Global Bond (Euro Hedged) Fund het realiseren van beleggingsinkomsten en vermogensgroei.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Global Bond (Euro Hedged) Fund het realiseren van beleggingsinkomsten en vermogensgroei."

Transcriptie

1 RUSSELL INVESTMENT COMPANY II PUBLIC LIMITED COMPANY een paraplufonds met gescheiden aansprakelijkheid tussen Sub-Fondsen Beknopte Prospectus 20 april 2012 Dit Beknopte Prospectus bevat belangrijke informatie over Russell Investment Company II Public Limited Company (de Vennootschap ), een paraplufonds met gescheiden aansprakelijkheid tussen Sub-Fondsen, opgericht als een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal in Ierland op 1 november De Vennootschap staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland (de Centrale Bank ) krachtens de Verordeningen van de Europese Gemeenschappen (Instellingen voor collectieve belegging in effecten) van 201 (de "Verordeningen"), zoals laatstelijk gewijzigd, en is goedgekeurd op 8 november De Vennootschap heeft op dit moment negen Sub- Fondsen (elk afzonderlijk een "Fonds" en gezamenlijk de "Fondsen"). Fonds Datum van goedkeuring door de Centrale Bank The Emerging Markets Extended Opportunities Fund 24 maart 2011 The Euro Fixed Income Fund 8 november 2000 The Global Bond (Euro Hedged) Fund 8 november 2000 The Pan European Equity Fund 8 november 2001 The U.K. Equity Plus Fund 3 april 2006 The U.S. Equity Plus Fund 3 april 2006 The U.S. Growth Fund 29 november 2001 The U.S. Quant Fund 29 november 2001 The U.S. Value Fund 29 november 2001 The World Equity Fund 28 februari 2003 Potentiële beleggers wordt geadviseerd het prospectus van 20 april 2012 (het "Prospectus") te lezen alvorens een beleggingsbeslissing te nemen. De rechten en plichten van de belegger, alsmede de rechtsverhouding met de Vennootschap, zijn vastgelegd in het Prospectus. De Basisvaluta van de volgende Fondsen is Euro: Euro Fixed Income Fund, Global Bond (Euro Hedged) Fund en Pan European Equity Fund. De Basisvaluta van de volgende Fondsen is U.S. Dollar: Emerging Markets Extended Opportunities Fund, U.S. Equity Plus Fund, U.S. Growth Fund, U.S. Quant Fund, U.S. Value Fund en World Equity Fund. De Basisvaluta van het U.K. Equity Plus Fund is Sterling. Termen die met een hoofdletter zijn geschreven hebben dezelfde betekenis als in het Prospectus. Beleggingsdoelstelling: De beleggingsdoelstelling van elk Fonds is als hieronder beschreven. Emerging Markets Extended Opportunities Fund het realiseren van kapitaalgroei op lange termijn. Euro Fixed Income Fund het realiseren van beleggingsinkomsten en vermogensgroei. Global Bond (Euro Hedged) Fund het realiseren van beleggingsinkomsten en vermogensgroei. Pan European Equity Fund het realiseren van vermogensgroei. FR016/010/AC#

2 U.K. Equity Plus Fund het realiseren van Total Return. U.S. Equity Plus Fund - het realiseren van vermogensgroei. U.S. Growth Fund het realiseren van vermogensgroei. U.S. Quant Fund het realiseren van vermogensgroei. U.S. Value Fund - het realiseren van vermogensgroei. World Equity Fund het realiseren van vermogensgroei. Beleggingsbeleid: Het beleggingsbeleid van elk Fonds is als hieronder beschreven: Emerging Markets Extended Opportunities Fund De portefeuille van het Fonds bestaat voornamelijk (minstens twee derde van de totale activa) uit aandelen en aandelengerelateerde instrumenten uitgegeven door of namens ondernemingen die: (i) hun hoofdkantoor hebben in een Opkomende markt; of (ii) het overgrote deel van hun economische activiteiten uitoefenen in Opkomende markten ( Opkomende markten-ondernemingen ). De aandelen en aandelengerelateerde instrumenten uitgegeven door Opkomende markten-ondernemingen waarin het Fonds belegt moeten genoteerd staan en verhandeld worden op Gereglementeerde markten. Gedeelten van het Fonds die niet zijn belegd in aandelen en aandelengerelateerde instrumenten uitgegeven door Opkomende markten-ondernemingen kunnen worden belegd in aandelen en aandelengerelateerde instrumenten die staan genoteerd of worden verhandeld op Gereglementeerde markten, vastrentende effecten en instrumenten, collectieve beleggingsfondsen, korte-termijninstrumenten, niet genoteerde effecten en converteerbare schuldeffecten in overeenstemming met de beleggingsstrategie en restricties zoals uiteengezet in het Prospectus. Het Fonds kan beleggingstechnieken en financiële derivaten toepassen voor een efficiënt portefeuillebeheer en/of beleggingsdoelen binnen de limieten zoals vermeld in het Prospectus. Het Fonds controleert het gebruik van financiële derivaten. Naar verwachting zal het hefboomeffect op elk ogenblik 25% van de Intrinsieke waarde van het Fonds bedragen. Het is mogelijk dat het hefboomeffect onder abnormale marktomstandigheden groter is evenals wanneer de volatiliteit algemeen lag is. De cijfers voor het verwachte en het hogere hefboomeffect worden berekend als de som van de absolute waarde van de nominale bedragen van de gebruikte derivaten, zoals vereist door de Verordeningen. Het Fonds mag niet meer dan 10% van zijn totale activa beleggen in vastrentende effecten en instrumenten met een rating beneden investment grade en niet meer dan 10% van zijn totale activa in deelbewijzen of aandelen van open-ended collectieve beleggingsfondsen. Het Fonds kan naar inzicht van de beheerder aandelen uitlenen, mits dit gebeurt binnen de limieten van de Central Bank zoals uiteengezet in het Prospectus. Het Fonds belegt meer dan 20% van zijn totale activa in Opkomende markten (en maximaal 20% van zijn totale activa in Gereguleerde markten in Rusland). Om die reden moet een belegging in het Fonds niet een substantieel deel uitmaken van iemands totale beleggingen en kan het Fonds niet voor elke belegger geschikt zijn. Zie de beschrijving van risicofactoren in het hoofdstuk Risicofactoren van het Prospectus. Euro Fixed Income Fund Het Fonds belegt primair in overdraagbare, in euro luidende schuldinstrumenten, waaronder onder meer worden verstaan, zonder daartoe beperkt te zijn, gemeentelijke en staatsobligaties, schuldbewijzen van overheidsinstellingen (agency debt) (die uitgegeven zijn door lokale overheden of internationale openbare lichamen waarvan een of meer staten lid zijn), hypotheekgerelateerde schuldbewijzen en 2

3 bedrijfsobligaties die een notering hebben aan, of verhandeld worden op, een Gereglementeerde Markt in de OESO en die vast- of variabelrentend kunnen zijn. Het vermogen van het Fonds zal voor ten minste twee derde worden belegd in overdraagbare schuldinstrumenten. Het vermogen van het Fonds zal voor maximaal een derde worden belegd in geldmarktinstrumenten, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, schatkistpapier, depositocertificaten, handelspapier, bankacceptaties en kredietbrieven waarvan de herzieningstermijn voor looptijd of rente niet meer bedraagt dan 397 dagen. Het Fonds zal geen aandelen kopen, maar zal deze kunnen houden als ze zijn verworven door middel van een herstructurering van schuldinstrumenten van een onderneming die reeds door het Fonds worden gehouden. Beleggers dienen er rekening mee te houden dat het Fonds ook kan beleggen in overdraagbare schuldinstrumenten zonder investment grade ratings of in instrumenten zonder rating die van vergelijkbare kwaliteit worden geacht. Het Fonds zal maximaal 30% van zijn vermogen beleggen in instrumenten zonder investment grade. Het is het Fonds toegestaan posities in te nemen in andere valuta s dan de euro door gebruikmaking van de technieken beschreven in Bijlage VII van het Prospectus, en binnen de daarin vastgelegde limieten. Door afdekking via afgeleide financiële instrumenten wordt gewaarborgd dat het valutarisico van het Fonds in euro zal liggen tussen 75 en 125% van het nettovermogen. Global Bond (Euro Hedged) Fund Het Fonds belegt primair in overdraagbare, in meerdere valuta s luidende schuldinstrumenten, waaronder onder meer worden verstaan, zonder daartoe beperkt te zijn, gemeentelijke en staatsobligaties, schuldbewijzen van overheidsinstellingen (agency debt) (d.w.z. uitgegeven door lokale overheidsorganen of internationale publiekrechtelijke organisaties waarvan één of meer Staten lid is/zijn), hypotheekgerelateerde schuldbewijzen en bedrijfsobligaties die een notering hebben aan, of verhandeld worden op, een Gereglementeerde Markt in de OESO en die vastof variabelrentend kunnen zijn. Het vermogen van het Fonds zal voor ten minste twee derde worden belegd in overdraagbare schuldinstrumenten. Het vermogen van het Fonds zal voor maximaal een derde worden belegd in geldmarktinstrumenten, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, schatkistpapier, depositocertificaten, handelspapier, bankacceptaties en kredietbrieven waarvan de herzieningstermijn voor looptijd of rente niet meer bedraagt dan 397 dagen. Het Fonds zal geen aandelen kopen, maar zal deze kunnen houden als ze zijn verworven door middel van een herstructurering van schuldinstrumenten van een onderneming die reeds door het Fonds worden gehouden. Beleggers dienen er rekening mee te houden dat het Fonds ook kan beleggen in overdraagbare schuldinstrumenten zonder investment grade ratings of in instrumenten zonder rating die van vergelijkbare kwaliteit worden geacht. Het Fonds zal maximaal 30% van zijn vermogen beleggen in instrumenten zonder investment grade. Het is het Fonds toegestaan posities in te nemen in andere valuta s dan de euro door gebruikmaking van de technieken beschreven in Bijlage VII van het Prospectus, en binnen de daarin vastgelegde limieten. Door afdekking via afgeleide financiële instrumenten wordt gewaarborgd dat het valutarisico van het Fonds in euro zal liggen tussen 75 en 125% van het nettovermogen. Pan European Equity Fund Het Fonds belegt voornamelijk in aandelen die zijn genoteerd op Gereglementeerde Markten in Europa. Ten minste 75% van de activa van het Fonds zal worden belegd in 3

