Meerjarenonderhoudsplan brandweerkazerne Beuningen Van Heemstraweg 95, Beuningen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meerjarenonderhoudsplan brandweerkazerne Beuningen Van Heemstraweg 95, Beuningen"

Transcriptie

1 RAPPORT Meerjarenonderhoudsplan brandweerkazerne Beuningen Van Heemstraweg 95, Beuningen Projectnummer Opdrachtgever Veiligheidsregio Gelderland Zuid Mevrouw M. Schriever Postbus BC Nijmegen Auteur De heer J.F.M. van Kessel RVGME, mevrouw A.L. Neecke Referentie Versie Definitieve versie 1.0 Datum 18 september 2014 KWK Huisvesting & Vastgoed Waterloostraat 188A 3062 TZ Rotterdam BTW: NL B.01 KvK: T: E: I: Dit rapport is uitgegeven door KWK Vastgoed B.V. te Rotterdam, Nederland. Dit rapport is vertrouwelijk en heeft een gelimiteerde geldigheid. Geen enkel deel van dit rapport mag aan derden worden openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van KWK Vastgoed B.V. en van de opdrachtgever.

2 INHOUDSOPGAVE RAPPORT Ref: Datum: 18 september 2014 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE GEGEVENS Objectgegevens Inspectiegegevens Ter beschikking gestelde gegevens UITGANGSPUNTEN Projectomschrijving Werkwijze Definities en conditiebepaling SAMENVATTING ONDERHOUDSBUDGET Achterstallig onderhoud Meerjarenonderhoud... 7 BIJLAGEN Bijlage 1: Achterstallig onderhoud Bijlage 2: Elementenoverzicht Bijlage 3: Overzicht 20-jarenplan (gedetailleerd) Bijlage 4: Overzicht 20-jarenplan (hoofdgroepen) Bijlage 5: Jaarplan 2014 Bijlage 6: Planning 10 jaren Pagina 2 van 7

3 RAPPORT Ref: Datum: 18 september ALGEMENE GEGEVENS In dit hoofdstuk zijn de algemene gegevens ten behoeve van de uitgevoerde onderhoudsinspectie weergegeven. 1.1 Objectgegevens Brandweerkazerne Beuningen Van Heemstraweg AC Beuningen Bouwjaar: 1977, renovatiejaar 1985 Bruto VloerOppervlakte (BVO): 352 m 2 Gedeeld gebruik: ja, met gemeentewerf Contactpersoon: dhr. Chris Roeleven Situatie: 1.2 Inspectiegegevens Inspectiedatum: 18 februari 2014 Inspecteur: dhr. A.B.E. Geistdorfer Weersomstandigheden: regen 1.3 Ter beschikking gestelde gegevens Onderstaande gegevens zijn door de gemeente aangeleverd: Diverse tekeningen in PDF Pagina 3 van 7

4 RAPPORT Ref: Datum: 18 september UITGANGSPUNTEN In dit hoofdstuk zijn de uitgangspunten voor de schouw weergegeven. Per onderdeel is een korte beschrijving gegeven en zijn de binnen het onderzoek gehanteerde begrippen nader toegelicht. 2.1 Projectomschrijving Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland Zuid heeft besloten de kazernes binnen haar werkgebied te kopen van de diverse gemeenten. Hierbij is er onderscheid te maken tussen kazernes waar nog een BTW-nadeel op rust na 1 januari 2014 en kazernes waarbij dit niet het geval is. Kazernes waar nog een BTW-nadeel op rust, zijn kazernes die vanaf 2005 in gebruik zijn genomen, of kazernes waar vanaf 2005 nog een verbouwing heeft plaatsgevonden. Besloten is om deze kazernes nog voor 1 januari 2014 over te dragen aan de Veiligheidsregio, opdat de gemeenten niet met het BTW-nadeel te maken krijgen. Van de kazernes met een BTW-nadeel is het meerjaren onderhoud in kaart gebracht, opdat deze informatie als input kan dienen voor het overdragen van de kazernes aan de Veiligheidsregio. 2.2 Werkwijze Iedere kazerne is op locatie aan een uitgebreide inspectie onderworpen. Hierbij zijn de volgende acties uitgevoerd: Registratie van gebreken middels een gestandaardiseerde opnamelijst op basis van een visuele inspectie (geen destructief onderzoek); Maken van overzichtsfoto s alsmede foto s van eventuele voorkomende gebreken. Voor deze opname wordt de Nl-Sfb lijst met elementen uit de NEN 2767 gebrekenlijst gehanteerd. Onderstaand wordt een verkorte weergave van de opname getoond: Soort gebouw Solitair gebouw of combi-locatie met demarcatie tussen verschillende gebruikers. Exterieur Gehele buitenschil van het gebouw, daken en dakvlakken; Opstallen zoals berging, fietsenstalling etc.; Verharde terreinen en afrasteringen; Straatmeubilair, (als zitbanken, vlaggenmasten ed.) en straatverlichting. Interieur Plafond-, wand- en vloerafwerkingen. Installaties Gebouwgebonden werktuigbouwkundige installaties; Gebouwgebonden elektrische installaties; Sanitaire installaties; Bedrijfsspecifieke installaties Oplaadvoorzieningen voertuigen; Afzuiginstallatie uitlaatgassen. Pagina 4 van 7

5 RAPPORT Ref: Datum: 18 september 2014 Opmerkingen: De begrote kosten bevatten slechts de kosten voor uitvoering van de werkzaamheden. Hierbij zijn niet inbegrepen de kosten voor adviseurs, projectmanagement en onvoorzien. Deze aanvullende kosten worden veelal in de betreffende jaarbegroting als opslag geraamd op basis van het werkpakket van dat jaar. Een hierbij veel gebruikt percentage op de uitvoeringskosten ligt tussen 10-15%. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Niet opgenomen kosten Arbotechnische aanpassingen; Schoonmaakonderhoud; Groenvoorzieningen; ICT-voorzieningen; Voorzieningen duik- en ademlucht; Losse inventaris. 2.3 Definities en conditiebepaling In deze paragraaf wordt een toelichting gegeven op de gebruikte begrippen. Definities Element: Locatie: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. De plaats waar het element of gebrek zich bevindt. Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. Gebrek: Handeling/activiteit: Startjaar en cyclus: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding. Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd. In de kolom Cyclus wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de kolom Startjaar staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden. Planmatig onderhoud: Onderhoudsactiviteiten aan het object welke noodzakelijk zijn om het gebouw in stand te houden zodat de primaire functie van het gebouw behouden blijft. Achterstallig onderhoud: Onderhoudsactiviteiten welke reeds uitgevoerd hadden moeten zijn in voorgaande jaren waardoor vervolgschade is ontstaan. Als uitgangspunt wordt hierbij conditie 3 (redelijk niveau) gehanteerd. s slechter (hoger) dan deze score worden aangemerkt als achterstallig. Pagina 5 van 7

6 RAPPORT Ref: Datum: 18 september 2014 bepaling De conditiescore of I.O.-score wordt bepaald aan de hand van drie aspecten, namelijk gebrek, en omvang. Hiertoe worden de gevonden gebreken vergeleken met een (bij de NEN 2767 behorende) gebrekenlijst. De verschillende aspecten zijn als volgt omschreven: I = intensiteit: O = omvang: Gebrek: Onder de intensiteit van een gebrek wordt verstaan de mate van kracht, hevigheid of sterkte waarin een gebrek kan optreden per element. De mate waarin een gebrek voorkomt bij een element ten opzichte van de totale hoeveelheid van dit element uitgedrukt in een percentage. De classificatie van het soort gebrek (gering, serieus, ernstig). Onder welke classificatie een gebrek wordt geplaatst staat vermeld in de NEN Door voor de verschillende aspecten de bijbehorende waarden te bepalen, komt men in onderstaande tabel uit op de conditiescore voor een bepaald element. Gebrek Gering TABEL CONDITIESCORE NEN 2767 < 2% 2-10% 10-30% 30-70% >70% Incidenteel Plaatselijk Regelmatig Aanzienlijk Algemeen Begin Midden Eind Serieus Begin Midden Eind ig Begin Midden Eind Zoals uit voorgaande tabel blijkt, wordt voor de conditiescore een zespuntsschaal gebruikt. In de volgende tabel is de betekenis van de zes punten nader toegelicht. score Omschrijving Gebrekenbeeld Nadere omschrijving 1 Uitstekend Geen gebreken Nieuwbouwkwaliteit en/of met nieuwbouw vergelijkbare kwaliteit 2 Goed De eerste tekenen van gebreken 3 Redelijk Gebrekenbeeld komt op gang 4 Matig Gebrekenbeeld nog omkeerbaar 5 Slecht Gebrekenbeeld is onomkeerbaar De primaire functievervulling van het onderdeel blijft volledig gewaarborgd. Het verouderingsproces is over de gehele linie duidelijk op gang gekomen. Het verouderingsproces heeft het element of het gebouw duidelijk in zijn greep. Het verouderingsproces is onomkeerbaar geworden. 6 Zeer slecht Maximaal gebrekenbeeld Een zodanig slechte toestand dat dit niet meer te classificeren is onder conditie 5. Pagina 6 van 7

