Business Monitor Pensioen. Opinieonderzoek onder directeur-grootaandeelhouders omtrent dga- en collectief pensioen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Business Monitor Pensioen. Opinieonderzoek onder directeur-grootaandeelhouders omtrent dga- en collectief pensioen"

Transcriptie

1 Business Monitor Pensioen Opinieonderzoek onder directeur-grootaandeelhouders omtrent dga- en collectief pensioen

2 1 Inhoud Pagina Inhoud 1 Inleiding 2 Algemene bevindingen 3 Samenvatting 5 Resultaten: dga-pensioen 8 Resultaten: collectief pensioen 11 Onderzoeksverantwoording 21.

3 2 Inleiding In opdracht van Grant Thornton heeft Intomart GfK in december 2010 een onderzoek uitgevoerd onder directeur-grootaandeelhouders (dga) naar pensioenen. In totaal zijn 152 dga s van bedrijven met minimaal 10 en maximaal 250 werknemers ondervraagd. Een respondent wordt als dga gekenmerkt indien hij/zij ofwel directeur/directrice is ofwel indien hij/zij minimaal 5% van de aandelen van het bedrijf in bezit heeft. De volgende aspecten zijn in dit onderzoek aan bod gekomen: 1. Pensioenregeling dga 2. Collectieve pensioenregeling werknemers

4 3 Algemene bevindingen 86% van de ondernemers ziet hun werkgeverspensioen wel degelijk als inkomen. Dit in tegenstelling tot het algemene beeld dat ze hun pensioen in eigen beheer hooguit als fiscale aftrekpost beschouwen. Dit blijkt uit de Grant Thornton Business Monitor Pensioen ; uitgevoerd in december 2010 door Intomart GfK. Opmerkelijk, want slechts 14% van de ondervraagde directeur-grootaandeelhouders (dga s) met 10 tot 250 medewerkers in dienst ziet pensioen in eigen beheer inderdaad als slechts een fiscale aftrekpost. Daarmee staan de uitkomsten van het representatieve onderzoek haaks op recente rapportages aan de overheid die pleiten voor afschaffing van pensioen in eigen beheer, mede gebaseerd op genoemde aanname. Het nieuwe beeld van het werkgeverspensioen als serieuze inkomensvoorziening wordt verder nog bevestigd door andere resultaten uit het onderzoek. Zo heeft 54% het risico vóór overlijden herverzekerd. Nabestaanden zijn op deze manier zeker gesteld van uitkering. Daarnaast houdt 91% bij of hetgeen op de balans voor pensioen gereserveerd is op de ingangsdatum echt aanwezig is om het pensioen uit te kunnen betalen. Controlemechanisme voor pensioenadvisering Gekeken naar regelgeving omtrent pensioen in eigen beheer heeft een grote meerderheid moeite met de complexiteit en de hoeveelheid wijzigingen die plaatsvonden in korte tijd. De doelstelling van de overheid om de administratieve lastendruk met een kwart te verlagen, lijkt hier ver weg. Edzo Boven, hoofd pensioenadvies bij Grant Thornton: Het onderzoek is ook aanleiding om als adviseur eens kritisch naar de praktijk te kijken. Zo komt naar voren dat 1 op de 5 dga s niet door hun adviseur is medegedeeld dat de balansvoorziening gebaseerd is op fiscale grondslagen. En dat de feitelijke pensioentoezegging leidt tot een hógere voorziening dan op de balans is opgenomen. Trouwens, 16% is nog steeds niet op de hoogte van dit verschil. Het onderzoek biedt ook voor toezichthouder AFM interessante uitkomsten: 48% van de dga s gaat er van uit dat hun adviseur checkt of de pensioen BV voldoende kan uitkeren op de ingangsdatum. Maar gebeurt dat ook echt? En waar gaat de adviseur van uit? De balansverplichting of de werkelijke verplichting? In de toekomstige wet- en regelgeving omtrent pensioenadvisering zou het opnemen van een controlemechanisme wellicht geen kwaad kunnen. Risico op navorderingen niet gering Werkgevers blijken mogelijk onbewust meer risico s te lopen dan gedacht. Want bij de vraag of de onderneming bij collectieve pensioenen voor werknemers onderzoek doet naar de verplichte aansluiting van de onderneming bij een bedrijfstakpensioenfonds geeft een kwart een ontkennend antwoord. Echter, het risico op navorderingen door een bovenmatig pensioen is hier volgens Boven niet gering. Zeker niet als men een collectieve regeling heeft bij een verzekeraar en toch

5 4 aangesloten dient te zijn bij een bedrijfstakpensioenfonds. De Business Monitor vroeg ook naar de bekendheid met de problematiek rond waardeoverdracht van verzekerd (collectief) pensioen. Hoewel 60% op de hoogte is van de problemen, is 35% zich van geen kwaad bewust. In 2010 leidden de regels omtrent waardeoverdracht tot het verplicht bijstorten van forse koopsommen door diverse nieuwe werkgevers richting verzekeringsmaatschappij. Boven: In 2011 is de schade beperkt door een rentevoetaanpassing, maar in 2012 zou daar wel eens verandering in kunnen komen. Tijdbom onder onderneming Een andere opmerkelijke uitkomst is dat veel werkgevers (49%) voor hun werknemers géén gebruik maken van afstandovereenkomsten voor de collectieve pensioenregeling. Boven is verbaasd: Je kunt haast wel spreken van een tijdbom onder je onderneming. De kans op juridische claims van bijvoorbeeld nabestaanden van werknemers zonder afstandverklaring is aanzienlijk. Zonder afstandovereenkomst is de werkgever juridisch vrijwel weerloos. Overigens, afstandsovereenkomsten die wél getekend worden, zijn in de praktijk vaak erg summier. Ze zouden wel eens te mager kunnen zijn in het kader van de door de Pensioenwet voorgeschreven goede communicatie vanuit de werkgever. Als een werknemer zich onvoldoende geïnformeerd of beschermd voelt, zijn juridische stappen niet ondenkbaar. Uit eerdere rechtbankprocedures is gebleken dat werkgevers helaas nogal eens aan het kortste eind trekken. Werkgever houdt vertrouwen in pensioenstelsel De Grant Thornton Business Monitor laat ook perspectief zien voor de werkgevers. Zo blijft de Nederlandse werkgever ondanks de stevige deuk in het imago van het Nederlandse pensioenstelsel veel vertrouwen houden. De verwachtingen omtrent de introductie van het Nationaal Pensioen Register per 6 januari 2011 zijn hoog te noemen. Van de 63% die bekend is met het register gaat 43% ervan uit dat werknemers een actievere rol gaan innemen, ofwel: meer gaan nadenken over hun toekomstvoorziening en daarin meer verantwoordelijkheid nemen. Verder denkt 32% dat werknemers hen zullen aanspreken over het ontvangen van minder pensioen dan ze voor ogen hadden. Met de verhoging van de pensioenleeftijd naar 66 jaar heeft een ruime meerderheid van de werkgevers (63%) geen problemen. Daarbij vindt een gelijk percentage dat de lastenverzwaring als gevolg daarvan door werkgever en werknemer samen gedragen dient te worden. En 12% van de werkgevers gaat nog verder qua solidariteit en stelt voor de lastenverzwaring geheel zelf te bekostigen. Geen gebruik maken van een afstandsovereenkomst voor de collectieve pensioenregeling is welhaast een tijdbom onder je onderneming. Edzo Boven Hoofd pensioenadviesgroep

