HEELKUNDE LES N.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HEELKUNDE LES 4 2013-2014 N."

Transcriptie

1 LES 4: Postoperatieve zorgen concept ERAS (Early Recovery After Surgery) - doel: sneller herstel (voordeel voor patient, hospitaal en economie) - multifactorieel en multidisciplinair (heelkundige procedure, aangepast peri-operatief concept) ) 1) Analgesie comfort pt, stress respons modificati, vroegtijdige mobilisatie, afname respiratoire complicaties Traditioneel analgesiebeleid analgetische ladder : zwakke naar krachtige, non-opoid naar opiaat 3 trappen model: paracetamol, aspirine, ibuprofen -> codeïne -> morfine eventueel + co-analgetica (anti-epileptica,anti-depressieva,spierlaxantie,cs) of + Adjuvans (laxativa, anti-emetica) PRINCIPES: - exploiteer maximale mogelijkheden per trap, afh van pijn trap op of af - Trap 1&2 en 1&3 zijn combineerbaar - 2 en 3 niet want competitief voor dezelfde R (risico antagonisme) Moderne postoperatieve analgesie - multimodale approach - combinatie systemische en locoregionale epidurale katheder, perifere zenuwblocks, infiltratie lokale anesthetica - combinatie farmaca cfr ladder, analgetica+adjuvans - combinatie met andere vb psycholoog, fysiotherapie, - doel: beperken van hoge dosis opiaten - daling sedatie en risico op verwardheid - daling respiratoire depressie - daling constipatie en nausea/braken; jeuk - sneller ontslag en dus hoger comfort vr patient

2 2) Vochtbeleid PERI-operatief Optimale vullingstoestand hypoperfusie of hyperfusie: orgaandysfynctie/falen, slechtere outcome Vochtcompartimenten Total Body Water (=60% van gewicht) = ICV (40%) + ECV (20%) ECV = interstitieel V (4/5) + PlasmaV (1/5) + transcellulairv hoogste concentratie in skeletspier Waterdistributie - hydrostatische druk (P): mechanisch tgv hartpomp - osmotische druk (pi): door concentraties van osmotisch actieve substanties ECF <->ICF: natrium intravasculair <-> extravasculair: eiwitten (albumine!) - wet van starling : Q = k ( (Pc-Pi) (pii-pic) ) Distributievolume TBW: glucose 5% ECV: Nacl 0,9% of Hartmann/Ringer ICV: Starch, Hilbumine 5% Samenstelling secreties goed om weten, bij verlies weten hoe lichaamssamenstelling verandert -> braken hypochloemie Speeksel: HCO 3- Maag: Cl- Colon, pancreas: Na+ duodenum, ileum, gal, zweet: NaCl Dagelijkse behoeften Water: 30ml/kg Natrium: 1-2 mmol/kg Kalium: 0,5-1 mmol/kg Chloor: 1mmol/kg waterbalans: OUT 2500 ml/dag via urine 1500 ml, insensibel 800 ml (AH, huid) en GI 200 ml Definities Onderhoudsvocht: (water+elektrolieten) - 30ml/kg/dag (max 100ml/uur) Vervangingsvloeistof: (water+elektrolieten) - compensatie van actuele verliezen - samenstelling bepaald door type verlies (maag, pancreas, ) Vochtresuscitatie: - correctie intra/extravasculair volumedeficit cristalloiden - waterige oplossing+elekrolieten met lage colloid osm druk 4x meer volume-expanderend effect, interstitele oedemen bij grote volumes risico op hypercholeremische acidose bij NaCl, cave stollingsstoornissen tgv dilutie colloiden - waterig+elekrt met hogere colloid osm druk - synthetisch: gelatines of zetmeeloplossingen - humaan: albumineoplossingen Blijven intravasculair, cave stollingsstoornissen tgv dilutie bloedproducten - packed cells (rbc) - FFP (fresh frozen plasma) - bloedplaatjes -> acuut vochtverlies is acuut vocht toedienen!

