Meerjarenonderhoudsplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meerjarenonderhoudsplan"

Transcriptie

1 Meerjarenonderhoudsplan VvE De Steven De Steven 1 t/m 65 Zaandam

2 1 INLEIDING 1.1 Waarom planmatig onderhoud Bezitten is onderhouden, dat is bekend. Iedereen weet dat als er geen of te weinig onderhoud aan vastgoed wordt gepleegd, dit zich uiteindelijk wreekt en er onverwacht een grote onderhoudsuitgave moet worden gedaan. Planmatig onderhoud zorgt ervoor dat u door middel van planning van tevoren globaal weet wat u over een periode van minimaal 10 jaar moet investeren. Op deze wijze beperk je het ontstaan van ingrijpende schades en dus ook het ontstaan van vervolgschades. Met een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) heeft u een stuurmiddel in handen waarmee u de continuïteit van de kwaliteit van het object kan controleren en behouden zonder dat u voor onverwachte uitgaven komt te staan. Naast het kostenaspect speelt ook het verwachtingspatroon van het publiek een grote rol daar waar het gaat om uiterlijk en imago van de eigenaar en haar bezit. Voordelen van planmatig onderhoud: Een werkwijze volgens de enige erkende objectieve inspectiemethodiek (NEN 2767); Een zo effectief mogelijke besteding van uw onderhoudsbudgetten; Een verbeterde onderhoudscyclus en levensduur van uw gebouwen; Minder kans op onverwachte onderhoudskosten; Een betere risicobeheersing van uw vastgoed; Een stevigere onderhandelingspositie bij aan- en verkoop; Een duidelijke onderbouwing van uw budgetaanvragen; Een compacte, duidelijke en interactieve rapportage. 1.2 Cyclus planmatig onderhoud Onderstaand een schematische uitwerking van het onderhoudsproces. Door diverse omgevingsinvloeden is het mogelijk dat bepaalde bouw- en installatiedelen versneld degraderen. Om deze reden wordt geadviseerd elke drie jaar een (her)inspectie uit te laten voeren, zodat de condities te allen tijde de werkelijkheid benaderen en onderhoudskosten beheersbaar blijven. 2

3 2 RAPPORTAGE 2.1 Beoordeling van het object Het doel evenals de aard en de wijze van de visuele inspectie brengt met zich mee dat specialistische onderzoeken niet worden uitgevoerd, er geen metingen worden verricht, er geen berekeningen worden uitgevoerd en er geen onderdelen worden verwijderd, verschoven, opgetild, opgegraven, etc. om de achterliggende constructies en of installaties te kunnen beoordelen. Kortom er vinden geen destructieve onderzoeken plaats. Indien er tijdens de inspectie verontreinigde stoffen worden aangetroffen zal de opdrachtgever direct worden ingelicht en hiervan zal een melding worden gemaakt in het inspectierapport. De beoordeling van de bouwkundige staat van het object heeft betrekking op een drietal zaken: 1. De kwaliteit van het object en de samenstellende elementen. Hierbij wordt nagegaan of er aan de elementen gebreken zijn te constateren; 2. De mate waarin de kwaliteit van de elementen is verminderd door het verouderingsproces of door calamiteiten; 3. Het bepalen van de positie in de onderhoudscyclus. Het is nimmer exact vast te stellen hoe en in welke mate de onderhoudstoestand van een onderdeel gedurende de geldigheidsduur van het rapport (3 jaar) kan verslechteren. De elementen zijn geïnspecteerd vanaf het veilig beloopbare maaiveld, vloeren, daken en vaste trappen. Voor de niet bereikbare elementen is een inschatting gemaakt, gebaseerd op relevante gebreken aan aanverwante onderdelen in combinatie met de kennis en ervaring van de inspecteur. Er kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de gemaakte inschatting. Indien de opdrachtgever zekerheid wenst betreffende een niet of deels inspecteerbaar element, dient de opdrachtgever het betreffende element bereikbaar te maken. 2.2 Inhoud rapport De opbouw van het meerjaren onderhoudsplan is als volgt: Voorblad; Inleiding; Object- en klantinformatie; Elementenlijst; Bevindingenlijst; Jaarplan; Jarenbegroting ingedikt en samengevoegd; Jarenbegroting gedetailleerd en samengevoegd; Kapitalisatie; Jarenbegroting gedetailleerd (A3 formaat). 3

4 2.3 De Conditiemeting NEN2767 De conditiemeting en het hieruit voortvloeiende meerjarenplan zijn gebaseerd op de nieuwe NEN 2767 Conditiemeting van bouw- en installatiedelen. Het uitgangspunt van NEN 2767 is de behoefte aan een objectieve persoonsonafhankelijke registratie van de conditie van onroerend goed. Onderhoudskosten bepalen een belangrijk deel van de kosten van onroerend goed. Gebouwbeheerders die ervaring hebben met het opstellen en gebruiken van onderhoudsplanningen constateren dat voor eenzelfde gebouw soms zeer uiteenlopende onderhoudsmaatregelen worden aanbevolen. Van daaruit is bij de gebouwbeheerders de behoefte ontstaan aan een objectieve persoonsonafhankelijke opname- en registratiesystematiek. De daarvoor ontwikkelde methodiek wordt conditiemeting genoemd. In de loop der tijd zijn verschillende varianten op de conditiemeting ontstaan. Vanwege de behoefte aan eenduidigheid voor een uniforme toepassing is de methodiek herzien en vastgelegd in een NEN norm. De conditiemeting vindt plaats op basis van het kwalificeren en kwantificeren van gebreken aan bouw- en installatiedelen. De conditiewaarden met bijbehorende gebreken leiden, in relatie tot het gewenste onderhoudsniveau, tot planning van onderhoudsmaatregelen en de (meerjaren)begroting. De conditiemeting kent nadrukkelijk een technische invalshoek. Bij het ondersteunen van vastgoedbeheer en - beleid is het van belang te onderkennen dat de conditie één van de invloed factoren is die een rol spelen. Andere aspecten die een rol kunnen spelen zijn onder andere gebruikskwaliteit, maatschappelijke kwaliteit, locatie, flexibiliteit, risico's bij uitval. De conditiemeting is dus één van de relevante (objectief vast te stellen) hulpmiddelen voor toetsing en onderbouwing van het vastgoedbeleid van een organisatie. Dit beleid bepaalt de randvoorwaarden waaronder de resultaten van de conditiemeting worden vertaald in toepassingen. Een belangrijk aspect van de conditiemeting is dat het brede scala van bouw- en installatiedelen met deze methodiek wordt behandeld. Dat geeft vanuit het oogpunt van de gebouwbeheerder een helder en vergelijkbaar overzicht. Het is een vrij globale inspectiemethodiek vanuit een specifiek doel. De methodiek beoogt een registratie van visueel te constateren gebreken vanaf het beloopbare vlak. Het doel is niet direct het achterhalen van de oorzaken van deze gebreken. Subjectieve beoordelingen waaronder indeling, netheid van afwerkingen en inrichting alsmede uiterlijke schoonheid van bouw- en installatiedelen worden niet meegewogen in de conditiemeting. 2.4 Planning De uit de conditiemeting voortvloeiende onderhoudshandelingen zijn in deze rapportage veelal geclusterd om kostenefficiëntie te bereiken en overlast voor de gebruikers te beperken. Hierbij zal de onderhoudscyclus en het startjaar van (buiten)schilderwerk zoveel mogelijk als uitgangspunt voor clustering dienen. 2.5 Kengetallen Indien ervaringscijfers ontbreken, bijvoorbeeld in geval van zeer specifieke bouwdelen, zijn de kosten hiervan opgevraagd bij leveranciers, fabrikanten of gespecialiseerde (onder)aannemers. In praktijk kan het zijn dat de werkelijke kosten afwijken van de gehanteerde kengetallen. Dit heeft te maken met de keuze van het soort contracteringsmodel of bijvoorbeeld door de (tijdelijke) marktomstandigheden. De kengetallen die in het MJOP zijn gehanteerd, hebben als doel om voor de lange termijn de onderhoudskosten weer te geven. De kengetallen zijn gebaseerd op een totale aanbesteding van de werkzaamheden zoals deze zijn weergegeven in de rapportage. Indien werkzaamheden separaat of gedeeltelijk worden ingekocht, zal dit een negatief effect hebben op de kosten en kunnen de kengetallen afwijken van de werkelijke kosten. 4