4 emittenten die zijn gevestigd in de EU, Noorwegen en IJsland. Het Fonds kan tevens in nieuwe emissies beleggen waarvoor een notering zal worden aangevraagd op een Gereglementeerde Markt in Europa. Het Fonds kan ook effecten houden die genoteerd zijn of verhandeld worden op Gereglementeerde Markten wereldwijd en die afkomstig zijn van ondernemingen die niet in Europa zijn opgericht, een notering hebben of worden verhandeld, maar die het grootste deel van hun totale omzet in Europese landen behalen. Het Fonds zal zich niet richten op een bepaalde industriële sector, maar een beleid van actieve aandelenselectie en actieve landentoewijzing voeren op de Gereglementeerde Markten waarin belegd wordt. Ten behoeve van efficiënt portefeuillebeheer kan het Fonds hedgetransacties in valuta s aangaan om het wisselkoersrisico af te dekken binnen de limieten zoals uiteengezet in Bijlage VII van het Prospectus. Het Fonds zal spot transacties in vreemde valuta s uitvoeren om te voldoen aan zijn beleggingsvereisten. U.K. Equity Plus Fund Het Fonds belegt in een portefeuille van overwegend effecten uit het Verenigd Koninkrijk die worden verhandeld op effectenbeurzen in het Verenigd Koninkrijk, waaronder convertibles, warrants, geldmarktinstrumenten, deposito's en collectieve beleggingsinstellingen. Het Fonds zal trachten zijn beleggingsdoel te bereiken door te beleggen in derivaten die het bovenstaande als hun onderliggende waarde hebben (bijv. swaps en koersverrekeningsovereenkomsten) en kan gekochte (long) en synthetische short (verkochte) posities uitoefenen middels het gebruik van derivaten. Geldmarktinstrumenten kunnen de volgende producten omvatten, maar zijn daar niet toe beperkt: depositocertificaten; bankacceptaties; schatkistpapier; kortlopende bedrijfsobligaties (effecten met een looptijd van minder dan een jaar); geldmarktfondsen. De beleggingen zullen worden geselecteerd om een doelstelling van het Fonds, het behalen van totaal rendement en gerichte aandelenselectie, te bereiken. Naast beleggen in de voornoemde instrumenten, kan het Fonds tevens tot 30% van haar nettovermogen beleggen in aandelen die niet uit het Verenigd Koninkrijk komen. Het Fonds kan tevens in nieuwe emissies beleggen waarvoor een notering op een Gereglementeerde Markt zal worden aangevraagd. Beleggingen in geldmarktinstrumenten mogen niet meer bedragen dan 20% van het nettovermogen van het Fonds. Beleggingen in collectieve beleggingsinstellingen mogen niet meer bedragen dan 10% van het nettovermogen van het Fonds. Te allen tijde zal het nettovermogen van het Fonds voor ten minste twee derde worden belegd in voornoemde instrumenten (met uitzondering van convertibles) van emittenten die gevestigd zijn in het Verenigd Koninkrijk. Een belegging in het U.K. Equity Plus Fund dient geen substantieel deel van een beleggingsportefeuille uit te maken en is mogelijk niet voor alle beleggers geschikt. U.S. Equity Plus Fund Het Fonds belegt voornamelijk in aandelen en derivaten waaronder, zonder enige beperking, American depositary receipts, global depositary receipts, gewone aandelen, convertibles en warrants, genoteerd op Gereglementeerde Markten in de V.S. Het Fonds tracht zijn beleggingsdoel te bereiken door te beleggen in derivaten die als hun onderliggende exposure het voorgaande hebben (b.v. swaps en koersverrekeningsovereenkomsten) en kan gekochte (long) en synthetische short (verkochte) posities uitoefenen middels het gebruik van derivaten. Het Fonds kan zijn nettovermogen tot maximaal 20% beleggen in effecten die worden verhandeld op Gereglementeerde Markten buiten de V.S. Het Fonds kan tevens beleggen in nieuwe emissies waarvoor binnen één jaar na uitgifte notering op een Gereglementeerde Markt wordt aangevraagd. Het Fonds kan effecten houden die genoteerd zijn of verhandeld worden op Gereglementeerde Markten wereldwijd, van ondernemingen die niet in de V.S. zijn opgericht, een notering hebben of worden verhandeld, maar die het grootste deel van hun totale omzet in de V.S. behalen. Beleggingen in 4

5 convertibles mogen niet meer bedragen dan 25% van het nettovermogen van het Fonds. Het Fonds kan zijn nettovermogen voor maximaal 10% beleggen in collectieve beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 45(e) van de Verordeningen. Een belegging in het U.S. Equity Plus Fund dient geen substantieel deel van een beleggingsportefeuille uit te maken en is mogelijk niet voor alle beleggers geschikt. U.S. Growth Fund Het Fonds belegt voornamelijk in Amerikaanse aandelen, inclusief gewone aandelen, American depositary receipts, global depositary receipts, convertibles en warrants, die zijn genoteerd, worden verhandeld of waarin gehandeld wordt op een Gereglementeerde Markt in de Verenigde Staten. Het Fonds kan tevens in nieuwe emissies beleggen waarvoor een notering zal worden aangevraagd op een Gereglementeerde Markt. Het Fonds kan tevens effecten houden van ondernemingen die niet in de V.S. zijn opgericht, genoteerd of worden verhandeld maar die het merendeel van hun totale inkomsten uit de V.S. ontvangen. Te allen tijde zullen ten minste twee derde van de nettoactiva van het Fonds zijn belegd in de voornoemde instrumenten (exclusief convertibles) van emittenten die hun domicilie in de Verenigde Staten hebben. Het Fonds zal gediversificeerd zijn en zal zich daarom niet concentreren op enige specifieke industriële sector, maar zal een beleid van actieve aandelenselectie nastreven, met het accent op aandelen met een bovengemiddelde inkomstengroei en gunstig inkomsten momentum. U.S. Quant Fund Het Fonds belegt voornamelijk in Amerikaanse aandelen, inclusief gewone aandelen, American depositary receipts, global depositary receipts, convertibles en warrants, die zijn genoteerd, worden verhandeld of waarin gehandeld wordt op een Gereglementeerde Markt in de Verenigde Staten. Het Fonds zal trachten haar beleggingsdoelstelling te bereiken door te beleggen in derivaatinstrumenten waarvan de onderliggende blootstelling aan de voornoemde beleggingsobjecten is (bijv. swaps en contracts for differences) en kunnen gekochte (lange) en synthetische korte (verkochte) posities toepassen door middel van het gebruik van derivaten. Het Fonds kan tevens in nieuwe emissies beleggen waarvoor een notering zal worden aangevraagd op een Gereglementeerde Markt. Het Fonds kan tevens effecten houden van ondernemingen die niet in de V.S. zijn opgericht, genoteerd of worden verhandeld maar die het merendeel van hun totale inkomsten uit de V.S. ontvangen. Te allen tijde zullen ten minste twee derde van de nettoactiva van het Fonds zijn belegd in de voornoemde instrumenten (exclusief convertibles) van emittenten die hun domicilie in de Verenigde Staten hebben. Het Fonds zal zeer gediversificeerd zijn en zal zich daarom niet concentreren op enige specifieke industriële sector, maar zal een beleid van actieve aandelenselectie nastreven in de markten, met de nadruk op kwantitatieve methoden van effectenselectie en/of portfolioconstructie. Voor deze methoden wordt gebruik gemaakt van beleggingsmodellen met wiskundige formules die zijn gebaseerd op statistische analyse. U.S. Value Fund Het Fonds belegt voornamelijk in Amerikaanse aandelen, inclusief gewone aandelen, American depositary receipts, global depositary receipts, convertibles en warrants, die zijn genoteerd, worden verhandeld of waarin gehandeld wordt op een Gereglementeerde Markt in de Verenigde Staten. Het Fonds kan tevens in nieuwe emissies beleggen waarvoor een notering op een Gereglementeerde Markt zal worden aangevraagd. Het Fonds kan tevens effecten houden die beursgenoteerd zijn of die worden verhandeld op een Gereguleerde Markt wereldwijd, van ondernemingen die niet in de V.S. zijn opgericht, genoteerd of worden verhandeld maar die het merendeel van hun totale inkomsten uit de V.S. ontvangen. Te allen tijde zullen ten minste twee derde van de nettoactiva van het Fonds zijn belegd in de voornoemde instrumenten (exclusief convertibles) van emittenten die hun domicilie in de 5