3 Vuistregels 1) normale behoeftes: natrium: mmol/dag, Kalium: 40-80mmol/dag, water: 1,5 tot 2,5l water/dag 2) bijkomende vochttoediening ikv deficit of verlies 3) belang monitoring volumestatus (KO inclusief wegen en vochtbalans in&out) 4) gebuik van gebalanceerde oplossingen zoals Hartmann of ringer lactaat of vervangingsvloeistof ipv NaCl 0,9%, want hierdoor hyperchloremische acidose enkel bij braken of GI-verlies wel Nacl (hierbij hypocholemie) Hartmann sluit beste aan bij eigen lichaamsvocht 5) Glucose 5% is bron voor toediening van vrij water bij onderhoudstherapie!! risico op hyponatremie bij grote hoeveelheden niet gebruiken als resuscitatievocht, behalve bij vrij water deficit (vb diabetes insipidus) 6) Preoperatief: beperk inname heldere vloeistoffen tot <2u bij darmvoorbereidingen: compenseer vocht en elektrolietverlies met iv vocht (Hartmann) -> risico op preop ondervulling beperken 7) Perioperatieve verliezen (braken, GI, diarree) compenseren met cristalloiden!! cave K+verlies, braken=nacl 0,9% indien hypochloremie, diarree etc=hartmann 8) Postoperatief: asap po vochtinname herstellen, zelfregulatie nood aan onderhoudsinfuus? Zoutarm en laag volume, compenseer verliezen 9) Invloed stressrespons: 1. water en zout retentie door ADH, RAAS en catecholamine vrijzetting 2. Renaal: beperkte capaciteit voor vrij water en Na-excretie 3. stijging K-excretie (RAAS en EWkatabolisme) 4. Daling urinaire output => inflammatie veroorzaakt capillaire lek, mogelijks oedemen ADH = waterretentie, RAAS = zoutretentie -> restrictief vocht en zouttoediening PER-operatief = verantwoordelijkheid anesthesie liberaal vs retricitef vochtbeleid - Liberaal: mogelijks volume overload! - intestinaal oedeem -> verlengde ileus: braken/nausea - stijging extravasculair longwater: hypoxie - volumebelasting-> hartfalen - dilutie stollingsfactoren - interstitieel oedeem (daling weefselperfusie en wondheling) - vermijd overcompensatie third spaece losses = extravasculair vocht (interstitieel) tgv inflam respons door weefseltrauma - restrictief - ondervulling : orgaanperfussie daalt - Prerenaal acuut nierfalen - voordelen: behoud volume en orgaanperfusie subsitutie en correctie elektrolieten optimalisatie zuurstoftransport en cell metabolisme versneld herstel na procedure - nadelen interstitieel oedeem slechte wondheling daling longcompliantie en stijging extravasculair longwater -> hypoxie hartfalen, verlengd ileus

4 POST-operatief - Onderhoudsvocht dagelijkse behoeften vb 1 liter glucose 5% (vrij water) + 1 liter Hartmann (elektrolieten) - Vervangingsvloeistof compensatie verliezen hou rekening met samenstelling frequent labocontrolering soms analyse vocht!! hyperchloremische acidose : NaCl 0,9% bevat geen buffer, gevolgen: - nierfalen door daling RBF en GFR - daling intertestinale perfusie en motiliteit - metabole acidose - Interstitieel oedeem tgv heelkundig trauma/agressie : inflammatoire respons: verstoorde permeabiliteit - Normaal: na uur mobilisatie van oedeem - verwikkelingen en blijvend verhoogd inflammatoir (verlengde stress): vochtmobilisatie uitgesteld en persisiterende capillaire lek met interstitieeel oedeem: verwikkelingen stijgen Klinische symptomen ondervulling - droge mucosa, dorstgevoel - oligurie - tugor verminderd - compensatie AZS; tachycardie, koude extremiteiten - orthostatische hypotensie - verminderd bewustzijn (suf, slaperig, verward) Klinische symptomen overvulling - Oedemen - Dyspnoe en hypoxie - Verlengd ileus - Hartfalen (tachycardie, koude extremiteiten, BDproblemen) - Verward (hersenoedeem)

