Aan Regiegroep Aan Veiligheidsdirectie Goedkeuring Dagelijks bestuur Vaststelling Algemeen Bestuur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan Regiegroep 17.02.2014. Aan Veiligheidsdirectie 27.02.2014. Goedkeuring Dagelijks bestuur 26.03.2014. Vaststelling Algemeen Bestuur 09.04."

Transcriptie

1 Voorstel CONCEPT AGP 12 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 9 april 2014 Bijlage : 1 Steller : Ruud Huveneers Onderwerp : Continuïteitsplan sleutelfunctionarissen hoofdstructuur Algemene toelichting De Veiligheidsregio Brabant-Noord draagt zorg voor de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Om te garanderen dat de crisisorganisatie in staat is onafgebroken te functioneren, ook bij gebrek aan personeel, is een continuïteitsplan opgesteld. Primair ligt de focus op het beschrijven en borgen van de continuïteit van de crisisorganisatie binnen de VR BN. Op termijn zal de VR BZO waarschijnlijk ook een dergelijk plan gaan opstellen, dan kan verder worden afgestemd met voorliggend plan. Het Continuïteitsplan sleutelfunctionarissen hoofdstructuur VR BN geeft een drietal opties, bij het in geding komen van de continuïteit: 1 Achtervang door vrije instroom 2 Achtervang door gebruik te maken van functionarissen uit andere regio s of het landelijk operationeel coördinatiecentrum (LOCC) 3 Het overdragen van het incident aan de Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost De dienstdoende Operationeel Leider bepaalt, indien nodig in overleg met de voorzitter van de veiligheidsregio of optie 3 wordt gehanteerd als de continuïteit door gebrek aan personeel voor het bemensen van de sleutelfuncties tijdens een crisis in gevaar komt. Procesgang Processtap Datum Aan Regiegroep Aan Veiligheidsdirectie Goedkeuring Dagelijks bestuur Vaststelling Algemeen Bestuur Voorstel Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord wordt voorgesteld om: 1. Het Continuïteitsplan sleutelfunctionarissen hoofdstructuur Veiligheidsregio Brabant-Noord vast te stellen. Akkoord Ja Nee Secretaris: Paraaf: Bijlage(s) 1. Continuïteitsplan sleutelfunctionarissen hoofdstructuur VR BN. AGP 12 ABVRBN Voorstel Continuïteitsplan hoofdstructuur Brabant-Noord.docxPagina 1 van 1

2 AGP 12 ABVRBN , bijlage 1 Continuïteitsplan Sleutelfunctionarissen hoofdstructuur Colofon Titel Auteur Opdrachtgever : Continuïteitsplan bij uitval personeel : R. Huveneers, Veiligheidsbureau VRBN : Veiligheidsdirectie Brabant-Noord versie : 0.1 datum: : 17 februari

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding Doel en afbakening Uitgangspunten Relatie met andere plannen De crisisorganisatie Hoofdstructuur crisisorganisatie Invulling crisisteams Kwetsbaarheid invulling sleutelfunctionarissen Opties bij vervanging en aflossing van personeel... 9

4 1. Inleiding De Veiligheidsregio Brabant-Noord draagt zorg voor de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing, zodat deze in staat is gedurende een ramp of crisis onafgebroken te functioneren. Om dit te garanderen is het noodzakelijk dat de veiligheidsregio een continuïteitsplan heeft voor de eigen organisatie en de betrokken operationele diensten, zodat zij functionarissen heeft om deze taak te blijven volbrengen, ondanks dat de organisatie zelf slachtoffer is van een incident of crisis. Dit Continuïteitsplan Sleutelfunctionarissen Hoofdstructuur gaat uit van een All hazards approach en een continue dekking. Dus voor alle mogelijke scenario s met effecten voor onbepaalde tijd is een vangnet georganiseerd. 1.1 Doel en afbakening Het Continuïteitsplan Sleutelfunctionarissen Hoofdstructuur geeft inzicht hoe Veiligheidsregio Brabant-Noord (VRBN) bij uitval van of schaarste van personeel de continuïteit zal waarborgen, zodat processen in de opgeschaalde situatie (GRIP) gecontinueerd kunnen worden. Denk hierbij aan: aflossing van sleutelfunctionarissen bij langdurende incidenten; het coördineren van meerdere grootschalige incidenten tegelijkertijd; uitval van personeel door bijvoorbeeld een griepgolf. Het gaat dus niet om te nemen maatregelen om te voorkomen dat uitval van personeel plaatsvindt, maar om maatregelen om ervoor te zorgen dat de crisisorganisatie desondanks operationeel blijft. Dit plan heeft geen externe focus en heeft dus géén betrekking op wat VRBN te doen staat in geval van bijvoorbeeld een grieppandemie richting burgers en bedrijven, daarvoor dient andere planvorming. We zijn ons bewust dat in de realiteit de twee situaties dikwijls hand in hand gaan. Dit plan is bestemd voor de functionarissen die de (eind)verantwoordelijkheid dragen voor de inzet van hulpverleningspersoneel in de voorbereiding of tijdens een crisis: Op bestuurlijk niveau: de voorzitter van de veiligheidsregio en betrokken burgemeesters Op tactisch/operationeel niveau tijdens een crisis: de Operationeel Leider (als Leider van het Operationeel Team) en de Algemeen Commandanten. Op tactisch/operationeel niveau tijdens de voorbereiding: de directeuren van de hulpverleningsdiensten en de gemeentesecretarissen. 1.2 Uitgangspunten Bij het vervangen van functionarissen bij schaarste is uitgegaan van de volgende uitgangspunten: De functionarissen die aflossen of vervangen voldoen aan hetzelfde competentieprofiel met daarbij horende opleidingen en zijn voldoende geoefend om de functie uit te voeren 1. De functionarissen die aflossen of vervangen beschikken in principe niet over voorrangsvoertuigen, maar zijn wel bereikbaar via pager of telefoon. 1.3 Relatie met andere plannen Dit continuïteitsplan sluit aan op bestaande planvorming. De meest relevante (operationele) plannen welke een relatie hebben met dit plan zijn de volgende: Continuïteitsplan Uitval ICT en elektriciteit VR BN 2014 Regionaal Crisisplan deel 1 en 2 VR BN 2013 Regionaal Risicoprofiel VR BN 2011 Regeling Operationele Leiding VR BN De opleidingen voor operationele functionarissen en de hoofdstructuur met bijbehorende processen en taken zijn op nationaal niveau georganiseerd en ontwikkeld en de relevante eisen uit wetgeving zijn hierin gelijk. Functionarissen uit andere regio s inzetten is daarmee uit kwalitatief oogpunt acceptabel. 3

5 2 De crisisorganisatie 2.1 Hoofdstructuur crisisorganisatie. In het Regionaal Crisisplan staat beschreven welke processen er tijdens een crisis kunnen worden opgestart door de hulpverleningsdiensten en welke sleutelfunctionarissen hierin een rol spelen; verticaal de hoofdprocessen en horizontaal de ondersteunende processen. Dit laatste om aan te geven dat de ondersteunende processen voor elke hulpverleningsdienst gelden (zie onderstaande afbeelding). Aan de belangrijkste sleutelfuncties zijn wettelijk maximale opkomsttijden gekoppeld. De hoofdprocessen kunnen naar behoefte worden opgestart (knoppenmodel). Op het niveau van het Operationeel Team vallen de hoofdprocessen onder de Algemeen Commandant van de betreffende dienst. Deze functionaris wordt dan ook als lid van het Operationeel Team gealarmeerd. Meestal is het niet nodig per proces een leidinggevende te alarmeren, de aanwezigheid van de Algemeen Commandanten en de Informatiemanager volstaat dan. De ondersteunende processen dienen als olie in de machine en zijn dus onmisbaar. Echter bij schaarste kunnen de belangrijkste resources door de Algemeen Commandanten worden uitgevoerd. Bij de geneeskundige zorg ligt dit genuanceerder. De functies HIN en HON binnen de Sectie Geneeskundige Zorg zijn onmisbaar in het aansturen van de hoofdprocessen aangezien de Geneeskundige Zorg géén staande organisatie is, maar afhankelijk is van een breed scala aan netwerkpartners binnen de geneeskundige zorg. Aan de meeste ondersteunende sleutelfuncties zijn wettelijk geen opkomsttijden gekoppeld. Hoofdstructuur crisisorganisatie 4