5 Algemene Objectgegevens Code Code Object Naam VvE De Steven Aantal eenheden 65 Adres De Steven 1 t/m 65 Plaats Zaandam Inspecteur R. Kraak / R. ter Haar Inspectiedatum Opdrachtgever Naam Contactpersoon VvE De Steven Dhr. W. (Wil) Linschoten Adres De Steven 30 Telefoon Mobiel adres Wil Linschoten Notitie Voorzitter is Henk Schneider ( / ) Technisch Monumentaal Ligging van het object Nee Woonwijk Bouwjaar 2001 Financieel Prijspeil 1-2- BTW De bedragen in de begrotingen zijn inclusief BTW BTW tarief Hoog/Laag tarief is toegepast: Hoog = 21,0%; Laag = 6,0% Overige Niet te inspecteren onderdelen De oostzijde (huur-gedeelte) is op aangeven van de opdrachtgever niet meegenomen tijdens de inspectie en niet verwerkt in dit meerjaren onderhoudsplan. Weersgesteldheid Droog 5

6 Elementenoverzicht VvE De Steven De Steven 1 t/m 65 Zaandam Toelichting: Element: Locatie: Hoeveelheid/eenheid: Conditie: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. De plaats waar het element zich bevindt. Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd: 1 = Uitstekende conditie 2 = Goed 3 = Redelijk 4 = Matig 5 = Slecht 6 = Zeer slecht 8 = Nader onderzoek nodig 9 = Niet te inspecteren 6

7 Element Locatie Hvh Ehd Conditie Gevelconstructie metselwerk Gevelconstructie staalprofiel Gevelafwerking voegwerk platvol Gevelbekleding volkern Gescreend glas Gevelopvulling gaas Loodslabben opgaand werk Ladder staal van verdieping naar dak Plafondafwerking volkern Hemelwaterafvoer pvc 1308,67 m ,35 m ,67 m ,00 m ,35 m2 2 8,00 st 2 155,60 m1 2 Dak 1,00 st 2 370,20 m2 3 48,00 m1 3 Balkons Balkon constructie staal Buitentrap staal verdiepingshoog Galerij constructie constr. beton Galerij constructie console staal Balkon afwerking vlonders Balkon afwerking kunststof Balkon afwerking coating Galerij afwerking coating Galerij dilatatie kitvoeg Hekwerk metaal Balkonscherm staal/glas 20,00 st 2 1,00 st 2 210,00 m2 2 24,00 st 2 75,00 m ,00 m ,70 m ,00 m2 2 36,00 m ,00 m1 2 46,00 st 2 Buitenkozijnen Hang en sluitwerk buitendeuren Hang en sluitwerk buitenramen Kozijn buiten naaldhout (hemlock) Kozijn buiten aluminium Buitendeur aluminium Buitendeur hout 154,00 st 3 282,00 st 2 761,58 m ,65 m2 2 82,00 st 2 72,00 st 2 7

8 Element Locatie Hvh Ehd Conditie Draai/val/uitzet raam aluminium Draai/val/uitzet raam hout 48,00 st 2 234,00 st 2 Daken Dakbedekking bitumen ballast Randstrook bitumineus Lichtkoepel dubbelwandig <1 m2 Dakrandafwerking staal afdekkap Dakrandafwerking aluminium trim Dakbeveiliging aanlijnogen Tegels op rubber dragers Dak 1725,00 m2 3 Dak 319,00 m1 4 Dak 1,00 st 5 Dak 135,00 m1 3 Dak 184,00 m1 2 Dak 19,00 st 2 Dak 138,00 m2 2 Schoorstenen Rookgasdakdoorvoer metaal Dak 19,00 st 3 Buitenschilderwerk Buiten schilderwerk deur hout dekkend (Buitengevel Zaanzijde) Buiten schilderwerk deur hout dekkend (Overige gevels) Buiten schilderwerk kozijn&raam hout dekkend (Buitengevel Zaanzijde) Buiten schilderwerk kozijn&raam hout dekkend (Overige gevels) Buiten schilderwerk staalconstructie (Overige gevels) Buiten schilderwerk staalconstructie (Buitengevel Zaanzijde) 30,00 st 2 42,00 st 3 235,32 m ,26 m ,35 m ,00 m2 3 Binnenwanden Wandafwerking volkern 90,00 m2 2 Plafonds Plafondafwerking volkern Plafondafwerking hwc-plaat 50,00 m ,00 m2 2 Binnenkozijnen Hang en sluitwerk binnendeuren Kozijnen staal (bergingen) Kozijnen hout (algemeen) Kozijnen hout (woningtoegang) Binnendeur hout (woningtoegang) 64,00 st 3 67,00 st 2 64,00 st 2 43,00 st 2 43,00 st 2 8

9 Element Locatie Hvh Ehd Conditie Binnendeur hout (algemeen) Binnendeur opdek kunststof (bergingen) Deurdranger standaard 64,00 st 2 67,00 st 2 64,00 st 3 Binnentrappen Binnentrappen beton Binnentraphek metaal Binnentrapleuning metaal 28,00 st 2 28,00 st 2 28,00 m1 2 Inrichting Postkasten 62,00 st 2 Binnenschilderwerk Binnen schilderwerk deur hout dekkend (enkelzijdig) Binnen schilderwerk deur hout dekkend (dubbelzijdig) Binnen schilderwerk kozijn&raam hout dekkend (enkelzijdig) Binnen schilderwerk kozijn&raam hout dekkend (dubbelzijdig) Binnen schilderwerk leuning metaal Binnen schilderwerk kozijn&raam staal Binnen schilderwerk hek metaal Binnen schilderwerk stucwerk 43,00 st 4 64,00 st 4 86,00 m ,00 m2 3 98,00 m ,00 m2 3 98,00 m ,00 m2 4 Klimaatinstallaties Mechanische ventilatie-unit Rookgasafvoerkanalen binnen Dak 1,00 st 3 Algemeen 19,00 st 2 Gas, water en sanitair Waterleidingnet compleet Boiler close-in 10 liter Expansievat collectief Hydrofoor Algemeen 2 Technische ruimte 1,00 st 3 Technische ruimte 3,00 st 2 Technische ruimte 3,00 st 2 Vuilafvoervoorziening Binnenriolering PVC Algemeen 2 Elektrische-installaties Elektra armaturen plafond inbouwspot Elektra armaturen binnen TL/LED 4,00 st 2 112,00 st 2 9

10 Element Locatie Hvh Ehd Conditie Elektra armaturen buitenlamp Deurbelinstallatie 29,00 st 2 65,00 st 2 Transportvoorziening Personenlift 4-8 stopplaatsen 2,00 st 2 Beveiligingsinstallaties Droge brandleiding Brandweer kast 3 2,00 pst 4 Terreinafwerkingen e.d. Betonklinkers 3240,00 m2 3 Diversen Herinspectie (bouwkundig) NEN 2767 Vaste steiger tot 20 meter hoog ,25 m2 0 10

11 Bevindingen VvE De Steven De Steven 1 t/m 65 Zaandam Toelichting: Element: Bevinding: Locatie: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Prijs per eenheid: Totaal: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding. De plaats waar het element of gebrek zich bevindt. Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd. Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. De gehanteerde prijs per eenheid. Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid. Urgentie: 1- Op korte termijn uitvoeren. 2- Op middellange termijn uitvoeren. 3- Op lange termijn uitvoeren. 4- Aandachtspunt bij de volgende inspectie Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast) Printdatum:

