Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB) Deelproces 15. Organisatorisch deel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB) Deelproces 15. Organisatorisch deel"

Transcriptie

1 Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB) Deelproces 15 Organisatorisch deel Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2008

2 Inhoudsopgave organisatorisch deel 1 Inleiding Uitgangspunten Doelstelling Doelgroep Relatie met andere processen Taken andere disciplines 3 2 Procesbeschrijving en organisatie Proces Organisatie Procesverantwoordelijke Lokale team CRIB Hoofd actiecentrum CRIB Taken team CRIB Alarmering Bijstand en opschaling Regionaal team CRIB Aanspreekpunt binnen gemeente voor COPI en OT Locatie actiecentrum CRIB Aandachtspunten Verslaglegging Paraatheidskoffer Nazorg Verzendlijst Overzicht afkortingen 7 Draaiboek CRIB Organisatorisch Gemeente Helmond -2-

3 1 Inleiding 1.1 Uitgangspunten Dit draaiboek Centraal Registratie- en Informatiebureau (verder genoemd CRIB) is een onderdeel van het gemeentelijk Rampenplan. Indien zich in de gemeente een calamiteit, een zwaar ongeval of ramp voordoet kan het proces CRIB opgestart worden. De activiteiten die behoren tot dit proces worden uitgevoerd volgens de regels van dit draaiboek met bijlagen. 1.2 Doelstelling Het proces CRIB heeft tot doel: het gericht verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van op enigerlei betrokkenen bij calamiteiten en rampen. Het proces CRIB draagt verder zorg voor het verstrekken van informatie aan het bevoegd gezag. 1.3 Doelgroep Intern: de procesverantwoordelijke en de leden van het lokale en regionale team CRIB Extern: personen en hun verwanten die betrokken zijn bij calamiteiten en rampen, het bevoegd gezag enz. 1.4 Relatie met andere processen Proces 1 Alarmering De manier waarop en welke instanties en personen moeten worden gealarmeerd is sterk afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden en het soort incident. Proces 3 Voorlichting Medewerkers van het actiecentrum CRIB worden geconfronteerd met berichtgeving naar derden. Alleen het bevoegd gezag stuurt informatie naar buiten. Om eenduidige informatie te verstrekken zal overleg met actiecentrum voorlichting noodzakelijk zijn. Naast deze voorlichting zal ook aandacht besteedt moeten worden aan de voorlichting van de eigen medewerkers. Proces 14 Opvang en Verzorging Medewerkers van een opvanglocatie kunnen geconfronteerd worden met de registratie van de opgevangen personen door medewerkers van het actiecentrum CRIB. Proces 16 Identificeren van slachtoffers Identificatie van overleden slachtoffers is een taak van de politie. Bij massa-identificatie kan gebruik worden gemaakt van het Rampen Identificatie Team (RIT). Proces 28 Nazorg Medewerkers van het actiecentrum CRIB kunnen geconfronteerd worden met traumatische ervaringen tijdens hun werk. De voorzitter van het actiecentrum dient hier alert op te zijn en in overleg met de procesverantwoordelijke te bepalen of medewerkers op tijd vervangen dienen te worden of dat hen (slachtoffer)hulp geboden dient te worden. Proces 29 Verslaglegging Voor een efficiënte bedrijfsvoering en ter mogelijke verantwoording en evaluatie zal registratie van een aantal essentiële gegevens noodzakelijk zijn. 1.5 Taken andere disciplines Regionale Brandweer Doorgeven van gegevens over slachtoffers en vermisten via het OT aan het CRIB. Regionale Politie Identificatie van slachtoffers. Uitwisseling persoonsgegevens. GHOR Uitwisseling persoonsgegevens. Regelen van bijstand voor psychosociale hulpverlening (bijv. de niet-medische vrijwilligers van het Rode Kruis). Draaiboek CRIB Organisatorisch Gemeente Helmond -3-

4 2 Procesbeschrijving en organisatie 2.1 Proces Dit draaiboek is een organisatieplan voor het actiecentrum CRIB. Met de uitvoering van dit draaiboek is het gemeentelijk team CRIB belast. Het CRIB draagt verder zorg voor het verstrekken van informatie aan het bevoegd gezag. Het actiecentrum CRIB zorgt voor het registreren, informeren en vergelijken van betrokkenen en verwanten bij calamiteiten en rampen. Het al dan niet geautomatiseerd, registreren, informeren en vergelijken van betrokkenen en verwanten bij calamiteiten en rampen onderscheid zich in de volgende categorieën: Het registreren en vergaren van informatie over (mogelijke) slachtoffers die betrokken zijn bij een calamiteit of een ramp. Via registratieformulieren worden gegevens vastgelegd over wie de slachtoffers zijn en waar zij zich bevinden. Het vastleggen van informatievragen over (mogelijke) slachtoffers. Dit gebeurt via het informatieformulier waarop gegevens van degene die men zoekt en over degene die daarom gevraagd heeft worden ingevuld. Het vergelijken van de informatie die verzameld is d.m.v. de registratieformulieren en de informatieformulieren. Uit deze vergelijking wordt de te verstrekken informatie gegenereerd. 2.2 Organisatie Grip 3 of 4: GBT/RBT (Burgemeester danwel coördinerend burgemeester) Grip 0: CTPI (OvD B,G of P) Grip 1: COPI (Staffunctionaris gemeenten) Grip 2,3 of 4: OT (Staffunctionaris gemeenten) Gemeente Helmond (Ambtenaar rampenbestrijding) Gemeentelijk Actiecentrum (GAC) (Hoofd actiecentrum) Actiecentrum CRIB (Hoofd actiecentrum) Bureau Registratie Bureau Informatie Bureau Vergelijking Opvanglocaties 2.3 Procesverantwoordelijke Voor het proces CRIB is een procesverantwoordelijke aangewezen. Het proces CRIB valt onder verantwoordelijkheid van de directeur S&E, en daarbinnen onder de afdelingsmanager van de Stadswinkel. De procesverantwoordelijke benoemt het hoofd van het actiecentrum CRIB en is verantwoordelijk voor de inhoud en uitvoering van dit draaiboek. De ambtenaar rampenbestrijding is belast met de afstemming en uniformiteit tussen de verschillende processen en draaiboeken. Draaiboek CRIB Organisatorisch Gemeente Helmond -4-

