LOOPBAANACTIEF-PROJECTEN GEMEENTEN Beschrijving van 6 projecten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LOOPBAANACTIEF-PROJECTEN GEMEENTEN Beschrijving van 6 projecten"

Transcriptie

1 LOOPBAANACTIEF-PROJECTEN GEMEENTEN Beschrijving van 6 projecten

2

3 LOOPBAANACTIEF-PROJECTEN GEMEENTEN Beschrijving van 6 projecten 22 december 2011 Projectnummer: Boukje Cuelenaere AStri Beleidsonderzoek en -advies Stationsweg AV Leiden Tel.: Fax: Website:

4

5 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 7 2 Zwolle en de week van de uitwisseling 9 3 IGOM en LIFT en de Week van de mobiliteit 13 4 Wisselwerk en de Week van de mobiliteit Meppel 17 5 Doetinchem en de Week van je loopbaan 21 6 Maastricht en de Week van de ontdekking 25 7 Noord-Brabant en Noord-Limburg en de Loopbaan4daagse, samenwerken aan mobiliteit 29 8 Beschouwing 33

6

7 7 1 INLEIDING Het A+O fonds Gemeenten besteedt aandacht aan de verschillende initiatieven die er in gemeenten zijn om mobiliteit te bevorderen. Dit rapport bevat een overzicht van zes LoopbaanActief-Evenementen: evenementen die er op gericht zijn medewerkes daadwerkelijk kennis te laten maken met ander werk en een andere organisatie. In opdracht van het A+O fonds Gemeenten heeft AStri Beleidsonderzoek en advies dit overzicht opgesteld. Het doel van dit overzicht is andere gemeenten en regio s te helpen en ïnspireren hun eigen LoopbaanActief-Evenement op te zetten. Voor deze inventarisatie zijn drie gemeenten en drie regio s bezocht met een LoopbaanActief-Evenement. Het gaat om de volgende initiatieven die we beschrijven in volgorde van het jaar waarin ze gestart zijn: - Week van de uitwisseling, Zwolle (2005) - Week van de mobiliteit, Limburg, IGOM / LIFT (2008) - Week van de mobiliteit, Drenthe, Wisselwerk (2009) - Week van je loopbaan, Doetinchem (2010) - Week van de ontdekking, Maastricht (2011) - Loopbaan4daagse, Brabant en Noord-Limburg (2011). Per initiatief zijn de volgende elementen beschreven: - Aanleiding - Doelstelling - Deelnemers - Aanpak - Communicatie - Investering - Instrumenten - Resultaten - Succes- en faalfactoren - Tips - Meer informatie De betrokken gemeenten en regio s hebben instrumenten beschikbaar gesteld waarvan ze vermoeden dat ze bruikbaar zijn voor andere gemeenten en regio s.

8 8 De instrumenten die digitaal beschikbaar zijn, staan op de website van het A+O fonds Gemeenten (www.aeno.nl) en zijn met een * weergegeven. Tot slot zijn bij elke beschrijving de bereikbaarheidsgegevens van de contactpersoon gegeven.

9 9 2 ZWOLLE EN DE WEEK VAN DE UITWISSELING Sinds: 2005 Aanleiding Zes jaar geleden is de Week van de Uitwisseling gestart als activiteit in het kader van het innovatieprogramma van de gemeente Zwolle. Dit programma wordt breed door het management gedragen en heeft als doel de gemeente zichtbaar te maken, afdelingen te laten samenwerken en door integrale samenwerking als gemeente een betrouwbare partner in de stad te zijn. Het vernieuwende HRM beleid van de gemeente Zwolle heeft geleid tot het behalen van het Investors in People certificaat in 2007 en het bereiken van het beste werkgeverschap in de non-profitsector in Doelstelling Bevorderen van innovatie bij medewerkers, met als achterliggende gedachte dat dit zowel de gemeentelijke organisatie ten goede komt als de persoonlijke ontwikkeling van de betrokken medewerker. Deelnemers In 2011 hebben de gemeente Zwolle, de gemeente Kampen (vanuit het netwerk Zwolle-Kampen netwerkstad), de provincie Overijssel en drie organisaties buiten de overheid (vrachtwagenbouwer Scania, waterbedrijf Vitens en Hogeschool Windesheim) aan de Week van de Uitwisseling deelgenomen. In 2012 zal de Talentenregio, een samenwerkingsverband van 15 gemeenten uit de regio Zwolle, ook als deelnemer toetreden. Ook andere organisaties hebben belangstelling getoond zodat nu nagedacht wordt over het maximale aantal organisaties dat deel kan nemen of een vorm waarbij een groot aantal organisaties kan aanhaken. Aanpak De Week van de Uitwisseling start met afspraken tussen de centrale coördinator en de contactpersonen binnen de deelnemende organisaties. Vervolgens wordt de week aangekondigd. Voor de uitwisseling komen alle functies in aanmerking. Op intranet wordt een overzicht gegeven van alle functies bij de deelnemende organisaties. Met behulp van een standaardbrief kunnen medewerkers hun belangstelling voor een specifieke functie kenbaar maken, waarbij ook naar hun motivatie gevraagd wordt. Elke organisatie heeft 1 coördinator die binnen de eigen organisatie verantwoordelijk is voor de communicatie. Deze fungeren als ambassadeurs van het project en zijn ook verantwoordelijk voor de matches binnen hun organisatie.

10 10 Het ruilen van functie is een mogelijkheid om de uitwisseling vorm te geven, maar het is geen voorwaarde. Ruilen of eenzijdig bezoeken is allebei mogelijk. Tijdens het bezoek aan de andere werkplek loopt de bezoeker meestal mee. De exacte invulling van de uitwisselingsdag is vrij. Na de matching door de coördinator maakt degene die op bezoek gaat zelf een afspraak, bij voorkeur in de aangewezen week, maar eventueel ook op een ander tijdstip. Communicatie Het merendeel van de communicatie vindt plaats via het intranet van de deelnemende organisaties. Daarnaast zijn er posters waarop de week van de uitwisseling wordt aangekondigd en staanders en flyers om op tafels in de koffiecorners te leggen, zodat het gesprek over de week van de uitwisseling op gang komt. Bij de communicatiematerialen is vereist dat deze low budget zijn. Investering De coördinator had in uur beschikbaar als programmasecretaris van het Innovatieprogramma, dat was voldoende om het hele innovatieprogramma inclusief de Week van de Uitwisseling uit te voeren. Echter, vanaf twee maanden vooraf aan de Week van de Uitwisseling is tijdelijk extra ondersteuning aan te bevelen, naast de 16 uur van de projectleider. Dat kunnen een of meer stagiaires of eventueel secretaresses zijn. Elke deelnemende organisatie heeft menskracht vrijgemaakt voor de Week van de Uitwisseling. Het exacte budget voor de Week is niet aan te geven omdat dit onderdeel uitmaakt van het innovatieprogramma waar per jaar voor beschikbaar was. Behalve de kosten voor het promotiemateriaal wordt de organsatie van de Week van de Uitwisseling zo budgetneutraal mogelijk uitgevoerd Instrumenten - Plan van aanpak op 2 A-4 inclusief tijdspad communicatie * - Oproepbrief voor management om deelname aan uitwisseling te stimuleren * - Functielijsten op intranet - Aanmeldingsformulier op intranet - Flyers en staanders voor publiciteit - DVD waarop ervaringen in beeld gebracht worden Resultaten Zes jaar Week van de uitwisseling heeft geleid tot een cultuurverandering in de deelnemende organisaties: mensen zijn meer in beweging, durven om zich heen te kijken, mensen worden flexibeler, het wordt normaler om een tijdje ergens an-

11 11 ders te zitten. Het blijkt ook inspirerend voor beide kanten te zijn: zowel voor degene die op bezoek komt als voor de ontvanger, het kan ook verfrissend zijn om te merken hoe een ander die met jou meeloopt naar jouw werk kijkt. In 2011 zijn er uiteindelijk 300 matches gemaakt waar in totaal ongeveer 530 mensen bij betrokken waren. Inmiddels worden de ervaringen die mensen in de Week van de Uitwisseling opdoen ook meegenomen in de functionerings- en beoordelingscycus. Ook de loopbaanadviseurs nemen het mee in de gesprekken en ook voor de netwerkgesprekken die mensen moeten voeren in het kader van Talent ontwikkelplannen wordt de Week van de Uitwisseling gebruikt. Succes- en faalfactoren De gemeente Zwolle en de gemeentesecretaris in het bijzonder hebben innovatie hoog in het vaandel. Hierdoor heeft het thema Mobiliteit belangrijke en zichtbare ambassadeurs. Zo startte de gemeentesecretaris zelf de aankondiging van de Week van de Uitwisseling. Dit vergroot het draagvlak en het enthousiasme binnen de organisatie. Goede communicatie heeft bijgedragen aan het succes: met ludieke acties en goede ambassadeurs is de Week van de Uitwisseling in de gemeente Zwolle en de andere deelnemende organisaties goed zichtbaar geworden. Voor de Week van de Uitwisseling wordt de communicatie zorgvuldig opgebouwd en worden op de juiste momenten berichten verstuurd en publiciteit gezocht. Tijdens de week zelf is er ook veel aandacht voor, zo hebben de directeuren van Zwolle-Kampen netwerkstad met elkaar gewisseld en verzorgden zij een fotoverslag van hun ervaringen. Dat is erg stimulerend voor andere deelnemers en voor de cultuurverandering. Een risicofactor voor het succes is het matchen: nu deed de projectcoördinator dat allemaal zelf, maar dat is teveel werk. Draag er zorg voor dat in grote organisaties de ambassadeurs of anderen daar de match regelen. Een andere risicofactor voor het succes is de druk die er op mensen staat in tijd van reorganisatie en bezuinigingen. Het open staan voor mobiliteit en het bewegen worden dan wel als bedreigender ervaren. In deze situatie blijven sommige mensen liever stil zitten dan dat ze zichtbaar zijn en het signaal geven dat ze open staan voor verandering. Tips Het is een arbeidsintensief project waarvoor het budget en de menskracht goed geborgd moeten zijn.