12 Exterieur 01 Gevelconstructie metselwerk Kopgevel Scheurvorming Urgentie: 4 Aandachtpunt bij volgende inspectie Activiteit: Monitoren scheurvorming Hvh Loodslabben opgaand werk Binnengevel Zaanzijde, op midden dak Afdichting, manco Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit: Hvh Totaal Correct aanbrengen detaillering 605 Loodslabben opgaand werk Binnengevel Zaanzijde, op laag dak Lood niet helemaal doorgezet Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit: Hvh Totaal Loodaansluiting correct doorzetten 605 Plafondafwerking volkern Buitengevel Zaanzijde / Marvelo, maaiveldniveau Houtrot in achterconstructie Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit: Herstellen lekkage en vervangen achterconstructie Hvh De bevinding is tijdens de inspectie reeds gemeld aan de opdrachtgever. De kosten voor het herstel van dit gebrek is op dit moment niet in te schatten. Geadviseerd wordt om composiet toe te passen in plaats van hout. 12

13 02 Balkons Galerij constructie constr. beton Binnengevel Marvelo, galerijvloeren Doorbuiging van galerij vloerplaten Urgentie: 4 Aandachtpunt bij volgende inspectie Activiteit: Monitoren Hvh De doorbuiging van de galerij vloerplaten is bekend bij de gemeente en de aannemer. Bouw en woningtoezicht van de gemeente Zaanstad is betrokken bij het onderzoek en zij monitoren (twee)jaarlijks naar de doorbuiging. Galerij afwerking coating Trappenhuis hoofd entree Onthechting van ondergrond Urgentie: 3 Op lange termijn Activiteit: 2025 Hvh Totaal Herstellen

14 03 Buitenkozijnen Kozijn buiten naaldhout (hemlock) Diverse gevels Houtrot en niet vakkundige uitgevoerde houtrotreparaties Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit: Hvh Totaal Laten uitvoeren van een 100% houtrotinventarisatie Door het laten uitvoeren van een 100% houtrotinventarisatie kan een compleet beeld worden gemaakt. Middels een compleet beeld van het aanwezige houtrot kan er een afweging worden gemaakt om te overgaan op partieel of complete vervanging. De genoemde kostenpost is een inschatting voor het laten uitvoeren van een 100% houtrotinventarisatie. Kozijn buiten naaldhout (hemlock) Buitengevel Marvelo, maaiveld niveau Vliegroest en loszittende tochtstrip Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit: Hvh Totaal Herstellen c.q. reinigen

15 05 Daken Randstrook bitumineus Dak Craquelé en plooien Urgentie: 2 Op middellange termijn Activiteit: 2020 Hvh Totaal Vervangen randstroken 319,00 m Bij het vervangen van de randstroken wordt geadviseerd om gelijktijdig het complete dak mee te nemen. Lichtkoepel dubbelwandig <1 m2 Dak hoog Afdichting, manco Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit: Hvh Totaal Vervangen lichtkoepel/dakluik Dakrandafwerking staal afdekkap Dak Openstaande verbinding en mos- en alggroei Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit: Hvh Totaal Herstellen verbinding

16 09 Buitenschilderwerk Buiten schilderwerk deur hout dekkend (Overige gevels) Daktoegangsdeur Vuil, aanslag, verkleuring Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit: Zie planmatig onderhoud Hvh Buiten schilderwerk kozijn&raam hout dekkend (Overige gevels) Binnengevel Zaanzijde, op laag dak Dekking onvoldoende Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit: Zie planmatig onderhoud Hvh Buiten schilderwerk staalconstructie (Buitengevel Zaanzijde) Buitengevel Zaanzijde, balkons Afbladderen Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit: Zie planmatig onderhoud Hvh Interieur 24 Binnenkozijnen Hang en sluitwerk binnendeuren Hang & sluitwerk, niet goed te bedienen Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit: Hvh Totaal Nalopen en herstellen hang- en sluitwerk

17 24 Binnenkozijnen Deurdranger standaard Corrosie Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit: Hvh Totaal Vervangen gecorrodeerde deurdranger Binnenschilderwerk Binnen schilderwerk deur hout dekkend (dubbelzijdig), 6e verdieping Beschadiging Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit: Zie planmatig onderhoud Hvh Binnen schilderwerk kozijn&raam hout dekkend (dubbelzijdig) Beschadiging, kale delen Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit: Zie planmatig onderhoud Hvh 17

18 29 Binnenschilderwerk Binnen schilderwerk stucwerk Algemene ruimte, 6e verdieping Scheurvorming in constructie Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit: Nader onderzoek noodzakelijk Hvh Vermoedelijk door werking van het gebouw en het ontbreken van voldoende dilataties, uit dit zich in zichtbare scheurvorming in het trappenhuis. Geadviseerd wordt om e.e.a. uit te sluiten door aanvullend nader constructief onderzoek uit te laten voeren. Binnen schilderwerk stucwerk, trappenhuis hoofd entree Scheurvorming Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit: Nader onderzoek noodzakelijk Hvh Vermoedelijk door werking van het gebouw en het ontbreken van voldoende dilataties, uit dit zich in zichtbare scheurvorming in het trappenhuis. Geadviseerd wordt om e.e.a. uit te sluiten door aanvullend nader constructief onderzoek uit te laten voeren. Installaties 41 Klimaatinstallaties Mechanische ventilatie-unit Dak Verval tussen 50%-75% van de levensduur Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit: Zie planmatig onderhoud Hvh 18

19 42 Gas, water en sanitair Waterleidingnet compleet Technische ruimte Uitwendige erosie / verwering Urgentie: 4 Aandachtpunt bij volgende inspectie Activiteit: Geen handeling Hvh 46 Beveiligingsinstallaties Brandweer kast Trappenhuis hoofd entree Corrosie aan kast Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit: Hvh Totaal Vervangen brandweer kast 2,00 st Terrein 51 Terreinafwerkingen e.d. Betonklinkers Kopgevel Verzakking, hoogteverschillen Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit: Hvh Totaal Herstraten 30,00 m

20 Totaal object

21 Jaarplan VvE De Steven De Steven 1 t/m 65 Zaandam Toelichting: Element: Gebrek: Locatie: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Totaal: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding. De plaats waar het element of gebrek zich bevindt. Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd. Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid. De regels die zijn gemarkeerd met een blokje zijn in het hoofdstuk Bevindingen/gebreken verder uitgewerkt. De overige regels zijn planmatig. Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast) De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geindexeerd met 1,2 Procent (vanaf 2017). Printdatum:

22 Element/Locatie Handeling - Gebrek Hvh Ehd 01 Gevelconstructie metselwerk Loodslabben opgaand werk Loodslabben opgaand werk Plafondafwerking volkern Monitoren scheurvorming Scheurvorming Correct aanbrengen detaillering Afdichting, manco Loodaansluiting correct doorzetten Lood niet helemaal doorgezet Herstellen lekkage en vervangen achterconstructie Houtrot in achterconstructie Balkons Galerij constructie constr. beton Monitoren Doorbuiging van galerij vloerplaten 03 Buitenkozijnen Kozijn buiten naaldhout (hemlock) Kozijn buiten naaldhout (hemlock) Herstellen c.q. reinigen Vliegroest en loszittende tochtstrip Laten uitvoeren van een 100% houtrotinventarisatie Houtrot en niet vakkundige uitgevoerde houtrotreparaties Daken Lichtkoepel dubbelwandig <1 m2 Dak Dakrandafwerking staal afdekkap Dak Vervangen lichtkoepel/dakluik Afdichting, manco Herstellen verbinding Openstaande verbinding en mos- en alggroei Buitenschilderwerk Buiten schilderwerk deur hout dekkend (Overige gevels) Buiten schilderwerk kozijn&raam hout dekkend (Overige gevels) Buiten schilderwerk staalconstructie (Buitengevel Zaanzijde) Zie planmatig onderhoud Vuil, aanslag, verkleuring Zie planmatig onderhoud Dekking onvoldoende Zie planmatig onderhoud Afbladderen 24 Binnenkozijnen Hang en sluitwerk binnendeuren Deurdranger standaard Nalopen en herstellen hang- en sluitwerk Hang & sluitwerk, niet goed te bedienen Vervangen gecorrodeerde deurdranger Corrosie Binnenschilderwerk Binnen schilderwerk deur hout dekkend (dubbelzijdig) Binnen schilderwerk kozijn&raam hout dekkend (dubbelzijdig) Binnen schilderwerk stucwerk Binnen schilderwerk stucwerk Zie planmatig onderhoud Beschadiging Zie planmatig onderhoud Beschadiging, kale delen Nader onderzoek noodzakelijk Scheurvorming in constructie Nader onderzoek noodzakelijk Scheurvorming 22