5 2.4 Lokale team CRIB Om de werkzaamheden van het proces CRIB uit te kunnen voeren is er een lokaal team CRIB samengesteld. Het team CRIB bestaat uit een hoofd actiecentrum en medewerkers actiecentrum. Het lokale team CRIB wordt gevormd door medewerkers van de Stadswinkel. De bereikbaarheid van het lokale team CRIB is geregeld in het draaiboek alarmering. 2.5 Hoofd actiecentrum CRIB Het hoofd actiecentrum CRIB is verantwoordelijk voor de organisatie en het operationeel maken van het actiecentrum CRIB. Zodra het actiecentrum operationeel is geeft hij dat door aan het hoofd gemeentelijk actiecentrum (verder genoemd GAC) Helmond. Voorts bepaalt hij de taken binnen het actiecentrum CRIB en informeert/adviseert hij het hoofd GAC Helmond. Verder informeert het hoofd van het actiecentrum CRIB de medewerkers over de aard van de ramp, de te nemen maatregelen en de te volgen gedragslijnen. 2.6 Taken lokale team CRIB De taken van de leden van het lokale team CRIB zijn beschreven in de werkinstructies. Deze zijn opgenomen in bijlage 1 van het operationele deel van dit draaiboek. In de paraatheidskoffer(s) bevinden zich geplastificeerde werkinstructies. 2.7 Alarmering Door middel van de Communicator (belcomputer) wordt het lokale team CRIB gealarmeerd. De bereikbaarheid van het lokale team CRIB is geregeld in het draaiboek Alarmering. In het draaiboek Alarmering is aangegeven wie geautoriseerd is om het lokale team CRIB te alarmeren. Via het OT, sectie gemeenten kan het regionaal team CRIB gealarmeerd worden. 2.8 Bijstand en opschaling Indien er onvoldoende medewerkers beschikbaar zijn om het proces CRIB uit te voeren kan er via het GAC Helmond een beroep worden gedaan op medewerkers van andere afdelingen van de gemeente, van buurgemeenten en van het regionale team CRIB (zie volgende paragraaf). Medewerkers die bijstand verlenen melden zich bij het actiecentrum CRIB en krijgen van het hoofd actiecentrum een taak toegewezen. Verder in te schakelen in overleg met het GAC: Tolkencentrum. Ministerie van BZK (callcenter). 2.9 Regionaal team CRIB Binnen de regio Zuidoost Brabant is een regionaal team CRIB geformeerd. Het regionale team CRIB wordt gevormd door medewerkers van de regiogemeenten. Bij een lokaal ongeval of ramp wordt via het GAC, indien het proces CRIB wordt opgestart, het regionale team CRIB om bijstand gevraagd door het hoofd actiecentrum CRIB. Vanaf grip 2 zal vanuit het Operationeel Team (OT) een regionale coördinatie plaatsvinden van het proces CRIB Aanspreekpunt binnen gemeente voor COPI en OT Bij een CTPI (GRIP 0) kan één van de OVD-en de gemeente waarschuwen via de meldkamer. (b.v. de storingsdienst, piketdienst of ambtenaar rampenbestrijding van de betreffende gemeente). Vanaf GRIP 1 is de ambtenaar rampenbestrijding in eerste instantie het aanspreekpunt voor de staffunctionaris gemeenten in het COPI dan wel OT. Zodra er een gemeentelijk actiecentrum wordt ingericht zal het hoofd daarvan fungeren als aanspreekpunt voor het COPI dan wel OT Locatie actiecentrum CRIB Het actiecentrum CRIB is ondergebracht in de Stadswinkel van de Gemeente Helmond, Frans Joseph van Thielpark 1, telefoonnummer , of , kamer 1.08 te Helmond. Draaiboek CRIB Organisatorisch Gemeente Helmond -5-

6 2.12 Aandachtspunten Inrichten actiecentrum bewijzering naar Registratie en Informatie bureaus toegangsregeling/beveiliging registratie en Informatie bureaus verbindingsmiddelen regelen Algehele proces Samen met actiecentrum voorlichting bepalen hoe informatie over registratie en informatie van en naar de bevolking wordt gecommuniceerd Personeel: hoeveel personeel, denk aan opvang, registratie, tolken waar komt personeel vandaan wijze van aanvragen en/of alarmeren hoe lang beschikbaar opkomsttijd, opkomstlocatie, meldpunt, te volgen route instructie personeel aflossing/verzorging Materieel: Zijn er voldoende formulieren Verbindingen: wie meldt wat, aan wie en op welke wijze Inschakeling derden: buurgemeenten/regio's Ministerie van BZK (callcenter) via het GAC 2.13 Verslaglegging Voor de verantwoording achteraf en de evaluatie van het proces is het noodzakelijk dat alle werkzaamheden en genomen besluiten worden bijgehouden in het actiecentrum CRIB. Voor de benodigde formulieren (logboekformulieren, presentielijsten en de situatierapporten) wordt verwezen naar het draaiboek Verslaglegging (proces 29) Paraatheidkoffer Het lokale en regionale team CRIB kunnen gebruik maken van middelen uit de paraatheidkoffer. Deze koffer staat in het actiecentrum CRIB. De inhoud van de paraatheidskoffer is beschreven in bijlage 4 van het operationele deel Nazorg Medewerkers van het actiecentrum CRIB kunnen geconfronteerd worden met traumatische ervaringen tijdens de uitoefening van het werk, Het hoofd van het actiecentrum CRIB dient hier alert op te zijn en in overleg met het GAC Helmond te bepalen of medewerkers op tijd vervangen worden dan wel dat hen (slachtoffer)hulp geboden wordt. Voor een beschrijving van dit proces wordt verwezen naar het draaiboek nazorg (proces 28) Draaiboek CRIB Organisatorisch Gemeente Helmond -6-

7 2.16 Verzendlijst Gedeputeerde Staten van Noord Brabant Commissaris van de Koningin Hoofd officier van Justitie Rijkswaterstaat directie Noord Brabant Waterschap de AA Waterschap de Dommel Regionale Brandweer Zuidoost-Brabant Veiligheidsregio Zuidoost Brabant Aangrenzende gemeenten Digitaal handboek Rampenbestrijding Regio Zuidoost-Brabant COMPAS GAC Helmond Exemplaren t.b.v. gemeentelijke organisatie paraatheidskoffer. Leden lokaal Team CRIB Leden Regionaal Team CRIB Archief 2.17 Overzicht afkortingen ARB Ambtenaar Rampenbestrijding BZK Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties COPI Commando Plaats Incident CRAS Centrale Registratie Afhandeling Schaden CRIB Centraal Registratie- en Informatiebureau CTPI Coördinatieteam Plaats Incident GAC Gemeentelijk Actiecentrum GBA Gemeentelijke Basisadministratie GBT Gemeentelijk beleidsteam GHOR Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen GRIP Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure GZ Geestelijke zorg O&E Ontruimen en evacueren OT Operationeel Team O&V Opvang & Verzorging OVD Officier van Dienst PSHOR Psychosociale hulpverlening bij ongevallen en rampen RBT Regionaal Beleidsteam SITRAP Situatierapport TGBM Toegankelijk en begaanbaar maken VL Voorlichting Draaiboek CRIB Organisatorisch Gemeente Helmond -7-

8 Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB) Deelproces 15 Operationeel deel Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2008

9 Inhoudsopgave operationeel deel 1 Operationeel deel Inleiding Alarmering en plaats van opkomst Actiecentrum CRIB Operationeel maken actiecentrum CRIB Aandachtspunten Bijlagen 5 Bijlage 1: werkinstructies 5 Bijlage 2: positionering CRIB 10 Bijlage 3: overzicht CRIB-taken 11 Bijlage 4: inhoud paraatheidskoffer 12 Draaiboek CRIB Operationeel Gemeente Helmond -2-

