Meerjarenonderhoudsplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meerjarenonderhoudsplan"

Transcriptie

1 Meerjarenonderhoudsplan VvE Anna van Burenstraat e.o. (na ALV) Diverse (zie algemene opmerkingen) Dordrecht - Versie B -

2 Inhoudsopgave Inleiding Methodiek conditiemeting Voorwaarden Algemene objectgegevens Elementen overzicht Bevindingen o Exterieur o Interieur o Installaties (indien aanwezig) Jaarplan 2015 Overzicht 25-jarenplan

3 Inleiding Voor u ligt de meerjaren onderhoudsrapportage en begroting (MJP) van uw gebouw. Een onderhoudsrapportage geeft inzicht in de te verwachten onderhoudsbehoefte over een periode van 25 jaar. De onderhoudsplanning is gebaseerd op de registratie van alle bouwdelen incl. de gebreken. De hieruit voortvloeiende onderhoudswerkzaamheden worden ontleend aan de verwachte theoretische levensduur. Per bouwdeel wordt de theoretische levensduur getoetst aan de specifieke omstandigheden zoals ligging, conditie, kwaliteit en gebruik. Bovendien worden de onderhoudswerkzaamheden in onderling verband bekeken zodat de onderhoudsbehoefte van verschillende onderdelen op elkaar kunnen worden afgestemd. De bouwkundige informatie die ten grondslag ligt aan de onderhoudsplanning wordt beperkt tot de belangrijkste kostenbepalende elementen zoals kozijnen, ramen, deuren, daken, gevels en installaties. Daarbij wordt rekening gehouden met de specifieke wensen van de VvE en met de eventuele nieuwe (technische) inzichten en prijzen. Deze onderhoudsrapportage is niet gebaseerd op constructieve / bouwfysische berekeningen. Tevens wordt er tijdens de inspectie geen destructief onderzoek uitgevoerd zoals hak of breekwerk. De inspectie van bouwkundige installaties in de woningen gebeurd steekproefsgewijs. De inspectie wordt vanuit binnen en buiten het gebouw uitgevoerd, mits deze toegankelijk en veilig te betreden zijn

4 Methodiek conditiemeting De bouwdelen en installaties worden visueel geïnspecteerd en voorzien van een conditiescore. De conditiescore is afhankelijk van de geconstateerde gebreken per bouwdeel of installatie, welke is berekend aan de hand van de volgende stappen. 1) Het bepalen van het gebrek Dit is de belangrijkste factor binnen het kader van gebreken vastleggen. Het gebrek is te verdelen in: Geringe gebreken Serieuze gebreken Ernstige gebreken 2) Het bepalen van de omvang Hierbij wordt bepaald wat de hoeveelheid van het gebrek is. 3) Het bepalen van de intensiteit De intensiteit geeft aan in welke staduim het gebrek zich bevindt, dit wordt als volgt ingedeeld; Begin stadium Gevorderd stadium Eindstadium 4) Het risico inschatten doormiddel van de risicoscore Naast de conditiemeting worden ook risico s ingeschat. Samen met de conditiescores vormen de risico s de basis voor de onderhoudsrapportage. De risico s worden weergegeven in de parameters; Veiligheid / gezondheid Dit betreft risico s op lichamelijk letsel voor gebruikers of bezoekers etc. Aantasting cultuurhistorische waarde Dit aspect richt zich op gebreken die de cultuurhistorische waarde van het gebouw of bouwdeel beïnvloed. Gebruik en bedrijfsproces Het risico dat bij het gebruik van een gebouw, ruimten of installaties extra kosten met zich meebrengt indien dit niet meer functioneert. Toename klachtenonderhoud Dit aspect richt zich op de eventuele (financiële) toename van reparaties op grond van verzoek van bijvoorbeeld gebruikers. Vervolgschade Het aspect vervolgschade richt zich op de eventuele meerkosten die zullen ontstaan indien een gebrek niet wordt hersteld.

5 Beleving, esthetica Dit aspect richt zich op zaken welke zoals esthetica, het aanzien etc. De uitkomst van de bovengenoemde bevindingen wordt vertaald in de eerder genoemde conditiescore. De conditiescore wordt weergegeven aan de hand van een zespuntsschaal. De conditiescore is in de rapportage zichtbaar bij hoofdstuk Elementen overzicht. Rekenmethodiek bij meer dan 1 gebrek Het kan voorkomen dat een bouw- of installatiedeel meer dan 1 gebrek heeft. Deze gebreken bepalen gezamenlijk de conditie van het bouw- of installatiedeel. Hierbij geldt dat bij meerder gebreken op hetzelfde oppervlak het gebrek van de hoogste categorie bepalend is. Installaties Indien een installatie niet op basis van waar te nemen gebreken is te beoordelen en het betreft een aan slijtage onderhevig installatiedeel dan kan de conditie worden bepaald op basis van ouderdom. Dit geld uitsluitend voor installaties die niet te beoordelen zijn volgens de conditiemeting. Gestandaardiseerde rapportage De bevindingen van de inspectie worden op een gestandaardiseerde wijze gerapporteerd. Het object is verdeeld in een aantal bouwdelen. Bij deze bouwdelen wordt aangegeven welke gebreken geconstateerd zijn en welke herstelwerkzaamheden noodzakelijk worden geacht zijn om het bouwdeel weer in duurzame staat terug te brengen. De locatie van de gebreken wordt globaal aangegeven. Visueel niet waarneembare gebreken, zogenaamde verborgen gebreken, kunnen niet worden gerapporteerd. Indien de inspecteur twijfels heeft over de kwaliteit van een bepaald onderdeel, zal aangegeven worden dat specialistisch onderzoek noodzakelijk is. Financiële toelichting De genoemde bedragen (herstelkostenindicatie) zijn een inschatting van de kosten voor het repareren of vervangen van bouwdelen die gebreken vertonen. Het betreffen de noodzakelijke werkzaamheden uitgedrukt in een totale onderhoudsbijdrage per jaar. De kosten zullen stijgen indien de werkzaamheden niet in het gewenste jaar plaatsvinden. Bij het bepalen van de herstelkosten worden geen verbeteringen van de bestaande situatie meegenomen. Naast herstelkosten wordt een inschatting gemaakt van kosten voor kleinere reparaties waarop men moet rekenen maar die niet als gebrek/tekortkoming zijn vermeld. Begeleidingskosten In de meerjaren onderhoudsplanning zijn budgeten opgenomen inclusief BTW en inclusief 9% begeleidingskosten.

