Van: S. Kempink Tel.nr. : Datum: 6 mei Nummer: 14A Team: Jeugd, leefbaarheid en veiligheid. Tekenstukken: Nee Afschrift aan:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "06-20094781. Van: S. Kempink Tel.nr. : Datum: 6 mei 2014. Nummer: 14A.00335. Team: Jeugd, leefbaarheid en veiligheid. Tekenstukken: Nee Afschrift aan:"

Transcriptie

1 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: S. Kempink Tel.nr. : Datum: 6 mei 2014 Tekenstukken: Nee Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): N.v.t Team: Jeugd, leefbaarheid en veiligheid Bijlagen:1 Jeroen Gottgens, Wilfred Goedmakers, Vincent Griessler, Karolijn van den Heuvel, Margret Elberse, Gerold Borsboom, Thomas Hoogendoorn Onderwerp: Besluit tot vaststellen Handboek Bevolkingszorg. Nummer: 14A Advies: - Het Handboek Bevolkingszorg vast te stellen, zie bijlage (14i.01694). - Alle voorgaande regelingen betrekking hebbend op de organisatie van de gemeentelijke crisisbeheersing, waarin het Handboek Bevolkingszorg Gemeentelijke crisisbeheersing 2.0 voorziet, na vaststelling van het voornoemde handboek te laten vervallen. Paraaf teammanager: Begrotingsconsequenties NEE B. en W. d.d.: Portefeuillehouder: burgemeester

2 Inleiding: Vanuit de Wet Veiligheidsregio s (Wvr) is de gemeente ten tijde van een (dreigende) crisis verantwoordelijk voor Bevolkingszorg. Bevolkingszorg omvat de processen en activiteiten die de gemeente dient te ondernemen om de burgers te beschermen en te ondersteunen ten tijde van een crisis. Ook bespoedigen deze processen de terugkeer naar een normale situatie. In de provincie Utrecht voert de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) deze wettelijke taak uit voor gemeenten. In de VRU wordt regionaal samengewerkt bij de voorbereiding en uitvoering van gemeentelijke processen. De verantwoordelijkheid blijft in deze constructie bij de gemeente/college van B&W. Op 1 mei dit jaar gaat de (VRU) van start met het Regionaal Crisisplan (RCP) Utrecht en het Handboek Bevolkingszorg. Dit is door het Algemeen Bestuur (AB) van de VRU en de 26 gemeentesecretarissen besloten. In het RCP staat de nieuwe hoofdstructuur beschreven (op basis van artikel 16 Wet Veiligheidsregio s) voor de crisisorganisatie, zo ook voor de gemeentelijke crisisbeheersing. De Utrechtse gemeenten hebben besloten om sleutelfuncties binnen deze hoofdstructuur regionaal te organiseren. Dit houdt in dat deze functies ten dienste staan van alle Utrechtse gemeenten. De volledige uitvoeringsorganisatie staat beschreven in het Handboek Bevolkingszorg. Het Handboek Bevolkingszorg geeft de uitvoeringsorganisatie van Bevolkingszorg weer en is bedoeld voor alle functionarissen die vóór, tijdens en ná een crisis een rol vervullen binnen Bevolkingszorg. Bevolkingszorg valt net als de Brandweer, GHOR en Politie onder de hoofdstructuur van de crisisbeheersingsorganisatie conform het RCP en de Wet Veiligheidsregio s. De hoofdstructuur van de crisisbeheersingsorganisatie, zoals beschreven in het RCP, is leidend voor de organisatie van Bevolkingszorg. Bevolkingszorg bestaat uit de volgende processen met de volgende doelstelling: Crisiscommunicatie: bereiken dat informatie wordt verstrekt aan getroffenen en het publiek in het algemeen over de crisis, de bestrijding en eventuele handelingsperspectieven. Publieke zorg: voorzien in opvang en verzorging / primaire levensbehoeften van de bevolking. Preparatie Nafase: verzorgen van nazorg voor de bevolking. Ondersteuning: beschikbaar stellen van mensen en middelen t.b.v. de gemeentelijke crisisorganisatie. Informatiemanagement: beschikbaar stellen van informatie t.b.v. de gemeentelijke crisisorganisatie. Dit handboek is behandeld in de vergadering van het overleg coördinerend gemeentesecretarissen van 28 oktober Alvorens haar fiat te geven aan het handboek hebben de coördinerend gemeentesecretarissen er op aangedrongen nog één keer alle ins en outs betreffende de inwerkingtreding van Gemeentelijke Crisisbeheersing 2.0 met de 26 gemeenten in de regio af te stemmen. Dit is gebeurd in het regionaal overleg met adviseurs crisisbeheersing en communicatieadviseurs op 6 maart Nu is het moment aangebroken dat het Handboek Bevolkingszorg ter vaststelling wordt aangeboden aan het college. Bevoegdheid: Het college van B&W is bevoegd om het Handboek Bevolkingszorg vast te stellen. Het college van B&W is verantwoordelijk voor de voorbereiding op de gemeentelijke crisisbeheersing. Beoogd effect: Het Handboek Bevolkingszorg heeft als doel een duidelijk overzicht te geven hoe de gemeentelijke crisisorganisatie georganiseerd. Een beschrijving van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de binnen de crisisorganisatie werkzame functionarissen behoort daar ook toe. Met het vaststellen van het Handboek Bevolkingszorg wordt ingestemd met de wijze waarop de uitvoeringsorganisatie met betrekking tot de gemeentelijke crisisbeheersing wordt ingericht.

3 Argumenten: - Het Handboek Bevolkingszorg is gebaseerd op het Regionaal Crisisplan (RCP). In het Handboek Bevolkingszorg wordt de uitvoeringsorganisatie van de gemeentelijke crisisbeheersing beschreven, waarbij het RCP leidend is geweest. In een eerder stadium heeft het college een zienswijze gegeven op het RCP (13A.00696). Daarnaast is het RCP onlangs vastgesteld door het AB van de VRU. Door de implementatie van het RCP en het Handboek Bevolkingszorg voldoen gemeenten aan de vereisten zoals ze beschreven staan in de Wet veiligheidsregio s. - Het Handboek Bevolkingszorg is uitvoerig afgestemd met de 26 gemeentesecretarissen, adviseurs crisisbeheersing en communicatieadviseurs binnen gemeenten. Het Handboek Bevolkingszorg is op meerdere momenten afgestemd met de gemeentesecretarissen, adviseurs crisisbeheersing en communicatieadviseurs van de verschillende gemeenten. Ook vanuit Woerden is regelmatig een inhoudelijke reactie gegeven op het Handboek Bevolkingszorg. Op dit moment ligt er een Handboek Bevolkingszorg waarmee de gemeenten de nieuwe crisisbeheersingsorganisatie kunnen implementeren. Kanttekening: - Gemeente Woerden gaat per 1 januari 2015 ambtelijk samenwerken met de gemeente Oudewater. Per 1 mei moeten het RCP en het Handboek Bevolkingszorg geïmplementeerd. Aangezien de gemeenten Woerden en Oudewater per 1 januari 2015 ambtelijk gaan samen werken is het efficiënter op dit moment al te starten met het inrichten van één crisisbeheersingsorganisatie ten behoeve van twee gemeentebesturen. Momenteel wordt gewerkt aan een plan van aanpak om bovenstaande te kunnen realiseren. Per 1 januari 2015 moet er uiteindelijk één crisisbeheersingsorganisatie zijn ten behoeve van twee gemeentebesturen. Financiën: De kosten die de implementatie van het Handboek Bevolkingszorg met zich meebrengen worden gefinancierd uit het budget crisisbeheersing (FCL: ). Hiervoor is +/- 6900,- beschikbaar. Uitvoering: Momenteel wordt er een plan van aanpak opgesteld voor de implementatie van het Handboek Bevolkingszorg binnen de gemeentelijke organisatie. Dit plan van aanpak zal worden vastgesteld door de directie. Inmiddels is al gestart met de implementatie van het Handboek Bevolkingszorg, aangezien de nieuwe crisisbeheersingsorganisatie per 1 mei van start gaat. De nieuwe uitvoeringsorganisatie is in de gemeente Woerden op hoofdlijnen klaar. Daarnaast is er een start gemaakt met het inrichten van één crisisbeheersingsorganisatie ten behoeve van twee gemeentebesturen. Vanaf 1 mei wordt de uitvoeringsorganisatie van Woerden tevens ingezet voor de gemeente Oudewater. Om kennis over Oudewater te borgen binnen de gemeentelijke processen worden op cruciale functies Oudewaterse collega s gekoppeld aan de Woerdense uitvoeringsorganisatie. Dit jaar zal er gewerkt worden aan het tot stand brengen van één crisisbeheersingsorganisatie voor twee gemeentebesturen. Communicatie / Website: N.v.t. Ondernemingsraad: N.v.t.

4 Samenhang met eerdere besluitvorming: - Collegevoorstel: Bestuurlijke consultatie Regionaal Crisisplan (13A.00696). Bijlagen: 1. Handboek Bevolkingszorg (14i.01694).

5 Handboek Bevolkingszorg Gemeentelijke Crisisbeheersing 2.0

6 Handboek Bevolkingszorg Gemeentelijke Crisisbeheersing 2.0 Opgesteld door: De Utrechtse gemeenten en de VRU. Beheer: Het beheer van het Handboek Bevolkingszorg ligt bij de VRU i.s.m. de Utrechtse gemeenten. Versie: april 2014

7 Handboek Bevolkingszorg Gemeentelijke Crisisbeheersing 2.0 Deel 1 Handboek Bevolkingszorg Gemeentelijke Crisisbeheersing Deel I (versie 2.0) - 1

8 Inhoudsopgave deel I 1 Inleiding Positionering Handboek Bevolkingszorg Doel en doelgroep handboek Beheer Opbouw handboek Organisatie Bevolkingszorg Uitgangspunten Processen Bevolkingszorg Organogram Bevolkingszorg Crisisfunctionarissen Moment van inzet Randvoorwaarden Opleiden, trainen, oefenen (OTO) Evaluatie Paraatheid Bevolkingszorg...10 Bijlage 1 Afkortingen Bijlage 2 Opkomsttijden lokale/regionale functies Bijlage 3 Instructie taakkaarten Handboek Bevolkingszorg Gemeentelijke Crisisbeheersing Deel I (versie 2.0)

9 1 Inleiding Vanuit de Wet Veiligheidsregio s is de gemeente ten tijde van een (dreigende) crisis verantwoordelijk voor Bevolkingszorg. Bevolkingszorg omvat de processen en activiteiten die de gemeente dient te ondernemen om de burgers te beschermen en te ondersteunen ten tijde van een crisis en om de terugkeer naar een normale situatie te bespoedigen. In de VRU wordt regionaal samengewerkt bij de voorbereiding en uitvoering van gemeentelijke processen. De verantwoordelijkheid blijft in deze constructie wel bij de gemeente/college van B&W. De beschrijving van de werkwijze van Bevolkingszorg vindt u terug in dit Handboek Bevolkingszorg. 1.1 Positionering Handboek Bevolkingszorg Dit handboek geeft de uitvoeringsorganisatie van Bevolkingszorg weer. Bevolkingszorg valt net als de Brandweer, GHOR en Politie onder de hoofdstructuur van de crisisbeheersingsorganisatie conform het Regionaal Crisisplan (RCP) en de Wet Veiligheidsregio s. Regionaal Crisisplan Brandweer GHOR Politie Bevolkingszorg Figuur 1. Positie Bevolkingszorg RCP 1.2 Doel en doelgroep handboek Het handboek Bevolkingszorg geeft de uitvoeringsorganisatie van Bevolkingszorg weer en is bedoeld voor alle functionarissen die vóór, tijdens en ná een crisis een rol vervullen binnen Bevolkingszorg. 1.3 Beheer Het beheer van dit handboek Bevolkingszorg ligt bij de Utrechtse gemeenten en de VRU. De VRU coördineert en initieert dit beheer. De Utrechtse gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor actuele lokale voorzieningen en informatie. Handboek Bevolkingszorg Gemeentelijke Crisisbeheersing Deel I (versie 2.0) - 3

