EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie"

Transcriptie

1 EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie

2 DRENTHE EN DE WEEK VAN DE MOBILITEIT Met de twaalf deelnemende organisaties is afgesproken vacatures uit te wisselen, kennis te delen en elkaars medewerkers te behandelen als interne kandidaten. Doetinchem en de week van je loopbaan Achterliggende doelen waren het bevorderen van de interne mobiliteit binnen de gemeente en het meer begrip kweken tussen de afdelingen.

3 EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie

4

5 inhoudsopgave Inleiding 5 Zwolle en de Week van de Uitwisseling 6 Limburg en de Week van de Mobiliteit 10 Drenthe en de Week van de Mobiliteit 14 Doetinchem en de Week van je Loopbaan 18 Maastricht en de Week van de Ontdekking 22 Brabant en Noord-Limburg en de Loopbaan4daagse 26 Beschouwing 30

6 4

7 5 inleiding Sinds meerdere jaren organiseren gemeenten en regio s evenementen waarin medewerkers voor één dag kennis kunnen maken met ander werk en/of een andere werkgever. De gedachte daarbij is het leuk én nuttig is om medewerkers en organisaties met elkaar in contact te brengen. Het A+O fonds Gemeenten noemt dit LoopbaanActief- Evenementen. Dit rapport bevat een overzicht van zes van zulke LoopbaanActief-Evenementen. In opdracht van het A+O fonds stelde AStri Beleidsonderzoek en -advies dit overzicht op. Het doel van dit overzicht is andere gemeenten en regio s te inspireren hun eigen Loopbaan-Actief- Evenement op te zetten. Het A+O fonds stelt daar ook subsidies voor beschikbaar (zie Voor deze inventarisatie zijn drie gemeenten en drie regio s bezocht met een LoopbaanActief-Evenement. Het gaat om de volgende initiatieven, in volgorde van het jaar waarin ze gestart zijn: > Week van de Uitwisseling, Zwolle (2005) > Week van de Mobiliteit, Limburg, IGOM / LIFT (2008) > Week van de Mobiliteit, Drenthe, Wisselwerk (2009) > Week van je Loopbaan, Doetinchem (2010) > Week van de Ontdekking, Maastricht (2011) > Loopbaan4daagse, Brabant en Noord-Limburg, SAM (2011). Per initiatief zijn de relevante elementen beschreven: deelnemers, aanleiding, doelstelling, aanpak, investering en instrumenten en de succes- en faalfactoren en tips. De betrokken gemeenten en regio s hebben instrumenten beschikbaar gesteld die kunnen worden gebruikt door andere gemeenten en regio s. De instrumenten die digitaal beschikbaar zijn, staan op de website van het A+O fonds Gemeenten (www.aeno.nl) en zijn met een* weergegeven in dit rapport. Tot slot zijn bij elke beschrijving de bereikbaarheidsgegevens van de contactpersoon gegeven. Wilt u weten of zo n LoopbaanActief-Evenement iets voor uw regio is? Neem contact op met de organisator van een evenement en vraag of u een dag mee mag lopen, misschien zelfs mee mag doen. Dan ervaart u zelf hoeveel positieve energie zo n avontuurlijke dag losmaakt. Tot slot bedanken wij graag iedereen die meewerkte aan deze inventarisatie, in het bijzonder de contactpersonen. Zij leverden de informatie én de foto s. We hopen dat hun enthousiasme en ervaringen de lezer inspireren tot een eigen (regionaal) evenement.

8 6 ZWOLLE EN DE WEEK VAN DE UITWISSELING In 2011 hebben de gemeente Zwolle, de gemeente Kampen (vanuit het netwerk Zwolle-Kampen netwerkstad ), de provincie Overijssel en drie organisaties buiten de overheid (vrachtwagenbouwer Scania, waterbedrijf Vitens en Hogeschool Windesheim) aan de Week van de Uitwisseling deelgenomen. In 2012 doet ook de Talentenregio, een samenwerkingsverband van 15 gemeenten uit de regio Zwolle, mee. Ook andere organisaties hebben belangstelling. Daarom wordt nu nagedacht over het maximale aantal organisaties dat deel kan nemen, of een vorm waarbij een groot aantal organisaties kan aanhaken.

9 7 Sinds 2005 Aanleiding Zes jaar geleden is de Week van de Uitwisseling gestart als activiteit in het kader van het innovatieprogramma van de gemeente Zwolle. Dit programma wordt breed door het management gedragen en heeft als doel de gemeente zichtbaar te maken, afdelingen te laten samenwerken en door integrale samenwerking als gemeente een betrouwbare partner in de stad te zijn. Het vernieuwende HRM beleid van de gemeente Zwolle heeft geleid tot het behalen van het Investors in People certificaat in 2007 en het bereiken van het beste werkgeverschap in de non-profitsector in Doelstelling Bevorderen van innovatie bij medewerkers, met als achterliggende gedachte dat dit zowel de gemeentelijke organisatie ten goede komt als de persoonlijke ontwikkeling van de betrokken medewerkers. Aanpak De Week van de Uitwisseling start met afspraken tussen de centrale coördinator en de contactpersonen binnen de deelnemende organisaties. Vervolgens wordt de week aangekondigd. Voor de uitwisseling komen alle functies in aanmerking. Op intranet wordt een overzicht gegeven van alle functies bij de deelnemende organisaties. Met behulp van een standaardbrief kunnen medewerkers hun belangstelling voor een specifieke functie kenbaar maken, waarbij ook naar hun motivatie gevraagd wordt. Elke organisatie heeft één coördinator die binnen de eigen organisatie verantwoordelijk is voor de communicatie. Deze coördinatoren fungeren als ambassadeurs van het project en zijn ook verantwoordelijk voor de matches binnen hun eigen organisatie. Het ruilen van functie is een mogelijkheid om de uitwisseling vorm te geven, maar het is geen voorwaarde. Ruilen of eenzijdig bezoeken is allebei mogelijk. Tijdens het bezoek aan de andere werkplek loopt de bezoeker meestal mee. De exacte invulling van de uitwisselingsdag is vrij.