6 Verenigde Staten hebben. Het Fonds zal gediversificeerd zijn en zal een beleid van actieve aandelenselectie nastreven, met het accent op aandelen die ondergewaardeerd lijken op basis van inkomen, cashflow of particuliere marktwaarde, op de markten waar hij handelt. World Equity Fund Het Fonds belegt voornamelijk in aandelen, inclusief gewone aandelen, convertibles en warrants die zijn genoteerd, worden verhandeld of waarin wordt gehandeld op de Gereglementeerde Markten wereldwijd. Het Fonds kan tevens in nieuwe emissies beleggen waarvoor een notering op een Gereglementeerde Markt zal worden aangevraagd in overeenstemming met Deel 2.2 van Bijlage VI van het Prospectus getiteld Beleggingsbeperkingen. Het Fonds kan maximaal 20% van zijn nettoactiva houden in gewone aandelen van ondernemingen waarvan de effecten staan genoteerd of worden verhandeld aan Gereglementeerde Markten in de Opkomende markten. Het World Equity Fund zal zich niet concentreren op enige specifieke markten of industriële sectoren, maar zal een beleid van actieve aandelenselectie en actieve sector en landentoewijzing nastreven op de Gereglementeerde Markten waarop hij belegt. Algemeen Risicoprofiel: Elk Fonds mag gebruikmaken van beleggingstechnieken en afgeleide financiële instrumenten voor een efficiënt portefeuillebeheer en/of beleggingsdoeleinden binnen de limieten uiteengezet in Bijlage VII van het Prospectus, zoals beschreven in het Prospectus in het deel Beleggingstechnieken en afgeleide financiële instrumenten. De volgende risicofactoren zijn van toepassing op de Fondsen. De waarde van een belegging in een Fonds kan zowel dalen als stijgen. Er kan geen enkele garantie worden gegeven dat elk Fonds haar beleggingsdoelstelling zal verwezenlijken of dat een Aandeelhouder het gehele bedrag dat in een Fonds is geïnvesteerd terugkrijgt. De prijzen van aandelen kunnen dagelijks fluctueren, afhankelijk van de marktomstandigheden. Markten kunnen beïnvloed worden door een aantal factoren zoals politiek en economisch nieuws, winstcijfers van ondernemingen, demografische ontwikkelingen, rampen en marktverwachtingen in het algemeen. Men dient er rekening mee te houden dat de waarde van effecten zowel kan dalen als stijgen en dat beleggers in aandelenfondsen mogelijkerwijs niet het bedrag terugkrijgen dat ze aanvankelijk hebben geïnvesteerd. Het beleggen in aandelen zou belangrijke verliezen kunnen opleveren. Schuldbrieven die lager gewaardeerd zijn dan investment grade zijn speculatief en houden grotere kredietrisico's en kans op prijswijzigingen in tengevolge van wijzigingen in de kredietwaardigheid van de emittent. De marktprijzen van deze schuldbrieven fluctueren meer dan investment grade schuldbrieven en kunnen in perioden van algemene economische problemen aanzienlijk dalen. Het is mogelijk dat de markt voor dergelijke effecten niet te allen tijde liquide is. Op een relatief illiquide markt kan het mogelijk zijn dat een Fonds niet in staat is om dergelijke effecten snel te verkrijgen of te vervreemden en dus kan een Fonds nadelige prijsbewegingen ervaren bij liquidatie van haar beleggingen. Afhandeling van transacties kan ook onderhevig zijn aan vertraging en administratieve onzekerheden. Elk Fonds zal zijn blootgesteld aan een kredietrisico betreffende de partijen waarmee het handelt en zal ook het risico lopen van niet-nagekomen leveringen. De beleggingen van de Vennootschap kunnen in een wijde reeks van munteenheden worden verkregen en veranderingen in wisselkoersen kunnen tot gevolg hebben dat de waarde van een belegging in de Vennootschap fluctueert. Er kan niet worden gegarandeerd dat de gescheiden aansprakelijkheid van de Fondsen te allen tijde zal worden gerespecteerd indien in een ander rechtsgebied een 6

