NIBUD Nationaal Scholierenonderzoek 2004/2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIBUD Nationaal Scholierenonderzoek 2004/2005"

Transcriptie

1 NIBUD Nationaal Scholierenonderzoek 2004/2005 Een onderzoek naar inkomsten, uitgaven, baantjes en omgaan met geld

2 Inhoud 1 Inleiding Doelstelling Methode van onderzoek Achtergrondvariabelen Leeswijzer Inkomsten Totale inkomsten Inkomstenbronnen Geld van ouders Bijbaantjes en vakantiewerk Baantjes algemeen Type baantjes Uren per baantje Uitgaven Totale uitgaven Bestedingen per uitgavenpost Bestedingen aan alcohol, roken, kleding en mobiele telefoon naar schooltype Omgaan met geld Sparen Spaarwijzen Spaardoelen Beleggen Lenen en schulden Lenen Andere vormen van schulden Geld te kort Conclusies Doelstelling Inkomsten Baantjes Uitgaven Sparen Lenen

3 Voorwoord Dit rapport presenteert de resultaten van een onderzoek dat tussen maart en juni 2004 is gehouden onder scholieren uit het voortgezet onderwijs. Op deze plek willen we alle scholieren die deze vragenlijst hebben ingevuld bedanken. Hiermee hebben zij ons goed geholpen bij dit onderzoek. Bij het NIBUD heeft een groot aantal mensen met plezier gewerkt aan dit onderzoek en aan de resultaten. Zo is ir. Fenneke Holthuis verantwoordelijk voor de analyses die voor dit verslag nodig waren, heeft ir. Hanke Boer geadviseerd bij het onderzoek en de rapportage, heeft drs. Marijke van Ewijk de tekst geredigeerd en is ir. Sanne Lamers verantwoordelijk voor de onderzoeksopzet en -uitvoering. Dit rapport is de achtste in de reeks van Nationaal Scholierenonderzoeken die het NIBUD heeft uitgevoerd

4 1 Inleiding In dit rapport staat het bestedingsgedrag van scholieren centraal. Al sinds 1984 doet het NIBUD onderzoek onder scholieren. Juist in deze levensfase leren jongeren zelfstandig met hun geld omgaan. Vaak hebben ze een baantje of vakantiewerk en veel scholieren krijgen daarnaast ook nog geld van hun ouders. Het NIBUD vindt het belangrijk dat scholieren bewust met hun geld leren omgaan. Een voorwaarde daarvoor is de beschikbaarheid van betrouwbare informatie over het financiële gedrag van jongeren. In de volgende paragraaf wordt ingegaan op de doelstelling en de achtergrond van dit onderzoek. 1.1 Doelstelling Tussen maart en juni 2004 hebben ruim scholieren van verschillende schooltypen deelgenomen aan het NIBUD Nationaal Scholierenonderzoek 2004/2005. Deze rapportage brengt het financiële gedrag in kaart van scholieren tussen de 12 en 18 jaar die het voortgezet onderwijs volgen. Het betreft de scholieren die op VMBO, HAVO of VWO zitten. Het inkomen en de uitgaven van de scholieren komen uitgebreid aan bod evenals het leen- en spaargedrag. Om een goed beeld te krijgen van het financiële gedrag van de scholieren, komen ook de verschillen naar geslacht, leeftijd en schooltype aan de orde. Het NIBUD voert al sinds 1984 frequent het Nationaal Scholierenonderzoek uit. Deze onderzoeken werden gedaan in samenwerking met diverse organisaties en financiers. In het verleden werd ook gevraagd naar tijdsbesteding, welbevinden, gezondheid en veiligheid. In voorgaande onderzoeken speelden het Sociaal Cultureel Planbureau en de Interdepartementale Commissie Jeugdonderzoek een belangrijke rol. Omdat de resultaten van het Scholierenonderzoek grote waarde hebben voor de budgetvoorlichting heeft het NIBUD in 2004 besloten om zelfstandig verder te gaan met het onderzoek. Scholen kregen voorheen altijd het verzoek mee te werken aan het onderzoek. De gegevens werden verzameld door schriftelijke enquêtes af te nemen op de deelnemende scholen. Er is dit jaar gekozen voor een nieuwe opzet. Met behulp van een enquête op internet zijn de data verzameld. Met de nieuwe opzet kan het NIBUD meer groepen jongeren bereiken. 1.2 Methode van onderzoek Het Scholierenonderzoek is uitgevoerd door middel van een digitale vragenlijst. De vragenlijst stond op Een oproep voor de enquête is geplaatst op diverse internetsites die door jongeren worden bezocht, waaronder MSN. Deze aanpak leidde tot een goede spreiding van de te onderzoeken jongeren. De scholieren hebben 35 vragen ingevuld over inkomsten, uitgaven en omgaan met geld. Deze vragen zijn gelijk aan de vragen die in eerdere onderzoeken zijn gesteld. Een verschil met eerdere onderzoeken is dat de invullers deze keer geen vragen over niet-financiële zaken hoefden te beantwoorden. De meeste vragen konden worden beantwoord door het gewenste antwoord aan te klikken. Bij een aantal vragen konden leerlingen een getal invullen. Door de constructie van de vragenlijst is het mogelijk geweest zeer gedetailleerde informatie op een doeltreffende manier te achterhalen. De vragenlijst heeft enkele maanden op de site gestaan. De resultaten in dit rapport worden besproken aan de hand van de zogeheten verklarende variabelen: leeftijd, geslacht en schooltype. Na opschoning waren er ruim correct ingevulde vragenlijsten bruikbaar voor de analyse

5 1.3 Achtergrondvariabelen Zoals hierboven is vermeld, worden de resultaten in dit rapport besproken aan de hand van een aantal variabelen. Voor dit verslag is gebruikgemaakt van de antwoorden van jongens en meisjes. In de grafiek hieronder is een verdeling te zien naar leeftijd van de dataset (steekproef) en van de populatie. Grafiek 1.1 Percentage scholieren naar leeftijd Populatie Steekproef jaar 13 jaar 14 jaar 15 jaar 16 jaar 17 jaar 18 jaar Uit de grafiek is af te leiden dat de spreiding over de verschillende leeftijden in het Nationaal Scholierenonderzoek grotendeels overeenkomt met verhouding in de hele populatie. De percentages leerlingen naar schooltype worden in de grafiek hieronder weergegeven. Ook hier zijn de percentages van de dataset en van de populatie in de grafiek te zien

6 Grafiek 1.2 Percentage scholieren naar schooltype Populatie Steekproef onderbouw 1/2 vmbo 3/4 havo/vwo 3 havo 4/5 vwo 4/5/6 25 Uit deze grafiek is af te leiden dat de onderbouwers ondervertegenwoordigd zijn in de dataset. Grafiek 1.3 Percentage scholieren naar provincie 20 Populatie Steekproef Groningen Friesland Drenthe Overijssel Gelderland Utrecht Noord-holland Zuid-holland Zeeland Noord-brabant Limburg Flevoland De scholieren in Flevoland zijn oververtegenwoordigd in deze steekproef. De dataset is uiteindelijk via herweging representatief gemaakt. Daarbij is gebruikgemaakt van de meest recente onderwijsstatistieken. Er is gewogen op geslacht, leeftijd, schooltype en provincie. 1.4 Leeswijzer In de volgende hoofdstukken zijn de resultaten van het onderzoek per onderwerp beschreven. Het rapport is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk 2 gaat over de inkomsten van de scholieren in het voortgezet onderwijs. Aan de orde komen onder meer zakgeld, kleedgeld en inkomsten uit baantjes. Hoofdstuk 3 behandelt de bijbaantjes en vakantiewerk. Het hoofdstuk gaat over het soort werk dat scholieren doen en het aantal uur dat zij werken. Hoofdstuk 4 gaat over de uitgaven van scholieren: waar besteden zij hun geld aan en om welke bedragen gaat het? Hoofdstuk 5 gaat nader in op de vraag wat scholieren zelf vinden van de manier waarop zij met geld omgaan. Het gaat om de onderwerpen sparen en beleggen. Hoofdstuk 6 behandelt de onderwerpen lenen en schulden. In dit hoofdstuk komen de verschillende vormen van financiële achterstanden aan de orde