12 12 Qua publiciteit is er iets zichtbaars naast de nodig om het gesprek tussen collega s van de grond te krijgen en zo de animo voor deelname te vergroten. Betrek secretaresses in de organisatie van de week: zij hebben zicht op de agenda en kunnen meewerken aan de ontvangst en het programma voor de bezoekende collega. Meer informatie Contactpersoon: Katie van den Belt, _10_juni_-_Dagje_jobhoppen

13 13 3 IGOM EN LIFT EN DE WEEK VAN DE MOBILITEIT Sinds 2008 Doelstelling De Week van de Mobiliteit gaat om mobiliteitsbevordering, kennisdeling en uitbreiding van het netwerk. De organisatie wil mensen de gelegenheid bieden om op een luchtige en laagdrempelige manier een kijkje in een andere keuken te nemen. Voor de derde Week van de Mobiliteit in 2012 zijn het verder inbedden van (interne) mobiliteit in de deelnemende organisaties en het versterken van het gevoel van urgentie de specifieke doelstellingen. Aanleiding Ruim drie jaar geleden ontstond bij IGOM en LIFT het idee voor de Week van de Mobiliteit. Dit zou mensen een kans geven om echt in een andere organisatie te kijken. Op dit moment spelen de komende vergrijzing en ontgroening in de regio een grote rol in het arbeidsmarktbeleid, maar zijn tegelijkertijd de bezuinigingen actueel. De verwachting is dat de echte krapte pas over ongeveer 4 jaar voelbaar wordt in Zuid Limburg. Het doel is nu om organisaties daarop te laten anticiperen en er zorg voor te dragen dat ze mensen niet zomaar laten uitstromen. Voor dit type regionale strategische personeelsplanning zijn veranderingsbereidheid van mensen en mobiliteit nodig. Gezien de (arbeidsmarkt)omstandigheden in deze regio, ontstond er behoefte aan meer mobiliteit. Het idee ontstond om de krachten van organisaties te bundelen om employability van medewerkers te bevorderen en mensen te behouden, te binden en te boeien. In de loop van de tijd is dit uitgegroeid waarbij het delen van kennis ten behoeve van de groei van mensen centraal is blijven staan. Deelnemers IGOM is een samenwerkingsverband van de gemeenten in Zuid-Limburg. Het IGOM netwerk bestaat 15 jaar en heeft 34 overheidsgerelateerde organisaties als deelnemers, waarvan 65% gemeenten. Het Limburgs Interim Functievervullings Traject (LIFT) is een samenwerkingsverband tussen verschillende werkgevers in Limburg. In 2008 had de week 57 deelnemende organisaties en in 2010 waren dat er 69. In 2012 wordt de week voor de derde keer georganiseerd.

14 14 Aanpak Netwerken, netwerken en communiceren, dat is de kern van de aanpak van de Week van de Mobiliteit geweest. Daarbij is er veel aandacht voor het overbrengen van enthousiasme en inspiratie. Zo organiseert de projectgroep (ontbijt)sessies voor de contactpersonen van de deelnemende organisaties om ze te enthousiasmeren. Per deelnemende organisatie is er een contactpersoon. Die wordt betrokken bij het opstellen van het draaiboek, dat wel een half jaar voor de week van de mobiliteit start. De contactpersoon vervult een belangrijke rol bij het enthousiasmeren van het eigen management. De organisatie van de totale week is in handen van de regiegroep van IGOM en LIFT. Na de succesvolle eerste keer zijn in 2010 een aantal extra mogelijkheden toegevoegd om mobiliteit nog actiever op de (persoonlijke) agenda te krijgen: er werden EVC-trajecten verloot en mensen konden een snelle competentiescan laten uitvoeren. Voor 2012 is het doel vooral behoud van het thema mobiliteit op de agenda. De Week van de Mobiliteit 2012 is verder uitgebreid met De week van de Realiteit. Gedurende een dagdeel krijgen studenten de kans om bij een Limburgse werkgever in de keuken te kijken. Het draaiboek bevat de volgende stappen: - Vanaf een half jaar voor de Week van de Mobiliteit zijn 3 bijeenkomsten voor de contactpersonen gepland. Daarin worden ze enthousiast gemaakt voor het promoten van de week in hun organisatie. - Vier maanden tevoren: aanmelding deelnemende organisaties. - Twee maanden tevoren: aanleveren beschikbare werkplekken. - Zes weken tevoren: openstellen van de vacatures (beschikbare plekken). - De medewerker maakt met behulp van filters in het systeem zelf de match. - Vervolgens worden naar de bezoeker en naar de ontvanger automatisch mailtjes verstuurd, waarna mensen zelf de concrete afspraak kunnen maken. De uitwisseling heeft niet de vorm van een ruil en is in het overgrote deel van de gevallen eenzijdig. Op de dag zelf gaat het om een dag meelopen. Bij enkele organisaties wordt er ook met een activiteit gewerkt. In 2010 heeft bijvoorbeeld de politie de week van de mobiliteit gecombineerd met een open dag waar alle activiteiten van de politie zichtbaar waren. De concrete match wordt uiteindelijk door de deelnemer zelf gemaakt. Als alle plekken in het systeem staan, zoeken mensen zelf hun plek uit en moeten dan de afstemming met de ontvangende organisatie zelf doen.

15 15 Communicatie - Communicatieplan, opgesteld door de regiegroep. - Website: - Folders en posters voor verschillende doelgroepen: managers en medewerkers. - Na afloop van de week in 2008 is een dvd gemaakt, in 2010 is een krant met ervaringen en resultaten uitgegeven. - Publiciteit en aandacht: bijvoorbeeld een foto en een bloemetje voor de 1e en voor de 1000ste match. - Veel (regionale) media-aandacht - Groot opgezette start- en slotmanifestatie Investering Voor de eerste keer in 2008 is subsidie voor de ontwikkelkosten aangevraagd en verkregen. Zowel het A+O Fonds Rijk als het A+O Fonds gemeenten hebben een bijdrage geleverd. Daarvan is het beeldmerk van de week van de mobiliteit, de site mooi promotiemateriaal gemaakt, folders, posters en daarvan zijn de inspirerende bijeenkomsten georganiseerd. Inmiddels is voor 2012 voor de derde week van de mobiliteit nog maar een kwart beschikbaar van het budget dat er in 2008 was. Het is moeilijker om met minder middelen zo n groot evenement te organiseren. De totale kosten voor de week liggen nu ruim boven de per keer. De deelnemende organisaties leveren een bijdrage in natura door het beschikbaar stellen van menskracht en door hun medewerkers tijd te geven om aan de uitwisseling mee te doen. Instrumenten - Aantrekkelijke folders met informatie over hoe aan te melden - Website - Systeem waarmee deelnemer zelf de baan die hij voor 1 dag wil kan kiezen Resultaten De eerste keer in 2008 zijn er meteen 590 matches tot stand gekomen. Er was ook veel publiciteit, de regionale pers pikte het evenement goed op. Het was een groot succes waar met veel enthousiasme over gesproken werd. Ook de tweede keer in 2010 is het evenement heel positief ontvangen. Mensen vonden het leuk om op bezoek te gaan maar ook om anderen op hun werk te ontvangen. Door de week van de mobiliteit is de aandacht binnen de organisaties voor mobiliteit duidelijk gestegen.

16 16 In 2010 was de deelname sterk gegroeid en zijn meer dan 1000 mensen gematcht. Voor 2012 wordt het spannend of het deelnemersaantal gelijk kan blijven. Een stijging van het aantal deelnemers wordt nu niet beoogd. Succes- en faalfactoren - De week van de mobiliteit is een vrijblijvende manier om kennis te maken met andere mogelijkheden. Die vrijblijvendheid geeft mensen ruimte. - Wat betreft het gewenste functieniveau kunnen mensen hooguit 1 niveau van hun eigen schaalniveau afwijken. Een grotere afwijking wordt niet als zinvol voor de doelstelling mobiliteit gezien. - Een belangrijk deel van het succes (en dat is meteen een bedreiging) is de kwaliteit van het matchingssysteem. In 2010 zijn er problemen met het systeem geweest. Hierdoor waren de nadelen ook duidelijk merkbaar. Voor de 3 e week van de mobiliteit wordt een nieuw systeem gebruikt. - Verder levert het enthousiasmeren van de managers in het netwerk een belangrijke bijdrage aan het succes. - Het benutten van bestaande netwerken waardoor er al onderling vertrouwen was. - Enthousiaste overkoepelende organisatie. - Organisaties hoeven zelf nauwelijks iets te doen, ze worden gefaciliteerd. - Een bedreiging voor het succes zijn de huidige onzekere tijden met de bezuinigingen. Mensen bewegen nu niet makkelijk en doen ook minder snel mee aan een Week van de Mobiliteit. Tips - Gebruik bestaand netwerk en zorg dat top van de organisaties in dat netwerk het thema mobiliteit op de agenda zet en het een warm hart toedraagt. - Communicatie is essentieel. - Let er op dat het aantal ontvangen en bezoekende mensen per organisatie ongeveer in evenwicht is. Contactpersoon: Masja Janssen-Lacroix,

17 17 4 WISSELWERK EN DE WEEK VAN DE MOBILITEIT MEPPEL Sinds 2009 Aanleiding Gemeentelijke organisaties merkten dat de werving van nieuw personeel moeizamer verliep. In combinatie met de vergrijzing en bezuinigingen werd het nog moeilijker om de juiste persoon op de juiste plek te krijgen. Ook droeg het ambtelijke imago niet bij aan de instroom van jonge medewerkers bij de aangesloten organisaties van Wisselwerk. Doelstelling Het doel van de Week van de Mobiliteit is het bevorderen van arbeidsmobiliteit en de cultuuromslag die daarvoor nodig is. De deelnemers hebben een convenant afgesloten om professionalisering te versterken waarbij het bevorderen van de arbeidsmobiliteit een onderdeel is, te beginnen met interne mobiliteit en wanneer nodig externe mobiliteit. Met de deelnemende organisaties is afgesproken vacatures uit te wisselen, kennis te delen en elkaars mensen te behandelen als interne kandidaten. Het doel van de Week van de Mobiliteit is het laagdrempelig maken van arbeidsmobiliteit, mensen laten kijken in andere organisaties met als uiteindelijk doel uitstroom en doorstroom. Naast dit organisatiedoel kan de week van de mobiliteit ook aan persoonlijke ontwikkeling bijdragen. Dat doel wordt alleen mondjesmaat gecommuniceerd omdat mensen dit als bedreigend kunnen ervaren. Deelnemers Wisselwerk, netwerk voor mobiliteit, coördineert de Week van de Mobiliteit in Meppel en omstreken. De gemeenten Meppel, Hoogeveen, Steenwijkerland, De Wolden, Midden Drenthe, Westerveld, Hardenberg en de Rabobank, Kamer van Koophandel en het Waterschap nemen in 2011 deel aan de Week van de Mobiliteit. In 2009 heeft de Week van de Mobiliteit voor het eerst plaatsgevonden met 10 deelnemende organisaties. In 2012 zal Astron Dwingeloo (voormalige sterrenwacht) als twaalfde deelnemer aansluiten. Aanpak Toegankelijk, informeel en laagdrempelig zijn de sleutelwoorden voor de aanpak van de week van de mobiliteit in de regio De projectgroep bestaat uit 1 P&O-er per deelnemende organisatie plus de loopbaanadviseur van Wisselwerk.