23 Element/Locatie Handeling - Gebrek Hvh Ehd 41 Klimaatinstallaties Mechanische ventilatie-unit Dak Zie planmatig onderhoud Verval tussen 50%-75% van de levensduur 42 Gas, water en sanitair Waterleidingnet compleet Algemeen Geen handeling Uitwendige erosie / verwering 46 Beveiligingsinstallaties Brandweer kast Vervangen brandweer kast Corrosie aan kast 2,00 st Terreinafwerkingen e.d. Betonklinkers Herstraten Verzakking, hoogteverschillen 30,00 m Totaal object

24 Overzicht 25 - Jarenplan (Hoofdgroepen) VvE De Steven De Steven 1 t/m 65 Zaandam Toelichting: Omschrijving: Prijs: Totaal: De omschrijving van de hoofdgroepen, bijvoorbeeld Klimaatinstallaties. Deze prijzen zijn de totalen per hoofdgroep. Deze prijs wordt uitgerekend door de totalen van de betreffende groepen (bijvoorbeeld Klimaatinstallaties ) over een aantal jaren bij elkaar te tellen. Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast) De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geindexeerd met 1,2 Procent (vanaf 2017). Printdatum:

25 Code Hoofdgroep Totaal Balkons Buitenkozijnen Daken Schoorstenen Buitenschilderwerk Binnenwanden 23 Plafonds Binnenkozijnen Binnentrappen 26 Inrichting Binnenschilderwerk Klimaatinstallaties Gas, water en sanitair Vuilafvoervoorziening 44 Elektrische-installaties Transportvoorziening Beveiligingsinstallaties Terreinafwerkingen e.d Diversen Totaal object

26 Overzicht 25 - Jarenplan (Gedetailleerd) VvE De Steven De Steven 1 t/m 65 Zaandam Toelichting: Element: Gebrek: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Startjaar en cyclus: Totaal: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding. Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd. Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden. De kosten van de handeling in het betreffende jaar. Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast) De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geindexeerd met 1,2 Procent (vanaf 2017). Printdatum:

27 Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Hvh Ehd Stj Cy Prijs/Ehd Totaal 01 Gevelconstructie metselwerk Monitoren scheurvorming Scheurvorming,00 Herstellen metselwerk (5%) 65,43 m , Gevelafwerking voegwerk platvol Herstellen voegwerk platvol (25%) 327,17 m , Gevelopvulling gaas Vervangen gevelopvulling gaas 8,00 st , Loodslabben opgaand werk Correct aanbrengen detaillering Afdichting, manco 605,00 Loodaansluiting correct doorzetten Lood niet helemaal doorgezet 605,00 Vervangen loodslabben opgaand 155,60 m ,43 werk Ladder staal van verdieping naar Dak dak Vervangen ladder dak tot 3m1 1,00 st , Gescreend glas Vervangen gescreend glas 585,35 m , Gevelbekleding volkern Vervangen gevelbekleding volkern 640,00 m ,87 Reinigen gevelbekleding volkern 640,00 m , Plafondafwerking volkern Herstellen lekkage en vervangen achterconstructie Houtrot in achterconstructie,00 Reinigen plafondafwerking volkern 370,20 m ,84 Vervangen plafondafwerking volkern 370,20 m , Hemelwaterafvoer pvc Vervangen hemelwaterafvoer pvc 48,00 m ,

28 Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Hvh Ehd Stj Cy Prijs/Ehd Totaal 02 Balkons Galerij dilatatie kitvoeg Vervangen galerij dilatatie kitvoeg 36,00 m , Galerij constructie constr. beton Monitoren Doorbuiging van galerij,00 vloerplaten Buitentrap staal verdiepingshoog Vervangen buitentrap trap staal verd. hg. Hekwerk metaal 1,00 st ,37 Vervangen hekwerk metaal 463,00 m ,61 Balkonscherm staal/glas Vervangen balkonscherm staal/glas 46,00 st , Galerij afwerking coating Herstellen Onthechting van ondergrond ,00 Vervangen coating 210,00 m , Balkon afwerking coating Vervangen coating 299,70 m , Balkon afwerking vlonders Vervangen afwerking vlonders (naar kunststof) Balkon afwerking kunststof 75,00 m , Vervangen afwerking vlonders 300,00 m , Buitenkozijnen Hang en sluitwerk buitenramen Vervangen hang en sluitwerk buitenramen (15%) Kozijn buiten aluminium 42,30 st ,

29 Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Hvh Ehd Stj Cy Prijs/Ehd Totaal Vervangen kozijn aluminium incl. 533,65 m ,29 glas Reinigen kozijn aluminium 533,65 m , Kozijn buiten naaldhout (hemlock) Herstellen c.q. reinigen Vliegroest en loszittende tochtstrip 544,50 Laten uitvoeren van een 100% Houtrot en niet vakkundige 3.025,00 houtrotinventarisatie uitgevoerde houtrotreparaties Vervangen kozijn hout 761,58 m , Draai/val/uitzet raam aluminium Vervangen raam aluminium 48,00 st ,00 Draai/val/uitzet raam hout Vervangen raam hout 234,00 st ,06 Hang en sluitwerk buitendeuren Vervangen hang en sluitwerk buitendeuren (15%) Buitendeur aluminium 23,10 st , Vervangen buitendeur aluminium 82,00 st , Buitendeur hout Vervangen buitendeur hout 72,00 st , Daken Lichtkoepel dubbelwandig <1 m2 Dak Vervangen lichtkoepel/dakluik Afdichting, manco 1.210, Vervangen lichtkoepel dubbelwandig <1 m2 Tegels op rubber dragers Dak 1,00 st , Vervangen betontegels + dragers 138,00 m , Dakbedekking bitumen ballast Dak Vervangen dakbedekking bitumen 1725,00 m ,

30 Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Hvh Ehd Stj Cy Prijs/Ehd Totaal Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking bitumen 1725,00 m ,58 Vervangen grind 1725,00 m ,46 Reinigen/opharken grind 1725,00 m , Dakrandafwerking staal afdekkap Dak Herstellen verbinding Openstaande verbinding en 484,00 mos- en alggroei Vervangen staal afdekkap 135,00 m , Dakrandafwerking aluminium trim Dak Vervangen daktrim aluminium 184,00 m , Randstrook bitumineus Dak Vervangen randstroken Craquelé en plooien 319,00 m ,25 Vervangen randstrook bitumineus 319,00 m , Schoorstenen Rookgasdakdoorvoer metaal Dak Vervangen rookgasafvoer metaal plat 19,00 st , Buitenschilderwerk Buiten schilderwerk kozijn&raam hout dekkend (Buitengevel Zaanzijde) Verv. schilderwerk kozijn & raam hout dekkend Groot schilderwerk kozijn & raam hout dekkend Buiten schilderwerk kozijn&raam hout dekkend (Overige gevels) 235,32 m ,32 m ,21 31,86 Zie planmatig onderhoud Dekking onvoldoende, Verv. schilderwerk kozijn & raam hout dekkend 526,26 m ,

31 Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Hvh Ehd Stj Cy Prijs/Ehd Totaal Groot schilderwerk kozijn & raam hout dekkend Buiten schilderwerk deur hout dekkend (Buitengevel Zaanzijde) Verv. schilderwerk deur hout dekkend Groot schilderwerk deur hout dekkend Buiten schilderwerk deur hout dekkend (Overige gevels) 526,26 m ,00 st ,00 st ,86 106,96 68,27 Zie planmatig onderhoud Vuil, aanslag, verkleuring, Verv. schilderwerk deur hout dekkend Groot schilderwerk deur hout dekkend Buiten schilderwerk staalconstructie (Buitengevel Zaanzijde) 42,00 st ,00 st ,96 68,27 Zie planmatig onderhoud Afbladderen, De- en hermonteren beglazing 340,00 m , Groot schilderwerk gevelbekleding staal Buiten schilderwerk staalconstructie (Overige gevels) 340,00 m ,60 De- en hermonteren beglazing 245,35 m , Groot schilderwerk gevelbekleding staal 245,35 m , Binnenwanden Wandafwerking volkern Vervangen wandafwerking volkern 90,00 m ,46 23 Plafonds Plafondafwerking volkern Vervangen wandafwerking volkern 50,00 m ,46 31