7 2 Inkomsten Geld hebben is een belangrijk onderdeel van het socialisatieproces van de huidige generatie jongeren. De Scholierenonderzoeken die vanaf 1984 zijn gehouden, hebben aangetoond dat scholieren in het voortgezet onderwijs over ruime financiële middelen beschikken. De meesten krijgen geld van hun ouders en velen verdienen daarnaast nog eens geld met karweitjes, vakantiewerk en allerlei andere vormen van arbeid. In dit hoofdstuk komen de inkomsten van de scholieren aan bod. 2.1 Totale inkomsten Het inkomen van een scholier bedraagt gemiddeld 115 per maand. In het Nationaal Scholierenonderzoek was dit gemiddeld 113. Dit betekent een stijging van slechts 1 procent. De nominale inkomensstijging van het modale huishouden bedroeg die jaren ongeveer 2 procent. Het inkomen van de scholieren is dus minder hard gestegen dan de nominale inkomensstijging. Verschillen naar leeftijd en geslacht In de onderstaande tabel is te zien wat een scholier gemiddeld te besteden heeft. Dit bedrag is een gemiddelde voor alle jongeren, dus ook voor degenen die geen inkomsten hebben (inclusief 0). Tabel 2.1 Gemiddeld inkomen per maand naar leeftijd Leeftijd Jongens Meisjes Totaal 12 jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar Totaal Met de leeftijd neemt ook het gemiddelde inkomen toe. In de tabel is te zien dat meisjes per maand gemiddeld minder te besteden hebben dan jongens. In het Nationaal Scholierenonderzoek was dit beeld ook te zien. Jongens hebben gemiddeld 124 per maand; meisjes 106 per maand. Verschillen naar schooltype In de volgende tabel is het gemiddelde inkomen per maand naar schooltype opgenomen

8 Tabel 2.2 Gemiddeld inkomen per maand naar schooltype en geslacht Jongens Meisjes Totaal Onderbouw VMBO Onderbouw HAVO/VWO Bovenbouw VMBO Bovenbouw HAVO Bovenbouw VWO Totaal Onderbouw VMBO-ers hebben per maand meer te besteden dan de onderbouw HAVO/VWO-ers, respectievelijk 75 tegen 67. In de bovenbouw hebben HAVO-scholieren het hoogste gemiddelde inkomen per maand: HAVO-scholieren hebben 189 te besteden per maand, VWO-scholieren 182 en VMBO-ers hebben gemiddeld een totaalinkomen van 150 per maand. In de onderverdeling naar onderbouw- en bovenbouwscholieren blijft het leeftijdseffect bestaan. Om een goede vergelijking te kunnen maken tussen de schooltypen, is het gemiddelde inkomen per maand voor de eerste vier klassen berekend. VMBO-ers hebben dan gemiddeld 122 per maand te besteden, HAVO-scholieren 92 en VWO-scholieren 79. Ook naar schooltype hebben jongens per maand meer te besteden dan meisjes. Het verschil tussen de geslachten is het grootst bij de oudste leerlingen aan het VMBO. De oudste VWO-ers hebben nagenoeg hetzelfde bedrag te besteden, ongeacht geslacht. 2.2 Inkomstenbronnen In de grafiek hieronder staat uit welke bronnen scholieren hun inkomsten ontvangen. Grafiek 2.1 Inkomstenbronnen als percentage van het totale budget Teg. Studiekosten 2% 3% 2001/ Vakantiewerk 8% 9% Baantje Geld van ouders 38% 35% 52% 53% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Scholieren ontvangen hun inkomsten uit verschillende bronnen. Een deel is afkomstig van de ouders. Het geld van ouders bestaat uit zakgeld, kleedgeld en reisgeld. Het grootste deel van het budget is afkomstig van baantjes. In vergelijking met zijn de verschillen tussen de verschillende bronnen niet groot

9 Verschillen naar leeftijd In de volgende tabel is per leeftijdsjaar te zien welke bedragen leerlingen uit de verschillende inkomstenbronnen ontvangen. De gemiddelde bedragen gelden alleen voor scholieren die daadwerkelijk inkomsten hebben uit de betreffende bron (exclusief 0). In grafiek 2.2 is per leeftijdsjaar te zien welk percentage scholieren inkomsten uit de betreffende bron heeft. Tabel 2.3 Gemiddelde inkomsten per maand naar leeftijd (exclusief 0) 12 jaar 13 jaar 14 jaar 15 jaar 16 jaar 17 jaar 18 jaar Geld van ouders Baantje Vakantiewerk (p/mnd) Tegemoetkoming Studiekosten Totaal Grafiek 2.2 Percentage scholieren met inkomsten uit verschillende bronnen (%) jaar 13 jaar 14 jaar 15 jaar 16 jaar 17 jaar 18 jaar Geld van ouders Baantje Vakantiewerk (p/mnd) Naarmate scholieren ouder worden, hebben ze meer te besteden. Ze krijgen namelijk meer geld van hun ouders en verdienen meer geld met baantjes en vakantiewerk. Het percentage leerlingen dat geld krijgt van de ouders ligt bij jongere scholieren hoger dan bij oudere scholieren. Bijna alle 12-jarigen (97 procent) krijgen geld van hun ouders. Voor 18-jarigen is het 72 procent. In vergelijking met de jongere scholieren hebben oudere scholieren vaker inkomsten uit een baantje en uit vakantiewerk. Verschillen naar geslacht De volgende tabel geeft weer hoe de inkomsten zijn verdeeld over de verschillende inkomstenbronnen. Hier is het gemiddelde maandbedrag te zien naar jongens en meisjes, voor scholieren die ook daadwerkelijk inkomsten uit deze bron ontvangen

10 Tabel 2.4 Gemiddelde inkomsten per maand naar geslacht (exclusief 0) Euro s ( ) Percentages (%) Jongens Meisjes Totaal Jongens Meisjes Totaal Geld van ouders Baantje Vakantiewerk* Tegem Studiekosten Totaal * inkomsten uit vakantiewerk zijn omgerekend naar een maandelijks gemiddelde Uit de tabel blijkt dat gemiddeld iets meer meisjes dan jongens geld krijgen van hun ouders, namelijk 93 procent ten opzichte van 91 procent. Ook krijgen meisjes gemiddeld meer geld van hun ouders dan jongens, namelijk 51 tegen 45. In vergelijking met meisjes hebben jongens echter meer inkomsten uit baantjes en vakantiewerk en hebben relatief meer jongens een baantje en vakantiewerk. Verschillen naar schooltype In de volgende tabel staan de diverse inkomstenbronnen uitgesplitst naar schooltype. De bedragen zijn gemiddelden van de scholieren die daadwerkelijk inkomsten hebben uit de betreffende bron. Tabel 2.5 Gemiddelde inkomsten per maand naar schooltype (exclusief 0) VMBO Onderbouw HAVO VWO Onderbouw VMBO Bovenbouw HAVO Bovenbouw VWO Bovenbouw Geld van ouders Baantje Vakantiewerk (p/mnd) Tegem Schoolkosten Totaal

