Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2006"

Transcriptie

1 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2006 November 2006 Stefan Peters & Carolien van Ees 14162

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding en onderzoeksdoel 2. Onderzoeksopzet 3. Conclusies 4. Resultaten

3 Inleiding en onderzoeksdoel 3 Inleiding In het najaar van 2000 is door Intomart GfK een onderzoek uitgevoerd ten behoeve van de Raad voor Rechtsbijstand s- Hertogenbosch. Het betrof een onderzoek naar de tevredenheid van bewindvoerders, gemeenten/gemandateerden en arrondissementsrechtbanken, omtrent de wijze waarop het bureau Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (Wsnp) van de Raad voor Rechtsbijstand haar taken in het kader van deze wet uitvoert. Omdat de dienstverlening van het bureau Wsnp afgelopen jaren diverse wijzigingen heeft doorgemaakt, heeft zij er behoefte aan te evalueren hoe haar klanten het aanbod en de samenwerking ervaren. Ook wil zij bepalen wat haar huidige rol is in de ogen van haar klanten en welke andere rollen mogelijk en wenselijk zijn. Onderzoeksdoel Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de mate van tevredenheid van gemeenten /gemandateerden, arrondissementsrechtbanken en bewindvoerders en gebruikers van de website met de prestaties van het bureau Wsnp op alle terreinen van de samenwerking. Een tweede doel is om de veranderingen van tevredenheid in de tijd inzichtelijk te maken.

4 Inhoudsopgave 1. Inleiding en onderzoeksdoel 2. Onderzoeksopzet en -verantwoording 3. Conclusies en aanbevelingen 4. Resultaten

5 Onderzoeksopzet en -verantwoording Vragenlijst en methode 5 De vraagpunten werden in nauw overleg met de opdrachtgever geoperationaliseerd in een vragenlijst. De vragenlijst is ontwikkeld door het Intomart Online panel, door middel van een online vragenlijst (CAWI). De respondent krijgt via een uitnodiging voor het onderzoek, in de is een link opgenomen naar de vragenlijst. Door op de link te klikken opent het onderzoek automatisch en kan de respondent zelf via de computer de vragenlijst invullen. Deze CAWI-benadering biedt het voordeel dat het doorlopen van de vragenlijst automatisch wordt geregeld. Op deze manier zijn er tevens mogelijkheden opgenomen om de vragenlijst te controleren op interne consistentie. Veldwerk Het veldwerk voor dit onderzoek werd uitgevoerd in de periode 11 oktober t/m 31 oktober. De gemiddelde invulduur van de vragenlijst bedroeg 15 minuten. Tijdens het veldwerk is eenmaal een herinnering uitgestuurd. Steekproef De steekproef is aangeleverd door de opdrachtgever. Deze bestond uit 294 postadressen van gemeenten, adressen van bewindvoerders en 67 adressen van personen werkzaam bij rechtbanken. Daarnaast is personen die de website van Wsnp bezochten gevraagd of zij (een relevant deel van) de vragenlijst wilden invullen. De personen werkzaam bij gemeenten kregen via een brief een uitnodiging voor het onderzoek. In de brief was een link opgenomen naar de vragenlijst.

6 Onderzoeksopzet en -verantwoording Responsverantwoording 6 Aantal uitgestuurde uitnodigingen 1555 Vragenlijst niet afgemaakt 105 Vragenlijst niet geopend 1309 RESTEERT: aantal ingevulde vragenlijsten 141 Aanvullend: aantal ingevulde vragenlijst via website WSNP 373 Totaal aantal ingevulde vragenlijsten 514

7 Onderzoeksopzet en -verantwoording Rapportage 7 De rapportage bestaat uit een grafische rapportage van alle gestelde vragen. Hieraan vooraf gaat een beknopte samenvatting van de resultaten. De vragenlijst bevatte een open vraag, waarbij de respondent het gegeven antwoord letterlijk heeft ingetypt. De letterlijke antwoorden zijn in de bijlage opgenomen. De bijlagen omvatten daarnaast de gehanteerde vragenlijst en een tabellenboek. Daar waar de som van de resultaten niet precies op 100% uitkomt, wordt dit veroorzaakt door afrondingsverschillen of was meer dan één antwoord toegestaan. Tenslotte Het onderzoek is uitgevoerd door Intomart GfK, dat behoort tot de internationale GfK-groep. Intomart GfK is gecertificeerd door Lloyd s Register Quality Assurance volgens de normen van NEN-EN-ISO Tevens worden de richtlijnen van de MOA (MarktOnderzoekAssociatie) en ESOMAR (EuropeanSociety for Opinion and Marketing Research) in acht genomen. Deze richtlijnen zijn bij Intomart GfK op te vragen.

8 Inhoudsopgave 1. Inleiding en onderzoeksdoel 2. Onderzoeksopzet en -verantwoording 3. Conclusies en aanbevelingen 4. Resultaten

