Bijlage A bij voorstel Systeemoefening VRU 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage A bij voorstel Systeemoefening VRU 2013"

Transcriptie

1 Bijlage A bij voorstel Systeemoefening VRU

2 Rapportage Systeemoefening VRU 4 december

3 Inleiding Voor u ligt het ingevulde toetsingskader van de Inspectie Veiligheid & Justitie (IV&J). De gegevens, die in het toetsingskader zijn opgenomen, zijn gebaseerd op de informatie die is verkregen tijdens de evaluatie van de systeemoefening op 4 december Het model voor de rapportage is overgenomen uit de Veiligheidsregio Groningen. De inspectie V&J gaat voor het opstellen voor het regiobeeld van een Veiligheidsregio in de Staat van de Rampenbestrijding gebruik maken van zelfevaluatie door de regio. Een belangrijke input daarvoor is de evaluatie van de jaarlijkse systeemtest. De inspectie stelt daarbij wel bepaalde randvoorwaarden aan de test en aan het testrapport. De Inspectie gebruikt zelfevaluatierapporten ter input voor de volgende Staat wanneer inzichtelijk is: in hoeverre de veiligheidsregio voldoet aan de eisen uit het Besluit veiligheidsregio s; en in hoeverre de veiligheidsregio vooruitgang heeft geboekt op de verbeterpunten uit de vorige Staat ; en wanneer het bestuur van de desbetreffende veiligheidsregio het zelfevaluatierapport heeft vastgesteld. Om een zelfevaluatierapport vanuit een systeemtest te kunnen valideren zet de Inspectie eigen waarnemers in tijdens de test. In dit document staat per punt in het toetsingskader van de IV&J (versie 12 augustus 2013) aangegeven hoe de Veiligheidsregio daarop heeft gepresteerd tijdens de systeemoefening op 4 december Wanneer relevant wordt bij een toetspunt een toelichting gegeven over hoe de crisisorganisatie in de koude fase is ingericht. 3

4 Legenda Document Bij de beoordeling van de vraag: Is tijdens de systeemtest voldaan aan de eisen die de wet stelt/die in het toetsingskader staan voor dat type incident? is gebruik gemaakt van twee maatstaven : de maatstaf van de Inspectie V&J en de maatstaf van de Veiligheidsregio Utrecht. Beide worden per toetspunt aangegeven weergegeven in de kolom De maatstaf van de IV&J geeft aan: ja (voldoet wel) of nee (voldoet niet). Dit gaat om het voldoen in de strikte letter van de wet. Dit staat in woorden (ja/nee) in de kolom aangegeven. De maatstaf van de Veiligheidsregio Utrecht geeft aan in welke mate er voldaan wordt aan de eisen van de wet, maar ook aan eigen gestelde eisen (wanneer deze afwijken van de wettelijke eisen). Dit staat aangegeven in de onderstaande kleurcodering. Er is voor deze tweede maatstaf gekozen, omdat er groot verschil is tussen bijna voldoen en volledig niet voldoen, terwijl deze in de maatstaf van de Inspectie V&J beide nee (voldoet niet) meekrijgen. De nuance in de kleurcodering geeft voor de Veiligheidsregio Utrecht een beter beeld van de stand van zaken van de rampbestrijdingsorganisatie in de Veiligheidsregio Utrecht. Toetspunten die voor het betreffende incident/de betreffende test niet aan de orde waren wordt geen antwoord op gegeven, daar staat niet van toepassing bij aangegeven. In de kolommen voldoet niet en voldoet wel staat beschreven op welke punten wel/niet voldaan is aan het betreffende toetspunt. De bronnen die hiervoor gebruikt zijn staan onder het toetspunt genoemd. Kleurcodering maatstaf VR Utrecht = volledig voldaan = deels voldaan = niet voldaan = onbekend = niet van toepassing 4

5 Invulling toetsingskader BASISVEREISTEN: ORGANISATIE Artikel Het bestuur van de veiligheidsregio draagt zorg voor de inrichting van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing die bestaat uit de volgende onderdelen: a. de Meldkamer, b. één commando plaats incident of afhankelijk van de aard van de ramp of crisis en de wijze waarop deze zich ontwikkelt meerdere commando s plaats incident, c. indien er meer dan één commando plaats incident is, het commando met de coördinerende taak, d. één team bevolkingszorg of afhankelijk van de aard van de ramp of crisis en de wijze waarop deze zich ontwikkelt meerdere teams bevolkingszorg, e. een regionaal operationeel team en f. een gemeentelijk beleidsteam bij een lokale ramp of crisis of een regionaal beleidsteam bij een bovenlokale ramp of crisis. Ja Alle onderdelen van de hoofdstructuur zoals beschreven in artikel zijn opgekomen. Zijn alle onderdelen van de hoofdstructuur zoals beschreven in artikel opgenomen in een regionale opschalingsregeling? Ja Zijn, gezien het scenario/incident, alle onderdelen van de hoofdstructuur opgekomen zoals beschreven in artikel 2.1.1? Ja - Bron 1: Waarnemingsrapportage Meldkamer Bron 2: Waarnemingsrapportage CoPI Bron 3: Waarnemingsrapportage GMT Bron 4: Waarnemingsrapportage ROT Bron 5: Waarnemingsrapportage GBT In het Regionaal Crisisplan en de GRIP Procedure zijn alle onderdelen uit artikel opgenomen. 5

6 Bron 6: GRIP Procedure Bron 7: Regionaal Crisisbeheersingsplan Artikel Een commando plaats incident bestaat uit: a. een leider commando plaats incident; b. een officier van dienst van de brandweer; c. een officier van dienst van de geneeskundige hulpverlening; d. een officier van dienst van de politie of van de Koninklijke Marechaussee; e. een informatiemanager commando plaats incident en f. een voorlichtingsfunctionaris commando plaats incident. Ja Aan het CoPI heeft geen liaison Vitaal deelgenomen. 1 Het CoPI bestond uit alle functionarissen zoals omschreven in artikel Een informatiemanager heeft voorzien in de functionaliteit informatiemanagement. De leider CoPI heeft gefungeerd als een ontkleurd leider. Bestaat het commando plaats incident uit alle functionarissen zoals omschreven in artikel lid 1? Ja - Heeft aan het CoPI een liaison Vitaal CoPI deelgenomen? Nee Bij afwezigheid van een informatiemanager, wordt in het commando plaats incident voorzien in de functionaliteit informatiemanagement? Ja Fungeert de leider commando plaats incident als een discipline overstijgend (ontkleurd) leider? Ja Samenstelling van het CoPI: - Leider CoPI - OvD-Brandweer - OvD-Politie - OvD-GHOR - OvD-Bevolkingszorg - CoPI voorlichter - Informatiemanager - Adviseur gevaarlijke stoffen (AGS) 1 Het project Vitale Partnerschappen in Veiligheid (uitgevoerd in opdracht van het Veiligheidsberaad) heeft invulling gegeven aan de wens van de veiligheidsregio s, politieregio s en vitale partijen om het optreden van een liaison van een vitale partij in een crisisteam te optimaliseren. De Inspectie VenJ zal dan ook onderzoeken of op het niveau van CoPI, ROT en GBT/RBT een liaison Vitaal opkomt, maar zal dit vooralsnog niet meewegen in de eindscore ten behoeve van de Staat Op termijn zal dit echter wel een toetspunt worden. 6

7 De leider CoPI heeft leiding gegeven aan het vergaderproces en gehandeld in belang van de multidisciplinaire diensten. Hij heeft zich hierbij niet belast met andere functies of werkzaamheden in het CoPI. Bron 2: Waarnemingsrapportage CoPI Artikel Een commando plaats incident is belast met de operationele leiding ter plaatse, de afstemming met andere betrokken partijen als bedoeld in artikel 16, tweede lid, van de wet en het adviseren van het regionaal operationeel team. Ja Het CoPI heeft sturing en coördinatie gegeven aan de operationele inzet. Het CoPI heeft aandacht voor afstemming met andere betrokken partijen. De leider CoPI heeft contact gehad met de regionaal operationeel leider (ROL). Het CoPI heeft adviezen in de vorm van acties uitgezet naar het ROT. Is er bij de taakuitvoering van het commando plaats incident sprake van sturing en coördinatie van de operationele inzet? Ja Is er bij de taakuitvoering van het commando plaats incident sprake van afstemming met andere betrokken partijen? Ja Is er bij de taakuitvoering van het commando plaats incident sprake van advisering van het regionaal operationeel team? - Is er contact tussen het commando plaats incident en het regionaal operationeel team? Ja - Worden vanuit het commando plaats incident adviezen gecommuniceerd richting het regionaal operationeel team, die tijdens de commando plaats incident vergadering naar voren zijn gebracht? Ja Het CoPI heeft sturing en coördinatie gegeven aan de operationele inzet. Daarbij is gekomen tot een afbakening van een brongebied waar de inspanningen vanuit het CoPI op kon worden gericht. Het CoPI is gestart volgens de basisbezetting zoals is opgenomen in het Crisisbeheersingsplan. Later is deze aangevuld met een adviseur gevaarlijke stoffen (AGS). Gedurende het incident is benoemd dat er binnen het CoPI advies gewenst was van het RIVM en een arts infectieziekten. Deze functionarissen zijn in kennis gesteld maar niet opgekomen in het CoPI. 7

8 Tussen de leider CoPI en de regionaal operationeel leider is telefonisch contact geweest. Tijdens deze contactmomenten is informatie gedeeld die in de vergaderingen van beide gremia naar voren zijn gekomen. Het CoPI heeft adviezen en besluiten die naar voren zijn gekomen tijdens de vergadering in de vorm van besluiten en acties overgedragen aan het ROT. Het betreft de volgende besluiten en acties: Uitzoeken biologische besmetting op overdracht en hoe te ontsmetten Plan van aanpak voor: o Mensen uit het brongebied krijgen; o Mensen buiten het besmette gebied maar in het brongebied zitten; o Mensen die zich in het brongebied vinden, die besmet zijn; Voor het eigen personeel een plan van aanpak en nazorgplan. Bron 2: Waarnemingsrapportage CoPI Bron 9: Uitdraai LCMS Artikel Een team bevolkingszorg bestaat uit de door het college van burgemeester en wethouders aangewezen functionarissen, van wie één functionaris is belast met de leiding van het team, één functionaris met het informatiemanagement, en één functionaris met de coördinatie van de voorlichting. Ja In het team bevolkingszorg 2 is de functionaris belast met de leiding van het team, de functionaris belast met het informatiemanagement en de functionaris belast met de coördinatie van de voorlichting opgekomen. Bestaat het team bevolkingszorg uit de functionarissen zoals is opgenomen in artikel 2.1.3, lid 1? Ja 2 Het team bevolkingszorg wordt in de Veiligheidsregio Utrecht gevormd door het gemeentelijke managementteam (GMT). Omdat het toetsingskader de term team bevolkingszorg hanteert wordt deze zoveel mogelijk in dit document aangehouden. De functiebenaming van de leden van het GMT wordt niet gewijzigd. 8

