gebruikt. Hierdoor is het mogelijk om de resultaten van de gemeente Heusden te vergelijken met de landelijke cijfers.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "gebruikt. Hierdoor is het mogelijk om de resultaten van de gemeente Heusden te vergelijken met de landelijke cijfers."

Transcriptie

1 Zaaknummer: OWZSB04 Onderwerp Collegevoorstel Inleiding Landelijk neemt het aantal jongeren met schulden toe, in Heusden is deze stijging echter niet terug te vinden in de cijfers. Dit vormde aanleiding voor het doen van onderzoek naar de financiële situatie van Heusdense jongeren op het d Oultremontcollege te Drunen. In dit voorstel wordt het door team OWZ opgestelde rapport Heusdense jongeren en geld ter kennisname voorgelegd. Hierbij wordt kort ingegaan op het onderzoek, maar vooral op de vervolgacties. Feitelijke informatie De doelstelling van het onderzoek luidt als volgt: Inzicht verkrijgen in inkomsten, uitgaven, spaaren leengedrag van Heusdense scholieren tussen de 12 en 18 jaar ten einde handvatten te kunnen bieden voor een verbeterde financiële bewustwording om zo schulden te voorkomen. Als basis 1 voor het onderzoek is het door het Nibud uitgevoerde Nationale Scholierenonderzoek gebruikt. Hierdoor is het mogelijk om de resultaten van de gemeente Heusden te vergelijken met de landelijke cijfers. Resultaten De financiële situatie van Heusdense scholieren verschilt op een aantal punten met de resultaten uit het Nibud onderzoek. Er is positief nieuws te melden over de Heusdense scholieren: ze hebben meer inkomsten en geven minder geld uit dan landelijk het geval is. Ook ligt het aantal jongeren dat op het moment van het onderzoek geld leende veel lager dan landelijk. Maar ondanks dat vindt 2 een derde van de Heusdense scholieren dat zij niet goed met geld om kunnen gaan. Verder blijkt uit het onderzoek dat Heusdense ouders hun rol als financiële opvoeder verder kunnen verbeteren. Aanbevelingen In het rapport wordt een negental aanbevelingen beschreven, zowel met betrekking tot de scholieren als tot de ouders. Ouders o Stimuleren (juiste) gebruik kleed- en belgeld. o Bewustmaken van voorbeeldrol en risico s van bijspringen. o Stimuleren dialoog over geld tussen ouder en kind. Scholieren o Bewustmaken risico s van lenen. o Zorgen voor duidelijkere weg naar informatiepunten. o Stimuleren van het sparen van een vast bedrag. o Risicogroep beter in kaart brengen. Acties Nog in 2011 wordt gestart met het uitvoeren van de aanbevelingen. Tot en met het eerste kwartaal van 2012 staan de volgende acties gepland. 1 Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting 2 Gelijk aan landelijk percentage 1

2 Zaaknummer: OWZSB04 Onderwerp 1. Op 9 november wordt er een ouderavond op het d Oultremontcollege gehouden. Tijdens deze avond wordt het onderzoek kort teruggekoppeld en wordt een vijftal workshops gegeven waaraan ouders en scholieren deel kunnen nemen. Hierbij gaat extra aandacht uit naar de bewustwording van de voorbeeldrol, de basisregels van zak- en kleedgeld (beiden bij ouders), de dialoog tussen ouder en kind (bij ouders en scholieren) en de risico s van lenen (bij scholieren). De avond wordt georganiseerd vanuit het CJG Heusden en zal dienen als een pilot. De workshops worden bij voldoende animo in 2012 herhaald. Tevens wordt gekeken welke onderwerpen er leven en welke vragen ouders en scholieren hebben. Mogelijk leidt dit tot andere actiepunten. 2. In november 2011 zal extra aandacht worden besteed aan financiële opvoeding bij het CJG Heusden. 3. Uiterlijk in het 1 e kwartaal 2012 vindt een uitgebreide terugkoppeling van de resultaten plaats aan het d Oultremontcollege en Juvans. Afweging Het onderzoeksrapport is ter kennisname. Voorgenomen besluit Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. 2

3 Zaaknummer: OWZSB04 Onderwerp BESLUIT Het college van Heusden heeft in de vergadering van 8 november 2011; besloten: - kennis te nemen van het rapport Heusdense jongeren en geld. namens het college van Heusden, de secretaris, mr. J.T.A.J. van der Ven 3

4 Rapport Heusdense jongeren en geld Een eerste onderzoek naar inkomsten, uitgaven, spaar- en leengedrag van Heusdense scholieren uitgevoerd bij het d Oultremontcollege te Drunen. Oktober 2011

5 2 Inhoud Samenvatting Inleiding Aanleiding Doelstelling Methodiek Achtergrondvariabelen Inkomen Inkomen uit (vakantie)baantjes Geld van ouders Andere inkomsten Baantjes Bijbaantjes Vakantiebaantjes Reden geen baantje Uitgaven Populariteit uitgavenposten Hoogte uitgaven per uitgavenposten Werkelijke uitgaven per maand Wie betaalt wat? Bankzaken Bankrekening Internetbankieren Sparen Wie spaart? Hoeveel wordt er gespaard? Hoe wordt er gespaard? Spaardoel Lenen Geld tekort Lenen algemeen Hoogte lening Bij wie wordt er geleend? Leendoelen Mening over lenen Rol ouders Praten over geld...25

6 3 8.2 Financiële opvoeding Geld algemeen Omgaan met geld Moeilijkheden met financiën Geldtype Informatie Waar wordt informatie gezocht? Waar wil men informatie vinden? Waarover wil men meer weten? Conclusies Introductie Inkomsten Uitgaven Sparen Lenen Rol ouders Geld algemeen Informatie Aanbevelingen Ouders Scholieren...34

7 4 Samenvatting Aanleiding Landelijk neemt het aantal jongeren met schulden toe, in Heusden is deze stijging echter niet terug te vinden in de registratiesystemen. Wel wordt er een stijging van het aantal ouders dat financiële problemen krijgt door hun kinderen opgemerkt door schuldhulpverleners. Het schuldenprobleem wordt dan echter bij de ouder geregistreerd, waardoor de financiële problemen van jongeren niet zichtbaar zijn. Het is dan ook niet duidelijk of de landelijke problematiek op eenzelfde manier speelt in de gemeente Heusden. Dit vormt dan ook de aanleiding voor het doen van onderzoek en leidt tot de volgende doelstelling: Inzicht verkrijgen in inkomsten, uitgaven, spaar- en leengedrag van Heusdense scholieren tussen de 12 en 18 jaar ten einde handvatten te kunnen bieden voor een verbeterde financiële bewustwording om zo schulden te voorkomen. Methodiek Als basis voor dit onderzoek is het door het Nibud 1 uitgevoerde Nationale Scholierenonderzoek gebruikt. Hierdoor is het mogelijk om de resultaten van de gemeente Heusden te vergelijken met de landelijke cijfers van het Nibud. Een digitale enquête werd ingevuld door 684 van de ongeveer 1600 scholieren van het d Oultremontcollege te Drunen. Op deze school zijn alle schooltypen aanwezig, van vmbo tot gymnasium. De enquêtes zijn verdeeld over deze schooltypes en verdeeld over de klassenjaren 2 afgenomen en zouden daarmee representatief moeten zijn voor alle scholieren van de gemeente Heusden. De scholieren kregen een vijftigtal vragen voorgelegd. Welke vragen zij kregen was afhankelijk van de antwoorden die zij gaven. Na opschoning van de data 3 bleven er 572 enquêtes over waarmee alle analyses zijn gedaan. Resultaten en conclusie Inkomen Heusdense scholieren hebben per maand gemiddeld 119,- aan inkomsten 4. Dit geld komt van (vakantie)baantjes en geld van hun ouders. Het bedrag ligt veertien procent hoger dan landelijk. Een belangrijke reden hiervoor is dat Heusdense scholieren vaker een bijbaantje hebben en hier meer mee verdienen. Van de scholieren die geen baantje hebben geeft bijna een kwart aan dat zij wel zoeken, maar geen baantje kunnen vinden. 93% van de scholieren krijgt geld van hun ouders, wat kan bestaan uit zak-, kleeden/of belgeld. Deze worden alle drie door het Nibud als belangrijk hulpmiddel in de financiële opvoeding van een kind genoemd. Doordat bijvoorbeeld niet alle ouders kleedgeld geven en niet de juiste basisregels hanteren, leren echter slechts twee op de tien scholieren daadwerkelijk iets van kleedgeld. Uitgaven Per maand geven scholieren gemiddeld 105,- uit. Snoep en snacks, cadeaus, bioscoop, uitgaan en een mobiele telefoon zijn de populairste uitgavenposten. Ouders dragen veel bij aan uitgavenposten voor hun kinderen. Zo worden schoolspullen, contributies, vakanties en kleding door een groot deel van de ouders volledig betaald. Daarnaast zijn er ook uitgavenposten waaraan zowel ouders als de scholieren meebetalen, bijvoorbeeld uitgaan en de mobiele telefoon. 1 Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting 2 Vier jaren bij vmbo, vijf jaren bij havo en zes jaren bij vwo. 3 Verwijderen scholieren van buiten de gemeente Heusden en verwijderen incomplete en extreme antwoorden. 4 Niet meegerekend zijn o.a. vakantiegeld, geld uit verkoop spullen en geld van opa s en oma s.

