Voorstel AGP 13. Onderwerp : Voorstel uitvoering bevolkingszorgprocessen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorstel AGP 13. Onderwerp : Voorstel uitvoering bevolkingszorgprocessen"

Transcriptie

1 Voorstel AGP 13 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 9 april 2014 Bijlage : Steller : C. Verschuren Onderwerp : Voorstel uitvoering bevolkingszorgprocessen Algemene toelichting Op 27 juni 2012 heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord ingestemd met de uitwerking van de functiestructuur Bevolkingszorg. Inmiddels zijn er grote stappen gemaakt in het kader van Bevolkingszorg in Brabant-Noord. Bijna alle door het bestuur als cruciaal aangemerkte functies zijn ingevuld. De functionarissen zijn benoemd, opgeleid, geoefend en staan op hard piket of vrije instroom. Cruciale functies: 1. Algemeen Commandant Bevolkingszorg 2. Officier van Dienst Bevolkingszorg 3. Strategisch Communicatieadviseur Beleidsteam 4. Hoofd (actiecentrum) Communicatie/ Teamleider Pers- en Publieksvoorlichting 5. Hoofd Informatie/Hoofd Ondersteuning Bevolkingszorg 6. Hoofd Publieke Zorg 7. Teamleider Opvang De enige functie die momenteel nog niet is ingevuld, is de functie van teamleider Opvang. Nadere uitwerking van de processen Met het vaststellen van de uitwerking functiestructuur Bevolkingszorg door het algemeen bestuur, is ook besloten dat onder verantwoordelijkheid van gemeentesecretarissen een advies geformuleerd zou worden voor de uitvoering van de bevolkingszorgprocessen. Voor de voorbereiding (uitwerking) van de processen zijn regionale expertteams ingericht. Deze regionale expertteams hebben een adviserende rol en zijn, als een soort van regiegroep, onder leiding van de verantwoordelijk gemeentesecretaris verantwoordelijk voor het eenduidig beschrijven van de processen. Een expertteam bestaat naast de verantwoordelijk gemeentesecretaris uit een vertegenwoordiger van de Coördinatiegroep Bevolkingszorg. Deze fungeert als secretaris en vertegenwoordigers van de gemeenten. Communicatie CRIB Publieke zorg Jeroen Smarius en Desirée Leppens Irma Woestenberg en Jan Poelstra Rob Hoffman en Saskia de Leeuw Omgevingszorg Jan Lenssen en Jaco Bruekers 1

2 Evacuatie Informatie Irma Woestenberg en Charles van Velzen Hans van der Ven en Janneke Lamers Ondersteuning Hans van der Ven en Janneke Lamers Nafase Gemeentesecretaris (lokaal) (op basis van de procesbeschrijvingen uit het project GROOT(ER) Uitgangspunten bevolkingszorg Voor de vormgeving van bevolkingszorg in Brabant-Noord hanteren we twee uitgangspunten: 1. GROOTER Het landelijke project GROOTER heeft in opdracht van het landelijk overleg van coördinerend gemeentesecretarissen en met financiering van het Ministerie van V&J, kwalificatieprofielen, opleidingskaders en model proeven van bekwaamheid ontwikkeld. Daarnaast heeft het project GROOTER proces- en productbeschrijvingen opgeleverd, waarin het proces is beschreven, de kerntaken, de werkzaamheden en de informatieproducten die hieruit voortvloeien. 80 % van de inhoud van de producten gelden uniform voor alle regio's; voor het overige deel geldt invulling op basis van couleur regionale. Dee producten van het project GROOTER vormen het uitgangspunt zijn voor de personele invulling en uitvoering van bevolkingszorg. 2. Bevolkingszorg op orde In het rapport Bevolkingszorg op orde legt de commissie Bruinooge een visie neer op eigentijdse en realistische bevolkingszorg bij rampen en crises. Tijdens een crisis of een ramp moet de overheid het principe loslaten dat zij in elk opzicht voor alle getroffenen moet zorgen. Zelfredzame burgers moeten in staat worden gesteld om hun eigen weg te gaan en wanneer dat nodig is moeten zij daarin gefaciliteerd en gestimuleerd worden door de overheid. Bevolkingszorg moet zich zodoende concentreren op de niet-zelfredzamen. Uitvoering van de processen Inmiddels hebben de regionale expertteams hun advies over de uitvoering van de bevolkingszorgprocessen gevormd. Hieronder is schematisch per expertteam het advies weergegeven. Bij aanvang van dit proces was het uitgangspunt voor de regionale expertteams regionaal organiseren wat kan en lokaal organiseren wat moet. De verantwoordelijkheid van de uitvoering van bevolkingszorg blijft altijd een lokale. Hoofdproces: communicatie - Persvoorlichting - Publieksvoorlichting Eerder is al besloten door het algemeen bestuur (4 april 2012) dat communicatie uitgevoerd wordt in een regionaal actiecentrum op één voorbereide locatie (kantoor Veiligheidsregio in s- 2

3 Hertogenbosch). Het regionale team is inmiddels operationeel. Gelijktijdig zijn twee piketfuncties ingesteld, te weten adviseur Beleidsteam en Hoofd Communicatie. Aanvullend: Versterking crisiscommunicatie Op 31 mei 2013 heeft het Veiligheidsberaad het rapport Eenheid in verscheidenheid vastgesteld. Het rapport bevat een aantal maatregelen ter verbetering van de crisiscommunicatie. Als landelijke doelstelling is de professionalisering en harmonisering van de crisiscommunicatie vastgesteld. Deze doelstelling richt zich op vier randvoorwaarden, die als basis fungeren die nadrukkelijk bijdragen aan de realisatie van de bovenregionale samenwerking: a) elke veiligheidsregio organiseert de crisiscommunicatie regionaal, door een (multidisciplinaire) crisiscommunicatiepool in te stellen voor en door de gemeenten én de hulpdiensten. b) elke veiligheidsregio benoemt een aanspreekpunt dat verantwoordelijk is voor de c) organisatie, beheer en professionalisering van de crisiscommunicatiepool. d) binnen de regionale communicatiepool zijn tenminste de volgende functies op hard piket: communicatieadviseur COPI, adviseur ROT, adviseur BT, hoofd taakorganisatie communicatie e) in de regionale planvorming wordt voor crisiscommunicatie tenminste opgenomen een ontwikkel- en beheerplan van de regionale pool, inclusief budget voor OTO. De eerste twee doelstellingen zijn reeds gerealiseerd binnen de Veiligheidsregio Brabant-Noord. De derde doestelling is gerealiseerd voor de harde piketten voor communicatieadviseur COPI, adviseur BT en hoofd taakorganisatie communicatie. Voor de functie adviseur ROT geldt vrije instroom. De inzetten van de afgelopen drie jaar laten zien dat er altijd één of twee communicatieadviseurs zijn opgekomen op basis van vrije instroom. Er is een pool van 6 communicatieadviseurs beschikbaar. Gezien de ervaringen is het voorstel om vooralsnog geen hard piket voor communicatieadviseur ROT in te stellen. Na één jaar zal, op basis van de gedane inzetten, worden bekeken of dit standpunt heroverwogen moet worden. De vierde doelstelling is deels verwerkt in het draaiboek communicatie en het opleiden, trainen en oefenen (OTO) wordt meegenomen in het nog op te stellen OTO-plan voor bevolkingszorg. Hoofdproces: CRIB (Centraal Registratie- en Informatiebureau) - Verwanteninformatie - Slachtofferregistratie Brabant-Noord beschikt al geruime tijd over een regionaal CRIB. Echter, inmiddels is door het Veiligheidsberaad besloten tot een landelijke Slachtoffer InformatieSystematiek (SIS). Het SIS is sinds 1 januari jl. operationeel. Het regionale CRIB wordt daarom zorgvuldig afgebouwd terwijl het SIS wordt geïmplementeerd. De invoering van het SIS heeft consequenties voor de processen Communicatie, Nafase en Publieke zorg/opvang. Deze consequenties zijn met deze processen afgestemd. De invoering van het SIS heeft ook consequenties voor de CRIB-medewerkers, zowel op regionaal als op lokaal niveau. Op regionaal niveau zijn deze medewerkers geïnformeerd, op lokaal niveau worden de medewerkers geïnformeerd door de plaatselijke CRIBverantwoordelijken. In februari worden de colleges van B&W vanuit de Veiligheidsregio geïnformeerd evenals de operationeel leiders en de algemeen commandanten bevolkingszorg. De implementatie van het SIS zal per 1 april a.s. gereed zijn. Regionaal wordt een contactpersoon benoemd (voor de koude fase) en een liaison voor het landelijke SIS (voor de warme fase). Deze laatste zal in het geval van een crisis het contactpunt zijn tussen Brabant- Noord en het SIS. Deze functionaris (zijnde het voormalige hoofd CRIB en zijn vervangers) zal deel uitmaken van het regionaal crisisteam bevolkingszorg (op afroep, namelijk als het SIS, in opdracht van de AC Bevolkingszorg of de OvD Bevolkingszorg, geactiveerd wordt). Op dit moment is nog onduidelijk of de opleidingsactiviteiten van de regionaal liaison SIS 3