6 5 Samenvatting Uitkomsten opinieonderzoek naar dga-pensioen Dga s zien pensioen voornamelijk als een inkomensvoorziening. Dga s van grote bedrijven ( werknemers) zien pensioen relatief vaker als een fiscale aftrekpost dan dga s van kleine bedrijven (10-50 werknemers). Twee op de vijf dga s vindt de regelgeving rondom hun pensioen te ingewikkeld. Men vindt dat er te veel regeltjes zijn en men snapt het niet. Daarnaast vindt een derde van de dga s dat er te veel wijzigingen plaatsvinden in korte tijd. Het pensioen is veelal in eigen beheer verzekerd. Eén op de zeven dga s geeft aan geen pensioen op te bouwen. Ruim de helft van de dga s die zijn pensioen heeft verzekerd, heeft het risico voor overlijden herverzekerd. Bijna negen van de tien dga s die hun pensioen hebben verzekerd hebben hiervoor een adviseur. Met name tussenpersonen/intermediairs en accountants worden hiervoor vaak genoemd. Van de dga s die hun pensioen (gedeeltelijk) in eigen beheer hebben, geeft ruim vier op de vijf aan zich bewust te zijn van het feit dat de balansvoorziening is gebaseerd op fiscale grondslagen en dat de feitelijke toezegging leidt tot een hogere voorziening dan op de balans is opgenomen. Een ruime meerderheid heeft dit van zijn adviseur vernomen. Ruim negen van de tien dga s die hun pensioen (gedeeltelijk) in eigen beheer hebben verzekerd geven aan dat ofwel zijzelf, ofwel hun adviseur bijhoudt of er op hun pensioen ingangsdatum voldoende vermogen is opgebouwd om pensioen uitgekeerd te krijgen (veelal de adviseur). Ruim de helft van de dga s die hun pensioen (gedeeltelijk) in eigen beheer hebben verzekerd geeft aan nog voornemens te zijn pensioen op te bouwen indien de mogelijkheid om dit in eigen beheer te doen wordt afgeschaft.

7 Uitkomsten opinieonderzoek naar collectief pensioen Ruim negen op de tien dga s geeft aan een pensioenregeling te hebben voor hun werknemers. De meest genoemde variant is het bedrijfstakpensioenfonds, gevolgd door de pensioenverzekering via een verzekeringsmaatschappij. Ruim tweederde van de dga s met werknemers in dienst geeft aan dat in hun onderneming onderzoek wordt gedaan naar verplichte aansluiting bij een Bedrijfstakpensioenfonds. Hiervan geeft ruim de helft aan dit regelmatig te controleren. Ruim twee van de vijf dga s wiens onderneming een pensioentoezegging heeft gedaan aan zijn werknemers geeft aan middelloon toezegging te hebben gedaan. Drie van de tien noemt hierbij de beschikbare premieregeling. Drie van de vijf dga s die pensioentoezegging hebben gedaan aan hun werknemers geeft aan op de hoogte te zijn van de mogelijke problemen bij het uit dienst treden van werknemers met het oog op de waardeoverdracht van het verzekerd pensioen. Ruim negen van de tien dga s wiens onderneming een pensioenregeling kent voor haar werknemers vindt een vervangend systeem voor het wettelijke recht op waardeoverdracht een goed idee of het overwegen waard. Ongeveer twee derde van de dga s wiens onderneming een pensioenregeling kent voor haar werknemers kan zich vinden in de verhoging van de pensioenleeftijd naar 66 jaar. Een kwart kan zich hier niet in vinden. Ongeveer twee derde van de dga s wiens onderneming een pensioenregeling kent voor haar werknemers vindt dat zowel werkgever als werknemer tezamen de lastenverzwaring op het gebied van pensioen moeten gaan dragen. Een kwart vindt dat uitsluitend de werknemer deze lastenverzwaring moet gaan dragen. Ongeveer twee vijfde van de dga s wiens onderneming een pensioenregeling kent voor haar werknemers geeft aan dat deze regeling gelijk zal blijven. Een derde geeft aan dat deze gelijk zal blijven, maar dat de eigen bijdrage van de werknemers zal gaan stijgen. Ongeveer twee derde van de dga s van ondernemingen met werknemers in dienst geeft aan dat pensioen heel sterk of enigszins leeft onder zijn/haar werknemers. Ongeveer twee derde van de dga s van ondernemingen met werknemers in dienst geeft aan bekend te zijn met het Nationaal Pensioen Register. Hiervan geeft iets minder dan de helft aan exact te weten wat het inhoudt. Ruim twee vijfde van de dga s die bekend is met het Nationaal Pensioen Register verwacht dat zijn/haar werknemers meer na zullen gaan denken en ook meer verantwoordelijkheid zullen gaan nemen wat betreft hun toekomstvoorziening. Een derde verwacht dat zijn/haar werknemers hem/haar zullen aanspreken op het feit dat ze minder pensioen ontvangen dan ze voor ogen hadden. Acht van de tien dga s wiens onderneming een pensioenregeling kent voor haar werknemers geeft aan hiervoor een adviseur te hebben. In een derde van de gevallen betreft dit een tussenpersoon/intermediair. De accountant en de pensioenadviseur worden beide in een vijfde van de gevallen genoemd. Ruim negen van de tien dga s die worden geadviseerd m.b.t. het pensioen van hun werknemers geeft aan erg tevreden of enigszins tevreden te zijn met de dienstverlening van deze adviseur. Iets minder dan negen van de tien dga s wiens onderneming een pensioenregeling kent voor haar werknemers geeft aan erg tevreden of enigszins tevreden te zijn met de dienstverlening van hun pensioenuitvoerder. 6

