Werkgevers en arbeidsongeschiktheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkgevers en arbeidsongeschiktheid"

Transcriptie

1 Werkgevers en arbeidsongeschiktheid In opdracht van Delta Lloyd Juli 2014 GfK 2014 GfK 2014 Delta Lloyd Arbeidsongeschiktheid en Werkgevers Juli

2 Leeswijzer In dit onderzoek zijn personen uit het GfK Klantenpanel ondervraagd die (mede-)verantwoordelijk zijn voor de werknemersfaciliteiten/verzekeringen binnen het bedrijf (in het vervolg genoemd: werkgevers ). Werkgevers zijn vervolgens ingedeeld aan de hand van de achtergrondkenmerken; de functie die hij of zij uitvoert, de grootte van de organisatie waarin hij of zij werkzaam is en de branche waarin de organisatie actief is. In totaal worden er vier functiegroepen onderscheiden; Directie of Algemeen Management, Financieel Management, HRM/P&O en anders. Voor wat betreft de organisatiegrootte worden er drie groepen onderscheiden; organisaties met 5-49 werknemers (die bestaat uit de subgroepen 5-9 werknemers en werknemers), organisaties met werknemers en organisaties met 100 werknemers. Tot slot worden er vijf branchegroepen onderscheiden; industrie, groot- en detailhandel, gezondheids- en welzijnsorganisaties, overige dienstverlening en overige branches. Deze vijf branches zijn een vereenvoudiging van een bredere indeling in branches. Deze vijf branches zijn geselecteerd op basis van de selectie die Delta Lloyd kenbaar heeft gemaakt. Als basis voor iedere grafiek is gekozen voor Alle werkgevers, tenzij anders in de beschrijving van de basis van de grafiek is aangegeven. De antwoorden voor alle werkgevers vertegenwoordigen een totaalcijfer voor Nederland voor werkgevers met een organisatiegrootte 5 werknemers ( Totaal ). De antwoorden van alle werkgevers zijn namelijk gewogen naar de werkelijke verdeling van de organisatiegrootte in Nederland (5-49 werknemers: 89%; werknemers: 5%; 100 werknemers; 6%). Bij sommige grafieken is er gekozen om naast dit totaalcijfer de antwoorden per groep voor organisatiegrootte ( 5-49 werknemers, werknemers, 100 werknemers ) grafisch weer te geven. Wanneer er significante verschillen zijn naar achtergrondkenmerken (functie, organisatiegrootte of branche), dan worden deze verschillen beschreven in de toelichting van de grafieken. Indien er in de toelichtende tekst niet nader wordt ingegaan op achtergrondkenmerken, dan mag er vanuit worden gegaan dat er geen (relevante) significante verschillen zijn. GfK 2014 Delta Lloyd Arbeidsongeschiktheid en Werkgevers Juli

3 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten! Bezit inkomensverzekeringen en ervaring zieke werknemers! Kennis van verzuimkosten! Bekendheid met wet- en regelgeving rond arbeidsongeschiktheid! Verantwoordelijkheid werkgever naar werknemers! Begeleiding zieke werknemers 3. Onderzoeksverantwoording 4. Bijlage 5. Contact GfK 2014 Delta Lloyd Arbeidsongeschiktheid en Werkgevers Juli

4 Management Summary GfK 2014 Delta Lloyd Arbeidsongeschiktheid en Werkgevers Juli

5 Management Summary (1/3) Bezit Inkomensverzekeringen en ervaring arbeidsongeschiktheid werknemers De meeste ondervraagde werkgevers geven aan in het bezit te zijn van een Ziekteverzuimverzekering (65%), gevolgd door een Collectieve verzekering ongevallendekking (41%). De WGA Eigenrisicodrager verzekering (34%) en Collectieve WIA Hiaatverzekering worden daarna genoemd (34% en 30%). De Collectieve WIA Bodem/ Basisverzekering (10%), de Collectieve WIA Excedentverzekering (9%) en de combinatie Hiaat/Excedent verzekering (6%) volgen daarna. 10% Zegt geen van de genoemde verzekering te hebben afgesloten. Ervaring met zieke werknemers Ruim de helft van de werkgevers heeft in de afgelopen 2 jaar ervaring gehad met werknemers die langer dan 6 weken ziek of arbeidsongeschikt zijn geweest. Bij grote ondernemingen komt het relatief vaker voor dat werknemers langdurig ziek of arbeidsongeschikt zijn. Het proces met de begeleiding vanuit de ARBO dienst noemt 49% positief, 26% matig en 16% is niet tevreden. Kennis van verzuimkosten Veruit de grootste kostenpost op het gebied van verzuim noemt men loondoorbetaling, gevolgd door productieverlies en vervangingskosten. Men verwacht dat de kosten vooral zitten bij de werknemers die kort verzuimen (1 t/m 7 dagen) (53%). Maar naarmate de organisatie groter is verschuiven de verzuimkosten meer naar de groep werknemers die langer verzuimen. Opvallend is dat 39% van de grote werkgevers aangeeft dat men niet weet wat de daadwerkelijke kosten van verzuim zijn. GfK 2014 Delta Lloyd Arbeidsongeschiktheid en Werkgevers Juli

6 Management Summary (2/3) Bekendheid met wet-en regelgeving Twee van de vijf werkgevers denken dat men als werkgever verantwoordelijk is voor de zieke werknemer zolang hij in dienst is. 35% Zegt verantwoordelijk te zijn zolang hij ziek is. Een derde van de werkgevers weet niet of er een wettelijke regeling is voor werknemers die langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt zijn. De overige werkgevers kennen wel de WIA uitkering, en hiervan zegt de helft dat dit uitsluitend geldt bij arbeidsongeschiktheid van 35% of meer. De helft van de werkgevers veronderstelt dat de kosten van de WIA uitkering door henzelf worden betaald. Een derde noemt de overheid als partij die de uitkering betaalt. De helft van de ondernemers denkt dat de WIA uitkering 70% van het laatst verdiende loon is. Een op de 3 werkgevers zegt dat de duur van een WIA uitkering afhangt van het arbeidsverleden van de werknemer.? Als werknemers langer dan 2 jaar ziek zijn dan zeggen drie van de vijf werkgevers dat zij hen mogen ontslaan. Een kleiner aantal werkgevers denkt dat men te maken heeft met een ontslagverbod. Volgens de helft van de ondervraagden zijn er geen afspraken over het verzekeren van arbeidsongeschiktheid in hun CAO opgenomen. Eén op de vijf werkgevers weet niet of dit is opgenomen in hun CAO. GfK 2014 Delta Lloyd Arbeidsongeschiktheid en Werkgevers Juli

7 Management Summary (3/3) Verantwoordelijkheid werkgevers naar werknemers De helft van de werkgevers vinden dat zij een beperkte verantwoordelijkheid te hebben bij inkomensverlies van haar werknemer door arbeidsongeschiktheid. Bijna een kwart vindt wel dat zij een grote verantwoordelijkheid hebben hier iets voor te regelen. De informatievoorziening omtrent de financiële risico s van arbeidsongeschiktheid vindt veelal plaats bij indiensttredingen en in het arbeidscontract. Opvallend is dat een kwart van de werknemers hier helemaal niet over wordt geïnformeerd; dit komt relatief vaker voor bij kleine dan bij grote organisaties. Ruim de helft van de werkgevers geeft aan dat zij denken dat de werknemers zich deels wel, deels niet bewust zijn van mogelijk inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid. Een kwart van de kleinere werkgevers denken dat werknemers zich wel bewust zijn van de financiële gevolgen bij arbeidsongeschiktheid. Begeleiding zieke werknemer De verantwoordelijkheid voor zieke werknemers ligt bij de helft van de werkgevers bij de (direct) leidinggevende, gevolgd door de Arbodienst en de HR manager. De HR manager is relatief vaker de verantwoordelijke binnen grotere organisaties in vergelijking met kleine organisaties.? De casemanager draagt binnen één op de tien organisaties de verantwoordelijkheid voor zieke werknemers. De bekendheid van de term casemanager is relatief hoog; drie van de vier werkgevers geeft aan wel eens van de term casemanager gehoord te hebben. Maar slechts 20% geeft aan ook te weten wat een casemanager ongeveer inhoudelijk zou moeten doen. De werkzaamheden die verondersteld worden binnen het takenpakket van een casemanager te vallen zijn voornamelijk: het fungeren als contactpersoon en het zorgdragen van reintegratie en begeleiding. GfK 2014 Delta Lloyd Arbeidsongeschiktheid en Werkgevers Juli