9 Samenstelling TBz: - Voorzitter GMT (leiding van het team) - Procesverantwoordelijke opvangen en verzorgen - Procesverantwoordelijke registratie van slachtoffers - Procesverantwoordelijke milieuzorg - Procesverantwoordelijke nazorg - Procesverantwoordelijke voorlichten en informeren (coördinatie van de voorlichting) - Informatiemanager (informatiemanagement) - Notulist/verslaglegging Bron 3: Waarnemingsrapportage GMT Bron 11: Notulen GMT Artikel Een team bevolkingszorg heeft de volgende taken: a. het geven van voorlichting aan de bevolking; b. het voorzien in opvang en verzorging van de bevolking; c. het verzorgen van nazorg voor de bevolking; d. het registreren van de slachtoffers, e. het registreren van schadegevallen, en f. het adviseren van het regionaal operationeel team. Ja Het scenario gaf geen aanleiding tot het registreren van schadegevallen. Deze taak is om deze reden niet uitgevoerd. De taken a t/m d uit artikel zijn uitgevoerd of uitgezet door het team bevolkingszorg. Het proces voorlichting (actiecentrum voorlichten en informeren ) is opgestart na alarmering van de procesverantwoordelijke. Opvang & verzorging (actiecentrum Opvangen en Verzorgen) en CRIB (actiecentrum registratie slachtoffers) worden tijdens het tweede overleg opgestart in overleg met de leden van het team bevolkingszorg. Het team bevolkingszorg heeft contact gehad met het ROT en heeft adviezen die naar voren zijn gekomen in de vergadering van het team bevolkingszorg met het ROT gedeeld. 9

10 Neemt team bevolkingszorg de taken op zich zoals omschreven in lid 2 van het artikel? Ja Worden afhankelijk van het scenario de benodigde deelprocessen gestart zoals: - Voorlichting? Ja - Opvang & Verzorging? Ja - CRIB? Ja Is er bij de taakuitvoering van het team bevolkingszorg sprake van advisering van het regionaal operationeel team? - Is er contact tussen het team bevolkingszorg en het regionaal operationeel team? Ja - Worden er vanuit het team bevolkingszorg adviezen richting het regionaal operationeel team gecommuniceerd, die tijdens de vergadering van het team bevolkingszorg naar voren zijn gebracht? Ja Vanaf het eerste overleg heeft het Team bevolkingszorg aandacht voor het geven van voorlichting. Er wordt onder meer gesproken over de in te zetten middelen en het handelingsperspectief. Op verzoek van het ROT worden de actiecentra opvang en verzorging en CRIB geactiveerd en wordt er gezocht naar een opvanglocatie en de mogelijkheden om ouders en kinderen te registreren. Aandacht voor het verzorgen van nazorg vindt plaats in de vorm van een informatiecentrum. Het scenario gaf geen aanleiding om het proces registratie schade op te starten. De voorzitter van het Team bevolkingszorg heeft via de liaison gemeente contact gehad met het ROT. Middels telefonisch contact en LCMS zijn de volgende adviezen gedeeld met het ROT: Advies om binnenstad te waarschuwen over het incident en over de drukte die het incident met zich meebrengt; Advies om aandacht te blijven houden voor de social media en de vele vragen die er binnen gaan komen bij de gemeente over het incident; Advies om iedereen die een rol heeft binnen Crisiscommunicatie binnen de regio te mobiliseren om te helpen bij het incident. Bron 3: Waarnemingsrapportage GMT Bron 11: Notulen GMT Artikel Een regionaal operationeel team bestaat uit: a. een regionaal operationeel leider; b. een sectie brandweer; c. een sectie GHOR; d. een sectie politie; Nee De secties maken geen onderdeel uit van de oefening, de informatie kan daarom niet uit de systeemoefening worden gehaald. De hoofden van de secties zijn alle opgekomen in het ROT. 10

11 e. een sectie bevolkingszorg; f. een sectie informatiemanagement, en g. een voorlichtingsfunctionaris regionaal operationeel team. Aan het ROT heeft geen liaison Vitaal deelgenomen. 3 Bestaat het regionaal operationeel team uit alle onderdelen zoals omschreven in artikel lid 1? Nee Bestaat een sectie minimaal uit een hoofd sectie (welke zitting neemt in de plenaire sessie) en één medewerker? N.v.t. Heeft aan het ROT een liaison Vitaal ROT deelgenomen? Nee Samenstelling ROT: - Regionaal operationeel leider - Algemeen commandant brandweerzorg - Algemeen commandant politiezorg - Algemeen commandant geneeskundige zorg - Algemeen commandant bevolkingszorg - Communicatieadviseur - Informatiemanager - Leider Meetploeg organisatie Bron 4: Waarnemingsrapportage ROT Artikel Een regionaal operationeel team is belast met de operationele leiding, de afstemming met andere betrokken partijen en het adviseren van het gemeentelijk of regionaal beleidsteam. Ja Het ROT heeft sturing en coördinatie gegeven aan de rampenbestrijding. Het ROT heeft aandacht voor afstemming met andere betrokken partijen. 3 Het project Vitale Partnerschappen in Veiligheid (uitgevoerd in opdracht van het Veiligheidsberaad) heeft invulling gegeven aan de wens van de veiligheidsregio s, politieregio s en vitale partijen om het optreden van een liaison van een vitale partij in een crisisteam te optimaliseren. De Inspectie VenJ zal dan ook onderzoeken of op het niveau van CoPI, ROT en GBT/RBT een liaison Vitaal opkomt, maar zal dit vooralsnog niet meewegen in de eindscore ten behoeve van de Staat Op termijn zal dit echter wel een toetspunt worden. 11

12 De regionaal operationeel leider heeft contact met de voorzitter van het GBT. Het ROT communiceert adviezen richting het GBT. Is er bij de taakuitvoering van het regionaal operationeel team sprake van sturing en coördinatie van de rampenbestrijding? Ja Is er bij de taakuitvoering van het regionaal operationeel team sprake van afstemming met andere betrokken partijen? Ja Is er bij de taakuitvoering van het regionaal operationeel team sprake van advisering van het regionaal beleidsteam / gemeentelijk beleidsteam? - Is er contact tussen het regionaal operationeel team en het regionaal beleidsteam / gemeentelijk beleidsteam? Ja - Worden er vanuit het regionaal operationeel team adviezen richting het regionaal beleidsteam / gemeentelijk beleidsteam gecommuniceerd? Ja Het ROT geeft sturing en coördinatie aan de rampenbestrijding door opdrachten uit te zetten naar de verschillende onderdelen van de hoofdstructuur. Aan het eind van elke ROT vergadering worden geformuleerde besluiten/opdrachten herhaald en gekoppeld aan een actiehouder. Bij aanvang van elk volgend overleg wordt de voortgang van de uitgezette opdrachten besproken. Het ROT onderhoudt contact met het GBT en het CoPI. Contacten lopen via de regionaal operationeel leider en de algemeen commandanten. De algemeen commandant bevolkingszorg onderhoudt contact met het team bevolkingszorg. Aan het ROT heeft naast de kernbezetting de leider meetploeg organisatie deelgenomen, er hebben zich geen andere externe partijen aangesloten bij het ROT. Besluiten die genomen worden in het ROT worden telefonisch en via LCMS gecommuniceerd richting het GBT. Tijdens het telefonisch contact met de burgemeester worden de besluiten aangevuld met adviezen op het gebied van onder crisiscommunicatie. Bron 4: Waarnemingsrapportage ROT Bron 5: Waarnemingsrapportage GBT Bron 12: Notulen GBT 12

13 Artikel Een gemeentelijk beleidsteam bestaat uit leidinggevenden van de brandweer, de GHOR, de politie en de bevolkingszorg. Ja Aan het GBT heeft geen liaison Vitaal deelgenomen. 4 Bestaat het gemeentelijk beleidsteam uit de functionarissen zoals omschreven in artikel lid 1? Ja - Heeft aan het GBT een liaison Vitaal GBT deelgenomen? Nee Samenstelling GBT: - Commandant brandweer - Districtchef politie - Regionaal geneeskundig functionaris - Officier van Justitie - Gemeentesecretaris - Adviseur crisisbeheersing - Communicatieadviseur - Informatiemanager - Notulist Bron 5: Waarnemingsrapportage GBT Bron 12: Notulen GBT Alle functionarissen zoals omschreven in artikel lid 1 zijn opgekomen in het GBT. Artikel Een gemeentelijk beleidsteam ondersteunt de burgemeester bij de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Ja Het GBT wordt voorgezeten door de burgemeester van Wijk bij Duurstede. De opgekomen leden geven vanuit eigen vakkennis ondersteuning aan de voorzitter. 4 Het project Vitale Partnerschappen in Veiligheid (uitgevoerd in opdracht van het Veiligheidsberaad) heeft invulling gegeven aan de wens van de veiligheidsregio s, politieregio s en vitale partijen om het optreden van een liaison van een vitale partij in een crisisteam te optimaliseren. De Inspectie VenJ zal dan ook onderzoeken of op het niveau van CoPI, ROT en GBT/RBT een liaison Vitaal opkomt, maar zal dit vooralsnog niet meewegen in de eindscore ten behoeve van de Staat Op termijn zal dit echter wel een toetspunt worden. 13

14 Wordt een opgekomen beleidsteam voorgezeten door een burgemeester of diens plaatsvervanger? Ja Geven de opgekomen leden van een beleidsteam vanuit hun eigen vakkennis ondersteuning aan de voorzitter (burgemeester) bij het nemen van beleidsbeslissingen en besluiten? Ja Het GBT wordt voorgezeten door de burgemeester van Wijk bij Duurstede. Vanuit ieders eigen vakkennis geven de leden ondersteuning en advies. Alle leden nemen deel aan de beeldvorming vanuit hun informatiepositie. Vervolgens is er ruimte om de burgemeester te adviseren vanuit hun eigen expertise. Dit gebeurt zowel vakinhoudelijk als op procesniveau (strategie, beslispunten). Bron 5: Waarnemingsrapportage GBT BASISVEREISTEN ALARMERING Artikel Het bestuur van de veiligheidsregio stelt criteria vast voor de situaties waarin de meldkamer tot grootschalige alarmering overgaat. Niet van toepassing Dit artikel gaat in op de koude fase. Informatie hiervoor kan niet uit de systeemtest gehaald worden. Artikel Zodra is vastgesteld dat is voldaan aan de criteria voor grootschalige alarmering, wordt de meldkamer door één leidinggevende aangestuurd. Ja De CaCo is vanaf het begin van het incident aanwezig in de meldkamer en stuurt direct na opschaling de meldkamer aan. Is deze functionaris benoemd in een multidisciplinair vastgesteld document? Ja/nee De CaCo voert de drie elementen van zijn taakomschrijving uit. 14

15 Is deze functie vanaf het moment van grootschalige alarmering ingevuld? Ja Voert de functionaris de volgende drie elementen van zijn taakomschrijving uit: 1. informatie vragen, halen en brengen? Ja 2. bewaken van het opschalingniveau. I.c. er voor zorgen dat elke dienst van het juiste opschalingsniveau op de hoogte is? Ja 3. prioriteiten stellen in de (meldkamer)besluiten van de drie diensten, knopen doorhakken in geval van tegenstrijdige belangen tussen de drie diensten en afstemmen van de besluiten van de drie diensten? Ja De CaCo deelt informatie per meldtafel. Hierbij haalt hij tevens nieuwe informatie op. Contact met het CoPI en ROT verloopt via de informatiemanagers van beide gremia. Na het halen en brengen van informatie zet de CaCo gegevens in LCMS. De CaCo bewaakt het opschalingsniveau. Een voorbeeld waaruit dit blijkt is de onduidelijk die bestaat of de ROL de alarmering heeft gehad. Dit zorgde ervoor dat de CaCo de centralist brandweer de opdracht heeft gegeven om dit te controleren. Na een check bleek dit zo te zijn. Prioriteit heeft gedurende de oefening gelegen op het voorzien van de informatiebehoefte op het gebied van ontruimen en helderheid krijgen over de gevaarlijke stof. Er hebben zich geen tegenstijdige belangen voorgedaan. Bron 1: Waarnemingsrapportage Meldkamer Artikel Het bestuur van de veiligheidsregio stemt met het regionale college, bedoeld in artikel 22 van de Politiewet 1993, af op welke wijze de meldingen die geen verband houden met een ramp of crisis worden afgehandeld. Niet van toepassing Dit artikel gaat in op de koude fase. Informatie hiervoor kan niet uit de systeemtest gehaald worden. Artikel Binnen twee minuten nadat is vastgesteld dat is voldaan aan de criteria voor grootschalige Nee De burgemeester wordt niet via de meldkamer geïnformeerd over de De meldkamer start binnen twee minuten na opschaling de alarmering. 15

16 alarmering, begint de meldkamer met de opschaling. alarmering van de onderdelen van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing, bedoeld in artikel 2.1.1, onderdelen b tot en met e, en wordt de burgemeester of in het geval artikel 39 van de wet van toepassing is, de voorzitter van de veiligheidsregio en de betrokken burgemeesters geïnformeerd. Start de meldkamer na elke ophoging van het opschalingsniveau binnen twee minuten de alarmering? Ja Wordt de burgemeester of in het geval artikel 39 van de wet van toepassing is, de voorzitter van de veiligheidsregio en worden de betrokken burgemeesters geïnformeerd? Nee Na elke ophoging van het opschalingsniveau wordt binnen twee minuten gestart met alarmeren. Afkondiging GRIP 1-13:12 uur Start alarmering - 13:13 uur Afkondiging GRIP 2-13:16 uur Start alarmering - 13:17 uur Afkondiging GRIP uur Start alarmering -13:47 uur De CaCo heeft geen opdracht uitgezet om contact op te nemen met de burgemeester, of zelfstandig contact opgenomen met de burgemeester. Bron 1: Waarnemingsrapportage Meldkamer Bron 10: Uitdraai LCMS Artikel Afhankelijk van de aard en omstandigheden van de ramp of crisis, alarmeert de meldkamer Ja Aansluitend of direct na opschaling zijn door de meldkamer functionarissen buiten 16

17 andere functionarissen en eenheden die nodig de standaard bezetting gealarmeerd. zijn voor de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Wordt tegelijkertijd met of aansluitend aan de alarmering van de operationele hoofdstructuur de andere functionarissen en eenheden die nodig zijn voor de rampenbestrijding en crisisbeheersing gealarmeerd? Ja Naast het standaard inzetvoorstel heeft de meldkamer functionarissen gealarmeerd die nodig zijn voor de rampbestrijding en crisisbeheersing. Voor het CoPI worden de AGS en het RIVM aansluitend aan de alarmering in kennis gesteld. Bron 2: Waarnemingsrapportage CoPI Bron 4: Waarnemingsrapportage ROT Bron 5: Waarnemingsrapportage GBT Bron 10: Uitdraai GMS Artikel Binnen vijf minuten nadat is vastgesteld dat is voldaan aan de criteria voor grootschalige alarmering geeft de meldkamer, op grond van de beschikbare gegevens een zo volledig mogelijke beschrijving van het incident aan de onderdelen van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing en aan andere functionarissen of eenheden bedoeld in artikel , tweede lid. Nee De meldkamer heeft niet binnen vijf minuten een (schriftelijke) beschrijving beschikbaar. Sleutelfunctionarissen worden op een later moment telefonisch en via LCMS voorzien van een beschrijving. Heeft de Meldkamer een beschrijving van het incident gereed? Nee Is deze beschrijving schriftelijk beschikbaar? Nee Worden sleutelfunctionarissen voorzien van deze beschrijving? Ja Om 13:22 uur wordt het eerste beeld via LCMS gedeeld met sleutelfunctionarissen. Het beeld wordt zodoende wel gedeeld, maar niet binnen de gestelde vijf minuten. 17

18 Bron 1: Waarnemingsrapportage meldkamer Bron 9: Uitdraai LCMS Bron 13: Uitdraai LCMS journaal Artikel Het bestuur van de veiligheidsregio draagt zorg voor een voorziening waardoor in het geval dat de Meldkamer uitvalt, de functie en taken van de meldkamer worden gecontinueerd. Niet van toepassing Dit artikel gaat in op de koude fase. Informatie hiervoor kan niet uit de systeemtest gehaald worden. BASISVEREISTEN: OPSCHALING Artikel Vanaf het moment dat is vastgesteld dat is voldaan aan de criteria als bedoeld in artikel beginnen de volgende onderdelen of functionarissen binnen de gestelde tijd met de uitvoering van hun taken: a. een eerste commando plaats incident binnen dertig minuten. Nee De leider CoPI is niet binnen dertig opgekomen op het plaats incident. Is het commando plaats incident binnen dertig minuten gestart met de eerste werkzaamheden? Nee De overige functionarissen uit artikel zijn binnen dertig minuten aanwezig op het plaats incident en gestart met hun taken. 18

19 Om 13:12 uur is GRIP 1 afgekondigd. De volgende opkomsttijden zijn waargenomen in het CoPI voor de functionarissen uit artikel : Leider CoPI 13:46 uur 5 Officier van dienst brandweer 13:34 uur Officier van dienst politie 13:30 uur Officier van dienst GHOR 13:34 uur Informatiemanager 13:32 uur Voorlichter CoPI 13:33 uur Het eerste overleg van het CoPI heeft niet binnen dertig minuten na opschaling plaats gevonden. 6 Bron 2: Waarnemingsrapportage CoPI Artikel Vanaf het moment dat is vastgesteld dat is voldaan aan de criteria als bedoeld in artikel beginnen de volgende onderdelen of functionarissen binnen de gestelde tijd met de uitvoering van hun taken: b. De leidinggevenden binnen een regionaal operationeel team binnen vijfenveertig minuten, met uitzondering van de leidinggevende van de sectie Informatiemanagement die binnen dertig minuten begint; Nee De regionaal operationeel leider en algemeen commandant geneeskundige zorg zijn niet binnen vijfenveertig minuten opgekomen in vergaderruimte van het ROT. De overige functionarissen uit artikel zijn binnen vijfenveertig minuten opgekomen in de vergaderruimte van het ROT en gestart met hun taken. De leidinggevende van de sectie informatiemanagement is binnen dertig minuten gestart met het verzamelen van informatie. Zijn de leidinggevenden binnen het regionaal operationeel team (de deelnemers aan de plenaire sessie) binnen vijfenveertig minuten na afkondiging van de opschaling volledig gestart met de eerste werkzaamheden van het regionaal operationeel team? Nee Is de leidinggevende van de sectie Informatiemanagement binnen dertig minuten begonnen met het verzamelen van informatie t.b.v. het regionaal operationeel team? Ja 5 De leider CoPI meldt zich om 13:46 uur via de portofoon ter plaatse gemeld. Om 14:00 uur is de leider CoPI aanwezig in het CoPI. 6 Omdat leden niet aanrijdend zijn waargenomen kan niet worden vastgesteld of leden aanrijdend zijn gestart met hun werkzaamheden. Bij het beantwoorden van de toetsingsvraag is dus alleen gekeken naar de opkomsttijd op het plaats incident, met de kanttekening dat leden mogelijk wel gestart zijn binnen dertig minuten, maar niet binnen dertig minuten zijn opgekomen. 19

20 Om 13:16 uur is GRIP 2 afgekondigd. De volgende opkomsttijden zijn waargenomen in de vergaderruimte van het ROT voor de functionarissen uit artikel : Regionaal operationeel leider 14:14 uur Algemeen commandant brandweerzorg 13:52 uur Algemeen commandant politiezorg 13:41 uur Algemeen commandant geneeskundige zorg 15:00 uur Algemeen commandant bevolkingszorg 13:57 Communicatieadviseur 13:57 uur Informatiemanager 13:38 uur Niet alle leden zijn binnen vijfenveertig minuten aanwezig in de vergaderruimte van het ROT. 7 Bron 4: Waarnemingsrapportage ROT Artikel Vanaf het moment dat is vastgesteld dat is voldaan aan de criteria als bedoeld in artikel beginnen de volgende onderdelen of functionarissen binnen de gestelde tijd met de uitvoering van hun taken: c. De voorlichtingsfunctionaris regionaal operationeel team binnen dertig minuten; Nee De voorlichtingsfunctionaris is niet binnen dertig minuten opgekomen in de vergaderruimte van het ROT. Is de voorlichtingsfunctionaris binnen dertig minuten begonnen met de uitvoering van taken? Nee Om 13:16 uur is GRIP 2 afgekondigd. De opkomsttijd van de communicatieadviseur in de vergaderruimte van het ROT was 13:57 uur. Het is aannemelijk dat de communicatieadviseur aanrijdend contact heeft gehad met collega s en zodoende is gestart met werkzaamheden. De waarnemer heeft echter geen zicht op de activiteiten die aanrijdend worden uitgevoerd. Hierdoor zijn de uitspraken alleen gebaseerd op de 7 Omdat niet buiten de vergaderruimte van het ROT is waargenomen kan niet worden vastgesteld of leden aanrijdend/buiten de ruimte zijn gestart met hun werkzaamheden. Bij het beantwoorden van de toetsingsvraag is dus alleen gekeken naar de opkomsttijd in de vergaderruimte, met de kanttekening dat leden mogelijk wel gestart zijn binnen vijfenveertig minuten, maar niet binnen vijfenveertig minuten zijn opgekomen. 20

21 waarnemingen die zijn gedaan in de vergaderruimte van het ROT. Bron 4: Waarnemingsrapportage ROT Artikel Vanaf het moment dat is vastgesteld dat is voldaan aan de criteria als bedoeld in artikel beginnen de volgende onderdelen of functionarissen binnen de gestelde tijd met de uitvoering van hun taken: d. De sectie informatiemanagement van een regionaal operationeel team binnen veertig minuten. Niet van toepassing Is de sectie Informatiemanagement met minimaal één medewerker binnen veertig minuten begonnen met het verzamelen van informatie t.b.v. het regionaal operationeel team? N.v.t. De secties maken geen onderdeel uit van de oefening, de informatie kan daarom niet uit de systeemoefening worden gehaald. N.v.t. Artikel Vanaf het moment dat is vastgesteld dat is voldaan aan de criteria als bedoeld in artikel beginnen de volgende onderdelen of functionarissen binnen de gestelde tijd met de uitvoering van hun taken: Niet van toepassing 21

22 e. De overige secties van een regionaal operationeel team binnen zestig minuten. Zijn de overige secties met minimaal één medewerker binnen zestig minuten na afkondiging van de opschaling begonnen met de uitvoering van hun taken? N.v.t. De secties maken geen onderdeel uit van de oefening, de informatie kan daarom niet uit de systeemoefening worden gehaald. N.v.t. Artikel Vanaf het moment dat is vastgesteld dat is voldaan aan de criteria als bedoeld in artikel beginnen de volgende onderdelen of functionarissen binnen de gestelde tijd met de uitvoering van hun taken: f. Een team bevolkingszorg binnen negentig minuten, met uitzondering van de functionaris die met de coördinatie van de voorlichting is belast en die binnen dertig minuten begint, Ja De wettelijke vereiste functionarissen van het team bevolkingszorg zijn binnen negentig minuten gestart met hun werkzaamheden. Is het team bevolkingszorg binnen negentig minuten na afkondiging van de opschaling begonnen met de uitvoering van hun taak? Ja Is de functionaris die belast is met de coördinatie van de voorlichting binnen dertig minuten na afkondiging van de opschaling gestart met de taakuitvoering? Ja Om 13:40 uur wordt op verzoek van de OvD-Bz het team bevolkingszorg gealarmeerd. De volgende opkomsttijden van het team bevolkingszorg zijn waargenomen. Voorzitter GMT 13:42 uur Procesverantwoordelijke opvangen en verzorgen - 14:40 uur Procesverantwoordelijke registratie van slachtoffers 15:05 uur Procesverantwoordelijke nazorg 13:46 uur Procesverantwoordelijke voorlichten en informeren 13:42 uur 22

23 Informatiemanager - 13:23 uur De wettelijk vereiste functies van het team bevolkingszorg (functionaris belast met de leiding van het team, functionaris belast met informatiemanagement) zijn binnen negentig minuten gestart met hun taken. De coördinator van de voorlichting is binnen dertig minuten gestart met de taakuitvoering. Bron 3: Waarnemingsrapportage GMT Artikel Vanaf het moment dat is vastgesteld dat is voldaan aan de criteria als bedoeld in artikel beginnen de volgende onderdelen of functionarissen binnen de gestelde tijd met de uitvoering van hun taken: g. een gemeentelijk beleidsteam binnen zestig minuten vanaf het moment dat de burgemeester het beleidsteam bijeen heeft geroepen. Ja Alle functionarissen zijn binnen de gestelde tijd van zestig minuten na alarmering gestart met de eerste werkzaamheden. Is het gemeentelijk beleidsteam binnen zestig minuten na afkondiging van de opschaling gestart met de eerste werkzaamheden? Ja Om 13:47 uur wordt GRIP 3 afgekondigd en het GBT gealarmeerd. De volgende opkomsttijden van het GBT zijn waargenomen. Informatiemanager uur Officier van Justitie uur Gemeentesecretaris uur Notulist uur Communicatieadviseur uur Commandant brandweer uur Adviseur crisisbeheersing uur Burgemeester uur Districtchef politie uur Regionaal geneeskundig functionaris uur 23

24 Bron 5: Waarnemingsrapportage GBT Bron 12: Notulen GBT Artikel Het bestuur van de veiligheidsregio draagt er zorg voor dat de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing in staat is gedurende een ramp of crisis onafgebroken te functioneren. Niet van toepassing Dit artikel gaat in op de koude fase. Informatie hiervoor kan niet uit de systeemtest gehaald worden. BASISVEREISTEN: INFORMATIEMANAGEMENT Artikel Het bestuur van de veiligheidsregio draagt er zorg voor dat binnen de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing tijdens een ramp of crisis een totaalbeeld wordt bijgehouden. Ja Tijdens de oefening is in LCMS een totaalbeeld bijgehouden. Is er een voorziening getroffen waar het maken van een centraal totaalbeeld bij is belegd? Ja Voert dit onderdeel dit in de praktijk ook zo uit? Ja De onderdelen van de hoofdstructuur en het team bevolkingszorg zijn aangesloten op het LCMS en hebben zo toegang tot het totaalbeeld. Het totaalbeeld wordt bijgehouden door de informatiemanager in het ROT. Bron 4: Waarnemingsrapportage ROT Bron 9: Uitdraai LCMS Bron 13: Uitdraai LCMS journaal 24

25 Artikel Het totaalbeeld is opgebouwd uit de beschikbare gegevens over: a. Het incident, waaronder wordt begrepen: - De aard van het incident en de betrokken objecten; - De actuele situatie met betrekking tot het incident, en - De risico s en de effecten van het incidenttype en de bestrijdingsmogelijkheden. b. De hulpverlening, waaronder wordt begrepen: - De bestrijdingsmogelijkheden; - De bereikbaarheid voor de hulpverlening en - De risico s voor de hulpverleners en de daarmee samenhangende veiligheidsmaatregelen. c. De prognose en de aanpak, waaronder wordt begrepen: - De verwachting met betrekking tot de ontwikkeling van het incident, de risico s en de effecten ervan en de bestrijdingsmogelijkheden; - Het slachtofferbeeld, de verwachte ontwikkeling ervan, de noodzakelijke maatregelen en de benodigde hulpverleners en middelen; - De risico s voor de bevolking, de verwachte ontwikkeling van deze risico s en de benodigde hulpverleners en middelen; - Het beeld bij de bevolking van het incident en de risico s, het gedrag van de bevolking, de informatie die aan de bevolking is Nee In het totaalbeeld ontbreken gegevens over: - 2b: de risico s voor de hulpverlening; - 2c: De verwachte ontwikkeling van het slachtofferbeeld; De verwachte ontwikkeling van de risico s voor de bevolking; Overige bedreigingen zoals die voor de vitale belangen, het milieu of de economie, de verwachte ontwikkeling ervan en de benodigde hulpverleners en middelen; - 2d: Er is geen bewijs teruggevonden van het opstellen van inzetplannen. Informatie in het totaalbeeld is niet gegroepeerd per samenhangend thema en rond de zwaartepunten van de bestrijding. Overige gegevens uit artikel zijn beschikbaar gesteld in het totaalbeeld. 25

26 verstrekt en maatregelen die zijn of worden getroffen en - Overige bedreigingen zoals die voor de vitale belangen, het milieu of de economie, de verwachte ontwikkeling ervan en de benodigde hulpverleners en middelen. d. De getroffen maatregelen en de resultaten ervan, waaronder wordt begrepen: - De actuele bestrijdingsorganisatie; - De voorstellen en besluiten over de bestrijdingsstrategie, de inzetplannen en de benodigde hulpverleners en middelen; - De feitelijke inzet en uitvoering van de bestrijding, en - De voortgang van de inzet en de uitvoering, de bijstelling van besluiten of de uitvoering ervan en de bereikte resultaten. Is alle relevante informatie (scenarioafhankelijk) opgenomen in het totaalbeeld? Voldoet gedeeltelijk Is de informatie gegroepeerd per samenhangend thema (incident, hulpverlening, prognose en aanpak, maatregelen en resultaten ervan) en rond de zwaartepunten van de bestrijding? Nee De volgende gegevens zijn niet expliciet omschreven in het totaalbeeld in LCMS: - 2b: de risico s voor de hulpverlening; wel staat omschreven wat de gevaren in het algemeen zijn maar deze zijn niet verwoord in veiligheidsmaatregelen voor hulpverleners. - 2c: de verwachte ontwikkeling van het slachtofferbeeld; de verwachte ontwikkeling van de risico s voor de bevolking; overige bedreigingen zoals die voor de vitale belangen, het milieu of de economie, de verwachte ontwikkeling ervan en de benodigde hulpverleners en middelen; - 2d: er is geen bewijs teruggevonden van het opstellen van inzetplannen. De volgende gegevens zijn expliciet omschreven in LCMS: - 2a: de aard van het incident, de betrokken objecten, de actuele situatie, de risico s en de effecten en de bestrijdingsmogelijkheden staan middels een METHANE bericht, dat met regelmaat wordt geactualiseerd, aangegeven. - 2b: de bereikbaarheid is aangegeven in de vorm van een aanrijroute; de bestrijdingsmogelijkheden worden niet beschrijven aangezien deze niet bekend zijn, wel wordt aangegeven dat deze nog onderzocht worden; voor het eigen personeel wordt een plan van aanpak en een nazorgplan opgesteld. - 2c: de verwachting met betrekking tot de ontwikkeling van het incident, de risico s en de effecten en de bestrijdingsmogelijkheden worden 26

27 benoemd en geactualiseerd; het slachtofferbeeld, de noodzakelijke maatregelen en de benodigde hulpverlening en middelen staat omschreven; de risico s voor de bevolking en de benodigde middelen en hulpverlening staan omschreven; het beeld bij de bevolking van het incident en de risico s, het gedrag van de bevolking, de informatie die aan de bevolking is verstrekt en maatregelen die zijn of worden getroffen, worden weergegeven middels een omgevingsanalyse. - 2d: de getroffen maatregelen en de uitwerking hiervan wordt door de verschillende gremia omschreven. Er is een actueel overzicht van de bestrijdingsorganisatie met de extra opgeroepen disciplines (arts infectieziekte, voedsel en warenauthoriteit); de voorstellen (geformuleerd in de oordeelsvorming ) en besluiten over de bestrijdingsstrategie en de benodigde hulpverleners en middelen zijn beschreven; de feitelijke inzet en bestrijding is besproken in de operationele overleggen. Resultaat is opgenomen in LCMS; de voortgang van de inzet en de uitvoering, de bijstelling van besluiten en de uitvoering van besluiten en de bereikte resultaten zijn terug te vinden in de actie en besluitenlijsten. De informatie in het totaalbeeld is niet gegroepeerd per samenhangend thema (incident, hulpverlening, prognose en aanpak, maatregelen en resultaten ervan) en niet rond de zwaartepunten van de bestrijding. Bron 9: Uitdraai LCMS Bron 13: Uitdraai LCMS journaal Artikel Het totaalbeeld wordt langs geautomatiseerde weg zo spoedig mogelijk en voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, geverifieerd beschikbaar gesteld aan: a. de onderdelen van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing b. andere bij de ramp of crisis betrokken partijen voor zover zij deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken en bevoegdheden en c. Onze Minister Ja Tijdens de oefening wordt gebruik gemaakt van een netcentrisch systeem. Er is geen tegenstrijdige informatie naar voren gekomen tijdens de oefening. Wordt er een zogenaamd netcentrisch systeem gehanteerd? Ja Wanneer er sprake is van tegenstrijdige informatie in het incident of het oefenscenario, wordt dit dan gesignaleerd en wordt er hiernaar navraag 27

