Doorontwikkeling Bevolkingszorg Zaanstreek- Waterland 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Doorontwikkeling Bevolkingszorg Zaanstreek- Waterland 2016"

Transcriptie

1 Doorontwikkeling Bevolkingszorg Zaanstreek- Waterland 2016 Inleiding Bevolkingszorg ten tijde van een crisis of calamiteit zet zich in voor die mensen die betrokken zijn en die niet in staat zijn zichzelf te helpen. Hierbij moet spontane hulp uit de samenleving geaccepteerd worden, door burgers te laten helpen en door gebruik te maken van specialistisch hulpaanbod. Naast directe hulp zorgt Bevolkingszorg ook voor communicatie over de crisis of calamiteit en draagt zorg voor feitelijke informatievoorziening, een eventueel handelingsperspectief en duiding van het incident. In Zaanstreek-Waterland willen we een realistische en eigentijdse Bevolkingszorg. Zelfredzaamheid, vraaggericht werken, voorbereiden op realistische scenario s en aansluiten bij de lokale situatie zijn daarbij belangrijke voorwaarden. Zaanstreek-Waterland heeft de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet op weg naar een kwalitatief goede Bevolkingszorg. In lijn met het rapport Bevolkingszorg op Orde (commissie Bruinooge), de functieprofielen van GROOT/GROOTER, het project Versterking Bevolkingszorg (Strategische Agenda van het Veiligheidsberaad) en de actualisering van het Referentiekader Regionaal Crisisplan is Bevolkingszorg in de regio Zaanstreek-Waterland verbeterd. We willen graag de laatste stappen zetten om de ambitie van eigentijds en realistisch te verwezenlijken. De ambitie is een organisatie van Bevolkingszorg te hebben in Zaanstreek-Waterland binnen de regionale multidisciplinaire crisisorganisatie waarin gemeentelijke crisisfunctionarissen tijdens een incident weten wat er speelt, wat de behoefte is en daarnaar handelen, samen met de partners. Crisisfunctionarissen kunnen snel, adequaat en met improvisatie reageren op de gevolgen van een calamiteit en hebben daarbij de sensitiviteit zich in een bestuurlijke omgeving te bewegen. Ook is het van belang dat de lokale gemeente snel wordt betrokken om gebruik te kunnen maken van de daar aanwezige kennis. En om de gemeente in staat te stellen op een adequate manier aan te haken op de beheersing van de effecten. Het doel is om per 1 januari 2017 te werken met een kleine, snel inzetbare, vakbekwame groep functionarissen voor de eerste uren van de calamiteit met een snelle aanhaking en inzet van de betrokken gemeente. Om dit te bereiken zijn de volgende actiepunten op 30 oktober 2015 met het dagelijks bestuur van Zaanstreek-Waterland besproken: 1. Officier van Dienst stuurt de gemeentelijke processen aan 2. Taken Team Bevolkingszorg uitgevoerd door de stafsectie Bevolkingszorg van het Regionaal Operationeel Team 3. Kwalitatieve en kwantitatieve verbeterslag crisiscommunicatie 4. Sleutelfunctionarissen selecteren op basis van competenties 5. Lerend vermogen van de organisatie en de functionarissen 6. Concreet maken van prestatie-eisen 7. Lokale aansluiting van de gemeenten 8. Samenwerken met de partners (ook de burgers) 9. Back up gemeenten 10. Voorbereiden op realistische scenario s 11. Naar rato verdelen van de piketkosten Naar aanleiding van bovenstaand is de werkgroep Bevolkingszorg Op Orde Zaanstreek-Waterland met daarin de adviseurs crisisbeheersing aan de slag gegaan. De gepresenteerde visie vraagt een andere organisatie van Bevolkingszorg. De besluitpunten 1 en 2, die vandaag ter besluitvorming voorliggen en actiepunt 3 betreffen een voorgestelde wijziging van de huidige werkwijze. De actiepunten 4 tot en met 11 betreffen de voorwaarden om op een goede manier invulling te kunnen geven aan de structuuraanpassingen en te komen tot een realistische en eigentijdse Bevolkingszorg.

2 Ten aanzien van de actiepunten 3 tot en met 11 staat beschreven op welk moment deze worden uitgevoerd Organisatie Bevolkingszorg Om vraaggericht te opereren tijdens een calamiteit is het noodzakelijk dat na alarmering zo snel mogelijk ter plaatse leiding gegeven wordt aan de gemeentelijke processen (o.a. Opvang en verplaatsing, Milieuzorg en Bouwbeheer Crisiscommunicatie en de opstart van de Nafase). De Officier van Dienst Bevolkingszorg is hiervoor de aangewezen functionaris. De Officier van Dienst Bevolkingszorg komt ter plaatse, maakt een inschatting en stuurt dicht op de bron de processen aan in samenhang en in overleg met de andere kolommen. De Officier van Dienst Bevolkingszorg zorgt in overeenstemming met de leider Commando Plaats Incident dat de burgemeester goed en tijdig geïnformeerd blijft en zodoende zijn positie kan bepalen. Bij de meest voorkomende incidenten in onze veiligheidsregio kan de Officier van Dienst Bevolkingszorg het incident zelfstandig afhandelen. Bij een groter incident met een bron- en effectgebied krijgt de Officier van Dienst Bevolkingszorg ondersteuning vanuit de stafsectie Bevolkingszorg. Ook hier is het omwille van de snelheid en ook van de efficiëntie van belang dat aan de taken van de stafsectie door één functionaris leiding wordt gegeven. Dit geschiedt door de Algemeen Commandant Bevolkingszorg als verantwoordelijke voor Bevolkingszorg in het Regionaal Operationeel Team. Vanaf GRIP 2 houdt de Officier van Dienst Bevolkingszorg contact met de Algemeen Commandant. De Officier van Dienst Bevolkingszorg blijft de processen aansturen. De Algemeen Commandant Bevolkingszorg in het Regionaal Operationeel Team biedt waar nodig ondersteuning en is faciliterend aan de Officier van Dienst Bevolkingszorg binnen de kaders die worden gesteld door de Operationeel Leider. De taken van de Algemeen Commandant (en diens stafsectie Bevolkingszorg) zijn het uitdenken van mogelijke toekomstige scenario s, de opstart van de nafase, het ondersteunen van de Officier van Dienst Bevolkingszorg én de aanhaking van de gemeentelijke organisatie waar het incident zich afspeelt. Bij het ontbreken van een Commando Plaats Incident (bijvoorbeeld bij extreem weer of uitval van vitale functies) stuurt de Algemeen Commandant bevolkingszorg alle processen aan en sluit de Officier van Dienst Bevolkingszorg aan waar nodig. Voorgestelde besluitpunten dagelijks bestuur Zaanstreek-Waterland 1 april De Officier van Dienst Bevolkingszorg vanaf 1 juli 2016 leiding te laten geven aan de gemeentelijke processen. De Algemeen Commandant Bevolkingszorg in het Regionaal Operationeel Team blijft verantwoordelijk voor Bevolkingszorg. 2. De taken van het Team Bevolkingszorg vanaf 1 juli 2016 te laten uitvoeren door de stafsectie Bevolkingszorg in het Regionaal Operationeel Team en het Team Bevolkingszorg in de stafsectie Bevolkingszorg te integreren. 3. Het Regionale Crisisplan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland bij de eerstvolgende actualisering aan te passen naar aanleiding van besluitpunten 1 en 2. De periode tot 1 juli wordt gebruikt om de betrokken functionarissen op te leiden, te trainen en te oefenen op de veranderde werkwijze. Daarnaast wordt in het kader van de verdere professionalisering van bevolkingszorg na de zomer gestart met het werven, selecteren en examineren van de sleutelfuncties op basis van competenties. Zie ook actiepunt 4. Vervolg: DB VrZW besluit op 1 april 2016; opnemen in (multi) Opleiden, Trainen en Oefenen; afstemming tussen Algemeen Commandant en Officier van Dienst Bevolkingszorg en tussen Bevolkingszorg en andere kolommen, aanpassen planvorming en partners informeren, brief aan Inspectie Veiligheid & Justitie ter informatie, invullen nieuwe crisispoules en wijzigen regionaal crisisplan in samenwerking met VrZW. Crisiscommunicatie Om bij een incident snel en effectief te kunnen communiceren is een vakbekwame en efficiënt ingerichte taakorganisatie voor crisiscommunicatie benodigd. Vooraf en tijdens een incident wordt door de gemeente gestimuleerd dat betrokkenen zichzelf en elkaar informeren. Uiterlijk 30 minuten na aanvang van het incident wordt feitelijke informatie beschikbaar gesteld aan de betrokkenen, zodat zij

3 zelfredzaam kunnen handelen. Waar nodig worden aanvullend concrete instructies verstrekt en/of handelingsperspectieven geboden aan de betrokkenen. Naast contact met de Officier van Dienst Bevolkingszorg heeft de burgemeester na alarmering spoedig contact met de operationele leidinggevende én de regionale communicatieadviseur om ervoor te zorgen dat binnen een uur door de gemeente of burgemeester een reactie wordt gegeven, die rekening houdt met de lokale impact en de vragen die onder de bevolking leven. Iedere 2 uur daarna duidt de gemeente of burgemeester, afhankelijk van de situatie, opnieuw het incident. De jaarlijkse systeemtesten en ervaringen met daadwerkelijke incidenten laten zien dat de kwaliteit van crisiscommunicatie in Zaanstreek-Waterland nog niet op peil is. Ook zijn er zorgen over een voldoende bezetting van de crisiscommunicatie poules. Eind 2015 is door de coördinerend gemeentesecretaris besloten om de fte voor de crisiscommunicatie adviseur in de voorbereiding uit te breiden. In 2016 wordt samen met een vertegenwoordiging van de regionale crisiscommunicatieadviseurs en met andere veiligheidsregio s gezocht naar mogelijkheden om zowel kwalitatief als kwantitatief binnen de contouren van het regionale crisisplan verbeterslagen te maken conform de wensen van de burgemeesters. Te denken valt hierbij aan een aanpassing van de structuur voor crisiscommunicatie, (her)overwegen van harde piketten als wel het inzetten op het selecteren van de crisiscommunicatieadviseurs op basis van competenties. Vervolg: Samen met de crisiscommunicatieadviseurs, andere veiligheidsregio s én ook de burgemeesters de mogelijkheden van een kwalitatieve en kwantitatieve verbeterslag onderzoeken. DB VrZW besluit tweede helft Sleutelfunctionarissen selecteren op basis van competenties Naast een eenvoudige structuur van de organisatie van Bevolkingszorg is het van belang dat functionarissen flexibel reageren op hetgeen voorvalt, met improvisatievermogen kunnen handelen en daarbij stressbestendig zijn. Ieder incident is immers anders. Zoals beschreven in de inleiding is het doel een kleine, snel inzetbare, goed opgeleide groep functionarissen voor de eerste uren van de calamiteit met een snelle aanhaking van de betrokken gemeente. De focus ligt niet meer primair op plannen, lijsten en taakkaarten. Het is belangrijk dat ook het bevoegd gezag en het management de medewerkers het vertrouwen geeft dat zij op basis van improvisatie en veerkracht datgene doen wat juist is. Om dit te realiseren moet improvisatie een essentieel onderdeel vormen van het oefenen. Er is een aantal functionarissen dat vanaf GRIP 1 te allen tijde wordt ingezet, dat daarbij een sturende rol heeft en waarbij bestuurlijke sensitiviteit een grote rol speelt. Dit worden ook wel sleutelfunctionarissen genoemd. Bijvoorbeeld de Officier van Dienst Bevolkingszorg. Hier willen we extra op inzetten. Het voorstel is om te bepalen welke functies sleutelfuncties zijn binnen Zaanstreek- Waterland, om vervolgens medewerkers voor deze functies te selecteren op basis van competenties, op te leiden en te trainen en vervolgens een examen te laten afleggen. Door selectie op basis van competenties, examinering volgens normen in lijn met Bevolkingszorg op Orde 2.0 én vervolgens het vakbekwaam houden van de functionarissen wordt het gevraagde kwaliteitsniveau gewaarborgd. Functies die niet als sleutelfuncties worden benoemd volgen hetzelfde opleidings- en trainingsprogramma en hetzelfde vakbekwaamheidstraject als de sleutelfuncties, echter, deze functies worden niet geëxamineerd op basis van competenties. Vervolg: vaststellen sleutelfuncties, aanpassen functieprofielen, DB besluit tweede helft 2016, werving en selectie. 5. Lerend vermogen om vakbekwaamheid te optimaliseren Crisisfunctionarissen dienen zeer goed bekend te zijn met hun crisisrol en zich verantwoordelijk te voelen voor de inhoud van hun proces. Betrokken medewerkers die we voor ogen hebben kennen zelf hun proces goed, zijn leergierig en stappen met hun eigen ontwikkelpunten een oefening in. Door crisisfunctionarissen bewust te maken van eigen ontwikkelpunten, ervaringen te laten delen en op de hoogte te houden van ontwikkelingen zullen zij beter gemotiveerd, opgeleid en betrokken raken. De kwaliteit kan verbeteren als de functionaris met een taak in de crisisorganisatie zich verantwoordelijk voelt voor de inhoud van zijn of haar proces en de bijdrage aan het multidisciplinaire team. Dat vergroot het plezier en zorgt voor meer continuïteit. Om het lerend vermogen van de

4 crisisfunctionarissen te vergroten wordt een systematiek gebruikt ter ondersteuning van het lerend vermogen. Het lerend vermogen richt zich niet alleen op de persoonlijke ontwikkeling van crisisfunctionarissen, maar geldt ook voor de gehele organisatie van Bevolkingszorg. Incidenten en oefeningen leveren vaak verbeterpunten op en deze worden met behulp van een systematiek ook beter geïmplementeerd. Op dit moment heeft slechts een beperkt aantal crisisfunctionarissen daadwerkelijk ervaring in de praktijk en wordt onvoldoende gebruik gemaakt van deze ervaringen. Vervolg: In de eerste helft van 2016 een hulpmiddel/platform opzetten om kennis te delen, systematiek evaluatiepunten individueel en voor organisatie opzetten. 6. Concreet maken prestatie-eisen Het Veiligheidsberaad heeft in mei 2014 de prestatie-eisen voor Bevolkingszorg vastgesteld. Deze prestatie-eisen gelden als het kader voor de kwaliteit van Bevolkingszorg tijdens en na een calamiteit of crisis. De vraag is nu wat deze eisen betekenen voor Bevolkingszorg in de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland? Hierbij wordt verder ingezoomd op wat de prestatie-eisen precies betekenen voor de profielen, kennis, vaardigheden van de crisisfunctionarissen en voor de inrichting van de crisisorganisatie. Verder worden deze prestatie-eisen geïmplementeerd in taakkaarten en in de planvorming. Vervolg: In de tweede helft van 2016 samen met de functionarissen en de andere kolommen uitwerken van de prestatie-eisen, opnemen in taakkaarten en opleiden, trainen en oefenen. 7. Lokale aansluiting van de gemeenten De functionarissen in de regionale crisisorganisatie worden opgeleid, getraind en geoefend voor het beheersen van een incident in een gemeente in Zaanstreek-Waterland. Het is van belang dat de getroffen gemeente vanaf het begin van het incident betrokken wordt om een zo goed mogelijke informatiepositie te verkrijgen ten aanzien van het beeld van het incident en de taken die de gemeente in de nafase moet oppakken (ook voor interne communicatie binnen de eigen organisatie). Ook is lokale aansluiting noodzakelijk vanwege de daar aanwezige kennis van de omgeving. Vervolg: in de tweede helft van 2016 uitwerken van hetgeen noodzakelijk is om lokale aansluiting van de gemeenten tijdens een incident te borgen. 8. Samenwerken met de partners (waaronder burgers) Bevolkingszorg werkt naast en samen met de andere hulpverleningsdiensten bij het bestrijden en beheersen van een crisis of incident. Burgers en bedrijven moeten in staat zijn zichzelf bij een ramp enige tijd te redden. Zelfredzaamheid van burgers en bedrijven kan worden gezien als een herverdeling van verantwoordelijkheden. Burgers en bedrijven zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid. De overheid heeft veiligheid als kerntaak maar kan het niet alleen. Bij grote rampen zijn zelfredzame burgers een feit en een noodzakelijke aanvulling op de capaciteit van de hulpverleningsdiensten. In de samenwerking tussen een zelfredzame burger of bedrijf en professionele hulpverleners is nog een behoorlijke winst te boeken. Vervolg: In 2016 en verder worden brainstormsessies gehouden, ook met andere regio s, over hoe bevolkingszorg nog meer kan samenwerken met de bevolking en bedrijven. Daarbij wordt ook gekeken naar de lessons learned van de andere kolommen. 9. Back-up gemeenten Een bijzonder aspect van crisisfunctionarissen bij Bevolkingszorg is dat zij vaak in het dagelijks leven een functie in een gemeente uitoefenen die weinig verband heeft met crisisbeheersing. Een crisisfunctie is een neventaak, deze functie legt voor medewerkers beslag op hun tijd. Deze tijd wordt besteed aan het opleiden, trainen en oefenen en tijdens een incident wordt verwacht dat de functionaris direct bij alarmering inzetbaar is en gedurende enkele uren een aandeel heeft in de bestrijding van een incident. De afzonderlijke gemeenten hebben een rol in de werving van nieuwe

5 crisisfunctionarissen en een verantwoordelijkheid als het gaat om de formele aanwijzing van crisisfunctionarissen. Daarnaast is het wenselijk dat de werkzaamheden van de functionaris in de voorbereiding van of tijdens een crisis onderdeel uitmaken van het reguliere beoordelingstraject. Op die manier wordt de neventaak een vast onderdeel van de reguliere functie en kan een zeker kwaliteitsniveau worden gewaarborgd. Vervolg: In de eerste helft van 2016 afspraken maken met de gemeenten in Zaanstreek-Waterland over het beschikbaar stellen van personeel aan Bevolkingszorg in de voorbereiding op en tijdens een incident. Daarnaast afspraken maken over het inbedden van de crisisfunctie in het reguliere beoordelingstraject. 10. Voorbereiden op realistische scenario s Ervaringen in den lande en ervaringen binnen Zaanstreek-Waterland leren dat kleinschalige incidenten (GRIP 1 en GRIP 2) in onze regio het meest waarschijnlijk zijn. Met de focus op een voorbereiding op een realistisch incident en bijbehorend zorgniveau verwachten we ons beter voor te kunnen bereiden op de meest waarschijnlijke incidenten. Het goed opleiden, trainen en oefenen van realistische scenario s leren de functionarissen ook om te gaan met grotere scenario s, mochten deze toch voorkomen. Immers, de basis staat. Bij grotere incidenten moet dan meer worden geïmproviseerd. Vandaar ook bovenstaand besluitpunt om functionarissen van Bevolkingszorg te selecteren op basis van competenties als improvisatievermogen en veerkracht. Uiteraard is afstemming met de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland van belang gezien het regionale risicoprofiel en de landelijk gekozen scenario s. Vervolg: In 2016 samen met de VrZw en de andere kolommen afstemmen wat het voorbereiden van realistische scenario s in de praktijk en in samenhang met het risicoprofiel betekent. 11. Naar rato verdelen piketkosten In de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland werken de 8 gemeenten samen op het gebied van Bevolkingszorg. Verschillende medewerkers uit de 8 gemeenten vormen gezamenlijk de regionale crisisorganisatie. Om de kosten eerlijk te verdelen tussen de gemeenten in Zaanstreek-Waterland wordt in 2016 een voorstel voorbereid om te komen tot een verrekenmodel, waarbij elke gemeente naar rato van het inwoneraantal bijdraagt aan de regionale piketkosten (conform verdeelsleutel gemeenschappelijke regeling VrZW). Vervolg: Voorstel voor verrekenmodel uitwerken in samenwerking met de gemeenten. DB VrZW besluit tweede helft 2016.

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden B.1 1. Algemeen Onderwerp: Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden Implementatie Slachtoffer Informatie Systematiek (SIS) in de VRHM en opzeggen convenanten Nederlandse Rode Kruis Opgesteld door:

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Waarom een addendum? Het beleidsplan 2012-2015 is op 7 juli 2011 in een periode waarop de organisatie volop in ontwikkeling

Nadere informatie

Aan Regiegroep 17.02.2014. Aan Veiligheidsdirectie 27.02.2014. Goedkeuring Dagelijks bestuur 26.03.2014. Vaststelling Algemeen Bestuur 09.04.

Aan Regiegroep 17.02.2014. Aan Veiligheidsdirectie 27.02.2014. Goedkeuring Dagelijks bestuur 26.03.2014. Vaststelling Algemeen Bestuur 09.04. Voorstel CONCEPT AGP 12 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 9 april 2014 Bijlage : 1 Steller : Ruud Huveneers Onderwerp : Continuïteitsplan sleutelfunctionarissen hoofdstructuur Algemene toelichting De Veiligheidsregio

Nadere informatie

Zelfredzaamheid en SIS Bevolkingszorg Kennemerland

Zelfredzaamheid en SIS Bevolkingszorg Kennemerland Zelfredzaamheid en SIS Bevolkingszorg Kennemerland Neil Jordan, Adviseur openbare orde en Veiligheid gemeente Haarlemmermeer Irene Mokkink, Adviseur Bureau Bevolkingszorg Kennemerland Zelfredzaamheid en

Nadere informatie

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage.

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage. Voorstel AGP 10 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 3 november 2014 Bijlagen : 1 Steller : Christel Verschuren Onderwerp : Regionaal Crisisplan 2014 Algemene toelichting Aanleiding Voor u ligt het. Veiligheidsregio

Nadere informatie

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD 2012 Inhoudsopgave Inleiding...2 Bedrijfsprocessen...2 Regionaal Beleidsteam...6 Gemeentelijk Beleidsteam...10 Regionaal Operationeel Team...12

Nadere informatie

Agendapunt 5 Onderwerp Bevolkingszorg op orde 2.0 Datum 9 april 2015 Algemeen Bestuur Van Telefoon E-mailadres. Adviesnota.

Agendapunt 5 Onderwerp Bevolkingszorg op orde 2.0 Datum 9 april 2015 Algemeen Bestuur Van Telefoon E-mailadres. Adviesnota. Agendapunt 5 Onderwerp Bevolkingszorg op orde 2.0 Datum 9 april 2015 Aan Algemeen Bestuur Van Telefoon E-mailadres Beslispunten Adviesnota 1. Instemming met de visie in het rapport Bevolkingszorg op orde

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF INTERGEMEENTELIJKE CRISISORGANISATIE I VIJFDE EDITIE I mei 2013

NIEUWSBRIEF INTERGEMEENTELIJKE CRISISORGANISATIE I VIJFDE EDITIE I mei 2013 NIEUWSBRIEF INTERGEMEENTELIJKE CRISISORGANISATIE I VIJFDE EDITIE I mei 2013 Beste medewerkers van Bevolkingszorg Kennemerland, Hierbij ontvangen jullie een nieuwe editie van de nieuwsbrief van Bevolkingszorg

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

GRIP-teams en kernbezetting

GRIP-teams en kernbezetting GR P Wat is GRIP? GRIP is de afkorting van Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure en staat voor: het snel en multidisciplinair organiseren van de juiste mensen en middelen die nodig

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure GRIP) bijlage van het Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Twente

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure GRIP) bijlage van het Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Twente Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure GRIP) bijlage van het Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Twente Autorisatie OPSTELLERS: Barrett,Annelies Voorde ten, Jaqueline BIJDRAGE IN DE

Nadere informatie

Rampen- en Crisisbestrijding: Wat en wie moeten we trainen

Rampen- en Crisisbestrijding: Wat en wie moeten we trainen Kenmerken van rampen- en crisisbestrijding Crisissen of rampen hebben een aantal gedeelde kenmerken die van grote invloed zijn op de wijze waarop ze bestreden worden en die tevens de voorbereiding erop

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Niveaus in de incident- en crisismanagementorganisatie... 1 1.1 Operationeel niveau...

Nadere informatie

DOEN WAAR JE GOED IN BENT. De crisisorganisatie in Drenthe op hoofdlijnen

DOEN WAAR JE GOED IN BENT. De crisisorganisatie in Drenthe op hoofdlijnen DOEN WAAR JE GOED IN BENT De crisisorganisatie in Drenthe op hoofdlijnen DIT MOET ANDERS In 2009 besloot het bestuur van de Veiligheidsregio Drenthe om crisisbeheersing op een andere manier vorm te geven

Nadere informatie

Bevolkingszorg. De weg naar een regionale organisatie

Bevolkingszorg. De weg naar een regionale organisatie Bevolkingszorg De weg naar een regionale organisatie 1 1. Inleiding In de 2 e helft van 2011 is het project Ontwikkeling Bevolkingszorg opgestart. Met dit project wordt beoogd dat de sectie Bevolkingszorg

Nadere informatie

Alle activiteiten zijn op maat te maken in overleg met de opdrachtgever. Ook kunt u activiteiten combineren.

Alle activiteiten zijn op maat te maken in overleg met de opdrachtgever. Ook kunt u activiteiten combineren. Introduceren en in gebruik nemen Regionaal Crisisplan: Wij zijn gespecialiseerd in de rampenbestrijding en crisisbeheersing en uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het Regionaal CrisisPlan

Nadere informatie

Naar een beter werkbare crisisorganisatie in de regio Drenthe

Naar een beter werkbare crisisorganisatie in de regio Drenthe Naar een beter werkbare crisisorganisatie in de regio Drenthe Projectgroep Verbetering oranje kolom: Fred Snoep, Leandros de Jong, Martin Nanninga, Jacob Habing, Erica Hoekstra, Linda van der Heide, Marten

Nadere informatie

Omgevingszorg. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg

Omgevingszorg. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Omgevingszorg Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Omgevingszorg Handboek Bevolkingszorg Deel D Datum: Kenmerk: Auteurs: Werkgroep Regionaal Crisisplan Bevolkingszorg Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Doorontwikkeling Toezicht Nationale Veiligheid

Doorontwikkeling Toezicht Nationale Veiligheid Doorontwikkeling Toezicht Nationale Veiligheid Koers 1. Periodiek een beeld over het functioneren van de uitvoering 2. Achterliggende oorzaken 3. Meer op de keten gericht 4. Risicogericht toezicht (monitor)

Nadere informatie

Algemeen Commandant Bevolkingszorg

Algemeen Commandant Bevolkingszorg Algemeen Commandant Bevolkingszorg Functie Als Algemeen Commandant Bevolkingszorg ben je lid van het Regionaal Operationeel Team bij opschaling vanaf GRIP 2. Je bent aanspreekpunt voor de Operationeel

Nadere informatie

Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant. Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg

Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant. Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg Colofon Opdrachtgever dhr. H.A.M. Arkesteijn Auteur(s) mw. D. Aarts dhr. B.M.J. Peute Versie geschiedenis: Versiedatum Veranderingen

Nadere informatie

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen Toetsingskader en positiebepalingssystematiek (definitieve versie) Inhoudsopgave Inleiding. Verdeling in oordeel, hoofdonderwerpen, onderwerpen, hoofd- en subaspecten. Banden voor positiebepaling. Prestatieniveaus.

Nadere informatie

Voorstel AGP 13. Onderwerp : Voorstel uitvoering bevolkingszorgprocessen

Voorstel AGP 13. Onderwerp : Voorstel uitvoering bevolkingszorgprocessen Voorstel AGP 13 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 9 april 2014 Bijlage : Steller : C. Verschuren Onderwerp : Voorstel uitvoering bevolkingszorgprocessen Algemene toelichting Op 27 juni 2012 heeft het Algemeen

Nadere informatie

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 In het Slotdocument van het VGS-congres 2013 Gemeentesecretaris in Veiligheid staat een leidraad voor

Nadere informatie

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk Al jaren is het de dagelijkse praktijk om bij grote, complexe incidenten op te schalen binnen de GRIP-structuur. Deze structuur beschrijft in vier fasen de organisatie

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel. Hoofd Informatie GZ (HIN)

Kwalificatieprofiel. Hoofd Informatie GZ (HIN) Kwalificatieprofiel Hoofd Informatie GZ (HIN) Inleiding Voortvloeiend uit de Wet veiligheidsregio s hebben de veiligheidsregio s in Nederland een aantal beleidsdocumenten vastgesteld, Het Regionaal Risicoprofiel,

Nadere informatie

Samenvatting risicoprofiel, capaciteitenanalyse en beleidsplan

Samenvatting risicoprofiel, capaciteitenanalyse en beleidsplan Samenvatting risicoprofiel, capaciteitenanalyse en beleidsplan Inleiding Conform de Wet Veiligheidsregio s (WVr) dient het bestuur van elke veiligheidsregio om de 4 jaar een regionaal beleidsplan op te

Nadere informatie

Kwalificatiedossier Hoofd Publieke Gezondheidszorg

Kwalificatiedossier Hoofd Publieke Gezondheidszorg Kwalificatiedossier Hoofd Publieke Gezondheidszorg Versie definitief Vastgesteld door Cluster Veiligheid GGD GHOR Nederland op 17 september 2015 1 Inhoud Leeswijzer... 3 Deel A Algemene informatie... 4

Nadere informatie

Opleiding Officier van Dienst Bevolkingszorg. De praktijk is de leermeester van alle dingen (Julius Caesar)

Opleiding Officier van Dienst Bevolkingszorg. De praktijk is de leermeester van alle dingen (Julius Caesar) Opleiding Officier van Dienst Bevolkingszorg De praktijk is de leermeester van alle dingen (Julius Caesar) Internet: www.bevolkingszorgacademie.nl BTW.nr: NL8207.01.713.B01 KvK: 05063931 Opleiding Officier

Nadere informatie

06-20094781. Van: S. Kempink Tel.nr. : Datum: 6 mei 2014. Nummer: 14A.00335. Team: Jeugd, leefbaarheid en veiligheid. Tekenstukken: Nee Afschrift aan:

06-20094781. Van: S. Kempink Tel.nr. : Datum: 6 mei 2014. Nummer: 14A.00335. Team: Jeugd, leefbaarheid en veiligheid. Tekenstukken: Nee Afschrift aan: VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: S. Kempink Tel.nr. : Datum: 6 mei 2014 Tekenstukken: Nee Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): N.v.t. 06-20094781 Team: Jeugd, leefbaarheid en veiligheid

Nadere informatie

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Inhoudsopgave Grip op hulpverlening 4 Routinefase 6 GRIP 1 8 GRIP 2 12 GRIP 3 18 GRIP 4 24 Gebruikte afkortingen 30 4 Grip op hulpverlening Dit boekje bevat de samenvatting

Nadere informatie

3. Communicatieadviseur CoPI

3. Communicatieadviseur CoPI 3. Communicatieadviseur CoPI In het project GROOTER wordt onder andere een aantal opleidingskaders ontwikkeld voor sleutelfuncties binnen de crisiscommunicatie. Een daarvan is de functie communicatieadviseur

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Nr. 420 14 december 2015 Organisatiebesluit Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: BVJL11. Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: BVJL11. Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord Zaaknummer: BVJL11 Onderwerp Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord Collegevoorstel Inleiding Met de vaststelling van de Wet veiligheidsregio s heeft de veiligheidsregio Brabant-Noord de verplichting

Nadere informatie

7. Redacteur web en social media

7. Redacteur web en social media 7. Redacteur web en social media In het project GROOTER wordt onder andere een aantal opleidingskaders ontwikkeld voor sleutelfuncties binnen de crisiscommunicatie. Een daarvan is de functie redacteur

Nadere informatie

Toelichting Normenkader Gemeentelijke Processen

Toelichting Normenkader Gemeentelijke Processen A.10 Bijlage 2 Toelichting Normenkader Gemeentelijke Processen 1. Inleiding Het normenkader Oranje Kolom is ontwikkeld in opdracht van het Dagelijks Bestuur (DB) van de Veiligheidsregio Hollands Midden

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement s. Functie meetplanleider Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub s Besluit personeel veiligheidsregio s 1.1

Nadere informatie

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden. Opgesteld door: I. van Steensel, vz MDOTO Voorstel t.b.v. Algemeen Bestuur Datum: 27 maart 2014

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden. Opgesteld door: I. van Steensel, vz MDOTO Voorstel t.b.v. Algemeen Bestuur Datum: 27 maart 2014 A.3 Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden 1. Algemeen Onderwerp: Multi disciplinair Beleidsplan OTO 2014-2017 Opgesteld door: I. van Steensel, vz MDOTO Voorstel t.b.v. Algemeen Bestuur Datum:

Nadere informatie

Veiligheidsregio Fryslân. Netwerkbijeenkomst crisispartners i.h.k.v. de risico s 2012

Veiligheidsregio Fryslân. Netwerkbijeenkomst crisispartners i.h.k.v. de risico s 2012 Veiligheidsregio Fryslân Netwerkbijeenkomst crisispartners i.h.k.v. de risico s 2012 Programma bijeenkomst 1. Risicoprofiel en uitval elektriciteitsvoorziening (VRF) 2. Impact stroomstoring (Liander) 3.

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP)

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Inleiding Een goede coördinatie tussen betrokken hulpdiensten is bij de bestrijding van complexe incidenten van groot belang. Het model voor

Nadere informatie

Overview crisisorganisatie Twente

Overview crisisorganisatie Twente Overview crisisorganisatie Twente 1 PAGINA 2/14 Inhoudsopgave 1.1 Inleiding... 3 1.2 Staat van de rampenbestrijding 2013... 4 1.3 COT overall evaluatie... 6 1.4 Grip-scans... 7 1.5 Scorpius... 9 1.6 Trends

Nadere informatie

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Als het misgaat bij de communicatie in een crisis, dan is dit vaak een gebrek aan duidelijkheid op de vragen: wie doet wat, wie

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inhoud: 1. Doelstelling pag. 3 2. Realisatie pag. 4 3. Begrippen pag. 5 4. Verantwoordelijkheid pag. 6 5. Pastorale verzorger pag. 7 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

B & W-nota. Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem

B & W-nota. Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem B & W-nota Portefeuille mr. J.J.H. Pop Auteur P. Abma Telefoon 023 5114489 E-mail: pabma@haarlem.nl PD/Veiligheid/2005/547

Nadere informatie

3. Opleidingskader voor de procesopleiding Voorzien in primaire levensbehoeften

3. Opleidingskader voor de procesopleiding Voorzien in primaire levensbehoeften 3. Opleidingskader voor de procesopleiding Voorzien in primaire levensbehoeften In het project GROOTER worden onder andere een aantal opleidingskaders ontwikkeld voor processen onder Bevolkingszorg. Hieronder

Nadere informatie

Bijeenkomst bevolkingszorg voor herhaling vatbaar

Bijeenkomst bevolkingszorg voor herhaling vatbaar Bijeenkomst bevolkingszorg voor herhaling vatbaar In het prachtige kasteel van Wijchen kwamen op donderdagmorgen 26 maart ruim zestig mensen met een rol in de regionale gemeentelijke crisisorganisatie

Nadere informatie

Productbeschrijvingen generiek

Productbeschrijvingen generiek en generiek 108 Totaalbeeld Toelichting Het totaalbeeld is een informatieproduct dat wordt gegenereerd in de multidisciplinaire hoofdas van de crisisbeheersingsorganisatie in het landelijk crisismanagementsysteem

Nadere informatie

Draaiboek. Deelproces BackOffice Informatie en Ondersteuning

Draaiboek. Deelproces BackOffice Informatie en Ondersteuning Draaiboek Deelproces BackOffice Informatie en Ondersteuning Dit draaiboek is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op : 29-3-2013 Dit draaiboek is voor het laatst herzien op : 10-12-2013 Dit draaiboek

Nadere informatie

Voorzitter Crisisbeleidsteam

Voorzitter Crisisbeleidsteam - generieke - - Voorzitter Crisisbeleidsteam Naam: Reguliere functie: Crisisfunctie sinds: ROP-coördinator: Organisatie: Periode: Typering van de functie De voorzitter van het Crisisbeleidsteam is (in

Nadere informatie

Landelijk Convenant voor samenwerkingsafspraken tussen Veiligheidsregio s, Politie en ProRail

Landelijk Convenant voor samenwerkingsafspraken tussen Veiligheidsregio s, Politie en ProRail Landelijk Convenant voor samenwerkingsafspraken tussen Veiligheidsregio s, Politie en ProRail Partijen A. De Veiligheidsregio Twente, de Veiligheidsregio IJsselland, de Veiligheidsregio Noord- en Oost

Nadere informatie

Handboek Bevolkingszorg

Handboek Bevolkingszorg Handboek Bevolkingszorg Opzet Handboek Bevolkingszorg Dit hoofdstuk is opgedeeld in vijf delen. Deel A bevat de samenvattingen van de vijf taakorganisaties bevolkingszorg. De delen B tot en met F bevatten

Nadere informatie

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3)

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Versie 1.0 11 november 2014 Voorwoord Zorginstellingen zijn vanuit

Nadere informatie

Samen nadenken over de implementatie van bevolkingszorg op orde 2.0

Samen nadenken over de implementatie van bevolkingszorg op orde 2.0 Samen nadenken over de implementatie van bevolkingszorg op orde 2.0 Op 28 oktober jl. vond in het gemeentehuis van Haarlemmermeer de tweede interregionale werksessie plaats in het kader van het project

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Supplement f. Functie procesmanager multidisciplinair oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub f Besluit personeel

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel. Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ)

Kwalificatieprofiel. Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ) Kwalificatieprofiel Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ) Inleiding Voortvloeiend uit de Wet veiligheidsregio s hebben de veiligheidsregio s in Nederland een aantal beleidsdocumenten vastgesteld,

Nadere informatie

Ondersteuning. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg

Ondersteuning. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Ondersteuning Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Ondersteuning Handboek Bevolkingszorg Deel F Datum: Kenmerk: Auteurs: Werkgroep Regionaal Crisisplan Bevolkingszorg Pagina 2 van 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Bevindingenrapportage 2014 Inventarisatie bevolkingszorg

Bevindingenrapportage 2014 Inventarisatie bevolkingszorg Bevindingenrapportage 2014 Inventarisatie bevolkingszorg Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum Fanny de Swarte Inhoudsopgave 0. Managementsamenvatting 1. Inleiding en verantwoording onderzoek 2. Bevolkingszorg

Nadere informatie

Productenboek Basisvoorzieningen Risico- en Crisisbeheersing Veiligheidsregio NHN

Productenboek Basisvoorzieningen Risico- en Crisisbeheersing Veiligheidsregio NHN Productenboek Basisvoorzieningen Risico- en Crisisbeheersing Veiligheidsregio NHN versie 3 april 2014 Productenboek Basisvoorzieningen Risicoen Crisisbeheersing Veiligheidsregio NHN Over dit document Versie

Nadere informatie

Bijlage A bij voorstel Systeemoefening VRU 2013

Bijlage A bij voorstel Systeemoefening VRU 2013 Bijlage A bij voorstel Systeemoefening VRU 2013 1 Rapportage Systeemoefening VRU 4 december 2013 2 Inleiding Voor u ligt het ingevulde toetsingskader van de Inspectie Veiligheid & Justitie (IV&J). De gegevens,

Nadere informatie

Productbeschrijvingen (proces)specifiek

Productbeschrijvingen (proces)specifiek en (proces)specifiek 118 Omgevingsanalyse Inzicht verkrijgen in wat zich in de buitenwereld (bij media, bij het publiek en op het internet) afspeelt, welk gevoel in de samenleving bestaat over de ramp

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inho ud: 1. Doelstelling pag. 4 2. Realisatie pag. 5 3. Begrippen pag. 6 4. Verantwoordelijkheid pag. 7 5. Pastorale verzorger pag. 8 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

ADVIES LOGGER/ ASSISTENT HOOFD/ INFORMATIECOÖRDINATOR OMGEVINGSANALISTEN

ADVIES LOGGER/ ASSISTENT HOOFD/ INFORMATIECOÖRDINATOR OMGEVINGSANALISTEN 6. Omgevingsanalist In het project GROOTER wordt onder andere een aantal opleidingskaders ontwikkeld voor sleutelfuncties binnen de crisiscommunicatie. Een daarvan is de functie omgevingsanalist. Aan de

Nadere informatie

Meerjarig Beleidsplan Multi Opleiden en Oefenen

Meerjarig Beleidsplan Multi Opleiden en Oefenen Meerjarig Beleidsplan Multi Opleiden en Oefenen 2017-2020 Datum: 14 november 2016 Versie: 1.0 Vastgesteld door: MOTO oefenbeleidsplan 2017-2020 - 1 - Inhoudsopgave Inleiding pag. 3 Hoofdstuk 1 Hoe beweegt

Nadere informatie

5. Teamleider Pers- en publieksvoorlichting

5. Teamleider Pers- en publieksvoorlichting 5. Teamleider Pers- en publieksvoorlichting In het project GROOTER wordt onder andere een aantal opleidingskaders ontwikkeld voor sleutelfuncties binnen de crisiscommunicatie. Een daarvan is de functie

Nadere informatie

Programma Transport en veiligheid Zuid-Holland

Programma Transport en veiligheid Zuid-Holland Programma Transport en veiligheid Zuid-Holland Resultaten en lessen voor de toekomst drs. A.A.M. Brok Voorzitter veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, portefeuillehouder jaar van transport en veiligheid

Nadere informatie

Begroting 2015. V Ą Vėiligheidsregio. ^ Drenthe

Begroting 2015. V Ą Vėiligheidsregio. ^ Drenthe Begroting 215 V Ą Vėiligheidsregio ^ Drenthe VOORWOORD Dit is d e t w e e d e b e g r o t i n g v a n V e i l i g h e i d s r e g i o D r e n t h e ( V R D ). Hierin is h e t v o l i e d i g e b u d g

Nadere informatie

Rol van de veiligheidsregio bij terrorismegevolgbestrijding. Paul Verlaan, Directeur Veiligheidsregio Brabant-Noord/ Brandweer Brabant-Noord

Rol van de veiligheidsregio bij terrorismegevolgbestrijding. Paul Verlaan, Directeur Veiligheidsregio Brabant-Noord/ Brandweer Brabant-Noord Rol van de veiligheidsregio bij terrorismegevolgbestrijding Paul Verlaan, Directeur Veiligheidsregio Brabant-Noord/ Brandweer Brabant-Noord Inhoud Veiligheidsregio algemeen Rol van de veiligheidsregio

Nadere informatie

1. Communicatieadviseur BT

1. Communicatieadviseur BT 1. Communicatieadviseur BT In het project GROOTER wordt onder andere een aantal opleidingskaders ontwikkeld voor sleutelfuncties binnen de crisiscommunicatie. Een daarvan is de functie communicatieadviseur

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg Aanleiding en projectdoelstellingen Aanleiding In 2011 werd door de (toenmalige) portefeuillehouder Bevolkingszorg in het DB Veiligheidsberaad geconstateerd dat de nog te vrijblijvend door de gemeenten

Nadere informatie

4. Hoofd taakorganisatie Communicatie

4. Hoofd taakorganisatie Communicatie 4. Hoofd taakorganisatie Communicatie In het project GROOTER wordt onder andere een aantal opleidingskaders ontwikkeld voor sleutelfuncties binnen de crisiscommunicatie. Een daarvan is de functie hoofd

Nadere informatie

REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009. Procesmodellen

REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009. Procesmodellen REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009 Het Referentiekader Regionaal Crisisplan 2009 Leeswijzer Begin vorig jaar is het projectteam Regionaal Crisisplan, in opdracht van de Veiligheidskoepels, gestart

Nadere informatie

Veiligheidsdirectie en Strategisch Overleg netwerkpartners

Veiligheidsdirectie en Strategisch Overleg netwerkpartners Veiligheidsdirectie en Strategisch Overleg netwerkpartners Inleiding. Met de doorontwikkeling van VRZ en de nieuwe gemeenschappelijke regeling kwam de vraag naar voren welke positie de Veiligheidsdirectie

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Kwalificatiedossier Hoofd Acute Gezondheidszorg

Kwalificatiedossier Hoofd Acute Gezondheidszorg Kwalificatiedossier Hoofd Acute Gezondheidszorg Versie definitief Vastgesteld door Cluster Veiligheid GGD GHOR Nederland op 17 september 2015 1 Inhoud Leeswijzer... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Nadere informatie

Als wij nu de systemen dicht zetten, waar zeg ik dan ja tegen?

Als wij nu de systemen dicht zetten, waar zeg ik dan ja tegen? Als wij nu de systemen dicht zetten, waar zeg ik dan ja tegen? Thijs Breuking, voorzitter CMT WUR & lid RvB, Oefening OZON, 4-10-2016 Ervaringen en inzichten cybercrisismanagement 9 februari 2017 Frank

Nadere informatie

Evaluatieverslag SIS-oefening als onderdeel van oefening Artefacto Veiligheidsregio IJsselland op 23 juni Samenvatting

Evaluatieverslag SIS-oefening als onderdeel van oefening Artefacto Veiligheidsregio IJsselland op 23 juni Samenvatting Evaluatieverslag SIS-oefening als onderdeel van oefening Artefacto Veiligheidsregio IJsselland op 23 juni 2017 Samenvatting Inhoud 1. Inleiding 2. Verloop van de SIS-inzet 3. Bevindingen 4. Aanbevelingen

Nadere informatie

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Aan Veiligheidsberaad Van DB Veiligheidsberaad Datum 17 september Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Context en aanleiding Tijdens het Veiligheidsberaad

Nadere informatie

GR Pop crisissituaties

GR Pop crisissituaties GR Pop crisissituaties De spil in crisisbeheersing Slagvaardig Tijdens een ramp of crisis moeten de inwoners van Fryslân kunnen rekenen op professionele hulp verleners, die snel paraat staan en weten wat

Nadere informatie

Voor u liggen de nota's "Beleidskader 2016 Veiligheidsregio Brabant-Noord" en "3e wijziging van de Programmabegroting 2015".

Voor u liggen de nota's Beleidskader 2016 Veiligheidsregio Brabant-Noord en 3e wijziging van de Programmabegroting 2015. VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD Veiligheidsregio Brabant-Noord Postbus 218 5201 AE 's-hertogenbosch T 073-6889555 F 073-6889599 Aan de Raden van de aangesloten gemeenten Datum 05 februari 2015 Behandeld

Nadere informatie

Toets uw eigen continuïteitsplan

Toets uw eigen continuïteitsplan Inspectiebericht Inspectie Openbare Orde en Veiligheid Jaargang 6, nummer 1 (maart 2010) 9 Toets uw eigen continuïteitsplan Deze vragenlijst is een gecomprimeerde en op onderdelen aangepaste versie van

Nadere informatie

1 De coördinatie van de inzet

1 De coördinatie van de inzet 1 De coördinatie van de inzet Zodra zich een incident voordoet of dreigt voor te doen, wordt de rampenbestrijdingsorganisatie via het proces van opschaling opgebouwd. Opschalen kan worden gedefinieerd

Nadere informatie

Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN

Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN versie 3 april 2014 Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN Over dit document Versie 3 april 2014 Inhoud Het productenboek

Nadere informatie

Beschrijving GRIP 0 t/m 4

Beschrijving GRIP 0 t/m 4 RCP pocket Beschrijving GRIP 0 t/m 4 GRIP GRIP 0 Kenmerken incident Normaal dagelijkse werkwijzen van de hulpdiensten Afstemming in motorkapoverleg Dreigingsfase Preparatiestaf Aanwijzingen voor het ontstaan

Nadere informatie

Stappenplan tot samenwerking crisispartners

Stappenplan tot samenwerking crisispartners Stappenplan tot samenwerking crisispartners Dit document beschrijft de stappen die u kunnen ondersteunen om te komen tot een adequate opstart en aansluiting van uw crisispartners op de netcentrische werkwijze

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016 1 Voorwoord Eind 2015 is het lokaal integraal veiligheidsplan 2015 2019 door de gemeenteraad van Waterland vastgesteld. Jaarlijks wordt een Jaaruitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Bevolkingszorg op orde in Twente

Bevolkingszorg op orde in Twente Bevolkingszorg op orde in Twente Versie 0.7 04-09-2014 Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Context: (wettelijke) kaders, richtlijnen en prestatie-eisen... 4 3. Visie en uitgangspunten Bevolkingszorg...

Nadere informatie

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND HOE TE KOMEN TOT EEN ADEQUATE ORGANISATIE VAN INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER? IN AANSLUITING OP HET HANDBOEK INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER Uitgave van het Projectbureau

Nadere informatie

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Ivonne Vliek Veiligheidsregio Utrecht i.vliek@vru.nl / 088-878 4137 GHOR BGC Geneeskundige Hulpverlening Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing

Nadere informatie

Menukaart OTO voor GGD en

Menukaart OTO voor GGD en Menukaart OTO voor GGD en Trimension heeft voor veel GGD en opleidingen, trainingen en oefeningen uitgevoerd en heeft een werkwijze ontwikkeld die goed aansluit op de doelgroep. Door middel van zeer praktische

Nadere informatie

1. INLEIDING. Pagina 2 van 7

1. INLEIDING. Pagina 2 van 7 Pagina 1 van 7 1. INLEIDING Context Na het verschijnen van het advies van de Commissie Hoekstra over de werking van de Wet Veiligheidsregio s en het Nederlands stelsel van rampenbestrijding en crisisbeheersing

Nadere informatie

Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK

Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK Risico- en crisisbeheersing Brandweer Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GMK) Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK Wie

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan 2012

Regionaal Crisisplan 2012 Regionaal Crisisplan 2012 ------------- 2016 Colofon: Dit document is tot stand gekomen in opdracht van de veiligheidsdirectie van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Adres: Veiligheidsregio Midden-

Nadere informatie

Bijstand, militaire steunverlening en ondersteuning aan bevolkingszorg

Bijstand, militaire steunverlening en ondersteuning aan bevolkingszorg Bijstand, militaire steunverlening en ondersteuning aan bevolkingszorg Het Landelijke Operationeel Coördinatiecentrum ondersteunt de Minister van Veiligheid en Justitie, veiligheidsregio s, gemeenten en

Nadere informatie

Gemeentelijke Kolom in de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Gemeentelijke Kolom in de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid in de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Bestuurlijk overleg Hollands Midden 3 september 2009 Burgemeester V.J.H. (Victor) Molkenboer Bestuurlijke vragen van Hollands-Midden 1. Welke discussies zijn gevoerd

Nadere informatie

Voor 2014 zijn de volgende doelen en accenten opgenomen in het jaarprogramma:

Voor 2014 zijn de volgende doelen en accenten opgenomen in het jaarprogramma: Voorstel CONCEPT AGP 5 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 6 november 2013 Bijlage : 1. Steller : P. de Vet Onderwerp : Jaarplan multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen 2014 Algemene toelichting Bijgaand

Nadere informatie

5. Opleidingskader voor de procesopleiding Verplaatsen mens en dier

5. Opleidingskader voor de procesopleiding Verplaatsen mens en dier 5. Opleidingskader voor de procesopleiding Verplaatsen mens en dier In het project GROOTER worden onder andere een aantal opleidingskaders ontwikkeld voor processen onder Bevolkingszorg. Hieronder wordt

Nadere informatie

Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo)

Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo) Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo) Erratum Calamiteitencoördinator (CaCo) Dit erratum geeft invulling aan de huidige taakopvatting en werkwijze van de CaCo en dient

Nadere informatie