6 BTW percentage Per ingang van 01 oktober 2012 is het BTW percentage vastgesteld op 21 %. Regeling 1, verlaagd BTW tarief arbeid component verbouwen en renoveren woningen: In het woningmarktakkoord dat op 13 februari 2013 tot stand is gekomen, is afgesproken dat het BTW-tarief wordt verlaagd op arbeidskosten bij renovatie en herstel van bestaande woningen. De BTW op arbeid is per 1 maart 2013 verlaagd van 21% naar 6%. Het gaat hier om een tijdelijke maatregel, die dus loopt tot 1 juli 2015 ( werk dient voor deze datum afgerond te zijn ). Het verlaagde percentage geldt voor de arbeidscomponent van de definitieve factuur van verbouw en onderhoud van woningen die ouder zijn dan twee jaar. Het verlaagde tarief wordt ook toegepast op de arbeidskosten van de in opdracht van een opdrachtgever op maat gemaakte goederen. Regeling 2, schilder- en stukadoorswerk bij gebouwen van 2 jaar of ouder: Momenteel is er een verlaagd BTW tarief van kracht ( 6 % BTW gehele project ) op het schilder- en stukadoorswerk aan gebouwen ouder dan 2 jaar. In de meerjaren onderhoudsplanning hanteren wij echter een tarief van 21%, omdat het een tijdelijke regeling betreft die in de toekomst kan worden herroepen. Wanneer een woning in verschillende stadia tot stand is gekomen, dient voor de toepassing van het 6%-tarief de woning voor ten minste 50% te bestaan uit delen die ouder zijn dan 2 jaar. Als een pand niet vanaf het begin als particuliere woning in gebruik is geweest, maar pas later tot particuliere woning is verbouwd (bij voorbeeld een oud monumentaal pakhuis dat tot een appartementencomplex is omgebouwd), is voor de toepassing van het verlaagde tarief beslissend het tijdstip waarop het pand voor het eerst als particuliere woning in gebruik is genomen. Prijspeil De opgevoerde reserveringen zijn bijgesteld tot het reële prijspeil Indexeringscijfer Het indexcijfer voor 2015 is vastgesteld op 1,2 % in overleg met het bestuur.

7 Voorwaarden Aansprakelijkheid is uitgesloten in de volgende gevallen: - schade verband houdend met onjuiste kostenindicaties; - schade door het niet in het rapport vermelden van bodemverontreiniging / milieuproblemen; - alle onderdelen die geen beoordeling hebben gekregen; - schade door oorzaken van buitenaf aan bouwdelen; - gevolgschade van achterstallig onderhoud; De opdrachtgever heeft het recht om de inhoud van het door PIT Beheer opgestelde rapport na ontvangst te controleren op juistheid en volledigheid en binnen 30 dagen na dagtekening wijzigingen en /of aanmerkingen aan PIT Beheer door te geven. Tenzij binnen 30 dagen wijzigingen en/of aanmerkingen zijn kenbaar gemaakt, wordt opdrachtgever geacht onvoorwaardelijk akkoord te gaan met genoemde rapportage en keuring. De algemene voorwaarden zijn te downloaden op Partners in Technisch Beheer BV Vareseweg 65 Postbus ED ROTTERDAM Telefoon:

8 Algemene Objectgegevens Code Code Object Naam VvE Anna van Burenstraat e.o. (na ALV) Aantal eenheden 192 Adres Postcode Plaats Diverse (zie algemene opmerkingen) Diverse Dordrecht Inspecteur R. Arendts Inspectiedatum Opdrachtgever Naam Contactpersoon Ektiv VvE Beheer Dhr. F. Probert en/of Dhr. J. Groen Adres Postbus Postcode Plaats 3004 GD Dordrecht Technisch Voorgevel locatie Monumentaal Ligging van het object Noord en Zuid Nee Stedelijk Bouwjaar 1953 Financieel BTW De bedragen in de begrotingen zijn inclusief BTW BTW tarief 21,0% Overige Specialistisch onderzoek Onderzoek standleidingen (2b Service) Niet te inspecteren onderdelen Kruipruimte, funderingen, paalfunderingen, schachten, etc. 8

9 Algemene Objectgegevens Opmerkingen Adressen: Anna van Saksenstraat 2-48, Anna van Burenstraat 1-47 en 2-48, Willem de Rijkestraat 1-47 en 2-48, Rene van Chalonstraat 1-47 en 2-48, Nassauweg NIET in het Meer Jaren Plan opgenomen zaken: - Schotelantennes; door eigenaren ZELF. - Huistelefoon; door eigenaren ZELF. - Ventilatiekanaal; door eigenaren ZELF. Weersgesteldheid Bewolkt 9

10 Elementenoverzicht VvE Anna van Burenstraat e.o. (na ALV) Diverse (zie algemene opmerkingen) Diverse Dordrecht Toelichting: Element: Locatie: Hoeveelheid/eenheid: Conditie: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. De plaats waar het element zich bevindt. Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd: 1 = Uitstekende conditie 2 = Goed 3 = Redelijk 4 = Matig 5 = Slecht 6 = Zeer slecht 8 = Nader onderzoek nodig 9 = Niet te inspecteren

11 Element Locatie Hvh Ehd Score Gevels Gevelconstructie metselwerk Gevelconstructie metselwerk Gevelconstructie metselwerk Gevelconstructie metselwerk Gevelconstructie metselwerk Raamdorpel keramische raamdorpelsteen Raamdorpel keramische raamdorpelsteen Hemelwaterafvoer pvc Hemelwaterafvoer pvc Achtergevel (oost) 1350,00 m2 1 Achtergevel (west) 1350,00 m2 1 Kopgevels 1300,00 m2 1 Voorgevel (oost) 1350,00 m2 1 Voorgevel (west) 1350,00 m2 1 Achtergevel 351,00 m1 3 Voorgevel 234,00 m1 3 Achtergevel 640,00 m1 1 Voorgevels 640,00 m1 1 Buitenkozijnen Kozijn buiten aluminium inclusief volkern beplating Kozijn buiten aluminium inclusief volkern beplating Barrierestangen klapramen Achterdeur sloten Bergingsdeur hardhout Deurdranger dorma/gese Achtergevel 2990,00 m2 2 Voorgevel 2580,00 m2 2 Achtergevel (beg. grond) 64,00 stk 0 Achtergevel (beg. grond) 64,00 stk 3 Bergingen 192,00 stk 4 Entree deuren 32,00 stk 1 Daken Daken bergingen (asbest) Dakbedekking mastiek->bitumimeus+ballast Doorvoer dak ventilatiekap Bergingen 192,00 stk 4 Dak 3840,00 m2 4 Dak 192,00 stk 5 Buitenschilderwerk Buitenschilderwerk bergingsdeuren en kozijnen Buitenschilderwerk kozijn incl raam hout (dekkend) Gevelafwerking stucwerk Buitenschilderwerk betonconstructie Buitenschilderwerk betonlateien Buitenschilderwerk betonlateien Bergingen 384,00 m2 4 Portiek 300,00 m2 2 Voorgevel 864,00 m2 3 Portiek 134,00 m2 2 Achtergevel 345,00 m1 2 Voorgevel 345,00 m1 2 Binnenwanden Portiekconstructie beton Portiek 32,00 pst 1 Binnenkozijnen Voordeuren woningen Portiek 192,00 stk 5 11

12 Element Locatie Hvh Ehd Score Binnentrappen Binnentrapleuning metaal Portiek 32,00 stk 0 Inrichting Postkasten Portiek 192,00 stk 2 Binnenschilderwerk Binnenschilderwerk kozijn, deur hout (dekkend) Binnenschilderwerk staal Binnenschilderwerk betonconstructie Portiek (entreedeuren) 192,00 stk 3 Portiek 320,00 m2 2 Portiek 3625,00 m2 2 Vuilafvoervoorziening Riolering standleiding tot aan hoofdriool gehele gemeenschappelijke riolering 32,00 stk 3 Elektrische-installaties Verlichting brandpaden Elektra armaturen binnenlamp Elektra armaturen buitenlamp Hang- en sluitwerk incl. automatische deuropener Brandpoort 1,00 pst 4 portieken 128,00 stk 1 Bergingen 32,00 stk 1 portieken 32,00 stk 5 Terreinafwerkingen e.d. Stalen hekwerken brandpoorten Terreinverlichting gevelstraler brandgangen Intercom terrein algemeen Brandpoort 8,00 stk 5 brandgangen tegen kopgevels 1,00 stk 0 portiek en woning 32,00 stk 1 12