11 Tabel 2.6 Percentage scholieren met inkomsten naar schooltype VMBO Onderbouw HAVO VWO Onderbouw VMBO Bovenbouw HAVO Bovenbouw VWO Bovenbouw % % % % % Geld van ouders Baantje Vakantiewerk (p/mnd) Tegem Schoolkosten Totaal Onderbouw In tabel 2.5 is te zien dat van de onderbouwscholieren VMBO-ers gemiddeld het meeste geld krijgen van hun ouders. Terwijl relatief meer leerlingen op het HAVO/VWO geld van hun ouders krijgen (zie tabel 2.6). Van het totale aantal scholieren dat een inkomen heeft, hebben VMBO-ers 79 te besteden per maand en HAVO/VWO-scholieren 69 per maand. Bovenbouw Onder de bovenbouwers die een inkomen hebben, hebben HAVO-scholieren gemiddeld het hoogste inkomen per maand, namelijk 192. Het percentage scholieren dat een baantje heeft, is onder HAVO-scholieren het hoogst in vergelijking met VWO- en VMBO-scholieren. De inkomsten uit een baantje dragen ook het meeste bij aan de totale inkomsten, vandaar dat HAVO-scholieren het meest te besteden hebben per maand. In vergelijking met VMBOers en HAVO-ers hebben meer VWO-scholieren een vakantiebaantje. 2.3 Geld van ouders Van alle scholieren krijgt 92 procent geld van de ouders. Aan de scholieren is gevraagd op welke manier ze dat geld krijgen van hun ouders. Daarop zijn de volgende antwoorden gegeven: 57 procent krijgt een vast bedrag per maand 31 procent krijgt een vast bedrag per week 5 procent krijgt geld op onregelmatige tijden 5 procent krijgt geld wanneer de scholier er om vraagt 2 procent krijgt geld wanneer de scholier het zelf nodig vindt In het vorige onderzoek kregen de meeste leerlingen een vast bedrag per week, terwijl in dit onderzoek de meeste een bedrag per maand krijgen. In grafiek 2.3 worden de percentages naar leeftijd weergegeven

12 Grafiek 2.3 Hoe krijg ik geld van mijn ouders naar leeftijd (%) vast bedrag per week vast bedrag per maand 0 12 jaar 13 jaar 14 jaar 15 jaar 16 jaar 17 jaar 18 jaar Uit deze grafiek blijkt dat scholieren vaker geld per maand krijgen dan per week. Naarmate scholieren ouder worden, krijgen ze vaker geld per maand dan per week. In de vragenlijst is het geld van ouders opgesplitst naar zakgeld en naar geld met specifieke bestedingsdoelen, kleedgeld en reisgeld. In tabel 2.7 is per leeftijdjaar te zien hoeveel zakgeld en kleedgeld scholieren gemiddeld krijgen. Deze bedragen zijn exclusief de scholieren die geen zak- en/of kleedgeld krijgen. Het reisgeld is in de tabel buiten beschouwing gelaten. Als scholieren reisgeld krijgen, is dat gemiddeld rond de 20 per maand. Tabel 2.7 Geld van ouders naar leeftijd per maand (exclusief 0) 12 jaar 13 jaar 14 jaar 15 jaar 16 jaar 17 jaar 18 jaar Zakgeld Kleedgeld Totaal Grafiek 2.4 Percentage scholieren dat zakgeld en/of kleedgeld krijgt jaar 13 jaar 14 jaar 15 jaar 16 jaar 17 jaar 18 jaar Zakgeld Kleedgeld Het gemiddelde zakgeldbedrag neemt toe met de leeftijd. Het aandeel scholieren dat zakgeld krijgt, neemt na het twaalfde jaar af. Bijna alle 12-jarigen (95 procent) krijgen zakgeld, tegen 64 procent van de 18-jarigen

13 Het gemiddelde kleedgeldbedrag, neemt ook toe met de leeftijd, uitgezonderd bij 17-jarigen. Het kleedgeldbedrag dat de scholieren krijgen, is toegenomen ten opzichte van het vorige scholierenonderzoek, namelijk 57 tegen 49. Tabel 2.8 Geld van ouders naar geslacht per maand (exclusief 0) Jongens Meisjes Totaal Jongens Meisjes Totaal % % % Zakgeld Kleedgeld Onder de scholieren die zakgeld krijgen, krijgen jongens iets meer zakgeld dan meisjes, al is dit verschil minder groot dan in eerdere onderzoeken. Meer meisjes dan jongens krijgen kleedgeld namelijk, 43 procent tegen 24 procent. Dit verschil tussen jongens en meisjes is de afgelopen jaren groter geworden. Grafiek 2.5 Percentage scholieren met kleedgeld naar geslacht jongens meisjes Uit de grafiek komt naar voren dat door de jaren heen meer meisjes dan jongens kleedgeld hebben. Het percentage jongens dat kleedgeld heeft, ligt van 1996 tot 2004 tussen de 21 en 27 procent. Bij meisjes liggen de percentages tussen de 30 en 43 procent. Onderbouw Van de onderbouwscholieren krijgen de VMBO-ers gemiddeld meer zakgeld en gemiddeld meer kleedgeld dan de HAVO/VWO-ers, namelijk 23 en 53 tegen 21 en 49. Wel is het aandeel scholieren op HAVO/VWO dat zak- of kleedgeld krijgt, groter dan op het VMBO, namelijk, 93 en 28 procent tegen 90 en 24 procent. Bovenbouw De zakgeldbedragen van de bovenbouwers liggen gemiddeld rond 30. De kleedgeldbedragen liggen rond de 60. Meer VWO-bovenbouwers krijgen zak- en kleedgeld dan HAVO- en VMBO-bovenbouwers, namelijk 86 en 52 procent tegen 84 en 48 procent, respectievelijk 81 en 33 procent. Opvallend is het aandeel VMBO-bovenbouwscholieren dat geen zakgeld krijgt in verhouding tot de scholieren van de andere schooltypen

14 3 Bijbaantjes en vakantiewerk Veel scholieren hebben een baantje of werken tijdens de vakantie. In het Scholierenonderzoek is gevraagd naar de bijbaantjes tijdens de schoolweken en naar baantjes tijdens de vakantieweken. Bijna de helft van alle scholieren (44 procent) heeft een baantje tijdens de schooltijd. Minder scholieren, te weten bijna een kwart (24 procent) heeft een vakantiebaantje. Scholieren doen allerlei soorten werk, variërend van betaalde klusjes zoals babysitten en autowassen, tot werk dat officieel in loondienst wordt gedaan zoals werken in de supermarkt of in de horeca. De eerste groep zijn de wat meer informele baantjes terwijl je bij de tweede groep spreekt over formeel werk, waar vaak een contract aan ten grondslag ligt. 3.1 Baantjes algemeen In de volgende grafieken en tabellen gaan we in op de verschillen naar leeftijd, geslacht en schooltype. Het gaat hierbij om alle scholieren, dus ook de scholieren die geen baantje hebben. Grafiek 3.1 Percentage scholieren met een baantje naar leeftijd Grafiek Percentage scholieren met een baantje naar leeftijd jaar 13 jaar 14 jaar 15 jaar 16 jaar 17 jaar 18 jaar Bijbaantje Vakantiebaantje De eerste vier jaar neemt het percentage scholieren dat een baantje heeft tijdens schooltijd met behoorlijke stappen toe. Bijna 20 procent van de 12-jarigen heeft een baantje tijdens de schoolweken. Daarnaast heeft 8 procent een vakantiebaantje. Bij de 18-jarige scholieren liggen de percentages veel hoger. Bijna driekwart heeft een baantje en daarnaast heeft meer dan de helft een vakantiebaantje. Tabel 3.1 Percentage scholieren met baantje naar geslacht Jongen Meisje Totaal % % % Bijbaantje Vakantiewerk Zoals al in hoofdstuk 2 te zien was, is het aandeel meisjes dat een bijbaantje of een vakantiebaantje heeft wat kleiner dan het aandeel jongens