8 Conclusies Overall kan gesteld worden dat werkgevers niet goed op de hoogte van zijn van de wet- en regelgeving rond het thema arbeidsongeschiktheid ten aanzien van zijn rechten en plichten. Daarnaast is men vaak niet op de hoogte van de financiële gevolgen voor de werknemer die arbeidsongeschikt wordt. Zolang men als werkgever niet weet/realiseert wat de financiële implicaties zijn van arbeidsongeschiktheid bij haar werknemers zal men zich daar ook niet voor inzetten. Men zegt als werkgever namelijk wel een (beperkte) verantwoordelijkheid naar de werknemer toe te voelen. Maar daar geeft men (nog) weinig tot geen invulling aan ten aanzien van dit issue.? Tenslotte is het van belang dat ook de werknemer zich bewust is/wordt van de financiële consequenties die arbeidsongeschiktheid kan hebben. Dit is niet in het onderzoek aan de orde gekomen. GfK 2014 Delta Lloyd Arbeidsongeschiktheid en Werkgevers Juli

9 Onderzoeksresultaten GfK 2014 Delta Lloyd Arbeidsongeschiktheid en Werkgevers Juli

10 Bezit Inkomensverzekeringen GfK 2014 Delta Lloyd Arbeidsongeschiktheid en Werkgevers Juli

11 Verzekering voor ziekteverzuim de meest afgesloten verzekering door werkgevers Afgesloten verzekeringen " Hoe groter de onderneming, hoe minder vaak het voorkomt dat het bedrijf een ziekteverzuim verzekering heeft afgesloten (5-49 werknemers; 68%, werknemers; 50%, 100 werknemers; 36%). " Een bedrijf met werknemers sluit vaker een WGA eigenrisicodrager- (39%), een WIA Hiaat- (35%) en/ of een WIA Excedentenverzekering (12%) af dan een bedrijf met 5-9 werknemers (resp. 28%;21%;2%). " De WIA Hiaatverzekering wordt relatief vaker afgesloten door bedrijven in de industriebranche (57%). " Indien deze cijfers worden vergeleken met de bezitsregistratie cijfers in GfK TOF Zakelijk 2013 komen deze redelijk overeen. Kunt u aangeven welke van de onderstaande verzekeringen in uw bedrijf zijn afgesloten? Meerdere antwoorden mogelijk, percentages tellen op tot > 100% Basis: Alle werkgevers (n=538) GfK 2014 Delta Lloyd Arbeidsongeschiktheid en Werkgevers Juli

12 Ervaringen met zieke werknemers GfK 2014 Delta Lloyd Arbeidsongeschiktheid en Werkgevers Juli

13 Van de kleinere bedrijven (5-49 werknemers ) heeft uiteindelijk 12% te maken gehad met werknemers > 2 jaar ziek; bij werkgevers >100 werknemers is dit 44% Ervaring met arbeidsongeschiktheid > 6 weken > 1 jaar > 2 jaar 53% 47% (n=538) (n=359) (n=230) Ja Nee " Ruim de helft van de werkgevers (55%) heeft ervaring met werknemers die langer dan 6 weken ziek of arbeidsongeschikt zijn geweest. " Uiteindelijk heeft 12% van de werkgevers met 5-49 medewerkers, 22% van de werkgevers met werknemers, en 44% van de werkgevers met 100 werknemers te maken gehad met werknemers die langer dan 2 jaar ziek zijn geweest. Heeft u in de afgelopen twee jaar één of meerdere werknemers gehad die langer dan.. weken/jaren ziek of arbeidsongeschikt zijn geweest? Basis: Alle werkgevers GfK 2014 Delta Lloyd Arbeidsongeschiktheid en Werkgevers Juli

14 Helft van de werkgevers heeft positieve ervaring met begeleiding van de ARBO-dienst Ervaring begeleiding ARBO-dienst % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Positief Voldoende Negatief Geen mening Positieve reacties over begeleiding ARBO-dienst Negatieve reacties over begeleiding ARBO-dienst Goed. Volgen goed de wet poortwachter. Goed en adequaat, meedenkend met werkgever. De ARBO-dienst neemt de werkgeverszijde van het verzuim onvoldoende mee. Luistert in hoofdzaak naar het verhaal van de werknemer en is daardoor te eenzijdig geïnformeerd Positief. Goed opgeleide en ervaren mensen die het beste er uit proberen te halen. Goed. Er is goed overleg tussen werkgever, werknemer en Arbo-dienst. Niet adequaat genoeg, Het hele proces had sneller gekund. ARBO-dienst staat er onvoldoende kritisch in en geeft medewerkers (te) veel ruimte om langdurig afwezig te zijn. Moeizaam, veel bureaucratie en weinig wederhoor. " Werkgevers die positief gestemd zijn over de begeleiding van de ARBO-dienst geven voornamelijk aan dat de dienst behulpzaam was in het proces, het contact tussen werknemer, werkgever en de dienst goed was en de dienst professioneel, zorgvuldig en deskundig was. " Daarnaast is er ook een groep die een wisselende ervaring heeft gehad met de ARBO-dienst. Zij vinden dat de dienst soms reactief is en zij als werkgever zelf met maatregelen moeten komen en deze moeten uitvoeren. Hoe hebt u het proces van begeleiding door de ARBO dienst ervaren? Basis: Alle werkgevers die minstens " Werkgevers die het proces van begeleiding van de ARBO-dienst als negatief ervaren zijn vooral negatief gestemd omdat een werknemer hebben gehad die zij vinden dat zij slechte feedback vanuit de dienst krijgen. De dienst luistert naar werknemers en minder naar langer dan 6 weken ziek of werkgevers. Zij hebben geen idee wat het beste voor de werkgevers is om met arbeidsongeschiktheid/ziekte om te gaan. Daarnaast noemen de werkgevers de dienst traag en verloopt het proces vooral moeizaam door bureaucratie en arbeidsongeschiktheid is geweest GfK het 2014 feit dat Delta zij Lloyd steeds Arbeidsongeschiktheid achter de dienst aan en moeten Werkgevers zitten Juli (bijv verplichte rapportages). (n=357) 14

15 Kennis van verzuimkosten GfK 2014 Delta Lloyd Arbeidsongeschiktheid en Werkgevers Juli

16 Ongeveer een kwart van de werkgevers weet niet wat de jaarlijkse verzuimkosten zijn Jaarlijkse verzuimkosten " De hoogte van de verzuimkosten heeft een verband met de grootte van de organisatie. Een algemeen beeld is dat de verzuimkosten bij kleine organisaties voornamelijk onder de Euro liggen (53%), bij ruim twee op de vijf middelgrote organisaties op euro(44%) en bij twee op de vijf grote organisaties (39%) op Euro of meer liggen. " Binnen de kleine ondernemingen komen jaarlijkse kosten vanaf euro vaker voor bij de organisaties met werknemers (35%) dan bij organisaties met 5-9 werknemers (8%). " Binnen de verschillende branches schat men in de groot- en detailhandel de kosten het laagst in: ruim 70% van de verzuimkosten ligt onder de euro. Kunt u aangeven wat bij benadering de verzuimkosten op jaarbasis binnen uw organisatie zijn? Basis: Alle werkgevers GfK 2014 Delta Lloyd Arbeidsongeschiktheid en Werkgevers Juli