10 1 Operationeel deel 1.1 Inleiding Het operationele deel van het draaiboek CRIB is bedoeld als leidraad voor de uitvoering van het proces. 1.2 Alarmering en plaats van opkomst Na alarmering gaat u naar de locatie van het actiecentrum CRIB (Stadswinkel Helmond, Frans Joseph van Thielpark 1). 1.3 Actiecentrum CRIB Het actiecentrum CRIB is ondergebracht in de Stadswinkel van de Gemeente Helmond, Frans Joseph van Thielpark 1, telefoonnummer , of , kamer 1.08 te Helmond. Voor het operationeel maken van het actiecentrum wordt u verwezen naar de bijlage 1 van het operationele deel. Werkinstructies hoofd actiecentrum CRIB en naar onderstaande paragraaf. 1.4 Operationeel maken actiecentrum CRIB De medewerkers van het actiecentrum CRIB regelen zelf dat hun actiecentrum operationeel wordt gemaakt. Van belang hierbij is: Het formeren van de teams die de diverse bureaus bemensen (Registratie/Informatie/Vergelijking) Bereikbaar zijn via (mobiele)telefoons, fax of andere verbindingsmiddelen. 1 Het voorhanden hebben van de paraatheidskoffer. Zorgen voor hesjes voor de medewerkers CRIB bij de opvanglocaties (paraatheidskoffer). Het melden aan het GAC dat het actiecentrum CRIB operationeel is. Het verzorgen van instructies aan de opgeroepen personen (door het hoofd actiecentrum). Tijdig opschalen bij een te kort aan medewerkers. Het registreren van personen die opgevangen worden (relatie proces opvang en verzorging). Relaties met andere processen en diensten. Het verschaffen van informatie aan het GAC Helmond (door het hoofd actiecentrum). 1.5 Aandachtspunten Inrichten actiecentrum bewijzering naar Registratie en Informatie bureaus toegangsregeling/beveiliging registratie en Informatie bureaus verbindingsmiddelen regelen Algehele proces Samen met actiecentrum Voorlichting bepalen hoe informatie over registratie en informatie van en naar de bevolking wordt gecommuniceerd Personeel: hoeveel personeel, denk aan opvang, registratie, tolken waar komt personeel vandaan wijze van aanvragen en/of alarmeren hoe lang beschikbaar opkomsttijd, opkomstlocatie, meldpunt, te volgen route instructie personeel aflossing/verzorging Materieel: Zijn er voldoende formulieren, laptops, accu s, stroomvoorzieningen 1 In samenspraak met de afdeling Facilitaire Zaken. Draaiboek CRIB Operationeel Gemeente Helmond -3-

11 Verbindingen: wie meldt wat, aan wie en op welke wijze Inschakeling derden: buurgemeenten/regio's Ministerie van BZK (callcenter) via het GAC Draaiboek CRIB Operationeel Gemeente Helmond -4-

12 Bijlagen Bijlage 1 werkinstructies Werkinstructie procesverantwoordelijke CRIB 1 Is verantwoordelijk voor het proces CRIB in de voorbereidende fase; 2 Zorgt er voor dat er voldoende mensen opgeleid en geoefend zijn voor het proces CRIB; 3 Draagt zorg voor de evaluatie van het proces CRIB; 4 Is lid van het GAC en pleegt in het GAC overleg met de overige gemeentelijke procesverantwoordelijken. De procesverantwoordelijke draagt daarbij zorg voor een goede afstemming van het proces CRIB met de overige in uitvoering zijnde processen. Draaiboek CRIB Operationeel Gemeente Helmond -5-

13 Werkinstructie hoofd actiecentrum CRIB 1. Heeft de leiding over en coördineert de verschillende werkzaamheden binnen het actiecentrum CRIB; 2. Organiseert het inrichten van het actiecentrum CRIB; 3. draagt zorg voor de bereikbaarheid van zijn medewerkers via (mobiele) telefoons, fax of andere verbindingsmiddelen; 4. Informeert het GAC Helmond als het actiecentrum CRIB operationeel is; 5. Bepaalt de behoefte aan personeel en voorziet tevens in deze behoefte; 6. Zorgt voor een goede samenwerking en communicatie met de betrokken diensten/instellingen; 7. Houdt een logboek bij (zie deelproces Verslaglegging); 8. Verdeelt de opgeroepen medewerkers actiecentrum CRIB over de bureaus Informatie, Registratie en Vergelijking; 9. Onderhoudt contacten met het hoofd actiecentrum Opvang en Verzorging (minimaal een keer per uur een situatierapport); 10. Geeft, aan de hand van het schade- en/of evacuatiegebied, een indicatie van het te verwachten aantal te registreren personen; 11. Laat via actiecentrum Voorlichting bekend maken waar het CRIB is gevestigd alsmede waar registratie en informatie plaatsvindt; 12. Zorgt voor voldoende registratiemiddelen op de diverse (opvang)locaties; 13. Informeert en adviseert het hoofd GAC Helmond met betrekking tot het verder opschalen van het proces CRIB; 14. Stuurt het GAC Helmond op afgesproken tijdstippen een situatierapport (SITRAP); 15. Regelt via het GAC dat personeel tijdig wordt afgelost en indien nodig aandacht wordt besteed aan verzorging en nazorg van de medewerkers. Draaiboek CRIB Operationeel Gemeente Helmond -6-

14 Werkinstructie Medewerker bureau Registratie slachtoffers 1. Wordt ingezet onder leiding van het hoofd actiecentrum CRIB; 2. Zorgt voor de feitelijke inrichting van het bureau Registratie; 3. Ontvangt een reeds ingevuld registratieformulier of vult zelf een registratieformulier in indien gegevens op een andere wijze binnenkomen (bijv. telefonisch); 4. Vergelijkt de gegevens indien mogelijk met de GBA en past deze aan voor zover noodzakelijk; 5. Bergt de groene doorslagen alfabetisch lexicografisch op in de daarvoor bestemde map; 6. Geeft het witte origineel via de leiding door naar het bureau Vergelijking; 7. Geeft problemen, ongeregeldheden en tekortkomingen door aan het hoofd actiecentrum CRIB; Indien geautomatiseerde registratie plaats vindt worden de papieren vervangen door digitale formulieren. Deze digitale formulieren maken deel uit van een softwarepakket. Voor het deel dat de registratie digitaal middels de CRIB module gedaan wordt, geldt: 1. Registreert de persoons- en verblijfplaatsgegevens van de opgevangene/slachtoffer/betrokkene bij de ramp; 2. Raadpleegt hiervan de gegevens over de geregistreerde in de GBA; 3. Registreert deze gegevens in de CRIB module; 4. Geeft problemen, ongeregeldheden en tekortkomingen door aan het hoofd actiecentrum CRIB. Draaiboek CRIB Operationeel Gemeente Helmond -7-

15 5. Werkinstructie Medewerker bureau Informatie. 1. Wordt ingezet onder leiding van het hoofd actiecentrum CRIB; 2. Zorgt voor de feitelijke inrichting van het bureau Informatie; 3. Ontvangt via de leiding een reeds ingevuld informatieformulier of vult een informatieformulier in indien een informatieverzoek over slachtoffers op een andere manier binnenkomt (bijv. telefonisch); 4. Vergelijkt de gegevens indien mogelijk met de GBA en pas deze aan voor zover mogelijk; 5. Bergt de witte originele informatieformulieren alfabetisch lexicografisch op in de daarvoor bestemde map; 6. Geeft de blauwe en roze doorslagen via de leiding door naar het bureau Vergelijking; 7. Geeft problemen, ongeregeldheden en tekortkomingen door aan het hoofd actiecentrum CRIB. Indien geautomatiseerde registratie plaats vindt worden de papieren vervangen door digitale formulieren. Deze digitale formulieren maken deel uit van een softwarepakket. Voor het deel dat de registratie digitaal (middels CRIB module) gedaan wordt geldt: 1. Ontvangt als medewerker callcenter een informatieverzoek over slachtoffers; 2. Vergelijkt de gegevens over de gezochte persoon indien mogelijk met de GBA en past deze aan voor zover mogelijk; 3. Registreert deze gegevens in de CRIB-module; 4. Geeft problemen, ongeregeldheden en tekortkomingen door aan het hoofd actiecentrum CRIB Draaiboek CRIB Operationeel Gemeente Helmond -8-

16 Werkinstructie Medewerker bureau Vergelijking 1. Wordt ingezet onder leiding van het hoofd actiecentrum CRIB; 2. Zorgt voor de feitelijke inrichting van het bureau Vergelijking; 3. Ontvangt via de leiding de witte registratieformulieren van het bureau Registratie en de blauwe en roze doorslagen van de informatieformulieren van het bureau Informatie; 4. Bergt de registratieformulieren en de informatieformulieren alfabetisch lexicografisch op in de daarvoor bestemde mappen; 5. Vergelijkt de registratieformulieren en de informatieformulieren met elkaar; 6. Indien van één en hetzelfde slachtoffer zowel een registratieformulier als een informatieformulier wordt gevonden: vul het informatieformulier verder aan; hecht het witte originele registratieformulier aan de blauwe doorslag van het informatieformulier; geeft dit setje formulieren (blauw bovenop) door aan het hoofd actiecentrum CRIB; haalt van hetzelfde slachtoffer m.b.v. de roze doorslag, het daarbij behorende witte originele informatieformulier op bij het bureau Informatie en de groene doorslag van het registratieformulier bij het bureau Registratie; hecht deze drie (roze bovenop) aan elkaar en geef dit setje via de leiding door aan de voorzitter van het CRIB. 7. Na verloop van tijd worden van de niet gevonden slachtoffers: de blauwe doorslagen van het informatieformulier via het hoofd GAC Helmond doorgegeven aan het OT, sectie gemeenten; de roze doorslagen van het informatieformulier opgeborgen in de daarvoor bestemde map. 8. Geeft problemen, ongeregeldheden en tekortkomingen door aan het hoofd actiecentrum CRIB. Indien geautomatiseerde registratie plaats vindt worden de papieren vervangen door digitale formulieren. Deze digitale formulieren maken deel uit van een softwarepakket. Voor het deel dat de registratie digitaal (middels CRIB module) gedaan wordt geldt: 1. Ontvangt via de CRIB-module persoonsgegevens en verblijfplaatsgegevens over de geregistreerde personen en ontvangt via de CRIB-module informatievragen over de gezochte personen (verwanteninformatie); 2. draagt zorg voor de matching en levert vraag en antwoord aan hoofd actiecentrum CRIB; 3. draagt zorg voor periodieke levering van lijsten van gezochten, vermisten, doden aan hoofd actiecentrum CRIB; 4. Na verloop van tijd wordt van de niet gevonden slachtoffers informatie verstrekt via het hoofd actiecentrum gemeente Helmond doorgegeven aan het OT, sectie gemeenten; 5. Geeft problemen, ongeregeldheden en tekortkomingen door aan het hoofd actiecentrum CRIB. Draaiboek CRIB Operationeel Gemeente Helmond -9-

17 Bijlage 2 Positionering CRIB Politie (getroffenen) Brandweer GHOR keten (getroffenen) Verwanten Opvang Centra (getroffenen) Overige CRIB GBA Bevoegd gezag R.I.T. Voorlichting

18 Bijlage 3 Overzicht CRIB-taken

19 Bijlage 4 inhoud paraatheidskoffer Onderdeel Aantal Zelf in te vullen naar behoefte met: Kantoorartikelen Procesgerelateerde artikelen Div Hesjes Div Diverse informatie Div Rampenplan 1 Gemeentelijke draaiboeken 1 set Plattegronden 4 Gemeentegids 4 Werkinstructies 1 set Lijst met opvanglocaties 3 Laptops met CRIB module Div CRIB formulieren Div Formulieren t.b.v. verslaglegging Div Draaiboek CRIB Operationeel Gemeente Helmond -12-

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Organisatorisch deel. Geestelijke zorg Deelproces 24b

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Organisatorisch deel. Geestelijke zorg Deelproces 24b Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Organisatorisch deel Geestelijke zorg Deelproces 24b Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2008 Inhoudsopgave organisatorisch

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Ontruimen en evacueren Deelproces 5. Organisatorisch deel

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Ontruimen en evacueren Deelproces 5. Organisatorisch deel Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Ontruimen en evacueren Deelproces 5 Organisatorisch deel Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2008 Inhoudsopgave organisatorisch

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Centrale Registratie Afhandeling Schaden (CRAS) Deelproces 25. Organisatorisch deel

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Centrale Registratie Afhandeling Schaden (CRAS) Deelproces 25. Organisatorisch deel Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Centrale Registratie Afhandeling Schaden (CRAS) Deelproces 25 Organisatorisch deel Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Toegankelijk en begaanbaar maken Deelproces 20. Organisatorisch deel

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Toegankelijk en begaanbaar maken Deelproces 20. Organisatorisch deel Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Toegankelijk en begaanbaar maken Deelproces 20 Organisatorisch deel Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Organisatorisch deel. Opvang en verzorging Deelproces 14

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Organisatorisch deel. Opvang en verzorging Deelproces 14 Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Organisatorisch deel Opvang en verzorging Deelproces 14 Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2008 Inhoudsopgave organisatorisch

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Organisatorisch deel. Verslaglegging Deelproces 29

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Organisatorisch deel. Verslaglegging Deelproces 29 Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Organisatorisch deel Verslaglegging Deelproces 29 Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2008 Inhoudsopgave organisatorisch

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB) Deelproces 15

Gemeentelijk Draaiboek Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB) Deelproces 15 Gemeentelijk Draaiboek Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB) Deelproces 15 Versie 15/2007 Datum: 18 juni 2007 Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 3 juli 2007 P.S.M. Perriëns Secretaris

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek Facilitaire Ondersteuning (FO)

Gemeentelijk Draaiboek Facilitaire Ondersteuning (FO) Gemeentelijk Draaiboek Facilitaire Ondersteuning (FO) Versie FO/2007 Datum: 25 juni 2007 Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 3 juli 2007 P.S.M. Perriëns Secretaris. R.A.L. Severijns Burgemeester

Nadere informatie

B6-3 Deelplan Registratie

B6-3 Deelplan Registratie B6-3 Deelplan Registratie B6-3.0 Inleiding en inhoudsopgave Inleiding Bij elk incident en elke ramp, waarbij grotere aantallen personen zijn betrokken, zal snel gevraagd worden naar de identiteit van de

Nadere informatie

December Deelproces Verslaglegging en archivering

December Deelproces Verslaglegging en archivering December 2006 Deelproces Verslaglegging en archivering Deelproces verslaglegging en archivering December 2006 Inhoudsopgave 1 Algemeen...2 2 Verslaglegging en dossiervorming...2 2.1 Doel...2 2.2 Doelgroep...2

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek Geestelijke zorg. Deelproces 24b. Versie 24b/2007 Datum: 19 juni 2007

Gemeentelijk Draaiboek Geestelijke zorg. Deelproces 24b. Versie 24b/2007 Datum: 19 juni 2007 Gemeentelijk Draaiboek Geestelijke zorg Deelproces 24b Versie 24b/2007 Datum: 19 juni 2007 Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 3 juli 2007 P.S.M. Perriëns Secretaris R.A.L. Severijns Burgemeester

Nadere informatie

Functies en teams in de rampenbestrijding

Functies en teams in de rampenbestrijding B Functies en teams in de rampenbestrijding De burgemeester - De burgemeester heeft de eindverantwoordelijkheid voor en de algehele leiding bij het bestrijden van incidenten in de eigen gemeente; - De

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek Toegankelijk en Begaanbaar maken Deelproces 20

Gemeentelijk Draaiboek Toegankelijk en Begaanbaar maken Deelproces 20 Gemeentelijk Draaiboek Toegankelijk en Begaanbaar maken Deelproces 20 Versie 20/2007 Datum: 18 juni 2007 Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 3 juli 2007 P.S.M. Perriëns Secretaris R.A.L. Severijns

Nadere informatie

Raads informatiebrief (Bestuurlijke pijler)

Raads informatiebrief (Bestuurlijke pijler) gemeente Eindhoven Raadsnummer og.rzoso.ooz Inboeknummer osbstoooo3 Classificatienummer Do ssiernummer 439.102 2I december 2004 Raads informatiebrief (Bestuurlijke pijler) Betreft vaststelling van het

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek Ontruimen en Evacueren Deelproces 5

Gemeentelijk Draaiboek Ontruimen en Evacueren Deelproces 5 DEELPLAN ONTRUIMEN EN EVACUEREN Gemeentelijk Draaiboek Ontruimen en Evacueren Deelproces 5 Versie 05/2007 Datum: 22 juni 2007 Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 3 juli 2007 P.S.M. Perriëns

Nadere informatie

Introductie rampenplan Overzicht

Introductie rampenplan Overzicht Introductie rampenplan Overzicht Inleiding Dit deel vormt een introductie op het rampenplan. Inhoud Dit deel behandelt de volgende onderwerpen: Onderwerp Voorwoord en leeswijzer Onderdelen rampenplan:

Nadere informatie

B1 - Basisplan en hoofdprocessen Inleiding en leeswijzer

B1 - Basisplan en hoofdprocessen Inleiding en leeswijzer B1 - Basisplan en hoofdprocessen B1 0 Inleiding en leeswijzer Inleiding In het basisplan ligt het accent op de bestuurlijke, organisatorische en coördinerende elementen bij het bestrijden van een ramp

Nadere informatie

B & W-nota. Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem

B & W-nota. Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem B & W-nota Portefeuille mr. J.J.H. Pop Auteur P. Abma Telefoon 023 5114489 E-mail: pabma@haarlem.nl PD/Veiligheid/2005/547

Nadere informatie

1 De coördinatie van de inzet

1 De coördinatie van de inzet 1 De coördinatie van de inzet Zodra zich een incident voordoet of dreigt voor te doen, wordt de rampenbestrijdingsorganisatie via het proces van opschaling opgebouwd. Opschalen kan worden gedefinieerd

Nadere informatie

Rampenplan gemeente Heerhugowaard. Inhoudsopgave

Rampenplan gemeente Heerhugowaard. Inhoudsopgave Rampenplan gemeente Heerhugowaard Inhoudsopgave Vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders op 08-07-2008 0. Inhoudsopgave Inhoud Dit document bevat de volgende onderwerpen. DEEL A RAMPENPLAN:

Nadere informatie

GRIP-teams en kernbezetting

GRIP-teams en kernbezetting GR P Wat is GRIP? GRIP is de afkorting van Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure en staat voor: het snel en multidisciplinair organiseren van de juiste mensen en middelen die nodig

Nadere informatie

Rampenplan gemeente Heerhugowaard

Rampenplan gemeente Heerhugowaard Rampenplan gemeente Heerhugowaard (OPENBAAR) C2 3 Draaiboek CRIB Vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders op 08-07-2008 0. Inleiding en leeswijzer C2 3 Draaiboek CRIB Inleiding Het draaiboek

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inhoud: 1. Doelstelling pag. 3 2. Realisatie pag. 4 3. Begrippen pag. 5 4. Verantwoordelijkheid pag. 6 5. Pastorale verzorger pag. 7 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

Bijlagenboek. Processen Bevolkingszorg

Bijlagenboek. Processen Bevolkingszorg Bijlagenboek Processen Bevolkingszorg Dit bijlagenboek is voor het laatst herzien op : 10-12-2013 Colofon Format: Bureau Bevolkingszorg Actualisatie: Bureau Bevolkingszorg Versie geschiedenis: Versiedatum

Nadere informatie

Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant. Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg

Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant. Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg Colofon Opdrachtgever dhr. H.A.M. Arkesteijn Auteur(s) mw. D. Aarts dhr. B.M.J. Peute Versie geschiedenis: Versiedatum Veranderingen

Nadere informatie

Draaiboek. Deelproces BackOffice Informatie en Ondersteuning

Draaiboek. Deelproces BackOffice Informatie en Ondersteuning Draaiboek Deelproces BackOffice Informatie en Ondersteuning Dit draaiboek is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op : 29-3-2013 Dit draaiboek is voor het laatst herzien op : 10-12-2013 Dit draaiboek

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

Toelichting Rampenplan

Toelichting Rampenplan Toelichting Rampenplan De gemeente Stein heeft tot taak rampen te voorkomen en te bestrijden. Hoe de gemeente Stein dit denkt te doen staat beschreven in het Rampenplan gemeente Stein 2007. Het rampenplan

Nadere informatie

in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure

in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant 2011 Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure Someren Son en Breugel Valkenswaard Veldhoven Waalre Helmond Laarbeek Nuenen

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Organisatorisch deel. Voorlichting Deelproces 3

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Organisatorisch deel. Voorlichting Deelproces 3 Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Organisatorisch deel Voorlichting Deelproces 3 Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2008 Inhoudsopgave organisatorisch

Nadere informatie

Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders

Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders Gecoördineerde afstemming communicatie bij sociale calamiteiten Inleiding Sinds de transitie van WMO-voorzieningen en jeugdzorg is de gemeente verantwoordelijk

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Niveaus in de incident- en crisismanagementorganisatie... 1 1.1 Operationeel niveau...

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement u. Functie officier van dienst Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub u Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek Voorlichting Deelproces 3

Gemeentelijk Draaiboek Voorlichting Deelproces 3 Gemeentelijk Draaiboek Voorlichting Deelproces 3 Versie 03/2007 Datum: 25 juni 2007 Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 3 juli 2007 P.S.M. Perriëns Secretaris. R.A.L. Severijns Burgemeester

Nadere informatie

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2-0 Overzicht Samenvatting In dit deel is de Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings- Procedure (GRIP) Noord-Holland Noord

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Uitvaartverzorging Deelproces 17. Organisatorisch deel

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Uitvaartverzorging Deelproces 17. Organisatorisch deel Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Uitvaartverzorging Deelproces 17 Organisatorisch deel Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2008 Inhoudsopgave organisatorisch

Nadere informatie

Beschrijving operationeel proces politie Ontruimen en evacueren

Beschrijving operationeel proces politie Ontruimen en evacueren Beschrijving operationeel proces politie Ontruimen en evacueren December 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Doel... 2 3. Doelgroep... 2 4. Kritische proceselementen... 2 5. Uitvoering: activiteiten

Nadere informatie

Toelichting RADAR. Pagina 1 van 8

Toelichting RADAR. Pagina 1 van 8 Toelichting RADAR Inleiding De ambitie van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is dat eind 2009 de (organisatie van de) rampenbestrijding en crisisbeheersing op orde moet zijn

Nadere informatie

Documentbeheer Vastgesteld door Datum Datum laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke

Documentbeheer Vastgesteld door Datum Datum laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke Documentbeheer Vastgesteld door laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke AB 6 juli 2009 7 september 2009 Pagina 2 van 29 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...3 1. Algemeen...4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Doel

Nadere informatie

Rampenplan Gemeente Assen 2007 Deel IX: Deelproces Verslaglegging en archivering

Rampenplan Gemeente Assen 2007 Deel IX: Deelproces Verslaglegging en archivering Rampenplan Gemeente Assen 2007 Deel IX: Deelproces Verslaglegging en archivering Rampenplan Gemeente Assen 2007 versie 9 mei 2007 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 2 2 Verslaglegging en dossiervorming... 2

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inho ud: 1. Doelstelling pag. 4 2. Realisatie pag. 5 3. Begrippen pag. 6 4. Verantwoordelijkheid pag. 7 5. Pastorale verzorger pag. 8 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek

Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek Reader bij e-learning basiskennis SIS Redactie: Sjan Martens 3 Foto omslag SIS is ingezet bij het kraanongeval

Nadere informatie

B6 1 Deelplan Opvang en Verzorging

B6 1 Deelplan Opvang en Verzorging B6 1 Deelplan Opvang en Verzorging B6-1.0 Inleiding en leeswijzer Inleiding Om een goede voorbereiding op de rampenbestrijding te garanderen schrijft de Wet rampen en zware ongevallen voor dat iedere gemeente

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP)

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Inleiding Een goede coördinatie tussen betrokken hulpdiensten is bij de bestrijding van complexe incidenten van groot belang. Het model voor

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Organisatorisch deel. Nazorg Deelproces 28

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Organisatorisch deel. Nazorg Deelproces 28 Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Organisatorisch deel Nazorg Deelproces 28 Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2008 Inhoudsopgave organisatorisch deel

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Voorzien in primaire levensbehoefte Deelproces 22. Organisatorisch deel

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Voorzien in primaire levensbehoefte Deelproces 22. Organisatorisch deel Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Voorzien in primaire levensbehoefte Deelproces 22 Organisatorisch deel Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK

Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK Risico- en crisisbeheersing Brandweer Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GMK) Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK Wie

Nadere informatie

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Inhoudsopgave Grip op hulpverlening 4 Routinefase 6 GRIP 1 8 GRIP 2 12 GRIP 3 18 GRIP 4 24 Gebruikte afkortingen 30 4 Grip op hulpverlening Dit boekje bevat de samenvatting

Nadere informatie

VEILIGHEIDSBELEID RAMPENBESTRIJDING GEMEENTE SMALLINGERLAND. Het is niet te hopen dát er een ramp gebeurt in onze gemeente of ergens anders.

VEILIGHEIDSBELEID RAMPENBESTRIJDING GEMEENTE SMALLINGERLAND. Het is niet te hopen dát er een ramp gebeurt in onze gemeente of ergens anders. VEILIGHEIDSBELEID EN RAMPENBESTRIJDING GEMEENTE SMALLINGERLAND Het is niet te hopen dát er een ramp gebeurt in onze gemeente of ergens anders. We kunnen met z'n allen wel proberen onveilige situaties te

Nadere informatie

Communicatietoolkit Verwantencontact

Communicatietoolkit Verwantencontact Communicatietoolkit Verwantencontact 088 269 00 00 Inhoud 1. Standaard berichten voor website en Twitter 2. Website Verwantencontact en animatie 3. Q en A voor burgers 4. Informatie over Verwantencontact

Nadere informatie

Alle activiteiten zijn op maat te maken in overleg met de opdrachtgever. Ook kunt u activiteiten combineren.

Alle activiteiten zijn op maat te maken in overleg met de opdrachtgever. Ook kunt u activiteiten combineren. Introduceren en in gebruik nemen Regionaal Crisisplan: Wij zijn gespecialiseerd in de rampenbestrijding en crisisbeheersing en uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het Regionaal CrisisPlan

Nadere informatie

Geestelijke Hulp bij Ongevallen en Rampen (GVOR)

Geestelijke Hulp bij Ongevallen en Rampen (GVOR) Procesplan Geestelijke Hulp bij Ongevallen en Rampen oktober 2008 Regio Groningen Geestelijke Hulp bij Ongevallen en Rampen (GVOR) Regio Groningen Procesplan GVOR Bureau GHOR Groningen In samenwerking

Nadere informatie

Draaiboek Zwaar weer Gemeente Rijssen-Holten Vastgesteld door B&W op: 12 november 2002

Draaiboek Zwaar weer Gemeente Rijssen-Holten Vastgesteld door B&W op: 12 november 2002 Draaiboek Zwaar weer Gemeente Rijssen-Holten Vastgesteld door B&W op: 12 november 2002 Wijzigingen Datum Aard van de wijziging Paraaf 27 april 2004 - RAC vervangen door meldkamer Twente - Regionale Brandweer

Nadere informatie

December 2006. Overzicht organisaties en diensten mogelijk betrokken bij de rampenbestrijding

December 2006. Overzicht organisaties en diensten mogelijk betrokken bij de rampenbestrijding December 2006 Overzicht organisaties en diensten mogelijk betrokken bij de rampenbestrijding Overzicht betrokken diensten en organisaties Op basis van artikel 3, lid 5, onderdeel b van de Wet Rampen en

Nadere informatie

mei 2008 ERO VGWM Gezondheid Veiligheid Welzijn VGWM A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert!

mei 2008 ERO VGWM Gezondheid Veiligheid Welzijn VGWM A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert! mei 2008 VGWM A WAY OF LIVING Veiligheid Gezondheid Welzijn Milieu VGWM Standaards voor professionals, wees alert! Werk veilig of werk niet Het werken op een locatie is niet altijd zonder risico s. Theoretisch

Nadere informatie

Handboek Bevolkingszorg

Handboek Bevolkingszorg Handboek Bevolkingszorg Opzet Handboek Bevolkingszorg Dit hoofdstuk is opgedeeld in vijf delen. Deel A bevat de samenvattingen van de vijf taakorganisaties bevolkingszorg. De delen B tot en met F bevatten

Nadere informatie

REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009. Procesmodellen

REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009. Procesmodellen REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009 Het Referentiekader Regionaal Crisisplan 2009 Leeswijzer Begin vorig jaar is het projectteam Regionaal Crisisplan, in opdracht van de Veiligheidskoepels, gestart

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Dit calamiteitenprotocol Wmo/Jeugdwet bevat proces- en communicatieafspraken wanneer zich een calamiteit of geweldsincident voordoet

Nadere informatie

DIENSTVERLENING BEVOLKINGSZORG DOOR HET NEDERLANDSE RODE KRUIS

DIENSTVERLENING BEVOLKINGSZORG DOOR HET NEDERLANDSE RODE KRUIS DIENSTVERLENING BEVOLKINGSZORG DOOR HET NEDERLANDSE RODE KRUIS Het Rode Kruis ondersteunt een aantal taakorganisaties Bevolkingszorg van de gemeentelijke kolom in de Veiligheidsregio, met de volgende dienstverlening:

Nadere informatie

Partijen: Het Röpcke-Zweers ziekenhuis, hierna te noemen 'het ziekenhuis', vertegenwoordigd door mevr. P. Terwijn, lid Raad van Bestuur,

Partijen: Het Röpcke-Zweers ziekenhuis, hierna te noemen 'het ziekenhuis', vertegenwoordigd door mevr. P. Terwijn, lid Raad van Bestuur, Overeenkomst tussen Veiligheidsregio IJsselland en de Saxenburgh Groep, Röpcke-Zweers Ziekenhuis, over de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen, rampen en crises Partijen: Het Röpcke-Zweers ziekenhuis,

Nadere informatie

Beschrijving Incident- en crisismanagementorganen Drenthe/Assen

Beschrijving Incident- en crisismanagementorganen Drenthe/Assen Beschrijving Incident- en crisismanagementorganen Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave: Inleiding... 2 1 Motorkapoverleg (MKO)... 2 2 Commando Plaats Incident (CoPI)... 2 2.1 Taken... 3 2.2 Bemensing...

Nadere informatie

Draaiboek. Deelproces Facilitaire Ondersteuning

Draaiboek. Deelproces Facilitaire Ondersteuning Draaiboek Deelproces Facilitaire Ondersteuning Dit draaiboek is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op : 29-03-2013 Dit draaiboek is voor het laatst herzien op : 10-12-2013 Dit draaiboek is geldig tot

Nadere informatie

I. Thimister versie: februari 2016 Pagina 1 van 6

I. Thimister versie: februari 2016 Pagina 1 van 6 Excursie Bonnefanten College Leerjaar: Klas(sen): Locatiedirecteur: T. Wijnants Reisorganisatie: Excursie naar: Datum van excursie: Begeleiding van het Bonnefanten College: Telefonisch bereikbaar tijdens

Nadere informatie

Documentbeheer Vastgesteld door Datum Datum laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke

Documentbeheer Vastgesteld door Datum Datum laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke Documentbeheer Vastgesteld door laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke AB 6 juli 2009 7 september 2009 Pagina 2 van 23 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen...4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Doel... 4 1.3 Doelgroep...

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement b. Functie bevelvoerder Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub b Besluit personeel veiligheidsregio s 1.1

Nadere informatie

Ongevallenprotocol WZK Onderwatersport Wassenaar

Ongevallenprotocol WZK Onderwatersport Wassenaar Ongevallenprotocol WZK Onderwatersport Wassenaar ALGEMEEN Dit document gaat niet over het verlenen van EHBDO maar over de taakverdeling tijdens en na een ongeval. Tijdens en na een ongeval krijg je te

Nadere informatie

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD 2012 Inhoudsopgave Inleiding...2 Bedrijfsprocessen...2 Regionaal Beleidsteam...6 Gemeentelijk Beleidsteam...10 Regionaal Operationeel Team...12

Nadere informatie

Verbindingsdienst Fryslân

Verbindingsdienst Fryslân Verbindingsdienst Fryslân De verbindingsdienst is een van de twee ondersteunende diensten binnen productgroep Grootschalige Hulpverlening. De verbindingsdienst is ondersteunend aan: De 4 accounts van Productgroep

Nadere informatie

Bevolkingszorg. De weg naar een regionale organisatie

Bevolkingszorg. De weg naar een regionale organisatie Bevolkingszorg De weg naar een regionale organisatie 1 1. Inleiding In de 2 e helft van 2011 is het project Ontwikkeling Bevolkingszorg opgestart. Met dit project wordt beoogd dat de sectie Bevolkingszorg

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek

Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek Reader bij e-learning basiskennis SIS Projectgroep SIS Redactie: Sjan Martens Foto omslag In Amsterdam zijn op

Nadere informatie

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen Toetsingskader en positiebepalingssystematiek (definitieve versie) Inhoudsopgave Inleiding. Verdeling in oordeel, hoofdonderwerpen, onderwerpen, hoofd- en subaspecten. Banden voor positiebepaling. Prestatieniveaus.

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Limburg-Noord

Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Limburg-Noord 2011 2012 Colofon Multidisciplinaire werkgroep Regionaal Crisisplan Regionaal Crisisplan 2011-2012 Versie: 0.9 Vaststellingsdata: Algemeen bestuur 18-11-2011 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen...4 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Evaluatieverslag oefening opvang en verzorgen 19 november 2007

Evaluatieverslag oefening opvang en verzorgen 19 november 2007 Evaluatieverslag oefening opvang en verzorgen 19 november 2007 Inleiding In november 2007 heeft de gemeente Heusden de eerste praktijkoefening voor het proces opvang en verzorgen gehouden. Het proces opvang

Nadere informatie

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BHV Ontruimingsplan stroomschema BO Ontruimingsplan stroomschema Portier

Nadere informatie

PROCESDEELPLAN NR. 18 RAMPENPLAN ZEELAND GEMEENTE X. Psychosociale hulpverlening

PROCESDEELPLAN NR. 18 RAMPENPLAN ZEELAND GEMEENTE X. Psychosociale hulpverlening PROCESDEELPLAN NR. 18 RAMPENPLAN ZEELAND GEMEENTE X Psychosociale hulpverlening INHOUDSOPGAVE 2 Hoofdstuk 1 Procesplan psychosociale hulpverlening Doelstelling 1.1 Inleiding 4 1.2 Doelstelling - 1.3 Doelgroep

Nadere informatie

Aan Regiegroep 17.02.2014. Aan Veiligheidsdirectie 27.02.2014. Goedkeuring Dagelijks bestuur 26.03.2014. Vaststelling Algemeen Bestuur 09.04.

Aan Regiegroep 17.02.2014. Aan Veiligheidsdirectie 27.02.2014. Goedkeuring Dagelijks bestuur 26.03.2014. Vaststelling Algemeen Bestuur 09.04. Voorstel CONCEPT AGP 12 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 9 april 2014 Bijlage : 1 Steller : Ruud Huveneers Onderwerp : Continuïteitsplan sleutelfunctionarissen hoofdstructuur Algemene toelichting De Veiligheidsregio

Nadere informatie

GEMEENTE VALKEN SWAARD

GEMEENTE VALKEN SWAARD GEMEENTE VALKEN SWAARD Postbus 10100 aan de leden van de raad van de gemeente Valkenswaard (040) 208 34 44 (040) 204 58 90 Kenmerk: Onderwerp: Behandeld door. Bijlage: Datum: 10uit07530 brand 21 juli 2010

Nadere informatie

A 2015 N 51 PUBLICATIEBLAD

A 2015 N 51 PUBLICATIEBLAD A 2015 N 51 PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT van de 4 de augustus 2015, no. 15/2524, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Landsverordening rampenbestrijding D e G o u v e r n e u r v a

Nadere informatie

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen BEDRIJFSNOODPLAN Amstelveen 1. Inleiding Algemeen De Arbo-wet verplicht ieder bedrijf of instelling om passende bedrijfshulpverlening (BHV) te organiseren teneinde de gevolgen voor werknemers bij ongevallen

Nadere informatie

Omgevingszorg. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg

Omgevingszorg. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Omgevingszorg Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Omgevingszorg Handboek Bevolkingszorg Deel D Datum: Kenmerk: Auteurs: Werkgroep Regionaal Crisisplan Bevolkingszorg Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo)

Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo) Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo) Erratum Calamiteitencoördinator (CaCo) Dit erratum geeft invulling aan de huidige taakopvatting en werkwijze van de CaCo en dient

Nadere informatie

Spelregels Systeemtest Keten 2014 versie 0.2

Spelregels Systeemtest Keten 2014 versie 0.2 Spelregels Systeemtest Keten 2014 versie 0.2 Onverwachte simulatie van een calamiteit In de periode van 1 tot en met 14 december 2014 wordt op een onaangekondigd tijdstip buiten kantooruren (kan dus ook

Nadere informatie

Burgerzaken modules - CRIB

Burgerzaken modules - CRIB Burgerzaken modules - CRIB Versie 2.0.0 Datum 23-04-2013 Definitief Inhoud Inhoud 2 Wijzigingshistorie 3 1 Burgerzaken module CRIB 5 1.1 Beschrijving van het proces 5 1.2 Gebruikte producten en diensten

Nadere informatie

Bijlage A bij voorstel Systeemoefening VRU 2013

Bijlage A bij voorstel Systeemoefening VRU 2013 Bijlage A bij voorstel Systeemoefening VRU 2013 1 Rapportage Systeemoefening VRU 4 december 2013 2 Inleiding Voor u ligt het ingevulde toetsingskader van de Inspectie Veiligheid & Justitie (IV&J). De gegevens,

Nadere informatie

Draaiboek. Deelproces CRAS

Draaiboek. Deelproces CRAS Draaiboek Deelproces CRAS Dit draaiboek is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op : 29-3-2013 Dit draaiboek is voor het laatst herzien op : Dit draaiboek is geldig tot en met : Verantwoordelijke sector

Nadere informatie

Draaiboek. Deelproces Verslaglegging

Draaiboek. Deelproces Verslaglegging Draaiboek Deelproces Verslaglegging Dit draaiboek is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op : 29-3-2013 Dit draaiboek is voor het laatst herzien op : 10-12-2013 Dit draaiboek is geldig tot en met : Verantwoordelijke

Nadere informatie

Fase 1: Alarmeren. Stap 1. Stap 2. Stap 3. Actie. Toelichting. Betrokken partijen. Betrokken partijen. Actie. Toelichting. Betrokken partijen

Fase 1: Alarmeren. Stap 1. Stap 2. Stap 3. Actie. Toelichting. Betrokken partijen. Betrokken partijen. Actie. Toelichting. Betrokken partijen Draaiboek Brand 2016 Het Draaiboek Brand is onderdeel van het Protocol Grootschalige calamiteiten van het Verbond van Verzekeraars. In het draaiboek is beschreven hoe de coördinatie vanuit de branche Brand

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN)

VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN) VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN) Inhoud 1. Inleiding... 29 2. Procedure... 29 3. Algemene beschrijving van het evenement... 29 4. Toezicht (beveiligingswerkzaamheden)... 30 5. EHBO... 31 6. Brandveiligheid...

Nadere informatie

DIENSTVERLENING BEVOLKINGSZORG DOOR NEDERLANDSE RODE KRUIS

DIENSTVERLENING BEVOLKINGSZORG DOOR NEDERLANDSE RODE KRUIS DIENSTVERLENING BEVOLKINGSZORG DOOR NEDERLANDSE RODE KRUIS Het Rode Kruis ondersteunt een aantal taakorganisaties Bevolkingszorg van de gemeentelijke kolom in de Veiligheidsregio, met de volgende dienstverlening:

Nadere informatie

Draaiboek. Deelproces Collectieve rouwverwerking (Bijzondere uitvaartzorg)

Draaiboek. Deelproces Collectieve rouwverwerking (Bijzondere uitvaartzorg) Draaiboek Deelproces Collectieve rouwverwerking (Bijzondere uitvaartzorg) Dit draaiboek is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op : 29-3-2013 Dit draaiboek is voor het laatst herzien op : 10-12-2013

Nadere informatie

gemeentelijk rampenplan Noord- en Midden-Limburgse gemeenten

gemeentelijk rampenplan Noord- en Midden-Limburgse gemeenten Rampenplan van de gemeente Roermond Versiebeheer datum paraaf AOV vastgesteld door B&W op: Juli 2005 1 e wijziging: Juli 2007 2 e wijziging: Januari 2008 3 e wijziging Juli 2009 4 e wijziging 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Crisismanagement Groningen. Basismodule

Crisismanagement Groningen. Basismodule Crisismanagement Groningen Basismodule Doel van de module Kennismaken met crisismanagement Groningen Inzicht krijgen in rollen en taken Beeld krijgen bij samenwerken in de crisis-organisatie Programma

Nadere informatie

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004 No: 5.4/260204 Onderwerp: Verordening brandveiligheid en hulpverlening De Raad van de gemeente Noordenveld; - gelet op artikel 1, tweede lid, en artikel 12 van de brandweerwet 1985 - gelet op artikel 8,

Nadere informatie

Evaluatieverslag Hoogwater Maas december 2002/januari 2003

Evaluatieverslag Hoogwater Maas december 2002/januari 2003 Evaluatieverslag Hoogwater Maas december 2002/januari 2003 De hoogwaterperiode december 2002/januari 2003 is gestart op 30 december 2002 met de eerste melding door de RAC en is geëindigd op 5 januari 2003

Nadere informatie

Oplegvel. Onderwerp Regionaal convenant Opvang en Verzorging met het Nederlandse Rode Kruis B&W:

Oplegvel. Onderwerp Regionaal convenant Opvang en Verzorging met het Nederlandse Rode Kruis B&W: Oplegvel Onderwerp Regionaal convenant Opvang en Verzorging met het Nederlandse Rode Kruis Portefeuille mr. B. B. Schneiders Auteur drs. G.E. Sterken Telefoon 5113837 E-mail: gesterken@haarlem.nl VVH/VHR

Nadere informatie

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR54284_1 1 juni 2016 Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding De raad van de gemeente Leek; gelet op: - artikel 1, tweede lid, artikel 12

Nadere informatie

Paginanummer Pagina 1 van 22

Paginanummer Pagina 1 van 22 Paginanummer Pagina 1 van 22 Documentbeheer Vastgesteld door laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke AB 6 juli 2009 7 september 2009 Paginanummer Pagina 2 van 22 Draaiboek Doel 21 Registratie

Nadere informatie

Normenkader Gemeentelijke Processen

Normenkader Gemeentelijke Processen Normenkader Gemeentelijke Processen Categorieën 1. Organisatie 1.1 Continuïteit gemeentelijke crisisorganisatie 1.2 Gemeentelijk Beleidsteam (Besluit VR, art. 2.1.1 lid f) Normen De gemeentelijke crisisorganisatie

Nadere informatie