15 Tabel 3.2 Percentage scholieren met baantje naar schooltype VMBO onderbouw HAVO/VWO onderbouw VMBO bovenbouw HAVO bovenbouw VWO bovenbouw % % % % % Bijbaantje Vakantiewerk Onder de onderbouwscholieren is de populariteit van een bijbaantje het grootst bij de VMBOers. Bij vakantiewerk is er echter geen verschil te zien tussen de schooltypen. Van de bovenbouwers is aandeel HAVO-ers met een bijbaantje verreweg het grootst, maar vakantiebaantjes zijn weer het populairst onder de VWO-ers. 3.2 Type baantjes In de vragenlijst konden de scholieren aangeven welk baantje of welke baantjes ze hebben. Tabel 3.3 laat zien welke baantjes de scholieren op het voortgezet onderwijs hebben. Er is een onderscheid gemaakt naar geslacht. Tabel 3.3 Percentage baantjes tijdens normale schoolweken naar geslacht Jongen Meisje Totaal % % % Winkel of supermarkt Krantenwijk/folders verspreiden Babysitten/oppassen Horeca Bij boer of tuinder Schoonmaken In bedrijf ouders Auto s wassen Huishoudelijk werk/boodschappen doen Bijzondere klusjes, karweitjes thuis Productiebedrijf/fabriek 1 <1 <1 Transportbedrijf 2 <1 <1 Bouw <1 <1 <1 Ziekenhuis, bejaardentehuis <1 <1 <1 Kantoor <1 <1 <1 Ander baantje De meest voorkomende baantjes die scholieren tijdens normale schoolweken hebben, zijn: kranten of folders rondbrengen. werken in een winkel babysitten Meisjes en jongens hebben verschillende soorten baantjes. Bij meisjes is babysitten de meest voorkomende baan; bij jongens is dat de krantenwijk. Daarnaast zijn werken in de horeca, schoonmaken en huishoudelijke werk duidelijk populairder bij meisjes dan bij jongens. Jongens hebben ten opzichte van meisjes een voorkeur voor werken bij een boer en auto s wassen

16 De volgende tabel bevat de populariteit van de vakantiebaantjes naar geslacht. Het gaat om het vakantiewerk dat is gedaan in zomer van 2003 of eventueel in de voorjaarsvakantie van De mogelijkheid om de vragenlijst in te vullen liep namelijk tot juni Tabel 3.4 Percentage baantjes tijdens vakantieweken naar geslacht Jongen Meisje Totaal % % % Winkel of supermarkt Krantenwijk/folders verspreiden Babysitten/oppassen Horeca Bij boer of tuinder Schoonmaken In bedrijf ouders Auto s wassen 1 <1 <1 Huishoudelijk werk/boodschappen doen <1 1 <1 Bijzondere klusjes, karweitjes thuis <1 1 <1 Productiebedrijf/fabriek 2 <1 1 Transportbedrijf <1 <1 <1 Bouw <1 <1 <1 Ziekenhuis, bejaardentehuis <1 2 1 Kantoor <1 <1 <1 Ander baantje Bij het vakantiewerk scoort werken bij een boer of tuinder dit jaar verreweg het hoogst, terwijl dat in het vorige onderzoek werken in de winkel was. Als derde wordt de krantenwijk genoemd, gevolgd door werken in de horeca en babysitten. Tussen de geslachten is er een duidelijk verschil te zien. Het populairste vakantiebaantje voor de jongens is werken op een agrarisch bedrijf. Onder meisjes is werken in een winkel tijdens de vakantieweken het populairst. Verschillen naar leeftijd In tabel 3.5 wordt onderscheid gemaakt naar leeftijdscategorieën. De eerste tabel gaat om het werk tijdens de schoolweken en de tweede over het vakantiewerk

17 Tabel 3.5 Percentage baantjes tijdens schoolweken naar leeftijdscategorie 12 t/m 14 jaar 15 t/m 16 jaar 17 t/m 18 jaar % % % Winkel of supermarkt Krantenwijk/folders verspreiden Babysitten/oppassen Horeca Bij boer of tuinder Schoonmaken In bedrijf ouders Auto s wassen Huishoudelijk werk/boodschappen doen Bijzondere klusjes, karweitjes thuis Productiebedrijf/fabriek <1 1 2 Transportbedrijf <1 <1 <1 Bouw <1 <1 <1 Ziekenhuis, bejaardentehuis <1 <1 <1 Kantoor <1 <1 2 Ander baantje Naarmate de leeftijd toeneemt, hebben scholieren vaker werk dat we als formeel kunnen beschouwen (bijvoorbeeld winkels, horeca). In de jongste leeftijdsgroep vinden we vooral 'klusjes'-achtige baantjes, zoals auto s wassen, kranten/folders bezorgen en oppassen. Ook werken bij een boer is onder de jongere scholieren populairder dan bij de ouderen. De top 3 naar leeftijdscategorie wordt hieronder weergegeven: 12 t/m 14 jaar 15 t/m 16 jaar 17 t/m 18 jaar 1. Kranten bezorgen Werken in een winkel Werken in een winkel 2. Babysitten Kranten bezorgen Horeca 3. Auto s wassen Babysitten Babysitten Bij scholieren in de leeftijdscategorie 12 tot en met 14 jaar is kranten bezorgen het meest populaire baantje tijdens de schoolweken. Bij de andere leeftijdscategorieën is werken in een winkel het favoriete baantje. Babysitten komt in elke top 3 voor

18 Tabel 3.6 Percentage baantjes tijdens vakantieweken naar leeftijdscategorie 12 t/m 14 jaar 15 t/m 16 jaar 17 t/m 18 jaar % % % Winkel of supermarkt Krantenwijk/folders verspreiden Babysitten/oppassen Horeca Bij boer of tuinder Schoonmaken In bedrijf ouders Auto s wassen <1 <1 <1 Huishoudelijk werk/boodschappen doen <1 <1 <1 Bijzondere klusjes, karweitjes thuis <1 <1 1 Productiebedrijf/fabriek <1 2 4 Transportbedrijf <1 <1 <1 Bouw <1 <1 <1 Ziekenhuis, bejaardentehuis <1 2 3 Kantoor <1 1 2 Ander baantje In de vakantie is werken bij de boer populair. Dat is het geval bij de jongere scholieren, maar ook bij de middencategorie is werken bij de boer het meest gekozen vakantiebaantje. Babysitten wordt tijdens de vakantie bijna niet gedaan in vergelijking met de baantjes tijdens de schoolweken. Andere baantjes, zoals werken in winkel, in de horeca en in de fabriek, zijn bij deze groep meer in trek. Waarschijnlijk speelt mee dat ook de baby s op vakantie zijn. De top 3 van vakantiebaantjes naar leeftijdscategorie wordt hieronder weergegeven: 12 t/m 14 jaar 15 t/m 16 jaar 17 t/m 18 jaar 1. Boer/tuinder Agrarische sector Werken in een winkel 2. Kranten bezorgen Werken in een winkel Horeca 3. Babysitten Horeca Boer/tuinder De agrarische sector is bij scholieren in de leeftijd van 12 tot en met 16 jaar het meest populaire baantje in de vakanties. Bij de 17- en 18-jarigen is dat werken in een winkel. Verschil naar schooltype Het verschil naar schooltype wordt grotendeels verklaard door de leeftijd. De krantenwijk en het babysitten komen vaker voor onder de onderbouwscholieren en werken in een winkel en in de horeca wordt vaker gedaan door scholieren in de bovenbouw. Toch is er een verschil te zien bij de bovenbouw tussen HAVO- en VWO-scholieren. Bijna een op de vijf VWOscholieren werkt in een winkel, tegenover 27 procent van de HAVO-scholieren. In de bovenbouw passen ook meer VWO-scholieren op in vergelijking met HAVO-ers en VMBOers. Zo'n 15 procent van de VWO-scholieren heeft een oppasbaantje tegen 13 procent van de HAVO-scholieren en 8 procent van de VMBO-ers. Wat betreft het vakantiebaantje is werken bij de boer of tuinder het meest in trek onder de onderbouwscholieren. Onder de bovenbouwscholieren is werken in een winkel het meest populair. Deze verschillen worden grotendeels verklaard door de leeftijd

19 Trends In tabel 3.7 staan de percentages van de scholieren met een bijbaantje vanaf Ten opzichte van het vorige onderzoek zijn de verschillen klein. Tabel 3.7 Scholieren met bijbaantje door de jaren heen % % % % % 12 jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar Uren per baantje In de vragenlijst werd naast het type baantje ook gevraagd naar het aantal uren dat men aan het baantje besteedt. Met deze gegevens is berekend hoeveel uren een scholier totaal per week werkt tijdens schoolweken en vakantieweken. Dit is alleen berekend voor de scholieren die een baantje hebben. Tabel 3.8 Aantal uren voor baantjes tijdens schoolweken per week 12 jaar 4,7 uur 13 jaar 4,3 uur 14 jaar 5,0 uur 15 jaar 7,5 uur 16 jaar 8,8 uur 17 jaar 9,6 uur 18 jaar 9,4 uur Jongens Meisjes VMBO onderbouw HAVO/VWO onderbouw VMBO bovenbouw HAVO bovenbouw VWO bovenbouw Totaal 7,1 uur 7,1 uur 5,2 uur 4,7 uur 8,4 uur 8,7 uur 8,2 uur 7,1 uur Naarmate scholieren ouder worden, neemt het aantal gewerkte uren toe. De grootste sprong is te zien van 14 naar 15 jaar. Opvallend is dat meisjes in dit onderzoek gemiddeld ongeveer evenveel uren werken als jongens. In het vorige onderzoek werkten ze gemiddeld één uur per week minder. Het totale, gemiddelde aantal uren is nu 7,1 uur per week. Dat was de vorige keer 9,0 uur. Vooral de jongere scholieren werken minder uren per week vergeleken met het vorige scholierenonderzoek