13 Bevindingen VvE Anna van Burenstraat e.o. (na ALV) Diverse (zie algemene opmerkingen) Diverse Dordrecht Toelichting: Element: Bevinding: Locatie: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Prijs per eenheid: Totaal: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding. De plaats waar het element of gebrek zich bevindt. Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd. Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. De gehanteerde prijs per eenheid. Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid. Urgentie: 1- Op korte termijn uitvoeren. 2- Op middellange termijn uitvoeren. 3- Op lange termijn uitvoeren. 4- Aandachtspunt bij de volgende inspectie Alle prijzen zijn inclusief BTW Printdatum:

14 Exterieur 03 Buitenkozijnen Barrierestangen klapramen t.b.v inbraakveiligheid Urgentie: 2 Op middellange termijn Activiteit:; 2016 Hvh Totaal Aanbrengen barierestangen klampramen 64,00 stk Om insluiping via de klapramen te voorkomen, kunnen er barierrestangen geplaatst worden. Op deze manier wordt de doorgang te klein voor een insluiping. Het advies is deze enkel bij de woningen op de begane grond te plaatsen. Achterdeur sloten Achtergevel (beg. grond) Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit:; 2016 Hvh Totaal Vervangen sloten achterdeuren 64,00 stk t.b.v. de inbraakveiligheid, kan er overwogen worden de sloten te vervangen voor een kwalitatief beter slot wat voldoet aan het politie keurkmerk. Bergingsdeur hardhout t.b.v inbraakveiligheid Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit:; 2016 Hvh Totaal Vervangen bergingsdeur hardhout incl hang en sluitwerk politie keurmerk (95 van de 192) 95,00 stk In verband met de vele inbraken adviseren wij politie keurmerk deuren aan te brengen. Iets meer dan de helft van alle deuren is 3 jaar geleden reeds vervangen. 09 Buitenschilderwerk Buitenschilderwerk bergingsdeuren en kozijnen houtrot Activiteit:; 2016 Hvh Totaal Budget t.b.v. houtrotherstel 1,00 pst Zodra de oude bergingsdeuren vervangen zijn voor nieuwe deuren, is het advies de kozijnen te schilderen. Hier is al een budget voor gereserveerd in Echter is het advies een extra budget te reserveren voor het herstellen van houtrot. 14

15 Interieur 24 Binnenkozijnen Voordeuren woningen Urgentie: 2 Op middellange termijn Activiteit:; 2016 Hvh Totaal Vervangen voordeuren 192,00 stk Om de inbraakveiligheid te verbeteren, is het advies de voordeuren te vervangen of betere (driepuntsluitings) sloten aan te brengen. Deze voldoet aan het politie keurmerk. De kosten voor een enkel nieuw hang- en sluitwerk betreft ca. 350,- ex. btw per deur. Een geheel nieuwe deur met dezelfde hang en sluitwerk betreft ca 660,-ex. btw per deur. Een relatief klein verschil voor veel meer kwaliteit. Gezien een nieuwe deur veel meer kwaliteit biedt waardoor deze weer ruim 50 jaar mee kan, is het advies alle deuren planmatig in de winterperiode (gunstige tarieven) te vervangen. De nieuwe cilinders zullen ook in het totale sleutelplan verwerkt worden waardoor deze sleutels ook gebruikt kunnen worden op de cilinders van de brandpoorten en de nieuwe bergingsdeuren. Met de volgende zaken dient rekening gehouden te worden: - Bewoners kunnen (op eigen kosten) een nieuwe tocht- borsten en strip laten aanbrengen, dit kan voor een bedrag van 69,- inlc. btw per voordeur. - De deuren worden worden zonder ruit geplaatst maar met een spion. Bewoners kunenn (op eigen kosten) een ruit in de deur krijgen. De verwachten kosten zullen ca. 120,- incl. btw bedragen. De definiteve prijzen zullen kenbaar gemaakt worden middels een bewonersbrief. - Bijzetsloten worden niet vervangen. Kan tegen meerkosten door de aannemer uitgevoerd worden. Definitieve kosten zullen kenbaar gemaakt worden in de bewonersbrief. - De deuren worden aan beide zijden gegrond en afgelakt. - Het werk dient achter elkaar uitgevoerd te worden. Indien een bewoner niet op de vooraf afgesproken tijdstip aanwezig is, kunnen er meerkosten bij deze bewoner in rekening gebracht worden. Voordeuren woningen Urgentie: 2 Op middellange termijn Activiteit:; 2016 Hvh Totaal Aanbrengen spion in voordeur 192,00 stk Conform de richtlijnen van het politiekeurmerk dient er een spion in de voordeur aangebracht te worden indien de deur geen ruit bevat. Het advies is deze planmatig bij alle deuren aan te brengen zodra de voordeuren vervangen worden. 15

16 29 Binnenschilderwerk Binnenschilderwerk kozijn, deur hout (dekkend) Nieuwe voordeuren Activiteit:; 2016 Hvh Totaal Groot schilderwerk kozijn, deur en raam hout binnenzijde 192,00 stk Indien de voordeuren vervangen worden, behoeven deze ook een schilderbeurt aan de binnen- en buitenzijde. Indien de voordeuren geschilderd worden is het advies om ook direct de kozijnen en de panelen erboven te schilderen. Installaties 44 Elektrische-installaties Verlichting brandpaden t.b.v inbraakveiligheid Urgentie: 2 Op middellange termijn Activiteit:; 2016 Hvh Totaal Versterken lichtsterkte 1,00 pst Om de veiligheid te verbeteren is het advies om de lichtsterkte in de brandpoorten te vergroten. Dit kan zeer eenvoudig door enkel het binnenwerk in de armaturen te vervangen. Hang- en sluitwerk incl. automatische deuropener Activiteit:; 2016 Hvh Totaal Aanbrengen elektronisch toegangssysteem 32,00 stk De sloten van de algemene toegangsdeuren van de portieken zijn verouderd en versleten. Dit heeft als gevolg dat de toegangsdeuren niet meer goed in het slot vallen waardoor de deuren open blijven staan, of moeizaam openen. Het advies is om de sloten incl. de sluitplaten te vervangen. Indien de sloten van de portieken vervangen worden. Is het advies direct een elektronisch sluitplan aan te brengen. De deuren zijn dan te openen d.m.v. een tagger, pasje, horloge of telefoon. Dit heeft de volgende voordelen: - Het sleutelplan is beheersbaar. Er zullen geen overbodige sleutels meer in omloop zijn. Wanneer bewoners taggers kwijt raken of verhuizen en niet de tagger inleveren, kan deze zeer eenvoudig geblokkeerd worden. - Schoonmakers en aannemers zijn controleerbaar. Er kan hun een tagger meegegeven worden waarin zij op een bepaalde plek moeten in- en uitchecken. Op deze manier kan er gecontroleerd worden hoeveel tijd en hoe laat iemand aanwezig is geweest. Tevens wordt er bij de bewoners, wegens privacy redenen, geen gebruik gemaakt van deze functie. - Het betreft een upgrade van de woningen. Hierdoor profileert het complex zich tegenover de overige complexen in de buurt, wat een eventuele verkoop van een woning vereenvoudigd. - Het heeft een sterke preventie werking wat inbrekers ontmoedigt. 16