8 5 Sparen Het overgrote deel van de Heusdense scholieren (84%) spaart een deel van hun inkomen, gemiddeld 34,- per maand. Slechts één op de vijf scholieren spaart bewust, de rest spaart niet, niet consequent en/of geeft het gespaarde geld snel weer uit. Het totaal gespaarde bedrag ligt in Heusden veel lager dan landelijk, de meest voor de hand liggende verklaring hiervoor lijkt dat Heusdense scholieren hun spaargeld sneller uitgeven dan landelijk. Voor bijna driekwart van de Heusdense scholieren wordt door ouders en anderen gespaard. Dit percentage ligt zestien procent hoger dan landelijk het geval is. Lenen Erg opvallend is het feit dat slechts vier procent van de Heusdense scholieren op het moment van onderzoek leent, tegenover bijna een kwart van alle scholieren landelijk. Dit cijfer sluit aan bij de geluiden vanuit de schuldhulpverlening en maatschappelijk werk in de gemeente Heusden. Daar wordt immers aangegeven dat de hoge landelijke cijfers bij hen niet terug te vinden zijn. Ruim de helft (54%) van de Heusdense scholieren zegt soms of vaak geld te lenen. Dit wordt voornamelijk bij ouders en vrienden gedaan. In Heusden blijkt vaker dan landelijk bij ouders geleend te worden. Vaak worden er slechts kleine bedragen voor eten en drinken op school en geld voor uitgaan geleend. Toch leende bijna vijftien procent van de scholieren ooit een bedrag van 100,- of meer en ruim twee procent van alle scholieren leende 500,- of meer. Gezien hun maandelijkse inkomen en daarmee aflossingsvermogen, lijken dit erg hoge bedragen te zijn. Dat scholieren geleend geld niet zien als een schuld, blijkt wel uit hun reacties op de stelling Schulden hebben is erger dan lenen. Hiermee stemde 64% in. Behalve lenen wordt er ook gewerkt of denkt men op is op wanneer de Heusdense scholieren geld tekort komen. In achttien procent van de gevallen krijgen de scholieren geld van hun ouders. Rol ouders Ouders hebben een grote rol in de financiële opvoeding van hun kinderen. Toch blijken niet alle ouders in Heusden deze rol even goed in te vullen. Zo geeft ruim een op de tien Heusdense scholieren aan dat er thuis nooit over hun uitgaven en geld wordt gesproken. Daarnaast is slechts een derde van de scholieren het eens met de stelling Leren omgaan met geld heb ik van huis uit meegekregen. Geld algemeen Een derde van de Heusdense scholieren vindt dat hij niet altijd goed met geld kan omgaan. Van deze groep geeft twintig procent aan nooit goed met geld om te kunnen gaan. Twee op de tien scholieren vinden het lastig om te voorkomen dat ze teveel kopen omdat het goedkoper is. Ook uitkomen met hun geld, prijsbewust zijn en niet laten beïnvloeden / verleiden door vrienden en reclames blijken financiële struikelblokken. Aan de hand van het geldtype waarmee Heusdense scholieren zichzelf identificeren zijn zij in te delen in drie verschillende groepen. Tot de groep zuinigen behoort acht procent van hen, zij hebben moeite met het uitgeven van geld. Zeventig procent behoort tot de groep bedachtzamen, zij overwegen hun uitgaven. In de groep uitgevers zitten dan tenslotte nog ruim twee op de tien Heusdense scholieren. Zij hebben een gat in hun hand en geven hun geld snel uit. Daarnaast komen zij vaker dan de andere twee groepen geld tekort, lenen sneller en sparen minder vaak. Opvallend is dat zij thuis een minder goede financiële opvoeding hebben gehad. De zelfkennis van de groep uitgevers is wel goed, slechts een derde geeft aan goed met geld om te kunnen gaan. Informatie Ouders blijken de belangrijkste bron van informatie voor de scholieren (64%) gevolgd door internet (32%). De school blijkt door nog geen tien procent van de scholieren geraadpleegd te worden. Vooral over internetbankieren, verzekeringen, kosten zelfstandig wonen en belasting hebben Heusdense scholieren vragen.

9 6 Aanbevelingen In het rapport worden zowel voor ouders als voor de jongeren aanbevelingen gedaan. Ouders - Stimuleren gebruik kleed- en belgeld, met daarbij aandacht voor de door het Nibud opgestelde basisregels. - Bewustmaken van risico s bijspringen - Stimuleren dialoog over geld tussen ouder en kind - Bewustmaken van voorbeeldrol Scholieren - Kans op bijbaantje verhogen, door bij commerciële bedrijven kenbaar te maken dat baantjes moeilijk te vinden zijn. - Vast bedrag sparen stimuleren in samenwerking met lokale banken - Bewustmaken van risico s lenen - Zorgen voor informatie(punten) - Bekijken mogelijkheid isoleren uitgevers. Dieper ingaan op deze groep scholieren om hen te kunnen identificeren.

10 7 1. Inleiding 1.1 Aanleiding Een lifestyle van nieuwe gadgets en dure spullen, gecombineerd met banken en bedrijven die steeds makkelijker geld uitlenen, zorgden jarenlang voor de ideale situatie om schulden op te bouwen. Door de financiële crisis is het nu - onder andere voor jongeren - steeds moeilijker om bij banken een lening af te sluiten, waardoor het ene gat niet langer te vullen is met het andere. Hierdoor komen veel schulden nu aan de oppervlakte en stijgt landelijk het aantal aanmeldingen van jongeren voor schuldhulpverlening explosief. De gemiddelde schuld van jongeren in de schuldhulpverlening zitten bedraagt tussen de 5.000,- en ,-. Deze schuld ontstaat door veelvuldig consumeren, maar ook doordat jongeren bij financiële tegenvallers (waaronder hoge telefoonrekening en verlies bijbaantje) niet snel genoeg hun uitgavenpatroon aanpassen. Aangezien jongeren weinig verdienen, is een relatief kleine schuld al snel moeilijk aflosbaar. Het stijgend aantal aanvragen voor schuldhulpverlening is niet onopgemerkt gebleven bij de landelijke politiek, waardoor het thema momenteel hoog op de beleidsagenda s staat. Ook binnen de gemeente Heusden wordt een stijging van het aantal aanvragen geconstateerd. Opvallend is wel dat de landelijke trend van het stijgend aantal jongeren met schulden niet terug te zien is binnen de gemeente Heusden. Wel is er bij schuldhulpverleners van Juvans een tendens waarneembaar waarbij ouders met thuiswonende jongeren een beroep doen op schuldhulpverlening om hen te helpen. Zo sluiten ouders steeds vaker een hypotheek of lening af voor hun kind. Op deze manier kunnen ouders in de problemen komen door veranderingen in de financiële situatie van hun kind. Het schuldenprobleem wordt dan echter bij de ouder geregistreerd, waardoor de financiële problemen van jongeren niet zichtbaar zijn. Het is dan ook niet duidelijk of de landelijke problematiek op eenzelfde manier speelt in de gemeente Heusden. Dit vormt dan ook de aanleiding voor het schrijven van dit rapport en leidt tot onderstaande doelstelling. 1.2 Doelstelling Inzicht verkrijgen in inkomsten, uitgaven, spaar- en leengedrag van Heusdense scholieren tussen de 12 en 18 jaar ten einde handvatten te kunnen bieden voor een verbeterde financiële bewustwording om zo schulden te voorkomen. 1.3 Methodiek Als basis voor de structuur en de vragenlijsten van dit onderzoek is het door het Nibud 5 uitgevoerde Nationale Scholierenonderzoek gebruikt. Door dit onderzoek als basis te gebruiken is het tevens mogelijk de uitkomsten van het onderzoek binnen de gemeente Heusden te vergelijken met de nationale uitkomsten van het Nibud. Op die manier wordt duidelijk of de landelijke trend ook terug te zien is in Heusden. Een digitale enquête werd ingevuld door 684 van de ongeveer 1600 scholieren van het d Oultremontcollege te Drunen. Op deze school zijn alle schooltypen aanwezig, van vmbo tot gymnasium. De enquêtes zijn verdeeld over deze schooltypes en verdeeld over de klassenjaren afgenomen en zouden daarmee representatief moeten zijn voor alle scholieren van de gemeente Heusden. In het rapport wordt dan ook gesproken over Heusdense scholieren, toch is het goed om in het achterhoofd te houden dat het onderzoek enkel op het d Oultremontcollege is uitgevoerd. De scholieren kregen een vijftigtal vragen voorgelegd. Welke vragen zij kregen was afhankelijk van de antwoorden die zij gaven. Zo kregen zij zonder vakantiebaantje niet de vraag hoeveel ze daarmee verdiend hadden. Afhankelijk van de antwoorden die zij gaven, kregen de scholieren een vijftigtal vragen voorgelegd. Na opschoning van de data 6 bleven er 572 enquêtes over waarmee alle analyses zijn gedaan. De analyses bestaan voornamelijk 5 Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting 6 Verwijderen scholieren van buiten de gemeente Heusden en verwijderen incomplete en extreme antwoorden.