10 8 Na de matching door de coördinator maakt degene die op bezoek gaat zelf een afspraak, bij voorkeur in de aangewezen week, maar eventueel ook op een ander tijdstip. De gemeentesecretaris start zelf de aankondiging van de Week van de Uitwisseling. Dat vergroot het draagvlak en het enthousiasme. Communicatie Het merendeel van de communicatie vindt plaats via het intranet van de deelnemende organisaties. Daarnaast zijn er posters waarop de week van de uitwisseling wordt aangekondigd en staanders en flyers om op tafels in de koffiecorners te leggen, zodat het gesprek over de week van de uitwisseling op gang komt. Vereiste van de communicatiematerialen is dat ze low budget zijn. Investering De coördinator had in uur per week beschikbaar als programmasecretaris van het Innovatieprogramma, dat was voldoende om het hele innovatieprogramma inclusief de Week van de Uitwisseling uit te voeren. Echter, vanaf twee maanden vooraf aan de Week van de Uitwisseling is tijdelijk extra ondersteuning aan te bevelen, naast de 16 uur van de projectleider. Dat kunnen een of meer stagiaires of eventueel secretaresses zijn. Elke deelnemende organisatie heeft menskracht vrijgemaakt voor de Week van de Uitwisseling. Het exacte budget voor de Week is niet aan te geven omdat dit onderdeel uitmaakt van het innovatieprogramma waar per jaar voor beschikbaar was. Op de kosten voor het promotiemateriaal na wordt de organisatie van de Week van de Uitwisseling zo budgetneutraal mogelijk uitgevoerd Instrumenten > Plan van aanpak inclusief tijdspad communicatie op twee A-4* > Oproepbrief voor management om deelname aan uitwisseling te stimuleren* > Functielijsten op intranet > Aanmeldingsformulier op intranet > Flyers en staanders voor de nodige publiciteit > DVD waarop ervaringen in beeld gebracht worden * Deze documenten zijn digitaal beschikbaar en te vinden op de website van het A+O fonds Gemeenten (www.aeno.nl) Resultaten Zes jaar Week van de uitwisseling heeft geleid tot een cultuurverandering in de deelnemende organisaties: mensen zijn meer in beweging, durven om zich heen te kijken, mensen worden flexibeler, het wordt normaler om een tijdje ergens anders te zitten. Het blijkt inspirerend voor beide kanten te zijn: zowel voor degene die op bezoek komt als voor de ontvanger, het kan verfrissend zijn om te merken hoe een ander die met jou meeloopt naar jouw werk kijkt. In 2011 zijn er uiteindelijk 300 matches gemaakt waar in totaal ongeveer 530 mensen bij betrokken waren. Inmiddels worden de ervaringen die mensen in de Week van de Uitwisseling opdoen ook meegenomen in de functionerings- en beoordelingscycus. Ook de loopbaanadviseurs nemen het mee in de gesprekken en voor de netwerkgesprekken die mensen moeten voeren in het kader van Talent ontwikkelplannen wordt de Week van de Uitwisseling eveneens gebruikt. Succes- en faalfactoren De gemeente Zwolle en de gemeentesecretaris in het bijzonder hebben innovatie hoog in het vaandel. Hierdoor heeft het thema Mobiliteit belangrijke en zichtbare ambassadeurs. Zo startte de gemeentesecretaris zelf de aankondiging van de Week van de Uitwisseling. Dit vergroot het draagvlak en het enthousiasme binnen de organisatie. Goede communicatie heeft bijgedragen aan het succes: met ludieke acties en goede ambassadeurs is de

11 9 Week van de Uitwisseling in de gemeente Zwolle en de andere deelnemende organisaties goed zichtbaar geworden. De communicatie voor de Week van de Uitwisseling wordt zorgvuldig opgebouwd; er worden op de juiste momenten berichten verstuurd en publiciteit gezocht. Tijdens de week zelf is er ook veel aandacht voor een en ander. Zo hebben de directeuren van Zwolle-Kampen netwerkstad met elkaar gewisseld en verzorgden zij een fotoverslag van hun ervaringen. Dat is erg stimulerend voor andere deelnemers en voor de cultuurverandering. Ons doel is het bevorderen van innovatie bij medewerkers, dat komt zowel de organisatie ten goede als de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers. * Tips > Het is een arbeidsintensief project waarvoor het budget en de menskracht goed geborgd moeten zijn. > Qua publiciteit is er iets zichtbaars naast het mailen nodig om het gesprek tussen collega s van de grond te krijgen en zo de animo voor deelname te vergroten. > Betrek secretaresses in de organisatie van de week: zij hebben zicht op de agenda s en kunnen meewerken aan de ontvangst en het programma voor de bezoekende collega. Een risicofactor voor het succes is het matchen: nu deed de projectcoördinator dat allemaal zelf, maar dat is teveel werk. Zorg er voor dat in grote organisaties de ambassadeurs of anderen daar de matches regelen. Een andere risicofactor voor het succes is de druk die er op mensen staat in tijden van reorganisatie en bezuinigingen. Het open staan voor mobiliteit en het bewegen worden dan als bedreigender ervaren. In zo n situatie blijven sommige mensen liever stil zitten dan dat ze zichtbaar zijn en het signaal geven dat ze open staan voor contactgegevens Stephanie van Doesburg zwollekampennetwerkstad.nl

12 10 LIMBURG EN DE WEEK VAN DE MOBILITEIT De Week wordt georganiseerd door twee netwerken, IGOM en LIFT. IGOM is een samenwerkingsverband van 34 (semi-)overheidsorganisaties in Zuid-Limburg. Het Limburgs Interim Functievervullings Traject (LIFT) is een samenwerkingsverband tussen 63 verschillende werkgevers in Limburg. In 2008 had de week 57 deelnemende organisaties en in 2010 waren dat er 69. In maart 2012 is de week voor de derde keer georganiseerd met 76 deelnemende organisaties.

13 11 Sinds 2008 Aanleiding Ruim vier jaar geleden ontstond bij IGOM en LIFT het idee voor de Week van de Mobiliteit. Dit zou mensen een kans geven om echt in een andere organisatie te kijken. Op dit moment spelen de komende vergrijzing en ontgroening in de regio een grote rol in het arbeidsmarktbeleid, maar zijn tegelijkertijd de bezuinigingen actueel. De verwachting is dat de echte krapte in Zuid-Limburg pas over ongeveer vier jaar voelbaar wordt. Het doel is nu om organisaties daarop te laten anticiperen en er zorg voor te dragen dat de organisaties mensen niet zomaar laten uitstromen. Gezien de (arbeidsmarkt)omstandigheden in deze regio, bestaat er behoefte aan meer mobiliteit. Het idee ontstond om de krachten van organisaties te bundelen om zo employability van medewerkers te bevorderen en mensen te behouden, te binden en te boeien. In de loop van de tijd is een en ander uitgegroeid, waarbij het delen van kennis ten behoeve van de groei van mensen centraal is blijven staan. Doelstelling De Week van de Mobiliteit in Zuid-Limburg gaat om mobiliteitsbevordering, kennisdeling en uitbreiding van het netwerk. De organisatie wil mensen de gelegenheid bieden om op een luchtige en laagdrempelige manier een kijkje in een andere keuken te nemen. Voor de derde Week van de Mobiliteit in 2012 zijn het verder inbedden van (interne) mobiliteit in de deelnemende organisaties en het versterken van het gevoel van urgentie de specifieke doelstellingen. Daarnaast is er, tijdens de week van de Mobiliteit 2012, een Week van de Realiteit georganiseerd. Met deze pilot wilde IGOM en LIFT toekomstige medewerkers een kijkje laten nemen bij Limburgse werkgevers. 200 studenten van diverse opleidingen hebben hier actief in geparticipeerd. Aanpak Netwerken, netwerken en communiceren, dat is de kern van de aanpak van de Week van de Mobiliteit geweest. Daarbij was en is er veel aandacht voor het overbrengen van enthousiasme en inspiratie. Zo organiseert de projectgroep (ontbijt)sessies voor