10 1.4 Opbouw handboek Het handboek bestaat uit de volgende 6 delen: I. Algemeen II. Bevolkingszorg in de crisisorganisatie III. Draaiboek Crisiscommunicatie IV. Draaiboek Publieke zorg V. Draaiboek Preparatie nafase VI. Draaiboek Ondersteuning Deze 6 delen zijn afzonderlijk van elkaar leesbaar, maar de overkoepelende onderwerpen zijn in dit algemene deel beschreven. Ieder deel bestaat uit de beschrijving van de volgende onderwerpen gericht op het specifieke proces of de activiteit: Algemeen: Inleiding, doel en doelgroep en de positie van de activiteiten/ het proces in crisisorganisatie, uitgangspunten en opbouw van het deel; Vóór de crisis: doel proces, locatie draaiboek en voorbereiding middelen Tijdens de crisis: procesbeschrijving, organisatie van het proces, opkomst en alarmering en aandachtspunten. Ná de crisis: overdracht naar de dagelijkse organisatie 4 - Handboek Bevolkingszorg Gemeentelijke Crisisbeheersing Deel I (versie 2.0)

11 2 Organisatie Bevolkingszorg 2.1 Uitgangspunten Dit handboek is opgesteld volgens de volgende uitgangspunten: Gemeenten zijn wettelijk gezien eindverantwoordelijk voor de organisatie van de crisisbeheersing, maar zij zijn niet verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan; De taken in de crisisbeheersing moeten zoveel mogelijk aansluiten bij het dagelijkse werk van de gemeenten; Daar waar een andere partij een taak beter kan vervullen dan de gemeente zelf, moet deze taak uitbesteed worden; Houd bij de gemeentelijke crisisbeheersing rekening met de zelfredzaamheid van de burgers; Definitie Zelfredzaamheid en redzaamheid: Onder zelfredzaamheid worden de handelingen verstaan die burgers verrichten ter voorbereiding op, tijdens en na acute crises om zichzelf te helpen en de gevolgen te beperken. Definitie Verminderd zelfredzamen: Mensen die beperkt zijn in hun mogelijkheden om zelfredzaam te zijn, in normale omstandigheden of ten gevolge van een incident. Deze groep mensen is tijdens een acute crisis niet in staat zichzelf in veiligheid te brengen en is daarmee afhankelijk van de hulp van derden. Burgers hebben ook tijdens crises een eigen verantwoordelijkheid en moeten deze verantwoordelijkheid ook (kunnen) nemen. 2.2 Processen Bevolkingszorg De hoofdstructuur van de crisisbeheersingsorganisatie zoals beschreven in het Regionaal Crisisplan is leidend voor de organisatie van Bevolkingszorg. Bevolkingszorg bestaat uit volgende processen met de volgende doelstelling: Crisiscommunicatie: bereiken dat informatie wordt verstrekt aan getroffenen en het publiek in het algemeen over de crisis, de bestrijding en eventuele handelingsperspectieven Publieke zorg: voorzien in opvang en verzorging/ primaire levensbehoeften van de bevolking. Preparatie Nafase: verzorgen van nazorg voor de bevolking Ondersteuning: beschikbaar stellen van mensen en middelen t.b.v. de gemeentelijke crisisorganisatie. Informatiemanagement: beschikbaar stellen van informatie t.b.v. de gemeentelijke crisisorganisatie. De nadere uitwerking van informatiemanagement voor bevolkingszorg is terug te vinden in de Procesbeschrijving Informatiemanagement. Er wordt gekozen voor drie kernprocessen te weten: crisiscommunicatie, publieke zorg en preparatie nafase. De processen registratie schade en uitvaartverzorging zijn ingebed binnen het proces preparatie nafase. De uiteindelijke uitvoering van deze taken zal door de getroffen gemeente aan de hand van het advies van preparatie nafase uitgevoerd worden. De taak registratie van slachtoffers (Centraal Registratie en Inlichtingen Bureau CRIB)) wordt conform het eindadvies GC 2.0 niet gezien als een primair proces. Verwanteninformatie valt onder het proces Crisiscommunicatie. Landelijk wordt gewerkt aan de implementatie van Slachtofferinformatie Systematiek (SIS). Een landelijke frontoffice SIS (callcenter en webcenter) moet tijdens de Handboek Bevolkingszorg Gemeentelijke Crisisbeheersing Deel I (versie 2.0) - 5

12 implementatie van het handboek gereed komen. SIS voldoet aan de behoefte voor verwanteninformatie voor diegenen die gebruik moeten maken van de zorg in een ziekenhuis, maar omvat niet de registratie van alle personen die bij een calamiteit die betrokken zijn bij het incident. Registratie van slachtoffers heeft als doel om te kunnen voorzien in verwanten informatie. Milieu: Conform de wet veiligheidsregio is dit geen taak die valt onder Bevolkingszorg. Dit neemt niet weg dat er mogelijk wel milieumaatregelen of informatie benodigd is vanuit bijvoorbeeld de milieuvergunning. De gemeente faciliteert de benodigde dienst vanuit de dagelijkse organisatie indien wenselijk. Ook moet de reguliere organisatie informatie kunnen aanleveren op het gebied van juridisch vraagstukken (bijv. noodverordening), bouw en woningtoezicht of demografische gegevens enz. 6 - Handboek Bevolkingszorg Gemeentelijke Crisisbeheersing Deel I (versie 2.0)

13 2.3 Organogram Bevolkingszorg De crisisorganisatie van Bevolkingszorg ziet er als volgt uit: Acute fase Lauwe fase Bevoegd gezag GBT Burgemeester Strategisch adviseur crisiscommunicatie GBT/RBT Aanspreekpunt communicatie 24/7 (kan ook in het actiecentrum zitten) Informatiemanager GBT/RBT Procesbewaker GBT Strategisch adviseur Bevolkingszorg CoPI ROT (sectie Bevolkingszorg) OvD Bevolkingszorg Hoofd sectie bevolkingszorg Procesbewaker sectie bevolkingszorg ROT Communicatieadviseur ROT Communicatie - adviseur CoPI Liaison gemeente ROT Procesbewaker crisiscommunicatie ROT Voorzitter Team Bevolkingszorg Hoofd actiecentrum Crisiscommunicatie Hoofd Publieke zorg Hoofd Preparatie nafase Nafase (Gemeente is regisseur) Hoofd Ondersteuning (Dagelijkse organisatie) Team Bevolkingszorg Informatiemanager Team Bevolkingszorg Crisiscommunicatie Publieke zorg Preparatie nafase Teamleider Pers- & publieksvoorlichting en verwanteninformatie Teamleider Analyse & Advies Omgevingsanalist Teamleider Publieke zorg Medewerker Publieke zorg Teamleider Preparatie nafase Medewerker Preparatie nafase Uitvoering Nafase Aanspreekpunt Communicatie 24/7 (kan ook in GBT zitten) Uitvoerend personeel Uitvoerend personeel Uitvoerend personeel Legenda Lokale kernteam Regionale piketfunctionarissen Uitvoerend personeel Regionale pool crisiscommunicatie Bestuurlijke aansturing - betekenisgeving Operationele aansturing - informatieverstrekking en schadebeperking Figuur 3. Organogram Bevolkingszorg Handboek Bevolkingszorg Gemeentelijke Crisisbeheersing Deel I (versie 2.0) - 7

14 2.4 Crisisfunctionarissen De Utrechtse gemeenten hebben besloten om belangrijke functies regionaal te organiseren. Dit houdt in dat deze functies ten dienste staan aan alle Utrechtse gemeenten. De organisatie van Bevolkingszorg wordt door 4 groepen functionarissen gevoerd: Lokale kernfunctionarissen: Dit is de minimale lokale bezetting die iedere gemeente (al dan niet intergemeentelijk) dient te garanderen. Dit zijn de volgende functionarissen: Officier van Dienst Bevolkingszorg Aanspreekpunt communicatie 24/7 Strategisch adviseur Bevolkingszorg Liaison gemeente ROT Teamleider publieke zorg. Regionale piketfunctionarissen: Dit zijn de functionarissen die op een hard piket voor één van de volgende functies zijn opgeleid en samen de 24/7 beschikbaarheid garanderen. Strategisch adviseur crisiscommunicatie (R)BT Procesbewaker GBT Procesbewaker sectie Bevolkingszorg ROT Voorzitter team Bevolkingszorg Informatiemanager (R)BT Informatiemanager team Bevolkingszorg Hoofd actiecentrum Crisiscommunicatie Omgevingsanalist Hoofd Publieke zorg Medewerker Publieke zorg Hoofd Preparatie nafase Teamleider Preparatie nafase Medewerker Preparatie nafase Regionale poolfunctionarissen crisiscommunicatie: ter ondersteuning van het proces crisiscommunicatie is er een regionale pool met crisiscommunicatie functionarissen beschikbaar. Gemeentelijke functionarissen die niet zijn opgeleid voor een specifieke rol in de crisisbeheersing zijn te verdelen in 2 groepen. 1. Ondersteunend personeel voor het proces ondersteuning en de reguliere (gemeentelijke) taken. Het ondersteunend personeel staat onder leiding van het Hoofd Ondersteuning. 2. Uitvoerend personeel voor de processen TBz (Crisiscommunicatie, Publieke Zorg en Preparatie Nafase). Het uitvoerend personeel staat onder leiding van het hoofd van het desbetreffende proces. De specifieke uitwerking van de functies wordt weergegeven in de afzonderlijke draaiboeken. 2.5 Moment van inzet De primaire focus van de brandweer, politie en GHOR ligt voornamelijk in de acute fase terwijl die van Bevolkingszorg ook na de acute fase doorloopt. Deze fase noemen we de lauwe fase. De organisatie in de acute fase is een organisatie die 24/7 paraat dient te zijn. Gemeentelijke organisaties zijn dit, gezien hun dagelijkse taken, over het algemeen niet. Om voorgaande reden is er een splitsing tussen beide fasen gemaakt. De acute en de lauwe fase hebben de volgende definitie: Acute fase: De periode waarop een incident start tot het moment waarop het bron- en effectgebied geen fysiek gevaar meer vormt voor de omgeving en/of de maatschappelijke onrust afneemt. 8 - Handboek Bevolkingszorg Gemeentelijke Crisisbeheersing Deel I (versie 2.0)