32 Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Hvh Ehd Stj Cy Prijs/Ehd Totaal Plafondafwerking hwc-plaat Vervangen plafondafwerking hwcplaat 147,00 m , Binnenkozijnen Kozijnen hout (algemeen) Vervangen kozijn hout 64,00 m ,12 Kozijnen hout (woningtoegang) Vervangen kozijn hout 43,00 m ,12 Hang en sluitwerk binnendeuren Nalopen en herstellen hang- en sluitwerk Vervangen hang en sluitwerk binnendeuren (5%) Binnendeur hout (woningtoegang) Hang & sluitwerk, niet goed te bedienen 3,20 st ,50 433, Vervangen woning toegangsdeur hout Binnendeur opdek kunststof (bergingen) Vervangen binendeur opdek kunststof Deurdranger standaard 43,00 st ,00 st ,18 357, Vervangen gecorrodeerde Corrosie 423,50 deurdranger Vervangen deurdranger 64,00 st , Bijstellen deurdranger 64,00 st , Binnentrappen Binnentraphek metaal Vervangen binnentraphek metaal 28,00 st ,18 Binnentrapleuning metaal 32

33 Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Hvh Ehd Stj Cy Prijs/Ehd Totaal Vervangen binnentrapleuning metaal 28,00 m ,13 26 Inrichting Postkasten Vervangen postkasten 62,00 st , Binnenschilderwerk Binnen schilderwerk deur hout dekkend (enkelzijdig) Groot schilderwerk deur hout dekkend Binnen schilderwerk deur hout dekkend (dubbelzijdig) 43,00 st ,66 Zie planmatig onderhoud Beschadiging,00 Groot schilderwerk deur hout dekkend Binnen schilderwerk kozijn&raam staal Groot schilderwerk kozijn&raam staal Binnen schilderwerk kozijn&raam hout dekkend (enkelzijdig) Groot schilderwerk kozijn&raam hout dekkend (enkelzijdig) Binnen schilderwerk kozijn&raam hout dekkend (dubbelzijdig) 64,00 st ,00 m ,00 m ,30 27,60 25,33 Zie planmatig onderhoud Beschadiging, kale delen, Groot schilderwerk kozijn&raam hout dekkend (dubbelzijdig) Binnen schilderwerk hek metaal 128,00 m , Groot schilderwerk hek staal 98,00 m , Binnen schilderwerk stucwerk Nader onderzoek noodzakelijk Scheurvorming in constructie,00 33

34 Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Hvh Ehd Stj Cy Prijs/Ehd Totaal Nader onderzoek noodzakelijk Scheurvorming,00 Groot schilderwerk stucwerk 938,00 m , Binnen schilderwerk leuning metaal Groot schilderwerk leuning metaal 98,00 m , Klimaatinstallaties Mechanische ventilatie-unit Dak Zie planmatig onderhoud Verval tussen 50%-75% van de levensduur,00 Vervangen mechanische ventilatieunit 1,00 st ,70 Controle mechanische ventilatie-unit 1,00 st , Gas, water en sanitair Waterleidingnet compleet Algemeen Geen handeling Uitwendige erosie /,00 verwering Vervangen waterleiding ,76 Hydrofoor Technische ruimte Vervangen hydrofoor 3,00 st , Jaarlijks onderhoud hydrofoor 3,00 st , Boiler close-in 10 liter Technische ruimte Vervangen boiler close-in 1,00 st , Expansievat collectief Technische ruimte Vervangen expansievat collectief 3,00 st ,

35 Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Hvh Ehd Stj Cy Prijs/Ehd Totaal 43 Vuilafvoervoorziening Binnenriolering PVC Algemeen Vervangen binnenriolering pvc ,18 44 Elektrische-installaties Elektra armaturen binnen TL/LED Vervangen armaturen binnen TL/LED Elektra armaturen plafond inbouwspot Vervangen armaturen plafond inbouwspot Elektra armaturen buitenlamp 112,00 st ,00 st ,63 181, Vervangen armaturen buitenlamp 29,00 st , Deurbelinstallatie Vervangen deurbelinstallatie (naar videophone installatie) 65,00 pst , Transportvoorziening Personenlift 4-8 stopplaatsen Personenlift vervangen kooi 2,00 pst ,78 Personenlift herstel kooi 2,00 pst , Personenlift revisie installatie 2,00 pst , Personenlift keuring 2,00 pst , Personenlift onderhoudscontract 2,00 pst ,

36 Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Hvh Ehd Stj Cy Prijs/Ehd Totaal 46 Beveiligingsinstallaties Brandweer kast Vervangen brandweer kast Corrosie aan kast 2,00 st 786, Droge brandleiding Vervangen droge brandleiding ,07 Druktest droge brandleiding , Terreinafwerkingen e.d. Betonklinkers Herstraten Verzakking, 30,00 m2 54,45 hoogteverschillen Herstraten betonklinkers (25%) 810,00 m , Diversen Herinspectie (bouwkundig) NEN 2767 Uitvoeren herinspectie (bouwkundig) NEN 2767 Vaste steiger tot 20 meter hoog , Steiger werkzaamheden (overige 1300,00 m ,15 gevels) Steiger werkzaamheden (Zaanzijde) 760,00 m , Totaal object

37 Kapitalisatie 25 - Jaren VvE De Steven De Steven 1 t/m 65 Zaandam Toelichting: Onkosten: Reservering: Saldo: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar. De jaarlijkse reservering in deze kapitalisatie. Dit is het opgebouwde banksaldo. Deze is berekend aan de hand van de uitgaven en de reservering. Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast) De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geindexeerd met 1,2 Procent (vanaf 2017). Printdatum:

38 Jaar Onkosten Reservering Saldo Index (%) ,00 % ,20 % ,41 % ,64 % ,88 % ,14 % ,41 % ,70 % ,00 % ,32 % ,66 % ,01 % ,38 % ,76 % ,16 % ,58 % ,01 % ,46 % ,93 % ,42 % ,93 % ,45 % ,99 % ,55 % ,13 %

39 Jaar Onkosten Reservering Saldo Index (%) 39

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan BOUW2013 Appartementen De Netelhorst 17 Hattem Dit rapport is gemaakt met het meerjarenonderhoudsprogramma O-Prognose. De software is geschikt voor de NEN 2767 Het rapport bestaat

Nadere informatie

M.O.B. Consultancy bv

M.O.B. Consultancy bv M.O.B. Consultancy bv Meerjarenonderhoudsplan Verenigingsplein MOB Consultancy b.v. Jacob Catslaan 23 3705 BN Zeist www.mob.nl info@mob.nl 030-6940000 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan AMSTERDAM Dit rapport is gemaakt met het meerjarenonderhoudsprogramma O-Prognose. De software is geschikt voor de NEN 2767 Het rapport bestaat uit verschillende onderdelen, zoals

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan VVE Zeewijkplein 2-252 Zeewijkplein 2-252 IJmuiden Printdatum : 3-12-2010 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheerd weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Den Haag Bas Hoeing Ruben Van Wijk FD4C Algemene Objectgegevens Object: Objectcode: 006-911 Opdrachtgever: Naam: Adres: Postcode: Plaats: Telefoon: Hoeing 595 EE Den Haag 070-819746

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Ardennenlaan 144 t/m 188 Amsterdam Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht Bevindingen Jaarplan - 2017 Overzicht 25 - jarenplan (Hoofdgroepen) Overzicht

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeld_mjop Bedrijfspand Locomotiefstraat 50 Utrecht

Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeld_mjop Bedrijfspand Locomotiefstraat 50 Utrecht Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeld_mjop Bedrijfspand Locomotiefstraat 50 Utrecht INLEIDING Zekerheid over uw vastgoed! Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 130130 VvE Monchy State Klaverlaan 4, 10 t/m 132 Arnhem Algemene Objectgegevens Code Code 130130 Object Naam VvE Monchy State Aantal eenheden 65 Adres Klaverlaan 4, 10 t/m 132 Postcode