17 Terrein 51 Terreinafwerkingen e.d. Stalen hekwerken brandpoorten Brandpoort Sloten regelmatig defect en zijn open te flipperen Urgentie: 2 Op middellange termijn Activiteit:; 2016 Hvh Totaal Hang&sluitwerk vervangen 8,00 stk De sloten bij de hekwerken zijn regelmatig defect en eenvoudig open te flipperen. Om het voor inbrekers te bemoeilijken, is het advies deze sloten te vervangen voor een duurzamere, anti flipper slot. Daarnaast is een deurdranger/dictator gewenst zodat de poorten altijd in het slot vallen. Tevens is het plan om de nieuwe sloten aan te laten sluiten op het algehele sleutelplan wat toegepast zal worden. Op deze manier kan de sleutel van de voordeur en bergingen ook gebruikt worden op de poort. Totaal object

18 Jaarplan VvE Anna van Burenstraat e.o. (na ALV) Diverse (zie algemene opmerkingen) Diverse Dordrecht Toelichting: Element: Gebrek: Locatie: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Totaal: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding. De plaats waar het element of gebrek zich bevindt. Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd. Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid. De regels die zijn gemarkeerd met een blokje zijn in het hoofdstuk Bevindingen/gebreken verder uitgewerkt. De overige regels zijn planmatig. Alle prijzen zijn inclusief BTW De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geindexeerd met 1,2 procent. Printdatum:

19 Element/Locatie Handeling - Gebrek Hvh Ehd Buitenkozijnen Barrierestangen klapramen Achtergevel (beg. grond) Achterdeur sloten Achtergevel (beg. grond) Bergingsdeur hardhout Bergingen Aanbrengen barierestangen klampramen t.b.v inbraakveiligheid Vervangen sloten achterdeuren Vervangen bergingsdeur hardhout incl hang en sluitwerk politie keurmerk (95 van de 192) t.b.v inbraakveiligheid 64,00 stk 64,00 stk 95,00 stk Buitenschilderwerk Buitenschilderwerk bergingsdeuren en kozijnen Bergingen Budget t.b.v. houtrotherstel houtrot 1,00 pst Binnenkozijnen Voordeuren woningen Portiek Voordeuren woningen Portiek Aanbrengen spion in voordeur Vervangen voordeuren 192,00 stk 192,00 stk Binnenschilderwerk Binnenschilderwerk kozijn, deur hout (dekkend) Portiek (entreedeuren) Groot schilderwerk kozijn, deur en raam hout binnenzijde Nieuwe voordeuren 192,00 stk Elektrische-installaties Verlichting brandpaden Brandpoort Hang- en sluitwerk incl. automatische deuropener portieken Versterken lichtsterkte t.b.v inbraakveiligheid Aanbrengen elektronisch toegangssysteem 1,00 pst 32,00 stk Terreinafwerkingen e.d. Stalen hekwerken brandpoorten Brandpoort Hang&sluitwerk vervangen Sloten regelmatig defect en zijn open te flipperen 8,00 stk Totaal object

20 Overzicht 25 - Jarenplan (Gedetailleerd) VvE Anna van Burenstraat e.o. (na ALV) Diverse (zie algemene opmerkingen) Diverse Dordrecht Toelichting: Element: Gebrek: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Startjaar en cyclus: Totaal: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding. Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd. Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden. De kosten van de handeling in het betreffende jaar. Alle prijzen zijn inclusief BTW De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geindexeerd met 1,2 procent. Printdatum:

21 Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Hvh Ehd Stj Cy Totaal 01 Gevels Gevelconstructie metselwerk Voorgevel (oost) Herstellen metselwerk partieel 1350,00 pst Hydrofoberen/Impregneren metselwerk Reinigen metselwerk 1350,00 m ,00 m Vervangen voegwerk platvol 1350,00 m Gevelconstructie metselwerk Voorgevel (west) Herstellen metselwerk partieel 1350,00 pst Hydrofoberen/Impregneren metselwerk Reinigen metselwerk 1350,00 m ,00 m Vervangen voegwerk platvol 1350,00 m Gevelconstructie metselwerk Achtergevel (oost) Herstellen metselwerk partieel 1350,00 pst Hydrofoberen/Impregneren metselwerk Reinigen metselwerk 1350,00 m ,00 m vervangen voegwerk platvol 1350,00 m Gevelconstructie metselwerk Achtergevel (west) Herstellen metselwerk partieel 1350,00 pst Hydrofoberen/Impregneren metselwerk Reinigen metselwerk 1350,00 m ,00 m Vervangen voegwerk platvol 1350,00 m Gevelconstructie metselwerk Kopgevels Herstellen metselwerk partieel 1300,00 pst Hydrofoberen/Impregneren metselwerk Reinigen metselwerk 1300,00 m ,00 m Vervangen voegwerk platvol 1300,00 m Raamdorpel keramische raamdorpelsteen Herstellen keramische raamdorpelsteen Raamdorpel keramische raamdorpelsteen Herstellen keramische raamdorpelsteen Hemelwaterafvoer pvc Voorgevel Bros / verzanding Achtergevel Bros / verzanding Voorgevels 234,00 m ,00 m Vervangen hemelwaterafvoer pvc 640,00 m Hemelwaterafvoer pvc Achtergevel Vervangen hemelwaterafvoer pvc 640,00 m Buitenkozijnen Barrierestangen klapramen Achtergevel (beg. grond) Aanbrengen barierestangen klampramen Achterdeur sloten t.b.v inbraakveiligheid Achtergevel (beg. grond) 64,00 stk Vervangen sloten achterdeuren 64,00 stk Kozijn buiten aluminium inclusief volkern beplating Reinigen en conserveren kozijn en kunststof voorgevel Kozijn buiten aluminium inclusief volkern beplating Reinigen en conserveren kozijn en kunststof achtergevel Deurdranger dorma/gese Voorgevel Vuil, aanslag, verkleuring Achtergevel Vuil, aanslag, verkleuring Entree deuren 2580,00 m ,00 m Vervangen deurdranger 32,00 stk Bergingsdeur hardhout Bergingen Vervangen bergingsdeur hardhout incl hang en sluitwerk politie keurmerk (95 van de 192) t.b.v inbraakveiligheid 95,00 stk Daken Daken bergingen (asbest) Bergingen vervangen inclusief hemelwaterafvoer en goot Dakbedekking mastiek- >bitumimeus+ballast Vervangen dakbedekking teermastiek->bitumen Aanbrengen nieuwe laag bitumineus asbesthoudend Dak Craqule, openstaande verbindingen 192,00 m ,00 m ,00 m Reinigen/opharken grind 3840,00 m Vervangen grind Plantengroei 3840,00 m Doorvoer dak ventilatiekap Dak 21