15 Lauwe fase: De periode waarop wordt aangegeven door de operationele leiding dat het bron- en effect gebied geen fysiek gevaar meer vormt voor de omgeving tot het einde van de nafase van een incident (hiervoor hoeft niet per definitie afgeschaald te zijn). Het RCP hanteert als multidisciplinaire opschalingmethodiek GRIP. Ook Bevolkingszorg volgt deze opschalingsmethodiek, maar daarnaast kan Bevolkingszorg tevens aan de orde zijn op het moment dat er geen sprake is van een GRIP-situatie. De gemeente kan ook behoefte hebben aan de gemeentelijke crisisorganisatie of delen daarvan in andere situaties. Dit biedt de gemeente de mogelijkheid om de organisatie op maat in te richten. Ook wanneer er sprake is van een GRIP-fase blijven gemeenten de keuze houden om gebruik te maken van hun eigen functionarissen. De keuze aan welke onderdelen behoefte is, wordt lokaal gemaakt. Dit geeft ruimte aan een gemeente om ook casuïstiek bijvoorbeeld gericht op maatschappelijke onrust, op maat te organiseren. Dit sluit aan bij het uitgangspunt van een flexibele crisisorganisatie. De OvD Bz bepaalt in overleg met de gemeentesecretaris of de regionale piketfunctionarissen worden ingezet en informeert de HS Bz. Als de beheersing van een crisis de afronding nadert en er geen directe operationele aansturing meer nodig is, wordt met de afschaling van de ingezette hulpdiensten en de bestuurlijke teams begonnen. Afhankelijk van de stand van zaken zal, veelal per kolom, fasegewijs worden afgebouwd. Voor de beslissingen en de wijze van afschalen wordt het RCP gevolgd. Handboek Bevolkingszorg Gemeentelijke Crisisbeheersing Deel I (versie 2.0) - 9

16 3 Randvoorwaarden 3.1 Opleiden, trainen, oefenen (OTO) De VRU heeft OTO-beleid geformuleerd voor alle functionarissen. Om het OTO-beleid te kunnen uitvoeren zijn er kwalificatieprofielen gemaakt. De kwalificatieprofielen per functionaris zijn opgenomen in de afzonderlijke draaiboeken. De belasting van de OTO-inzet wordt daar ook weergegeven. Tevens wordt aangegeven op welke wijze omgegaan wordt met rapporteren aan de leidinggevende van de gemeente. Zie voor het volledige beleid OTO kader functies Gemeentelijk crisisbeheersing 2.0 Bevolkingszorg. Voor wat betreft de verantwoordelijkheid voor de uitvoering zijn de volgende afspraken gemaakt: Lokale kernfunctionarissen: De gemeente is zelf verantwoordelijk voor de vakbekwaamheid van deze functionarissen. De kosten voor opleiden, trainen en oefenen liggen ook bij de gemeente. De VRU koopt gezamenlijk in en factureert aan de afnemende gemeente. Regionale piketfunctionarissen: De VRU is verantwoordelijk voor de vakbekwaamheid van deze functionarissen en draagt de kosten voor OTO. Ondersteunend- en uitvoerend personeel: OTO activiteiten voor deze personeelsleden zijn niet verplicht. Regionale pool crisiscommunicatie: De VRU is verantwoordelijk voor de vakbekwaamheid van deze functionarissen en draagt de kosten voor OTO. 3.2 Evaluatie De functionarissen die zitting hebben in de multidisciplinaire crisisteams worden volgens het beleid Evalueren in de VRU geëvalueerd indien zij worden ingezet. De resultaten van de evaluaties hebben ten doel het verbeteren van de crisisorganisatie en het functioneren van de piketfunctionarissen. De VRU zal hiertoe initiatief nemen en de deelnemende regionale piketfunctionarissen leveren hiervoor hun bijdrage. Lokale kernteamleden worden niet op basis van dit document geëvalueerd. 3.3 Paraatheid Bevolkingszorg Onder de paraatheid van Bevolkingszorg wordt verstaan het organiseren/ voorbereiden van de uitvoering van Bevolkingszorg zodat deze op het moment van een crisis functioneert. Voor het succesvol functioneren van Bevolkingszorg moeten de volgende randvoorwaarden georganiseerd zijn: Melding & alarmering Toegankelijkheid Middelen Dienstrooster Beheer poollijst De verantwoordelijkheid voor de uitvoering is een gedeelde verantwoordelijkheid tussen de gemeente(n) en de VRU. Uitgangspunt voor het organiseren van paraatheid van Bevolkingszorg zijn het Handboek Bevolkingszorg en de opkomsttijden die gelden voor de crisisfunctionarissen t.b.v. Bevolkingszorg (zie bijlage 2). Het onderwerp melding & alarmering en de andere onderwerpen zullen nader worden uitgewerkt Handboek Bevolkingszorg Gemeentelijke Crisisbeheersing Deel I (versie 2.0)

17 Bijlage 1 Afkortingen AB BRW BT Bvr Bz CaCo CoPI DB DPG GAGS GBA GBT GHOR GMU GRIP HAc HIN HOvJ HS Bz IAC IM IM TBz IM RBT IVC LCMS LOCC Algemeen Bestuur Brandweer Beleidsteam Besluit Veiligheidsregio s Bevolkingszorg Calamiteitencoördinator Commando Plaats Incident Dagelijks Bestuur Directeur Publieke Gezondheid Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen Gemeentelijke Basisadministratie Gemeentelijk Beleidsteam Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure Hoofd Actiecentrum Hoofd Informatie Hoofd Officier van justitie Hoofd sectie Bevolkingszorg Informatie- en Adviescentrum Informatiemanagement Informatiemanager Team Bevolkingszorg Informatiemanager Regionaal Beleidsteam Informatie verwijscentrum Landelijk Crisismanagement Systeem Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum Handboek Bevolkingszorg Gemeentelijke Crisisbeheersing Deel I (versie 2.0) - 11

18 LOS NCC NCTV OL OM OTO OvD Bz POL PSHOR RBT RCP ROC ROT SGBO TBz TL VIC Vz TBz VRU Wvr Landelijke Operationele Staf Nationaal Crisiscentrum Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Operationeel Leider Openbaar Ministerie Opleiden Trainen Oefenen Officier van Dienst Bevolkingszorg Politie Psychosociale Hulpverlening Ongevallen en Rampen Regionaal Beleidsteam Regionaal Crisisplan Regionaal Operationeel Centrum Regionaal Operationeel Team Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden Team Bevolkingszorg Teamleider Veiligheidsinformatiecentrum Voorzitter team Bevolkingszorg Veiligheidsregio Utrecht Wet Veiligheidsregio s 12 - Handboek Bevolkingszorg Gemeentelijke Crisisbeheersing Deel I (versie 2.0)

19 Bijlage 2 Opkomsttijden lokale/ regionale functies Functies (inter) gemeentelijke of regionaal Opkomsttijden Besluit Veiligheidsregio s 1 Officier van Dienst Bevolkingszorg (inter) gemeentelijk Opkomsttijd CoPI 30 minuten 2 Hoofd Publieke zorg Regionaal 90 minuten 3 Strategisch adviseur Bevolkingszorg (gem.secr.) (inter) Gemeentelijk 4 Liaison gemeente ROT (inter) Gemeentelijk 60 minuten 60 minuten 5 Aanspreekpunt communicatie 24/7 (Deze functie is bedoeld voor de borging van de lokale kennis. De gemeente bepaald zelf welke crisiscommunicatiefunctie deze lokale functie vervult. Dit kan zijn in het GBT maar kan ook in het actiecentrum crisiscommunicatie.) (inter) gemeentelijk 90 minuten 6 Informatiemanager (R)BT Regionaal 60 minuten 7 Procesbewaker GBT Regionaal 60 minuten 8 Strategisch adviseur Crisiscommunicatie (R)BT Regionaal 60 minuten 9 Hoofd Sectie Bevolkingszorg ROT Regionaal 45 minuten 10 Procesbewaker sectie Bevolkingszorg ROT Regionaal 60 minuten/ 11 Communicatieadviseur ROT Regionaal Begint binnen 30 minuten 12 Ondersteuning sectie communicatie ROT Regionaal (pool) 60 minuten 13 Communicatieadviseur CoPI Regionaal 30 minuten 14 Hoofd actiecentrum Crisiscommunicatie Regionaal Begint binnen 30 minuten 15 Omgevingsanalist Regionaal Begint binnen 30 minuten Handboek Bevolkingszorg Gemeentelijke Crisisbeheersing Deel I (versie 2.0) - 13

20 Functies (inter) gemeentelijke of regionaal Opkomsttijden Besluit Veiligheidsregio s 16 Hoofd Preparatie Nafase Regionaal 90 minuten 17 Teamleider Publieke zorg (inter) gemeentelijk 90 minuten 18 Medewerker Publieke zorg Regionaal 90 minuten 19 Teamleider Preparatie Nafase Regionaal 90 minuten 20 Medewerker Preparatie Nafase Regionaal 90 minuten 21 Informatiemanager team Bevolkingszorg Regionaal 60 minuten 22 Voorzitter team Bevolkingszorg Regionaal 90 minuten 14 - Handboek Bevolkingszorg Gemeentelijke Crisisbeheersing Deel I (versie 2.0)

21 Bijlage 3 Instructie taakkaarten Instructie voor diegene die de taakkaart uitreikt. Dit is veelal het Hoofd Actiecentrum of de Teamleider: Vraag of de medewerker persoonlijk betrokken is; Vertel wat er is gebeurd; Vraag welke dagelijkse functie de medewerker vervult en waar hij/zij goed in is kijkend naar de competenties; Geef aan dat de medewerker nu door de crisisorganisatie wordt aangestuurd en niet door de dagelijkse leiding Vertel naar welke locatie de medewerker moet. Houd rekening met de lokale (on)bekendheid. Houd rekening met dat medewerkers mogelijk beperkt zijn opgeleid Handboek Bevolkingszorg Gemeentelijke Crisisbeheersing Deel I (versie 2.0) - 15

22 Handboek Bevolkingszorg Gemeentelijke Crisisbeheersing 2.0 Deel II Bevolkingszorg in de crisisorganisatie Handboek Bevolkingszorg Gemeentelijke Crisisbeheersing Deel II (versie 2.0) - 1

23 Inhoudsopgave deel II 1 Algemeen Inleiding Doel en doelgroep deel Bevolkingszorg in de crisisbeheersing Positie Bevolkingszorg in de crisisorganisatie Uitgangspunten Opbouw deel Bevolkingszorg in de crisisorganisatie Vóór de crisis Doel Bevolkingszorg in de crisisorganisatie Locatie deel Bevolkingszorg in de crisisorganisatie Voorbereiding middelen Tijdens de crisis Officier van Dienst Bevolkingszorg in het CoPI Team Bevolkingszorg Sectie Bevolkingszorg in het ROT Functionarissen GBT Strategisch adviseur Bevolkingszorg Ná de crisis...11 Bijlage 1 Kwalificatieprofielen Bijlage 2 Lokale voorbereiding middelen Handboek Bevolkingszorg Gemeentelijke Crisisbeheersing Deel II (versie 2.0)

24 1 Algemeen 1.1 Inleiding Dit deel Bevolkingszorg in de crisisorganisatie is een onderdeel van het handboek Bevolkingszorg en een uitwerking van het Regionaal Crisisplan (RCP) Veiligheidsregio Utrecht (VRU). 1.2 Doel en doelgroep deel Bevolkingszorg in de crisisbeheersing Het doel van dit deel Bevolkingszorg in de crisisorganisatie is het weergeven van de organisatie van Bevolkingszorg in de hoofdstructuur van de crisisbeheersingsorganisatie. Ondanks dat het team Bevolkingszorg een team is dat zich enkel op de processen van Bevolkingszorg richt, valt zij onder de hoofdstructuur van de crisisbeheersingsorganisatie conform de Wet Veiligheidsregio s. De doelgroep van dit deel zijn alle bevolkingszorgfunctionarissen die een functie hebben in de hoofdstructuur van de crisisorganisatie en die een rol vervullen vóór, tijdens en/of ná de crisis. Handboek Bevolkingszorg Gemeentelijke Crisisbeheersing Deel II (versie 2.0) - 3