14 12 de contactpersonen van de deelnemende organisaties om ze te enthousiasmeren. Per deelnemende organisatie is er één contactpersoon. Die wordt betrokken bij het opstellen van het draaiboek, dat al een half jaar voor de Week van de Mobiliteit van start gaat. De contactpersonen vervullen een belangrijke rol bij het enthousiasmeren van het eigen management. De organisatie van de totale week is in handen van de regiegroep van IGOM en LIFT. organisaties wordt er ook met een activiteit gewerkt. In 2010 heeft bijvoorbeeld de politie de week van de mobiliteit gecombineerd met een open dag waar alle activiteiten van de politie zichtbaar waren. De concrete match wordt uiteindelijk door de deelnemer zelf gemaakt. Als alle plekken in het systeem staan, zoeken mensen zelf hun plek uit en moeten dan de afstemming met de ontvangende organisatie zelf regelen. Na de succesvolle eerste keer zijn in 2010 een aantal extra mogelijkheden toegevoegd om mobiliteit nog actiever op de (persoonlijke) agenda te krijgen. Er werden EVC-trajecten verloot en mensen konden een snelle competentiescan laten uitvoeren. Voor 2012 is het doel vooral behoud van het thema mobiliteit op de agenda. De Week van de Mobiliteit 2012 is verder uitgebreid met De week van de Realiteit. Gedurende een dagdeel krijgen studenten de kans om bij een Limburgse werkgever in de keuken te kijken. Het draaiboek bevat de volgende stappen: > Vanaf een half jaar voorafgaand aan de Week van de Mobiliteit zijn drie bijeenkomsten voor de contactpersonen gepland. Daarin worden zij enthousiast gemaakt voor het promoten van de week in hun eigen organisatie. > Vier maanden tevoren: aanmelding deelnemende organisaties. > Twee maanden tevoren: aanleveren beschikbare werkplekken. > Zes weken tevoren: openstellen van de vacatures (beschikbare plekken). > Geïnteresseerde medewerkers maken in het systeem zelf de match. > Er wordt actief contact gezocht om openstaande plekken te vervullen met nog beschikbare en geïnteresseerde medewerkers > Vervolgens worden naar de bezoeker en naar de ontvanger automatisch mailtjes verstuurd, waarna mensen zelf de concrete afspraak kunnen maken. De uitwisseling heeft niet de vorm van een ruil en is in het overgrote deel van de gevallen eenzijdig. Op de dag zelf gaat het om een dag meelopen. Bij enkele Netwerken en communiceren, dat is de kern. Communicatie > Communicatieplan, opgesteld door de regiegroep. > Website: > Folders en posters voor verschillende doelgroepen: managers en medewerkers. > Na afloop van de week in 2008 is een dvd gemaakt, in 2010 is een krant met ervaringen en resultaten uitgegeven. > Publiciteit en aandacht: bijvoorbeeld een foto en een bloemetje voor de 1e en voor de 1.000ste match. > Veel (regionale) media-aandacht > Groot opgezette start- en slotmanifestatie > In 2012 is er ook uitgebreid gebruik gemaakt van de inzet van sociale media. Zo is er een Linkedin pagina aangemaakt voor de Week van de Mobiliteit, een facebookpagina voor de Week van de Realiteit en is twitter als communicatiemiddel ingezet. Investering Voor de eerste keer (in 2008) is subsidie voor de ontwikkelkosten aangevraagd en verkregen. Zowel het A+O Fonds Rijk als het A+O fonds Gemeenten hebben een bijdrage geleverd. Daarvan is het beeldmerk van de week van de mobiliteit, de site en mooi promotiemateriaal gemaakt, zoals folders en posters. Ook zijn daar inspirerende

15 13 * Tips > Gebruik bestaand netwerk en zorg dat de top van de organisaties in dat netwerk het thema mobiliteit op de agenda zet en het evenement een warm hart toedraagt. > Communicatie is essentieel. > Let er op dat het aantal ontvangende en bezoekende mensen per organisatie ongeveer in evenwicht is. bijeenkomsten mee gefinancierd. Voor de derde week van de mobiliteit in 2012 is nog maar een kwart beschikbaar van het budget dat er in 2008 was. Het is moeilijker om met minder middelen een dergelijk groot evenement te organiseren. De totale kosten voor de week liggen nu ruim boven de De deelnemende organisaties leveren een bijdrage in natura door het beschikbaar stellen van menskracht en door hun medewerkers tijd te geven om aan de uitwisseling mee te doen. Instrumenten > Aantrekkelijke folders met informatie over hoe aan te melden > Website > Systeem waarmee deelnemer zelf de baan die hij voor een dag wil kan kiezen Resultaten De eerste keer in 2008 zijn er meteen 590 matches tot stand gekomen. Er was ook veel publiciteit, de regionale pers pikte het evenement goed op. De week bleek een groot succes waar met veel enthousiasme over gesproken werd. Ook de tweede keer in 2010 is het evenement heel positief ontvangen. Mensen vonden het leuk om op bezoek te gaan en ook om anderen op hun werk te ontvangen. Door de Week van de Mobiliteit is de aandacht binnen de organisaties voor mobiliteit duidelijk gestegen. In 2010 was de deelname sterk gegroeid ten opzichte van 2008 en zijn meer dan 1000 mensen gematcht. In 2012 zijn bijna 1000 medewerkers een dag bij een andere organisatie gaan kijken. Daarnaast hebben 200 studenten deelgenomen aan de Week van de Realiteit. Succes- en faalfactoren > De Week van de Mobiliteit is een vrijblijvende manier om kennis te maken met andere mogelijkheden. Die vrijblijvendheid geeft mensen ruimte. > Wat betreft het gewenste functieniveau kunnen mensen hooguit één niveau van hun eigen schaalniveau afwijken. Een grotere afwijking wordt niet als zinvol gezien voor de doelstelling mobiliteit. > Een belangrijk deel van het succes (en dat is meteen een bedreiging) is de kwaliteit van het matchingssysteem. In 2010 zijn er problemen met het systeem geweest. Hierdoor waren de nadelen ook duidelijk merkbaar. Voor de 3e week van de mobiliteit is een nieuw systeem gebruikt. > Verder levert het enthousiasmeren van de managers in het netwerk een belangrijke bijdrage aan het succes. > Het benutten van bestaande netwerken waardoor er al onderling vertrouwen was. > Een enthousiaste overkoepelende organisatie. > Organisaties hoeven zelf nauwelijks iets te doen, ze worden gefaciliteerd. > Een bedreiging voor het succes is de huidige onzekere tijd met de bezuinigingen. Mensen bewegen nu niet gemakkelijk en doen ook minder snel mee aan een Week van de contactgegevens Masja Janssen-Lacroix