7 RAPPORT Ref: Datum: 18 september SAMENVATTING ONDERHOUDSBUDGET In dit hoofdstuk zijn in het kort de bevindingen voor het achterstallig onderhoud en het meerjarenonderhoud weergegeven. 3.1 Achterstallig onderhoud In bijlage 1 is een overzicht gegeven van de aangetroffen gebreken. Het totaal aan achterstallig onderhoud bedraagt circa 2.290,--. Deze herstelwerkzaamheden zijn veelal opgenomen in het eerste planjaar Het betreft hier onderhoud aan elementen in een conditie slechter dan 3 en enkele correctieve maatregelen teneinde vervolgschade te voorkomen. Hieronder een korte opsomming van de belangrijkste kostendragers: Integraal vervangen betonvloeren Reinigen overheaddeur Loodslabben dak herstellen Herstellen voegwerk gevel Herstellen voegwerk tegels raamdorpel Er worden door de gemeente vraagtekens gesteld bij het gebrek ontbreken vloeistofdichte vloer. Dit is vanuit milieuwetgeving bij stallingsruimten in de huidige wetgeving verplicht. Deze wordt in het meerjarenonderhoud opgenomen en zal dus niet in 2014 uitgevoerd worden door de gemeente. Dit budget van ,-- gaat over naar het genormeerd onderhoud en wordt in mindering gebracht op het indicatief bedrag. 3.2 Meerjarenonderhoud In bijlage 3 wordt een gedetailleerd overzicht gegeven van het meerjarenonderhoud voor de komende 20 jaar. In bijlage 4 wordt dit op hoofdgroepen weergegeven. Het meerjarenonderhoudsplan geeft een onderhoudslast van circa ,-- voor 20 jaar. Hier dient het achterstallig onderhoud nog vanaf getrokken te worden, wat neerkomt op een gemiddelde onderhoudslast van circa ( ,-- minus 2.290,-- ) / 20 jaar = ,-- per jaar. Dit resulteert in een gemiddelde onderhoudslast van circa 32,--/m 2 per jaar. Pagina 7 van 7

8 BIJLAGEN Bijlage 1: Achterstallig onderhoud Bijlage 2: Elementenoverzicht Bijlage 3: Overzicht 20-jarenplan (gedetailleerd) Bijlage 4: Overzicht 20-jarenplan (hoofdgroepen) Bijlage 5: Jaarplan 2014 Bijlage 6: Planning 10 jaren

9 RAPPORT Ref: Datum: 18 september 2014 Bijlage 1: Achterstallig onderhoud

10 Bevindingen 6641AC95-1 Brandweergarage Beuningen Van Heemstraweg AC Beuningen Toelichting: Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding. Locatie: De plaats waar het element of gebrek zich bevindt. Handeling/Activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd. Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. Prijs per eenheid: De gehanteerde prijs per eenheid. Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid. 1 = Uitstekende conditie 2 = Goed 3 = Redelijk 4 = Matig 5 = Slecht 6 = Zeer slecht 8 = Nader onderzoek nodig 9 = Niet te inspecteren Alle prijzen zijn exclusief BTW Printdatum:

11 6 Vloerafwerking betontegels stalling 1,2,3 en magazijn Afdichting, manco / betontegels niet vloeistofdicht ig matig effect Activiteit: Hvh Totaal Integraal vervangen betonvloeren BGG 181,00 m Dilatatievoeg kit Afdichting, manco ig Functionaliteit & Kosten - gering effect Activiteit: Vervangen dilatatie kitvoeg Hvh 1,00 pst Daklicht kunststof golfplaat dak verbrossing, weekmakeruittrede Serieus Functionaliteit & Kosten - ernstig effect Activiteit: Vervangen daklicht Hvh 1,00 pst Omdat dit daklicht in een asbest dak is gemonteerd mogen er geen werkzaamheden aan worden uitgevoerd. vervanging alleen mogelijk met dakvervanging. Vloerafwerking tapijt verdieping Losliggende tegels Serieus Esthetica & Techniek - matig effect Activiteit: vervangen Hvh 12,00 pst 8

12 5 Vloerafwerking tapijt verdieping Slijtage Serieus Esthetica & Techniek - matig effect Activiteit: vervangen Hvh 48,00 pst 4 Dak-Golfplaat asbestcement schutlaag aangetast Serieus Veiligheid & Gezondheid - gering effect Activiteit: Vervangen op termijn, afgesleten schutlaag Hvh 1,00 pst Bij afgesleten toplaag is er sprake van niet hechtgebonden asbest Hemelwaterafvoeren kunststof / pvc Erosie, verwering Serieus Functionaliteit & Kosten - gering effect Activiteit: vervangen Hvh 1,00 pst Hemelwaterafvoeren kunststof / pvc afgebroken beugels Serieus Functionaliteit & Kosten - gering effect Activiteit: Vervangen Hvh 1,00 pst 9

13 4 Verlichting gebouw per m2 BVO Algemeen Beschadigde beschermkappen en roosters ig matig effect Activiteit: vervangen armaturen Hvh 1,00 pst Verlichting gebouw per m2 BVO Algemeen Verval meer dan 75% van de levensduur Gering matig effect Activiteit: Vervangen armaturen armaturen met ty-raps vastgezet Elektra armaturen buiten TL Hvh 1,00 pst Kunststof onderdeel uitgehard ig gering effect Activiteit: Op termijn vervangen Hvh 1,00 pst 3 constructie staalprofiel rondom overheaddeur Sralling 1,2 en 3 Corrosie ig Functionaliteit & Kosten - gering effect Activiteit: vervangen onderdorpel in combinatie met aanbrengen betonvloer Hvh 1,00 pst 10

14 3 Kilgoot zink/pvc Kruip krimp, thermische werking ig Functionaliteit & Kosten - matig effect Activiteit: Herstellen met dakvervanging Hvh 1,00 pst Warm en koudwaterleiding laarzen spoelruimte Zogenoemde "hot spots" bij drinkwaterleiding ig Veiligheid & Gezondheid - gering effect Activiteit: Keerklep plaatsen 2014 Hvh 1,00 pst Luchtverhitter stalling 1,2,3 Verval meer dan 75% van de levensduur Gering gering effect Activiteit: Volgen verouderingskromme 2020 Hvh 1,00 pst Afzuigventilator uitlaatgassen tbv brandweerwagens stalling 1,2,3 Verval meer dan 75% van de levensduur Gering matig effect Activiteit: 2020 Vervangen op termijn 11

15 3 Schakelkast afzuigventilator stalling 1,2,3 Verval meer dan 75% van de levensduur Gering gering effect Activiteit: Volgen verouderingskromme 2020 Hvh 1,00 pst Schakelkast hijsinrichting slangentoren stalling 1,2,3 Verval meer dan 75% van de levensduur Gering gering effect Activiteit: Volgen verouderingskromme 2020 Hvh 1,00 pst Verdeelinrichting slangentoren Verval meer dan 75% van de levensduur Gering gering effect Activiteit: Volgen verouderingskromme 2020 Hvh 1,00 pst Verdeelinrichting magazijn Verval meer dan 75% van de levensduur Gering gering effect Activiteit: Volgen verouderingskromme 2020 Hvh 1,00 pst 12

16 2 Gootconstructie goot + beugels zink Erosie, verwering Serieus Functionaliteit & Kosten - gering effect Activiteit: Op termijn vervangen 2020 Hvh 1,00 pst Overheaddeur metaal/ sectional Verwering poedercoating Serieus Esthetica & Techniek - matig effect Activiteit: Hvh Totaal Reinigen en waxen 48,00 m2 480 Loodslabben plat dak / slangentoren Dak Onvoldoende fixatie ig Functionaliteit & Kosten - matig effect Activiteit: Hvh Totaal Herstellen op termijn 1,00 pst afwerking voegwerk platvol trasraam gevel Erosie, verwering, verzanding Serieus Functionaliteit & Kosten - gering effect Activiteit: Hvh Totaal Herstellen voegwerk 25,00 m

17 1 Damwandprofiel staalplaat, slangentoren Beschadiging Serieus Esthetica & Techniek - gering effect Activiteit: Geen actie 2025 Hvh 1,00 pst Overheaddeur metaal/ sectional Verwering poedercoating Serieus Esthetica & Techniek - matig effect Activiteit: Hvh Totaal Reinigen en waxen 16,00 m2 160 Raamdorpel tegels onder raamkantoortje Erosie, verwering, verzanding Serieus Functionaliteit & Kosten - matig effect Activiteit: Hvh Totaal Herstellen voegwerk 1,00 pst 150 Totaal object Btw Totaal inclusief BTW

18 RAPPORT Ref: Datum: 18 september 2014 Bijlage 2: Elementenoverzicht

19 Elementenoverzicht 6641AC95-1 Brandweergarage Beuningen Van Heemstraweg AC Beuningen Toelichting: Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Locatie: De plaats waar het element zich bevindt. Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. : Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd: 1 = Uitstekende conditie 2 = Goed 3 = Redelijk 4 = Matig 5 = Slecht 6 = Zeer slecht 8 = Nader onderzoek nodig 9 = Niet te inspecteren