4 onder de activiteiten van de landelijke opleiding SIS vallen. Zo niet dan dient dit regionaal ingevuld te worden en wordt het meegenomen in het OTO-plan bevolkingszorg. Hoofdproces: Publieke Zorg - Opvang - Primaire levensbehoeften - (Bijzondere) uitvaartverzorging - Verplaatsen mens en dier (kleinschalig) Het voorstel van de expertgroep is om de processen Opvang, Primaire Levensbehoeften en het kleinschalig verplaatsen van mens en dier samen te voegen tot één proces. Verder stelt de expertgroep voor om 5 teamleiders aan te stellen (+ 2 voor s-hertogenbosch). De bedoeling is deze regionaal te werven. Daarnaast stelt het expertteam voor om de Hoofden Opvangcentrum per district te werven (één per gemeente) zodat er snel lokaal een opvanglocatie geopend kan worden bij kleinere incidenten onder leiding van het hoofd opvangcentrum. Is een functionaris niet beschikbaar, dan wordt vanuit omliggende districten ingevlogen. Voorwaarde is dat de teamleider en de hoofden regionaal opgeleid worden. De uitvoering wordt verzorgd door lokale medewerkers per district. Deze medewerkers kunnen werken op basis van een instructie en hoeven niet opgeleid, getraind en geoefend te worden. Met betrekking tot (bijzondere) uitvaartverzorging stelt de expertgroep voor om een overeenkomst te sluiten met Monuta. Monuta beschikt over veel kennis en expertise op dit gebied. Met het sluiten van deze overeenkomst hoeft deze kennis en expertise niet meer binnen de regio georganiseerd te worden. Wel wordt geadviseerd om regionaal (incl. s-hertogenbosch) een expertteam van 5 teamleiders te formeren die het proces onderhouden, expertise opbouwen en ingevlogen kunnen worden in de incidentgemeenten. Verder is per gemeente een contactpersoon nodig die, samen met de teamleider en op advies van Monuta uitvoering kan geven aan het proces. Monuta werkt bij een inzet op basis van een offerte vooraf en facturatie per uur bij een adviesverzoek. Het is aan de incidentgemeente hoe zij Monuta in willen zetten en welke kosten gemaakt worden. Hoofdproces: Omgevingszorg - Milieubeheer - Ruimtebeheer - Bouwbeheer Met betrekking tot het proces Ruimtebeheer heeft de expertgroep gevonden dat de bestaande 24-uursregelingen waar gemeenten in dit kader al over beschikken, ook afdoende zijn voor de crisisbestrijdingstaken op dit gebied. Met betrekking tot Milieubeheer wordt voorgesteld om namens alle gemeenten een overeenkomst te sluiten met de Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN) voor de crisisbestrijdingstaken. Deze overeenkomst is niet kosteloos voor de gemeenten. De exacte kosten per gemeente is afhankelijk van het aantal deelnemende gemeenten en komen rechtstreeks ten laste van deze gemeenten. Totdat die overeenkomst is gesloten, maken de ODBN en de individuele gemeenten afspraken over die taken die zijn overgedragen zodat helder is wie in een crisissituatie wordt gealarmeerd. Door de inzet via de ODBN te organiseren is er, voor het milieucomponent, sprake van een regionale invulling van de functie teamleider Milieu. Het expertteam Omgevingszorg heeft vastgesteld dat de uitvoering van milieutaken een versnipperd beeld laat zijn. Ten aanzien van het thema aanwijzen teamleiders Milieuzorg luidt het advies van het expertteam als volgt: -Gemeenten die milieutaken zelf uitvoeren, zullen uit hun midden een teamleider kunnen benoemen. 4