22 Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Hvh Ehd Stj Cy Totaal Vervangen doorvoer dak ventilatiekap Herstellen kitwerk doorvoer op dakunit kit is uitgehard 192,00 stk ,00 stk Buitenschilderwerk Gevelafwerking stucwerk Voorgevel Schilderen stucwerk Afbladderen 864,00 m Reinigen stucwerk Vuil 864,00 m Buitenschilderwerk bergingsdeuren en kozijnen Budget t.b.v. houtrotherstel Bergingen houtrot 1,00 pst Klein schilderwerk hout en herstel kozijnen Buitenschilderwerk betonconstructie Beschadiging, scheurvorming, afbladdering Portiek 384,00 m schilderwerk steenachtig portiek constructie Buitenschilderwerk betonlateien Voorgevel 134,00 m Groot schilderwerk betonlateien voorgevel Buitenschilderwerk betonlateien Achtergevel 345,00 m Groot schilderwerk betonlateien achtergevel Buitenschilderwerk kozijn incl raam hout (dekkend) Groot schilderwerk kozijn & raam hout (dekkend) Portiek 345,00 m ,00 m Binnenwanden Portiekconstructie beton Portiek Herstellen betonconstructie trappenhuizen Betonschades 32,00 m Binnenkozijnen Voordeuren woningen Portiek Aanbrengen spion in voordeur 192,00 stk Vervangen voordeuren 192,00 stk Binnentrappen Binnentrapleuning metaal Portiek Aanbrengen binnentrapleuning metaal t.b.v. valgevaar 32,00 m Inrichting Postkasten Portiek Vervangen postkasten 192,00 stk Binnenschilderwerk Binnenschilderwerk staal Portiek Groot schilderwerk verzinkt staal leuningen Binnenschilderwerk betonconstructie Portiek 320,00 m Groot schilderwerk steenachtig 3625,00 m Binnenschilderwerk kozijn, deur hout (dekkend) Groot schilderwerk kozijn, deur en raam hout binnenzijde Portiek (entreedeuren) Nieuwe voordeuren 192,00 stk Vuilafvoervoorziening Riolering standleiding tot aan hoofdriool Vervangen vuilwaterafvoer leiding gehele gemeenschappelijke riolering 32,00 pst Inspectie vuilwaterafvoer leiding incl. klein herstel 1,00 pst Elektrische-installaties Verlichting brandpaden Brandpoort Versterken lichtsterkte t.b.v inbraakveiligheid 1,00 pst Elektra armaturen binnenlamp portieken Vervangen armaturen binnenlamp 128,00 stk Elektra armaturen buitenlamp Bergingen Vervangen armaturen buitenlamp 32,00 stk Hang- en sluitwerk incl. automatische deuropener portieken 22

23 Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Hvh Ehd Stj Cy Totaal Aanbrengen elektronisch toegangssysteem 32,00 stk Terreinafwerkingen e.d. Stalen hekwerken brandpoorten Brandpoort Hang&sluitwerk vervangen Hekwerken vervangen Sloten regelmatig defect en zijn open te flipperen 8,00 stk ,00 stk Terreinverlichting gevelstraler brandgangen brandgangen tegen kopgevels Aanbrengen armaturen 1,00 pst 2015 Intercom terrein algemeen portiek en woning Vervangen intercom Storingen 32,00 stk Totaal object

24 Overzicht 25 - Jarenplan (Hoofdgroepen) VvE Anna van Burenstraat e.o. (na ALV) Diverse (zie algemene opmerkingen) Diverse Dordrecht Toelichting: Omschrijving: Prijs: Totaal: De omschrijving van de hoofdgroepen, bijvoorbeeld Klimaatinstallaties. Deze prijzen zijn de totalen per hoofdgroep. Deze prijs wordt uitgerekend door de totalen van de betreffende groepen (bijvoorbeeld Klimaatinstallaties ) over een aantal jaren bij elkaar te tellen. Alle prijzen zijn inclusief BTW De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geindexeerd met 1,2 procent. Printdatum:

25 Code Hoofdgroep Totaal 01 Gevels Buitenkozijnen Daken Buitenschilderwerk Binnenwanden Binnenkozijnen 25 Binnentrappen Inrichting Binnenschilderwerk Vuilafvoervoorziening Elektrische-installaties Terreinafwerkingen e.d Totaal object

M.O.B. Consultancy bv

M.O.B. Consultancy bv M.O.B. Consultancy bv Meerjarenonderhoudsplan Verenigingsplein MOB Consultancy b.v. Jacob Catslaan 23 3705 BN Zeist www.mob.nl info@mob.nl 030-6940000 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan BOUW2013 Appartementen De Netelhorst 17 Hattem Dit rapport is gemaakt met het meerjarenonderhoudsprogramma O-Prognose. De software is geschikt voor de NEN 2767 Het rapport bestaat

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan appartementen Dorpsweg 126abc-140abc Rotterdam Algemene Objectgegevens Code Code 20110114 Object Type Adres Postcode Plaats Telefoon appartementen Dorpsweg 126abc-140abc 3083LG

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan AMSTERDAM Dit rapport is gemaakt met het meerjarenonderhoudsprogramma O-Prognose. De software is geschikt voor de NEN 2767 Het rapport bestaat uit verschillende onderdelen, zoals

Nadere informatie

Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan

Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan VD12-012-2 DEMO Vasco de Gammastraat Amsterdam De Vastgoeddokter Westzijde 422 1506 GM ZAANDAM 075-631 03 75 www.vastgoeddokter.com info@vastgoeddokter.com Algemene Objectgegevens

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Den Haag Bas Hoeing Ruben Van Wijk FD4C Algemene Objectgegevens Object: Objectcode: 006-911 Opdrachtgever: Naam: Adres: Postcode: Plaats: Telefoon: Hoeing 595 EE Den Haag 070-819746

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan. Appartementencomplex

Meerjarenonderhoudsplan. Appartementencomplex Meerjarenonderhoudsplan Appartementencomplex Amsterdam Algemene Objectgegevens Object Naam Appartementencomplex Aantal eenheden 68 Plaats Amsterdam Inspecteur C. van Iersel en R Wilcke Inspectiedatum 9-1-

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeld_mjop Bedrijfspand Locomotiefstraat 50 Utrecht

Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeld_mjop Bedrijfspand Locomotiefstraat 50 Utrecht Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeld_mjop Bedrijfspand Locomotiefstraat 50 Utrecht INLEIDING Zekerheid over uw vastgoed! Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van

Nadere informatie

Kapitalisatie 2006. 15 jaren. 12 appartementen. Demostraat 2 t/m 24 1234 AB Demostad. Toelichting op dit rapport: Onkosten:

Kapitalisatie 2006. 15 jaren. 12 appartementen. Demostraat 2 t/m 24 1234 AB Demostad. Toelichting op dit rapport: Onkosten: Kapitalisatie 2006 15 jaren 12 appartementen Demostraat 2 t/m 24 1234 AB Demostad Toelichting op dit rapport: Onkosten: Reservering: Saldo: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar. De gemiddelde

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Demostraat Demostad Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht NEN 767 - Bevindingen Jaarplan - 018 Overzicht 5 - jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 5 -

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan VVE Zeewijkplein 2-252 Zeewijkplein 2-252 IJmuiden Printdatum : 3-12-2010 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheerd weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Schoolgebouw Regentesselaan 10 AMSTERDAM INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop

Nadere informatie

Meerjaren onderhoudsplan parkeergarage. Voorsterbeeklaan, Heycopstraat en Eeldendiephof Utrecht

Meerjaren onderhoudsplan parkeergarage. Voorsterbeeklaan, Heycopstraat en Eeldendiephof Utrecht Meerjaren onderhoudsplan parkeergarage Voorsterbeeklaan, Heycopstraat en Eeldendiephof Utrecht INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren

Nadere informatie

Bruijnstraat 38-90, Mathenesserdijk , Rosener Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam

Bruijnstraat 38-90, Mathenesserdijk , Rosener Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam Jaarplan Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam Toelichting: Element: Gebrek: Locatie: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Totaal: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan BRUG2010-01 Spoorbrug Hanzeboog 1 INLEIDING Iedere organisatie die bruggen, sluizen, tunnels, etc. beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder bouwdeel

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Bestevãerstraaat 128, De Rijpstraat 131 Amsterdam - De bedragen zijn in deze planning 2% per jaar geïndexeerd. - Er is 6% voor onderhoudsbegeleiding opgenomen - Alle onderhoud behoevende

Nadere informatie

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Bevindingen 01 BTI VvE VOC Cour Westerdoksdijk 1013 AD Amsterdam Toelichting: Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Bevinding: Een

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 91008 VvE Hogeweg 90 Hogeweg 90 Amsterdam Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht Bevindingen Jaarplan - 2015 Overzicht 20 - jarenplan (Gedetailleerd)

Nadere informatie

Bruijnstraat 38-90, Mathenesserdijk , Rosener Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam

Bruijnstraat 38-90, Mathenesserdijk , Rosener Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam Jaarplan Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam Toelichting: Element: Gebrek: Locatie: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Totaal: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Middenwoning Nijhofflaan 126 Veenendaal 5-12-2008 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan DEMOPROJECT Appartementencomplex Demoplein 1 Amsterdam Dit rapport is gemaakt met het meerjarenonderhoudsprogramma O-Prognose. De software is geschikt voor de NEN 2767 Het rapport

Nadere informatie

Overzicht 10-jarenplan (Gedetailleerd)

Overzicht 10-jarenplan (Gedetailleerd) (Gedetailleerd) 2006002-5 VvE Buizenwerf/Oostmaaslaan Buizenwerf 53 t/m 253 3063 AB Rotterdam Toelichting op dit overzicht: Element: Gebrek: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Startjaar en cyclus:

Nadere informatie

Meerjaren Onderhoudsplan

Meerjaren Onderhoudsplan Meerjaren Onderhoudsplan Appartementencomplex Van Tuyll van Serooskerkenweg 50-58 Amsterdam Printdatum : 9-5-2016 2011, de HuisHouding Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 29-HKB Kapel Nistype Molenbergerweg-Steegstraat Herkenbosch Inhoudsopgave Inleiding Elementenoverzicht Bevindingen Overzicht 0 - jarenplan (Hoofdgroepen) 2 INLEIDING Iedere organisatie

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan AMND12 Amstelveste Statenjachtstraat 22-104 Amsterdam-Noord Kantoorpand met 41 bedrijfsunits 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MJOP378400 Sarphatistraat 562-568 Amsterdam Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht NEN 2767 - Bevindingen Jaarplan - 2017 Overzicht 20 - jarenplan (Hoofdgroepen)

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Bergsingel Rotterdam Versie A dd. 15 maart 2013 Inhoudsopgave Inleiding Methodiek conditiemeting Voorwaarden Algemene omschrijving werkzaamheden Algemene objectgegevens Elementen

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MFC ZIE BIJGEVOEGD DOCUMENT SAMENVATTING OBJECT 2 90940 MFC Algemene Objectgegevens Code Code 90940 Object Type Plaats MFC Inspecteur Inspectiedatum Dhr. D.J. van Veen 27-9-2011

Nadere informatie

Conditiemeting/bevindingen

Conditiemeting/bevindingen meting/bevindingen 9976 Appartementencomplex Juliana van Stolberglaan -12, Adelheidstraat 122-14 2595 CL Den Haag Toelichting op dit overzicht: Element: Gebrek: Locatie: Handeling/ Hoeveelheid/eenheid:

Nadere informatie

Warme Opname. VT2000-WO VvE Voorbeeld 1 t/m 40. Voorbeeldstraat 1 t/m 40. Voorbeeldstad

Warme Opname. VT2000-WO VvE Voorbeeld 1 t/m 40. Voorbeeldstraat 1 t/m 40. Voorbeeldstad Warme Opname VT2000-WO VvE Voorbeeld 1 t/m 40 Voorbeeldstraat 1 t/m 40 Voorbeeldstad VT2000 B.V., Stoelmatter 100 te Wateringen, Postbus 69, 2290 AB Wateringen, Tel: (0174) 28 62 62, Fax: (0174) 28 62

Nadere informatie

Kapitalisatie jaren. Appartementen. Ruigenhoek EN Rotterdam. Toelichting op dit rapport: Onkosten:

Kapitalisatie jaren. Appartementen. Ruigenhoek EN Rotterdam. Toelichting op dit rapport: Onkosten: Kapitalisatie 2009 15 jaren Appartementen Ruigenhoek 62-140 3085 EN Rotterdam Toelichting op dit rapport: Onkosten: Reservering: Saldo: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar. De gemiddelde reservering

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan VvE 4.11 Gereed Pleinweg 83-85 Rotterdam INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 130130 VvE Monchy State Klaverlaan 4, 10 t/m 132 Arnhem Algemene Objectgegevens Code Code 130130 Object Naam VvE Monchy State Aantal eenheden 65 Adres Klaverlaan 4, 10 t/m 132 Postcode

Nadere informatie

Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden

Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot of klein,

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Blikveldweg 22-68 Almere 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop van tijd

Nadere informatie

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767)

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) VSGK_2013-01 Kantoorgebouw Industrielaan 2 Amsterdam De bedragen in deze begroting zijn niet geindexeerd. 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan VT2000-MOP VvE Voorbeeld 1 t/m 40 Voorbeeldstraat 1 t/m 40 Voorbeeldstad VT2000 B.V., Stoelmatter 50 te Wateringen, Postbus 69, 2290 AB Wateringen, Tel: (0174) 28 62 62, Fax: (0174)

Nadere informatie

Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd)

Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd) Westerdoksdijk 1013 AD Amsterdam Toelichting: Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Gebrek:

Nadere informatie

Conditiemeting conform de NEN2767

Conditiemeting conform de NEN2767 Conditiemeting conform de NEN767 31AM6 Voorstraat Voorstraat 6/6b Utrecht 30-07-014 1 Algemene Objectgegevens Code Code 31AM6 Object Naam Voorstraat Adres Voorstraat 6/6b Postcode Plaats 31 AM Utrecht

Nadere informatie

(Duurzame) Meerjarenonderhoudsplan

(Duurzame) Meerjarenonderhoudsplan (Duurzame) Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeldstraat 1 Uitgevoerd door: Het Inspectiehuis B.V. Oosthaven 33 2801 PD Gouda T (0182) 521229 I www.hetinspectiehuis.nl Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens

Nadere informatie

Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd)

Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd) Westerdoksdijk 1013 AD Amsterdam Toelichting: Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Gebrek:

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 20-04-2016 Startjaar rapport: 2016 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 2016 20-04-2016 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 21-11-2017 Startjaar rapport: 2018 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 2018 21-11-2017 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MJOP378568 VVE DUA Amersfoort Piet mondriaanplein 189-313 Amersfoort Inleiding Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is.

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MJOP378568 VVE DUA Amersfoort Pietmondriaanplein 189-313 Amersfoort Aansprakelijkheid: Op de uitvoering en de resultaten van dit rapport zijn de algemene leveringsvoorwaarden van

Nadere informatie

SCHOUWRAPPORT Voorbeeld_NUL-W 2-onder-1-kap woning Voorbeeldstraat 1

SCHOUWRAPPORT Voorbeeld_NUL-W 2-onder-1-kap woning Voorbeeldstraat 1 SCHOUWRAPPORT Voorbeeldstraat 1 Uitgevoerd door: Het Inspectiehuis B.V. Oosthaven 33 2801 PD Gouda T (0182) 521229 I www.hetinspectiehuis.nl Algemene Objectgegevens Code Code Voorbeeld_NUL-W Object Naam

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 14-HKB Bibliotheek Herkenbosch Europalaan Centrum 3 Herkenbosch 1 Inhoudsopgave Inleiding Elementenoverzicht Bevindingen Overzicht 10 - jarenplan (Hoofdgroepen) 2 INLEIDING Iedere

Nadere informatie

MEERJARENONDERHOUDSBEGROTING Installaties [Definitief Rapport]

MEERJARENONDERHOUDSBEGROTING Installaties [Definitief Rapport] MEERJARENONDERHOUDSBEGROTING Installaties [Definitief Rapport] Fidelishof, Kloosterstraat en Zeestraat IJmuiden Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht NEN 2767 - Bevindingen