5 3) Ionenstoornissen Natrium: belangrijkste extracellulaire kation en osmool - HYPONATREMIE < 135 mmol/l Diagnose DD: volumestatus, serum en urine osmolaliteit, urinaire natriumexcretie + VERHOOGDE serumosmolaliteit -> water wordt aangetrokken door een osm actieve stof (hyperglycemie, contrast, mannitol) + GEDAALDE serumosmolaliteit -> aangepaste lage urine osmolaliteit? Waterintoxicatie -> niet-aangepaste lage urine osm? - overvulling,oedemen (hart, lever, nierfalen) - ondervulling (braken, diarree, pancreatitis, diuretica) - normovolemie : SIADH (aangepaste ADH-secretie) Symptomen: - neurologisch tgv lage osmolaliteit (hersenoedeem) - soms acuut, soms langzaam - nausea, malaise, hoofdpijn, suf, verward, comateus en epilepsie Behandeling: - chronische hyponatriemie: trage correctie - acute en symptomatische: initieel snelle en nadien trage correctie afhankelijk van volumestatus OVERVULLING/OEDEEM = excessief water waterrestrictie (+ diuretica en hypertoon zout) VOLUME DEPLETIE: natrium toedienen SIADH: (syndrom of inappropriate ADH release) vochtrestrictie - HYPERNATREMIE waterverlies > zout en kaliumverlies (vb zweten door inflamm reactie) natuurlijke afweer: dorstgevoel -> drinken zouttoediening Oorzaken: - waterverlies (centrale of nefrogene diabetes insipidus) - hypotoon vochtverlies Renaal: lisdiuretica GI: braken huid: zweten - Zouttoediening - Watertekort: verlies drinkcapaciteit Diagnose: bepaal urine osmolaliteit < 300 mosm/kg: diabetes insipidus (centraal) : diabetes insipidus met Vtekort of osm diurese >800: verhoogd waterverlies (GI, insensibel), te weinig drinken of verhoogde Na-toediening Behandeling - trage corrrectie: schatting waterdeficit, watertoediening (po of iv), diabetes insipidus

6 Kalium - HYPERKALEMIE serum K>5meq/L, symptomen meestal pas vanaf >7meq/l Oorzaken 1. Meer vrijzetting uit cellen door metabole acidose, spiertrauma, rhabdomyolyse, hemolyse (rbc-trauma) als tumor cellen afbreekt 2. Daling renale excretie nierfalen, medicatie (ACE-1), hypoaldosteronisme (vd Addison) Symptomen 1. Spierzwakte 2. EKGverandering (spitse T-top, kort QT, breed QRS) ritmestoornissen leiden tot ventrikelfibrilatie Behandeling causaal!! - acute hyperkalemie calcium toediening : anatagoniseert depolarisatie van membraanpot -> arrythemieën dalen push K naar intracellulair of K verwijderen (nierdialyse, diuretica) HCO3- toedienen: patient alkalisch maken - HYPOKALEMIE serumk < 3,5 meq/l Oorzaken - abnormaal verlies (GI : braken, maagsonde in suctie of diuretica) - shift extra naar intracell (alkalose K wisselt voor H), insuline - renaal Kverlies (hyperaldosteronisme of lisdiuretica) symptomen - spierzwakte/krampen - cardiaal: ritmestoornissen, geleidingstoornissen en ventrikelfibrillatie Behandeling -po -iv : traag - K sparende diureticum bij hyperaldosteronisme (aldosteron stimuleert de K exretie) Fosfaat - HYPERFOSFATEMIE (>4,7mg/dl) - nierfalen - ernstige metabole acidose - tumorlysis syndroom: hemolyse - hypo-parathyroidie - weinig acute syndromen => niet erg!! - R/ fosfaatbinders - HYYPOFOSFATEMIE (<2,3 mg/dl) - redistributie : sepsis, resp alkalose, refeeding syndroom - GI-verlies : diarree, braken - daling tubulaire absorptie (hyperparathyroidie, nierinsufficientie) - klinische tekens : spierzwakte, hartfalen, hemolyse => WEL probleem!! Behandeling: fosfaatsubsitutie