17 Loondoorbetaling noemt men veruit de belangrijkste kostenpost bij verzuim Belangrijkste verzuimkosten " Loondoorbetaling is met 68% de belangrijkste kostenpost op het gebied van verzuim voor organisaties, gevolgd door productieverlies (30%) en vervangingskosten (uitzendbureaus, inhuren zzp-ers, etc) (28%). " De kosten voor verzuimbegeleiding zijn voor organisaties met werknemers relatief belangrijker dan voor organisaties met 5-9 werknemers (24% vs. 7%). " Vervangingskosten voor een onderneming in de industrie-branche zijn verhoudingsgewijs een grotere kostenpost dan voor een onderneming in de groot- en detailhandel (44% vs. 21%). Kunt u aangeven waar de belangrijkste kosten van verzuim liggen binnen uw organisatie? Meerdere antwoorden mogelijk, percentages tellen op tot > 100% Basis: Alle werkgevers (n=538) GfK 2014 Delta Lloyd Arbeidsongeschiktheid en Werkgevers Juli

18 Hoe kleiner het bedrijf hoe meer de kosten bij kort verzuim liggen Kosten versus duur van verzuim " Werknemers die kort verzuimen (1 t/m 7 dagen) vormen in de helft van de gevallen (53%) de hoogste kostenpost voor werkgevers. Naarmate de periode van verzuim op loopt, wordt het aandeel aan kosten voor werkgevers kleiner. " Meer nog dan voor grote ondernemingen, vormen voor ondernemingen met een kleiner aantal werknemers de werknemers die kort verzuimen de grootste kostenpost (5-49; 56%, 50-99; 34% en 100;19%). Kunt u aangeven welke groep het meeste kost qua verzuim binnen uw organisatie? Basis: Alle werkgevers GfK 2014 Delta Lloyd Arbeidsongeschiktheid en Werkgevers Juli

19 Bekendheid met wetgeving rondom arbeidsongeschiktheid GfK 2014 Delta Lloyd Arbeidsongeschiktheid en Werkgevers Juli

20 Twee op de vijf werkgevers zegt verantwoordelijk te zijn voor zieke werknemer zo lang deze in dienst is Verantwoordelijkheid voor zieke werknemer Periode (juiste antwoord) (n=122) " In de meeste gevallen zegt men dat de organisatie verantwoordelijk is voor een zieke werknemer zo lang de werknemer in dienst is (39%), gevolgd door zo lang de werknemer ziek is (35%) en een aantal jaren (21%). " Indien het om een aantal jaren gaat is de periode over het algemeen minder dan 2 jaar (89%). Hoe lang is uw bedrijf of organisatie verantwoordelijk voor een zieke werknemer? Basis: Alle werkgevers GfK 2014 Delta Lloyd Arbeidsongeschiktheid en Werkgevers Juli

21 Ruim een derde van de werkgevers is onbekend met de wettelijk geregelde WIA uitkering Uitkering bij arbeidsongeschiktheid van meer dan 2 jaar (juiste antwoord) " Een WIA uitkering bij 35% of meer arbeidsongeschiktheid noemt men het vaakst als wettelijk geregeld (33%), op de voet gevolgd door een WIA uitkering (32%). 16% geeft aan dat er geen wettelijke uitkering is na 2 jaar arbeidsongeschiktheid. " Een WIA uitkering bij 35% of meer arbeidsongeschiktheid wordt vaker genoemd door bedrijven met werknemers (39%) dan bij bedrijven met 5-9 werknemers (21%). Bedrijven met 5-9 werknemers geven ook relatief vaker aan onwetend te zijn over het soort uitkering dat wettelijk geregeld is (29%, terwijl dat percentage bij bedrijven met werknemers 16% is). Wat voor soort uitkering is wettelijk geregeld voor werknemers bij uw bedrijf als deze langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt zijn? Meerdere antwoorden mogelijk, percentages tellen op tot > 100% Basis: Alle werkgevers (n=538) GfK 2014 Delta Lloyd Arbeidsongeschiktheid en Werkgevers Juli

22 De helft van de respondenten geeft aan dat de kosten van een WIA-uitkering door de werkgevers worden betaald Verantwoordelijkheid voor betaling kosten WIA-uitkering (juiste antwoord) " De meeste werkgevers zeggen dat de kosten van een WIA-uitkering betaald worden door de werkgever (49%), 31% zegt dat de overheid deze betalen. 20% geeft aan dat dit afhankelijk is van welke WIA uitkering de werknemer ontvangt. " Er zijn geen significante verschillen in de antwoorden binnen de variabele organisatiegrootte of de branche waarin men werkzaam is. Wie betalen de kosten van de WIAuitkering? Meerdere antwoorden mogelijk, percentages tellen op tot > 100% Basis: Alle werkgevers die weten dat een WIA-uitkering wettelijk geregeld is bij arbeidsongeschiktheid langer dan 2 jaar (n=376) GfK 2014 Delta Lloyd Arbeidsongeschiktheid en Werkgevers Juli

23 De helft van de werkgevers weet dat de hoogte van WIA-uitkering is gebaseerd op 70% van het laatst verdiende loon Hoogte van WIA-uitkering (juiste antwoord) " De helft van de werkgevers (52%) verwacht dat de WIA-uitkering is gebaseerd op 70% van het laatst verdiende loon. 23% geeft aan dat dit afhangt van het soort WIA-uitkering en van de situatie. 15% Geeft aan dat dit 75% van het laatst verdiende loon is. Hoe hoog is de WIA-uitkering? Meerdere antwoorden mogelijk, percentages tellen op tot > 100% Basis: Alle werkgevers die weten dat een WIA-uitkering wettelijk geregeld is bij arbeidsongeschiktheid langer dan 2 jaar (n=376) GfK 2014 Delta Lloyd Arbeidsongeschiktheid en Werkgevers Juli

24 Eén op de drie werkgevers zegt dat de duur van de WIA-uitkering afhangt van het arbeidsverleden Duur van WIA-uitkering (juiste antwoord) " In de meeste gevallen zegt men dat de duur van het recht op een WIA-uitkering afhangt van het arbeidsverleden dat een werknemer heeft (36%), gevolgd door afhankelijk van het soort WIAuitkering (26%) en 18% denkt maximaal vijf jaar bij een onveranderde situatie van arbeidsongeschiktheid. " Werkgevers in de industrie-branche denken dat een werknemer, meer dan werkgevers in de groot- en detailhandel, maximaal 5 jaar recht op een WIA-uitkering heeft indien de arbeidsongeschiktheidssituatie niet veranderd (29% vs. 5%). Bij organisaties in de groot- en detailhandel en gezondheid en welzijn zegt men dat het eerder afhangt van het arbeidsverleden (resp. 48% en 54%) dan bij industriële bedrijven (18%). " Er zijn geen significante verschillen tussen de drie gedefinieerde organisatiegroottes. Hoe lang heeft een werknemer recht op een WIA-uitkering? Meerdere antwoorden mogelijk, percentages tellen op tot > 100% Basis: Alle werkgevers die weten dat een WIA-uitkering wettelijk geregeld is bij arbeidsongeschiktheid langer dan 2 jaar (n=376) GfK 2014 Delta Lloyd Arbeidsongeschiktheid en Werkgevers Juli

25 Drie op de vijf werkgevers zegt een zieke werknemer na 2 jaar ziekte te kunnen ontslaan Ontslag bij ziekte (juiste antwoord) " Drie op de vijf werkgevers geeft aan dat zij de zieke werknemer na 2 jaar ziekte kunnen ontslaan (61%). 15% van de werkgevers denkt te maken te hebben met een ontslagverbod. " De kennis omtrent het ontslagverbod van een werknemer ontbreekt eerder bij een bedrijf met 5-9 werknemers, dan bij een grotere organisatie (5-9; 32%, 10-49; 22% en 50; 15%). Geldt voor u als werkgever een ontslagverbod bij arbeidsongeschiktheid of kunt u een zieke werknemer na 2 jaar ziekte ontslaan? Basis: Alle werkgevers GfK 2014 Delta Lloyd Arbeidsongeschiktheid en Werkgevers Juli