Nadere informatie

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Industrielaan 2 Amsterdam

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Industrielaan 2 Amsterdam Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Industrielaan 2 Amsterdam Voorbeeld onderhoudsproject op installatiegebied. De bedragen in deze begroting zijn niet geindexeerd. INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Demo Demo Comlex Voorbeeldlaan Voorbeeldstad Dorrestijn Vastgoed BV Holevoetplein 299-A 3925 CA Scherpenzeel 033 2770705 info@dva-bv.nl www.dva-bv.nl 05-02-2016 1 INLEIDING Iedere

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Demo Demo Comlex Voorbeeldlaan Voorbeeldstad Dorrestijn Vastgoed Advies BV Holevoetplein 299-A 3925 CA Scherpenzeel 033 2770705 info@dva-bv.nl www.dva-bv.nl INLEIDING Iedere organisatie

Nadere informatie

MEIJER RO P. Aankoopinspectie. Straat 123 te Plaats. In opdracht van: de heer A. Noniem in de buurt van Delft Zuid-Holland

MEIJER RO P. Aankoopinspectie. Straat 123 te Plaats. In opdracht van: de heer A. Noniem in de buurt van Delft Zuid-Holland MEIJER RO P Aankoopinspectie Straat 123 te Plaats In opdracht van: de heer A. Noniem in de buurt van Delft Zuid-Holland MEIJERPRO Steltloper 16 2693 AE s-gravenzande Nederland +31 6 11 15 97 55 www.meijerpro.nl

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 40 appartementen John Coltranestraat 2-80 Almere INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Maresingel 63 t/m 65 Leiden Algemene Objectgegevens Code Code Object Naam V084 VvE Maresingel Adres Maresingel 63 t/m 65 Postcode Plaats 2316 HE Leiden Telefoon 071-4026021 Inspecteur

Nadere informatie

Bouwkundig Opname Rapport. VvE van der Marckstraat 2-4 van Sevenbergestraat 49 VOORBURG. Interactief Gebouw Beheer Systeem, versie 6.01 Copyright.

Bouwkundig Opname Rapport. VvE van der Marckstraat 2-4 van Sevenbergestraat 49 VOORBURG. Interactief Gebouw Beheer Systeem, versie 6.01 Copyright. VvE van der Marckstraat 2-4 van Sevenbergestraat 49 Bladzijde 1 INHOUDSOPGAVE: Inleiding Algemene object en klant gegevens Elementenlijst met conditiescore Bevindingen Bladzijde 2 INLEIDING Het doel van

Nadere informatie

& '' ( ))* +! #+' '" )

& '' ( ))* +! #+' ' ) !"#"$%$ & '' ( ))* +! # #'"#!+#+" # #'",##' #+' '" ) INHOUDSOPGAVE 2 1. INLEIDING EN ACHTERGROND 3 2. DOELSTELLINGEN 3 3. UITSPLITSING VAN HET ONDERHOUD 4 4. BEVINDINGEN 5 5. MEERJAREN ONDERHOUDSPLANNING

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Ardennenlaan 144 t/m 188 Amsterdam Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht Bevindingen Jaarplan - 2017 Overzicht 25 - jarenplan (Hoofdgroepen) Overzicht

Nadere informatie

Aankoopkeuring VOORBEELD Tussenwoning VOORBEELD VOORBEELD

Aankoopkeuring VOORBEELD Tussenwoning VOORBEELD VOORBEELD Aankoopkeuring Tussenwoning I. Toelichting bij het Bouwkundig Rapport. Doel van de keuring Bij de aankoop van de woning is het eerste doel van de keuring het verkrijgen van inzicht in de kosten van direct

Nadere informatie

Meerjarenplanning 90753 Familie van Donk Leliestraat 25 Barendrecht

Meerjarenplanning 90753 Familie van Donk Leliestraat 25 Barendrecht Meerjarenplanning Leliestraat 25 Barendrecht Algemene Objectgegevens Code Code 90753 Object Naam Familie van Donk Aantal eenheden Adres Leliestraat 25 Postcode 235GT Plaats Barendrecht Telefoon 08069037

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Expertlaan 1 Bestkoop INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop van tijd onderhoud

Nadere informatie

Conditiemeting conform de NEN2767

Conditiemeting conform de NEN2767 meting conform de NEN2767 3544HH Opstallen en terrein (verharding en omheiding) Verlengde Utrechtseweg 83 en 85 Utrecht 3-11-214 1 Algemene Objectgegevens Code Code 3544HH Object Naam Opstallen en terrein

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 98090 VvE Van Dorp A1/A2 Hoofdsplitsing Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam INLEIDING Bij planmatig onderhoud gaat men uit van een theoretische cyclus in combinatie met

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan/ Conditiemeting NEN2767

Meerjarenonderhoudsplan/ Conditiemeting NEN2767 Meerjarenonderhoudsplan/ Conditiemeting NEN2767 Voormalig Radiodistributiecentrale Menno van Coehoornstraat 4 Utrecht Object aan de Menno van Coehoornstraat 4 te Utrecht 1. Inleiding Iedere organisatie

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 20100107 24 Appartementen VvE Quercus 1 Blikveldweg 22-68 Almere 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is.

Nadere informatie

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767)

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) INST2013 Schoolgebouw Industrielaan 2 Amsterdam Voorbeeld onderhoudsproject op installatiegebied. De bedragen in deze begroting zijn niet geindexeerd. INLEIDING Iedere

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 24-06-2016 Startjaar rapport: 2016 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen 4- Reserverings-

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MFC ZIE BIJGEVOEGD DOCUMENT SAMENVATTING OBJECT 2 90940 MFC Algemene Objectgegevens Code Code 90940 Object Type Plaats MFC Inspecteur Inspectiedatum Dhr. D.J. van Veen 27-9-2011

Nadere informatie

Kapitalisatie 15 - Jaren

Kapitalisatie 15 - Jaren Kapitalisatie 15 - Jaren 109799 Appartementencomplex (35x) Schierstin 1-80 1082 TC Amsterdam Toelichting: Onkosten: Reservering: Saldo: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar. De gemiddelde reservering

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan 2012-2021

Meerjarenonderhoudsplan 2012-2021 Meerjarenonderhoudsplan 2012-2021 MO-P201110-0030 VvE Voorbeeld Voorbeeldstraat Voorbeeldstad Opgemaakt door: PBS Vastgoed Zuidweg 73 2671 MP Naaldwijk T 0174 627953 F 0174 625712 ABN AMRO 491625677 KvK

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 176970 2 Boven/ beneden woningen Maaskade 110 A&B Rotterdam 21-10-2016 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren

Nadere informatie

Beheer en Onderhoudsplan

Beheer en Onderhoudsplan Beheer en Onderhoudsplan Essenburgsingel 108 ROTTERDAM Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht Bevindingen Jaarplan - Overzicht 10 - jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 10 -

Nadere informatie

Overzicht 20 - Jarenplan (Gedetailleerd)

Overzicht 20 - Jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 2 - Jarenplan (Gedetailleerd) 1 Nozem en de Non Anthonie Verherentstraat 1 1961GD Heemskerk Toelichting: Element: Gebrek: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Startjaar en cyclus: : Een

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MFC ZIE BIJGEVOEGD DOCUMENT SAMENVATTING OBJECT 2 90940 MFC Algemene Objectgegevens Code Code 90940 Object Type Plaats MFC Inspecteur Inspectiedatum Dhr. D.J. van Veen 27-9-2011

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 2015511 VvE De Steven De Steven 1 t/m 65 Zaandam 1 INLEIDING 1.1 Waarom planmatig onderhoud Bezitten is onderhouden, dat is bekend. Iedereen weet dat als er geen of te weinig onderhoud

Nadere informatie

Sicke Benninghestede 4 Noordhorn

Sicke Benninghestede 4 Noordhorn Sicke Benninghestede 4 Noordhorn Westerhaven 9, 9718 AV Groningen T (050) 318 03 09 E info@svdg.nl I www.svdg.nl Al onze werkzaamheden worden verricht overeenkomstig de voorwaarden vastgesteld door de

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 172605 Appartementen Rooseveltlaan 198 I-IV Amsterdam 26-07-2016 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is.