11 8 uit het bekijken van gemiddelden. In sommige gevallen worden de resultaten vergeleken aan de hand van geslacht en leeftijd. 1.4 Achtergrondvariabelen Van alle scholieren die de enquête hebben ingevuld zijn 47% jongens en 53% meisjes. In onderstaande tabel is de verdeling van de respondenten naar leeftijd te zien. Het lage aantal zestien-, zeventien- en achttienjarigen is te verklaren door het feit dat vmbo-scholieren op hun zestiende al de school verlaten. Opvallend is verder het lage aantal twaalfjarigen. Dit kan verklaard worden door het moment van afname (halverwege het schooljaar). Veel eerstejaars scholieren zijn al dertien geworden, terwijl er slechts een enkeling twaalf werd. Wanneer de Heusdense percentages vergleken worden met de landelijke, blijken slechts die van dertien- en zestienjarigen wat sterker af te wijken. Deze verschillen worden niet gecorrigeerd voor de analyses. 1.1 Percentage scholieren naar leeftijd 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Landelijk Heusden

12 9 2. Inkomen Het inkomen van een Heusdense scholier bedraagt gemiddeld 119,- per maand. Dit bedrag bestaat uit loon uit een (vakantie)baantje en geld dat ouders geven, waaronder zakgeld, kleedgeld en belgeld. Daarnaast krijgen de scholieren nog geld van familie, op verjaardagen en door verkoop van spullen. Dat bedrag is niet meegenomen bij het gemiddelde inkomen omdat dit maandelijks sterk kan fluctueren. 2.1 Gemiddeld maandinkomen per leeftijdsjaar Leeftijd Maandinkomen 12 jaar 42,- 13 jaar 53,- 14 jaar 98,- 15 jaar 146,- 16 jaar 201,- 17 jaar 233,- 18 jaar 321,- Totaal 119,- Landelijk ligt het maandinkomen van scholieren op 103,- per maand. Dit is veertien procent minder dan in Heusden. Het percentage scholieren met een bijbaantje ligt in Heusden dan ook acht procent hoger dan landelijk. 2.1 Inkomen uit (vakantie)baantjes Van de Heusdense scholieren heeft vijftig procent één of meerdere baantjes. Hiermee verdienen zij gemiddeld 126,- per maand. Daarnaast heeft veertig procent van alle scholieren één of meerdere vakantiebaantjes, waarmee ze 314,- per jaar verdienen. Dit komt neer op ongeveer 26,- per maand. 100% 2.2 Percentage scholieren met bijbaantje 2.3 Percentage scholieren met vakantiebaantje 100% 80% 60% 40% 20% 80% 60% 40% 20% Heusden Landelijk 0% % Ten opzichte van de landelijke cijfers hebben de Heusdense scholieren vaker een baantje. Ook wordt er met dat baantje gemiddeld meer verdiend (+ 9,-). De verdiensten van een vakantiebaantje zijn in Heusden en landelijk nagenoeg gelijk. Wel blijken scholieren landelijk vaker (+9%) een vakantiebaantje te hebben dan de scholieren in Heusden.

13 Geld van ouders Naast (vakantie)baantjes vormen ook ouders een belangrijke inkomstenbron voor de scholieren, 93% van de scholieren geeft aan geld van hen te krijgen. Per maand krijgen zij 49,-. Dit bestaat uit zak-, kleed- en belgeld. De scholieren die zakgeld krijgen, krijgen gemiddeld 22,- per maand. Bij kleedgeld is dit 61,-. De hoogte van het belgeld ligt op 16,-. 2.1Geld van ouders per maand (exclusief 0) Leeftijd Geld ouders 12 jaar 28,- 13 jaar 35,- 14 jaar 43,- 15 jaar 58,- 16 jaar 80,- 17 jaar 68,- 18 jaar 73,- Totaal 49,- 100% 2.2 Percentage scholieren dat zak-, kleed- of belgeld krijgt. 80% 60% 40% 20% Zakgeld Kleedgeld Belgeld 0% Het percentage scholieren dat zakgeld krijgt van hun ouders is in Heusden bijna even hoog als landelijk het geval is. Dit geldt ook voor de bedragen die scholieren aan zak- en kleedgeld ontvangen. Het percentage scholieren dat kleedgeld ontvangt ligt in Heusden vijf procent lager dan landelijk. Ook het percentage scholieren dat belgeld ontvangt ligt in Heusden lager (-16%). De hoogte van het belgeld ligt in Heusden echter wel hoger, 16,- tegenover 11,- landelijk. 2.3 Andere inkomsten Op de vraag op welke andere manieren ze geld krijgen, antwoordt negentien procent dat zij tenminste maandelijks geld krijgen van opa, oma, oom, tante of andere familie. Daarnaast verdient vier procent wat bij met internetverkoop. Vijf procent van de scholieren geeft uit zichzelf aan vakantie- en verjaardagsgeld ook onder inkomsten te rekenen.

14 11 3. Baantjes 3.1 Bijbaantjes In onderstaande tabel is te zien hoeveel procent van de Heusdense scholieren een bepaald bijbaantje heeft. Werken in een winkel blijkt het populairste baantje onder Heusdense scholieren te zijn, op de voet gevolgd door babysitten. Ook het hebben van een krantenwijk is populair. Baantjes die bij anders genoemd werden zijn: werken in het bedrijf van de ouders, DJ en thuiswerk. Voor jongens en meisjes blijken wel wat verschillen te zijn in de populariteit van de baantjes, zie ook tabel Percentage baantjes tijdens normale schoolweken, naar geslacht (meerdere antwoorden mogelijk) Baantje Jongens (%) Meisjes (%) Totaal (%) Winkel Babysitten Krantenwijk Horeca Boer Anders Lesgeven Schoonmaken Karweitje Fabriek Transport 1 < 1 1 Kantoor 1 < 1 1 Bouw 1 < 1 < 1 Ziekenhuis < 1 < 1 < 1 Call center < 1 < 1 < 1 Promotiewerk < 1 < 1 < Top 3 baantjes per geslacht Jongens Meisjes Totaal 7 1 Werken in een winkel Babysitten Werken in een winkel 2 Bij de boer Werken in een winkel Babysitten 3 Krantenwijk Krantenwijk Krantenwijk 3.2 Vakantiebaantjes Veertig procent van de Heusdense scholieren heeft een vakantiebaantje en ook hiervoor is gekeken welke baantjes onder de Heusdense scholieren het populairst zijn. De populairste vakantiebaantjes blijken redelijk overeen te komen met de populairste bijbaantjes, zoals te zien in onderstaande tabel. 3.3 Top 3 vakantiebaantjes per geslacht Jongens Meisjes Totaal 1 Bij de boer Werken in een winkel Bij de boer 2 Krantenwijk Babysitten Werken in een winkel 3 Werken in een winkel Bij de boer Krantenwijk Werken bij de boer is in Heusden populairder dan in de rest van Nederland. Dit is te verklaren door het vele aantal tuinders binnen de gemeente Heusden. 7 Populairste baantjes voor jongens en meisjes bij elkaar.

15 Reden geen baantje Van de Heusdense scholieren heeft vijftig procent geen bijbaantje. Aan hen is de vraag gesteld waarom zij geen bijbaantje hebben. Bijna een kwart van de scholieren gaf aan nog te jong te zijn. Nog eens een kwart geeft aan wel iets te zoeken, maar niets te kunnen vinden. In vier procent van de gevallen mogen de scholieren niet werken van hun ouders. 3.4 Reden waarom scholieren geen baantje hebben. Reden Percentage Ik ben nog te jong 24% Ik zoek een baantje, maar kan niets vinden 24% Ik heb te weinig tijd 22% Ik heb genoeg geld 15% Ik heb geen zin 7% Ik mag niet werken van mijn ouders 4% Anders 4% Als reden voor het niet hebben van een bijbaantje worden in Heusden vaker dan landelijk genoemd: ik zoek een baantje, maar kan niets vinden (+7%) en ik heb het geld niet nodig (+5%). Daarentegen blijkt het hebben van weinig tijd in Heusden een minder groot probleem (-6%).