25 1.3 Positie Bevolkingszorg in de crisisorganisatie Dit deel betreft de beschrijving van de volgende functionarissen/onderdelen in de crisisorganisatie: Acute fase Lauwe fase Bevoegd gezag GBT Burgemeester Strategisch adviseur crisiscommunicatie GBT/RBT Aanspreekpunt communicatie 24/7 (kan ook in het actiecentrum zitten) Informatiemanager GBT/RBT Procesbewaker GBT Strategisch adviseur Bevolkingszorg CoPI ROT (sectie Bevolkingszorg) OvD Bevolkingszorg Hoofd sectie bevolkingszorg Procesbewaker sectie bevolkingszorg ROT Communicatieadviseur ROT Communicatie - adviseur CoPI Liaison gemeente ROT Procesbewaker crisiscommunicatie ROT Voorzitter Team Bevolkingszorg Hoofd actiecentrum Crisiscommunicatie Hoofd Publieke zorg Hoofd Preparatie nafase Nafase (Gemeente is regisseur) Hoofd Ondersteuning (Dagelijkse organisatie) Team Bevolkingszorg Informatiemanager Team Bevolkingszorg Crisiscommunicatie Publieke zorg Preparatie nafase Teamleider Pers- & publieksvoorlichting en verwanteninformatie Teamleider Analyse & Advies Omgevingsanalist Teamleider Publieke zorg Medewerker Publieke zorg Teamleider Preparatie nafase Medewerker Preparatie nafase Uitvoering Nafase Aanspreekpunt Communicatie 24/7 (kan ook in GBT zitten) Uitvoerend personeel Uitvoerend personeel Uitvoerend personeel Legenda Lokale kernteam Regionale piketfunctionarissen Uitvoerend personeel Regionale pool crisiscommunicatie Bestuurlijke aansturing - betekenisgeving Operationele aansturing - informatieverstrekking en schadebeperking Figuur 1. Organogram Bevolkingszorg in de crisisorganisatie. 4 - Handboek Bevolkingszorg Gemeentelijke Crisisbeheersing Deel II (versie 2.0)

26 1.4 Uitgangspunten De verantwoordelijkheden binnen de rampenbestrijding en crisisbeheersing zijn bij één persoon belegd. De burgemeester (indien het GRIP IV is, heeft de voorzitter van de veiligheidsregio het opperbevel) heeft het opperbevel in geval van een ramp, crisis of van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan. Diegenen die aan de bestrijding van een crisis deelnemen staan onder zijn bevel. Het team Bevolkingszorg coördineert de bevolkingszorgprocessen. 1.5 Opbouw deel Bevolkingszorg in de crisisorganisatie Het deel bestaat uit drie hoofdstukken: Vóór de crisis: In dit hoofdstuk is beschreven wat vooraf geregeld dient te zijn, zodat het Bevolkingszorg ten tijde van een crisis uitgevoerd kan worden. Tijdens de crisis: Doet zich een crisis voor en de activiteit moet worden opgestart, dan is het hoofdstuk Tijdens de crisis van toepassing. In dit hoofdstuk staat de informatie die nodig is om het deelproces ten uitvoer te brengen. Ná de crisis: Dit hoofdstuk gaat in op de rol van Bevolkingszorg in de hoofdstructuur van de crisisorganisatie zorg ná de acute fase van een crisis. De overgang naar de dagelijkse organisatie is beschreven. Handboek Bevolkingszorg Gemeentelijke Crisisbeheersing Deel II (versie 2.0) - 5

27 2 Vóór de crisis 2.1 Doel Bevolkingszorg in de crisisorganisatie Bevolkingszorg omvat alle activiteiten die de gemeente dient te ondernemen om te voorzien in de wettelijke plicht die zij hebben richting de bevolking. Dit omvat crisiscommunicatie, publieke zorg en Preparatie Nafase. 2.2 Locatie deel Bevolkingszorg in de crisisorganisatie De lokale informatie die nodig is voor de uitvoering van dit draaiboek zoals aangegeven in de bijlage dient lokaal en of regionaal beschikbaar (digitaal en analoog) te zijn. 2.3 Voorbereiding middelen Bijlage 3 betreft een overzicht van de gewenste middelen die in de gemeente dienen te worden voorbereid. 6 - Handboek Bevolkingszorg Gemeentelijke Crisisbeheersing Deel II (versie 2.0)

28 3 Tijdens de crisis De crisisorganisatie kent drie verschillende niveaus met voor ieder niveau een sturend team. Dit zijn de volgende niveaus en teams: Strategisch niveau: GBT of RBT Tactisch niveau: ROT Team Bevolkingszorg Operationeel niveau: CoPI Actiecentra gemeenten In dit deel worden de functies binnen Bevolkingszorg in de hiervoor genoemde teams beschreven. Hieronder volgt geen volledige beschrijving van de teams op het team Bevolkingszorg na. Een beschrijving van de betreffende teams met de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden is de te vinden in het RCP VRU. 3.1 Officier van Dienst Bevolkingszorg in het CoPI De OvD Bz is een lokale kernfunctionaris die door iedere gemeente (al dan niet intergemeentelijk) beschikbaar wordt gesteld voor betreffende verzorgingsgebied. De OvD Bz coördineert de bevolkingszorgactiviteiten vanuit het COPI nabij de plaats van het incident. Taken deelnemen aan het CoPI; zorgen voor de opstart en leiding van de gemeentelijke processen en de gemeentelijke functionarissen; zorgen voor de overdracht naar de reguliere gemeentelijke organisatie; zorg dragen voor overdracht van taken naar team Bevolkingszorg/ sectie Bevolkingszorg in ROT buiten het brongebied bij afschalen. Alarmering en opkomst OvD Bz wordt gealarmeerd door de meldkamer; OvD Bz dient binnen 30 minuten na alarmering ter plaatse te zijn; De opkomstlocatie wordt bij de alarmering bekend gemaakt. Handboek Bevolkingszorg Gemeentelijke Crisisbeheersing Deel II (versie 2.0) - 7

29 Inzet regionale piketfunctionarissen De OvD Bz kan regionale piketfunctionarissen alarmeren. De rol van de OvD Bz t.o.v. de alarmering en informeren van de regionale piketfunctionarissen is als volgt: De OvD Bz bepaalt in overleg met de gemeentesecretaris of de regionale piketfunctionarissen worden ingezet en informeert de HS Bz. Als de beheersing van een crisis de afronding nadert en er geen directe operationele aansturing meer nodig is, wordt met de afschaling van de ingezette hulpdiensten en de bestuurlijke teams begonnen. Afhankelijk van de stand van zaken zal, veelal per kolom, fasegewijs worden afgebouwd. Voor de beslissingen en de wijze van afschalen wordt het RCP gevolgd. Een kwalificatieprofiel (nadere uitwerking van de functie) van OvD Bz vindt u in bijlage 1. Een gemeente kan er voor kiezen om de OvD Bz mandaat te verlenen voor een aantal taken. 3.2 Team Bevolkingszorg Het Team Bevolkingszorg (TBz) verzorgt de coördinatie van de uitvoering van de gemeentelijke processen ten tijde van een ramp of crisis. Het TBz wordt actief bij 2 of 3 processen. In het TBz wordt alle relevante informatie over de uitvoering van de gemeentelijke processen verzameld en gedeeld met de betrokken gemeentelijke teams en het Regionaal Operationeel Team. Gevraagd en ongevraagd worden adviezen gegeven aan de sectie Bevolkingszorg ROT over in te zetten gemeentelijke acties. Samenstelling Een team Bevolkingszorg bestaat uit de volgende functionarissen: voorzitter team Bevolkingszorg (regionale piketfunctionaris) Zie voor een uitwerking van deze functie het kwalificatieprofiel in bijlage I hoofd actiecentrum crisiscommunicatie (regionale piketfunctionaris) hoofd publieke zorg (regionale piketfunctionaris) hoofd preparatie nafase (regionale piketfunctionaris) Informatiemanager team Bevolkingszorg (regionale piketfunctionaris). Zie voor een uitwerking van deze functie het kwalificatieprofiel in bijlage I hoofd ondersteuning (lokale functionaris) De voorzitter kan de bezetting uitbreiden met functionarissen die hij voor het uitvoeren van de taak nodig vindt. Taken coördineren van de uitvoering van de processen crisiscommunicatie, publieke zorg en preparatie nafase en de processen informatiemanagement en ondersteuning binnen Bevolkingszorg; afstemmen en adviseren van het Hoofd Sectie (HS Bz)/ liaison gemeente in het ROT; informeren van de strategisch adviseur Bevolkingszorg GBT; afstemmen met de OvD Bz in het CoPI. 8 - Handboek Bevolkingszorg Gemeentelijke Crisisbeheersing Deel II (versie 2.0)

30 Inzet Regionale piketfunctionarissen Behoefte aan inzet van de regionale piketfunctionarissen kan worden gesignaleerd naar de OvD Bz en/ of liaison gemeente ROT. Die zal op zijn beurt de inzet bespreken met de gemeentesecretaris van de getroffen gemeente. Het oproepen van een Team Bevolkingszorg wordt zoals eerder beschreven niet aan een GRIP-fase gekoppeld om flexibele inzet mogelijk te houden. Als de inzet van regionale piketfunctionarissen in meerdere gemeenten tegelijk wordt gevraagd, overlegt de HS Bz met de vragende gemeenten. Indien er geen consensus wordt bereikt, beslist de Operationeel Leider(OL). De OL beslist aan de hand van het incident of 1 teambevolkingszorg voor meerdere gemeenten werkzaamheden verricht, of dat er meerdere TBz worden ingezet. Informatiemanagement Het Team Bevolkingszorg zal, net als de andere crisisteams, gebruikmaken van het Landelijk Crisis managementsysteem (LCMS). De informatiemanager TBz wordt door de actiecentra voorzien van informatie die van belang is voor de uitvoering van het proces. De informatiemanager TBz zet deze informatie in het LCMS. Een nadere uitwerking van informatiemanagement Team Bevolkingszorg staat beschreven in Procesbeschrijving Informatiemanagement. Dit maakt daarom geen onderdeel uit van dit Handboek Bevolkingszorg. Alarmering en opkomst De opkomsttijd van het team Bevolkingszorg is 90 minuten. Het Hoofd actiecentrum crisiscommunicatie (lid van het TBz) begint met de werkzaamheden binnen 30 minuten. De opkomstlocatie is de aangewezen ruimte voor het team Bevolkingszorg in de getroffen gemeente. 3.3 Sectie Bevolkingszorg in het ROT De sectie Bz is een regionaal team (inclusief een liaison vanuit de getroffen gemeente(n). De sectie Bz coördineert de bevolkingszorgactiviteiten vanuit de sectie Bz ROT. Samenstelling Hoofd Sectie Bevolkingszorg; Procesbewaker Bevolkingszorg; Liaison Gemeente. Een nadere uitwerking van deze functies vindt u terug in de kwalificatieprofielen in bijlage I. Taken functioneel aansturen van Team(s) Bevolkingszorg; coördineren van de activiteiten op het gebied van Bevolkingszorg; afstemmen van de activiteiten met de getroffen gemeente, brandweer, GHOR, politie of andere betrokken partijen voor de uitvoering van de besluiten van het ROT; lokale kennis aanleveren bij het ROT zoals bestuurlijke en politieke gevoeligheden die bijdragen aan de advisering van de burgemeester door de Operationeel Leider; aansturen van bevolkingszorgprocessen van de OvD Bz, zover die niet op de plaats incident spelen; bevolkingszorgprocessen (zover nodig) opstarten en aansturen voor zover de aansturing niet is overgedragen aan het Team Bevolkingszorg; opdrachten geven en adviezen vragen aan het Team Bevolkingszorg; de afstemming bewaken van de gemeentelijke crisisprocessen op de andere processen; Handboek Bevolkingszorg Gemeentelijke Crisisbeheersing Deel II (versie 2.0) - 9