26 De helft van de ondervraagden zegt geen CAO te hebben met afspraken omtrent het verzekeren van arbeidsongeschiktheid Afspraken omtrent verzekeren van arbeidsongeschiktheid " Bijna de helft van de ondervraagden geeft aan dat het verzekeren van arbeidsongeschiktheid niet in hun CAO of bedrijfs(pensioen)regeling is opgenomen (49%). " Een organisatie met werknemers geeft vaker aan dat er in hun CAO of bedrijfs(pensioen)regeling afspraken staan omtrent het verzekeren van arbeidsongeschiktheid (37%), dan een organisatie met 5-9 werknemers (20%). Deze laatste groep geeft vaker aan niet te weten of die afspraken in hun CAO staan (31%, terwijl dit percentage voor bedrijven met werknemers 14% is). " Er zijn geen significante verschillen tussen de drie gedefinieerde organisatiegroottes en de verschillende branches. Staan in uw CAO of bedrijfs(pensioen)regeling afspraken over het verzekeren van arbeidsongeschiktheid? Basis: Alle werkgevers GfK 2014 Delta Lloyd Arbeidsongeschiktheid en Werkgevers Juli

27 Verantwoordelijkheid werkgever naar werknemers GfK 2014 Delta Lloyd Arbeidsongeschiktheid en Werkgevers Juli

28 De helft van de werkgevers vindt dat zij een beperkte verantwoordelijk heeft jegens haar werknemers t.a.v. inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Verantwoordelijkheid werkgevers voor maatregelen tegen inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Dat is fatsoenlijk Dat zijn gemaakte afspraken De werkgever is meer dan alleen voor het loon verantwoordelijk! Zorgplicht en goed werkgeverschap Ligt bij de overheid Eigen verantwoordelijkheid van de werknemer Werkgever heeft al genoeg verplichtingen Werkgever heeft al genoeg kosten " Driekwart van de werkgevers (75%) vindt dat zij verantwoordelijk zijn voor maatregelen tegen inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid. Bijna één op de vijf (19%) geeft aan dat zij geen verantwoordelijkheid hebben om maatregelen te treffen tegen inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid. " Bedrijven in de industriebranche geven, meer dan bedrijven in de overige dienstverlening, aan dat de werkgever in het geheel niet de verantwoordelijkheid hoeft te nemen om iets bij arbeidsongeschiktheid te regelen (28% vs. 5%). " Respondenten die directeur zijn of in het algemeen management zitten, zeggen iets minder vaak dan de overige functies verantwoordelijk te zijn als werkgever, nm. 17% versus 23% gemiddeld. In hoeverre bent u van mening dat een werkgever iets moet regelen voor het inkomensverlies van de werknemer bij arbeidsongeschiktheid? Waarom heeft de werkgever deze verantwoordelijkheid wel (n = 407) / niet (n = 100)? GfK 2014 Delta Lloyd Arbeidsongeschiktheid en Werkgevers Juli

29 Kwart van de werkgevers informeert werknemers niet over financiële risico s van arbeidsongeschiktheid Informeren over financiële risico s van arbeidsongeschiktheid " Het moment dat veelal gebruikt wordt voor het informeren van werknemers over het financiële risico van arbeidsongeschiktheid is bij indiensttreding en in het arbeidscontract (29%). Bij organisaties met 100 werknemers of meer wordt deze informatie, in vergelijking met kleinere organisaties, vaker toegankelijk gemaakt door deze in interne documenten / op het intranet te plaatsen (5-49; 16%, 50-99; 32% en 100; 41%). " Een kwart van de werkgevers (25%) informeert zijn werknemers niet over de financiële risico s bij arbeidsongeschiktheid. Bij een organisatie met 5-49 werknemers is dit gelijk aan 26%, bij en 100 werknemers is dit 12% resp. 15%. " Het niet informeren van werknemers komt eerder voor bij bedrijven met 5-9 werknemers dan bij grotere bedrijven (5-9; 12%, 10-49; 11% en 50; 9%). Hoe worden werknemers binnen uw bedrijf geïnformeerd over het financiële risico van arbeidsongeschiktheid? Meerdere antwoorden mogelijk, percentages tellen op tot > 100% Basis: Alle werkgevers (n=538) GfK 2014 Delta Lloyd Arbeidsongeschiktheid en Werkgevers Juli

30 Een kwart van de kleinere werkgevers denken dat werknemers zich bewust zijn van de financiële gevolgen bij arbeidsongeschiktheid Bewustheid werknemers financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid " Ongeveer de helft van de werkgevers (54%) geeft aan dat de werknemers zich deels wel, deels niet bewust zijn van de mogelijke financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor hun inkomen. " Nog meer dan organisaties met 5-9 werknemers, geven grotere organisaties aan dat werknemers zich hier deels wel, deels niet van bewust zijn (5-9; 45%, 10-49; 57% en 50; 63%). Organisaties met 5-9 werknemers geven eerder aan dat ze geen inschatting kunnen maken of werknemers zich bewust zijn van de mogelijke financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor hun inkomen (5-9; 15%, 10-49; 3% en 50; 6%). " Er zijn geen significante verschillen tussen de drie gedefinieerde organisatiegroottes. Denkt u dat werknemers bij uw bedrijf zich bewust zijn van de mogelijke financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor hun inkomen? Basis: Alle werkgevers GfK 2014 Delta Lloyd Arbeidsongeschiktheid en Werkgevers Juli

31 Begeleiding zieke werknemers GfK 2014 Delta Lloyd Arbeidsongeschiktheid en Werkgevers Juli

32 Verantwoordelijkheid voor zieke werknemers ligt vooral bij (direct) leidinggevende Verantwoordelijkheid voor zieke werknemers " Bij de helft van de werkgevers (53%) ligt de verantwoordelijkheid voor zieke werknemers bij de (direct) leidinggevende, gevolgd door de Arbodienst (35%) en de HR manager (21%). " In grote(re) organisaties met 50 werknemers of meer ligt de verantwoordelijkheid relatief vaker bij de HR manager dan bij organisaties met minder dan 50 werknemers (5-49; 18%, 50-99; 45% en 100; 44%). " In vergelijking met organisaties met 5-9 werknemers, is bij organisaties met werknemers eerder de HR manager (26% vs. 3%) of de bedrijfsarts (22% vs. 7%) verantwoordelijk voor zieke werknemers. Bij wie ligt binnen uw bedrijf de verantwoordelijkheid voor zieke werknemers? Meerdere antwoorden mogelijk, percentages tellen op tot > 100% Basis: Alle werkgevers (n=538) GfK 2014 Delta Lloyd Arbeidsongeschiktheid en Werkgevers Juli

33 Slechts 21% van de werkgevers weet wat de term casemanager ongeveer inhoudt Bekendheid term casemanager " Drie op de vier werkgevers (77%) heeft wel eens van de term casemanager gehoord en 40% geeft aan dat ze bekend zijn met de term. Bijna een kwart van de ondervraagden (24%) geeft aan niet bekend te zijn met de term casemanager. " Er zijn geen significante verschillen qua bekendheid tussen de drie gedefinieerde organisatiegroottes. In hoeverre bent u bekend met de term casemanager? Basis: Alle werkgevers die aangeven dat de verantwoordelijkheid voor zieke werknemers niet bij de casemanager ligt GfK 2014 Delta Lloyd Arbeidsongeschiktheid en Werkgevers Juli