9 Conclusies 9 Achtergrondkenmerken respondenten Het merendeel van de respondenten is boven de 35 jaar (6); de gemiddelde leeftijd is 39 jaar en 5 is vrouw. Ruim eenderde is bewindvoerder, met gemiddeld 4 jaar ervaring met schuldproblematiek. Het aantal Wsnp-zaken waartoe de rechtbank deze bewindvoerders heeft benoemd is gemiddeld 119. Qua tijd en qua omzet nemen deze Wsnp zaken respectievelijk 66% en 58% van de totale werkzaamheden in beslag. Evaluatie van Basisopleiding en bijscholingsactiviteiten Bijna negen op de tien bewindvoerders die de Basisopleiding hebben gevolgd zijn (zeer) tevreden over de Basisopleiding, vooral over de vooraankondiging (79% tevredenheid) en de indeling van beschikbare plaatsen (7 tevredenheid). Bewindvoerders zijn tevreden over de manier waarop bijscholingsactiviteiten worden georganiseerd (58% tevredenheid) en met de communicatie over de activiteiten (59%). Bureau Wsnp algemeen Degenen die contact hebben met het bureau Wsnp ( van de respondenten) zijn hier in het algemeen tevreden over. Uitzondering vormt de telefonische bereikbaarheid: bijna een kwart heeft daar kritiek op (23% ontevredenheid), net als in het klanttevredenheidonderzoek in Maar de vriendelijkheid en de klantvriendelijkheid in het algemeen scoren net als toen weer heel hoog (ruim 85% tevredenheid). De tevredenheid met de communicatie per is sterk gestegen (van 30% naar 67%) evenals de tevredenheid met de postale communicatie (van 3 naar 66%).

10 Conclusies 10 De nieuwsbrief De nieuwsbrief Update Wsnp wordt door veel respondenten gelezen (70% leest hem vaak): het betreft dan doorgaans de papieren versie (58%). Men is hier in het algemeen tevreden over (75%). Ongeveer één op de vier lezers stuurt wel eens artikelen door naar derden (intern of extern). De website Ook op de website van het bureau Wsnp hebben de bezoekers van deze site betrekkelijk weinig aanmerkingen. Bijna alle respondenten bezoeken de website weleens. Eenderde zelfs minimaal 1 keer per week (onder de bewindvoerders nietadvocaten zelfs de helft). Over de presentatie is men nu ten opzichte van 2000 minder tevreden (van 67% naar 55% tevredenheid). Ruim tweederde van de respondenten is tevreden over de toegankelijkheid van de informatie. Degenen die dit niet vonden, gaven als verbeterpunten onder andere een meer logische indeling en een beter werkende zoekfunctie. Algemene brieven en s Circa tweederde van de respondenten is tevreden met de algemene brieven en s van het bureau Wsnp, met name over de duidelijkheid van de informatie (7 tevredenheid). Erkenning van een bewindvoerder Voor ruim een kwart van de respondenten zijn de te volgen procedures met betrekking tot erkenning van een bewindvoerder nog niet duidelijk. Onderdelen die nog te onduidelijk zijn, zijn onder andere de te volgen stappen om tot erkenning te komen (3) en de onderbouwing van beslissingen (25%).

11 Conclusies 11 Publieksfolders Over de publieksfolders is ruim 40% tevreden (N.B.: meer dan de helft van de respondenten antwoordt neutraal of weet niet ). Registerprocedures Wat betreft de te volgen procedures van het register is slechts ontevreden, een zeer grote groep antwoordt neutraal of weet niet. Afgifte verklaringen art.285 Ook over de snelheid waarmee afgifte verklaringen art.285 worden toegezonden heeft bijna de helft van de respondenten geen mening. 7% geeft aan ontevreden te zijn. Een soortgelijk beeld als in Financieel/administratieve processen De tevredenheid van bewindvoerders over de financieel/administratieve processen is op twee belangrijke punten erg toegenomen, namelijk de snelheid waarmee het voorschot wordt uitbetaald (van 38% naar 5) en de administratieve belasting voor het verkrijgen van de vergoeding (van 16% naar 29%, maar opvallend is dat aan de andere kant ook de ontevredenheid daarvan iets is toegenomen (van naar 27%)).

12 Conclusies Samenvattend Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat men in het algemeen tevreden is over het functioneren van het bureau Wsnp (7). Dat geldt in het bijzonder voor veel aspecten met betrekking tot de Basisopleiding (89%), de nieuwsbrief (75%), de website van Wsnp (63%) en de algemene brieven en s (6). Minder tevreden is men over de administratieve afwikkeling (37%), de te volgen registerprocedures (circa 35%) en de snelheid waarmee afgifte verklaringen art.285 worden toegezonden (2). 12

13 Inhoudsopgave 1. Inleiding en onderzoeksdoel 2. Onderzoeksopzet en -verantwoording 3. Conclusies en aanbevelingen 4. Resultaten

14 Tevredenheid over aspecten m.b.t. Basisopleiding bewindvoering voor niet-advocaten 14 Vooraankondiging 9% 70% Indeling beschikbare plaatsen 9% 65% Statiegeldregeling 9% 26% OPQ procedure (voor zover doorlopen) 1 Totaal oordeel basisopleiding 85% 0% 40% 100% zeer tevreden tevreden ontevreden zeer ontevreden A7. Hoe tevreden bent u over de volgende aspecten met betrekking tot de Basisopleiding bewindvoering voor niet-advocaten? Basis: alle bewindvoerders (niet-advocaat) met maximaal vier jaar ervaring met Wsnp, n=54

15 Tevredenheid over aspecten m.b.t. bijscholingsactiviteiten 15 Manier van organiseren 7% 50% Communicatie 8% 5 Moment van inplannen 39% 9% 0% 40% 100% zeer tevreden tevreden ontevreden zeer ontevreden A8. Hoe tevreden bent u over de volgende aspecten m.b.t. de bijscholingsactiviteiten? Basis: bewindvoerders, N=113

16 Contact met het Bureau Wsnp 16 Wel eens contact met Bureau Wsnp? Hoe vaak contact met Bureau Wsnp? 100% 100% 90% 90% 70% 50% 40% ja nee 70% 50% 40% 6 minstens twee keer per jaar minstens één keer per maand 30% 30% 1 zelden of nooit 40% 10% 10% 25% 0% 0% B1. Heeft u wel eens contact met het Bureau Wsnp? Basis: alle respondenten N=141 B2. Hoe vaak heeft u contact met Bureau Wsnp? Basis: indien contact met Bureau Wsnp, N=85