18 18 De volgende stappen worden gezet om tot een succesvolle week te komen: - Opstellen van een memo voor directie en bestuur van de organisaties waarin het doel en het middel worden toegelicht. - Bespreking van de week van de mobiliteit in de MT s. - Per organisatie werkplekken verzamelen die zich aanmelden om een bezoeker te ontvangen. - Vervolgens kunnen mensen zich voor een werkplek aanmelden. - De coördinator van de projectgroep verzamelt de aanmeldingen. - Een stagiaire verzorgt de matches tussen vraag en aanbod. - De projectcoördinator levert elke organisatie de lijst met welke medewerkers op bezoek komen en welke medewerkers op bezoek gaan. Vervolgens verzorgen de organisaties zelf de uitnodigingen voor de bezoekers en het programma, allemaal via de mail. Samen met de uitnodigingen ontvangen de deelnemers ook het logboekje. De deelnemers worden zodoende volledig gefaciliteerd bij het tot stand komen van de match. De uitwisseling kan de vorm van een ruil hebben, maar dat hoeft niet. De invulling van de dag zelf is geheel vrij. Meestal loopt de bezoeker mee, maar soms is ook een rondleiding met informatie door de organisatie of door het organisatie onderdeel verzorgd. In het logboekje kunnen de deelnemers hun ervaringen opschrijven en worden een aantal standaard vragen gesteld. De projectorganisatie maakt gebruik van deze informatie bij het weergeven van het resultaat van de week en bij het organiseren van de week in het jaar daarop. In de aangewezen week van de mobiliteit lopen mensen dan een halve of een hele dag mee. Om het momentum dat deze week oplevert beter vast te houden krijgen de deelnemers dit jaar aansluitend een loopbaandag aangeboden waarbij zij een gesprek met een loopbaanadviseur kunnen hebben en presentaties kunnen volgen. De deelnemende organisaties zijn verder verantwoordelijk voor het draaiboek in de eigen organisaties. Het verschilt per organisatie hoeveel tijd en energie zij er in stekken. Zo kent de gemeente Meppel een laag verloop en is er weinig belangstelling vanuit de top voor dit type activiteiten. Terwijl in een andere gemeente de gemeentesecretaris heel actief is en deze gemeente veel deelnemers aanlevert.

19 19 Communicatie - Gemeenschappelijke website, community netwerk, met 1000 leden. De website kan anoniem gebruikt worden zonder persoonlijke gegevens achter te laten. Maar geïnteresseerden kunnen ook actiever deelnemen aan het netwerk: dit doen ze door een profiel aan te maken en gegevens in te vullen. Op dat moment zijn ze lid van Wisselwerk.org. Geïnteresseerden in een uitwisseling met andere organisaties kunnen zich aanmelden als kandidaat en een CV op de site plaatsen. - Oproep op deze website en via intranet van de deelnemende organisaties. - Posters en flyers die bij de repro van de gemeente Meppel zijn geprint. - Publiciteit zoeken: twee prominenten laten uitwisselen en daar via regionale media aandacht voor vragen, bijvoorbeeld uitwisseling tussen een burgemeester en een dijkgraaf. Op de site van is het filmpje van 2011 te zien. Investering Dit project wordt low budget uitgevoerd. Bij de start in 2009 is wel subsidie bij het A+O Fonds Gemeenten aangevraagd waarvan een deel ook is toegekend. Voor de start was dit extra geld wel prettig. Zo is destijds om bekendheid te geven aan de week een actrice langs de deelnemende organisaties gegaan die iedereen vragen stelde over het onderwerp. Na die beginsubsidie betalen de deelnemende organisaties de Week van de Mobiliteit zelf door de inzet van hun mensen en door medewerkers op bezoek te laten gaan. Op deze manier is er geen groot budget nodig. Het totale benodigde budget is maximaal Als je een grotere opzet wilt, zoals bij IGOM in Limburg, dan is er wel meer budget nodig. Dan moet je ook geld besteden aan communicatie en goed weten wat mensen triggert. Instrumenten Het belangrijkste instrument, naast de inrichting van het community netwerk via de website, is het eigen logboekje (aanwezig) dat Wisselwerk ontwikkeld heeft. Resultaten Sinds de start in 2009 schommelt het aantal deelnemers aan de Week van de Mobiliteit jaarlijks tussen de 100 en 120 deelnemers. Afhankelijk van de aandacht in de eigen organisatie verschilt de deelname per jaar per organisatie. De economische crisis heeft wel tot gevolg dat medewerkers minder in beweging komen. Mensen blijven het liefst stil zitten en willen niet opvallen in tijden dat de beslissingen over de invulling van de bezuinigingen nog genomen moeten worden. De verwachting is dat de beweging zal toenemen. Nu in 2011 is er weer meer beweging, alsof mensen zich realiseren dat ze wel wat moeten doen.

20 20 De organisatie is tevreden met succes gegeven de beschikbare middelen. Succes- en faalfactoren De website en het afgeschermde deel daarvan werken erg goed. Wat verder erg helpt is de deelname van Vips zoals een burgemeester, gemeentesecretaris, directeur of dijkgraaf aan de uitwisseling en de publiciteit die dat met zich meebrengt. Tips - Maak een goede website: Daar worden de interne vacatures gemeld en is informatie over de Week van de Mobiliteit te vinden. - Als de aanloopkosten eenmaal zijn gemaakt, hoeft de organisatie van een uitwisselingsweek niet zoveel geld te kosten. - Laat iedereen meedoen en laat de top het goede voorbeeld geven - Neem het gast-werkgeverschap serieus, dit is voor een organisatie de kans om zich te profileren en eventuele negatieve beeldvorming bij te stellen. Contactpersoon: Afke Post,

21 21 5 DOETINCHEM EN DE WEEK VAN JE LOOPBAAN In 2010 tot nu toe eenmalig georganiseerd Aanleiding In 2006 is mobiliteit als een van de thema s benoemd in het koersdocument P&O dat door de beleidsmedewerker P&O voor de gemeente Doetinchem was opgesteld. De gemeente had te maken met lage instroom en weinig doorstroom. Voor elk van de thema s uit het koersdocument zijn werkgroepen ingesteld en is budget beschikbaar gekomen, ook voor het thema mobiliteit. Na verloop van tijd zijn de werkgroepen voor de thema s mobiliteit en levensfasebeleid samengegaan onder 1 noemer: loopbaanbeleid. Vanuit die werkgroep is de Week van je Loopbaan gestart die in januari 2010 is gehouden. Doelstelling Het doel van de Week van je Loopbaan was om mensen te laten ervaren dat er meer mogelijkheden zijn, ook om meer uit zichzelf te halen. De Week van je Loopbaan gaf gelegenheid om te snuffelen aan mogelijkheden. Achterliggend doel was het bevorderen van de interne mobiliteit binnen de gemeente en het meer begrip kweken tussen de afdelingen. Deelnemers De Week van je Loopbaan was een intern evenement van de Gemeente Doetinchem. Aanpak Het idee voor de week van je loopbaan is gestart met het enthousiast krijgen van de directie door te praten met de directeur bedrijfsvoering die erom bekend staat dat hij open staat voor dit type ideeën. De werkgroep heeft vervolgens het kader voor de week ontwikkeld en op basis daarvan subsidie aangevraagd bij het A+O Fonds Gemeenten. Kern van het programma was: het gaat om 4 dagen (veel mensen zijn vrijdag vrij) met elke dag een ander thema. Voor de workshops is via een aanbesteding een extern bureau ingehuurd. Programma: Elke dag een gezamenlijke, spectaculaire opening in de hal van het gemeentehuis (met sprekers, toneel, band etc). Thema s: generaties en tweedeloopbaan, passie kwaliteiten en talent., regie en communicatie en de dag van je persoonlijke actie. Per dag werd een serie aan het thema gerelateerde activiteiten aangeboden: workshops, gesprekken met een externe loopbaanadviseur, loopbaanplein met

22 22 informatie over opleidingen en EVC-trajecten, maar ook de mogelijkheid om testjes te doen en zo meer zicht te krijgen op de eigen competenties. Ook was er een uitwisselingsmogelijkheid waarbij mensen 1 dag elkaars werk gingen doen: jouw baan, mijn baan. De uitwisseling was in de meeste gevallen een ruil, dus tweezijdig, maar kon ook enkelzijdig zijn als een ruil niet mogelijk was. Tijdens de uitwisseling liepen mensen mee met elkaars werk. Er werden geen specifieke taken verricht, het was de bedoeling dat mensen een beeld kregen van elkaars werk. In november 2009 is de coördinator van de werkgroep bij alle werkoverleggen langs geweest om de week aan te kondigen, mensen te enthousiasmeren en vragen te beantwoorden. In december 2009 hebben alle medewerkers van de gemeente een boekje gekregen met daarin alle activiteiten waarvoor ze zich konden aanmelden. Voor de aanmelding moest je een bonnetje invullen en in een centrale bus doen. De bus werd geleegd door de werkgroep en de secretaresse van de werkgroep zette de aanmeldingen in een overzicht en maakte de afspraken, ook met de loopbaanadviseurs. Voor de uitwisseling jouw baan, mijn baan waren aanmelders in principe zelf verantwoordelijk. Mensen konden aangeven wat ze wilden doen en vervolgens konden ze zelf diegene benaderen en een afspraak maken. Als dit niet lukte werd de hulp van de werkgroep ingeroepen. Bij van de uitwisselingskoppels heeft de werkgroep geholpen. Communicatie Er is heel veel gecommuniceerd over deze week: veel aankondigingen en posters waarmee een herkenbaar beeld werd neergezet. Daarnaast is het management en het middenkader persoonlijk door de projectcoordinator benaderd. Vanaf twee weken voor de week van je loopbaan verscheen elke dag een aankondigings-pop-up op de computers van de medewerkers. Investering In totaal heeft de organisatie van de Week van je Loopbaan ruim gekost. In dit bedrag zijn de kosten van het externe bureau en andere externen opgenomen die betrokken zijn, zoals de loopbaanadviseurs en zijn de loonkosten van de projectleider opgenomen. De helft van de kosten werd gedekt door subsidie van het A+O Fonds.