8 Ruim twee derde van de dga s wiens onderneming een pensioenregeling kent voor haar werknemers geeft aan dat hun werknemers een verplichte aanmelding hebben van hun pensioenregeling. Een ruime meerderheid hiervan geeft aan dat al zijn/haar werknemers ook daadwerkelijk zijn aangemeld. Voor een derde is de aanmelding vrijwillig. Van de dga s wiens werknemers niet allemaal zijn aangemeld voor een pensioenregeling, geven er vier van de tien aan gebruik te maken van afstandsovereenkomsten. De helft geeft aan hier geen gebruik van te maken. Twee derde van de werknemers van dga s met werknemers in dienst hebben een vast contract. Een vijfde heeft een tijdelijk contract. Iets minder dan een van de tien is een uitzendkracht. Drie van de vijf dga s geeft aan veel of redelijk veel vertrouwen te hebben in de stabiliteit en rentabiliteit van het bestaande pensioenstelsel in Nederland. 7

9 8 Resultaten: dga-pensioen 1. Wat voor betekenis heeft het pensioen voor u als directeurgrootaandeelhouder (dga))? 2. Hoe ervaart u de regelgeving vanuit de overheid met betrekking tot het door u als dga op te bouwen pensioen?

10 9 3. Hoe heeft u uw pensioen als dga verzekerd? 4. Heeft u het risico voor overlijden herverzekerd? 5. Door wie wordt u geadviseerd met betrekking tot uw eigen pensioen?

11 10 6. Bent u zich als dga bewust dat de balansvoorziening is gebaseerd op fiscale grondslagen en dat de feitelijke toezegging leidt tot een hogere voorziening dan op de balans is opgenomen? 7. Houdt u of uw adviseur bij of uw pensioen BV op uw pensioeningangsdatum voldoende vermogen heeft om uw pensioen uit te kunnen keren?

12 8. Indien de mogelijkheid om pensioen in eigen beheer op te bouwen ooit wordt afgeschaft, bent u dan nog voornemens om pensioen op te bouwen? 11

13 12 Resultaten: collectief pensioen 1. Kent uw onderneming een pensioenregeling voor de werknemers en zo ja wat voor soort regeling betreft dit? 2. Is voor uw onderneming onderzoek gedaan naar verplichte aansluiting bij een Bedrijfstakpensioenfonds en zo ja, wordt een dergelijk onderzoek met regelmaat uitgevoerd?

14 13 3. Wat voor pensioentoezegging heeft u aan uw werknemers gedaan? 4. Bent u op de hoogte van de mogelijke problemen bij het uit dienst treden van uw werknemers met oog op de waardeoverdracht van verzekerd pensioen?

15 14 5. Hoe denkt u over een vervangend systeem voor het wettelijke recht op waardeoverdracht? 6. Kunt u zich als werkgever vinden in de verhoging van de pensioenleeftijd naar 66 jaar?

16 15 7. Wie moet de lastenverzwaring op gebied van collectief pensioen gaan dragen? 8. Welk van onderstaande uitspraken is het best van toepassing op de pensioenregelingen in uw onderneming?

17 16 9. Leeft pensioen op dit moment bij uw werknemers? 10. Bent u bekend met de invoering van het Nationaal Pensioen Register in 2011?

18 Wat verwacht u van het Nationaal Pensioen Register? 12. Door wie wordt u geadviseerd met betrekking tot het pensioen van uw werknemers?

19 Bent u tevreden over de dienstverlening op pensioengebied door uw adviseur(s)? 14. Bent u tevreden over de dienstverlening op pensioengebied door uw pensioenuitvoerder?

20 Kent uw pensioenregeling een verplichte aanmelding van werknemers? 16. Maakt u, voor de werknemers die eventueel niet deelnemen, gebruik van afstandsovereenkomsten?

21 Wat voor contracten hebben uw werknemers? 18. Heeft u vertrouwen in de stabiliteit en rentabiliteit van het bestaande pensioenstelsel in Nederland?

22 21 Onderzoeksverantwoording Veldwerk Online (CAWI) onderzoek binnen een extern respondentpanel (SSI) alsmede het Intomart GfK online panel Veldwerkperiode 16 t/m 20 december 2010 Doelgroep Dga s van bedrijven met minimaal 10 en maximaal 250 werknemers Steekproef 152 respondenten Rapportage In deze PowerPoint staan alle uitkomsten op de gestelde vragen weergegeven, alsmede een management samenvatting van de belangrijkste resultaten. Naast deze PowerPoint-rapportage is er eveneens een uitgebreid tabellenboek en een excel bestand met alle antwoorden op de open vragen beschikbaar. Vragenlijst en methode De vragenlijst is in overleg met Grant Thornton opgesteld. Het onderzoek is uitgevoerd door middel van een online vragenlijst (CAWI) onder een extern panel, alsmede onder het Intomart GfK Online panel. De respondent krijgt via een uitnodiging voor het onderzoek. In de is een link opgenomen naar de vragenlijst. Door op de link te klikken opent het onderzoek automatisch en kan de respondent zelf via de computer de vragenlijst invullen. Deze CAWIbenadering biedt het voordeel dat het doorlopen van de vragenlijst automatisch wordt geregeld inclusief selectieve routings. Op deze manier zijn tevens mogelijkheden opgenomen om de vragenlijst te controleren op interne consistentie. Steekproef De steekproef is getrokken uit een extern panel (SSI), alsmede onder het Intomart GfK Online panel. De aantallen zijn gewogen naar bedrijfsgrootte, op basis van CBS gegevens.