31 logboek bijhouden en overzicht houden van de voortgang van de Bevolkingszorgactiviteiten. De resultaten bewaken en indien nodig terugkoppelen in het ROT; contact houden met de andere onderdelen van de Bevolkingszorg op strategisch en operationeel niveau; afstemmen over crisiscommunicatie met Communicatieadviseur ROT. Alarmering en opkomst De opkomsttijd van de sectie Bevolkingszorg is 60 minuten. (m.u.v. HS Bz, 45 min) De opkomstlocatie van de sectie is het ROT 3.4 Functionarissen GBT In het GBT zitten de volgende functies ten behoeve van bevolkingszorg: Procesbewaker GBT Strategisch adviseur Bevolkingszorg Een nadere uitwerking van deze functies kunt u terugvinden in bijlage 1 Kwalificatieprofielen. 3.5 Strategisch adviseur Bevolkingszorg De strategisch adviseur Bevolkingszorg is een lokale kernfunctionaris die door iedere gemeente beschikbaar wordt gesteld voor de betreffende gemeente. Deze functie wordt veelal ingevuld door de gemeentesecretaris. Taken adviseren en ondersteunen van de burgemeester in zijn rollen als beslisser, bestuurder, boegbeeld en burgervader; geïnformeerd blijven over voortgang Bevolkingszorg en personele capaciteitsinzetten van regionale functionarissen; bewaken continuïteit van de reguliere dagelijkse organisatie. Alarmering en opkomst De strategisch adviseur Bevolkingszorg GBT wordt gealarmeerd door de OvD Bz; De strategisch adviseur Bevolkingszorg dient binnen 60 minuten in het GBT van de getroffen gemeente te zijn. Dit is veelal het gemeentehuis Handboek Bevolkingszorg Gemeentelijke Crisisbeheersing Deel II (versie 2.0)

32 4 Ná de crisis Op het moment dat de afronding van de acute fase voorbij is dient er te worden overgedragen naar de dagelijkse organisatie ten behoeve van de nafase. De regie op de nafase ligt te allen tijde bij de getroffen gemeente. Een onderdeel van deze overgang naar de nafase is de evaluatie van een incident. Een evaluatie kan verschillende doelstellingen hebben maar zal vooral gericht zijn op het verbeteren van de crisisorganisatie en het functioneren van piketfunctionarissen. Evaluatie zal conform het bestaande beleid Evalueren in de VRU worden uitgevoerd. Handboek Bevolkingszorg Gemeentelijke Crisisbeheersing Deel II (versie 2.0) - 11

33 Bijlage 1 Kwalificatieprofielen Kwalificatieprofiel OvD Bevolkingszorg Kerntaken De OvD Bevolkingszorg heeft de volgende kerntaken 1. Deelnemen aan het CoPI en de advisering aan de Leider CoPI 2. Zorgdragen voor de opstart en leiding van de gemeentelijke processen (Bevolkingszorg) en de gemeentelijke functionarissen in het inzetgebied CoPI 3. Zorgdragen voor overdracht naar de reguliere gemeentelijke organisatie Positionering Ontvangt leiding van en legt verantwoording af aan de Leider CoPI Geeft de Leider CoPI gevraagd en ongevraagd advies Criteria Competenties Analytisch Coördinerend Daadkrachtig Politiek- bestuurlijk inzicht Instroom eisen HBO werk- en denkniveau Kennis van en ervaring met politiek bestuurlijke omgeving 12 - Handboek Bevolkingszorg Gemeentelijke Crisisbeheersing Deel II (versie 2.0)

34 Uitwerking kerntaken Kerntaak 1: Deelnemen aan het CoPI en de advisering aan de leider CoPI Werkzaamheden De Officier van Dienst - Bevolkingszorg: Haalt en brengt actief informatie Levert input aan het CoPI Neemt deel aan de vergaderingen van het CoPI. Informeert het CoPI over (de voortgang van) de Bevolkingszorg en draagt daarmee bij aan de realisatie aan het totaalbeeld. Interpreteert en analyseert: Vormt met de deelnemers aan het CoPI een gemeenschappelijk beeld van het incident en draagt bij aan oordeelsvorming en besluitvorming. Analyseert de betekenis van de scenario-ontwikkelingen in relatie tot de aspecten van de Bevolkingszorg. Adviseert: Adviseert gevraagd en ongevraagd de Leider CoPI en de andere leden van het CoPI over aspecten van Bevolkingszorg in relatie tot de andere zorgonderdelen. Draagt bij aan de formulering van adviezen aan het ROT, mede vanuit een bestuurlijke invalshoek. Levert vanuit zijn monodisciplinaire verantwoordelijkheid de bouwsteen aan voor het evalueren van het multidisciplinaire optreden. Kerntaak 2: Zorgdragen voor de opstart en leiding van de gemeentelijke processen (Bevolkingszorg) en de gemeentelijke functionarissen in het inzetgebied CoPI Werkzaamheden De Officier van Dienst Bevolkingszorg Alarmeert relevante betrokken functionarissen van de Bevolkingszorg. Leidt de operationele processen Bevolkingszorg in het inzetgebied CoPI. Is contactpersoon op de plaats incident voor: gemeentelijke medewerkers ter plaatse; het ROT / Sectie Bevolkingszorg (vanaf GRIP 2). Maakt afspraken met de overige disciplines om een veilige werkomgeving voor de gemeentelijke functionarissen te borgen. Bewaakt de voortgang en rapporteert hierover aan de leider CoPI en het ROT / Sectie Bevolkingszorg. Kerntaak 3: Zorgdragen voor overdracht naar de reguliere gemeentelijke organisatie Werkzaamheden De Officier van Dienst Bevolkingszorg Rondt de eigen werkzaamheden op het plaats incident af en draagt lopende zaken over aan de reguliere gemeentelijke organisatie. Blijft contactpersoon voor de leden CoPI of draagt dit over aan een functionaris binnen de reguliere gemeentelijke organisatie. Handboek Bevolkingszorg Gemeentelijke Crisisbeheersing Deel II (versie 2.0) - 13

35 Kwalificatieprofiel Voorzitter team Bevolkingszorg Kerntaken De voorzitter van het team Bevolkingszorg heeft de volgende taken: 1. Aansturing van het team bevolkingszorg en het zorgen voor een snelle en gecoordineerde inzet van de gemeentelijke processen en andere gemeentelijke taken. Criteria Competenties Politiek, bestuurlijk inzicht Leiderschap Gericht op samenwerking Stressbestendig Communicatief Reflectief Besluitvaardig Analytisch Daadkrachtig Instroomeisen HBO werk- en denkniveau Kennis van en ervaring met politiek bestuurlijke omgeving Ervaring met het aansturen van complexe processen Minimaal 5 jaar ervaring in een gemeente, bij voorkeur met affiniteit met crisisbeheersing Kan binnen 1,5 uur na alarmering in 1 van de Utrechtse gemeenten aanwezig zijn Handboek Bevolkingszorg Gemeentelijke Crisisbeheersing Deel II (versie 2.0)

36 Uitwerking kerntaken Werkzaamheden De voorzitter team Bevolkingszorg Kerntaak 1: Aansturing van het team Bevolkingszorg; Ontwikkelt op adequate wijze, in samenspraak met het team Bevolkingszorg, een tactisch plan voor de Bevolkingszorg geeft leiding en stuurt de hoofden taakorganisaties, die deel uitmaken van het team Bevolkingszorg, aan. Zet taken binnen het team Bevolkingszorg weg en bewaakt de voortgang hiervan. Daar waar nodig stuurt hij de processen bij; Vertaalt de doelstellingen en de door het GBT en RBT vastgestelde uitgangspunten en tolerantiegrenzen naar de gemeentelijke organisatie en informeert de leden van het team Bevolkingszorg hierover; Verzamelt en analyseert de informatie en besluiten vanuit het ROT en de hoofden taakorganisaties en bepaalt de risico s voor de Bevolkingszorg; draagt zorg voor het opstellen van voortgangs- en afwijkingsrapportages en laat besluiten nauwgezet vastleggen; evalueert met het team Bevolkingszorg de acties m.b.t. de Bevolkingszorg. preseneert in samenwerking met de Informatiemanager het totaalbeeld; zet opdrachten van het ROT uit bij de leden van het Team Bevolkingszorg Informeert periodiek gevraagd en ongevraagd het HS Bz in het ROT; Vraagt zo nodig bijstand aan via het HS Bz in het ROT Handboek Bevolkingszorg Gemeentelijke Crisisbeheersing Deel II (versie 2.0) - 15

37 Kwalificatieprofiel Hoofd Sectie Bevolkingszorg Kerntaken De HS Bevolkingszorg heeft de volgende kerntaken 1. Zorgdragen voor de organisatie en uitvoering van de bevolkingszorg (incl. leidinggeven aan de StafsectieBevolkingszorg) 2. Deelnemen aan het Regionaal Operationeel Team (ROT) 3. Zorgdragen voor overdracht naar de reguliere gemeentelijke organisatie(s) Positionering Ontvangt leiding van en legt verantwoording af aan de Operationeel Leider Geeft de Operationeel Leider CoPI gevraagd en ongevraagd advies Criteria Competenties Politiek-bestuurlijk inzicht Analytisch Communicatief Daadkrachtig met leiderschap (Gericht op samenwerken) Instroomeisen WO werk- en denkniveau Kennis van en ervaring met een politiek/ bestuurlijke omgeving Ervaring met het aansturen van complexe processen Kennis van procesmanagement Stressbestendig handelen Uitwerking Kerntaken Kerntaak 1: Zorgdragen voor de organisatie en uitvoering van de Bevolkingszorg (incl. leidinggeven aan de Stafsectie Bevolkingszorg) Werkzaamheden Het Hoofd Sectie Bevolkingszorg: Organiseert de Bevolkingszorg: Ontwikkelt op adequate wijze, in samenspraak met de Stafsectie Bevolkingszorg, een strategisch plan voor de bevolkingszorg. Laat, afhankelijk van de aard van het grootschalig optreden, de verschillende Hoofden actiecentra oproepen en stelt de Stafsectie Bevolkingszorg samen. Geeft leiding aan de Bevolkingszorg: Geeft leiding aan de Stafsectie Bevolkingszorg. Stuurt de Hoofden actiecentra, die deel uitmaken van de Stafsectie Bevolkingszorg, aan. Verdeelt en delegeert taken binnen de Stafsectie Bevolkingszorg en houdt het overzicht op de uitvoering Handboek Bevolkingszorg Gemeentelijke Crisisbeheersing Deel II (versie 2.0)