20 Tabel 3.9 Aantal uren voor baantjes tijdens vakantieweken per gewerkte week 12 jaar * 13 jaar 14,4 uur 14 jaar 16,7 uur 15 jaar 21,4 uur 16 jaar 24,7 uur 17 jaar 26,8 uur 18 jaar 28,2 uur Jongens Meisjes VMBO onderbouw HAVO/VWO onderbouw VMBO bovenbouw HAVO bovenbouw VWO bovenbouw Totaal * te klein aantal waarnemingen 21,2 uur 21,0 uur 14,4 uur 22,3 uur 16,2 uur 25,2 uur 26,0 uur 21,3 uur Ook tijdens de vakantieweken neemt het aantal gewerkte uren toe met de leeftijd en ook hier is een sprongetje te zien na het 14 de jaar. Jongens werken iets meer dan meisjes. Bij zowel onderbouw als bovenbouw hebben de VMBO-scholieren de minste tijd besteed aan werken in de vakantie. Het gemiddelde aantal gewerkte uren tijdens de vakantieweken is gedaald ten opzichte van namelijk, 21,3 tegen 25 uur

Nibud Scholierenonderzoek 2008-2009

Nibud Scholierenonderzoek 2008-2009 Nibud Scholierenonderzoek 2008-2009 Inhoud VOORWOORD... 3 1. INLEIDING... 4 1.1 DOELSTELLING... 4 1.2 METHODE VAN ONDERZOEK... 4 1.3 ACHTERGRONDVARIABELEN... 4 1.4 LEESWIJZER... 6 2. INKOMSTEN... 7 2.1

Nadere informatie

Nibud Scholierenonderzoek

Nibud Scholierenonderzoek Nibud Scholierenonderzoek 2008-2009 Nibud Scholierenonderzoek 2008-2009 Utrecht, 2009 Nibud-Scholierenonderzoek 2008-2009 0 Inhoud VOORWOORD... 3 1. INLEIDING... 4 1.1 DOELSTELLING... 4 1.2 METHODE VAN

Nadere informatie

Utrecht, 2011. Het financiële gedrag van kinderen tussen 12 en 18 & de rol van hun ouders

Utrecht, 2011. Het financiële gedrag van kinderen tussen 12 en 18 & de rol van hun ouders Utrecht, 2011 Het financiële gedrag van kinderen tussen 12 en 18 & de rol van hun ouders Samenvatting en Conclusie Geld van de ouders De meeste scholieren krijgen zakgeld (88 procent). Kleedgeld is minder

Nadere informatie

Rapport Kinderen en Geld Enquête (NIBUD en het Jeugdjournaal)

Rapport Kinderen en Geld Enquête (NIBUD en het Jeugdjournaal) Rapport Kinderen en Geld Enquête (NIBUD en het Jeugdjournaal) Inleiding Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) geeft voorlichting over inkomsten en uitgaven van particuliere huishoudens.

Nadere informatie

Utrecht, 2011 Nibud Scholierenonderzoek 2010-2011

Utrecht, 2011 Nibud Scholierenonderzoek 2010-2011 Utrecht, 2011 Nibud Scholierenonderzoek 2010-2011 Een onderzoek naar de inkomsten en uitgaven van de Nederlandse scholieren Samenvatting en conclusie Inhoudsopgave p. 3 p. 8 p. 11 p. 12 p. 15 p. 21 p.

Nadere informatie

Financiële opvoeding. September 2007

Financiële opvoeding. September 2007 Financiële opvoeding September 2007 Inhoud INHOUD... 1 1 INLEIDING... 2 1.1 AANLEIDING... 2 1.2 METHODE VAN ONDERZOEK... 2 1.3 ACHTERGRONDVARIABELEN... 3 LEESWIJZER... 4 2 ZAKGELD EN KLEEDGELD... 5 2.1

Nadere informatie

Nibud Scholierenonderzoek 2016

Nibud Scholierenonderzoek 2016 Nibud Scholierenonderzoek 2016 Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Auteurs: Irene Blanken Minou van der Werf Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door de ING en het Nationaal Fonds Kinderhulp

Nadere informatie

gebruikt. Hierdoor is het mogelijk om de resultaten van de gemeente Heusden te vergelijken met de landelijke cijfers.

gebruikt. Hierdoor is het mogelijk om de resultaten van de gemeente Heusden te vergelijken met de landelijke cijfers. Zaaknummer: OWZSB04 Onderwerp Collegevoorstel Inleiding Landelijk neemt het aantal jongeren met schulden toe, in Heusden is deze stijging echter niet terug te vinden in de cijfers. Dit vormde aanleiding

Nadere informatie

Lenen vmbo12. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Lenen vmbo12. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 30 May 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/77297 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein. Wikiwijsleermiddelenplein

Nadere informatie

Opmaak pilot Geld 25-01-2005 10:44 Pagina 1. Geld

Opmaak pilot Geld 25-01-2005 10:44 Pagina 1. Geld Opmaak pilot Geld 25-01-2005 10:44 Pagina 1 Geld Opmaak pilot Geld 25-01-2005 10:44 Pagina 2 GELD UITGEVEN Vraag 1 Bekijk deze advertentie. Welke afgebeelde producten koop jij wel eens? 2 Opmaak pilot

Nadere informatie

Mei 2013, Nibud Nibud Scholierenonderzoek 2012-2013

Mei 2013, Nibud Nibud Scholierenonderzoek 2012-2013 Mei 2013, Nibud Nibud Scholieren 2012-2013 Auteurs Anna van der Schors Tamara Madern Minou van der Werf Samenvatting en conclusie p. 3 p. 9 p. 12 p. 15 p. 25 p. 28 p. 35 p. 52 p. 56 p. 64 p. 66 p. 72 p.

Nadere informatie

SPORTUITGAVEN ONDERZOEK

SPORTUITGAVEN ONDERZOEK SPORTUITGAVEN ONDERZOEK Inleiding In de maand oktober heeft het NIBUD in samenwerking met de GPD-bladen en RTL-nieuws een onderzoek gedaan naar de sportuitgaven van consumenten. Het onderzoek is gedaan

Nadere informatie

(1 m.) Klassikale aftrap Docent stelt jou als gastdocent voor

(1 m.) Klassikale aftrap Docent stelt jou als gastdocent voor (1 m.) Klassikale aftrap Docent stelt jou als gastdocent voor Beschrijving (ter info voor gastdocent) Deze gastles gaat over inzicht krijgen in je inkomen en uitgaven. Jongeren moeten zorgen dat ze inkomen

Nadere informatie

Jongeren & hun financiële verwachtingen

Jongeren & hun financiële verwachtingen Nibud, februari Jongeren & hun financiële verwachtingen Anna van der Schors Daisy van der Burg Nibud in samenwerking met het 1V Jongerenpanel van EenVandaag Inhoudsopgave 1 Onderzoeksopzet Het Nibud doet

Nadere informatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie Hoofdstuk 24 Financiële situatie Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren zijn bekend

Nadere informatie

FNV Vakantiewerk onderzoek 2013

FNV Vakantiewerk onderzoek 2013 FNV Vakantiewerk onderzoek 2013 Datum: 31 Mei 2013 Opdrachtgever: FNV Jong Onderzoeksbureau: YoungVotes TM (DVJ Insights) Contactpersoon FNV Jong: Esther de Jong, Kim Cornelissen Contactpersoon YoungVotes:

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie Stadsenquête Leiden 008 Hoofdstuk 19. Financiële situatie Samenvatting Ruim tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, bijna een kwart komt net rond en een

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 7. Financiële situatie Samenvatting Bijna driekwart van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, twee op de tien komt net rond en bijna een

Nadere informatie

MoneyMindsets van Scholieren

MoneyMindsets van Scholieren MoneyMindsets van Scholieren Houding en gedrag van scholieren in geldzaken September 2013, Nibud en WWJB 2 / [MoneyMindsets van scholieren, 2013] MoneyMindsets van Scholieren Houding en gedrag van scholieren

Nadere informatie

Financiële opvoeding 2010. Nibud i.s.m. CentiQ, Wijzer in geldzaken

Financiële opvoeding 2010. Nibud i.s.m. CentiQ, Wijzer in geldzaken Financiële opvoeding 2010 Nibud i.s.m. CentiQ, Wijzer in geldzaken Inleiding In deze peiling onder ruim 1000 respondenten is gekeken wat ouders belangrijk vinden dat hun kind leert over omgaan met geld,

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële

Nadere informatie

Langdurige werkloosheid in Nederland

Langdurige werkloosheid in Nederland Langdurige werkloosheid in Nederland Robert de Vries In 25 waren er 483 duizend werklozen. Hiervan waren er 23 duizend 42 procent langdurig werkloos. Langdurige werkloosheid komt vooral voor bij ouderen.

Nadere informatie

[zelf op te maken en in te vullen > denk hierbij aan het tonen van een foto en/of logo van de bank, je naam etc.

[zelf op te maken en in te vullen > denk hierbij aan het tonen van een foto en/of logo van de bank, je naam etc. Beschrijving Deze gastles gaat over inzicht krijgen in je inkomen en uitgaven. Jongeren moeten zorgen dat ze inkomen hebben. Anders is het lastig om een eigen leven in te vullen. Zakgeld, kleedgeld, baantje,

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie Samenvatting Hfst 10. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële

Nadere informatie

Vakantiegeld-enquête 2016. Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting

Vakantiegeld-enquête 2016. Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Vakantiegeld-enquête 2016 Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Vakantiegeld-enquête 2016 Auteurs Gea Schonewille Jasja Bos Inhoud SAMENVATTING... 6 1 INLEIDING... 8 2 AANTAL KEREN OP VAKANTIE...

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie

Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie Samenvatting Hfst 5. Trendvragen financiële situatie Na twee jaar van stijgende inkomens zien Leidenaren dit jaar hun inkomenspositie verslechteren. Het zijn

Nadere informatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 43. Financiële situatie Samenvatting Circa tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, ruim een kwart komt net rond en kan moeilijk

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007 LelyStadsGeluiden De mening van de jongeren gepeild School en werk 007 In 007 hebben.37 jongeren meegewerkt aan de jongerenenquête. Het onderzoek had als doel om in kaart te brengen wat jongeren doen,

Nadere informatie

9 e Jongeren en geld.

9 e Jongeren en geld. 9 e Jongeren en geld. Geld is altijd al belangrijk geweest voor de mensheid en tot op de dag van vandaag zijn veel mensen er door geobsedeerd. Geld helpt je in je onderhoud te voorzien, geld bepaald je

Nadere informatie

Hoe ga ik met geld om?

Hoe ga ik met geld om? Hoe ga ik met geld om? Een onderzoek onder alle leerlingen uit het 3e lesjaar van het Stellingwerf College Ouderraad Stellingwerf College 1 Inhoudsopgave 1. Geld krijgen van ouders 2. Bijbaantjes 3. Koopgedrag

Nadere informatie

Welkom en voorstellen

Welkom en voorstellen 3 november 2015 Welkom en voorstellen Francine Nijkamp-Ririhena Pubers en geld Zakgeld, richtlijnen (bron: NIBUD) Leeftijd Bedrag per week in 12 tussen 3,00 en 4,60 (19,00/mnd) 13 tussen 3,50 en 4,60 (19,00/mnd)

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Persoonlijke financiën: Inzicht en overzicht. Resultaten onderzoek Waar blijft mijn geld TNS NIPO

Persoonlijke financiën: Inzicht en overzicht. Resultaten onderzoek Waar blijft mijn geld TNS NIPO Persoonlijke financiën: Inzicht en overzicht Resultaten onderzoek Waar blijft mijn geld TNS NIPO Inleiding Voor u ligt de rapportage naar aanleiding van het onderzoek Waar blijft mijn geld? In totaal hebben

Nadere informatie

Onderzoek onder kinderen groep 5 t/m 8

Onderzoek onder kinderen groep 5 t/m 8 Onderzoek onder kinderen groep 5 t/m 8 februari/maart 2015 Bewaren van geld Hoe bewaar jij je geld? (meerdere antwoorden mogelijk) In mijn spaarpot Op de bank In mijn portemonnee Op een speciale plek,

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Nut vakbonden onbekend bij jongeren 30 november 2011 Inleiding Van oktober 2011 tot november 2011 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden 2464

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële positie van de Leidenaar. De resultaten

Nadere informatie

Onderzoek Vakantiewerk

Onderzoek Vakantiewerk Onderzoek Vakantiewerk Publicatiedatum: 05-07- 2013 Over dit onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 21 juni tot 1 juli 2013, deden 2261 jongeren mee. Op het moment van invullen hadden 1302 deelnemers

Nadere informatie

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Rapportage Juli 2013 Meer informatie: info@wijzeringeldzaken.nl Samenvatting (1/3) 1. Veel 17-jarigen maken de indruk verstandig om te gaan

Nadere informatie

Vakantiegeldenquete 2010

Vakantiegeldenquete 2010 Vakantiegeldenquete 2010 Inleiding Net als vorig jaar heeft het Nibud onderzoek gedaan naar de manier waarop mensen zich in financieel opzicht voorbereiden op de vakantie en of men zich aan hun budget

Nadere informatie

Zakgeld = Leergeld. Financieel gedrag van 6- en 7-jarigen

Zakgeld = Leergeld. Financieel gedrag van 6- en 7-jarigen Zakgeld = Leergeld Financieel gedrag van 6- en 7-jarigen Zakgeld = Leergeld Financieel gedrag van 6- en 7-jarigen Financieel gedrag van 6- en 7-jarigen/ 2 Inhoud 1.INLEIDING... 4 1.1 AANLEIDING... 4 1.2

Nadere informatie

Lesbrief Meneer Beer

Lesbrief Meneer Beer Lesbrief Meneer Beer Het verhaal Het verhaal gaat over Meneer Beer. Hij is verliefd op een prachtig berinnetje, maar hij durft het haar niet te vertellen. Hij vindt zichzelf maar een eenvoudige beer. Om

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

SCHORSINGEN EN VERWIJDERINGEN 2007/2008-2011/2012

SCHORSINGEN EN VERWIJDERINGEN 2007/2008-2011/2012 SCHORSINGEN EN VERWIJDERINGEN 2007/2008-2011/2012 Utrecht, januari 2013 INHOUD Samenvatting 4 Inleiding 6 1 Trends en wetenswaardigheden 8 1.1 Inleiding 8 1.2 Trends 8 1.3 Wetenswaardigheden 11 2 Wet-

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt

Factsheet persbericht. Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt Factsheet persbericht Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt Inleiding Van augustus 2009 tot en met september 2009 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol 1 (19) Onderzoek Inwonerspanel Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 5 december kregen de panelleden van 12 tot en met 18 jaar (280 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst

Nadere informatie

ECONOMIE VOOR VMBO BOVENBOUW. 3 vmbo - (k)gt ANTWOORDENBOEK

ECONOMIE VOOR VMBO BOVENBOUW. 3 vmbo - (k)gt ANTWOORDENBOEK ECONOMIE VOOR VMBO BOVENBOUW 3 vmbo - (k)gt ANTWOORDENBOEK Hoofdstuk 2 Het inkomen van consumenten Paragraaf 1 Welke soorten inkomens zijn er? 1 Oppassen. 2 3 Werken in de horeca mag je pas na je zestiende.