17 Tevredenheid over het Bureau Wsnp 17 Klantvriendelijk in het algemeen 18% 68% Vriendelijkheid 2 6 In % Deskundigheid van medewerkers 18% 5% Nakomen van afspraken 19% 57% Telefonische communicatie 13% 59% 6% In % Communicatie per 18% 49% In Postale communicatie 15% 5 In % respons snelheid 13% 45% 5% In Communicatie per fax 1 3 Telefonische bereikbaarheid 6% 38% 17% 5% In % Fax respons snelheid 7% 3 Totaal oordeel juridische helpdesk Wsnp 13% 6 5% 0% 40% 100% zeer tevreden tevreden ontevreden zeer ontevreden B3. Hoe tevreden bent u met de volgende aspecten van het Bureau Wsnp? Basis: indien contact met Bureau Wsnp, N=85

18 Nieuwsbrief Update Wsnp 18 Frequentie lezen (n=141) Papieren/digitale versie n=131 Doorsturen artikelen naar derden n= % 100% 100% 90% 90% 90% 27% 70% 50% 40% 30% 70% 17% vaak soms zelden ken deze wel maar lees 'm nooit ken deze niet 70% 50% 40% 30% 58% Meestal digitale versie Meestal papieren versie Combinatie 70% 50% 40% 30% 73% ja nee 10% 0% 6% 10% 0% 2 10% 0% C1. Hoe vaak leest u de nieuwsbrief Update Wsnp? Basis: alle respondenten C2. Leest u doorgaans de papieren versie of de digitale versie op Internet? Basis: leest nieuwsbrief wel eens C4. Stuurt u wel eens artikelen uit Update Wsnp digitaal of op papier door naar derden extern of intern binnen uw organisatie? Basis: leest nieuwsbrief wel eens

19 Tevredenheid over nieuwsbrief Update Wsnp 19 Relevantie van informatie 5% 7 Kwaliteit van informatie 5% 7 Actualiteit van informatie 3% 70% Helderheid van de teksten 69% Lengte van de artikelen 63% 3% In Presentatie 3% 57% Aantal uitgaven per jaar 57% 8% Hoeveelheid informatie 53% In % Navigatie gemak digitale versie 35% In De links die worden aangeboden 33% Totaal oordeel Update Wsnp 73% 0% 40% 100% zeer tevreden tevreden ontevreden zeer ontevreden C3. Hoe tevreden bent u over de nieuwsbrief Update Wsnp? Basis: Leest nieuwsbrief wel eens, n=131

20 Bezoek Website van het bureau Wsnp 20 Bezoek Website N=514 Frequentie bezoek website N=497 Redenen niet bezoeken website N=17 100% 90% 100% 90% 13% 100% 90% 2 70% 50% 40% 97% ja nee 70% 50% 40% 26% bijna dagelijks 1 à 2 keer in de week 1 à 2 keer in de maand 70% 50% 40% 77% niet op de hoogte van het bestaan van de website anders 30% 30% 4 minder vaak dan 1 keer per maand 30% 10% 10% 10% 0% 3% 0% 0% D1. Bezoekt u wel eens de website van het bureau Wsnp? D2. Kunt u aangeven waarom u de website van het Bureau Wsnp nog nooit heeft bezocht? D3. Hoe vaak bezoekt u gemiddeld de website van het Bureau Wsnp?

21 Tevredenheid over website Bureau Wsnp 21 Relevantie van de informatie 13% 55% Toegankelijkheid van de informatie 13% 55% Kwaliteit van de informatie 13% 5 Helderheid van de teksten 10% 48% Volledigheid van de informatie 10% 45% 6% In % Presentatie 1 4 6% Actualiteit van de informatie 10% 4 6% Lengte van de artikelen 9% 4 Hoeveelheid informatie 8% 45% 5% De links die worden geboden 8% 37% Mogelijkheid tot interactie via het contactformulier 7% 28% 3% Totaal oordeel website Wsnp 10% 53% 0% 40% 100% zeer tevreden tevreden ontevreden zeer ontevreden D4. Hoe tevreden bent u over de website van het Bureau Wsnp? Basis: bezoekt website wel eens, n=497

22 Toegankelijkheid informatie op de website van Bureau Wsnp 22 Verbeterpunten toegankelijkheid informatie op website De website zou overzichtelijker en duidelijker kunnen worden gemaakt. De indeling kan logischer. Bezoekers moeten nu vaak erg veel zoeken. In het verlengde hiervan geeft men veelal aan dat ook de zoekfunctie verbeterd dient te worden. Ten aanzien van dit laatste heeft men de volgende suggesties: - betere en duidelijkere navigatie - meer trefwoorden - duidelijkere trefwoorden - alleen op naam kunnen zoeken - duidelijkere indeling naar doelgroep en/of onderwerp - duidelijkere verwijzing - veel links Verder wordt nog aangegeven dat de website actueler zou kunnen zijn en dat informatie vaker moet worden aangevuld. D5. Hoe zou de informatie beter toegankelijk kunnen worden gemaakt? Basis: alle respondenten, N=80