38 Uitwerking Kerntaken Analyseert, draagt zorg voor informatie-uitwisseling en stemt af over verloop en acties: Haalt en brengt actief informatie. Vertaalt de doelstellingen en de door het GBT of RBT vastgestelde uitgangspunten en tolerantiegrenzen naar de gemeentelijke organisatie en informeert de leden in de Stafsectie Bevolkingszorg hierover. Verzamelt en analyseert de informatie vanuit ROT en Hoofden Taakorganisatie en bepaalt de risico s voor de Bevolkingszorg. Geeft de juridische en operationele kaders van de Stafsectie Bevolkingszorg aan en informeert de stafleden over relevante zaken. Laat zich informeren door de Stafsectie Bevolkingszorg en stemt werkzaamheden af. Stemt, in geval van een opschaling van GRIP 1 naar een hoger GRIP-niveau, de stand van zaken en lopende acties af met de Officier van Dienst - Bevolkingszorg in het CoPI. Geeft leiding aan de monodisciplinaire beeld-, oordeels- en besluitvorming. Evalueert, adviseert en bewaakt de kwaliteit: Houdt op afstand het overzicht op het operationele proces, vormt zich een continu beeld en oordeel over de Bevolkingszorg en stuurt waar nodig processen bij. Beoordeelt het totaalbeeld en formuleert op basis daarvan adviezen in de richting van de Stafsectie Bevolkingszorg. Draagt zorg voor het opstellen van strategische voortgangs- en afwijkingsrapportages en laat besluiten nauwgezet vastleggen. Evalueert met de Stafsectie Bevolkingszorg de acties m.b.t. de Bevolkingszorg en draagt zorg voor de implementatie van de verbeterpunten. Kerntaak 2: Deelnemen aan het Regionaal Operationeel Team (ROT) Werkzaamheden Het Hoofd Sectie Bevolkingszorg: Haalt en brengt actief informatie. Levert input aan het ROT: Neemt deel aan de vergaderingen van het ROT. Informeert het ROT op hoofdlijnen over (de voortgang van) de Bevolkingszorg en draagt daarmee bij aan de realisatie aan het totaalbeeld. Interpreteert en analyseert: Vormt met de deelnemers aan het ROT een gemeenschappelijk beeld van het incident en draagt bij aan oordeelsvorming en besluitvorming. Analyseert de betekenis van de scenario-ontwikkelingen in relatie tot de aspecten van de Bevolkingszorg. Adviseert: Adviseert gevraagd en ongevraagd de Operationeel Leider en de andere leden van het ROT over aspecten van bevolkingszorg in relatie tot de andere zorgonderdelen. Draagt bij aan de formulering van de beleidsadviezen aan het GBT/RBT, mede vanuit een bestuurlijke invalshoek. Levert vanuit zijn monodisciplinaire verantwoordelijkheid de bouwsteen aan voor het evalueren van het multidisciplinaire optreden. Kerntaak 3: Zorgdragen voor overdracht naar de reguliere gemeentelijke organisatie(s) Werkzaamheden Het Hoofd Sectie Bevolkingszorg: Draagt zorg voor de voorwaardenscheppende aspecten en overdracht van alle benodigde informatie m.b.t. Bevolkingszorg naar de reguliere gemeentelijke organisatie(s) voordat er afgeschaald wordt. Handboek Bevolkingszorg Gemeentelijke Crisisbeheersing Deel II (versie 2.0) - 17

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Niveaus in de incident- en crisismanagementorganisatie... 1 1.1 Operationeel niveau...

Nadere informatie

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Inhoudsopgave Grip op hulpverlening 4 Routinefase 6 GRIP 1 8 GRIP 2 12 GRIP 3 18 GRIP 4 24 Gebruikte afkortingen 30 4 Grip op hulpverlening Dit boekje bevat de samenvatting

Nadere informatie

GRIP-teams en kernbezetting

GRIP-teams en kernbezetting GR P Wat is GRIP? GRIP is de afkorting van Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure en staat voor: het snel en multidisciplinair organiseren van de juiste mensen en middelen die nodig

Nadere informatie

Alle activiteiten zijn op maat te maken in overleg met de opdrachtgever. Ook kunt u activiteiten combineren.

Alle activiteiten zijn op maat te maken in overleg met de opdrachtgever. Ook kunt u activiteiten combineren. Introduceren en in gebruik nemen Regionaal Crisisplan: Wij zijn gespecialiseerd in de rampenbestrijding en crisisbeheersing en uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het Regionaal CrisisPlan

Nadere informatie

Omgevingszorg. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg

Omgevingszorg. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Omgevingszorg Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Omgevingszorg Handboek Bevolkingszorg Deel D Datum: Kenmerk: Auteurs: Werkgroep Regionaal Crisisplan Bevolkingszorg Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

06-20094781. Monique Walboomers, Jeroen Gottgens, directie, Karin Abbema, Lenie van Rees

06-20094781. Monique Walboomers, Jeroen Gottgens, directie, Karin Abbema, Lenie van Rees VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: S. Kempink Tel.nr. : Datum: 10 juni 2014 Tekenstukken: Nee Bijlagen: 4 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): n.v.t. 06-20094781 Team: Jeugd, leefbaarheid

Nadere informatie

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Crisismodel GHOR Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Status Definitief Besluit Raad DPG d.d. 26 april 2013 Beheer PGVN

Nadere informatie

Algemeen Commandant Bevolkingszorg

Algemeen Commandant Bevolkingszorg Algemeen Commandant Bevolkingszorg Functie Als Algemeen Commandant Bevolkingszorg ben je lid van het Regionaal Operationeel Team bij opschaling vanaf GRIP 2. Je bent aanspreekpunt voor de Operationeel

Nadere informatie

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD 2012 Inhoudsopgave Inleiding...2 Bedrijfsprocessen...2 Regionaal Beleidsteam...6 Gemeentelijk Beleidsteam...10 Regionaal Operationeel Team...12

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan Utrecht 2014-2017

Regionaal Crisisplan Utrecht 2014-2017 Regionaal Crisisplan Utrecht 2014-2017 Regionaal Crisisplan Utrecht Opgesteld door: projectteam crisisplan, samengesteld uit deelnemers vanuit gemeenten, politie, RMC, waterschappen, VRU Het beheer van

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan Utrecht

Regionaal Crisisplan Utrecht Regionaal Crisisplan Utrecht 2014-2017 Regionaal Crisisplan Utrecht Opgesteld door: projectteam crisisplan, samengesteld uit deelnemers vanuit gemeenten, politie, RMC, waterschappen, VRU. Het beheer van

Nadere informatie

Ondersteuning. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg

Ondersteuning. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Ondersteuning Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Ondersteuning Handboek Bevolkingszorg Deel F Datum: Kenmerk: Auteurs: Werkgroep Regionaal Crisisplan Bevolkingszorg Pagina 2 van 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage.

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage. Voorstel AGP 10 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 3 november 2014 Bijlagen : 1 Steller : Christel Verschuren Onderwerp : Regionaal Crisisplan 2014 Algemene toelichting Aanleiding Voor u ligt het. Veiligheidsregio

Nadere informatie

Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant. Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg

Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant. Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg Colofon Opdrachtgever dhr. H.A.M. Arkesteijn Auteur(s) mw. D. Aarts dhr. B.M.J. Peute Versie geschiedenis: Versiedatum Veranderingen

Nadere informatie

Handboek Bevolkingszorg

Handboek Bevolkingszorg Handboek Bevolkingszorg Opzet Handboek Bevolkingszorg Dit hoofdstuk is opgedeeld in vijf delen. Deel A bevat de samenvattingen van de vijf taakorganisaties bevolkingszorg. De delen B tot en met F bevatten

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement u. Functie officier van dienst Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub u Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo)

Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo) Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo) Erratum Calamiteitencoördinator (CaCo) Dit erratum geeft invulling aan de huidige taakopvatting en werkwijze van de CaCo en dient

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan. Deel 1

Regionaal Crisisplan. Deel 1 Regionaal Crisisplan Deel 1 Regionaal Crisisplan Deel 1 Veiligheidsregio Hollands Midden Datum: Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Voorwaardenscheppende processen... 3 2.1 Melden en alarmeren... 3 2.2 Op- en afschalen...

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP)

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Inleiding Een goede coördinatie tussen betrokken hulpdiensten is bij de bestrijding van complexe incidenten van groot belang. Het model voor

Nadere informatie

Beschrijving van de organisatie, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Beschrijving van de organisatie, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Beschrijving van de organisatie, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. 1 Inhoud Processen per kolom / hulpdienst Netcentrisch werken GRIP-opschaling

Nadere informatie

Aan Regiegroep 17.02.2014. Aan Veiligheidsdirectie 27.02.2014. Goedkeuring Dagelijks bestuur 26.03.2014. Vaststelling Algemeen Bestuur 09.04.

Aan Regiegroep 17.02.2014. Aan Veiligheidsdirectie 27.02.2014. Goedkeuring Dagelijks bestuur 26.03.2014. Vaststelling Algemeen Bestuur 09.04. Voorstel CONCEPT AGP 12 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 9 april 2014 Bijlage : 1 Steller : Ruud Huveneers Onderwerp : Continuïteitsplan sleutelfunctionarissen hoofdstructuur Algemene toelichting De Veiligheidsregio

Nadere informatie

Productbeschrijvingen (proces)specifiek

Productbeschrijvingen (proces)specifiek en (proces)specifiek 118 Omgevingsanalyse Inzicht verkrijgen in wat zich in de buitenwereld (bij media, bij het publiek en op het internet) afspeelt, welk gevoel in de samenleving bestaat over de ramp

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure GRIP) bijlage van het Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Twente

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure GRIP) bijlage van het Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Twente Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure GRIP) bijlage van het Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Twente Autorisatie OPSTELLERS: Barrett,Annelies Voorde ten, Jaqueline BIJDRAGE IN DE

Nadere informatie

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2-0 Overzicht Samenvatting In dit deel is de Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings- Procedure (GRIP) Noord-Holland Noord

Nadere informatie

Kwalificatiedossier Hoofd Publieke Gezondheidszorg

Kwalificatiedossier Hoofd Publieke Gezondheidszorg Kwalificatiedossier Hoofd Publieke Gezondheidszorg Versie definitief Vastgesteld door Cluster Veiligheid GGD GHOR Nederland op 17 september 2015 1 Inhoud Leeswijzer... 3 Deel A Algemene informatie... 4

Nadere informatie

Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek

Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek Reader bij e-learning basiskennis SIS Redactie: Sjan Martens 3 Foto omslag SIS is ingezet bij het kraanongeval

Nadere informatie

Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK

Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK Risico- en crisisbeheersing Brandweer Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GMK) Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK Wie

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

Beschrijving GRIP 0 t/m 4

Beschrijving GRIP 0 t/m 4 RCP pocket Beschrijving GRIP 0 t/m 4 GRIP GRIP 0 Kenmerken incident Normaal dagelijkse werkwijzen van de hulpdiensten Afstemming in motorkapoverleg Dreigingsfase Preparatiestaf Aanwijzingen voor het ontstaan

Nadere informatie

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk Al jaren is het de dagelijkse praktijk om bij grote, complexe incidenten op te schalen binnen de GRIP-structuur. Deze structuur beschrijft in vier fasen de organisatie

Nadere informatie

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden B.1 1. Algemeen Onderwerp: Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden Implementatie Slachtoffer Informatie Systematiek (SIS) in de VRHM en opzeggen convenanten Nederlandse Rode Kruis Opgesteld door:

Nadere informatie

Doorontwikkeling Bevolkingszorg Zaanstreek- Waterland 2016

Doorontwikkeling Bevolkingszorg Zaanstreek- Waterland 2016 Doorontwikkeling Bevolkingszorg Zaanstreek- Waterland 2016 Inleiding Bevolkingszorg ten tijde van een crisis of calamiteit zet zich in voor die mensen die betrokken zijn en die niet in staat zijn zichzelf

Nadere informatie

Bevolkingszorg. De weg naar een regionale organisatie

Bevolkingszorg. De weg naar een regionale organisatie Bevolkingszorg De weg naar een regionale organisatie 1 1. Inleiding In de 2 e helft van 2011 is het project Ontwikkeling Bevolkingszorg opgestart. Met dit project wordt beoogd dat de sectie Bevolkingszorg

Nadere informatie

Agendapunt AB Veiligheidsregio Utrecht

Agendapunt AB Veiligheidsregio Utrecht Agendapunt AB Veiligheidsregio Utrecht Datum vergadering 14 januari 2016 Agendapunt 10 Gemeentelijke Crisisbeheersing 2.0 AB20160114/10 Portefeuillehouder Directielid Mevrouw Westerlaken De heer Frek Bijlagen

Nadere informatie

VRHM REGIONAAL CRISISPLAN

VRHM REGIONAAL CRISISPLAN VRHM REGIONAAL CRISISPLAN Inhoud 1. Inleiding 4 2. Voorwaardenscheppende processen 6 2.1 Melden en alarmeren 6 2.2 Op- en afschalen 7 2.3 Leiding en coördinatie 8 2.4 Informatiemanagement 9 3. Beschrijving

Nadere informatie

Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek

Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek Reader bij e-learning basiskennis SIS Projectgroep SIS Redactie: Sjan Martens Foto omslag In Amsterdam zijn op

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: BVJL11. Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: BVJL11. Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord Zaaknummer: BVJL11 Onderwerp Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord Collegevoorstel Inleiding Met de vaststelling van de Wet veiligheidsregio s heeft de veiligheidsregio Brabant-Noord de verplichting

Nadere informatie

Crisis besluit vorming / GRIP

Crisis besluit vorming / GRIP Crisis besluit vorming / GRIP Deze app beschrijft de crisisbesluitvormings structuur (GRIP-procedure) gezien vanuit standpunt OvD-P en SGBO/Actiecentrum politie. Bronnen: Infopunt Veiligheid/IFV Reacties

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Sheets over SIS basisset voor presentaties

Sheets over SIS basisset voor presentaties Sheets over SIS basisset voor presentaties Bestemd voor regionale SIS-coördinatoren en andere experts die een selectie van de sheets kunnen gebruiken voor eigen presentaties Sjan Martens 16 juni 2016 Algemeen

Nadere informatie

Functies en teams in de rampenbestrijding

Functies en teams in de rampenbestrijding B Functies en teams in de rampenbestrijding De burgemeester - De burgemeester heeft de eindverantwoordelijkheid voor en de algehele leiding bij het bestrijden van incidenten in de eigen gemeente; - De

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Productbeschrijvingen generiek

Productbeschrijvingen generiek en generiek 108 Totaalbeeld Toelichting Het totaalbeeld is een informatieproduct dat wordt gegenereerd in de multidisciplinaire hoofdas van de crisisbeheersingsorganisatie in het landelijk crisismanagementsysteem

Nadere informatie

in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure

in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant 2011 Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure Someren Son en Breugel Valkenswaard Veldhoven Waalre Helmond Laarbeek Nuenen

Nadere informatie

1 De coördinatie van de inzet

1 De coördinatie van de inzet 1 De coördinatie van de inzet Zodra zich een incident voordoet of dreigt voor te doen, wordt de rampenbestrijdingsorganisatie via het proces van opschaling opgebouwd. Opschalen kan worden gedefinieerd

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel. Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ)

Kwalificatieprofiel. Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ) Kwalificatieprofiel Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ) Inleiding Voortvloeiend uit de Wet veiligheidsregio s hebben de veiligheidsregio s in Nederland een aantal beleidsdocumenten vastgesteld,

Nadere informatie

Omgevingszorg. Proces: Ruimtebeheer. Positionering van proces in structuur

Omgevingszorg. Proces: Ruimtebeheer. Positionering van proces in structuur Omgevingszorg Proces: Ruimtebeheer Positionering van proces in structuur Doel van proces Voorkomen en beperken van schade aan de openbare ruimte door het geven van adviezen, het coördineren van maatregelen

Nadere informatie

Colofon: Dit document is tot stand gekomen in opdracht van Het bestuur van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Colofon: Dit document is tot stand gekomen in opdracht van Het bestuur van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Colofon: Dit document is tot stand gekomen in opdracht van Het bestuur van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Adres: Postbus 350 3300 AJ Dordrecht www.vrzhz.nl Druk: versie 3.0 september 2013 Beheer: Het

Nadere informatie

Op grond van de waarnemen en getoetst aan het toetsingskader van de Inspectie Veiligheid en Justitie wordt het volgende geconcludeerd:

Op grond van de waarnemen en getoetst aan het toetsingskader van de Inspectie Veiligheid en Justitie wordt het volgende geconcludeerd: Voorstel CONCEPT AGP 4 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 6 november 2013 Bijlage : 1. Steller : PBMJW de Vet Onderwerp : Evaluatie systeemoefening 2013 Algemene toelichting In april 2013 is door de Inspectie

Nadere informatie

B1 - Basisplan en hoofdprocessen Inleiding en leeswijzer

B1 - Basisplan en hoofdprocessen Inleiding en leeswijzer B1 - Basisplan en hoofdprocessen B1 0 Inleiding en leeswijzer Inleiding In het basisplan ligt het accent op de bestuurlijke, organisatorische en coördinerende elementen bij het bestrijden van een ramp

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel. Hoofd Informatie GZ (HIN)

Kwalificatieprofiel. Hoofd Informatie GZ (HIN) Kwalificatieprofiel Hoofd Informatie GZ (HIN) Inleiding Voortvloeiend uit de Wet veiligheidsregio s hebben de veiligheidsregio s in Nederland een aantal beleidsdocumenten vastgesteld, Het Regionaal Risicoprofiel,

Nadere informatie

Kwalificatiedossier Hoofd Acute Gezondheidszorg

Kwalificatiedossier Hoofd Acute Gezondheidszorg Kwalificatiedossier Hoofd Acute Gezondheidszorg Versie definitief Vastgesteld door Cluster Veiligheid GGD GHOR Nederland op 17 september 2015 1 Inhoud Leeswijzer... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Nadere informatie

Bijlage A bij voorstel Systeemoefening VRU 2013

Bijlage A bij voorstel Systeemoefening VRU 2013 Bijlage A bij voorstel Systeemoefening VRU 2013 1 Rapportage Systeemoefening VRU 4 december 2013 2 Inleiding Voor u ligt het ingevulde toetsingskader van de Inspectie Veiligheid & Justitie (IV&J). De gegevens,

Nadere informatie

GR Pop crisissituaties

GR Pop crisissituaties GR Pop crisissituaties De spil in crisisbeheersing Slagvaardig Tijdens een ramp of crisis moeten de inwoners van Fryslân kunnen rekenen op professionele hulp verleners, die snel paraat staan en weten wat

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan Haaglanden

Regionaal Crisisplan Haaglanden Regionaal Crisisplan Haaglanden 2016-2019 Regionaal Crisisplan Haaglanden 2016-2019 t.b.v. multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing Regionaal Crisisplan Haaglanden 2016-2019 t.b.v. multidisciplinaire

Nadere informatie

DOEN WAAR JE GOED IN BENT. De crisisorganisatie in Drenthe op hoofdlijnen

DOEN WAAR JE GOED IN BENT. De crisisorganisatie in Drenthe op hoofdlijnen DOEN WAAR JE GOED IN BENT De crisisorganisatie in Drenthe op hoofdlijnen DIT MOET ANDERS In 2009 besloot het bestuur van de Veiligheidsregio Drenthe om crisisbeheersing op een andere manier vorm te geven

Nadere informatie

Opleiden, trainen en oefenen in de gemeentelijke crisisbeheersing. Project GROOTER. Taakkaarten Bevolkingszorg

Opleiden, trainen en oefenen in de gemeentelijke crisisbeheersing. Project GROOTER. Taakkaarten Bevolkingszorg Opleiden, trainen en oefenen in de gemeentelijke crisisbeheersing Project GROOTER Taakkaarten Bevolkingszorg 1 Colofon Dit document bevat taakkaarten bij de diverse taakorganisaties en processen binnen

Nadere informatie

Toelichting Normenkader Gemeentelijke Processen

Toelichting Normenkader Gemeentelijke Processen A.10 Bijlage 2 Toelichting Normenkader Gemeentelijke Processen 1. Inleiding Het normenkader Oranje Kolom is ontwikkeld in opdracht van het Dagelijks Bestuur (DB) van de Veiligheidsregio Hollands Midden

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan VRZHZ

Regionaal Crisisplan VRZHZ Regionaal Crisisplan VRZHZ Algemeen Referentie: Regionaal Crisisplan VRZHZ Opgesteld door: Projectteam RCP Status: Versie 1.0 Datum: 16 juni 2011 Pagina 1/50 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 1.1 Doel...

Nadere informatie

3. Communicatieadviseur CoPI

3. Communicatieadviseur CoPI 3. Communicatieadviseur CoPI In het project GROOTER wordt onder andere een aantal opleidingskaders ontwikkeld voor sleutelfuncties binnen de crisiscommunicatie. Een daarvan is de functie communicatieadviseur

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement a. Functie adviseur gevaarlijke stoffen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub a Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan 2012

Regionaal Crisisplan 2012 Regionaal Crisisplan 2012 ------------- 2016 Colofon: Dit document is tot stand gekomen in opdracht van de veiligheidsdirectie van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Adres: Veiligheidsregio Midden-

Nadere informatie

4. Hoofd taakorganisatie Communicatie

4. Hoofd taakorganisatie Communicatie 4. Hoofd taakorganisatie Communicatie In het project GROOTER wordt onder andere een aantal opleidingskaders ontwikkeld voor sleutelfuncties binnen de crisiscommunicatie. Een daarvan is de functie hoofd

Nadere informatie

In the hot seat. NIBHV Ede 24 november 2015. de crisis samen de baas

In the hot seat. NIBHV Ede 24 november 2015. de crisis samen de baas In the hot seat NIBHV Ede 24 november 2015 de crisis samen de baas Programma: Inleiding workshop Film: Samenwerking tijdens een GRIP incident Sitting in the hot seat: CoPI Even voorstellen Ymko Attema

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan VRD

Regionaal Crisisplan VRD Regionaal Crisisplan VRD Veiligheidsregio Drenthe Datum: juli 2014 2/37 Inhoud 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Wettelijk en procedureel kader regionale crisisbeheersing... 3 1.3 Definitie crisis...

Nadere informatie

Regionaal crisisplan. Regionaal crisisplan Gelderland-Zuid 1

Regionaal crisisplan. Regionaal crisisplan Gelderland-Zuid 1 Regionaal crisisplan Regionaal crisisplan Gelderland-Zuid 1 Regionaal crisisplan Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Versie: 1.1, 7 juli 2011 In opdracht van: et algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Nadere informatie

Crisismanagement Groningen. Basismodule

Crisismanagement Groningen. Basismodule Crisismanagement Groningen Basismodule Doel van de module Kennismaken met crisismanagement Groningen Inzicht krijgen in rollen en taken Beeld krijgen bij samenwerken in de crisis-organisatie Programma

Nadere informatie

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Als het misgaat bij de communicatie in een crisis, dan is dit vaak een gebrek aan duidelijkheid op de vragen: wie doet wat, wie

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inhoud: 1. Doelstelling pag. 3 2. Realisatie pag. 4 3. Begrippen pag. 5 4. Verantwoordelijkheid pag. 6 5. Pastorale verzorger pag. 7 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement aa. Functie specialist opleiden en oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub aa. Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement b. Functie bevelvoerder Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub b Besluit personeel veiligheidsregio s 1.1

Nadere informatie

Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s

Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s De 8 meest gestelde vragen Infopunt Veiligheid Al langer wordt algemeen erkend dat de bestrijding van rampen en crisis niet binnen de eigen

Nadere informatie

Crisisplan VRZL. Vastgesteld door het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL)

Crisisplan VRZL. Vastgesteld door het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) Crisisplan VRZL Vastgesteld door het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) Colofon Documentnaam Crisisplan VRZL Korte inhoud Dit document beschrijft de algemene organisatie en aanpak

Nadere informatie

Rapport. Crisisbeheersing. Datum 29 maart 2013. Status Definitief REGIONAAL CRISISPLAN. Versie 1.0. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Rapport. Crisisbeheersing. Datum 29 maart 2013. Status Definitief REGIONAAL CRISISPLAN. Versie 1.0. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Rapport Crisisbeheersing REGIONAAL CRISISPLAN Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Datum 29 maart 2013 Status Definitief Versie 1.0 Colofon Opdrachtgever Veiligheidsbureau Brabant-Zuidoost Auteur(s) Deel

Nadere informatie

No Comment! Crisiscommunicatie in een dynamisch communicatielandschap

No Comment! Crisiscommunicatie in een dynamisch communicatielandschap No Comment! Crisiscommunicatie in een dynamisch communicatielandschap Presentatie BZW Masterclass Veiligheid zw 15 februari 2011 Marlies Lampert & Daniël Rouw 09/12/2009 Crisiscommunicatie Een voorbeeld

Nadere informatie

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Waarom een addendum? Het beleidsplan 2012-2015 is op 7 juli 2011 in een periode waarop de organisatie volop in ontwikkeling

Nadere informatie

Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN

Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN versie 3 april 2014 Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN Over dit document Versie 3 april 2014 Inhoud Het productenboek

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. Veiligheidsregio Groningen. Agendapunt 10. 10 april 2015. Testrapport systeemtest

Algemeen Bestuur. Veiligheidsregio Groningen. Agendapunt 10. 10 april 2015. Testrapport systeemtest Agendapunt 10 Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen 10 april 2015 Testrapport systeemtest Tijdens de systeemtest op 21 november 2014 is een foto van de rampenbestrijdingsorganisatie in de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen Toetsingskader en positiebepalingssystematiek (definitieve versie) Inhoudsopgave Inleiding. Verdeling in oordeel, hoofdonderwerpen, onderwerpen, hoofd- en subaspecten. Banden voor positiebepaling. Prestatieniveaus.

Nadere informatie

Crisiscommunicatie. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg

Crisiscommunicatie. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Crisiscommunicatie Regionaal Crisisplan Bevolkingszorg Crisiscommunicatie Handboek Bevolkingszorg Deel B Datum: Kenmerk: Auteurs: Werkgroep Regionaal Crisisplan Bevolkingszorg Pagina 2 van 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

GGD Rampenopvangplan Flevoland

GGD Rampenopvangplan Flevoland GGD Rampenopvangplan Flevoland Opsteller M. Vluggen Bedrijfsonderdeel GGD Flevoland Afdeling GHOR Versie 2.0 Datum 31 mei 2011 Status Vastgesteld Vaststelling door / datum MT GGD 6 juni 2011 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan VRZHZ

Regionaal Crisisplan VRZHZ Regionaal Crisisplan VRZHZ Versie 4.0 2015 Colofon: Dit document is tot stand gekomen in opdracht van het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Adres: Postbus 350 3300 AJ Dordrecht www.vrzhz.nl

Nadere informatie

Fase 1: Alarmeren. Stap 1. Stap 2. Stap 3. Actie. Toelichting. Betrokken partijen. Betrokken partijen. Actie. Toelichting. Betrokken partijen

Fase 1: Alarmeren. Stap 1. Stap 2. Stap 3. Actie. Toelichting. Betrokken partijen. Betrokken partijen. Actie. Toelichting. Betrokken partijen Draaiboek Brand 2016 Het Draaiboek Brand is onderdeel van het Protocol Grootschalige calamiteiten van het Verbond van Verzekeraars. In het draaiboek is beschreven hoe de coördinatie vanuit de branche Brand

Nadere informatie

5. Teamleider Pers- en publieksvoorlichting

5. Teamleider Pers- en publieksvoorlichting 5. Teamleider Pers- en publieksvoorlichting In het project GROOTER wordt onder andere een aantal opleidingskaders ontwikkeld voor sleutelfuncties binnen de crisiscommunicatie. Een daarvan is de functie

Nadere informatie

Managementsamenvatting Referentiekader. Netcentrische crisisbeheersing

Managementsamenvatting Referentiekader. Netcentrische crisisbeheersing Achtergrond In de eindrapportage van het RADAR-onderzoek uit 2009 constateerde de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid dat het overgrote deel van de veiligheidsregio s op het gebied van informatiemanagement

Nadere informatie

Voor 2014 zijn de volgende doelen en accenten opgenomen in het jaarprogramma:

Voor 2014 zijn de volgende doelen en accenten opgenomen in het jaarprogramma: Voorstel CONCEPT AGP 5 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 6 november 2013 Bijlage : 1. Steller : P. de Vet Onderwerp : Jaarplan multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen 2014 Algemene toelichting Bijgaand

Nadere informatie

Voorzitter Crisisbeleidsteam

Voorzitter Crisisbeleidsteam - generieke - - Voorzitter Crisisbeleidsteam Naam: Reguliere functie: Crisisfunctie sinds: ROP-coördinator: Organisatie: Periode: Typering van de functie De voorzitter van het Crisisbeleidsteam is (in

Nadere informatie

1. Communicatieadviseur BT

1. Communicatieadviseur BT 1. Communicatieadviseur BT In het project GROOTER wordt onder andere een aantal opleidingskaders ontwikkeld voor sleutelfuncties binnen de crisiscommunicatie. Een daarvan is de functie communicatieadviseur

Nadere informatie

Rol van de veiligheidsregio bij terrorismegevolgbestrijding. Paul Verlaan, Directeur Veiligheidsregio Brabant-Noord/ Brandweer Brabant-Noord

Rol van de veiligheidsregio bij terrorismegevolgbestrijding. Paul Verlaan, Directeur Veiligheidsregio Brabant-Noord/ Brandweer Brabant-Noord Rol van de veiligheidsregio bij terrorismegevolgbestrijding Paul Verlaan, Directeur Veiligheidsregio Brabant-Noord/ Brandweer Brabant-Noord Inhoud Veiligheidsregio algemeen Rol van de veiligheidsregio

Nadere informatie

Opleiding Officier van Dienst Bevolkingszorg. De praktijk is de leermeester van alle dingen (Julius Caesar)

Opleiding Officier van Dienst Bevolkingszorg. De praktijk is de leermeester van alle dingen (Julius Caesar) Opleiding Officier van Dienst Bevolkingszorg De praktijk is de leermeester van alle dingen (Julius Caesar) Internet: www.bevolkingszorgacademie.nl BTW.nr: NL8207.01.713.B01 KvK: 05063931 Opleiding Officier

Nadere informatie

crisis bestuurders ramp netcentrisch werken CoPI crisismanagement informatiemanager informatie delen regionaal veiligheidsregio

crisis bestuurders ramp netcentrisch werken CoPI crisismanagement informatiemanager informatie delen regionaal veiligheidsregio regionaal interactief operationeel netwerk team netcentrisch werken veiligheidsregio plotter informatievoorziening crisismanagement bestuurders informatie delen CoPI informatiemanager ramp meldkamer crisis

Nadere informatie

Zelfredzaamheid en SIS Bevolkingszorg Kennemerland

Zelfredzaamheid en SIS Bevolkingszorg Kennemerland Zelfredzaamheid en SIS Bevolkingszorg Kennemerland Neil Jordan, Adviseur openbare orde en Veiligheid gemeente Haarlemmermeer Irene Mokkink, Adviseur Bureau Bevolkingszorg Kennemerland Zelfredzaamheid en

Nadere informatie

GRIP 2, brand bedrijfsverzamelgebouw 10 maart 2016, gemeente Medemblik

GRIP 2, brand bedrijfsverzamelgebouw 10 maart 2016, gemeente Medemblik GRIP 2, brand bedrijfsverzamelgebouw 10 maart 2016, gemeente Medemblik Quickscan brand bedrijfsverzamelgebouw Medemblik, 10 maart 2016 Incident 10 maart 2016 Brand in een bedrijfsverzamelgebouw aan de

Nadere informatie

Regionaal crisisplan. Regionaal crisisplan Gelderland-Zuid 1

Regionaal crisisplan. Regionaal crisisplan Gelderland-Zuid 1 Regionaal crisisplan Regionaal crisisplan Gelderland-Zuid 1 Regionaal crisisplan Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Versie: 1.2, 27 januari 2014 In opdracht van: et algemeen bestuur van de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Bijstand, militaire steunverlening en ondersteuning aan bevolkingszorg

Bijstand, militaire steunverlening en ondersteuning aan bevolkingszorg Bijstand, militaire steunverlening en ondersteuning aan bevolkingszorg Het Landelijke Operationeel Coördinatiecentrum ondersteunt de Minister van Veiligheid en Justitie, veiligheidsregio s, gemeenten en

Nadere informatie

Voorstel AGP 13. Onderwerp : Voorstel uitvoering bevolkingszorgprocessen

Voorstel AGP 13. Onderwerp : Voorstel uitvoering bevolkingszorgprocessen Voorstel AGP 13 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 9 april 2014 Bijlage : Steller : C. Verschuren Onderwerp : Voorstel uitvoering bevolkingszorgprocessen Algemene toelichting Op 27 juni 2012 heeft het Algemeen

Nadere informatie

Factsheet Regionaal Crisisplan Zaanstreek-Waterland Deel I

Factsheet Regionaal Crisisplan Zaanstreek-Waterland Deel I Factsheet Regionaal Crisisplan Zaanstreek-Waterland Deel I ALGEMEEN 1. Wat is het regionaal crisisplan? Het regionaal crisisplan (RCP) is één van de drie nieuwe verplichte plannen uit de Wet veiligheidsregio's

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan. Veiligheidsregio Haaglanden

Regionaal Crisisplan. Veiligheidsregio Haaglanden 1 Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Haaglanden Door: Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing Haaglanden Brandweer Haaglanden Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Haaglanden Politie Haaglanden

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Nummer: B11-18866. Punt 10 van de agenda voor de vergadering van 10 april 2012. Onderwerp Voorstel inzake Kadernota Veiligheid.

Voorstel aan de raad. Nummer: B11-18866. Punt 10 van de agenda voor de vergadering van 10 april 2012. Onderwerp Voorstel inzake Kadernota Veiligheid. Voorstel aan de raad Nummer: B11-18866 Punt 10 van de agenda voor de vergadering van 10 april 2012. Onderwerp Voorstel inzake Kadernota Veiligheid. Wordt nagezonden. 1 Inhoud Over dit document... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie