Geestelijke Hulp bij Ongevallen en Rampen (GVOR)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geestelijke Hulp bij Ongevallen en Rampen (GVOR)"

Transcriptie

1 Procesplan Geestelijke Hulp bij Ongevallen en Rampen oktober 2008 Regio Groningen Geestelijke Hulp bij Ongevallen en Rampen (GVOR) Regio Groningen Procesplan GVOR Bureau GHOR Groningen In samenwerking met GVOR organisaties en in Afstemming met Gemeente Groningen, en Lentis

2 Samenvatting Voor u ligt het (regionaal 1 ) procesplan Geestelijke Hulp bij Ongevallen en Rampen (GVOR) (regio) Groningen. Dit (regionale) procesplan is ontwikkeld naast de wettelijke procesplannen waar de GHOR verantwoordelijk voor is. De drie wettelijke GHOR-processen zijn het proces Geneeskundige Hulpverlening somatisch (procedure GHOR), de Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (PSHOR) en het proces Preventieve Openbare Gezondheidszorg (proces POG,). Het doel van het procesplan GVOR is het beschrijven van de gecoördineerde geestelijke hulpverlening aan direct en indirect getroffenen van een ongeval of ramp. Dit procesplan moet een handvat geven aan organisaties die betrokken zijn bij de geestelijke hulpverlening bij kleinschalige en grootschalige ongelukken en rampen. De betrokken organisaties zijn: Alle religieuze stromingen in de regio Groningen, verenigd door Raad van Kerken en Evangelisch Contact Groningen, de Islamitische Gemeenschap, de Joodse Gemeente en het Humanistisch Verbond. De geestelijke hulpverlening heeft als doel het begeleiden van en hulpverlening geven aan mensen, die bij een ongeval of ramp betrokken zijn (geweest) gericht op zingeving aan hun bestaan. De geestelijke hulpverlening bij ongevallen en rampen vereist enige mate van coördinatie en afstemming. Voor de procedure van de Geestelijke Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen zijn de Raad van Kerken en het Evangelisch Contact de coördinerende partijen. Dat wil zeggen dat zij het aanspreekpunt zijn voor de geestelijke Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen voor zowel GHOR Groningen als de andere betrokken hulpverleningsorganisaties. De procedure GVOR is schematisch weergegeven op pagina 9. Hierin is te zien dat het actiecentrum GVOR een belangrijke rol speelt bij de procedure en het aanspreekpunt is voor het Hoofd Sectie GHOR. In de procedure zijn er drie manieren van optreden Bij proces van opvang en verzorgen. Bij proces van uitvaart en herdenken: Bij proces van nazorg klein/groot De betrokken GVOR organisaties geven hun goedkeuring aan dit procesplan GVOR en regelen de samenwerking en de uitwerking van de procedure in een intentieverklaring Dit convenant heeft nog geen uitwerking in de regio. Eerst is het samen met de organisaties in de gemeente Groningen opgezet en zal uitgebouwd worden voor de gehele regio. 1 Procedure is nog niet regionaal uitgezet. Eerst start in stad Groningen, daarna uitwerking naar de regio 2

3 Inhoudsopgave pag Samenvatting 2 Hoofdstuk 1 Geestelijke Verzorging bij Ongevallen en Rampen 4 Aanleiding Doel Omschrijving Geestelijke Verzorging Procesverantwoordelijkheid GVOR Actiecentrum GVOR Geestelijk Verzorgers Planning 5 Hoofdstuk 2 Crisisstructuur Geestelijke Verzorging bij Ongevallen en Rampen 6 Opvangen en Verzorging Uitvaart en Herdenken Nazorg Hoofdstuk 3 Werkwijze Geestelijke Verzorging bij Ongevallen en Rampen 8 Fasen psychosociale hulpverlening Registratie Nazorg Hoofdstuk 4 Beheer en Scholing 9 Beheer Scholing Hoofdstuk 5 Schema Alarmering 10 Hoofdstuk 6 Crisismanagement en positie Geestelijke Verzorging in Opvangcentrum 11 Bijlage 1 Overzicht GVOR organisaties 12 Raad van kerken Evangelisch Contact Groningen Islamitische Gemeenschap Joodse Gemeente Humanistisch Verbond Bijlage 2 Geestelijke Verzorging Checklist 13 Bijlage 3 Voorbeeldhesje GVOR 13 Bijlage 4 Taken en verantwoordelijkheden vertegenwoordiger GVOR in Actiecentrum GVOR 14 Bijlage 5 Uitrusting 14 Bijlage 6 Actiecentrum te alarmeren personen 15 Bijlage 7 Afkortingen 15 Bijlage 8 Belangrijke telefoonnummers 16 3

4 Hoofdstuk 1 Geestelijke Verzorging bij Ongevallen en Rampen Aanleiding: De historie van rampen (Bijlmer, Enschede en Volendam) laat zien dat de rol van de geestelijke verzorgers steeds belangrijker wordt. De geestelijk verzorgers, vanuit hun maatschappelijke positie, voelen zich verantwoordelijk voor mensen die getroffen worden door calamiteiten en rampen en willen nadrukkelijk een rol spelen. Daarnaast doen getroffenen een specifieker beroep op de geestelijke verzorgers die zij kennen en vertrouwen. In Rotterdam heeft deze analyse geleid tot een convenant tussen de belangrijkste organisaties op het gebied van de geestelijke verzorging en de gemeente. In Groningen is vanuit de GHOR organisatie het initiatief gekomen om dit in deze regio ook te regelen en te zorgen dat de geestelijk verzorgers hun verantwoordelijke rol ook binnen de structuur van Crisismanagement kunnen spelen. Vanuit dit gegeven zijn er meerdere overleggen geweest met vertegenwoordigers van de geestelijke verzorgers (GVOR). In overleg met elkaar hebben we gekozen voor een eenvoudige maar toch efficiënte operationele structuur, waarbij alle gezindten een rol in spelen. Ter afstemming heeft ook de PSHOR vertegenwoordiger deelgenomen aan dit overleg. De afgelopen maand is er overleg geweest met de gemeentelijke crisiscoördinatoren Groningen en het GHOR bureau. Dit heeft duidelijk gemaakt dat GVOR raakvlakken heeft met meerdere deelplannen, nl, opvang en verzorging, uitvaart en herdenken en nazorg. Tot op heden is de geestelijke verzorging niet ingebed in die gemeentelijke structuur. Er is de afspraak gemaakt de uitgangspunten op papier te zetten en de GVOR als product aan de deelplannen te koppelen. Daarnaast was het overleg van menig dat er eerst in de gemeente Groningen het akkoord gegaan met de lijn dit via de gemeente Groningen te laten uitwaaieren naar de andere gemeenten. Doel: Te komen tot een intentieverklaring tussen GVOR organisaties, gemeenten en GHOR. Als subdoel is gekozen dit proces eerst te regelen met de gemeente Groningen. Omschrijving Geestelijke Verzorging In de beroepsstandaard voor de geestelijk verzorger in zorginstellingen wordt geestelijk verzorging als volgt gedefinieerd: de professionele en ambtshalve begeleiding van en hulpverlening aan mensen bij zingeving aan hun bestaan, vanuit en op basis van geloofs- en levensovertuiging en de professionele advisering inzake ethische en/of levenbeschouwelijke aspecten in zorgverlening en beleidsvorming. Procesverantwoordelijkheid GVOR De verantwoordelijkheid voor het inschakelen van de Geestelijke Verzorging bij Ongevallen en Rampen bij een (dreigende) ramp ligt bij het Hoofd Sectie GHOR. De GVOR is zelf verantwoordelijk voor de inhoud en werkwijze van de geboden geestelijke hulp. Actiecentrum GVOR Om de geestelijk verzorgers bij dergelijke situaties hun werk goed te kunnen laten doen is er een actiecentrum GVOR beschikbaar. Het actiecentrum GVOR wordt bemensd door vertegenwoordigers van de Raad van Kerken, het Evangelisch Contact Groningen en het Humanistisch Verbond. Als de GVOR wordt ingezet, dan voorziet dit actiecentrum de geestelijk verzorgers informatie over hun werkzaamheden in een opvangcentrum, bij een herdenking of rouwdienst. Zij zorgen tevens voor vervanging als er een langdurige inzet wordt verwacht. Ook kunnen zij zorgdragen voor de continiteit t.a.v. geestelijke verzorging. Het actiecentrum krijgt regelmatig informatie van het HS-GHOR. Het actiecentrum houdt een logboek bij. Het Actiecentrum is ingericht in de Helperkerk of in de Immanuelkerk 2. De opkomsttijd voor de vertegenwoordigers van het actiecentrum is maximaal 2 uur. Het ligt in de bedoeling dat in de toekomst ook de Islamitische Gemeenschap zich in het actiecentrum vertegenwoordigt. Geestelijk Verzorgers Geestelijke verzorgers kunnen worden ingezet door het actiecentrum GVOR. Zij maken afspraken over de werkwijze, voortgang en communicatie. De geestelijk verzorgers kunnen hun standaard uitrusting afhalen bij het actiecentrum GVOR. 2 Zie voor adressen en bereikbaarheid bijlage 6 4

5 Planning Productbeschrijving: GVOR start juli gereed eind juli Afstemming met gemeentelijke coördinatoren start augustus gereed augustus Afstemming met geestelijke verzorgers start augustus gereed eind augustus Bijeenkomst 8 oktober met alle betrokken geestelijke verzorgers. Intentieverklaring november 2008 BC december ter kennisname Deelname multidisciplinaire oefening 9 december

6 Hoofdstuk 2 Crisisstructuur Geestelijke Verzorging bij Ongevallen en Rampen Melding van de gemeente aan HS GHOR de Geestelijke Verzorging bij ongevallen en rampen (GVOR) te activeren in een opvangcentrum, bij een bijeenkomst of rouwdienst en/of ten behoeve van nazorg. Bij een kleinschalig incident met grote impact informeert HS GHOR de gemeente over evt. inzet van de GVOR. HS GHOR activeert: Actiecentrum GVOR conform belboom. Belboom stopt nadat het HS GHOR met het eerste aanspreekpunt contact heeft. Actiecentrum 3 richt zich in. Geestelijke verzorgers gaan langs het actiecentrum en halen daar hun standaarduitrusting 4 op. Is het geen specifieke doelgroep dan gaan vertegenwoordigers van het Christendom (ECG of RvK) of Humanistisch Verbond. Betreft het een specifieke doelgroep, dan rechtstreeks door actiecentrum GVOR naar doelgroep vertegenwoordiging. De taken 5 en verantwoordelijkheden van de GVOR vertegenwoordiger in het actiecentrum zijn beschreven. De werkwijze (structuur) is in algemene termen door de GVOR vertegenwoordigers onderschreven. Deze werkwijze is van toepassing in principe voor de gehele regio. De kosten die door de GVOR gemaakt worden bij een inzet worden door de gemeente vergoed, conform de reguliere richtlijnen bij rampen en calamiteiten. De inzet duurt tot zolang deze noodzakelijk is. Er wordt vooraf een inzettijd afgesproken. Is dit niet mogelijk dan zal na 2 uur overleg gepleegd worden tussen actiecentrum GVOR en het HSGHOR en alsnog een inzettijd worden vastgesteld. Na inzet zal er met het actiecentrum GVOR en de ingezette Geestelijk Verzorgers een evaluatie plaatsvinden. Opvang en verzorging 6 Gaat het om een specifieke doelgroep, dan wordt er rechtstreeks door het actiecentrum naar vertegenwoordiging van de doelgroep verwezen. Deze sturen dan de geestelijk verzorgers naar het opvangcentrum Er gaan altijd minimaal 2 personen naar een opvangcentrum. Is het geen specifieke doelgroep dan gaan geestelijk verzorgers van het christendom, ECG of het Humanistisch Verbond naar het opvangcentrum. Eén van de geestelijk verzorgers is aanspreekpunt voor de andere vertegenwoordigers, zoals bv. de centrumleider van de opvang of Leider Psychosociaal Opvang Team (PSHOR) en onderhoudt contact met het actiecentrum GVOR. 3 Het actiecentrum wordt ingericht in de Helperkerk. Mocht dit door onvoorzienbare omstandigheden niet mogelijk zijn, dan wordt de Immanuelkerk beschikbaar gesteld als actiecentrum. In beide kerken ligt het standaard materiaal opgeslagen. 4 Dit zijn hesjes, pen en papier, checklist, het procesplan, legitimatie en situatierapportageformulieren 5 zie bijlage 4 6 Specifiek voor het deelproces opvang en verzorging verantwoordelijkheid gemeente 6

7 De geestelijk verzorger is herkenbaar aan het lichtblauwe hesje met achterop Geestelijk Verzorger. Er wordt een werkstructuur afgesproken tussen de verschillende instanties in het opvangcentrum. In het opvangcentrum is de centrumleider eindverantwoordelijk voor het proces aldaar. Geestelijk Verzorger is autonoom en werkt onder de verantwoordelijkheid van het Actiecentrum GVOR en indirect van het HS GHOR. Als er afgeschaald wordt dan wordt dat beslist door HS GHOR op advies van de centrumleider opvanglocatie. Er vindt een terugkoppeling plaats door HS GHOR met de deelplancoördinator van de gemeente. Uitvaart en herdenken 7 Bij een rouwdienst of herdenking heeft de geestelijk verzorger een aanspreekpunt van de gemeente, zijnde de gemeentelijke vertegenwoordiger ter plaatse. De geestelijk verzorger is herkenbaar aan het lichtblauwe hesje met achterop Geestelijk Verzorger. Er vindt een terugkoppeling plaats door HS GHOR met de deelplancoördinator van de gemeente. Nazorg 8 Bij een verzoek om nazorg 9 vanuit de gemeente wordt in overleg met het Actiecentrum GVOR gekozen voor een passende werkstructuur. Er vindt een afstemming en terugkoppeling plaats door HS GHOR met de deelplancoördinator van de gemeente. 7 Specifiek voor het deelproces uitvaart en herdenken verantwoordelijkheid gemeente 8 Specifiek voor het deelproces nazorg verantwoordelijkheid gemeente 9 Het proces nazorg is nog onvoldoende beschreven. Zodra daar meer helderheid over is worden afspraken gemaakt over de inpassing in het deelplan nazorg. 7