16 14 DRENTHE EN DE WEEK VAN DE MOBILITEIT Wisselwerk, netwerk voor mobiliteit, coördineert de Week van de Mobiliteit in Meppel en omstreken. De gemeenten Meppel, Hoogeveen, Steenwijkerland, De Wolden, Midden Drenthe, Westerveld, Hardenberg, alsmede de Rabobank, Kamer van Koophandel en het Waterschap nemen in 2011 deel aan de Week van de Mobiliteit. In 2009 heeft de Week van de Mobiliteit voor het eerst plaatsgevonden met 10 deelnemende organisaties. In 2012 sluit Astron Dwingeloo (voormalige sterrenwacht) als twaalfde deelnemer aan.

17 15 Sinds 2009 Aanleiding Gemeentelijke organisaties merkten dat de werving van nieuw personeel moeizamer verliep. Door de combinatie met de vergrijzing en bezuinigingen werd het nog moeilijker om de juiste persoon op de juiste plek te krijgen. Ook droeg het ambtelijke imago niet bij aan de instroom van jonge medewerkers bij de aangesloten organisaties van Wisselwerk. Toegankelijk, informeel en laagdrempelig zijn de sleutelwoorden voor de aanpak van de week van de mobiliteit in de regio. Doelstelling Het doel van de Week van de Mobiliteit is het bevorderen van arbeidsmobiliteit en de cultuuromslag die daarvoor nodig is. De deelnemende organisaties hebben een convenant afgesloten om professionalisering te versterken. Het bevorderen van de arbeidsmobiliteit is daar een onderdeel van, te beginnen met interne mobiliteit en wanneer nodig externe mobiliteit. Met de deelnemende organisaties is afgesproken vacatures uit te wisselen, kennis te delen en elkaars medewerkers te behandelen als interne kandidaten. Het doel van de Week van de Mobiliteit is het laagdrempelig maken van arbeidsmobiliteit, mensen laten kijken in andere organisaties, met als uiteindelijk doel uitstroom en doorstroom. Naast dit organisatiedoel kan de Week van de Mobiliteit ook aan persoonlijke ontwikkeling bijdragen. Dat doel wordt alleen mondjesmaat gecommuniceerd omdat mensen dit als bedreigend kunnen ervaren.

18 16 Aanpak Toegankelijk, informeel en laagdrempelig zijn de sleutelwoorden voor de aanpak van de week van de mobiliteit in de regio. De projectgroep bestaat uit één P&O-er per deelnemende organisatie plus de loopbaanadviseur van Wisselwerk. De stappen die gezet worden om tot een succesvolle week te komen: > Opstellen van een memo voor directie en bestuur van de organisaties, waarin het doel en het middel worden toegelicht. > Bespreking van de week van de mobiliteit in de MT s. > Per organisatie aanmeldingen van werkplekken verzamelen die bezoekers willen ontvangen. > Vervolgens kunnen mensen zich voor een werkplek aanmelden. > De coördinator van de projectgroep verzamelt de aanmeldingen. > Een stagiaire verzorgt de matches tussen vraag en aanbod. > De projectcoördinator levert elke organisatie een lijst met de medewerkers die daar op bezoek komen en met alle medewerkers op rij die op bezoek gaan. Vervolgens verzorgen de organisaties zelf de uitnodigingen voor de bezoekers en ook het programma, dat alles via de mail. Samen met de uitnodigingen ontvangen de deelnemers ook een logboekje. De deelnemers worden zodoende volledig gefaciliteerd bij het tot stand komen van de match. De uitwisseling kan de vorm van een ruil hebben, maar dat hoeft niet. De invulling van de dag zelf is geheel vrij. Meestal loopt de bezoeker mee, maar soms wordt ook een rondleiding met informatie door de organisatie of het organisatieonderdeel verzorgd. In het logboekje kunnen de deelnemers hun ervaringen opschrijven en worden een aantal standaardvragen gesteld. De projectorganisatie maakt gebruik van alle ingevulde informatie bij het weergeven van het resultaat van de week en bij het organiseren van de week in het jaar daarop. In de aangewezen week van de mobiliteit lopen mensen niet alleen een halve of een hele dag mee. Om het momentum dat deze week oplevert beter vast te houden krijgen de deelnemers dit jaar aansluitend een loopbaandag aangeboden waarbij zij een gesprek met een loopbaanadviseur kunnen hebben en presentaties kunnen volgen. De deelnemende organisaties zijn verder verantwoordelijk voor het draaiboek in de eigen organisaties. Het verschilt per organisatie hoeveel tijd en energie zij er in steken. Zo kent de gemeente Meppel een laag verloop en is er weinig belangstelling vanuit de top voor dit type activiteiten. Terwijl in een andere gemeente de gemeentesecretaris heel actief is en deze gemeente veel deelnemers aanlevert. Communicatie > Gemeenschappelijke website, community netwerk, met 1000 leden. De website kan anoniem gebruikt worden zonder persoonlijke gegevens achter te laten. Maar geïnteresseerden kunnen ook actiever deelnemen aan het netwerk. Dit door een profiel aan te maken en gegevens in te vullen. Daarmee worden ze lid van Wisselwerk.org. Geïnteresseerden in een uitwisseling met andere organisaties kunnen zich aanmelden als kandidaat en een CV op de site plaatsen. > Oproep op de website en via de intranetten van de deelnemende organisaties. > Posters en flyers die bij de repro van de gemeente Meppel zijn geprint. > Publiciteit zoeken: twee prominenten laten uitwisselen en daar via regionale media aandacht voor vragen, bijvoorbeeld uitwisseling tussen een burgemeester en een dijkgraaf. Op youtube zijn de filmpjes van 2009 en 2011 te zien.