23 Tevredenheid over brieven en s van Bureau Wsnp 23 Met name bewindvoerders niet-advocaten zijn hier tevreden over: 78% Duidelijkheid van de informatie Helderheid van de teksten Relevantie van de informatie 8% 5% 5% 66% 65% 6 3% 3% Hoeveelheid informatie 63% Met name bewindvoerders niet-advocaten zijn hier tevreden over: 7 Kwaliteit van de informatie Presentatie 6% 6 6 3% Totaal oordeel mailings Wsnp 5% 6 3% 0% 40% 100% zeer tevreden tevreden ontevreden zeer ontevreden E1. Hoe tevreden bent u over de algemene brieven en s van het bureau Wsnp? Basis: bewindvoerders en rechtbanken, n=119

24 Tevredenheid over publieksfolders 24 Presentatie 8% 4 Relevantie van de informatie voor de schuldenaar 9% 39% Duidelijkheid van de informatie voor de schuldenaar 9% 38% Kwaliteit van de informatie voor de schuldenaar 8% 39% Helderheid van de teksten 7% 38% 3% Hoeveelheid informatie 7% 38% Actualiteit van de informatie voor de schuldenaar 7% 37% Snelheid verzending door het Bureau Wsnp na bestelling 10% 27% Bestelprocedure op internet 9% 26% Totaal oordeel publieksfolders 7% 36% 0% 40% 100% zeer tevreden tevreden ontevreden zeer ontevreden F1. Hoe tevreden bent u over deze folders op de volgende aspecten? Basis: alle respondenten, n=514

25 Erkenningsprocedure bewindvoerderorganisaties % Erkenningsprocedures voor bewindvoerders duidelijk? Onduidelijke onderdelen 90% Te volgen stappen om tot erkenning te komen 3 70% 50% 40% 73% ja nee Onderbouwing van onze beslissingen Aan te leveren stukken bij het verzoek tot erkenning Kosten van de procedure 25% 19% 17% 30% Termijnen 1 10% 0% 27% Anders 69% 0% 40% 100% G1. Zijn de te volgen procedures met betrekking tot erkenning van een bewindvoerder duidelijk? Basis: bewindvoerders en rechtbanken, n=119 G2. Kunt u aangeven welke onderdelen van de erkenningsprocedure niet duidelijk zijn? Basis, n=36

26 Inschrijving in het bewindvoerderregister 26 Inschrijvingsprocedure 4 Procedure bij wijzigen gegevens 36% Procedure bij wijzigen criteria 27% 0% 40% 100% zeer tevreden tevreden ontevreden zeer ontevreden G3. Hoe tevreden bent u over de te volgen procedures met betrekking tot het register? Basis: bewindvoerders en rechtbanken, n=119

27 Afgifte verklaringen art % 40% 2 3% 47% zeer tevreden tevreden neutraal ontevreden zeer ontevreden weet niet/ geen oordeel 0% G4. Hoe tevreden bent u over de snelheid waarmee afgifte verklaringen art. 285 worden toegezonden? Basis: bewindvoerders en rechtbanken, n=119

28 Tevredenheid van bewindvoerders over financieel/administratieve aspecten 28 In % Snelheid waarmee het voorschot wordt uitbetaald 50% 6% Volledigheid van rekening-courantoverzichten 47% 7% Duidelijkheid van rekening-courantoverzichten 45% 7% 3% Huidige verdeling van de subsidie 43% 1 Adequaatheid van betalingen 3 1 Procedure bij het aanpassen van zaaksoort 28% 9% In % Administratieve belasting voor het verkrijgen van de vergoeding 28% 10% 5% Snelheid waarmee de eindbetaling plaatsvindt 2 19% 7% Procedure bij declareren van reiskosten 1 8% 3% Totaal oordeel administratieve afwikkeling 36% 8% 3% 0% 40% 100% zeer tevreden tevreden ontevreden zeer ontevreden G5. Hoe tevreden bent u over de volgende financieel/administratieve aspecten? Basis, bewindvoerders, n=113

29 Tevredenheid van rechtbanken over financieel/administratieve aspecten Let op: resultaten gebaseerd op zeer kleine n 29 Duidelijkheid R&V-lijsten 50% 33% 17% Volledigheid R&V-lijsten 67% 33% Actualiteit R&V-lijsten 33% 33% 33% 0% 10% 30% 40% 50% 70% 90% 100% zeer tevreden tevreden neutraal weet niet ontevreden zeer ontevreden G6. Hoe tevreden bent u over de volgende financieel/administratieve aspecten? Basis, respondenten die via rechtbanken betrokken zijn bij Wsnp, n=5

30 Tevredenheid van rechtbanken over bewindvoerdersaanbod Let op: resultaten gebaseerd op zeer kleine n 30 Beschikbaarheid bewindvoerderaanbod 100% Beschikbaarheid bewindvoerdergegevens van de Raad Wijze waarop Raad optreedt bij problemen met bewindvoerders Wijze van aanleveren van bewindvoerdergegevens 40% 40% Actualiteit van bewindvoerdergegevens Frequentie van aanleveren van bewindvoerdergegevens 40% 33% 50% Kwaliteit bewindvoerderaanbod Totaal oordeel bewindvoerderaanbod 0% 10% 30% 40% 50% 70% 90% 100% zeer tevreden tevreden neutraal weet niet ontevreden zeer ontevreden G7. Hoe tevreden bent u over het bewindvoerdersaanbod? Basis, respondenten die via rechtbanken betrokken zijn bij Wsnp, n=5

31 Tevredenheid van rechtbanken over periodieke overzichten Let op: resultaten gebaseerd op zeer kleine n 31 Opzet van de overzichten Hoeveelheid van de overzichten Volledigheid van de overzichten Totaal oordeel overzichten 0% 10% 30% 40% 50% 70% 90% 100% zeer tevreden tevreden neutraal weet niet ontevreden zeer ontevreden G8. Hoe tevreden bent u over de periodieke overzichten met landelijke cijfers? Basis, respondenten die via rechtbanken betrokken zijn bij Wsnp, n=5

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2010 Februari 2010 Marjolein Nijhof 22635

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2010 Februari 2010 Marjolein Nijhof 22635 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2010 Februari 2010 Marjolein Nijhof 22635 Inhoudsopgave 1 Inleiding en onderzoeksdoel 2 Onderzoeksopzet 3 Conclusies 4 Resultaten 1 Inleiding en onderzoeksdoel Inleiding

Nadere informatie

Resultaat Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp ook in 2009 zeer positief!