8 Hoofdstuk 3 Werkwijze van de Geestelijke Verzorging bij Ongevallen en Rampen Fasen psychosociale hulpverlening Het proces van de geestelijke hulpverlening kent, net als bij de PSHOR, drie fasen: 1. De acute fase: beslaat de periode direct na de gebeurtenis. Grootschalig optreden: bij een grootschalig optreden duurt de acute fase in principe 3 x 24 uur, met een verlengingsmogelijkheid tot maximaal 7 x 24 uur. De plaats van inzet is voornamelijk in een opvangcentrum. Kleinschalig optreden: de acute fase beslaat de periode direct na de gebeurtenis en duurt in principe 24 uur. Het kleinschalige optreden bestaat ook alleen uit deze acute fase. De benodigde nazorg en verdere hulpverlening wordt door de reguliere hulpverlening uitgevoerd. 2. De eerste nazorgfase: na sluiting van het gemeentelijke opvangcentrum c.q. centra wordt het Actiecentrum GVOR belast met de continuïteit van de geestelijke begeleiding van getroffenen. Tijdsduur van deze fase is ongeveer 3 maanden (maximaal). Na afloop van deze fase wordt het Actiecentrum GVOR afgeschaald. 3. De tweede nazorgfase: de start van deze fase is afhankelijk van de behoeften van de getroffenen en deze fase kan jaren duren. De GHOR is niet verantwoordelijk voor deze fase. De activiteiten op het gebied van geestelijke verzorging die nog nodig zijn dienen ingebed te worden in het Gemeentelijk Proces Nazorg. De ervaring is, dat een integraal nazorgplan, waarin huisvesting, schadeafhandeling, psychosociale hulpverlening en geestelijke verzorging uitgewerkt worden het meest effectief is. In sommige gevallen zal er een aparte projectorganisatie opgericht worden. Registratie GVOR-registratie van slachtoffers Het registreren van contacten met slachtoffers is ook een taak voor de geestelijk verzorgers. Het gaat hierbij vooral om het vastleggen van gegevens van slachtoffers waarmee contact is geweest. De geestelijk verzorgers zullen het actiecentrum GVOR voorzien van deze gegevens. Het actiecentrum zal de gegevens doorsturen naar het HS GHOR. Deze informatie zal worden gebruikt voor onder andere de evaluatie van de inzet. Met betrekking tot de registratie zal uitwisseling plaatsvinden met het CRIB proces van de gemeente. Nazorg Het actiecentrum GVOR adviseert het Hoofd Sectie GHOR over de follow-up van de geestelijke hulpverlening. De uitvoering wordt in principe zo snel mogelijk overgedragen aan de reguliere geestelijke verzorging, tenzij deze niet beschikbaar is. Het Actiecentrum GVOR zorgt voor opvang van de geestelijk verzorgers die ingezet zijn. Er wordt een korte evaluatie gehouden. 8

9 Hoofdstuk 4 Beheer en scholing Beheer Het procesplan wordt jaarlijks geactualiseerd door een medewerker van het bureau GHOR in overleg met de GVOR-partners. De vertegenwoordigers van de participerende instellingen in de GVOR en de Regionaal Geneeskundig Functionaris plaatsen hun handtekening na goedkeuring van de actualisering. Het procesplan wordt door GHOR Groningen verspreid onder relevante organisaties en instellingen. Het GHOR-bureau beheert de verzendlijst voor de verspreiding van het procesplan en de actualisatie. Door de betrokken organisaties wordt de gedetailleerde procedures up to date gehouden, evenals het adressenoverzicht van alle medewerkers van de geestelijke hulpverleningsorganisaties Scholing van deelnemers GVOR De deelnemers aan de GVOR dienen 1 x per jaar geschoold te worden. De scholing zal in overleg tussen de betrokken organisaties en de GHOR worden georganiseerd. Dit zal voornamelijk een bijeenkomst te zijn met daarin de aandacht voornamelijk gericht op de actuele structuur van Crisismanagement. Tevens wordt bekeken of de GVOR mee kan doen aan de jaarlijkse grootschalige multidisciplinaire oefening. 9

10 Hoofdstuk 5 Schema Alarmering Melding deelplancoördinator gemeente van calamiteit aan HS GHOR (via MKA) of Analyse GHOR noodzaak GVOR Verzoek om Geestelijke Verzorging Belboom Actiecentrum GVOR 10 Persoon x van ECG Persoon x van RvK Persoon x van Humanistisch Verbond Persoon x van Islamitische Gemeenschap Specifieke doelgroep Ja Nee Geen specifieke doelgroep Christendom Islam Christendom, of Humanitisch Verbond Jodendom Humanistisch Vervolgtraject Specifieke doelgroep 10 Eerste Lokatie is Helperkerk, bij evt. niet beschikbaar is het de Immanuelkerk Tevens wordt nog gezocht naar een vertegenwoodiger van de Islamitische Gemeenschap om zitting te nemen in het actiecentrum GVOR (vandaar nog de lichtblauwe stippellijnen) 10

11 Hoofdstuk 6 Crisismanagement en positie Geestelijke Verzorging in Opvangcentrum Burgemeester Gemeentelijk Beleidsteam RGF OT bezetting Bezetting opvangcentrum Operationeel leider Politie Brandweer Gemeente Operationeel Team Leider CoPI Eenheden parate diensten + gemeente + voorlichting HS GHOR Voorlichting Gemeente GCC GHOR GVOR Waterschap Opvangcentrum Centrumleider NRK PSHOR Geestelijke Verzorging Behandelcentrum Provincie 11

12 Bijlage 1 Overzicht GVOR organisaties Raad van Kerken Protestantse Gemeente Groningen Gereformeerde kerken Vrijgemaakt Christelijk Gereformeerde Kerk Rooms Katholieke Kerk Baptisten Gemeente Groningen Vrije Baptisten Gemeente Doopsgezinde Gemeente Evangelisch Lutherse Gemeente Remonstrantse Gemeente Groningen Oud-Katholieke parochie Nieuw Apostolische Kerk Russisch Orthodoxe parochie Leger des Heils Evangelisch Contact Groningen Nederlands Gereformeerde Kerk Christelijke Centrum Groningen New Dimension Church Evangelie Gemeente Groningen Noordelijk Heils Gemeente Groningen Ichtus Gemeente Vaders Hart Christen Gemeente Groningen Herstel Gemeente Destiny Church Zevendedagadventisten Volle Evangelische Gemeente Islamitische Gemeenschap Turkse Moskee Selwerd Moskee Humanistisch Verbond Joodse Gemeente 12

13 Bijlage 2 Geestelijke Verzorging Checklist: Geen onderscheid naar levensbeschouwing of godsdienst; Presenteer u als geestelijk verzorger Maak duidelijke afspraken onderling / met Actiecentrum GVOR Bied steun en structuur Aanvaard gevoelens, focus primair op de groep (soms individu) Geef ruimte aan culturele verschillen en uitingen; respecteer deze Openheid: Volg mensen in hun directe behoeften Maak geen afspraken die u niet waar kunt maken Ken uw eigen grenzen en schakel ondersteuning in als dat nodig is Mensen zijn vrijwillig, laat ze gaan (wel registreren) Geef HS GHOR via Actiecentrum GVOR advies over de nazorg Bijlage 3 Voorbeeldhesje GVOR 13