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan. Appartementencomplex

Meerjarenonderhoudsplan. Appartementencomplex Meerjarenonderhoudsplan Appartementencomplex Amsterdam Algemene Objectgegevens Object Naam Appartementencomplex Aantal eenheden 68 Plaats Amsterdam Inspecteur C. van Iersel en R Wilcke Inspectiedatum 9-1-

Nadere informatie

Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan

Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan VD12-012-2 DEMO Vasco de Gammastraat Amsterdam De Vastgoeddokter Westzijde 422 1506 GM ZAANDAM 075-631 03 75 www.vastgoeddokter.com info@vastgoeddokter.com Algemene Objectgegevens

Nadere informatie

Kapitalisatie 2006. 15 jaren. 12 appartementen. Demostraat 2 t/m 24 1234 AB Demostad. Toelichting op dit rapport: Onkosten:

Kapitalisatie 2006. 15 jaren. 12 appartementen. Demostraat 2 t/m 24 1234 AB Demostad. Toelichting op dit rapport: Onkosten: Kapitalisatie 2006 15 jaren 12 appartementen Demostraat 2 t/m 24 1234 AB Demostad Toelichting op dit rapport: Onkosten: Reservering: Saldo: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar. De gemiddelde

Nadere informatie

Bruijnstraat 38-90, Mathenesserdijk , Rosener Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam

Bruijnstraat 38-90, Mathenesserdijk , Rosener Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam Jaarplan Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam Toelichting: Element: Gebrek: Locatie: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Totaal: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan appartementen Dorpsweg 126abc-140abc Rotterdam Algemene Objectgegevens Code Code 20110114 Object Type Adres Postcode Plaats Telefoon appartementen Dorpsweg 126abc-140abc 3083LG

Nadere informatie

Overzicht 10-jarenplan (Gedetailleerd)

Overzicht 10-jarenplan (Gedetailleerd) (Gedetailleerd) 2006002-5 VvE Buizenwerf/Oostmaaslaan Buizenwerf 53 t/m 253 3063 AB Rotterdam Toelichting op dit overzicht: Element: Gebrek: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Startjaar en cyclus:

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 91008 VvE Hogeweg 90 Hogeweg 90 Amsterdam Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht Bevindingen Jaarplan - 2015 Overzicht 20 - jarenplan (Gedetailleerd)

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Blikveldweg 22-68 Almere 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop van tijd

Nadere informatie

Meerjaren onderhoudsplan parkeergarage. Voorsterbeeklaan, Heycopstraat en Eeldendiephof Utrecht

Meerjaren onderhoudsplan parkeergarage. Voorsterbeeklaan, Heycopstraat en Eeldendiephof Utrecht Meerjaren onderhoudsplan parkeergarage Voorsterbeeklaan, Heycopstraat en Eeldendiephof Utrecht INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Ardennenlaan 144 t/m 188 Amsterdam Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht Bevindingen Jaarplan - 2017 Overzicht 25 - jarenplan (Hoofdgroepen) Overzicht

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Schoolgebouw Regentesselaan 10 AMSTERDAM INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Demostraat Demostad Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht NEN 767 - Bevindingen Jaarplan - 018 Overzicht 5 - jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 5 -

Nadere informatie

& '' ( ))* +! #+' '" )

& '' ( ))* +! #+' ' ) !"#"$%$ & '' ( ))* +! # #'"#!+#+" # #'",##' #+' '" ) INHOUDSOPGAVE 2 1. INLEIDING EN ACHTERGROND 3 2. DOELSTELLINGEN 3 3. UITSPLITSING VAN HET ONDERHOUD 4 4. BEVINDINGEN 5 5. MEERJAREN ONDERHOUDSPLANNING

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MJOP378400 Sarphatistraat 562-568 Amsterdam Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht NEN 2767 - Bevindingen Jaarplan - 2017 Overzicht 20 - jarenplan (Hoofdgroepen)

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan DEMOPROJECT Appartementencomplex Demoplein 1 Amsterdam Dit rapport is gemaakt met het meerjarenonderhoudsprogramma O-Prognose. De software is geschikt voor de NEN 2767 Het rapport

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MFC ZIE BIJGEVOEGD DOCUMENT SAMENVATTING OBJECT 2 90940 MFC Algemene Objectgegevens Code Code 90940 Object Type Plaats MFC Inspecteur Inspectiedatum Dhr. D.J. van Veen 27-9-2011

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Middenwoning Nijhofflaan 126 Veenendaal 5-12-2008 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 20100107 24 Appartementen VvE Quercus 1 Blikveldweg 22-68 Almere 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is.

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Bestevãerstraaat 128, De Rijpstraat 131 Amsterdam - De bedragen zijn in deze planning 2% per jaar geïndexeerd. - Er is 6% voor onderhoudsbegeleiding opgenomen - Alle onderhoud behoevende

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan AMND12 Amstelveste Statenjachtstraat 22-104 Amsterdam-Noord Kantoorpand met 41 bedrijfsunits 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk

Nadere informatie

Meerjaren Onderhoudsplan

Meerjaren Onderhoudsplan Meerjaren Onderhoudsplan Appartementencomplex Van Tuyll van Serooskerkenweg 50-58 Amsterdam Printdatum : 9-5-2016 2011, de HuisHouding Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 14-HKB Bibliotheek Herkenbosch Europalaan Centrum 3 Herkenbosch 1 Inhoudsopgave Inleiding Elementenoverzicht Bevindingen Overzicht 10 - jarenplan (Hoofdgroepen) 2 INLEIDING Iedere

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MJOP378568 VVE DUA Amersfoort Pietmondriaanplein 189-313 Amersfoort Aansprakelijkheid: Op de uitvoering en de resultaten van dit rapport zijn de algemene leveringsvoorwaarden van

Nadere informatie

Kapitalisatie jaren. Appartementen. Ruigenhoek EN Rotterdam. Toelichting op dit rapport: Onkosten:

Kapitalisatie jaren. Appartementen. Ruigenhoek EN Rotterdam. Toelichting op dit rapport: Onkosten: Kapitalisatie 2009 15 jaren Appartementen Ruigenhoek 62-140 3085 EN Rotterdam Toelichting op dit rapport: Onkosten: Reservering: Saldo: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar. De gemiddelde reservering

Nadere informatie

Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden

Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot of klein,

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan BRUG2010-01 Spoorbrug Hanzeboog 1 INLEIDING Iedere organisatie die bruggen, sluizen, tunnels, etc. beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder bouwdeel

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan VvE 4.11 Gereed Pleinweg 83-85 Rotterdam INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MJOP378568 VVE DUA Amersfoort Piet mondriaanplein 189-313 Amersfoort Inleiding Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is.

Nadere informatie

MEERJARENONDERHOUDSBEGROTING Installaties [Definitief Rapport]

MEERJARENONDERHOUDSBEGROTING Installaties [Definitief Rapport] MEERJARENONDERHOUDSBEGROTING Installaties [Definitief Rapport] Fidelishof, Kloosterstraat en Zeestraat IJmuiden Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht NEN 2767 - Bevindingen

Nadere informatie

Bruijnstraat 38-90, Mathenesserdijk , Rosener Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam

Bruijnstraat 38-90, Mathenesserdijk , Rosener Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam Jaarplan Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam Toelichting: Element: Gebrek: Locatie: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Totaal: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische

Nadere informatie

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Bevindingen 01 BTI VvE VOC Cour Westerdoksdijk 1013 AD Amsterdam Toelichting: Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Bevinding: Een

Nadere informatie

Warme Opname. VT2000-WO VvE Voorbeeld 1 t/m 40. Voorbeeldstraat 1 t/m 40. Voorbeeldstad

Warme Opname. VT2000-WO VvE Voorbeeld 1 t/m 40. Voorbeeldstraat 1 t/m 40. Voorbeeldstad Warme Opname VT2000-WO VvE Voorbeeld 1 t/m 40 Voorbeeldstraat 1 t/m 40 Voorbeeldstad VT2000 B.V., Stoelmatter 100 te Wateringen, Postbus 69, 2290 AB Wateringen, Tel: (0174) 28 62 62, Fax: (0174) 28 62

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 20-04-2016 Startjaar rapport: 2016 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 2016 20-04-2016 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen

Nadere informatie

(Duurzame) Meerjarenonderhoudsplan

(Duurzame) Meerjarenonderhoudsplan (Duurzame) Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeldstraat 1 Uitgevoerd door: Het Inspectiehuis B.V. Oosthaven 33 2801 PD Gouda T (0182) 521229 I www.hetinspectiehuis.nl Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 21-11-2017 Startjaar rapport: 2018 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 2018 21-11-2017 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 29-HKB Kapel Nistype Molenbergerweg-Steegstraat Herkenbosch Inhoudsopgave Inleiding Elementenoverzicht Bevindingen Overzicht 0 - jarenplan (Hoofdgroepen) 2 INLEIDING Iedere organisatie

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 91038-1 Schoolgebouw Zomaar ergens Aarde 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot of

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Expertlaan 1 Bestkoop INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop van tijd onderhoud

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MFC ZIE BIJGEVOEGD DOCUMENT SAMENVATTING OBJECT 2 90940 MFC Algemene Objectgegevens Code Code 90940 Object Type Plaats MFC Inspecteur Inspectiedatum Dhr. D.J. van Veen 27-9-2011

Nadere informatie

Overzicht 5 - Jarenplan (Gedetailleerd)

Overzicht 5 - Jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 5 - Jarenplan (Gedetailleerd) 0527 Bedrijfshuisvesting 26. 3565 CK Utrecht Toelichting: Element: Gebrek: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Startjaar en cyclus: : Een omschrijving van

Nadere informatie

Conditiemeting conform de NEN2767

Conditiemeting conform de NEN2767 Conditiemeting conform de NEN767 31AM6 Voorstraat Voorstraat 6/6b Utrecht 30-07-014 1 Algemene Objectgegevens Code Code 31AM6 Object Naam Voorstraat Adres Voorstraat 6/6b Postcode Plaats 31 AM Utrecht

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Demo Demo Comlex Voorbeeldlaan Voorbeeldstad Dorrestijn Vastgoed BV Holevoetplein 299-A 3925 CA Scherpenzeel 033 2770705 info@dva-bv.nl www.dva-bv.nl 05-02-2016 1 INLEIDING Iedere

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Demo Demo Comlex Voorbeeldlaan Voorbeeldstad Dorrestijn Vastgoed Advies BV Holevoetplein 299-A 3925 CA Scherpenzeel 033 2770705 info@dva-bv.nl www.dva-bv.nl INLEIDING Iedere organisatie

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Maresingel 63 t/m 65 Leiden Algemene Objectgegevens Code Code Object Naam V084 VvE Maresingel Adres Maresingel 63 t/m 65 Postcode Plaats 2316 HE Leiden Telefoon 071-4026021 Inspecteur

Nadere informatie

Meerjarenplanning 90753 Familie van Donk Leliestraat 25 Barendrecht

Meerjarenplanning 90753 Familie van Donk Leliestraat 25 Barendrecht Meerjarenplanning Leliestraat 25 Barendrecht Algemene Objectgegevens Code Code 90753 Object Naam Familie van Donk Aantal eenheden Adres Leliestraat 25 Postcode 235GT Plaats Barendrecht Telefoon 08069037

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 98090 VvE Van Dorp A1/A2 Hoofdsplitsing Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam INLEIDING Bij planmatig onderhoud gaat men uit van een theoretische cyclus in combinatie met

Nadere informatie

Conditiemeting/bevindingen

Conditiemeting/bevindingen meting/bevindingen 9976 Appartementencomplex Juliana van Stolberglaan -12, Adelheidstraat 122-14 2595 CL Den Haag Toelichting op dit overzicht: Element: Gebrek: Locatie: Handeling/ Hoeveelheid/eenheid:

Nadere informatie

Kapitalisatie 15 - Jaren

Kapitalisatie 15 - Jaren Kapitalisatie 15 - Jaren 109799 Appartementencomplex (35x) Schierstin 1-80 1082 TC Amsterdam Toelichting: Onkosten: Reservering: Saldo: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar. De gemiddelde reservering

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MFC ZIE BIJGEVOEGD DOCUMENT SAMENVATTING OBJECT 2 90940 MFC Algemene Objectgegevens Code Code 90940 Object Type Plaats MFC Inspecteur Inspectiedatum Dhr. D.J. van Veen 27-9-2011

Nadere informatie

Planning 10 - Jaren Bedrijfshuisvesting. Tennesseedreef 7, 9, 13 en Texasdreef 14, 16, 18, 20, 22, 24 en CK Utrecht.

Planning 10 - Jaren Bedrijfshuisvesting. Tennesseedreef 7, 9, 13 en Texasdreef 14, 16, 18, 20, 22, 24 en CK Utrecht. Planning 1 - Jaren 213527 Bedrijfshuisvesting Tennesseedreef 7, 9, 13 en Texasdreef 14, 16, 18, 2, 22, 24 en 26. 3565 CK Utrecht Toelichting: Element: Gebrek: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid:

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 172605 Appartementen Rooseveltlaan 198 I-IV Amsterdam 26-07-2016 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is.

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 40 appartementen John Coltranestraat 2-80 Almere INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot

Nadere informatie

Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd)

Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd) Westerdoksdijk 1013 AD Amsterdam Toelichting: Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Gebrek:

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Appartementen / Winkelcentrum Tolsteeg - Hoograven Smaragdplein Utrecht INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Appartementencomplex VvE Leeuwestein Marialaan 200 t/m 400 Nijmegen Samengesteld door: Wits Utrecht B.V. Algemene Objectgegevens Code Code 110002-27 Object Type Aantal eenheden

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan VB VVE-1 MJOP Gebouw Beheerweg 1 Nederland

Meerjarenonderhoudsplan VB VVE-1 MJOP Gebouw Beheerweg 1 Nederland Meerjarenonderhoudsplan Beheerweg 1 Nederland INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop van tijd onderhoud

Nadere informatie

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767)

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) VSGK_2013-01 Kantoorgebouw Industrielaan 2 Amsterdam De bedragen in deze begroting zijn niet geindexeerd. 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet

Nadere informatie

Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd)

Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd) Westerdoksdijk 1013 AD Amsterdam Toelichting: Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Gebrek:

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan VT2000-MOP VvE Voorbeeld 1 t/m 40 Voorbeeldstraat 1 t/m 40 Voorbeeldstad VT2000 B.V., Stoelmatter 50 te Wateringen, Postbus 69, 2290 AB Wateringen, Tel: (0174) 28 62 62, Fax: (0174)

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan/ Conditiemeting NEN2767

Meerjarenonderhoudsplan/ Conditiemeting NEN2767 Meerjarenonderhoudsplan/ Conditiemeting NEN2767 Voormalig Radiodistributiecentrale Menno van Coehoornstraat 4 Utrecht Object aan de Menno van Coehoornstraat 4 te Utrecht 1. Inleiding Iedere organisatie

Nadere informatie

Beheer en Onderhoudsplan

Beheer en Onderhoudsplan Beheer en Onderhoudsplan Essenburgsingel 108 ROTTERDAM Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht Bevindingen Jaarplan - Overzicht 10 - jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 10 -

Nadere informatie

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Industrielaan 2 Amsterdam

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Industrielaan 2 Amsterdam Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Industrielaan 2 Amsterdam Voorbeeld onderhoudsproject op installatiegebied. De bedragen in deze begroting zijn niet geindexeerd. INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen

Nadere informatie

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767)

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) INST2013 Schoolgebouw Industrielaan 2 Amsterdam Voorbeeld onderhoudsproject op installatiegebied. De bedragen in deze begroting zijn niet geindexeerd. INLEIDING Iedere

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 07-11-2013 Startjaar rapport: 2013 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen 4- Reserverings-

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 176970 2 Boven/ beneden woningen Maaskade 110 A&B Rotterdam 21-10-2016 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 14-06-2017 Startjaar rapport: 2017 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen 4- Reserverings-

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan 2012-2021

Meerjarenonderhoudsplan 2012-2021 Meerjarenonderhoudsplan 2012-2021 MO-P201110-0030 VvE Voorbeeld Voorbeeldstraat Voorbeeldstad Opgemaakt door: PBS Vastgoed Zuidweg 73 2671 MP Naaldwijk T 0174 627953 F 0174 625712 ABN AMRO 491625677 KvK