23 22 Responsverantwoording Aantal uitgestuurde uitnodigingen Vragenlijst niet afgemaakt 49 Vragenlijst niet geopend Afgevallen op basis van screeningsvraag Resteert: Ingevulde vragenlijsten 152

24 Vestigingen Alphen aan den Rijn T Amsterdam T Boskoop T Gouda T Leiden T Rijswijk T Rotterdam T Woerden T E I

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Voorbeeldcase RAB RADAR

Voorbeeldcase RAB RADAR Voorbeeldcase RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Private Banking (19725) Inhoud 2 Inleiding Resultaten - Spontane en geholpen merkbekendheid - Spontane en geholpen reclamebekendheid - Herkenning radiocommercial

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder pensioenleeftijdsverwachting. In opdracht van GfK Intomart 2013 33213 Delta

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over hoe bewust werknemers zich voorbereiden op hun pensioen op verschillende thema s, waaronder aanpak werkgevers bij langer doorwerken. In opdracht van

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder duurzame inzetbaarheid In opdracht van GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland

Nadere informatie

Nationale-Nederlanden

Nationale-Nederlanden Nationale-Nederlanden DGA Onderzoek Risicobeheersing en mogelijkheden voor pensioenopbouw Juli 2011 Judith de Roij van Zuijdewijn 27555 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Managementsamenvatting 3 Resultaten Pensioen

Nadere informatie

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen?

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over hoe bewust werknemers zich voorbereiden op hun pensioen op verschillende thema s, waaronder aanpak werkgevers bij langer doorwerken opdracht

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder duurzame inzetbaarheid In opdracht van. GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland

Nadere informatie

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen?

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s. In opdracht van. GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland met pensioen? Januari

Nadere informatie

Life event: Een nieuwe baan

Life event: Een nieuwe baan Life event: Een nieuwe baan Inhoudsopgave 1 Belangrijke bevindingen 2 Achtergrond en verantwoording 3 Onderzoeksresultaten Arbeidsvoorwaarden en pensioenregeling Pensioeninformatie Pensioenkennis Waardeoverdracht

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen? In vergelijk met België, Zweden en Denemarken

Hoe gaat Nederland met pensioen? In vergelijk met België, Zweden en Denemarken Hoe gaat Nederland met pensioen? In vergelijk met België, Zweden en Denemarken Onderzoek van GfK september 2015 Inleiding Delta Lloyd doet doorlopend nieuwe kennis op over ontwikkelingen rondom pensionering

Nadere informatie

PENSIOENBAROMETER 2012 Onderzoek van GfK Panel Services in opdracht van Montae

PENSIOENBAROMETER 2012 Onderzoek van GfK Panel Services in opdracht van Montae PENSIOENBAROMETER 2012 Onderzoek van GfK Panel Services in opdracht van Montae Op macroniveau begrijpt de grote meerderheid van de Nederlandse werknemers dat ingrepen in het pensioenstelsel noodzakelijk

Nadere informatie

Voorkom verrassingen, regel het pensioen voor uw werknemers verstandig

Voorkom verrassingen, regel het pensioen voor uw werknemers verstandig Loop geen onnodig risico Voor werkgevers Informatie van de Autoriteit Financiële Markten Voorkom verrassingen, regel het pensioen voor uw werknemers verstandig Voor wie is deze folder? Deze folder is voor

Nadere informatie

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Type beleggingsverzekering en wijze van afsluiten Kennis van- en informatie over de

Nadere informatie

Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen

Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen Werkgevers en werknemers aan het woord Onderzoek verricht in opdracht van Nationale-Nederlanden door Motivaction. Wat vinden werkgevers en werknemers van pensioenen.

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen. December 2011

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen. December 2011 AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen December 2011 1 Inhoudsopgave 2 1 2 Management Summary Onderzoeksresultaten in detail 2a Pensioen algemeen 2b Pensioencommunicatie 2c Pensioenregeling 3 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers)

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) September 2014 GfK 2014 Kennis langdurig ziekteverzuim september 2014 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Onderzoek. Rapportage. September 2012. Pensioenmodule Publieksmonitor

Onderzoek. Rapportage. September 2012. Pensioenmodule Publieksmonitor Onderzoek Meer grip op pensioen Rapportage Pensioenmodule Publieksmonitor September 2012 Samenvatting (1/4) 1. Kennis over het eigen pensioen De helft van de mensen die via werkgever pensioen opbouwen

Nadere informatie

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Inleiding De Consumentenbond heeft onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en beoordeling van twee financieel toezichthouders in Nederland: De Autoriteit

Nadere informatie

3.4. Verplichtstelling en maximale hoogte van het pensioen

3.4. Verplichtstelling en maximale hoogte van het pensioen Bij een eindloonregeling bouwt u veel meer pensioen op als u gedurende uw werkzame leven behoorlijk carrière maakt (lees salarisstijgingen ontvangt). Want u ontvangt het pensioen over uw laatste en dus

Nadere informatie

Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen

Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen Onderzoek van GfK november 2015 Inleiding Het aantal ondernemers blijft groeien. In 2015 heeft

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2006

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2006 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2006 November 2006 Stefan Peters & Carolien van Ees 14162 Inhoudsopgave 1. Inleiding en onderzoeksdoel 2. Onderzoeksopzet 3. Conclusies 4. Resultaten Inleiding en

Nadere informatie

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers. Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt

Nadere informatie

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 Management Summary Pensioen Niet-gepensioneerden hebben steeds minder vertrouwen in de afgegeven pensioenindicatie. Een ruime meerderheid schat in dat de

Nadere informatie

Uitkomsten peiling kennis en gedrag omtrent de belastingaangifte. Nibud, 2010

Uitkomsten peiling kennis en gedrag omtrent de belastingaangifte. Nibud, 2010 Uitkomsten peiling kennis en gedrag omtrent de Nibud, 2010 Inleiding In dit rapport staan de resultaten beschreven van een peiling onder lezers van De Telegraaf over hun kennis en gedrag omtrent de. De

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand AFM Consumentenmonitor voorjaar 20 Roodstand Juni 20 GfK 20 AFM Consumentenmonitor Juni 20 1 Management Summary Bijna de helft van alle Nederlanders staat wel eens rood. Diegenen die niet rood kunnen staan,

Nadere informatie

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK RAPPORTAGE SPORT EN GELUK Extra vragen Sportdeelname Index Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Management Summary 3 Onderzoeksresultaten 4 Onderzoeksverantwoording 5 Contact 2 1. Inleiding 3 Inleiding

Nadere informatie

CO2 opslag Mei 2010. Een internet onderzoek in opdracht van Gemeente Barendrecht. Uitgevoerd door: Intomart GfK bv

CO2 opslag Mei 2010. Een internet onderzoek in opdracht van Gemeente Barendrecht. Uitgevoerd door: Intomart GfK bv CO2 opslag Mei 2010 Een internet onderzoek in opdracht van Gemeente Barendrecht Uitgevoerd door: Intomart GfK bv Uw contact: Tom van Dijk Tel.: +31 (0)35-6258411 / Fax: +31 (0)35-6246532 E-mail: Tom.van.Dijk@GfK.com

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten. Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds. april 2011. 2010 Towers Watson. All rights reserved.