6 2.2 Invulling crisisteams De sleutelfunctionarissen zoals benoemd in het Crisisplan worden op diverse manieren in de gelegenheid gesteld om bereikbaar en beschikbaar te zijn om te voldoen aan de wettelijke opkomsttijden, via een zogenaamd hard piket 2 of via vrije instroom. Dit is geregeld voor het éénmaal vullen van de crisisorganisatie. Dat wil zeggen dat niet volledig aan deze eisen kan worden voldaan bij het gelijktijdig voltrekken van een tweede incident, dan wel het vervangen of aflossen van een andere functionaris. Tenzij anders aangegeven vindt de aflossing of vervanging van de dienstdoende functionarissen plaats binnen de eigen organisatie door vrije instroom. 3 Hierbij wordt telefonisch of via de pager contact opgenomen met niet-dienstdoende functionarissen uit de poule van hetzelfde piket om beschikbaarheid en geschatte opkomsttijd te beoordelen en vervolgens wordt verzocht deel te nemen aan het betreffende crisisteam. De invulling van Algemeen Commandanten heeft voorrang boven de invulling van de functionarissen van de hoofdprocessen en de ondersteunende processen bij schaarste in personeel. Eventuele vervangers dienen aan hetzelfde competentieprofiel te voldoen en dus zowel opgeleid als voldoende geoefend te zijn. De invulling van de functionarissen van de hoofdprocessen (horizontale kolom) is per dienst in beeld gebracht 4, de bemensing van de bijbehorende secties en de ondersteunende processen is niet meegenomen. Multidisciplinaire functies De voorzitter van het Regionaal Beleidsteam wordt door leden van het Dagelijks Bestuur van de VR BN ingevuld via een zacht piket uit een poule van 6 personen. De voorzitter van het Gemeentelijk Beleidsteam wordt door de betrokken gemeentelijke organisatie ingevuld via een zacht piket uit een poule van 3 tot 5 personen (te beginnen bij de burgemeester van de betreffende gemeente, vervolgens de eerste loco burgemeester, dan de tweede, enz.). De Operationeel Leider wordt door de brandweerorganisatie ingevuld via een hard piket uit een poule van 5 personen 5. Uit deze poule wordt ook de Bestuurlijk adviseur Brandweer RBT/GBT ingevuld (zacht piket). De Leider CoPI wordt door de brandweerorganisatie ingevuld via 2 harde piketten, met elk hun eigen verzorgingsgebied, uit een poule van 2 keer 5 personen. Vervanging/aflossing binnen de eigen organisatie vindt plaats door de dienstdoende functionaris uit het andere verzorgingsgebied ter plaatse te sturen bij een GRIP1 en door vrije instroom als er ook een operationeel team nodig is (GRIP2 en hoger). De Calamiteiten Coördinator is altijd aanwezig in de meldkamer (GMC) en wordt ingevuld door de politieorganisatie. In een opgeschaalde situatie afgelost door een MOvD (hard piket), uit een poule van 5 personen (vanuit de politie, brandweer en GHOR). 2 Bij een hard piket is de betreffende functionaris bereikbaar en beschikbaar om binnen de afgesproken tijd op de afgesproken plaats aanwezig te zijn, al dan niet m.b.t. een voorrangsvoertuig. Daarnaast hebben zij tijdens hun dienst de beschikking over de juiste middelen. 3 Bij vrije instroom wordt een poule van 5 personen door de organisatie als voldoende gezien. 4 Peildatum aantal functionarissen in de betreffende poule: 1 januari In principe bestaat een poule uit 5 personen, hier wordt ook op gestuurd. Tijdelijk kan er sprake zijn van een poule van 4 personen.

7 Bevolkingszorg De coördinerend gemeentesecretaris RBT wordt gevuld via vrij instroom uit een regionale poule van 6 personen. De gemeentesecretaris GBT wordt per gemeente ingevuld via vrije instroom (eigen gemeentesecretaris en zijn loco s). De communicatieadviseur (R)BT wordt gevuld via een hard piket uit een regionale poule van 7 personen en een gemeente Den Bosch poule van 3 personen De Algemeen Commandant Bevolkingszorg (AC-BZ) wordt gevuld via een hard piket uit een regionale poule van 8 personen en een gemeente Den Bosch poule van 2 personen. 6 De communicatieadviseur ROT wordt gevuld via een zacht piket uit een regionale poule van 6 personen en 1 persoon vanuit de gemeente Den Bosch. Het hoofd Communicatie wordt gevuld via een hard piket uit een regionale poule van 5 personen en een gemeente Den Bosch poule van 2 personen. Het hoofd Publieke Zorg wordt gevuld via een zacht piket uit een regionale poule van 8 personen en een gemeente Den Bosch poule van 2 personen. De hoofden publieke zorg en omgevingszorg worden uit dezelfde poule gevuld. Bij noodzaak aan beide functionarissen worden dus twee personen uit de poule van 10 opgeroepen. Het hoofd Omgevingszorg wordt gevuld via een zacht piket uit een regionale poule van 8 personen en een gemeente Den Bosch poule van 2 personen. De hoofden publieke zorg en omgevingszorg worden uit dezelfde poule gevuld. Bij noodzaak aan beide functionarissen worden dus twee personen uit de poule van 10 opgeroepen. Het hoofd Evacuatie komt te vervallen. Landelijk zijn er ontwikkelingen om deze functie te laten vervallen. De onderliggende taken komen onder een ander hoofdproces van Bevolkingszorg te vallen. Het hoofd CRIB komt te vervallen. Landelijk is er afgesproken alleen de niet zelfredzamen (zwaar gewonden patiënten) te registreren via het Slachtofferregistratiesysteem (SIS). Niet gewonden, betrokken bij een incident, dienen zelf contact op te nemen met verwanten. Indien nodig worden ze hierin gefaciliteerd. Regionaal wordt er in de toekomst een liaison voor het SIS benoemd. Het is nog niet duidelijk of deze liaison hoofd van het proces SIS wordt of onder een van de andere processen wordt geschoven (bijvoorbeeld Publieke Zorg). De Officier van Dienst Bevolkingszorg (OvD-BZ) wordt gevuld via een hard piket uit een regionale poule van 7 personen en een gemeente Den Bosch poule van 6 personen. De Communicatieadviseur CoPI wordt gevuld via een hard piket uit een bovenregionale poule van personen die in dienst zijn van de politie en in het dagelijks leven persvoorlichter. 6 De gemeente Den Bosch zorgt in eerste instantie zelf voor het vullen van de sleutelfuncties binnen de hoofdstructuur m.b.t. Bevolkingszorg via een zacht piket. Daarnaast zorgen de resterende 19 gemeenten gezamenlijk voor het invullen van de sleutelfuncties binnen de hoofdstructuur via een zacht piket. 6

8 Brandweer De Bestuurlijk adviseur Brandweer RBT/GBT wordt ingevuld via 1 zacht piket uit een poule van 5 personen. Uit deze poule wordt ook de operationeel leider ingevuld (hard piket). De Algemeen Commandant Brandweer (AC-B) wordt ingevuld via 1 hard piket, uit het effectgebied, uit een poule van 5 personen. Vervanging/aflossing binnen de eigen organisatie vindt plaats door de dienstdoende functionaris uit het andere verzorgingsgebied te alarmeren en anders door vrije instroom als er ook een Commando Plaats Incident (CoPI) nodig is. De hoofden Bron-en emissiebestrijding, Redding en Ontsmetting worden ingevuld via vrije instroom uit de regionale poule van Hoofd Officier van Dienst Brandweer van 10 personen. Uit deze poule zijn dan de twee dienstdoende functionarissen (hard piket) al ingezet als AC-B en Leider CoPI. De Officier van Dienst Brandweer (OvD-B) wordt ingevuld via 5 harde piketten, uit 5 keer een poule van 5 personen. Vervanging/aflossing binnen de eigen organisatie vindt plaats de dienstdoende functionaris uit het andere verzorgingsgebied te alarmeren en anders door vrije instroom. Geneeskundige Zorg De Bestuurlijk adviseur Publieke Gezondheid RBT/GBT wordt ingevuld via 1 hard piket uit een poule van 5 personen. De Algemeen Commandant GHOR (AC-G) wordt ingevuld via 1 hard piket, uit een poule van 4 personen. Voorlopig geeft de AC-G ook invulling aan de rollen Hoofd Publieke Zorg en Hoofd Spoedeisende Medische Hulpverlening" De Officier van Dienst GHOR (OvD-G) wordt ingevuld via 2 harde piketten, uit 2 keer een poule van 9 personen. Het hoofd Publieke Gezondheidszorg wordt in de nabije toekomst waarschijnlijk ingevuld via 1 hard piket uit een poule van 5 crisiscoördinatoren afkomstig van de GGD. Dit dient nog verder te worden uitgewerkt. Het hoofd Spoedeisende Medische Hulpverlening wordt mogelijk in de toekomst ingevuld via 1 hard piket uit een poule van de managers RAV. Hier worden momenteel nieuwe werkafspraken over gemaakt. Politie De Bestuurlijk adviseur Politie Regionaal Beleidsteam (RBT) wordt ingevuld via 1 hard piket uit een poule van 4 personen. De Bestuurlijk adviseur Politie Gemeentelijke Beleidsteam (GBT) wordt ingevuld via 1 zacht piket uit een poule van 12 personen. 7 De Algemeen Commandant Politie (AC-P) wordt ingevuld via 1 hard piket, uit een poule van 6 personen. Het hoofd SGBO wordt ingevuld via 1 hard piket, uit een poule van 6 personen. De secties worden ingevuld uit de staande organisatie. Dit wordt nog nader uitgewerkt in het kader van de nieuwe nationale politie. 7 Deze poule bestaat uit 3 districtchefs en 9 teamchefs, voor beide VR BN en VR BZO samen. Enkele teamchefs draaien ook piket voor de functie AC ROT. 7

9 De Officier van Dienst Politie (OvD-P) wordt ingevuld via 2 harde piketten, uit één poule van 60 personen. 2.3 Kwetsbaarheid invulling sleutelfunctionarissen Multidisciplinaire functies Het invullen van de multidisciplinaire sleutelfuncties wordt niet als kwetsbaar gezien. Bij vrije instroom geldt wel dat de beschikbaarheid van voldoende functionarissen tijdens vakantieperiodes moet worden bewaakt. Bevolkingszorg De opkomsttijd van de OvD-BZ, het vullen van de secties en de opkomsttijd van de communicatieadviseur CoPI 8 worden als meest kwetsbaar gezien. Brandweer Het invullen van de sleutelfuncties wordt niet als kwetsbaar gezien. GHOR Het invullen van de sleutelfuncties wordt nog niet als kwetsbaar gezien ervan uitgaande dat er goede werkafspraken kunnen worden gemaakt over het vullen van de secties. Politie De opkomsttijd van de Algemeen Commandant Politie (AC-P) is kwetsbaar, doordat de politie inmiddels in een groter territoriaal gebied (Oost-Brabant) werkzaam is. 8 De vereiste opkomsttijd van 30 minuten van de communicatieadviseur CoPI is kritisch, omdat het verzorgingsgebied van deze functionaris twee regio s omvat (VR BN en VR BZO). 8

10 3 Opties bij vervanging en aflossing van personeel Voor het aflossing of vervangen van functionarissen zijn er drie opties mogelijk. Optie 1: Achtervang door vrije instroom De voorzitter van het beleidsteam, de Operationeel Leider of de Algemeen Commandant kan bij gebrek aan personeel of voor eigen aflossing personen uit de poule laten oproepen (via de communicator of pager) om aan te geven of ze beschikbaar zijn. Denk hierbij aan het vervangen van enkele functionarissen. Van deze optie zal het meest gebruik gemaakt worden. Optie 2: Achtervang door gebruik te maken van functionarissen uit andere regio's De Operationeel Leider of Algemeen Commandant neemt contact op met zijn of haar collega van VR BZO met het verzoek om een sleutelfunctionaris te leveren 9. Indien haast is geboden kan gebruik worden gemaakt van de dienstdoende functionaris van VR BZO, anders wordt uit de poule van VR BZO geput. Mocht VR BZO geen optie zijn, dan kan bijstand worden gevraagd aan het landelijk operationeel coördinatiecentrum (LOCC). Bijvoorbeeld bij het aflossen van ROT-leden bij langdurige incidenten, waarbij voldoende tijd is voor informatieoverdracht en gebrek aan lokale kennis minder relevant is. Dit is voor vervanging van de CoPI-leden minder wenselijk, omdat hier lokale kennis een grote rol speelt. Voor vervanging van beleidsteamleden is dit minder wenselijk gezien de bestuurlijke en politieke verantwoordelijkheden en context. Van optie 2 zal zelden gebruik gemaakt worden. Optie 3: Het overdragen van het incident aan de Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost In het uitzonderlijke geval dat optie 2 niet afdoende is, bijvoorbeeld in geval van een gelijktijdig incident op GRIP 2 niveau, kan (een deel van) het gehele incident, inclusief alarmering en ondersteuning, worden overgedragen aan de VR BZO. Dan ligt de verantwoordelijkheid van de operationele uitvoering van de incidentbestrijding bij de VRBZO, onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de VR BN. De Operationeel Leider neemt indien mogelijk zo spoedig mogelijk contact op met de voorzitter van het bestuur van de VR BN en de bij het incident betrokken burgemeester(s) om te besluiten voor deze optie te kiezen. Bijvoorbeeld bij het uitvallen van het gehele ROT naar aanleiding van een explosie in het GMC. De vervanging van de CoPI-leden door VR BZO is minder wenselijk, omdat hier lokale kennis een grote rol speelt. De vervanging van beleidsteamleden door VR BZO is minder wenselijk gezien de bestuurlijke en politieke verantwoordelijkheden, die bij de bestuurders van VR BN zullen blijven liggen. Van optie 3 wordt alleen in het uiterste geval gebruik gemaakt en de kans hierop is zeer onwaarschijnlijk. 9 De GHOR kan ook gebruik maken van functionarissen van de VR MWB. 9

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage.

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage. Voorstel AGP 10 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 3 november 2014 Bijlagen : 1 Steller : Christel Verschuren Onderwerp : Regionaal Crisisplan 2014 Algemene toelichting Aanleiding Voor u ligt het. Veiligheidsregio

Nadere informatie

GRIP-teams en kernbezetting

GRIP-teams en kernbezetting GR P Wat is GRIP? GRIP is de afkorting van Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure en staat voor: het snel en multidisciplinair organiseren van de juiste mensen en middelen die nodig

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Inhoudsopgave Grip op hulpverlening 4 Routinefase 6 GRIP 1 8 GRIP 2 12 GRIP 3 18 GRIP 4 24 Gebruikte afkortingen 30 4 Grip op hulpverlening Dit boekje bevat de samenvatting

Nadere informatie

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Crisismodel GHOR Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Status Definitief Besluit Raad DPG d.d. 26 april 2013 Beheer PGVN

Nadere informatie

Op grond van de waarnemen en getoetst aan het toetsingskader van de Inspectie Veiligheid en Justitie wordt het volgende geconcludeerd:

Op grond van de waarnemen en getoetst aan het toetsingskader van de Inspectie Veiligheid en Justitie wordt het volgende geconcludeerd: Voorstel CONCEPT AGP 4 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 6 november 2013 Bijlage : 1. Steller : PBMJW de Vet Onderwerp : Evaluatie systeemoefening 2013 Algemene toelichting In april 2013 is door de Inspectie

Nadere informatie

Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant. Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg

Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant. Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg Colofon Opdrachtgever dhr. H.A.M. Arkesteijn Auteur(s) mw. D. Aarts dhr. B.M.J. Peute Versie geschiedenis: Versiedatum Veranderingen

Nadere informatie

Bevolkingszorg. De weg naar een regionale organisatie

Bevolkingszorg. De weg naar een regionale organisatie Bevolkingszorg De weg naar een regionale organisatie 1 1. Inleiding In de 2 e helft van 2011 is het project Ontwikkeling Bevolkingszorg opgestart. Met dit project wordt beoogd dat de sectie Bevolkingszorg

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: BVJL11. Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: BVJL11. Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord Zaaknummer: BVJL11 Onderwerp Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord Collegevoorstel Inleiding Met de vaststelling van de Wet veiligheidsregio s heeft de veiligheidsregio Brabant-Noord de verplichting

Nadere informatie

Voor 2014 zijn de volgende doelen en accenten opgenomen in het jaarprogramma:

Voor 2014 zijn de volgende doelen en accenten opgenomen in het jaarprogramma: Voorstel CONCEPT AGP 5 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 6 november 2013 Bijlage : 1. Steller : P. de Vet Onderwerp : Jaarplan multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen 2014 Algemene toelichting Bijgaand

Nadere informatie

Kaders voor de GRIP in Groningen, Friesland en Drenthe

Kaders voor de GRIP in Groningen, Friesland en Drenthe Kaders voor de GRIP in Groningen, Friesland en Drenthe Johan Haasjes Vakspecialist Expertise Veiligheidsregio Groningen Versie 1.5 16 april 2014 (definitief) Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 De opschalingsniveaus

Nadere informatie

Coördinatieplan Uitval Gasvoorziening

Coördinatieplan Uitval Gasvoorziening Coördinatieplan Uitval Gasvoorziening Veiligheidsregio Brabant-Noord Versie : 1.0, d.d. 14 oktober 2014 Vastgesteld : Veiligheidsdirectie d.d. 17 november 2014 Inwerking per : 1 maart 2015 Toetsen op herziening

Nadere informatie

Beschrijving GRIP 0 t/m 4

Beschrijving GRIP 0 t/m 4 RCP pocket Beschrijving GRIP 0 t/m 4 GRIP GRIP 0 Kenmerken incident Normaal dagelijkse werkwijzen van de hulpdiensten Afstemming in motorkapoverleg Dreigingsfase Preparatiestaf Aanwijzingen voor het ontstaan

Nadere informatie

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Waarom een addendum? Het beleidsplan 2012-2015 is op 7 juli 2011 in een periode waarop de organisatie volop in ontwikkeling

Nadere informatie

Bijlage A bij voorstel Systeemoefening VRU 2013

Bijlage A bij voorstel Systeemoefening VRU 2013 Bijlage A bij voorstel Systeemoefening VRU 2013 1 Rapportage Systeemoefening VRU 4 december 2013 2 Inleiding Voor u ligt het ingevulde toetsingskader van de Inspectie Veiligheid & Justitie (IV&J). De gegevens,

Nadere informatie

Alle activiteiten zijn op maat te maken in overleg met de opdrachtgever. Ook kunt u activiteiten combineren.

Alle activiteiten zijn op maat te maken in overleg met de opdrachtgever. Ook kunt u activiteiten combineren. Introduceren en in gebruik nemen Regionaal Crisisplan: Wij zijn gespecialiseerd in de rampenbestrijding en crisisbeheersing en uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het Regionaal CrisisPlan

Nadere informatie

Rapport. Crisisbeheersing. Datum 29 maart 2013. Status Definitief REGIONAAL CRISISPLAN. Versie 1.0. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Rapport. Crisisbeheersing. Datum 29 maart 2013. Status Definitief REGIONAAL CRISISPLAN. Versie 1.0. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Rapport Crisisbeheersing REGIONAAL CRISISPLAN Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Datum 29 maart 2013 Status Definitief Versie 1.0 Colofon Opdrachtgever Veiligheidsbureau Brabant-Zuidoost Auteur(s) Deel

Nadere informatie

Voorstel AGP 13. Onderwerp : Voorstel uitvoering bevolkingszorgprocessen

Voorstel AGP 13. Onderwerp : Voorstel uitvoering bevolkingszorgprocessen Voorstel AGP 13 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 9 april 2014 Bijlage : Steller : C. Verschuren Onderwerp : Voorstel uitvoering bevolkingszorgprocessen Algemene toelichting Op 27 juni 2012 heeft het Algemeen

Nadere informatie

Crisisplan VRZL. Vastgesteld door het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL)

Crisisplan VRZL. Vastgesteld door het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) Crisisplan VRZL Vastgesteld door het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) Colofon Documentnaam Crisisplan VRZL Korte inhoud Dit document beschrijft de algemene organisatie en aanpak

Nadere informatie

Crisismanagement Groningen. Basismodule

Crisismanagement Groningen. Basismodule Crisismanagement Groningen Basismodule Doel van de module Kennismaken met crisismanagement Groningen Inzicht krijgen in rollen en taken Beeld krijgen bij samenwerken in de crisis-organisatie Programma

Nadere informatie

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2-0 Overzicht Samenvatting In dit deel is de Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings- Procedure (GRIP) Noord-Holland Noord

Nadere informatie

VRHM REGIONAAL CRISISPLAN

VRHM REGIONAAL CRISISPLAN VRHM REGIONAAL CRISISPLAN Inhoud 1. Inleiding 4 2. Voorwaardenscheppende processen 6 2.1 Melden en alarmeren 6 2.2 Op- en afschalen 7 2.3 Leiding en coördinatie 8 2.4 Informatiemanagement 9 3. Beschrijving

Nadere informatie

Leeragentschap Veiligheidsbureau (bespreking & borging) 10 april 2013. Regiegroep Veiligheidsregio (informatie) 11 april 2013

Leeragentschap Veiligheidsbureau (bespreking & borging) 10 april 2013. Regiegroep Veiligheidsregio (informatie) 11 april 2013 Voorstel CONCEPT AGP 12 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 26 juni 2013 Bijlage : 1. Steller : PBMJW de Vet Onderwerp : Evaluatie stroomstoring Uden e.o. 17 januari 2013 Algemene toelichting Op 17 januari

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan 2012

Regionaal Crisisplan 2012 Regionaal Crisisplan 2012 ------------- 2016 Colofon: Dit document is tot stand gekomen in opdracht van de veiligheidsdirectie van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Adres: Veiligheidsregio Midden-

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP)

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Inleiding Een goede coördinatie tussen betrokken hulpdiensten is bij de bestrijding van complexe incidenten van groot belang. Het model voor

Nadere informatie

Handboekje crisisorganisatie. Versie: oktober 2010

Handboekje crisisorganisatie. Versie: oktober 2010 Handboekje crisisorganisatie Versie: oktober 2010 2 Crisisorganisatie 3 Voor het bestrijden en beheersen van grootschalige incidenten of rampen moet de hulpverleningsorganisatie binnen korte tijd kunnen

Nadere informatie

Over dit document... 4. Hoofdstuk 1 Inleiding... 6 Landelijke en regionale uitgangspunten... 8

Over dit document... 4. Hoofdstuk 1 Inleiding... 6 Landelijke en regionale uitgangspunten... 8 1 Inhoud Over dit document... 4 Hoofdstuk 1 Inleiding... 6 Landelijke en regionale uitgangspunten... 8 Hoofdstuk 2 Uitgangspunten... 8 Processen rampenbestrijding en crisisbeheersing... 9 Processen en

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan. Deel 1

Regionaal Crisisplan. Deel 1 Regionaal Crisisplan Deel 1 Regionaal Crisisplan Deel 1 Veiligheidsregio Hollands Midden Datum: Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Voorwaardenscheppende processen... 3 2.1 Melden en alarmeren... 3 2.2 Op- en afschalen...

Nadere informatie

Multidisciplinair evaluatieverslag Dicky Woodstock Festival 4 augustus 2012

Multidisciplinair evaluatieverslag Dicky Woodstock Festival 4 augustus 2012 Multidisciplinair evaluatieverslag Dicky Woodstock Festival 4 augustus 2012 Auteurs: John Vredenbregt en Jantine Jurgens Datum: 29 januari 2013 Over dit document Documentinformatie Doel Voor wie TVB Referentie

Nadere informatie

REGIONAAL CRISISPLAN GELDERLAND-MIDDEN 2011-2014. Deel I

REGIONAAL CRISISPLAN GELDERLAND-MIDDEN 2011-2014. Deel I REGIONAAL CRISISPLAN GELDERLAND-MIDDEN 2011-2014 Deel I Vastgesteld door: Algemeen Bestuur Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden Vastgesteld op: 26 oktober 2011 Versie Afstemming in Ten behoeve

Nadere informatie

Zeeuwse GRIP 2011 Gecoördineerde Regionale IncidentenbestrijdingsProcedure Veiligheidsregio Zeeland

Zeeuwse GRIP 2011 Gecoördineerde Regionale IncidentenbestrijdingsProcedure Veiligheidsregio Zeeland Zeeuwse GRIP 2011 Gecoördineerde Regionale IncidentenbestrijdingsProcedure Veiligheidsregio Zeeland versie 3.0 28 sep 2011 definitief i Versie- en wijzigingsbeheer Opsteller Projectleider Regionaal Crisisplan

Nadere informatie

In the hot seat. NIBHV Ede 24 november 2015. de crisis samen de baas

In the hot seat. NIBHV Ede 24 november 2015. de crisis samen de baas In the hot seat NIBHV Ede 24 november 2015 de crisis samen de baas Programma: Inleiding workshop Film: Samenwerking tijdens een GRIP incident Sitting in the hot seat: CoPI Even voorstellen Ymko Attema

Nadere informatie

Voor u liggen de nota's "Beleidskader 2016 Veiligheidsregio Brabant-Noord" en "3e wijziging van de Programmabegroting 2015".

Voor u liggen de nota's Beleidskader 2016 Veiligheidsregio Brabant-Noord en 3e wijziging van de Programmabegroting 2015. VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD Veiligheidsregio Brabant-Noord Postbus 218 5201 AE 's-hertogenbosch T 073-6889555 F 073-6889599 Aan de Raden van de aangesloten gemeenten Datum 05 februari 2015 Behandeld

Nadere informatie

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk Al jaren is het de dagelijkse praktijk om bij grote, complexe incidenten op te schalen binnen de GRIP-structuur. Deze structuur beschrijft in vier fasen de organisatie

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Nummer: B11-18866. Punt 10 van de agenda voor de vergadering van 10 april 2012. Onderwerp Voorstel inzake Kadernota Veiligheid.

Voorstel aan de raad. Nummer: B11-18866. Punt 10 van de agenda voor de vergadering van 10 april 2012. Onderwerp Voorstel inzake Kadernota Veiligheid. Voorstel aan de raad Nummer: B11-18866 Punt 10 van de agenda voor de vergadering van 10 april 2012. Onderwerp Voorstel inzake Kadernota Veiligheid. Wordt nagezonden. 1 Inhoud Over dit document... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Veiligheidsregio Fryslân. Netwerkbijeenkomst crisispartners i.h.k.v. de risico s 2012

Veiligheidsregio Fryslân. Netwerkbijeenkomst crisispartners i.h.k.v. de risico s 2012 Veiligheidsregio Fryslân Netwerkbijeenkomst crisispartners i.h.k.v. de risico s 2012 Programma bijeenkomst 1. Risicoprofiel en uitval elektriciteitsvoorziening (VRF) 2. Impact stroomstoring (Liander) 3.

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Agendapunt 5 Onderwerp Bevolkingszorg op orde 2.0 Datum 9 april 2015 Algemeen Bestuur Van Telefoon E-mailadres. Adviesnota.

Agendapunt 5 Onderwerp Bevolkingszorg op orde 2.0 Datum 9 april 2015 Algemeen Bestuur Van Telefoon E-mailadres. Adviesnota. Agendapunt 5 Onderwerp Bevolkingszorg op orde 2.0 Datum 9 april 2015 Aan Algemeen Bestuur Van Telefoon E-mailadres Beslispunten Adviesnota 1. Instemming met de visie in het rapport Bevolkingszorg op orde

Nadere informatie

Voorstel. Algemene toelichting AGP 6

Voorstel. Algemene toelichting AGP 6 Voorstel AGP 6 Aan : Dagelijks Bestuur Datum : 10 juni 2015 Bijlage : 1 Steller : Willeke Tengnagel Onderwerp : Regionaal bestrijdingsplan grootschalige uitbraak infectieziekten Algemene toelichting De

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. Veiligheidsregio Groningen. Agendapunt 10. 10 april 2015. Testrapport systeemtest

Algemeen Bestuur. Veiligheidsregio Groningen. Agendapunt 10. 10 april 2015. Testrapport systeemtest Agendapunt 10 Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen 10 april 2015 Testrapport systeemtest Tijdens de systeemtest op 21 november 2014 is een foto van de rampenbestrijdingsorganisatie in de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Colofon. Opdrachtgever Veiligheidsbureau Brabant-Zuidoost

Colofon. Opdrachtgever Veiligheidsbureau Brabant-Zuidoost Colofon Opdrachtgever Veiligheidsbureau Brabant-Zuidoost Auteur(s) Projectgroep crisisplan Anton Aerts, vertegenwoordiger Politie Henk Arkesteijn, vertegenwoordiger Gemeenten Paul van Dooren, vertegenwoordiger

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan 2012-2016 VRMWB. Regionaal Crisisplan 2012-2016

Regionaal Crisisplan 2012-2016 VRMWB. Regionaal Crisisplan 2012-2016 Regionaal Crisisplan 2012-2016 1 2 Voorwoord De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant omvat een gebied met veel uiteenlopende risico s. Veel ramp- en crisisscenario s kunnen zich potentieel in onze

Nadere informatie

Bijlage B: Format rapportage

Bijlage B: Format rapportage Bijlage B: Format rapportage Format Rapportage Systeemoefening [naam regio] - dit document is op aanvraag in wordversie beschikbaar - [maand / jaar] Versie conclusies Bijlage B: format rapportage 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Regionaal crisisplan. Regionaal crisisplan Gelderland-Zuid 1

Regionaal crisisplan. Regionaal crisisplan Gelderland-Zuid 1 Regionaal crisisplan Regionaal crisisplan Gelderland-Zuid 1 Regionaal crisisplan Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Versie: 1.2, 27 januari 2014 In opdracht van: et algemeen bestuur van de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen Toetsingskader en positiebepalingssystematiek (definitieve versie) Inhoudsopgave Inleiding. Verdeling in oordeel, hoofdonderwerpen, onderwerpen, hoofd- en subaspecten. Banden voor positiebepaling. Prestatieniveaus.

Nadere informatie

CRISISPLAN Veiligheidsregio Kennemerland 2015

CRISISPLAN Veiligheidsregio Kennemerland 2015 CRISISPLAN Veiligheidsregio Kennemerland 2015 VASTGESTELD DOOR AB 16 FEBRUARI 2015 INGANGSDATUM 1 APRIL 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 4 1. Crisisbeheersing... 7 1.1. Kaders... 7 1.2.

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan VRZHZ

Regionaal Crisisplan VRZHZ Regionaal Crisisplan VRZHZ Algemeen Referentie: Regionaal Crisisplan VRZHZ Opgesteld door: Projectteam RCP Status: Versie 1.0 Datum: 16 juni 2011 Pagina 1/50 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 1.1 Doel...

Nadere informatie

Regionaal crisisplan. Regionaal crisisplan Gelderland-Zuid 1

Regionaal crisisplan. Regionaal crisisplan Gelderland-Zuid 1 Regionaal crisisplan Regionaal crisisplan Gelderland-Zuid 1 Regionaal crisisplan Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Versie: 1.1, 7 juli 2011 In opdracht van: et algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel. Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ)

Kwalificatieprofiel. Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ) Kwalificatieprofiel Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ) Inleiding Voortvloeiend uit de Wet veiligheidsregio s hebben de veiligheidsregio s in Nederland een aantal beleidsdocumenten vastgesteld,

Nadere informatie

Colofon: Dit document is tot stand gekomen in opdracht van Het bestuur van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Colofon: Dit document is tot stand gekomen in opdracht van Het bestuur van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Colofon: Dit document is tot stand gekomen in opdracht van Het bestuur van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Adres: Postbus 350 3300 AJ Dordrecht www.vrzhz.nl Druk: versie 3.0 september 2013 Beheer: Het

Nadere informatie

WET. Toelichting N.v.t.

WET. Toelichting N.v.t. TOETSINGSKADER RADAR In de periode mei 2008 t/m december 2009 voert de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV) het project RADAR uit. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Wet op de

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan

Regionaal Crisisplan Regionaal Crisisplan Titel : Regionaal Crisisplan Bestandslocatie : G:\Staf\Vastgestelde documenten Versie : 3.0 Datum : 14 november 2011 Samenstellers : Projectgroep Regionaal Crisisplan Status : definitief

Nadere informatie

TOETSINGSKADER STAAT VAN DE RAMPENBESTRIJDING

TOETSINGSKADER STAAT VAN DE RAMPENBESTRIJDING TOETSINGSKADER STAAT VAN DE RAMPENBESTRIJDING Versie Datum Opmerking Pagina Vastgesteld door 2.0 30 Augustus 2012 Toetskader in geheel aangepast i.h.k.v. de Wet veiligheidsregio s, Besluit veiligheidsregio

Nadere informatie

Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN

Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN versie 3 april 2014 Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN Over dit document Versie 3 april 2014 Inhoud Het productenboek

Nadere informatie

Inrichting piket Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen

Inrichting piket Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen Bestuursvoorstel Onderwerp Status Gevraagd besluit Intrekken van eerdere besluitvorming Piketten incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (Adviseur gevaarlijke stoffen, Meetplanleider en Waarschuwings-

Nadere informatie

06-20094781. Van: S. Kempink Tel.nr. : Datum: 6 mei 2014. Nummer: 14A.00335. Team: Jeugd, leefbaarheid en veiligheid. Tekenstukken: Nee Afschrift aan:

06-20094781. Van: S. Kempink Tel.nr. : Datum: 6 mei 2014. Nummer: 14A.00335. Team: Jeugd, leefbaarheid en veiligheid. Tekenstukken: Nee Afschrift aan: VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: S. Kempink Tel.nr. : Datum: 6 mei 2014 Tekenstukken: Nee Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): N.v.t. 06-20094781 Team: Jeugd, leefbaarheid en veiligheid

Nadere informatie

Deel 3. Gecoördineerde rampenbestrijding. Versie 2.0

Deel 3. Gecoördineerde rampenbestrijding. Versie 2.0 Deel 3 Gecoördineerde rampenbestrijding en samenwerking met de GHOR Versie 2.0 Inhoudsopgave 1. Gecoördineerde Regionale Incidenten bestrijdingsprocedure (GRIP)... 3 2. Multidisciplinaire samenwerking

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan Twente

Regionaal Crisisplan Twente Regionaal Crisisplan Twente Colofon Titel : Regionaal Crisisplan Twente Subtitel : Versie : 2.2 Opdrachtgever : Auteur : Enschede, 08 juni 2015 2015, Veiligheidsregio Twente Niets uit dit rapport mag worden

Nadere informatie

DOEN WAAR JE GOED IN BENT. De crisisorganisatie in Drenthe op hoofdlijnen

DOEN WAAR JE GOED IN BENT. De crisisorganisatie in Drenthe op hoofdlijnen DOEN WAAR JE GOED IN BENT De crisisorganisatie in Drenthe op hoofdlijnen DIT MOET ANDERS In 2009 besloot het bestuur van de Veiligheidsregio Drenthe om crisisbeheersing op een andere manier vorm te geven

Nadere informatie

Leeragentschap Veiligheidsbureau (bespreking & borging) 10 april 2013. Regiegroep Veiligheidsregio (informeren) 11 april 2013

Leeragentschap Veiligheidsbureau (bespreking & borging) 10 april 2013. Regiegroep Veiligheidsregio (informeren) 11 april 2013 Voorstel CONCEPT AGP 13 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 26 juni 2013 Bijlage : 1. Steller : PBMJW de Vet Onderwerp : Evaluatie workshop RBT 28 maart 2013. Algemene toelichting Op 28 maart jongstleden heeft

Nadere informatie

Collegevoorstel. Veiligheid en Handhaving. zaak_zaaknummer. Ja, zonder beperkingen Stad van actieve mensen. Hoofd Afdeling Veiligheid en Handhaving

Collegevoorstel. Veiligheid en Handhaving. zaak_zaaknummer. Ja, zonder beperkingen Stad van actieve mensen. Hoofd Afdeling Veiligheid en Handhaving zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel bericht_id zaak_zaaknummer Veiligheid en Handhaving Reg.nr. B&W d.d. 06-11-2012 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Stad van actieve mensen DT d.d. OR d.d.

Nadere informatie

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg Samenhang GHOR Zuid-Holland Zuid uw veiligheid, onze zorg De GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan Utrecht 2014-2017

Regionaal Crisisplan Utrecht 2014-2017 Regionaal Crisisplan Utrecht 2014-2017 Regionaal Crisisplan Utrecht Opgesteld door: projectteam crisisplan, samengesteld uit deelnemers vanuit gemeenten, politie, RMC, waterschappen, VRU Het beheer van

Nadere informatie

Factsheet Regionaal Crisisplan Zaanstreek-Waterland Deel I

Factsheet Regionaal Crisisplan Zaanstreek-Waterland Deel I Factsheet Regionaal Crisisplan Zaanstreek-Waterland Deel I ALGEMEEN 1. Wat is het regionaal crisisplan? Het regionaal crisisplan (RCP) is één van de drie nieuwe verplichte plannen uit de Wet veiligheidsregio's

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel. Hoofd Informatie GZ (HIN)

Kwalificatieprofiel. Hoofd Informatie GZ (HIN) Kwalificatieprofiel Hoofd Informatie GZ (HIN) Inleiding Voortvloeiend uit de Wet veiligheidsregio s hebben de veiligheidsregio s in Nederland een aantal beleidsdocumenten vastgesteld, Het Regionaal Risicoprofiel,

Nadere informatie

Projectplan. Ontwikkeling Bevolkingszorg

Projectplan. Ontwikkeling Bevolkingszorg Projectplan Ontwikkeling Bevolkingszorg Inhoudsopgave 1. Projectdefinitie... 3 1.1 Opdrachtgever... 3 1.2 Aanleiding voor het project... 3 1.3 Project doelstelling... 3 1.4 Resultaten... 5 1.5 Omvang...

Nadere informatie

GRIP 5 en GRIP Rijk. Opsteller. Multidisciplinaire projectgroep o.l.v. team Kennis VrZW Versie 1.0 Ingangsdatum 1 juli 2014 Status

GRIP 5 en GRIP Rijk. Opsteller. Multidisciplinaire projectgroep o.l.v. team Kennis VrZW Versie 1.0 Ingangsdatum 1 juli 2014 Status GRIP 5 en GRIP Rijk Opsteller Multidisciplinaire projectgroep o.l.v. team Kennis VrZW Versie 1.0 Ingangsdatum 1 juli 2014 Status Definitief Vaststelling door / datum Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

REGIONAAL CRISISPLAN FRYSLÂN

REGIONAAL CRISISPLAN FRYSLÂN REGIONAAL CRISISPLAN FRYSLÂN Maart 2012 Autorisatie Opdrachtgever Opsteller AB S. Ververs Versiegegevens Versie Datum Verzonden aan Met als doel 0.2 10 oktober Werkoverleg Brandweer & Veiligheid vaststelling

Nadere informatie

Toelichting RADAR. Pagina 1 van 8

Toelichting RADAR. Pagina 1 van 8 Toelichting RADAR Inleiding De ambitie van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is dat eind 2009 de (organisatie van de) rampenbestrijding en crisisbeheersing op orde moet zijn

Nadere informatie

Regionaal crisisplan Noord-Holland Noord Vastgesteld door Algemeen Bestuur 30 juni 2011

Regionaal crisisplan Noord-Holland Noord Vastgesteld door Algemeen Bestuur 30 juni 2011 Regionaal crisisplan Noord-Holland Noord Vastgesteld door Algemeen Bestuur 30 juni 2011 DOC-VB Regionaal crisisplan Noord-Holland Noord, versie 1.0 110701 1 van 37 Regionaal Crisisplan Noord-Holland Noord

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE REGIONALE INCIDENTENBESTRIJDINGSPROCEDURE ROTTERDAM-RIJNMOND

GECOÖRDINEERDE REGIONALE INCIDENTENBESTRIJDINGSPROCEDURE ROTTERDAM-RIJNMOND GECOÖRDINEERDE REGIONALE INCIDENTENBESTRIJDINGSPROCEDURE ROTTERDAM-RIJNMOND Colofon Dit document is tot stand gekomen onder regie van de afdeling Crisisbeheersing. Adres Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Nadere informatie

Productenboek Basisvoorzieningen Risico- en Crisisbeheersing Veiligheidsregio NHN

Productenboek Basisvoorzieningen Risico- en Crisisbeheersing Veiligheidsregio NHN Productenboek Basisvoorzieningen Risico- en Crisisbeheersing Veiligheidsregio NHN versie 3 april 2014 Productenboek Basisvoorzieningen Risicoen Crisisbeheersing Veiligheidsregio NHN Over dit document Versie

Nadere informatie

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout Veiligheidsregio in vogelvlucht Jos Stierhout Programma Welkom door Steven van de Looij Veiligheidsregio in grote lijnen Film 24 uur veiligheidsregio Bezoek meldkamer Dieper in de organisatie Onze programma

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan Definitief vastgesteld op 04-07-2014

Regionaal Crisisplan Definitief vastgesteld op 04-07-2014 Regionaal Crisisplan Definitief vastgesteld op 04-07-2014 Pagina 2 van 25 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 1.1 Een levend document voor een dynamische wereld 3 1.2 Doel en kader van het Regionaal

Nadere informatie

Algemene toelichting. AGP 2a.a INGEKOMEN STUKKEN: Nummer

Algemene toelichting. AGP 2a.a INGEKOMEN STUKKEN: Nummer AGP 2a.a Aan : Algemeen Bestuur Datum : 9 april 2014 Bijlage : - Steller : A. Huisman Onderwerp : Ingekomen en uitgaande stukken Algemene toelichting INGEKOMEN STUKKEN: Nummer - Afzender Veiligheidsberaad

Nadere informatie

Veiligheidsregio 2015-2018

Veiligheidsregio 2015-2018 1 Kop Regionaal Crisisplan 1.1 Kop 1.1 Kop m redenen van de gerichte profilering eiligheidsregio van rzw-medewerkers m redenen van de gerichte profilering van rzw-medewerkers en hun werk in brandweercontext

Nadere informatie

Kwalificatiedossier Hoofd Publieke Gezondheidszorg

Kwalificatiedossier Hoofd Publieke Gezondheidszorg Kwalificatiedossier Hoofd Publieke Gezondheidszorg Versie definitief Vastgesteld door Cluster Veiligheid GGD GHOR Nederland op 17 september 2015 1 Inhoud Leeswijzer... 3 Deel A Algemene informatie... 4

Nadere informatie

i/s /M Velligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 010-4468 663 Directie Risico- en Crisisbeheersing Postadres Postbus 9154 3007 AD Rotterdam Bezoekadres

i/s /M Velligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 010-4468 663 Directie Risico- en Crisisbeheersing Postadres Postbus 9154 3007 AD Rotterdam Bezoekadres INGEKOMEN lohmi im/icg Velligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Directie Risico- en Crisisbeheersing Postadres Postbus 9154 3007 AD Rotterdam Bezoekadres Telefoon Telefax E-Mail Ons kenmerk Datum Behandeld

Nadere informatie

Regionaal Risicoprofiel. Regionaal Beleidsplan. Regionaal Crisisplan

Regionaal Risicoprofiel. Regionaal Beleidsplan. Regionaal Crisisplan Crisisplan Samen werken aan een veilige leefomgeving Regionaal Crisisplan Noord- en Oost-Gelderland 2012-2015 Concept 27 mei 2011 Revisie: 1 jaar na datum van vaststelling Over dit document Het Regionaal

Nadere informatie

Kengetallen en Operationele prestaties 2013

Kengetallen en Operationele prestaties 2013 Kengetallen en Operationele prestaties 2013 (Bijlage bij Jaarverantwoording 2013 VRBN) 02 mei 2014 1 Inleiding In de jaarverantwoording van de Veiligheidsregio wordt gerapporteerd over de e resultaten

Nadere informatie

Kwalificatiedossier Hoofd Acute Gezondheidszorg

Kwalificatiedossier Hoofd Acute Gezondheidszorg Kwalificatiedossier Hoofd Acute Gezondheidszorg Versie definitief Vastgesteld door Cluster Veiligheid GGD GHOR Nederland op 17 september 2015 1 Inhoud Leeswijzer... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Nadere informatie

Basiskennis crisisbeheersing

Basiskennis crisisbeheersing Basiskennis crisisbeheersing Reader bij e-learning basiskennis crisisbeheersing (versie 2.2) Expertgroep basiskennis crisisbeheersing Redactie: Sjan Martens Basiskennis crisisbeheersing Reader bij e-learning

Nadere informatie

Nieuwegein. IJsselstein. Utrecht. Montfoort. Veenendaal Abcoude. Bunnik. Rhenen. De Bilt. Loenen. Maarssen Lopik. Baarn. Bunschoten Soest.

Nieuwegein. IJsselstein. Utrecht. Montfoort. Veenendaal Abcoude. Bunnik. Rhenen. De Bilt. Loenen. Maarssen Lopik. Baarn. Bunschoten Soest. Leusden Montfoort Nieuwegein Bunnik Zeist Utrechtse Heuvelrug Baarn Woudenberg Vianen Houten De Bilt Bunschoten Soest Loenen Veenendaal Abcoude Woerden Eemnes Oudewater Utrecht Wijk bij Duurstede Renswoude

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan VRD

Regionaal Crisisplan VRD Regionaal Crisisplan VRD Veiligheidsregio Drenthe Datum: juli 2014 2/37 Inhoud 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Wettelijk en procedureel kader regionale crisisbeheersing... 3 1.3 Definitie crisis...

Nadere informatie

Algemeen Commandant Bevolkingszorg

Algemeen Commandant Bevolkingszorg Algemeen Commandant Bevolkingszorg Functie Als Algemeen Commandant Bevolkingszorg ben je lid van het Regionaal Operationeel Team bij opschaling vanaf GRIP 2. Je bent aanspreekpunt voor de Operationeel

Nadere informatie

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman DE NIEUWE GHOR 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman De GHOR komt in de pubertijd 13 jaar WAT NU? Andere omgeving Nieuwe Rector Nieuwe conrectrice De werelden van zorg en veiligheid Wetgeving Departement Sturing

Nadere informatie

REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009. Resultaatverantwoording

REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009. Resultaatverantwoording REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009 Het Referentiekader Regionaal Crisisplan 2009 Leeswijzer Eind 2006 is door de managementraden van de brandweer, politie, GHOR en het landelijk overleg van coördinerend

Nadere informatie

Montfoort. Nieuwegein. IJsselstein. Utrecht. Gemeentesecretaris Veenendaal Abcoude. Bunnik. Rhenen. De Bilt. Loenen. Maarssen Lopik.

Montfoort. Nieuwegein. IJsselstein. Utrecht. Gemeentesecretaris Veenendaal Abcoude. Bunnik. Rhenen. De Bilt. Loenen. Maarssen Lopik. Leusden Montfoort Nieuwegein Bunnik Zeist Utrechtse Heuvelrug Baarn Woudenberg Vianen Houten De Bilt Bunschoten Soest Vademecum Crisisbeheersing Loenen Gemeentesecretaris Veenendaal Abcoude Woerden Eemnes

Nadere informatie

Brandweer GHOR Politie Gemeenten. Crisisplan IJsselland 2015-2018. Veiligheid: voor elkaar

Brandweer GHOR Politie Gemeenten. Crisisplan IJsselland 2015-2018. Veiligheid: voor elkaar Brandweer GHOR Politie Gemeenten Crisisplan IJsselland 2015-2018 Veiligheid: voor elkaar 2 Crisisplan IJsselland 2015-2018 Inhoud Voorwoord 5 1 Algemeen 7 1.1 Risicoprofiel 7 1.2 Doel en toepassing 8 1.3

Nadere informatie

Procesbeschrijving informatiemanagement bij evenementen

Procesbeschrijving informatiemanagement bij evenementen Procesbeschrijving informatiemanagement bij evenementen Concert @ Sea 5 e editie 2010 Opdrachtgever/ budgethouder Paraaf akkoord opdrachtgever Auteur: 1/13 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Als het misgaat bij de communicatie in een crisis, dan is dit vaak een gebrek aan duidelijkheid op de vragen: wie doet wat, wie

Nadere informatie

Deel 4. Informatiebronnen, taakkaarten en bijlagen. Versie 2.0

Deel 4. Informatiebronnen, taakkaarten en bijlagen. Versie 2.0 Deel 4 Informatiebronnen, Versie 2.0 Inhoudsopgave 1. Informatiebronnen... 3 1.1 Leidraad COBRA... 3 1.2 4all... 3 1.3 Witte kaart voor zorgcontinuïteit en rampenbestrijding... 4 1.4 Risicokaart (www.risicokaart.nl

Nadere informatie

Jaarplan 2016 GSR. Grensoverschrijdende Samenwerking Rampenbestrijding en Crisisbeheersing

Jaarplan 2016 GSR. Grensoverschrijdende Samenwerking Rampenbestrijding en Crisisbeheersing Jaarplan 2016 GSR Grensoverschrijdende Samenwerking Rampenbestrijding en Crisisbeheersing Colofon Dit document is tot stand gekomen in opdracht van de Commissie Grensoverschrijdende Samenwerking Rampenbestrijding

Nadere informatie

Het Rotterdam-scenario

Het Rotterdam-scenario Het Rotterdam-scenario De directe humanitaire gevolgen van een 12 kiloton nucleaire explosie in de haven van Rotterdam Zoet is de oorlog, voor wie hem niet kent Erasmus van Rotterdam Wilbert van der Zeijden

Nadere informatie

Calamiteiten in de energievoorziening

Calamiteiten in de energievoorziening Calamiteiten in de energievoorziening Samenwerking tussen de Netbeheerder en de Gemeente / Veiligheidsregio Ton Harteveld Manager Bedrijfsvoering Lustrumcongres Inspectie OOV 12 december 2007 2 Inhoud

Nadere informatie

Draaiboek. Stafsectie Bevolkingszorg ROT

Draaiboek. Stafsectie Bevolkingszorg ROT ORGANISATIEONDERDEEL ORGANISATIEONDERDEEL GEMEENTEN GEMEENTEN Draaiboek Stafsectie Bevolkingszorg ROT Kennis en Beheerteam Stafsectie Bevolkingszorg ROT Versie 1.0, 31 oktober 2012 ORGANISATIEONDERDEEL

Nadere informatie

Regionaal Zeeuws Crisisplan Veiligheidsregio Zeeland 2011-2015

Regionaal Zeeuws Crisisplan Veiligheidsregio Zeeland 2011-2015 Regionaal Zeeuws Crisisplan Veiligheidsregio Zeeland 2011-2015 versie 3.0 28 sep 2011 definitief deze pagina is bewust leeg gelaten Regionaal Zeeuws Crisisplan Veiligheidsregio Zeeland 2011-2015 versie

Nadere informatie