16 13 4. Uitgaven Gemiddeld besteedt een Heusdense scholier 105,- per maand. Dit betekent dat alle Heusdense scholieren 8 samen ,- per maand uitgeven. Er is geen verschil in het bedrag dat jongens en meisjes uitgeven. Wel stijgt het bedrag logischerwijs met de leeftijd mee. 4.1 Gemiddelde uitgaven per maand, naar leeftijd (exclusief 0). Leeftijd Uitgaven 12 jaar 56,- 13 jaar 62,- 14 jaar 103,- 15 jaar 123,- 16 jaar 151,- 17 jaar 144,- 18 jaar 219,- Totaal 105,- Heusdense jongeren geven maandelijks acht procent minder uit dan het landelijk gemiddelde. 4.1 Populariteit uitgavenposten Twee derde van de Heusdense scholieren geeft maandelijks geld uit aan snoep of snacks. Ook cadeaus (60%), bioscoop (50%), uitgaan (50%) en de mobiele telefoon (49%) zijn populaire uitgavenposten. Bij de uitgavenpost anders werden onder andere genoemd: souvenirs, sieraden en sportartikelen. In tabel 4.2 is te zien welk percentage scholieren geld uitgeeft aan een uitgavenpost. Dit is tevens uitgesplitst naar geslacht en leeftijd. Verschillen naar geslacht Voor jongens blijken andere uitgavenposten populairder te zijn dan voor meisjes. Zo geven jongens beduidend vaker geld uit aan computerspullen (+ 37%), frisdrank (+ 29%) en snoep en snacks (+ 19%). Andersom zijn cosmetica, make-up en kapper (+ 47%), kleding en schoenen (+ 21%) en tijdschriften (+ 21%) bij meisjes populairder dan bij jongens. Verschillen naar leeftijd Gemiddeld genomen neemt het aantal posten waaraan geld wordt uitgegeven toe met de leeftijd. Goede voorbeelden hiervan zijn: Alcohol (van 0% naar 75%), uitgaan (33% - 85%), cadeaus (50% - 95%) en dagjes weg (24% - 65%). 8 Uitgaande van 3000 Heusdense jongeren in de scholierenleeftijd.

17 Percentage scholieren dat geld uitgeeft aan een uitgavenpost, naar geslacht en leeftijd (meerdere antwoorden mogelijk) Uitgavenpost Totaal (%) Jongen (%) Meisje (%) 12 (%) 13 (%) 14 (%) 15 (%) 16 (%) 17 (%) 18 (%) Snoep en snacks Cadeaus Bioscoop, theater, dansen etc. Uitgaan (zonder eten en drinken) Mobiele telefoon Frisdrank Kleding en schoenen Dagje weg Cosmetica, make-up, kapper Overig eten en drinken Alcohol Computerspullen Reiskosten Tijdschriften Schoolboeken en -artikelen Huisdier Dvd s Contributies, abonnement Muziek (cd downloaden of kopen) Goede doelen Anders Roken Brommer, scooter Speel- en gokautomaat Verzekering Drugs Cosmetica, make-up en kapper blijken onder Heusdense scholieren minder populair te zijn dan landelijk (-15%). Ook snoep en snacks (-13%) en kleding en schoenen (-9%) scoren in Heusden lager. Het percentage scholieren dat alcohol koopt ligt in Heusden echter wel hoger (+6%) dan landelijk.

18 Hoogte uitgaven per uitgavenposten In tabel 4.3 is te zien welk bedrag de Heusdense scholieren gemiddeld aan een bepaalde post uitgeven. Hierin zijn telkens enkel de scholieren meegenomen die daadwerkelijk iets uitgeven aan een post. Het meeste geld gaat naar kleding en schoenen, ongeveer 58,- per maand. Verder zijn alcohol ( 35,-), roken ( 33,-) en verzekering ( 26,-) grote uitgavenposten. 4.3 Gemiddelde uitgaven per uitgavenpost, naar geslacht en leeftijd (exclusief 0) Uitgavenpost Totaal ( ) Jongen ( ) Meisje ( ) 12 ( ) 13 ( ) 14 ( ) 15 ( ) 16 ( ) 17 ( ) 18 ( ) Kleding en schoenen Alcohol Roken Verzekering Computerspullen Anders Brommer, scooter Dagje weg Contributies, abonnement Uitgaan (zonder eten en drinken) Drugs Muziek (cd downloaden of kopen) Mobiele telefoon Cosmetica, make-up, kapper Reiskosten Schoolboeken en -artikelen Cadeaus Dvd s Overig eten en drinken Bioscoop, theater, dansen etc. Speel- en gokautomaat Snoep en snacks Huisdier Frisdrank Tijdschriften Goede doelen Verschillen naar geslacht Ook hier zien we verschillen tussen jongens en meisjes. Zo geven jongens voor sommige posten beduidend meer geld uit dan meisjes. De grootste verschillen zitten bij verzekering (+ 20,-), brommer en scooter (+ 19,-) kleding en schoenen (+ 17,-) en alcohol (+ 16,-). Daarentegen geven de meisjes aan geen enkele post opvallend meer geld uit dan jongens.

19 16 Verschillen naar leeftijd De uitgaven aan bepaalde posten stijgen sterk naar mate de scholieren ouder worden. Zo geeft een twaalfjarige geen geld uit aan alcohol en roken, terwijl een achttienjarige hier respectievelijk 59,- en 29,- aan uitgeeft. Er zijn ook posten die door de jaren heen stabiel blijven, zoals uitgaven aan de mobiele telefoon, tijdschriften en bioscoop. Door Heusdense scholieren wordt gemiddeld meer geld uitgegeven aan kleding en schoenen (+ 15,-) en dagjes weg (+ 11,-). Landelijk wordt er juist meer geld uitgegeven aan snoep en snacks (+ 7,-), frisdrank (+ 7,-) en alcohol (+ 6,-). Ook wordt er landelijk gemiddeld 10,- meer uitgegeven aan contributies. 4.3 Werkelijke uitgaven per maand Uit bovenstaande twee paragrafen kunnen de drie populairste uitgavenposten en de drie uitgaven waaraan het meeste geld wordt besteed worden gehaald. Deze zijn alle zes opgenomen in tabel 4.4. Hierin is te zien wat er per maand daadwerkelijk aan een post wordt uitgegeven 9, uitgesplitst naar jongens en meisjes. Zo blijkt dat alle vrouwelijke Heusdense scholieren, dus ook die op andere middelbare scholen, maandelijks ruim ,- aan kleding en schoenen uitgeven. Mannelijke Heusdense scholieren geven hier slechts ,- aan uit. 4.4 Werkelijke uitgaven per maand, naar geslacht. Uitgavenpost Totaal 10 ( ) Jongens ( ) Meisjes ( ) 1 e % Snoep en snacks e % Cadeaus e % Bioscoop, theater, dansen etc e Kleding en schoenen e Alcohol e Roken Wie betaalt wat? Ouders van Heusdense scholieren blijken in veel gevallen een belangrijk aandeel te hebben in de bekostiging van zes grote uitgavenposten. Zo betalen zij in 81% van de gevallen alle schoolspullen. Ook contributies (73%), vakanties (70%) en kleding (64%) worden door een groot deel van de ouders volledig betaald. Voor uitgaven aan uitgaan en het mobieltje blijken de scholieren zelf ook veel bij te dragen, respectievelijk 31% en 34%. Daarnaast worden ook veel kosten gedeeld. Zowel de ouder als de scholier leveren in ongeveer een derde van de gevallen een bijdrage in de kosten van uitgaan, mobieltje en kleding. 9 Totaal aantal Heusdense scholieren maal het percentage dat geld aan een uitgavenpost uitgeeft maal het bedrag dat maandelijks aan die uitgavenpost wordt uitgegeven. 10 In verband diverse afrondingen, vormen de uitgaven van jongens en meisjes samen niet de totale uitgave.

20 Wie betaalt wat, bekeken voor zes belangrijke uitgavenposten. Vakantie Uitgaan 6% 1% 2% 21% 70% Ouders Zelf + ouders Zelf Anders 1% 15% 31% 21% 32% Nvt 1% 1% Schoolspullen 1% 16% Ouders Zelf + ouders Zelf Contributie 1% 6% 5% 15% 81% Anders Nvt 73% 0% Kleding Mobiel 7% 1% 1% 2% Ouders 28% Zelf + ouders Zelf 34% 41% 64% Anders Nvt 22% Landelijk is er ook onderzoek gedaan naar wie betaalt wat. Gemiddeld genomen kan worden gesteld dat ouders in Heusden voor de diverse uitgavenposten vaker (mee)betalen, dan landelijk het geval is. Uitzonderingen hierop zijn kleding en schoenen (Heusden en landelijk nagenoeg gelijk) en de mobiele telefoon. In Heusden blijken ouders minder vaak alleen te betalen voor de mobiele telefoon. Vaker betalen hun kinderen mee of betalen de kinderen alles zelf. Het verschil in de bijdrage van ouders is ook terug te zien wanneer er wat dieper ingegaan wordt op kleding. Van alle scholieren die kleedgeld krijgen betaalt landelijk 32% zijn eigen kleding. In Heusden is dit 19%. Daar betalen ouders vaker alles bij de aanschaf van kleding (34% tegenover 24% landelijk).