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Samenvatting en conclusies Inleiding In het kader van de Monitor en evaluatie Tweede Fase HAVO / VWO heeft het ITS voor het Ministerie van OCenW, directie voortgezet onderwijs, onderzoek gedaan in het

Nadere informatie

Mbo ers in geldzaken. Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten. Nibud, 2011

Mbo ers in geldzaken. Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten. Nibud, 2011 Mbo ers in geldzaken Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten Nibud, 2011 Mbo ers in geldzaken / 2 Mbo ers in geldzaken Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten Nibud,

Nadere informatie

Scholieren, geld & de invloed van ouders

Scholieren, geld & de invloed van ouders December 2013, Nibud Scholieren, geld & de invloed van De rol van bij het financiële gedrag van Auteurs Anna van der Schors Tamara Madern Minou van der Werf Samenvatting en conclusie 1. Inleiding 2. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk 30 FINANCIËLE SITUATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële situatie van de Leidse burgers. In de enquête wordt onder andere gevraagd hoe moeilijk of gemakkelijk men rond kan komen met het

Nadere informatie

Inleiding. De belangrijkste conclusies uit de BijBanen Monitor september 2007 zijn:

Inleiding. De belangrijkste conclusies uit de BijBanen Monitor september 2007 zijn: Inleiding De bijbanenmarkt is volop in ontwikkeling. De economie trekt aan en de schreeuw om jong talent wordt groter. De bijbaantjes liggen voor het oprapen en de jongeren hebben ruimschoots de keuze.

Nadere informatie

Hoofdstuk H 11. Financiële situatie

Hoofdstuk H 11. Financiële situatie Hoofdstuk H 11. Financiële situatie Samenvatting verslechterd. Dit wordt bevestigd door het aandeel Leidenaren dat aangeeft rond te kunnen komen met hun inkomen. Dit jaar geeft bijna tweederde van de Leidenaren

Nadere informatie

Nibud, 23 juni 2015 Vakantiegeld-enquête

Nibud, 23 juni 2015 Vakantiegeld-enquête Nibud, 23 juni 2015 Vakantiegeld-enquête Auteurs Gea Schonewille Jasja Bos Visie De financiële zelfredzaamheid Het Nibud heeft verschillende vaardigheden gedefinieerd waarover iemand zou moeten beschikken

Nadere informatie

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL Veldwerk Optimaal B.V. 's-hertogenbosch, september 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. ONDERZOEKSVERANTWOORDING 2

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Sparen voor een koopwoning

Sparen voor een koopwoning Sparen voor een koopwoning Consumentenonderzoek in opdracht van de Volksbank GfK februari 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management summary Onderzoeksresultaten Onderzoeksverantwoording Contact 2 Management summary

Nadere informatie

StudentenBureau Stagemonitor

StudentenBureau Stagemonitor StudentenBureau Stagemonitor Rapportage Mei 2011 1 SAMENVATTING... 3 ERVARINGEN... 3 INLEIDING... 4 ONDERZOEKSMETHODE... 5 RESPONDENTEN... 5 PROCEDURE... 5 METING... 5 DEEL I ANALYSE... 6 1. STAGE EN ZOEKGEDRAG...

Nadere informatie

Een onderzoek naar seksuele voorlichtingslessen onder leerlingen uit de onderbouw van het Nederlands voortgezet onderwijs.

Een onderzoek naar seksuele voorlichtingslessen onder leerlingen uit de onderbouw van het Nederlands voortgezet onderwijs. Een onderzoek naar seksuele voorlichtingslessen onder leerlingen uit de onderbouw van het Nederlands voortgezet onderwijs. Uitgevoerd door Scholieren.com, in opdracht van Rutgers WPF. April/mei 2013 Voorwoord

Nadere informatie

Resultaten onderzoek Kinderen en geld. Februari 2015

Resultaten onderzoek Kinderen en geld. Februari 2015 Resultaten onderzoek Kinderen en geld Februari 2015 Resultaten onderzoek kinderen en geld 2015 2 Inleiding De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) organiseert ieder jaar in De week van het geld gastlessen

Nadere informatie

Bijbaantjesonderzoek

Bijbaantjesonderzoek Bijbaantjesonderzoek Uitgevoerd door Scholieren.com in oktober 2014 Inhoud Voorwoord 3 Steekproefsamenstelling 4 Resultaten - Bijbaantjes 6 - Problemen op het werk 11 Conclusies 14 2 Voorwoord Scholieren.com

Nadere informatie

SCHOOLKOSTENONDERZOEK. Schoolkosten in het voortgezet onderwijs en de BOL 2000-2001

SCHOOLKOSTENONDERZOEK. Schoolkosten in het voortgezet onderwijs en de BOL 2000-2001 SCHOOLKOSTENONDERZOEK Schoolkosten in het voortgezet onderwijs en de BOL 2-21 SCHOOLKOSTENONDERZOEK Schoolkosten in het voortgezet onderwijs en de BOL 2-21 Schoolkostenonderzoek 2-21 1 versie oktober 21

Nadere informatie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie FACTSHEET: socio-demografie Hoeveel jongeren zijn er eigenlijk in Nederland? Wonen er meer jongeren in Limburg of in Zeeland? Wat zijn de cijfers rondom geslacht, afkomst, opleidingsniveau en religie?

Nadere informatie

Rommelen met je identiteit. Landelijk scholierenonderzoek naar de aard en de omvang van de falsificatie van legitimatiebewijzen door jongeren

Rommelen met je identiteit. Landelijk scholierenonderzoek naar de aard en de omvang van de falsificatie van legitimatiebewijzen door jongeren Rommelen met je identiteit Landelijk scholierenonderzoek naar de aard en de omvang van de falsificatie van legitimatiebewijzen door jongeren Utrecht, maart 2005 2 Rommelen met je identiteit Uitvoerder:

Nadere informatie

Mannen, vrouwen en geldzaken. Nibud Factsheet Juni 2012

Mannen, vrouwen en geldzaken. Nibud Factsheet Juni 2012 nen, vrouwen en geldzaken Nibud Factsheet Juni 2012 nen, vrouwen en geldzaken nen en vrouwen gaan verschillend met geld om, maar het risico op financiële problemen is bij beide groepen even groot. Meer

Nadere informatie

Alleen-Pinnen-Monitor

Alleen-Pinnen-Monitor 1 Alleen-Pinnen-Monitor Perceptie van alleen-pinnen kassa s 2 e meting Erwin Boom & Markus Leineweber, 11 september 2012 Uitgevoerd in opdracht van de Betaalvereniging Nederland en Stichting BEB Vertrouwelijk

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Ouderen azen op studentenwerk 09 november 2009 Inleiding Van augustus 2009 tot en met september 2009 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbaan Onderzoek. Aan het onderzoek deden

Nadere informatie

Onder- en overadvisering in beeld 2006/ /2009 Gemeente Helmond

Onder- en overadvisering in beeld 2006/ /2009 Gemeente Helmond Onder- en overadvisering in beeld 6/7-8/9 Gemeente Helmond November 9 Mevrouw drs. Marian Calis OCGH Advies Samenvatting Een goede aansluiting tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs is in

Nadere informatie

Vrouwen op de arbeidsmarkt

Vrouwen op de arbeidsmarkt op de arbeidsmarkt Johan van der Valk Annemarie Boelens De arbeidsdeelname van vrouwen lag in 23 op 55 procent. De arbeidsdeelname van vrouwen stijgt al jaren. Deze toename komt de laatste jaren bijna

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting In hoofdstuk 9 is aan de hand van een aantal trendvragen kort ingegaan op de financiële situatie van de inwoners van Leiden. In dit hoofdstuk is uitgebreider

Nadere informatie

4. Arbeid en inkomen. 4.1 Arbeid. 4.1.1 Werkende jongeren

4. Arbeid en inkomen. 4.1 Arbeid. 4.1.1 Werkende jongeren 4. Arbeid en inkomen In 21 had 45 procent van de jongeren van 15 24 jaar een betaalde baan van tenminste twaalf uur per week. Ook veel scholieren en studenten hebben naast hun opleiding een bijbaan. Bijna