34 Zorgdragen voor reïntegratie, begeleiding en fungeren als contactpersoon zijn belangrijkste taken van een casemanager Veronderstelde taken casemanager " De taken waarvan verondersteld wordt dat dit onder de verantwoording van de casemanager valt zijn voornamelijk het fungeren als contactpersoon en het zorgdragen van re-integratie en begeleiding. Basis: Alle werkgevers die aangeven dat de verantwoordelijkheid voor zieke werknemers niet bij de casemanager ligt en wel eens van die term hebben gehoord (n=363) GfK 2014 Delta Lloyd Arbeidsongeschiktheid en Werkgevers Juli

35 Onderzoeksverantwoording GfK 2014 Delta Lloyd Arbeidsongeschiktheid en Werkgevers Juli

36 Onderzoeksverantwoording " Achtergrond: middels kwantitatief onderzoek wil Delta Lloyd meer inzicht krijgen in de kennis en verwachtingen die spelen rondom het thema arbeidsongeschiktheid bij werkgevers. Daarbij wordt met name gefocust op de financiële consequenties die arbeidsongeschiktheid heeft voor de bedrijfscontinuïteit en het inkomen van de werknemer. De onderzoeksresultaten worden door Delta Lloyd gebruikt om de problematiek en de gevolgen van arbeidsongeschiktheid onder de aandacht te brengen en de werkgevers bewust te maken van de issues. " Doel: inzicht krijgen in de kennis van werkgevers rondom het thema arbeidsongeschiktheid en de gevolgen hiervan zowel voor de werkgever als bij haar werknemers. " Methode: kwantitatief onderzoek middels een online vragenlijst (CAWI) die wordt uitgezet onder werkgevers in het GfK Internet Panel. " Veldwerkperiode: 20 juni t/m 30 juni 2014 " Doelgroep: degene die (mede-)verantwoordelijk is voor de werknemersfaciliteiten/verzekeringen binnen het bedrijf en/of bedrijfsschadeverzekeringen. Bij de kleinere bedrijven zal dit vaak de directeur/eigenaar zijn. Bij de grote bedrijven zijn dit HR/PZ medewerkers of financiële medewerkers (zie hierna volgende sheets Steekproefspecificatie voor indeling in organisatiegrootte, functie en branche). " Steekproefomvang: de bruto steekproef bestond uit 945 respondenten, de netto steekproef uit 538 respondenten. Dit resulteerde in een responspercentage van 57%. Er zijn in totaal 240 respondenten werkzaam bij een bedrijf met 5-49 werknemers, 149 respondenten werkzaam bij een bedrijf met werknemers en 149 respondenten werkzaam bij een bedrijf met meer dan 100 werknemers. GfK 2014 Delta Lloyd Arbeidsongeschiktheid en Werkgevers Juli

37 Bijlage GfK 2014 Delta Lloyd Arbeidsongeschiktheid en Werkgevers Juli

38 Steekproefspecificatie (1/2) Voor dit onderzoek is aan degene die (mede-)verantwoordelijk is voor de werknemers faciliteiten/verzekeringen en/of bedrijfsschade verzekeringen binnen het bedrijf gevraagd naar diens verwachtingen die spelen rondom het thema arbeidsongeschiktheid. Hieronder staat weergegeven welke groepen respondenten in het onderzoek zijn meegenomen en het aantal gerealiseerde waarnemingen per groep. Bedrijfsgrootte Aantal waarnemingen Werkzaam bij bedrijf met 5-49 werknemers 240 Werkzaam bij bedrijf met werknemers 149 Werkzaam bij bedrijf met meer dan 100 werknemers 149 Totaal 538 GfK 2014 Delta Lloyd Arbeidsongeschiktheid en Werkgevers Juli

39 Steekproefspecificatie (2/2) Branche Aantal waarnemingen Industrie 68 Groot- en detailhandel 57 Gezondheids- en welzijnsorganisatie 54 Overige dienstverlening 52 Overige branches 307 Totaal 538 Functie Aantal waarnemingen Directie of Algemeen Management 221 Financieel Management 121 HRM / P&O 113 Anders 83 Totaal 538 GfK 2014 Delta Lloyd Arbeidsongeschiktheid en Werkgevers Juli

40 Contact GfK 2014 Delta Lloyd Arbeidsongeschiktheid en Werkgevers Juli

41 Marlies Bol Randy Streng Research Manager Finance Project Manager +31 (0) (0) GfK 2014 Delta Lloyd Arbeidsongeschiktheid en Werkgevers Juli

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers)

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) September 2014 GfK 2014 Kennis langdurig ziekteverzuim september 2014 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Wat weet u over ziekteverzuim en inkomensverzekeringen? Een onderzoek naar de kennis van regels en verantwoordelijkheden over zieke werknemers

Wat weet u over ziekteverzuim en inkomensverzekeringen? Een onderzoek naar de kennis van regels en verantwoordelijkheden over zieke werknemers Wat weet u over ziekteverzuim en inkomensverzekeringen? Een onderzoek naar de kennis van regels en verantwoordelijkheden over zieke werknemers Uitgevoerd door Linda Hoogervorst, student Hogeschool van

Nadere informatie

Werken met een chronische aandoening

Werken met een chronische aandoening Werken met een chronische aandoening Een kwantitatief onderzoek naar de arbeidsparticipatie van werknemers met een chronische aandoening in opdracht van Fit for Work Jacoline van Leeuwen & Peter Mulder

Nadere informatie

WERKNEMERS ZELF AAN DE SLAG MET HUN DUURZAME INZETBAARHEID

WERKNEMERS ZELF AAN DE SLAG MET HUN DUURZAME INZETBAARHEID HEALTH WEALTH CAREER MERCER WERKNEMERS- ONDERZOEK SERIES WERKNEMERS ZELF AAN DE SLAG MET HUN DUURZAME INZETBAARHEID DUURZAME INZETBAARHEID PRODUCTIEVE, GEMOTIVEERDE EN GEZONDE WERKNEMERS DIE IN STAAT ZIJN

Nadere informatie

Werkstress hoger management

Werkstress hoger management Werkstress hoger management GfK Oktober 2017 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management summary Slide 3-4 Onderzoeksresultaten Slide 5-17 Onderzoeksverantwoording Slide 18-20 Contact Slide 21-22 2 Management Summary

Nadere informatie

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL 2014. December 2014 Marij Tillmanns 36683 GfK 2014 CTO Oval December 2014

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL 2014. December 2014 Marij Tillmanns 36683 GfK 2014 CTO Oval December 2014 CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL December Marij Tillmanns 36683 1 Inhoud 1. Management Summary 2. Resultaten Algemeen Overall tevredenheid Bedrijfsarts Casemanager Achtergrondkenmerken 3. Onderzoeksopzet

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

M200510 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers

M200510 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers M200510 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers drs. F.M.J. Westhof Zoetermeer, december 2005 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers

Nadere informatie

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen?

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over hoe bewust werknemers zich voorbereiden op hun pensioen op verschillende thema s, waaronder aanpak werkgevers bij langer doorwerken opdracht

Nadere informatie

VERZUIMMANAGEMENT EN DE ROL VAN ASSURANTIEADVISEUR. Woensdag 3 juni 2015

VERZUIMMANAGEMENT EN DE ROL VAN ASSURANTIEADVISEUR. Woensdag 3 juni 2015 VERZUIMMANAGEMENT EN DE ROL VAN ASSURANTIEADVISEUR Woensdag 3 juni 2015 Ed Slobbe 2002 Verzuim Beheer BV: 1 e in Nederland onafhankelijke verzuimbegeleiding; 2006 Arbo Rijnland BV 2015 Maatwerk Arbeidsadvies

Nadere informatie

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Voorbeeldpresentatie Inhoud 1 Inleiding 2 Resultaten - Spontane en geholpen bekendheid - Herkenning radiocommercial en rapportcijfer - Teruggespeelde boodschap -

Nadere informatie

Hiv op de werkvloer 2011

Hiv op de werkvloer 2011 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv op de werkvloer 20 Natascha

Nadere informatie

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013 Onderzoek Arbeidsongeschiktheid In opdracht van Loyalis juni 2013 Inleiding» Veldwerkperiode: 27 maart - 4 april 2013.» Doelgroep: werkende Nederlanders» Omdat er specifiek uitspraken gedaan wilden worden

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Inkomens- Combinatie Wagenparkmanagement Hoe houdt u maximale controle op de verzuimkosten? Voor uw productie of dienstverlening heeft

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder pensioenleeftijdsverwachting. In opdracht van GfK Intomart 2013 33213 Delta

Nadere informatie

Hoe gaan werkgevers om met (langdurig) ziekteverzuim? White Paper Verzuim

Hoe gaan werkgevers om met (langdurig) ziekteverzuim? White Paper Verzuim Hoe gaan werkgevers om met (langdurig) ziekteverzuim? White Paper Verzuim Onderzoek van Baken Adviesgroep maart 2016 Inleiding Voor werkgevers heeft (langdurig) ziekteverzuim vaak een grote financiële

Nadere informatie

Life event: Een nieuwe baan

Life event: Een nieuwe baan Life event: Een nieuwe baan Inhoudsopgave 1 Belangrijke bevindingen 2 Achtergrond en verantwoording 3 Onderzoeksresultaten Arbeidsvoorwaarden en pensioenregeling Pensioeninformatie Pensioenkennis Waardeoverdracht

Nadere informatie

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen?

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s. In opdracht van. GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland met pensioen? Januari

Nadere informatie

Inkomen. Ik krijg altijd 70% van mijn laatstverdiende inkomen is het grootste misverstand rondom de inkomenspositie van werknemers.

Inkomen. Ik krijg altijd 70% van mijn laatstverdiende inkomen is het grootste misverstand rondom de inkomenspositie van werknemers. Inkomen Robidus biedt integrale diensten op het snijvlak van Finance en HR, gericht op de inzetbaarheid van personeel. De maatwerk advisering en ondersteuning zijn gebaseerd op een best practice platform

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers November 2014 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 1 Beleggingsportefeuille GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 2 Zes op de tien beleggers

Nadere informatie

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 Management Summary Pensioen Niet-gepensioneerden hebben steeds minder vertrouwen in de afgegeven pensioenindicatie. Een ruime meerderheid schat in dat de

Nadere informatie

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK RAPPORTAGE SPORT EN GELUK Extra vragen Sportdeelname Index Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Management Summary 3 Onderzoeksresultaten 4 Onderzoeksverantwoording 5 Contact 2 1. Inleiding 3 Inleiding

Nadere informatie

SCHADEVERZEKERINGEN: ORIËNTATIE, AFSLUITEN EN BEHEREN

SCHADEVERZEKERINGEN: ORIËNTATIE, AFSLUITEN EN BEHEREN SCHADEVERZEKERINGEN: ORIËNTATIE, AFSLUITEN EN BEHEREN Onderzoek onder MKB bedrijven (1-99 werknemers) GfK 2015 Januari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten A. Zakelijke schademarkt

Nadere informatie

Het belang van begeleiding

Het belang van begeleiding Het belang van begeleiding Langdurig zieke werknemers 9 en 18 maanden na ziekmelding vergeleken Lone von Meyenfeldt Philip de Jong Carlien Schrijvershof Dit onderzoek is financieel mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS Uitstelgedrag onder financiële consumenten Juni 2015 1 Inhoudsopgave 3 6 Management Summary Grafische samenvatting Opvallende resultaten Onderzoeksresultaten Uitstelgedrag Zorg

Nadere informatie

DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE

DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE Gemeente Vianen Onderzoek uitgevoerd op het Inwonerpanel Vianen, zomer 2012 GfK 2012 Dienstverlening en communicatie gemeente Vianen 18 september 2012 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Onderzoek onder kinderen groep 5 t/m 8

Onderzoek onder kinderen groep 5 t/m 8 Onderzoek onder kinderen groep 5 t/m 8 februari/maart 2015 Bewaren van geld Hoe bewaar jij je geld? (meerdere antwoorden mogelijk) In mijn spaarpot Op de bank In mijn portemonnee Op een speciale plek,

Nadere informatie

In deze brief leest u informatie over de verzekering. Bewaar deze brief goed.

In deze brief leest u informatie over de verzekering. Bewaar deze brief goed. Datum 1 juli 2016 Mevrouw......... 6533CM28 Onderdeel Inkomen & Verzuim Bedrijf Team Client Service Desk Startbrief van uw sverzekering Geachte mevrouw... Uw werkgever... heeft bij ons een WIA verzekering

Nadere informatie

HR & Participatie 2014-2015

HR & Participatie 2014-2015 HR & Participatie 2014-2015 samenvatting Het onderzoek naar de Participatiewet 2015 is een kwantitatief online onderzoek uitgevoerd onder Nederlandse bedrijven (verdeeld naar de categorieën 50-99 werk

Nadere informatie

Nationale-Nederlanden

Nationale-Nederlanden Nationale-Nederlanden DGA Onderzoek Risicobeheersing en mogelijkheden voor pensioenopbouw Juli 2011 Judith de Roij van Zuijdewijn 27555 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Managementsamenvatting 3 Resultaten Pensioen

Nadere informatie

Dienstverlening Ziektewet-eigenrisicodragerschap

Dienstverlening Ziektewet-eigenrisicodragerschap 1 Dienstverlening ENgage Ziektewet-eigenrisicodragerschap Dienstverlening Ziektewet-eigenrisicodragerschap De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (kortweg Bezava, maar ook

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder duurzame inzetbaarheid In opdracht van GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland

Nadere informatie

Keuzegids arbodienstverlening

Keuzegids arbodienstverlening Keuzegids arbodienstverlening Keuzegids arbodienstverlening Turien & Co. Assuradeuren biedt werkgevers zoveel mogelijk keuzevrijheid in de verzuimbegeleiding. Juist door deze ruime keuzevrijheid is het

Nadere informatie

Verklaring over secundaire arbeidsvoorwaarden

Verklaring over secundaire arbeidsvoorwaarden Verklaring over secundaire arbeidsvoorwaarden Naam werknemer Algemene informatie over het dienstverband 1. Heeft de werknemer een fulltime dienstverband? O Nee, voor % Kan de werknemer fulltime gaan werken

Nadere informatie

Werken op afspraak. Klant Contact Centrum Gemeente Dongen. GfK, februari 2016 (17177-12) Client logo [delete this grey box if not required]

Werken op afspraak. Klant Contact Centrum Gemeente Dongen. GfK, februari 2016 (17177-12) Client logo [delete this grey box if not required] Werken op afspraak Klant Contact Centrum Gemeente Dongen GfK, februari 2016 (17177-12) 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management Summary Slide 3-4 Onderzoeksresultaten Slide 5-11 Onderzoeksverantwoording Slide

Nadere informatie

Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen

Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen Onderzoek van GfK november 2015 Inleiding Het aantal ondernemers blijft groeien. In 2015 heeft

Nadere informatie

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Alfahulp en huishoudelijke hulp Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Inhoudsopgave Geschreven voor Achtergrond & doelstelling 3 Conclusies 5 Resultaten 10 Bereidheid tot betalen 11 Naleven regels 17

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder duurzame inzetbaarheid In opdracht van. GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 44 t/m 47 2015 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 23 november 2015 Projectnummer: 20645 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW

INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW - eindrapport - drs. L.F. Heuts drs. R.C. van Waveren Amsterdam, december 2009

Nadere informatie

Inkomensgarantieplan voor Overheid & Onderwijs. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid

Inkomensgarantieplan voor Overheid & Onderwijs. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inkomensgarantieplan voor Overheid & Onderwijs De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inhoud De kracht van OHRA 3 Waarom verzekeren bij OHRA? 4 Wettelijke regelingen 5 Het OHRA Inkomensgarantieplan

Nadere informatie

De Nederlandse Investeringsmonitor

De Nederlandse Investeringsmonitor De Nederlandse Investeringsmonitor GfK November 2015 1 Inhoudsopgave 1. Investeringen Toekomst Verleden Investeringsbarometers 2. Financieringen Toekomst Verleden Financieringsbarometers 3. PR-vragen 4.