28 gedaan? Ja Gezien de planvorming van de regio en het scenario, zijn alle vereiste partijen aangesloten? Ja / nee Het totaalbeeld is bijgehouden en beschikbaar gesteld via het netcentrisch systeem LCMS. Er is geen sprake geweest van tegenstrijdige informatie in het oefenscenario. Wel bestonden er onduidelijkheden over onder andere de vrijgekomen giftige stof. Om hier meer duidelijkheid over te krijgen werd door leden actief doorgevraagd en informatie gehaald in andere teams en/of kolommen. Bron 1: Waarnemingsrapportage Meldkamer Bron 2: Waarnemingsrapportage CoPI Bron 3: Waarnemingsrapportage GMT Bron 4: Waarnemingsrapportage ROT Bron 5: Waarnemingsrapportage GBT Bron 9: Uitdraai LCMS Bron 13: Uitdraai LCMS journaal Artikel De onderdelen van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing, bedoeld in artikel 2.1.1, onderdelen a tot en met e, houden bij de rampenbestrijding en crisisbeheersing een eigen beeld bij. Ja De onderdelen a tot en met e uit artikel hebben een eigen beeld bijgehouden. Het beleidsteam heeft een totaalbeeld ter beschikking gekregen en op basis van het totaalbeeld een besluitenlijst opgesteld. Houden alle onderdelen a t/m e een eigen beeld bij? Ja Heeft het gemeentelijk beleidsteam van de brongemeente een totaalbeeld ter beschikking gekregen? Ja Is er mede op basis van het ontvangen totaalbeeld door het gemeentelijk beleidsteam een besluitenlijst opgesteld? Ja Heeft het regionaal beleidsteam een totaalbeeld ter beschikking gekregen? N.v.t. Is er mede op basis van het ontvangen totaalbeeld door het regionaal beleidsteam een besluitenlijst opgesteld? N.v.t. 28

29 Eigen beeld Meldkamer Het eigen beeld van de meldkamer wordt bijgehouden door de CaCo. Dit doet hij via LCMS en GMS. De CaCo haalt doorlopend informatie bij de centralisten en verwerkt deze in LCMS. Eigen beeld CoPI Het CoPI houdt het eigen beeld bij op twee manieren. Enerzijds door de leider CoPI, die de beeldvorming, de knelpunten, de genomen besluiten en actiehouders op het whiteboard in de CoPI-ruimte opschrijft, anderzijds door de informatiemanager die de informatie verwerkt in LCMS. Eigen beeld ROT De IM-ers in het ROT houden tijdens de vergadering een eigen beeld bij in een Word bestand en kopiëren deze vervolgens naar LCMS. Het eigen beeld wordt via een projectiescherm gedeeld met de leden van het ROT en bij aanvang en afronding van het overleg, plenair besproken. Eigen beeld GBT Het eigen beeld wordt bijgehouden door een informatiemanager GBT in LCMS. Daarnaast wordt het onderdeel beeldvorming genotuleerd door de verslaglegger. De toevoegingen aan het beeld vanuit het GBT in LCMS betreffen voornamelijk besluiten en acties en geen toevoegingen aan de daadwerkelijke beeldvorming. Eigen beeld team bevolkingszorg De informatiemanager in het team bevolkingszorg houdt een eigen beeld bij in LCMS. Prioriteiten worden door de notulist eenmaal op een flap-over geschreven. a. Het totaalbeeld wordt door het ROT aangeboden aan het GBT via LCMS en tijdens telefonisch contact tussen de ROL en voorzitter GBT nader toegelicht. Het GBT baseert adviezen en besluiten op basis van het actuele totaalbeeld aangeboden door het ROT, aangevuld door de leden van het GBT. Bron 1: Waarnemingsrapportage Meldkamer Bron 2: Waarnemingsrapportage CoPI Bron 3: Waarnemingsrapportage GMT Bron 4: Waarnemingsrapportage ROT Bron 5: Waarnemingsrapportage GBT Bron 9: Uitdraai LCMS Bron 13: Uitdraai LCMS journaal 29

30 Artikel het eigen beeld bestaat uit de beschikbare gegevens over de ontwikkeling en effecten van een incident, de risico s voor de veiligheid van de hulpverleners en de personen in het getroffen gebied, de aanpak van het incident en de daarvoor benodigde mensen en middelen. Nee Er is geen beschrijving gevonden van de risico s voor de veiligheid van de hulpverleners. Bestaat het eigen beeld van de onderdelen zoals bedoeld in artikel onderdelen a tot en met e uit: Beschikbare gegevens over de ontwikkeling van een incident? Deels aanwezig Beschikbare gegevens over de effecten van een incident? Deels aanwezig De risico s voor de veiligheid van de hulpverleners in het getroffen gebied? Niet aanwezig De risico s voor de veiligheid van de personen in het getroffen gebied? Aanwezig De aanpak van het incident? Deels aanwezig De daarvoor benodigde mensen? Aanwezig De daarvoor benodigde middelen? Ja Ontwikkeling en effecten van het incident - Meldkamer: aanwezig - Commando plaats incident: aanwezig - Team bevolkingszorg: niet aanwezig in LCMS, wel besproken in vergadering - Regionaal operationeel team: deels aanwezig - Gemeentelijk beleidsteam: deels aanwezig De onderdelen van de hoofdstructuur hebben op basis van de beschikbare gegevens een eigen beeld opgesteld. Risico s voor veiligheid hulpverleners - Meldkamer: niet aanwezig. - Commando plaats incident: niet aanwezig in LCMS, wel besproken in vergadering - Team bevolkingszorg: niet aanwezig - Regionaal operationeel team: niet aanwezig - Gemeentelijk beleidsteam: niet aanwezig Risico s voor veiligheid personen in getroffen gebied - Meldkamer: aanwezig - Commando plaats incident: aanwezig - Team bevolkingszorg: niet aanwezig in LCMS, wel besproken in vergadering. - Regionaal operationeel team: aanwezig - Gemeentelijk beleidsteam: aanwezig 30

31 Aanpak van het incident - Meldkamer: Niet van toepassing - Commando plaats incident: aanwezig - Team bevolkingszorg: niet aanwezig in LCMS, wel besproken in vergadering. - Regionaal operationeel team: aanwezig - Gemeentelijk beleidsteam: aanwezig Benodigde mensen en middelen - Meldkamer: aanwezig - Commando plaats incident: aanwezig - Team bevolkingszorg: niet aanwezig in LCMS, wel besproken in vergadering. - Regionaal operationeel team: aanwezig - Gemeentelijk beleidsteam: aanwezig Bron 1: Waarnemingsrapportage Meldkamer Bron 2: Waarnemingsrapportage CoPI Bron 3: Waarnemingsrapportage GMT Bron 4: Waarnemingsrapportage ROT Bron 5: Waarnemingsrapportage GBT Bron 9: Uitdraai LCMS Bron 13: Uitdraai LCMS journaal Artikel de gegevens worden nadat zij beschikbaar zijn binnen tien minuten verwerkt in het eigen beeld en voor zover mogelijk geverifieerd. Nee Uit de waarneming blijkt dat niet alle onderdelen van de hoofdstructuur binnen tien minuten nieuwe informatie hebben verwerkt. Gegevens worden geverifieerd. Zijn de gegevens van de onderdelen zoals bedoeld in artikel onderdeel a tot en met e binnen tien minuten verwerkt en zo mogelijk geverifieerd? Nee 31

32 Meldkamer Het eigen beeld wordt aangepast wanneer er nieuwe informatie ontvangen wordt. Dit gebeurt niet binnen tien minuten nadat de informatie is binnengekomen. De Caco verzamelt eerst meer informatie en verwerkt deze dan in LCMS. CoPI Gegevens worden tijdens en direct na de vergadering verwerkt in LCMS. Het CoPI stelt informatie binnen tien minuten beschikbaar. De verkregen informatie wordt geverifieerd. ROT Nieuwe informatie wordt direct tijdens de vergadering gedeeld met de leden. Informatie die naar voren komt in de ROT vergadering wordt binnen tien minuten verwerkt in LCMS. GBT Gegevens worden tijdens en direct na de vergadering verwerkt in LCMS. Het GBT stelt informatie binnen tien minuten beschikbaar. De verkregen informatie wordt geverifieerd. Team bevolkingszorg Gegevens worden beperkt verwerkt in LCMS. De informatie die beschikbaar wordt gesteld in LCMS is niet binnen tien minuten na de vergadering verwerkt. Bron 1: Waarnemingsrapportage Meldkamer Bron 2: Waarnemingsrapportage CoPI Bron 3: Waarnemingsrapportage GMT Bron 4: Waarnemingsrapportage ROT Bron 5: Waarnemingsrapportage GBT Bron 9: Uitdraai LCMS Bron 13: Uitdraai LCMS journaal Artikel De gegevens worden langs geautomatiseerde weg beschikbaar gesteld aan: a. de onderdelen van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing Nee Niet alle gegevens worden via geautoriseerde weg beschikbaar gesteld aan het onderdeel dat het totaalbeeld bijhoudt. Onderdelen a tot en met e uit artikel stellen het eigen beeld beschikbaar aan andere betrokken onderdelen. 32

33 b. andere bij de ramp of crisis betrokken partijen voor zover zij deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken en bevoegdheden en c. het onderdeel dat het totaalbeeld bijhoudt. Het GBT zet besluiten uit naar verschillende onderdelen van de rampbestrijding en crisisbeheersing. Betrokken partijen bij de oefening hebben langs geautoriseerde weg gegevens beschikbaar gekregen. Stelt het onderdeel, zoals bedoeld in artikel onderdeel a tot en met e, het eigen beeld beschikbaar aan de andere betrokken onderdelen? Ja Heeft het GBT/RBT besluiten uitgezet naar de verschillende onderdelen van de rampenbestrijding en crisisbeheersing? Ja Worden de gegevens langs geautomatiseerde weg beschikbaar gesteld aan andere bij de ramp of crisis betrokken partijen voor zover zij deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken bevoegdheden? Ja Worden de gegevens langs geautomatiseerde weg beschikbaar gesteld aan het onderdeel dat het totaalbeeld bijhoudt? Nee Alle onderdelen van de hoofdstructuur hebben informatie gedeeld via LCMS. Het team bevolkingszorg en het GBT hebben niet alle beschikbare informatie gedeeld. Het team bevolkingszorg heeft zich beperkt tot adviezen en knelpunten, het GBT tot besluiten en acties. Beide gremia hebben de beeldvorming wel opgenomen in een verslag. Het GBT heeft acties uitgezet naar het ROT via LCMS en telefonisch contact. Onderdelen en functionarissen die hebben deelgenomen aan de oefening hebben toegang gehad tot LCMS. Beschikbare gegevens in LCMS zijn voor alle betrokken partijen toegankelijk geweest. Alle onderdelen hebben informatie gedeeld via LCMS en op deze wijze beschikbaar gesteld aan het onderdeel dat het totaalbeeld bijhoudt. Bron 1: Waarnemingsrapportage Meldkamer Bron 2: Waarnemingsrapportage CoPI Bron 3: Waarnemingsrapportage GMT Bron 4: Waarnemingsrapportage ROT Bron 5: Waarnemingsrapportage GBT Bron 9: Uitdraai LCMS Bron 13: Uitdraai LCMS journaal 33

Rapportage Systeemtest 2016

Rapportage Systeemtest 2016 Rapportage Systeemtest 2016 De resultaten van de veiligheidsregio Fryslân 25-08-2016 Datum publicatie november 2016 Versie: 0.4 Contactpersonen: E. Leentvaar en S. Bastiaans INHOUDSOPGAVE Wat zegt de rapportage?...

Nadere informatie

WET. Toelichting N.v.t.

WET. Toelichting N.v.t. TOETSINGSKADER RADAR In de periode mei 2008 t/m december 2009 voert de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV) het project RADAR uit. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Wet op de

Nadere informatie

TOETSINGSKADER STAAT VAN DE RAMPENBESTRIJDING

TOETSINGSKADER STAAT VAN DE RAMPENBESTRIJDING TOETSINGSKADER STAAT VAN DE RAMPENBESTRIJDING Versie Datum Opmerking Pagina Vastgesteld door 2.0 30 Augustus 2012 Toetskader in geheel aangepast i.h.k.v. de Wet veiligheidsregio s, Besluit veiligheidsregio

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. Veiligheidsregio Groningen. Agendapunt 10. 10 april 2015. Testrapport systeemtest

Algemeen Bestuur. Veiligheidsregio Groningen. Agendapunt 10. 10 april 2015. Testrapport systeemtest Agendapunt 10 Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen 10 april 2015 Testrapport systeemtest Tijdens de systeemtest op 21 november 2014 is een foto van de rampenbestrijdingsorganisatie in de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Bijlage B: Format rapportage

Bijlage B: Format rapportage Bijlage B: Format rapportage Format Rapportage Systeemoefening [naam regio] - dit document is op aanvraag in wordversie beschikbaar - [maand / jaar] Versie conclusies Bijlage B: format rapportage 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

Testrapport Systeemtest 2015

Testrapport Systeemtest 2015 Foto: Veiligheidsregio Groningen, Roelard Smit Testrapport Systeemtest 2015 De resultaten van de Veiligheidsregio Groningen Versie definitief concept 1.0 Vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio

Nadere informatie

GRIP-teams en kernbezetting

GRIP-teams en kernbezetting GR P Wat is GRIP? GRIP is de afkorting van Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure en staat voor: het snel en multidisciplinair organiseren van de juiste mensen en middelen die nodig

Nadere informatie

Op grond van de waarnemen en getoetst aan het toetsingskader van de Inspectie Veiligheid en Justitie wordt het volgende geconcludeerd:

Op grond van de waarnemen en getoetst aan het toetsingskader van de Inspectie Veiligheid en Justitie wordt het volgende geconcludeerd: Voorstel CONCEPT AGP 4 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 6 november 2013 Bijlage : 1. Steller : PBMJW de Vet Onderwerp : Evaluatie systeemoefening 2013 Algemene toelichting In april 2013 is door de Inspectie

Nadere informatie

Testrapport Systeemtest De resultaten van de Veiligheidsregio Groningen

Testrapport Systeemtest De resultaten van de Veiligheidsregio Groningen Testrapport Systeemtest 2017 De resultaten van de Veiligheidsregio Groningen Definitief Vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio op 27 september 2017 Gevalideerd door de Inspectie

Nadere informatie

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage.

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage. Voorstel AGP 10 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 3 november 2014 Bijlagen : 1 Steller : Christel Verschuren Onderwerp : Regionaal Crisisplan 2014 Algemene toelichting Aanleiding Voor u ligt het. Veiligheidsregio

Nadere informatie

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Inhoudsopgave Grip op hulpverlening 4 Routinefase 6 GRIP 1 8 GRIP 2 12 GRIP 3 18 GRIP 4 24 Gebruikte afkortingen 30 4 Grip op hulpverlening Dit boekje bevat de samenvatting

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP)

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Inleiding Een goede coördinatie tussen betrokken hulpdiensten is bij de bestrijding van complexe incidenten van groot belang. Het model voor

Nadere informatie

Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo)

Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo) Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo) Erratum Calamiteitencoördinator (CaCo) Dit erratum geeft invulling aan de huidige taakopvatting en werkwijze van de CaCo en dient

Nadere informatie

crisis bestuurders ramp netcentrisch werken CoPI crisismanagement informatiemanager informatie delen regionaal veiligheidsregio

crisis bestuurders ramp netcentrisch werken CoPI crisismanagement informatiemanager informatie delen regionaal veiligheidsregio regionaal interactief operationeel netwerk team netcentrisch werken veiligheidsregio plotter informatievoorziening crisismanagement bestuurders informatie delen CoPI informatiemanager ramp meldkamer crisis

Nadere informatie

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD 2012 Inhoudsopgave Inleiding...2 Bedrijfsprocessen...2 Regionaal Beleidsteam...6 Gemeentelijk Beleidsteam...10 Regionaal Operationeel Team...12

Nadere informatie

Multidisciplinair evaluatieverslag Dicky Woodstock Festival 4 augustus 2012

Multidisciplinair evaluatieverslag Dicky Woodstock Festival 4 augustus 2012 Multidisciplinair evaluatieverslag Dicky Woodstock Festival 4 augustus 2012 Auteurs: John Vredenbregt en Jantine Jurgens Datum: 29 januari 2013 Over dit document Documentinformatie Doel Voor wie TVB Referentie

Nadere informatie

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk Al jaren is het de dagelijkse praktijk om bij grote, complexe incidenten op te schalen binnen de GRIP-structuur. Deze structuur beschrijft in vier fasen de organisatie

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Niveaus in de incident- en crisismanagementorganisatie... 1 1.1 Operationeel niveau...

Nadere informatie

Aan Regiegroep 17.02.2014. Aan Veiligheidsdirectie 27.02.2014. Goedkeuring Dagelijks bestuur 26.03.2014. Vaststelling Algemeen Bestuur 09.04.

Aan Regiegroep 17.02.2014. Aan Veiligheidsdirectie 27.02.2014. Goedkeuring Dagelijks bestuur 26.03.2014. Vaststelling Algemeen Bestuur 09.04. Voorstel CONCEPT AGP 12 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 9 april 2014 Bijlage : 1 Steller : Ruud Huveneers Onderwerp : Continuïteitsplan sleutelfunctionarissen hoofdstructuur Algemene toelichting De Veiligheidsregio

Nadere informatie

GRIP 2, brand industriepand Alkmaar 30 april 2016, gemeente Alkmaar

GRIP 2, brand industriepand Alkmaar 30 april 2016, gemeente Alkmaar GRIP 2, brand industriepand Alkmaar 30 april 2016, gemeente Alkmaar Quickscan GRIP 2, brand industriepand Alkmaar, 30 april 2016 Incident 30 april 2016 Brand in een industriehal aan de Noorderkade-Noorderstraat

Nadere informatie

Toelichting RADAR. Pagina 1 van 8

Toelichting RADAR. Pagina 1 van 8 Toelichting RADAR Inleiding De ambitie van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is dat eind 2009 de (organisatie van de) rampenbestrijding en crisisbeheersing op orde moet zijn

Nadere informatie

Crisismanagement Groningen. Basismodule

Crisismanagement Groningen. Basismodule Crisismanagement Groningen Basismodule Doel van de module Kennismaken met crisismanagement Groningen Inzicht krijgen in rollen en taken Beeld krijgen bij samenwerken in de crisis-organisatie Programma

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

Rapportage systeemtest Veiligheidsregio Fryslân 2015

Rapportage systeemtest Veiligheidsregio Fryslân 2015 Rapportage systeemtest Veiligheidsregio Fryslân 2015 Versie 1.2 Bevat: - Feitelijke verrichtingen t.a.v. toetsingskader - Oordeel t.a.v. normering toetsingskader 06-01-2015 Uitgevoerd door: C.P.H. Verkade

Nadere informatie

Rapportage systeemtest Veiligheidsregio Fryslân 2014

Rapportage systeemtest Veiligheidsregio Fryslân 2014 Rapportage systeemtest Veiligheidsregio Fryslân 2014 Versie 1.0 Bevat: - Feitelijke verrichtingen t.a.v. toetsingskader - Oordeel t.a.v. normering toetsingskader - Voorlopige Scores Veiligheidsregio -

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: BVJL11. Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: BVJL11. Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord Zaaknummer: BVJL11 Onderwerp Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord Collegevoorstel Inleiding Met de vaststelling van de Wet veiligheidsregio s heeft de veiligheidsregio Brabant-Noord de verplichting

Nadere informatie

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2-0 Overzicht Samenvatting In dit deel is de Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings- Procedure (GRIP) Noord-Holland Noord

Nadere informatie

in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure

in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant 2011 Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure Someren Son en Breugel Valkenswaard Veldhoven Waalre Helmond Laarbeek Nuenen

Nadere informatie

Normenkader Gemeentelijke Processen

Normenkader Gemeentelijke Processen Normenkader Gemeentelijke Processen Categorieën 1. Organisatie 1.1 Continuïteit gemeentelijke crisisorganisatie 1.2 Gemeentelijk Beleidsteam (Besluit VR, art. 2.1.1 lid f) Normen De gemeentelijke crisisorganisatie

Nadere informatie

GRIP 1, ongeval gevaarlijke stoffen (OGS) Alkmaar 17 mei 2016, gemeente Alkmaar

GRIP 1, ongeval gevaarlijke stoffen (OGS) Alkmaar 17 mei 2016, gemeente Alkmaar GRIP 1, ongeval gevaarlijke stoffen (OGS) Alkmaar 17 mei 2016, gemeente Alkmaar Quickscan GRIP 1, OGS Alkmaar, 17 mei 2016 Incident 17 mei 2016 Ongeval gevaarlijke stoffen aan de Kogerpolder 10, Starnmeer

Nadere informatie

Functies en teams in de rampenbestrijding

Functies en teams in de rampenbestrijding B Functies en teams in de rampenbestrijding De burgemeester - De burgemeester heeft de eindverantwoordelijkheid voor en de algehele leiding bij het bestrijden van incidenten in de eigen gemeente; - De

Nadere informatie

In the hot seat. NIBHV Ede 24 november 2015. de crisis samen de baas

In the hot seat. NIBHV Ede 24 november 2015. de crisis samen de baas In the hot seat NIBHV Ede 24 november 2015 de crisis samen de baas Programma: Inleiding workshop Film: Samenwerking tijdens een GRIP incident Sitting in the hot seat: CoPI Even voorstellen Ymko Attema

Nadere informatie

Toelichting Normenkader Gemeentelijke Processen

Toelichting Normenkader Gemeentelijke Processen A.10 Bijlage 2 Toelichting Normenkader Gemeentelijke Processen 1. Inleiding Het normenkader Oranje Kolom is ontwikkeld in opdracht van het Dagelijks Bestuur (DB) van de Veiligheidsregio Hollands Midden

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan 2012

Regionaal Crisisplan 2012 Regionaal Crisisplan 2012 ------------- 2016 Colofon: Dit document is tot stand gekomen in opdracht van de veiligheidsdirectie van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Adres: Veiligheidsregio Midden-

Nadere informatie

Kaders voor de GRIP in Groningen, Friesland en Drenthe

Kaders voor de GRIP in Groningen, Friesland en Drenthe Kaders voor de GRIP in Groningen, Friesland en Drenthe Johan Haasjes Vakspecialist Expertise Veiligheidsregio Groningen Versie 1.5 16 april 2014 (definitief) Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 De opschalingsniveaus

Nadere informatie

GRIP 2, brand bedrijfsverzamelgebouw 10 maart 2016, gemeente Medemblik

GRIP 2, brand bedrijfsverzamelgebouw 10 maart 2016, gemeente Medemblik GRIP 2, brand bedrijfsverzamelgebouw 10 maart 2016, gemeente Medemblik Quickscan brand bedrijfsverzamelgebouw Medemblik, 10 maart 2016 Incident 10 maart 2016 Brand in een bedrijfsverzamelgebouw aan de

Nadere informatie

Rapport. Crisisbeheersing. Datum 29 maart 2013. Status Definitief REGIONAAL CRISISPLAN. Versie 1.0. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Rapport. Crisisbeheersing. Datum 29 maart 2013. Status Definitief REGIONAAL CRISISPLAN. Versie 1.0. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Rapport Crisisbeheersing REGIONAAL CRISISPLAN Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Datum 29 maart 2013 Status Definitief Versie 1.0 Colofon Opdrachtgever Veiligheidsbureau Brabant-Zuidoost Auteur(s) Deel

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan Haaglanden. Regionaal

Regionaal Crisisplan Haaglanden. Regionaal Regionaal Crisisplan Haaglanden Regionaal Crisisplan Haaglanden Regionaal Crisisplan Haaglanden t.b.v. multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing Door: Brandweer Haaglanden GHOR Haaglanden

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan. Deel 1

Regionaal Crisisplan. Deel 1 Regionaal Crisisplan Deel 1 Regionaal Crisisplan Deel 1 Veiligheidsregio Hollands Midden Datum: Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Voorwaardenscheppende processen... 3 2.1 Melden en alarmeren... 3 2.2 Op- en afschalen...