7 juridische procedure tegen de Vennootschap wordt aangespannen. Afgeleide financiële instrumenten ( AFI ) houden risico's in die verschillen van en in bepaalde gevallen groter zijn dan, de risico's die worden gevormd door traditionelere beleggingen. Elk Fonds kan transacties aangaan op over-the-counter markten die haar blootstellen aan de kredietwaardigheid van haar wederpartijen en hun vermogen om aan de voorwaarden van dergelijke contracten te voldoen. Aangezien vele AFI's een leverage component hebben, kunnen ongunstige wijzigingen in de waarde of het niveau van het onderliggende activum, koers of index resulteren in een verlies dat aanzienlijk hoger is dan het bedrag dat in het derivaat zelf is belegd. Bepaalde AFI's hebben het potentieel voor een onbeperkt verlies ongeacht de grootte van de oorspronkelijke belegging. De Fondsen kunnen van tijd tot tijd gebruik maken van zowel op de beurs verhandelde als over-the-counter futures en opties als onderdeel van haar beleggingsbeleid of voor afdekkingsdoeleinden. Deze instrumenten zijn zeer wisselvallig, brengen bepaalde speciale risico's met zich mee en stellen beleggers bloot aan een grote kans op verlies. De lage initial margin stortingen die normaliter vereist worden om een futures posities te vestigen staan een hoge mate van leverage toe. Als gevolg hiervan kan een relatief kleine beweging in de koers van een futures contract resulteren in een winst of een verlies welke hoog is in verhouding tot de werkelijk geplaatste investering als initial margin en kan resulteren in nietkwantificeerbaar verder verlies dat meer is dan enige gestorte margin. Aangezien dit een multi-manager instelling is, wordt dienovereenkomstig het beleggingsbeheer van elk Fonds uitgevoerd door een aantal Vermogensbeheerders die elk afzonderlijke portefeuilles van activa binnen het Fonds beheren. Het is daarom mogelijk dat prestatiehonoraria met betrekking tot de prestatie behaald door één of meer van die Vermogensbeheerders verschuldigd zijn door het Fonds aan één of meer Vermogensbeheerders hoewel de totale Intrinsieke Waarde van het Fonds, die de totale prestatie weergeeft van alle Vermogensbeheerders, niet is toegenomen. Er bestaat een risico dat de opbouw van prestatiehonoraria in het Fonds niet geheel billijk is tussen verschillende Aandeelhouders. Een deel van de activa van een Fonds, met name het Emerging Markets Extended Opportunities Funds, het World Equity Fund en het Global Bond (Euro Hedged) Fund, kunnen belegd worden in opkomende markten. Opkomende markten zijn normaal gesproken minder ontwikkelde markten met een minder ontwikkelde economische en/of kapitaalmarktontwikkeling en hogere niveaus van aandelenkoers- en valutavolatiliteit.. Fondsen met een aanzienlijke exposure in Opkomende markten zijn alleen geschikt voor goed geïnformeerde beleggers. Een Fonds mag effecten uit haar portefeuille uitlenen aan bemiddelaars-handelaars en banken om zodoende aanvullend inkomen voor dat Fonds te genereren. In geval van faillissement of een andere tekortkoming van een lener van effecten uit de portefeuille van een Fonds, kan dit Fonds te maken krijgen met zowel vertraging in het te gelde maken van onderpand voor de lening en met het terugvorderen van de uitgeleende effecten uit de portefeuille van dit Fonds als met verliezen. Een uitgebreidere beschrijving van de risicofactoren die op de Fondsen van toepassing zijn wordt in het Prospectus gegeven. Performancegegevens: Profiel van de gemiddelde belegger: De performancegegevens zijn per Fonds opgenomen in Bijlage 1 van dit Beknopte Prospectus. De volgende tabel beschrijft de geschiktheid van elk Fonds voor beleggers, door te vermelden (i) wat voor soort rendement de belegger tracht te bereiken door belegging in elk Fonds (ii) hoelang de belegger in een Fonds moet beleggen en, (iii) de mate van wisselvalligheid die de belegger bereid moet zijn te accepteren. 7

8 Fonds: Geschikt voor Beleggers die zoeken naar: Groei Inkomen Met een Tijdhorizon van: Mate van wisselvalligheid: The Emerging Markets Extended - 5 tot 7 jaar Gematigd - Hoog Opportunities Fund Euro Fixed Income Fund 5 tot 7 jaar Gematigd Global Bond (Euro Hedged) Fund - 5 tot 7 jaar Gematigd Pan European Equity Fund - 5 tot 7 jaar Gematigd - Hoog U.K. Equity Plus Fund - 5 tot 7 jaar Hoog U.S. Equity Plus Fund - 5 tot 7 jaar Hoog U.S. Growth Fund - 5 tot 7 jaar Gematigd - Hoog U.S. Quant Fund - 5 tot 7 jaar Gematigd Hoog U.S. Value Fund - 5 tot 7 jaar Gematigd Hoog World Equity Fund - 5 tot 7 jaar Gematigd - Hoog Uitkeringsbeleid: Elk van de Fondsen mag Inkomen Klasse Aandelen, Accumulatie Klasse Aandelen of Roll-Up Klasse Aandelen uitgeven. Alle Aandelenklassen zijn Accumulatie Klasse Aandelen tenzij anders aangegeven in de naam van de Aandelenklasse. Inkomen Klasse Aandelen zijn aandelen die van tijd tot tijd, naar goeddunken van de Bestuurders, op de Distributiedatum een netto-inkomen uitkeren. Het bedrag van enige uitkering op verschillende Klassen van Inkomen Klasse Aandelen in een Fonds kan variëren om verschillen in onkosten die voor rekening van zulke Aandelenklassen komen weer te geven. Alle uitkeringen komen ten laste van het nettovermogen. Accumulatie Klasse Aandelen zijn aandelen die een uitkering vaststellen maar waarvan het netto-inkomen zal worden herbelegd op de Distributiedatum in het kapitaal van het betreffende Fonds, waarmee de Intrinsieke Waarde per Aandeel voor Accumulatie Klasse Aandelen hoger wordt in vergelijking met Inkomen Klasse Aandelen. Roll-Up Klasse Aandelen stellen geen netto-inkomen vast en keren deze ook niet uit en de Intrinsieke Waarde geeft daarom het netto-inkomen weer. Vergoedingen en kosten: De volgende vergoedingen en kosten zullen door de Vennootschap worden gedragen (uitgedrukt als een maximaal jaarlijks percentage van de gemiddelde dagelijkse Intrinsieke Waarde, behalve waar dit anders is aangegeven) welke vergoedingen dagelijks zullen aangroeien en maandelijks achteraf zullen worden uitbetaald: Vergoedingen voor de beheerder Neemt u er nota van dat de maximale beheersvergoeding voor een Fonds 2,50% per jaar is van de Intrinsieke Waarde van het betreffende Fonds exclusief enige Prestatievergoeding te betalen aan de Beheerder zoals hierna beschreven. De Beheerder zal alle vergoedingen die toekomen aan de Adviseur en Distributeur betalen uit zijn beheersvergoeding. De Adviseur en Distributeur zal alle vergoedingen die toekomen aan de Vermogensbeheerders betalen. Prestatievergoedingen Met uitzondering van het Euro Fixed Income Fund, kan er met betrekking tot elk Fonds aan de Beheerder een prestatievergoeding worden betaald (de "Prestatievergoeding") op jaarbasis (de "Prestatieperiode") die gelijk is aan het totaal van Prestatievergoedingen te betalen aan de Vermogensbeheerders van het Fonds zoals hieronder nader beschreven. Enig Prestatievergoeding die aan de Beheerder wordt betaald wordt in zijn geheel betaald aan de Adviseur en Distributeur, die op zijn beurt de gehele 8