Nibud Scholierenonderzoek 2008-2009

Nibud Scholierenonderzoek 2008-2009 Nibud Scholierenonderzoek 2008-2009 Inhoud VOORWOORD... 3 1. INLEIDING... 4 1.1 DOELSTELLING... 4 1.2 METHODE VAN ONDERZOEK... 4 1.3 ACHTERGRONDVARIABELEN... 4 1.4 LEESWIJZER... 6 2. INKOMSTEN... 7 2.1

Nadere informatie

Nibud Scholierenonderzoek

Nibud Scholierenonderzoek Nibud Scholierenonderzoek 2008-2009 Nibud Scholierenonderzoek 2008-2009 Utrecht, 2009 Nibud-Scholierenonderzoek 2008-2009 0 Inhoud VOORWOORD... 3 1. INLEIDING... 4 1.1 DOELSTELLING... 4 1.2 METHODE VAN

Nadere informatie

Utrecht, 2011. Het financiële gedrag van kinderen tussen 12 en 18 & de rol van hun ouders

Utrecht, 2011. Het financiële gedrag van kinderen tussen 12 en 18 & de rol van hun ouders Utrecht, 2011 Het financiële gedrag van kinderen tussen 12 en 18 & de rol van hun ouders Samenvatting en Conclusie Geld van de ouders De meeste scholieren krijgen zakgeld (88 procent). Kleedgeld is minder

Nadere informatie

Utrecht, 2011 Nibud Scholierenonderzoek 2010-2011

Utrecht, 2011 Nibud Scholierenonderzoek 2010-2011 Utrecht, 2011 Nibud Scholierenonderzoek 2010-2011 Een onderzoek naar de inkomsten en uitgaven van de Nederlandse scholieren Samenvatting en conclusie Inhoudsopgave p. 3 p. 8 p. 11 p. 12 p. 15 p. 21 p.

Nadere informatie

NIBUD Nationaal Scholierenonderzoek 2004/2005

NIBUD Nationaal Scholierenonderzoek 2004/2005 NIBUD Nationaal Scholierenonderzoek 2004/2005 Een onderzoek naar inkomsten, uitgaven, baantjes en omgaan met geld Inhoud 1 Inleiding... - 4-1.1 Doelstelling... - 4-1.2 Methode van onderzoek... - 4-1.3

Nadere informatie

Financiële opvoeding. September 2007

Financiële opvoeding. September 2007 Financiële opvoeding September 2007 Inhoud INHOUD... 1 1 INLEIDING... 2 1.1 AANLEIDING... 2 1.2 METHODE VAN ONDERZOEK... 2 1.3 ACHTERGRONDVARIABELEN... 3 LEESWIJZER... 4 2 ZAKGELD EN KLEEDGELD... 5 2.1

Nadere informatie

[zelf op te maken en in te vullen > denk hierbij aan het tonen van een foto en/of logo van de bank, je naam etc.

[zelf op te maken en in te vullen > denk hierbij aan het tonen van een foto en/of logo van de bank, je naam etc. Beschrijving Deze gastles gaat over inzicht krijgen in je inkomen en uitgaven. Jongeren moeten zorgen dat ze inkomen hebben. Anders is het lastig om een eigen leven in te vullen. Zakgeld, kleedgeld, baantje,

Nadere informatie

Rapport Kinderen en Geld Enquête (NIBUD en het Jeugdjournaal)

Rapport Kinderen en Geld Enquête (NIBUD en het Jeugdjournaal) Rapport Kinderen en Geld Enquête (NIBUD en het Jeugdjournaal) Inleiding Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) geeft voorlichting over inkomsten en uitgaven van particuliere huishoudens.

Nadere informatie

Nibud Scholierenonderzoek 2016

Nibud Scholierenonderzoek 2016 Nibud Scholierenonderzoek 2016 Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Auteurs: Irene Blanken Minou van der Werf Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door de ING en het Nationaal Fonds Kinderhulp

Nadere informatie

(1 m.) Klassikale aftrap Docent stelt jou als gastdocent voor

(1 m.) Klassikale aftrap Docent stelt jou als gastdocent voor (1 m.) Klassikale aftrap Docent stelt jou als gastdocent voor Beschrijving (ter info voor gastdocent) Deze gastles gaat over inzicht krijgen in je inkomen en uitgaven. Jongeren moeten zorgen dat ze inkomen

Nadere informatie

Welkom en voorstellen

Welkom en voorstellen 3 november 2015 Welkom en voorstellen Francine Nijkamp-Ririhena Pubers en geld Zakgeld, richtlijnen (bron: NIBUD) Leeftijd Bedrag per week in 12 tussen 3,00 en 4,60 (19,00/mnd) 13 tussen 3,50 en 4,60 (19,00/mnd)

Nadere informatie

Mei 2013, Nibud Nibud Scholierenonderzoek 2012-2013

Mei 2013, Nibud Nibud Scholierenonderzoek 2012-2013 Mei 2013, Nibud Nibud Scholieren 2012-2013 Auteurs Anna van der Schors Tamara Madern Minou van der Werf Samenvatting en conclusie p. 3 p. 9 p. 12 p. 15 p. 25 p. 28 p. 35 p. 52 p. 56 p. 64 p. 66 p. 72 p.

Nadere informatie

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Rapportage Juli 2013 Meer informatie: info@wijzeringeldzaken.nl Samenvatting (1/3) 1. Veel 17-jarigen maken de indruk verstandig om te gaan

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Persoonlijke financiën: Inzicht en overzicht. Resultaten onderzoek Waar blijft mijn geld TNS NIPO

Persoonlijke financiën: Inzicht en overzicht. Resultaten onderzoek Waar blijft mijn geld TNS NIPO Persoonlijke financiën: Inzicht en overzicht Resultaten onderzoek Waar blijft mijn geld TNS NIPO Inleiding Voor u ligt de rapportage naar aanleiding van het onderzoek Waar blijft mijn geld? In totaal hebben

Nadere informatie

Jongeren & hun financiële verwachtingen

Jongeren & hun financiële verwachtingen Nibud, februari Jongeren & hun financiële verwachtingen Anna van der Schors Daisy van der Burg Nibud in samenwerking met het 1V Jongerenpanel van EenVandaag Inhoudsopgave 1 Onderzoeksopzet Het Nibud doet

Nadere informatie

Financiële opvoeding 2010. Nibud i.s.m. CentiQ, Wijzer in geldzaken

Financiële opvoeding 2010. Nibud i.s.m. CentiQ, Wijzer in geldzaken Financiële opvoeding 2010 Nibud i.s.m. CentiQ, Wijzer in geldzaken Inleiding In deze peiling onder ruim 1000 respondenten is gekeken wat ouders belangrijk vinden dat hun kind leert over omgaan met geld,

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Kinderen leren omgaan met geld

Kinderen leren omgaan met geld Kinderen leren omgaan met geld Een onderzoek onder ouders van kinderen in groep 7 en 8 Rapportage November 2012 Samenvatting (1/4) 1.Negen op de tien kinderen in groep zeven en acht krijgen zakgeld Het

Nadere informatie

Onderzoek onder kinderen groep 5 t/m 8

Onderzoek onder kinderen groep 5 t/m 8 Onderzoek onder kinderen groep 5 t/m 8 februari/maart 2015 Bewaren van geld Hoe bewaar jij je geld? (meerdere antwoorden mogelijk) In mijn spaarpot Op de bank In mijn portemonnee Op een speciale plek,

Nadere informatie

Financieel goed voorbereid naar de middelbare school?