7 4) Transfusie Wat : Erythroconcentraat packed cells (rbc) / thrombocyten, FFP (fresh frozen Plasma) of volbloed Indicaties -> afwegen pro en contra s (kostprijs!) - verhogen van zuurstofcapaciteit -> adequate weefseloxygenatie en vermijden hypoxie Risico s - overdracht infecties (viraal: hep B/C/HIV of andere) - transfusiereacties (hemolyse, koorts, immunologisch vb allergie) - overvulling (TACO) - TRALI (Transfusie Related Lung Injury) = nt-inf longinflammatie -> hypoxie/hypercapernie - sterk gedaald!! door: - leukocyten vrije bloedproducten (daling kans op immunologische reactie) - gebruik geïsoleerde producten ipv vol bloed - goede microbiologische screening - strikt donorbeleid (uitsluiten risicopopulaties) Hemolytische transfusiereactie (door verhoogde afbraak van erythrocyten) SYMPTOMEN: - acuut: rillingen, koorts, dyspnoe - Hemoglobinurie -> nierfalen - Dyspnee - Icterus (bilirubine stijgt) BEHANDELING - Stop onmiddellijk transfudie - Bloednames voor hemolyse te testen - Symptomatische behandeling (iv vocht, extra zuurstof) Allergische transfusiereactie SYMPTOMEN - Malaise, rillen, koorts - Tachycardie, BD-val - Urticaria (jeukende bultjes) - Bronchoconstrictie en oedemen (larynx) BEHANDELING - Stop transfusie - Corticoiden: H1 en H2 blokkers + IV-vocht - Zo nodig adrenaline of zuurstof Richtlijnen - Vroeger: Als HB < 10 gram/dl of hematocriet <30% - Nu: liberaal vs restrictief Hb tussen 7 en 10: enkel bloed geven als nodig - bij ICU pt : <7g/dl - postoperatief/voorgeschiedenis cardiovasculaire ziekten <8g/dl of in geval van symtomen (thoraxale pijn, hartfalen, hypotensie) - >10g/dl : geen transfusie - Wat bij acuut coronair syndroom? -> afwegen voor en nadelen! (fysiologisch, veiligheid?) Indicaties andere transfusies - FFP: (plasma) bij bloedingen door stollingsstoornissen preoperatieve stollingsstoornissen bij VitK antagonisten - Bpl-concentraat (bloedplaatjes) preventief bij lage bldpltjs < (vermijd fatale, spontane bloedingen) Therapeutisch < postoperatief bij gebruik anti-coagulantia

8 5) Nutritionele ondersteuning/peri-operatieve voeding Uitgangspunten goede nutritionele status -> betere outcome Screening: 1) BMI<20,5? 2) gewicht verloren in laatste drie maanden? 3) verminderde voedselinname laatste week? 4) ernstig ziek? Intensieve zorgen? Indicaties PRE - Ondervoeding (verhoogde kans infecties, langere hospitalisatie/kosten, hogere mortaliteit) - Cave refeedingsyndroom : plotse overschakeling vetmetabolisme naar KH, direct opname van stoffen die tijdens ondervoeding tekort waren -> hypop,k,mg + overvulling + cardio-pulm decompensatie Indicaties POST - Herstart perorale zo snel mogelijk! - Niet bij : braken, verhoogd risico op aspiratie, verlengd ileus, intra-abdominale verwikkelingen -> noodzaak alternatieven Alternatieven - TPN = totale parenterale nutritie KH + EW + VETTEN + vitamines en spoorelementen (= 25 kcal/kg/dag) nadelen : noodzaak diepe katheder, risico hyperlipidemie en leversteatose, cholestase start TPN vanaf dag 7 indien te weinig po tot dag 7 = gebalanceerde combinatie van water en electrolieten oplossing - Enterale voeding = sondevoeding niet altijd mogelijk, maar wel te verkiezen boven TPN 1kcal/ml = vezelrijk, medium-chain vetten, aangepaste EW samenstelling via neus of rechtstreeks in maag 6) Zuur-base evenwicht (check slides!) 7) AB profylaxie (DVR) 8) Preventie DVT (DVR )

Chronische nierschade

Chronische nierschade Chronische nierschade A a n d a c h t s p u n t e n v o o r c l i n i c i 2 Chronische nierschade Chronische nierschade 3 Inleiding: Waarom deze brochure? 5 Methoden om de nierfunctie te berekenen 6 Chronisch

Nadere informatie

De INTRALIPID emulsie moet worden toegediend via intraveneuze weg en kan gelijktijdig toegediend worden met aminozuren of met koolhydraten.

De INTRALIPID emulsie moet worden toegediend via intraveneuze weg en kan gelijktijdig toegediend worden met aminozuren of met koolhydraten. 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL INTRALIPID 20 % emulsie voor infusie INTRALIPID 30 % emulsie voor infusie 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Per liter bevat INTRALIPID 20 % Gezuiverde soja olie

Nadere informatie

Dehydratie bij ouderen. Preventie en behandeling, extra aandacht bij ziekte en bij hitteperioden

Dehydratie bij ouderen. Preventie en behandeling, extra aandacht bij ziekte en bij hitteperioden Dehydratie bij ouderen Preventie en behandeling, extra aandacht bij ziekte en bij hitteperioden Alert, doelgericht, inspirerend Dehydratie bij ouderen preventie en behandeling, extra aandacht bij ziekte

Nadere informatie

Acute boekje. Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van acute aandoeningen in de Interne Geneeskunde Vierde editie 2009

Acute boekje. Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van acute aandoeningen in de Interne Geneeskunde Vierde editie 2009 Acute boekje Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van acute aandoeningen in de Interne Geneeskunde Vierde editie 2009 Redactiecommissie A.P.J. de Vries (LUMC, Leiden) R.O.B. Gans (UMCG, Groningen)

Nadere informatie

Portrait SmPC nortriptyline Nortrilen tablets 10 25 50 mg SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

Portrait SmPC nortriptyline Nortrilen tablets 10 25 50 mg SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN Portrait SmPC nortriptyline Nortrilen tablets 10 25 50 mg SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL: Nortrilen 10 mg, filmomhulde tabletten Nortrilen 25 mg, filmomhulde tabletten

Nadere informatie

FORUM. CASIER Martine Gespecialiseerd verpleegkundige, Europa ziekenhuizen site 2 Alice, Ukkel

FORUM. CASIER Martine Gespecialiseerd verpleegkundige, Europa ziekenhuizen site 2 Alice, Ukkel Twee bevallingen bij een dialysepatiënte met lupus. CASIER Martine Gespecialiseerd verpleegkundige, Europa ziekenhuizen site 2 Alice, Ukkel De kans op een zwangerschap tijdens de dialyse is heel klein

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. MicardisPlus 80 mg/12,5 mg tabletten telmisartan/hydrochloorthiazide

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. MicardisPlus 80 mg/12,5 mg tabletten telmisartan/hydrochloorthiazide Bijsluiter: informatie voor de gebruiker MicardisPlus 80 mg/12,5 mg tabletten telmisartan/hydrochloorthiazide Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke

Nadere informatie

Richtlijn voor de behandeling van patiënten met Chronische Nierschade (CNS)

Richtlijn voor de behandeling van patiënten met Chronische Nierschade (CNS) Richtlijn voor de behandeling van patiënten met Chronische Nierschade (CNS) Richtlijn voor de behandeling van patiënten met Chronische Nierschade (CNS). Richtlijndoelstelling Het geven van adviezen aan

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. hydrochloorthiazide

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. hydrochloorthiazide Sandoz B.V. Page 1/8 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER hydrochloorthiazide Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

Nadere informatie

Hydrochloorthiazide 25 PCH, tabletten 25 mg Hydrochloorthiazide 50 PCH, tabletten 50 mg hydrochloorthiazide

Hydrochloorthiazide 25 PCH, tabletten 25 mg Hydrochloorthiazide 50 PCH, tabletten 50 mg hydrochloorthiazide 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Hydrochloorthiazide 25 PCH, 25 mg Hydrochloorthiazide 50 PCH, 50 mg hydrochloorthiazide Lees de hele bijsluiter zorgvuldig

Nadere informatie

In het register ingeschreven onder Haldol decanoas oplossing voor injectie 50 mg/ml, oplossing voor injectie

In het register ingeschreven onder Haldol decanoas oplossing voor injectie 50 mg/ml, oplossing voor injectie Informatie voor de patiënt Het is belangrijk dat u eerst deze gebruiksaanwijzing leest, ook als u Haldol decanoas al eerder toegediend heeft gekregen. Er kan nieuwe belangrijke informatie in staan. Vraag

Nadere informatie

FORUM. Bjorn Meirschman Sinds 10 jaar werkzaam op de hospitalisatie-afdeling nefrologie-endocrinologie UZ Gent

FORUM. Bjorn Meirschman Sinds 10 jaar werkzaam op de hospitalisatie-afdeling nefrologie-endocrinologie UZ Gent VOEDING NA een niertransplantatie voeding. De hoeveelheid die de patiënt mag drinken is afhankelijk van zijn vullingsstatus en postoperatieve functie van de getransplanteerde nier (graftfunctie). 14 Bjorn

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. CALCICLO STEROP 11 meq 10ml Oplossing voor injectie. Calciumchloride dihydraat

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. CALCICLO STEROP 11 meq 10ml Oplossing voor injectie. Calciumchloride dihydraat BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER CALCICLO STEROP 11 meq 10ml Oplossing voor injectie Calciumchloride dihydraat Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het toediening van

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Exforge HCT 10 mg/320 mg/25 mg filmomhulde tabletten amlodipine/valsartan/hydrochloorthiazide

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Exforge HCT 10 mg/320 mg/25 mg filmomhulde tabletten amlodipine/valsartan/hydrochloorthiazide Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Exforge HCT 10 mg/320 mg/25 mg filmomhulde tabletten amlodipine/valsartan/hydrochloorthiazide Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

acta GROENINGE CT-ENTEROGRAFIE ABDOMINAAL COMPARTIMENT SYNDROOM BORSTPLASTIE NA AMPUTATIE INTENSITEITS GEMODULEERDE RADIOTHERAPIE

acta GROENINGE CT-ENTEROGRAFIE ABDOMINAAL COMPARTIMENT SYNDROOM BORSTPLASTIE NA AMPUTATIE INTENSITEITS GEMODULEERDE RADIOTHERAPIE acta GROENINGE NR 10 - D E C E M B E R 2 0 0 8 CT-ENTEROGRAFIE ABDOMINAAL COMPARTIMENT SYNDROOM BORSTPLASTIE NA AMPUTATIE INTENSITEITS GEMODULEERDE RADIOTHERAPIE TRIAGE OP DE SPOEDOPNAME MULTICOLOR FLOWCYTOMETRIE

Nadere informatie

Post-reanimatie zorg voor volwassenen

Post-reanimatie zorg voor volwassenen Post-reanimatie zorg voor volwassenen 58 Nederlandse Reanimatie Raad / Belgische Reanimatieraad Introductie Het is belangrijk te benadrukken dat de behandeling van een reanimatie niet stopt zodra ROSC

Nadere informatie

CHRONISCHE NIERINSUFFICIËNTIE

CHRONISCHE NIERINSUFFICIËNTIE VOOR GOEDE MEDISCHE PRAKTIJKVOERING Gevalideerd door Cebam in mei 2012 AUTEURS G. VAN POTTELBERGH, M. AVONTS, H. CLOETENS, M. GOOSSENS, S. MAES, L. VAN HEDEN, P. VAN ROYEN Domus Medica vzw oktober 2012

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. MicardisPlus 80 mg/12,5 mg tabletten telmisartan/hydrochloorthiazide

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. MicardisPlus 80 mg/12,5 mg tabletten telmisartan/hydrochloorthiazide Bijsluiter: informatie voor de gebruiker MicardisPlus 80 mg/12,5 mg tabletten telmisartan/hydrochloorthiazide Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS. DAFALGAN PEDIATRIE 30 mg/ml drank Paracetamol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS. DAFALGAN PEDIATRIE 30 mg/ml drank Paracetamol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS DAFALGAN PEDIATRIE 30 mg/ml drank Paracetamol Lees goed de hele bijsluiter want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel kunt u zonder recept krijgen.