Onderzoeksresultaten. Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds. april 2011. 2010 Towers Watson. All rights reserved. Onderzoeksresultaten Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds april 2011 2010 Towers Watson. All rights reserved. Inhoud Context onderzoek Samenvatting Resultaten Communicatiemiddelen Uniform

Nadere informatie

Verslag Mandema Update mei 2014

Verslag Mandema Update mei 2014 Verslag Mandema Update mei 2014 Terwijl de leden van de Eerste Kamer zich op 20 mei jl. bogen over de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen, kregen onze relaties te horen wat de consequenties

Nadere informatie

Kennis over kosten en opbrengsten van het pensioensysteem

Kennis over kosten en opbrengsten van het pensioensysteem Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen - Pensioenvertrouwen ad hoc september 2009/ 19-10-2009 / P.1 / 19-10-2009 / P.1 Kennis over kosten en opbrengsten van het pensioensysteem

Nadere informatie

Pensioenadvies. Uw pensioenregeling helder en degelijk in beeld

Pensioenadvies. Uw pensioenregeling helder en degelijk in beeld Pensioenadvies Uw pensioenregeling helder en degelijk in beeld Pensioenregelingen en toezicht Pensioen is een arbeidsvoorwaarde die wordt afgesproken tussen werkgever en werknemer met als primaire doelstelling

Nadere informatie

Welke DGA heeft straks pensioen?

Welke DGA heeft straks pensioen? Welke DGA heeft straks pensioen? WHITEPAPER Gemaakt door: info@tavernemeun.nl www.tavernemeun.nl 0318-518810 Pensioen: een serieuze aangelegenheid De directeur grootaandeelhouder is geen werknemer in de

Nadere informatie

WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD

WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD De perceptie van jonge dieren volgens de Nederlandse consument Judith de Roij van Zuijdewijn Karin Ursem 31369 Intomart GfK 2012 Wakker Dier Jonge dieren

Nadere informatie

Nederlanders aan het woord

Nederlanders aan het woord Nederlanders aan het woord Veteranen en de Nederlandse Veteranendag 2014 Trends, Onderzoek en Statistiek (TOS) Directie Communicatie Documentnummer: TOS-14-066a Belangrijkste inzichten Nederlander hecht

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument DE ADVIESWINKEL henk reedijk b.v.

Dienstverleningsdocument DE ADVIESWINKEL henk reedijk b.v. Dienstverleningsdocument DE ADVIESWINKEL henk reedijk b.v. de inhoud van dit dienstverleningsdocument is samengesteld volgens de richtlijnen van de AFM en ook geldend voor de handelsnamen: De winkel De

Nadere informatie

mr. Niels Mourits directeur FIDIN Vereniging g voor Pensioenrecht Utrecht, 8 juni 2010

mr. Niels Mourits directeur FIDIN Vereniging g voor Pensioenrecht Utrecht, 8 juni 2010 DE PENSIOENADVISEUR ONDERSCHAT mr. Niels Mourits directeur FIDIN Vereniging g voor Pensioenrecht Utrecht, 8 juni 2010 Federatie Intermediaire Dienstverlening in Nederland (FIDIN) Cluster Pensioen - beoordelen

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGS- DOCUMENT

DIENSTVERLENINGS- DOCUMENT DIENSTVERLENINGS- DOCUMENT Op alle diensten die door PSI Pensioenbeheer worden geleverd zijn Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

HR & Participatie 2014-2015

HR & Participatie 2014-2015 HR & Participatie 2014-2015 samenvatting Het onderzoek naar de Participatiewet 2015 is een kwantitatief online onderzoek uitgevoerd onder Nederlandse bedrijven (verdeeld naar de categorieën 50-99 werk

Nadere informatie

Het DGA Pensioen. Het pensioen dat bij u past

Het DGA Pensioen. Het pensioen dat bij u past Het DGA Pensioen. Het pensioen dat bij u past Inhoud Uw pensioen voor een zekere toekomst. 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Uw pensioen opbouwen: uitbesteden of in eigen beheer? 5 Zo bouwt u pensioen

Nadere informatie

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Voorbeeldpresentatie Inhoud 1 Inleiding 2 Resultaten - Spontane en geholpen bekendheid - Herkenning radiocommercial en rapportcijfer - Teruggespeelde boodschap -

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2010

Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Opzet rapportage Onderzoeksopzet Rapportcijfer per sector Consumentenfocus per sector Communicatie Claim en uitbetaling Klachtafhandeling Onderzoeksopzet Het onderzoek

Nadere informatie

DGA pensioen opbouw. Zo ja, hoeveel. Zo ja, moet u hier verplicht aan deelnemen? Zo ja, geldt er voor u een dispensatie?

DGA pensioen opbouw. Zo ja, hoeveel. Zo ja, moet u hier verplicht aan deelnemen? Zo ja, geldt er voor u een dispensatie? Aanvullende bedrijfsgegevens Zijn er meerdere DGA s werkzaam in de BV waarin u werkzaam bent? Zo ja, hoeveel Zijn er andere personen werkzaam in de BV waarin u werkzaam bent? Zo ja, hoeveel Geldt er voor

Nadere informatie

Geachte relatie, Onderstaand ontvangt u twee dienstverleningsdocumenten.