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Galerijflat (appartement met open portiek) Voorbeeld Galerijflat (appartement met open portiek) Inleiding meerjarenonderhoudsplan Dit meerjarenonderhoudsplan is een ondersteunende

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Ardennenlaan 144 t/m 188 Amsterdam Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht Bevindingen Jaarplan - 2017 Overzicht 25 - jarenplan (Hoofdgroepen) Overzicht

Nadere informatie

Schouwrapportage voor 2015 S.M. Hugo van Gijnweg 1 t/m 215 te Dordrecht

Schouwrapportage voor 2015 S.M. Hugo van Gijnweg 1 t/m 215 te Dordrecht Schouwrapportage voor 2015 S.M. Hugo van Gijnweg 1 t/m 215 te Dordrecht Schouwrapport RAPPORT Inzake schouwresultaten van het benoemde object Rapport Nummer : 2014018 Datum : 04-10-2014 Status : Gereed

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 2012-2021 MO-P201110-0030 VvE Voorbeeld Voorbeeldstraat Voorbeeldstad Opgemaakt door: PBS Vastgoed Zuidweg 73 2671 MP Naaldwijk T 0174 627953 F 0174 625712 ABN AMRO 491625677 KvK

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 97BC117 RENSWOUDE Dorpsstraat 117 Renswoude -5-15 1 Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Overzicht - jarenplan (Hoofdgroepen) Overzicht - jarenplan (Hoofdgroepen) Overzicht

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Appartementencomplex VvE Leeuwestein Marialaan 200 t/m 400 Nijmegen Samengesteld door: Wits Utrecht B.V. Algemene Objectgegevens Code Code 110002-27 Object Type Aantal eenheden

Nadere informatie

Overzicht 5 - Jarenplan (Gedetailleerd)

Overzicht 5 - Jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 5 - Jarenplan (Gedetailleerd) 0527 Bedrijfshuisvesting 26. 3565 CK Utrecht Toelichting: Element: Gebrek: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Startjaar en cyclus: : Een omschrijving van

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Meerjarenonderhoudsplanning 16-05-2014 Bladzijde 1 van 37 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3 Reserverings- en afschrijvingsoverzicht 4 Elementenlijst, met conditie

Nadere informatie

Gemeente Reimerswaal Rijksmonumentnummer:324

Gemeente Reimerswaal Rijksmonumentnummer:324 Kerktoren Gemeente Reimerswaal Rijksmonumentnummer:324 Meerjaren onderhoudsplan ZN00059 kerktoren Burg. Elenblaasstraat 6 Kruiningen Toelichting bij het Bouwkundig Rapport Toelichting bij het Bouwkundig

Nadere informatie

Rapportage opname ten behoeve MJOP

Rapportage opname ten behoeve MJOP Rapportage opname ten behoeve MJOP Schilperoortstraat 45 te Rotterdam Juli 2018 Bouwkundig Adviesbureau Rietdijk B.V. Inleiding Bouwkundig Adviesbureau Rietdijk B.V. is een onafhankelijk adviesbureau dat

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Appartementen / Winkelcentrum Tolsteeg - Hoograven Smaragdplein Utrecht INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 91038-1 Schoolgebouw Zomaar ergens Aarde 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot of

Nadere informatie

Inspectie rapport. Vijverstraat 21 4411 AS Rilland. Gegevens : Tussenwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Vijverstraat 21 4411 AS Rilland. Gegevens : Tussenwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Vijverstraat 21 4411 AS Rilland Gegevens : Tussenwoning Opname datum:

Nadere informatie

Inspectie rapport. Irislaan 28, Yerseke. Gegevens : Hoek rijwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Irislaan 28, Yerseke. Gegevens : Hoek rijwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Irislaan 28, Yerseke Gegevens : Hoek rijwoning Opname datum: 14 juni

Nadere informatie

Conditiemeting conform de NEN2767

Conditiemeting conform de NEN2767 meting conform de NEN2767 3544HH85 Woning Verlengde Utrechtseweg 85 Utrecht 30-11-2014 1 Algemene Objectgegevens Code Code 3544HH85 Object Naam Woning Adres Verlengde Utrechtseweg 85 Postcode Plaats 3544

Nadere informatie

Overzicht 20 - Jarenplan (Gedetailleerd)

Overzicht 20 - Jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 20 - Jarenplan (Gedetailleerd) Burgemeester de Bordesstraat 80 1404 GZ Bussum Toelichting: Element: Gebrek: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Startjaar en cyclus: : Een omschrijving

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan brandweerkazerne Beuningen Van Heemstraweg 95, Beuningen

Meerjarenonderhoudsplan brandweerkazerne Beuningen Van Heemstraweg 95, Beuningen RAPPORT Meerjarenonderhoudsplan brandweerkazerne Beuningen Van Heemstraweg 95, Beuningen Projectnummer 2014-001 Opdrachtgever Veiligheidsregio Gelderland Zuid Mevrouw M. Schriever Postbus 1120 6501 BC

Nadere informatie

Rapportage beknopt onderhoudsplan

Rapportage beknopt onderhoudsplan Onderhoudslaan 12 2018 AA Vastgoed Rapportage beknopt onderhoudsplan Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

Aantal woningen opgenomen : 41 (Guldeland 9 heeft afwijkend bouwjaar)

Aantal woningen opgenomen : 41 (Guldeland 9 heeft afwijkend bouwjaar) ningen oorspronkelijk : 42 ningen opgenomen : 41 (Guldeland 9 heeft afwijkend bouwjaa ningen verkocht : 0 ntal woningen : 42 rages Rapportage conditiemeting, Complex : 0 414 Voorblad conditiemeting : 1966

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan VB VVE-1 MJOP Gebouw Beheerweg 1 Nederland

Meerjarenonderhoudsplan VB VVE-1 MJOP Gebouw Beheerweg 1 Nederland Meerjarenonderhoudsplan Beheerweg 1 Nederland INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop van tijd onderhoud

Nadere informatie

Conditiemeting volgens de NEN 2767 uitleg NEN opgesteld door PIT Beheer.

Conditiemeting volgens de NEN 2767 uitleg NEN opgesteld door PIT Beheer. Conditiemeting volgens de NEN 2767 uitleg NEN opgesteld door PIT Beheer. Inleiding De conditiemeting is als oorsprong ontstaan in Engeland. Dit is ontwikkeld door Housing Condition Surveys om de kwaliteit

Nadere informatie

Overschieseweg 34-G (MOP) Den Haag

Overschieseweg 34-G (MOP) Den Haag Htv Bouwtechniek Overschieseweg 34-G NL 30444 EE Rotterdam Tel: 0100 4 47 70 www.htv-bouwtechniek.nl Meerjaren Onderhouds Plan (MOP) Kluswooncomplex Stortenbekerstraat 205 Den Haag Opgesteld: 23 April

Nadere informatie