5 -Voor gemeenten die geen milieutaken meer uitvoeren en die taken aan de ODBN hebben toebedeeld, zijn er twee mogelijkheden: 1) Men wijst een gemeentelijke teamleider aan die ten tijde van een crisis een beroep doet op de deskundigen bij de ODBN of 2) Men laat de ODBN volledig de crisistaken vormgeven. In dat geval levert de ODBN een teamleider en medewerkers die namens de gemeente optreden ten tijde van een (milieu-)crisis. Aangezien het thema Bouw en beheer vaak nog door de gemeenten zelf wordt gedaan, is het voorstel van de expertgroep om dit onderdeel vooralsnog per gemeente te organiseren door lokaal functionarissen aan te wijzen. Deze wijze van organiseren borgt tevens de lokale bekendheid (bouwvergunningen) en het financiële mandaat voor het nemen van (bouwkundige) maatregelen. Het motief voor dit standpunt komt voort uit de praktijk. Feit is dat het Omgevingszorgproces Bouw en beheer (evenals Ruimtebeheer ) slechts zelden wordt ingezet bij een crisis. Dit rechtvaardigt een proportionele inzet door de gemeenten. Het expertteam is van mening dat kan worden volstaan met het optuigen van een interne belboom (teamleider Bouwen en een medewerker/plaatsvervanger). Deze functionarissen moeten over een contactlijst beschikken met daarop de specialistische medewerkers in andere gemeenten die assistentie kunnen bieden als daarom wordt gevraagd. Hoofdproces: Evacuatie - Verplaatsen mens en dier (grootschalig) Het evacueren van Mens en Dier is een proces dat niet door één gemeente, als enige partij kan worden uitgevoerd. Afhankelijk van het incident zijn GHOR, politie, defensie, ZLTO etc. betrokken partijen. Dit proces wordt daarom na het besluit tot Evacuatie direct een Multi proces waarbij gemeenten een belangrijke rol vervuld. Voor iedere gemeente geldt bijvoorbeeld dat opstap en registratie plaatsen moeten worden aangewezen. In het regionale draaiboek wordt aangeven welke kolom waarvoor verantwoordelijk is. Opvangplaatsen zullen dezelfde zijn als die bij het Proces Publieke Zorg worden gebruikt. Het zal sterk afhankelijk zijn van soort incident en de plaats van het incident. In de warme fase wordt het regionale proces gecoördineerd door de gemeente s-hertogenbosch. Het Hoofd Publieke Zorg van 's-hertogenbosch zal tijdens een grootschalige evacuatie de coördinatie hebben van het regionale proces. Hij/zij zal toegevoegd worden aan de Algemeen Commandant Bevolkingszorg, dus deelnemen aan het operationeel team. Om het proces binnen de gemeenten wel levend te houden, zijn de gemeenten s-hertogenbosch, Oss en Heusden, de kartrekkers om Opleiding Training en Oefening in de koude fase gestalte te geven. Voorstel: Het proces regionaal organiseren door s-hertogenbosch, Oss en Heusden. Elke gemeente stelt een contactpersoon aan. De uitvoering wordt verzorgd door lokale medewerkers per district. Deze medewerkers kunnen werken op basis van een instructie en hoeven niet opgeleid, getraind en geoefend te worden. Hoofdproces: Informatie - Interne Communicatie - CRAS - Verslaglegging 5

6 Met betrekking tot interne communicatie stelt de expertgroep voor dit lokaal te regelen met de communicatieadviseur van de betrokken gemeente in afstemming met het regionaal actiecentrum communicatie. Verslaglegging kan lokaal georganiseerd worden. Het voorstel voor schaderegistratie is om regionaal 5 teamleiders aan te stellen. Deze worden regionaal opgeleid, getraind en geoefend. De niet leverende gemeenten kunnen dan volstaan met het aanstellen van een contactpersoon voor dit proces. Het proces wordt uitgevoerd door medewerkers van de getroffen gemeente. Hoofdproces: Ondersteuning - Bestuursondersteuning (financieel, protocollair,) - Facilitaire ondersteuning - Nafase Bestuursondersteuning:.de gemeente s-hertogenbosch heeft aangegeven de gemeenten in de Veiligheidsregio Brabant-Noord te willen ondersteunen als het gaat om Juridische Ondersteuning en Protocollaire zaken e.e.a. in samenwerking met de betreffende gemeente waar het incident plaats vindt. Juridische ondersteuning: het verzorgen van juridische ondersteuning en advisering van de crisisbeheersorganisatie. 2. Protocollaire zaken: het verzorgen dan wel het bewaken van ceremoniële en protocollaire zaken in relatie tot het incident. Met de gemeente Oss zal worden besproken om als tweede gemeente te fungeren mocht s-hertogenbosch niet in de gelegenheid zijn. Voorstel: het proces regionaal organiseren door de gemeente s-hertogenbosch. Elke gemeente stelt een contactpersoon aan. Met betrekking tot facilitaire ondersteuning is het voorstel om dit lokaal te regelen. Het gaat immers om de faciliteiten in het gemeentehuis van de getroffen gemeente. Nafase is een specifieke verantwoordelijkheid van de betreffende gemeentesecretaris. Om dit proces te ondersteunen wordt voorgesteld om hiervoor 5 teamleiders aan te stellen. De niet leverende gemeenten kunnen dan volstaan met het aanstellen van een contactpersoon voor dit proces. Enkel de teamleiders moeten regionaal worden opgeleid, getraind en geoefend. Aanvullend op de bovenstaande adviezen zijn per proces draaiboeken en taakkaarten ontwikkeld op basis waarvan de uitvoering kan plaatsvinden. Verder wordt in lijn met de adviezen na besluitvorming een passend opleidings-, trainings- en oefentraject opgezet voor de gehele bevolkingszorg (inclusief leiding en coördinatie) en verwerkt in het OTO-plan Bevolkingszorg Brabant-Noord, inclusief begroting. Dit zal voor besluitvorming worden voorgelegd aan het algemeen bestuur. Procesgang Processtap Datum Regiegroep Veiligheidsregio Veiligheidsdirectie Kring van gemeentesecretarissen Dagelijks Bestuur (instemming) Algemeen Bestuur (besluitvorming)

7 Voorstel Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld als volgt te besluiten: 1. Het proces Communicatie: in te stemmen met het middels vrije instroom invullen van de functie communicatieadviseur ROT. Na één jaar, op basis van de gedane inzetten, te bezien of dit standpunt heroverwogen moet worden. 2. Het proces SIS: a. In te stemmen met de organisatorische inbedding van het SIS en het regionaal CRIB formeel op te heffen b. De benodigde opleidingsactiviteiten voor de regionaal Liaison SIS onder te brengen in het OTO-plan bevolkingszorg Brabant-Noord. 3. Het proces Publieke Zorg als volgt in te delen: a. Proces Opvang en Primaire Levensbehoeften (OPL) met daarbinnen de processen opvang, primaire levensbehoeften en kleinschalige verplaatsing van mens en dier. b. Proces (bijzondere) Uitvaartzorg 4. Het proces OPL als volgt in te vullen: a. Voor de regio 5 teamleiders te werven en opleiden, naar verhouding verdeeld over de brandweerdistricten en om voor s-hertogenbosch 2 teamleiders te werven en opleiden; b. Per district hoofden opvangcentrum te werven en opleiden, in aantallen 1 per gemeente en voor s-hertogenbosch in totaal 2; c. Per district 70 teamleden aan te wijzen die voor de uitvoering van het proces ingezet worden zonder verdere opleiding. 5. Het proces bijzonder uitvaartverzorging als volgt in te vullen: a. Een convenant te sluiten met Monuta, zodat zij de specialistische taken uit kunnen voeren; b. Regionaal (regio + s-hertogenbosch) 5 teamleiders aan te stellen; c. Per gemeente één teamlid voor het proces aan te wijzen die aanspreekpunt is voor de teamleiders. 6. Het proces Omgevingszorg als volgt in te delen: Milieubeheer, Ruimtebeheer en Bouwbeheer. a. De processen Bouwbeheer en Ruimtebeheer : lokaal regelen. Geen regionale pool van teamleiders voor de verschillende gebieden. Geen regionaal expertteam voor de verschillende gebieden. b. Milieubeheer: namens alle gemeenten een overeenkomst te sluiten met de Omgevingsdienst Brabant-Noord voor de crisisbestrijdingstaken. 7. Het proces Verplaatsen mens en dier (grootschalige evacuatie): regionaal organiseren door de gemeenten s-hertogenbosch, Oss en Heusden. Elke gemeente stelt een contactpersoon aan. De uitvoering wordt verzorgd door lokale medewerkers per district. Deze medewerkers kunnen werken op basis van een instructie en hoeven niet opgeleid, getraind en geoefend te worden. 8. Het proces Informatie als volgt in te delen: a. Interne communicatie lokaal regelen. b. Verslaglegging lokaal regelen. c. Schaderegistratie: regionaal 5 teamleiders aan te stellen en aanvullend daarop nog door de overige gemeenten een contactpersoon aan te laten wijzen. 9. Het proces Ondersteuning als volgt onder te delen: a. Bestuursondersteuning: regionaal organiseren door de gemeente s-hertogenbosch. Elke gemeente stelt een contactpersoon aan. b. Facilitaire ondersteuning lokaal regelen. c. Nafase regionaal 5 teamleiders aan te stellen en aanvullend daarop nog. door de overige gemeenten een contactpersoon aan te laten wijzen. 10. De Coördinerend Gemeentesecretaris op te dragen om een passend opleidings-, trainings- en oefentraject voor de gehele bevolkingszorg (inclusief leiding en coördinatie) op te zetten en te verwerken in een OTO-plan Bevolkingszorg Brabant-Noord inclusief een begroting en dekkingsplan en dit door tussenkomst van het dagelijks bestuur ter besluitvorming voor te leggen aan het algemeen bestuur. Akkoord Ja Nee Afwijkend besluit Secretaris: P. Verlaan Paraaf: 7

8 Bijlage(s) 8

Alle activiteiten zijn op maat te maken in overleg met de opdrachtgever. Ook kunt u activiteiten combineren.

Alle activiteiten zijn op maat te maken in overleg met de opdrachtgever. Ook kunt u activiteiten combineren. Introduceren en in gebruik nemen Regionaal Crisisplan: Wij zijn gespecialiseerd in de rampenbestrijding en crisisbeheersing en uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het Regionaal CrisisPlan

Nadere informatie

Voor u liggen de nota's "Beleidskader 2016 Veiligheidsregio Brabant-Noord" en "3e wijziging van de Programmabegroting 2015".

Voor u liggen de nota's Beleidskader 2016 Veiligheidsregio Brabant-Noord en 3e wijziging van de Programmabegroting 2015. VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD Veiligheidsregio Brabant-Noord Postbus 218 5201 AE 's-hertogenbosch T 073-6889555 F 073-6889599 Aan de Raden van de aangesloten gemeenten Datum 05 februari 2015 Behandeld

Nadere informatie

Handboek Bevolkingszorg

Handboek Bevolkingszorg Handboek Bevolkingszorg Opzet Handboek Bevolkingszorg Dit hoofdstuk is opgedeeld in vijf delen. Deel A bevat de samenvattingen van de vijf taakorganisaties bevolkingszorg. De delen B tot en met F bevatten

Nadere informatie

Aan Regiegroep 17.02.2014. Aan Veiligheidsdirectie 27.02.2014. Goedkeuring Dagelijks bestuur 26.03.2014. Vaststelling Algemeen Bestuur 09.04.

Aan Regiegroep 17.02.2014. Aan Veiligheidsdirectie 27.02.2014. Goedkeuring Dagelijks bestuur 26.03.2014. Vaststelling Algemeen Bestuur 09.04. Voorstel CONCEPT AGP 12 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 9 april 2014 Bijlage : 1 Steller : Ruud Huveneers Onderwerp : Continuïteitsplan sleutelfunctionarissen hoofdstructuur Algemene toelichting De Veiligheidsregio

Nadere informatie

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden B.1 1. Algemeen Onderwerp: Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden Implementatie Slachtoffer Informatie Systematiek (SIS) in de VRHM en opzeggen convenanten Nederlandse Rode Kruis Opgesteld door:

Nadere informatie

Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant. Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg

Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant. Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg Colofon Opdrachtgever dhr. H.A.M. Arkesteijn Auteur(s) mw. D. Aarts dhr. B.M.J. Peute Versie geschiedenis: Versiedatum Veranderingen

Nadere informatie

GRIP-teams en kernbezetting

GRIP-teams en kernbezetting GR P Wat is GRIP? GRIP is de afkorting van Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure en staat voor: het snel en multidisciplinair organiseren van de juiste mensen en middelen die nodig

Nadere informatie

Omgevingszorg. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg

Omgevingszorg. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Omgevingszorg Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Omgevingszorg Handboek Bevolkingszorg Deel D Datum: Kenmerk: Auteurs: Werkgroep Regionaal Crisisplan Bevolkingszorg Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage.

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage. Voorstel AGP 10 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 3 november 2014 Bijlagen : 1 Steller : Christel Verschuren Onderwerp : Regionaal Crisisplan 2014 Algemene toelichting Aanleiding Voor u ligt het. Veiligheidsregio

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Vorming regionale crisisorganisatie. BW-nummer

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Vorming regionale crisisorganisatie. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vorming regionale crisisorganisatie Programma / Programmanummer Veiligheid / 1012 BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Op 7 juli 2011 heeft het Veiligheidscollege

Nadere informatie

Agendapunt 5 Onderwerp Bevolkingszorg op orde 2.0 Datum 9 april 2015 Algemeen Bestuur Van Telefoon E-mailadres. Adviesnota.

Agendapunt 5 Onderwerp Bevolkingszorg op orde 2.0 Datum 9 april 2015 Algemeen Bestuur Van Telefoon E-mailadres. Adviesnota. Agendapunt 5 Onderwerp Bevolkingszorg op orde 2.0 Datum 9 april 2015 Aan Algemeen Bestuur Van Telefoon E-mailadres Beslispunten Adviesnota 1. Instemming met de visie in het rapport Bevolkingszorg op orde

Nadere informatie

Doorontwikkeling Bevolkingszorg Zaanstreek- Waterland 2016

Doorontwikkeling Bevolkingszorg Zaanstreek- Waterland 2016 Doorontwikkeling Bevolkingszorg Zaanstreek- Waterland 2016 Inleiding Bevolkingszorg ten tijde van een crisis of calamiteit zet zich in voor die mensen die betrokken zijn en die niet in staat zijn zichzelf

Nadere informatie

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD 2012 Inhoudsopgave Inleiding...2 Bedrijfsprocessen...2 Regionaal Beleidsteam...6 Gemeentelijk Beleidsteam...10 Regionaal Operationeel Team...12

Nadere informatie

Ondersteuning. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg

Ondersteuning. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Ondersteuning Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Ondersteuning Handboek Bevolkingszorg Deel F Datum: Kenmerk: Auteurs: Werkgroep Regionaal Crisisplan Bevolkingszorg Pagina 2 van 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 In het Slotdocument van het VGS-congres 2013 Gemeentesecretaris in Veiligheid staat een leidraad voor

Nadere informatie

Voor 2014 zijn de volgende doelen en accenten opgenomen in het jaarprogramma:

Voor 2014 zijn de volgende doelen en accenten opgenomen in het jaarprogramma: Voorstel CONCEPT AGP 5 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 6 november 2013 Bijlage : 1. Steller : P. de Vet Onderwerp : Jaarplan multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen 2014 Algemene toelichting Bijgaand

Nadere informatie

06-20094781. Van: S. Kempink Tel.nr. : Datum: 6 mei 2014. Nummer: 14A.00335. Team: Jeugd, leefbaarheid en veiligheid. Tekenstukken: Nee Afschrift aan:

06-20094781. Van: S. Kempink Tel.nr. : Datum: 6 mei 2014. Nummer: 14A.00335. Team: Jeugd, leefbaarheid en veiligheid. Tekenstukken: Nee Afschrift aan: VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: S. Kempink Tel.nr. : Datum: 6 mei 2014 Tekenstukken: Nee Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): N.v.t. 06-20094781 Team: Jeugd, leefbaarheid en veiligheid

Nadere informatie

REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009. Procesmodellen

REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009. Procesmodellen REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009 Het Referentiekader Regionaal Crisisplan 2009 Leeswijzer Begin vorig jaar is het projectteam Regionaal Crisisplan, in opdracht van de Veiligheidskoepels, gestart

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Productbeschrijvingen (proces)specifiek

Productbeschrijvingen (proces)specifiek en (proces)specifiek 118 Omgevingsanalyse Inzicht verkrijgen in wat zich in de buitenwereld (bij media, bij het publiek en op het internet) afspeelt, welk gevoel in de samenleving bestaat over de ramp

Nadere informatie

Bevolkingszorg. De weg naar een regionale organisatie

Bevolkingszorg. De weg naar een regionale organisatie Bevolkingszorg De weg naar een regionale organisatie 1 1. Inleiding In de 2 e helft van 2011 is het project Ontwikkeling Bevolkingszorg opgestart. Met dit project wordt beoogd dat de sectie Bevolkingszorg

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Niveaus in de incident- en crisismanagementorganisatie... 1 1.1 Operationeel niveau...

Nadere informatie

Opleiden, trainen en oefenen in de gemeentelijke crisisbeheersing. Project GROOTER. Taakkaarten Bevolkingszorg

Opleiden, trainen en oefenen in de gemeentelijke crisisbeheersing. Project GROOTER. Taakkaarten Bevolkingszorg Opleiden, trainen en oefenen in de gemeentelijke crisisbeheersing Project GROOTER Taakkaarten Bevolkingszorg 1 Colofon Dit document bevat taakkaarten bij de diverse taakorganisaties en processen binnen

Nadere informatie

Draaiboek. Deelproces BackOffice Informatie en Ondersteuning

Draaiboek. Deelproces BackOffice Informatie en Ondersteuning Draaiboek Deelproces BackOffice Informatie en Ondersteuning Dit draaiboek is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op : 29-3-2013 Dit draaiboek is voor het laatst herzien op : 10-12-2013 Dit draaiboek

Nadere informatie

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Waarom een addendum? Het beleidsplan 2012-2015 is op 7 juli 2011 in een periode waarop de organisatie volop in ontwikkeling

Nadere informatie

Algemene toelichting AGP 6

Algemene toelichting AGP 6 AGP 6 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 11 april 2016 Bijlage : 1 Steller : PBMJW de Vet Onderwerp : Convenant Opvang en Verzorging Rode Kruis Algemene toelichting In 2005 is een overeenkomst afgesloten tussen

Nadere informatie

Productbeschrijvingen generiek

Productbeschrijvingen generiek en generiek 108 Totaalbeeld Toelichting Het totaalbeeld is een informatieproduct dat wordt gegenereerd in de multidisciplinaire hoofdas van de crisisbeheersingsorganisatie in het landelijk crisismanagementsysteem

Nadere informatie

DIENSTVERLENING BEVOLKINGSZORG DOOR HET NEDERLANDSE RODE KRUIS

DIENSTVERLENING BEVOLKINGSZORG DOOR HET NEDERLANDSE RODE KRUIS DIENSTVERLENING BEVOLKINGSZORG DOOR HET NEDERLANDSE RODE KRUIS Het Rode Kruis ondersteunt een aantal taakorganisaties Bevolkingszorg van de gemeentelijke kolom in de Veiligheidsregio, met de volgende dienstverlening:

Nadere informatie

B & W-nota. Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem

B & W-nota. Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem B & W-nota Portefeuille mr. J.J.H. Pop Auteur P. Abma Telefoon 023 5114489 E-mail: pabma@haarlem.nl PD/Veiligheid/2005/547

Nadere informatie

DIENSTVERLENING BEVOLKINGSZORG DOOR NEDERLANDSE RODE KRUIS

DIENSTVERLENING BEVOLKINGSZORG DOOR NEDERLANDSE RODE KRUIS DIENSTVERLENING BEVOLKINGSZORG DOOR NEDERLANDSE RODE KRUIS Het Rode Kruis ondersteunt een aantal taakorganisaties Bevolkingszorg van de gemeentelijke kolom in de Veiligheidsregio, met de volgende dienstverlening:

Nadere informatie

Beschrijving GRIP 0 t/m 4

Beschrijving GRIP 0 t/m 4 RCP pocket Beschrijving GRIP 0 t/m 4 GRIP GRIP 0 Kenmerken incident Normaal dagelijkse werkwijzen van de hulpdiensten Afstemming in motorkapoverleg Dreigingsfase Preparatiestaf Aanwijzingen voor het ontstaan

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Nr. 420 14 december 2015 Organisatiebesluit Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Draaiboek. Deelproces CRAS

Draaiboek. Deelproces CRAS Draaiboek Deelproces CRAS Dit draaiboek is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op : 29-3-2013 Dit draaiboek is voor het laatst herzien op : Dit draaiboek is geldig tot en met : Verantwoordelijke sector

Nadere informatie

B1 - Basisplan en hoofdprocessen Inleiding en leeswijzer

B1 - Basisplan en hoofdprocessen Inleiding en leeswijzer B1 - Basisplan en hoofdprocessen B1 0 Inleiding en leeswijzer Inleiding In het basisplan ligt het accent op de bestuurlijke, organisatorische en coördinerende elementen bij het bestrijden van een ramp

Nadere informatie

Deelplan Bevolkingszorg Vastgesteld door Algemeen Bestuur 30 juni 2011

Deelplan Bevolkingszorg Vastgesteld door Algemeen Bestuur 30 juni 2011 Deelplan Bevolkingszorg Vastgesteld door Algemeen Bestuur 30 juni 2011 DSPDF_A39D_31303630323739343732.doc 0 van 31 Deelplan Bevolkingszorg (BevZ) 0 Overzicht Samenvatting Het deelplan Bevolkingszorg vormt

Nadere informatie

Algemeen Commandant Bevolkingszorg

Algemeen Commandant Bevolkingszorg Algemeen Commandant Bevolkingszorg Functie Als Algemeen Commandant Bevolkingszorg ben je lid van het Regionaal Operationeel Team bij opschaling vanaf GRIP 2. Je bent aanspreekpunt voor de Operationeel

Nadere informatie

Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek

Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek Reader bij e-learning basiskennis SIS Projectgroep SIS Redactie: Sjan Martens Foto omslag In Amsterdam zijn op

Nadere informatie

Bevolkingszorg op orde in Twente

Bevolkingszorg op orde in Twente Bevolkingszorg op orde in Twente Versie 0.7 04-09-2014 Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Context: (wettelijke) kaders, richtlijnen en prestatie-eisen... 4 3. Visie en uitgangspunten Bevolkingszorg...

Nadere informatie

Bijlagenboek. Processen Bevolkingszorg

Bijlagenboek. Processen Bevolkingszorg Bijlagenboek Processen Bevolkingszorg Dit bijlagenboek is voor het laatst herzien op : 10-12-2013 Colofon Format: Bureau Bevolkingszorg Actualisatie: Bureau Bevolkingszorg Versie geschiedenis: Versiedatum

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: BVJL11. Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: BVJL11. Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord Zaaknummer: BVJL11 Onderwerp Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord Collegevoorstel Inleiding Met de vaststelling van de Wet veiligheidsregio s heeft de veiligheidsregio Brabant-Noord de verplichting

Nadere informatie

Bijstand, militaire steunverlening en ondersteuning aan bevolkingszorg

Bijstand, militaire steunverlening en ondersteuning aan bevolkingszorg Bijstand, militaire steunverlening en ondersteuning aan bevolkingszorg Het Landelijke Operationeel Coördinatiecentrum ondersteunt de Minister van Veiligheid en Justitie, veiligheidsregio s, gemeenten en

Nadere informatie

Sheets over SIS basisset voor presentaties

Sheets over SIS basisset voor presentaties Sheets over SIS basisset voor presentaties Bestemd voor regionale SIS-coördinatoren en andere experts die een selectie van de sheets kunnen gebruiken voor eigen presentaties Sjan Martens 16 juni 2016 Algemeen

Nadere informatie

Evaluatieverslag SIS-oefening De Wissel Veiligheidsregio Brabant-Noord op 19 mei 2015

Evaluatieverslag SIS-oefening De Wissel Veiligheidsregio Brabant-Noord op 19 mei 2015 Evaluatieverslag SIS-oefening De Wissel Veiligheidsregio Brabant-Noord op 19 mei 2015 Samenvatting Inhoud 1. Inleiding 2. Verloop van de SIS-inzet in een oogopslag 3. Bevindingen 4. Aanbevelingen Kees

Nadere informatie

Inrichting Crisisorganisatie Gemeentelijke kolom Zuid-Holland Zuid

Inrichting Crisisorganisatie Gemeentelijke kolom Zuid-Holland Zuid Inrichting Crisisorganisatie Gemeentelijke kolom Zuid-Holland Zuid 1 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling en uitgangspunten project crisisorganisaties... 3 3. Werkwijze... 3 4. Relatie overige projecten...

Nadere informatie

Beschrijving operationeel proces politie Ontruimen en evacueren

Beschrijving operationeel proces politie Ontruimen en evacueren Beschrijving operationeel proces politie Ontruimen en evacueren December 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Doel... 2 3. Doelgroep... 2 4. Kritische proceselementen... 2 5. Uitvoering: activiteiten

Nadere informatie

Stand van zaken Gemeentelijke Crisisbeheersing IJsselstein 2011

Stand van zaken Gemeentelijke Crisisbeheersing IJsselstein 2011 Stand van zaken Gemeentelijke Crisisbeheersing IJsselstein 2011 Goed voorbereid zijn, heb je zelf in de hand Ernout van Gils Beleidsadviseur Veiligheid Beleid en Strategie Datum: 1 december 2011 INHOUD

Nadere informatie

Bevindingenrapportage 2014 Inventarisatie bevolkingszorg

Bevindingenrapportage 2014 Inventarisatie bevolkingszorg Bevindingenrapportage 2014 Inventarisatie bevolkingszorg Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum Fanny de Swarte Inhoudsopgave 0. Managementsamenvatting 1. Inleiding en verantwoording onderzoek 2. Bevolkingszorg

Nadere informatie

No Comment! Crisiscommunicatie in een dynamisch communicatielandschap

No Comment! Crisiscommunicatie in een dynamisch communicatielandschap No Comment! Crisiscommunicatie in een dynamisch communicatielandschap Presentatie BZW Masterclass Veiligheid zw 15 februari 2011 Marlies Lampert & Daniël Rouw 09/12/2009 Crisiscommunicatie Een voorbeeld

Nadere informatie

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Als het misgaat bij de communicatie in een crisis, dan is dit vaak een gebrek aan duidelijkheid op de vragen: wie doet wat, wie

Nadere informatie

Op grond van de waarnemen en getoetst aan het toetsingskader van de Inspectie Veiligheid en Justitie wordt het volgende geconcludeerd:

Op grond van de waarnemen en getoetst aan het toetsingskader van de Inspectie Veiligheid en Justitie wordt het volgende geconcludeerd: Voorstel CONCEPT AGP 4 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 6 november 2013 Bijlage : 1. Steller : PBMJW de Vet Onderwerp : Evaluatie systeemoefening 2013 Algemene toelichting In april 2013 is door de Inspectie

Nadere informatie

Draaiboek. Stafsectie Bevolkingszorg ROT

Draaiboek. Stafsectie Bevolkingszorg ROT ORGANISATIEONDERDEEL ORGANISATIEONDERDEEL GEMEENTEN GEMEENTEN Draaiboek Stafsectie Bevolkingszorg ROT Kennis en Beheerteam Stafsectie Bevolkingszorg ROT Versie 1.0, 31 oktober 2012 ORGANISATIEONDERDEEL

Nadere informatie

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Crisismodel GHOR Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Status Definitief Besluit Raad DPG d.d. 26 april 2013 Beheer PGVN

Nadere informatie

Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek

Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek Reader bij e-learning basiskennis SIS Redactie: Sjan Martens 3 Foto omslag SIS is ingezet bij het kraanongeval

Nadere informatie

Een evenement, en dan?

Een evenement, en dan? Een evenement, en dan? Een doorleefsessie organiseren. Stappen rondom het organiseren van publieksevenementen Mei 2017 Inhoudsopgave: Doorleefsessie Toelichting Doel Wie organiseert Wanneer Planning Begeleider

Nadere informatie

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Inhoudsopgave Grip op hulpverlening 4 Routinefase 6 GRIP 1 8 GRIP 2 12 GRIP 3 18 GRIP 4 24 Gebruikte afkortingen 30 4 Grip op hulpverlening Dit boekje bevat de samenvatting

Nadere informatie

Opleiden, trainen en oefenen in de gemeentelijke crisisbeheersing. Project GROOTER. Taakorganisaties, processen en producten van Bevolkingszorg

Opleiden, trainen en oefenen in de gemeentelijke crisisbeheersing. Project GROOTER. Taakorganisaties, processen en producten van Bevolkingszorg Opleiden, trainen en oefenen in de gemeentelijke crisisbeheersing Project GROOTER Taakorganisaties, processen en producten van Bevolkingszorg Colofon Dit document beschrijft de taakorganisaties, processen

Nadere informatie

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND HOE TE KOMEN TOT EEN ADEQUATE ORGANISATIE VAN INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER? IN AANSLUITING OP HET HANDBOEK INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER Uitgave van het Projectbureau

Nadere informatie

Bevolkingszorg veelzijdig en volop in beweging

Bevolkingszorg veelzijdig en volop in beweging Bevolkingszorg veelzijdig en volop in beweging Het onderwerp Bevolkingszorg is een complex en veelzijdig domein en de laatste jaren volop in beweging. Deze kennispublicatie informeert onder andere gemeentesecretarissen,

Nadere informatie

Inrichting piket Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen

Inrichting piket Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen Bestuursvoorstel Onderwerp Status Gevraagd besluit Intrekken van eerdere besluitvorming Piketten incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (Adviseur gevaarlijke stoffen, Meetplanleider en Waarschuwings-

Nadere informatie

Rampenplan gemeente Heerhugowaard. Inhoudsopgave

Rampenplan gemeente Heerhugowaard. Inhoudsopgave Rampenplan gemeente Heerhugowaard Inhoudsopgave Vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders op 08-07-2008 0. Inhoudsopgave Inhoud Dit document bevat de volgende onderwerpen. DEEL A RAMPENPLAN:

Nadere informatie

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Aan Veiligheidsberaad Van DB Veiligheidsberaad Datum 17 september Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Context en aanleiding Tijdens het Veiligheidsberaad

Nadere informatie

Concept Regionaal crisisplan deel II

Concept Regionaal crisisplan deel II Concept Regionaal crisisplan deel II Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding... 4 Hoofdstuk 2 Leiding en coordinatie... 7 3. Bevolkingszorg... 8 3. 1 Proces Communicatie... 9 3.1.1 Deelproces analyse en advies...

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Factsheet Regionaal Crisisplan Zaanstreek-Waterland Deel I

Factsheet Regionaal Crisisplan Zaanstreek-Waterland Deel I Factsheet Regionaal Crisisplan Zaanstreek-Waterland Deel I ALGEMEEN 1. Wat is het regionaal crisisplan? Het regionaal crisisplan (RCP) is één van de drie nieuwe verplichte plannen uit de Wet veiligheidsregio's

Nadere informatie

Draaiboek. Deelproces Collectieve rouwverwerking (Bijzondere uitvaartzorg)

Draaiboek. Deelproces Collectieve rouwverwerking (Bijzondere uitvaartzorg) Draaiboek Deelproces Collectieve rouwverwerking (Bijzondere uitvaartzorg) Dit draaiboek is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op : 29-3-2013 Dit draaiboek is voor het laatst herzien op : 10-12-2013

Nadere informatie

Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007

Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 1 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, in vergadering d.d. 28 februari 2007 bijeen; overwegende: 1. dat de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Toelichting Normenkader Gemeentelijke Processen

Toelichting Normenkader Gemeentelijke Processen A.10 Bijlage 2 Toelichting Normenkader Gemeentelijke Processen 1. Inleiding Het normenkader Oranje Kolom is ontwikkeld in opdracht van het Dagelijks Bestuur (DB) van de Veiligheidsregio Hollands Midden

Nadere informatie

Opleiden, trainen en oefenen in de gemeentelijke crisisbeheersing. Project GROOTER

Opleiden, trainen en oefenen in de gemeentelijke crisisbeheersing. Project GROOTER Opleiden, trainen en oefenen in de gemeentelijke crisisbeheersing Project GROOTER Opleidingskaders (incl. suggestie voor afsluitende toetsvorm binnen de opleiding) voor procesopleidingen Bevolkingszorg

Nadere informatie

Naar een beter werkbare crisisorganisatie in de regio Drenthe

Naar een beter werkbare crisisorganisatie in de regio Drenthe Naar een beter werkbare crisisorganisatie in de regio Drenthe Projectgroep Verbetering oranje kolom: Fred Snoep, Leandros de Jong, Martin Nanninga, Jacob Habing, Erica Hoekstra, Linda van der Heide, Marten

Nadere informatie

Draaiboek. Deelproces Facilitaire Ondersteuning

Draaiboek. Deelproces Facilitaire Ondersteuning Draaiboek Deelproces Facilitaire Ondersteuning Dit draaiboek is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op : 29-03-2013 Dit draaiboek is voor het laatst herzien op : 10-12-2013 Dit draaiboek is geldig tot

Nadere informatie

Veiligheidsdirectie en Strategisch Overleg netwerkpartners

Veiligheidsdirectie en Strategisch Overleg netwerkpartners Veiligheidsdirectie en Strategisch Overleg netwerkpartners Inleiding. Met de doorontwikkeling van VRZ en de nieuwe gemeenschappelijke regeling kwam de vraag naar voren welke positie de Veiligheidsdirectie

Nadere informatie

Evaluatieverslag SIS-oefening als onderdeel van oefening Artefacto Veiligheidsregio IJsselland op 23 juni Samenvatting

Evaluatieverslag SIS-oefening als onderdeel van oefening Artefacto Veiligheidsregio IJsselland op 23 juni Samenvatting Evaluatieverslag SIS-oefening als onderdeel van oefening Artefacto Veiligheidsregio IJsselland op 23 juni 2017 Samenvatting Inhoud 1. Inleiding 2. Verloop van de SIS-inzet 3. Bevindingen 4. Aanbevelingen

Nadere informatie

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk Al jaren is het de dagelijkse praktijk om bij grote, complexe incidenten op te schalen binnen de GRIP-structuur. Deze structuur beschrijft in vier fasen de organisatie

Nadere informatie

2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase

2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase 2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase In het project GROOTER worden onder andere opleidingskaders ontwikkeld voor drie functiegerichte opleidingen voor Bevolkingszorg. In dit

Nadere informatie

Agendapunt AB Veiligheidsregio Utrecht

Agendapunt AB Veiligheidsregio Utrecht Agendapunt AB Veiligheidsregio Utrecht Datum vergadering 14 januari 2016 Agendapunt 10 Gemeentelijke Crisisbeheersing 2.0 AB20160114/10 Portefeuillehouder Directielid Mevrouw Westerlaken De heer Frek Bijlagen

Nadere informatie

Spelregels Systeemtest Keten 2014 versie 0.2

Spelregels Systeemtest Keten 2014 versie 0.2 Spelregels Systeemtest Keten 2014 versie 0.2 Onverwachte simulatie van een calamiteit In de periode van 1 tot en met 14 december 2014 wordt op een onaangekondigd tijdstip buiten kantooruren (kan dus ook

Nadere informatie

Project Bevolkingszorg. Versie nr. 1.4. d.d. 13 november 2013. ORGANISATIEPLAN (concept) ORGANISATIEPLAN

Project Bevolkingszorg. Versie nr. 1.4. d.d. 13 november 2013. ORGANISATIEPLAN (concept) ORGANISATIEPLAN Project Bevolkingszorg Versie nr. 1.4 d.d. 13 november 2013 ORGANISATIEPLAN (concept) ORGANISATIEPLAN Over dit document Status Dit plan beschrijft de nieuwe organisatie voor Bevolkingszorg, de randvoorwaarden

Nadere informatie

Crisismanagement Groningen. Basismodule

Crisismanagement Groningen. Basismodule Crisismanagement Groningen Basismodule Doel van de module Kennismaken met crisismanagement Groningen Inzicht krijgen in rollen en taken Beeld krijgen bij samenwerken in de crisis-organisatie Programma

Nadere informatie

Voorstel. Algemene toelichting AGP 10. Pagina 1 van 2

Voorstel. Algemene toelichting AGP 10. Pagina 1 van 2 Voorstel AGP 10 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 25 juni 2014 Bijlage : 2 Steller : F. Libregts\H.Linzel Onderwerp : Vervanging IBS registratie Algemene toelichting Momenteel gebruiken de gemeenten en GGZ-instellingen

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP)

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Inleiding Een goede coördinatie tussen betrokken hulpdiensten is bij de bestrijding van complexe incidenten van groot belang. Het model voor

Nadere informatie

Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant: overwegende; dat het voor een goede behartiging van de zorg voor de

Nadere informatie

Veiligheidsdirectie 4 oktober Goedkeuring Dagelijks bestuur 24 april Vaststelling Algemeen Bestuur 26 juni 2013

Veiligheidsdirectie 4 oktober Goedkeuring Dagelijks bestuur 24 april Vaststelling Algemeen Bestuur 26 juni 2013 Voorstel CONCEPT AGP 11 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 26 juni 2013 Bijlage : 1. Steller : PBMJW de Vet Onderwerp : Vaststelling meerjarenbeleidsplan MOTO 2011-2014 Algemene toelichting Op 4 oktober 2010

Nadere informatie

Bovenregionaal team crisiscommunicatie. Jaarplan 2015

Bovenregionaal team crisiscommunicatie. Jaarplan 2015 Bovenregionaal team crisiscommunicatie Jaarplan 2015 10 januari 2015 Inhoud 1. Waar staat het bovenregionaal team crisiscommunicatie voor 2. Van implementatie naar borging 3. Resultaten 2014 4. De ambities

Nadere informatie

in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure

in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant 2011 Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure Someren Son en Breugel Valkenswaard Veldhoven Waalre Helmond Laarbeek Nuenen

Nadere informatie

Beschrijving van de organisatie, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Beschrijving van de organisatie, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Beschrijving van de organisatie, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. 1 Inhoud Processen per kolom / hulpdienst Netcentrisch werken GRIP-opschaling

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2-0 Overzicht Samenvatting In dit deel is de Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings- Procedure (GRIP) Noord-Holland Noord

Nadere informatie

Vastgestelde Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord, d.d. 27 maart 2013.

Vastgestelde Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord, d.d. 27 maart 2013. AGP 2a d 1 Vastgestelde Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 27 maart 2013. Aanwezig: mr. dr. A.G.J.M. Rombouts, mw. drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans (voorzitter), drs. J. Hamming, drs. H.A.G.

Nadere informatie

Toelichting 2011 Bevolkingszorg (Oranje Kolom) Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Toelichting 2011 Bevolkingszorg (Oranje Kolom) Veiligheidsregio Zuid-Limburg Toelichting 2011 Bevolkingszorg (Oranje Kolom) Veiligheidsregio Zuid-Limburg Geleen, maart 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding.3 2. Toelichting op dit verslag/terugblik 2011...3 3. De oranje kolom... 3 4.

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

DRAAIBOEK INFORMATIE. Operationele informatievoorziening SIS CRAS. Colofon Sector: Veiligheidsbureau Auteur(s):

DRAAIBOEK INFORMATIE. Operationele informatievoorziening SIS CRAS. Colofon Sector: Veiligheidsbureau Auteur(s): DRAAIBOEK INFORMATIE Operationele informatievoorziening SIS CRAS Colofon Sector: Veiligheidsbureau Auteur(s): Werkgroep planvorming bevolkingszorg Datum: 5 december 2014 Versienummer: 1.0 Status: Vastgesteld

Nadere informatie

GR Pop crisissituaties

GR Pop crisissituaties GR Pop crisissituaties De spil in crisisbeheersing Slagvaardig Tijdens een ramp of crisis moeten de inwoners van Fryslân kunnen rekenen op professionele hulp verleners, die snel paraat staan en weten wat

Nadere informatie

Oefenkalender Veiligheidsregio Flevoland

Oefenkalender Veiligheidsregio Flevoland 0 Oefenkalender Veiligheidsregio J a n u a r i 0 GHOR oefening CGV met VC Oefening Outbreak infectieziekte voor GGD ism GHOR Brandweer Oefening basisvaardigheden piketofficieren Brandweer Oefening basisvaardigheden

Nadere informatie

Omgevingszorg. Proces: Ruimtebeheer. Positionering van proces in structuur

Omgevingszorg. Proces: Ruimtebeheer. Positionering van proces in structuur Omgevingszorg Proces: Ruimtebeheer Positionering van proces in structuur Doel van proces Voorkomen en beperken van schade aan de openbare ruimte door het geven van adviezen, het coördineren van maatregelen

Nadere informatie

Collegevoorstel. Veiligheid en Handhaving. zaak_zaaknummer. Ja, zonder beperkingen Stad van actieve mensen. Hoofd Afdeling Veiligheid en Handhaving

Collegevoorstel. Veiligheid en Handhaving. zaak_zaaknummer. Ja, zonder beperkingen Stad van actieve mensen. Hoofd Afdeling Veiligheid en Handhaving zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel bericht_id zaak_zaaknummer Veiligheid en Handhaving Reg.nr. B&W d.d. 06-11-2012 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Stad van actieve mensen DT d.d. OR d.d.

Nadere informatie

Voorstel. Algemene toelichting AGP 4

Voorstel. Algemene toelichting AGP 4 Voorstel CONCEPT AGP 4 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 9 april 2014 Bijlage : 4 Steller : J. Poelstra Expertteam Crib Onderwerp : Implementatie Slachtoffer Informatie Systeem Algemene toelichting Algemeen

Nadere informatie

DOEN WAAR JE GOED IN BENT. De crisisorganisatie in Drenthe op hoofdlijnen

DOEN WAAR JE GOED IN BENT. De crisisorganisatie in Drenthe op hoofdlijnen DOEN WAAR JE GOED IN BENT De crisisorganisatie in Drenthe op hoofdlijnen DIT MOET ANDERS In 2009 besloot het bestuur van de Veiligheidsregio Drenthe om crisisbeheersing op een andere manier vorm te geven

Nadere informatie

Zelfredzaamheid en SIS Bevolkingszorg Kennemerland

Zelfredzaamheid en SIS Bevolkingszorg Kennemerland Zelfredzaamheid en SIS Bevolkingszorg Kennemerland Neil Jordan, Adviseur openbare orde en Veiligheid gemeente Haarlemmermeer Irene Mokkink, Adviseur Bureau Bevolkingszorg Kennemerland Zelfredzaamheid en

Nadere informatie

Nota voor : multidisciplinaire vergadering van het algemeen bestuur

Nota voor : multidisciplinaire vergadering van het algemeen bestuur Nota voor : multidisciplinaire vergadering van het algemeen bestuur Datum : 3 juli 2014 Onderwerp : Implementatie Landelijk Slachtoffer informatie Systematiek (SIS), opheffen CRIB Agendapunt : 4 Kenmerk

Nadere informatie

Onderwerp : jaarverslag 2012 en werkplan 2013/2014 oranje kolom. Portefeuillehouder: mr. H.L.M. Bloemen

Onderwerp : jaarverslag 2012 en werkplan 2013/2014 oranje kolom. Portefeuillehouder: mr. H.L.M. Bloemen Nota voor : vergadering algemeen bestuur Datum : 26 juni 2013 Onderwerp : jaarverslag 2012 en werkplan 2013/2014 oranje kolom Agendapunt : 6 Kenmerk : AB/1310 Bijlagen:2 Portefeuillehouder: mr. H.L.M.

Nadere informatie