Geachte relatie, Onderstaand ontvangt u twee dienstverleningsdocumenten. Geachte relatie, Onderstaand ontvangt u twee dienstverleningsdocumenten. Deze dienstverleningsdocumenten heeft de wetgever met ingang van 1 juli 2013 verplicht gesteld om ter beschikking te stellen aan

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze DVD pensioen Verzekeringen - ZAKELIJK RISICOBEHEER - Hypotheken - pensioenplanning In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo

Nadere informatie

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Rapportage Juli 2013 Meer informatie: info@wijzeringeldzaken.nl Samenvatting (1/3) 1. Veel 17-jarigen maken de indruk verstandig om te gaan

Nadere informatie

Zo nee, bestaan er plannen om een Beroeps-, Bedrijfstak of ondernemingspensioenfonds op te starten?

Zo nee, bestaan er plannen om een Beroeps-, Bedrijfstak of ondernemingspensioenfonds op te starten? Collectief Pensioen Aanvullende bedrijfsgegevens Personeel Vul het excelbestand 'Personeelsgegevens' in. Opleidings- en denkniveau personeel Salarisgebouw en carrièrepatroon van toepassing? Zo ja, welke?

Nadere informatie

Voorstel van wet houdende invoering van de Pensioenwet (Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet)

Voorstel van wet houdende invoering van de Pensioenwet (Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet) Voorstel van wet houdende invoering van de Pensioenwet (Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet) Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben,

Nadere informatie

Werkgevers en arbeidsongeschiktheid

Werkgevers en arbeidsongeschiktheid Werkgevers en arbeidsongeschiktheid In opdracht van Delta Lloyd Juli 2014 GfK 2014 GfK 2014 Delta Lloyd Arbeidsongeschiktheid en Werkgevers Juli 2014 1 Leeswijzer In dit onderzoek zijn personen uit het

Nadere informatie

Hier en daar kunnen er dan ook onlogische zinsverbanden in voorkomen. Wij vragen om uw begrip hiervoor.

Hier en daar kunnen er dan ook onlogische zinsverbanden in voorkomen. Wij vragen om uw begrip hiervoor. Geachte relatie, Onderstaand ontvangt u twee dienstverleningsdocumenten. Deze dienstverleningsdocumenten heeft de wetgever met ingang van 1 juli 2013 verplicht gesteld om ter beschikking te stellen aan

Nadere informatie

Pensioen: werk in uitvoering

Pensioen: werk in uitvoering Ledenonderzoek Pensioen: werk in uitvoering Uitkomsten AWVN-pensioenenquête Pensioen: werk in uitvoering Uitkomsten AWVN pensioenenquête augustus 2014 2014 AWVN De inhoud en het ontwerp van dit document

Nadere informatie

> > > Rabo BedrijvenPensioen Grootzakelijk. Uw pensioenadvies bij de Rabobank. Een pensioen van deze tijd

> > > Rabo BedrijvenPensioen Grootzakelijk. Uw pensioenadvies bij de Rabobank. Een pensioen van deze tijd Grootzakelijk Uw pensioenadvies bij de Rabobank U wilt een goed pensioenadvies. Omdat u uw medewerkers een pensioenregeling wilt bieden. U benieuwd bent of de huidige pensioenregeling nog goed bij uw organisatie

Nadere informatie

Werknemerspensioen Edwin Meijer

Werknemerspensioen Edwin Meijer Werknemerspensioen Edwin Meijer 26 september 2016 Disclaimer: deze presentatie bevat algemene informatie. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. Pensioengebouw Privévoorzieningen 3 e Pijler Pensioen opgebouwd

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument pensioenvraag

Dienstverleningsdocument pensioenvraag Dienstverleningsdocument pensioenvraag Inleiding In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken

Nadere informatie

Meerderheid zelfstandigen bouwt geen pensioen op Een derde verwacht onvoldoende

Meerderheid zelfstandigen bouwt geen pensioen op Een derde verwacht onvoldoende ZZP ING Economisch Bureau Meerderheid zelfstandigen bouwt geen pensioen op Een derde verwacht onvoldoende pensioeninkomen te hebben Meer dan de helft van de zelfstandige zonder personeel (zzp ers) bouwt

Nadere informatie

> > > Rabo BedrijvenPensioen MKB. Uw pensioenadvies bij de Rabobank. Een pensioen van deze tijd

> > > Rabo BedrijvenPensioen MKB. Uw pensioenadvies bij de Rabobank. Een pensioen van deze tijd MKB Uw pensioenadvies bij de Rabobank U wilt een goed pensioenadvies. Omdat u uw medewerkers een pensioenregeling wilt bieden. U benieuwd bent of de huidige pensioenregeling nog goed bij uw organisatie

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor

AFM Consumentenmonitor AFM Consumentenmonitor Rechtsbijstandverzekeringen Voorjaar 2018 GfK April 2018 1 Achtergrond & Leeswijzer Achtergrond Leeswijzer De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Nadere informatie

Mening over sparen en beleggen van pensioenpremie

Mening over sparen en beleggen van pensioenpremie Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen - Pensioenvertrouwen ad hoc oktober 2009/ 11-1-2010 / P.1 / 11-1-2010 / P.1 Mening over sparen en beleggen van pensioenpremie Onderzoeksrapportage

Nadere informatie

ONDERZOEK WAARDERING PRESTATIES OLYMPIC TEAMNL SOCHI In opdracht van NOC*NSF

ONDERZOEK WAARDERING PRESTATIES OLYMPIC TEAMNL SOCHI In opdracht van NOC*NSF ONDERZOEK WAARDERING PRESTATIES OLYMPIC TEAMNL SOCHI 2014 In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Evaluatie Sochi 2014 maart Maart 2014 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname

Nadere informatie

PENSIOEN VERZEKERINGEN - ZAKELIJK RISICOBEHEER - HYPOTHEKEN - PENSIOENADVIES

PENSIOEN VERZEKERINGEN - ZAKELIJK RISICOBEHEER - HYPOTHEKEN - PENSIOENADVIES PENSIOEN VERZEKERINGEN - ZAKELIJK RISICOBEHEER - HYPOTHEKEN - PENSIOENADVIES WWW.TAYLORMATES.NL In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners

Nadere informatie

Wft Pensioenvergunning. Praktische gevolgen

Wft Pensioenvergunning. Praktische gevolgen Wft Pensioenvergunning Praktische gevolgen Juni 2011 Agenda Achtergrond Reikwijdte van de vergunning Deskundigheidseisen Overgangsbepalingen Gevolgen AFM onderzoek Pensioenadvisering april 2010 75% pensioenadviezen

Nadere informatie

Collec&ef Pensioen. Liesbeth Hardeman Tanh Nguyen

Collec&ef Pensioen. Liesbeth Hardeman Tanh Nguyen Collec&ef Pensioen Liesbeth Hardeman Tanh Nguyen Agenda 1 Adviestraject collec&ef pensioen 2 Actualiteiten pensioen 3 Mogelijke risico s accountant i.v.m. collec&ef pensioen Adviestraject Pensioenadvies

Nadere informatie

Pensioenwijzigingen 2014-2015. Resultaten enquête

Pensioenwijzigingen 2014-2015. Resultaten enquête Pensioenwijzigingen 2014-2015 Resultaten enquête Hierbij treft u de resultaten aan van de enquête die Aon Hewitt in april-mei 2014 heeft gehouden onder 2000 werkgevers. De vraagstelling ging over zowel

Nadere informatie

DELTA LLOYD Hoe gaat NL met pensioen? - Landenvergelijking. September 2015

DELTA LLOYD Hoe gaat NL met pensioen? - Landenvergelijking. September 2015 DELTA LLOYD Hoe gaat NL met pensioen? - Landenvergelijking September 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Management Summary 3. Resultaten BIJLAGEN Onderzoeksverantwoording Certificering Contact 2 2 1. Inleiding

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze Pensioen aanvraag In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met anderen. En kunt u ook

Nadere informatie

Opiniepeiling Pensioenakkoord

Opiniepeiling Pensioenakkoord Opiniepeiling Pensioenakkoord Een online onderzoek in opdracht van Unie Services Juni - 2011 Ellen Cox Marij Tillmanns (27533) Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Onderzoeksverantwoording 3 Resultaten B Bijlagen

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid en ondernemerschap

Arbeidsongeschiktheid en ondernemerschap Een goed gesprek over Arbeidsongeschiktheid en ondernemerschap Als ondernemer neemt u dagelijks belangrijke beslissingen. Om de juiste beslissingen te kunnen nemen bent u afhankelijk van goede informatie.

Nadere informatie

DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID

DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID INHOUD Inleiding 1 2 Management Summary Resultaten De Achmea Stemmingsindex van Nederland Special: gezondheid Onderzoeksverantwoording INLEIDING INLEIDING Achtergrond

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Beleggers

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Beleggers AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Beleggers Juni 2013 GfK 2013 AFM Consumentenmonitor Juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Onderzoeksresultaten in detail Zorgplicht Beleggersprofiel Bijlagen Achtergrond Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties in de architectenbranche QUICKSCAN mei 2013 Inhoud Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties 3 Resultaten 6 Bureau-intermediair I Persoonlijk urenbudget 6 Keuzebepalingen

Nadere informatie

SCHADEVERZEKERINGEN: ORIËNTATIE, AFSLUITEN EN BEHEREN

SCHADEVERZEKERINGEN: ORIËNTATIE, AFSLUITEN EN BEHEREN SCHADEVERZEKERINGEN: ORIËNTATIE, AFSLUITEN EN BEHEREN Onderzoek onder MKB bedrijven (1-99 werknemers) GfK 2015 Januari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten A. Zakelijke schademarkt

Nadere informatie

Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden

Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden Onderzoek van GfK november 2015 Inleiding Delta Lloyd is continu bezig het pensioenbewustzijn te

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze Pensioen aanvraag In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met anderen. En kunt u ook

Nadere informatie

Onderzoek hypotheken en bekendheid maatregelen Maart/april 2014

Onderzoek hypotheken en bekendheid maatregelen Maart/april 2014 Onderzoek hypotheken en bekendheid maatregelen Maart/april 2014 Doelgroepinformatie De doelgroep bestaat uit huizenbezitters met hypotheek, die voornemens zijn binnen 2 jaar een nieuw huis te kopen. Dit

Nadere informatie

Oudedagsvoorziening in het MKB

Oudedagsvoorziening in het MKB A201309 Oudedagsvoorziening in het MKB Vormen van pensioenopbouw en de verwachtingen van MKB-ondernemers in beeld gebracht drs. K. L. Bangma drs. J. Snoei Zoetermeer, februari 2013 Oudedagsvoorziening

Nadere informatie

MONITOR WERK Meting maart 2014. 34993 Maart 2014 Francette Broekman

MONITOR WERK Meting maart 2014. 34993 Maart 2014 Francette Broekman MONITOR WERK Meting maart 2014 34993 Maart 2014 Francette Broekman GfK Intomart 2014 34993 Achmea Volgens Nederland Werk Maart 2014 1 Inleiding GfK Intomart 2014 34993 Achmea Volgens Nederland Werk Maart

Nadere informatie

Aanpassing pensioenregelingen n.a.v. nieuwe wetgeving rond VUT, prepensioen en levensloopregeling

Aanpassing pensioenregelingen n.a.v. nieuwe wetgeving rond VUT, prepensioen en levensloopregeling Aanpassing pensioenregelingen n.a.v. nieuwe wetgeving rond VUT, prepensioen en levensloopregeling (klik op logo om onze website te bezoeken) Aan de cliënten Breda, 19 oktober 2005 1. Inleiding De Eerste

Nadere informatie

Het Online Werknemer Pensioen. Gewoon een goed pensioen van Centraal Beheer Achmea

Het Online Werknemer Pensioen. Gewoon een goed pensioen van Centraal Beheer Achmea Het Online Werknemer Pensioen. Gewoon een goed pensioen van Centraal Beheer Achmea Inhoud Gewoon een goed pensioen. 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Open en duidelijk over kosten. 5 Rendement op het pensioenkapitaal.

Nadere informatie

De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij

De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij 3 De beschikbare premieregeling In Nederland bestaan grofweg twee categorieën pensioenregelingen: beschikbare premieregelingen enerzijds en middelloon-

Nadere informatie

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS Uitstelgedrag onder financiële consumenten Juni 2015 1 Inhoudsopgave 3 6 Management Summary Grafische samenvatting Opvallende resultaten Onderzoeksresultaten Uitstelgedrag Zorg

Nadere informatie

MILJARDENCLAIM WERKNEMERS DREIGT VOOR PENSIOENVERZEKERAARS

MILJARDENCLAIM WERKNEMERS DREIGT VOOR PENSIOENVERZEKERAARS Persbericht Stichting Beerputpensioen MILJARDENCLAIM WERKNEMERS DREIGT VOOR PENSIOENVERZEKERAARS 5 oktober 2015 Uit onderzoek van de Stichting Beerputpensioen blijkt dat werknemers met een beschikbare

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch nog vragen?

Nadere informatie

Hoofdstuk H 11. Financiële situatie

Hoofdstuk H 11. Financiële situatie Hoofdstuk H 11. Financiële situatie Samenvatting verslechterd. Dit wordt bevestigd door het aandeel Leidenaren dat aangeeft rond te kunnen komen met hun inkomen. Dit jaar geeft bijna tweederde van de Leidenaren

Nadere informatie

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen RAPPORT Prins Willem-Alexanderlaan 651 Postbus 700 7300 HC Apeldoorn Telefoon (055) 579 39 48 www.achmea.nl Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen Rapportage Intern toezicht in het kader van

Nadere informatie

Aanvraag offerte Koopsomplan

Aanvraag offerte Koopsomplan Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Aanvraag offerte Koopsomplan Terugsturen naar: 0 Lees eerst het dienstverleningsdocument en vul de Kennis- en ervaringstoets in voordat u dit formulier

Nadere informatie

Hoofdstuk 8. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 8. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 8. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het van zeven Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen van

Nadere informatie

Resultaten Pensioenforum 26 juni en 3 juli

Resultaten Pensioenforum 26 juni en 3 juli Resultaten Pensioenforum 26 juni en 3 juli De weg naar het nieuwe pensioencontract Stichting Pensioenfonds OWASE 18 juli 2013 1/10/2014 Inhoud Samenvatting Conclusies Aanbevelingen Resultaten - per vraag

Nadere informatie

3 Hoe pensioenbewust zijn we?

3 Hoe pensioenbewust zijn we? 3 Hoe pensioenbewust zijn we? Door verschillende instanties en bedrijven wordt onderzoek gedaan naar het pensioenbewustzijn van burgers, hun houding tegenover pensioen en de kennis die zij hebben van (hun)

Nadere informatie

Wet Pensioencommunicatie White Paper

Wet Pensioencommunicatie White Paper White Paper December 15 Wat houdt deze wet in en wat is het doel? Deze nieuwe wet, die op 1 juli 2015 is ingegaan, wijzigt de Pensioenwet en de Wet Verplichte Beroepspensioenregelingen. De Wet is in het

Nadere informatie

Werknemers, zzp ers en gepensioneerden over pensioen en BPF Schilders

Werknemers, zzp ers en gepensioneerden over pensioen en BPF Schilders Werknemers, zzp ers en gepensioneerden over pensioen en BPF Schilders kwantitatief risicobereidheidsonderzoek Peter Zegwaart Juli 2019 Waarom dit onderzoek? Het bestuur van BPF Schilders vindt het belangrijk

Nadere informatie

Datum 23 mei Behandeld door Dhr. A. Beheerder Onderdeel Leven Zakelijk Team Pensioenleeftijd 68 Ons kenmerk A001

Datum 23 mei Behandeld door Dhr. A. Beheerder Onderdeel Leven Zakelijk Team Pensioenleeftijd 68 Ons kenmerk A001 Datum 23 mei 2017 A.B. Voorbeeld T.a.v. de directie Spaklerweg 4 1000 AB AMSTERDAM Behandeld door Dhr. A. Beheerder Onderdeel Leven Zakelijk Team Pensioenleeftijd 68 Ons kenmerk A001 Geachte heer, mevrouw,

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2009Z02723/2080913600. Kamervragen van het lid Omtzigt

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2009Z02723/2080913600. Kamervragen van het lid Omtzigt De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Make strategy work! Wft

Make strategy work! Wft Woerden, december 2011 Make strategy work! Wft Pensioen: een tikkende tijdbom? IG&H onderzoek onder pensioenadviseurs IG&H Consulting & Interim Onderzoek uitgevoerd in Q4 2011, onder ca. 300 actieve relaties

Nadere informatie

Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer

Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer Inhoud Een goede werkgever denkt mee. 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Zo werkt de Algemene nabestaandenwet (Anw). 5 Bijverzekeren

Nadere informatie

1 Inleiding Het begrip directeur-grootaandeelhouder 15

1 Inleiding Het begrip directeur-grootaandeelhouder 15 Inhoud Voorwoord 9 1 Inleiding 11 2 Het begrip directeur-grootaandeelhouder 15 3 Het verschil in pensioenopbouw tussen werknemer en directeur-grootaandeelhouder 19 3.1 Inleiding 19 3.2 Geschiedenis 20

Nadere informatie

Wijzigingen in de pensioenwetgeving... 2. Belangrijke gevolgen van de pensioenwijzigingen... 4

Wijzigingen in de pensioenwetgeving... 2. Belangrijke gevolgen van de pensioenwijzigingen... 4 UPDATE Pensioenspecial september 2014 Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media! Mandema & Partners helpt u graag bij het interpreteren van de pensioenwijzigingen die voor u en

Nadere informatie

Resultaten andere onderwerpen bewonerspanel Oud-West 2005

Resultaten andere onderwerpen bewonerspanel Oud-West 2005 Resultaten andere onderwerpen bewonerspanel Oud-West 2005 Project: 4273 In opdracht van stadsdeel Oud-West drs. Karin Klein Wolt dr. Esther Jakobs Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR

Nadere informatie

Leidraad tweedepijler pensioenadvisering

Leidraad tweedepijler pensioenadvisering Leidraad tweedepijler pensioenadvisering Aflevering 2: Inventariseer aanwezigheid CAO en BPF Advisering van werkgevers over tweedepijler pensioenen valt onder de werking van de Wet op het financieel toezicht

Nadere informatie

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 Pagina 1 Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison Presentatie over het Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 mei 2012 Pagina 2 1. Agenda 1. Opening 2. Wat is pensioen? 3. UPO 4. Als er iets

Nadere informatie