Regionaal Crisisplan VRMWB. Regionaal Crisisplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regionaal Crisisplan 2012-2016 VRMWB. Regionaal Crisisplan 2012-2016"

Transcriptie

1 Regionaal Crisisplan

2 2

3 Voorwoord De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant omvat een gebied met veel uiteenlopende risico s. Veel ramp- en crisisscenario s kunnen zich potentieel in onze regio voordoen. Deze risico s zijn opgenomen in het risicoprofiel. Het beperken en beheersen van risico s is een belangrijk speerpunt in het beleidsplan van de veiligheidsregio met de titel verbinden en versterken. De grote brand van begin 2011 in Moerdijk geeft aan dat risico s kunnen ontaarden in incidenten en dat de gevolgen hiervan aanzienlijk kunnen zijn. Ook blijkt het incident in de praktijk anders te verlopen dan de scenario s die vooraf waren bedacht. De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant wil een stevige en flexibele crisisbeheersingsorganisatie neerzetten. Dit regionaal crisisplan vormt daarvoor een belangrijke basis. Het regionaal crisisplan beschrijft de organisatie, de verantwoordelijkheden, de taken en de bevoegdheden met betrekking tot de maatregelen en voorzieningen inzake de rampenbestrijding en de crisisbeheersing. Daarnaast omvat het de afspraken die zijn gemaakt met andere bij mogelijke rampen en crises betrokken partijen. Het regionaal crisisplan geeft een antwoord op de vraag wie doet wat en wie informeert wie in de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant bij rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het vervangt de gemeentelijke rampenplannen. Bij het ontwerpen van het regionaal crisisplan is er voor gekozen om het landelijke referentiekader regionaal crisisplan te volgen. Dit wijkt op onderdelen af van de hoofdstructuur zoals die in februari 2011 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld. Op 1 december 2012 wordt het regionaal crisisplan 2012 operationeel. Om de rampenbestrijdings- en crisisbeheersingsorganisatie hierop voor te bereiden is een implementatieplan opgesteld. Hierin staat beschreven welke stappen moeten worden gezet om de rampenbestrijdings- en crisisbeheersingsorganisatie te laten functioneren conform het regionaal crisisplan. In aanloop naar 1 december 2012 wordt aan de hand van het implementatieplan een intensief traject gevolgd om alle betrokken medewerkers de inhoud van regionaal crisisplan bij te brengen, en de organisatie fysiek hierop te laten aansluiten. Samenwerking, sturing en een goede ondersteuning zijn essentieel voor een goede crisisbeheersing. In dit crisisplan wordt daarvoor de basis gelegd. Het regionaal crisisplan zal de komende jaren verder worden doorontwikkeld. Landelijk zijn er per kolom werkplaatsen actief om de processen en producten verder uit te werken. Voor de processen rondom informatiemanagement en resourcemanagement zijn deze werkplaatsen multidisciplinair vormgegeven. De komende jaren worden ook (verdere) afspraken gemaakt met externe crisispartners en worden bestuurlijke netwerkkaarten opgesteld. Hiermee krijgt het crisisnetwerk in de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant steeds meer vorm wat resulteert in een robuuste crisisorganisatie. 3

4 Inhoudsopgave 1. Inleiding van het regionaal crisisplan Splitsing in drie delen Multidisciplinair knoppenmodel Ontwerpkaders Strategische uitgangspunten Implementatie en inwerkingtreding Leeswijzer De basisvereisten crisismanagement Melden en alarmeren Opschalen & afschalen Leiding en coördinatie Informatiemanagement Crisiscommunicatie Deel I - Organisatiestructuur De inrichting van de hoofdstructuur De organieke structuur Gemeenschappelijke Meldkamer Commando Plaats Incident Organisatieschema CoPI Regionaal Operationeel Team Stafsecties ROT Stafsectie Brandweerzorg Stafsectie Geneeskundige Zorg Stafsectie Politiezorg Stafsectie Bevolkingszorg Stafsectie Informatiemanagement Stafsectie Resourcemanagement Organisatieschema ROT met stafsecties Gemeentelijk Beleidsteam (GBT) Organisatieschema GBT Het Regionaal Beleidsteam Organisatieschema RBT Deel II - Processen Generiek stuurproces Toelichting op gemaakte keuzes BOB paragrafenmodel Crisis en Recht Multidisciplinaire sturing Factsheet multidisciplinaire sturing (Bestrijdings)strategie bepalen Aanpak bepalen Werk verdelen Terugkoppelingen Resourcemanagement Informatiemanagement 40 4

5 4.4 Processen Brandweerzorg Factsheet Brandweerzorg Taakorganisatie Bron- en emissiebestrijding Brandbestrijding Ongevalbestrijding gevaarlijke stoffen Decontaminatie Taakorganisatie Redding (specialistische) redding Technische hulpverlening Taakorganisatie Ontsmetting Ontsmetting mens en dier Ontsmetting voertuigen Ontsmetting infrastructuur Taakorganisatie Resourcemanagement Taakorganisatie Informatiemanagement Waarnemen en meten Waarschuwen en alarmeren van de bevolking Processen Geneeskundige zorg Factsheet Geneeskundige zorg Taakorganisatie Spoedeisende Medische Hulpverlening Taakorganisatie Publieke Gezondheidszorg Psychosociale hulpverlening Medische Milieukunde Infectieziekte bestrijding Gezondheidsonderzoeken (na rampen) Taakorganisatie Resourcemanagement Taakorganisatie Informatiemanagement Processen Politiezorg Factsheet Politiezorg Taakorganisatie Ordehandhaving Crowdmanagement en crowdcontrol Riotcontrol Taakorganisatie Mobiliteit Dynamische verkeersgeleiding Statische verkeersgeleiding Taakorganisatie Bewaken en beveiligen Persoonsbeveiliging Beveiliging objecten Taakorganisatie Handhaven netwerken Handhaven netwerken Taakorganisatie Opsporing Tactische opsporing Technisch / forensische opsporing Recherche maategelen Taakorganisatie Opsporingsexpertise Explosievenverkenning Politioneel onderhandelen Specialistische observatie Specialistische recherchetoepassingen Specialistische forensische opsporing Taakorganisatie (Speciale) interventies Aanhouding- en ondersteuningseenheden (AOE) Dienst Speciale Interventies (DSI) Taakorganisatie Resourcemanagement Taakorganisatie Informatiemanagement Verkenningseenheid 78 5

6 Waarnemingseenheid Processen Bevolkingszorg Factsheet Bevolkingszorg Taakorganisatie Communicatie Taakorganisatie Publieke zorg Directe zorg Registreren mens en dier op locatie (CRIB) CRAS Verplaatsen van mens en dier (kleinschalig) Taakorganisatie Evacuatie Evacuatie Taakorganisatie Omgevingszorg Milieubeheer Ruimtebeheer Bouwbedrijf Taakorganisatie Nafase Bijzondere uitvaartverzorging Nazorg Taakorganisatie backoffice (ondersteuning) Algemene ondersteuning Bestuurs- en juridische ondersteuning Taakorganisatie Informatiemanagement Beheer en output CRIB en CRAS BackOffice informatie Processen Water- en scheepvaartzorg Factsheet Water- en scheepvaartzorg Taakorganisatie Waterkeren en waterkwantiteitsbeheer Taakorganisatie Waterkwaliteitsbeheer Taakorganisatie Scheepvaartszorg Taakorganisatie Nautisch verkeersmanagement Taakorganisatie Search and Rescue Taakorganisatie Informatiemanagement Deel III - Partners in rampenbestrijding & crisisbeheersing Afspraken met crisispartners Gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD-en) Waterbeheer en scheepvaartzorg Openbaar Ministerie (OM) Defensie Buurregio s Nationale crisis of ramp Internationale samenwerking Sector Vitale infrastructuur Rijksheren Bestuurlijk netwerk Overige partners Bijlagen 109 6

7 7

8 8

9 1 Inleiding De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant vervult een actieve en coördinerende rol bij de bestrijding van rampen en de beheersing van crises. Deze rol is vastgelegd in de Wet Veiligheidsregio s (Wvr). Het instellen van de veiligheidsregio heeft tot doel: de brandweerzorg, de rampenbestrijding en de crisisbeheersing, met behoud van lokale verankering bestuurlijk en operationeel op regionaal niveau te integreren, teneinde een doelmatige en slagvaardige hulpverlening te verzekeren, mede op basis van een gecoördineerde voorbereiding. Analoog aan de Strategie Nationale Veiligheid 1 heeft de werkwijze van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant in de kern dus betrekking op de volgende vragen: Wat bedreigt de veiligheidsregio en hoe erg is dat? Wat moet de veiligheidsregio dan kunnen en wat hebben ze daarvoor nodig? Wie doet wat, en wie informeert wie in de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant? Het bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft voor het beantwoorden van de eerste twee vragen een risicoprofiel en een beleidsplan vastgesteld. Het risicoprofiel geeft een overzicht van risicovolle situaties in de veiligheidsregio die tot een brand, ramp of crisis kunnen leiden. Het beleidsplan geeft - op basis van het risicoprofiel - een beschrijving van de te behalen operationele prestaties van de diensten en organisaties van de Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Naast een risicoprofiel en beleidsplan dient de veiligheidsregio conform de Wet Veiligheidsregio s ook een regionaal crisisplan en - waar voorgeschreven - ook een aantal rampenbestrijdingsplannen op te stellen. Een regionaal crisisplan omvat een beschrijving van de organisatie, de verantwoorde-lijkheden, de taken en de bevoegdheden met betrekking tot de maatregelen en voorzieningen inzake de rampenbestrijding en de crisisbeheersing. Tevens omvat het de afspraken die zijn gemaakt met andere bij mogelijke rampen en crises betrokken partijen. Het regionaal crisisplan heeft dan ook betrekking op de derde vraag wie doet wat en wie informeert wie in de veiligheidsregio bij rampenbestrijding en crisisbeheersing? Rampenbestrijdingsplannen zijn een verfijning van het regionaal crisisplan en richten zich specifiek op bij Algemene Maatregel van Bestuur (het Besluit veiligheidsregio s) bepaalde inrichtingen, bepaalde ramptypen en luchtvaartterreinen. Op basis van dit besluit moeten er in Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 38 rampbestrijdingsplannen worden opgesteld. Het regionaal crisisplan kan gezien worden als kapstop bij het ontwerpen van de rampbestrijdingsplannen. 1 Met de strategie nationale veiligheid legt de overheid verschillende typen rampen of crises langs eenzelfde meetlat. Zij kijkt daarbij naar de waarschijnlijkheid dat een bepaalde crisis zich zal voordoen, hoe groot de impact van de crisis is als deze zich voordoet en wat daar aan te doen is. In andere woorden: Wat komt er op Nederland af, hoe erg is dat en wat kunnen we daaraan doen? (bron: 9

10 1.1 van het regionaal crisisplan Het regionaal crisisplan is een plan op hoofdlijnen en verwijst naar monodisciplinaire deelplannen en multidisciplinaire handboeken. Het doel is te komen tot een uniforme aanpak van de organisatie van de regionale en multidisciplinaire crisisbeheersing. Daarmee wordt door regionale samenwerking uitvoering gegeven aan rampbestrijding en crisisbeheersing op maat. Het regionaal crisisplan is gericht op de verdere professionalisering van de crisisbeheersing waarbij de crisisbeheersingsorganisaties regionaal en eenduidig worden ingericht. Hierdoor is helder, wie, waarvoor verantwoordelijk is en wordt geborgd dat alle betrokken instanties binnen de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant op een zelfde manier met de rampenbestrijding en crisisbeheersing om gaan. Het regionaal crisisplan wordt met de buurregio s en met België afgestemd met betrekking tot de verhouding van de daar aanwezige (operationele) plannen en procedures op het gebied van crisisbeheersing. 1.2 Splitsing in drie delen Vanuit de regelgeving zijn eisen geformuleerd ten aanzien van de elementen die in een regionaal crisisplan opgenomen moeten worden. De aangegeven elementen betreffen voornamelijk de opbouw en samenstelling van een functiestructuur en richt zich daarmee vooral op de vraag wie doet wat. Deze elementen staan beschreven in deel I van dit regionaal crisisplan 2. Daarin worden de (stuur)organen beschreven, inclusief de functies daarbinnen. Het geeft weer hoe de samenwerking tussen de verschillende diensten en organisaties bij de bestrijding van rampen en crises is geregeld. Het biedt structuur en uniformiteit bij de samenwerking ten behoeve van het aanpakken en beheersen van de ramp of crisis met behulp van een slagvaardige professionele crisisorganisatie. Om dat doel te bereiken beschrijft het de inrichting van de regionale multidisciplinaire crisisorganisatie. De taken, verantwoordelijkheden en de bevoegdheden van de organisatie in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing worden hiermee vastgelegd. De in het plan beschreven organisatie is generiek en past zich aan de aard en omvang van het incident aan. Het regionaal crisisplan gaat uit van de vakinhoudelijke kennis van de professionals. Met de invulling van deel I is de vraag wie informeert wie, nog niet duidelijk. In deel II van dit regionaal crisisplan wordt deze vraag wel beantwoord en wordt de organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing beschreven op basis van de uit te voeren werkzaamheden (processen). Het heeft als doel het vastleggen van de samenhang tussen deze processen, welke uitgevoerd moeten worden bij de besturing van de rampenbestrijding en crisisbeheersing, inclusief de daarvoor benodigde informatie. Het tweede deel kan gezien worden als een vervolg op deel I. Tezamen met deel III, waarin de afspraken met de partners in rampenbestrijding en crisisbeheersing zijn opgenomen, vormt het regionaal crisisplan een compleet en integraal plan voor de bestrijding van rampen en de beheersing van crises in de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. 1.3 Multidisciplinair knoppenmodel De beschrijving van de organisatie voor rampenbestrijding en crisisbeheersing is gebaseerd op de gedachte dat het regionaal crisisplan voor alle mogelijke rampen en crisissituaties toepasbaar is. Bij een ramp of crisis wordt het regionaal crisisplan toegepast op die specifieke situatie. Het regionaal crisisplan is gebaseerd op het landelijke referentiekader regionaal crisisplan. In dit referentiekader is het multidisciplinaire knoppenmodel uitgewerkt. De essentie van het knoppenmodel is dat het een operationele relatie legt tussen de aard van het grootschalige of bijzondere incident en de daarop af te stemmen capaciteit. Het is mogelijk om met dit model in combinatie met de GRIP de juiste werkprocessen te activeren (door op de juiste knoppen te drukken ) en de aansturing daarop af te stemmen. Anders gezegd; op basis van wat nodig is, bouwt zich flexibel een organisatie op, die horizontaal wordt ondersteund door te zorgen van beschikbaarheid van middelen en informatie. Crisismanagement is in dit kader functioneel en procesgericht van aard. 2 Deel I is reeds op 14 november 2011 vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. 10

11 1.4 Ontwerpkaders Bij het ontwerpen van het gehele regionaal crisisplan heeft het referentiekader regionaal crisisplan 3 het uitgangspunt gevormd. Het referentiekader geeft een weerslag van de landelijke ontwikkelingen van de inzichten op het terrein van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Daarmee is het een doorontwikkeling van de gedachten zoals die in de wetgeving zijn vastgelegd. Naast het referentiekader zijn bij het vormgeven van dit het regionaal crisisplan de volgende documenten geraadpleegd: Wet veiligheidsregio s Besluit veiligheidsregio s 4 Besluit personeel veiligheidsregio s Regeling personeel veiligheidsregio s Wet publieke gezondheid Referentiekader regionaal crisisplan Crisis en recht, schema s bevoegdheden en verplichtingen tijdens crises (2008) Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Bestuurders en Netcentrisch Werken (0.5.1), TNO Netcentrisch Werken bij Crisisbeheersing (versie 5) ( Werken met totaalbeeld in Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS) 1.4 Samenvatting workshops klankbordgroep project Doorontwikkeling LCMS, crisisplein.nl Functionele specificaties LCMS definitief, crisisplein.nl Start Architectuur LCMS 2.0, crisisplein.nl Strategische uitgangspunten In het beleidsplan van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant zijn de operationele prestaties benoemd. Met het vaststellen van het regionaal crisisplan worden ook strategische uitgangspunten vastgelegd. Deze strategische uitgangspunten vormen het bestuurlijke referentiekader voor een globale prioriteitstelling ten behoeve van de bestrijdingsstrategie: Het redden van levens Het voorkomen van escaleren van het incident Het beperken van de gevolgen voor de getroffenen (verlichten van het lijden) Het beschermen van de omgeving (milieu) Het beschermen van eigendommen Het faciliteren van justitieel onderzoek en andere onderzoeken (bijvoorbeeld naar de oorzaak) Het continueren van de normale dienstverlening op een gepast niveau Het informeren van het publiek Het bevorderen van zelfredzaamheid en herstel Het zo snel mogelijk terugkeren naar de normale situatie Het evalueren van de crisisbeheersing en het identificeren van leerpunten 1.5 De eigen veiligheid van de hulpverleners wordt gezien als essentiële randvoorwaarde voor de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Indien niet aan deze randvoorwaarde wordt voldaan, zijn de hulpverleners niet of onvoldoende in staat om invulling te geven aan bovenstaande doelen. Alle organisaties die betrokken zijn bij de rampenbestrijding en crisisbeheersing werken, ongeacht hun specifieke verantwoordelijkheden, aan het bereiken van deze doelen. Tijdens een ramp of crisis wordt de strategie nader bepaald op basis van de feitelijke situatie. 3 Het referentiekader richt zich op een verdere professionalisering van rampenbestrijding en multidisciplinaire crisisbeheersing. Door de landelijke uitgifte van dit instrument, wordt gewaarborgd dat iedere veiligheidsregio op eenzelfde manier haar crisisorganisatie kan inrichten (bron: 4 Het Besluit veiligheidsregio s codificeert o.a. de Basisvereisten Crisismanagement, de decentrale normen benoemd (LBCB, 2009). 11

12 1.6 Implementatie en inwerkingtreding Met de vaststelling van het regionaal crisisplan is een begin gemaakt met de opbouw van de gewenste crisisorganisatie. Om als crisisorganisatie ook te werken conform wat in het regionaal crisisplan is vastgelegd, moet binnen de verschillende organisaties het plan nog eigen worden gemaakt en moeten de betrokken functionarissen worden voorbereid op hun taak in de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Om hiertoe te komen is in samenspraak met de betrokken organisaties een implementatieplan opgesteld waarin is opgenomen welk onderdeel wanneer wordt geïmplementeerd en wie hiervoor verantwoordelijk is. De implementatie wordt afgerond op 30 november 2012 waarna het regionaal crisisplan op 1 december 2012 in werking treedt. 1.7 Leeswijzer Zoals reeds opgemerkt bestaat dit regionaal crisisplan uit drie delen. Voorafgaand aan het eerste deel wordt in hoofdstuk 2 stilgestaan bij de basisvereisten die bij de bestrijding of beheersing van iedere ramp of crisis randvoorwaardelijk zijn. Vervolgens is in hoofdstuk 3 deel I beschreven, de organisatiestructuur. Per organisatieonderdeel wordt een beschrijving gegeven van de taken en de samenstelling van het team. Deel II van het regionaal crisisplan is opgenomen in hoofdstuk 4. Het beschrijft de processen waarbij op de eerste plaats het generieke, multidisciplinaire stuurproces aan de orde komt. Daarnaast zijn in dit hoofdstuk de monodisciplinaire processen uitgewerkt. Hoofdstuk 5 bevat het derde deel van het regionaal crisisplan waarin de afspraken met de partners in de rampenbestrijding en crisisbeheersing zijn opgenomen. Tenslotte wordt het document afgesloten met een aantal bijlagen waarnaar vanuit de verschillende delen wordt verwezen. 2 De basisvereisten crisismanagement De basisvereisten crisismanagement bestaan uit een viertal processen welke bij grootschalige incidenten voor effectieve incidentbestrijding als randvoorwaarde altijd multidisciplinair beschikbaar moeten zijn. In dit hoofdstuk worden de basisvereisten nader toegelicht en de onderlinge verbanden weergegeven. De basisvereisten crisismanagement bestaan uit: 2 Melden en alarmeren Opschalen en afschalen Leiding en coördinatie Informatiemanagement Daarnaast heeft de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant crisiscommunicatie benoemd als kritische succesfactor voor de effectiviteit van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. De Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant kiest er daarom voor om crisiscommunicatie op gelijke hoogte te stellen met de basisvereisten. 2.1 Melden en alarmeren Het proces melden en alarmeren zorgt voor het verkrijgen van de essentiële gegevens over een incident, de vertaling van deze gegevens naar een eerste hulp- en inzetbehoefte en vervolgens het beschikbaar maken van die hulp. Het proces melden en alarmeren is voor het merendeel ondergebracht bij de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK). Voor de beschrijving van de GMK wordt verwezen naar paragraaf Opschalen & afschalen Het doel van het proces opschalen en afschalen is het zo optimaal mogelijk inzetten van de eenheden voor het bestrijden van een grootschalig incident. Het proces omvat het activeren van de benodigde mensen en middelen en het afstemmen van de wijze van aansturing hiervan: de overgang van de dagelijkse situatie naar de crisisorganisatie. Ook het waarschuwen van de relevante crisispartners en het activeren van bijstandsafspraken met aangrenzende regio s behoort tot dit proces. De GRIP-regeling vormt de basis voor de operationele en bestuurlijke opschaling. Deze regeling is als separaat document toegevoegd aan het regionaal crisisplan. 12

13 2.3 Leiding en coördinatie Het proces leiding en coördinatie beschrijft de generieke wijze waarop het systeem van incidentbestrijding in de regio is georganiseerd, de wijze waarop verantwoordelijkheden zijn verdeeld en gedelegeerd en hoe het opperbevel en de operationele leiding zijn belegd. In de diverse onderdelen van de hoofdstructuur is per team een éénhoofdige leiding benoemd. Het proces sturen rampenbestrijding en crisisbeheersing is uitgewerkt in paragraaf Informatiemanagement Het doel van informatiemanagement is het zo snel mogelijk verkrijgen van alle informatie die relevant is voor de rampenbestrijding en de crisisbeheersing en het actief beschikbaar stellen van die informatie aan de functionarissen in de crisisorganisatie die de informatie nodig hebben. Dit doel wordt bevorderd als het informatienetwerk van de crisisorganisatie is ingericht volgens de principes van het zogenoemde netcentrische informatiemanagement. Het netcentrisch informatiemanagement gaat ervan uit dat centraal in het informatienetwerk een totaalbeeld van de rampbestrijding of crisisbeheersing wordt bijgehouden en dat ieder onderdeel van de crisisorganisatie een eigen beeld opbouwt van de situatie, dat complementair is aan het totaalbeeld. Alle onderdelen van de crisisorganisatie hebben toegang tot het totaalbeeld. Zo heeft iedereen op elk moment de beschikking over de meest actuele informatie over de ramp of crisis, de wijze waarop de bestrijding wordt aangepakt en kan ieder onderdeel binnen zijn eig op basis van de beschikbare informatie de juiste beslissingen nemen. Ter ondersteuning van de informatieprocessen, maakt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant gebruik van het landelijk ingestelde systeem ten behoeve van netcentrisch werken, LCMS. 2.5 Crisiscommunicatie Het doel van crisiscommunicatie is om de bevolking feitelijk (juist) te informeren over de ramp of crisis en over oorzaak en gevolg. Behalve de technische en fysieke implicaties speelt daarbij ook de maatschappelijke context een belangrijke rol. Crisiscommunicatie wordt door de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant beschouwd als een vijfde basisvereiste, omdat crisiscommunicatie een grote maatschappelijke impact heeft. Crisiscommunicatie is onderdeel van het gemeentelijke proces bevolkingszorg, welke nader is uitgewerkt in paragraaf

14 deel I Organisatiestructuur rampenbestrijding & crisisbeheersing 14

15 15

16 3 deel I - Organisatiestructuur 3.1 De inrichting van de hoofdstructuur De organisatiestructuur bij rampenbestrijding en crisisbeheersing kent per niveau, zijnde uitvoerend, tactisch en strategisch, een crisisteam. In dit hoofdstuk worden de taken en samenstelling van de Gemeenschappelijke Meldkamer en de verschillende teams beschreven. Per onderdeel is er een beschrijving van de verantwoordelijkheden, taken, de functienamen van de kernbezetting en facultatieve bezetting en de relatie van de organieke en functionele entiteiten binnen de GRIP. De taakbeschrijvingen van de verschillende functies zijn voor een deel vastgelegd in de Regeling personeel veiligheidsregio s. Wat niet in deze regeling is opgenomen, is evenals de personele structuur uitgewerkt in handboeken, piketregelingen en monodisciplinaire organisatiestructuren. 3.2 De organieke structuur In zijn totaliteit bestaat de organieke structuur uit de volgende onderdelen: De Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) Een Commando Plaats Incident (CoPI) Een Regionaal Operationeel Team (ROT) Een Gemeentelijk Beleidsteam (GBT) bij een lokale ramp of crisis OF Een Regionaal Beleidsteam (RBT) bij een bovenlokale ramp of crisis De taakorganisaties per discipline In organieke zin ziet de verdeling er als volgt uit: (REGIONAAL / GEMEENTELIJK) BELEIDSTEAM REGIONAAL OPERATIONEEL TEAM SECTIE INFORMATIE- MANAGEMENT STAFSECTIE POLITIE- ZORG STAFSECTIE BEVOLKINGS- ZORG STAFSECTIE GENEESKUNDIGE ZORG STAFSECTIE BRANDWEER- ZORG STAFSECTIE OVERIGE SECTOREN SECTIE RESOURCE- MANAGEMENT TAAKORGANISATIES POLITIEZORG TAAKORGANISATIES BEVOLKINGSZORG TAAKORGANISATIES GENEESKUNDIGE ZORG TAAKORGANISATIES BRANDWEERZORG TAAKORGANISATIES OVERIGE SECTOREN (COÖRDINEREND) COMMANDO PLAATS INCIDENT MELDKAMER UITVOEREN POLITIEZORG UITVOEREN BEVOLKINGSZORG UITVOEREN GENEESKUNDIGE ZORG UITVOEREN BRANDWEERZORG UITVOEREN KETENPARTNERS UITVOEREN INCIDENT- BESTRIJDING UITVOEREN CAMALITEITEN- COÖRDINATIE ONDERSTEUNEN POLITIEZORG ONDERSTEUNEN BEVOLKINGS ZORG ONDERSTEUNEN GENEESKUNDIGE ZORG ONDERSTEUNEN BRANDWEERZORG ONDERSTEUNEN KETENPARTNERS ONDERSTEUNEN INCIDENT- BESTRIJDING ONDERSTEUNEN CAMALITEITEN- COÖRDINATIE In het vervolg van deel II worden achtereenvolgens de GMK, het CoPI, ROT (inclusief stafsecties), GBT en RBT nader toegelicht. In deel III van dit regionaal crisisplan komen de verschillende taakorganisaties aan de orde. 3.3 Gemeenschappelijke Meldkamer De GMK speelt vooral in de eerste fase van de ramp of crisis een belangrijke rol. Ten eerste ontvangt de GMK de meldingen en stelt op basis daarvan vast welke onderdelen van de crisisorganisatie gealarmeerd moeten worden. Ten tweede is de GMK belast met het geven van een zo volledig mogelijke beschrijving van het incident aan de onderdelen van de hoofdstructuur. De GMK blijft gedurende de bestrijding van de ramp of crisis onmisbaar als informatieknooppunt. 16

17 TAKEN Zodra is vastgesteld dat is voldaan aan de criteria voor grootschalige alarmering wordt de meldkamer door één leidinggevende aangestuurd. Binnen twee minuten na vaststelling dat is voldaan aan de criteria voor grootschalige alarmering, begint de GMK met de alarmering van het CoPI en ROT. Afhankelijk van de aard en omstandigheden van de ramp of crisis, alarmeert de meldkamer andere relevante externe functionarissen en eenheden die nodig zijn voor de bestrijding van de ramp of crisis. Binnen twee minuten na vaststelling dat is voldaan aan de criteria voor grootschalige alarmering informeert de GMK de burgemeester. In geval van bovenlokale rampen en crises worden de voorzitter van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en de betrokken burgemeesters geïnformeerd. Binnen vijf minuten na vaststelling dat is voldaan aan de criteria voor grootschalige alarmering geeft de meldkamer, op grond van de beschikbare gegevens, een zo volledig mogelijke beschrijving van het incident aan alle betrokken onderdelen van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing en externe betrokken eenheden en functionarissen. Vorenstaande staat nader uitgewerkt in de GRIP-regeling. 3.3 SAMENSTELLING VAN HET TEAM Calamiteitencoördinator (Caco) als eenhoofdige leidinggevende Plotter Brandweercentralist Verpleegkundig centralist Politiecentralist RELATIE MET GRIP De CaCo is gemachtigd om zelfstandig op te schalen bij incidenten die voldoen aan de criteria voor grootschalige alarmering zoals in opgenomen GRIP-regeling. 3.4 Commando Plaats Incident TAKEN Het CoPI is belast met de operationele leiding ter plaatse 5. Het CoPI staat onder leiding van de leider CoPI. Het CoPI Is belast met de afstemming met alle bij de rampenbestrijding of crisisbeheersing betrokken partijen. Het CoPI werkt conform de methodiek sturen rampenbestrijding & crisisbeheersing 6 : - het bepalen van de bestrijdingsstrategie - het bepalen van de aanpak - het verdelen van het werk - het geven van een terugkoppeling Het CoPI houdt een eigen beeld bij over: - de ontwikkeling en effecten van een incident - de risico s voor de veiligheid van de hulpverleners en de personen in het getroffen gebied - de aanpak van het incident en de daarvoor benodigde mensen en middelen Het CoPI is belast met het adviseren van het ROT. Bij meerdere CoPI s op de plaats van één incident, treedt het ROT op als coördinerend orgaan Niet perse het brongebied ; dit kunnen ook plaatsen zijn in het effectgebied. 6 Zie paragraaf 4.1 en verder voor een uitgebreide weergave van het proces sturen rampenbestrijding en crisisbeheersing. 17

18 SAMENSTELLING Kernbezetting: Leider CoPI Officier van Dienst brandweerzorg (voorheen genoemd staffunctionaris brandweer) Officier van Dienst geneeskundige zorg (voorheen genoemd staffunctionaris GHOR) Officier van Dienst politiezorg (eventueel vertegenwoordigd door Koninklijke Marechaussee (voorheen genoemd staffunctionaris politie) Officier van Dienst bevolkingszorg (voorheen genoemd staffunctionaris gemeente) Voorlichtingsfunctionaris CoPI Informatiemanager CoPI Plotter CoPI 3.4 Facultatief: Liaison Waterschap (de hieromtrent gemaakte afspraken zijn opgenomen in paragraaf 5.3) Officier van Dienst Water- en scheepvaartzorg Officier van Justitie (in geval van plaats delict) AGS, veiligheidsfunctionaris, liaison(s) van publiek/private organisatie c.q. crisispartners, (externe) deskundigen, bedrijfsspecialist, enz. RELATIE MET GRIP Op tactisch niveau gaat het over de volgende kernactiviteiten: Het CoPI is de organieke verschijningsvorm bij opschaling naar GRIP 1. Bij GRIP 2 is naast het CoPI sprake van opschaling naar een ROT. Bij GRIP 3 is naast het CoPI sprake van opschaling naar een ROT en GBT. Bij GRIP 4 is naast het CoPI sprake van opschaling naar een ROT en RBT. Afhankelijk van de aard van het incident is bij opschaling naar GRIP 2, 3 of 4 de inrichting van een CoPI niet altijd noodzakelijk Organisatieschema CoPI TER PLAATSE CoPI Leider CoPI OvD Brandweerzorg OvD Geneeskundige zorg OvD Politiezorg OvD Bevolkingszorg Voorlichtingsfunctionaris CoPI Informatiemanager CoPI Plotter CoPI Liaison waterschap OvD Water- en scheepvaartzorg Officier van Justitie AGS, veiligheidsfunctionaris Liaison(s) publiek/private organisatie c.q. crisispartners, (externe) deskundigen, bedrijfsspecialist Eenheden Brandweer, Geneeskundig, Politie, Bevolkingszorg en eventuele externe partners 7 Zie paragraaf 4.1 en verder voor een uitgebreide weergave van het proces sturen rampenbestrijding en crisisbeheersing. 8 Bij het ontwerpen van het regionaal crisisplan is de invulling van resource management nog onderwerp van ontwikkeling. Afhankelijk van de uitkomsten in de landelijke werkgroep wordt hier nader invulling aan gegeven. 18

19 3.5 Regionaal Operationeel Team TAKEN Het ROT is verantwoordelijk voor de operationele leiding. Het ROT staat onder leiding van de regionaal operationeel leider. Het ROT is belast met de afstemming met alle bij de rampenbestrijding of crisisbeheersing betrokken partijen. Het ROT werkt conform de methodiek sturen rampenbestrijding & crisisbeheersing 7 : - het bepalen van de bestrijdingsstrategie - het bepalen van de aanpak - het verdelen van het werk - het geven van een terugkoppeling De regionaal operationeel leider adviseert de burgemeester of de voorzitter van de veiligheidsregio inzake de bestuurlijk te nemen maatregelen. De regionaal operationeel leider is belast met het adviseren van het GBT of RBT. De regionaal operationeel leider ontvangt bevelen van de burgemeester van de getroffen gemeente (niet zijnde bovenlokale rampen en crisis). De regionaal operationeel leider ontvangt bevelen van de voorzitter van de veiligheidsregio i.v.m. de uitvoering van de door hem (voorzitter) genomen besluiten in het geval van bovenlokale rampen en crisis. De regionaal operationeel leider stelt bij bovenregionale incidenten de regionaal operationeel leider van de aangrenzende betrokken veiligheidsregio( s) in kennis. Het ROT treedt bij meerdere CoPI s op de plaats van één incident, op als coördinerend orgaan. SAMENSTELLING 3.5 Kernbezetting: Regionaal operationeel leider Algemeen Commandant Brandweerzorg (voorheen genoemd hoofd sectie brandweer) Algemeen Commandant Geneeskundige zorg (voorheen genoemd hoofd sectie GHOR) Algemeen Commandant Politiezorg (voorheen genoemd hoofd sectie politie) Algemeen Commandant Bevolkingszorg (voorheen genoemd hoofd sectie gemeenten) Communicatieadviseur ROT Liaison Defensie Informatiemanager ROT (hoofd sectie informatievoorziening) Informatiecoördinator ROT Plotter ROT Hoofd resourcemanagement 8 Facultatief: Liaison waterschap (de hieromtrent gemaakte afspraken zijn opgenomen in paragraaf 4.7) Algemeen Commandant water- en scheepvaartzorg Rechercheofficier van Justitie (in geval van strafbaar feit) Liaison(s) van publiek/private organisatie c.q. crisispartners en (externe) deskundigen, Rijksheren RELATIE MET GRIP Het ROT is de organieke verschijningsvorm bij opschaling naar GRIP 2 en hoger. 3.6 Stafsecties ROT Binnen het ROT worden in organieke zin vier stafsecties onderscheiden: Brandweerzorg Geneeskundige zorg Politiezorg Bevolkingszorg Daarnaast kunnen stafsecties worden ingericht van andere bij de rampenbestrijding of crisisbeheersing 19

20 betrokken sectoren zoals water- en scheepvaartzorg. De stafsecties ondersteunen ieder hun eigen taakorganisaties. Daarnaast zijn er twee ondersteunende secties: Sectie Informatiemanagement Sectie Resourcemanagement Stafsectie Brandweerzorg TAKEN Op tactisch niveau gaat het over de volgende kernactiviteiten: Met ketenpartners verzamelen en verwerken van veiligheidsinformatie: het sturen op het verwerven, verwerken, veredelen en verstrekken van informatie op het terrein van de brandweerzorg in de regio. Signaleren, adviseren en met ketenpartners bepalen van de aanpak: het maken van afspraken over ieders bijdrage in het behalen van bepaalde operationele prestaties binnen de regio, binnen een bepaalde tijd en continueren daarvan over een bepaalde periode. Daaronder wordt ook begrepen het adviseren van ketenpartners. Met ketenpartners kiezen en monitoren van het uitvoerend en ondersteunend werk: bepalen welke uitvoerende en ondersteunende werkzaamheden dienen te worden verricht op het terrein van de brandweerzorg in de regio en welke personele en facilitaire voorzieningen daaraan worden toegekend. Ook de monitoring daarvan maakt hier deel van uit Op operationeel niveau gaat het over de volgende kernactiviteiten: Het selecteren, doorgeleiden en afhandelen van verzoeken voor uitvoerend en ondersteunend werk. Verdelen en monitoren van het uitvoerend werk: - bron- en emissiebestrijding Verdelen en monitoren van ondersteunend werk: - resourcemanagement + personele voorzieningen (sturen) Brandweerzorg + facilitaire voorzieningen (sturen) Brandweerzorg - informatiemanagement Informatievoorzieningen (sturen) brandweerzorg. SAMENSTELLING Kernbezetting stafsectie brandweerzorg: Algemeen Commandant Hoofd bron- en emissiebestrijding Hoofd informatie (informatiemanagement) Hoofd ondersteuning (resourcemanagement) Facultatieve bezetting Stafsectie Brandweerzorg: Hoofd redding Hoofd ontsmetting Adviseurs stafsectie brandweer zoals: veiligheidscoördinator brandweerzorg (o.a. arbo en opvang en nazorg personeel), adviseur gevaarlijke stoffen (regionaal officier). RELATIE MET GRIP De stafsectie brandweerzorg wordt bij opschaling daartoe op basis van GRIP 2, 3 of 4, binnen het regionaal operationeel team vertegenwoordigd door de algemeen commandant brandweerzorg. De hoofden van de taakorganisaties worden hierbij gelijktijdig opgeroepen. De hoofden van de facultatieve taakorganisaties kunnen indien nodig als aanvulling worden gealarmeerd. Ook bij een GRIP 1 opschaling kan een stafsectie worden geactiveerd. In dat geval is de stafsectie faciliterend aan de Officier van Dienst Brandweerzorg binnen het CoPI. 20

21 3.6.2 Stafsectie Geneeskundige Zorg TAKEN Op tactisch niveau gaat het over de volgende kernactiviteiten: Met ketenpartners verzamelen en verwerken van veiligheidsinformatie: het sturen op het verwerven, verwerken, veredelen en verstrekken van informatie op het terrein van de geneeskundige zorg in de regio. Signaleren, adviseren en met ketenpartners bepalen van de aanpak: het maken van afspraken over ieders bijdrage in het behalen van bepaalde operationele prestaties binnen de regio, binnen een bepaalde tijd en continueren daarvan over een bepaalde periode. Daaronder valt ook het adviseren van ketenpartners. Met ketenpartners kiezen en monitoren van het uitvoerend en ondersteunend werk: bepalen welke uitvoerende en ondersteunende werkzaamheden dienen te worden verricht op het terrein van de geneeskundige zorg in de regio en welke personele en facilitaire voorzieningen daaraan worden toegekend. Ook de monitoring daarvan maakt hier deel van uit. Op operationeel niveau gaat het over de volgende kernactiviteiten: Het selecteren, doorgeleiden en afhandelen van verzoeken voor uitvoerend en ondersteunend werk. Verdelen en monitoren van het uitvoerend werk: - acute gezondheidszorg - publieke gezondheidszorg Verdelen en monitoren van ondersteunend werk: - Resourcemanagement + personele voorzieningen (sturen) Geneeskundige zorg + facilitaire voorzieningen (sturen) Geneeskundige zorg - Informatiemanagement Informatievoorzieningen (sturen) geneeskundige zorg SAMENSTELLING Kernbezetting stafsectie geneeskundige zorg: Algemeen Commandant Hoofd acute gezondheidszorg Hoofd publieke gezondheidszorg Hoofd informatie (informatiemanagement) Hoofd ondersteuning (resourcemanagement) Facultatieve bezetting Stafsectie Geneeskundige Zorg: Adviseurs stafsectie geneeskundige zorg, zoals: veiligheidscoördinator geneeskundige zorg (o.a. arbo, opvang en nazorg personeel), gezondheidskundig adviseur gevaarlijke stoffen, adviseur hygiëne- en infectiepreventie, adviseur gezondheidsonderzoeken RELATIE MET GRIP De stafsectie geneeskundige zorg worden bij opschaling daartoe op basis van GRIP 2, 3 of 4, binnen het regionaal operationeel team vertegenwoordigd door de algemeen commandant geneeskundige zorg. De hoofden van de secties worden hierbij gelijktijdig opgeroepen. De hoofden van de taakorganisaties worden hierbij gelijktijdig opgeroepen. De hoofden van de facultatieve taakorganisaties kunnen indien nodig als aanvulling worden gealarmeerd. Ook bij een GRIP 1 opschaling kan een stafsectie worden geactiveerd. In dat geval is de stafsectie faciliterend aan de Officier van Dienst Geneeskundige zorg binnen het CoPI. 21

22 3.6.3 Stafsectie Politiezorg TAKEN Op tactisch niveau gaat het over de volgende kernactiviteiten: Met ketenpartners verzamelen en verwerken van veiligheidsinformatie: het sturen op het verwerven, verwerken, veredelen en verstrekken van informatie op het terrein van de politiezorg in de regio. Signaleren, adviseren en met ketenpartners bepalen van de aanpak: het maken van afspraken over ieders bijdrage in het behalen van bepaalde operationele prestaties binnen de regio, binnen een bepaalde tijd en continueren daarvan over een bepaalde periode. Daaronder valt ook het adviseren van ketenpartners. Met ketenpartners kiezen en monitoren van het uitvoerend en ondersteunend werk: bepalen welke uitvoerende en ondersteunende werkzaamheden dienen te worden verricht op het terrein van de politiezorg in de regio en welke personele en facilitaire voorzieningen daaraan worden toegekend. Ook de monitoring daarvan maakt hier deel van uit. Op operationeel niveau gaat het over de volgende kernactiviteiten: Het selecteren, doorgeleiden en afhandelen van verzoeken voor uitvoerend en ondersteunend werk. Verdelen en monitoren van het uitvoerend werk: - ordehandhaving - opsporing Verdelen en monitoren van ondersteunend werk: - resourcemanagement + personele voorzieningen (sturen) Politiezorg + facilitaire voorzieningen (sturen) Politiezorg - Informatiemanagement Informatievoorzieningen (sturen) politiezorg SAMENSTELLING Kernbezetting Stafsectie Politiezorg: Algemeen Commandant Hoofd Ordehandhaving Hoofd Opsporing Hoofd Informatie (informatiemanagement) Hoofd Ondersteuning (resourcemanagement) Facultatieve bezetting Stafsectie Politiezorg: Hoofd Mobiliteit Hoofd Bewaken en beveiligen Hoofd Opsporingsexpertise Hoofd Handhaven netwerken Hoofd (speciale) interventie Adviseurs stafsectie Politiezorg, zoals: veiligheidscoördinator Politiezorg (o.a. arbo, opvang en nazorg personeel) RELATIE MET GRIP De stafsectie politiezorg worden bij opschaling daartoe op basis van GRIP 2, 3 of 4, binnen het regionaal operationeel team vertegenwoordigd door de algemeen commandant politiezorg. De hoofden van de taakorganisaties worden hierbij gelijktijdig opgeroepen. De hoofden van de facultatieve taakorganisaties kunnen indien nodig als aanvulling worden gealarmeerd. Ook bij een GRIP 1 opschaling kan een stafsectie worden geactiveerd. In dat geval is de stafsectie faciliterend aan de Officier van Dienst Politiezorg binnen het CoPI. 22

23 3.6.4 Stafsectie Bevolkingszorg TAKEN Op tactisch niveau gaat het over de volgende kernactiviteiten: Met ketenpartners verzamelen en verwerken van veiligheidsinformatie: het sturen op het verwerven, verwerken, veredelen en verstrekken van informatie op het terrein van de bevolkingszorg in de regio. Signaleren, adviseren en met ketenpartners bepalen van de aanpak: het maken van afspraken over ieders bijdrage in het behalen van bepaalde operationele prestaties binnen de regio, binnen een bepaalde tijd en continueren daarvan over een bepaalde periode. Daaronder wordt ook begrepen het adviseren van ketenpartners. Met ketenpartners kiezen en monitoren van het uitvoerend en ondersteunend werk: bepalen welke uitvoerende en ondersteunende werkzaamheden dienen te worden verricht op het terrein van de bevolkingszorg in de regio en welke personele en facilitaire voorzieningen daaraan worden toegekend. Ook de monitoring daarvan maakt hier deel van uit. Op operationeel niveau gaat het over de volgende kernactiviteiten: Selecteren, doorgeleiden en afhandelen verzoeken voor uitvoerend en ondersteunend werk. Verdelen en monitoren van het uitvoerend werk: - communicatie - publieke zorg - omgevingszorg - informatie & ondersteuning Verdelen en monitoren van ondersteunend werk: - resourcemanagement + personele voorzieningen (sturen) Bevolkingszorg + facilitaire voorzieningen (sturen) Bevolkingszorg - informatiemanagement Informatievoorzieningen (sturen) bevolkingszorg Het Besluit Veiligheidsregio s introduceert een nieuw team: team bevolkingszorg. De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft er voor gekozen om alle processen bevolkingszorg op regionale schaal te organiseren en deze bevolkingszorg te noemen. Alle gemeentelijke processen vallen binnen het taakveld van bevolkingszorg. Vanaf GRIP 1 zal bevolkingszorg (OvD-Bz) worden geactiveerd. De AC-Bz bevolkingszorg in het ROT stuurt de sectie in opdracht van de ROL aan. Bevolkingszorg is opgebouwd uit teams die afhankelijk van het geactiveerde proces bemenst worden door middel van een regionale pool en/of gemeentelijke poule van medewerkers uit de deelnemende gemeenten SAMENSTELLING Kernbezetting Stafsectie Bevolkingszorg: Algemeen Commandant Communicatieadviseur ROT (ondersteund door liaison crisiscommunicatie) Hoofdsectie Publieke zorg (ondersteund door sectielid) Hoofdsectie Omgevingszorg (ondersteund door sectielid) Hoofdsectie Informatie & Ondersteuning (ondersteund door sectielid) Facultatieve bezetting Stafsectie Bevolkingszorg: Hoofdsectie Nazorg (ondersteund door sectielid) Hoofdsectie Evacuatie (ondersteund door sectielid) Overige adviseurs Stafsectie Bevolkingszorg RELATIE MET GRIP De Stafsectie Bevolkingzorg wordt bij opschaling daartoe op basis van GRIP 2, 3 of 4, binnen het regionaal operationeel team vertegenwoordigd door de algemeen commandant bevolkingszorg. De hoofden van de taakorganisaties worden hierbij gelijktijdig opgeroepen. De hoofden van de facultatieve taakorganisaties kunnen indien nodig als aanvulling worden gealarmeerd. Ook bij een GRIP 1 opschaling kan een stafsectie worden geactiveerd. In dat geval is de stafsectie faciliterend aan de officier van dienst bevolkingszorg binnen het CoPI. 23

24 3.6.5 Stafsectie Informatiemanagement TAKEN 9 De stafsectie Informatiemanagement voert de volgende kerntaken uit: Opstellen totaalbeeld incident. Beheren, monitoren en up-to-date houden totaalbeeld. Monitoren landelijk beeld. Opstellen, beheren, monitoren en up-to-date houden eigen beelden CoPI, GBT en RBT. Monitoren beelden stafsecties ROT. SAMENSTELLING Kernbezetting stafsectie informatiemanagement: Hoofd sectie informatiemanagement (tevens informatiemanager ROT) Informatiecoördinator ROT Plotter ROT Informatiemanager CoPI Plotter CoPI Informatiecoördinator GBT Informatiecoördinator RBT De CaCo van de GMK levert een belangrijke bijdrage aan het vullen en up-to-date houden van het totaal beeld. Deze functionaris maakt echter geen deel uit van de stafsectie informatiemanagement. De stafsectie informatiemanagement werkt samen met de hoofden informatiemanagement van de stafsecties in het ROT. RELATIE MET GRIP De Stafsectie Informatiemanagement wordt bij opschaling daartoe op basis van GRIP 2, 3 of 4, binnen het regionaal operationeel team vertegenwoordigd door het hoofd van de stafsectie (informatiemanager ROT). Hij of zij wordt hierbij ondersteund door de informatiecoördinator ROT en de plotter ROT. Bij opschaling naar GRIP 1 is de informatiemanager CoPI verantwoordelijk voor het informatieproces Stafsectie Resourcemanagement TAKEN 10 De stafsectie Resourcemanagement is belast met de volgende taken: Coördineren van bijstandsaanvragen. Monitoren van en adviseren over capaciteitsproblemen (personeel en materieel). SAMENSTELLING Kernbezetting Stafsectie Resourcemanagement: Hoofd sectie Resourcemanagement De stafsectie resourcemanagement werkt samen met de functionarissen in de stafsecties ROT die zijn belast met resourcemanagement. RELATIE MET GRIP De stafsectie resourcemanagement wordt bij opschaling daartoe op basis van GRIP 2, 3 of 4, binnen het regionaal operationeel team vertegenwoordigd door het hoofd van de stafsectie. 24

25 3.6.7 Organisatieschema ROT met stafsecties RCC ROT Regionaal operationeel leider AC brandweerzorg AC geneeskundige zorg AC politiezorg AC bevolkingszorg Communicatieadviseur ROT Liaison Defensie Liaison Waterschap AC water- en scheepvaartzorg Rechercheofficier van Justitie Liaison(s) van publiek/private organisatie c.q. Crisispartners en (externe) deskundigen, rijksheren Sectie Informatievoorziening informatiemanager, informatiecoördinator, plotter Sectie Resourcemanagement hoofd resourcemanagement Stafsectie Brandweerzorg Stafsectie Geneeskundige zorg Stafsectie Politiezorg Stafsectie Bevolkingszorg Liaison Defensie Overigen TER PLAATSE CoPI ( s) Eenheden 9, 10 Bij het ontwerpen van het regionaal crisisplan is de invulling van informatiemanagement, landelijk nog volop in ontwikkeling. Afhankelijk van de uitkomsten van de landelijke werkgroep wordt hier medio 2012 nader invulling aan gegeven. 25

26 3.7 Gemeentelijk Beleidsteam (GBT) TAKEN 3.7 De burgemeester roept een GBT bijeen. De burgemeester heeft het gezag bij brand alsmede bij ongevallen anders dan bij brand voor zover de brandweer daarbij een taak heeft en hierbij de bevoegdheid heeft bevelen te geven die met het oog op het voorkomen, beperken en bestrijden van gevaar nodig zijn. De burgemeester heeft het opperbevel in geval van een ramp of van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan. Degenen die aan de bestrijding van een ramp deelnemen, staan onder zijn bevel. In lokale crisissituaties heeft de burgemeester het gezag over de meldkamer, ten aanzien van alle disciplines, waarbij echter ook de (Hoofd)Officier van Justitie gezagsdrager is indien er opsporingsbelangen in het geding zijn. De burgemeester kan de ambulancevervoerders in de regio waarvan zijn gemeente deel uitmaakt, aanwijzingen geven indien dat naar zijn oordeel noodzakelijk is uit het oogpunt van openbare orde. De burgemeester geeft op basis van artikel 6, derde lid van de Wet publieke gezondheid leiding aan de bestrijding van een epidemie van een infectiezieke, behorend tot groep B1, B2 of C, alsook de directe voorbereiding daarvan. De burgemeester draagt zorg voor de toepassing van de maatregelen bedoeld in hoofdstuk V van de Wet publieke gezondheid 11. De burgemeester draagt er zorg voor dat de bevolking informatie wordt verschaft over de oorsprong, de omvang en de gevolgen van een ramp of crisis die de gemeente bedreigt of treft, alsmede over de daarbij te volgen gedragslijn (handelingsperspectief). De burgemeester zorgt ervoor dat aan personen die in zijn gemeente zijn betrokken bij de rampenbestrijding of de crisisbeheersing, informatie wordt verschaft over die ramp of crisis, de risico s die hun inzet daarbij heeft voor hun gezondheid en de voorzorgsmaatregelen die in verband daarmee zijn of zullen worden getroffen. De burgemeester stemt zijn informatievoorziening, zoals hiervoor beschreven, af met de informatievoorziening door of onder verantwoordelijkheid van onze bij rampen en crises betrokken Ministers. De Commissaris der Koningin wordt geïnformeerd indien een rijksheer een rol vervult in het ROT en/of GBT. De burgemeester neemt besluiten. De burgemeester informeert, adviseert en voert overleg met de voorzitter van de veiligheidsregio. Het GBT ondersteunt de burgemeester bij de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het GBT wordt geadviseerd door het ROT. De burgemeester ontbindt het GBT. Besluiten worden door het GBT niet genomen. Aan het GBT als zodanig zijn ge toegekend. De deelnemers die in het kader van de ontstane situatie bevoegdheden uitoefenen, maken in het GBT enerzijds melding van besluiten die zij hebben genomen en kunnen anderzijds in het GBT sonderen of voorgenomen besluiten passen in het geheel van genomen en te nemen maatregelen. SAMENSTELLING Kernbezetting: Burgemeester van de betrokken gemeente (als voorzitter GBT) Regionaal operationeel leider die belast is met de leiding van het ROT (voorzitter ROT) Strategisch adviseur Brandweerzorg (regionaal commandant of diens vervanger) Strategisch adviseur Geneeskundige zorg (directeur publieke gezondheid of diens vervanger) Strategisch adviseur Politiezorg (districtschef politie of diens vervanger) Strategisch adviseur Bevolkingszorg (gemeentesecretaris of diens vervanger) Voorzitter Waterschap (of diens vervanger) bij een water gerelateerd incident (Hoofd)Officier van Justitie Strategisch communicatie adviseur Informatiecoördinator GBT Bestuurlijk adviseur (eigen) gemeente Facultatief: Strategisch adviseur water- en scheepvaartzorg Strategisch adviseur provincie Liaison(s) van publiek/private organisatie c.q. crisispartners en (externe) deskundigen, Rijksheren 11 Actuele wettekst is te raadplegen op: 26

Regionaal Crisisplan 2012

Regionaal Crisisplan 2012 Regionaal Crisisplan 2012 ------------- 2016 Colofon: Dit document is tot stand gekomen in opdracht van de veiligheidsdirectie van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Adres: Veiligheidsregio Midden-

Nadere informatie

GRIP-teams en kernbezetting

GRIP-teams en kernbezetting GR P Wat is GRIP? GRIP is de afkorting van Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure en staat voor: het snel en multidisciplinair organiseren van de juiste mensen en middelen die nodig

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan

Regionaal Crisisplan Regionaal Crisisplan Titel : Regionaal Crisisplan Bestandslocatie : G:\Staf\Vastgestelde documenten Versie : 3.0 Datum : 14 november 2011 Samenstellers : Projectgroep Regionaal Crisisplan Status : definitief

Nadere informatie

Rapport. Crisisbeheersing. Datum 29 maart 2013. Status Definitief REGIONAAL CRISISPLAN. Versie 1.0. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Rapport. Crisisbeheersing. Datum 29 maart 2013. Status Definitief REGIONAAL CRISISPLAN. Versie 1.0. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Rapport Crisisbeheersing REGIONAAL CRISISPLAN Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Datum 29 maart 2013 Status Definitief Versie 1.0 Colofon Opdrachtgever Veiligheidsbureau Brabant-Zuidoost Auteur(s) Deel

Nadere informatie

REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009. Procesmodellen

REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009. Procesmodellen REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009 Het Referentiekader Regionaal Crisisplan 2009 Leeswijzer Begin vorig jaar is het projectteam Regionaal Crisisplan, in opdracht van de Veiligheidskoepels, gestart

Nadere informatie

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage.

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage. Voorstel AGP 10 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 3 november 2014 Bijlagen : 1 Steller : Christel Verschuren Onderwerp : Regionaal Crisisplan 2014 Algemene toelichting Aanleiding Voor u ligt het. Veiligheidsregio

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: BVJL11. Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: BVJL11. Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord Zaaknummer: BVJL11 Onderwerp Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord Collegevoorstel Inleiding Met de vaststelling van de Wet veiligheidsregio s heeft de veiligheidsregio Brabant-Noord de verplichting

Nadere informatie

Crisismanagement Groningen. Basismodule

Crisismanagement Groningen. Basismodule Crisismanagement Groningen Basismodule Doel van de module Kennismaken met crisismanagement Groningen Inzicht krijgen in rollen en taken Beeld krijgen bij samenwerken in de crisis-organisatie Programma

Nadere informatie

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Inhoudsopgave Grip op hulpverlening 4 Routinefase 6 GRIP 1 8 GRIP 2 12 GRIP 3 18 GRIP 4 24 Gebruikte afkortingen 30 4 Grip op hulpverlening Dit boekje bevat de samenvatting

Nadere informatie

Colofon. Opdrachtgever Veiligheidsbureau Brabant-Zuidoost

Colofon. Opdrachtgever Veiligheidsbureau Brabant-Zuidoost Colofon Opdrachtgever Veiligheidsbureau Brabant-Zuidoost Auteur(s) Projectgroep crisisplan Anton Aerts, vertegenwoordiger Politie Henk Arkesteijn, vertegenwoordiger Gemeenten Paul van Dooren, vertegenwoordiger

Nadere informatie

Regionaal crisisplan. Regionaal crisisplan Gelderland-Zuid 1

Regionaal crisisplan. Regionaal crisisplan Gelderland-Zuid 1 Regionaal crisisplan Regionaal crisisplan Gelderland-Zuid 1 Regionaal crisisplan Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Versie: 1.2, 27 januari 2014 In opdracht van: et algemeen bestuur van de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Beschrijving GRIP 0 t/m 4

Beschrijving GRIP 0 t/m 4 RCP pocket Beschrijving GRIP 0 t/m 4 GRIP GRIP 0 Kenmerken incident Normaal dagelijkse werkwijzen van de hulpdiensten Afstemming in motorkapoverleg Dreigingsfase Preparatiestaf Aanwijzingen voor het ontstaan

Nadere informatie

CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO X 2011-2014. Deel I

CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO X 2011-2014. Deel I CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO X 2011-2014 Deel I Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Inleiding... 5 Splitsing in twee delen... 5 Doel Regionaal Crisisplan... 6 Leeswijzer... 6 Hoofdstuk 1: Gehanteerde uitgangspunten...

Nadere informatie

Regionaal crisisplan. Regionaal crisisplan Gelderland-Zuid 1

Regionaal crisisplan. Regionaal crisisplan Gelderland-Zuid 1 Regionaal crisisplan Regionaal crisisplan Gelderland-Zuid 1 Regionaal crisisplan Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Versie: 1.1, 7 juli 2011 In opdracht van: et algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk Al jaren is het de dagelijkse praktijk om bij grote, complexe incidenten op te schalen binnen de GRIP-structuur. Deze structuur beschrijft in vier fasen de organisatie

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant. Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg

Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant. Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg Colofon Opdrachtgever dhr. H.A.M. Arkesteijn Auteur(s) mw. D. Aarts dhr. B.M.J. Peute Versie geschiedenis: Versiedatum Veranderingen

Nadere informatie

VRHM REGIONAAL CRISISPLAN

VRHM REGIONAAL CRISISPLAN VRHM REGIONAAL CRISISPLAN Inhoud 1. Inleiding 4 2. Voorwaardenscheppende processen 6 2.1 Melden en alarmeren 6 2.2 Op- en afschalen 7 2.3 Leiding en coördinatie 8 2.4 Informatiemanagement 9 3. Beschrijving

Nadere informatie

Factsheet Regionaal Crisisplan Zaanstreek-Waterland Deel I

Factsheet Regionaal Crisisplan Zaanstreek-Waterland Deel I Factsheet Regionaal Crisisplan Zaanstreek-Waterland Deel I ALGEMEEN 1. Wat is het regionaal crisisplan? Het regionaal crisisplan (RCP) is één van de drie nieuwe verplichte plannen uit de Wet veiligheidsregio's

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Nummer: B11-18866. Punt 10 van de agenda voor de vergadering van 10 april 2012. Onderwerp Voorstel inzake Kadernota Veiligheid.

Voorstel aan de raad. Nummer: B11-18866. Punt 10 van de agenda voor de vergadering van 10 april 2012. Onderwerp Voorstel inzake Kadernota Veiligheid. Voorstel aan de raad Nummer: B11-18866 Punt 10 van de agenda voor de vergadering van 10 april 2012. Onderwerp Voorstel inzake Kadernota Veiligheid. Wordt nagezonden. 1 Inhoud Over dit document... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP)

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Inleiding Een goede coördinatie tussen betrokken hulpdiensten is bij de bestrijding van complexe incidenten van groot belang. Het model voor

Nadere informatie

Regionaal Zeeuws Crisisplan Veiligheidsregio Zeeland 2011-2015

Regionaal Zeeuws Crisisplan Veiligheidsregio Zeeland 2011-2015 Regionaal Zeeuws Crisisplan Veiligheidsregio Zeeland 2011-2015 versie 3.0 28 sep 2011 definitief deze pagina is bewust leeg gelaten Regionaal Zeeuws Crisisplan Veiligheidsregio Zeeland 2011-2015 versie

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan. Deel 1

Regionaal Crisisplan. Deel 1 Regionaal Crisisplan Deel 1 Regionaal Crisisplan Deel 1 Veiligheidsregio Hollands Midden Datum: Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Voorwaardenscheppende processen... 3 2.1 Melden en alarmeren... 3 2.2 Op- en afschalen...

Nadere informatie

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Crisismodel GHOR Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Status Definitief Besluit Raad DPG d.d. 26 april 2013 Beheer PGVN

Nadere informatie

Over dit document... 4. Hoofdstuk 1 Inleiding... 6 Landelijke en regionale uitgangspunten... 8

Over dit document... 4. Hoofdstuk 1 Inleiding... 6 Landelijke en regionale uitgangspunten... 8 1 Inhoud Over dit document... 4 Hoofdstuk 1 Inleiding... 6 Landelijke en regionale uitgangspunten... 8 Hoofdstuk 2 Uitgangspunten... 8 Processen rampenbestrijding en crisisbeheersing... 9 Processen en

Nadere informatie

Regionaal Risicoprofiel. Regionaal Beleidsplan. Regionaal Crisisplan

Regionaal Risicoprofiel. Regionaal Beleidsplan. Regionaal Crisisplan Crisisplan Samen werken aan een veilige leefomgeving Regionaal Crisisplan Noord- en Oost-Gelderland 2012-2015 Concept 27 mei 2011 Revisie: 1 jaar na datum van vaststelling Over dit document Het Regionaal

Nadere informatie

Veiligheidsregio 2015-2018

Veiligheidsregio 2015-2018 1 Kop Regionaal Crisisplan 1.1 Kop 1.1 Kop m redenen van de gerichte profilering eiligheidsregio van rzw-medewerkers m redenen van de gerichte profilering van rzw-medewerkers en hun werk in brandweercontext

Nadere informatie

Regionaal crisisplan Noord-Holland Noord Vastgesteld door Algemeen Bestuur 30 juni 2011

Regionaal crisisplan Noord-Holland Noord Vastgesteld door Algemeen Bestuur 30 juni 2011 Regionaal crisisplan Noord-Holland Noord Vastgesteld door Algemeen Bestuur 30 juni 2011 DOC-VB Regionaal crisisplan Noord-Holland Noord, versie 1.0 110701 1 van 37 Regionaal Crisisplan Noord-Holland Noord

Nadere informatie

Kaders voor de GRIP in Groningen, Friesland en Drenthe

Kaders voor de GRIP in Groningen, Friesland en Drenthe Kaders voor de GRIP in Groningen, Friesland en Drenthe Johan Haasjes Vakspecialist Expertise Veiligheidsregio Groningen Versie 1.5 16 april 2014 (definitief) Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 De opschalingsniveaus

Nadere informatie

REGIONAAL CRISISPLAN GELDERLAND-MIDDEN 2011-2014. Deel I

REGIONAAL CRISISPLAN GELDERLAND-MIDDEN 2011-2014. Deel I REGIONAAL CRISISPLAN GELDERLAND-MIDDEN 2011-2014 Deel I Vastgesteld door: Algemeen Bestuur Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden Vastgesteld op: 26 oktober 2011 Versie Afstemming in Ten behoeve

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan. Veiligheidsregio. Zuid-Limburg 2012-2015

Regionaal Crisisplan. Veiligheidsregio. Zuid-Limburg 2012-2015 Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Zuid-Limburg 2012-2015 Documentbeheer Opdrachtgever Algemeen Bestuur (conform artikel 16 Wet veiligheidsregio's) Portefeuillehouder J. Som Proceseigenaar G. v. Klaveren

Nadere informatie

Handboekje crisisorganisatie. Versie: oktober 2010

Handboekje crisisorganisatie. Versie: oktober 2010 Handboekje crisisorganisatie Versie: oktober 2010 2 Crisisorganisatie 3 Voor het bestrijden en beheersen van grootschalige incidenten of rampen moet de hulpverleningsorganisatie binnen korte tijd kunnen

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan. Rotterdam-Rijnmond 2014 2018

Regionaal Crisisplan. Rotterdam-Rijnmond 2014 2018 Regionaal Crisisplan Rotterdam-Rijnmond 2014 2018 Succesvolle crisisbeheersing staat of valt met een goede en eenduidige samenwerking tussen alle betrokken partijen. et geactualiseerde Regionaal Crisisplan

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan Utrecht 2014-2017

Regionaal Crisisplan Utrecht 2014-2017 Regionaal Crisisplan Utrecht 2014-2017 Regionaal Crisisplan Utrecht Opgesteld door: projectteam crisisplan, samengesteld uit deelnemers vanuit gemeenten, politie, RMC, waterschappen, VRU Het beheer van

Nadere informatie

Alle activiteiten zijn op maat te maken in overleg met de opdrachtgever. Ook kunt u activiteiten combineren.

Alle activiteiten zijn op maat te maken in overleg met de opdrachtgever. Ook kunt u activiteiten combineren. Introduceren en in gebruik nemen Regionaal Crisisplan: Wij zijn gespecialiseerd in de rampenbestrijding en crisisbeheersing en uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het Regionaal CrisisPlan

Nadere informatie

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2-0 Overzicht Samenvatting In dit deel is de Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings- Procedure (GRIP) Noord-Holland Noord

Nadere informatie

Colofon: Dit document is tot stand gekomen in opdracht van Het bestuur van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Colofon: Dit document is tot stand gekomen in opdracht van Het bestuur van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Colofon: Dit document is tot stand gekomen in opdracht van Het bestuur van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Adres: Postbus 350 3300 AJ Dordrecht www.vrzhz.nl Druk: versie 3.0 september 2013 Beheer: Het

Nadere informatie

Aan Regiegroep 17.02.2014. Aan Veiligheidsdirectie 27.02.2014. Goedkeuring Dagelijks bestuur 26.03.2014. Vaststelling Algemeen Bestuur 09.04.

Aan Regiegroep 17.02.2014. Aan Veiligheidsdirectie 27.02.2014. Goedkeuring Dagelijks bestuur 26.03.2014. Vaststelling Algemeen Bestuur 09.04. Voorstel CONCEPT AGP 12 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 9 april 2014 Bijlage : 1 Steller : Ruud Huveneers Onderwerp : Continuïteitsplan sleutelfunctionarissen hoofdstructuur Algemene toelichting De Veiligheidsregio

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan VRZHZ

Regionaal Crisisplan VRZHZ Regionaal Crisisplan VRZHZ Algemeen Referentie: Regionaal Crisisplan VRZHZ Opgesteld door: Projectteam RCP Status: Versie 1.0 Datum: 16 juni 2011 Pagina 1/50 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 1.1 Doel...

Nadere informatie

Bijlage A bij voorstel Systeemoefening VRU 2013

Bijlage A bij voorstel Systeemoefening VRU 2013 Bijlage A bij voorstel Systeemoefening VRU 2013 1 Rapportage Systeemoefening VRU 4 december 2013 2 Inleiding Voor u ligt het ingevulde toetsingskader van de Inspectie Veiligheid & Justitie (IV&J). De gegevens,

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Zeeuwse GRIP 2011 Gecoördineerde Regionale IncidentenbestrijdingsProcedure Veiligheidsregio Zeeland

Zeeuwse GRIP 2011 Gecoördineerde Regionale IncidentenbestrijdingsProcedure Veiligheidsregio Zeeland Zeeuwse GRIP 2011 Gecoördineerde Regionale IncidentenbestrijdingsProcedure Veiligheidsregio Zeeland versie 3.0 28 sep 2011 definitief i Versie- en wijzigingsbeheer Opsteller Projectleider Regionaal Crisisplan

Nadere informatie

Managementsamenvatting Referentiekader. Netcentrische crisisbeheersing

Managementsamenvatting Referentiekader. Netcentrische crisisbeheersing Achtergrond In de eindrapportage van het RADAR-onderzoek uit 2009 constateerde de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid dat het overgrote deel van de veiligheidsregio s op het gebied van informatiemanagement

Nadere informatie

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen Toetsingskader en positiebepalingssystematiek (definitieve versie) Inhoudsopgave Inleiding. Verdeling in oordeel, hoofdonderwerpen, onderwerpen, hoofd- en subaspecten. Banden voor positiebepaling. Prestatieniveaus.

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan VRD

Regionaal Crisisplan VRD Regionaal Crisisplan VRD Veiligheidsregio Drenthe Datum: juli 2014 2/37 Inhoud 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Wettelijk en procedureel kader regionale crisisbeheersing... 3 1.3 Definitie crisis...

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan Definitief vastgesteld op 04-07-2014

Regionaal Crisisplan Definitief vastgesteld op 04-07-2014 Regionaal Crisisplan Definitief vastgesteld op 04-07-2014 Pagina 2 van 25 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 1.1 Een levend document voor een dynamische wereld 3 1.2 Doel en kader van het Regionaal

Nadere informatie

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Waarom een addendum? Het beleidsplan 2012-2015 is op 7 juli 2011 in een periode waarop de organisatie volop in ontwikkeling

Nadere informatie

Crisisplan VRZL. Vastgesteld door het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL)

Crisisplan VRZL. Vastgesteld door het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) Crisisplan VRZL Vastgesteld door het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) Colofon Documentnaam Crisisplan VRZL Korte inhoud Dit document beschrijft de algemene organisatie en aanpak

Nadere informatie

WET. Toelichting N.v.t.

WET. Toelichting N.v.t. TOETSINGSKADER RADAR In de periode mei 2008 t/m december 2009 voert de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV) het project RADAR uit. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Wet op de

Nadere informatie

Bevolkingszorg. De weg naar een regionale organisatie

Bevolkingszorg. De weg naar een regionale organisatie Bevolkingszorg De weg naar een regionale organisatie 1 1. Inleiding In de 2 e helft van 2011 is het project Ontwikkeling Bevolkingszorg opgestart. Met dit project wordt beoogd dat de sectie Bevolkingszorg

Nadere informatie

CRISISPLAN Veiligheidsregio Kennemerland 2015

CRISISPLAN Veiligheidsregio Kennemerland 2015 CRISISPLAN Veiligheidsregio Kennemerland 2015 VASTGESTELD DOOR AB 16 FEBRUARI 2015 INGANGSDATUM 1 APRIL 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 4 1. Crisisbeheersing... 7 1.1. Kaders... 7 1.2.

Nadere informatie

crisis bestuurders ramp netcentrisch werken CoPI crisismanagement informatiemanager informatie delen regionaal veiligheidsregio

crisis bestuurders ramp netcentrisch werken CoPI crisismanagement informatiemanager informatie delen regionaal veiligheidsregio regionaal interactief operationeel netwerk team netcentrisch werken veiligheidsregio plotter informatievoorziening crisismanagement bestuurders informatie delen CoPI informatiemanager ramp meldkamer crisis

Nadere informatie

Crisisplan 2012-2015 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland Laatst bijgewerkt op: 30-1-2012 RBT / GBT ROT. CoPI. Veldeenheden

Crisisplan 2012-2015 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland Laatst bijgewerkt op: 30-1-2012 RBT / GBT ROT. CoPI. Veldeenheden HOOFDSTRUCTUUR RBT / GBT Bevolkingszorg ROT Brandweerzorg Geneeskundige Zorg Meldkamer (MON) Politiezorg Sectie OIV CoPI Veldeenheden De onderdelen van de crisisorganisatie: Voor het aansturen van de crisisorganisatie

Nadere informatie

Deel 3. Gecoördineerde rampenbestrijding. Versie 2.0

Deel 3. Gecoördineerde rampenbestrijding. Versie 2.0 Deel 3 Gecoördineerde rampenbestrijding en samenwerking met de GHOR Versie 2.0 Inhoudsopgave 1. Gecoördineerde Regionale Incidenten bestrijdingsprocedure (GRIP)... 3 2. Multidisciplinaire samenwerking

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. Veiligheidsregio Groningen. Agendapunt 10. 10 april 2015. Testrapport systeemtest

Algemeen Bestuur. Veiligheidsregio Groningen. Agendapunt 10. 10 april 2015. Testrapport systeemtest Agendapunt 10 Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen 10 april 2015 Testrapport systeemtest Tijdens de systeemtest op 21 november 2014 is een foto van de rampenbestrijdingsorganisatie in de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Kwalificatiedossier Hoofd Publieke Gezondheidszorg

Kwalificatiedossier Hoofd Publieke Gezondheidszorg Kwalificatiedossier Hoofd Publieke Gezondheidszorg Versie definitief Vastgesteld door Cluster Veiligheid GGD GHOR Nederland op 17 september 2015 1 Inhoud Leeswijzer... 3 Deel A Algemene informatie... 4

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE REGIONALE INCIDENTENBESTRIJDINGSPROCEDURE ROTTERDAM-RIJNMOND

GECOÖRDINEERDE REGIONALE INCIDENTENBESTRIJDINGSPROCEDURE ROTTERDAM-RIJNMOND GECOÖRDINEERDE REGIONALE INCIDENTENBESTRIJDINGSPROCEDURE ROTTERDAM-RIJNMOND Colofon Dit document is tot stand gekomen onder regie van de afdeling Crisisbeheersing. Adres Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Nadere informatie

REGIONAAL CRISISPLAN FRYSLÂN

REGIONAAL CRISISPLAN FRYSLÂN REGIONAAL CRISISPLAN FRYSLÂN Maart 2012 Autorisatie Opdrachtgever Opsteller AB S. Ververs Versiegegevens Versie Datum Verzonden aan Met als doel 0.2 10 oktober Werkoverleg Brandweer & Veiligheid vaststelling

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

06-20094781. Van: S. Kempink Tel.nr. : Datum: 6 mei 2014. Nummer: 14A.00335. Team: Jeugd, leefbaarheid en veiligheid. Tekenstukken: Nee Afschrift aan:

06-20094781. Van: S. Kempink Tel.nr. : Datum: 6 mei 2014. Nummer: 14A.00335. Team: Jeugd, leefbaarheid en veiligheid. Tekenstukken: Nee Afschrift aan: VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: S. Kempink Tel.nr. : Datum: 6 mei 2014 Tekenstukken: Nee Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): N.v.t. 06-20094781 Team: Jeugd, leefbaarheid en veiligheid

Nadere informatie

Op grond van de waarnemen en getoetst aan het toetsingskader van de Inspectie Veiligheid en Justitie wordt het volgende geconcludeerd:

Op grond van de waarnemen en getoetst aan het toetsingskader van de Inspectie Veiligheid en Justitie wordt het volgende geconcludeerd: Voorstel CONCEPT AGP 4 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 6 november 2013 Bijlage : 1. Steller : PBMJW de Vet Onderwerp : Evaluatie systeemoefening 2013 Algemene toelichting In april 2013 is door de Inspectie

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan. Rotterdam-Rijnmond 2014-2018. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Regionaal Crisisplan. Rotterdam-Rijnmond 2014-2018. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Regionaal Crisisplan Rotterdam-Rijnmond 2014-2018 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Colofon Dit document is tot stand gekomen onder regie van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond in samenwerking met

Nadere informatie

DOEN WAAR JE GOED IN BENT. De crisisorganisatie in Drenthe op hoofdlijnen

DOEN WAAR JE GOED IN BENT. De crisisorganisatie in Drenthe op hoofdlijnen DOEN WAAR JE GOED IN BENT De crisisorganisatie in Drenthe op hoofdlijnen DIT MOET ANDERS In 2009 besloot het bestuur van de Veiligheidsregio Drenthe om crisisbeheersing op een andere manier vorm te geven

Nadere informatie

REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009. Resultaatverantwoording

REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009. Resultaatverantwoording REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009 Het Referentiekader Regionaal Crisisplan 2009 Leeswijzer Eind 2006 is door de managementraden van de brandweer, politie, GHOR en het landelijk overleg van coördinerend

Nadere informatie

TOETSINGSKADER STAAT VAN DE RAMPENBESTRIJDING

TOETSINGSKADER STAAT VAN DE RAMPENBESTRIJDING TOETSINGSKADER STAAT VAN DE RAMPENBESTRIJDING Versie Datum Opmerking Pagina Vastgesteld door 2.0 30 Augustus 2012 Toetskader in geheel aangepast i.h.k.v. de Wet veiligheidsregio s, Besluit veiligheidsregio

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan Twente

Regionaal Crisisplan Twente Brandweer Gemeenten GOR Politie Crisisplan wente e VR zet zich in voor > e veiligheid in wente > Grensoverschrijdende samenwerking > Betrokkenheid van partners > Innovatie internet vrtwente.nl Crisisplan

Nadere informatie

Brandweer GHOR Politie Gemeenten. Crisisplan IJsselland 2015-2018. Veiligheid: voor elkaar

Brandweer GHOR Politie Gemeenten. Crisisplan IJsselland 2015-2018. Veiligheid: voor elkaar Brandweer GHOR Politie Gemeenten Crisisplan IJsselland 2015-2018 Veiligheid: voor elkaar 2 Crisisplan IJsselland 2015-2018 Inhoud Voorwoord 5 1 Algemeen 7 1.1 Risicoprofiel 7 1.2 Doel en toepassing 8 1.3

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel. Hoofd Informatie GZ (HIN)

Kwalificatieprofiel. Hoofd Informatie GZ (HIN) Kwalificatieprofiel Hoofd Informatie GZ (HIN) Inleiding Voortvloeiend uit de Wet veiligheidsregio s hebben de veiligheidsregio s in Nederland een aantal beleidsdocumenten vastgesteld, Het Regionaal Risicoprofiel,

Nadere informatie

Basiskennis crisisbeheersing

Basiskennis crisisbeheersing Basiskennis crisisbeheersing Reader bij e-learning basiskennis crisisbeheersing (versie 2.2) Expertgroep basiskennis crisisbeheersing Redactie: Sjan Martens Basiskennis crisisbeheersing Reader bij e-learning

Nadere informatie

Productbeschrijvingen generiek

Productbeschrijvingen generiek en generiek 108 Totaalbeeld Toelichting Het totaalbeeld is een informatieproduct dat wordt gegenereerd in de multidisciplinaire hoofdas van de crisisbeheersingsorganisatie in het landelijk crisismanagementsysteem

Nadere informatie

Multidisciplinair evaluatieverslag Dicky Woodstock Festival 4 augustus 2012

Multidisciplinair evaluatieverslag Dicky Woodstock Festival 4 augustus 2012 Multidisciplinair evaluatieverslag Dicky Woodstock Festival 4 augustus 2012 Auteurs: John Vredenbregt en Jantine Jurgens Datum: 29 januari 2013 Over dit document Documentinformatie Doel Voor wie TVB Referentie

Nadere informatie

Kwalificatiedossier Hoofd Acute Gezondheidszorg

Kwalificatiedossier Hoofd Acute Gezondheidszorg Kwalificatiedossier Hoofd Acute Gezondheidszorg Versie definitief Vastgesteld door Cluster Veiligheid GGD GHOR Nederland op 17 september 2015 1 Inhoud Leeswijzer... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Nadere informatie

Algemeen Commandant Bevolkingszorg

Algemeen Commandant Bevolkingszorg Algemeen Commandant Bevolkingszorg Functie Als Algemeen Commandant Bevolkingszorg ben je lid van het Regionaal Operationeel Team bij opschaling vanaf GRIP 2. Je bent aanspreekpunt voor de Operationeel

Nadere informatie

Begroting 2015. V Ą Vėiligheidsregio. ^ Drenthe

Begroting 2015. V Ą Vėiligheidsregio. ^ Drenthe Begroting 215 V Ą Vėiligheidsregio ^ Drenthe VOORWOORD Dit is d e t w e e d e b e g r o t i n g v a n V e i l i g h e i d s r e g i o D r e n t h e ( V R D ). Hierin is h e t v o l i e d i g e b u d g

Nadere informatie

Procesmodel. Sturen Rampenbestrijding & crisisbeheersing. Veiligheidsregio X. Documentgegevens

Procesmodel. Sturen Rampenbestrijding & crisisbeheersing. Veiligheidsregio X. Documentgegevens Sturen Rampenbestrijding & crisisbeheersing Veiligheidsregio X Documentgegevens Versie: Concept 1.1 Datum: 22 augustus 2011 Inhoudsopgave Inleiding en doel... 4 Inleiding... 4 Doel modellering... 4 Context...

Nadere informatie

Voor 2014 zijn de volgende doelen en accenten opgenomen in het jaarprogramma:

Voor 2014 zijn de volgende doelen en accenten opgenomen in het jaarprogramma: Voorstel CONCEPT AGP 5 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 6 november 2013 Bijlage : 1. Steller : P. de Vet Onderwerp : Jaarplan multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen 2014 Algemene toelichting Bijgaand

Nadere informatie

REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009. Een procesgestuurde crisisorganisatie

REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009. Een procesgestuurde crisisorganisatie REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009 Een procesgestuurde crisisorganisatie Het Referentiekader Regionaal Crisisplan 2009 Een procesgestuurde crisisorganisatie AANLEIDING De laatste jaren is er forse

Nadere informatie

Netwerkdag NVBR 20-9-2012 Workshop stroomuitval. Peter Uithol, Sr. Beleidsmedewerker Risico- en Crisisbeheersing

Netwerkdag NVBR 20-9-2012 Workshop stroomuitval. Peter Uithol, Sr. Beleidsmedewerker Risico- en Crisisbeheersing Netwerkdag NVBR 20-9-2012 Workshop stroomuitval Peter Uithol, Sr. Beleidsmedewerker Risico- en Crisisbeheersing 1 Waarom een plan? Operationele behoefte uit de praktijk Gelegenheid om de in het convenant

Nadere informatie

GRIP Zeeland. Veiligheidsregio Zeeland. Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure. (afgeleid van het landelijke referentiekader GRIP)

GRIP Zeeland. Veiligheidsregio Zeeland. Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure. (afgeleid van het landelijke referentiekader GRIP) Veiligheidsregio Zeeland Vijf V s van Veiligheid Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure GRIP Zeeland (afgeleid van het landelijke referentiekader GRIP) Voorkomen Wij signaleren risico

Nadere informatie

Bijgewerkt t/m nr. 10 (Tweede Nota van Wijziging d.d. 15 december 2008)

Bijgewerkt t/m nr. 10 (Tweede Nota van Wijziging d.d. 15 december 2008) Bijgewerkt t/m nr. 10 (Tweede Nota van Wijziging d.d. 15 december 2008) 31 117 Bepalingen over de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening (Wet veiligheidsregio

Nadere informatie

Spelregels Systeemtest Keten 2014 versie 0.2

Spelregels Systeemtest Keten 2014 versie 0.2 Spelregels Systeemtest Keten 2014 versie 0.2 Onverwachte simulatie van een calamiteit In de periode van 1 tot en met 14 december 2014 wordt op een onaangekondigd tijdstip buiten kantooruren (kan dus ook

Nadere informatie

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND HOE TE KOMEN TOT EEN ADEQUATE ORGANISATIE VAN INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER? IN AANSLUITING OP HET HANDBOEK INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER Uitgave van het Projectbureau

Nadere informatie

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman DE NIEUWE GHOR 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman De GHOR komt in de pubertijd 13 jaar WAT NU? Andere omgeving Nieuwe Rector Nieuwe conrectrice De werelden van zorg en veiligheid Wetgeving Departement Sturing

Nadere informatie

Veiligheidsregio Fryslân. Netwerkbijeenkomst crisispartners i.h.k.v. de risico s 2012

Veiligheidsregio Fryslân. Netwerkbijeenkomst crisispartners i.h.k.v. de risico s 2012 Veiligheidsregio Fryslân Netwerkbijeenkomst crisispartners i.h.k.v. de risico s 2012 Programma bijeenkomst 1. Risicoprofiel en uitval elektriciteitsvoorziening (VRF) 2. Impact stroomstoring (Liander) 3.

Nadere informatie

Overview crisisorganisatie Twente

Overview crisisorganisatie Twente Overview crisisorganisatie Twente 1 PAGINA 2/14 Inhoudsopgave 1.1 Inleiding... 3 1.2 Staat van de rampenbestrijding 2013... 4 1.3 COT overall evaluatie... 6 1.4 Grip-scans... 7 1.5 Scorpius... 9 1.6 Trends

Nadere informatie

Veiligheidsregio IJsselland, bestuurskamer Zeven Alleetjes 1 te Zwolle. 7. Uitwijk en Fallback Meldkamer Oost Nederland

Veiligheidsregio IJsselland, bestuurskamer Zeven Alleetjes 1 te Zwolle. 7. Uitwijk en Fallback Meldkamer Oost Nederland agenda betreft Veiligheidsbestuur IJsselland datum 20 april 2011 tijd plaats 08.45 10.15 uur Veiligheidsregio IJsselland, bestuurskamer Zeven Alleetjes 1 te Zwolle 1. Opening 2. Verslag 16 februari 2011

Nadere informatie

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 In het Slotdocument van het VGS-congres 2013 Gemeentesecretaris in Veiligheid staat een leidraad voor

Nadere informatie

Toelichting RADAR. Pagina 1 van 8

Toelichting RADAR. Pagina 1 van 8 Toelichting RADAR Inleiding De ambitie van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is dat eind 2009 de (organisatie van de) rampenbestrijding en crisisbeheersing op orde moet zijn

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel. Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ)

Kwalificatieprofiel. Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ) Kwalificatieprofiel Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ) Inleiding Voortvloeiend uit de Wet veiligheidsregio s hebben de veiligheidsregio s in Nederland een aantal beleidsdocumenten vastgesteld,

Nadere informatie

Productenboek Basisvoorzieningen Risico- en Crisisbeheersing Veiligheidsregio NHN

Productenboek Basisvoorzieningen Risico- en Crisisbeheersing Veiligheidsregio NHN Productenboek Basisvoorzieningen Risico- en Crisisbeheersing Veiligheidsregio NHN versie 3 april 2014 Productenboek Basisvoorzieningen Risicoen Crisisbeheersing Veiligheidsregio NHN Over dit document Versie

Nadere informatie

Het Rotterdam-scenario

Het Rotterdam-scenario Het Rotterdam-scenario De directe humanitaire gevolgen van een 12 kiloton nucleaire explosie in de haven van Rotterdam Zoet is de oorlog, voor wie hem niet kent Erasmus van Rotterdam Wilbert van der Zeijden

Nadere informatie

Bovenregionale Samenwerking. Eindrapport uitwerkingsfase Eenheid in verscheidenheid

Bovenregionale Samenwerking. Eindrapport uitwerkingsfase Eenheid in verscheidenheid Bovenregionale Samenwerking Eindrapport uitwerkingsfase Eenheid in verscheidenheid Verduidelijking sturende rol Rijk Introductie Marcel van Eck Vanmiddag in deze caroussel: - stellingen - uitleg Project

Nadere informatie

i/s /M Velligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 010-4468 663 Directie Risico- en Crisisbeheersing Postadres Postbus 9154 3007 AD Rotterdam Bezoekadres

i/s /M Velligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 010-4468 663 Directie Risico- en Crisisbeheersing Postadres Postbus 9154 3007 AD Rotterdam Bezoekadres INGEKOMEN lohmi im/icg Velligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Directie Risico- en Crisisbeheersing Postadres Postbus 9154 3007 AD Rotterdam Bezoekadres Telefoon Telefax E-Mail Ons kenmerk Datum Behandeld

Nadere informatie

Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN

Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN versie 3 april 2014 Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN Over dit document Versie 3 april 2014 Inhoud Het productenboek

Nadere informatie

PLAN CRISISMANAGEMENT

PLAN CRISISMANAGEMENT PLAN CRISISMANAGEMENT Rampenplan van de gemeente Tilburg Vastgesteld door het college op 19 juli 2005 Productie: Informatie: Gemeente Tilburg, Concernstaf, afdeling Bestuursadvisering Johan Geijsels, bestuursadviseur

Nadere informatie

4. Strategie en Beleid

4. Strategie en Beleid Voorstel voor de vergadering van het: Algemeen Bestuur Veiligheidsregio MWB Datum Agendapunt 16 oktober 2014 4.1 4. Strategie en Beleid 4.1 Bestuurlijke verantwoording brand Destra Data Breda (B) Portefeuillehouder

Nadere informatie

HANDBOEK REGIONAAL OPERATIONEEL TEAM 2011-2013

HANDBOEK REGIONAAL OPERATIONEEL TEAM 2011-2013 HANDBOEK REGIONAAL OPERATIONEEL TEAM 2011-2013 Colofon Dit document is tot stand gekomen onder regie van de Stafdirectie Risico- en Crisisbeheersing. Adres Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Stafdirectie

Nadere informatie

Concept Regionaal crisisplan deel II

Concept Regionaal crisisplan deel II Concept Regionaal crisisplan deel II Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding... 4 Hoofdstuk 2 Leiding en coordinatie... 7 3. Bevolkingszorg... 8 3. 1 Proces Communicatie... 9 3.1.1 Deelproces analyse en advies...

Nadere informatie