20 Element Locatie Hvh Ehd s constructie metselwerk constructie staalprofiel rondom overheaddeur Damwandprofiel staalplaat, slangentoren afwerking voegwerk platvol Raamdorpel tegels Dilatatievoeg kit Buitenplafond hout / multiplex Hemelwaterafvoeren kunststof / pvc 173,92 m2 1 1,00 pst 3 128,00 m ,92 m2 1 16,41 m1 1 4,00 m1 5 8,00 m2 1 12,00 m1 4 Buitenkozijnen Kozijn buiten hardhout Buitendeur hout Draai/val/uitzet raam hout Overheaddeur metaal/ sectional Overheaddeur metaal/ sectional 17,25 m2 1 1,00 st 1 7,00 st 1 1,00 st 1 3,00 st 2 Daken Dakbedekking bitumen met leislag Randstrook bitumineus Dak-Golfplaat asbestcement Golfplaat vezelcement (asbestvrij?) Golfplaat metaal (damwandprofiel) slangentoren Daklicht kunststof golfplaat Gootconstructie goot + beugels zink Kilgoot zink/pvc Boeiboord multiplex Overstek/windveer multiplex Loodslab/loket hellend dak Loodslabben plat dak / slangentoren Dak kantoortje 3,36 m2 1 Dak kantoortje 7,50 m1 1 Dak 278,00 m2 4 Dak 60,00 m2 1 slangentoren 16,12 m2 1 Dak 1,00 st 5 26,60 m1 2 Dak 15,00 m1 3 7,20 m2 1 7,00 m2 1 Dak 6,00 m1 1 Dak 2,50 m1 2 Buitenschilderwerk Buiten schilderwerk boeiboord / windveren hout dekkend Buiten schilderwerk deur hout dekkend Buiten schilderwerk kozijn&raam hout dekkend m2 Dak 22,20 m2 1 s 1,00 st 1 s 21,67 m2 1 4

21 Element Locatie Hvh Ehd Buiten schilderwerk plafond hout dekkend s 8,00 m2 1 Binnenwanden Wandafwerking tegels Algemeen 114,00 m2 1 Vloeren Betonvloer onafgewerkt Vloerafwerking dhg tegels Vloerafwerking betontegels Vloerafwerking tapijt Vloerafwerking linoleum/marmoleum Vloerafwerking schilderwerk Kitvoeg vloer stalling 4 42,30 m2 1 Algemeen 1,00 pst 1 stalling 1,2,3 en magazijn 181,00 m2 6 verdieping 39,10 m2 5 kantoortje 10,50 m2 1 stalling 4 42,30 m2 1 stalling 4 27,00 m1 1 Plafonds Systeemplafond 1,00 pst 1 Binnenkozijnen Binnenkozijnen hout Binnendeur massief 17,04 m2 1 8,00 st 1 Binnentrappen Binnentrap staal Binnentrap staal met houten treden-> jeugdbrandweer Binnentrapleuning metaal stalling 1,2,3 1,00 st 1 stalling 4 1,00 st 1 stalling 1,2,3 1,00 pst 1 Binnenschilderwerk Binnen schilderwerk op basis van BVO 352,00 m2 1 Klimaatinstallaties Radiatoren Schakelkast hijsinrichting slangentoren Schakelkast afzuigventilator Luchtverhitter Afzuigventilator uitlaatgassen tbv brandweerwagens Algemeen 1,00 pst 1 slangentoren 1,00 st 3 stalling 1,2,3 1,00 st 3 stalling 1,2,3 1,00 st 3 stalling 1,2,3 1,00 st 3 Gas, water en sanitair Warm en koudwaterleiding Algemeen 352,00 m2 3 Vuilafvoervoorziening Buitenriolering PVC Binnenriolering algemeen gecombineerd Terrein 1,00 pst 1 Algemeen 1,00 pst 1 5

22 Element Locatie Hvh Ehd Elektrische-installaties Verlichting gebouw per m2 BVO Elektra armaturen buiten TL Verdeelinrichting magazijn Verdeelinrichting slangentoren NEN 3140 inspectie per m2 BVO Algemeen 352,00 m2 4 1,00 st 4 magazijn 1,00 pst 3 slangentoren 1,00 pst 3 Algemeen 352,00 m2 0 Beveiligingsinstallaties Noodverlichtingsunit decentraal- orientatieverlichting / m2 BVO Gebouw/ Algemeen 352,00 m2 1 6

23 RAPPORT Ref: Datum: 18 september 2014 Bijlage 3: Overzicht 20-jarenplan (gedetailleerd)

24 Overzicht 20 - Jarenplan (Gedetailleerd) 6641AC95-1 Brandweergarage Beuningen Van Heemstraweg AC Beuningen Toelichting: Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding. Handeling/Activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd. Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. Startjaar en cyclus: In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden. Totaal: De kosten van de handeling in het betreffende jaar. Alle prijzen zijn exclusief BTW Printdatum:

25 Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Hvh Ehd Stj Cy Prijs/Ehd Totaal 01 s constructie metselwerk Vervangen metselwerk 173,92 m ,37 afwerking voegwerk platvol Herstellen voegwerk Erosie, verwering, 25,00 m2 50,00 verzanding Vervangen voegwerk platvol 173,92 m ,02 constructie staalprofiel rondom overheaddeur vervangen onderdorpel in combinatie met aanbrengen betonvloer Corrosie 1,00 pst,00 Vervangen staalconstructie 20,00 m , Dilatatievoeg kit Vervangen dilatatie kitvoeg Afdichting, manco 1,00 pst,00 Vervangen dilatatie kitvoeg 4,00 m ,79 Damwandprofiel staalplaat, slangentoren Geen actie Beschadiging 1,00 pst 2025, Vervangen damwandprofiel geïsoleerde staalplaat Raamdorpel tegels 128,00 m , Herstellen voegwerk Erosie, verwering, 1,00 pst 150,00 verzanding Vervangen raamdorpel tegelwerk 16,41 m , Vervangen voegwerk tegelwerk raamdorpels Buitenplafond hout / multiplex 16,41 m , Vervangen buitenplafond hout/multiplex Hemelwaterafvoeren kunststof / pvc 8,00 m , vervangen Erosie, verwering 1,00 pst,00 Vervangen afgebroken beugels 1,00 pst,00 18

26 Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Hvh Ehd Stj Cy Prijs/Ehd Totaal Vervangen hemelwaterafvoer pvc 12,00 m , Buitenkozijnen Kozijn buiten hardhout Vervangen kozijn hout 17,25 m , Draai/val/uitzet raam hout Vervangen hang en sluitwerk algemeen 7,00 st ,19 Vervangen raam hout 7,00 st ,20 Controle hang en sluitwerk 3,50 st , Buitendeur hout Vervangen buitendeur hardhout 1,00 st , Vervangen hang en sluitwerk buitendeuren Overheaddeur metaal/ sectional 1,00 st , Reinigen en waxen Verwering poedercoating 48,00 m2 10, Vervangen overheaddeur metaal/sectional 3,00 st ,84 Onderhoudscontract overheaddeur 3,00 st , vervangen staalkabels 3,00 set , Overheaddeur metaal/ sectional Reinigen en waxen Verwering poedercoating 16,00 m2 10, Vervangen overheaddeur metaal/sectional 1,00 st ,84 Onderhoudscontract overheaddeur 1,00 st , vervangen staalkabels 1,00 set ,

27 Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Hvh Ehd Stj Cy Prijs/Ehd Totaal 05 Daken Boeiboord multiplex Vervangen multiplex door boeiboord volkern 7,20 m ,53 Reinigen boeiboord volkern 7,20 m , Overstek/windveer multiplex Vervangen overstek multiplex door 7,00 m ,53 Volkern Reinigen overstek kunststof 7,00 m , Gootconstructie goot + beugels zink Op termijn vervangen Erosie, verwering 1,00 pst 2020,00 Vervangen goot & beugels zink 26,60 m , Reinigen goot zink 26,60 m , Daklicht kunststof golfplaat Dak Vervangen daklicht verbrossing, weekmakeruittrede 1,00 pst,00 Vervangen daklicht kunststof 1,00 st ,25 enkelwandig Dakbedekking bitumen met leislag Dak kantoortje Vervangen dakbedekking bitumen (met leislag) Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking bitumen Loodslabben plat dak / slangentoren Dak 3,36 m ,36 m ,37 50, Herstellen op termijn Onvoldoende fixatie 1,00 pst 250,00 Vervangen loodslabben plat dak 2,50 m , Kilgoot zink/pvc Dak Herstellen met dakvervanging Kruip krimp, thermische 1,00 pst,00 werking Vervangen kilgoot zink/pvc 15,00 m , Reinigen kilgoot zink /pvc 15,00 m , Dak-Golfplaat asbestcement Dak 20

28 Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Hvh Ehd Stj Cy Prijs/Ehd Totaal Vervangen op termijn, afgesleten schutlaag schutlaag aangetast 1,00 pst,00 Vervangen golfplaat asbestcement- 278,00 m ,00 >asbestcement vrij Afvoeren golfplaat asbestcement 62,55 m3 86, Loodslab/loket hellend dak Dak Vervangen loodslabben/loket hellend dak Golfplaat metaal (damwandprofiel) slangentoren slangentoren Vervangen stalen golfplaat geïsoleerde damwandprofiel Golfplaat vezelcement (asbestvrij?) Dak 6,00 m ,12 m ,32 81, Vervangen golfplaat vezelcement (asbestvrij?) Randstrook bitumineus Dak kantoortje 60,00 m , Vervangen randstrook bitumineus (met leislag) 7,50 m , Buitenschilderwerk Buiten schilderwerk boeiboord / windveren hout dekkend Groot schilderwerk boeiboord hout dekkend Buiten schilderwerk deur hout dekkend Groot schilderwerk deur hout dekkend Buiten schilderwerk kozijn&raam hout dekkend m2 Groot schilderwerk kozijn & raam hout dekkend Buiten schilderwerk plafond hout dekkend Groot schilderwerk plafond hout dekkend Dak s s s 22,20 m ,00 st ,67 m ,00 m ,28 76,56 38,28 38,

29 Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Hvh Ehd Stj Cy Prijs/Ehd Totaal 21 Binnenwanden Wandafwerking tegels Algemeen Vervangen wandafwerking wandtegels 114,00 m , Vloeren Betonvloer onafgewerkt stalling 4 Geen onderhoud 42,30 m2 2050,00 Kitvoeg vloer stalling 4 Vervangen kitvoeg vloer 27,00 m ,12 Vloerafwerking schilderwerk stalling 4 Vervangen vloerafwerking kunsthars 42,30 m2 6 38,71 Vloerafwerking linoleum/marmoleum kantoortje Slopen en afvoeren vloerafwerking linoleum 10,50 m ,00 Vervangen vloerafwerking linoleum 10,50 m , Onderhoud vloerafwerking linoleum (nieuwe wax) Onderhoud vloerafwerking linoleum (wax) Vloerafwerking dhg tegels Algemeen 10,50 m ,50 m ,00 2, Vervangen vloerafwerking dhg tegels Vloerafwerking tapijt verdieping 30,00 m , vervangen Slijtage 48,00 pst,00 vervangen Losliggende tegels 12,00 pst,00 Vervangen tapijt 39,10 m , Vloerafwerking betontegels stalling 1,2,3 en magazijn Integraal vervangen betonvloeren BGG Afdichting, manco / betontegels niet vloeistofdicht 181,00 m2 250,

30 Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Hvh Ehd Stj Cy Prijs/Ehd Totaal 23 Plafonds Systeemplafond Vervangen systeemplafond organisch 55,00 m , Binnenkozijnen Binnenkozijnen hout Vervangen kozijn zachthout 17,04 m ,56 Binnendeur massief Vervangen binnendeur massief 8,00 st ,45 Vervangen hang en sluitwerk binnendeuren 8,00 st , Binnentrappen Binnentrap staal met houten treden- > jeugdbrandweer stalling 4 Vervangen binnentrap staal 0,50 st ,66 Binnentrap staal stalling 1,2,3 Vervangen binnentrap staal 1,00 st ,66 Binnentrapleuning metaal stalling 1,2,3 Vervangen binnentrapleuning metaal 1,00 m ,76 29 Binnenschilderwerk Binnen schilderwerk op basis van BVO Groot schilderwerk hout dekkend 352,00 m ,

31 Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Hvh Ehd Stj Cy Prijs/Ehd Totaal 41 Klimaatinstallaties Radiatoren Algemeen Vervangen radiator 10,00 st ,43 Luchtverhitter stalling 1,2,3 Volgen verouderingskromme Verval meer dan 75% van de levensduur 1,00 pst 2020,00 Vervangen luchtverhitter tot 15 kw 1,00 st , Onderhoud luchtverhitter 1,00 pst , Afzuigventilator uitlaatgassen tbv brandweerwagens stalling 1,2,3 Vervangen op termijn Verval meer dan 75% van de levensduur 0, ,00 Vervangen afzuigventilator 1,00 st ,09 uitlaatgassen Onderhoud afzuigventilator 1,00 st ,06 uitlaatgassen Schakelkast afzuigventilator stalling 1,2, Volgen verouderingskromme Verval meer dan 75% van de levensduur 1,00 pst 2020,00 Vervangen schakelkast algemeen 1,00 st , Schakelkast hijsinrichting slangentoren slangentoren Volgen verouderingskromme Verval meer dan 75% van de levensduur 1,00 pst 2020,00 Vervangen schakelkast algemeen 1,00 st , Gas, water en sanitair Warm en koudwaterleiding Algemeen Keerklep plaatsen Zogenoemde "hot spots" bij 1,00 pst 2014,00 drinkwaterleiding Vervangen waterleiding per m2 Bvo 352,00 m ,

32 Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Hvh Ehd Stj Cy Prijs/Ehd Totaal 43 Vuilafvoervoorziening Binnenriolering algemeen gecombineerd Algemeen Vervangen binnenriolering 25,00 m ,00 Buitenriolering PVC Terrein Vervangen buiteriolering PVC 0,50 pst ,00 Doorspoelen buiteriolering PVC 1,00 pst , Elektrische-installaties Verlichting gebouw per m2 BVO Algemeen vervangen armaturen Beschadigde beschermkappen en roosters 1,00 pst,00 Vervangen armaturen Verval meer dan 75% van de 1,00 pst,00 levensduur Vervangen armaturen binnen=>hf 422,40 m , Vervangen lampen binnengroepsremplce=> HF Elektra armaturen buiten TL 422,40 m , Op termijn vervangen Kunststof onderdeel uitgehard 1,00 pst,00 Vervangen armaturen buiten TL 1,00 st ,00 Vervangen lampen buiten TL 1,00 st , Verdeelinrichting slangentoren slangentoren Volgen verouderingskromme Verval meer dan 75% van de levensduur 1,00 pst 2020,00 Vervangen verdeelinrichting 1,00 st ,56 slangentoren Verdeelinrichting magazijn magazijn Volgen verouderingskromme Verval meer dan 75% van de levensduur 1,00 pst 2020,00 Vervangen verdeelinrichting 1,00 st ,56 slangentoren NEN 3140 inspectie per m2 BVO Algemeen

33 Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Hvh Ehd Stj Cy Prijs/Ehd Totaal NEN 3140 per m2 352,00 m , Beveiligingsinstallaties Noodverlichtingsunit decentraalorientatieverlichting / m2 BVO Gebouw/ Algemeen Vervangen noodverlichtingsunit - 352,00 m ,43 orientatieverlichting Controle noodverlichting 352,00 m , Vervangen noodaccu 352,00 m2 5 1, Totaal object Btw Totaal inclusief BTW

34 RAPPORT Ref: Datum: 18 september 2014 Bijlage 4: Overzicht 20-jarenplan (hoofdgroepen)

35 Overzicht 20 - Jarenplan (Hoofdgroepen) 6641AC95-1 Brandweergarage Beuningen Van Heemstraweg AC Beuningen Toelichting: Omschrijving: De omschrijving van de hoofdgroepen, bijvoorbeeld Klimaatinstallaties. Prijs: Deze prijzen zijn de totalen per hoofdgroep. Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de totalen van de betreffende groepen (bijvoorbeeld Klimaatinstallaties ) over een aantal jaren bij elkaar te tellen. Alle prijzen zijn exclusief BTW Printdatum:

36 Code Hoofdgroep Totaal 01 s Buitenkozijnen Daken Buitenschilderwerk Binnenwanden Vloeren Plafonds Binnenkozijnen Binnentrappen 29 Binnenschilderwerk Klimaatinstallaties Gas, water en sanitair Vuilafvoervoorziening Elektrische-installaties Beveiligingsinstallaties Totaal object Btw Totaal inclusief BTW

37 RAPPORT Ref: Datum: 18 september 2014 Bijlage 5: Jaarplan 2014

38 Jaarplan AC95-1 Brandweergarage Beuningen Van Heemstraweg AC Beuningen Toelichting: Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding. Locatie: De plaats waar het element of gebrek zich bevindt. Handeling/Activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd. Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid. De regels die zijn gemarkeerd met een blokje zijn in het hoofdstuk Bevindingen/gebreken verder uitgewerkt. De overige regels zijn planmatig. Alle prijzen zijn exclusief BTW Printdatum:

39 Element/Locatie Handeling - Gebrek Hvh Ehd Buitenkozijnen Overheaddeur metaal/ sectional Overheaddeur metaal/ sectional Onderhoudscontract overheaddeur Onderhoudscontract overheaddeur 3,00 st 1,00 st Daken Gootconstructie goot + beugels zink Reinigen goot zink 26,60 m Vloeren Vloerafwerking linoleum/marmoleum kantoortje Onderhoud vloerafwerking linoleum (wax) 10,50 m Klimaatinstallaties Luchtverhitter stalling 1,2,3 Afzuigventilator uitlaatgassen tbv brandweerwagens stalling 1,2,3 Onderhoud luchtverhitter Onderhoud afzuigventilator uitlaatgassen 1,00 pst 1,00 st Gas, water en sanitair Warm en koudwaterleiding Algemeen Keerklep plaatsen Zogenoemde "hot spots" bij drinkwaterleiding 1,00 pst 44 Elektrische-installaties NEN 3140 inspectie per m2 BVO Algemeen NEN 3140 per m2 352,00 m Beveiligingsinstallaties Noodverlichtingsunit decentraalorientatieverlichting / m2 BVO Gebouw/ Algemeen Controle noodverlichting 352,00 m2 49 Totaal object Btw 358 Totaal inclusief BTW

40 RAPPORT Ref: Datum: 18 september 2014 Bijlage 6: Planning 10 jaren

41 Planning 10 - Jaren 6641AC95-1 Brandweergarage Beuningen Van Heemstraweg AC Beuningen Toelichting: Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding. Handeling/Activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd. Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. Startjaar en cyclus: In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden. Alle prijzen zijn exclusief BTW Printdatum:

42 Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Hvh Ehd Stj Cy s 2111 constructie metselwerk Vervangen metselwerk 173,92 m afwerking voegwerk platvol Herstellen voegwerk Erosie, verwering, verzanding 25,00 m2 Vervangen voegwerk platvol 173,92 m constructie staalprofiel rondom overheaddeur vervangen onderdorpel in combinatie met aanbrengen betonvloer Vervangen staalconstructie Corrosie 1,00 pst 20,00 m Dilatatievoeg kit Vervangen dilatatie kitvoeg Afdichting, manco 1,00 pst Vervangen dilatatie kitvoeg 4,00 m Damwandprofiel staalplaat, slangentoren Geen actie Beschadiging 1,00 pst Vervangen damwandprofiel geïsoleerde staalplaat Raamdorpel tegels 128,00 m Herstellen voegwerk Erosie, verwering, verzanding 1,00 pst Vervangen raamdorpel tegelwerk 16,41 m Vervangen voegwerk tegelwerk raamdorpels Buitenplafond hout / multiplex 16,41 m Vervangen buitenplafond hout/multiplex Hemelwaterafvoeren kunststof / pvc 8,00 m vervangen Vervangen Erosie, verwering afgebroken beugels 1,00 pst 1,00 pst 33

43 Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Hvh Ehd Stj Cy Vervangen hemelwaterafvoer pvc 12,00 m Buitenkozijnen 3111 Kozijn buiten hardhout Vervangen kozijn hout 17,25 m Draai/val/uitzet raam hout Vervangen hang en sluitwerk algemeen Vervangen raam hout Controle hang en sluitwerk 7,00 st ,00 st ,50 st Buitendeur hout Vervangen buitendeur hardhout 1,00 st Vervangen hang en sluitwerk buitendeuren Overheaddeur metaal/ sectional 1,00 st 24 Reinigen en waxen Verwering poedercoating 48,00 m2 Vervangen overheaddeur metaal/sectional Onderhoudscontract overheaddeur 3,00 st ,00 st vervangen staalkabels 3,00 set Overheaddeur metaal/ sectional Reinigen en waxen Verwering poedercoating 16,00 m2 Vervangen overheaddeur metaal/sectional Onderhoudscontract overheaddeur 1,00 st ,00 st vervangen staalkabels 1,00 set Daken 2116 Boeiboord multiplex Vervangen multiplex door boeiboord volkern Reinigen boeiboord volkern 7,20 m ,20 m

44 Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Hvh Ehd Stj Cy Overstek/windveer multiplex Vervangen overstek multiplex door Volkern Reinigen overstek kunststof 7,00 m ,00 m Gootconstructie goot + beugels zink Op termijn vervangen Vervangen goot & beugels zink Reinigen goot zink Erosie, verwering 1,00 pst ,60 m ,60 m Daklicht kunststof golfplaat Dak 4711 Vervangen daklicht Vervangen daklicht kunststof enkelwandig Dakbedekking bitumen met leislag verbrossing, weekmakeruittrede Dak kantoortje 1,00 pst 1,00 st Vervangen dakbedekking bitumen (met leislag) Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking bitumen Loodslabben plat dak / slangentoren Dak 3,36 m ,36 m Herstellen op termijn Vervangen loodslabben plat dak Onvoldoende fixatie 1,00 pst 2,50 m Kilgoot zink/pvc Dak Herstellen met dakvervanging Vervangen kilgoot zink/pvc Reinigen kilgoot zink /pvc Kruip krimp, thermische werking 1,00 pst 15,00 m ,00 m Dak-Golfplaat asbestcement Dak Vervangen op termijn, afgesleten schutlaag Vervangen golfplaat asbestcement- >asbestcement vrij Afvoeren golfplaat asbestcement schutlaag aangetast 1,00 pst 278,00 m ,55 m Loodslab/loket hellend dak Dak 35

45 Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Hvh Ehd Stj Cy Vervangen loodslabben/loket hellend dak Golfplaat metaal (damwandprofiel) slangentoren Vervangen stalen golfplaat geïsoleerde damwandprofiel Golfplaat vezelcement (asbestvrij?) Dak slangentoren 6,00 m ,12 m Vervangen golfplaat vezelcement (asbestvrij?) Randstrook bitumineus Dak kantoortje 60,00 m2 24 Vervangen randstrook bitumineus (met leislag) 09 Buitenschilderwerk Buiten schilderwerk boeiboord / windveren hout dekkend Groot schilderwerk boeiboord hout dekkend Buiten schilderwerk deur hout dekkend Groot schilderwerk deur hout dekkend Buiten schilderwerk kozijn&raam hout dekkend m2 Groot schilderwerk kozijn & raam hout dekkend Buiten schilderwerk plafond hout dekkend Groot schilderwerk plafond hout dekkend 21 Binnenwanden Dak s s s 7,50 m ,20 m ,00 st ,67 m ,00 m Wandafwerking tegels Algemeen Vervangen wandafwerking wandtegels 22 Vloeren 114,00 m Betonvloer onafgewerkt stalling 4 Geen onderhoud 42,30 m Kitvoeg vloer stalling 4 Vervangen kitvoeg vloer 27,00 m

46 Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Hvh Ehd Stj Cy Vloerafwerking schilderwerk stalling 4 Vervangen vloerafwerking kunsthars 42,30 m Vloerafwerking linoleum/marmoleum kantoortje Slopen en afvoeren vloerafwerking linoleum 10,50 m Vervangen vloerafwerking linoleum 10,50 m Onderhoud vloerafwerking linoleum (nieuwe wax) 10,50 m Onderhoud vloerafwerking linoleum (wax) Vloerafwerking dhg tegels Algemeen 10,50 m Vervangen vloerafwerking dhg tegels Vloerafwerking tapijt verdieping 30,00 m vervangen Slijtage 48,00 pst vervangen Losliggende tegels 12,00 pst Vervangen tapijt 39,10 m Vloerafwerking betontegels stalling 1,2,3 en magazijn Integraal vervangen betonvloeren BGG 23 Plafonds Afdichting, manco / betontegels niet vloeistofdicht 181,00 m Systeemplafond Vervangen systeemplafond organisch 55,00 m Binnenkozijnen 3211 Binnenkozijnen hout Vervangen kozijn zachthout 17,04 m Binnendeur massief Vervangen binnendeur massief Vervangen hang en sluitwerk binnendeuren 8,00 st ,00 st

47 Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Hvh Ehd Stj Cy Binnentrappen 2410 Binnentrap staal met houten treden- > jeugdbrandweer stalling 4 Vervangen binnentrap staal 0,50 st Binnentrap staal stalling 1,2,3 Vervangen binnentrap staal 1,00 st Binnentrapleuning metaal stalling 1,2,3 Vervangen binnentrapleuning metaal 1,00 m Binnenschilderwerk 4622 Binnen schilderwerk op basis van BVO Groot schilderwerk hout dekkend 352,00 m Klimaatinstallaties 5611 Radiatoren Algemeen Vervangen radiator 10,00 st Luchtverhitter stalling 1,2,3 Volgen verouderingskromme Vervangen luchtverhitter tot 15 kw Onderhoud luchtverhitter Verval meer dan 75% van de levensduur 1,00 pst ,00 st ,00 pst Afzuigventilator uitlaatgassen tbv brandweerwagens stalling 1,2,3 Vervangen op termijn Verval meer dan 75% van de levensduur Vervangen afzuigventilator uitlaatgassen Onderhoud afzuigventilator uitlaatgassen Schakelkast afzuigventilator stalling 1,2,3 0, ,00 st ,00 st Volgen verouderingskromme Vervangen schakelkast algemeen Verval meer dan 75% van de levensduur 1,00 pst ,00 st

48 Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Hvh Ehd Stj Cy Schakelkast hijsinrichting slangentoren slangentoren Volgen verouderingskromme Verval meer dan 75% van de levensduur 1,00 pst 2020 Vervangen schakelkast algemeen 1,00 st Gas, water en sanitair 5310 Warm en koudwaterleiding Algemeen Keerklep plaatsen Vervangen waterleiding per m2 Bvo Zogenoemde "hot spots" bij drinkwaterleiding 1,00 pst ,00 m Vuilafvoervoorziening 5240 Binnenriolering algemeen gecombineerd Algemeen Vervangen binnenriolering 25,00 m Buitenriolering PVC Terrein Vervangen buiteriolering PVC 0,50 pst Doorspoelen buiteriolering PVC 1,00 pst Elektrische-installaties 6311 Verlichting gebouw per m2 BVO Algemeen vervangen armaturen Beschadigde beschermkappen en roosters 1,00 pst Vervangen armaturen Verval meer dan 75% van de levensduur 1,00 pst Vervangen armaturen binnen=>hf 422,40 m Vervangen lampen binnengroepsremplce=> HF Elektra armaturen buiten TL 422,40 m Op termijn vervangen Kunststof onderdeel uitgehard 1,00 pst Vervangen armaturen buiten TL 1,00 st 20 Vervangen lampen buiten TL 1,00 st Verdeelinrichting slangentoren slangentoren 39

49 Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Hvh Ehd Stj Cy Volgen verouderingskromme Verval meer dan 75% van de levensduur 1,00 pst Vervangen verdeelinrichting slangentoren Verdeelinrichting magazijn magazijn 1,00 st Volgen verouderingskromme Verval meer dan 75% van de levensduur 1,00 pst Vervangen verdeelinrichting slangentoren NEN 3140 inspectie per m2 BVO Algemeen 1,00 st NEN 3140 per m2 352,00 m Beveiligingsinstallaties 6320 Noodverlichtingsunit decentraalorientatieverlichting / m2 BVO Gebouw/ Algemeen Vervangen noodverlichtingsunit - orientatieverlichting 352,00 m Controle noodverlichting 352,00 m Vervangen noodaccu 352,00 m2 5 40

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan BOUW2013 Appartementen De Netelhorst 17 Hattem Dit rapport is gemaakt met het meerjarenonderhoudsprogramma O-Prognose. De software is geschikt voor de NEN 2767 Het rapport bestaat

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Den Haag Bas Hoeing Ruben Van Wijk FD4C Algemene Objectgegevens Object: Objectcode: 006-911 Opdrachtgever: Naam: Adres: Postcode: Plaats: Telefoon: Hoeing 595 EE Den Haag 070-819746

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan VVE Zeewijkplein 2-252 Zeewijkplein 2-252 IJmuiden Printdatum : 3-12-2010 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheerd weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren

Nadere informatie

M.O.B. Consultancy bv

M.O.B. Consultancy bv M.O.B. Consultancy bv Meerjarenonderhoudsplan Verenigingsplein MOB Consultancy b.v. Jacob Catslaan 23 3705 BN Zeist www.mob.nl info@mob.nl 030-6940000 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert

Nadere informatie

Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan

Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan VD12-012-2 DEMO Vasco de Gammastraat Amsterdam De Vastgoeddokter Westzijde 422 1506 GM ZAANDAM 075-631 03 75 www.vastgoeddokter.com info@vastgoeddokter.com Algemene Objectgegevens

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan AMSTERDAM Dit rapport is gemaakt met het meerjarenonderhoudsprogramma O-Prognose. De software is geschikt voor de NEN 2767 Het rapport bestaat uit verschillende onderdelen, zoals

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 14-HKB Bibliotheek Herkenbosch Europalaan Centrum 3 Herkenbosch 1 Inhoudsopgave Inleiding Elementenoverzicht Bevindingen Overzicht 10 - jarenplan (Hoofdgroepen) 2 INLEIDING Iedere

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MFC ZIE BIJGEVOEGD DOCUMENT SAMENVATTING OBJECT 2 90940 MFC Algemene Objectgegevens Code Code 90940 Object Type Plaats MFC Inspecteur Inspectiedatum Dhr. D.J. van Veen 27-9-2011

Nadere informatie

Kapitalisatie 2006. 15 jaren. 12 appartementen. Demostraat 2 t/m 24 1234 AB Demostad. Toelichting op dit rapport: Onkosten:

Kapitalisatie 2006. 15 jaren. 12 appartementen. Demostraat 2 t/m 24 1234 AB Demostad. Toelichting op dit rapport: Onkosten: Kapitalisatie 2006 15 jaren 12 appartementen Demostraat 2 t/m 24 1234 AB Demostad Toelichting op dit rapport: Onkosten: Reservering: Saldo: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar. De gemiddelde

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Middenwoning Nijhofflaan 126 Veenendaal 5-12-2008 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan appartementen Dorpsweg 126abc-140abc Rotterdam Algemene Objectgegevens Code Code 20110114 Object Type Adres Postcode Plaats Telefoon appartementen Dorpsweg 126abc-140abc 3083LG

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan. Appartementencomplex

Meerjarenonderhoudsplan. Appartementencomplex Meerjarenonderhoudsplan Appartementencomplex Amsterdam Algemene Objectgegevens Object Naam Appartementencomplex Aantal eenheden 68 Plaats Amsterdam Inspecteur C. van Iersel en R Wilcke Inspectiedatum 9-1-

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Schoolgebouw Regentesselaan 10 AMSTERDAM INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MFC ZIE BIJGEVOEGD DOCUMENT SAMENVATTING OBJECT 2 90940 MFC Algemene Objectgegevens Code Code 90940 Object Type Plaats MFC Inspecteur Inspectiedatum Dhr. D.J. van Veen 27-9-2011

Nadere informatie

Bruijnstraat 38-90, Mathenesserdijk , Rosener Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam

Bruijnstraat 38-90, Mathenesserdijk , Rosener Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam Jaarplan Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam Toelichting: Element: Gebrek: Locatie: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Totaal: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan BRUG2010-01 Spoorbrug Hanzeboog 1 INLEIDING Iedere organisatie die bruggen, sluizen, tunnels, etc. beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder bouwdeel

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan DEMOPROJECT Appartementencomplex Demoplein 1 Amsterdam Dit rapport is gemaakt met het meerjarenonderhoudsprogramma O-Prognose. De software is geschikt voor de NEN 2767 Het rapport

Nadere informatie

Meerjaren onderhoudsplan parkeergarage. Voorsterbeeklaan, Heycopstraat en Eeldendiephof Utrecht

Meerjaren onderhoudsplan parkeergarage. Voorsterbeeklaan, Heycopstraat en Eeldendiephof Utrecht Meerjaren onderhoudsplan parkeergarage Voorsterbeeklaan, Heycopstraat en Eeldendiephof Utrecht INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 29-HKB Kapel Nistype Molenbergerweg-Steegstraat Herkenbosch Inhoudsopgave Inleiding Elementenoverzicht Bevindingen Overzicht 0 - jarenplan (Hoofdgroepen) 2 INLEIDING Iedere organisatie

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 91038-1 Schoolgebouw Zomaar ergens Aarde 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot of

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MFC ZIE BIJGEVOEGD DOCUMENT SAMENVATTING OBJECT 2 90940 MFC Algemene Objectgegevens Code Code 90940 Object Type Plaats MFC Inspecteur Inspectiedatum Dhr. D.J. van Veen 27-9-2011

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan AMND12 Amstelveste Statenjachtstraat 22-104 Amsterdam-Noord Kantoorpand met 41 bedrijfsunits 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Demostraat Demostad Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht NEN 767 - Bevindingen Jaarplan - 018 Overzicht 5 - jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 5 -

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Bestevãerstraaat 128, De Rijpstraat 131 Amsterdam - De bedragen zijn in deze planning 2% per jaar geïndexeerd. - Er is 6% voor onderhoudsbegeleiding opgenomen - Alle onderhoud behoevende

Nadere informatie

Bruijnstraat 38-90, Mathenesserdijk , Rosener Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam

Bruijnstraat 38-90, Mathenesserdijk , Rosener Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam Jaarplan Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam Toelichting: Element: Gebrek: Locatie: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Totaal: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeld_mjop Bedrijfspand Locomotiefstraat 50 Utrecht

Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeld_mjop Bedrijfspand Locomotiefstraat 50 Utrecht Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeld_mjop Bedrijfspand Locomotiefstraat 50 Utrecht INLEIDING Zekerheid over uw vastgoed! Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van

Nadere informatie

Overzicht 20 - Jarenplan (Gedetailleerd)

Overzicht 20 - Jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 2 - Jarenplan (Gedetailleerd) 1 Nozem en de Non Anthonie Verherentstraat 1 1961GD Heemskerk Toelichting: Element: Gebrek: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Startjaar en cyclus: : Een

Nadere informatie

Meerjarenplanning 90753 Familie van Donk Leliestraat 25 Barendrecht

Meerjarenplanning 90753 Familie van Donk Leliestraat 25 Barendrecht Meerjarenplanning Leliestraat 25 Barendrecht Algemene Objectgegevens Code Code 90753 Object Naam Familie van Donk Aantal eenheden Adres Leliestraat 25 Postcode 235GT Plaats Barendrecht Telefoon 08069037

Nadere informatie

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767)

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) VSGK_2013-01 Kantoorgebouw Industrielaan 2 Amsterdam De bedragen in deze begroting zijn niet geindexeerd. 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan/ Conditiemeting NEN2767

Meerjarenonderhoudsplan/ Conditiemeting NEN2767 Meerjarenonderhoudsplan/ Conditiemeting NEN2767 Voormalig Radiodistributiecentrale Menno van Coehoornstraat 4 Utrecht Object aan de Menno van Coehoornstraat 4 te Utrecht 1. Inleiding Iedere organisatie

Nadere informatie

Overzicht 10-jarenplan (Gedetailleerd)

Overzicht 10-jarenplan (Gedetailleerd) (Gedetailleerd) 2006002-5 VvE Buizenwerf/Oostmaaslaan Buizenwerf 53 t/m 253 3063 AB Rotterdam Toelichting op dit overzicht: Element: Gebrek: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Startjaar en cyclus:

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MJOP378400 Sarphatistraat 562-568 Amsterdam Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht NEN 2767 - Bevindingen Jaarplan - 2017 Overzicht 20 - jarenplan (Hoofdgroepen)

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 20100107 24 Appartementen VvE Quercus 1 Blikveldweg 22-68 Almere 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is.

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 91008 VvE Hogeweg 90 Hogeweg 90 Amsterdam Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht Bevindingen Jaarplan - 2015 Overzicht 20 - jarenplan (Gedetailleerd)

Nadere informatie

Conditiemeting/bevindingen

Conditiemeting/bevindingen meting/bevindingen 9976 Appartementencomplex Juliana van Stolberglaan -12, Adelheidstraat 122-14 2595 CL Den Haag Toelichting op dit overzicht: Element: Gebrek: Locatie: Handeling/ Hoeveelheid/eenheid:

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 130130 VvE Monchy State Klaverlaan 4, 10 t/m 132 Arnhem Algemene Objectgegevens Code Code 130130 Object Naam VvE Monchy State Aantal eenheden 65 Adres Klaverlaan 4, 10 t/m 132 Postcode

Nadere informatie

Overzicht 20 - jarenplan

Overzicht 20 - jarenplan Overzicht 2 - jarenplan Toelichting: Objecten: Prijs: : De objecten waarover het totaal is berekend. Deze prijzen zijn de totalen per object. Deze prijs wordt uitgerekend door de totalen van het betreffende

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Appartementencomplex VvE Leeuwestein Marialaan 200 t/m 400 Nijmegen Samengesteld door: Wits Utrecht B.V. Algemene Objectgegevens Code Code 110002-27 Object Type Aantal eenheden

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Demo Demo Comlex Voorbeeldlaan Voorbeeldstad Dorrestijn Vastgoed Advies BV Holevoetplein 299-A 3925 CA Scherpenzeel 033 2770705 info@dva-bv.nl www.dva-bv.nl INLEIDING Iedere organisatie

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Blikveldweg 22-68 Almere 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop van tijd

Nadere informatie

Conditiemeting conform de NEN2767

Conditiemeting conform de NEN2767 Conditiemeting conform de NEN767 31AM6 Voorstraat Voorstraat 6/6b Utrecht 30-07-014 1 Algemene Objectgegevens Code Code 31AM6 Object Naam Voorstraat Adres Voorstraat 6/6b Postcode Plaats 31 AM Utrecht

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 97BC117 RENSWOUDE Dorpsstraat 117 Renswoude -5-15 1 Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Overzicht - jarenplan (Hoofdgroepen) Overzicht - jarenplan (Hoofdgroepen) Overzicht

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 18-PTH CC De Beuk Nieuw Holsterweg 25 Posterholt 1 Inhoudsopgave Inleiding Elementenoverzicht Bevindingen Overzicht 10 - jarenplan (Hoofdgroepen) 2 INLEIDING Iedere organisatie

Nadere informatie

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767)

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) INST2013 Schoolgebouw Industrielaan 2 Amsterdam Voorbeeld onderhoudsproject op installatiegebied. De bedragen in deze begroting zijn niet geindexeerd. INLEIDING Iedere

Nadere informatie

Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd)

Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd) Westerdoksdijk 1013 AD Amsterdam Toelichting: Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Gebrek:

Nadere informatie

& '' ( ))* +! #+' '" )

& '' ( ))* +! #+' ' ) !"#"$%$ & '' ( ))* +! # #'"#!+#+" # #'",##' #+' '" ) INHOUDSOPGAVE 2 1. INLEIDING EN ACHTERGROND 3 2. DOELSTELLINGEN 3 3. UITSPLITSING VAN HET ONDERHOUD 4 4. BEVINDINGEN 5 5. MEERJAREN ONDERHOUDSPLANNING

Nadere informatie

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Industrielaan 2 Amsterdam

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Industrielaan 2 Amsterdam Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Industrielaan 2 Amsterdam Voorbeeld onderhoudsproject op installatiegebied. De bedragen in deze begroting zijn niet geindexeerd. INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen

Nadere informatie

MEERJARENONDERHOUDSBEGROTING Installaties [Definitief Rapport]

MEERJARENONDERHOUDSBEGROTING Installaties [Definitief Rapport] MEERJARENONDERHOUDSBEGROTING Installaties [Definitief Rapport] Fidelishof, Kloosterstraat en Zeestraat IJmuiden Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht NEN 2767 - Bevindingen

Nadere informatie

Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden

Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot of klein,

Nadere informatie

Warme Opname. VT2000-WO VvE Voorbeeld 1 t/m 40. Voorbeeldstraat 1 t/m 40. Voorbeeldstad

Warme Opname. VT2000-WO VvE Voorbeeld 1 t/m 40. Voorbeeldstraat 1 t/m 40. Voorbeeldstad Warme Opname VT2000-WO VvE Voorbeeld 1 t/m 40 Voorbeeldstraat 1 t/m 40 Voorbeeldstad VT2000 B.V., Stoelmatter 100 te Wateringen, Postbus 69, 2290 AB Wateringen, Tel: (0174) 28 62 62, Fax: (0174) 28 62

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Appartementen / Winkelcentrum Tolsteeg - Hoograven Smaragdplein Utrecht INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 20-04-2016 Startjaar rapport: 2016 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 2016 20-04-2016 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen

Nadere informatie

Meerjaren Onderhoudsplan

Meerjaren Onderhoudsplan Meerjaren Onderhoudsplan Appartementencomplex Van Tuyll van Serooskerkenweg 50-58 Amsterdam Printdatum : 9-5-2016 2011, de HuisHouding Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Adres modelwoning Exterieur

Adres modelwoning Exterieur 1111101 Adres modelwoning Exterieur Gevels Gevelconstructie baksteen 7.9 m2 Loszittend, onsamenhangend 21% Slopen/verwijderen Stenen ontbreken van rollaag tuinmuur achter en staat los. 1% Vervuiling stenen

Nadere informatie

Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan Rapport

Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan Rapport Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan Rapport Projectnummer : 4522999 Datum : 01-01-2013 Inhoudsopgave Gebouwinformatie 3 Adresgegevens. 3 Gebouwkenmerken.. 3 Geconstateerde onderhoudsconditie 4 Doel meerjaren

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 21-11-2017 Startjaar rapport: 2018 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 2018 21-11-2017 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen

Nadere informatie

Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd)

Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd) Westerdoksdijk 1013 AD Amsterdam Toelichting: Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Gebrek:

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan VvE 4.11 Gereed Pleinweg 83-85 Rotterdam INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop

Nadere informatie

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Bevindingen 01 BTI VvE VOC Cour Westerdoksdijk 1013 AD Amsterdam Toelichting: Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Bevinding: Een

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 01-PTH Basisschool De Draaiende Wieken Streekselweg 6 Posterholt 1 Inhoudsopgave Inleiding Elementenoverzicht Bevindingen Overzicht 10 - jarenplan (Hoofdgroepen) 2 INLEIDING Iedere

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Meerjarenonderhoudsplanning 16-05-2014 Bladzijde 1 van 37 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3 Reserverings- en afschrijvingsoverzicht 4 Elementenlijst, met conditie

Nadere informatie

Overzicht 20 - Jarenplan (Gedetailleerd)

Overzicht 20 - Jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 20 - Jarenplan (Gedetailleerd) Burgemeester de Bordesstraat 80 1404 GZ Bussum Toelichting: Element: Gebrek: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Startjaar en cyclus: : Een omschrijving

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 07-11-2013 Startjaar rapport: 2013 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen 4- Reserverings-

Nadere informatie

Kapitalisatie jaren. Appartementen. Ruigenhoek EN Rotterdam. Toelichting op dit rapport: Onkosten:

Kapitalisatie jaren. Appartementen. Ruigenhoek EN Rotterdam. Toelichting op dit rapport: Onkosten: Kapitalisatie 2009 15 jaren Appartementen Ruigenhoek 62-140 3085 EN Rotterdam Toelichting op dit rapport: Onkosten: Reservering: Saldo: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar. De gemiddelde reservering

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MJOP378568 VVE DUA Amersfoort Piet mondriaanplein 189-313 Amersfoort Inleiding Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is.

Nadere informatie

Overzicht 5 - Jarenplan (Gedetailleerd)

Overzicht 5 - Jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 5 - Jarenplan (Gedetailleerd) 0527 Bedrijfshuisvesting 26. 3565 CK Utrecht Toelichting: Element: Gebrek: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Startjaar en cyclus: : Een omschrijving van

Nadere informatie

Overschieseweg 34-G (MOP) Den Haag

Overschieseweg 34-G (MOP) Den Haag Htv Bouwtechniek Overschieseweg 34-G NL 30444 EE Rotterdam Tel: 0100 4 47 70 www.htv-bouwtechniek.nl Meerjaren Onderhouds Plan (MOP) Kluswooncomplex Stortenbekerstraat 205 Den Haag Opgesteld: 23 April

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MJOP378568 VVE DUA Amersfoort Pietmondriaanplein 189-313 Amersfoort Aansprakelijkheid: Op de uitvoering en de resultaten van dit rapport zijn de algemene leveringsvoorwaarden van

Nadere informatie

Beheer en Onderhoudsplan

Beheer en Onderhoudsplan Beheer en Onderhoudsplan Essenburgsingel 108 ROTTERDAM Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht Bevindingen Jaarplan - Overzicht 10 - jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 10 -

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Maresingel 63 t/m 65 Leiden Algemene Objectgegevens Code Code Object Naam V084 VvE Maresingel Adres Maresingel 63 t/m 65 Postcode Plaats 2316 HE Leiden Telefoon 071-4026021 Inspecteur

Nadere informatie

Kapitalisatie 15 - Jaren

Kapitalisatie 15 - Jaren Kapitalisatie 15 - Jaren 109799 Appartementencomplex (35x) Schierstin 1-80 1082 TC Amsterdam Toelichting: Onkosten: Reservering: Saldo: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar. De gemiddelde reservering

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 58-MFT Tennisclub Montfort (LTC Montfort) Achter de Hoven 10 Montfort 1 Inhoudsopgave Inleiding Elementenoverzicht Bevindingen Overzicht 10 - jarenplan (Hoofdgroepen) 2 INLEIDING

Nadere informatie

Voorstel. Algemene toelichting AGP 4

Voorstel. Algemene toelichting AGP 4 Voorstel AGP 4 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 7 juli 2016 Bijlage : 2 Steller : A. Hellings/R. Staal Onderwerp : Huisvestingsplan Brandweer, kazernes Algemene toelichting Op 24 juni 2015 hebben wij u geïnformeerd

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 98090 VvE Van Dorp A1/A2 Hoofdsplitsing Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam INLEIDING Bij planmatig onderhoud gaat men uit van een theoretische cyclus in combinatie met

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Demo Demo Comlex Voorbeeldlaan Voorbeeldstad Dorrestijn Vastgoed BV Holevoetplein 299-A 3925 CA Scherpenzeel 033 2770705 info@dva-bv.nl www.dva-bv.nl 05-02-2016 1 INLEIDING Iedere

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen 3 mjop gebouwen 2015/0109wma

Nota van Inlichtingen 3 mjop gebouwen 2015/0109wma Nota van Inlichtingen 3 mjop gebouwen Nr. Pag. Vraag: Antwoord (in te vullen door Aanbestedende dienst): Bestek 1. Het uitgangspunt is nu geheel gewijzigd naar aanleiding van de originele vraagstelling.

Nadere informatie

Aankoopkeuring VOORBEELD Tussenwoning VOORBEELD VOORBEELD

Aankoopkeuring VOORBEELD Tussenwoning VOORBEELD VOORBEELD Aankoopkeuring Tussenwoning I. Toelichting bij het Bouwkundig Rapport. Doel van de keuring Bij de aankoop van de woning is het eerste doel van de keuring het verkrijgen van inzicht in de kosten van direct

Nadere informatie

Planning 10 - Jaren Bedrijfshuisvesting. Tennesseedreef 7, 9, 13 en Texasdreef 14, 16, 18, 20, 22, 24 en CK Utrecht.

Planning 10 - Jaren Bedrijfshuisvesting. Tennesseedreef 7, 9, 13 en Texasdreef 14, 16, 18, 20, 22, 24 en CK Utrecht. Planning 1 - Jaren 213527 Bedrijfshuisvesting Tennesseedreef 7, 9, 13 en Texasdreef 14, 16, 18, 2, 22, 24 en 26. 3565 CK Utrecht Toelichting: Element: Gebrek: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid:

Nadere informatie

Opmerking Hoeveelh. Eenheid. 77 st Buitendeuren hout vzv schilderwerk 38 st Buitendeuren mpx vzv blanke lak 1 st Buitendeur glas 116 stu

Opmerking Hoeveelh. Eenheid. 77 st Buitendeuren hout vzv schilderwerk 38 st Buitendeuren mpx vzv blanke lak 1 st Buitendeur glas 116 stu Meerjarenonderhoudsbegroting VvE Oosterpark Clusternummer : 120000650 (VvE Oosterpark) 1 2 3 4 Onderhoudsuitgaven komende 15 jaar: 554.214 Totaal exclusief BTW 6% 0 0 0 0 Totaal exclusief BTW 21% 18.000

Nadere informatie

KWK Huisvesting ft Vastgoed. Achterstallig onderhoud en toetsing van de eisen uit de privatiseringsovereenkomst

KWK Huisvesting ft Vastgoed. Achterstallig onderhoud en toetsing van de eisen uit de privatiseringsovereenkomst Gemeente Geldermalsen Afd./nr. KWK Huisvesting ft Vastgoed Regisseurs van uw succes 1 4 APR 2015 15.006677 RAPPORT Achterstallig onderhoud en toetsing van de eisen uit de privatiseringsovereenkomst Sporthal

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 172605 Appartementen Rooseveltlaan 198 I-IV Amsterdam 26-07-2016 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is.

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Expertlaan 1 Bestkoop INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop van tijd onderhoud

Nadere informatie

Conditiemeting conform de NEN2767

Conditiemeting conform de NEN2767 meting conform de NEN2767 3544HH Opstallen en terrein (verharding en omheiding) Verlengde Utrechtseweg 83 en 85 Utrecht 3-11-214 1 Algemene Objectgegevens Code Code 3544HH Object Naam Opstallen en terrein

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 176970 2 Boven/ beneden woningen Maaskade 110 A&B Rotterdam 21-10-2016 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 10-01-2014 Startjaar rapport: 2014 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 2013/Eigen uis Bouwkundig Advies B.V. Niets van de inhoud van dit rapport mag worden overgenomen, tenzij

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Ardennenlaan 144 t/m 188 Amsterdam Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht Bevindingen Jaarplan - 2017 Overzicht 25 - jarenplan (Hoofdgroepen) Overzicht

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 40 appartementen John Coltranestraat 2-80 Almere INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot

Nadere informatie

Inspectierapport VvE Nobelstraat Apeldoorn

Inspectierapport VvE Nobelstraat Apeldoorn Inspectierapport 2015-3007 VvE Nobelstraat 16-110 Apeldoorn Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht NEN 2767 - Bevindingen Jaarplan - Overzicht 10 - jarenplan (Gedetailleerd)

Nadere informatie

MJOB 40 jaar Jaren: 2011 t/m 2042 Industirie ruimte met kantoor

MJOB 40 jaar Jaren: 2011 t/m 2042 Industirie ruimte met kantoor MJOB 40 jaar Jaren: 2011 t/m 2042 Industirie ruimte met kantoor Rapportnaam: MJOB 40 jaar Gigant Vastgoedservice bv kapitalisatie / reserveringen Omschrijving Saldo 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Nadere informatie

MEIJER RO P. Aankoopinspectie. Straat 123 te Plaats. In opdracht van: de heer A. Noniem in de buurt van Delft Zuid-Holland

MEIJER RO P. Aankoopinspectie. Straat 123 te Plaats. In opdracht van: de heer A. Noniem in de buurt van Delft Zuid-Holland MEIJER RO P Aankoopinspectie Straat 123 te Plaats In opdracht van: de heer A. Noniem in de buurt van Delft Zuid-Holland MEIJERPRO Steltloper 16 2693 AE s-gravenzande Nederland +31 6 11 15 97 55 www.meijerpro.nl

Nadere informatie

Bouwtechnische beoordeling Groeterschool Korhoendersweg 4 in Groet.

Bouwtechnische beoordeling Groeterschool Korhoendersweg 4 in Groet. Bouwtechnische beoordeling Groeterschool Korhoendersweg 4 in Groet. rapport: 41402012 datum: Maart 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Bouwtechnische beoordeling 3 Conclusie bevindingen: 4 Kosten raming achterstallig

Nadere informatie

Conditiemeting conform de NEN2767

Conditiemeting conform de NEN2767 meting conform de NEN2767 3544HH83 Voormalig bakhuis met achteraanbouw Verlengde Utrechtseweg 83 Utrecht 3-11-214 1 Algemene Objectgegevens Code Code 3544HH83 Object Naam Voormalig bakhuis met achteraanbouw

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 033-1 voorbeeld VvE Voorbeeld straat Arnhem Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht NEN 2767 - Bevindingen Jaarplan - 2017 Overzicht 10 - jarenplan (Gedetailleerd)

Nadere informatie

Kapitalisatie 15 - Jaren

Kapitalisatie 15 - Jaren Kapitalisatie 15 - Jaren 114924 Appartementen Maritzstraat, Tugelaweg, Chr. de Wetstraat 1091 KW Amsterdam Toelichting: Onkosten: Reservering: Saldo: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar. De

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan 2012-2021

Meerjarenonderhoudsplan 2012-2021 Meerjarenonderhoudsplan 2012-2021 MO-P201110-0030 VvE Voorbeeld Voorbeeldstraat Voorbeeldstad Opgemaakt door: PBS Vastgoed Zuidweg 73 2671 MP Naaldwijk T 0174 627953 F 0174 625712 ABN AMRO 491625677 KvK

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan VT2000-MOP VvE Voorbeeld 1 t/m 40 Voorbeeldstraat 1 t/m 40 Voorbeeldstad VT2000 B.V., Stoelmatter 50 te Wateringen, Postbus 69, 2290 AB Wateringen, Tel: (0174) 28 62 62, Fax: (0174)

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 47-MLK Apollohal Apollolaan 2 Melick 1 Inhoudsopgave Inleiding Elementenoverzicht Bevindingen Overzicht 10 - jarenplan (Hoofdgroepen) 2 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen

Nadere informatie

RAPPORT. Rapport. Inspectierapport NEN2767. Voorbeeld project Dordrecht. Voorbeeld Vastgoed Dordrecht

RAPPORT. Rapport. Inspectierapport NEN2767. Voorbeeld project Dordrecht. Voorbeeld Vastgoed Dordrecht Inspectierapport NEN2767 RAPPORT Voorbeeld project Dordrecht Voorbeeld Vastgoed Dordrecht Rapport Nummer : 20142000 Datum : 23-01-2014 Status : Voorbeeldrapport Colofon Rapport voor Voorbeeld project Archimedesstraat

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Galerijflat (appartement met open portiek) Voorbeeld Galerijflat (appartement met open portiek) Inleiding meerjarenonderhoudsplan Dit meerjarenonderhoudsplan is een ondersteunende

Nadere informatie

Bouwkundig Opname Rapport. VvE van der Marckstraat 2-4 van Sevenbergestraat 49 VOORBURG. Interactief Gebouw Beheer Systeem, versie 6.01 Copyright.

Bouwkundig Opname Rapport. VvE van der Marckstraat 2-4 van Sevenbergestraat 49 VOORBURG. Interactief Gebouw Beheer Systeem, versie 6.01 Copyright. VvE van der Marckstraat 2-4 van Sevenbergestraat 49 Bladzijde 1 INHOUDSOPGAVE: Inleiding Algemene object en klant gegevens Elementenlijst met conditiescore Bevindingen Bladzijde 2 INLEIDING Het doel van

Nadere informatie