Nadere informatie

Wat is anesthesie? patiënteninformatie

Wat is anesthesie? patiënteninformatie Wat is anesthesie? patiënteninformatie 1. Wat is anesthesie? Dokter, ik zal toch nog wakker worden? is een vraag die patiënten vaak stellen aan de anesthesist. Het besef dat ze tijdens de operatie de controle

Nadere informatie

Farmacotherapeutische richtlijn Geneesmiddelen en zuurstof in spoedeisende situaties

Farmacotherapeutische richtlijn Geneesmiddelen en zuurstof in spoedeisende situaties Farmacotherapeutische richtlijn Geneesmiddelen en zuurstof in spoedeisende situaties Deze FTR moet worden geciteerd als: Fraanje WL, Giesen PHJ, Knobbe K, Van Putten AM, Draijer LW. Farmacotherapeutische

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Medikinet 5 mg, tabletten Medikinet 10 mg, tabletten Medikinet 20 mg, tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Medikinet

Nadere informatie

Flufenazinedecanoaat

Flufenazinedecanoaat BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Anatensol Decanoaat 25 mg/ml oplossing voor injectie Anatensol Decanoaat 100 mg/ml concentraat voor oplossing voor injectie Flufenazinedecanoaat Lees goed de hele

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS. DAFALGAN Forte 1g, bruistabletten DAFALGAN Forte 1g, filmomhulde tabletten Paracetamol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS. DAFALGAN Forte 1g, bruistabletten DAFALGAN Forte 1g, filmomhulde tabletten Paracetamol 8-10 tablets BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS DAFALGAN Forte 1g, bruistabletten DAFALGAN Forte 1g, filmomhulde tabletten Paracetamol Lees goed de hele bijsluiter want deze bevat belangrijke informatie.

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. OxyNorm drank 5 mg/5 ml OxyNorm drank 10 mg/ml. Oxycodonhydrochloride

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. OxyNorm drank 5 mg/5 ml OxyNorm drank 10 mg/ml. Oxycodonhydrochloride Bijsluiter: informatie voor de patiënt OxyNorm drank 5 mg/5 ml OxyNorm drank 10 mg/ml Oxycodonhydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Aspirine 500 mg, tabletten 500 mg acetylsalicylzuur

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Aspirine 500 mg, tabletten 500 mg acetylsalicylzuur BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Aspirine 500 mg, tabletten 500 mg acetylsalicylzuur Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

Foetale bewaking. Anna-Karin Sundström David Rosén K G Rosén

Foetale bewaking. Anna-Karin Sundström David Rosén K G Rosén Foetale bewaking Anna-Karin Sundström David Rosén K G Rosén info@neoventa.com www.neoventa.com Voorwoord Dit educatieve materiaal, getiteld Foetale bewaking is ontwikkeld om verloskundigen en artsen te

Nadere informatie

Oplossingen: Examenvragen Farmaceutische geneeskunde

Oplossingen: Examenvragen Farmaceutische geneeskunde Kathelijne Szekér 1 ste master BMW Oplossingen: Examenvragen Farmaceutische geneeskunde Prof. Dr. J de Hoon Academiejaar 2009-2010 1. Geef een schematisch stapsgewijs overzicht van het drug discovery proces.

Nadere informatie

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL ABILIFY 15 mg tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke tablet bevat 15 mg aripiprazol. Hulpstof met bekend effect: 57 mg lactose per tablet. Voor de volledige

Nadere informatie