23 23 Instrumenten - Kader programma - Projectplan - Bonnenboekje: overzicht met het aanbod van alle activiteiten en de mogelijkheid om je met een bon aan te melden. - Presentatie op de werkoverleggen - Draaiboek Resultaten De week was een groot succes, het was spectaculair en er wordt bijna twee jaar later nog over gepraat. Doetinchem heeft 500 medewerkers en daarvan waren er zeker 350 aanwezig bij de opening van de week in de hal. In totaal hebben 250 mensen meegedaan aan een activiteit. Daarbij hebben 40 koppels meegedaan aan de uitwisseling. Na de week is er nog een tweede ronde van een aantal workshops georganiseerd en zijn nog loopbaangesprekken ingepland om aan alle aanmeldingen te kunnen voldoen. Na de zomer van 2010 is door de bezuinigingen wel een terugtrekkende beweging merkbaar, maar loopbaanontwikkeling en mobiliteit zijn niet helemaal stil gevallen. Zo worden projectleiders vaker gedetacheerd naar andere gemeenten in de regio. In 2011 zijn een aantal vervolgactiviteiten voor de leiding georganiseerd met als doel loopbaanbeleid juist nu op de kaart te houden. Nu is niet het moment voor een nieuwe beleidsnotitie, het gaat nu om leidinggevenden ervan te doordringen verder te gaan met het thema en loopbaanbeleid als onderwerp in het jaarplan voor hun afdeling terug te laten komen. Succes- en faalfactoren - De vrijblijvendheid waarmee mensen mee konden doen, inclusief het uitwisselen, maakte het relatief makkelijk om deel te nemen. Mensen hebben vooral behoefte om te weten wat zij zelf concreet voor hun eigen loopbaanontwikkeling kunnen doen en daar sloten de activiteiten goed bij aan. - Prominenten waren zichtbaar aanwezig en toonden actief belangstelling: de burgemeester liep een dag mee met de buitendienst, een wethouder was spreker bij een dagopening. - Er is veel creativiteit gebruikt om activiteiten onder de aandacht te brengen, daardoor werd de week als leuk gelabeld. - Iedereen mocht in werktijd de start en de slotmanifestatie van de week bijwonen. Daarvoor zijn ook de publiekswinkel en de balie dicht gegaan (na enige discussie). - Concept van losse activiteiten waar mensen uit konden kiezen sprak erg aan, voor elk wat wils. Hierdoor konden veel mensen bereikt worden

24 24 Een bedreiging voor het succes zijn de bezuinigingen, daardoor blijven mensen stil zitten en is er weinig ruimte voor de beoogde cultuuromslag in het denken over mobiliteit. Tips - Zorg voor commitment aan het onderwerp bij de top. - Zorg voor voldoende budget als je er een groot evenement van wil maken - Een groot evenement is nodig als aandacht voor loopbaanontwikkeling nog van de grond moet komen in de organisatie, als het gaat om de start van een cultuuromslag. Contactpersoon: Heidi Vermeulen,

25 25 6 MAASTRICHT EN DE WEEK VAN DE ONTDEKKING In 2011 tot nu toe eenmalig georganiseerd Deelnemers Aan de Week van de Ontdekking neemt alleen de gemeente Maastricht deel. Aanleiding Binnen de gemeente ontstond de behoefte om de interne mobiliteit te stimuleren. De gemeente Maastricht heeft te maken met enerzijds ontgroening en vergrijzing en anderzijds een bezuinigingstaakstelling van 140 fte. De gemeente heeft een personeelsbestand van 1560 fte. Daardoor wordt het steeds moeilijker om de juiste persoon op de juiste plek te krijgen en interne mobiliteit kan daarvoor een deel van de oplossing bieden. Op dit moment is er geen instroom mogelijk zodat doorstroom een oplossing moet bieden. De komende vier jaar heeft de gemeente waarschijnlijk nog te maken met een overschot aan personeel, maar daarna slaat dit naar verwachting om in een tekort. Maastricht doet ook mee aan de Week van de Mobiliteit die door IGOM en LIFT georganiseerd wordt. De Week van de Mobiliteit ondersteunt als het ware de Week van de Ontdekking. Doelstelling Voor de medewerker biedt de Week van de Ontdekking de kans om te kijken wat een andere werkplek te bieden heeft. Voor de werkgever / de verschillende afdelingen biedt de Week van de Ontdekking de mogelijkheid om zich aantrekkelijk te profileren. Naast het kennismakingsdoel kan de Week van de Ontdekking ook onderling begrip tussen afdelingen vergroten. Aanpak In 2011 is de Week van de Ontdekking voor de eerste keer georganiseerd. Het is de bedoeling dit nog een keer te herhalen. De organisatie van de Week van de Ontdekking lag in handen van de projectgroep loopbaan en mobiliteit die bestaat uit ongeveer 5 mensen, waaronder een P&O-er, een communicatiemedewerker en administratieve ondersteuning. De projectgroep heeft het projectplan opgesteld. Allereerst is ingezet op het verkrijgen van het commitment van de sectormanagers. Het hoofd Loopbaan en Mobiliteit heeft een persoonlijke presentatie gegeven in het overleg van de sectormanagers. Vervolgens is de sectormanagers ge-

26 26 vraagd hun teamleiders te motiveren en zijn alle teamleiders via de benaderd. In de mail is het belang benadrukt dat teamleiders zelf hebben bij voldoende interne mobiliteit. De teammanagers moesten functies voor een meeloopdag ter beschikking stellen. Teams waarbij de aanmelding niet goed liep, werden persoonlijk door het management aangesproken. Na dit voorwerk was de projectgroep klaar voor de presentatie aan het publiek. De publieke presentatie van de week startte met een artikel op intranet van het hoofd Loopbaan en mobiliteit waarin het hoe en waarom van de week werd toegelicht. Daarin werd aangekondigd dat binnenkort meer informatie zou volgen en dat mensen zich over twee weken konden inschrijven. Tegelijkertijd werden posters opgehangen. Twee weken daarna meldde de projectcoördinator via intranet hoe mensen zich konden aanmelden. Daarbij gold het principe wie het eerst komt, het eerst maalt. Voor een paar populaire plaatsen moesten enkele aanmelders teleurgesteld worden, maar soms is geprobeerd deze alsnog op een ander moment te laten meelopen. De deelnemers werden volledig ondersteund bij de matching, het enige dat ze zelf moesten doen was een geschikte tijd in de betreffende week afspreken. De matching vond handmatig plaats, hetgeen met 70 plekken en bijna 78 aanmeldingen nog haalbaar was. Tussen de aanmelding en de week zelf zat een periode van 14 dagen, hetgeen wel een erg korte periode was om alles te organiseren en aan elkaar te koppelen. De uitwisseling had niet de vorm van een ruil maar was eenzijdig. De meeste deelnemers hebben een halve dag op een andere werkplek meegelopen. Op een aantal plaatsen waren er ook activiteiten voor de bezoeker georganiseerd. Na afloop hebben de deelnemers een enquête gekregen waarin naar hun ervaringen en verandertips gevraagd is. In de evaluatie kwam naar voren gekomen dat het doen van activiteiten als positief werd ervaren en er is op basis hiervan een advies gegeven dit ook de volgende Week van de ontdekking op te nemen. Communicatie - Persoonlijke presentatie bij hoger management. - Via hoger management en directe s de teamleiders motiveren. - Communicatie via intranet en , voor het management via nieuwsbrieven management-update. - posters.

27 27 - Geen aparte communicatie inzet bij start van de week, wel halverwege de week nog een artikel met een positieve ervaring op intranet. Investering Voor deze week van de ontdekking is nauwelijks budget vrij gemaakt. De leden van de projectgroep deden dit naast of als onderdeel van hun reguliere werk. Voor minder dan 200 euro is een set posters gedrukt bij de eigen repro. Instrumenten - Campagneplan mobiliteit* - Presentatie voor hoger management* - Enthousiasmerend artikel op intranet - contact met teammanagers en met individuele aanmelders - Achteraf enquête onder deelnemers - Posters Resultaten In totaal zijn 70 plaatsen aangemeld. Uit de enquête kwam naar voren dat 80% van de deelnemers erg tevreden was met de dag. De resultaten van de enquête zijn (nog) niet teruggekoppeld aan het sectormanagement. Binnen de gemeente Maastricht is nu wel meer wisseling en beweging te zien dan voor de week van de ontdekking. Voor een deel zijn dit gedwongen bewegingen, maar mobiliteitsbevordering staat wel hoger op de agenda. Het management kan er niet meer omheen. Succes- en faalfactoren - Commitment van hoger management: om een succesvol mobiliteitsproject te hebben is het van belang dat het hoger management er achter staat. - De noodzaak van mobiliteitsmanagement wordt door de bezuinigingen direct ervaren door de leidinggevenden. Hier is op het juiste moment het middel van een uitwisselingsproject ingezet. Tips - Neem de tijd voor de communicatie en neem de tijd voor de organisatie van de aanmeldingen en het realiseren van alle matches. - Communiceer de voorwaarden en de spelregels duidelijk. Zo was de regel dat mensen niet meer dan 1 schaal boven of onder hun niveau mochten meelopen alleen achter de schermen bekend, waardoor sommige aanmelders toch teleurgesteld moesten worden. - Een dagdeel is te kort, neem een dag de tijd.

28 28 - Borg de kwaliteit van het programma op de werkplek, stel er bijvoorbeeld een format voor beschikbaar. - Begeleid de teammanagers bij het beschikbaar stellen van de werkplekken en het zorg dragen voor een goed programma voor de bezoekende collega. Contactpersoon: Ruud Demas, en Marcel Mol,

29 29 7 NOORD-BRABANT EN NOORD-LIMBURG EN DE LOOPBAAN4DAAGSE, SAMENWERKEN AAN MOBILITEIT In 2011 tot nu toe eenmalig georganiseerd Doelstelling Het doel van de Loopbaan4daagse is arbeidsmobiliteit hoog op de HR-agenda krijgen. Daarbij wordt mobiliteit beschouwd als een kernonderdeel van vitaliteitsmanagement. Vitaliteitsmanagement dient een tweeledig doel: voor organisaties de juiste persoon op de juiste plek organiseren en het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling en employability. Deelnemers UWV Limburg, Midden- en Oost Brabant, het mobiliteitsnetwerk SAM (Samenwerken Aan Mobiliteit) en PSW (adviesbureau arbeidsmarkt) organiseren in november 2011 de eerste editie van de Loopbaan4daagse, met als motto "SAMenwerken Aan Mobiliteit". Aan dit evenement nemen in totaal 26 organisaties deel. Meer organisaties hebben hun belangstelling kenbaar gemaakt om deel te nemen aan dit evenement. Aanleiding Een groot aantal organisaties wordt geconfronteerd met de noodzaak om mobiliteit te bevorderen. Meerdere (overheids)organisaties krijgen te maken met taakstelling op taakstelling waardoor personeel vaak op de verkeerde plek terecht komt. Voldoende mobiliteit kan eraan bijdragen dat het aantal mismatches vermindert en dat meer mensen op de juiste plaats terecht komen. Aanpak De Loopbaan4daagse bestaat uit vier onderdelen: Bedrijfspresentatie, Oriëntatie op sector, Functiebezoek en Loopbaanmarkt. Organisaties kunnen zich aanmelden om onderdelen zelf te organiseren en om hun medewerkers aan de onderdelen deel te laten nemen. Bij het onderdeel bedrijfspresentatie verwelkomen organisaties medewerkers van andere bedrijven en bieden hen een kijkje in de keuken. Dit is een vrijblijvende en laagdrempelige kans voor deelnemers én organisaties om met elkaar kennis te maken. Het onderdeel oriëntatie op de sector biedt de gelegenheid een andere sector te leren kennen. De sectoren Zorg & Welzijn, Transport & logistiek en Gemeenten organiseren activiteiten (workshop, presentatie) om de sector beter te leren kennen.