Nadere informatie

Nibud kostgeld onderzoek ouders

Nibud kostgeld onderzoek ouders Nibud kostgeld onderzoek ouders Enquête onderzoek kostgeld september 2016 Geachte heer, mevrouw, Voor u een enquête met 25 vragen. Het beantwoorden van deze vragen zal maximaal 5 minuten van uw tijd in

Nadere informatie

Schorsingen en verwijderingen in het funderend onderwijs

Schorsingen en verwijderingen in het funderend onderwijs Schorsingen en verwijderingen in het funderend onderwijs Inspectie van het Onderwijs, december 2015 Jaarlijks rapporteert de Inspectie van het Onderwijs over het schorsen en verwijderen van leerlingen

Nadere informatie

De aanvullende tandzorgverzekering Samenvatting Bijna iedereen heeft een aanvullende verzekering Aanvullend verzekerd voor: 2006 2007

De aanvullende tandzorgverzekering Samenvatting Bijna iedereen heeft een aanvullende verzekering Aanvullend verzekerd voor: 2006 2007 Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Judith de Jong, Marloes Loermans, Marjan van der Maat, De aanvullende tandzorgverzekering, NIVEL, 2008) worden gebruikt.u

Nadere informatie

pagina 1 25 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2011 Documentnummer Na datum 29 oktober 2012 van Judith Terwijn

pagina 1 25 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2011 Documentnummer Na datum 29 oktober 2012 van Judith Terwijn pagina 1 25 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2011 Documentnummer 20120679Na van Judith Terwijn datum 29 oktober 2012 Inleiding Het Colland Bestuursbureau voert jaarlijks een arbeidsmarktonderzoek

Nadere informatie

Financieel goed voorbereid naar de middelbare school?

Financieel goed voorbereid naar de middelbare school? Financieel goed voorbereid naar de middelbare school? Onderzoek naar de veranderingen in de financiële situatie bij de overgang van basisschool naar middelbare school Inhoud Samenvatting 3 1 Verwachtingen

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 420 Respondenten WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding naar

Nadere informatie

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015 Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015 Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft een grootschalig onderzoek gedaan naar leningaanvragen voor het leendoel

Nadere informatie

Leenonderzoek Het autolening onderzoek 2017

Leenonderzoek Het autolening onderzoek 2017 Leenonderzoek Geldshop heeft een grootschalig onderzoek naar leningaanvragen voor auto s in Nederland uitgevoerd. In totaal werd de data van duizenden aanvragen in de periode januari 2016 tot en met augustus

Nadere informatie

Rondkomen van huishoudinkomen naar doelgroep

Rondkomen van huishoudinkomen naar doelgroep Hoofdstuk 16. Financiële situatie Samenvatting 16. FINANCIËLE SITUATIE In hoofdstuk 5 is aan de hand van een aantal trendvragen kort ingegaan op de financiële situatie van de inwoners van Leiden. In dit

Nadere informatie

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2017 vs 2016

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2017 vs 2016 MAAKT HET WAAR Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2017 vs 2016 Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft een grootschalig onderzoek gedaan naar leningaanvragen voor

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 13 juli 2010 Betreft Sardes Schoolkostenmonitor 2009-2010

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 13 juli 2010 Betreft Sardes Schoolkostenmonitor 2009-2010 a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

in opdracht van Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern en Wijkbureau Leidsche Rijn. versie2- augustus 2012

in opdracht van Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern en Wijkbureau Leidsche Rijn. versie2- augustus 2012 Wat willen jongeren doen in hun vrije tijd? Onderzoek naar vrijetijdsbesteding van jongeren van 12-17 jaar in de wijken Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn. in opdracht van Wijkservicecentrum Vleuten-De

Nadere informatie

Hoofdstuk 25 Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 25 Financiële dienstverlening Hoofdstuk 25 Financiële dienstverlening Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren

Nadere informatie

Selectie, schoning en weging van het Scholierenonderzoek

Selectie, schoning en weging van het Scholierenonderzoek Selectie, schoning en weging van het Scholierenonderzoek 2001-2002 Inleiding In dit rapport zal verslag worden gedaan van de procedure die gevolgd is bij het opzetten van het Scholierenonderzoek 2001-2002,

Nadere informatie

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Een analyse van de huisartsenregistratie over de

Nadere informatie

Financiële opvoeding. November 2009

Financiële opvoeding. November 2009 Financiële opvoeding November 2009 Inhoud 1 INLEIDING... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Methode van onderzoek... 3 1.3 Achtergrondvariabelen... 4 1.4 Leeswijzer... 6 2 ZAKGELD EN KLEEDGELD... 7 2.1 Zakgeld...

Nadere informatie

Roken, drinken en gokken. Nagegaan is hoeveel en hoe vaak jongeren uit de gemeente Groningen roken, drinken en gokken. Hierbij is een onderverdeling

Roken, drinken en gokken. Nagegaan is hoeveel en hoe vaak jongeren uit de gemeente Groningen roken, drinken en gokken. Hierbij is een onderverdeling De Jeugdpeiling is een instrument met als doel op systematische wijze ontwikkelingen en trends in riskante gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Hierbij is de aandacht gericht op gedrag met betrekking

Nadere informatie

Financiering woningaanpassingen een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO

Financiering woningaanpassingen een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO 27-05-2015 Financiering woningaanpassingen een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO Over dit onderzoek Dit onderzoek over wonen en verhuizen is uitgevoerd door seniorenorganisatie ANBO. Het betreft een

Nadere informatie

Kinderen leren omgaan met geld

Kinderen leren omgaan met geld Kinderen leren omgaan met geld Een onderzoek onder ouders van kinderen in groep 7 en 8 Rapportage November 2012 Samenvatting (1/4) 1.Negen op de tien kinderen in groep zeven en acht krijgen zakgeld Het

Nadere informatie

pagina 1 20 aan Sectorcommissie Bedrijfsverzorgingsdiensten onderwerp Factsheet Bedrijfsverzorgingsdiensten 2011 Documentnummer N

pagina 1 20 aan Sectorcommissie Bedrijfsverzorgingsdiensten onderwerp Factsheet Bedrijfsverzorgingsdiensten 2011 Documentnummer N pagina 1 20 aan Sectorcommissie Bedrijfsverzorgingsdiensten onderwerp Factsheet Bedrijfsverzorgingsdiensten 2011 Documentnummer 20130221N van Judith Terwijn datum 22 april 2013 Inleiding Het Colland Bestuursbureau

Nadere informatie

Tabak, cannabis en harddrugs

Tabak, cannabis en harddrugs JONGERENPEILING 0 ZUID-HOLLAND NOORD De jongerenpeiling heeft als doel om periodiek op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Dit is het eerste

Nadere informatie

Onderzoek kopen tabak door jongeren

Onderzoek kopen tabak door jongeren meting 214 Onderzoek kopen tabak door jongeren A Kruize B. Bieleman 1. Inleiding Vanaf 1 januari 214 is de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabaksproducten van 16 naar 18 jaar gegaan. De verstrekker

Nadere informatie

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee).

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee). Ontwikkeling melkveebedrijven in Utrecht, Gelderland en Brabant Analyse van mogelijke groei van melkveebedrijven op basis van gegevens van CBS en provincies Het CBS inventariseert jaarlijks de feitelijk

Nadere informatie

Omgaan met geld. Budgetteren

Omgaan met geld. Budgetteren Omgaan met geld We leven in een consumptiemaatschappij. Overal worden goederen en diensten aangeboden. Via reclames word je aangemoedigd om steeds meer te kopen. Maar als consument moet je op je hoede

Nadere informatie

*Inkomende post 3368 %PAGE%

*Inkomende post 3368 %PAGE% studiejaar 2011-2012 Inhoud Irll i i () Afnames studiejaar 201 1-2012 Kandidaten studiejaar 201 1-2012 Trends tot en met studiejaar 201 1-2012 2 3 7 9 pagina 1 / 1 1 Inleiding In deze rapportage zal worden

Nadere informatie