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Galerijflat (appartement met open portiek) Voorbeeld Galerijflat (appartement met open portiek) Inleiding meerjarenonderhoudsplan Dit meerjarenonderhoudsplan is een ondersteunende

Nadere informatie

Opmerking Hoeveelh. Eenheid. 77 st Buitendeuren hout vzv schilderwerk 38 st Buitendeuren mpx vzv blanke lak 1 st Buitendeur glas 116 stu

Opmerking Hoeveelh. Eenheid. 77 st Buitendeuren hout vzv schilderwerk 38 st Buitendeuren mpx vzv blanke lak 1 st Buitendeur glas 116 stu Meerjarenonderhoudsbegroting VvE Oosterpark Clusternummer : 120000650 (VvE Oosterpark) 1 2 3 4 Onderhoudsuitgaven komende 15 jaar: 554.214 Totaal exclusief BTW 6% 0 0 0 0 Totaal exclusief BTW 21% 18.000

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Bergsingel Rotterdam Versie A dd. 15 maart 2013 Inhoudsopgave Inleiding Methodiek conditiemeting Voorwaarden Algemene omschrijving werkzaamheden Algemene objectgegevens Elementen

Nadere informatie

Overzicht 20 - Jarenplan (Gedetailleerd)

Overzicht 20 - Jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 20 - Jarenplan (Gedetailleerd) Burgemeester de Bordesstraat 80 1404 GZ Bussum Toelichting: Element: Gebrek: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Startjaar en cyclus: : Een omschrijving

Nadere informatie

Kapitalisatie 15 - Jaren

Kapitalisatie 15 - Jaren Kapitalisatie 15 - Jaren 114924 Appartementen Maritzstraat, Tugelaweg, Chr. de Wetstraat 1091 KW Amsterdam Toelichting: Onkosten: Reservering: Saldo: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar. De

Nadere informatie

Overschieseweg 34-G (MOP) Den Haag

Overschieseweg 34-G (MOP) Den Haag Htv Bouwtechniek Overschieseweg 34-G NL 30444 EE Rotterdam Tel: 0100 4 47 70 www.htv-bouwtechniek.nl Meerjaren Onderhouds Plan (MOP) Kluswooncomplex Stortenbekerstraat 205 Den Haag Opgesteld: 23 April

Nadere informatie

Inspectierapport VvE Nobelstraat Apeldoorn

Inspectierapport VvE Nobelstraat Apeldoorn Inspectierapport 2015-3007 VvE Nobelstraat 16-110 Apeldoorn Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht NEN 2767 - Bevindingen Jaarplan - Overzicht 10 - jarenplan (Gedetailleerd)

Nadere informatie

Overzicht 20 - jarenplan

Overzicht 20 - jarenplan Overzicht 2 - jarenplan Toelichting: Objecten: Prijs: : De objecten waarover het totaal is berekend. Deze prijzen zijn de totalen per object. Deze prijs wordt uitgerekend door de totalen van het betreffende

Nadere informatie

Overzicht 20 - Jarenplan (Gedetailleerd)

Overzicht 20 - Jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 2 - Jarenplan (Gedetailleerd) 1 Nozem en de Non Anthonie Verherentstraat 1 1961GD Heemskerk Toelichting: Element: Gebrek: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Startjaar en cyclus: : Een

Nadere informatie

Conditiemeting conform de NEN2767

Conditiemeting conform de NEN2767 meting conform de NEN2767 3544HH Opstallen en terrein (verharding en omheiding) Verlengde Utrechtseweg 83 en 85 Utrecht 3-11-214 1 Algemene Objectgegevens Code Code 3544HH Object Naam Opstallen en terrein

Nadere informatie

Sicke Benninghestede 4 Noordhorn

Sicke Benninghestede 4 Noordhorn Sicke Benninghestede 4 Noordhorn Westerhaven 9, 9718 AV Groningen T (050) 318 03 09 E info@svdg.nl I www.svdg.nl Al onze werkzaamheden worden verricht overeenkomstig de voorwaarden vastgesteld door de

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan Projectnummer Projectnaam Adres Plaatsnaam

Meerjarenonderhoudsplan Projectnummer Projectnaam Adres Plaatsnaam Meerjarenonderhoudsplan Projectnummer Projectnaam Adres Plaatsnaam INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 033-1 voorbeeld VvE Voorbeeld straat Arnhem Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht NEN 2767 - Bevindingen Jaarplan - 2017 Overzicht 10 - jarenplan (Gedetailleerd)

Nadere informatie

Beheer en Onderhoudsplan VvE Oranjerijck Oranje Nassaustraat 2-2h ZEIST

Beheer en Onderhoudsplan VvE Oranjerijck Oranje Nassaustraat 2-2h ZEIST 17-07-C O Beheer en Onderhoudsplan 90787 VvE Oranjerijck Oranje Nassaustraat 2-2h ZEIST N C E P T 1 Algemene Objectgegevens Code Code 90787 Object Naam Aantal eenheden 14 VvE Oranjerijck Adres Oranje Nassaustraat

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Meerjarenonderhoudsplanning 16-05-2014 Bladzijde 1 van 37 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3 Reserverings- en afschrijvingsoverzicht 4 Elementenlijst, met conditie

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan brandweerkazerne Beuningen Van Heemstraweg 95, Beuningen

Meerjarenonderhoudsplan brandweerkazerne Beuningen Van Heemstraweg 95, Beuningen RAPPORT Meerjarenonderhoudsplan brandweerkazerne Beuningen Van Heemstraweg 95, Beuningen Projectnummer 2014-001 Opdrachtgever Veiligheidsregio Gelderland Zuid Mevrouw M. Schriever Postbus 1120 6501 BC

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 10-01-2014 Startjaar rapport: 2014 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 2013/Eigen uis Bouwkundig Advies B.V. Niets van de inhoud van dit rapport mag worden overgenomen, tenzij

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 91399 VvE Anna van Burenstraat e.o. (na ALV) Diverse (zie algemene opmerkingen) Dordrecht - Versie B - Inhoudsopgave Inleiding Methodiek conditiemeting Voorwaarden Algemene objectgegevens

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 2012-2021 MO-P201110-0030 VvE Voorbeeld Voorbeeldstraat Voorbeeldstad Opgemaakt door: PBS Vastgoed Zuidweg 73 2671 MP Naaldwijk T 0174 627953 F 0174 625712 ABN AMRO 491625677 KvK

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 119562-2 21 Appartementen VVE Brahmslaan 22-62 Leiden Versie 18-05-2017 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 24-06-2016 Startjaar rapport: 2016 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen 4- Reserverings-

Nadere informatie

Bouwkundig Opname Rapport. VvE van der Marckstraat 2-4 van Sevenbergestraat 49 VOORBURG. Interactief Gebouw Beheer Systeem, versie 6.01 Copyright.

Bouwkundig Opname Rapport. VvE van der Marckstraat 2-4 van Sevenbergestraat 49 VOORBURG. Interactief Gebouw Beheer Systeem, versie 6.01 Copyright. VvE van der Marckstraat 2-4 van Sevenbergestraat 49 Bladzijde 1 INHOUDSOPGAVE: Inleiding Algemene object en klant gegevens Elementenlijst met conditiescore Bevindingen Bladzijde 2 INLEIDING Het doel van

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 58-MFT Tennisclub Montfort (LTC Montfort) Achter de Hoven 10 Montfort 1 Inhoudsopgave Inleiding Elementenoverzicht Bevindingen Overzicht 10 - jarenplan (Hoofdgroepen) 2 INLEIDING

Nadere informatie

Aankoopkeuring VOORBEELD Tussenwoning VOORBEELD VOORBEELD

Aankoopkeuring VOORBEELD Tussenwoning VOORBEELD VOORBEELD Aankoopkeuring Tussenwoning I. Toelichting bij het Bouwkundig Rapport. Doel van de keuring Bij de aankoop van de woning is het eerste doel van de keuring het verkrijgen van inzicht in de kosten van direct

Nadere informatie