Resultaat Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp ook in 2009 zeer positief! Resultaat Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp ook in 2009 zeer positief! Doel klanttevredenheidsonderzoek Om de dienstverlening van het Bureau Wsnp zo optimaal mogelijk op de wensen en behoeften van

Nadere informatie

Voorbeeldcase RAB RADAR

Voorbeeldcase RAB RADAR Voorbeeldcase RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Private Banking (19725) Inhoud 2 Inleiding Resultaten - Spontane en geholpen merkbekendheid - Spontane en geholpen reclamebekendheid - Herkenning radiocommercial

Nadere informatie

Hilversum, februari 2001 67362/EC

Hilversum, februari 2001 67362/EC KLANTTEVREDENHEID WSNP Een onderzoek in opdracht van de Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch Uitgevoerd door: Intomart bv Hilversum, februari 2001 67362/EC INHOUD Pagina HOOFDSTUK 1. INLEIDING 4 1.1

Nadere informatie

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Voorbeeldpresentatie Inhoud 1 Inleiding 2 Resultaten - Spontane en geholpen bekendheid - Herkenning radiocommercial en rapportcijfer - Teruggespeelde boodschap -

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 1 Juni 1 Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de huidige mate van tevredenheid van tolken en vertalers, afnemers van tolk- en vertaaldiensten

Nadere informatie

ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER

ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER GEMEENTE HILVERSUM MAART/APRIL 2011 20110114.01 Maart/April 2011 1 Inhoudsopgave Onderzoeksopzet en -verantwoording Blz. 3 2 Resultaten Blz. 6 2.1 Deelname aan het verkeer

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Bussum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD Gemeente Eemnes Juni/Juli 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2012 DE ROTONDE & DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE EEMNES JULI/AUGUSTUS 2012

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2012 DE ROTONDE & DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE EEMNES JULI/AUGUSTUS 2012 RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2012 DE ROTONDE & DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE EEMNES JULI/AUGUSTUS 2012 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Hilversum Tel: (035) 623 27 89

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder pensioenleeftijdsverwachting. In opdracht van GfK Intomart 2013 33213 Delta

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE Gemeente Oirschot November/December 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Boekenbranche. Kwalitatief onderzoek naar lees- en aankoopgedrag van boeken (4e meting november 2007)

Boekenbranche. Kwalitatief onderzoek naar lees- en aankoopgedrag van boeken (4e meting november 2007) Boekenbranche Kwalitatief onderzoek naar lees- en aankoopgedrag van boeken (4e meting november 2007) november 2007 Stefan Peters Ewout Witte (15658-4) Inhoudsopgave 1. Inleiding en onderzoeksdoel 2. Onderzoeksopzet

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 KLANTTEVREDENHEID WWB Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom

Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom In opdracht van: Contactpersonen: Agentschap Telecom mevrouw Y. Veenstra, de heer A. Ballast Utrecht, april 2013 DUO MARKET RESEARCH

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Boekenbranche. Kwalitatief onderzoek naar lees- en aankoopgedrag van boeken. Oktober 2008 Stefan Peters Ewout Witte (15658)

Boekenbranche. Kwalitatief onderzoek naar lees- en aankoopgedrag van boeken. Oktober 2008 Stefan Peters Ewout Witte (15658) Boekenbranche Kwalitatief onderzoek naar lees- en aankoopgedrag van boeken Oktober 2008 Stefan Peters Ewout Witte (15658) Inhoudsopgave 1 Conclusies 2 Resultaten A Lezen op vakantie B Genres C Aankoopplaatsen

Nadere informatie

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 1 2016 WEBSITE Gemeente Wijdemeren Juni/juli 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE HUIZEN OKTOBER 2012

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE HUIZEN OKTOBER 2012 RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 1 2012 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE HUIZEN OKTOBER 2012 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Publicatienummer: 1715 Datum: Februari 2013 In opdracht van: Gemeente Breda Kredietbank West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda

Nadere informatie

Analyse Klanttevredenheidsonderzoek juni 2007

Analyse Klanttevredenheidsonderzoek juni 2007 Analyse Klanttevredenheidsonderzoek juni 2007 Infopunt Veiligheid scoort goed in eerste onderzoek Eén jaar na oprichting heeft Infopunt Veiligheid in juni 2007 onder 582 geregistreerde vragenstellers een

Nadere informatie

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL 2014. December 2014 Marij Tillmanns 36683 GfK 2014 CTO Oval December 2014

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL 2014. December 2014 Marij Tillmanns 36683 GfK 2014 CTO Oval December 2014 CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL December Marij Tillmanns 36683 1 Inhoud 1. Management Summary 2. Resultaten Algemeen Overall tevredenheid Bedrijfsarts Casemanager Achtergrondkenmerken 3. Onderzoeksopzet

Nadere informatie

Aandacht voor Radio Reclame

Aandacht voor Radio Reclame Aandacht voor Radio Reclame Onderzoek naar de effectiviteit van radio februari 2011 Jim Boor (25563 en 26374) Management summary (1) De herkenning van de radio die zijn in een live radioprogramma terwijl

Nadere informatie

2009 Radioplatforms en Radio via internet

2009 Radioplatforms en Radio via internet 2009 Radioplatforms en Radio via internet Onderzoek naar het gebruik van radioplatforms en radio luisteren via internet Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Resultaten Bezit en gebruik platforms Beoordeling en

Nadere informatie

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 1. Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de gebruikerspeiling over de regeling Koopsubsidie. Meer specifiek gaat het

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN. GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN. GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014 RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR Gemeente Oirschot Maart 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over hoe bewust werknemers zich voorbereiden op hun pensioen op verschillende thema s, waaronder aanpak werkgevers bij langer doorwerken. In opdracht van

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Boekenbranche, Consumentenonderzoek 16-2

Boekenbranche, Consumentenonderzoek 16-2 Boekenbranche, Consumentenonderzoek 16-2 April 2011 Ewout Witte Themameting e-books en e-readers 26828 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Conclusies 3 Resultaten 3.1 Het lezen van e-books 3.2 Het kopen van e-books

Nadere informatie

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Inleiding De Consumentenbond heeft onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en beoordeling van twee financieel toezichthouders in Nederland: De Autoriteit

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder duurzame inzetbaarheid In opdracht van GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland

Nadere informatie

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen?

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over hoe bewust werknemers zich voorbereiden op hun pensioen op verschillende thema s, waaronder aanpak werkgevers bij langer doorwerken opdracht

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 1. Inleiding Vanaf 2015 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (vanaf

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

DIENSTVERLENING - GRAVE PEILING Mei 2017

DIENSTVERLENING - GRAVE PEILING Mei 2017 DIENSTVERLENING - GRAVE PEILING 1 2017 Mei 2017 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl Datum: Mei 2017

Nadere informatie

Onderzoek informatie via Soester Courant en website

Onderzoek informatie via Soester Courant en website Onderzoek informatie via Soester Courant en website ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, DECEMBER 2016 1 Inhoudsopgave 1 Onderzoeksresultaten 2 Onderzoeksverantwoording 3 Steekproefspecificatie 4 Contact

Nadere informatie

Titel van het rapport Tahoma 22 point, bold Boekenbranche

Titel van het rapport Tahoma 22 point, bold Boekenbranche GfK Custom Research Onderzoek voor de boekenbranche, meting 12 November Titel van het rapport Tahoma 22 point, bold Boekenbranche Subtitel van het rapport Tahoma 18 point November Stefan Peters Ewout Witte

Nadere informatie

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM Gemeente Cuijk Juli/Augustus/September 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID

BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID Gemeente Eemnes November 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

RAPPORT KLANTPANEL PEILING 2016 DIENSTVERLENING

RAPPORT KLANTPANEL PEILING 2016 DIENSTVERLENING RAPPORT KLANTPANEL PEILING 2016 DIENSTVERLENING Ymere Maart/April 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING 1 2015 WMO

BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING 1 2015 WMO BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING 1 2015 WMO Gemeente Veenendaal Juli 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 1 2015 TOEKOMSTVISIE 2025. Gemeente Mill en Sint Hubert Juli/Augustus/September 2015

INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 1 2015 TOEKOMSTVISIE 2025. Gemeente Mill en Sint Hubert Juli/Augustus/September 2015 INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 1 2015 TOEKOMSTVISIE 2025 Gemeente Mill en Sint Hubert Juli/Augustus/September 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel:

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder duurzame inzetbaarheid In opdracht van. GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland

Nadere informatie

Flitspeiling over lezen in de vakantie

Flitspeiling over lezen in de vakantie Flitspeiling over lezen in de vakantie Rapportage Cluster Twente Oktober 2017 Samenvatting Samenvatting Achtergrond In deze flitspeiling staat lezen tijdens de vakantieperiode centraal. Hoe lezen panelleden

Nadere informatie

Evaluatie online panel O+S

Evaluatie online panel O+S Evaluatie online panel O+S rapportage Project: 8029 In opdracht van: O+S dr. Clemens Wenneker drs. Elise Bos Eyssen dr. Esther Jakobs Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

Rapport Klanttevredenheidsonderzoek Kredietbank Nederland 2013 / 2014 Gemeente Renkum

Rapport Klanttevredenheidsonderzoek Kredietbank Nederland 2013 / 2014 Gemeente Renkum Rapport Klanttevredenheidsonderzoek Kredietbank Nederland 2013 / 2014 Gemeente Renkum 3 april 2015 Right Marktonderzoek Emmawijk 55-8011 CN Zwolle T 038 421 21 85 E info@rightmarktonderzoek.nl www.rightmarktonderzoek.nl

Nadere informatie

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen?

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s. In opdracht van. GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland met pensioen? Januari

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

CO2 opslag Mei 2010. Een internet onderzoek in opdracht van Gemeente Barendrecht. Uitgevoerd door: Intomart GfK bv

CO2 opslag Mei 2010. Een internet onderzoek in opdracht van Gemeente Barendrecht. Uitgevoerd door: Intomart GfK bv CO2 opslag Mei 2010 Een internet onderzoek in opdracht van Gemeente Barendrecht Uitgevoerd door: Intomart GfK bv Uw contact: Tom van Dijk Tel.: +31 (0)35-6258411 / Fax: +31 (0)35-6246532 E-mail: Tom.van.Dijk@GfK.com

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20 Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek 2015 1/20 1. Inleiding In december 2015 is voor de gemeente De Bilt het tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Hiervoor zijn personen

Nadere informatie

DIENSTVERLENING MILL EN SINT HUBERT PEILING Mei 2017

DIENSTVERLENING MILL EN SINT HUBERT PEILING Mei 2017 DIENSTVERLENING MILL EN SINT HUBERT PEILING 2 2017 Mei 2017 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

Nationale-Nederlanden

Nationale-Nederlanden Nationale-Nederlanden DGA Onderzoek Risicobeheersing en mogelijkheden voor pensioenopbouw Juli 2011 Judith de Roij van Zuijdewijn 27555 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Managementsamenvatting 3 Resultaten Pensioen

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 2 2013 VEILIGHEID & LEEFBAARHEID EN AUTO-INBRAKEN. GEMEENTE EEMNES December 2013 / Januari 2014

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 2 2013 VEILIGHEID & LEEFBAARHEID EN AUTO-INBRAKEN. GEMEENTE EEMNES December 2013 / Januari 2014 RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 2 2013 VEILIGHEID & LEEFBAARHEID EN AUTO-INBRAKEN GEMEENTE EEMNES December 2013 / Januari 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum

Nadere informatie

DELTA LLOYD Hoe gaat NL met pensioen? - Landenvergelijking. September 2015

DELTA LLOYD Hoe gaat NL met pensioen? - Landenvergelijking. September 2015 DELTA LLOYD Hoe gaat NL met pensioen? - Landenvergelijking September 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Management Summary 3. Resultaten BIJLAGEN Onderzoeksverantwoording Certificering Contact 2 2 1. Inleiding

Nadere informatie

Online enquête Kennisplein Omgevingsvergunning

Online enquête Kennisplein Omgevingsvergunning Ministerie van VROM Kennisplein Omgevingsvergunning Online enquête Kennisplein Omgevingsvergunning Rijnstraat 8 Postbus 30945 2500 GX Den Haag Interne postcode IPC 660 http://omgevingsvergunning.vrom.nl

Nadere informatie

RAPPORT KLANTPANEL PEILING EVALUATIE KLANTENPANEL. Ymere November/december 2016

RAPPORT KLANTPANEL PEILING EVALUATIE KLANTENPANEL. Ymere November/december 2016 RAPPORT KLANTPANEL PEILING 3 2016 EVALUATIE KLANTENPANEL Ymere November/december 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING BESTUURLIJKE TOEKOMST II

BURGERPANEL EEMNES PEILING BESTUURLIJKE TOEKOMST II BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2016 BESTUURLIJKE TOEKOMST II Gemeente Eemnes Mei 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Boekenbranche Themameting e-boeken en e-readers

Boekenbranche Themameting e-boeken en e-readers Boekenbranche Themameting e-boeken en e-readers November 2010 (25442) Ewout Witte INTOMART Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Conclusies 3 Resultaten 3.1 Het lezen van e-boeken 3.2 Het kopen van e-boeken 3.3

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL VEENENDAAL EERSTE PEILING 2013 DIENSTVERLENING. GEMEENTE VEENENDAAL November 2013

RAPPORT BURGERPANEL VEENENDAAL EERSTE PEILING 2013 DIENSTVERLENING. GEMEENTE VEENENDAAL November 2013 RAPPORT BURGERPANEL VEENENDAAL EERSTE PEILING 2013 DIENSTVERLENING GEMEENTE VEENENDAAL November 2013 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Uitkomsten BPV Monitor 2016

Uitkomsten BPV Monitor 2016 Uitkomsten BPV Monitor 2016 Landelijke rapportage over de kwaliteit van stages en leerbanen in het mbo Publicatie 7 februari 2017 SBB, Zoetermeer 1 Inleiding Iedere mbo-student volgt een deel van de beroepsopleiding

Nadere informatie

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Gemeentewinkel 3. Contact met de gemeente 4. Wensen en behoeften De gemeente Zwijndrecht heeft

Nadere informatie

Onderzoek belang mensenrechten voor bancair product

Onderzoek belang mensenrechten voor bancair product Onderzoek belang mensenrechten voor bancair product December 2011 (28437) Conclusies 2 85% Van de Nederlanders heeft niet gelet op het investeringsbeleid bij afsluiten rekening Van de Nederlanders vindt

Nadere informatie

WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD

WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD De perceptie van jonge dieren volgens de Nederlandse consument Judith de Roij van Zuijdewijn Karin Ursem 31369 Intomart GfK 2012 Wakker Dier Jonge dieren

Nadere informatie

DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE

DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE Gemeente Vianen Onderzoek uitgevoerd op het Inwonerpanel Vianen, zomer 2012 GfK 2012 Dienstverlening en communicatie gemeente Vianen 18 september 2012 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

BURGERPANEL HILVERSUM PEILING 2 2015 CENTRUM HILVERSUM

BURGERPANEL HILVERSUM PEILING 2 2015 CENTRUM HILVERSUM BURGERPANEL HILVERSUM PEILING 2 2015 CENTRUM HILVERSUM Gemeente Hilversum Juni/juli 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Tevredenheid nieuwsbrief gestegen

Tevredenheid nieuwsbrief gestegen KTO Bureau Wbtv Mei 2016 Tevredenheid nieuwsbrief gestegen In maart 2016 is door DESAN een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder tolken en vertalers van bureau Wbtv. In totaal hebben 518 tolken

Nadere informatie

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Behorende

Nadere informatie

BURGERPANEL HUIZEN PEILING 1 2015 MILIEU

BURGERPANEL HUIZEN PEILING 1 2015 MILIEU BURGERPANEL HUIZEN PEILING 1 2015 MILIEU Gemeente Huizen Januari/februari 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Dienstverlening onderzoek

Dienstverlening onderzoek Dienstverlening onderzoek Concept rapportage T.b.v. WSW Drs. Claudie Wels, Drs. Marjon Drenth en Anouk Vermeulen MSc. April 2015 c15wswcom Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 Onderzoeksverantwoording 2 Algemeen beeld

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek onder bijstandsgerechtigden

Klanttevredenheidsonderzoek onder bijstandsgerechtigden Klanttevredenheidsonderzoek onder bijstandsgerechtigden Eindverslag Maart 2016 Inhoudsopgave Opdrachtgever Slide nr. Henk Teussink 1 Aanleiding onderzoek en werkwijze 3 E: h.teussink@enschede.nl T: 06

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Colofon Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 December 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Kampen. Uitvoering: Onderzoek

Nadere informatie

Business Monitor Pensioen. Opinieonderzoek onder directeur-grootaandeelhouders omtrent dga- en collectief pensioen

Business Monitor Pensioen. Opinieonderzoek onder directeur-grootaandeelhouders omtrent dga- en collectief pensioen Business Monitor Pensioen Opinieonderzoek onder directeur-grootaandeelhouders omtrent dga- en collectief pensioen 1 Inhoud Pagina Inhoud 1 Inleiding 2 Algemene bevindingen 3 Samenvatting 5 Resultaten:

Nadere informatie

2011 Radioplatforms en Radio via internet. Onderzoek naar het gebruik van radioplatforms en radio luisteren via internet

2011 Radioplatforms en Radio via internet. Onderzoek naar het gebruik van radioplatforms en radio luisteren via internet 2011 Radioplatforms en Radio via internet Onderzoek naar het gebruik van radioplatforms en radio luisteren via internet Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Resultaten Bezit en gebruik platforms Beoordeling en

Nadere informatie

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Alle verzekeraars die het Keurmerk Klantgericht Verzekeren voeren laten jaarlijks binnen dezelfde normen klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren. De onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Definitieve rapportage 4 augustus 2016 DATUM 4 augustus 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL

Nadere informatie

Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken Rapportage onderzoek collectie fictie voor bibliotheken Rapportage onderzoek collectie fictie Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over de collectie fictie van de bibliotheek de Bibliotheek

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Haren. Uitgave Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN 1. ALGEMEEN 1.1 INHOUD Onderwerp Pagina 1. ALGEMEEN 1.1 Inhoud 1 1.2 Het onderzoek en

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2007. Hoe denken de mensen met een handicap over onze dienstverlening? 3 maart 2008

Tevredenheidsonderzoek 2007. Hoe denken de mensen met een handicap over onze dienstverlening? 3 maart 2008 Tevredenheidsonderzoek 2007 Hoe denken de mensen met een handicap over onze dienstverlening? 3 maart 2008 Inleiding Het VAPH zet al een aantal jaren instrumenten en middelen in om de kwaliteit van het

Nadere informatie

LEZERSONDERZOEK WESTVOORNAER

LEZERSONDERZOEK WESTVOORNAER LEZERSONDERZOEK WESTVOORNAER Gemeente Westvoorne Augustus 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017 / 160 Datum Augustus 2017

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

VERWACHTINGEN VAN PURMERENDERS BIJ CONTACT MET DE GEMEENTE

VERWACHTINGEN VAN PURMERENDERS BIJ CONTACT MET DE GEMEENTE VERWACHTINGEN VAN PURMERENDERS BIJ CONTACT MET DE GEMEENTE Verwachtingen van Purmerenders bij contact met de gemeente 1 In opdracht van: Project Antwoord Raymond Gabriëls Uitgevoerd door: Team Beleidsonderzoek

Nadere informatie

Tevredenheid cliënten afdeling Sociale Zaken

Tevredenheid cliënten afdeling Sociale Zaken Tevredenheid cliënten afdeling Sociale Zaken Rapportage kwantitatief onderzoek naar de tevredenheid van cliënten van de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Houten. dinsdag 4 november 26 Oakdale Group

Nadere informatie

AUDIO DISTRIBUTIE ONDERZOEK. GfK 2015 NLO Distributieonderzoek 11 augustus 2015

AUDIO DISTRIBUTIE ONDERZOEK. GfK 2015 NLO Distributieonderzoek 11 augustus 2015 AUDIO DISTRIBUTIE ONDERZOEK 37339 2015 1 Inhoudsopgave 1 2 3 Aanleiding, onderzoeksdoelstelling en opzet Onderzoeksresultaten Bezit en gebruik apparaten Radio via internet Gebruik online muziekdiensten

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016 Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch Nulmeting 2016 Afdeling Onderzoek & Statistiek Juli 2016 Samenvatting De gemeente s-hertogenbosch vindt het belangrijk om de ervaringen van cliënten met Wmoondersteuning

Nadere informatie

Rapportage Cliënttevredenheid 2013 Zorggroep de Bevelanden Maart 2014

Rapportage Cliënttevredenheid 2013 Zorggroep de Bevelanden Maart 2014 Rapportage Cliënttevredenheid 2013 Zorggroep de Bevelanden Maart 2014 Rapportage Cliënttevredenheid 2013 Zorggroep de Bevelanden Maart 2014 Contactgegevens: Zorggroep de Bevelanden Markteffect B.V. Postbus

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008 Eindrapportage Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1 Achtergrond, doelstelling en doelgroep... 7 1.1 Achtergrond voor het klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie