van hypotheekoffertes Vragen 19 tot 34 hebben betrekking op deze case. Een proces bij een bank verwerkt aanvragen voor hypotheken, en als de aanvraag wordt geaccepteerd, resulteert het in een offerte. Gemiddeld 40 aanvragen gaan dagelijks het proces in. In de eerste fase worden deze verwerkt door 4 coördinatoren, die de aanvragen controleren op volledigheid, en die additionele informatie opvragen uit het Kadaster. Vervolgens sturen de coördinatoren de aanvraag naar een van 3 beoordelaars. Zij beoordelen of de aanvrager aan de eisen voldoet voor een lening, en ze bepalen het rentetarief. Aanvragen voor de grotere leningen (25% van de aanvragen) worden dan naar een interne adviseur gestuurd, die het risico beoordeelt en beslist over goedkeuren of afwijzing van de lening. Uiteindelijk wordt 10% van de aanvragen afgekeurd. In dat geval schrijft de secretaresse een afwijzingsbrief. Voor goedgekeurde aanvragen (90%), maakt de secretaresse een offerte en stuurt deze naar de aanvrager. Het bedrijf verliest klanten vanwege de lange doorlooptijd van het proces. Als aanvragers niet binnen enkele dagen een offerte ontvangen, geven zij het op en proberen het bij een andere bank. Dit resulteert in een slechte conversieratio (= het percentage offertes dat door de aanvragers geaccepteerd wordt).

13 19 Conversieratio (= % offertes geaccepteerd door klanten) Operationele kosten Doorlooptijd (DLT) Man-uren per aanvraag Wachttijd (WT) tussen processtappen Bewerkingstijd (BWT) van processtappen Is bovenstaande CTQ-flowdown acceptabel? a) Ja, de flowdown is zo goed. b) Nee, wachttijd (WT) hoort niet verbonden te zijn met man-uren per aanvraag. c) Nee, bewerkingstijd (BWT) hoort niet verbonden te zijn met man-uren per aanvraag. d) Nee, conversieratio zou vervangen moeten worden door kwaliteit en efficiëntie. 20 Wat is een praktische en effectieve manier om BWT en WT te meten? a) Travel-sheet : volg een steekproef van aanvragen door het proces, waarbij medewerkers tijdstempels plaatsen wanneer zij aan een taak beginnen of eindigen. b) Day-in-the-life-of ( multi-moment-opname ): volg een aantal medewerkers gedurende een dag. Elk 15 minuten. Zij geven op een formulier aan welke taak ze aan het doen zijn. c) Tijdstudie : Vraag een medewerker om de eerste processtap uit te voeren voor 10 aanvragen en meet de bewerkingstijden met een stopwatch. Hetzelfde voor de tweede processtap, enzovoorts. d) Processtudie : Meet op welke momenten een aanvraag de eerste processtap bereikt, dan de tweede stap, enzovoorts.

14 21 DMAIC 2: Valideer de meetprocedures De GB wil de meetmethoden en het meetplan valideren dat zij heeft ontworpen om de WT en BWT te bepalen. Welk van deze technieken is niet relevant voor het valideren van het meetplan. a) Brainstormsessie om validiteitsproblemen te identificeren. b) Doe een testmeting. c) Nadat de data zijn verzameld: controleer de face validity van de resultaten. d) Regelkaart (control chart). 22 DMAIC 2: Valideer de meetprocedures De GB overweegt een kappa-studie (agreement study) uit te voeren. Is dat in deze situatie een geschikte techniek? a) Ja, want de WT en BWT zijn categorische variabelen. b) Ja, want de WT en BWT zijn numerieke variabelen. c) Nee, want de WT en BWT zijn categorische variabelen. d) Nee, want de WT en BWT zijn numerieke variabelen.

15 23 Op basis van 30 metingen, maakt de GB een regelkaart voor de BWT van de coördinatoren (zie hierboven). Wat is een juiste conclusie? a) De bewerkingstijden van de coördinatoren zijn acceptabel. b) De BWT van de coördinatoren is niet statistisch beheerst. c) Er is geen bewijs voor trends of uitschieters (de BWT is stabiel). d) Alle BWT van de coördinatoren blijft binnen de normen zoals afgesproken in de SLA (Service Level Agreement). 24 De GB wil bepalen of de WT een normale, lognormale of Weibull verdeling hebben, of misschien een andere verdeling. Wat is de beste techniek om de verdeling van de data te onderzoeken? a) Empirical CDF (cumulative distribution function). b) Histogram. c) Regelkaart (control chart). d) Probability plot.

16 25 De GB maakt een Empirical CDF van 50 observaties van de doorlooptijd (DLT); zie de volgende slide. Wat kan zij concluderen uit deze grafiek? a) Ongeveer 4% van de aanvragen blijven langer dan 10 werkdagen in het proces. b) Ongeveer 24% van de aanvragen hebben een doorlooptijd van 5 dagen. c) De Weibull-verdeling geeft geen goede fit, want de data liggen niet op een rechte lijn. d) Het effect van de DLT is niet lineair.

17 26 DMAIC 4: Identificeer mogelijke invloedsfactoren. Met als doel de DLT te verlagen tot een meer acceptabel niveau, overweegt de GB een FMEA te doen met medewerkers in het proces. Is het in dit project nuttig om een FMEA te doen? a) Nee, want de projectdoelen gaan niet over risico s. b) Nee: een FMEA wordt gebruikt om faalwijzen (mogelijke defecten) te identificeren in producten. c) Ja, aangenomen dat een deel van de lange doorlooptijden wordt veroorzaakt door fouten en vergissingen. d) Ja, want het helpt om de bottleneck te identificeren in het proces. 27 DMAIC 4: Identificeer mogelijke invloedsfactoren. De GB organiseert een brainstormsessie met de medewerkers in het proces. Het doel van de meeting is om oorzaken van lange doorlooptijden te identificeren en om mogelijke oplossingen te bedenken. Wat is de belangrijkste rol van de medewerkers in deze brainstormsessie? a) De medewerkers stemmen over de waarde van verbeterideeën, en de ideeën met de meeste stemmen worden geïmplementeerd. b) De medewerkers opperen een groot aantal potentiële oorzaken en oplossingen. c) De medewerkers oordelen of door de GB aangedragen invloedsfactoren juist zijn. d) De medewerkers gaan met elkaar in discussie over enkele veelbelovende oplossingen.

18 28 Op basis van de metingen maakt de GB een Value Stream Map (volgende slide). Hoe zijn in de Value Stream Map de bewerkingstijden (BWT) per processtap bepaald? a) Als het gemiddelde van de metingen. b) Als de mediaan van de metingen. c) Als het gemiddelde van de metingen plus tweemaal de standaarddeviatie. d) Als het maximum van de metingen. Aanvragen Taktrate: 40/dag Klant (offerte of afwijzingsbrief) Coördinator Beoordelaar 75% Secretaresse WT BWT: 20 min #: 4 Cap:? WT BWT : 15 min #: 3 Cap: 84/dag 25% WT BWT: 12 min #: 1 Cap: 35/dag Werktijd: 7 uur / dag WT Interne adviseur BWT: 15 min #: 1 Cap: 28/dag

19 29 Wat is de capaciteit (Cap) van de coördinatoren? a) 3 aanvragen/dag. b) 21/dag. c) 24/dag. d) 84/dag. 30 Voor welke processtap is er ondercapaciteit? a) Geen van de processtappen heeft ondercapaciteit. b) De processtap van de interne adviseur. c) De processtap van de secretaresse. d) Zowel de stap van de interne adviseur als die van de secretaresse.

20 31 Two-sample T for Offerte vs Afwijzing N Mean StDev SE Mean Offerte 6 8,754 0,820 0,33 Afwijzing 6 12,063 0,846 0,35 Difference = mu (Offer) - mu (Rejection) Estimate for difference: -3,309 95% CI for difference: (-4,396; -2,221) T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = -6,88 P-Value = 0,000 DF = 9 De GB doet een kleine studie. Voor zes goedgekeurde aanvragen houdt ze bij hoeveel tijd (BWT) het de secretaresse kost om de offerte op te stellen. Daarnaast houdt ze ook voor zes afgewezen aanvragen bij hoe lang het duurt om de afwijzingsbrief te schrijven. Aangenomen dat de data normaal verdeeld zijn, wat kan ze concluderen uit bovenstaande analyse? a) De bewerkingstijd van het opstellen van een offerte is significant korter dan de tijd om een afwijzingsbrief te schrijven. b) Het aantal metingen in de studie is te klein om betrouwbare conclusies te trekken. c) De gemiddelden en varianties verschillen significant tussen de twee groepen. d) Een conclusie is niet mogelijk, want de GB had ANOVA moeten gebruiken. 32 De GB wil de relatie bepalen tussen de wachttijd WT in de wachtrij voor de coördinatoren, en de workload WL (het aantal ingediende aanvragen per dag). Op 20 verschillende dagen registreert ze het aantal ingediende aanvragen. Daarnaast houdt ze bij hoe lang een willekeurig gekozen aanvraag doorbrengt in de wachtrij voor de coördinator. Zie de regressie-analyse op de volgende slide. Is dit een goede fit? a) Ja, er is geen bewijs voor een slechte fit. b) Nee, een kwadratische lijn is niet nodig, een lineaire lijn zou net zo goed zijn geweest. c) Nee, de relatie is niet significant. d) Nee, er zijn uitschieters.

21 Polynomial Regression Analysis: WT versus WL The regression equation is WT = 24,64-1,091 WL + 0,01276 WL**2 S = 1,15449 R-Sq = 96,3% R-Sq(adj) = 95,4% Analysis of Variance Source DF SS MS F P Regression 2 308, , ,63 0,000 Error 9 11,996 1,333 Total ,238 Sequential Analysis of Variance 14 Source DF SS F P Linear 1 278,632 66,97 0, Quadratic 1 29,611 22,22 0, Fitted Line Plot 8 WT (hours) S 1,13149 R-Sq 94,1% R-Sq(adj) 93,4% WL (applications per day) Is de workload (WL) een belangrijke invloedsfactor voor de wachttijd (WT) voor de coördinatoren? a) Ja, de kleine p-waarde geeft aan dat dit een belangrijke invloedsfactor is. b) Ja, de hoge R 2 geeft aan dat dat dit een belangrijke invloedsfactor is. c) Nee, de kleine p-waarde geeft aan dat dit geen belangrijke invloedsfactor is. d) Nee, de hoge R 2 geeft aan dat het grootste deel van de variatie niet verklaard kan worden door deze invloedsfactor.

22 34 Veronderstel dat de workload gelijk is aan WL = 62,5 aanvragen per dag. Wat kun je dan zeggen over de wachttijd WT in de wachtrij voor de coördinator? a) In dat geval brengt 95% van alle aanvragen minder dan 6 uur door in de wachtrij voor de coördinatoren. b) Dan is de WT maximaal 6 uur. c) Dan is de WT gemiddeld 6 uur. d) Dan is de WT precies 6 uur. Antwoorden Vraag Antwoord Vraag Antwoord Vraag Antwoord Vraag Antwoord 1 C 11 D 21 D 31 A 2 C 12 C 22 D 32 A 3 A 13 C 23 C 33 B 4 A 14 D 24 D 34 C 5 B 15 C 25 A 6 D 16 B 26 C 7 C 17 D 27 B 8 C 18 A 28 A 9 D 19 B 29 D 10 A 20 A 30 C

Produced by WEMA KWALITEITSTECHNIEKEN

Produced by WEMA KWALITEITSTECHNIEKEN KWALITEITSTECHNIEKEN WAAROM? We willen toch allemaal dat het beter wordt? WAT MOET ER BETER? We willen toch allemaal dat het beter wordt? 20 Keys PPROF The Practical Programme of Revolution in Factories

Nadere informatie

De mogelijkheden van Six Sigma in dienstenprocessen

De mogelijkheden van Six Sigma in dienstenprocessen FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE Academiejaar 2005-2006 De mogelijkheden van Six Sigma in dienstenprocessen Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in de toegepaste economische

Nadere informatie

1. Inleiding 4. 2. Uitwerking practicumopdrachten deel 1 6

1. Inleiding 4. 2. Uitwerking practicumopdrachten deel 1 6 Docentenhandleiding Inhoudsopgave 1. Inleiding 4. Uitwerking practicumopdrachten deel 1 6.1 Uitwerking 6.1 Casus nieuw zuiveltoetje...6. Uitwerking 6. Casus Yellow... 13.3 Uitwerking 6.3 Casus Makelaar...

Nadere informatie

Dit document bevat alle informatie die u moet weten om te kunnen werken met. Verbeterborden en Lean Six Sigma projecten

Dit document bevat alle informatie die u moet weten om te kunnen werken met. Verbeterborden en Lean Six Sigma projecten Dit document bevat alle informatie die u moet weten om te kunnen werken met Verbeterborden en Lean Six Sigma projecten Inhoudsopgave Lean Six Sigma... 3 Lean... 3 Six Sigma... 3 Lean Six Sigma in de zorg...

Nadere informatie

Statistiek in de Praktijk - samenvatting

Statistiek in de Praktijk - samenvatting Statistiek in de Praktijk - samenvatting Wim Muskee 11 maart 2005 Vrij naar het boek van Moore & McCabe Inhoudsopgave 1 kijken naar gegevens - verdelingen 4 1.1 weergeven van verdelingen met grafieken.......................

Nadere informatie

[PROFESSIONEEL HANDELEN & ONDERZOEK]

[PROFESSIONEEL HANDELEN & ONDERZOEK] 2012-2013 Hogeschool Arnhem en Nijmegen Robert-jan Greup [PROFESSIONEEL HANDELEN & ONDERZOEK] Samenvatting van onderzoeksmethode voor sportstudies. Inhoud Wat is onderzoek?... 2 De definitie van onderzoek...

Nadere informatie

Items voorgaande Reliability Usergroup meetings

Items voorgaande Reliability Usergroup meetings Items voorgaande Reliability Usergroup meetings Onderwerp + korte antwoorden. Uitgebreide antwoorden; PowerPoint presentaties, Voorbeeld datasets, Voorbeeld Analyses, Word documenten, Excel voorbeeld berekeningen

Nadere informatie

ALGEMENE STATISTIEK. A.W. van der Vaart en anderen

ALGEMENE STATISTIEK. A.W. van der Vaart en anderen ALGEMENE STATISTIEK A.W. van der Vaart en anderen VOORWOORD Dit collegedictaat omvat de stof van het college Algemene Statistiek, zowel de versie voor Econometrie en Wiskunde studenten, als de versie voor

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

Multi Moment Onderzoek: de kwantificering van werkprocessen met behulp van steekproeven

Multi Moment Onderzoek: de kwantificering van werkprocessen met behulp van steekproeven Multi Moment Onderzoek: de kwantificering van werkprocessen met behulp van steekproeven door: Ronald de Roos, Ydo organisatie-adviseurs VERDIENEN MET HET ANTWOORD OP VRAGEN Waar besteden mensen die aan

Nadere informatie

6.5 Six Sigma toepassen in de IT

6.5 Six Sigma toepassen in de IT Methoden en modellen Six Sigma toepassen in de IT 6.5 Six Sigma toepassen in de IT ITIL-processen geven geen garantie voor korte doorlooptijden met zo min mogelijk defecten. Ronald van Gelder en Theo Tops

Nadere informatie

Twee en een half jaar Kwaliteitsmeting in de Fysiotherapie

Twee en een half jaar Kwaliteitsmeting in de Fysiotherapie Twee en een half jaar Kwaliteitsmeting in de Fysiotherapie Feiten en cijfers tot nu toe Managementsamenvatting Na twee en een half jaar kwaliteitsmetingen in de fysiotherapie is het een geschikt moment

Nadere informatie

Trainingsgids PROCESVERBETERING & KWALITEITSMANAGEMENT

Trainingsgids PROCESVERBETERING & KWALITEITSMANAGEMENT Trainingsgids PROCESVERBETERING & KWALITEITSMANAGEMENT werken aan world class performance Voorwoord Voorwoord Bedrijven en organisaties dienen constant aandacht te hebben voor productiviteit, kwaliteit

Nadere informatie

Bedrijfscase 2007. Eindverslag. Telefonische bereikbaarheid VUmc polikliniek Heelkunde

Bedrijfscase 2007. Eindverslag. Telefonische bereikbaarheid VUmc polikliniek Heelkunde Bedrijfscase 2007 Telefonische bereikbaarheid VUmc polikliniek Heelkunde Eindverslag Natasia Buitenman Joeri Fokke Bas Meeuwissen Renée van Odenhoven Vincent Onos Managementsamenvatting Het callcenter

Nadere informatie

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM Scriptie Optimalisering van de IT Service Management Geschreven door: Jurjen Bloo. Voorwoord Deze scriptie is geschreven in opdracht van Christiaan Woldendorp, Manager Services,

Nadere informatie

Examen VWO-Compex. wiskunde A1,2

Examen VWO-Compex. wiskunde A1,2 wiskunde A1,2 Examen VWO-Compex Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Dinsdag 1 juni 13.30 16.30 uur 20 04 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te behalen; het examen bestaat uit 22 vragen.

Nadere informatie

Eindrapport Bachelor opdracht

Eindrapport Bachelor opdracht Eindrapport Bachelor opdracht Hoe kan BEDRIJF X Nederland B.V. kwaliteit van service meten en beheersen? ABSTRACT Dit document is het eindrapport van een Bachelor ontwerpopdracht uitgevoerd bij BEDRIJF

Nadere informatie

Scrum. Veranderingen. Product development of product manufacturing?

Scrum. Veranderingen. Product development of product manufacturing? Scrum Nu op veel plekken de Oracle Developer en Designer ontwikkelstraat aangevuld wordt met, en steeds vaker zelfs vervangen wordt door JDeveloper, komt vaak de vraag naar boven welke project management

Nadere informatie

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact Sturen op Antwoord Meten en verbeteren van uw klantcontact 1 Opdrachtgever Overheid heeft Antwoord, namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Algemene Zaken

Nadere informatie

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM Scriptie Optimalisering van de IT Service Management Geschreven door: Jurjen Bloo. Voorwoord 2 Samenvatting 3 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 6 ACHTERGROND LEONES... 6 Visie...

Nadere informatie

Bepaling van de meetonzekerheid voor testen op voedingsmiddelen en veevoeders

Bepaling van de meetonzekerheid voor testen op voedingsmiddelen en veevoeders Bepaling van de meetonzekerheid voor testen op voedingsmiddelen en veevoeders Peter Vermaercke 1 All copy rights obtained by FAVV/AFSCA Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze presentatie mag worden

Nadere informatie

Investeren in Endo-Suites

Investeren in Endo-Suites Investeren in Endo-Suites Een advies over het aantal in te richten Endo-Suites Z.M. Jiang Juli 2007 De digitale OK Endoscopische toren Investeren in Endo-Suites Een advies over het aantal in te richten

Nadere informatie

Duur van computergebruik in het bankwezen: Tikken, Klikken en Kijken

Duur van computergebruik in het bankwezen: Tikken, Klikken en Kijken Het arboconvenant banken werkt aan: Aandacht voor mens en werk Mens en werk in balans Goed en gezond werken Bewust omgaan met gezondheid Duur van het computergebruik in het bankwezen: Tikken, Klikken en

Nadere informatie

Crew Rostering: Een Rooster Probleem voor de Rondvaart Wouter Radder

Crew Rostering: Een Rooster Probleem voor de Rondvaart Wouter Radder Crew Rostering: Een Rooster Probleem voor de Rondvaart Wouter Radder BWI Werkstuk Crew Rostering: Een Rooster Probleem voor de Rondvaart Wouter Radder BWI Werkstuk Vrije Universiteit Faculteit der Exacte

Nadere informatie

voorbeeldexamen IT Service Management Practitioner: Release & Control (based on ITIL ) editie mei 2007

voorbeeldexamen IT Service Management Practitioner: Release & Control (based on ITIL ) editie mei 2007 voorbeeldexamen IPRC IT Service Management Practitioner: Release & Control (based on ITIL ) editie mei 2007 inhoud 2 introductie 3 voorbeeldexamen 20 antwoordindicatie 46 beoordeling EXIN Hét exameninstituut

Nadere informatie

Het gebruik van datamining als predictive analytic voor dienstverleners

Het gebruik van datamining als predictive analytic voor dienstverleners Het gebruik van datamining als predictive analytic voor dienstverleners Juni 2014 Bachelor scriptie Informatiekunde Faculteit der Natuurkunde, Wiskunde en Informatica Universiteit van Amsterdam J.R. Tromp

Nadere informatie

Voorraadbeheersing bij Meko Services B.V.

Voorraadbeheersing bij Meko Services B.V. Voorraadbeheersing bij Meko Services B.V. Bachelor thesis Michel Reimert 3/25/2014 Begeleiders Dr. Ir. L.L.M. van der Wegen Operational Methods for Production and Logistics Universiteit Twente Dr. J.M.G.

Nadere informatie

Begrijp uw organisatie niet als een hark maar als een systeem

Begrijp uw organisatie niet als een hark maar als een systeem Begrijp uw organisatie niet als een hark maar als een systeem Wat dienstverlenende organisaties kunnen leren van de manier waarop Toyota zijn auto s maakt De laatste paradox is dat dit het startpunt is

Nadere informatie

Risicoanalyse van Bedrijfsprocessen en Benodigde Statistiek

Risicoanalyse van Bedrijfsprocessen en Benodigde Statistiek Risicoanalyse van Bedrijfsprocessen en Benodigde Statistiek Gabriel Pedrosa Negami do Nascimento BWI werkstuk, november 2007 Risicoanalyse van Bedrijfsprocessen en Benodigde Statistiek Faculty of Sciences

Nadere informatie

TRAININGSGIDS PROCESVERBETERING & KWALITEITSMANAGEMENT. Werken aan world class performance

TRAININGSGIDS PROCESVERBETERING & KWALITEITSMANAGEMENT. Werken aan world class performance TRAININGSGIDS PROCESVERBETERING & KWALITEITSMANAGEMENT Werken aan world class performance Continu verbeteren: juiste combinatie van leiderschap, competenties, proces en innovatie VOORWOORD Beste Lezer,

Nadere informatie