Kaders voor de GRIP in Groningen, Friesland en Drenthe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kaders voor de GRIP in Groningen, Friesland en Drenthe"

Transcriptie

1 Kaders voor de GRIP in Groningen, Friesland en Drenthe Johan Haasjes Vakspecialist Expertise Veiligheidsregio Groningen Versie april 2014 (definitief)

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 De opschalingsniveaus en het Regionaal Voorbereidingsteam De opschalingsniveaus 2.2 Het Regionaal Voorbereidingsteam (RVT) 4 3 De functies binnen de GRIP Toelichting 3.2 GRIP Voorbereidend Regionaal Voorbereidingsteam (RVT) 3.3 GRIP 1 - Het Commando Plaats Incident (CoPI) 3.3 GRIP 2 - Het Regionaal Operationeel Team (ROT) De stafsecties 3.6 GRIP 3 - Het Gemeentelijk Beleidsteam (GBT) 3.7 GRIP 4 Het Regionaal Beleidsteam (RBT) GRIP 5 Interregionaal OT en BT (IROT en IRBT) GRIP Rijk Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) 4 De huisvesting 9 5 De Leider CoPI en Operationeel Leider 9 6 De alarmering 10 7 De mandatering van de opschaling 11 8 De opschalingscriteria 11 9 De opkomsttijden De mandatering van de afschaling Tot besluit 13 Bijlage 1: Gebruikte afkortingen 14 Bijlage 2: Versiebeheer 15 2

3 1 Inleiding Eind 2011 heeft de Meldkamer Noord-Nederland haar deuren geopend. Eén meldkamer voor de regio s Groningen, Friesland en Drenthe. Om die meldkamer met succes te kunnen exploiteren was het noodzakelijk dat de drie noordelijke regio s hun procedures op elkaar afstemden. Niet alleen de procedures van de afzonderlijke disciplines, maar ook de multidisciplinaire procedures. Eén van de belangrijkste multidisciplinaire procedures zo niet de belangrijkste - is de Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdingsprocedure (GRIP). De regio s Groningen, Friesland en Drenthe kennen elk hun eigen GRIP. Hoewel de opschalingsniveaus binnen die GRIP s vergelijkbaar waren, waren er ook diverse verschillen te zien. Vanwege de komst van de Meldkamer Noord- Nederland was afstemming van die GRIP s dan ook gewenst. Voorliggende notitie geeft de kaders voor de GRIP s van de drie noordelijke regio s in aanloop naar en vanaf de komst van de Meldkamer Noord-Nederland. Benadrukt moet worden dat deze notitie niet als een soort GRIP voor het Noorden gelezen mag worden, maar slechts geldt als richtlijn. Elke regio legt namelijk zijn eigen GRIP vast in zijn eigen regionaal crisisplan. Afgesproken is echter wel dat iedere regio zich daarbij conformeert aan de richtlijnen zoals geformuleerd in dit document. Voor de samenstelling van de teams binnen de GRIP geldt een flexibel model; elke regio kan - binnen bepaalde kaders per opschalingsniveau aangeven welke partijen moeten worden gealarmeerd. De veiligheidsbureaus van de regio s Groningen, Drenthe en Friesland en de projectleiding van de Meldkamer Noord-Nederland hebben gedurende de ontwikkeling van deze kaders nauw met elkaar samengewerkt. Zij hebben eerst gekeken naar de huidige situatie en vervolgens op grond van onder meer de Wet veiligheidsregio s (Wvr), bijbeho-rende besluiten, het referentiekader GRIP en het Referentiekader Regionaal Crisisplan deze notitie opgesteld. Het resultaat is een richtlijn die met recht meldkamer-proof genoemd mag worden. 3

4 2 De opschalingsniveaus en het Regionaal Voorbereidingsteam In dit hoofdstuk komen de opschalingsniveaus binnen de GRIP aan de orde. Daarnaast wordt apart aandacht besteed aan het Regionaal Voorbereidingsteam. 2.1 De opschalingsniveaus De drie noordelijke regio s onderscheiden binnen hun GRIP vier opschalingsniveaus; GRIP 1 t/m 4. Al deze niveaus kunnen door de Meldkamer Noord-Nederland worden gealarmeerd. Daarnaast hanteren de regio s de term GRIP 0. Laatstgenoemd niveau is overigens uitsluitend bedoeld voor de afschaling. Afkondiging van GRIP 0 betekent dat er weer wordt overgegaan naar de dagelijkse gang van zaken. Hieronder wordt dit schematisch weergegeven. Op de samenstelling van de teams binnen de GRIP wordt in de volgende hoofdstukken nader ingegaan. Opschalingsniveaus GRIP 0 GRIP 1 t/m 4 GRIP 5 GRIP Rijk Figuur 1: de opschalingsniveaus Toelichting Er kan niet worden opgeschaald naar GRIP 0, maar wel naar worden afgeschaald. Daarmee wordt dan aangegeven dat weer wordt overgegaan naar de dagelijkse gang van zaken. Conform referentiekader GRIP. Conform rapport Eenheid in verscheidenheid Conform rapport Eenheid in verscheidenheid 2.2 Het Regionaal Voorbereidingsteam 1 Naast de formele opschalingsniveaus zoals in de vorige paragraaf benoemd, kennen de drie noordelijke regio s elk een zogenaamd Regionaal Voorbereidingsteam. Dit Regionaal Voorbereidingsteam voorziet in een omgeving waarbinnen de multidisciplinaire voorbereiding op op handen zijnde incidenten kan plaatsvinden. Hoewel het Regionaal Voorbereidingsteam formeel niet beschouwd wordt als opschalingsniveau, is toch afgesproken dat de Meldkamer Noord-Nederland het team alarmeert als één van de drie regio s daar om vraagt. 1 Naast de term Regionaal Voorbereidingsteam kan in dit verband ook de term GRIP Voorbereidend gebezigd worden. 4

5 3 De functies binnen de GRIP Het is - om fouten in de alarmering te voorkomen - cruciaal dat er op de Meldkamer Noord- Nederland een volstrekt helder beeld is van welke functies op welk moment moeten worden gealarmeerd 2. In dit hoofdstuk wordt dit voor de medewerkers van de meldkamer op een rijtje gezet. 3.1 Toelichting In dit hoofdstuk wordt in diverse schema s aangegeven welke disciplines als onderdeel van de GRIP moeten worden gealarmeerd. In die schema s wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de disciplines die in het hele noorden altijd worden gealarmeerd en anderzijds de disciplines waarvan de alarmering per regio verschilt. In de tabellen wordt onder het kopje aangegeven welke partijen in alle drie de noordelijke regio s altijd worden gealarmeerd. De in de schema s vermelde vertegenwoordigers van deze partijen worden in alle gevallen direct na afkondiging van het betreffende opschalingsniveau door de Meldkamer Noord-Nederland opgeroepen. Naast de partijen die in Groningen, Friesland en Drenthe altijd gealarmeerd worden, is ook in kaart gebracht waar de verschillen zitten. Dit heeft onder het kopje geleid tot een overzicht van partijen die een rol kunnen hebben binnen de GRIP, maar waarvan alarmering in de drie noordelijke regio s uiteenloopt. Iedere regio kan bij de Meldkamer Noord-Nederland aangeven welke van deze partijen altijd of incidenteel opgeroepen moeten kunnen worden. Als een regio kiest voor altijd alarmeren, dan wordt de betreffende partij in die regio bij alle incidenten na opschaling direct gealarmeerd. Als een regio wil dat een partij incidenteel wordt gealarmeerd, dan alarmeert de Meldkamer Noord-Nederland de betreffende partij alleen na een verzoek daartoe. 3.2 GRIP Voorbereidend - Regionaal Voorbereidingsteam (RVT) Voor het Regionaal Voorbereidingsteam (RVT) worden in beginsel dezelfde disciplines als die voor ROT opgeroepen. Die partijen waarvan een regio heeft aangegeven dat ze altijd gealarmeerd moeten worden voor het ROT, worden dus ook gealarmeerd voor het RVT. Per discipline wordt één persoon gealarmeerd. 3.3 GRIP 1 - Het Commando Plaats Incident (CoPI) In onderstaand schema wordt weergegeven welke functies voor het Commando Plaats Incident worden gealarmeerd. Daarbij wordt zoals gezegd - onderscheid gemaakt tussen die disciplines die in het hele noorden altijd worden gealarmeerd en de disciplines waarvan de alarmering per regio verschilt. Disciplines - Brandweer - Politie - GHOR - Gemeenten - Voorlichting - Informatiemanagement Functies - Leider CoPI - OvD Brandweerzorg - OvD Politiezorg - OvD Geneeskundige zorg - OvD Bevolkingszorg - Voorlichtingsfunctionaris - Informatiemanager - Plotter - Waterschappen - Crisispartners - Specialisten Figuur 2: de functies die voor het CoPI worden gealarmeerd - Vertegenwoordiger waterschappen - Vertegenwoordiger crisispartners - Specialisten Opgemerkt moet worden dat het Referentiekader Regionaal Crisisplan nog de functie Officier van Dienst Water en Scheepvaartzorg onderscheidt. In deze notitie wordt die beschouwd als één van de vertegenwoordigers crisispartners. 2 In Drenthe krijgt de crisisorganisatie na alarmering op een andere wijze zijn beslag dan in Groningen en Friesland. Waar nodig worden die bijzonderheden in deze notitie vermeld. 5

6 3.4 GRIP 2 - Het Regionaal Operationeel Team (ROT) Hieronder wordt op een rijtje gezet welke functies voor Regionaal Operationeel Team (ROT) worden gealarmeerd. Ook hier geldt het onderscheid tussen die partijen die in alle drie de regio s altijd worden gealarmeerd en de partijen waarvan de alarmering per regio verschilt. Zie voor een nadere toelichting paragraaf 3.1. Disciplines - Brandweer - Politie - GHOR - Gemeenten - Defensie (OVR) - Openbaar Ministerie - Informatiemanagement Functies - Operationeel Leider 3 - Algemeen commandant Brandweerzorg - Algemeen commandant Politiezorg - Algemeen commandant Geneeskundige zorg - Algemeen commandant Bevolkingszorg - Officier Veiligheidsregio Defensie - Vertegenwoordiger Openbaar Ministerie - Informatiemanager - Voorlichting - Waterschappen - Provincie - Crisispartners - Overige Figuur 3: de functies die voor het ROT worden gealarmeerd - Voorlichtingsfunctionaris - Vertegenwoordiger waterschappen - Vertegenwoordiger Provincie - Vertegenwoordiger crisispartners - Informatiecoördinator - Plotter - Notulist - Ondersteuner (beleid, techniek, telefonie, etc.) Opgemerkt moet worden dat het Referentiekader Regionaal Crisisplan nog de functie Algemeen Commandant Water en Scheepvaartzorg onderscheidt. In deze notitie wordt die beschouwd als één van de vertegenwoordigers crisispartners. NB - Tijdens acute crises worden in de regio Drenthe de in figuur 3 genoemde leidinggevenden gealarmeerd. De Operationeel Leider neemt daar namens deze leidinggevenden deel aan het crisisteam (zie paragraaf 3.5). De overige leidinggevenden nemen geen deel aan het crisisteam, maar zijn wel beschikbaar voor de eigen organisatie en overleg met de Operationeel Leider. 3.5 De stafsecties In de vorige paragraaf is de alarmering van het ROT besproken. Elke in het voorgaande schema vermelde algemeen commandant of vertegenwoordiger kan een monodisciplinaire stafsectie oproepen. 4 Het is voor de Meldkamer Noord-Nederland essentieel dat de functienamen binnen de stafsecties in elke regio hetzelfde zijn. Omdat de stafsecties formeel een monodisciplinaire verantwoordelijkheid zijn, wordt aanbevolen dat de verschillende disciplines de functienamen daarbinnen op elkaar afstemmen. Vooralsnog wordt ten behoeve van de alarmering voor alle functies binnen de stafsecties de algemene functienaam medewerker stafsectie gehanteerd. Indien de disciplines deze functienamen op enig moment willen specificeren, dan dienen ze daarbij uit te gaan van de functies zoals vermeld in het Referentiekader Regionaal Crisisplan. 3.6 GRIP 3 - Het gemeentelijk beleidsteam (GBT) In onderstaand schema wordt aangegeven welke functies er voor het Gemeentelijk Beleidsteam (GBT) worden gealarmeerd. 5 Ook hier geldt weer het onderscheid tussen de disciplines die in alle regio s altijd worden gealarmeerd en de disciplines waarvan de alarmering per regio verschilt. 3 Zorgt er waar nodig voor dat het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC) en de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) worden geïnformeerd over het incident. 4 Een (monodisciplinaire) stafsectie kan vanzelfsprekend ook onafhankelijk van het multidisciplinair opschalingsniveau worden gealarmeerd. 5 Het Besluit veiligheidsregio s (Bvr) schrijft voor dat leidinggevenden van de brandweer, politie, GHOR en gemeenten lid zijn van het GBT. De regio Drenthe heeft besloten om de Operationeel Leider in het crisisteam op te nemen. Zie paragraaf

7 Discipline - Gemeente - Openbaar Ministerie - Informatiemanagement - Brandweer - Politie - GHOR - Gemeente - Crisispartners - Overige adviseurs Figuur 4: de functies die voor het GBT worden gealarmeerd Functie - Burgemeester 6 - Officier van Justitie - Informatiemanager - Notulist - Operationeel Leider - Adviseur brandweerzorg 7 - Adviseur politiezorg - Adviseur geneeskundige zorg - Adviseur bevolkingszorg - Vertegenwoordiger Defensie - Vertegenwoordiger crisispartners (waaronder de waterschappen en de regionale rampenzender) - Communicatieadviseur - Adviseur crisisbeheersing (ARB) - Ambtenaar openbare orde en veiligheid (AOV) - Bestuurlijk adviseur NB - In de regio Drenthe wordt de verantwoordelijk bestuurder de burgemeester of voorzitter van de veiligheidsregio na alarmering ondersteund door een crisisteam, waarin de Operationeel Leider de leidinggevenden van de hulpdiensten vertegenwoordigt. Het crisisteam bestaat verder uit een communicatieadviseur en een bestuurlijk adviseur (gemeentesecretaris). 3.7 GRIP 4 - Het Regionaal Beleidsteam (RBT) In onderstaand schema wordt aangegeven welke functies er voor het Regionaal Beleidsteam (RBT) worden gealarmeerd. Organisatie - Betrokken gemeenten - Openbaar Ministerie - Betrokken waterschap - Informatiemanagement - Brandweer - Politie - GHOR - Gemeenten - Crisispartners - Overige adviseurs Figuur 5: de functies die voor het RBT worden gealarmeerd Functie - Voorzitter Veiligheidsregio - Burgemeesters - Hoofdofficier van Justitie - Operationeel Leider - Dijkgraaf - Informatiemanager - Notulist - Adviseur brandweerzorg - Adviseur politiezorg - Adviseur geneeskundige zorg - Adviseur bevolkingszorg - Vertegenwoordiger Defensie - Vertegenwoordiger crisispartners (waaronder de regionale rampenzender) - Communicatieadviseur - Bestuurlijk adviseur De lijst van partijen die in alle regio s altijd worden gealarmeerd, is gebaseerd op de functies die volgens het Referentiekader Regionaal Crisisplan én de Wet Veiligheidsregio s te allen tijde in het RBT moeten zijn vertegenwoordigd. Bovendien moet er conform het Besluit Veiligheidsregio s informatiemanagement in het RBT belegd zijn. Van de Operationeel Leider wordt in het Referentiekader Regionaal Crisisplan geen maar in de Wvr wél expliciete aanwezigheid gevraagd. De wet is 6 Zorgt er - conform op 25 januari 2010 gemaakte afspraken tussen de drie Commissarissen van de Koningin en de drie voorzitters Veiligheidsregio - voor dat Commissaris van de Koningin wordt geïnformeerd over het incident. 7 In zowel het GBT als het RBT zijn adviseurs actief. In de alarmeringssystemen moet de naam van het team aan deze functienamen worden toegevoegd om verwarring daarover te voorkomen. 7

8 vanzelfsprekend leading. De dijkgraaf moet volgens de Wvr worden uitgenodigd. Daarom is de dijkgraaf in dit overzicht eveneens opgenomen in de standaard alarmeringslijst GRIP 5 Interregionaal OT en BT (IROT en IRBT) Bij een ramp of crisis van meer dan regionale betekenis in situaties die niet al door specifieke regelgeving of afspraken worden afgedekt kunnen de betrokken veiligheidsregio s in samenwerking de interregionale rampenbestrijding en / of crisisbeheersing ter hand nemen. 9 Eén uitkomst van het bestuurlijk overleg tussen de betrokken regio s kan zijn dat er wordt besloten tot opschaling naar GRIP 5. Dit besluit wordt genomen als daarvoor de bestuurlijke of operationele noodzaak aanwezig is. In dat geval kondigen de betrokken regio s elk GRIP 4 af (met de teams zoals in de voorgaande paragrafen beschreven). Als er sprake is van een duidelijk brongebied, dan voert de veiligheidsregio waarin de bron van de ramp of crisis zich bevindt de coördinatie aangaande de bestuurlijke en operationele afhandeling van het incident. Als er geen duidelijk aanwijsbaar brongebied is, dan coördineert de veiligheidsregio die daarvoor in onderling overleg wordt aangewezen. Het is te overwegen de regio aan te wijzen die gezien de aard van het incident en de ontstane situatie het best geëquipeerd is. IROT De Operationeel Leider van de coördinerende veiligheidsregio treedt op als coördinerend Operationeel Leider. De operationeel leiders van de betrokken veiligheidsregio s houden op diens initiatief contact en bereiden gezamenlijk bestuurlijke besluitvorming voor. Ze fungeren daardoor als een virtueel interregionaal operationeel team (IROT). Overigens is het ook mogelijk om één van de betrokken ROT s aan te wijzen als IROT. De operationeel leider van het betreffende IROT fungeert dan als coördinerend operationeel leider (COL). IRBT De voorzitters van de betrokken veiligheidsregio s stellen een interregionaal beleidsteam (IRBT) in. Dit IRBT bestaat uit de voorzitters van de RBT s, ondersteund door de operationeel leiders van de betrokken regio s. Op uitnodiging kunnen andere van belang geachte functionarissen deelnemen aan het IRBT. De leden van het IRBT kunnen ervoor kiezen telefonisch (of virtueel ) te overleggen, maar kunnen ook besluiten bijeen te komen op de locatie van het RBT van de coördinerende regio. In alle gevallen wordt de beeldvorming van het IRBT door de coördinerende regio ondersteund met het LCMS. 3.9 GRIP Rijk ministeriële commissie Crisisbeheersing (MCCb) In situaties waarbij de nationale veiligheid in het geding is of kan zijn (wanneer vitale belangen van de Nederlandse staat en/of samenleving zodanig bedreigd worden dat er sprake is van potentiële maatschappelijke ontwrichting) en die vragen om sturing van het Rijk 10 kan worden opgeschaald naar GRIP Rijk. Het opschalingsniveau GRIP Rijk wordt afgekondigd door de ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb). GRIP Rijk kan worden afgekondigd in combinatie met alle overige opschalingsniveaus. In de notitie Eenheid in verscheidenheid is vastgelegd dat de landelijke crisisorganisatie (in casu de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing) via het Nationaal Crisiscentrum (NCC) communiceert met de regionale crisisorganisatie. Het NCC neemt daarvoor in eerste instantie altijd contact op met de calamiteitencoördinator op de meldkamer. Vervolgcontacten verlopen via afspraken op maat, maar zoveel mogelijk via de piketnummers van de operationeel leider en informatiemanager ROT. 8 Bij de werkzaamheden van zowel het GBT als het RBT kunnen de Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing van belang zijn. Het doel van de kaarten is een overzicht te krijgen van de bestuurlijke partijen in een sector ( keten ) en de rol die zij vervullen ten tijde van een crisis. De netwerkkaarten zijn te downloaden op 9 In de notitie Interregionale informatievoorziening in Groningen, Friesland en Drenthe is beschreven hoe de operationele en bestuurlijke informatielijnen in die gevallen lopen. 10 Een overzicht van incidenten waarbij de nationale veiligheid in het geding kan zijn is opgenomen in bijlage 2 van de notitie Eenheid in verscheidenheid. 8

9 4 De huisvesting In onderstaand schema wordt aangegeven waar de in het vorige hoofdstuk vermelde teams gehuisvest zijn. De huisvesting van de MCCb is geen verantwoordelijkheid van de regio s en blijft derhalve buiten beschouwing. Groningen Friesland Drenthe RVT: brandweerkazerne, Sontweg 10 te Groningen RVT: Regionaal Crisis Coördinatiecentrum (RCC), Noorderend 4 te Drachten RVT: Veiligheidsregio Drenthe, Mien Ruijsweg 1, 9408 KA Assen CoPI: ter plaatse CoPI: ter plaatse CoPI: ter plaatse ROT: brandweerkazerne, Sontweg 10 te Groningen IROT: virtueel of locatie ROT coördinerende regio. GBT: gemeentehuis betrokken gemeente (Stad Groningen: brandweerkazerne, Sontweg 10 te Groningen) RBT: brandweerkazerne, Sontweg 10 te Groningen IRBT: virtueel of locatie RBT coördinerende regio. Figuur 6: de huisvesting van de teams ROT: Regionaal Crisis Coördinatiecentrum (RCC) te Drachten 11 IROT: virtueel of locatie ROT coordinerende regio. GBT: gemeentehuis betrokken gemeente RBT: Regionaal Crisis Coördinatiecentrum (RCC), Noorderend 4 te Drachten IRBT: virtueel of locatie RBT coördinerende regio. ROT: gemeentehuis betrokken gemeente IROT: virtueel of locatie ROT coördinerende regio. GBT: gemeentehuis betrokken gemeente RBT: gemeentehuis, Noordersingel 33 te Assen IRBT: virtueel of locatie RBT coördinerende regio. 5 De Leider CoPI en Operationeel Leider In onderstaand schema wordt gedifferentieerd per regio - aangegeven welke disciplines de Leider CoPI en Operationeel Leider leveren. Overigens is het wat betreft de alarmering in principe niet van belang van welke disciplines deze functionarissen afkomstig zijn. Het gaat er in beginsel om dat achter een functie namen en bijbehorende bereikbaarheidsgegevens - hangen. De huidige situatie waarbij de brandweer in alle drie de regio s in eerste aanleg de Leider CoPI en de Operationeel Leider levert - kan derhalve ongewijzigd blijven. Om fouten van de meldkamer te voorkomen is het wel noodzakelijk dat regio s eventuele toekomstige wijzigingen actief met de Meldkamer Noord-Nederland communiceren. Groningen Friesland Drenthe Leider CoPI Brandweer (in eerste aanleg) of politie Brandweer (in eerste aanleg), politie of GHOR Brandweer (in eerste aanleg) of politie Operationeel Leider Brandweer (in eerste aanleg) of politie Brandweer (in eerste aanleg), politie of GHOR Brandweer (in eerste aanleg) of politie Figuur 7: de Leider CoPI en de Operationeel Leider 11 Het Regionaal Crisis Coördinatiecentrum (RCC) van de regio Friesland wordt gehuisvest in hetzelfde gebouw als de Meldkamer Noord-Nederland. 9

10 6 De alarmering De alarmering van de functies binnen de GRIP is een complex onderwerp. Het voert te ver om in deze notitie voor alle functies aan te geven hoe de Meldkamer Noord-Nederland deze zal moeten alarmeren. Een grondige analyse van onder andere de huidige functies, toekomstige functies en opkomstgarantie is daarvoor noodzakelijk. In de notitie Alarmeren van de GRIP in Groningen, Friesland en Drenthe is de alarmering verder uitgewerkt. Daarbij is uitgegaan van onderstaande uitgangspunten. P2000/OOV-Alert Uitgangspunt is dat harde piketfuncties primair via P2000 worden gealarmeerd. OOV-Alert fungeert daarbij als secundair systeem. Voor functies met vrije instroom geldt dat OOV-Alert wordt gehanteerd als primair alarmeringssysteem. De alarmering wordt echter nog verder gespecificeerd. Bereikbaarheidsgegevens Het spreekt vanzelf dat zodra de alarmeringsmiddelen zijn vastgesteld - de bereikbaarheidsgegevens van alle functionarissen binnen de GRIP bij de meldkamer moeten worden aangeleverd. De disciplines zijn ervoor verantwoordelijk dat de bereikbaarheidsgegevens van hun vertegenwoordigers binnen de GRIP actueel blijven. Informeren Afgesproken is dat de Meldkamer Noord-Nederland altijd de kernbezetting informeert van het team dat een niveau hoger opereert dan het op dat moment afgekondigde opschalingsniveau. Voorbeeld: als er GRIP 1 wordt afgekondigd dan brengt de Meldkamer Noord-Nederland de kernbezetting van het Regionaal Operationeel Team daar automatisch van op de hoogte. In het geval van GRIP 3 of GRIP 4 bestaat tevens de mogelijkheid om de regionale rampenzender een voorwaarschuwing te geven. Onderdelen separaat alarmeren Een incident kan met zich meebrengen dat slechts één of enkele disciplines hoeven op te schalen. Het moet mogelijk zijn de betreffende stafsecties te alarmeren zonder dat opschaling naar GRIP 2 noodzakelijk is. Ook moeten de multidisciplinaire teams - bijvoorbeeld vanwege een verzoek om bijstand los van elkaar kunnen worden gealarmeerd (dus alleen het CoPI of alleen het ROT). Door deze wijze van alarmeren ontstaat een flexibele rampenbestrijdingsorganisatie. Alarmering van het RVT Ondanks het feit dat het RVT formeel niet wordt beschouwd als opschalingsniveau, is toch afgesproken dat de Meldkamer Noord-Nederland het RVT alarmeert als een regio daar om vraagt. Overigens neemt dit niet weg dat elke regio ook zonder tussenkomst van de meldkamer het Regionaal Voorbereidingsteam bijeen kan roepen. Alarmering van het RBT De alarmering van de leden van het RBT is een aandachtspunt. Het gaat daarbij met name om het alarmeren van de burgemeesters van de getroffen gemeenten. De vraag is of een standaard alarmering bijvoorbeeld met behulp van OOV-Alert van deze personen volstaat. Wellicht is het noodzakelijk om de voorzitter van het RBT te alarmeren, die op zijn beurt de betrokken burgemeesters belt. Alarmering van het IROT en het IRBT Het IROT en het IRBT hoeven niet apart door de meldkamer te worden gealarmeerd. In de meeste gevallen is het instellen van een IROT en het IRBT namelijk een werkafspraak. Overigens kan het wel zo zijn dat de voorzitters van de betrokken veiligheidsregio s - na overleg volgens de in de notitie Interregionale informatievoorziening geschetste lijnen - in gezamenlijkheid besluiten dat het nodig is om op te schalen naar GRIP 5. In dat geval zullen de crisisorganisatie van de bron- en effectregio( s) moeten opschalen naar GRIP 4 en moeten de bijbehorende crisisteams dus worden gealarmeerd. De ergonomie van het systeem OOV-Alert Als aandachtspunt geldt de ergonomie van het systeem OOV-Alert; de gealarmeerde functionaris moet na het opnemen van de telefoon zo min mogelijk handelingen hoeven verrichten om de informatie over het incident en de opkomstlocatie te ontvangen. Dit is met name van belang omdat diverse personen meerdere functies vervullen. Het is nood-zakelijk dat deze personen weten in welke hoedanigheid zij zijn gealarmeerd en waar zij zich moeten melden. 10

11 7 De mandatering van de opschaling Voor een goede alarmering is het noodzakelijk dat volstrekt helder is welke functionarissen welk opschalingsniveau mogen afkondigen. Hieronder is dat schematisch weergegeven. Deze algemene mandatering die feitelijk een combinatie is van de regelingen die de drie regio s op dit moment al kennen - moet nog worden vastgelegd in een mandaatregeling voor de Meldkamer Noord- Nederland. Opschalingsniveau GRIP 1 GRIP 2 GRIP 3 GRIP 4 GRIP 5 Kan worden afgekondigd door - OvDB, OvDG of OvDP, Leider CoPI - Calamiteitencoördinator meldkamer 12 - Zoals bij GRIP 1 én: - RCvDB, AC Geneesk. zorg of hoger, eenheidsleiding politie - Burgemeester, RCvDB, AC Geneesk. zorg of hoger, eenheidsleiding politie - Voorzitter Veiligheidsregio, burgemeesters, RCvDB, AC Geneesk. zorg of hoger, eenheidsleiding politie - Voorzitters betrokken veiligheidsregio s (in onderling overleg) GRIP Rijk Figuur 8: de mandatering van de opschaling - Ministeriële Commissie Crisisbeheersing Daarnaast moet worden opgemerkt dat elke discipline die in het RVT is vertegenwoordigd het RVT bijeen kan roepen. Dit geschiedt al dan niet door tussenkomst van de Meldkamer Noord-Nederland. Tot slot is het zo dat in rampbestrijdingsplannen specifieke opschalingsmandaten zijn vastgelegd. De stellers van deze plannen moeten er zelf voor zorgen dat deze mandaten worden overgedragen aan de Meldkamer Noord-Nederland. 8 De opschalingscriteria Hieronder wordt per niveau binnen de GRIP op een rijtje gezet op grond van welke criteria er opgeschaald kan worden. Omdat de werkelijkheid zich niet in een limitatief rijtje laat vangen, gaat het natuurlijk slechts om een indicatieve beschrijving. Degene die gemandateerd is om op te schalen maakt uiteindelijk zijn of haar eigen afweging. Opschalingsniveau GRIP 1 GRIP 2 GRIP 3 GRIP 4 Criteria Bronbestrijding - Ernstig in omvang - Niet routinematig - Beperkt hulpverleningsgebied - Multidisciplinair - Maatregelen binnen het ongevalsgebied (brongebied) Ondersteuning CoPI noodzakelijk - Gecompliceerd van aard - Ernstig in omvang - Multidisciplinair - Vereist tactische coördinatie - Maatregelen binnen en buiten ongevalsgebied (bron- en effectgebied) Bedreiging van het welzijn van (grote groepen) van de bevolking - Langdurige bestrijding - Ernstige gevolgen voor de bevolking (bijv. door uitval vitale infrastructuur) - Forse materiële schade - Mogelijk veel doden en gewonden Gemeentegrensoverschrijdend, eventueel schaarste 12 De calamiteitencoördinator belt voorafgaand aan de opschaling met de leider of voorzitter van het betreffende crisisteam, tenzij de tijd dat niet toelaat. 11

12 - Volledige opschaling op bovengemeentelijk niveau - Langdurige bestrijding - Ernstige gevolgen voor de bevolking - Forse materiële schade - Mogelijk veel doden en gewonden - Coördinatie tussen gemeenten GRIP 5 GRIP Rijk Figuur 9: de opschalingscriteria Behoefte aan multidisciplinaire en bestuurlijke coördinatie bij een ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis in meerdere regio s of ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, waartoe de betrokken voorzitters VR in gezamenlijkheid besluiten omdat het bestuurlijk noodzakelijk Behoefte aan sturing door het Rijk in situaties waarbij de nationale veiligheid in het geding is of kan zijn 9 De opkomsttijden Uitgangspunt is dat de drie noordelijke regio s voldoen aan de opkomsttijden zoals vermeld in het Besluit Veiligheidsregio s. Voor de term opkomsttijd wordt in dit verband de volgende definitie gehanteerd: de periode tussen het moment waarop wordt besloten tot opschaling over te gaan en het moment waarop de onderdelen of functionarissen een aanvang maken met de uitvoering van hun taken. Omdat in voorkomende gevallen de wens van de minister redelijkerwijs niet haalbaar is, kan iedere regio beargumenteerd afwijken van deze opkomstnormen. Uitgangspunt is echter wel dat alle disciplines er zelf voor verantwoordelijk zijn dat hun vertegenwoordigers binnen de GRIP voldoen aan deze opkomsttijden. Onder meer om achteraf te kunnen bepalen in hoeverre de opkomsttijden zijn gehaald registreert de Meldkamer Noord-Nederland na een besluit tot opschaling het tijdstip waarop die opschaling voor het eerst bij de meldkamer is gemeld. Daarnaast wordt vastgelegd op welke moment de leden van de bij dit opschalingsniveau behorende teams zijn gealarmeerd. De registratie van de aankomsttijden van de leden van het CoPI geschiedt - waar mogelijk - binnen de meldkamer. De verantwoordelijkheid voor de registratie van de aankomsttijden van de leden het ROT, GBT, RBT en de stafsecties geschiedt binnen de betreffende gremia zelf. 10 De mandatering van de afschaling In hoofdstuk 6 is vastgelegd welke functionarissen naar welk niveau binnen de GRIP mogen afkondigen. Het is daarnaast essentieel om heldere afspraken te maken over de afschaling. Hieronder wordt per opschalingsniveau weergegeven welke functionaris dit niveau op enig moment weer mag afschalen. Opschalingsniveau GRIP 1 GRIP 2 GRIP 3 GRIP 4 GRIP 5 GRIP Rijk Figuur 10: de mandatering van de afschaling Kan worden afgeschaald door Leider CoPI Operationeel Leider Burgemeester Voorzitter Veiligheidsregio Voorzitters betrokken veiligheidsregio s (in onderling overleg) Ministeriële Commissie Crisisbeheersing 12

13 11 Tot besluit In het voorgaande zijn alle afspraken waar de GRIP s in de drie noordelijk regio s aan moeten voldoen op een rijtje gezet. Om deze notitie ook in de praktijk tot een succes te maken is nog een aantal stappen noodzakelijk. Hieronder komen de belangrijkste aan bod. De afspraken die in deze notitie zijn beschreven moeten worden gecommuniceerd aan de verschillende (operationele) partners in de drie noordelijke regio s. De veiligheidsbureaus nemen deze communicatie elk in eigen regio ter hand. De alarmeringsafspraken en aandachtspunten zoals die op hoofdlijnen in hoofdstuk 6 zijn beschreven zullen tot op functieniveau moeten worden uitgewerkt. Daarom is er een werkgroep ingericht, waarin alarmeringsspecialisten van de drie noordelijke regio s en de Meldkamer Noord- Nederland zijn vertegenwoordigd. Deze werkgroep legt verantwoording af aan een stuurgroep die bestaat uit dezelfde personen die betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling van deze notitie. Daarnaast dienen de verschillende disciplines binnen de GRIP ervoor te zorgen dat er afspraken worden gemaakt over de samenstelling van hun stafsecties. De functies die daarbinnen worden onderscheiden moeten in alle drie de regio s gelijk zijn. Verder zal de mandatering voor de op- en afschaling moeten worden vastgelegd in een algemene mandaatregeling. Deze regeling moet in iedere regio bestuurlijk worden vastgesteld. Benadrukt moet worden dat de beheerders van de rampbestrijdingsplannen in de drie noordelijk regio s ervoor moeten zorgen dat de daarin vermelde opschalingsmandaten waar nodig worden overgedragen aan de Meldkamer Noord-Nederland. Wanneer de laatste details zijn ingevuld zullen de afspraken in deze notitie moeten worden geïntroduceerd bij de medewerkers van de Meldkamer Noord-Nederland. Bezien wordt hoe dit het beste zijn beslag kan krijgen. 13

14 Bijlage 1: Gebruikte afkortingen AC COL CoPI GBT GHOR GRIP IRBT IROT MkNN OvD OL RBT RCvDB ROT RVT Algemeen Commandant Coördinerend Operationeel Leider Commando Plaats Incident Gemeentelijk Beleidsteam Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampenbestrijding Gecoördineerde Regionale IncidentenbestrijdingsProcedure Interregionaal Beleidsteam Interregionaal Operationeel Team Meldkamer Noord-Nederland Officier van Dienst Operationeel Leider Regionaal Beleidsteam Regionaal Commandant van Dienst Brandweer Regionaal Operationeel Team Regionaal Voorbereidingsteam 14

15 Bijlage 2: Versiebeheer Versie Datum Wijzigingen februari 2011 Notitie in concept vastgesteld door hoofden VB en MKNN maart 2011 Besloten tijdens overleg hoofden VB en MKNN om volgende wijzigingen en toevoeging door te voeren: - Vermelding Officier van Dienst Water- en Scheepvaartzorg (pagina 6, paragraaf 3.2) op verzoek van Veiligheidsbureau Fryslân; - Toevoeging voetnoot 2 (pagina 7) in verband met toezicht door IOOV; - Toevoeging voetnoot 5 (pagina 8) in verband met afspraken tussen CdK s en voorzitters VR; - Wijziging mandatering opschaling GHOR van HS-GHOR in HS- GHOR of hoger (pagina 12) op verzoek van GHOR Fryslân; - Toevoeging - waar mogelijk op pagina 13, tweede alinea, zesde regel op verzoek van Meldkamer Noord-Nederland februari 2012 Na overleg tussen regio s op 31 januari 2012 is tijdens het overleg hoofden VB en MKNN besloten om de volgende wijzigingen door te voeren: - Diverse actualiseringen (inleiding, vervanging term Communicator door OOV-Alert, etc.) in gehele document; Voetnoot over de term GRIP Voorbereidend (pagina 5, paragraaf 2.2); - In alle relevante functienamen de term liaison vervangen door de term vertegenwoordiger (gehele document); - Toevoeging zorg aan de functienamen OvD s drie parate diensten in het CoPI (pagina 6, paragraaf 3.2); - Functienaam Informatiemanager ROT aangepast in Informatiemanager (pagina 7, paragraaf 3.3); - Functienaam Hoofd Communicatie gewijzigd in Voorlichtingsfunctionaris (pagina 7, paragraaf 3.3); - Functienamen Informatiecoördinator, Plotter en Notulist toegevoegd (pagina 7, paragraaf 3.3); - Functienaam (Technische) Ondersteuners gewijzigd in Ondersteuner (beleid, techniek, telefonie, etc.) (pagina 7, paragraaf 3.3); - Passage Omdat worden vervangen door Omdat Crisisplan. Verwijderd figuur 4 (pagina 7, paragraaf 3.4); - Functienaam Adviseur Communicatie gewijzigd in Communicatieadviseur (pagina 8, paragraaf 3.5 en 3.6); - Functienaam Politiek bestuurlijk adviseur gewijzigd in Bestuurlijk adviseur (pagina 8, paragraaf 3.5 en 3.6) juni Versiebeheer naar bijlage 2 - Wijziging voetnoot 2 (pagina 5) - Toevoeging NB (pagina 6, paragraaf 3.3) - Toevoeging Defensie aan Officier Veiligheidsregio (pagina 6, paragraaf 3.3) - Toevoeging NB (pagina 7, paragraaf 3.5) - Wijziging voetnoot 5 (pagina 7) - Toevoeging voetnoot 7 (pagina 7) - Toevoeging Noorderend 4 (pagina 9, figuur 7) - Wijziging HS GHOR in AC Geneesk. zorg (pag. 11, figuur 9) - Toevoeging Ook.GHOR). (pagina 10) - Toevoeging voetnoot 9 (pagina 11) november Toevoeging burgemeesters bij mandatering opschaling GRIP 4 - Functies ARB en AOV apart benoemd, conform besluit overleg VB s en MkNN 6 maart 2013 (pagina 7) - Toevoeging GRIP 5 en GRIP Rijk (pagina 4, figuur 1) - Wijziging korpsleiding in eenheidsleiding (pagina 7) - Toevoeging vertegenwoordiger Defensie (pagina 7) - Toevoeging paragrafen 3.8 en 3.9 (pagina 8) - Toevoeging IROT EN IRBT (pagina 9, figuur 6) - Redactionele aanpassing alinea onderdelen separaat alarmeren (pagina 10) - Toevoeging alarmering van het IROT en IRBT (pagina 10) - Toevoeging GRIP 5 en GRIP Rijk (pagina 11, figuur 8) - Toevoeging GRIP 5 en GRIP Rijk (pagina 12, figuur 9 en 10) april Wijziging logo s VR Groningen en VR Drenthe (voorpagina) - Toevoeging voetnoot bestuurlijke netwerkkaarten (pagina 8) - Wijzing locatie RVT Drenthe (pagina 9) 15

1 De coördinatie van de inzet

1 De coördinatie van de inzet 1 De coördinatie van de inzet Zodra zich een incident voordoet of dreigt voor te doen, wordt de rampenbestrijdingsorganisatie via het proces van opschaling opgebouwd. Opschalen kan worden gedefinieerd

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Niveaus in de incident- en crisismanagementorganisatie... 1 1.1 Operationeel niveau...

Nadere informatie

GRIP-teams en kernbezetting

GRIP-teams en kernbezetting GR P Wat is GRIP? GRIP is de afkorting van Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure en staat voor: het snel en multidisciplinair organiseren van de juiste mensen en middelen die nodig

Nadere informatie

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk Al jaren is het de dagelijkse praktijk om bij grote, complexe incidenten op te schalen binnen de GRIP-structuur. Deze structuur beschrijft in vier fasen de organisatie

Nadere informatie

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Inhoudsopgave Grip op hulpverlening 4 Routinefase 6 GRIP 1 8 GRIP 2 12 GRIP 3 18 GRIP 4 24 Gebruikte afkortingen 30 4 Grip op hulpverlening Dit boekje bevat de samenvatting

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure

in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant 2011 Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure Someren Son en Breugel Valkenswaard Veldhoven Waalre Helmond Laarbeek Nuenen

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP)

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Inleiding Een goede coördinatie tussen betrokken hulpdiensten is bij de bestrijding van complexe incidenten van groot belang. Het model voor

Nadere informatie

GR Pop crisissituaties

GR Pop crisissituaties GR Pop crisissituaties De spil in crisisbeheersing Slagvaardig Tijdens een ramp of crisis moeten de inwoners van Fryslân kunnen rekenen op professionele hulp verleners, die snel paraat staan en weten wat

Nadere informatie

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2-0 Overzicht Samenvatting In dit deel is de Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings- Procedure (GRIP) Noord-Holland Noord

Nadere informatie

Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK

Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK Risico- en crisisbeheersing Brandweer Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GMK) Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK Wie

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD 2012 Inhoudsopgave Inleiding...2 Bedrijfsprocessen...2 Regionaal Beleidsteam...6 Gemeentelijk Beleidsteam...10 Regionaal Operationeel Team...12

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan Definitief vastgesteld op 04-07-2014

Regionaal Crisisplan Definitief vastgesteld op 04-07-2014 Regionaal Crisisplan Definitief vastgesteld op 04-07-2014 Pagina 2 van 25 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 1.1 Een levend document voor een dynamische wereld 3 1.2 Doel en kader van het Regionaal

Nadere informatie

Crisis besluit vorming / GRIP

Crisis besluit vorming / GRIP Crisis besluit vorming / GRIP Deze app beschrijft de crisisbesluitvormings structuur (GRIP-procedure) gezien vanuit standpunt OvD-P en SGBO/Actiecentrum politie. Bronnen: Infopunt Veiligheid/IFV Reacties

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan VRD

Regionaal Crisisplan VRD Regionaal Crisisplan VRD Veiligheidsregio Drenthe Datum: juli 2014 2/37 Inhoud 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Wettelijk en procedureel kader regionale crisisbeheersing... 3 1.3 Definitie crisis...

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure GRIP) bijlage van het Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Twente

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure GRIP) bijlage van het Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Twente Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure GRIP) bijlage van het Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Twente Autorisatie OPSTELLERS: Barrett,Annelies Voorde ten, Jaqueline BIJDRAGE IN DE

Nadere informatie

Beschrijving Incident- en crisismanagementorganen Drenthe/Assen

Beschrijving Incident- en crisismanagementorganen Drenthe/Assen Beschrijving Incident- en crisismanagementorganen Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave: Inleiding... 2 1 Motorkapoverleg (MKO)... 2 2 Commando Plaats Incident (CoPI)... 2 2.1 Taken... 3 2.2 Bemensing...

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan. Deel 1

Regionaal Crisisplan. Deel 1 Regionaal Crisisplan Deel 1 Regionaal Crisisplan Deel 1 Veiligheidsregio Hollands Midden Datum: Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Voorwaardenscheppende processen... 3 2.1 Melden en alarmeren... 3 2.2 Op- en afschalen...

Nadere informatie

Aan Regiegroep 17.02.2014. Aan Veiligheidsdirectie 27.02.2014. Goedkeuring Dagelijks bestuur 26.03.2014. Vaststelling Algemeen Bestuur 09.04.

Aan Regiegroep 17.02.2014. Aan Veiligheidsdirectie 27.02.2014. Goedkeuring Dagelijks bestuur 26.03.2014. Vaststelling Algemeen Bestuur 09.04. Voorstel CONCEPT AGP 12 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 9 april 2014 Bijlage : 1 Steller : Ruud Huveneers Onderwerp : Continuïteitsplan sleutelfunctionarissen hoofdstructuur Algemene toelichting De Veiligheidsregio

Nadere informatie

Crisismanagement Groningen. Basismodule

Crisismanagement Groningen. Basismodule Crisismanagement Groningen Basismodule Doel van de module Kennismaken met crisismanagement Groningen Inzicht krijgen in rollen en taken Beeld krijgen bij samenwerken in de crisis-organisatie Programma

Nadere informatie

VRHM REGIONAAL CRISISPLAN

VRHM REGIONAAL CRISISPLAN VRHM REGIONAAL CRISISPLAN Inhoud 1. Inleiding 4 2. Voorwaardenscheppende processen 6 2.1 Melden en alarmeren 6 2.2 Op- en afschalen 7 2.3 Leiding en coördinatie 8 2.4 Informatiemanagement 9 3. Beschrijving

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan 2012

Regionaal Crisisplan 2012 Regionaal Crisisplan 2012 ------------- 2016 Colofon: Dit document is tot stand gekomen in opdracht van de veiligheidsdirectie van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Adres: Veiligheidsregio Midden-

Nadere informatie

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage.

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage. Voorstel AGP 10 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 3 november 2014 Bijlagen : 1 Steller : Christel Verschuren Onderwerp : Regionaal Crisisplan 2014 Algemene toelichting Aanleiding Voor u ligt het. Veiligheidsregio

Nadere informatie

In the hot seat. NIBHV Ede 24 november 2015. de crisis samen de baas

In the hot seat. NIBHV Ede 24 november 2015. de crisis samen de baas In the hot seat NIBHV Ede 24 november 2015 de crisis samen de baas Programma: Inleiding workshop Film: Samenwerking tijdens een GRIP incident Sitting in the hot seat: CoPI Even voorstellen Ymko Attema

Nadere informatie

GRIP 5 en GRIP Rijk. Opsteller. Multidisciplinaire projectgroep o.l.v. team Kennis VrZW Versie 1.0 Ingangsdatum 1 juli 2014 Status

GRIP 5 en GRIP Rijk. Opsteller. Multidisciplinaire projectgroep o.l.v. team Kennis VrZW Versie 1.0 Ingangsdatum 1 juli 2014 Status GRIP 5 en GRIP Rijk Opsteller Multidisciplinaire projectgroep o.l.v. team Kennis VrZW Versie 1.0 Ingangsdatum 1 juli 2014 Status Definitief Vaststelling door / datum Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Groningen

Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Groningen Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Groningen (definitief) Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1 Inleiding...3 1.1 Een levend document voor een dynamische wereld... 3 1.2 Doel en kader van het Regionaal

Nadere informatie

CRISISPLAN Veiligheidsregio Kennemerland 2015

CRISISPLAN Veiligheidsregio Kennemerland 2015 CRISISPLAN Veiligheidsregio Kennemerland 2015 VASTGESTELD DOOR AB 16 FEBRUARI 2015 INGANGSDATUM 1 APRIL 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 4 1. Crisisbeheersing... 7 1.1. Kaders... 7 1.2.

Nadere informatie

Beschrijving GRIP 0 t/m 4

Beschrijving GRIP 0 t/m 4 RCP pocket Beschrijving GRIP 0 t/m 4 GRIP GRIP 0 Kenmerken incident Normaal dagelijkse werkwijzen van de hulpdiensten Afstemming in motorkapoverleg Dreigingsfase Preparatiestaf Aanwijzingen voor het ontstaan

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan

Regionaal Crisisplan Regionaal Crisisplan Titel : Regionaal Crisisplan Bestandslocatie : G:\Staf\Vastgestelde documenten Versie : 3.0 Datum : 14 november 2011 Samenstellers : Projectgroep Regionaal Crisisplan Status : definitief

Nadere informatie

R E G I O N A A L C R I S I S P L A N V E I L I G H E I D S - R E G I O F R Y S L Â N

R E G I O N A A L C R I S I S P L A N V E I L I G H E I D S - R E G I O F R Y S L Â N R E G I O N A A L C R I S I S P L A N V E I L I G H E I D S - R E G I O F R Y S L Â N 2016 2019, ingangsdatum 1 januari 2016 Versie: 1.2 Concept Auteur: afdeling Crisisbeheersing Beheerstabel Beheerder

Nadere informatie

B1 - Basisplan en hoofdprocessen Inleiding en leeswijzer

B1 - Basisplan en hoofdprocessen Inleiding en leeswijzer B1 - Basisplan en hoofdprocessen B1 0 Inleiding en leeswijzer Inleiding In het basisplan ligt het accent op de bestuurlijke, organisatorische en coördinerende elementen bij het bestrijden van een ramp

Nadere informatie

Zeeuwse GRIP 2011 Gecoördineerde Regionale IncidentenbestrijdingsProcedure Veiligheidsregio Zeeland

Zeeuwse GRIP 2011 Gecoördineerde Regionale IncidentenbestrijdingsProcedure Veiligheidsregio Zeeland Zeeuwse GRIP 2011 Gecoördineerde Regionale IncidentenbestrijdingsProcedure Veiligheidsregio Zeeland versie 3.0 28 sep 2011 definitief i Versie- en wijzigingsbeheer Opsteller Projectleider Regionaal Crisisplan

Nadere informatie

Functies en teams in de rampenbestrijding

Functies en teams in de rampenbestrijding B Functies en teams in de rampenbestrijding De burgemeester - De burgemeester heeft de eindverantwoordelijkheid voor en de algehele leiding bij het bestrijden van incidenten in de eigen gemeente; - De

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE REGIONALE INCIDENTENBESTRIJDINGSPROCEDURE ROTTERDAM-RIJNMOND

GECOÖRDINEERDE REGIONALE INCIDENTENBESTRIJDINGSPROCEDURE ROTTERDAM-RIJNMOND GECOÖRDINEERDE REGIONALE INCIDENTENBESTRIJDINGSPROCEDURE ROTTERDAM-RIJNMOND Colofon Dit document is tot stand gekomen onder regie van de afdeling Crisisbeheersing. Adres Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Nadere informatie

GRIP 2, brand bedrijfsverzamelgebouw 10 maart 2016, gemeente Medemblik

GRIP 2, brand bedrijfsverzamelgebouw 10 maart 2016, gemeente Medemblik GRIP 2, brand bedrijfsverzamelgebouw 10 maart 2016, gemeente Medemblik Quickscan brand bedrijfsverzamelgebouw Medemblik, 10 maart 2016 Incident 10 maart 2016 Brand in een bedrijfsverzamelgebouw aan de

Nadere informatie

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Crisismodel GHOR Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Status Definitief Besluit Raad DPG d.d. 26 april 2013 Beheer PGVN

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan 2012-2016 VRMWB. Regionaal Crisisplan 2012-2016

Regionaal Crisisplan 2012-2016 VRMWB. Regionaal Crisisplan 2012-2016 Regionaal Crisisplan 2012-2016 1 2 Voorwoord De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant omvat een gebied met veel uiteenlopende risico s. Veel ramp- en crisisscenario s kunnen zich potentieel in onze

Nadere informatie

Rapport. Crisisbeheersing. Datum 29 maart 2013. Status Definitief REGIONAAL CRISISPLAN. Versie 1.0. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Rapport. Crisisbeheersing. Datum 29 maart 2013. Status Definitief REGIONAAL CRISISPLAN. Versie 1.0. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Rapport Crisisbeheersing REGIONAAL CRISISPLAN Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Datum 29 maart 2013 Status Definitief Versie 1.0 Colofon Opdrachtgever Veiligheidsbureau Brabant-Zuidoost Auteur(s) Deel

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: BVJL11. Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: BVJL11. Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord Zaaknummer: BVJL11 Onderwerp Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord Collegevoorstel Inleiding Met de vaststelling van de Wet veiligheidsregio s heeft de veiligheidsregio Brabant-Noord de verplichting

Nadere informatie

GRIP 2, brand industriepand Alkmaar 30 april 2016, gemeente Alkmaar

GRIP 2, brand industriepand Alkmaar 30 april 2016, gemeente Alkmaar GRIP 2, brand industriepand Alkmaar 30 april 2016, gemeente Alkmaar Quickscan GRIP 2, brand industriepand Alkmaar, 30 april 2016 Incident 30 april 2016 Brand in een industriehal aan de Noorderkade-Noorderstraat

Nadere informatie

Beschrijving van de organisatie, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Beschrijving van de organisatie, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Beschrijving van de organisatie, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. 1 Inhoud Processen per kolom / hulpdienst Netcentrisch werken GRIP-opschaling

Nadere informatie

Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant. Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg

Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant. Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg Colofon Opdrachtgever dhr. H.A.M. Arkesteijn Auteur(s) mw. D. Aarts dhr. B.M.J. Peute Versie geschiedenis: Versiedatum Veranderingen

Nadere informatie

Over dit document... 4. Hoofdstuk 1 Inleiding... 6 Landelijke en regionale uitgangspunten... 8

Over dit document... 4. Hoofdstuk 1 Inleiding... 6 Landelijke en regionale uitgangspunten... 8 1 Inhoud Over dit document... 4 Hoofdstuk 1 Inleiding... 6 Landelijke en regionale uitgangspunten... 8 Hoofdstuk 2 Uitgangspunten... 8 Processen rampenbestrijding en crisisbeheersing... 9 Processen en

Nadere informatie

Bijlage A bij voorstel Systeemoefening VRU 2013

Bijlage A bij voorstel Systeemoefening VRU 2013 Bijlage A bij voorstel Systeemoefening VRU 2013 1 Rapportage Systeemoefening VRU 4 december 2013 2 Inleiding Voor u ligt het ingevulde toetsingskader van de Inspectie Veiligheid & Justitie (IV&J). De gegevens,

Nadere informatie

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman DE NIEUWE GHOR 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman De GHOR komt in de pubertijd 13 jaar WAT NU? Andere omgeving Nieuwe Rector Nieuwe conrectrice De werelden van zorg en veiligheid Wetgeving Departement Sturing

Nadere informatie

Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s

Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s De 8 meest gestelde vragen Infopunt Veiligheid Al langer wordt algemeen erkend dat de bestrijding van rampen en crisis niet binnen de eigen

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan. Veiligheidsregio Haaglanden

Regionaal Crisisplan. Veiligheidsregio Haaglanden 1 Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Haaglanden Door: Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing Haaglanden Brandweer Haaglanden Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Haaglanden Politie Haaglanden

Nadere informatie

Crisisplan VRZL. Vastgesteld door het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL)

Crisisplan VRZL. Vastgesteld door het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) Crisisplan VRZL Vastgesteld door het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) Colofon Documentnaam Crisisplan VRZL Korte inhoud Dit document beschrijft de algemene organisatie en aanpak

Nadere informatie

REGIONAAL CRISISPLAN

REGIONAAL CRISISPLAN REGIONAAL CRISISPLAN 2012-2016 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant REGIONAAL CRISISPLAN 2012-2016 Versie juli 2014 - Deze pagina is bewust leeg gelaten - 2 Voorwoord De Veiligheidsregio Midden- en

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan Haaglanden

Regionaal Crisisplan Haaglanden Regionaal Crisisplan Haaglanden 2016-2019 Regionaal Crisisplan Haaglanden 2016-2019 t.b.v. multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing Regionaal Crisisplan Haaglanden 2016-2019 t.b.v. multidisciplinaire

Nadere informatie

Regionaal crisisplan. Regionaal crisisplan Gelderland-Zuid 1

Regionaal crisisplan. Regionaal crisisplan Gelderland-Zuid 1 Regionaal crisisplan Regionaal crisisplan Gelderland-Zuid 1 Regionaal crisisplan Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Versie: 1.2, 27 januari 2014 In opdracht van: et algemeen bestuur van de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Regionaal crisisplan. Regionaal crisisplan Gelderland-Zuid 1

Regionaal crisisplan. Regionaal crisisplan Gelderland-Zuid 1 Regionaal crisisplan Regionaal crisisplan Gelderland-Zuid 1 Regionaal crisisplan Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Versie: 1.1, 7 juli 2011 In opdracht van: et algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Nadere informatie

Colofon. Opdrachtgever Veiligheidsbureau Brabant-Zuidoost

Colofon. Opdrachtgever Veiligheidsbureau Brabant-Zuidoost Colofon Opdrachtgever Veiligheidsbureau Brabant-Zuidoost Auteur(s) Projectgroep crisisplan Anton Aerts, vertegenwoordiger Politie Henk Arkesteijn, vertegenwoordiger Gemeenten Paul van Dooren, vertegenwoordiger

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Nummer: B11-18866. Punt 10 van de agenda voor de vergadering van 10 april 2012. Onderwerp Voorstel inzake Kadernota Veiligheid.

Voorstel aan de raad. Nummer: B11-18866. Punt 10 van de agenda voor de vergadering van 10 april 2012. Onderwerp Voorstel inzake Kadernota Veiligheid. Voorstel aan de raad Nummer: B11-18866 Punt 10 van de agenda voor de vergadering van 10 april 2012. Onderwerp Voorstel inzake Kadernota Veiligheid. Wordt nagezonden. 1 Inhoud Over dit document... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan VRD

Regionaal Crisisplan VRD Regionaal Crisisplan VRD Werkgroep MOV Datum: mei 2011 Versienummer 0.7 (concept) 2/29 1. INLEIDING 1.1 Inleiding De Wet veiligheidsregio s stelt eisen aan de regionale crisisbeheersing. Om daaraan te

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan Haaglanden. Regionaal

Regionaal Crisisplan Haaglanden. Regionaal Regionaal Crisisplan Haaglanden Regionaal Crisisplan Haaglanden Regionaal Crisisplan Haaglanden t.b.v. multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing Door: Brandweer Haaglanden GHOR Haaglanden

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan VRZHZ

Regionaal Crisisplan VRZHZ Regionaal Crisisplan VRZHZ Versie 4.0 2015 Colofon: Dit document is tot stand gekomen in opdracht van het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Adres: Postbus 350 3300 AJ Dordrecht www.vrzhz.nl

Nadere informatie

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen Toetsingskader en positiebepalingssystematiek (definitieve versie) Inhoudsopgave Inleiding. Verdeling in oordeel, hoofdonderwerpen, onderwerpen, hoofd- en subaspecten. Banden voor positiebepaling. Prestatieniveaus.

Nadere informatie

REGIONAAL CRISISPLAN FRYSLÂN

REGIONAAL CRISISPLAN FRYSLÂN REGIONAAL CRISISPLAN FRYSLÂN Maart 2012 Autorisatie Opdrachtgever Opsteller AB S. Ververs Versiegegevens Versie Datum Verzonden aan Met als doel 0.2 10 oktober Werkoverleg Brandweer & Veiligheid vaststelling

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan We werken vanuit de behoefte. Zorg voor veiligheid

Regionaal Crisisplan We werken vanuit de behoefte. Zorg voor veiligheid Regionaal Crisisplan 2016-2019 We werken vanuit de behoefte Zorg voor veiligheid Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Uitgangspunten...3 2. Bevoegdheden...4 2.2 Bestuurlijke verantwoordelijkheden binnen

Nadere informatie

Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo)

Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo) Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo) Erratum Calamiteitencoördinator (CaCo) Dit erratum geeft invulling aan de huidige taakopvatting en werkwijze van de CaCo en dient

Nadere informatie

GRIP regeling VRMWB. Grip-regeling

GRIP regeling VRMWB. Grip-regeling Grip-regeling 2012-2016 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 1.1 Wet- en regelgeving 6 1.1.1 Regionaal Crisisplan 6 1.2 Doelgroep 6 2. GRIP 7 2.1 Introductie 7 2.2 Uitgangspunten 7 2.3 Organieke structuur

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan Utrecht 2014-2017

Regionaal Crisisplan Utrecht 2014-2017 Regionaal Crisisplan Utrecht 2014-2017 Regionaal Crisisplan Utrecht Opgesteld door: projectteam crisisplan, samengesteld uit deelnemers vanuit gemeenten, politie, RMC, waterschappen, VRU Het beheer van

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. Veiligheidsregio Groningen. Agendapunt 10. 10 april 2015. Testrapport systeemtest

Algemeen Bestuur. Veiligheidsregio Groningen. Agendapunt 10. 10 april 2015. Testrapport systeemtest Agendapunt 10 Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen 10 april 2015 Testrapport systeemtest Tijdens de systeemtest op 21 november 2014 is een foto van de rampenbestrijdingsorganisatie in de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Handboekje crisisorganisatie. Versie: oktober 2010

Handboekje crisisorganisatie. Versie: oktober 2010 Handboekje crisisorganisatie Versie: oktober 2010 2 Crisisorganisatie 3 Voor het bestrijden en beheersen van grootschalige incidenten of rampen moet de hulpverleningsorganisatie binnen korte tijd kunnen

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Colofon: Dit document is tot stand gekomen in opdracht van Het bestuur van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Colofon: Dit document is tot stand gekomen in opdracht van Het bestuur van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Colofon: Dit document is tot stand gekomen in opdracht van Het bestuur van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Adres: Postbus 350 3300 AJ Dordrecht www.vrzhz.nl Druk: versie 3.0 september 2013 Beheer: Het

Nadere informatie

Rapportage Systeemtest 2016

Rapportage Systeemtest 2016 Rapportage Systeemtest 2016 De resultaten van de veiligheidsregio Fryslân 25-08-2016 Datum publicatie november 2016 Versie: 0.4 Contactpersonen: E. Leentvaar en S. Bastiaans INHOUDSOPGAVE Wat zegt de rapportage?...

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan VRZHZ

Regionaal Crisisplan VRZHZ Regionaal Crisisplan VRZHZ Algemeen Referentie: Regionaal Crisisplan VRZHZ Opgesteld door: Projectteam RCP Status: Versie 1.0 Datum: 16 juni 2011 Pagina 1/50 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 1.1 Doel...

Nadere informatie

Brandweer GHOR Politie Gemeenten. Crisisplan IJsselland 2015-2018. Veiligheid: voor elkaar

Brandweer GHOR Politie Gemeenten. Crisisplan IJsselland 2015-2018. Veiligheid: voor elkaar Brandweer GHOR Politie Gemeenten Crisisplan IJsselland 2015-2018 Veiligheid: voor elkaar 2 Crisisplan IJsselland 2015-2018 Inhoud Voorwoord 5 1 Algemeen 7 1.1 Risicoprofiel 7 1.2 Doel en toepassing 8 1.3

Nadere informatie

Raads informatiebrief (Bestuurlijke pijler)

Raads informatiebrief (Bestuurlijke pijler) gemeente Eindhoven Raadsnummer og.rzoso.ooz Inboeknummer osbstoooo3 Classificatienummer Do ssiernummer 439.102 2I december 2004 Raads informatiebrief (Bestuurlijke pijler) Betreft vaststelling van het

Nadere informatie

Bijstand, militaire steunverlening en ondersteuning aan bevolkingszorg

Bijstand, militaire steunverlening en ondersteuning aan bevolkingszorg Bijstand, militaire steunverlening en ondersteuning aan bevolkingszorg Het Landelijke Operationeel Coördinatiecentrum ondersteunt de Minister van Veiligheid en Justitie, veiligheidsregio s, gemeenten en

Nadere informatie

Deel B1 - Basisplan. Dit deel behandelt de volgende onderwerpen:

Deel B1 - Basisplan. Dit deel behandelt de volgende onderwerpen: B1 Inleiding en leeswijzer Deel B1 - Basisplan Inleiding In het basisplan ligt het accent op de bestuurlijke, organisatorische en coördinerende elementen bij het bestrijden van een ramp en de terugkeer

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan. Veiligheidsregio. Zuid-Limburg 2012-2015

Regionaal Crisisplan. Veiligheidsregio. Zuid-Limburg 2012-2015 Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Zuid-Limburg 2012-2015 Documentbeheer Opdrachtgever Algemeen Bestuur (conform artikel 16 Wet veiligheidsregio's) Portefeuillehouder J. Som Proceseigenaar G. v. Klaveren

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W-nr. 07.0754, d.d. 10 juli 2007 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Wijziging gemeentelijke rampenbestrijdingsorganisatie: (GRIP-procedure en Alarmeringsverantwoordelijkheid) BESLUITEN Behoudens advies

Nadere informatie

GEMEENTE VALKEN SWAARD

GEMEENTE VALKEN SWAARD GEMEENTE VALKEN SWAARD Postbus 10100 aan de leden van de raad van de gemeente Valkenswaard (040) 208 34 44 (040) 204 58 90 Kenmerk: Onderwerp: Behandeld door. Bijlage: Datum: 10uit07530 brand 21 juli 2010

Nadere informatie

GRIP Zeeland. Veiligheidsregio Zeeland. Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure. (afgeleid van het landelijke referentiekader GRIP)

GRIP Zeeland. Veiligheidsregio Zeeland. Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure. (afgeleid van het landelijke referentiekader GRIP) Veiligheidsregio Zeeland Vijf V s van Veiligheid Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure GRIP Zeeland (afgeleid van het landelijke referentiekader GRIP) Voorkomen Wij signaleren risico

Nadere informatie

Omgevingszorg. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg

Omgevingszorg. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Omgevingszorg Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Omgevingszorg Handboek Bevolkingszorg Deel D Datum: Kenmerk: Auteurs: Werkgroep Regionaal Crisisplan Bevolkingszorg Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

DOEN WAAR JE GOED IN BENT. De crisisorganisatie in Drenthe op hoofdlijnen

DOEN WAAR JE GOED IN BENT. De crisisorganisatie in Drenthe op hoofdlijnen DOEN WAAR JE GOED IN BENT De crisisorganisatie in Drenthe op hoofdlijnen DIT MOET ANDERS In 2009 besloot het bestuur van de Veiligheidsregio Drenthe om crisisbeheersing op een andere manier vorm te geven

Nadere informatie

Rol van de veiligheidsregio bij terrorismegevolgbestrijding. Paul Verlaan, Directeur Veiligheidsregio Brabant-Noord/ Brandweer Brabant-Noord

Rol van de veiligheidsregio bij terrorismegevolgbestrijding. Paul Verlaan, Directeur Veiligheidsregio Brabant-Noord/ Brandweer Brabant-Noord Rol van de veiligheidsregio bij terrorismegevolgbestrijding Paul Verlaan, Directeur Veiligheidsregio Brabant-Noord/ Brandweer Brabant-Noord Inhoud Veiligheidsregio algemeen Rol van de veiligheidsregio

Nadere informatie

Regionaal crisisplan Regionaal beleidsplan. Regionaal risicoprofiel. Regionaal crisisplan

Regionaal crisisplan Regionaal beleidsplan. Regionaal risicoprofiel. Regionaal crisisplan Regionaal crisisplan 2016-2019 Regionaal risicoprofiel Regionaal beleidsplan Regionaal crisisplan Regionaal crisisplan Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Versie: 2.0, 13 april 2017 In opdracht van: et algemeen

Nadere informatie

GRIP 1, ongeval gevaarlijke stoffen (OGS) Alkmaar 17 mei 2016, gemeente Alkmaar

GRIP 1, ongeval gevaarlijke stoffen (OGS) Alkmaar 17 mei 2016, gemeente Alkmaar GRIP 1, ongeval gevaarlijke stoffen (OGS) Alkmaar 17 mei 2016, gemeente Alkmaar Quickscan GRIP 1, OGS Alkmaar, 17 mei 2016 Incident 17 mei 2016 Ongeval gevaarlijke stoffen aan de Kogerpolder 10, Starnmeer

Nadere informatie

Op grond van de waarnemen en getoetst aan het toetsingskader van de Inspectie Veiligheid en Justitie wordt het volgende geconcludeerd:

Op grond van de waarnemen en getoetst aan het toetsingskader van de Inspectie Veiligheid en Justitie wordt het volgende geconcludeerd: Voorstel CONCEPT AGP 4 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 6 november 2013 Bijlage : 1. Steller : PBMJW de Vet Onderwerp : Evaluatie systeemoefening 2013 Algemene toelichting In april 2013 is door de Inspectie

Nadere informatie

06-20094781. Van: S. Kempink Tel.nr. : Datum: 6 mei 2014. Nummer: 14A.00335. Team: Jeugd, leefbaarheid en veiligheid. Tekenstukken: Nee Afschrift aan:

06-20094781. Van: S. Kempink Tel.nr. : Datum: 6 mei 2014. Nummer: 14A.00335. Team: Jeugd, leefbaarheid en veiligheid. Tekenstukken: Nee Afschrift aan: VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: S. Kempink Tel.nr. : Datum: 6 mei 2014 Tekenstukken: Nee Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): N.v.t. 06-20094781 Team: Jeugd, leefbaarheid en veiligheid

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan Utrecht

Regionaal Crisisplan Utrecht Regionaal Crisisplan Utrecht 2014-2017 Regionaal Crisisplan Utrecht Opgesteld door: projectteam crisisplan, samengesteld uit deelnemers vanuit gemeenten, politie, RMC, waterschappen, VRU. Het beheer van

Nadere informatie

2 7 ^OV. 2012 2012-49.430/48/A.24, BJC 425023 Gerritsen N. (050)316 4026 n.gerritsen(gprovinciegroningen.nl 1

2 7 ^OV. 2012 2012-49.430/48/A.24, BJC 425023 Gerritsen N. (050)316 4026 n.gerritsen(gprovinciegroningen.nl 1 iii»;»b».«33!.g3iffl:ba3aiieiba Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten Postbus 610 9700 AP Groningen 050 316 49 II Jt t / 1

Nadere informatie

Basiskennis crisisbeheersing

Basiskennis crisisbeheersing Basiskennis crisisbeheersing Reader bij e-learning basiskennis crisisbeheersing (versie 2.2) Expertgroep basiskennis crisisbeheersing Redactie: Sjan Martens Basiskennis crisisbeheersing Reader bij e-learning

Nadere informatie

Deel I Crisisbestrijdingsorganisatie 0. Overzicht

Deel I Crisisbestrijdingsorganisatie 0. Overzicht Deel I Crisisbestrijdingsorganisatie 0. Overzicht Inleiding De operationele aspecten van de crisisbestrijding worden beschreven. Inhoud Dit deel behandelt de volgende onderwerpen: Hoofdstuk Onderwerp Pagina

Nadere informatie

Multidisciplinair evaluatieverslag Dicky Woodstock Festival 4 augustus 2012

Multidisciplinair evaluatieverslag Dicky Woodstock Festival 4 augustus 2012 Multidisciplinair evaluatieverslag Dicky Woodstock Festival 4 augustus 2012 Auteurs: John Vredenbregt en Jantine Jurgens Datum: 29 januari 2013 Over dit document Documentinformatie Doel Voor wie TVB Referentie

Nadere informatie

TOETSINGSKADER STAAT VAN DE RAMPENBESTRIJDING

TOETSINGSKADER STAAT VAN DE RAMPENBESTRIJDING TOETSINGSKADER STAAT VAN DE RAMPENBESTRIJDING Versie Datum Opmerking Pagina Vastgesteld door 2.0 30 Augustus 2012 Toetskader in geheel aangepast i.h.k.v. de Wet veiligheidsregio s, Besluit veiligheidsregio

Nadere informatie

GRIP 1 Stadhuis Den Helder 28 september 2016, gemeente Den Helder

GRIP 1 Stadhuis Den Helder 28 september 2016, gemeente Den Helder GRIP 1 Stadhuis Den Helder 28 september 2016, gemeente Den Helder Multidisciplinaire Quickscan GRIP 1 Stadhuis Den Helder, 28 september 2016 1. Overzicht Incident 28 september 2016 Middelbrand in het stadhuis

Nadere informatie

Managementsamenvatting Referentiekader. Netcentrische crisisbeheersing

Managementsamenvatting Referentiekader. Netcentrische crisisbeheersing Achtergrond In de eindrapportage van het RADAR-onderzoek uit 2009 constateerde de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid dat het overgrote deel van de veiligheidsregio s op het gebied van informatiemanagement

Nadere informatie

Evaluatie. VOS Groot Schiphol GRIP 3 23 februari 2017

Evaluatie. VOS Groot Schiphol GRIP 3 23 februari 2017 Evaluatie VOS Groot Schiphol GRIP 3 23 februari 2017 Veiligheidsbureau Kennemerland Versie : 1.0 Status : definitief (na aanbieding burgemeester Weterings en vervolgens TO) TO : 17 mei 2017 1. INLEIDING

Nadere informatie

Ontwikkelingen Er zijn wat ontwikkelingen van invloed geweest op het RCP zoals het nu voor ligt:

Ontwikkelingen Er zijn wat ontwikkelingen van invloed geweest op het RCP zoals het nu voor ligt: Voorstel AGP 4 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 13 april 2017 Bijlagen : 2 Steller : Christel Verschuren Onderwerp : Regionaal Crisisplan 2016-2019 Algemene toelichting Aanleiding Voor u ligt het Regionaal

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan Twente

Regionaal Crisisplan Twente Regionaal Crisisplan Twente Colofon Titel : Regionaal Crisisplan Twente Subtitel : Versie : 2.2 Opdrachtgever : Auteur : Enschede, 08 juni 2015 2015, Veiligheidsregio Twente Niets uit dit rapport mag worden

Nadere informatie

crisis bestuurders ramp netcentrisch werken CoPI crisismanagement informatiemanager informatie delen regionaal veiligheidsregio

crisis bestuurders ramp netcentrisch werken CoPI crisismanagement informatiemanager informatie delen regionaal veiligheidsregio regionaal interactief operationeel netwerk team netcentrisch werken veiligheidsregio plotter informatievoorziening crisismanagement bestuurders informatie delen CoPI informatiemanager ramp meldkamer crisis

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Bevolkingszorg. De weg naar een regionale organisatie

Bevolkingszorg. De weg naar een regionale organisatie Bevolkingszorg De weg naar een regionale organisatie 1 1. Inleiding In de 2 e helft van 2011 is het project Ontwikkeling Bevolkingszorg opgestart. Met dit project wordt beoogd dat de sectie Bevolkingszorg

Nadere informatie