30 30 Bij Functiebezoek kan een medewerker een dag meedraaien met een medewerker van een andere organisatie. De organisatie laat zien wat de specifieke werkzaamheden zijn, welke sfeer/cultuur er binnen de afdeling heerst en wat de vereiste competenties zijn. Op de website zijn de verschillende functies te vinden waar een bezoek kan worden gebracht. Op de laatste dag van de Loopbaan4daagse vindt de Loopbaanmarkt plaats. Op de loopbaanmarkt presenteren 17 organisaties zich aan medewerkers van de deelnemende organisaties. De aanmelding voor een of meer van deze activiteiten was tot drie weken voor de start mogelijk via een centrale website (www.loopbaan4daagse.nl). Twee weken tevoren krijgen de aanmelders te horen aan welke activiteit zij kunnen deelnemen. Begin november 2011 zijn in totaal activiteiten aangeboden. De organisatie van dit grote evenement is in handen van een stuurgroep van 3 personen van de 3 organiserende partijen. Er is veel belangstelling voor het evenement zowel van organisaties als van deelnemers. De stuurgroep besteedt dan ook erg veel tijd aan de organisatie. De SAM organisatie, ondersteunt door een regiegroep draagt zorg voor de uitvoering, waaronder de match. Communicatie Naast de communicatie binnen de deelnemende organisaties, is de centrale website het belangrijkste communicatiemiddel. Via de website kunnen mensen zien welke activiteiten er zijn en zich aanmelden voor een activiteit naar keuze. Investering De organisatie van de Loopbaan4daagse geeft op dit moment geen inzicht in het beschikbare budget. Het gaat om een groot evenement. De organiserende partijen investeren zelf in het evenement maar er is ook een groot aantal sponsoren aangetrokken. In totaal staan 11 organisaties als sponsor op de website vermeld. Instrumenten Op dit moment stelt de organisatie de instrumenten die gebruikt worden bij de Loopbaan4daagse niet beschikbaar omdat zij de investeringen in deze instrumenten in latere jaren verwachten terug te kunnen verdienen. Er zijn indicatoren ontwikkeld die een organisatie duidelijk kunnen maken of er noodzaak is om mobiliteit, intern en extern, te bevorderen

31 31 Resultaten Op dit moment zijn de resultaten van de Loopbaan4daagse nog niet bekend. Dit Loopbaanevenement wordt gehouden van 21 tot 24 november 2011 Succes- en faalfactoren - De modulaire opzet verklaart waarschijnlijk een deel van de grote belangstelling (meer dan 600 inschrijvingen) die er is: er zijn verschillende activiteiten mogelijk waarbij mensen kunnen aangeven wat ze willen. - Verder wordt de loopbaan4daagse georganiseerd door een zeer enthousiaste stuurgroep en spannen de SAM organisatie en de projectgroep, deelnemende organisaties en de deelnemers zich in om het geheel tot een succes te maken. - Tot nu toe merkt de organisatie aan de reacties dat het systeem van aanmelding goed werkt en erg gebruiksvriendelijk is. Ze hebben in totaal mailtjes met vragen gekregen, maar daarin werden geen problemen met het aanmeldingssysteem gemeld. Tips Om meer van dit soort initiatieven mogelijk te maken, zou de overheid volgens de contactpersoon lopende initiatieven moeten ondersteunen. Contactpersoon: Ad Smets,

32

33 33 8 BESCHOUWING Algemeen Het overzicht van deze zes initiatieven laat zien dat op enig moment de wens tot meer mobiliteit bij een gemeente de aanleiding is om loopbaanontwikkeling en mobiliteit hoger op de HR-agenda te krijgen. Daarbij moet de organisatie overtuigd worden van de noodzaak van strategische personeelsplanning en in een aantal gevallen van te verwachten krapte op de arbeidsmarkt over enkele jaren. Hoewel de bezuinigingen bij de gemeenten en de daarmee gepaard gaande vacaturestop de noodzaak voor met name interne mobiliteit vergroten, is dit ook een bedreiging voor de open houding tegenover mobiliteit. Diversiteit in initiatieven Deze inventarisatie geeft een breed beeld van wat er mogelijk is. De initiatieven variëren namelijk sterk op een aantal punten. - Omvang en soorten deelnemers: een paar initiatieven (Maastricht en Doetinchem) zijn gericht op mobiliteit binnen hun gemeente, terwijl ander initiatieven ook gericht zijn op mobiliteit tussen organisaties. Het type deelnemers varieert van alleen gemeentelijke en overheidsorganisaties tot een combinatie met een of meer profit-organisaties. Bij een aantal initiatieven is het aantal en het type deelnemende organisaties in de loop van de jaren uitgebreid en merken de initiatiefnemers groeiende belangstelling in de regio om deel te nemen. - Historie: sommige initiatieven draaien al een paar jaar en hebben zich ontwikkeld, terwijl andere initiatieven tot nu toe eenmalig waren en het ook niet duidelijk is of deze vervolgd worden. De grote initiatieven met veel deelnemende organisaties bestaan al enkele jaren en krijgen een duidelijke betekenis voor de regionale arbeidsmarkt. - Activiteiten: het type activiteiten verschilt van het uitsluitend bieden van de uitwisselingsmogelijkheid tot het aanbieden van diverse activiteiten gericht op loopbaanontwikkeling en mobiliteit. Bij de uitwisselingsmogelijkheid is er ook verschil tussen die projecten die bij voorkeur koppels laten uitwisselen (ruilen) of die medewerkers de gelegenheid geven ergens anders te kijken, onafhankelijk van wat de ontvangende medewerker doet. - Aanpak en budget: de aanpak en het budget verschillen sterk: variërend van weinig tot veel budget waarvoor creatieve en uitbundige activiteiten en communicatie verzorgd kunnen worden. Het eenvoudigste initiatief maakt minder dan vrij terwijl een uitgebreider initiatief een budget van enkele tienduizenden euro s nodig heeft. Hoewel de initiatieven die weinig budget ter beschikking aangeven dat zij uiteraard meer zouden kunnen doen met

34 34 meer geld, noemen zij toch meer geld niet als noodzakelijk voor een goede activiteit. Het enthousiasme van de organisator en van een paar mensen in de top is uiteindelijk doorslaggevender. Bij de projecten die meer budget hebben is er vaak wel een onderscheid tussen het budget bij aanvang, dat ook voor ontwikkelkosten bedoeld was en het lagere - budget in de latere jaren. Overeenkomsten in initiatieven De initiatieven hebben ook een aantal kenmerken gemeenschappelijk. Deze kunnen worden gezien als succesfactoren: Heel belangrijk is de vrijwillig- en vrijblijvendheid voor deelname bij de medewerkers. Het gaat er om mensen de mogelijkheid te geven te snuffelen, te proeven, een kijkje in een andere keuken te laten nemen. De verwachting hierbij is dat dit leidt tot een opener en positievere houding tegenover loopbaanontwikkeling en mobiliteit. Er wordt geen druk op mensen gelegd om deel te nemen aan het mobiliteitsevenement. Verder is het van belang dat tenminste een aantal mensen in de top van de organisatie zich committeren en zichtbaar enthousiast zijn. Dit commitment is vooral door persoonlijk contact van de projectcoördinator met de betreffende topfunctionaris tot stand te brengen. Ook de managementlaag in de betrokken organisatie(s) kan het beste met een persoonlijke presentatie van bijvoorbeeld de ambassadeur overtuigd worden van nut en noodzaak. Het management wordt vervolgens ingeschakeld om de leidinggevenden in de laag eronder en zo uiteindelijk de medewerkers te motiveren om deel te nemen. Een belangrijke taak van deze projectleiders was dus om in alle deelnemende organisaties of afdelingen op zoek te gaan naar mensen die ambassadeur willen worden van het evenement. Vervolgens is goede communicatie nodig met gebruik van een combinatie van intranet, en schriftelijke uitingen, zoals posters en flyers. Alle initiatieven maken gebruik van intranet. De mate van automatisering van het verdere proces (tot stand brengen van de matches) hangt af van het aantal deelnemers. Uiteindelijk blijken al deze initiatieven betrokken en enthousiaste projectleiders te hebben, en dat lijkt een heel belangrijke succesfactor. Mensen die ervan overtuigd zijn dat mobiliteit goed is voor de organisatie en de medewerkers, maar ook zien dat mobiliteit door leidinggevenden en medewerkers als bedreigend kan worden ervaren en daar op in kunnen spelen. Door de inzet van deze projectleiders hebben inmiddels vele organisaties Ontwikkeling en Mobiliteit op een positieve manier onder de aandacht gebracht, daarmee een stapje in de goede richting gezet en bijgedragen aan de gewenste cultuuromslag.

35 35

36 4

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie DRENTHE EN DE WEEK VAN DE MOBILITEIT Met de twaalf deelnemende organisaties

Nadere informatie

Miriam van Drunen Gehuwd, 3 kinderen (17, 14 en 5) HAVO A-verpleegkundige 1987 1995 verpleegkundige 1995 1999 administratief medewerker HBO APPB 1999 2006 p-adviseur, mobiliteitsconsulent, zzp-er Vanaf

Nadere informatie

Baas in eigen loopbaan Training

Baas in eigen loopbaan Training Vergroot loopbaanzelfregie bij medewerkers Baas in eigen loopbaan Training INFORMATIE VOOR HR EN LEIDINGGEVENDEN Inleiding Is loopbaanontwikkeling en arbeidsmobiliteit een belangrijk thema in uw organisatie

Nadere informatie

Baas in eigen loopbaan Training

Baas in eigen loopbaan Training Vergroot loopbaanzelfregie bij medewerkers Baas in eigen loopbaan CORINA KRAAN, BELEIDSMEDEWERKER SOCIAAL DOMEIN, GEMEENTE WOERDEN De training maakt heel helder waar je staat. Dankzij de feedbackgesprekken

Nadere informatie

Communicatieplan Duurzame Inzetbaarheid

Communicatieplan Duurzame Inzetbaarheid Communicatieplan Duurzame Inzetbaarheid Stappenplan en format Dit communicatieplan Duurzame Inzetbaarheid is gemaakt door Berenschot in opdracht van A+O in het kader van het Sectorplan Metalektro. Communicatieplan

Nadere informatie

Draaiboek Dag van de Mobiliteit Arnhem/Achterhoek/Liemers

Draaiboek Dag van de Mobiliteit Arnhem/Achterhoek/Liemers Draaiboek Dag van de Mobiliteit Arnhem/Achterhoek/Liemers voor contactpersonen/bedrijfsbeheerders van de leden van ACE Arnhem/Achterhoek/Liemers 1 Inhoudsopgave Voorwoord...3 De Dag van de Mobiliteit wat

Nadere informatie

Doorgroeien met de TalentSpiegel

Doorgroeien met de TalentSpiegel Stimuleer de ontwikkeling van medewerkers Doorgroeien met de TalentSpiegel INFORMATIE VOOR HR EN LEIDINGGEVENDEN WILLEM VAN ROSMALEN, GEMEENTESECRETARIS GEMEENTE SCHIJNDEL Inleiding Gemeenten zijn meer

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

LIFT N E T W E R K > M O B I L I T E I T > K E N N I S D E L I N G

LIFT N E T W E R K > M O B I L I T E I T > K E N N I S D E L I N G LIFT N E T W E R K > M O B I L I T E I T > K E N N I S D E L I N G > strategisch plan 2006 Aanleiding voor strategisch plan LIFT leeft, maar het sprankelt niet OPZET STRATEGISCH PLAN De aanpak De strategie

Nadere informatie

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor werkgevers

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor werkgevers Intersectorale mobiliteit Informatie voor werkgevers Deze folder is onderdeel van een drieluik. Er is ook een folder voor werknemers en professionals. Om belemmeringen in kaart te brengen bij intersectorale

Nadere informatie

Communicatieparagraaf project vrijwilligers in de bibliotheek - Breda

Communicatieparagraaf project vrijwilligers in de bibliotheek - Breda Communicatieparagraaf project vrijwilligers in de bibliotheek - Breda Naast de reguliere projectcommunicatie (informeren over project, voortgang en resultaten) en de communicatie gericht op het werven

Nadere informatie

Aan de slag Plan van aanpak Naar een meer Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Waterschap..

Aan de slag Plan van aanpak Naar een meer Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Waterschap.. Aan de slag Plan van aanpak Naar een meer Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Waterschap.. Datum Versie Afdeling/auteurs 1. PROJECTDEFINITIE 1.1 Vraagstuk Welke problemen doen zich voor omdat een leeftijdsbewuste

Nadere informatie

Thema 2017 Uit de voorstellen in het overleg hadden onderstaande opties de sterkste voorkeur:

Thema 2017 Uit de voorstellen in het overleg hadden onderstaande opties de sterkste voorkeur: Kerkennacht 2017 - Meer dan een dak Communicatieplan Dit document bevat een globale opzet voor de planmatige aanpak van de landelijke communicatie rond de Kerkennacht 2017. Deze communicatie wordt verzorgd

Nadere informatie

Het hoeft niet groots en meeslepend te zijn. Tekst: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman

Het hoeft niet groots en meeslepend te zijn. Tekst: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Strategische personeelsplanning in stapjes Het hoeft niet groots en meeslepend te zijn Tekst: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Negentien gemeenten in West-Brabant willen in 2017 één gezamenlijke

Nadere informatie

Het Participatiebudget

Het Participatiebudget Het Participatiebudget Communicatieplan Het Participatiebudget: communiceren doen we zo! Gemeente Leeuwarden April 2009 Annette Geurden, invoering budget 1 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding 3 2. Waarom een communicatieplan?

Nadere informatie

Samenwerken èn netwerken

Samenwerken èn netwerken Samenwerken èn netwerken Stappenplan voor versterken van zelforganisaties Auteurs Saskia van Grinsven en Jamila Achahchah Fotografie: Guillermo Dazelle MOVISIE Juni 2012 Inleiding Voor je ligt een stappenplan

Nadere informatie

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld.

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. Resultaat Vragenlijst: Waarom doe je mee met de lokale energiecoöperatie? 26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. 1. Ik ben op de volgende manier betrokken bij de lokale

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding Handboek Inhoudsopgave Inleiding... 1 Thema... 2 1. Aan de slag... 3 2. Waar beginnen?... 4 2.1 WANNEER?... 4 2.2 AANMELDEN ALS ORGANISATOR... 5 2.3 SAMENSTELLEN VAN EEN TEAM... 5 2.4 WAARVOOR MOETEN WE

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

Dag van de Mobiliteit

Dag van de Mobiliteit Dag van de Mobiliteit Draaiboek voor organisaties Inspiratie, ideeën en netwerken! Draaiboek 2016 Inhoudsopgave VOORWOORD 3 DE DAG VAN DE MOBILITEIT WAT HOUDT DIT IN? 4 1. HOE WERKT HET, DE DAG VAN DE

Nadere informatie

Help ons te leren. HR en decentralisaties: VIER SPEERPUNTEN VOOR HR OP HET GEBIED VAN DECENTRALISATIES

Help ons te leren. HR en decentralisaties: VIER SPEERPUNTEN VOOR HR OP HET GEBIED VAN DECENTRALISATIES VIER SPEERPUNTEN VOOR HR OP HET GEBIED VAN DECENTRALISATIES HR en decentralisaties: Help ons te leren Door: Martine van Dijk, A+O fonds Gemeenten / Fotografie: Kees Winkelman Op 10 oktober 2014 vond de

Nadere informatie

De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling

De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling Het beste uit jezelf halen en met plezier werken De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling Tekst: Fenny Brandsma / Fotografie: Kees Winkelman Wat zijn je talenten en hoe zet je ze effectief

Nadere informatie

Personeelsvoorziening van de toekomst

Personeelsvoorziening van de toekomst Personeelsvoorziening van de toekomst een transitienetwerk voor Noordoost-Brabant Food & Feed Noordoost-Brabant Wie doet over tien jaar het werk? Waar staat uw bedrijf over tien jaar? De crisis voorbij,

Nadere informatie

SPELEND NAAR MOBILITEIT

SPELEND NAAR MOBILITEIT Mobiliteitsspel SPELEND NAAR MOBILITEIT Dit Mobiliteitsspel laat je spelen met een scala aan instrumenten die mobiliteit bevorderen. Elk instrument is een verdere verkenning waard, maar in dit spel ben

Nadere informatie

Notitie Aan: Bestuur Van: Ruud de Lange, alg. directeur Datum: maandag 17 november 2008 Onderwerp: Interne mobiliteit. Inleiding:

Notitie Aan: Bestuur Van: Ruud de Lange, alg. directeur Datum: maandag 17 november 2008 Onderwerp: Interne mobiliteit. Inleiding: Notitie Aan: Bestuur Van: Ruud de Lange, alg. directeur Datum: maandag 17 november 2008 Onderwerp: Interne mobiliteit Inleiding: In 2001 heeft de Veenplas al een mobiliteitsplan opgesteld. Gezien alle

Nadere informatie

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen 1 Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen De A+O fondsen van gemeenten, provincies en waterschappen hebben

Nadere informatie

Loopbaanadvisering door HR

Loopbaanadvisering door HR Loopbaanadvisering door HR White paper Auteur: drs. Willem de Jong Februari 2014 Personeel & Organisatie Avans +, dé specialist in het ontwikkelen van mensen en organisaties. www.avansplus.nl Loopbaanadvisering

Nadere informatie

Brandweer Midden en West Brabant. Loopbaanbeleid. Projectgroep Brandweer Midden en West Brabant

Brandweer Midden en West Brabant. Loopbaanbeleid. Projectgroep Brandweer Midden en West Brabant Brandweer Midden en West Brabant Loopbaanbeleid Projectgroep Brandweer Midden en West Brabant Brandweer Midden en West Brabant Johan van Bavel Projectleider Brandweer Midden en West Brabant Doel van deze

Nadere informatie

BRANCHEPOOLS BIJ VELUWEPORTAAL: SAMEN WERKEN AAN EFFECTIEVER GEBRUIK ARBEIDSPOTENTIEEL

BRANCHEPOOLS BIJ VELUWEPORTAAL: SAMEN WERKEN AAN EFFECTIEVER GEBRUIK ARBEIDSPOTENTIEEL BRANCHEPOOLS BIJ VELUWEPORTAAL: SAMEN WERKEN AAN EFFECTIEVER GEBRUIK ARBEIDSPOTENTIEEL SAMENVATTING LAURA VAN LEEUWEN SJIERA DE VRIES LECTORAAT SOCIALE INNOVATIE EN VERSCHEIDENHEID ZWOLLE, NOVEMBER 2014

Nadere informatie

Projectplan. Aanpak laaggeletterdheid bij patienten en/of medewerkers. [Naam organisatie] [auteur] [datum] Werken aan taal heeft veel voordelen

Projectplan. Aanpak laaggeletterdheid bij patienten en/of medewerkers. [Naam organisatie] [auteur] [datum] Werken aan taal heeft veel voordelen Projectplan Aanpak laaggeletterdheid bij patienten en/of medewerkers [Naam organisatie] [auteur] [datum] Werken aan taal heeft veel voordelen [Naam organisatie] vindt het belangrijk om alert te zijn op

Nadere informatie

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015 Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot Januari 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Onderzoeksverantwoording... 4 2.2 Hoe tevreden

Nadere informatie

Jaarplan Samen op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt

Jaarplan Samen op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt Jaarplan 2017 2 Jaarplan 2017 Gemeenten leggen de basis voor een gezonde, toekomstbestendige, inclusieve samenleving, waarin burgers actief en naar draagkracht deelnemen. Het A+O fonds Gemeenten ondersteunt

Nadere informatie

CO 2 Communicatieplan. 18 mei 2015

CO 2 Communicatieplan. 18 mei 2015 CO 2 Communicatieplan 18 mei 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Communicatiedoelstellingen 4 3. Doelgroepen 5 4. Communicatiemiddelen 7 5. Planning 8 6. Organisatie 9 CO 2-communicatieplan 2 1. Inleiding

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

W onen en W erken op het W eb in het ZML

W onen en W erken op het W eb in het ZML W onen en W erken op het W eb in het ZML Product 9: PR plan Datum: 27 juni 2007 Auteur: Stichting Kennisnet I CT op school P rojectregeling contentontw ikkeling (voortgezet) speciaal onderw ijs P rojectpartners:

Nadere informatie

Succesvol verzekeren in 2015: wat vraagt dat van onze medewerkers? Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid

Succesvol verzekeren in 2015: wat vraagt dat van onze medewerkers? Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid MT-presentatie Succesvol verzekeren in 2015: wat vraagt dat van onze medewerkers?. Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid Campagne De verzekeringsbranche werkt aan inzetbaarheid Start Startsein in

Nadere informatie

wij begeleiden van werk naar werk

wij begeleiden van werk naar werk wij begeleiden van werk naar werk Koraal Groep Wij begeleiden van Werk naar Werk Als je hoort dat je boventallig bent of niet meer kunt werken in je huidige baan, wil je in actie komen. Maar wat kun je

Nadere informatie

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur

Nadere informatie

MIJLPALENSPEL. Deze tool is ontwikkeld door Between-us

MIJLPALENSPEL. Deze tool is ontwikkeld door Between-us MIJLPALENSPEL Deze tool maakt onderdeel uit van het project Kompas Duurzaam Goederenvervoer. Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in

Nadere informatie

NOTA WERVING EN SELECTIE

NOTA WERVING EN SELECTIE 1 1 NOTA WERVING EN SELECTIE 2 2 I N H O U D HOOFDSTUK PAGINA: H.1. Inleiding 3 H.2. Vacatures 3 H.3. Werving 3 3.1. werving van loopbaankandidaten 3 3.2. werving van trainees 4 3.3. werving intern 4 3.4

Nadere informatie

Van idee naar subsidiabel projectplan

Van idee naar subsidiabel projectplan FINALEDAG 3-2-1-CO! ZORGT VOOR VERRIJKTE INNOVATIEVE IDEEËN Van idee naar subsidiabel projectplan Door: Martine van Dijk A+O fonds Gemeenten / Fotografie: Kees Winkelman Op 26 maart 2015 vond voor de tweede

Nadere informatie

Checklist MTO voor OR-en

Checklist MTO voor OR-en Checklist MTO voor OR-en Wat is een MTO: Een medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) is een belangrijk instrument om een beeld te krijgen van wat medewerkers van de organisatie vinden, hoe zij in hun werk

Nadere informatie

Workshop Communicatie en Media

Workshop Communicatie en Media Workshop Communicatie en Media Vraagstelling Ondersteuning bij aandacht voor de media Hulp bij communicatieverbreding en verbetering in de regio Aandacht voor verbetering van promotiebeleid Instrumenten,

Nadere informatie

Nieuwsbrief ZorgpleinNoord Maart 2012, nr. 2. Leergang Arbeidsrecht 'Pensioenontwikkelingen' door PGGM. 12 april 2012 09.30-16.

Nieuwsbrief ZorgpleinNoord Maart 2012, nr. 2. Leergang Arbeidsrecht 'Pensioenontwikkelingen' door PGGM. 12 april 2012 09.30-16. Nieuwsbrief ZorgpleinNoord Maart 2012, nr. 2 In deze nieuwsbrief: Open Dag van Zorg en Welzijn: een mooie en succesvolle dag! Nieuw! Het ZorgpleinNoord Magazine Leergang Arbeidsrecht op herhaling Voorlichting

Nadere informatie

Bereikt en bereid. Gastvrijheid van werkgevers onder de loep. Amsterdam, Februari 2014. www.b2bees.nl

Bereikt en bereid. Gastvrijheid van werkgevers onder de loep. Amsterdam, Februari 2014. www.b2bees.nl Bereikt en bereid. Gastvrijheid van werkgevers onder de loep. Amsterdam, Februari 2014 Inhoudsopgave: Bereikt en bereid; Gastvrijheid van werkgevers onder de loep. P. 3 Conclusie. P. 3 Inleiding. P. 4

Nadere informatie

Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel

Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel Opgesteld : maart 2006 Vastgesteld : juni 2006 0 Inhoudsopgave Inleiding 2 2005 vergeleken met 1999 2 Genomen maatregelen vanaf 1999 3 Nieuwe

Nadere informatie

VOOR TALENT IN BEWEGING

VOOR TALENT IN BEWEGING VOOR TALENT IN BEWEGING 1 2 Waarom een regionaal mobiliteitscentrum? De veeleisende omgeving en veranderende samenleving leidt tot een overheid die steeds verandert om aan de maatschappelijke opdracht

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR158889_1. Regeling werving en selectie

CVDR. Nr. CVDR158889_1. Regeling werving en selectie CVDR Officiële uitgave van Hoogeveen. Nr. CVDR158889_1 29 maart 2016 Regeling werving en selectie H.1. H.2. H.3. H.4. Inleiding Vacatures Werving 3.1. werving van loopbaankandidaten 3.2. werving van trainees

Nadere informatie

Careerwise vind uw ideale kandidaat. Waarom Careerwise? Reacties bezoekers. Online matching. Bedrijfspresentatie. Social recruitment

Careerwise vind uw ideale kandidaat. Waarom Careerwise? Reacties bezoekers. Online matching. Bedrijfspresentatie. Social recruitment Careerwise vind uw ideale kandidaat Waar en hoe bereikt u talentvolle kandidaten die bij uw bedrijf passen? Careerwise helpt u met het vinden, bereiken en boeien van starters en young professionals die

Nadere informatie

Tips voor de organisatie van een evenement. 1. Evenementen Solar Days

Tips voor de organisatie van een evenement. 1. Evenementen Solar Days Tips voor de organisatie van een evenement In dit document: 1. Evenementen van Solar Days 2. Tips voor de organisatie van uw evenement 3. Planning 4. Contact gegevens Solar Days 2013 1. Evenementen Solar

Nadere informatie

Rotterdams Ambassadrices Netwerk

Rotterdams Ambassadrices Netwerk De ambassadrice als werver van inburgeraars 1. Inleiding; eigen ervaringen 2 A. Wat is werven 2 B. Het belang van werven 2 C. Verwachtingen 3 D. Rollenspel 4 E. Opdracht 4 2. Voortraject: 4 A. Doel 4 B.

Nadere informatie

Assessment & Ontwikkeling

Assessment & Ontwikkeling Mensen stimuleren om het beste uit hun talent te halen Assessment & Ontwikkeling Mensen maken het succes van organisaties. Zij zijn succesvol als hun kwaliteiten matchen met het werk. Zeelenberg helpt

Nadere informatie

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement Voorblad agendapunt 3 speerpunt Informatiemanagement Ruud vd Belt en Peter Antonis In bijgaande notitie treft u de bestuursopdracht Informatiemanagement (IM) aan. De samenleving en werkorganisaties zijn

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014 Samenvatting De daling van de bezetting bij gemeenten heeft in 2014 doorgezet, dit is ook in onze organisatie het geval. Deze trend is binnen gemeenteland ook zichtbaar. Bij vertrek van medewerkers worden

Nadere informatie

Communicatiemiddelen. Voor bedrijven en organisaties. www.komon.nl www.twitter.com/_komon

Communicatiemiddelen. Voor bedrijven en organisaties. www.komon.nl www.twitter.com/_komon Communicatiemiddelen Voor bedrijven en organisaties www.komon.nl www.twitter.com/_komon Communicatiemiddelen Ieder communicatiemiddel heeft een eigen effect. Het is belangrijk te bepalen welke communicatiemiddelen

Nadere informatie

Veranderende arbeidsmarkt

Veranderende arbeidsmarkt Veranderende arbeidsmarkt De arbeidsmarkt staat aan de vooravond van een grote verandering. Na decennia van een groeiend arbeidspotentieel neemt sinds 2010 de beroepsbevolking af. Commissie Bakker becijfert

Nadere informatie

voor talent in beweging

voor talent in beweging voor talent in beweging Waarom een regionaal mobiliteitscentrum De veeleisende omgeving en veranderende samenleving leidt tot een overheid die steeds verandert om aan de maatschappelijke opdracht te voldoen.

Nadere informatie

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf December 2011 Auteurs: Leonie Oosterwaal, beleidsmedewerker ABU Judith Huitenga en Marit Hoffer, medewerkers Servicepunt

Nadere informatie

CO 2 Communicatieplan. 18 maart 2015

CO 2 Communicatieplan. 18 maart 2015 CO 2 Communicatieplan 18 maart 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Communicatiedoelstellingen 4 3. Doelgroepen 5 4. Communicatiemiddelen 7 5. Planning 8 6. Organisatie 9 CO 2-communicatieplan 2 1. Inleiding

Nadere informatie

GEMEENTE UDEN VITAAL REGIE OP EIGEN OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALENTGEBRUIK

GEMEENTE UDEN VITAAL REGIE OP EIGEN OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALENTGEBRUIK GEMETE UD VITAAL Samen in beweging Onderdeel REGIE OP EIG OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALTGEBRUIK Duurzaam opleidingsbeleid gemeente Uden 2013 2016 versie 2 (vastgesteld 04-02-2014) 1 Gemeente Uden Vitaal

Nadere informatie

Handboek Open Dagen 30 31 mei - Week van de Lokale Omroep 2015

Handboek Open Dagen 30 31 mei - Week van de Lokale Omroep 2015 Handboek Open Dagen 30 31 mei - Week van de Lokale Omroep 2015 Inhoudsopgave Voorwoord Blz. 3 Inhoud en planning Blz. 4 Draaiboek Blz. 5 t/m 8 Doelgroepen specificatie Blz. 9 t/m 12 Benaderen doelgroepen

Nadere informatie

Beurstips. Naar de beurs?

Beurstips. Naar de beurs? Beurstips 1 Naar de beurs? 2 NL EXPO, laat zien wie U bent! Hollandse nuchterheid & creativiteit in combinatie met jarenlange ervaring in presentatieoplossingen. Met een frisse blik helpen wij u uw bedrijf

Nadere informatie

Werknemer in opleiding Themabijeenkomst Stage en duurzaamheid op de arbeidsmarkt. Oktober 2010

Werknemer in opleiding Themabijeenkomst Stage en duurzaamheid op de arbeidsmarkt. Oktober 2010 Werknemer in opleiding Themabijeenkomst Stage en duurzaamheid op de arbeidsmarkt Oktober 2010 Programma 13.30 Informatie Wio, opbrengst bijeenkomst 13.45 Stage en duurzaamheid op de arbeidsmarkt -Toelichting

Nadere informatie

Draaiboek voor de verenigingen Aegon Open Roeidag 2015

Draaiboek voor de verenigingen Aegon Open Roeidag 2015 Draaiboek voor de verenigingen Aegon Open Roeidag 2015 Begin met het formeren van een werkgroep/projectteam en verdeel onderling de werkzaamheden. Inhoud 1. Planning en programma... 2 2. Organisatie...

Nadere informatie

Aanpak partcipatie zwerfafval Gemeente Bronckhorst

Aanpak partcipatie zwerfafval Gemeente Bronckhorst Aanpak partcipatie zwerfafval Gemeente Bronckhorst datum 28 augustus 2013 aan Ine Heesink Gemeente Bronckhorst van Brenda Boerema Ingenieursbureau Oranjewoud project Participatie zwerfafval projectnummer

Nadere informatie

Flitsende en bruisende dienstverlening

Flitsende en bruisende dienstverlening Beleidsprogramma A+O fondsen Flitsende en bruisende dienstverlening Door: Rieke Veurink/ Fotografie: Shutterstock / Kees Winkelman Niet meer alleen het oude faciliteren, maar op weg gaan naar iets nieuws.

Nadere informatie

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012)

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) -1- Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) 1 Aanleiding voor het project Arbeidsparticipatie is een belangrijk onderwerp voor mensen met een chronische ziekte of functiebeperking

Nadere informatie

2b. Individueel jaargesprek Format leidinggevende

2b. Individueel jaargesprek Format leidinggevende 2b. Individueel jaargesprek Format leidinggevende 1 Introductie Doel Afstemming tussen de ontwikkelwensen en kwaliteiten van de medewerker en de ontwikkeling en doelstelling van de afdeling (juiste persoon

Nadere informatie

VOORBEELD PROJECTPLAN

VOORBEELD PROJECTPLAN VOORBEELD PROJECTPLAN PROJECTOMSCHRIJVING / STAPPENPLAN / TIJDPAD 1. Inleiding Waarom een project over veiligheid? Een veilige woning en een veilige woonomgeving is voor iedereen belangrijk! Hoewel de

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 Aantallen en fte s In 2013 is er binnen de Regio zowel een kleine afname van het aantal fte geweest als van het aantal medewerkers ten opzichte van 2012. Tabel 1 Aantal medewerkers

Nadere informatie

Inhoud van de cursussen van DLB, najaar 2012

Inhoud van de cursussen van DLB, najaar 2012 Inhoud van de cursussen van DLB, najaar 2012 Hieronder volgt een beschrijving van de cursussen die vanuit het project DLB in het najaar van 2012 worden georganiseerd. Er zijn drie cursussen, bedoeld voor:

Nadere informatie

Intersectoraal? Auteur: Michel Winnubst Datum: 7 oktober 2011

Intersectoraal? Auteur: Michel Winnubst Datum: 7 oktober 2011 Mobiliteit Intersectoraal? Auteur: Michel Winnubst Datum: 7 oktober 2011 Opzet Verschillende vormen van mobiliteit Sectoren Betrokken partijen: Werknemers Werkgevers O&O fondsen En verder Hoe te organiseren

Nadere informatie

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden Enquête Mantelzorg en dementie 2014 Vooraf In juli 2014 vroegen wij onze leden naar hun ervaringen met mantelzorg in het algemeen, en mantelzorg

Nadere informatie

Professionalisering van de werkplekbegeleider

Professionalisering van de werkplekbegeleider Professionalisering van de werkplekbegeleider Kwaliteitsreeks opleidingsscholen Praktijk in zicht STEUNPUNT OPLEIDINGSSCHOLEN PO-R A AD VO-R A AD Inhoudsopgave Inleiding 5 1. Waarom professionalisering

Nadere informatie

Concept Communicatieplan

Concept Communicatieplan Concept Communicatieplan DATUM AUTEUR VERSIE Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Achtergrond... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Randvoorwaarden... 3 2 Communicatiestrategie... 4 2.1 Doelgroepen...

Nadere informatie

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Door: Patrick Rancuret En wat levert het nu op? Dat is de vraag die menig manager in de gemeente Den Haag stelt als het gaat over het gebruik van sociale

Nadere informatie

Het stappenplan. Inleiding

Het stappenplan. Inleiding Het stappenplan Inleiding Op de pagina instrumenten op Overstag.nu vind je instrumenten, informatie en inspiratie om binnen je eigen organisatie met het thema duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan.

Nadere informatie

Juiste mens, juiste plek. Maak er werk van

Juiste mens, juiste plek. Maak er werk van Juiste mens, juiste plek Maak er werk van Mens & werk De juiste mens op de juiste plek: wie wil dat nou niet? Mensen die goed op hun plek zitten presteren immers beter, hebben meer plezier in hun werk

Nadere informatie

De werkgroep ziet ook voor 2011 de volgende opdracht voor zichzelf:

De werkgroep ziet ook voor 2011 de volgende opdracht voor zichzelf: JAARPLAN 2011 In 2010 heeft de werkgroep opleidingen een gedetailleerd jaarplan gemaakt, waarin ze haar opdracht en deelopdrachten heeft benoemd en gekoppeld aan een jaarplanning. Enkele opdrachten uit

Nadere informatie

Trots op je vak! Hoe ben je dat, blijf je dat en hoe word je dat? UITNODIGING

Trots op je vak! Hoe ben je dat, blijf je dat en hoe word je dat? UITNODIGING Trots op je vak! Hoe ben je dat, blijf je dat en hoe word je dat? UITNODIGING Dinsdag 10 november 2015 Vanaf 12.00 uur Grolsch Veste Colosseum 65 7521 PP ENSCHEDE (ingang kanaalzijde) Om kennis over de

Nadere informatie

Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees alleen bang om stil te staan (Chinese wijsheid)

Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees alleen bang om stil te staan (Chinese wijsheid) Beleid Mobiliteit Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees alleen bang om stil te staan (Chinese wijsheid) Inleiding In het strategisch beleidsplan van de stichting staat als een van de vijf

Nadere informatie

Aardoom & de Jong Nieuwsbrief december 2010

Aardoom & de Jong Nieuwsbrief december 2010 Aardoom & de Jong Nieuwsbrief december 2010 Beste Bezoeker, Hierbij ontvangt u de tweede nieuwsbrief van Aardoom & de Jong werving en selectie. Zoals u reeds eerder heeft kunnen lezen zijn wij (Maarten

Nadere informatie

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Inspirerend Management Development in de zorg Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Behoefte aan effectief leiderschap Vergroting van de invloed van de politiek en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Project Ouder wordende Cliënt

Project Ouder wordende Cliënt Project Ouder wordende Cliënt Tips en wenken voor verbeterteams ter voorbereiding op de start van het project Ouder wordende cliënt & Opdrachten voor de eerste bijeenkomst van 22 mei in Utrecht Inclusief

Nadere informatie

Informatie Maatschappelijke Beursvloer Maastricht

Informatie Maatschappelijke Beursvloer Maastricht Wat is een beursvloer De Beursvloer is een lokaal evenement waar maatschappelijke behoeften worden verhandeld: vraag en aanbod van vrijwilligerswerk in de meest brede zin van het woord. Voorwaarde is dat

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. Workshop tijdens 3 e KNBSB-congres 19 november 2016 Roy Vink. Manager Breedtesport & Competitiezaken

Vrijwilligersbeleid. Workshop tijdens 3 e KNBSB-congres 19 november 2016 Roy Vink. Manager Breedtesport & Competitiezaken Vrijwilligersbeleid Workshop tijdens 3 e KNBSB-congres 19 november 2016 Roy Vink Manager Breedtesport & Competitiezaken Herkenbaar? Herkenbaar? Herkenbaar? Herkenbaar? Wat is een vrijwilliger? Een vrijwilliger

Nadere informatie

Samen werken aan een duurzame Stad (voorlopige werktitel)

Samen werken aan een duurzame Stad (voorlopige werktitel) Samen werken aan een duurzame Stad (voorlopige werktitel) 1 Aanleiding Groningen heeft een netwerk waarin burgers, organisaties, bedrijven en de gemeente zich inspannen voor een schone, veilige en zich

Nadere informatie

Onderwerp: Bestrijding werkloosheid ouderen: ouderenambassadeurs

Onderwerp: Bestrijding werkloosheid ouderen: ouderenambassadeurs gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6192 Inboeknummer 15BST00209 Dossiernummer 15.09.251 24 februari 2015 Commissie notitie Onderwerp: Bestrijding werkloosheid ouderen: ouderenambassadeurs Inleiding Duurzame

Nadere informatie

De Loopbaanversneller

De Loopbaanversneller hr De Loopbaanversneller Duurzame inzetbaarheid is een thema in veel organisaties. Waarschijnlijk ook bij jou staat het op de agenda, of zal het binnenkort op de agenda gezet worden door medewerkers, ondernemingsraad,

Nadere informatie

Handboek Maatschappelijke stage Handen uit de mouwen voor ZOA

Handboek Maatschappelijke stage Handen uit de mouwen voor ZOA Handboek Maatschappelijke stage Handen uit de mouwen voor ZOA Dit document helpt je om een actie voor ZOA op te zetten. Je kan met een maatschappelijke stage voor ZOA 15 tot 30 uur maken. Wat vind je in

Nadere informatie

Strategisch Plan 2014-2017

Strategisch Plan 2014-2017 Strategisch Plan 2014-2017 Dress for Succes Leiden Inclusief jaarplan 2015 Inhoudsopgave Inleiding 1 1. Missie, ambitie en waarden 2 2. SWOT 3 3. Strategische koers 4 Inleiding Voor u ligt het strategisch

Nadere informatie

... Lees de Functionele Instructie in deze toolkit voor nadere informatie over de rol van een administrator.

... Lees de Functionele Instructie in deze toolkit voor nadere informatie over de rol van een administrator. IMPLEMENTATIEPLAN... Op FLOW WEP vindt u een drietal uitstekende instrumenten die uw organisatie kunnen helpen om de ontwikkeling en doorstroom van personeel te versterken. Maar met het aanbieden van de

Nadere informatie

Uitvoeringsnotitie vrijwillige mobiliteit

Uitvoeringsnotitie vrijwillige mobiliteit Uitvoeringsnotitie vrijwillige mobiliteit Versie 14-10-2016 Postbus 930 3800 AX Amersfoort t. 033-2570645 e. info@kpoa.nl 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Onze visie op mobiliteit... 4 3. Doelstellingen van

Nadere informatie

De loopbaanchecklist

De loopbaanchecklist De loopbaanchecklist Met deze checklist ga je voor je zelf na hoe het gesteld is met de manier waarop je jouw loopbaan stuurt. Bij het beantwoorden van de vragen gaat het niet direct om andere banen, je

Nadere informatie

Medezeggenschap van Vrijwilligers

Medezeggenschap van Vrijwilligers Terugkoppeling netwerkbijeenkomst 1 december 2014 Medezeggenschap van Vrijwilligers In deze derde en laatste bijeenkomst keken we opnieuw naar verschillende mogelijkheden om meedenken en meepraten van

Nadere informatie

Onconventionele stappen in de gemeente Lingewaard

Onconventionele stappen in de gemeente Lingewaard IEDEREEN HEEFT RECHT OP WERK Onconventionele stappen in de gemeente Lingewaard Tekst: Fenny Brandsma / Fotografie: Kees Winkelman De gemeente Lingewaard startte ruim een jaar geleden een onconventionele

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

Handleiding bij de LOB-scan voor het mbo

Handleiding bij de LOB-scan voor het mbo Handleiding bij de LOB-scan voor het mbo Inleiding Voor u ligt de handleiding bij de LOB-scan voor het mbo. De LOB-scan voor het mbo is in opdracht van MBO Diensten ontwikkeld en is te vinden op www.mbodiensten.nl.

Nadere informatie