19 17 * Tips > Maak een goede website: Daar worden de interne vacatures gemeld en is informatie over de Week van de Mobiliteit te vinden. > Als de aanloopkosten eenmaal zijn gemaakt, hoeft de organisatie van een uitwisselingsweek niet zoveel meer geld te kosten. > Laat iedereen meedoen en laat de top het goede voorbeeld geven > Neem het gastwerkgeverschap serieus, dit is voor een organisatie dé kans om zich te profileren en eventuele negatieve beeldvorming bij te stellen. Investering Dit project wordt low budget uitgevoerd. Bij de start in 2009 is wel subsidie bij het A+O fonds Gemeenten aangevraagd, waarvan een deel is toegekend. Voor de start was dit extra geld wel prettig. Zo is destijds om bekendheid te geven aan de week een actrice langs de deelnemende organisaties gegaan die iedereen vragen stelde over het onderwerp. Na die beginsubsidie betalen de deelnemende 0rganisaties de Week van de Mobiliteit zelf, door de inzet van hun mensen en door medewerkers op bezoek te laten gaan. Op deze manier is er geen groot budget nodig. Het totale benodigde budget is maximaal Als je een grotere opzet wilt, zoals bij IGOM in Limburg, dan is er wel meer budget nodig. Dan moet je ook geld besteden aan communicatie en goed weten wat mensen triggert om je communicatie daar op te richten. Resultaten Sinds de start in 2009 schommelt het aantal deelnemers aan de Week van de Mobiliteit jaarlijks tussen de 100 en 120 deelnemers. Afhankelijk van de aandacht in de eigen organisatie verschilt de deelname per jaar en per organisatie. De economische crisis heeft wel tot gevolg dat medewerkers minder in beweging komen. Mensen blijven het liefst stil zitten en willen niet opvallen in tijden dat de beslissingen over de invulling van de bezuinigingen nog genomen moeten worden. De verwachting is dat de beweging zal toenemen. Nu in 2011 is er weer meer beweging, alsof mensen zich realiseren dat ze wel wat moeten doen. De organisatie is tevreden met het succes gegeven de beschikbare middelen. Succes- en faalfactoren > De website en het afgeschermde deel daarvan werken erg goed. > Wat verder erg helpt is de deelname van Vips zoals een burgemeester, gemeentesecretaris, directeur of dijkgraaf - aan de uitwisseling; alsmede de publiciteit die dat met zich contactgegevens Instrumenten Het belangrijkste instrument, naast de inrichting van het community netwerk via de website, is het eigen logboekje dat Wisselwerk ontwikkeld heeft.* Afke Post / * Dit document is digitaal beschikbaar en te vinden op de website van het A+O fonds Gemeenten (www.aeno.nl)

20 18 Doetinchem en de week van je loopbaan De Week van je Loopbaan was een intern evenement van de gemeente Doetinchem dat werd georganiseerd in januari 2010.

21 19 Per dag werd een serie activiteiten aangeboden: workshops, gesprekken met een externe loopbaanadviseur, loopbaanplein met info over opleidingen, een testje doen. Sinds In 2010 tot nu toe eenmalig georganiseerd Aanleiding In 2006 is mobiliteit als een van de thema s benoemd in het koersdocument P&O dat door de beleidsmedewerker P&O voor de gemeente Doetinchem was opgesteld. De gemeente had te maken met lage instroom en weinig doorstroom. Voor elk van de thema s uit het koersdocument zijn werkgroepen ingesteld en is budget beschikbaar gekomen, ook voor het thema mobiliteit. Na verloop van tijd zijn de werkgroepen voor de thema s mobiliteit en levensfasebeleid samengegaan onder één noemer: loopbaanbeleid. Vanuit die werkgroep is de Week van je Loopbaan gestart die in januari 2010 is gehouden. Doelstelling Het doel van de Week van je Loopbaan was om mensen te laten ervaren dat er meer mogelijkheden zijn, ook om meer uit zichzelf te halen. De Week van je Loopbaan gaf gelegenheid om te snuffelen aan mogelijkheden. Achterliggende doelen waren het bevorderen van de interne mobiliteit binnen de gemeente en het meer begrip kweken tussen de afdelingen. Aanpak Het idee voor de Week van je Loopbaan is gestart met het enthousiast krijgen van de directie door te praten met de directeur bedrijfsvoering die erom bekend staat open te staan voor dit type ideeën. De werkgroep heeft vervolgens het kader voor de week ontwikkeld en op basis daarvan subsidie aangevraagd bij het A+O fonds Gemeenten. Kern van het programma was: het gaat om vier dagen (veel mensen zijn vrijdag vrij) met elke dag een ander thema. Voor de workshops werd een extern bureau ingehuurd.

22 20 Programma: Elke dag een gezamenlijke, spectaculaire opening in de hal van het gemeentehuis (met sprekers, toneel, band, etc). Thema s: generaties en tweedeloopbaan, passie, kwaliteiten en talent, regie en communicatie en de dag van je persoonlijke actie. Per dag werd een serie van aan het thema gerelateerde activiteiten aangeboden: workshops, gesprekken met een externe loopbaanadviseur, loopbaanplein met informatie over opleidingen en EVC-trajecten. Maar ook de mogelijkheid om testjes te doen en zo meer zicht te krijgen op de eigen competenties. Ook was er een uitwisselingsmogelijkheid waarbij mensen voor een dag elkaars werk deden: jouw baan, mijn baan. Doetinchem heeft 500 medewerkers en daarvan hebben in totaal 250 mensen meegedaan aan een activiteit. De uitwisseling was in de meeste gevallen een ruil, dus tweezijdig, maar kon ook enkelzijdig zijn als een ruil niet mogelijk was. Tijdens de uitwisseling liepen mensen mee met elkaars werk. Er werden geen specifieke taken verricht, het was de bedoeling dat mensen een beeld kregen van elkaars werk. In november 2009 ging de coördinator van de werkgroep bij alle werkoverleggen langs om de week aan te kondigen, mensen te enthousiasmeren en vragen te beantwoorden. In december 2009 kregen alle medewerkers van de gemeente een boekje met daarin alle activiteite waarvoor ze zich konden aanmelden. Om je aan te melden moest je een bonnetje invullen en in een centrale bus doen. De bus werd geleegd door de werkgroep en de secretaresse van de werkgroep zette de aanmeldingen in een overzicht en maakte de afspraken, ook met de loopbaanadviseurs. Voor de uitwisseling jouw baan, mijn baan waren aanmelders in principe zelf verantwoordelijk. Mensen konden aangeven wat ze wilden doen en vervolgens konden ze zelf diegene benaderen en een afspraak maken. Als dit niet lukte werd de hulp van de werkgroep ingeroepen. Bij van de uitwisselingskoppels heeft de werkgroep geholpen. Communicatie Er is heel veel gecommuniceerd over deze week: veel aankondigingen en posters waarmee een herkenbaar beeld werd neergezet. Daarnaast werden het management en het middenkader persoonlijk benaderd door de projectcoördinator. Vanaf twee weken voorafgaand aan de Week van je Loopbaan verscheen elke dag een aankondiging via een pop-up op de computers van de medewerkers. Investering In totaal heeft de organisatie van de Week van je Loopbaan ruim gekost. In dit bedrag zijn de kosten van het externe bureau en andere externen opgenomen die betrokken waren, zoals de loopbaanadviseurs, en zijn de loonkosten van de projectleider opgenomen. Doetinchem ontving subsidie van het A+O fonds Gemeenten. Instrumenten > Kader programma > Projectplan > Bonnenboekje: overzicht met het aanbod van alle activiteiten en de mogelijkheid om je met een bon aan te melden > Presentatie op de werkoverleggen > Draaiboek Resultaten De week was een groot succes, het was spectaculair en er wordt bijna twee jaar later nog over gepraat. Doetinchem heeft 500 medewerkers en daarvan waren er zeker 350 aanwezig bij de opening van de week in de hal. In totaal hebben 250 mensen meegedaan aan een activiteit. Daarbij hebben 40 koppels meegedaan aan de uitwisseling. Na de week is er nog een tweede

23 21 ronde van een aantal workshops georganiseerd en zijn nog loopbaangesprekken ingepland om aan alle aanmeldingen te kunnen voldoen. Na de zomer van 2010 is door de bezuinigingen wel een terugtrekkende beweging merkbaar, maar loopbaanontwikkeling en mobiliteit zijn niet helemaal stil gevallen. Zo worden projectleiders vaker gedetacheerd naar andere gemeenten in de regio. In 2011 zijn een aantal vervolgactiviteiten voor de leiding georganiseerd met als doel loopbaanbeleid juist nu op de kaart te houden. Het is nu niet het moment voor een nieuwe beleidsnotitie, het gaat er nu om leidinggevenden ervan te doordringen verder te gaan met het thema en loopbaanbeleid als onderwerp in het jaarplan voor hun afdeling terug te laten komen. Succes- en faalfactoren > De vrijblijvendheid om mee te doen, inclusief het al dan niet uitwisselen, maakte het relatief makkelijk om deel te nemen. > Mensen hebben vooral behoefte om te weten wat zij zelf concreet voor hun eigen loopbaanontwikkeling kunnen doen, daarop sloten de activiteiten goed aan. > Prominenten waren zichtbaar aanwezig en toonden actief belangstelling: de burgemeester liep een dag mee met de buitendienst, een wethouder was spreker bij een dagopening. > Er is veel creativiteit gebruikt om activiteiten onder de aandacht te brengen, daardoor werd de week als leuk gelabeld. > Iedereen mocht in werktijd de start en de slotmanifestatie van de week bijwonen. Daarvoor zijn ook de publiekswinkel en de balie dicht gegaan (na enige discussie). > Concept van losse activiteiten waar mensen uit konden kiezen sprak erg aan, voor elk wat wils. Hierdoor werden veel mensen bereikt * Tips > Zorg voor commitment aan het onderwerp bij de top. > Zorg voor voldoende budget als je er een groot evenement van wil maken > Een groot evenement is nodig als aandacht voor loopbaanontwikkeling nog van de grond moet komen in de organisatie, als het gaat om de start van een cultuuromslag. De vrijblijvendheid om mee te doen, inclusief het al dan niet uitwisselen, maakte het relatief makkelijk om deel te contactgegevens Een bedreiging voor het succes zijn de bezuinigingen, daardoor blijven mensen stil zitten en is er weinig ruimte voor de beoogde cultuuromslag in het denken over mobiliteit. Heidi Vermeulen

24 22 Maastricht en de week van de ontdekking De Week van de Ontdekking is een evenement van de gemeente Maastricht dat werd georganiseerd in 2011.

25 23 De Week van de Ontdekking was het juiste middel op het juiste moment: er is nu geen ínstroom mogelijk, zodat dóórstroom een oplossing moet bieden. Sinds In 2011 tot nu toe eenmalig georganiseerd Aanleiding Binnen de gemeente ontstond de behoefte om de interne mobiliteit te stimuleren. De gemeente heeft een personeelsbestand van 1560 fte en heeft te maken met ontgroening en vergrijzing en een bezuinigingstaakstelling van 140 fte. Daardoor wordt het steeds moeilijker om de juiste persoon op de juiste plek te krijgen. Interne mobiliteit kan daarvoor een deel van de oplossing bieden. Op dit moment is er geen ínstroom mogelijk, zodat dóórstroom een oplossing moet bieden. De komende vier jaar heeft de gemeente waarschijnlijk nog te maken met een overschot aan personeel, maar daarna slaat dit naar verwachting om in een tekort. Maastricht doet ook mee aan de Week van de Mobiliteit die door IGOM en LIFT georganiseerd wordt. Deze ondersteunt de Maastrichtse Week van de Ontdekking. Doelstelling Voor de medewerker biedt de Week van de Ontdekking de kans om te kijken wat een andere werkplek te bieden heeft. Voor de verschillende afdelingen biedt de Week van de Ontdekking de mogelijkheid om zich te profileren. Naast het kennismakingsdoel kan de Week van de Ontdekking ook onderling begrip tussen afdelingen vergroten. Aanpak In 2011 is de Week van de Ontdekking voor de eerste keer georganiseerd. Het is de bedoeling dit nog een keer te herhalen. De organisatie van de Week van de Ontdekking lag in handen van de projectgroep loopbaan en mobiliteit die bestaat uit ongeveer vijf mensen, waaronder een P&O-er, een communicatiemedewerker en administratieve ondersteuning. De projectgroep heeft het projectplan opgesteld. Allereerst is ingezet op het verkrijgen van commitment van de sectormanagers. Het hoofd Loopbaan en Mobiliteit heeft een persoonlijke presentatie gegeven in het overleg van deze managers. Vervolgens is de

26 24 sectormanagers gevraagd hun teamleiders te motiveren en zijn alle teamleiders via de benaderd. In de mail is het belang benadrukt dat teamleiders zelf hebben bij voldoende interne mobiliteit. De teammanagers werden geacht functies voor een meeloopdag ter beschikking te stellen. Teams waarbij de aanmelding niet goed liep, werden persoonlijk door het management aangesproken. Na dit voorwerk was de projectgroep klaar voor de presentatie aan het publiek. De publieke presentatie van de week startte met een artikel op intranet van het hoofd Loopbaan en mobiliteit waarin het hoe en waarom van de week werd toegelicht. Daarin werd aangekondigd dat op korte termijn meer informatie zou volgen en dat mensen zich twee weken later konden inschrijven. Tegelijkertijd werden posters opgehangen. Voor deze Week van de Ontdekking is nauwelijks budget vrijgemaakt. Projectgroepleden deden dit naast of als onderdeel van hun reguliere werk. De matching vond handmatig plaats, wat met 70 plekken en bijna 78 aanmeldingen nog haalbaar was. Tussen de aanmelding en de week zelf zat een periode van 14 dagen, dat bleek in de praktijk wel een erg korte periode om alles te organiseren en aan elkaar te koppelen. De uitwisseling had niet de vorm van een ruil maar was eenzijdig. De meeste deelnemers hebben een halve dag op een andere werkplek meegelopen. Op een aantal plaatsen waren er ook activiteiten voor de bezoeker georganiseerd. Na afloop hebben de deelnemers een enquête gekregen waarin naar hun ervaringen en verandertips gevraagd werd. In de evaluatie kwam naar voren gekomen dat het doen van activiteiten als positief werd ervaren. Op basis hiervan is het advies gegeven dit ook de volgende Week van de Ontdekking op te nemen. Communicatie > Persoonlijke presentatie bij hoger management. > Via hoger management en directe s de teamleiders motiveren. > Communicatie richting medewerkers via intranet en , voor het management via nieuwsbrieven management-update. > Posters. > Geen aparte communicatie-inzet bij de start van de week, wel halverwege de week nog een artikel met een positieve ervaring op intranet. Twee weken daarna meldde de projectcoördinator via intranet hoe mensen zich konden aanmelden. Daarbij gold het principe wie het eerst komt, het eerst maalt. Voor een paar populaire plaatsen moesten enkele aanmelders teleurgesteld worden, en soms werd geprobeerd deze mensen alsnog op een ander moment te laten meelopen. De deelnemers werden volledig ondersteund bij de matching, het enige dat ze zelf moesten doen was een geschikte tijd in de betreffende week afspreken. Investering Voor deze Week van de Ontdekking is nauwelijks budget vrijgemaakt. De leden van de projectgroep deden dit naast of als onderdeel van hun reguliere werk. Voor minder dan 200 euro is een set posters gedrukt bij de eigen repro.

27 25 Instrumenten > Campagneplan mobiliteit* > Presentatie voor hoger management* > Enthousiasmerend artikel op intranet > contact met teammanagers en met individuele aanmelders > Posters > Achteraf enquête onder deelnemers * Deze documenten zijn digitaal beschikbaar en te vinden op de website van het A+O fonds Gemeenten (www.aeno.nl) Resultaten In totaal zijn 70 plaatsen aangemeld. Uit de enquête kwam naar voren dat 80% van de deelnemers erg tevreden was met de dag. De resultaten van de enquête zijn (nog) niet teruggekoppeld aan het sectormanagement. Binnen de gemeente Maastricht is nu wel meer wisseling en beweging te zien, dan voor de Week van de Ontdekking. Voor een deel zijn dit gedwongen bewegingen. Maar mobiliteitsbevordering staat wel hoger op de agenda. Het management kan er niet meer omheen. Communiceer de voorwaarden en de spelregels, zoals dat mensen niet meer dan één schaal boven of onder hun niveau mogen meelopen. * Tips > Neem de tijd voor communicatie en organisatie van aanmeldingen en matches. > Communiceer de voorwaarden en de spelregels, zoals bv de regel dat mensen niet meer dan één schaal boven of onder hun niveau mogen meelopen. > Een dagdeel is te kort, neem een dag de tijd. > Borg de kwaliteit van het programma op de werkplek, stel er bijvoorbeeld een format voor beschikbaar. > Begeleid de teammanagers bij het beschikbaar stellen van de werkplekken en het zorgdragen voor een goed programma voor de bezoekende collega. Succes- en faalfactoren Commitment van hoger management: om een succesvol mobiliteitsproject te hebben is het van belang dat het hoger management er achter staat. De noodzaak van mobiliteitsmanagement wordt door de bezuinigingen direct ervaren door de leidinggevenden. Op het juiste moment is hier het middel van een uitwisselingsproject contactgegevens Marcel Mol

28 26 Brabant en Limburg en de loopbaan- 4daagse Aan dit evenement namen in totaal 26 organisaties deel: Catharina Ziekenhuis, CBS, Dienst Landelijk Gebied, Gemeente Eindhoven, Gemeente Helmond, Gemeente Oss, GGD Brabant- Zuidoost, IKEA, Immigratie- en Naturalisatiedienst, Kamer van Koophandel Brabant, Margolin, Ministerie van Defensie, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit, Politie Brabant Zuid-Oost, Politie Midden en West Brabant, Provincie Noord-Brabant PSW, Randstad HR Solutions, St. Elisabeth Ziekenhuis (Tilburg), SVB, Thebe, Universiteit van Tilburg, UWV, Waterschappen Aa en Maas en De Dommel.