9 Fonds Prestatievergoeding betaalt aan die Vermogensbeheerders van het Fonds die recht hebben op een Prestatievergoeding. Een Prestatievergoeding is alleen verschuldigd aan een Vermogensbeheerder met betrekking tot de waarde die is toegevoegd aan dat deel van een Fonds (de "Portefeuille") waar die Vermogensbeheerder verantwoordelijk voor is vanaf het tijdstip waarop de Adviseur en Distributeur die Vermogensbeheerder aanstelt om de Portefeuille te beheren tot het tijdstip, indien dat komt, waarop de Vermogensbeheerder stopt met het beheren van de Portefeuille (de "Aanstellingsperiode"). Vergoedingen voor de Administrateur, Bewaarder en Trustee en het Betaalkantoor De Vennootschap zal de vergoedingen van de Administrateur en de Bewaarder en Trustee betalen alsmede alle directe contante uitgaven door hen opgelopen. Alle transactiekosten die verschuldigd zijn aan de Bewaarder en Trustee en de sub-bewaarders (berekend tegen normale commerciële tarieven) zullen worden betaald door de Vennootschap. De Vennootschap zal de Bewaarder en Trustee vergoeden voor redelijke vergoedingen betaald aan enige sub-bewaarder. Met betrekking tot het Emerging Markets Extended Opportunities Fund zijn de aan subbewaarders verschuldigde vergoedingen niet opgenomen in het percentagemaximum zoals hieronder vermeld onder het hoofd Totaal aan vergoedingen voor Administratie, Bewaar- en Trusteeship als percentage van de IW per Fonds per jaar. Directe contante uitgaven van de Administrateur en de Bewaarder en Trustee kunnen door de Fondsen worden betaald. De Vennootschap zal Marcard, Stein & Co AG, Deutsche Bank AG, kantoor Amsterdam, BNP Paribas Securities Services, kantoor Milaan, UniCredit Bank Oostenrijk, Creditanstalt AG, SGSS S.p.A. en Société Générale vergoedingen betalen voor diverse diensten als betaalkantoor, informatiekantoor, correspondent en vertegenwoordiger zoals opgenomen in het Prospectus. Verwateringsaanpassing en verkoopkosten Een verwateringsaanpassing kan in rekening worden gebracht voor abonnementen en / of terugkopen. Een meer gedetailleerde beschrijving van deze verwateringsaanpassing wordt in het Prospectus weergegeven. Inkoopkosten: geen Conversiekosten: 5% Bandbreedte Beheersvergoedingen als percentage van de IW per Klasse per jaar Totaal aan vergoedingen voor Administratie, Bewaar- en Trusteeship als percentage van de IW per Fonds per jaar The Emerging Markets Extended 1,30% maximaal 0,30% Opportunities Fund Euro Fixed Income Fund 0,32 tot 1,80% maximaal 0,20% Global Bond (Euro Hedged) Fund 0,40 tot 2,00% maximaal 0,20% Pan European Equity Fund 0,40 tot 2,30% maximaal 0,20% U.K. Equity Plus Fund 0,60 tot 2,30% maximaal 0,20% U.S. Equity Plus Fund 0,53 tot 1,55% maximaal 0,20% U.S. Growth Fund 0,46 tot 2,00% maximaal 0,20% U.S. Quant Fund 0,35 tot 2,00% maximaal 0,20% U.S. Value Fund 0,37 tot 2,00% maximaal 0,20% World Equity Fund 0,58 tot 2,60% maximaal 0,25% 9

10 Totale kostenverhoudingen voor het jaar dat eindigt op 31 maart 2011 Euro Fixed Income Fund Klasse A 1,18% Klasse B 10,96% Klasse F 1,77% Klasse I 0,76% Klasse I Inkomen 0,76% Klasse MZ Inkomen 0,56% Klasse P Inkomen 1,16% Klasse S 1,16% Global Bond (Euro Hedged) Fund Klasse A 1,63% Klasse B 1,04% Klasse DH-B 1,04% Klasse I 0,79% Klasse I Inkomen 0,79% Klasse MZ Inkomen 0,54% Pan European Equity Fund Klasse A 1,88% Klasse B 1,28% Klasse F 2,08% Klasse I 1,18% Klasse MZ Inkomen 0,68% Klasse PAMEU 2,58% Klasse R Roll Up 1,53% UK Equity Plus Fund Klasse B 1,35% Klasse C 1,95% Klasse I Inkomen 1,35% Klasse K 1,95% Klasse P Income 1,95% Klasse R 1,52% U.S. Growth Fund Klasse A Inkomen 1,73% Klasse B 1,13% Klasse C 1,73% Klasse I 1,13% Klasse I Inkomen 1,14% Klasse B 1,17% Klasse C 1,77% Klasse I 0,98% Klasse P Inkomen 1,67% Klasse R Roll Up 1,37% U.S. Value Fund Klasse A Inkomen 1,72% Klasse B 1,12% Klasse C 1,72% Klasse I 1,12% Klasse I Inkomen 1,12% World Equity Fund Klasse B 1,00% Klasse C 1,71% Klasse D 0,86% Klasse EH-T 1,25% Klasse I 1,00% Klasse J 1,70% Klasse N 2,41% Klasse R 1,54% Klasse SH - B 1,05% Klasse TDCNV Inkomen 0,68% Klasse TUBS 0,87% Klasse TYA 0,78% 10

11 Klasse TYC 0,15% Klasse TYHC 0,10% Er is geen informatie over de totale kostenverhouding voor het jaar dat eindigde op 31 maart 2011 voor het Emerging Markets Extended Opportunities Fund en het U.S. Equity Plus Fund omdat er gedurende de betreffende periode geen aandelen waren uitgegeven. Historische informatie over de totale kostenverhouding kan bij de Beheerder of de Administrateur worden verkregen. Omzetpercentage van de Portefeuille voor het jaar dat eindigt op 31 maart 2011 Euro Fixed Income Fund 603% Global Bond (Euro Hedged) Fund 836% Pan European Equity Fund 553% U.K Equity Plus Fund 336% U.S. Growth Fund 883% U.S. Quant Fund 643% U.S. Value Fund 501% World Equity Fund 491% Er is geen omzetpercentage voor het jaar dat eindigde op 31 maart 2011 voor het Emerging Markets Extended Opportunities Fund en het U.S. Equity Plus Fund aangezien er tijdens die betreffende periode geen aandelen waren uitgegeven. Historische informatie over het omzetpercentage kan bij de Beheerder of de Administrateur worden verkregen. Belastingen: Publicatie van aandelenkoersen: Hoe u aandelen koopt, verkoopt of converteert: Aanvullende belangrijke informatie: De Vennootschap is ingezetene in Ierland voor belastingdoeleinden en is niet onderworpen aan Ierse belastingheffing over inkomsten en vermogenswinst. Er is geen Iers zegelrecht verschuldigd over de uitgifte, inkoop, conversie of overdracht van Aandelen in de Vennootschap. Aandeelhouders en potentiële beleggers dienen hun eigen belastingadviseurs te raadplegen omtrent de fiscale behandeling van hun aandelenbezit in de Vennootschap. Behalve in die gevallen waar de vaststelling van de Intrinsieke Waarde per Aandeel wordt opgeschort, zal de Intrinsieke Waarde per Aandeel in elk Fonds beschikbaar gemaakt worden ten statutaire zetel van de Administrateur te 78 Sir John Rogerson s Quay, Dublin 2, Ierland op elke Handelsdag en zal (voor zover uitvoerbaar) dagelijks op de eerste Werkdag na de Handelsdag worden gepubliceerd op de voor iedereen toegankelijke website van Bloomberg (www.bloomberg.com). U kunt Aandelen in het Fonds kopen, verkopen of converteren door contact op te nemen met de Beheerder of zijn agenten en door een inschrijvings-, inkoop- of conversieformulier, wat van toepassing is, in te vullen. Een verzoek om uitgifte of inkoop kan via de fax of worden ingediend. Promotor: Frank Russell Company Beheerder: Russell Investments Ireland Limited Adviseur, Distributeur en UK Facilities-agent: Russell Investments Limited Bewaarder: State Street Custodial Services (Ireland) Limited Administrateur: State Street Fund Services (Ireland) Limited Accountants: PricewaterhouseCoopers Aanvullende informatie en exemplaren van het Prospectus, de meest recente jaar- en halfjaarlijkse verslagen en aanvraagformulieren kunnen kosteloos worden verkregen ten kantore van de Vennootschap of de Beheerder. 11

12 Bijlage 1 PERFORMANCEGEGEVENS Gelieve er nota van te nemen dat prestaties in het verleden geen indicator zijn voor toekomstige prestaties van de Vennootschap. De gegevens zijn exclusief inschrijving- en inkoopkosten. Euro Fixed Income Fund Gemiddeld jaarlijks rendement Afgelopen 3 jaar: 3,41% Afgelopen 5 jaar: 1,84%. Afgelopen 10 jaar: n.v.t. Performance in Euro Het Euro Fixed Income Fund werd in juni 2001 geïntroduceerd Global Bond (Euro Hedged) Fund Gemiddeld jaarlijks rendement Afgelopen 3 jaar: 6,48% Afgelopen 5 jaar: 4,46% Afgelopen 10 jaar: 4,34% Performance in Euro Het Global Bond (Euro Hedged) Fund werd in november 2000 geïntroduceerd 12

13 Pan European Equity Fund Gemiddeld jaarlijks rendement Afgelopen 3 jaar: -1,07% Afgelopen 5 jaar: -2,36% Afgelopen 10 jaar: -0,23% Performance in Euro Het Pan European Equity Fund werd in november 2000 geïntroduceerd U.S. Quant Fund Gemiddeld jaarlijks rendement Afgelopen 3 jaar: 1,11% Afgelopen 5 jaar: 0,51% Afgelopen 10 jaar: n.v.t. Performance in U.S. Dollar Het U.S. Quant Fund werd in december 2001 geïntroduceerd U.S. Growth Fund Gemiddeld jaarlijks Afgelopen 3 jaar: 0,43% Afgelopen 5 jaar: 0,43% Afgelopen 10 jaar: n.v.t. Performance in U.S. Dollar Het U.S. Growth Fund werd in december 2001 geïntroduceerd 13

14 U.S. Value Fund Gemiddeld jaarlijks rendement Afgelopen 3 jaar: -1,67% Afgelopen 5 jaar: -0,24% Afgelopen 10 jaar: n.v.t. Performance in U.S. Dollar Het U.S. Value Fund werd in december 2001 geïntroduceerd World Equity Fund Gemiddeld jaarlijks rendement Afgelopen 3 jaar: 1,92% Afgelopen 5 jaar: 3,55% Afgelopen 10 jaar: n.v.t. Performance in U.S. Dollar Het World Equity Fund werd in juni 2004 geïntroduceerd UK Equity Plus Fund Gemiddeld jaarlijks rendement Afgelopen 3 jaar: 4,35% Afgelopen 5 jaar: 3,93% Afgelopen 10 jaar: n.v.t. Performance in Sterling Het UK Equity Plus Fund werd in april 2006 geïntroduceerd Er zijn geen performancegegevens beschikbaar voor het jaar dat eindigt op 31 maart 2010 voor het Emerging Markets Extended Opportunities Fund en het U.S. Equity Plus Fund aangezien in de betreffende periode geen aandelen waren uitgegeven. Gegevens over de performance van de andere Aandelenklassen in de Fondsen in het verleden zijn op verzoek verkrijgbaar bij de Beheerder. 14

RUSSELL INVESTMENT COMPANY P.L.C. een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 31 mei 2012

RUSSELL INVESTMENT COMPANY P.L.C. een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 31 mei 2012 RUSSELL INVESTMENT COMPANY P.L.C. een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 31 mei 2012 Dit Vereenvoudigd Prospectus bevat belangrijke informatie over

Nadere informatie

RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 2 december 2011

RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 2 december 2011 RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 2 december 2011 Dit Vereenvoudigd Prospectus bevat belangrijke informatie over

Nadere informatie

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012 OPENWORLD PLC Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus 28 maart 2012 Dit vereenvoudigd prospectus bevat belangrijke informatie over OpenWorld plc (de

Nadere informatie

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Currency Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Currency Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Currency Fund Dit Supplement bevat specifieke informatie over het Absolute Insight Currency Fund

Nadere informatie

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Dit Supplement bevat specifieke informatie over het Absolute Insight

Nadere informatie

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus Putnam World Trust 17 april 2012 Vereenvoudigd Prospectus Een overkoepelend beleggingsfonds, opgericht als een instelling voor collectieve belegging in overdraagbare effecten krachtens de Reglementen van

Nadere informatie

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds )

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) beknopte prospectus september 2005 Een Sub-Fonds van JPMorgan Funds (het Fonds ), een SICAV naar Luxemburgs recht Dit beknopte prospectus bevat belangrijke

Nadere informatie

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus Fidelity Funds II Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Inhoud Prospectus Deel I: Fondsgegevens Deel II: Kerninformatie Landspecifieke gegevens Deel III: Belangrijke

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund ( Fonds C ), (Aandelen serie Fonds C) Aanvullend prospectus. 17 december 2014

Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund ( Fonds C ), (Aandelen serie Fonds C) Aanvullend prospectus. 17 december 2014 Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund ( Fonds C ), (Aandelen serie Fonds C) Aanvullend prospectus 17 december 2014 02 Inhoud pagina I. Belangrijke informatie 4 A. Inleiding 4 B. Algemeen 4 C. Beleggingsbeleid

Nadere informatie

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix Prospectus Robeco Solid Mix N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Subfonds 1: Subfonds 2: Subfonds 3: Subfonds 4: Robeco Solid Mix Robeco RTB Solid Mix Robeco

Nadere informatie

Invesco Funds, SICAV Prospectus

Invesco Funds, SICAV Prospectus Invesco Funds, SICAV Prospectus 27 juni 2012 Een open-end beleggingsvennootschap opgericht krachtens de Luxemburgse wetgeving en geharmoniseerd volgens de EU-richtlijn van de Raad 2009/65/EG zoals gewijzigd.

Nadere informatie

DECEMBER. Vereenvoudigd Prospectus. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds

DECEMBER. Vereenvoudigd Prospectus. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds Morgan Stanley Investment Management 11 Vereenvoudigd Prospectus Morgan Stanley Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Luxembourg ( SICAV ) 2 - Beleggingsdoelstelling en -beleid 2

Nadere informatie

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 Prospectus inzake (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 INHOUD Pagina Belangrijke informatie 3 1 Alpha High Performance Fund - Algemeen 4 - Structuur 5 - Subfondsen 6 2 Beleggingen

Nadere informatie

Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella

Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella 1 januari 2015 Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella Inleiding In dit prospectus vindt u informatie waarmee u zich als belegger een oordeel kunt vormen over de participaties in de subfondsen van

Nadere informatie

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Prospectus Rolinco N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Aandelen A: Rolinco Aandelen B: Rolinco - EUR G Aandelen C: Rolinco - EUR Z 8 november 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

GEVESTIGD IN LUXEMBURG PROSPECTUS. De inzet voor beleggingsprestaties LL002123

GEVESTIGD IN LUXEMBURG PROSPECTUS. De inzet voor beleggingsprestaties LL002123 F I D E L I T Y F U N D S S O C I É T É D I N V E S T I S S E M E N T À C A P I TA L VA R I A B L E GEVESTIGD IN LUXEMBURG PROSPECTUS De inzet voor beleggingsprestaties LL002123 BELANGRIJKE MEDEDELING

Nadere informatie

AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable

AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable 1 AMUNDI FUNDS PROSPECTUS betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable December 2014 2 BELANGRIJKE INFORMATIE Als u vragen hebt over de

Nadere informatie

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Subfonds(en): Robeco Divirente Robeco Euro Obligaties Dividend Robeco High

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds Prospectus van het GFH Paraplufonds december 2013 Prospectus van het GFH Paraplufonds... 0 1. BELANGRIJKE INFORMATIE... 2 2. DEFINITIES... 3 3. FONDS, BEHEERDER EN BEWAARDER... 6 4. BELEGGINGSBELEID...

Nadere informatie

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Alternatief beleggingsfonds naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. GEDETAILLEERDE KENMERKEN VORM VAN DE ICB Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Rechtsvorm

Nadere informatie

Ostrica Global Active Investment Fund. Halfjaarverslag 2014

Ostrica Global Active Investment Fund. Halfjaarverslag 2014 Ostrica Global Active Investment Fund Halfjaarverslag 2014 Inhoud ALGEMENE INFORMATIE... 3 SAMENGESTELDE HALFJAARCIJFERS 2014... 7 SAMENGESTELDE BALANS PER 30 JUNI 2014... 8 SAMENGESTELDE WINST-EN-VERLIESREKENING

Nadere informatie

Prospectus. Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg

Prospectus. Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Fidelity Funds Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Dit prospectus is alleen geldig als het voorzien is van het addendum gedateerd April 2015. FIDELITY FUNDS Supplement

Nadere informatie

Nomura Balanced Index 100% Guaranteed Fund (EUR)

Nomura Balanced Index 100% Guaranteed Fund (EUR) Nomura Balanced Index Guaranteed Fund (EUR) Een kapitaal gegarandeerde investering gekoppeld aan een breed gespreide beleggingsstrategie met exposure naar staatsobligaties, bedrijfsobligaties, wereldwijde

Nadere informatie

Prospectus. Euro Obligatiepool

Prospectus. Euro Obligatiepool Prospectus Euro Obligatiepool d.d. 2 januari 2015 Inleiding Dit prospectus is opgesteld door ACTIAM N.V. ( ACTIAM ) Dit prospectus is per 2 januari 2015 gepubliceerd en treedt vanaf die datum in werking.

Nadere informatie

Financiële bijsluiter

Financiële bijsluiter Himalayan Fund N.V. Himalayan Fund N.V. is een beleggingsmaatschappij met een vergunning op grond van de Wet op het financieel toezicht. Financiële bijsluiter bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie

Nadere informatie

Tak23-fondsen Baloise Insurance

Tak23-fondsen Baloise Insurance Tak23-fondsen Baloise Insurance Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Tak23-fondsen Baloise Insurance Inhoud Inleiding... 3 Betrokken verzekeringsproducten... 3 Beleggingsstrategie... 3 European Equity

Nadere informatie