Financieel goed voorbereid naar de middelbare school? Financieel goed voorbereid naar de middelbare school? Onderzoek naar de veranderingen in de financiële situatie bij de overgang van basisschool naar middelbare school Inhoud Samenvatting 3 1 Verwachtingen

Nadere informatie

MoneyMindsets van Scholieren

MoneyMindsets van Scholieren MoneyMindsets van Scholieren Houding en gedrag van scholieren in geldzaken September 2013, Nibud en WWJB 2 / [MoneyMindsets van scholieren, 2013] MoneyMindsets van Scholieren Houding en gedrag van scholieren

Nadere informatie

Vakantiegeldenquete 2010

Vakantiegeldenquete 2010 Vakantiegeldenquete 2010 Inleiding Net als vorig jaar heeft het Nibud onderzoek gedaan naar de manier waarop mensen zich in financieel opzicht voorbereiden op de vakantie en of men zich aan hun budget

Nadere informatie

Lenen vmbo12. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Lenen vmbo12. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 30 May 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/77297 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein. Wikiwijsleermiddelenplein

Nadere informatie

Opmaak pilot Geld 25-01-2005 10:44 Pagina 1. Geld

Opmaak pilot Geld 25-01-2005 10:44 Pagina 1. Geld Opmaak pilot Geld 25-01-2005 10:44 Pagina 1 Geld Opmaak pilot Geld 25-01-2005 10:44 Pagina 2 GELD UITGEVEN Vraag 1 Bekijk deze advertentie. Welke afgebeelde producten koop jij wel eens? 2 Opmaak pilot

Nadere informatie

Hoe ga ik met geld om?

Hoe ga ik met geld om? Hoe ga ik met geld om? Een onderzoek onder alle leerlingen uit het 3e lesjaar van het Stellingwerf College Ouderraad Stellingwerf College 1 Inhoudsopgave 1. Geld krijgen van ouders 2. Bijbaantjes 3. Koopgedrag

Nadere informatie

Financiële opvoeding. November 2009

Financiële opvoeding. November 2009 Financiële opvoeding November 2009 Inhoud 1 INLEIDING... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Methode van onderzoek... 3 1.3 Achtergrondvariabelen... 4 1.4 Leeswijzer... 6 2 ZAKGELD EN KLEEDGELD... 7 2.1 Zakgeld...

Nadere informatie

Mannen, vrouwen en geldzaken. Nibud Factsheet Juni 2012

Mannen, vrouwen en geldzaken. Nibud Factsheet Juni 2012 nen, vrouwen en geldzaken Nibud Factsheet Juni 2012 nen, vrouwen en geldzaken nen en vrouwen gaan verschillend met geld om, maar het risico op financiële problemen is bij beide groepen even groot. Meer

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 7. Financiële situatie Samenvatting Bijna driekwart van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, twee op de tien komt net rond en bijna een

Nadere informatie

Lesbrief Meneer Beer

Lesbrief Meneer Beer Lesbrief Meneer Beer Het verhaal Het verhaal gaat over Meneer Beer. Hij is verliefd op een prachtig berinnetje, maar hij durft het haar niet te vertellen. Hij vindt zichzelf maar een eenvoudige beer. Om

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie Stadsenquête Leiden 008 Hoofdstuk 19. Financiële situatie Samenvatting Ruim tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, bijna een kwart komt net rond en een

Nadere informatie

Mbo ers in geldzaken. Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten. Nibud, 2011

Mbo ers in geldzaken. Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten. Nibud, 2011 Mbo ers in geldzaken Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten Nibud, 2011 Mbo ers in geldzaken / 2 Mbo ers in geldzaken Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten Nibud,

Nadere informatie

21 mei 2015. Onderzoek: Economische verwachting

21 mei 2015. Onderzoek: Economische verwachting 21 mei 2015 Onderzoek: Economische verwachting Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Vroeg wijs met geld. gemeente www.heumen.nl. Informatie over hoe u uw kind helpt slim en verstandig om te gaan met geld

Vroeg wijs met geld. gemeente www.heumen.nl. Informatie over hoe u uw kind helpt slim en verstandig om te gaan met geld Vroeg wijs met geld Informatie over hoe u uw kind helpt slim en verstandig om te gaan met geld gemeente www.heumen.nl Heumen HU.090 brch vroeg wijs met geld.indd 1 04-02-14 09:30 Inhoudsopgave Zakgeld

Nadere informatie

Maak je eigen jaarbegroting

Maak je eigen jaarbegroting Maak je eigen jaarbegroting Inleiding Een begroting maken. Het woord begroting wordt normaal gesproken alleen gebruikt bij bedrijven en de overheid. Maar het is tijd om ook jouw budget dezelfde aandacht

Nadere informatie

April 2012 Vakantiegeldenquête 2012

April 2012 Vakantiegeldenquête 2012 April Vakantiegeldenquête Auteurs Jasja Bos Daisy van der Burg 2. Aantal keer op 3. Uitgaven aan Inhoudsopgave 3 2. Aantal keer op 4 4 5 3. Uitgaven aan 6 6 7 8 10 11 2 2. Aantal keer op 3. Uitgaven aan

Nadere informatie

door: R-Newt jongerenwerk de Twern Werkboek Omgaan met Geld

door: R-Newt jongerenwerk de Twern Werkboek Omgaan met Geld door: R-Newt jongerenwerk de Twern Werkboek Omgaan met Geld Les 1 Omgaan met Geld eze les leren jullie een aantal woorden die met het omgaan van geld te maken hebben, gaan jullie praten over geld en gaan

Nadere informatie

Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015

Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015 Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden ABN AMRO April 2015 Belastingteruggave 3 Sparen 7 Verantwoording onderzoek 12 2 Belastingteruggave Zicht

Nadere informatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie Hoofdstuk 24 Financiële situatie Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren zijn bekend

Nadere informatie

Onderzoek Vakantiewerk

Onderzoek Vakantiewerk Onderzoek Vakantiewerk Publicatiedatum: 05-07- 2013 Over dit onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 21 juni tot 1 juli 2013, deden 2261 jongeren mee. Op het moment van invullen hadden 1302 deelnemers

Nadere informatie

Beschrijving Sparen en lenen zijn, naast het betalingsverkeer, de diensten van de bank waar de meeste mensen gebruik van maken.

Beschrijving Sparen en lenen zijn, naast het betalingsverkeer, de diensten van de bank waar de meeste mensen gebruik van maken. Beschrijving Sparen en lenen zijn, naast het betalingsverkeer, de diensten van de bank waar de meeste mensen gebruik van maken. Heb jij inzicht in jouw geld- en bankzaken? Welke betaalvormen zijn er en

Nadere informatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 43. Financiële situatie Samenvatting Circa tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, ruim een kwart komt net rond en kan moeilijk

Nadere informatie

Omgaan met geld. Budgetteren

Omgaan met geld. Budgetteren Omgaan met geld We leven in een consumptiemaatschappij. Overal worden goederen en diensten aangeboden. Via reclames word je aangemoedigd om steeds meer te kopen. Maar als consument moet je op je hoede

Nadere informatie

Scholieren, geld & de invloed van ouders

Scholieren, geld & de invloed van ouders December 2013, Nibud Scholieren, geld & de invloed van De rol van bij het financiële gedrag van Auteurs Anna van der Schors Tamara Madern Minou van der Werf Samenvatting en conclusie 1. Inleiding 2. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie Samenvatting Hfst 10. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële

Nadere informatie

Inhoud Voorwoord Steekproefsamenstelling Resultaten Conclusies

Inhoud Voorwoord Steekproefsamenstelling Resultaten Conclusies Onderzoek Instagram Uitgevoerd door Scholieren.com in november 2015 Inhoud Voorwoord Steekproefsamenstelling Resultaten Conclusies Voorwoord Scholieren.com heeft haar bezoekers middels een enquête vragen

Nadere informatie

Vragenlijst Budgetcoaching

Vragenlijst Budgetcoaching Vragenlijst Budgetcoaching Welkom bij Stedam Bewind. Wij willen u vragen onderstaande vragenlijst zo goed mogelijk in te vullen. Deze lijst wordt gebruikt bij de intake voor de budgetcoaching. Kunt u de

Nadere informatie

HET GEBRUIK VAN EN DE BEHOEFTE AAN KINDEROPVANG IN DE GEMEENTE NIJMEGEN

HET GEBRUIK VAN EN DE BEHOEFTE AAN KINDEROPVANG IN DE GEMEENTE NIJMEGEN HET GEBRUIK VAN EN DE BEHOEFTE AAN KINDEROPVANG IN DE GEMEENTE NIJMEGEN HET GEBRUIK VAN EN DE BEHOEFTE AAN KINDEROPVANG IN DE GEMEENTE NIJMEGEN - eindrapport - Drs. Janneke Stouten Dr. Marga de Weerd

Nadere informatie

Eén panellid, werkzaam in de juridische dienstverlening, geeft juist aan dat zijn omzet is toegenomen door de kredietcrisis.

Eén panellid, werkzaam in de juridische dienstverlening, geeft juist aan dat zijn omzet is toegenomen door de kredietcrisis. Respons Van 25 juni tot en met 5 juli is aan de leden van het Brabantpanel een vragenlijst voorgelegd met als thema Kredietcrisis. Ruim de helft van de 1601 panelleden (54%) vulde de vragenlijst in. Hieronder

Nadere informatie

Factsheet Financieel gedrag van jongeren uit de derde graad secundair onderwijs

Factsheet Financieel gedrag van jongeren uit de derde graad secundair onderwijs Contacten: Ilse Cornelis, onderzoeker Cebud i.cornelis@thomasmore.be 0485 18 92 60 Bérénice Storms, onderzoeksleider Cebud Berenice.Storms@thomasmore.be Esther Geboers, coördinator Cebud Esther.Geboers@thomasmore.be

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol 1 (19) Onderzoek Inwonerspanel Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 5 december kregen de panelleden van 12 tot en met 18 jaar (280 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst

Nadere informatie

Vakantiegeld-enquête 2016. Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting

Vakantiegeld-enquête 2016. Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Vakantiegeld-enquête 2016 Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Vakantiegeld-enquête 2016 Auteurs Gea Schonewille Jasja Bos Inhoud SAMENVATTING... 6 1 INLEIDING... 8 2 AANTAL KEREN OP VAKANTIE...

Nadere informatie

Zakgeld = Leergeld. Financieel gedrag van 6- en 7-jarigen

Zakgeld = Leergeld. Financieel gedrag van 6- en 7-jarigen Zakgeld = Leergeld Financieel gedrag van 6- en 7-jarigen Zakgeld = Leergeld Financieel gedrag van 6- en 7-jarigen Financieel gedrag van 6- en 7-jarigen/ 2 Inhoud 1.INLEIDING... 4 1.1 AANLEIDING... 4 1.2

Nadere informatie

Resultaten onderzoek Kinderen en geld. Februari 2015

Resultaten onderzoek Kinderen en geld. Februari 2015 Resultaten onderzoek Kinderen en geld Februari 2015 Resultaten onderzoek kinderen en geld 2015 2 Inleiding De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) organiseert ieder jaar in De week van het geld gastlessen

Nadere informatie

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS Uitstelgedrag onder financiële consumenten Juni 2015 1 Inhoudsopgave 3 6 Management Summary Grafische samenvatting Opvallende resultaten Onderzoeksresultaten Uitstelgedrag Zorg

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie

Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie Samenvatting Hfst 5. Trendvragen financiële situatie Na twee jaar van stijgende inkomens zien Leidenaren dit jaar hun inkomenspositie verslechteren. Het zijn

Nadere informatie

Op eigen benen Onderzoek onder ouders over de financiën van kinderen die uit huis gaan

Op eigen benen Onderzoek onder ouders over de financiën van kinderen die uit huis gaan Op eigen benen Onderzoek onder ouders over de financiën van kinderen die uit huis gaan Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 6 Resultaten 8 1. Omgaan met geld 9 2. Opvoeding en gedrag ouders 14 3. Financiële

Nadere informatie

Goed bezig Burgerschapskeren-2 Hoofdstuk 4 Geldzaken

Goed bezig Burgerschapskeren-2 Hoofdstuk 4 Geldzaken Goed bezig Burgerschapskeren-2 Hoofdstuk 4 Geldzaken Antwoorden/suggesties tekstvragen Paragraaf 1 Eigen schuld 1 Hij komt 1152,-- min 903,-- = 249,-- tekort per maand (gemiddeld) Op jaar basis is dat

Nadere informatie

'IK & Geld' De leerlinggegevens ontvangen wij graag uiterlijk één week voordat je met de lessen wilt beginnen.

'IK & Geld' De leerlinggegevens ontvangen wij graag uiterlijk één week voordat je met de lessen wilt beginnen. 'IK & Geld' Het lespakket 2016-2017 is geüpdatet en bestaat uit zes modules; Mijn levensstijl, Mijn inkomsten, Mijn uitgaven, Mijn bank, Mijn toekomst en Mijn mobieltje. Doel: Jongeren bewust gemaakt van

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële positie van de Leidenaar. De resultaten

Nadere informatie

Sparen voor een koopwoning

Sparen voor een koopwoning Sparen voor een koopwoning Consumentenonderzoek in opdracht van de Volksbank GfK februari 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management summary Onderzoeksresultaten Onderzoeksverantwoording Contact 2 Management summary

Nadere informatie

Bijbaantjesonderzoek

Bijbaantjesonderzoek Bijbaantjesonderzoek Uitgevoerd door Scholieren.com in oktober 2014 Inhoud Voorwoord 3 Steekproefsamenstelling 4 Resultaten - Bijbaantjes 6 - Problemen op het werk 11 Conclusies 14 2 Voorwoord Scholieren.com

Nadere informatie

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u?

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? Onafhankelijke informatie voor consumenten Wat is renterisico? Als u geld nodig heeft, kunt u een lening afsluiten. U moet het geleende geld wel terugbetalen.

Nadere informatie

Maak je eigen jaarbegroting

Maak je eigen jaarbegroting Maak je eigen jaarbegroting Inleiding Een begroting maken. Het woord begroting wordt normaal gesproken alleen gebruikt bij bedrijven en de overheid. Maar het is tijd om ook jouw budget dezelfde aandacht

Nadere informatie

9 e Jongeren en geld.

9 e Jongeren en geld. 9 e Jongeren en geld. Geld is altijd al belangrijk geweest voor de mensheid en tot op de dag van vandaag zijn veel mensen er door geobsedeerd. Geld helpt je in je onderhoud te voorzien, geld bepaald je

Nadere informatie

Vakantiezakgeld. Een onderzoek onder ouders van kinderen 6 t/m 18 jaar. Juli 2017

Vakantiezakgeld. Een onderzoek onder ouders van kinderen 6 t/m 18 jaar. Juli 2017 Vakantiezakgeld Een onderzoek onder ouders van kinderen 6 t/m 18 jaar Juli 2017 Vakantiebestemming Waargaat u op vakantie? (meerdere antwoorden mogelijk) Basis: n=504 Binnen Nederland 32% Binnen Europa,

Nadere informatie

(1 m.) Klassikale aftrap Docent stelt jou als gastdocent voor

(1 m.) Klassikale aftrap Docent stelt jou als gastdocent voor (1 m.) Klassikale aftrap Docent stelt jou als gastdocent voor Beschrijving (ter info voor gastdocent) Deze gastles gaat over je leefstijl en welk soort uitgavenpatroon de leerling heeft. Ben je je bewust

Nadere informatie

Maak kennis met de debiteur van morgen. Raad. Daad. Resultaat.

Maak kennis met de debiteur van morgen. Raad. Daad. Resultaat. Maak kennis met de debiteur van morgen Raad. Daad. Resultaat. Maak kennis met de debiteur van morgen Wat vandaag succesvol is, kan morgen minder effectief zijn. In de schuldenproblematiek is het belangrijk

Nadere informatie

FNV Vakantiewerk onderzoek 2013

FNV Vakantiewerk onderzoek 2013 FNV Vakantiewerk onderzoek 2013 Datum: 31 Mei 2013 Opdrachtgever: FNV Jong Onderzoeksbureau: YoungVotes TM (DVJ Insights) Contactpersoon FNV Jong: Esther de Jong, Kim Cornelissen Contactpersoon YoungVotes:

Nadere informatie

Onderzoek online financieel gedrag jongeren

Onderzoek online financieel gedrag jongeren Onderzoek online financieel gedrag jongeren Een onderzoek naar online financieel gedrag van jongeren (11 tot en met 16 jaar) 1 Inhoudsopgave Samenvatting 4 Inleiding 6 Resultaten Online financiële mogelijkheden

Nadere informatie

ECONOMIE VOOR VMBO BOVENBOUW. 3 vmbo - (k)gt ANTWOORDENBOEK

ECONOMIE VOOR VMBO BOVENBOUW. 3 vmbo - (k)gt ANTWOORDENBOEK ECONOMIE VOOR VMBO BOVENBOUW 3 vmbo - (k)gt ANTWOORDENBOEK Hoofdstuk 2 Het inkomen van consumenten Paragraaf 1 Welke soorten inkomens zijn er? 1 Oppassen. 2 3 Werken in de horeca mag je pas na je zestiende.

Nadere informatie

Kim Dalessi. K.dalessi@student.fontys.nl

Kim Dalessi. K.dalessi@student.fontys.nl 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Hallo!!...3 Aflevering 1...7 Opdracht 1...7 Opdracht 2...8 Aflevering 2...9 Opdracht 3...9 Opdracht 4...10 Aflevering 3...11 Opdracht 6...12 Opdracht 7...13 Werkblad Logboek...14

Nadere informatie

Wijzer in geldzaken Junior Monitor 2016. Een onderzoek naar de manier waarop kinderen uit groep 5 8 van de basisschool met geld omgaan

Wijzer in geldzaken Junior Monitor 2016. Een onderzoek naar de manier waarop kinderen uit groep 5 8 van de basisschool met geld omgaan Wijzer in geldzaken Junior Monitor 2016 Een onderzoek naar de manier waarop kinderen uit groep 5 8 van de basisschool met geld omgaan 1 Inhoudsopgave Samenvatting 4 Inleiding 6 Resultaten Wijzer in geldzaken

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Samenvatting en conclusies Inleiding In het kader van de Monitor en evaluatie Tweede Fase HAVO / VWO heeft het ITS voor het Ministerie van OCenW, directie voortgezet onderwijs, onderzoek gedaan in het

Nadere informatie

Nibud, 23 juni 2015 Vakantiegeld-enquête

Nibud, 23 juni 2015 Vakantiegeld-enquête Nibud, 23 juni 2015 Vakantiegeld-enquête Auteurs Gea Schonewille Jasja Bos Visie De financiële zelfredzaamheid Het Nibud heeft verschillende vaardigheden gedefinieerd waarover iemand zou moeten beschikken

Nadere informatie

Financiële problemen op de werkvloer

Financiële problemen op de werkvloer Financiële problemen op de werkvloer Gemeente Zoetermeer Nibud, 2012 Auteurs Daisy van der Burg Tamara Madern Inhoud 1 INLEIDING... 2 2 ONTWIKKELING FINANCIËLE PROBLEMEN... 3 3 OORZAKEN, SIGNALEN EN GEVOLGEN...

Nadere informatie

Spaarpot van de Toekomst lesbrief en prijsvraag

Spaarpot van de Toekomst lesbrief en prijsvraag Spaarpot van de Toekomst lesbrief en prijsvraag In 2009 bestond het Nibud 30 jaar. Tijdens het jubileumjaar heeft het Nibud geld ingezameld om binnen het onderwijs extra aandacht te kunnen besteden aan

Nadere informatie

kinderen met geld om laten gaan

kinderen met geld om laten gaan FINANCIËLE OPVOEDING VAN KINDEREN OP DE BASISSCHOOL kinderen met geld om laten gaan - management summary - Drs. Robert Goos Amstelveen, 31 augustus 2010 Projectnummer: 2010-12 1 Inhoud I INLEIDING...3

Nadere informatie

De volledige enquête uitslag kunt u vinden op www.eerstehulpbijhuren.nl/salland of is op te vragen.

De volledige enquête uitslag kunt u vinden op www.eerstehulpbijhuren.nl/salland of is op te vragen. BETAALBAARHEID IN SALLAND Samenvatting resultaten enquête HVS Vooraf Huurdersvereniging Salland (HVS) heeft dit voorjaar bij alle huurders in de gemeenten Olst- Wijhe en Raalte een enquêteformulier betaalbaarheid

Nadere informatie

EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP. - eindrapport - dr. Marga de Weerd. Amsterdam, november 2009

EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP. - eindrapport - dr. Marga de Weerd. Amsterdam, november 2009 EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP - eindrapport - dr. Marga de Weerd Amsterdam, november 2009 Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315

Nadere informatie

Leengedrag van studenten

Leengedrag van studenten Leengedrag van studenten Een vooronderzoek naar studieleningen, schulden en overige geldzaken Nibud, januari 2010 2 / Leengedrag van studenten Leengedrag van studenten Een vooronderzoek naar studieleningen,

Nadere informatie

Wat was het afgelopen schooljaar het meest op jou van toepassing? Doe je deze zomer betaald vakantiewerk? Ik ging naar de middelbare school 53,9%

Wat was het afgelopen schooljaar het meest op jou van toepassing? Doe je deze zomer betaald vakantiewerk? Ik ging naar de middelbare school 53,9% Wat was het afgelopen schooljaar het meest op jou van toepassing? Ik ging naar de middelbare school 53,9% Ik volgde een MBO-opleiding 9,1% Ik volgde een HBO-opleiding 20,2% Ik studeerde aan de universiteit

Nadere informatie

EénVandaag en Nibud onderzoeken armoede

EénVandaag en Nibud onderzoeken armoede EénVandaag en Nibud onderzoeken armoede Doel Armoede is geen eenduidig begrip. Armoede wordt vaak gemeten via een inkomensgrens: iedereen met een inkomen beneden die grens is arm, iedereen er boven is

Nadere informatie

Belastingaangifte over 2010. Nibud, maart 2011

Belastingaangifte over 2010. Nibud, maart 2011 Belasting over 2010 Nibud, maart 2011 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Aangifte doen... 4 3. Maandelijkse belastingteruggaaf... 5 4. Belastingteruggaaf over het afgelopen jaar... 6 5. Geld betalen... 7 6. Wijzigingen

Nadere informatie

Het spaargedrag van Nederland

Het spaargedrag van Nederland 17 november 2016 Het spaargedrag van Nederland Onderzoek van ABN AMRO ABN AMRO deed in september en oktober 2016 onderzoek naar spaargedrag onder 2001 Nederlanders vanaf 18 jaar. De uitkomsten van het

Nadere informatie

RANDSTAD VAKANTEBANEN MONITOR Wat levert een vakantiebaan volgens de jongeren zelf op?

RANDSTAD VAKANTEBANEN MONITOR Wat levert een vakantiebaan volgens de jongeren zelf op? RANDSTAD VAKANTEBANEN MONITOR Wat levert een vakantiebaan volgens de jongeren zelf op? Datum: Maart 2010 Opdrachtgever: Randstad Nederland B.V. Onderzoeksbureau: YoungVotes TM Kenmerk: RAN003 Achtergrond

Nadere informatie

OMGAAN MET GELD JONGEREN IN OLDAMBT

OMGAAN MET GELD JONGEREN IN OLDAMBT OMGAAN MET GELD JONGEREN IN OLDAMBT Omgaan met geld Een onderzoek naar hoe jongeren in de gemeente Oldambt omgaan met geld. Colofon Opdrachtgever Gemeente Oldambt Datum Maart 2017 Auteurs Anne-Wil Hak

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 420 Respondenten WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding naar

Nadere informatie

Factsheet: financiële planning MBO-ers

Factsheet: financiële planning MBO-ers bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 W www.motivaction.nl Factsheet: financiële planning MBO-ers Onderzoek

Nadere informatie

pggm.nl Financiële balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De financiële balans

pggm.nl Financiële balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De financiële balans pggm.nl Financiële balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De financiële balans In september 2013 heeft PGGM haar leden gevraagd naar hun financiële situatie: hoe hebben zij hun geldzaken geregeld?

Nadere informatie

Goede Voornemens 2015

Goede Voornemens 2015 Goede Voornemens 2015 Customer Intelligence Klantonderzoek & Advies Daniëlle Boshove december 2014 Achtergrond onderzoek en methode Doel: achterhalen welke goede voornemens de Nederlander heeft voor 2015

Nadere informatie

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Leon Pouwels 11 juni 2014 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond - onderzoeksopzet Doelstelling Steekproef Methode De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen

Nadere informatie

Meting september 2013

Meting september 2013 Meting september 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl Donateursvertrouwen daalt in tegenstelling tot consumentenvertrouwen

Nadere informatie

Rommelen met je identiteit. Landelijk scholierenonderzoek naar de aard en de omvang van de falsificatie van legitimatiebewijzen door jongeren

Rommelen met je identiteit. Landelijk scholierenonderzoek naar de aard en de omvang van de falsificatie van legitimatiebewijzen door jongeren Rommelen met je identiteit Landelijk scholierenonderzoek naar de aard en de omvang van de falsificatie van legitimatiebewijzen door jongeren Utrecht, maart 2005 2 Rommelen met je identiteit Uitvoerder:

Nadere informatie

Uitkomsten peiling kennis en gedrag omtrent de belastingaangifte. Nibud, 2010

Uitkomsten peiling kennis en gedrag omtrent de belastingaangifte. Nibud, 2010 Uitkomsten peiling kennis en gedrag omtrent de Nibud, 2010 Inleiding In dit rapport staan de resultaten beschreven van een peiling onder lezers van De Telegraaf over hun kennis en gedrag omtrent de. De

Nadere informatie

Wijzer in geldzaken Junior Monitor 2011. Onderzoek onder 1.005 kinderen uit groep 5 8 van de basisschool over de manier waarop zij omgaan met geld

Wijzer in geldzaken Junior Monitor 2011. Onderzoek onder 1.005 kinderen uit groep 5 8 van de basisschool over de manier waarop zij omgaan met geld Wijzer in geldzaken Junior Monitor 2011 Onderzoek onder 1.005 kinderen uit groep 5 8 van de basisschool over de manier waarop zij omgaan met geld Wijzer in geldzaken Junior Monitor 2011 Onderzoek onder

Nadere informatie

Presentatie onderzoeksresultaten consumentenonderzoek

Presentatie onderzoeksresultaten consumentenonderzoek Presentatie onderzoeksresultaten consumentenonderzoek Pauline van Esterik-Plasmeijer Voorzitter Projectgroep Onderzoek Fred van Raaij Hoogleraar Economische psychologie, Universiteit van Tilburg Den Haag,

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie