Multidisciplinair Opleiden en Oefenen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Multidisciplinair Opleiden en Oefenen"

Transcriptie

1 Toetsingskader en positiebepalingssystematiek (definitieve versie) Inhoudsopgave Inleiding. Verdeling in oordeel, hoofdonderwerpen, onderwerpen, hoofd- en subaspecten. Banden voor positiebepaling. Prestatieniveaus. Schema s

2 Hoofdstuk : Inleiding In het kader van het onderzoek Multidisciplinair Opleiden en Oefenen worden alle (veiligheids)regio s onderzocht. Aan de hand van vragenlijsten wordt bekeken hoe de (veiligheids)regio s multidisciplinair opleiden en oefenen hebben vormgegeven. Om een waardeoordeel te kunnen geven, is een toetsingskader en een positiebepalingssystematiek ontworpen. Uitgangspunten hierbij zijn: De systematiek, gebruikt bij eerdere onderzoeken van de. [ Gemeentelijke Actieprogramma s Brandveiligheid (00), Vakbekwaamheid Brandweer (00), Voorbereiding op spoorwegongevallen (006), Bestuurlijke aansturing brandweerzorg (006) en Voorbereiding op ongevallen op luchtvaartterreinen (007)]. Validiteit. De vragenlijsten zijn opgesteld op basis van de huidige wet- en regelgeving (Wet rampen en zware ongevallen en Arbeidsomstandighedenwet). Betrouwbaarheid. De reproduceerbaarheid is gewaarborgd door het uitwerken/schrijven van het toetsingskader en de positiebepalingssystematiek. Efficiëntie. Verwerking van de gegevens vindt zoveel mogelijk geautomatiseerd plaats zonder onnodige arbeidsintensieve tussenkomst van de verwerker. Zelftoetsing. De opzet van het toetsingskader en de positiebepalingssystematiek is zodanig dat de (veiligheids)regio s dit instrument de komende jaren zelf kunnen toepassen. Het onderzoek kent in tegenstelling tot de hiervoor genoemde onderzoeken geen mathematisch opgebouwd oordeel. Bij dit onderzoek wordt een globaal oordeel gegeven en een uitspraak gedaan over het ontwikkelingspotentieel van de (veiligheids)regio s. Hiertoe zijn het toetsingskader en de positiebepalingssystematiek opgebouwd uit drie hoofdonderwerpen. Deze hoofdonderwerpen zijn onderverdeeld in zes onderwerpen. De onderwerpen zijn weer verder verdeeld in hoofd- en subaspecten. Hoofdstuk : Verdeling in oordeel, hoofdonderwerpen, onderwerpen en hoofd- en subaspecten Het oordeel luidt: Kwaliteit multidisciplinair opleiden en oefenen. Dit oordeel is onderverdeeld in de volgende hoofdonderwerpen: Multidisciplinair opleidings- en oefenplan (hoofdonderwerp is gelijk aan onderwerp); Kennis en vaardigheid van de sleutelfiguren (opgebouwd uit drie onderwerpen); Grootschalige (realistische) multidisciplinaire oefeningen / daadwerkelijke grootschalige multidisciplinaire inzetten (hoofdonderwerp is gelijk aan onderwerp). De onderwerpen zijn onderverdeeld in hoofdaspecten. De kleinste bouwstenen zijn de subaspecten. De subaspecten zijn de shots die samen het beeld voor een hoofdaspect bepalen. Voor meer informatie over het onderzoek, zoals de onderzoeksopdracht en de onderzoeksvragen, zie het plan van aanpak. Pagina van 9

3 In onderstaande tabel staan het oordeel en de hoofdonderwerpen. Oordeel Omschrijving Kwaliteit multidisciplinair opleiden en oefenen. Hoofdonderwerp Omschrijving. Multidisciplinair opleidings- en oefen(beleids)plan.. Kennis en vaardigheid van de sleutelfunctionarissen.. Grootschalige (realistische) multidisciplinaire oefeningen / daadwerkelijke grootschalige multidisciplinaire inzetten. Het gaat hierbij om de sleutelfunctionarissen die zijn vastgesteld in het Referentiekader GRIP: COPI - Leider COPI - Officier van Dienst Brandweer - Officier van Dienst GHOR - Officier van Dienst Politie - Voorlichtingsfunctionaris COPI ROT - Operationeel leider - Staffunctionaris Brandweer - Staffunctionaris GHOR - Staffunctionaris Politie - Staffunctionaris Gemeente - Voorlichtingsfunctionaris ROT RBT - Burgemeester - (Hoofd)Officier van Justitie (wanneer relevant) - Lid BT Brandweer - Lid BT GHOR - Lid BT Politie - Lid BT Gemeente - Voorlichtingsfunctionaris RBT en sleutelfunctionarissen van de: Meldkamer: -Calamiteitencoördinator -Centralist Brandweer -Centralist GHOR -Centralist Politie Pagina van 9

4 In de onderstaande tabel staan de onderwerpen en de hoofd- en subaspecten. Onderwerp Hoofdaspect Subaspect Omschrijving Omschrijving Omschrijving. Multidisciplinair Opleidingsen oefen(beleids)plan. A. Multidisciplinair opleidings en oefen(beleids)plan.. Aanwezigheid, totstandkoming en vaststelling.. Inhoud. B. Kennis en vaardigheid van de sleutelfunctionarissen van het RBT. C. Kennis en vaardigheid van de sleutelfunctionarissen van het ROT. D. Kennis en vaardigheid van de sleutelfunctionarissen van het COPI.. Opleiding sleutelfunctionarissen RBT.. (Oefen)ervaring sleutelfunctionarissen RBT.. Opleiding sleutelfunctionarissen ROT.. (Oefen)ervaring sleutelfunctionarissen ROT. 6. Opleiding sleutelfunctionarissen COPI. 7. (Oefen)ervaring sleutelfunctionarissen COPI.. Basisopleiding.. Bijscholing.. (Oefen)ervaring.. Evaluatie van de (oefen) ervaring met betrokkenen.. Basisopleiding.. Bijscholing.. (Oefen)ervaring.. Evaluatie van de (oefen) ervaring met betrokkenen. 6. Basisopleiding. 6. Bijscholing. 7. (Oefen)ervaring. 7. Evaluatie van de (oefen) ervaring met betrokkenen. E. Kennis en vaardigheid van de sleutelfunctionarissen van de meldkamer. 8. Opleiding sleutelfunctionarissen meldkamer. 8. Bijscholing. 8. Basisopleiding. 9. (Oefen)ervaring sleutelfunctionarissen meldkamer. 9. Evaluatie van de (oefen) 9. (Oefen)ervaring. ervaring met betrokkenen. F. Grootschalige (realistische) multidisciplinaire oefeningen / daadwerkelijke grootschalige multidisciplinaire inzetten 0. Grootschalige (realistische) multidisciplinaire oefeningen / daadwerkelijke grootschalige multidisciplinaire inzetten. 0..Grootschalige (realistische) multidisciplinaire oefeningen / daadwerkelijke grootschalige multidisciplinaire inzetten. Hoofdstuk : Banden voor positiebepaling Elk hoofd-/subaspect bestaat uit vijf sfeerbeschrijvingen, de banden. De band die het meest overeenkomt met de situatie in de (veiligheids)regio bepaalt de positie van de (veiligheids)regio op dat moment. De kleur rood (zie hiervoor de schema s in hoofdstuk 6) geeft de noodzaak tot verbetering aan. De kleur groen geeft aan dat verbetering op dit moment niet de hoogste prioriteit behoeft te hebben. In band gaat de kleur rood over in de kleur groen. De noodzaak tot verbetering is hier ook aanwezig, maar minder urgent dan bij de banden en (kleur rood ). Door het onderzoek regelmatig zelf te herhalen kunnen de ontwikkelingen (vorderingen) op het gebied van de kwaliteit van het multidisciplinair opleiden en oefenen in beeld worden gebracht. Pagina van 9

5 Hoofdstuk beschrijft het niveau waaraan de (veiligheids)regio s eind 009 minimaal moeten voldoen. Dit komt overeen met prestatieniveau in band. De basisvereisten om tot een dergelijke score te komen, zijn afgeleid uit de huidige wet- en regelgeving (Wet rampen en zware ongevallen en de Arbeidsomstandighedenwet). Hoofdstuk 6 geeft alle prestatieniveaus ( tot en met ) in schema s weer. Aan de hand van de antwoorden uit de vragenlijst worden de (veiligheids)regio s in een bepaalde band ingedeeld. De sfeerbeschrijvingen zijn zodanig opgesteld, dat de (veiligheids)regio s op basis van gegeven antwoorden in de meeste gevallen onder één van de vijf banden vallen. Indien verschillende beschrijvingen van toepassing zijn, geldt de beschrijving van de hoogste band. Ook kan zich een situatie voordoen dat een (veiligheids)regio niet precies inpasbaar is op een van de banden. In dat geval wordt de sfeerbeschrijving en bijbehorende band gekozen die het meest met de gegeven antwoorden overeenkomt. De onderzoekers houden een overzicht bij van de niet precies inpasbare antwoorden en de daarbij gekozen band, zodat in vergelijkbare gevallen dezelfde band wordt gekozen. Hoofdstuk : Prestatieniveau s Bij het vaststellen van de basisprestatieniveaus is voornamelijk uitgegaan van de huidige wet- en regelgeving (Wet rampen en zware ongevallen en Arbeidsomstandighedenwet). Zodra de Wet veiligheidsregio s van kracht is, wordt een soortgelijk onderzoek uitgevoerd met betrekking tot gemeentelijke sleutelfunctionarissen van de rampenbestrijdingsorganisatie (Gemeentelijk BeleidsTeam en Team Bevolkingszorg). Hiermee worden alle sleutelfunctionarissen die deel uit maken van de hoofdstructuur van de rampbestrijdingsorganisatie (zoals opgenomen in het Wetsvoorstel veiligheidsregio s) onderdeel van toekomstig onderzoek. Het hoofdaspect Multidisciplinair opleidings- en oefen(beleids)plan Het hoofdaspect Multidisciplinair opleidings- en oefen(beleids)plan levert twee subaspecten op. Het basisprestatieniveau (band ) voor deze subaspecten is als volgt omschreven: Subaspect. Aanwezigheid, totstandkoming en vaststelling multidisciplinair opleidings- en oefen(beleids)plan Het plan is gebaseerd op de hierna beschreven uitgangspunten èn aan de totstandkoming van het plan hebben minimaal de regionale brandweer, de GHOR, de regionale politie en de gemeenten in de (veiligheids)regio meegewerkt èn het plan is korter dan vier kalenderjaren geleden door het bestuur van de (veiligheids)regio vastgesteld. Uitgangspunten multidisciplinair opleidings- en oefen(beleids)plan:. Bij het opleiden en oefenen voor de (basis)brandweerzorg, de GHOR, alsmede de rampenbestrijding worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:.a Rampen komen weinig voor. Het opbouwen van praktijkervaring is vrijwel niet mogelijk. Ook de mogelijkheden om praktijkgericht te oefenen zijn beperkt. Dat geldt tevens voor het Pagina van 9

6 onderhouden van specifieke parate kennis. De rampenbestrijding moet daarom zo eenvoudig en logisch mogelijk zijn ingericht..b De werkwijze bij rampen en het gebruik van de bijbehorende systemen moeten zoveel mogelijk zijn geïntegreerd in de routinematige werkwijze van de dagelijkse praktijk.. Op basis van monodisciplinaire opleidings- en oefen(beleids)plannen wordt een multidisciplinair opleidings- en oefen(beleids)plan vastgesteld. Subaspect. Inhoud multidisciplinair opleidings- en oefen(beleids)plan Ten minste de onderwerpen t/m 8a en 9a t/m b zoals aangegeven in het hieronder vermelde toetsingskader, zijn volledig uitgewerkt. Toetsingskader inhoud multidisciplinair opleidings- en oefen(beleids)plan.. Het multidisciplinaire opleidings- en oefen(beleidsplan) wordt minimaal één maal in de vier jaar door het bestuur van de (veiligheids)regio vastgesteld.. Het plan gaat onder meer uit van de competenties die noodzakelijk zijn voor het behalen van de operationele en overige prestaties in het kader van de brandweerzorg, de GHOR en de rampenbestrijding.. Het plan voorziet in adequate opleiding, bijscholing en oefening van de functionarissen.. Het plan voorziet ondermeer in realistische (grootschalige) oefeningen. Hierbij dient specifiek aandacht te worden besteed aan de veiligheid van het personeel, waaronder het praktijkgericht toetsen van de prestaties aan veilig repressief optreden.. Alle sleutelfunctionarissen zijn opgeleid en geoefend conform dit plan. 6. In het plan is de oefenfrequentie per (groep van) sleutelfunctionarissen vastgelegd. 7. De oefeningen worden schriftelijk geëvalueerd en de uitkomsten daarvan worden verwerkt in het kwaliteitszorgsysteem. 8.a Het plan voorziet in een volgsysteem op individueel niveau, waarbij de gevolgde oefeningen worden vastgelegd. 8.b In het functionarissenvolgsysteem wordt per functionaris en per oefening vastgelegd of aan de van toepassing zijnde competenties wordt voldaan. 8.c In het plan zijn maatregelen, zoals extra oefeningen en/of (tijdelijk) niet vervullen van functie beschreven, indien een functionaris niet aan de van toepassing zijnde competenties voldoet. 9.a De multidisciplinaire oefeningen worden aangepast op het risicoprofiel van de regio. 9.b Minimaal één maal per jaar wordt een grootschalige (realistische) multidisciplinaire oefening gehouden bij één van de objecten/gebieden die als meest risicovol zijn aangemerkt. 0. Bij multidisciplinaire oefeningen wordt in ieder geval aandacht besteed aan de samenwerking tussen de betrokken disciplines met betrekking tot de volgende onderwerpen (niet limitatief): 0.a Bestrijding incidenten met gevaarlijke stoffen 0.b Slachtofferzorg (Redding, Geneeskundige en geestelijke zorg, Registratie & informatie, Identificeren, Uitvaart) 0.c Bevolkingszorg (Waarschuwen bevolking, Evacuatie, Afzetten, Opvang en verzorging, Primaire levensbehoeften etc.) Pagina 6 van 9

7 0.d Voorlichting/Communicatie (Pers- en publieksinformatie op alle niveaus).. Het plan bevat een financiële paragraaf, waarin staat vermeld hoe de in het plan beschreven opleidingen en oefeningen gefinancierd worden..a Het plan bevat een uitvoeringsparagraaf, waarin staat vermeld hoe en wanneer de in het plan beschreven opleidingen en oefeningen worden uitgevoerd..b Bovendien is aangegeven wie voor de uitvoering van het plan verantwoordelijk is. Het hoofdaspect Opleiding sleutelfunctionarissen RBT Het hoofdaspect Opleiding sleutelfunctionarissen RBT levert twee subaspecten op. Het basisprestatieniveau (band ) voor deze subaspecten is als volgt omschreven: Subaspect. Basisopleiding sleutelfunctionaris van het RBT te vervullen zijn in het bezit van de diploma s van de basismodule crisisbeheersing en de module RBT/GBT hebben een gelijkwaardige opleiding met voldoende resultaat afgesloten. Subaspect. Bijscholing sleutelfunctionaris van het RBT te vervullen zijn in de afgelopen twee kalenderjaren twee maal bijgeschoold in nieuwe ontwikkelingen inzake de van verslagen van rampen in binnen- en buitenland). Het hoofdaspect (Oefen)ervaring sleutelfunctionarissen RBT Naast de ervaring opgedaan met oefenen op RBT-niveau mag bij dit hoofdaspect ook de ervaring opgedaan bij een echte ramp of zwaar ongeval op RBT-niveau worden meegeteld. Het hoofdaspect (Oefen)ervaring sleutelfunctionarissen RBT levert twee subaspecten op. Het basisprestatieniveau (band ) voor deze subaspecten is als volgt omschreven: Subaspect. (Oefen)ervaring sleutelfunctionaris van het RBT te vervullen hebben de afgelopen twee kalenderjaren twee maal een RBT-(oefen)ervaring gehad. Subaspect. Evaluatie van de (oefen)ervaring met betrokkenen In de afgelopen twee kalenderjaren zijn alle RBT-(oefen)ervaringen met betrokkenen geëvalueerd. De resultaten van de evaluaties zijn schriftelijk per oefening vastgelegd en de uitkomsten daarvan verwerkt in het kwaliteitszorgsysteem. Bovendien zijn de gehouden RBT-(oefen)ervaringen (kwantitatief) opgetekend in het functionarissenvolgsysteem. Hiermee wordt de basisopleiding voor de sleutelfunctie in de rampbestrijdingsorganisatie bedoeld. Genoemde opleidingen worden gezamenlijk verzorgd door het NIFV, de Politieacademie en de NLDA. Pagina 7 van 9

8 Het hoofdaspect Opleiding sleutelfunctionarissen ROT Het hoofdaspect Opleiding sleutelfunctionarissen ROT levert twee subaspecten op. Het basisprestatieniveau (band ) voor deze subaspecten is als volgt omschreven: Subaspect. Basisopleiding sleutelfunctionaris van het ROT te vervullen zijn in het bezit van de diploma s van de basismodule crisisbeheersing en de module ROT of hebben een gelijkwaardige opleiding met voldoende resultaat afgesloten. Subaspect. Bijscholing sleutelfunctionaris van het ROT te vervullen zijn in de afgelopen twee kalenderjaren twee maal bijgeschoold in nieuwe ontwikkelingen inzake de van verslagen van rampen in binnen- en buitenland). Het hoofdaspect (Oefen)ervaring sleutelfunctionarissen ROT Naast de ervaring opgedaan met oefenen op ROT-niveau mag bij dit hoofdaspect ook de ervaring opgedaan bij een echte ramp of zwaar ongeval op ROT-niveau worden meegeteld. Het hoofdaspect (Oefen)ervaring sleutelfunctionarissen ROT levert twee subaspecten op. Het basisprestatieniveau (band ) voor deze subaspecten is als volgt omschreven: Subaspect. (Oefen)ervaring sleutelfunctionaris van het ROT te vervullen hebben de afgelopen twee kalenderjaren twee maal een ROT-(oefen)ervaring gehad. Subaspect. Evaluatie van de oefenervaring met betrokkenen In de afgelopen twee kalenderjaren zijn alle ROT-(oefen)ervaringen met betrokkenen geëvalueerd. De resultaten van de evaluaties zijn schriftelijk per oefening vastgelegd en de uitkomsten daarvan verwerkt in het kwaliteitszorgsysteem. Bovendien zijn de gehouden ROT-(oefen)ervaringen (kwantitatief) opgetekend in het functionarissenvolgsysteem. Het hoofdaspect 6 Opleiding sleutelfunctionarissen COPI Het hoofdaspect 6 Opleiding sleutelfunctionarissen COPI levert twee subaspecten op. Het basisprestatieniveau (band ) voor deze subaspecten is als volgt omschreven: Hiermee wordt de basisopleiding voor de sleutelfunctie in de rampbestrijdingsorganisatie bedoeld. Genoemde opleidingen worden gezamenlijk verzorgd door het NIFV, de Politieacademie en de NLDA. Pagina 8 van 9

9 Subaspect 6. Basisopleiding sleutelfunctionaris van het COPI te vervullen zijn in het bezit van de diploma s van de basismodule crisisbeheersing en de module COPI of hebben een gelijkwaardige opleiding met voldoende resultaat afgesloten. Subaspect 6. Bijscholing sleutelfunctionaris van het COPI te vervullen zijn in de afgelopen twee kalenderjaren twee maal bijgeschoold in nieuwe ontwikkelingen inzake de van verslagen van rampen in binnen- en buitenland). Het hoofdaspect 7 (Oefen)ervaring sleutelfunctionarissen COPI Naast de ervaring opgedaan met oefenen op COPI-niveau mag bij dit hoofdaspect ook de ervaring opgedaan bij een echte ramp of zwaar ongeval op COPI-niveau worden meegeteld. Het hoofdaspect 7 (Oefen)ervaring sleutelfunctionarissen COPI levert twee subaspecten op. Het basisprestatieniveau (band ) voor deze subaspecten is als volgt omschreven: Subaspect 7. (Oefen)ervaring sleutelfunctionaris van het COPI te vervullen hebben de afgelopen twee kalenderjaren twee maal een COPI-(oefen)ervaring gehad. Subaspect 7. Evaluatie van de oefenervaring met betrokkenen In de afgelopen twee kalenderjaren zijn alle COPI-(oefen)ervaringen met betrokkenen geëvalueerd. De resultaten van de evaluaties zijn schriftelijk per oefening vastgelegd en de uitkomsten daarvan verwerkt in het kwaliteitszorgsysteem. Bovendien zijn de gehouden COPI-(oefen)ervaringen (kwantitatief) opgetekend in het functionarissenvolgsysteem. Het hoofdaspect 8 Opleiding sleutelfunctionarissen meldkamer Het hoofdaspect 8 Opleiding sleutelfunctionarissen meldkamer levert twee subaspecten op. Het basisprestatieniveau (band ) voor deze subaspecten is als volgt omschreven: Subaspect 8. Basisopleiding sleutelfunctionaris in de meldkamer te vervullen zijn in het bezit van het diploma van de basisopleiding centralist multidisciplinair en het diploma van de basisopleiding politiespecifiek, brandweerspecifiek, ambulancespecifiek en/of calamiteitencoördinator of hebben een gelijkwaardige opleiding met voldoende resultaat afgesloten. Hiermee wordt de basisopleiding voor de sleutelfunctie in de rampbestrijdingsorganisatie bedoeld. Genoemde opleidingen worden gezamenlijk verzorgd door het NIFV, de Politieacademie en de NLDA. Pagina 9 van 9

10 Subaspect 8. Bijscholing sleutelfunctionaris in de meldkamer te vervullen zijn in de afgelopen twee kalenderjaren twee maal bijgeschoold in nieuwe ontwikkelingen inzake de van verslagen van rampen in binnen- en buitenland). Het hoofdaspect 9 (Oefen)ervaring sleutelfunctionarissen meldkamer Naast de ervaring opgedaan met oefenen op meldkamer-niveau mag bij dit hoofdaspect ook de ervaring opgedaan bij een echte ramp of zwaar ongeval op meldkamer-niveau worden meegeteld. Het hoofdaspect 9 (Oefen)ervaring sleutelfunctionarissen meldkamer levert twee subaspecten op. Het basisprestatieniveau (band ) voor deze subaspecten is als volgt omschreven: Subaspect 9. (Oefen)ervaring sleutelfunctionaris in de meldkamer te vervullen hebben de afgelopen twee kalenderjaren twee maal een meldkamer-(oefen)ervaring gehad. Subaspect 9. Evaluatie van de oefenervaring met betrokkenen In de afgelopen twee kalenderjaren zijn alle meldkamer-(oefen)ervaringen met betrokkenen geëvalueerd. De resultaten van de evaluaties zijn schriftelijk per oefening vastgelegd en de uitkomsten daarvan verwerkt in het kwaliteitszorgsysteem. Bovendien zijn de gehouden meldkamer-(oefen)ervaringen (kwantitatief) opgetekend in het functionarissenvolgsysteem. Het hoofdaspect 0 Grootschalige (realistische) multidisciplinaire oefeningen / daadwerkelijke grootschalige multidisciplinaire inzetten Naast de ervaring opgedaan bij grootschalige (realistische) multidisciplinaire oefeningen mag bij dit hoofdaspect ook de ervaring opgedaan bij een echte ramp of zwaar ongeval worden meegeteld. Bij de bestrijding van de ramp of zwaar ongeval moeten minimaal de onderstaande (voor een oefening geldende) aspecten een rol gespeeld hebben. De multidisciplinaire oefeningen zijn aangepast op het risicoprofiel van de regio en worden gehouden bij één van de objecten/gebieden die als meest risicovol zijn aangemerkt. Bij multidisciplinaire oefeningen besteedt de (veiligheids)regio in ieder geval aandacht aan de samenwerking tussen de betrokken disciplines met betrekking tot de volgende onderwerpen (niet limitatief):. Bestrijding incidenten met gevaarlijke stoffen;. Slachtofferzorg (Redding, Geneeskundige en geestelijke zorg, Registratie & informatie, Identificeren, Uitvaart);. Bevolkingszorg (Waarschuwen bevolking, Evacuatie, Afzetten, Opvang en verzorging, Primaire levensbehoeften etc.);. Voorlichting/Communicatie (Pers- en publieksinformatie op alle niveaus). Pagina 0 van 9

11 Het hoofdaspect 0 Grootschalige (realistische) multidisciplinaire oefeningen / daadwerkelijke grootschalige multidisciplinaire inzetten levert één subaspect op. Het basisprestatieniveau (band ) voor dit subaspect is als volgt omschreven: Subaspect 0. Grootschalige (realistische) multidisciplinaire oefeningen / daadwerkelijke grootschalige multidisciplinaire inzetten. In de afgelopen twee kalenderjaren zijn twee grootschalige (realistische) multidisciplinaire oefeningen gehouden / daadwerkelijke grootschalige multidisciplinaire inzetten geweest. De oefeningen / daadwerkelijke inzetten voldoen minimaal aan de eisen, zoals vermeld onder hoofdaspect 0 op de vorige bladzijde en de resultaten van de evaluaties zijn schriftelijk per oefening / daadwerkelijke inzet vastgelegd en de uitkomsten daarvan verwerkt in het kwaliteitszorgsysteem. Bovendien zijn de gehouden oefeningen (kwantitatief) opgetekend in het functionarissenvolgsysteem. Pagina van 9

12 Hoofdstuk : Schema s In de schema s op de volgende bladzijden staan de in het inspectieonderzoek onderscheiden hoofdaspecten en subaspecten vermeld. Elk hoofd-/subaspect bestaat uit vijf sfeerbeschrijvingen, de banden. De band die het meest overeenkomt met de situatie in de (veiligheids)regio bepaalt de positie van de (veiligheids)regio op dat moment. De kleur rood geeft de noodzaak tot verbetering aan. De kleur groen geeft aan dat verbetering op dit moment niet de hoogste prioriteit behoeft te hebben. In band gaat de kleur rood over in de kleur groen. De noodzaak tot verbetering is hier ook aanwezig, maar minder urgent dan bij de banden en (kleur rood ).. Multidisciplinair opleidings- en oefen(beleids)plan Band. Aanwezigheid, totstandkoming en vaststelling multidisciplinair opleidingsen oefen(beleids)plan Er is geen plan, Aan de totstandkoming van het plan hebben de (regionale) brandweer, de GHOR, de regiopolitie en/of de gemeenten in de (veiligheids)regio niet meegewerkt. Aan de totstandkoming van het plan hebben minimaal de (regionale) brandweer, de GHOR, de regiopolitie en de gemeenten in de (veiligheids)regio meegewerkt èn het plan is (nog) niet of langer dan vier kalenderjaren geleden door het bestuur van de (veiligheids)regio vastgesteld. Aan de totstandkoming van het plan hebben minimaal de (regionale) brandweer, de GHOR, de regiopolitie en de gemeenten in de (veiligheids)regio meegewerkt èn het plan is korter dan vier kalenderjaren geleden door het bestuur van de (veiligheids)regio vastgesteld. Het plan is gebaseerd op de uitgangspunten vermeld onder subaspect. (zie pagina ) èn aan de totstandkoming van het plan hebben minimaal de regionale brandweer, de GHOR, de regionale politie en de gemeenten in de (veiligheids)regio meegewerkt èn het plan is korter dan vier kalenderjaren geleden door het bestuur van de (veiligheids)regio vastgesteld. Het plan is gebaseerd op de uitgangspunten vermeld onder subaspect. (zie pagina ) èn aan de totstandkoming van het plan hebben de regionale brandweer, de GHOR, de regionale politie, de gemeenten in de (veiligheids)regio èn andere organisaties, zoals het Waterschap meegewerkt èn het plan is korter dan vier kalenderjaren geleden door het bestuur van de (veiligheids)regio vastgesteld.. Multidisciplinair opleidings- en oefen(beleids)plan Band. Inhoud multidisciplinair opleidings- en oefen(beleids)plan Er is geen plan 0-0% van de onderwerpen van het toetsingskader vermeld onder subaspect. (zie pagina 6) zijn volledig uitgewerkt. 0-7% van de onderwerpen van het toetsingskader vermeld onder subaspect. (zie pagina 6) zijn volledig uitgewerkt. 7-00% van de onderwerpen van het toetsingskader vermeld onder subaspect. (zie pagina 6) zijn volledig uitgewerkt. Ten minste de onderwerpen t/m 8a en 9a t/m b zoals aangegeven in het toetsingskader vermeld onder subaspect. (zie pagina 6) zijn volledig uitgewerkt. Alle onderwerpen van het toetsingskader vermeld onder subaspect. (zie pagina 6) zijn volledig uitgewerkt. Pagina van 9

13 . Opleiding sleutelfunctionarissen RBT Band. Basisopleiding 6 0-0% van de personen die in aanmerking komen om de functie van sleutelfunctionaris van het RBT te vervullen is in het bezit van de diploma s van de basismodule crisisbeheersing en de module RBT/GBT of heeft een gelijkwaardige opleiding met voldoende resultaat afgesloten. sleutelfunctionaris van het RBT te vervullen is in het bezit van de diploma s van de basismodule crisisbeheersing en de module RBT/GBT of heeft een gelijkwaardige opleiding met voldoende resultaat afgesloten. sleutelfunctionaris van het RBT te vervullen is in het bezit van de diploma s van de basismodule crisisbeheersing en de module RBT/GBT of heeft een gelijkwaardige opleiding met voldoende resultaat afgesloten. sleutelfunctionaris van het RBT te vervullen zijn in het bezit van de diploma s van de basismodule crisisbeheersing en de module RBT/GBT of hebben een gelijkwaardige opleiding met voldoende resultaat afgesloten. sleutelfunctionaris van het RBT te vervullen zijn in het bezit van de diploma s van de basismodule crisisbeheersing en de module RBT/GBT of hebben een gelijkwaardige opleiding met voldoende resultaat afgesloten èn periodiek wordt de kennis en vaardigheid opgedaan tijdens de opleidingen basismodule crisisbeheersing en module RBT/GBT of gelijkwaardige opleiding opnieuw getoetst. 6 Hiermee wordt de basisopleiding voor de sleutelfunctie in de rampbestrijdingsorganisatie bedoeld. Genoemde opleidingen worden gezamenlijk verzorgd door het NIFV, de Politieacademie en de NLDA. Pagina van 9

14 . Opleiding sleutelfunctionarissen RBT Band. Bijscholing De personen die in aanmerking komen om de functie van sleutelfunctionaris van het RBT te vervullen zijn in de afgelopen twee kalenderjaren niet bijgeschoold in nieuwe ontwikkelingen inzake de 0-0% van de personen die in aanmerking komen om de functie van sleutelfunctionaris van het RBT te vervullen is in de afgelopen twee kalenderjaren minimaal één maal bijgeschoold in nieuwe ontwikkelingen bespreking(en) sleutelfunctionaris van het RBT te vervullen is in de afgelopen twee kalenderjaren één maal bijgeschoold in nieuwe ontwikkelingen inzake de sleutelfunctionaris van het RBT te vervullen is in de afgelopen twee kalenderjaren minimaal twee maal bijgeschoold in nieuwe ontwikkelingen bespreking(en) sleutelfunctionaris van het RBT te vervullen is in de afgelopen twee kalenderjaren één maal bijgeschoold in nieuwe ontwikkelingen inzake de rampenbestrijding (bijvoorbeeld door deel te nemen deel bespreking(en) sleutelfunctionaris van het RBT te vervullen is in de afgelopen twee kalenderjaren minimaal twee maal bijgeschoold in nieuwe ontwikkelingen bespreking(en) sleutelfunctionaris van het RBT te vervullen zijn in de afgelopen twee kalenderjaren één maal bijgeschoold in nieuwe ontwikkelingen inzake de sleutelfunctionaris van het RBT te vervullen zijn in de afgelopen twee kalenderjaren twee maal bijgeschoold in nieuwe ontwikkelingen inzake de sleutelfunctionaris van het RBT te vervullen zijn in de afgelopen twee kalenderjaren minimaal drie maal bijgeschoold in nieuwe ontwikkelingen bespreking(en) Pagina van 9

15 . (Oefen)ervaring sleutelfunctionarissen RBT Band. (Oefen)ervaring De personen die in aanmerking komen om de functie van sleutelfunctionaris van het RBT te vervullen hebben de afgelopen twee kalenderjaren geen RBT-(oefen)ervaring gehad. 0-0% van de personen die in aanmerking komen om de functie van sleutelfunctionaris van het RBT te vervullen heeft de afgelopen twee kalenderjaren minimaal één maal een RBT-(oefen)ervaring gehad. sleutelfunctionaris van het RBT te vervullen heeft de afgelopen twee kalenderjaren één maal een RBT-(oefen)ervaring gehad. sleutelfunctionaris van het RBT te vervullen heeft de afgelopen twee kalenderjaren minimaal twee maal een RBT-(oefen)ervaring gehad. sleutelfunctionaris van het RBT te vervullen heeft de afgelopen twee kalenderjaren één maal een RBT-(oefen)ervaring gehad. sleutelfunctionaris van het RBT te vervullen heeft de afgelopen twee kalenderjaren minimaal twee maal een RBT-(oefen)ervaring gehad. sleutelfunctionaris van het RBT te vervullen hebben de afgelopen twee kalenderjaren één maal een RBT-(oefen)ervaring gehad. sleutelfunctionaris van het RBT te vervullen hebben de afgelopen twee kalenderjaren twee maal een RBT-(oefen)ervaring gehad. sleutelfunctionaris van het RBT te vervullen hebben de afgelopen twee kalenderjaren minimaal drie maal een RBT-(oefen)ervaring gehad. Pagina van 9

16 . (Oefen)ervaring sleutelfunctionarissen RBT Band. Evaluatie van de (oefen)ervaring met betrokkenen In de afgelopen twee kalenderjaren zijn geen RBT-(oefen)ervaringen met betrokkenen schriftelijk geëvalueerd. In de afgelopen twee kalenderjaren is 0-0% van de RBT- (oefen)ervaringen met betrokkenen schriftelijk geëvalueerd. In de afgelopen twee kalenderjaren is 0-7% van de RBT- (oefen)ervaringen met betrokkenen geëvalueerd. De resultaten van de evaluaties zijn schriftelijk per oefening vastgelegd en de uitkomsten daarvan verwerkt in het kwaliteitszorgsysteem. Bovendien zijn de gehouden RBT-(oefen)ervaringen (kwantitatief) opgetekend in het functionarissenvolgsysteem. In de afgelopen twee kalenderjaren is 7-00% van de RBT- (oefen)ervaringen met betrokkenen geëvalueerd. De resultaten van de evaluaties zijn schriftelijk per oefening vastgelegd en de uitkomsten daarvan verwerkt in het kwaliteitszorgsysteem. In de afgelopen twee kalenderjaren zijn alle RBT-(oefen)ervaringen met betrokkenen geëvalueerd. De resultaten van de evaluaties zijn schriftelijk per oefening vastgelegd. In de afgelopen twee kalenderjaren zijn alle RBT-(oefen)ervaringen met betrokkenen geëvalueerd. De resultaten van de evaluaties zijn schriftelijk per oefening vastgelegd en de uitkomsten daarvan verwerkt in het kwaliteitszorgsysteem. In de afgelopen twee kalenderjaren is 7-00% van de RBT- (oefen)ervaringen met betrokkenen geëvalueerd. De resultaten van de evaluaties zijn schriftelijk per oefening vastgelegd en de uitkomsten daarvan verwerkt in het kwaliteitszorgsysteem. Bovendien zijn de gehouden RBT-(oefen)ervaringen (kwantitatief) opgetekend in het functionarissenvolgsysteem. In de afgelopen twee kalenderjaren zijn alle RBT-(oefen)ervaringen met betrokkenen geëvalueerd. De resultaten van de evaluaties zijn schriftelijk per oefening vastgelegd en de uitkomsten daarvan verwerkt in het kwaliteitszorgsysteem. Bovendien zijn de gehouden RBT- (oefen)ervaringen (kwantitatief) opgetekend in het functionarissenvolgsysteem. In de afgelopen twee kalenderjaren zijn alle RBT-(oefen)ervaringen met betrokkenen geëvalueerd. De resultaten van de evaluaties zijn schriftelijk per oefening vastgelegd en de uitkomsten daarvan verwerkt in het kwaliteitszorgsysteem. Bovendien zijn de gehouden RBT- (oefen)ervaringen (kwantitatief en kwalitatief) opgetekend in het functionarissenvolgsysteem. Pagina 6 van 9

17 . Opleiding sleutelfunctionarissen ROT Band. Basisopleiding 7 0-0% van de personen die in aanmerking komen om de functie van sleutelfunctionaris van het ROT te vervullen is in het bezit van de diploma s van de basismodule crisisbeheersing en de module ROT of heeft een gelijkwaardige opleiding met voldoende resultaat afgesloten. sleutelfunctionaris van het ROT te vervullen is in het bezit van de diploma s van de basismodule crisisbeheersing en de module ROT of heeft een gelijkwaardige opleiding met voldoende resultaat afgesloten. sleutelfunctionaris van het ROT te vervullen is in het bezit van de diploma s van de basismodule crisisbeheersing en de module ROT of heeft een gelijkwaardige opleiding met voldoende resultaat afgesloten. sleutelfunctionaris van het ROT te vervullen zijn in het bezit van de diploma s van de basismodule crisisbeheersing en de module ROT of hebben een gelijkwaardige opleiding met voldoende resultaat afgesloten. sleutelfunctionaris van het ROT te vervullen zijn in het bezit van de diploma s van de basismodule crisisbeheersing en de module ROT of hebben een gelijkwaardige opleiding met voldoende resultaat afgesloten èn periodiek wordt de kennis en vaardigheid van de opleidingen basismodule crisisbeheersing en module ROT of gelijkwaardige opleiding opnieuw getoetst. 7 Hiermee wordt de basisopleiding voor de sleutelfunctie in de rampbestrijdingsorganisatie bedoeld. Genoemde opleidingen worden gezamenlijk verzorgd door het NIFV, de Politieacademie en de NLDA. Pagina 7 van 9

18 . Opleiding sleutelfunctionarissen ROT Band. Bijscholing De personen die in aanmerking komen om de functie van sleutelfunctionaris van het ROT te vervullen zijn in de afgelopen twee kalenderjaren niet bijgeschoold in nieuwe ontwikkelingen inzake de 0-0% van de personen die in aanmerking komen om de functie van sleutelfunctionaris van het ROT te vervullen is in de afgelopen twee kalenderjaren minimaal één maal bijgeschoold in nieuwe ontwikkelingen bespreking(en) sleutelfunctionaris van het ROT te vervullen is in de afgelopen twee kalenderjaren één maal bijgeschoold in nieuwe ontwikkelingen inzake de sleutelfunctionaris van het ROT te vervullen is in de afgelopen twee kalenderjaren minimaal twee maal bijgeschoold in nieuwe ontwikkelingen bespreking(en) sleutelfunctionaris van het ROT te vervullen is in de afgelopen twee kalenderjaren één maal bijgeschoold in nieuwe ontwikkelingen inzake de sleutelfunctionaris van het ROT te vervullen is in de afgelopen twee kalenderjaren minimaal twee maal bijgeschoold in nieuwe ontwikkelingen bespreking(en) sleutelfunctionaris van het ROT te vervullen zijn in de afgelopen twee kalenderjaren één maal bijgeschoold in nieuwe ontwikkelingen inzake de sleutelfunctionaris van het ROT te vervullen zijn in de afgelopen twee kalenderjaren twee maal bijgeschoold in nieuwe ontwikkelingen inzake de sleutelfunctionaris van het ROT te vervullen zijn in de afgelopen twee kalenderjaren minimaal drie maal bijgeschoold in nieuwe ontwikkelingen bespreking(en) Pagina 8 van 9

19 . (Oefen)ervaring sleutelfunctionarissen ROT Band. (Oefen)ervaring De personen die in aanmerking komen om de functie van sleutelfunctionaris van het ROT te vervullen hebben de afgelopen twee kalenderjaren geen ROT-(oefen)ervaring gehad. 0-0% van de personen die in aanmerking komen om de functie van sleutelfunctionaris van het ROT te vervullen heeft de afgelopen twee kalenderjaren minimaal één maal een ROT-(oefen)ervaring gehad. sleutelfunctionaris van het ROT te vervullen heeft de afgelopen twee kalenderjaren één maal een ROT-(oefen)ervaring gehad. sleutelfunctionaris van het ROT te vervullen heeft de afgelopen twee kalenderjaren minimaal twee maal een ROT-(oefen)ervaring gehad. sleutelfunctionaris van het ROT te vervullen heeft de afgelopen twee kalenderjaren één maal een ROT-(oefen)ervaring gehad. sleutelfunctionaris van het ROT te vervullen heeft de afgelopen twee kalenderjaren minimaal twee maal een ROT-(oefen)ervaring gehad. sleutelfunctionaris van het ROT te vervullen hebben de afgelopen twee kalenderjaren één maal een ROT-(oefen)ervaring gehad. sleutelfunctionaris van het ROT te vervullen hebben de afgelopen twee kalenderjaren twee maal een ROT-(oefen)ervaring gehad. sleutelfunctionaris van het ROT te vervullen hebben de afgelopen twee kalenderjaren minimaal drie maal een ROT-(oefen)ervaring gehad. Pagina 9 van 9

20 . (Oefen)ervaring sleutelfunctionarissen ROT Band. Evaluatie van de (oefen)ervaring met betrokkenen In de afgelopen twee kalenderjaren zijn geen ROT- (oefen)ervaringen met betrokkenen schriftelijk geëvalueerd. In de afgelopen twee kalenderjaren is 0-0% van de ROT- (oefen)ervaringen met betrokkenen schriftelijk geëvalueerd. In de afgelopen twee kalenderjaren is 0-7% van de ROT- (oefen)ervaringen met betrokkenen geëvalueerd. De resultaten van de evaluaties zijn schriftelijk per oefening vastgelegd en de uitkomsten daarvan verwerkt in het kwaliteitszorgsysteem. Bovendien zijn de gehouden ROT-(oefen)ervaringen (kwantitatief) opgetekend in het functionarissenvolgsysteem. In de afgelopen twee kalenderjaren is 7-00% van de ROT- (oefen)ervaringen met betrokkenen geëvalueerd. De resultaten van de evaluaties zijn schriftelijk per oefening vastgelegd en de uitkomsten daarvan verwerkt in het kwaliteitszorgsysteem. In de afgelopen twee kalenderjaren zijn alle ROT-(oefen)ervaringen met betrokkenen geëvalueerd. De resultaten van de evaluaties zijn schriftelijk per oefening vastgelegd. In de afgelopen twee kalenderjaren zijn alle ROT-(oefen)ervaringen met betrokkenen geëvalueerd. De resultaten van de evaluaties zijn schriftelijk per oefening vastgelegd en de uitkomsten daarvan verwerkt in het kwaliteitszorgsysteem. In de afgelopen twee kalenderjaren is 7-00% van de ROT- (oefen)ervaringen met betrokkenen geëvalueerd. De resultaten van de evaluaties zijn schriftelijk per oefening vastgelegd en de uitkomsten daarvan verwerkt in het kwaliteitszorgsysteem. Bovendien zijn de gehouden ROT-(oefen)ervaringen (kwantitatief) opgetekend in het functionarissenvolgsysteem. In de afgelopen twee kalenderjaren zijn alle ROT-(oefen)ervaringen met betrokkenen geëvalueerd. De resultaten van de evaluaties zijn schriftelijk per oefening vastgelegd en de uitkomsten daarvan verwerkt in het kwaliteitszorgsysteem. Bovendien zijn de gehouden ROT-(oefen)ervaringen (kwantitatief) opgetekend in het functionarissenvolgsysteem. In de afgelopen twee kalenderjaren zijn alle ROT-(oefen)ervaringen met betrokkenen geëvalueerd. De resultaten van de evaluaties zijn schriftelijk per oefening vastgelegd en de uitkomsten daarvan verwerkt in het kwaliteitszorgsysteem. Bovendien zijn de gehouden ROT-(oefen)ervaringen (kwantitatief en kwalitatief) opgetekend in het functionarissenvolgsysteem. Pagina 0 van 9

21 6. Opleiding sleutelfunctionarissen COPI Band 6. Basisopleiding 8 0-0% van de personen die in aanmerking komen om de functie van sleutelfunctionaris van het COPI te vervullen is in het bezit van de diploma s van de basismodule crisisbeheersing en de module COPI of heeft een gelijkwaardige opleiding met voldoende resultaat afgesloten. sleutelfunctionaris van het COPI te vervullen is in het bezit van de diploma s van de basismodule crisisbeheersing en de module COPI of heeft een gelijkwaardige opleiding met voldoende resultaat afgesloten. sleutelfunctionaris van het COPI te vervullen is in het bezit van de diploma s van de basismodule crisisbeheersing en de module COPI of heeft een gelijkwaardige opleiding met voldoende resultaat afgesloten. sleutelfunctionaris van het COPI te vervullen zijn in het bezit van de diploma s van de basismodule crisisbeheersing en de module COPI of hebben een gelijkwaardige opleiding met voldoende resultaat afgesloten. sleutelfunctionaris van het COPI te vervullen zijn in het bezit van de diploma s van de basismodule crisisbeheersing en de module COPI of hebben een gelijkwaardige opleiding met voldoende resultaat afgesloten èn periodiek wordt de kennis en vaardigheid van de opleidingen basismodule crisisbeheersing en module COPI of gelijkwaardige opleiding opnieuw getoetst. 8 Hiermee wordt de basisopleiding voor de sleutelfunctie in de rampbestrijdingsorganisatie bedoeld. Genoemde opleidingen worden gezamenlijk verzorgd door het NIFV, de Politieacademie en de NLDA. Pagina van 9

22 6. Opleiding sleutelfunctionarissen COPI Band 6. Bijscholing De personen die in aanmerking komen om de functie van sleutelfunctionaris van het COPI te vervullen zijn in de afgelopen twee kalenderjaren niet bijgeschoold in nieuwe ontwikkelingen inzake de van verslagen van rampen in binnen- en buitenland) 0-0% van de personen die in aanmerking komen om de functie van sleutelfunctionaris van het COPI te vervullen is in de afgelopen twee kalenderjaren minimaal één maal bijgeschoold in nieuwe ontwikkelingen bespreking(en) sleutelfunctionaris van het COPI te vervullen is in de afgelopen twee kalenderjaren één maal bijgeschoold in nieuwe ontwikkelingen inzake de sleutelfunctionaris van het COPI te vervullen is in de afgelopen twee kalenderjaren minimaal twee maal bijgeschoold in nieuwe ontwikkelingen bespreking(en) sleutelfunctionaris van het COPI te vervullen is in de afgelopen twee kalenderjaren één maal bijgeschoold in nieuwe ontwikkelingen inzake de sleutelfunctionaris van het COPI te vervullen is in de afgelopen twee kalenderjaren minimaal twee maal bijgeschoold in nieuwe ontwikkelingen bespreking(en) sleutelfunctionaris van het COPI te vervullen zijn in de afgelopen twee kalenderjaren één maal bijgeschoold in nieuwe ontwikkelingen inzake de sleutelfunctionaris van het COPI te vervullen zijn in de afgelopen twee kalenderjaren twee maal bijgeschoold in nieuwe ontwikkelingen inzake de sleutelfunctionaris van het COPI te vervullen zijn in de afgelopen twee kalenderjaren minimaal drie maal bijgeschoold in nieuwe ontwikkelingen bespreking(en) Pagina van 9

23 7. (Oefen)ervaring sleutelfunctionarissen COPI Band 7. (Oefen)ervaring De personen die in aanmerking komen om de functie van sleutelfunctionaris van het COPI te vervullen hebben de afgelopen twee kalenderjaren geen COPI-(oefen)ervaring gehad. 0-0% van de personen die in aanmerking komen om de functie van sleutelfunctionaris van het COPI te vervullen heeft de afgelopen twee kalenderjaren minimaal één maal een COPI-(oefen)ervaring gehad. sleutelfunctionaris van het COPI te vervullen heeft de afgelopen twee kalenderjaren één maal een COPI-(oefen)ervaring gehad. sleutelfunctionaris van het COPI te vervullen heeft de afgelopen twee kalenderjaren minimaal twee maal een COPI-(oefen)ervaring gehad. sleutelfunctionaris van het COPI te vervullen heeft de afgelopen twee kalenderjaren één maal een COPI-(oefen)ervaring gehad. sleutelfunctionaris van het COPI te vervullen heeft de afgelopen twee kalenderjaren minimaal twee maal een COPI-(oefen)ervaring gehad. sleutelfunctionaris van het COPI te vervullen hebben de afgelopen twee kalenderjaren één maal een COPI-(oefen)ervaring gehad. sleutelfunctionaris van het COPI te vervullen hebben de afgelopen twee kalenderjaren twee maal een COPI-(oefen)ervaring gehad. sleutelfunctionaris van het COPI te vervullen hebben de afgelopen twee kalenderjaren minimaal drie maal een COPI-(oefen)ervaring gehad. Pagina van 9

24 7. (Oefen)ervaring sleutelfunctionarissen COPI Band 7. Evaluatie van de (oefen)ervaring met betrokkenen In de afgelopen twee kalenderjaren zijn geen COPI-(oefen)ervaringen met betrokkenen schriftelijk geëvalueerd. In de afgelopen twee kalenderjaren is 0-0% van de COPI- (oefen)ervaringen met betrokkenen schriftelijk geëvalueerd. In de afgelopen twee kalenderjaren is 0-7% van de COPI- (oefen)ervaringen met betrokkenen geëvalueerd. De resultaten van de evaluaties zijn schriftelijk per oefening vastgelegd en de uitkomsten daarvan verwerkt in het kwaliteitszorgsysteem. Bovendien zijn de gehouden COPI-(oefen)ervaringen (kwantitatief) opgetekend in het functionarissenvolgsysteem. In de afgelopen twee kalenderjaren is 7-00% van de COPI- (oefen)ervaringen met betrokkenen geëvalueerd. De resultaten van de evaluaties zijn schriftelijk per oefening vastgelegd en de uitkomsten daarvan verwerkt in het kwaliteitszorgsysteem In de afgelopen twee kalenderjaren zijn alle COPI-(oefen)ervaringen met betrokkenen geëvalueerd. De resultaten van de evaluaties zijn schriftelijk per oefening vastgelegd. In de afgelopen twee kalenderjaren zijn alle COPI-(oefen)ervaringen met betrokkenen geëvalueerd. De resultaten van de evaluaties zijn schriftelijk per oefening vastgelegd en de uitkomsten daarvan verwerkt in het kwaliteitszorgsysteem In de afgelopen twee kalenderjaren is 7-00% van de COPI- (oefen)ervaringen met betrokkenen geëvalueerd. De resultaten van de evaluaties zijn schriftelijk per oefening vastgelegd en de uitkomsten daarvan verwerkt in het kwaliteitszorgsysteem. Bovendien zijn de gehouden COPI-(oefen)ervaringen (kwantitatief) opgetekend in het functionarissenvolgsysteem. In de afgelopen twee kalenderjaren zijn alle COPI-(oefen)ervaringen met betrokkenen geëvalueerd. De resultaten van de evaluaties zijn schriftelijk per oefening vastgelegd en de uitkomsten daarvan verwerkt in het kwaliteitszorgsysteem. Bovendien zijn de gehouden COPI- (oefen)ervaringen (kwantitatief) opgetekend in het functionarissenvolgsysteem. In de afgelopen twee kalenderjaren zijn alle COPI-(oefen)ervaringen met betrokkenen geëvalueerd. De resultaten van de evaluaties zijn schriftelijk per oefening vastgelegd en de uitkomsten daarvan verwerkt in het kwaliteitszorgsysteem. Bovendien zijn de gehouden COPI- (oefen)ervaringen (kwantitatief en kwalitatief) opgetekend in het functionarissenvolgsysteem. Pagina van 9

25 8. Opleiding sleutelfunctionarissen meldkamer Band 8. Basisopleiding 9 0-0% van de personen die in aanmerking komen om de functie van sleutelfunctionaris in de meldkamer te vervullen is in het bezit van het diploma van de basisopleiding centralist multidisciplinair en het diploma van de basisopleiding politiespecifiek, brandweerspecifiek, ambulancespecifiek en/of calamiteitencoördinator of heeft een gelijkwaardige opleiding met voldoende resultaat afgesloten. sleutelfunctionaris in de meldkamer te vervullen is in het bezit van het diploma van de basisopleiding centralist multidisciplinair en het diploma van de basisopleiding politiespecifiek, brandweerspecifiek, ambulancespecifiek en/of calamiteitencoördinator of heeft een gelijkwaardige opleiding met voldoende resultaat afgesloten. sleutelfunctionaris in de meldkamer te vervullen is in het bezit van het diploma van de basisopleiding centralist multidisciplinair en het diploma van de basisopleiding politiespecifiek, brandweerspecifiek, ambulancespecifiek en/of calamiteitencoördinator of heeft een gelijkwaardige opleiding met voldoende resultaat afgesloten. sleutelfunctionaris in de meldkamer te vervullen zijn in het bezit van het diploma van de basisopleiding centralist multidisciplinair en het diploma van de basisopleiding politiespecifiek, brandweerspecifiek, ambulancespecifiek en/of calamiteitencoördinator of hebben een gelijkwaardige opleiding met voldoende resultaat afgesloten. sleutelfunctionaris in de meldkamer te vervullen zijn in het bezit van het diploma van de basisopleiding centralist multidisciplinair en het diploma van de basisopleiding politiespecifiek, brandweerspecifiek, ambulancespecifiek en/of calamiteitencoördinator of hebben een gelijkwaardige opleiding met voldoende resultaat afgesloten èn periodiek wordt de kennis en vaardigheid van de basisopleiding centralist multidisciplinair en het diploma van de basisopleiding politiespecifiek, brandweerspecifiek, ambulancespecifiek en/of calamiteitencoördinator of gelijkwaardige opleiding opnieuw getoetst. 9 Hiermee wordt de basisopleiding voor de sleutelfunctie in de rampbestrijdingsorganisatie bedoeld. Genoemde opleidingen worden verzorgd door Maatwerk van de Politieacademie, in samenwerking met het NIFV en AZN. Pagina van 9

26 8. Opleiding sleutelfunctionarissen meldkamer Band 8. Bijscholing De personen die in aanmerking komen om de functie van sleutelfunctionaris in de meldkamer te vervullen zijn in de afgelopen twee kalenderjaren niet bijgeschoold in nieuwe ontwikkelingen inzake de 0-0% van de personen die in aanmerking komen om de functie van sleutelfunctionaris in de meldkamer te vervullen is in de afgelopen twee kalenderjaren minimaal één maal bijgeschoold in nieuwe ontwikkelingen bespreking(en) sleutelfunctionaris in de meldkamer te vervullen is in de afgelopen twee kalenderjaren één maal bijgeschoold in nieuwe ontwikkelingen inzake de sleutelfunctionaris in de meldkamer te vervullen is in de afgelopen twee kalenderjaren minimaal twee maal bijgeschoold in nieuwe ontwikkelingen bespreking(en) sleutelfunctionaris in de meldkamer te vervullen is in de afgelopen twee kalenderjaren één maal bijgeschoold in nieuwe ontwikkelingen inzake de sleutelfunctionaris in de meldkamer te vervullen is in de afgelopen twee kalenderjaren minimaal twee maal bijgeschoold in nieuwe ontwikkelingen bespreking(en) sleutelfunctionaris in de meldkamer te vervullen zijn in de afgelopen twee kalenderjaren één maal bijgeschoold in nieuwe ontwikkelingen inzake de sleutelfunctionaris in de meldkamer te vervullen zijn in de afgelopen twee kalenderjaren twee maal bijgeschoold in nieuwe ontwikkelingen inzake de sleutelfunctionaris in de meldkamer te vervullen zijn in de afgelopen twee kalenderjaren minimaal drie maal bijgeschoold in nieuwe ontwikkelingen bespreking(en) Pagina 6 van 9

27 9. (Oefen)ervaring sleutelfunctionarissen meldkamer Band 9. (Oefen)ervaring De personen die in aanmerking komen om de functie van sleutelfunctionaris in de meldkamer te vervullen hebben de afgelopen twee kalenderjaren geen meldkamer-(oefen)ervaring gehad. 0-0% van de personen die in aanmerking komen om de functie van sleutelfunctionaris in de meldkamer te vervullen heeft de afgelopen twee kalenderjaren minimaal één maal een meldkamer-(oefen)ervaring gehad. sleutelfunctionaris in de meldkamer te vervullen heeft de afgelopen twee kalenderjaren één maal een meldkamer-(oefen)ervaring gehad. sleutelfunctionaris in de meldkamer te vervullen heeft de afgelopen twee kalenderjaren minimaal twee maal een meldkamer-(oefen)ervaring gehad. sleutelfunctionaris in de meldkamer te vervullen heeft de afgelopen twee kalenderjaren één maal een meldkamer-(oefen)ervaring gehad. sleutelfunctionaris in de meldkamer te vervullen heeft de afgelopen twee kalenderjaren minimaal twee maal een meldkamer-(oefen)ervaring gehad. sleutelfunctionaris in de meldkamer te vervullen hebben de afgelopen twee kalenderjaren één maal een meldkamer -(oefen)ervaring gehad. sleutelfunctionaris in de meldkamer te vervullen hebben de afgelopen twee kalenderjaren twee maal een meldkamer-(oefen)ervaring gehad. sleutelfunctionaris in de meldkamer te vervullen hebben de afgelopen twee kalenderjaren minimaal drie maal een meldkamer-(oefen)ervaring gehad. Pagina 7 van 9

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Waarom een addendum? Het beleidsplan 2012-2015 is op 7 juli 2011 in een periode waarop de organisatie volop in ontwikkeling

Nadere informatie

GRIP-teams en kernbezetting

GRIP-teams en kernbezetting GR P Wat is GRIP? GRIP is de afkorting van Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure en staat voor: het snel en multidisciplinair organiseren van de juiste mensen en middelen die nodig

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: BVJL11. Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: BVJL11. Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord Zaaknummer: BVJL11 Onderwerp Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord Collegevoorstel Inleiding Met de vaststelling van de Wet veiligheidsregio s heeft de veiligheidsregio Brabant-Noord de verplichting

Nadere informatie

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage.

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage. Voorstel AGP 10 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 3 november 2014 Bijlagen : 1 Steller : Christel Verschuren Onderwerp : Regionaal Crisisplan 2014 Algemene toelichting Aanleiding Voor u ligt het. Veiligheidsregio

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP)

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Inleiding Een goede coördinatie tussen betrokken hulpdiensten is bij de bestrijding van complexe incidenten van groot belang. Het model voor

Nadere informatie

TOETSINGSKADER STAAT VAN DE RAMPENBESTRIJDING

TOETSINGSKADER STAAT VAN DE RAMPENBESTRIJDING TOETSINGSKADER STAAT VAN DE RAMPENBESTRIJDING Versie Datum Opmerking Pagina Vastgesteld door 2.0 30 Augustus 2012 Toetskader in geheel aangepast i.h.k.v. de Wet veiligheidsregio s, Besluit veiligheidsregio

Nadere informatie

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2-0 Overzicht Samenvatting In dit deel is de Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings- Procedure (GRIP) Noord-Holland Noord

Nadere informatie

WET. Toelichting N.v.t.

WET. Toelichting N.v.t. TOETSINGSKADER RADAR In de periode mei 2008 t/m december 2009 voert de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV) het project RADAR uit. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Wet op de

Nadere informatie

Bijlage A bij voorstel Systeemoefening VRU 2013

Bijlage A bij voorstel Systeemoefening VRU 2013 Bijlage A bij voorstel Systeemoefening VRU 2013 1 Rapportage Systeemoefening VRU 4 december 2013 2 Inleiding Voor u ligt het ingevulde toetsingskader van de Inspectie Veiligheid & Justitie (IV&J). De gegevens,

Nadere informatie

Begroting 2015. V Ą Vėiligheidsregio. ^ Drenthe

Begroting 2015. V Ą Vėiligheidsregio. ^ Drenthe Begroting 215 V Ą Vėiligheidsregio ^ Drenthe VOORWOORD Dit is d e t w e e d e b e g r o t i n g v a n V e i l i g h e i d s r e g i o D r e n t h e ( V R D ). Hierin is h e t v o l i e d i g e b u d g

Nadere informatie

Vereiste OTO modulen per GHOR functie

Vereiste OTO modulen per GHOR functie Vereiste OTO modulen per GHOR functie Inleiding In dit document wordt beschreven welke opleiding, training en oefenmodule per GHOR functie doorlopen dient te worden om vakbekwaam te worden en te blijven.

Nadere informatie

Kaders voor de GRIP in Groningen, Friesland en Drenthe

Kaders voor de GRIP in Groningen, Friesland en Drenthe Kaders voor de GRIP in Groningen, Friesland en Drenthe Johan Haasjes Vakspecialist Expertise Veiligheidsregio Groningen Versie 1.5 16 april 2014 (definitief) Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 De opschalingsniveaus

Nadere informatie

Opleiding Officier van Dienst Bevolkingszorg. De praktijk is de leermeester van alle dingen (Julius Caesar)

Opleiding Officier van Dienst Bevolkingszorg. De praktijk is de leermeester van alle dingen (Julius Caesar) Opleiding Officier van Dienst Bevolkingszorg De praktijk is de leermeester van alle dingen (Julius Caesar) Internet: www.bevolkingszorgacademie.nl BTW.nr: NL8207.01.713.B01 KvK: 05063931 Opleiding Officier

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk Al jaren is het de dagelijkse praktijk om bij grote, complexe incidenten op te schalen binnen de GRIP-structuur. Deze structuur beschrijft in vier fasen de organisatie

Nadere informatie

Samenwerken aan Brandveiligheid

Samenwerken aan Brandveiligheid Gemeente Leiderdorp Gemeente Leiderdorp Wie zijn wij als Brandweer Hollands Midden? Wat mag u van ons verwachten en hoe zijn we aan elkaar verbonden? Samenwerken aan Brandveiligheid Missie Brandweer Hollands

Nadere informatie

Aan Regiegroep 17.02.2014. Aan Veiligheidsdirectie 27.02.2014. Goedkeuring Dagelijks bestuur 26.03.2014. Vaststelling Algemeen Bestuur 09.04.

Aan Regiegroep 17.02.2014. Aan Veiligheidsdirectie 27.02.2014. Goedkeuring Dagelijks bestuur 26.03.2014. Vaststelling Algemeen Bestuur 09.04. Voorstel CONCEPT AGP 12 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 9 april 2014 Bijlage : 1 Steller : Ruud Huveneers Onderwerp : Continuïteitsplan sleutelfunctionarissen hoofdstructuur Algemene toelichting De Veiligheidsregio

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR SPECIALIST OPERATIONELE VOORBEREIDING

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR SPECIALIST OPERATIONELE VOORBEREIDING KWALIFICATIEPROFIEL VOOR SPECIALIST OPERATIONELE VOORBEREIDING werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 7 september 2005 te Arnhem vastgesteld door het Project Kwaliteit Brandweerpersoneel.

Nadere informatie

; - 3 JUNI 2009 fio^gzl. ouwaw 1- c\s. ! _^M^NT go_sterhout I

; - 3 JUNI 2009 fio^gzl. ouwaw 1- c\s. ! _^M^NT go_sterhout I ! _^M^NT go_sterhout I ; - 3 JUNI 2009 fio^gzl ouwaw 1- c\s Inspectie Openbare Orde en Veiligheid fainisterie van BirmenlandseZaken en Konmkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Inspectie

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan 2012

Regionaal Crisisplan 2012 Regionaal Crisisplan 2012 ------------- 2016 Colofon: Dit document is tot stand gekomen in opdracht van de veiligheidsdirectie van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Adres: Veiligheidsregio Midden-

Nadere informatie

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Inhoudsopgave Grip op hulpverlening 4 Routinefase 6 GRIP 1 8 GRIP 2 12 GRIP 3 18 GRIP 4 24 Gebruikte afkortingen 30 4 Grip op hulpverlening Dit boekje bevat de samenvatting

Nadere informatie

Crisismanagement Groningen. Basismodule

Crisismanagement Groningen. Basismodule Crisismanagement Groningen Basismodule Doel van de module Kennismaken met crisismanagement Groningen Inzicht krijgen in rollen en taken Beeld krijgen bij samenwerken in de crisis-organisatie Programma

Nadere informatie

Onderzoek Rampenbestrijding op Orde eind 2009. De veiligheidsregio s afzonderlijk bekeken

Onderzoek Rampenbestrijding op Orde eind 2009. De veiligheidsregio s afzonderlijk bekeken Onderzoek Rampenbestrijding op Orde eind 2009 De veiligheidsregio s afzonderlijk bekeken Onderzoek Rampenbestrijding op Orde eind 2009 De veiligheidsregio s afzonderlijk bekeken Maart 2010 Missie Inspectie

Nadere informatie

Rapport. Crisisbeheersing. Datum 29 maart 2013. Status Definitief REGIONAAL CRISISPLAN. Versie 1.0. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Rapport. Crisisbeheersing. Datum 29 maart 2013. Status Definitief REGIONAAL CRISISPLAN. Versie 1.0. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Rapport Crisisbeheersing REGIONAAL CRISISPLAN Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Datum 29 maart 2013 Status Definitief Versie 1.0 Colofon Opdrachtgever Veiligheidsbureau Brabant-Zuidoost Auteur(s) Deel

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan

Regionaal Crisisplan Regionaal Crisisplan Titel : Regionaal Crisisplan Bestandslocatie : G:\Staf\Vastgestelde documenten Versie : 3.0 Datum : 14 november 2011 Samenstellers : Projectgroep Regionaal Crisisplan Status : definitief

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan 2012-2016 VRMWB. Regionaal Crisisplan 2012-2016

Regionaal Crisisplan 2012-2016 VRMWB. Regionaal Crisisplan 2012-2016 Regionaal Crisisplan 2012-2016 1 2 Voorwoord De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant omvat een gebied met veel uiteenlopende risico s. Veel ramp- en crisisscenario s kunnen zich potentieel in onze

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. Veiligheidsregio Groningen. Agendapunt 10. 10 april 2015. Testrapport systeemtest

Algemeen Bestuur. Veiligheidsregio Groningen. Agendapunt 10. 10 april 2015. Testrapport systeemtest Agendapunt 10 Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen 10 april 2015 Testrapport systeemtest Tijdens de systeemtest op 21 november 2014 is een foto van de rampenbestrijdingsorganisatie in de Veiligheidsregio

Nadere informatie

VRHM REGIONAAL CRISISPLAN

VRHM REGIONAAL CRISISPLAN VRHM REGIONAAL CRISISPLAN Inhoud 1. Inleiding 4 2. Voorwaardenscheppende processen 6 2.1 Melden en alarmeren 6 2.2 Op- en afschalen 7 2.3 Leiding en coördinatie 8 2.4 Informatiemanagement 9 3. Beschrijving

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 26 956 Beleidsnota Rampenbestrijding 2000 2004 31 117 Bepalingen over de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige

Nadere informatie

Managementsamenvatting Referentiekader. Netcentrische crisisbeheersing

Managementsamenvatting Referentiekader. Netcentrische crisisbeheersing Achtergrond In de eindrapportage van het RADAR-onderzoek uit 2009 constateerde de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid dat het overgrote deel van de veiligheidsregio s op het gebied van informatiemanagement

Nadere informatie

Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant. Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg

Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant. Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg Colofon Opdrachtgever dhr. H.A.M. Arkesteijn Auteur(s) mw. D. Aarts dhr. B.M.J. Peute Versie geschiedenis: Versiedatum Veranderingen

Nadere informatie

Bevolkingszorg. De weg naar een regionale organisatie

Bevolkingszorg. De weg naar een regionale organisatie Bevolkingszorg De weg naar een regionale organisatie 1 1. Inleiding In de 2 e helft van 2011 is het project Ontwikkeling Bevolkingszorg opgestart. Met dit project wordt beoogd dat de sectie Bevolkingszorg

Nadere informatie

Toelichting RADAR. Pagina 1 van 8

Toelichting RADAR. Pagina 1 van 8 Toelichting RADAR Inleiding De ambitie van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is dat eind 2009 de (organisatie van de) rampenbestrijding en crisisbeheersing op orde moet zijn

Nadere informatie

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman DE NIEUWE GHOR 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman De GHOR komt in de pubertijd 13 jaar WAT NU? Andere omgeving Nieuwe Rector Nieuwe conrectrice De werelden van zorg en veiligheid Wetgeving Departement Sturing

Nadere informatie

Multidisciplinair Oefenbeleidsplan

Multidisciplinair Oefenbeleidsplan Multidisciplinair Oefenbeleidsplan Inhoud 1 Inleiding 3 2 Het wie 6 3 Het wat 9 4 Het hoe 13 5 Praktisch 16 3 1 Inleiding Voor u ligt het multidisciplinair oefenbeleidsplan 2009-2010. Met dit plan geeft

Nadere informatie

Het Rotterdam-scenario

Het Rotterdam-scenario Het Rotterdam-scenario De directe humanitaire gevolgen van een 12 kiloton nucleaire explosie in de haven van Rotterdam Zoet is de oorlog, voor wie hem niet kent Erasmus van Rotterdam Wilbert van der Zeijden

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Nummer: B11-18866. Punt 10 van de agenda voor de vergadering van 10 april 2012. Onderwerp Voorstel inzake Kadernota Veiligheid.

Voorstel aan de raad. Nummer: B11-18866. Punt 10 van de agenda voor de vergadering van 10 april 2012. Onderwerp Voorstel inzake Kadernota Veiligheid. Voorstel aan de raad Nummer: B11-18866 Punt 10 van de agenda voor de vergadering van 10 april 2012. Onderwerp Voorstel inzake Kadernota Veiligheid. Wordt nagezonden. 1 Inhoud Over dit document... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Alle activiteiten zijn op maat te maken in overleg met de opdrachtgever. Ook kunt u activiteiten combineren.

Alle activiteiten zijn op maat te maken in overleg met de opdrachtgever. Ook kunt u activiteiten combineren. Introduceren en in gebruik nemen Regionaal Crisisplan: Wij zijn gespecialiseerd in de rampenbestrijding en crisisbeheersing en uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het Regionaal CrisisPlan

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009. Procesmodellen

REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009. Procesmodellen REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009 Het Referentiekader Regionaal Crisisplan 2009 Leeswijzer Begin vorig jaar is het projectteam Regionaal Crisisplan, in opdracht van de Veiligheidskoepels, gestart

Nadere informatie

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Crisismodel GHOR Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Status Definitief Besluit Raad DPG d.d. 26 april 2013 Beheer PGVN

Nadere informatie

Oefenjaarplan 2009. Waddenzeebreed Waddex

Oefenjaarplan 2009. Waddenzeebreed Waddex Oefenjaarplan 2009 Waddenzeebreed Waddex Vastgesteld door de Beheercommissie 28 november 2008 0. Overzicht Samenvatting Dit plan beschrijft het multidisciplinaire oefenprogramma van het Waddenzeebreed

Nadere informatie

Voor 2014 zijn de volgende doelen en accenten opgenomen in het jaarprogramma:

Voor 2014 zijn de volgende doelen en accenten opgenomen in het jaarprogramma: Voorstel CONCEPT AGP 5 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 6 november 2013 Bijlage : 1. Steller : P. de Vet Onderwerp : Jaarplan multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen 2014 Algemene toelichting Bijgaand

Nadere informatie

Vakbekwaamheid Brandweer

Vakbekwaamheid Brandweer Vakbekwaamheid Brandweer KENNIS EN VAARDIGHEID VAN BEVELVOERDERS EN OFFICIEREN VAN DIENST Vakbekwaamheid Brandweer KENNIS EN VAARDIGHEID VAN BEVELVOERDERS EN OFFICIEREN VAN DIENST RAPPORTAGE juni 2004

Nadere informatie

Bijlage B: Format rapportage

Bijlage B: Format rapportage Bijlage B: Format rapportage Format Rapportage Systeemoefening [naam regio] - dit document is op aanvraag in wordversie beschikbaar - [maand / jaar] Versie conclusies Bijlage B: format rapportage 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan. Deel 1

Regionaal Crisisplan. Deel 1 Regionaal Crisisplan Deel 1 Regionaal Crisisplan Deel 1 Veiligheidsregio Hollands Midden Datum: Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Voorwaardenscheppende processen... 3 2.1 Melden en alarmeren... 3 2.2 Op- en afschalen...

Nadere informatie

Oefenkalender Veiligheidsregio Flevoland

Oefenkalender Veiligheidsregio Flevoland 0 Oefenkalender Veiligheidsregio J a n u a r i 0 GHOR oefening CGV met VC Oefening Outbreak infectieziekte voor GGD ism GHOR Brandweer Oefening basisvaardigheden piketofficieren Brandweer Oefening basisvaardigheden

Nadere informatie

MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden

MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden ü Aanleiding MOED ü Algemene informatie brandweer in de veiligheidsregio ü Inhoud MOED ü Samenvatting uitspraken algemeen bestuur 1. Aanleiding MOED De wereld

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan Utrecht 2014-2017

Regionaal Crisisplan Utrecht 2014-2017 Regionaal Crisisplan Utrecht 2014-2017 Regionaal Crisisplan Utrecht Opgesteld door: projectteam crisisplan, samengesteld uit deelnemers vanuit gemeenten, politie, RMC, waterschappen, VRU Het beheer van

Nadere informatie

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Beleidsplan Multidisciplinair Opleiden, Trainen, Oefenen 2015-2019

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Beleidsplan Multidisciplinair Opleiden, Trainen, Oefenen 2015-2019 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Beleidsplan Multidisciplinair Opleiden, Trainen, Oefenen 2015-2019 Colofon Dit document is tot stand gekomen in opdracht

Nadere informatie

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout Veiligheidsregio in vogelvlucht Jos Stierhout Programma Welkom door Steven van de Looij Veiligheidsregio in grote lijnen Film 24 uur veiligheidsregio Bezoek meldkamer Dieper in de organisatie Onze programma

Nadere informatie

Crisisplan VRZL. Vastgesteld door het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL)

Crisisplan VRZL. Vastgesteld door het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) Crisisplan VRZL Vastgesteld door het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) Colofon Documentnaam Crisisplan VRZL Korte inhoud Dit document beschrijft de algemene organisatie en aanpak

Nadere informatie

Staat van de Rampenbestrijding 2013

Staat van de Rampenbestrijding 2013 Staat van de Rampenbestrijding 2013 Onderzoek Rampenbestrijding op Orde periode maart 2010 - oktober 2012 De regioprofielen Staat van de Rampenbestrijding 2013 Onderzoek Rampenbestrijding op Orde periode

Nadere informatie

B & W-nota. Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem

B & W-nota. Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem B & W-nota Portefeuille mr. J.J.H. Pop Auteur P. Abma Telefoon 023 5114489 E-mail: pabma@haarlem.nl PD/Veiligheid/2005/547

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement aa. Functie specialist opleiden en oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub aa. Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

2 7 ^OV. 2012 2012-49.430/48/A.24, BJC 425023 Gerritsen N. (050)316 4026 n.gerritsen(gprovinciegroningen.nl 1

2 7 ^OV. 2012 2012-49.430/48/A.24, BJC 425023 Gerritsen N. (050)316 4026 n.gerritsen(gprovinciegroningen.nl 1 iii»;»b».«33!.g3iffl:ba3aiieiba Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten Postbus 610 9700 AP Groningen 050 316 49 II Jt t / 1

Nadere informatie

Op grond van de waarnemen en getoetst aan het toetsingskader van de Inspectie Veiligheid en Justitie wordt het volgende geconcludeerd:

Op grond van de waarnemen en getoetst aan het toetsingskader van de Inspectie Veiligheid en Justitie wordt het volgende geconcludeerd: Voorstel CONCEPT AGP 4 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 6 november 2013 Bijlage : 1. Steller : PBMJW de Vet Onderwerp : Evaluatie systeemoefening 2013 Algemene toelichting In april 2013 is door de Inspectie

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen 2015 2018. Veiligheidsregio BrabantNoord

Meerjarenbeleidsplan Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen 2015 2018. Veiligheidsregio BrabantNoord AGP 6 VD 20141117, bijlage 1 Meerjarenbeleidsplan Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen 2015 2018 Veiligheidsregio BrabantNoord Conceptversie 1.1 (juli 2014) Colofon Titel : Meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN

Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN versie 3 april 2014 Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN Over dit document Versie 3 april 2014 Inhoud Het productenboek

Nadere informatie

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Ivonne Vliek Veiligheidsregio Utrecht i.vliek@vru.nl / 088-878 4137 GHOR BGC Geneeskundige Hulpverlening Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing

Nadere informatie

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen Agendapunt 7 Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen 4 december 2015 Beleidsplan Opleiden Trainen en Oefenen Voor u ligt het beleidsplan opleiden trainen en oefenen (OTO) 2016-2019 van de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Plan van aanpak Onderzoek Kwaliteit Brandweerzorg 2015

Plan van aanpak Onderzoek Kwaliteit Brandweerzorg 2015 Plan van aanpak Onderzoek Kwaliteit Brandweerzorg 2015 Februari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding en aanleiding onderzoek... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Aanleiding... 3 1.3 Scope van het onderzoek... 4 2 Doel-

Nadere informatie

Beleidsplan. Cluster Opleiden-Trainen-Oefenen 2012-2013

Beleidsplan. Cluster Opleiden-Trainen-Oefenen 2012-2013 Beleidsplan Cluster Opleiden-Trainen-Oefenen 2012-2013 Versie definitief december 2011 Inhoudsopgave Blz. Inleiding...2 Missie, Visie en Taken...4 Doelgroep...6 Uitvoering en Realisatie...7 Didactische

Nadere informatie

Agendapunt 5 Onderwerp Bevolkingszorg op orde 2.0 Datum 9 april 2015 Algemeen Bestuur Van Telefoon E-mailadres. Adviesnota.

Agendapunt 5 Onderwerp Bevolkingszorg op orde 2.0 Datum 9 april 2015 Algemeen Bestuur Van Telefoon E-mailadres. Adviesnota. Agendapunt 5 Onderwerp Bevolkingszorg op orde 2.0 Datum 9 april 2015 Aan Algemeen Bestuur Van Telefoon E-mailadres Beslispunten Adviesnota 1. Instemming met de visie in het rapport Bevolkingszorg op orde

Nadere informatie

Ontwerp voor het Besluit veiligheidsregio s

Ontwerp voor het Besluit veiligheidsregio s Ontwerp voor het Besluit veiligheidsregio s Besluit van, houdende regels inzake de organisatie en de taken van de veiligheidsregio s en de gemeentelijke brandweer, alsmede de financiële bijdrage van het

Nadere informatie

REGIONAAL CRISISPLAN GELDERLAND-MIDDEN 2011-2014. Deel I

REGIONAAL CRISISPLAN GELDERLAND-MIDDEN 2011-2014. Deel I REGIONAAL CRISISPLAN GELDERLAND-MIDDEN 2011-2014 Deel I Vastgesteld door: Algemeen Bestuur Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden Vastgesteld op: 26 oktober 2011 Versie Afstemming in Ten behoeve

Nadere informatie

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO addendum Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO De zorgsector aantoonbaar voorbereid op rampen en crises Landelijke Huisartsen Vereniging inhoudsopgave Inhoudsopgave I Voorwoord 5 II Definities III Leeswijzer

Nadere informatie

Bijgewerkt t/m nr. 10 (Tweede Nota van Wijziging d.d. 15 december 2008)

Bijgewerkt t/m nr. 10 (Tweede Nota van Wijziging d.d. 15 december 2008) Bijgewerkt t/m nr. 10 (Tweede Nota van Wijziging d.d. 15 december 2008) 31 117 Bepalingen over de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening (Wet veiligheidsregio

Nadere informatie

Ferwert, 28 mei 2013.

Ferwert, 28 mei 2013. AAN: de raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : I Nr. : 15/36.13 Onderwerp : Brandrisicoprofiel Veiligheidsregio Fryslân Ferwert, 28 mei 2013. 1. Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan VRD

Regionaal Crisisplan VRD Regionaal Crisisplan VRD Veiligheidsregio Drenthe Datum: juli 2014 2/37 Inhoud 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Wettelijk en procedureel kader regionale crisisbeheersing... 3 1.3 Definitie crisis...

Nadere informatie

voor Hulpverlenend Personeel VNOG

voor Hulpverlenend Personeel VNOG Organisatie: Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland Regie: Sector Risicobeheersing Voorbereiding: RC BOT Status: voor Hulpverlenend Personeel Pagina: Pagina 1 van 9 Regionale Regeling TraumaNazorg

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Het Veiligheidsberaad t.a.v. de voorzitter mw. G. Faber Postbus 7010 6801 HA ARNHEM Minister van Veiligheid en Justitie

Nadere informatie

Over dit document... 4. Hoofdstuk 1 Inleiding... 6 Landelijke en regionale uitgangspunten... 8

Over dit document... 4. Hoofdstuk 1 Inleiding... 6 Landelijke en regionale uitgangspunten... 8 1 Inhoud Over dit document... 4 Hoofdstuk 1 Inleiding... 6 Landelijke en regionale uitgangspunten... 8 Hoofdstuk 2 Uitgangspunten... 8 Processen rampenbestrijding en crisisbeheersing... 9 Processen en

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR CENTRALIST MELDKAMER

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR CENTRALIST MELDKAMER KWALIFICATIEPROFIEL VOOR CENTRALIST MELDKAMER werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 5 maart 2009 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het Project

Nadere informatie

Beschrijving GRIP 0 t/m 4

Beschrijving GRIP 0 t/m 4 RCP pocket Beschrijving GRIP 0 t/m 4 GRIP GRIP 0 Kenmerken incident Normaal dagelijkse werkwijzen van de hulpdiensten Afstemming in motorkapoverleg Dreigingsfase Preparatiestaf Aanwijzingen voor het ontstaan

Nadere informatie

Ingekomen stuk D7. Ons kenmerk K400/07.009416. Datum uw brief

Ingekomen stuk D7. Ons kenmerk K400/07.009416. Datum uw brief Ingekomen stuk D7 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie

Regionaal crisisplan Noord-Holland Noord Vastgesteld door Algemeen Bestuur 30 juni 2011

Regionaal crisisplan Noord-Holland Noord Vastgesteld door Algemeen Bestuur 30 juni 2011 Regionaal crisisplan Noord-Holland Noord Vastgesteld door Algemeen Bestuur 30 juni 2011 DOC-VB Regionaal crisisplan Noord-Holland Noord, versie 1.0 110701 1 van 37 Regionaal Crisisplan Noord-Holland Noord

Nadere informatie

Rampen- en Crisisbestrijding: Wat en wie moeten we trainen

Rampen- en Crisisbestrijding: Wat en wie moeten we trainen Kenmerken van rampen- en crisisbestrijding Crisissen of rampen hebben een aantal gedeelde kenmerken die van grote invloed zijn op de wijze waarop ze bestreden worden en die tevens de voorbereiding erop

Nadere informatie

5. Opleidingskader voor de procesopleiding Verplaatsen mens en dier

5. Opleidingskader voor de procesopleiding Verplaatsen mens en dier 5. Opleidingskader voor de procesopleiding Verplaatsen mens en dier In het project GROOTER worden onder andere een aantal opleidingskaders ontwikkeld voor processen onder Bevolkingszorg. Hieronder wordt

Nadere informatie

De organisatie van het multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen binnen de veiligheidsregio s

De organisatie van het multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen binnen de veiligheidsregio s De organisatie van het multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen binnen de veiligheidsregio s Een verkenning van de multidisciplinaire afstemming en samenwerking I.K. Waaijer Derdejaars Integraal

Nadere informatie

SPECIALIST OPERATIONELE VOORBEREIDING. Werkzaam bij de brandweer

SPECIALIST OPERATIONELE VOORBEREIDING. Werkzaam bij de brandweer PORTFOLIO SPECIALIST OPERATIONELE VOORBEREIDING Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Bedrijfshulpverlening

Basisinspectiemodule Bedrijfshulpverlening Basisinspectiemodule Bedrijfshulpverlening Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven voor intern gebruik bij de Inspectie SZW. Verder is de

Nadere informatie

Zeeuwse GRIP 2011 Gecoördineerde Regionale IncidentenbestrijdingsProcedure Veiligheidsregio Zeeland

Zeeuwse GRIP 2011 Gecoördineerde Regionale IncidentenbestrijdingsProcedure Veiligheidsregio Zeeland Zeeuwse GRIP 2011 Gecoördineerde Regionale IncidentenbestrijdingsProcedure Veiligheidsregio Zeeland versie 3.0 28 sep 2011 definitief i Versie- en wijzigingsbeheer Opsteller Projectleider Regionaal Crisisplan

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR OFFICIER VAN DIENST

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR OFFICIER VAN DIENST KWALIFICATIEPROFIEL VOOR OFFICIER VAN DIENST werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 30 september 2005 te Arnhem vastgesteld het Project Kwaliteit Brandweerpersoneel. Inleiding In

Nadere informatie

CONCEPT 7 maart 2008

CONCEPT 7 maart 2008 CONCEPT 7 maart 2008 Ontwerp voor het Besluit veiligheidsregio s Besluit van, houdende regels inzake de organisatie en de taken van de veiligheidsregio s en de gemeentelijke brandweer, alsmede de financiële

Nadere informatie

First Responder. Bedrijfsnoodorganisatie

First Responder. Bedrijfsnoodorganisatie First Responder Bedrijfsnoodorganisatie First Responder Bedrijfsnoodorganisatie Inhoud NIBHV/IFV Stichting CaBo VNCI UItgangspunten Bedrijfsnoodorganisatie First Responder Modules Certificering Werkwijzer

Nadere informatie

GRIP Zeeland. Veiligheidsregio Zeeland. Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure. (afgeleid van het landelijke referentiekader GRIP)

GRIP Zeeland. Veiligheidsregio Zeeland. Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure. (afgeleid van het landelijke referentiekader GRIP) Veiligheidsregio Zeeland Vijf V s van Veiligheid Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure GRIP Zeeland (afgeleid van het landelijke referentiekader GRIP) Voorkomen Wij signaleren risico

Nadere informatie

1. Opleidingskader voor de procesopleiding Crisiscommunicatie

1. Opleidingskader voor de procesopleiding Crisiscommunicatie 1. Opleidingskader voor de procesopleiding Crisiscommunicatie In het project GROOTER worden onder andere een aantal opleidingskaders ontwikkeld voor processen onder Bevolkingszorg. Hieronder wordt het

Nadere informatie

Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant. Opleiden, Bijscholen en Oefenen

Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant. Opleiden, Bijscholen en Oefenen Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant Opleiden, Bijscholen en Oefenen Jaarplan 2010 Vakbekwaamheid functionarissen Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden (Brandweer en Gemeente) Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant

Nadere informatie

Regionaal crisisplan. Regionaal crisisplan Gelderland-Zuid 1

Regionaal crisisplan. Regionaal crisisplan Gelderland-Zuid 1 Regionaal crisisplan Regionaal crisisplan Gelderland-Zuid 1 Regionaal crisisplan Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Versie: 1.2, 27 januari 2014 In opdracht van: et algemeen bestuur van de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Leidraad conversie rangen

Leidraad conversie rangen Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg & Rampenbestrijding Leidraad conversie rangen Documentatie: - Bijlage 1: Overzicht rangen oud en nieuw; - Bijlage 2: Overzicht operationele en beheersmatige functies

Nadere informatie

Regionaal Zeeuws Crisisplan Veiligheidsregio Zeeland 2011-2015

Regionaal Zeeuws Crisisplan Veiligheidsregio Zeeland 2011-2015 Regionaal Zeeuws Crisisplan Veiligheidsregio Zeeland 2011-2015 versie 3.0 28 sep 2011 definitief deze pagina is bewust leeg gelaten Regionaal Zeeuws Crisisplan Veiligheidsregio Zeeland 2011-2015 versie

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg & Rampenbestrijding. Leidraad conversie rangen

Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg & Rampenbestrijding. Leidraad conversie rangen Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg & Rampenbestrijding Leidraad conversie rangen Vastgesteld door de RRC op 10 september 2010 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Minder rangen 3 3. Operationele functies

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 5 maart 2009 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten

Nadere informatie

Wet veiligheidsregio s

Wet veiligheidsregio s Wet veiligheidsregio s Tekst van de wet 1 In deze tekst zijn de wijzigingen verwerkt die voortvloeien uit artikel XI van de Aanpassingswet veiligheidsregio s 2 In de bijlage bij de wet zijn de relevante

Nadere informatie

CRISISPLAN Veiligheidsregio Kennemerland 2015

CRISISPLAN Veiligheidsregio Kennemerland 2015 CRISISPLAN Veiligheidsregio Kennemerland 2015 VASTGESTELD DOOR AB 16 FEBRUARI 2015 INGANGSDATUM 1 APRIL 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 4 1. Crisisbeheersing... 7 1.1. Kaders... 7 1.2.

Nadere informatie

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg Samenhang GHOR Zuid-Holland Zuid uw veiligheid, onze zorg De GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening

Nadere informatie