Nadere informatie

Beschrijving van de organisatie, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Beschrijving van de organisatie, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Beschrijving van de organisatie, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. 1 Inhoud Processen per kolom / hulpdienst Netcentrisch werken GRIP-opschaling

Nadere informatie

Beschrijving GRIP 0 t/m 4

Beschrijving GRIP 0 t/m 4 RCP pocket Beschrijving GRIP 0 t/m 4 GRIP GRIP 0 Kenmerken incident Normaal dagelijkse werkwijzen van de hulpdiensten Afstemming in motorkapoverleg Dreigingsfase Preparatiestaf Aanwijzingen voor het ontstaan

Nadere informatie

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Waarom een addendum? Het beleidsplan 2012-2015 is op 7 juli 2011 in een periode waarop de organisatie volop in ontwikkeling

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan Haaglanden

Regionaal Crisisplan Haaglanden Regionaal Crisisplan Haaglanden 2016-2019 Regionaal Crisisplan Haaglanden 2016-2019 t.b.v. multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing Regionaal Crisisplan Haaglanden 2016-2019 t.b.v. multidisciplinaire

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan Utrecht 2014-2017

Regionaal Crisisplan Utrecht 2014-2017 Regionaal Crisisplan Utrecht 2014-2017 Regionaal Crisisplan Utrecht Opgesteld door: projectteam crisisplan, samengesteld uit deelnemers vanuit gemeenten, politie, RMC, waterschappen, VRU Het beheer van

Nadere informatie

GRIP 1 zeer grote brand Portiekflat

GRIP 1 zeer grote brand Portiekflat GRIP 1 zeer grote brand Portiekflat 26 januari 2017 Alkmaar 1. Overzicht Incident Donderdag 26 januari 2017 GRIP 1 Zeer grote brand portiekflat Gemeente Alkmaar, Cornelis Evertsenplein 31. Omschrijving

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan Utrecht

Regionaal Crisisplan Utrecht Regionaal Crisisplan Utrecht 2014-2017 Regionaal Crisisplan Utrecht Opgesteld door: projectteam crisisplan, samengesteld uit deelnemers vanuit gemeenten, politie, RMC, waterschappen, VRU. Het beheer van

Nadere informatie

Beschrijving Incident- en crisismanagementorganen Drenthe/Assen

Beschrijving Incident- en crisismanagementorganen Drenthe/Assen Beschrijving Incident- en crisismanagementorganen Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave: Inleiding... 2 1 Motorkapoverleg (MKO)... 2 2 Commando Plaats Incident (CoPI)... 2 2.1 Taken... 3 2.2 Bemensing...

Nadere informatie

GRIP 1, XTC-laboratorium.

GRIP 1, XTC-laboratorium. GRIP 1, XTC-laboratorium. 09 februari 2017 Alkmaar 1. Overzicht Incident Donderdag 9 februari 2017 GRIP 1, XTC-laboratorium Gemeente Alkmaar, Hamsterkoog 13 K. Omschrijving Op donderdag 9 februari 2017

Nadere informatie

Opgesteld door: VRHM VB/PV Kessels/Weber Afgestemd met: Veiligheidsdirectie Voorstel t.b.v. Algemeen Bestuur Datum 25 juni 2015

Opgesteld door: VRHM VB/PV Kessels/Weber Afgestemd met: Veiligheidsdirectie Voorstel t.b.v. Algemeen Bestuur Datum 25 juni 2015 A.7 1. Samenvatting Op 4 december 2014 is in de VRHM een onverwachte systeemtest (Zonnebloem) gehouden. Hiermee voldoet de VRHM aan de wettelijke verplichting jaarlijks de hoofdstructuur van de rampenbestrijding

Nadere informatie

GR Pop crisissituaties

GR Pop crisissituaties GR Pop crisissituaties De spil in crisisbeheersing Slagvaardig Tijdens een ramp of crisis moeten de inwoners van Fryslân kunnen rekenen op professionele hulp verleners, die snel paraat staan en weten wat

Nadere informatie

Algemene toelichting AGP 12

Algemene toelichting AGP 12 AGP 12 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 24 juni 2015 Bijlage : 2. Steller : PBMJW de Vet Onderwerp : Staat van de Rampenbestrijding in Brabant-Noord Algemene toelichting In uw vergadering van 24 juni 2015

Nadere informatie

Handboekje crisisorganisatie. Versie: oktober 2010

Handboekje crisisorganisatie. Versie: oktober 2010 Handboekje crisisorganisatie Versie: oktober 2010 2 Crisisorganisatie 3 Voor het bestrijden en beheersen van grootschalige incidenten of rampen moet de hulpverleningsorganisatie binnen korte tijd kunnen

Nadere informatie

Omgevingszorg. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg

Omgevingszorg. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Omgevingszorg Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Omgevingszorg Handboek Bevolkingszorg Deel D Datum: Kenmerk: Auteurs: Werkgroep Regionaal Crisisplan Bevolkingszorg Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan. Veiligheidsregio Haaglanden

Regionaal Crisisplan. Veiligheidsregio Haaglanden 1 Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Haaglanden Door: Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing Haaglanden Brandweer Haaglanden Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Haaglanden Politie Haaglanden

Nadere informatie

Spelregels Systeemtest Keten 2014 versie 0.2

Spelregels Systeemtest Keten 2014 versie 0.2 Spelregels Systeemtest Keten 2014 versie 0.2 Onverwachte simulatie van een calamiteit In de periode van 1 tot en met 14 december 2014 wordt op een onaangekondigd tijdstip buiten kantooruren (kan dus ook

Nadere informatie

B1 - Basisplan en hoofdprocessen Inleiding en leeswijzer

B1 - Basisplan en hoofdprocessen Inleiding en leeswijzer B1 - Basisplan en hoofdprocessen B1 0 Inleiding en leeswijzer Inleiding In het basisplan ligt het accent op de bestuurlijke, organisatorische en coördinerende elementen bij het bestrijden van een ramp

Nadere informatie

Doorontwikkeling Toezicht Nationale Veiligheid

Doorontwikkeling Toezicht Nationale Veiligheid Doorontwikkeling Toezicht Nationale Veiligheid Koers 1. Periodiek een beeld over het functioneren van de uitvoering 2. Achterliggende oorzaken 3. Meer op de keten gericht 4. Risicogericht toezicht (monitor)

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan

Regionaal Crisisplan Regionaal Crisisplan Titel : Regionaal Crisisplan Bestandslocatie : G:\Staf\Vastgestelde documenten Versie : 3.0 Datum : 14 november 2011 Samenstellers : Projectgroep Regionaal Crisisplan Status : definitief

Nadere informatie

Colofon: Dit document is tot stand gekomen in opdracht van Het bestuur van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Colofon: Dit document is tot stand gekomen in opdracht van Het bestuur van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Colofon: Dit document is tot stand gekomen in opdracht van Het bestuur van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Adres: Postbus 350 3300 AJ Dordrecht www.vrzhz.nl Druk: versie 3.0 september 2013 Beheer: Het

Nadere informatie

1 De coördinatie van de inzet

1 De coördinatie van de inzet 1 De coördinatie van de inzet Zodra zich een incident voordoet of dreigt voor te doen, wordt de rampenbestrijdingsorganisatie via het proces van opschaling opgebouwd. Opschalen kan worden gedefinieerd

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Crisismodel GHOR Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Status Definitief Besluit Raad DPG d.d. 26 april 2013 Beheer PGVN

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan 2012-2016 VRMWB. Regionaal Crisisplan 2012-2016

Regionaal Crisisplan 2012-2016 VRMWB. Regionaal Crisisplan 2012-2016 Regionaal Crisisplan 2012-2016 1 2 Voorwoord De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant omvat een gebied met veel uiteenlopende risico s. Veel ramp- en crisisscenario s kunnen zich potentieel in onze

Nadere informatie

Bevolkingszorg. De weg naar een regionale organisatie

Bevolkingszorg. De weg naar een regionale organisatie Bevolkingszorg De weg naar een regionale organisatie 1 1. Inleiding In de 2 e helft van 2011 is het project Ontwikkeling Bevolkingszorg opgestart. Met dit project wordt beoogd dat de sectie Bevolkingszorg

Nadere informatie

Programma. Even voorstellen. Beeldvorming. De Calamiteiten coördinator VRGZ

Programma. Even voorstellen. Beeldvorming. De Calamiteiten coördinator VRGZ Programma Even voorstellen Beeldvorming De Calamiteiten coördinator VRGZ Even voorstellen Beeldvorming Gemeenschappelijke meldkamer Gelderland-Zuid Brandweer Meldkamer Ambulance Politie Calamiteiten coördinator

Nadere informatie

Ontwerp voor het Besluit veiligheidsregio s

Ontwerp voor het Besluit veiligheidsregio s Ontwerp voor het Besluit veiligheidsregio s Besluit van, houdende regels inzake de organisatie en de taken van de veiligheidsregio s en de gemeentelijke brandweer, alsmede de financiële bijdrage van het

Nadere informatie

Evaluatie. VOS Groot Schiphol GRIP 3 23 februari 2017

Evaluatie. VOS Groot Schiphol GRIP 3 23 februari 2017 Evaluatie VOS Groot Schiphol GRIP 3 23 februari 2017 Veiligheidsbureau Kennemerland Versie : 1.0 Status : definitief (na aanbieding burgemeester Weterings en vervolgens TO) TO : 17 mei 2017 1. INLEIDING

Nadere informatie

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen Toetsingskader en positiebepalingssystematiek (definitieve versie) Inhoudsopgave Inleiding. Verdeling in oordeel, hoofdonderwerpen, onderwerpen, hoofd- en subaspecten. Banden voor positiebepaling. Prestatieniveaus.

Nadere informatie

VRHM REGIONAAL CRISISPLAN

VRHM REGIONAAL CRISISPLAN VRHM REGIONAAL CRISISPLAN Inhoud 1. Inleiding 4 2. Voorwaardenscheppende processen 6 2.1 Melden en alarmeren 6 2.2 Op- en afschalen 7 2.3 Leiding en coördinatie 8 2.4 Informatiemanagement 9 3. Beschrijving

Nadere informatie

Alle activiteiten zijn op maat te maken in overleg met de opdrachtgever. Ook kunt u activiteiten combineren.

Alle activiteiten zijn op maat te maken in overleg met de opdrachtgever. Ook kunt u activiteiten combineren. Introduceren en in gebruik nemen Regionaal Crisisplan: Wij zijn gespecialiseerd in de rampenbestrijding en crisisbeheersing en uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het Regionaal CrisisPlan

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure GRIP) bijlage van het Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Twente

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure GRIP) bijlage van het Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Twente Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure GRIP) bijlage van het Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Twente Autorisatie OPSTELLERS: Barrett,Annelies Voorde ten, Jaqueline BIJDRAGE IN DE

Nadere informatie

06-20094781. Van: S. Kempink Tel.nr. : Datum: 6 mei 2014. Nummer: 14A.00335. Team: Jeugd, leefbaarheid en veiligheid. Tekenstukken: Nee Afschrift aan:

06-20094781. Van: S. Kempink Tel.nr. : Datum: 6 mei 2014. Nummer: 14A.00335. Team: Jeugd, leefbaarheid en veiligheid. Tekenstukken: Nee Afschrift aan: VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: S. Kempink Tel.nr. : Datum: 6 mei 2014 Tekenstukken: Nee Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): N.v.t. 06-20094781 Team: Jeugd, leefbaarheid en veiligheid

Nadere informatie

GRIP 1 Stadhuis Den Helder 28 september 2016, gemeente Den Helder

GRIP 1 Stadhuis Den Helder 28 september 2016, gemeente Den Helder GRIP 1 Stadhuis Den Helder 28 september 2016, gemeente Den Helder Multidisciplinaire Quickscan GRIP 1 Stadhuis Den Helder, 28 september 2016 1. Overzicht Incident 28 september 2016 Middelbrand in het stadhuis

Nadere informatie

Crisisplan VRZL. Vastgesteld door het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL)

Crisisplan VRZL. Vastgesteld door het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) Crisisplan VRZL Vastgesteld door het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) Colofon Documentnaam Crisisplan VRZL Korte inhoud Dit document beschrijft de algemene organisatie en aanpak

Nadere informatie

Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK

Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK Risico- en crisisbeheersing Brandweer Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GMK) Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK Wie

Nadere informatie

Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant. Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg

Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant. Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg Colofon Opdrachtgever dhr. H.A.M. Arkesteijn Auteur(s) mw. D. Aarts dhr. B.M.J. Peute Versie geschiedenis: Versiedatum Veranderingen

Nadere informatie

Evaluatieverslag SIS-oefening De Wissel Veiligheidsregio Brabant-Noord op 19 mei 2015

Evaluatieverslag SIS-oefening De Wissel Veiligheidsregio Brabant-Noord op 19 mei 2015 Evaluatieverslag SIS-oefening De Wissel Veiligheidsregio Brabant-Noord op 19 mei 2015 Samenvatting Inhoud 1. Inleiding 2. Verloop van de SIS-inzet in een oogopslag 3. Bevindingen 4. Aanbevelingen Kees

Nadere informatie

GRIP 1 Ammoniaklekkage Zwaagdijk 29 april 2017 Medemblik

GRIP 1 Ammoniaklekkage Zwaagdijk 29 april 2017 Medemblik GRIP 1 Ammoniaklekkage Zwaagdijk 29 april 2017 Medemblik 1. Overzicht Incident Zaterdag 29 april 2017 Ammoniaklekkage Zwaagdijk Gemeente Medemblik GRIP 1 Omschrijving Op zaterdag 29 april 2017 krijgt de

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan VRZHZ

Regionaal Crisisplan VRZHZ Regionaal Crisisplan VRZHZ Algemeen Referentie: Regionaal Crisisplan VRZHZ Opgesteld door: Projectteam RCP Status: Versie 1.0 Datum: 16 juni 2011 Pagina 1/50 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 1.1 Doel...

Nadere informatie

Informatierol incident MKP/MKB in ZaWa Exporteert via de OVI tool vanuit GMS periodiek informatie opnieuw

Informatierol incident MKP/MKB in ZaWa Exporteert via de OVI tool vanuit GMS periodiek informatie opnieuw Meldkamer GRIP 1 t/m 4 Informatierol incident MKP/MKB in ZaWa Exporteert via de OVI tool vanuit GMS periodiek informatie opnieuw naar LCMS-Tekst. (Tijdens het verdere verloop van het incident werken MKP

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Onderzoek Zeer grote brand aan de Herenweg 6 te Houten op 25 juli 2015

Plan van Aanpak. Onderzoek Zeer grote brand aan de Herenweg 6 te Houten op 25 juli 2015 Plan van Aanpak Onderzoek Zeer grote brand aan de Herenweg 6 te Houten op 25 juli 2015 Inspectie Veiligheid en Justitie 7 september 2015 1. Inleiding Aanleiding Op zaterdag 25 juli 2015, omstreeks 15:40

Nadere informatie

December Deelproces Verslaglegging en archivering

December Deelproces Verslaglegging en archivering December 2006 Deelproces Verslaglegging en archivering Deelproces verslaglegging en archivering December 2006 Inhoudsopgave 1 Algemeen...2 2 Verslaglegging en dossiervorming...2 2.1 Doel...2 2.2 Doelgroep...2

Nadere informatie

Productbeschrijvingen generiek

Productbeschrijvingen generiek en generiek 108 Totaalbeeld Toelichting Het totaalbeeld is een informatieproduct dat wordt gegenereerd in de multidisciplinaire hoofdas van de crisisbeheersingsorganisatie in het landelijk crisismanagementsysteem

Nadere informatie

Raads informatiebrief (Bestuurlijke pijler)

Raads informatiebrief (Bestuurlijke pijler) gemeente Eindhoven Raadsnummer og.rzoso.ooz Inboeknummer osbstoooo3 Classificatienummer Do ssiernummer 439.102 2I december 2004 Raads informatiebrief (Bestuurlijke pijler) Betreft vaststelling van het

Nadere informatie

Bijlagenboek. Processen Bevolkingszorg

Bijlagenboek. Processen Bevolkingszorg Bijlagenboek Processen Bevolkingszorg Dit bijlagenboek is voor het laatst herzien op : 10-12-2013 Colofon Format: Bureau Bevolkingszorg Actualisatie: Bureau Bevolkingszorg Versie geschiedenis: Versiedatum

Nadere informatie

Zelfevaluatie-instrument. Handreiking evaluatie systeemoefeningen en GRIP 3/4-incidenten

Zelfevaluatie-instrument. Handreiking evaluatie systeemoefeningen en GRIP 3/4-incidenten Zelfevaluatie-instrument Handreiking evaluatie systeemoefeningen en GRIP 3/4-incidenten Inhoud Voorwoord 3 Algemeen 5 1.1 Inleiding 5 1.2 Beschrijving van de bijlagen op de website 7 1.3 Leeswijzer 9 1.4

Nadere informatie

GRIP 2, zeer grote brand Wieringerwerf 6 april 2017, gemeente Hollands Kroon

GRIP 2, zeer grote brand Wieringerwerf 6 april 2017, gemeente Hollands Kroon GRIP 2, zeer grote brand Wieringerwerf 6 april 2017, gemeente Hollands Kroon 1. Overzicht Incident 6 april 2017 Zeer grote brand, kringloopwinkel Saartje Gemeente Hollands Kroon GRIP 2 Omschrijving Op

Nadere informatie

Doorontwikkeling Bevolkingszorg Zaanstreek- Waterland 2016

Doorontwikkeling Bevolkingszorg Zaanstreek- Waterland 2016 Doorontwikkeling Bevolkingszorg Zaanstreek- Waterland 2016 Inleiding Bevolkingszorg ten tijde van een crisis of calamiteit zet zich in voor die mensen die betrokken zijn en die niet in staat zijn zichzelf

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek

Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek Reader bij e-learning basiskennis SIS Redactie: Sjan Martens 3 Foto omslag SIS is ingezet bij het kraanongeval

Nadere informatie

Managementsamenvatting Referentiekader. Netcentrische crisisbeheersing

Managementsamenvatting Referentiekader. Netcentrische crisisbeheersing Achtergrond In de eindrapportage van het RADAR-onderzoek uit 2009 constateerde de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid dat het overgrote deel van de veiligheidsregio s op het gebied van informatiemanagement

Nadere informatie

CONCEPT 7 maart 2008

CONCEPT 7 maart 2008 CONCEPT 7 maart 2008 Ontwerp voor het Besluit veiligheidsregio s Besluit van, houdende regels inzake de organisatie en de taken van de veiligheidsregio s en de gemeentelijke brandweer, alsmede de financiële

Nadere informatie

Sheets over SIS basisset voor presentaties

Sheets over SIS basisset voor presentaties Sheets over SIS basisset voor presentaties Bestemd voor regionale SIS-coördinatoren en andere experts die een selectie van de sheets kunnen gebruiken voor eigen presentaties Sjan Martens 16 juni 2016 Algemeen

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan VRZHZ

Regionaal Crisisplan VRZHZ Regionaal Crisisplan VRZHZ Versie 4.0 2015 Colofon: Dit document is tot stand gekomen in opdracht van het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Adres: Postbus 350 3300 AJ Dordrecht www.vrzhz.nl

Nadere informatie

Crisis besluit vorming / GRIP

Crisis besluit vorming / GRIP Crisis besluit vorming / GRIP Deze app beschrijft de crisisbesluitvormings structuur (GRIP-procedure) gezien vanuit standpunt OvD-P en SGBO/Actiecentrum politie. Bronnen: Infopunt Veiligheid/IFV Reacties

Nadere informatie

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman DE NIEUWE GHOR 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman De GHOR komt in de pubertijd 13 jaar WAT NU? Andere omgeving Nieuwe Rector Nieuwe conrectrice De werelden van zorg en veiligheid Wetgeving Departement Sturing

Nadere informatie

GRIP 1, zeer grote brand Venhuizen 30 mei 2017, gemeente Drechterland

GRIP 1, zeer grote brand Venhuizen 30 mei 2017, gemeente Drechterland GRIP 1, zeer grote brand Venhuizen 30 mei 2017, gemeente Drechterland 1. Overzicht Incident 30 mei 2017 Zeer grote brand, agrarisch bedrijf, Venhuizen Gemeente Drechterland GRIP 1 Omschrijving Op dinsdag

Nadere informatie

Regionaal crisisplan. Regionaal crisisplan Gelderland-Zuid 1

Regionaal crisisplan. Regionaal crisisplan Gelderland-Zuid 1 Regionaal crisisplan Regionaal crisisplan Gelderland-Zuid 1 Regionaal crisisplan Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Versie: 1.1, 7 juli 2011 In opdracht van: et algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Nadere informatie

Besluit veiligheidsregio s

Besluit veiligheidsregio s Besluit veiligheidsregio s Besluit veiligheidsregio s Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 In dit besluit wordt verstaan onder: commando plaats incident: commando plaats incident als bedoeld in

Nadere informatie