14 Bijlage 4 Taken en verantwoordelijkheden GVOR vertegenwoordiger in het actiecentrum GVOR Levert een bijdrage aan de geestelijke verzorging in de regio Groningen Zorgt voor (eigen) continuïteit in de geestelijke verzorging Draagt zorg voor afstemming met relevante andere hulp- en dienstverleners die betrokken zijn bij de inzet Communiceert met betrokkene(n) conform afgesproken communicatielijnen Registreert zijn/haar activiteiten en houdt een logboek bij Is bekend met de structuur van de rampenbestrijding en de eigen rol daarin Zorgt voor alarmering van de noodzakelijke hoeveelheid geestelijk verzorgers Is adviserend richting HS GHOR inzake de geestelijke verzorging. Meldt knelpunten en denk mee in de verbetering uitvoering van de structuur GVOR Zorgt er voor dat eigen middelen up to date zijn Bijlage 5 Uitrusting De uitrusting van de GVOR ligt in het actiecentrum GVOR. Daarvan is er 1 koffer voor het actiecentrum zelf en 1 voor de geestelijk verzorgers die uitvoerend worden ingezet. In de koffer zitten in ieder geval de volgende zaken: Schrijfblok en pennen Lichtblauwe hes Registratieformulier Verwerkinigsfolders Checklist Het GVOR plan 14

15 Bijlage 6 Ter alarmeren personen Het actiecentrum is voor het HS GHOR het gremium waarmee de communicatie over de geestelijke verzorgen wordt geregeld. Er is besloten dat 6 personen te benaderen zijn om het actiecentrum te activeren. Dit zijn 2 vertegenwoordigers van de Raad van Kerken, 2 van het Evangelisch Contact Groningen en 2 van het Humanistisch Verbond. In het actiecentrum hebben altijd in principe 3 personen 11 zitting. 1. ECG 2. RvK 3 HV 4 ECG 5 RvK 6 HV Het actiecentrum in de Helperkerk, Waldeck Pyrmontplein 13 te Groningen is te bereiken onder nummer: Het actiecentrum in de Immanuelkerk, Overwinningsplein 1 Groningen is te bereiken onder nummer: Bijlage 7 RGF = GHOR = OT = CoPI = PSHOR = NRK = ECG = GCC= RvK= HS GHOR = GVOR = MKA = HV = Afkortingen Regionaal Geneeskundig Functionaris hoogste ambtenaar voor de gezondheidskundige en geneeskundige zaken Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen Operationeel Team tactisch leiding gevend over de calamiteit of ramp Commando Plaats Incident bestrijding ter plaatse + coördinatie Psychosociale hulp bij Ongevallen en Rampen Nederlandse Rode Kruis Evangelisch Contact Groningen Gemeentelijk Coördinatie Centrum Raad van Kerken Hoofd Sectie GHOR tactisch leidinggevende over de calamiteit of ramp Geestelijke Verzorging bij Ongevallen en Rampen Meldkamer Ambulancezorg Humanistisch Verbond 11 Zolang de islamitische gemeenschap nog geen vertegenwoordiger heeft. 15

16 Bijlage 8 Telefoonlijst belangrijke telefoonnummers 16

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inhoud: 1. Doelstelling pag. 3 2. Realisatie pag. 4 3. Begrippen pag. 5 4. Verantwoordelijkheid pag. 6 5. Pastorale verzorger pag. 7 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inho ud: 1. Doelstelling pag. 4 2. Realisatie pag. 5 3. Begrippen pag. 6 4. Verantwoordelijkheid pag. 7 5. Pastorale verzorger pag. 8 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Organisatorisch deel. Geestelijke zorg Deelproces 24b

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Organisatorisch deel. Geestelijke zorg Deelproces 24b Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Organisatorisch deel Geestelijke zorg Deelproces 24b Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2008 Inhoudsopgave organisatorisch

Nadere informatie

PROCESDEELPLAN NR. 18 RAMPENPLAN ZEELAND GEMEENTE X. Psychosociale hulpverlening

PROCESDEELPLAN NR. 18 RAMPENPLAN ZEELAND GEMEENTE X. Psychosociale hulpverlening PROCESDEELPLAN NR. 18 RAMPENPLAN ZEELAND GEMEENTE X Psychosociale hulpverlening INHOUDSOPGAVE 2 Hoofdstuk 1 Procesplan psychosociale hulpverlening Doelstelling 1.1 Inleiding 4 1.2 Doelstelling - 1.3 Doelgroep

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Niveaus in de incident- en crisismanagementorganisatie... 1 1.1 Operationeel niveau...

Nadere informatie

Functies en teams in de rampenbestrijding

Functies en teams in de rampenbestrijding B Functies en teams in de rampenbestrijding De burgemeester - De burgemeester heeft de eindverantwoordelijkheid voor en de algehele leiding bij het bestrijden van incidenten in de eigen gemeente; - De

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB) Deelproces 15. Organisatorisch deel

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB) Deelproces 15. Organisatorisch deel Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB) Deelproces 15 Organisatorisch deel Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december

Nadere informatie

B1 - Basisplan en hoofdprocessen Inleiding en leeswijzer

B1 - Basisplan en hoofdprocessen Inleiding en leeswijzer B1 - Basisplan en hoofdprocessen B1 0 Inleiding en leeswijzer Inleiding In het basisplan ligt het accent op de bestuurlijke, organisatorische en coördinerende elementen bij het bestrijden van een ramp

Nadere informatie

December Deelproces Verslaglegging en archivering

December Deelproces Verslaglegging en archivering December 2006 Deelproces Verslaglegging en archivering Deelproces verslaglegging en archivering December 2006 Inhoudsopgave 1 Algemeen...2 2 Verslaglegging en dossiervorming...2 2.1 Doel...2 2.2 Doelgroep...2

Nadere informatie

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2-0 Overzicht Samenvatting In dit deel is de Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings- Procedure (GRIP) Noord-Holland Noord

Nadere informatie

B6-3 Deelplan Registratie

B6-3 Deelplan Registratie B6-3 Deelplan Registratie B6-3.0 Inleiding en inhoudsopgave Inleiding Bij elk incident en elke ramp, waarbij grotere aantallen personen zijn betrokken, zal snel gevraagd worden naar de identiteit van de

Nadere informatie

Rampenplan gemeente Heerhugowaard. Inhoudsopgave

Rampenplan gemeente Heerhugowaard. Inhoudsopgave Rampenplan gemeente Heerhugowaard Inhoudsopgave Vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders op 08-07-2008 0. Inhoudsopgave Inhoud Dit document bevat de volgende onderwerpen. DEEL A RAMPENPLAN:

Nadere informatie

1 De coördinatie van de inzet

1 De coördinatie van de inzet 1 De coördinatie van de inzet Zodra zich een incident voordoet of dreigt voor te doen, wordt de rampenbestrijdingsorganisatie via het proces van opschaling opgebouwd. Opschalen kan worden gedefinieerd

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Ontruimen en evacueren Deelproces 5. Organisatorisch deel

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Ontruimen en evacueren Deelproces 5. Organisatorisch deel Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Ontruimen en evacueren Deelproces 5 Organisatorisch deel Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2008 Inhoudsopgave organisatorisch

Nadere informatie

Bijlagenboek. Processen Bevolkingszorg

Bijlagenboek. Processen Bevolkingszorg Bijlagenboek Processen Bevolkingszorg Dit bijlagenboek is voor het laatst herzien op : 10-12-2013 Colofon Format: Bureau Bevolkingszorg Actualisatie: Bureau Bevolkingszorg Versie geschiedenis: Versiedatum

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP)

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Inleiding Een goede coördinatie tussen betrokken hulpdiensten is bij de bestrijding van complexe incidenten van groot belang. Het model voor

Nadere informatie

PLAN INZET PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING BIJ ONGEVALLEN EN RAMPEN (PSHOR) Psychosociale Hulpverlening bij Incidenten (PSHI)

PLAN INZET PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING BIJ ONGEVALLEN EN RAMPEN (PSHOR) Psychosociale Hulpverlening bij Incidenten (PSHI) Regio Zuidoost-Brabant PLAN INZET PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING BIJ ONGEVALLEN EN RAMPEN (PSHOR) EN Psychosociale Hulpverlening bij Incidenten (PSHI) Eindhoven, mei 2007 (versie 2) INHOUDSOPGAVE Pagina INLEIDING

Nadere informatie

mei 2008 ERO VGWM Gezondheid Veiligheid Welzijn VGWM A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert!

mei 2008 ERO VGWM Gezondheid Veiligheid Welzijn VGWM A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert! mei 2008 VGWM A WAY OF LIVING Veiligheid Gezondheid Welzijn Milieu VGWM Standaards voor professionals, wees alert! Werk veilig of werk niet Het werken op een locatie is niet altijd zonder risico s. Theoretisch

Nadere informatie

B & W-nota. Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem

B & W-nota. Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem B & W-nota Portefeuille mr. J.J.H. Pop Auteur P. Abma Telefoon 023 5114489 E-mail: pabma@haarlem.nl PD/Veiligheid/2005/547

Nadere informatie

GGD Rampenopvangplan Flevoland

GGD Rampenopvangplan Flevoland GGD Rampenopvangplan Flevoland Opsteller M. Vluggen Bedrijfsonderdeel GGD Flevoland Afdeling GHOR Versie 2.0 Datum 31 mei 2011 Status Vastgesteld Vaststelling door / datum MT GGD 6 juni 2011 Inhoudsopgave

Nadere informatie

GRIP-teams en kernbezetting

GRIP-teams en kernbezetting GR P Wat is GRIP? GRIP is de afkorting van Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure en staat voor: het snel en multidisciplinair organiseren van de juiste mensen en middelen die nodig

Nadere informatie

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD 2012 Inhoudsopgave Inleiding...2 Bedrijfsprocessen...2 Regionaal Beleidsteam...6 Gemeentelijk Beleidsteam...10 Regionaal Operationeel Team...12

Nadere informatie

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Crisismodel GHOR Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Status Definitief Besluit Raad DPG d.d. 26 april 2013 Beheer PGVN

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Centrale Registratie Afhandeling Schaden (CRAS) Deelproces 25. Organisatorisch deel

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Centrale Registratie Afhandeling Schaden (CRAS) Deelproces 25. Organisatorisch deel Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Centrale Registratie Afhandeling Schaden (CRAS) Deelproces 25 Organisatorisch deel Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december

Nadere informatie

Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN

Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN versie 3 april 2014 Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN Over dit document Versie 3 april 2014 Inhoud Het productenboek

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst. Huisartsenzorg. GHOR Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

Samenwerkingsovereenkomst. Huisartsenzorg. GHOR Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond Samenwerkingsovereenkomst Huisartsenzorg en GHOR Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond Vastgesteld op 1 juli 2013 te Rotterdam Inhoudsopgave I. Partijen... 3 II. Overwegingen... 3 III. Doel en begrippen...

Nadere informatie

Landelijk Model Procesplan. Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen. Uitgave: Raad van RGF'en, in samenwerking met OPRON en IPSHOR

Landelijk Model Procesplan. Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen. Uitgave: Raad van RGF'en, in samenwerking met OPRON en IPSHOR Landelijk Model Procesplan Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Uitgave: Raad van RGF'en, in samenwerking met OPRON en IPSHOR Versie 1.0 vastgesteld door Raad van RGF en op 12 februari

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg Samenhang GHOR Zuid-Holland Zuid uw veiligheid, onze zorg De GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening

Nadere informatie

B4 - Hoofdproces Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen

B4 - Hoofdproces Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen B4 - Hoofdproces Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen B4-0 Inleiding en leeswijzer Inleiding Dit deelplan heeft betrekking op de wijze van organisatie van de Geneeskundige Hulpverlening

Nadere informatie

Status: vastgesteld dd. 17-10-2006 Datum: 30-08-2005. Procesbeschrijving PSHOR GHOR Gelderland Midden (Proces 10)

Status: vastgesteld dd. 17-10-2006 Datum: 30-08-2005. Procesbeschrijving PSHOR GHOR Gelderland Midden (Proces 10) Status: vastgesteld dd. 17-10-2006 Datum: 30-08-2005 Procesbeschrijving PSHOR GHOR Gelderland Midden (Proces 10) Inhoudsopgave 1. Inleiding...1 1.1 Doel van het Procesplan PSHOR... 1 1.2 Probleembeschrijving...

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek Geestelijke zorg. Deelproces 24b. Versie 24b/2007 Datum: 19 juni 2007

Gemeentelijk Draaiboek Geestelijke zorg. Deelproces 24b. Versie 24b/2007 Datum: 19 juni 2007 Gemeentelijk Draaiboek Geestelijke zorg Deelproces 24b Versie 24b/2007 Datum: 19 juni 2007 Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 3 juli 2007 P.S.M. Perriëns Secretaris R.A.L. Severijns Burgemeester

Nadere informatie

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman DE NIEUWE GHOR 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman De GHOR komt in de pubertijd 13 jaar WAT NU? Andere omgeving Nieuwe Rector Nieuwe conrectrice De werelden van zorg en veiligheid Wetgeving Departement Sturing

Nadere informatie

sychosociale specten an crises en Psychosociale aspecten van crises en rampen Psychosociale aspecten van crises en rampen

sychosociale specten an crises en Psychosociale aspecten van crises en rampen Psychosociale aspecten van crises en rampen sychosociale specten Psychosociale aspecten van crises en rampen an crises en Psychosociale aspecten van crises en rampen Preparatie, crisismanagement, opvang en nazorg Fotografie: Hollandse Hoogte Psychosociale

Nadere informatie

Introductie rampenplan Overzicht

Introductie rampenplan Overzicht Introductie rampenplan Overzicht Inleiding Dit deel vormt een introductie op het rampenplan. Inhoud Dit deel behandelt de volgende onderwerpen: Onderwerp Voorwoord en leeswijzer Onderdelen rampenplan:

Nadere informatie

Beschrijving operationeel proces politie Ontruimen en evacueren

Beschrijving operationeel proces politie Ontruimen en evacueren Beschrijving operationeel proces politie Ontruimen en evacueren December 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Doel... 2 3. Doelgroep... 2 4. Kritische proceselementen... 2 5. Uitvoering: activiteiten

Nadere informatie

1. Voorzitter CT (per pand)

1. Voorzitter CT (per pand) BCM Voorbeeld Bijlage 15 : Functietaken/profielen 1. Voorzitter Coordinatieteam (CT, per pand) 2. Hoofd (centrale) CalamiteitenOrganisatie (HCO in het CT ) 3. Voorzitter Crisis Management Team (CMT op

Nadere informatie

Grootschalige Geneeskundige Bijstand Geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten

Grootschalige Geneeskundige Bijstand Geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten Grootschalige Geneeskundige Bijstand Geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten Roel Kerkhoff Beleidsmedewerker GHOR Reggie Diets Regionaal Opleidingscoördinator RAV / Officier van Dienst Geneeskundig

Nadere informatie

Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK

Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK Risico- en crisisbeheersing Brandweer Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GMK) Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK Wie

Nadere informatie

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden B.1 1. Algemeen Onderwerp: Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden Implementatie Slachtoffer Informatie Systematiek (SIS) in de VRHM en opzeggen convenanten Nederlandse Rode Kruis Opgesteld door:

Nadere informatie

Crisismanagement Groningen. Basismodule

Crisismanagement Groningen. Basismodule Crisismanagement Groningen Basismodule Doel van de module Kennismaken met crisismanagement Groningen Inzicht krijgen in rollen en taken Beeld krijgen bij samenwerken in de crisis-organisatie Programma

Nadere informatie

Deel 4. Informatiebronnen, taakkaarten en bijlagen. Versie 2.0

Deel 4. Informatiebronnen, taakkaarten en bijlagen. Versie 2.0 Deel 4 Informatiebronnen, Versie 2.0 Inhoudsopgave 1. Informatiebronnen... 3 1.1 Leidraad COBRA... 3 1.2 4all... 3 1.3 Witte kaart voor zorgcontinuïteit en rampenbestrijding... 4 1.4 Risicokaart (www.risicokaart.nl

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Toegankelijk en begaanbaar maken Deelproces 20. Organisatorisch deel

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Toegankelijk en begaanbaar maken Deelproces 20. Organisatorisch deel Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Toegankelijk en begaanbaar maken Deelproces 20 Organisatorisch deel Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Inhoudsopgave Grip op hulpverlening 4 Routinefase 6 GRIP 1 8 GRIP 2 12 GRIP 3 18 GRIP 4 24 Gebruikte afkortingen 30 4 Grip op hulpverlening Dit boekje bevat de samenvatting

Nadere informatie

Verbetercheck ongewenst gedrag VVT Workshop ongewenst gedrag

Verbetercheck ongewenst gedrag VVT Workshop ongewenst gedrag Verbetercheck ongewenst gedrag VVT Workshop ongewenst gedrag Vul deze verbetercheck in om zicht te krijgen op waar uw organisatie staat met de aanpak rond ongewenst gedrag. Aan de hand van de scores kunt

Nadere informatie

Omgevingszorg. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg

Omgevingszorg. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Omgevingszorg Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Omgevingszorg Handboek Bevolkingszorg Deel D Datum: Kenmerk: Auteurs: Werkgroep Regionaal Crisisplan Bevolkingszorg Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Voorzitter Crisisbeleidsteam

Voorzitter Crisisbeleidsteam - generieke - - Voorzitter Crisisbeleidsteam Naam: Reguliere functie: Crisisfunctie sinds: ROP-coördinator: Organisatie: Periode: Typering van de functie De voorzitter van het Crisisbeleidsteam is (in

Nadere informatie

Landelijk Protocol Coördinatie Grootschalige Brandwonden Incidenten, openbaar

Landelijk Protocol Coördinatie Grootschalige Brandwonden Incidenten, openbaar Landelijk Protocol Coördinatie Grootschalige Brandwonden Incidenten, openbaar Doelstellingen: Het Landelijk Protocol Coördinatie Grootschalige Brandwonden Incidenten (LPCGBI) heeft twee doelstellingen

Nadere informatie

2 7 ^OV. 2012 2012-49.430/48/A.24, BJC 425023 Gerritsen N. (050)316 4026 n.gerritsen(gprovinciegroningen.nl 1

2 7 ^OV. 2012 2012-49.430/48/A.24, BJC 425023 Gerritsen N. (050)316 4026 n.gerritsen(gprovinciegroningen.nl 1 iii»;»b».«33!.g3iffl:ba3aiieiba Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten Postbus 610 9700 AP Groningen 050 316 49 II Jt t / 1

Nadere informatie

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor opvang bij ernstige incidenten Sint Clemensschool School Sint Clemensschool Bevoegd gezag Stichting Catent Bestuursnummer

Nadere informatie

Oefenkalender Veiligheidsregio Flevoland

Oefenkalender Veiligheidsregio Flevoland 0 Oefenkalender Veiligheidsregio J a n u a r i 0 GHOR oefening CGV met VC Oefening Outbreak infectieziekte voor GGD ism GHOR Brandweer Oefening basisvaardigheden piketofficieren Brandweer Oefening basisvaardigheden

Nadere informatie

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen Toetsingskader en positiebepalingssystematiek (definitieve versie) Inhoudsopgave Inleiding. Verdeling in oordeel, hoofdonderwerpen, onderwerpen, hoofd- en subaspecten. Banden voor positiebepaling. Prestatieniveaus.

Nadere informatie

Beschrijving van de organisatie, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Beschrijving van de organisatie, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Beschrijving van de organisatie, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. 1 Inhoud Processen per kolom / hulpdienst Netcentrisch werken GRIP-opschaling

Nadere informatie

Oplegvel. Onderwerp Regionaal convenant Opvang en Verzorging met het Nederlandse Rode Kruis B&W:

Oplegvel. Onderwerp Regionaal convenant Opvang en Verzorging met het Nederlandse Rode Kruis B&W: Oplegvel Onderwerp Regionaal convenant Opvang en Verzorging met het Nederlandse Rode Kruis Portefeuille mr. B. B. Schneiders Auteur drs. G.E. Sterken Telefoon 5113837 E-mail: gesterken@haarlem.nl VVH/VHR

Nadere informatie

Ondersteuning. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg

Ondersteuning. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Ondersteuning Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Ondersteuning Handboek Bevolkingszorg Deel F Datum: Kenmerk: Auteurs: Werkgroep Regionaal Crisisplan Bevolkingszorg Pagina 2 van 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Toelichting RADAR. Pagina 1 van 8

Toelichting RADAR. Pagina 1 van 8 Toelichting RADAR Inleiding De ambitie van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is dat eind 2009 de (organisatie van de) rampenbestrijding en crisisbeheersing op orde moet zijn

Nadere informatie

Bijlage A bij voorstel Systeemoefening VRU 2013

Bijlage A bij voorstel Systeemoefening VRU 2013 Bijlage A bij voorstel Systeemoefening VRU 2013 1 Rapportage Systeemoefening VRU 4 december 2013 2 Inleiding Voor u ligt het ingevulde toetsingskader van de Inspectie Veiligheid & Justitie (IV&J). De gegevens,

Nadere informatie

Inzetvoorstellen en codes

Inzetvoorstellen en codes Inzetvoorstellen en codes GHOR Groningen en de Meldkamer Ambulancezorg werken bij grootschalige calamiteiten met inzetvoorstellen. Een inzetvoorstel geeft aan hoeveel ambulances, functionarissen en eventueel

Nadere informatie

Geneeskundige Hulpverlening

Geneeskundige Hulpverlening Veiligheidsregio Utrecht Bureau GHOR Utrecht November 2008 Draaiboek Titel Draaiboek coördinator Doelstelling Doelgroep Verantwoordelijkheid Taken Aandachtspunten Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Geneeskundige

Nadere informatie

Productbeschrijvingen (proces)specifiek

Productbeschrijvingen (proces)specifiek en (proces)specifiek 118 Omgevingsanalyse Inzicht verkrijgen in wat zich in de buitenwereld (bij media, bij het publiek en op het internet) afspeelt, welk gevoel in de samenleving bestaat over de ramp

Nadere informatie

Overeenkomst Groene Hart Ziekenhuis - Veiligheidsregio Hollands Midden

Overeenkomst Groene Hart Ziekenhuis - Veiligheidsregio Hollands Midden Overeenkomst Groene Hart Ziekenhuis - Veiligheidsregio Hollands Midden B.7 bijlage 2 Ondergetekenden, en de Veiligheidsregio Hollands Midden, gevestigd te Leiden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door drs.

Nadere informatie

GEMEENTE HAREN. : Verbetering crisismanagenent

GEMEENTE HAREN. : Verbetering crisismanagenent GEMEENTE HAREN Voorstel aan : de gemeenteraad d.d. 19 mei 2003 Behandeling in commissie : Grondgebiedszaken en Algemeen Bestuursbeleid d.d. 7 mei 2003 Nummer : Onderwerp Bijlage(n) : 1 : Verbetering crisismanagenent

Nadere informatie

AGENDAPUNT NR: 2008.0.106.306. Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 24 november 2008. Pagina 1 van 12

AGENDAPUNT NR: 2008.0.106.306. Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 24 november 2008. Pagina 1 van 12 AGENDAPUNT NR: 2008.0.106.306 Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 24 november 2008 Pagina 1 van 12 Collegenota Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2008.0.106.306 Datum Zaaknummer 2008-11-01858

Nadere informatie

A 2015 N 51 PUBLICATIEBLAD

A 2015 N 51 PUBLICATIEBLAD A 2015 N 51 PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT van de 4 de augustus 2015, no. 15/2524, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Landsverordening rampenbestrijding D e G o u v e r n e u r v a

Nadere informatie

PLAN CRISISMANAGEMENT

PLAN CRISISMANAGEMENT PLAN CRISISMANAGEMENT Rampenplan van de gemeente Tilburg Vastgesteld door het college op 19 juli 2005 Productie: Informatie: Gemeente Tilburg, Concernstaf, afdeling Bestuursadvisering Johan Geijsels, bestuursadviseur

Nadere informatie

CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID

CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GGD AMSTERDAM EN VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND BIJ RAMPEN EN CRISES 2012 CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID Pagina 1 van 20 Ondergetekenden: en de

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR54284_1 1 juni 2016 Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding De raad van de gemeente Leek; gelet op: - artikel 1, tweede lid, artikel 12

Nadere informatie

WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN. Onderdeel van Twente Safety Campus

WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN. Onderdeel van Twente Safety Campus WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN Onderdeel van Twente Safety Campus 1 2 De totstandkoming van Safety Care Center is ontstaan na een gedeelde behoefte om specifiek voor organisaties in

Nadere informatie

Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders

Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders Gecoördineerde afstemming communicatie bij sociale calamiteiten Inleiding Sinds de transitie van WMO-voorzieningen en jeugdzorg is de gemeente verantwoordelijk

Nadere informatie

VEILIGHEIDSBELEID RAMPENBESTRIJDING GEMEENTE SMALLINGERLAND. Het is niet te hopen dát er een ramp gebeurt in onze gemeente of ergens anders.

VEILIGHEIDSBELEID RAMPENBESTRIJDING GEMEENTE SMALLINGERLAND. Het is niet te hopen dát er een ramp gebeurt in onze gemeente of ergens anders. VEILIGHEIDSBELEID EN RAMPENBESTRIJDING GEMEENTE SMALLINGERLAND Het is niet te hopen dát er een ramp gebeurt in onze gemeente of ergens anders. We kunnen met z'n allen wel proberen onveilige situaties te

Nadere informatie

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Ivonne Vliek Veiligheidsregio Utrecht i.vliek@vru.nl / 088-878 4137 GHOR BGC Geneeskundige Hulpverlening Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing

Nadere informatie

Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag

Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag Ondergetekenden - (naam + functie), namens Gemeente Den Haag -, namens Regiopolitie Haaglanden, -, namens Algemeen Maatschappelijk Werk Den Haag, bestaande

Nadere informatie

voor Hulpverlenend Personeel VNOG

voor Hulpverlenend Personeel VNOG Organisatie: Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland Regie: Sector Risicobeheersing Voorbereiding: RC BOT Status: voor Hulpverlenend Personeel Pagina: Pagina 1 van 9 Regionale Regeling TraumaNazorg

Nadere informatie

CONVENANT SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES. Huisartsen Noord-Holland Noord. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

CONVENANT SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES. Huisartsen Noord-Holland Noord. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord CONVENANT SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES Huisartsen Noord-Holland Noord en Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Pagina 1 van 11 Ondergetekenden: Partijen De Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

Draaiboek Zwaar weer Gemeente Rijssen-Holten Vastgesteld door B&W op: 12 november 2002

Draaiboek Zwaar weer Gemeente Rijssen-Holten Vastgesteld door B&W op: 12 november 2002 Draaiboek Zwaar weer Gemeente Rijssen-Holten Vastgesteld door B&W op: 12 november 2002 Wijzigingen Datum Aard van de wijziging Paraaf 27 april 2004 - RAC vervangen door meldkamer Twente - Regionale Brandweer

Nadere informatie

Convenant. Huisartsenzorg Friesland GHOR Fryslân GGD Fryslân

Convenant. Huisartsenzorg Friesland GHOR Fryslân GGD Fryslân Convenant Huisartsenzorg Friesland GHOR Fryslân GGD Fryslân Inhoudsopgave Partijen Overwegingen Doel en begrippen Verantwoordelijkheden Grootschalige infectieziektebestrijding Flitsramp (opgeschaalde acute

Nadere informatie

REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009. Procesmodellen

REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009. Procesmodellen REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009 Het Referentiekader Regionaal Crisisplan 2009 Leeswijzer Begin vorig jaar is het projectteam Regionaal Crisisplan, in opdracht van de Veiligheidskoepels, gestart

Nadere informatie

Wat betekent de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) voor het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ)?

Wat betekent de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) voor het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ)? Wat betekent de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) voor het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ)? Een toelichting voor de acute zorg op de gewijzigde Wet publieke gezondheid Februari 2012 Aanleiding Vanaf

Nadere informatie

Handboek Bevolkingszorg

Handboek Bevolkingszorg Handboek Bevolkingszorg Opzet Handboek Bevolkingszorg Dit hoofdstuk is opgedeeld in vijf delen. Deel A bevat de samenvattingen van de vijf taakorganisaties bevolkingszorg. De delen B tot en met F bevatten

Nadere informatie

Partijen: Het Röpcke-Zweers ziekenhuis, hierna te noemen 'het ziekenhuis', vertegenwoordigd door mevr. P. Terwijn, lid Raad van Bestuur,

Partijen: Het Röpcke-Zweers ziekenhuis, hierna te noemen 'het ziekenhuis', vertegenwoordigd door mevr. P. Terwijn, lid Raad van Bestuur, Overeenkomst tussen Veiligheidsregio IJsselland en de Saxenburgh Groep, Röpcke-Zweers Ziekenhuis, over de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen, rampen en crises Partijen: Het Röpcke-Zweers ziekenhuis,

Nadere informatie

B6 1 Deelplan Opvang en Verzorging

B6 1 Deelplan Opvang en Verzorging B6 1 Deelplan Opvang en Verzorging B6-1.0 Inleiding en leeswijzer Inleiding Om een goede voorbereiding op de rampenbestrijding te garanderen schrijft de Wet rampen en zware ongevallen voor dat iedere gemeente

Nadere informatie

Stand van zaken Gemeentelijke Crisisbeheersing IJsselstein 2011

Stand van zaken Gemeentelijke Crisisbeheersing IJsselstein 2011 Stand van zaken Gemeentelijke Crisisbeheersing IJsselstein 2011 Goed voorbereid zijn, heb je zelf in de hand Ernout van Gils Beleidsadviseur Veiligheid Beleid en Strategie Datum: 1 december 2011 INHOUD

Nadere informatie

LEIDRAADCOBRA. continuïteit van zorg bij rampen in organisaties voor verpleging en verzorging. GHOR Groningen

LEIDRAADCOBRA. continuïteit van zorg bij rampen in organisaties voor verpleging en verzorging. GHOR Groningen LEIDRAADCOBRA continuïteit van zorg bij rampen in organisaties voor verpleging en verzorging GHOR Groningen Leidraad COBRA Continuïteit van zorg bij rampen in organisaties voor verpleging en verzorging

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Organisatorisch deel. Opvang en verzorging Deelproces 14

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Organisatorisch deel. Opvang en verzorging Deelproces 14 Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Organisatorisch deel Opvang en verzorging Deelproces 14 Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2008 Inhoudsopgave organisatorisch

Nadere informatie

Format Zorgcontinuïteitsplan

Format Zorgcontinuïteitsplan Format Zorgcontinuïteitsplan LOGO zorginstelling Locatie: naam locatie!!! Pers niet te woord staan!!! Dit wordt gedaan door de overkoepelende organisatie of de gemeente. 1 1. Sluiting van (delen van) de

Nadere informatie

Crisisplan HAWB Scenario. Flitsrampen CRBN-E. Huisartsenzorg West Brabant

Crisisplan HAWB Scenario. Flitsrampen CRBN-E. Huisartsenzorg West Brabant Crisisplan HAWB Scenario Flitsrampen CRBN-E Huisartsenzorg West Brabant Colofon Versie: 2015-11-02 Auteurs: Erik Stevens Huisartsenkring West-Brabant Karin Kwekkeboom Stichting Huisartsenposten West-Brabant

Nadere informatie

Overeenkomst betreffende de samenwerking tussen

Overeenkomst betreffende de samenwerking tussen Overeenkomst betreffende de samenwerking tussen Veiligheidsregio Zeeland & Ziekenhuis ZorgSaam & Ziekenhuis ADRZ. 2/10 Overeenkomst betreffendee de samenwerking tussen de Veiligheidsregio Zeeland en de

Nadere informatie

Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant. Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg

Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant. Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg Colofon Opdrachtgever dhr. H.A.M. Arkesteijn Auteur(s) mw. D. Aarts dhr. B.M.J. Peute Versie geschiedenis: Versiedatum Veranderingen

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

Rampenplan Gemeente Assen 2007 Deel IX: Deelproces Verslaglegging en archivering

Rampenplan Gemeente Assen 2007 Deel IX: Deelproces Verslaglegging en archivering Rampenplan Gemeente Assen 2007 Deel IX: Deelproces Verslaglegging en archivering Rampenplan Gemeente Assen 2007 versie 9 mei 2007 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 2 2 Verslaglegging en dossiervorming... 2

Nadere informatie

Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo)

Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo) Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo) Erratum Calamiteitencoördinator (CaCo) Dit erratum geeft invulling aan de huidige taakopvatting en werkwijze van de CaCo en dient

Nadere informatie

Leidraad COBRA. Continuïteit van zorg bij rampen in organisaties voor verpleging en verzorging. Groningen

Leidraad COBRA. Continuïteit van zorg bij rampen in organisaties voor verpleging en verzorging. Groningen Leidraad COBRA Leidraad COBRA Continuïteit van zorg bij rampen in organisaties voor verpleging en verzorging GHOR Groningen GHOR Groningen is onderdeel van GGD Groningen Groningen Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

en de onderwerpen die bij het totstandkoming van dit crisisplan relevant zijn.

en de onderwerpen die bij het totstandkoming van dit crisisplan relevant zijn. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Vaststellen deelplannen GHOR (onderdeel Crisisplan) Portefeuillehouder drs. Th.L.N. Weterings Collegevergadering 30 jutli 2009 Inlichtingen Linda BOUW (023

Nadere informatie

Oefenen inzet ambulancezorg bij rampen en grootschalige ongevallen.

Oefenen inzet ambulancezorg bij rampen en grootschalige ongevallen. Oefenen inzet ambulancezorg bij rampen en grootschalige ongevallen. Inleiding Het vermogen om zo goed mogelijk de gevolgen van rampen en grootschalige, zware ongevallen te bestrijden vergt van onder meer

Nadere informatie

Klachtenreglement 2015

Klachtenreglement 2015 Klachtenreglement 2015 1.0 Doel & toepassingsgebied Doel Toepassingsgebied Datum opstellen Januari 2015 Frequentie evaluatie Dit reglement beschrijft de wijze waarop de organisatie en zorgverleners omgaan

Nadere informatie

Fase 1: Alarmeren. Stap 1. Stap 2. Stap 3. Actie. Toelichting. Betrokken partijen. Betrokken partijen. Actie. Toelichting. Betrokken partijen

Fase 1: Alarmeren. Stap 1. Stap 2. Stap 3. Actie. Toelichting. Betrokken partijen. Betrokken partijen. Actie. Toelichting. Betrokken partijen Draaiboek Brand 2016 Het Draaiboek Brand is onderdeel van het Protocol Grootschalige calamiteiten van het Verbond van Verzekeraars. In het draaiboek is beschreven hoe de coördinatie vanuit de branche Brand

Nadere informatie

Bedrijfsmaatschappelijk werker

Bedrijfsmaatschappelijk werker Bedrijfsmaatschappelijk werker Doel Verlenen van hulp aan werknemers met (dreigende) (psycho)sociale moeilijkheden, alsmede adviseren van leidinggevenden over (psycho)sociale vraagstukken, binnen het sociaal

Nadere informatie

LEIDRAAD EVACUATIE ZORGINSTELLINGEN

LEIDRAAD EVACUATIE ZORGINSTELLINGEN Januari 2009 Overname van teksten uit de leidraad evacuatie zorginstellingen is toegestaan. Beide GHOR bureaus worden hierover graag geïnformeerd. ghor@vnog.nl secretariaat@ghor.gelderland-zuid.nl LEIDRAAD

Nadere informatie