29 27 Sinds In 2011 waarschijnlijk volgt in 2012 de tweede keer. Aanleiding Een groot aantal organisaties wordt geconfronteerd met de noodzaak om mobiliteit te bevorderen. Meerdere (overheids)organisaties krijgen te maken met taakstelling op taakstelling. Voldoende mobiliteit kan eraan bijdragen dat het aantal mismatches vermindert en dat meer mensen op de juiste plaats terecht komen. Doelstelling Het doel van de Loopbaan4daagse is arbeidsmobiliteit hoog op de HR-agenda krijgen. Daarbij wordt mobiliteit beschouwd als een kernonderdeel van vitaliteitsmanagement. Vitaliteitsmanagement dient een tweeledig doel: voor organisaties de juiste persoon op de juiste plek organiseren en het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling en employability. Aanpak De Loopbaan4daagse bestaat uit vier onderdelen: Bedrijfspresentatie, Oriëntatie op sector, Functiebezoek en Loopbaanmarkt. Organisaties kunnen zich aanmelden om onderdelen zelf te organiseren en om hun medewerkers aan de onderdelen deel te laten nemen. Bij het onderdeel Bedrijfspresentatie verwelkomen organisaties medewerkers van andere bedrijven en bieden hen een kijkje in de keuken. Dit is een vrijblijvende en laagdrempelige kans voor deelnemers én organisaties om met elkaar kennis te maken. Het onderdeel Oriëntatie op de sector biedt medewerkers de gelegenheid een andere sector te leren kennen. De sectoren Zorg & Welzijn, Transport & logistiek en Gemeenten organiseren in dit licht activiteiten (workshop, presentatie). Bij Functiebezoek kan een medewerker een dag meedraaien met een medewerker van een andere organisatie. De organisatie laat zien wat de specifieke werkzaamheden zijn, welke sfeer/cultuur er binnen de afdeling heerst en wat de vereiste competenties zijn. Op de website zijn de verschillende functies te

30 28 vinden, waarbij een bezoek kan worden gebracht. Op de laatste dag van de Loopbaan4daagse vindt de Loopbaanmarkt plaats. Op de Loopbaanmarkt presenteren 17 organisaties zich aan medewerkers van de deelnemende organisaties. De aanmelding voor een of meer van deze activiteiten was tot drie weken voor de start mogelijk via een centrale website (www.loopbaan4daagse.nl). Twee weken tevoren kregen de aanmelders te horen aan welke activiteit zij kunnen deelnemen. Begin november 2011 zijn in totaal activiteiten aangeboden. De organisatie van dit grote evenement is in handen van een stuurgroep van drie personen van de drie organiserende partijen. Er is veel belangstelling voor het evenement zowel vanuit organisaties als van de kant van medewerkers. De stuurgroep besteedt dan ook erg veel tijd aan de organisatie. De SAM organisatie, ondersteunt door een regiegroep, draagt zorg voor de uitvoering, waaronder de match. Communicatie Naast de communicatie binnen de deelnemende organisaties, is de centrale website het belangrijkste communicatiemiddel. Via de website kunnen mensen zien welke activiteiten er zijn en zich ook aanmelden voor een activiteit naar keuze. De Loopbaan4daagse bestaat uit vier onderdelen: Bedrijfspresentatie, Oriëntatie op de sector, Functiebezoek en Loopbaanmarkt.

Bewegen naar een mobiliteitscultuur. Regionale en sectorale impulsen voor een flexibele en duurzame arbeidsmarkt

Bewegen naar een mobiliteitscultuur. Regionale en sectorale impulsen voor een flexibele en duurzame arbeidsmarkt Bewegen naar een mobiliteitscultuur Regionale en sectorale impulsen voor een flexibele en duurzame arbeidsmarkt 3 Inhoudsopgave Arbeidsmarkttrends en impulsen 3 Impuls Maaslandmodel 6 Regionale initiatieven

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Handreiking Functiecreatie bij NS

Handreiking Functiecreatie bij NS Handreiking Functiecreatie bij NS Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst Voorwoord Colofon In opdracht van NS Auteur: Dr. Brigitte van Lierop Omslagfoto: Maikel Bader, Maikel Bader maakt

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Nadere informatie

WERK IN UITVOERING. De doorwerking van de drie decentralisaties op de arbeidsorganisatie en het personeel van gemeenten

WERK IN UITVOERING. De doorwerking van de drie decentralisaties op de arbeidsorganisatie en het personeel van gemeenten WERK IN UITVOERING De doorwerking van de drie decentralisaties op de arbeidsorganisatie en het personeel van gemeenten WERK IN UITVOERING De doorwerking van de drie decentralisaties op de arbeidsorganisatie

Nadere informatie

Van contact tot contract

Van contact tot contract Van contact tot contract Onderzoek naar de optimalisering van de Beursvloer HIER EEN FOTO Auteurs: Mariska van der Willigen en Nathalie Verdonschot CIVIQ, oktober 2006 CIVIQ stimuleert, vernieuwt en versterkt

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Opvoedondersteuning op school

Opvoedondersteuning op school Opvoedondersteuning op school chemie tussen ouders, leerkrachten en CJG Interviews Praktijkvoorbeelden Tips Deel samen één koffiepot Laat een methode geen dwingend keurslijf worden. Voor ouders is herkenning

Nadere informatie

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Opdrachtgever: POLSO Utrecht, februari 2009 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN BUURT- BEMIDDELING IN PERSPECTIEF. Een praktijkevaluatie

VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN BUURT- BEMIDDELING IN PERSPECTIEF. Een praktijkevaluatie VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN BUURT- BEMIDDELING IN PERSPECTIEF Een praktijkevaluatie VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN pagina 2/103 BUURTBEMIDDELING IN PERSPECTIEF Een praktijkevaluatie Onderzoekers: Mariëlle

Nadere informatie

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM)

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) ~ 7 ~ Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen

Nadere informatie

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Dit is een uitgave van het Samenwerkingsverband effectieve interventies. Auteurs: Marijke Booijink, Christine Kuiper, Gery

Nadere informatie

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Marijke van Son Studentnummer: 2171084 Juni 2012, Beek en Donk Onderzoeksbegeleider:

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van. onderlinge hulpverlening in de buurt

Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van. onderlinge hulpverlening in de buurt Bouwen aan Buurthulp Handboek voor het organiseren van onderlinge hulpverlening in de buurt Auteurs: Wilco Kruijswijk, Kitty van den Hoek en Jan Willem van de Maat Met dank aan: Anita Peters en Annette

Nadere informatie

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst Hoe blijf je zeker van je (loop)baan

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Je moet echt een wil hebben, anders ga je het niet redden

Je moet echt een wil hebben, anders ga je het niet redden Je moet echt een wil hebben, anders ga je het niet redden Eindrapport van een verkennend onderzoek naar de succesvolle (her)instroom van langdurig werklozen in reguliere arbeid voor Gemeente Breda Lectoraat

Nadere informatie

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen Bijlage III Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen 1 Inleiding In deze bijlage kijken we in de spiegel van Assen. De gemeente Assen heeft namelijk, samen met aangrenzende

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Hoe werk jij? Methodiekontwikkeling bij de dienst SOZAWE Jeanine Vosselman Monique Beukeveld Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Bureau Onderzoek heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling

Nadere informatie