Nadere informatie

COLLECTIEVE INKOMENSVERZEKERINGEN

COLLECTIEVE INKOMENSVERZEKERINGEN COLLECTIEVE INKOMENSVERZEKERINGEN Productinformatie voor werkgevers Alles goed geregeld bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers UW MEDEWERKER ZIEK OF ARBEIDSONGESCHIKT. WAT NU? Of u nu veel

Nadere informatie

In deze brief leest u informatie over de verzekering. Bewaar deze brief goed.

In deze brief leest u informatie over de verzekering. Bewaar deze brief goed. Datum 1 augustus 2016 Mevrouw......... 2771EL36 Onderdeel Inkomen & Verzuim Bedrijf Team Client Service Desk Startbrief van uw sverzekering Geachte... Uw werkgever... heeft bij ons een WIA verzekering

Nadere informatie

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Type beleggingsverzekering en wijze van afsluiten Kennis van- en informatie over de

Nadere informatie

WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer

WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer Waar is deze verzekering voor? In deze brochure leggen wij uit waarvoor deze verzekering is, welke uitkering u kunt krijgen en wat de verzekering

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Inkomens- Combinatie Wagenparkmanagement Hoe houdt u maximale controle op de verzuimkosten? Voor uw productie of dienstverlening heeft

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

Beter Af Verzuim Risico Verzekering. Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI

Beter Af Verzuim Risico Verzekering. Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI Beter Af Verzuim Risico Verzekering Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI 2 SamenWerken aan Gezond Ondernemen Voor u als werkgever in de sector cultuur is het van groot belang uw organisatie

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen. December 2011

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen. December 2011 AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen December 2011 1 Inhoudsopgave 2 1 2 Management Summary Onderzoeksresultaten in detail 2a Pensioen algemeen 2b Pensioencommunicatie 2c Pensioenregeling 3 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Hét Nedasco Inkomenseminar Brengt de inkomensmarkt naar grote hoogte!

Hét Nedasco Inkomenseminar Brengt de inkomensmarkt naar grote hoogte! Hét Nedasco Inkomenseminar Brengt de inkomensmarkt naar grote hoogte! Opbouw Pakket Offertetool inkomen Schadebehandeling Ontwikkeling Concept Keuzevrijheid: modulaire opbouw Snelheid: direct premie berekenen

Nadere informatie

Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017

Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017 Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017 ADVIES & DIENSTVERLENING MODERNISERING ZIEKTEWET (BEZAVA) WGA VAST - FLEX Wat betekent dit voor u? Betere producten, betere diensten. Slimmer werken. Aansluiten

Nadere informatie

Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017

Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017 Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017 ADVIES & DIENSTVERLENING Modernisering Ziektewet (BeZaVa) WGA vast - flex Wat betekent dit voor u? Betere producten, betere diensten. Slimmer werken. Aansluiten

Nadere informatie

Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet

Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet Verschillende vormen van wetgeving hebben er de afgelopen jaren voor gezorgd dat u als werkgever een grote rol speelt in het terugdringen van het aantal

Nadere informatie

Hou de vaart erin. Met verzuimspecialist Gezond Transport.

Hou de vaart erin. Met verzuimspecialist Gezond Transport. Hou de vaart erin. Met verzuimspecialist Gezond Transport. Gezond Transport: dé verzuimspecialist voor transport en logistiek. Uw bedrijf werkt op het gebied van transport en logistiek en u bent op zoek

Nadere informatie

Waarom ontvang ik dit formulier?

Waarom ontvang ik dit formulier? Pagina 1 van 6 Waarom ontvang ik dit formulier? Beste werkgever, Uw werknemer is met Klikku.NL in gesprek over zijn/haar lening voor een woning. Het is voor uw werknemer belangrijk om te weten wat de gevolgen

Nadere informatie

Voorbeeldcase RAB RADAR

Voorbeeldcase RAB RADAR Voorbeeldcase RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Private Banking (19725) Inhoud 2 Inleiding Resultaten - Spontane en geholpen merkbekendheid - Spontane en geholpen reclamebekendheid - Herkenning radiocommercial

Nadere informatie

inkomensverzekeringen

inkomensverzekeringen inkomensverzekeringen Productinformatie voor werkgevers Alles goed geregeld bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers Uw medewerker ziek of arbeidsongeschikt. Wat nu? Of u nu veel of weinig

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Inkomens- Combinatie Wagenparkmanagement Hoe houdt u maximale controle op de verzuimkosten? Voor uw productie of dienstverlening heeft

Nadere informatie

Het Nedasco Gezond Werken Pakket Personeel

Het Nedasco Gezond Werken Pakket Personeel Nedasco B.V. Wijzigingen voorbehouden. Versie 2010.1. Deze brochure is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud ervan kunnen echter geen rechten worden ontleend. Het Nedasco Gezond Werken Pakket

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De Wet Verbetering Poortwachter (WVP).. 4 Contact met de arbodienst 4 Opstellen Plan van Aanpak 5 Uitvoeren

Nadere informatie

1. Ziektewet Vangnetregeling voor bepaalde groepen werknemers... 3

1. Ziektewet Vangnetregeling voor bepaalde groepen werknemers... 3 Ziektewet De tijd dat de overheid zorgde voor de Sociale Zekerheid is definitief voorbij. De overheid legt steeds meer taken en verantwoordelijkheden bij werkgevers neer. De regels voor Sociale Zekerheid

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Inkomens- Combinatie Wagenparkmanagement Hoe houdt u maximale controle op de verzuimkosten? Voor uw productie of dienstverlening heeft

Nadere informatie

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs Waar is deze verzekering voor? Wat is WIA? In deze brochure leggen wij uit voor wie en waarvoor deze verzekering is, welke dekkingen u kunt sluiten, welke

Nadere informatie

Reden. Arbeidsongeschiktheid

Reden. Arbeidsongeschiktheid Formulier Aanvullende Voorzieningen Werkgever Gegevens werkgever Naam werkgever: Adres werkgever: Postcode en woonplaats: Contactpersoon (ingevuld door): Gegevens werknemer Naam werknemer: Adres werknemer:

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over hoe bewust werknemers zich voorbereiden op hun pensioen op verschillende thema s, waaronder aanpak werkgevers bij langer doorwerken. In opdracht van

Nadere informatie

Wat Vraagt de Klant Samenvatting en conclusies

Wat Vraagt de Klant Samenvatting en conclusies Wat Vraagt de Klant Samenvatting en conclusies Het onderzoek in het kort In opdracht van de Stuurgroep Arbeidsadviseur heeft TNO onderzoek verricht naar de informatie- en adviesbehoefte van (potentiële)

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand AFM Consumentenmonitor voorjaar 20 Roodstand Juni 20 GfK 20 AFM Consumentenmonitor Juni 20 1 Management Summary Bijna de helft van alle Nederlanders staat wel eens rood. Diegenen die niet rood kunnen staan,

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 43 juli 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 7 Sportdeelname Index juli 2016 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar Meting 48 december 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 7 Sportdeelname Index december 2016 Sportdeelname afgelopen maand Sportdeelname

Nadere informatie

DELTA LLOYD Hoe gaat NL met pensioen? - Landenvergelijking. September 2015

DELTA LLOYD Hoe gaat NL met pensioen? - Landenvergelijking. September 2015 DELTA LLOYD Hoe gaat NL met pensioen? - Landenvergelijking September 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Management Summary 3. Resultaten BIJLAGEN Onderzoeksverantwoording Certificering Contact 2 2 1. Inleiding

Nadere informatie

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK ARBODIENSTEN

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK ARBODIENSTEN CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK ARBODIENSTEN Benchmarkmeting 2013 Marij Tillmanns December 2013 GfK Intomart 2013 Benchmark Arbodiensten 2013 december 2013 1 Inhoud 1. Management Summary 2. Resultaten Algemeen

Nadere informatie

Nedasco Gezond Werken Pakket. Informatie voor de werkgever/ondernemer

Nedasco Gezond Werken Pakket. Informatie voor de werkgever/ondernemer Nedasco Gezond Werken Pakket Informatie voor de werkgever/ondernemer Nedasco: serviceprovider in verzekeringen Al ruim 50 jaar biedt Nedasco verzekeringsadviseurs gemakkelijk en snel toegang tot alle gerenommeerde

Nadere informatie

Procesbeschrijving Ziekteverzuim

Procesbeschrijving Ziekteverzuim Procesbeschrijving Ziekteverzuim Algemene gegevens Belangrijke kaders Wet Verbetering Poortwachter Wet bescherming persoonsgegevens Archiefwet Wet op de Ondernemingsraden Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2012 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2012 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2012 Beleggers December 2012 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Beleggingsfondsen en kosten

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 40 april 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 7 Sportdeelname Index april 2016 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen Bij verzuim ligt het accent op wat je nog wel kan. Ziek is ziek, maar betekent niet automatisch dat je niet kunt werken. Ziekteverzuim is minder vrijblijvend en vraagt van werkgever en medewerker meer

Nadere informatie

Algemeen schadeprotocol Collectieve WIA arbeidsongeschiktheidsverzekeringen XY 14996-0815

Algemeen schadeprotocol Collectieve WIA arbeidsongeschiktheidsverzekeringen XY 14996-0815 Algemeen schadeprotocol Collectieve WIA arbeidsongeschiktheidsverzekeringen XY 14996-0815 Inhoud Inleiding, privacy & medische informatie, vragen? 3 Verzuim & begeleiding 3 Overzicht vergoedingen & hoe

Nadere informatie

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18. Meting 25 Januari 2015. In opdracht van NOC*NSF

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18. Meting 25 Januari 2015. In opdracht van NOC*NSF NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18 Meting 25 2015 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index 2015 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index 2015 2 Sportdeelname afgelopen maand 3 Sportdeelname

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet De Wet BeZaVa staat voor Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters ofwel Modernisering Ziektewet en is ingevoerd per 1 januari 2013. Het doel van deze wet

Nadere informatie

Verklaring over secundaire arbeidsvoorwaarden

Verklaring over secundaire arbeidsvoorwaarden Verklaring over secundaire arbeidsvoorwaarden Naam werknemer Algemene informatie over het dienstverband 1. Heeft de werknemer een fulltime dienstverband? O Nee, voor % Kan de werknemer fulltime gaan werken

Nadere informatie

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015 NOORDZEE EN ZEELEVEN 2-meting Noordzee-campagne Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Onderzoeksverantwoording 3. Onderzoeksresultaten 4. Contact 2 1. Samenvatting 3 Samenvatting Houding t.a.v.

Nadere informatie

Effectief verzuim terugdringen

Effectief verzuim terugdringen Effectief verzuim terugdringen De tijd dat de overheid zorgde voor de Sociale Zekerheid is definitief voorbij. De overheid legt steeds meer taken en verantwoordelijkheden bij werkgevers neer. De regels

Nadere informatie

Impact Crisis op Pensioen Gedrag

Impact Crisis op Pensioen Gedrag Impact Crisis op Pensioen Gedrag Een onderzoek onder het Klankbord Geld & Toekomst panel (en de NetPanel Adviesraad) In opdracht van: Joris de Jongh Martijn van der Veen INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Resultaten

Nadere informatie

SCHADELASTBEPERKING RE-INTEGRATIE EN GEZONDHEIDSMANAGEMENT VOOR BEDRIJVEN

SCHADELASTBEPERKING RE-INTEGRATIE EN GEZONDHEIDSMANAGEMENT VOOR BEDRIJVEN 3WET WET WET De invoering van de Wet BeZaVa (januari 2013) kan een aanzienlijke stijging van kosten betekenen die u als werkgever kwijt bent aan ziekte en arbeidsongeschiktheid. Daarom is nu het moment

Nadere informatie

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs Waar is deze verzekering voor? Wat is WIA? In deze brochure leggen wij uit waarvoor deze verzekering is, welke dekkingen u kunt sluiten, welke uitkering

Nadere informatie

Financial planning voor ondernemers. Heb jij al poen voor je pensioen?

Financial planning voor ondernemers. Heb jij al poen voor je pensioen? Financial planning voor ondernemers Heb jij al poen voor je pensioen? 1! van 12! Voorwoord De pensioenen van ondernemers zijn al langere tijd onderwerp van discussie. Terwijl in Den Haag wordt gediscussieerd

Nadere informatie

Nierpatiënten V ereniging Vereniging Nederland Margreet Gorter

Nierpatiënten V ereniging Vereniging Nederland Margreet Gorter Nierpatiënten Vereniging Nederland Margreet Gorter ADPKD (Cystenieren) Werk, Uitkeringen,, g, Verzekeringen Werk, inkomen en nierziekte Kan je nog werken met een nierziekte? Wanneer vertel ik mijn collega

Nadere informatie

Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking Geeke Waverijn, Mieke Rijken

Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking Geeke Waverijn, Mieke Rijken Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking, G. Waverijn & M. Rijken, NIVEL, januari

Nadere informatie

Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. voor MKB bedrijven. Informatie voor de werkgever

Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. voor MKB bedrijven. Informatie voor de werkgever Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor MKB bedrijven Informatie voor de werkgever Inhoud Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 3 Wat zijn de voordelen van deze verzekeringen? 4

Nadere informatie

Ziektewetplan. Een zorg uit handen genomen

Ziektewetplan. Een zorg uit handen genomen Ziektewetplan Een zorg uit handen genomen 18 3 Ziekteverzuim is een financieel risico Voor u als werkgever is het van groot belang uw onderneming en uw medewerkers gezond te houden. Dit doet u onder andere

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 36 december In opdracht van NOC*NSF GfK February 1, 2016 Sportdeelname maandmeting december 1 1 2 3 4 6 5 7 Inhoudsopgave Sportdeelname

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 41 mei 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 1 2 3 4 6 5 7 8 Inhoudsopgave Sportdeelname Index mei 2016 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

De nieuwe wet DBA: kennis, houding en gedrag. De nieuwe wet DBA: kennis, houding en gedrag

De nieuwe wet DBA: kennis, houding en gedrag. De nieuwe wet DBA: kennis, houding en gedrag Contents 1 Kennis 4 2 Houding 8 3 Gedrag 12 4 Bijlage 14 2 Leeswijzer Doelgroep In dit rapport zijn twee doelgroepen gedefinieerd; zzp ers en organisaties. De groep organisaties bestaat uit mensen die

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 29 Mei 2015 In opdracht van NOC*NSF 1 1 2 3 4 5 6 7 8 Inhoudsopgave Sportdeelname Index mei 2015 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. voor grote bedrijven. Informatie voor de werkgever

Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. voor grote bedrijven. Informatie voor de werkgever Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor grote bedrijven Informatie voor de werkgever Inhoud Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 3 Wat zijn de voordelen van deze verzekeringen?

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen? In vergelijk met België, Zweden en Denemarken

Hoe gaat Nederland met pensioen? In vergelijk met België, Zweden en Denemarken Hoe gaat Nederland met pensioen? In vergelijk met België, Zweden en Denemarken Onderzoek van GfK september 2015 Inleiding Delta Lloyd doet doorlopend nieuwe kennis op over ontwikkelingen rondom pensionering

Nadere informatie