Draaiboek. Stafsectie Bevolkingszorg ROT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Draaiboek. Stafsectie Bevolkingszorg ROT"

Transcriptie

1 ORGANISATIEONDERDEEL ORGANISATIEONDERDEEL GEMEENTEN GEMEENTEN Draaiboek Stafsectie Bevolkingszorg ROT Kennis en Beheerteam Stafsectie Bevolkingszorg ROT Versie 1.0, 31 oktober 2012

2 ORGANISATIEONDERDEEL GEMEENTEN Colofon Dit document is tot stand gekomen in opdracht van Kennis- en Beheerteam Stafsectie Bevolkingszorg ROT van het Organisatieonderdeel Gemeenten van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Het document is na vaststelling aangeboden aan: functionarissen van de stafsectie Bevolkingzorg: stafsectieleden en Algemeen Commandanten Bevolkingszorg; gemeentesecretarissen binnen de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant; AOV ers binnen de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant; leden Kennis- en Beheerteam Stafsectie Bevolkingszorg ROT. Adres Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Organisatieonderdeel Gemeenten Postbus AL Tilburg Druk Versie oktober 2012 Status: Definitief Inhoud en Beheer Kennis- en Beheerteam Stafsectie Bevolkingszorg ROT - Procesverantwoordelijke deelproces /vz KB-team : M. Dewachter, Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, Organisatieonderdeel Gemeenten - Stafliaison Organisatieonderdeel Gemeenten : Y. van Loon, Gemeente Halderberge - Mede-auteur : S. Valk, ARSIS Personeelsmanagement & Organisatie-ontwikkeling Beheer Dit document beschrijft het Draaiboek Nazorg in de Veiligheidsregio MWB, en kent een sterke verbondenheid met het Deelplan Stafsectie Bevolkingszorg ROT. Het Deelplan wordt beheerd door het Organisatieonderdeel Gemeenten van de Veiligheidsregio MWB. Jaarlijks wordt voor dit document en de genoemde achterliggende documenten bezien of actualisatie gewenst is. Op basis van (landelijke) ontwikkelingen, evaluaties etc. kunnen wijzigingen en aanpassingen worden doorgevoerd. Het Draaiboek behorende bij dit deelplan beschrijft de operationele uitvoering; het is een levend document dat continue kan worden aangepast en aangevuld. Vaststelling geschiedt via het Kennis- en Beheerteam Stafsectie Bevolkingszorg ROT. De website van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant biedt op de extranet-pagina gemeenten voor de gebruikers van dit draaiboek en bijbehorend deelplan de meest actuele versie. Een regionale App is in studie. Draaiboek Stafsectie Bevolkingszorg ROT Pagina 2 van 39

3 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding en leeswijzer Inleiding 4 2 Aansturing van Bevolkingszorg Regionaal en Lokaal door Stafsectie ROT Positionering Algemeen Commandant Bevolkingszorg (ACBz) Aansturing door de Algemeen Commandant Bevolkingszorg bij GRIP Aansturing door de ACBz in geval GRIP Samenwerking en afstemming met getroffen gemeente(n) 11 3 Taakomschrijvingen ROT-functies 12 3A Algemeen Commandant Bevolkingszorg 13 3B Sectielid Bevolkingszorg ROT Publieke Zorg 14 3C Sectielid Bevolkingszorg ROT Omgevingszorg 15 3D Sectielid Bevolkingszorg ROT Informatie & Ondersteuning 16 3E Sectielid Bevolkingszorg ROT Nazorg 17 3F Sectielid Bevolkingszorg ROT Evacuatie 18 3G Communicatieadviseur ROT 19 3H Liaison Communicatie ROT 20 4 Stroomschema s werkzaamheden ROT na alarmering Stroomschema Algemeen Commandant Bevolkingszorg Stroomschema Sectielid Bevolkingszorg ROT Aandachtspunten opschaling GRIP 3 naar 4 t.b.v. Algemeen Commandant Bevolkingszorg24 5 Toolkit Stafsectie Bevolkingszorg Format terugkoppeling opdrachtformulier ACBz Vz HTO Documenten Sectie Bevolkingszorg ROT Plattegrond RCC Toegang RCC, werkplek en voorzieningen Belangrijke telefoonnummers 29 6 Factsheet processen Bevolkingszorg 31 7 Overige tools Inrichting Sectieruimten Presentielijst Voorbeeld Logboek 37 8 Lijst met afkortingen 38 Draaiboek Stafsectie Bevolkingszorg ROT Versie 1.0 Pagina 3 van 39

4 1 Inleiding en leeswijzer 1.1 Inleiding Voor u ligt het Draaiboek Stafsectie Bevolkingszorg ROT. Het Draaiboek is een operationele Toolkit Stafsectie Bevolkingszorg ROT. Het bevat naast taakomschrijvingen per functionaris, onder meer procesbeschrijvingen, checklists, sjablonen, contactgegevens en diverse andere hulpmiddelen die de collega s kunnen ondersteunen bij hun werkzaamheden tijdens een ramp of crisis. Dit Draaiboek kent een sterke verbondenheid met het Deelplan Stafsectie Bevolkingszorg ROT. Het Deelplan gaat onder meer in op het wettelijk kader, de beheerorganisatie t.a.v. Stafsectie Bevolkingszorg ROT en de relatie met de overige processen Bevolkingszorg. Deelplan Draaiboek Zowel het Draaiboek als het Deelplan maken onderdeel uit van de planstructuur binnen de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Onderstaande illustratie geeft weer hoe beide documenten zich verhouden tot andere planfiguren die reeds zijn opgesteld of nog in ontwikkeling zijn. Draaiboek Stafsectie Bevolkingszorg ROT Versie 1.0 Pagina 4 van 39

5 2 Aansturing van Bevolkingszorg Regionaal en Lokaal door Stafsectie ROT De Stafsectie Bevolkingszorg ROT neemt een enigszins bijzondere positie in ten opzichte van de processen Bevolkingszorg. Vanuit de Stafsectie, in de functie van Algemeen Commandant Bevolkingszorg, wordt feitelijk de operatie voor wat betreft de processen Bevolkingszorg, zowel regionaal alsook lokaal aangestuurd. De Algemeen Commandant bewaakt de uitvoering van de monodisciplinaire processen Bevolkingszorg en zorgt voor de juiste afstemming met de processen van de andere kolommen. De stafsectie is faciliterend aan de Algemeen Commandant, en vanuit de kolom Bevolkingszorg aan het multidisciplinaire proces. Door de eenhoofdige aansturing van de kolom is een gecoördineerde inzet tussen de hulpverleningsdiensten in het ROT mogelijk, en daarmee worden de randvoorwaarden ingevuld om vorm en inhoud te geven aan de benodigde gecoördineerde en eenhoofdige leiding voor de crisisteams; de grondgedachte achter de GRIP-structuur. 2.1 Positionering Algemeen Commandant Bevolkingszorg (ACBz) De Algemeen Commandant Bevolkingszorg is in het ROT : 1. de operationeel leidinggevende voor de processen Bevolkingszorg; 2. de evenknie van de Commandanten Politie of Brandweer (eveneens eenhoofdige aansturing); 3. de vertegenwoordiging van de getroffen incidentgemeente(n) in de multidisciplinaire operationele organisatie. Hij is daarmee: Extern: - Verantwoordelijk voor de aansturing(s)-lijnen van de gemeentelijke processen (Bevolkingszorg) in en vanuit het ROT. De ACBz geeft inhoud aan het bevoegd gezag vanuit de veiligheidsregio in de repressie warme fase (conform het RCP-VRMWB en in gevolge artikel CAR-UWO). - Verantwoordelijk voor de aansturing van het proces Crisiscommunicatie en het inbedden van multidisciplinaire componenten, waaronder: o o Gezondheidsaspecten in relatie tot de risico s van het incident c.q. handelsperspectief (via advies Geneeskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen); Adviezen uitgebracht door derden 1 (bijv. BOTMI). - Ziet toe op passende opschalingniveau, geeft zo nodig in ROT signaal voor verdere opschaling. Intern: - Hiërarchisch verantwoordelijk voor de aansturing van alle gemeentelijke functionarissen binnen het ROT, de Taakorganisaties Bevolkingszorg en vertegenwoordiger(s) Bevolkingszorg in het COPI; - Aanwijzen van taakaccenten aan sectieleden gemeente; - Toezien op capaciteit: inzet (o.a. voorlichterpool, Taakorganisaties irt incidentbestrijding, alsook de aflossing regionaal, en waar van toepassing lokaal). 1 Eventueel vertaald door deskundigen zoals GAGS, AGS in concreet te communiceren adviezen richting bevolking Draaiboek Stafsectie Bevolkingszorg ROT Versie 1.0 Pagina 5 van 39

6 - Bij afschaling en opheffing ROT toezien op: o Opstellen en verzenden overdrachtsdossier naar getroffen gemeenten: vz Hoofden Taakorganisatie-overleg en gemeentesecretaris; o Opstellen evaluatie stafsectie-optreden. 2.2 Aansturing door de Algemeen Commandant Bevolkingszorg bij GRIP 3 Regionaal De Algemeen Commandant geeft leiding aan en heeft als aanspreekpunt in de getroffen gemeenten: Hoofd Taakorganisatie Crisiscommunicatie (i.s.m. Adviseur Crisiscommunicatie ROT); Voorzitter Hoofden Taakorganisatie (vz HTO). Lokaal Het HTO-overleg in de getroffen gemeente kent een tweetal hoofden waarvoor vanuit een regionale pool de invulling wordt voorzien: Hoofd Taak Organisatie Informatiemanagement; Hoofd Taak Organisatie Crisiscommunicatie (vertegenwoordigd in het HTO-overleg via een lokale functionaris). Directe aansturing van processen en ingezet personeel door de Algemeen Commandant Bevolkingszorg gebeurt in de incidentgemeente via de Hoofden Taakorganisatie onder coördinatie van de Voorzitter HTO-overleg. Operationele aansturing van de werkzaamheden vindt dus hoofdzakelijk plaats op afstand van het ROT, binnen de incidentgemeente. De aansturing van Bevolkingszorg gebeurt via onderstaande, algemene, sturingslijn. Zie voor een uitgebreider overzicht tevens de volgende pagina. Draaiboek Stafsectie Bevolkingszorg ROT Versie 1.0 Pagina 6 van 39

7 PM Draaiboek Stafsectie Bevolkingszorg ROT Versie 1.0 Pagina 7 van 39

8 2.3 Aansturing door de ACBz in geval GRIP 4 Regionaal Bij een GRIP 4 situatie zijn vaak meerdere gemeenten betrokken, dan wel is er sprake van een bijzonder aandachtsveld (impact). De gecoördineerde, operationele aansturing van de werkzaamheden blijft plaatsvinden vanuit het ROT. Voor Bevolkingszorg door de Algemeen Commandant Bevolkingszorg aan de betrokken gemeenten. De Algemeen Commandant Bevolkingszorg geeft rechtstreeks leiding aan de Hoofden Taakorganisatie; standplaats voor het HTO-overleg is het RCC te Tilburg. De leden van de stafsectie krijgen daarbij een extra coördinerende taak en treden meer dan voorheen functioneel op (namens de Algemeen Commandant Bevolkingszorg) naar de Hoofden Taakorganisatie in de betrokken gemeenten. Daartoe worden: Het Hoofd Taakorganisatie Crisiscommunicatie naar het RCC gevraagd. Indien van toepassing wordt deze lokaal opgevolgd door een teamleider; De Stafsectieleden Publieke Zorg en Omgevingszorg worden aangewezen als Coördinerend Hoofd Taakorganisatie voor Publieke Zorg respectievelijk Omgevingszorg; Het Stafsectielid Informatie en Ondersteuning verdeelt de capaciteit over de Algemeen Commandant (proces Ondersteuning) respectievelijk Hoofd Taakorganisatie Informatiemanagement; Indien van toepassing worden Coördinerende Hoofden Taakorganisatie Evacuatie en Nazorg aangewezen. Deelplan Stafsectie Bevolkingszorg ROT Versie 1.0 Pagina 8 van 39

9 Gelet op het specifieke karakter en/of nut- en noodzaak van centrale coördinatie en regie bij bovengemeentelijke incidenten zal de Taakorganisatie Crisiscommunicatie inclusief bemensing zich bij een opschaling naar GRIP 4 vanuit de incidentgemeente verplaatsen naar het ROT. De Algemeen Commandant Bevolkingszorg wordt bijgestaan door de Coördinerende Hoofden Taakorganisatie. Deze zien er namens de ACBz op toe dat dezelfde processen Bevolkingszorg bij meerdere gemeenten ook eenduidig werken. Lokaal De directe aansturing van processen en ingezet personeel binnen de incidentgemeente verloopt (net als bij GRIP 2 en 3) via de Hoofden Taakorganisatie onder coördinatie van de Voorzitter HTO-overleg. Daarnaast zullen de processen Evacuatie en Nafase opgestart en voorbereid worden vanuit de ROTomgeving. De personele bemensing en de werkplek zullen ten tijde van het incident bepaald moeten worden. Voor een illustratie van de organisatiestructuur bij GRIP 4, zie de afbeelding op de volgende pagina Deelplan Stafsectie Bevolkingszorg ROT Versie 1.0 Pagina 9 van 39

10 pm Deelplan Stafsectie Bevolkingszorg ROT Versie 1.0 Pagina 10 van 39

11 2.4 Samenwerking en afstemming met getroffen gemeente(n) Algemeen Commandant Bevolkingszorg Algemeen Commandant Bevolkingszorg Algemeen Commandant Bevolkingszorg Algemeen Commandant Bevolkingszorg Algemeen Commandant Bevolkingszorg Voorzitter HTO-overleg Gemeentesecretaris van de getroffen gemeente Gemeentesecretaris van Voorzitter Veiligheidsregio Coordinerend Gemeentesecretaris van buurregio Reflectie - Gemeentesecretaris Formele commandolijn Hierarchische en functionele sturing binnen gemeentelijke kolom tijdens incident/grip 2 Informatie- en afstemmingslijn Tijdens incident informeren over aanpak, voortgang en bijzonderheden afhandeling incident Informatie- en afstemmingslijn Tijdens incident informeren over aanpak, voortgang en bijzonderheden afhandeling incident Informatie- en afstemmingslijn (alleen als incident en/of effecten regio grensoverstijgend zijn) Eigen klankbordlijn Optioneel en naar eigen inzicht/behoefte 2 In het verlengde van de bevoegdheden van de Burgemeester als opperbevelhebber en de gedelegeerde, eenhoofdige leiding aan de Operationeel Leider ROT, is de Algemeen Commandant Bevolkingszorg tijdens de GRIP-opschaling hiërarchisch en functioneel verantwoordelijk voor de invulling en uitvoering van de processen Bevolkingszorg bij de getroffen gemeente. De `eigen` gemeentesecretaris van de getroffen gemeente heeft in deze fase geen sturende rol in het operationele proces, noch naar de bij het incident ingezette functionarissen. Draaiboek Stafsectie Bevolkingszorg ROT Versie 1.0 Pagina 11 van 39

12 3 Taakomschrijvingen ROT-functies 3A 3B 3C 3D 3E 3F 3G 3H Algemeen Commandant Bevolkingszorg Sectielid Bevolkingszorg Publieke Zorg Sectielid Bevolkingszorg Omgevingszorg Sectielid Bevolkingszorg Informatie & Ondersteuning Sectielid Bevolkingszorg Nazorg Sectielid Bevolkingszorg - Evacuatie Communicatie-adviseur ROT Liaison Communicatie ROT Draaiboek Stafsectie Bevolkingszorg ROT Versie 1.0 Pagina 12 van 39

13 3A Algemeen Commandant Bevolkingszorg pm Draaiboek Stafsectie Bevolkingszorg ROT Versie 1.0 Pagina 13 van 39

14 3B Sectielid Bevolkingszorg ROT Publieke Zorg PM Draaiboek Stafsectie Bevolkingszorg ROT Versie 1.0 Pagina 14 van 39

15 3C Sectielid Bevolkingszorg ROT Omgevingszorg pm Draaiboek Stafsectie Bevolkingszorg ROT Versie 1.0 Pagina 15 van 39

16 3D Sectielid Bevolkingszorg ROT Informatie & Ondersteuning pm pm Draaiboek Stafsectie Bevolkingszorg ROT Versie 1.0 Pagina 16 van 39

17 3E Sectielid Bevolkingszorg ROT Nazorg Pm Draaiboek Stafsectie Bevolkingszorg ROT Versie 1.0 Pagina 17 van 39

18 3F Sectielid Bevolkingszorg ROT Evacuatie Pm Draaiboek Stafsectie Bevolkingszorg ROT Versie 1.0 Pagina 18 van 39

19 3G pm Communicatieadviseur ROT Draaiboek Stafsectie Bevolkingszorg ROT Versie 1.0 Pagina 19 van 39

20 3H Liaison Communicatie ROT Pm Draaiboek Stafsectie Bevolkingszorg ROT Versie 1.0 Pagina 20 van 39

21 4 Stroomschema s werkzaamheden ROT na alarmering 4.1 Stroomschema Algemeen Commandant Bevolkingszorg 4.2 Stroomschema Sectielid Bevolkingszorg ROT 4.3 Aandachtspunten opschaling GRIP 3 naar 4 t.b.v. Algemeen Commandant Bevolkingszorg Draaiboek Stafsectie Bevolkingszorg ROT Versie 1.0 Pagina 21 van 39

22 4.1 Stroomschema Algemeen Commandant Bevolkingszorg Pm Dfgfdg Draaiboek Stafsectie Bevolkingszorg ROT Versie 1.0 Pagina 22 van 39

23 4.2 Stroomschema Sectielid Bevolkingszorg ROT pm Draaiboek Stafsectie Bevolkingszorg ROT Versie 1.0 Pagina 23 van 39

24 Aandachtspunten opschaling GRIP 3 4, t.b.v. Algemeen Commandant BZ Aansturing verandert op BT niveau Het GBT wordt vervangen door het RBT. Het RBT stuurt de rampbestrijdingsprocessen aan voor meerdere gemeenten tegelijkertijd; 4.3 De Voorzitter Aandachtspunten van het Regionaal opschaling Beleidsteam GRIP wordt 3 bijgestaan naar 4 door t.b.v. zijn eigen Algemeen gemeentesecretaris; Commandant Consequenties Bevolkingszorg voor de aanwezige adviseurs binnen het GBT: - Communicatieadviseur pm Crisiscommunicatie verplaatst zich naar het RBT; - De gemeentesecretaris van de getroffen gemeente heeft vanaf dat moment een vrije rol. Aanbevolen wordt deze in te vullen door: o o o Te blijven fungeren strategisch adviseur van de eigen burgemeester binnen de gemeente; Het treffen van voorbereidingen voor de overgang/doorgang going concern i.r.t. de operationele crisisorganisatie; Het informeren van het eigen ambtelijk apparaat over de (aanpak van de) crisis. - De adviseurs van de kolommen POL, BW, GHOR begeven zich naar RBT. Leg contact met de nieuwe strategisch adviseur Bevolkingszorg (Gemeentesecretaris vd Voorzitter RBT) en maak duidelijke werkafspraken; Aansturing verandert in het ROT Het actiecentrum Crisiscommunicatie komt naar het RCC (ROT) toe, deze moeten huisvesting krijgen; De fysieke aansturing van het proces Crisiscommunicatie door de Algemeen Commandant Bevolkingszorg komt daarmee dichterbij te zitten; Het Hoofd Taakorganisatie Informatiemanagement komt vanuit de incidentgemeente naar het ROT en moet een werkplek krijgen. Opschaling betekent extra inspanningen en een groei van de gemeentelijke operationele organisatie. Overweeg of extra capaciteit binnen de Sectie Bevolkingszorg in het ROT nodig is! Aansturing verandert vanuit het ROT Houd er rekening mee dat het bemensen van alle deelprocessen bij méér dan één gemeente meer dan gemiddeld tijd kost, in verband met beperkte capaciteit voor bemensing; Er zijn meerdere gemeenten betrokken en dus in meerdere gemeenten zijn actiecentra actief. Er dient dus afgestemd/sturing gegeven te worden aan meerdere Voorzitters HTO-overleg. De liaisons t/m GRIP 3 veranderen van rol en worden Coördinerend Hoofd Taakorganisatie voor één of meerdere processen Bevolkingszorg. Logistieke / Organisatorische aandachtspunten Breng in beeld en tref de juiste maatregelen met betrekking tot de consequenties voor inzet van mensen/middelen op korte en middel(lange) termijn ivm de omvang van de crisisorganisatie. Is bijstand nodig vanuit andere regio s/landelijk? Houd je eigen span of control in de gaten en zorg desgewenst voor extra back-up van een collega, houd er echter rekening mee dat deze mogelijk ook voor zijn eigen gemeente aan het werk is.. Draaiboek Stafsectie Bevolkingszorg ROT Versie 1.0 Pagina 24 van 39

25 5 Toolkit Stafsectie Bevolkingszorg 5.1 Format terugkoppeling opdrachtformulier ACBz Vz HTO 5.2 Documenten Sectie Bevolkingszorg ROT 5.3 Plattegrond RCC 5.4 Toegang RCC, werkplek en voorzieningen 5.5 Belangrijke telefoonnummers Draaiboek Stafsectie Bevolkingszorg ROT Versie 1.0 Pagina 25 van 39

26 5.1 Format terugkoppeling opdrachtformulier ACBz Vz HTO Vorm: Sjabloon: Bron: met vaste indeling Aanwezig op werkplek (pc/netwerk) sectiekamer Bevolkingszorg RCC Computer in Sectiekamer Bevolkingszorg, RCC 5.2 Documenten Sectie Bevolkingszorg ROT Op de digitale werkplek in het RCC is op RCC-gem ingericht: - Nieuw incident Deze map bevat een invulformulier/opzet voor: - Logboek - Opdracht Algemeen Commandant Bevolkingszorg Vz HTO - Overdrachtsformulier Draaiboek Stafsectie Bevolkingszorg ROT Versie 1.0 Pagina 26 van 39

27 5.3 Plattegrond RCC Pm Draaiboek Stafsectie Bevolkingszorg ROT Versie 1.0 Pagina 27 van 39

28 5.4 Toegang RCC, werkplek en voorzieningen - Locatie: 2 e, 3 e, 4 e en 5 e verdieping van het Hoofdbureau Politie MWB, Ringbaan West 232, Tilburg ROT: Kamer 2.07 RBT: Kamer 3.07 Sectie Bevolkingszorg: Kamer 4.19 Crisiscommunicatie: Kamer 4.18 Overige secties en ondersteuning: Kamers op 4 e verdieping - Toegang: Via persoonlijke toegangspasje voor functionarissen met opkomsttijd < 1 uur; Parkeren mogelijk op parkeerdekken Regiobureau Politie (alleen buiten kantooruren); Bereikbaar via zijstraat Ringbaan 232 (West) te Tilburg, gelegen tussen gebouwen CZ-groep; Einde van de weg linksaf (automatische slagboom). - Voorzieningen aanwezig in ruimten: Kantoorartikelen (algemeen gebruik) Informatievoorziening: Kamer 4.13a Automatisering: aanwezig in ruimten, gebruiksinstructies: zie Facilitair Handboek GMK t.b.v. RCC, versie Login gegevens netwerk/pc: Netwerk PC: Inlognaam zoals op rode stikker + wachtwoord rcc Internet PC: Inlognaam internet + wachtwoord internet Toegangscode WiFi: rcc Draaiboek Stafsectie Bevolkingszorg ROT Versie 1.0 Pagina 28 van 39

29 5.5 Belangrijke telefoonnummers Piketrooster Wat Waar te vinden Wordt naast het RICK (extranet Veiligheidsregio) ook gelamineerd verspreid Belangrijke externe telefoonnummers Telefoonlijst RCC (Regionaal Crisis- en Coördinatiecentrum Hoofdkantoor van Politie, Tilburg) Worden via de Informatiegids openbare orde en veiligheid verspreid via de eigen gemeente Maakt enkel deel uit van het facilitair handboek RCC en is eveneens hieronder opgenomen Draaiboek Stafsectie Bevolkingszorg ROT Versie 1.0 Pagina 29 van 39

30 Draaiboek Stafsectie Bevolkingszorg ROT Versie 1.0 Pagina 30 van 39

31 6 Factsheet processen Bevolkingszorg Algemeen De multidisciplinaire rampenbestrijdingsprocessen zijn onderverdeeld per kolom. Daarnaast is vastgesteld welke kolom procesverantwoordelijk is, en welke (eventueel meerdere kolommen per proces) kolom ondersteunend en/of uitvoerend een bijdrage levert aan dit proces. Het gemeentelijke proces Crisiscommunicatie is bijvoorbeeld afhankelijk van informatie die aangeleverd wordt door de brandweer vanuit het proces waarnemen en meten of door de GHOR als het gaat om het slachtofferbeeld. Overzicht gemeentelijke processen De processen Bevolkingszorg waar de gemeentelijke kolom procesverantwoordelijk voor is, zijn: Crisiscommunicatie; 1. Pers- en Publieksvoorlichting; 2. Verwanteninformatie. Publieke Zorg; 1. Opvang; 2. Verzorging primaire levensbehoeften; 3. Registreren mens en dier op locatie (CRIB); 4. Registreren Schademeldingen (CRAS); 5. Verplaatsen van mens en dier (kleinschalig). Omgevingszorg; 1. Milieubeheer; 2. Bouwbeheer; 3. Ruimtebeheer. Evacuatie; 1. Grootschalige verplaatsing van mens en dier (multidisciplinair). Nafase; 1. Nazorg; 2. Uitvaartverzorging; 3. Collectieve rouwverwerking. Informatiemanagement; 1. Informatiemanagement Bevolkingszorg; 2. Beheer, output CRIB en CRAS. Ondersteuning. 1. Bestuurlijke advisering; 2. Juridische advisering; 3. Algemene ondersteuning. Op de volgende pagina worden deze processen kort toegelicht. Draaiboek Stafsectie Bevolkingszorg ROT Versie 1.0 Pagina 31 van 39

32 Ad 1: Crisiscommunicatie Dit proces geeft uitvoering aan de drie doelen van Crisiscommunicatie en heeft zowel betrekking op pers, publiek alsook verwanten van gedupeerden en/of slachtoffers: - Betekenis geven (duiden van de crisissituatie en die in een breder perspectief plaatsen, waarbij wordt aangesloten bij de gevoelens die in de samenleving leven); - Schadebeperking (instructies geven die gericht zijn op het beperken van schade voor en door (groepen in) de samenleving, waaronder het stimuleren van de zelfredzaamheid van burgers); - Informatievoorziening (verstrekken van algemene informatie die betrekking heeft op feiten en omstandigheden gerelateerd aan de crisis). Bij al deze punten, maar met name het eerstgenoemde punt, heeft de burgemeester een bijzondere rol. In relatie tot informatievoorziening en de overdracht van informatie van de feitelijke situatie is sprake van een afsprakenkader wat er door de burgemeester dan wel de crisisorganisatie wordt gecommuniceerd. Onderscheid wordt gemaakt naar accentvelden (teams): publieksinformatie en/of persinformatie en verwanteninformatie. Ad 2: Publieke Zorg Opvang en verzorging en voorzien in primaire levensbehoeften Onder opvangen en verzorgen wordt verstaan: het verschaffen van (tijdelijk) onderdak, voeding, drinken, kleding en psychosociale zorg voor evacués, minder zelfredzame en behandelde gewonden en daklozen. Ook het tijdelijk onderbrengen van kleine huisdieren en meegebrachte (kostbare) eigendommen valt onder dit proces, voor de periode dat de getroffenen nog niet naar hun huizen kunnen terugkeren. Registreren van slachtoffers (CRIB) Het proces CRIB houdt zich bezig met het verzamelen, groeperen en registeren van informatie over gedupeerden. De informatie die wordt verzameld, wordt doorgegeven aan (back-office) Informatiemanagement voor verdere verwerking en verspreiding onder de overige processen Bevolkingszorg en desgewenst multi partners. Afhandeling schade (CRAS) Het proces CRAS houdt zich bezig met het verzamelen, groeperen en registeren van informatie over schades en het begeleiden van gedupeerden voor een zorgvuldige afhandeling van de geleden schade. De informatie die wordt verzameld, wordt doorgegeven aan (back-office) Informatiemanagement voor verdere verwerking en verspreiding onder de overige processen Bevolkingszorg en desgewenst multi partners. Draaiboek Stafsectie Bevolkingszorg ROT Versie 1.0 Pagina 32 van 39

33 Ad 3: Omgevingszorg Milieu en Inzamelen besmette waren Het proces Milieu houdt zich bezig met het ten tijde van een ramp zorgen voor de handhaving van de kwaliteit, dan wel herstel van het milieu of de leefomgeving, als ook het inschatten van de risico's voor het milieu en het nemen van maatregelen om de rampenbestrijding voor het milieu optimaal te laten verlopen. Dit proces richt zich ook op het voorkomen van extra en/of gedupeerden c.q. besmetting van personen door het inzamelen van besmette waren. Ad 4: Evacuatie Bij het overgaan tot evacuatie moet gedacht worden aan het op grote schaal verplaatsen van mens en dier, bijvoorbeeld in relatie tot een dreigende overstroming, besmetting, e.d. Het gaat hierbij dus om grootschalige verplaatsingen waarbij er sprake is van een logistiek vraagstuk. Ten behoeve hiervan zal in multidisciplinair verband een generiek plan worden opgesteld waarbij aspecten als ontruiming, vervoersvoorzieningen (geheel,minder- tot niet zelfredzamen), processen CRIB en CRAS, begidsing route, opvang en verzorging, Crisiscommunicatie (verwanteninformatie) in onderling verband voor enkel voorbeeldgevallen (omvang) in de regio worden uitgewerkt. Oorzaak van grootschalige verplaatsing kan overigens ook buiten de regio zijn gelegen; de regio kan ook als doorvoer- en/of opvanggebied functioneren bij regio-overschrijdende calamiteiten. Ad 5: Nafase Nazorg Dit proces betreft het gecoördineerd afhandelen van de nazorgfase van een incident, calamiteit en/of crisis in de breedste zin des woords. De omvang en invulling van dit proces is daarmee sterk afhankelijk van omvang, duur en impact van het voorval. Uitvaartverzorging en collectieve rouwverwerking Dit proces heeft als doel het op zorgvuldige wijze regelen en begeleiden van het begraven, cremeren of op andere wijze zoals bijvoorbeeld het vervoer naar het buitenland van dodelijke slachtoffers of ontleding van (vaak grotere aantallen) overledenen en op passende wijze ruimte bieden voor ondersteuning bij de rouwverwerking binnen de gemeente. Hierbij valt onder meer te denken aan collectieve rouwverwerking, het begeleiden van nabestaanden en de begeleiding van media omtrent dit gevoelige onderwerp. Ad 6: Informatiemanagement Dit proces ondersteunt de overige processen qua informatievoorziening. Het faciliteert het zogeheten monodisciplinaire netcentrische werken. Daarnaast vormt het de counterpart voor het multidisciplinaire netcentrische werken en de contactpersonen Informatiemanagement multidisciplinair. Binnen (backoffice) Informatiemanagement wordt tevens het beheer gevoerd over de informatie rondom CRIB en CRAS. Ad 7: Ondersteuning Het geheel aan activiteiten dat ondersteunend is aan de processen Bevolkingszorg en het adviseren vanuit de gemeentelijke kolom aan Operationeel Leider en Voorzitter (G-/R-)BT. Hierbij valt te denken aan o.a. juridische advisering, facilitaire zaken en bestuursondersteuning. Draaiboek Stafsectie Bevolkingszorg ROT Versie 1.0 Pagina 33 van 39

34 7 Overige tools 9.1 Inrichting Sectieruimten 9.2 Presentielijst 9.3 Voorbeeld logboek Draaiboek Stafsectie Bevolkingszorg ROT Versie 1.0 Pagina 34 van 39

35 7.1 Inrichting Sectieruimten Voorwerpen Advies/opmerkingen Geregeld Werkplekken Computers Telefoons Printer / Kopieerapparaat Whiteboard en flipover Er moeten voldoende werkplekken beschikbaar zijn, bij voorkeur in één grote ruimte. Neem de kamernummers op in de registratielijst in de draaiboeken. Voor iedere werkplek een computer/tablet met internet/ aansluiting. Vooraf moet worden vastgesteld welke telefoonnummers (van werkplekken) beschikbaar worden gesteld zodat deze opgenomen kunnen worden in de registratielijst in de draaiboeken. Zorg dat in de draaiboeken de code van het apparaat is opgenomen en een korte beschrijving hoe een nieuwe printer door de gebruiker wordt geïnstalleerd/gebruikt. Inclusief stiften in verschillende kleuren (in rampenkist of -koffer). Draaiboek Stafsectie Bevolkingszorg ROT Versie 1.0 Pagina 35 van 39

36 Presentielijst Team Deelproces: Naam Functie Werkgever Locatie: Tijdstip begin Tijdstip einde Afgelost door (nr.) Telefoon Paraaf 7.2 Presentielijst Draaiboek Stafsectie Bevolkingszorg ROT Versie 1.0 Pagina 36 van 39

37 7.3 Voorbeeld Logboek LOGBOEK TEAM NAZORG Verslaglegger: Datum: Velnr.: Nr. Tijdstip In/Uit Onderwerp Korte inhoud Van: Aan: Draaiboek Stafsectie Bevolkingszorg ROT Versie 1.0 Pagina 37 van 39

38 8 Lijst met afkortingen ACBz AOV Algemeen Commandant Bevolkingszorg Ambtenaar Openbare (orde en) Veiligheid De vertegenwoordiger namens de gemeenten in het Regionaal Operationeel Team Ambtenaar Openbare (orde en) Veiligheid CGS Coördinerend GemeenteSecretaris Systeemverantwoordelijk voor de voorbereiding van de gemeentelijke kolom op regionale schaal. CoPI Coördinatie Plaats Incident Een team van vertegenwoordigers van de betrokken diensten/organisaties op de plaats waar het incident (de ramp) zich voltrekt. GBT Gemeentelijk Beleidsteam Team waarbinnen, ten tijde van een ramp of een zwaar ongeval in één gemeente, onder voorzitterschap van de burgemeester, beleidsvoorbereiding en beleidscoördinatie plaatsvindt. GRIP GRIP 1 GRIP 2 GRIP 3 GRIP 4 Gecoördineerde Regionale IncidentbestrijdingsProcedure Multidisciplinaire opschalingprocedure; Enerzijds regelt de procedure opschaling op operationeel niveau op de plaats van het incident, anderzijds op bestuurlijk niveau van gemeente tot waar nodig zelfs landelijk. 1 e opschalingniveau GRIP; hoogste operationele niveau: CoPI 2 e opschalingniveau GRIP; hoogste operationele niveau: ROT 3 e opschalingniveau GRIP; hoogste operationele niveau: GBT 4 e opschalingniveau GRIP; hoogste operationele niveau: RBT HTO Hoofd Taakorganisatie Leidinggevende van één van de (geactiveerde) Taakorganisaties Bevolkingszorg HTO-overleg Overleg tussen Hoofden Taakorganisatie Team waarbinnen, ten tijde van een ramp of een zwaar ongeval in één gemeente, onder voorzitterschap van de voorzitter HTO-overleg, de opdrachten van de Algemeen Commandant Bevolkingszorg worden gecoördineerd en uitgevoerd. KBT Kennis- en Beheer Team Voor ieder proces Bevolkingszorg is een Kennis- en Beheerteam samengesteld dat, onder leiding van een gemeentesecretaris van één van de 26 gemeenten uit de regio, voorbereidende activiteiten in het kader van de preparatie van de gemeentelijke deelprocessen uitvoert. OvD Bz Officier van Dienst Bevolkingszorg Operationeel leidinggevende namens de gemeentelijke kolom op de plaats incident RBT Regionaal Beleidsteam Een team van adviseurs dat bij een ramp die Draaiboek Stafsectie Bevolkingszorg ROT Versie 1.0 Pagina 38 van 39

39 meer dan één gemeente treft ter beschikking staat van de Voorzitter Veiligheidsregio / Voorzitter RBT. De leden van het team adviseren de voorzitter op grond van hun deskundigheid ten aanzien van besluitvorming, beleidsbepaling en beleidscoördinatie. RCP Regionaal Crisisplan Landelijk planfiguur dat iedere Veiligheidsregio moet opstellen in het kader van haar taken omtrent Crisisbeheersing en rampenbestrijding RRCP Referentiekader Regionaal Crisisplan Landelijke leidraad ter ondersteuning van Veiligheidsregio s bij de implementatie van het Regionaal Crisisplan ROT Regionaal Operationeel Team Een team van vertegenwoordigers van de betrokken diensten/organisaties dat onder leiding van de Operationeel Leider, dan wel zijn plaatsvervanger, een gecoördineerde uitvoering van de rampbestrijding bevordert. Taakorganisatie TO Zie Taakorganisatie De organisatie c.q. plek die/van waaruit één van de operationele processen Bevolkingszorg uitvoert/uitgevoerd wordt. Draaiboek Stafsectie Bevolkingszorg ROT Versie 1.0 Pagina 39 van 39

40 Draaiboek Stafsectie Bevolkingszorg ROT: BIJLAGE, pagina 1 van 1, Versie oktober 2012

Handboek Bevolkingszorg

Handboek Bevolkingszorg Handboek Bevolkingszorg Opzet Handboek Bevolkingszorg Dit hoofdstuk is opgedeeld in vijf delen. Deel A bevat de samenvattingen van de vijf taakorganisaties bevolkingszorg. De delen B tot en met F bevatten

Nadere informatie

Alle activiteiten zijn op maat te maken in overleg met de opdrachtgever. Ook kunt u activiteiten combineren.

Alle activiteiten zijn op maat te maken in overleg met de opdrachtgever. Ook kunt u activiteiten combineren. Introduceren en in gebruik nemen Regionaal Crisisplan: Wij zijn gespecialiseerd in de rampenbestrijding en crisisbeheersing en uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het Regionaal CrisisPlan

Nadere informatie

GRIP-teams en kernbezetting

GRIP-teams en kernbezetting GR P Wat is GRIP? GRIP is de afkorting van Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure en staat voor: het snel en multidisciplinair organiseren van de juiste mensen en middelen die nodig

Nadere informatie

Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant. Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg

Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant. Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg Colofon Opdrachtgever dhr. H.A.M. Arkesteijn Auteur(s) mw. D. Aarts dhr. B.M.J. Peute Versie geschiedenis: Versiedatum Veranderingen

Nadere informatie

Omgevingszorg. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg

Omgevingszorg. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Omgevingszorg Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Omgevingszorg Handboek Bevolkingszorg Deel D Datum: Kenmerk: Auteurs: Werkgroep Regionaal Crisisplan Bevolkingszorg Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Ondersteuning. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg

Ondersteuning. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Ondersteuning Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Ondersteuning Handboek Bevolkingszorg Deel F Datum: Kenmerk: Auteurs: Werkgroep Regionaal Crisisplan Bevolkingszorg Pagina 2 van 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD 2012 Inhoudsopgave Inleiding...2 Bedrijfsprocessen...2 Regionaal Beleidsteam...6 Gemeentelijk Beleidsteam...10 Regionaal Operationeel Team...12

Nadere informatie

REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009. Procesmodellen

REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009. Procesmodellen REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009 Het Referentiekader Regionaal Crisisplan 2009 Leeswijzer Begin vorig jaar is het projectteam Regionaal Crisisplan, in opdracht van de Veiligheidskoepels, gestart

Nadere informatie

Beschrijving GRIP 0 t/m 4

Beschrijving GRIP 0 t/m 4 RCP pocket Beschrijving GRIP 0 t/m 4 GRIP GRIP 0 Kenmerken incident Normaal dagelijkse werkwijzen van de hulpdiensten Afstemming in motorkapoverleg Dreigingsfase Preparatiestaf Aanwijzingen voor het ontstaan

Nadere informatie

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Inhoudsopgave Grip op hulpverlening 4 Routinefase 6 GRIP 1 8 GRIP 2 12 GRIP 3 18 GRIP 4 24 Gebruikte afkortingen 30 4 Grip op hulpverlening Dit boekje bevat de samenvatting

Nadere informatie

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Crisismodel GHOR Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Status Definitief Besluit Raad DPG d.d. 26 april 2013 Beheer PGVN

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Niveaus in de incident- en crisismanagementorganisatie... 1 1.1 Operationeel niveau...

Nadere informatie

Aan Regiegroep 17.02.2014. Aan Veiligheidsdirectie 27.02.2014. Goedkeuring Dagelijks bestuur 26.03.2014. Vaststelling Algemeen Bestuur 09.04.

Aan Regiegroep 17.02.2014. Aan Veiligheidsdirectie 27.02.2014. Goedkeuring Dagelijks bestuur 26.03.2014. Vaststelling Algemeen Bestuur 09.04. Voorstel CONCEPT AGP 12 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 9 april 2014 Bijlage : 1 Steller : Ruud Huveneers Onderwerp : Continuïteitsplan sleutelfunctionarissen hoofdstructuur Algemene toelichting De Veiligheidsregio

Nadere informatie

Productbeschrijvingen (proces)specifiek

Productbeschrijvingen (proces)specifiek en (proces)specifiek 118 Omgevingsanalyse Inzicht verkrijgen in wat zich in de buitenwereld (bij media, bij het publiek en op het internet) afspeelt, welk gevoel in de samenleving bestaat over de ramp

Nadere informatie

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage.

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage. Voorstel AGP 10 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 3 november 2014 Bijlagen : 1 Steller : Christel Verschuren Onderwerp : Regionaal Crisisplan 2014 Algemene toelichting Aanleiding Voor u ligt het. Veiligheidsregio

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan 2012-2016 VRMWB. Regionaal Crisisplan 2012-2016

Regionaal Crisisplan 2012-2016 VRMWB. Regionaal Crisisplan 2012-2016 Regionaal Crisisplan 2012-2016 1 2 Voorwoord De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant omvat een gebied met veel uiteenlopende risico s. Veel ramp- en crisisscenario s kunnen zich potentieel in onze

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

B & W-nota. Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem

B & W-nota. Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem B & W-nota Portefeuille mr. J.J.H. Pop Auteur P. Abma Telefoon 023 5114489 E-mail: pabma@haarlem.nl PD/Veiligheid/2005/547

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan 2012

Regionaal Crisisplan 2012 Regionaal Crisisplan 2012 ------------- 2016 Colofon: Dit document is tot stand gekomen in opdracht van de veiligheidsdirectie van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Adres: Veiligheidsregio Midden-

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

06-20094781. Van: S. Kempink Tel.nr. : Datum: 6 mei 2014. Nummer: 14A.00335. Team: Jeugd, leefbaarheid en veiligheid. Tekenstukken: Nee Afschrift aan:

06-20094781. Van: S. Kempink Tel.nr. : Datum: 6 mei 2014. Nummer: 14A.00335. Team: Jeugd, leefbaarheid en veiligheid. Tekenstukken: Nee Afschrift aan: VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: S. Kempink Tel.nr. : Datum: 6 mei 2014 Tekenstukken: Nee Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): N.v.t. 06-20094781 Team: Jeugd, leefbaarheid en veiligheid

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: BVJL11. Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: BVJL11. Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord Zaaknummer: BVJL11 Onderwerp Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord Collegevoorstel Inleiding Met de vaststelling van de Wet veiligheidsregio s heeft de veiligheidsregio Brabant-Noord de verplichting

Nadere informatie

Productbeschrijvingen generiek

Productbeschrijvingen generiek en generiek 108 Totaalbeeld Toelichting Het totaalbeeld is een informatieproduct dat wordt gegenereerd in de multidisciplinaire hoofdas van de crisisbeheersingsorganisatie in het landelijk crisismanagementsysteem

Nadere informatie

Functies en teams in de rampenbestrijding

Functies en teams in de rampenbestrijding B Functies en teams in de rampenbestrijding De burgemeester - De burgemeester heeft de eindverantwoordelijkheid voor en de algehele leiding bij het bestrijden van incidenten in de eigen gemeente; - De

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP)

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Inleiding Een goede coördinatie tussen betrokken hulpdiensten is bij de bestrijding van complexe incidenten van groot belang. Het model voor

Nadere informatie

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2-0 Overzicht Samenvatting In dit deel is de Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings- Procedure (GRIP) Noord-Holland Noord

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan. Deel 1

Regionaal Crisisplan. Deel 1 Regionaal Crisisplan Deel 1 Regionaal Crisisplan Deel 1 Veiligheidsregio Hollands Midden Datum: Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Voorwaardenscheppende processen... 3 2.1 Melden en alarmeren... 3 2.2 Op- en afschalen...

Nadere informatie

Bijlagenboek. Processen Bevolkingszorg

Bijlagenboek. Processen Bevolkingszorg Bijlagenboek Processen Bevolkingszorg Dit bijlagenboek is voor het laatst herzien op : 10-12-2013 Colofon Format: Bureau Bevolkingszorg Actualisatie: Bureau Bevolkingszorg Versie geschiedenis: Versiedatum

Nadere informatie

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden B.1 1. Algemeen Onderwerp: Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden Implementatie Slachtoffer Informatie Systematiek (SIS) in de VRHM en opzeggen convenanten Nederlandse Rode Kruis Opgesteld door:

Nadere informatie

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Als het misgaat bij de communicatie in een crisis, dan is dit vaak een gebrek aan duidelijkheid op de vragen: wie doet wat, wie

Nadere informatie

Voorstel AGP 13. Onderwerp : Voorstel uitvoering bevolkingszorgprocessen

Voorstel AGP 13. Onderwerp : Voorstel uitvoering bevolkingszorgprocessen Voorstel AGP 13 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 9 april 2014 Bijlage : Steller : C. Verschuren Onderwerp : Voorstel uitvoering bevolkingszorgprocessen Algemene toelichting Op 27 juni 2012 heeft het Algemeen

Nadere informatie

Bevolkingszorg. De weg naar een regionale organisatie

Bevolkingszorg. De weg naar een regionale organisatie Bevolkingszorg De weg naar een regionale organisatie 1 1. Inleiding In de 2 e helft van 2011 is het project Ontwikkeling Bevolkingszorg opgestart. Met dit project wordt beoogd dat de sectie Bevolkingszorg

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

Toelichting Normenkader Gemeentelijke Processen

Toelichting Normenkader Gemeentelijke Processen A.10 Bijlage 2 Toelichting Normenkader Gemeentelijke Processen 1. Inleiding Het normenkader Oranje Kolom is ontwikkeld in opdracht van het Dagelijks Bestuur (DB) van de Veiligheidsregio Hollands Midden

Nadere informatie

B1 - Basisplan en hoofdprocessen Inleiding en leeswijzer

B1 - Basisplan en hoofdprocessen Inleiding en leeswijzer B1 - Basisplan en hoofdprocessen B1 0 Inleiding en leeswijzer Inleiding In het basisplan ligt het accent op de bestuurlijke, organisatorische en coördinerende elementen bij het bestrijden van een ramp

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure GRIP) bijlage van het Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Twente

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure GRIP) bijlage van het Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Twente Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure GRIP) bijlage van het Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Twente Autorisatie OPSTELLERS: Barrett,Annelies Voorde ten, Jaqueline BIJDRAGE IN DE

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB) Deelproces 15. Organisatorisch deel

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB) Deelproces 15. Organisatorisch deel Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB) Deelproces 15 Organisatorisch deel Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december

Nadere informatie

VRHM REGIONAAL CRISISPLAN

VRHM REGIONAAL CRISISPLAN VRHM REGIONAAL CRISISPLAN Inhoud 1. Inleiding 4 2. Voorwaardenscheppende processen 6 2.1 Melden en alarmeren 6 2.2 Op- en afschalen 7 2.3 Leiding en coördinatie 8 2.4 Informatiemanagement 9 3. Beschrijving

Nadere informatie

Bijlage A bij voorstel Systeemoefening VRU 2013

Bijlage A bij voorstel Systeemoefening VRU 2013 Bijlage A bij voorstel Systeemoefening VRU 2013 1 Rapportage Systeemoefening VRU 4 december 2013 2 Inleiding Voor u ligt het ingevulde toetsingskader van de Inspectie Veiligheid & Justitie (IV&J). De gegevens,

Nadere informatie

Taakorganisatie Nafase

Taakorganisatie Nafase Taakorganisatie Nafase Bijzondere Uitvaartverzorging Nazorg KB-team Nafase Juli 2012, EIND-CONCEPT v. 0.4 Deelplan Nafase versie 0.5 Pagina 1 van 36 Colofon Dit document is tot stand gekomen in opdracht

Nadere informatie

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Waarom een addendum? Het beleidsplan 2012-2015 is op 7 juli 2011 in een periode waarop de organisatie volop in ontwikkeling

Nadere informatie

Algemeen Commandant Bevolkingszorg

Algemeen Commandant Bevolkingszorg Algemeen Commandant Bevolkingszorg Functie Als Algemeen Commandant Bevolkingszorg ben je lid van het Regionaal Operationeel Team bij opschaling vanaf GRIP 2. Je bent aanspreekpunt voor de Operationeel

Nadere informatie

Handboekje crisisorganisatie. Versie: oktober 2010

Handboekje crisisorganisatie. Versie: oktober 2010 Handboekje crisisorganisatie Versie: oktober 2010 2 Crisisorganisatie 3 Voor het bestrijden en beheersen van grootschalige incidenten of rampen moet de hulpverleningsorganisatie binnen korte tijd kunnen

Nadere informatie

in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure

in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant 2011 Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure Someren Son en Breugel Valkenswaard Veldhoven Waalre Helmond Laarbeek Nuenen

Nadere informatie

Rampenplan gemeente Heerhugowaard. Inhoudsopgave

Rampenplan gemeente Heerhugowaard. Inhoudsopgave Rampenplan gemeente Heerhugowaard Inhoudsopgave Vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders op 08-07-2008 0. Inhoudsopgave Inhoud Dit document bevat de volgende onderwerpen. DEEL A RAMPENPLAN:

Nadere informatie

Draaiboek. Deelproces BackOffice Informatie en Ondersteuning

Draaiboek. Deelproces BackOffice Informatie en Ondersteuning Draaiboek Deelproces BackOffice Informatie en Ondersteuning Dit draaiboek is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op : 29-3-2013 Dit draaiboek is voor het laatst herzien op : 10-12-2013 Dit draaiboek

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan Utrecht 2014-2017

Regionaal Crisisplan Utrecht 2014-2017 Regionaal Crisisplan Utrecht 2014-2017 Regionaal Crisisplan Utrecht Opgesteld door: projectteam crisisplan, samengesteld uit deelnemers vanuit gemeenten, politie, RMC, waterschappen, VRU Het beheer van

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Vorming regionale crisisorganisatie. BW-nummer

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Vorming regionale crisisorganisatie. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vorming regionale crisisorganisatie Programma / Programmanummer Veiligheid / 1012 BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Op 7 juli 2011 heeft het Veiligheidscollege

Nadere informatie

Regionaal crisisplan. Regionaal crisisplan Gelderland-Zuid 1

Regionaal crisisplan. Regionaal crisisplan Gelderland-Zuid 1 Regionaal crisisplan Regionaal crisisplan Gelderland-Zuid 1 Regionaal crisisplan Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Versie: 1.1, 7 juli 2011 In opdracht van: et algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Nadere informatie

December Deelproces Verslaglegging en archivering

December Deelproces Verslaglegging en archivering December 2006 Deelproces Verslaglegging en archivering Deelproces verslaglegging en archivering December 2006 Inhoudsopgave 1 Algemeen...2 2 Verslaglegging en dossiervorming...2 2.1 Doel...2 2.2 Doelgroep...2

Nadere informatie

Opleiden, trainen en oefenen in de gemeentelijke crisisbeheersing. Project GROOTER. Taakkaarten Bevolkingszorg

Opleiden, trainen en oefenen in de gemeentelijke crisisbeheersing. Project GROOTER. Taakkaarten Bevolkingszorg Opleiden, trainen en oefenen in de gemeentelijke crisisbeheersing Project GROOTER Taakkaarten Bevolkingszorg 1 Colofon Dit document bevat taakkaarten bij de diverse taakorganisaties en processen binnen

Nadere informatie

Omgevingszorg. Proces: Ruimtebeheer. Positionering van proces in structuur

Omgevingszorg. Proces: Ruimtebeheer. Positionering van proces in structuur Omgevingszorg Proces: Ruimtebeheer Positionering van proces in structuur Doel van proces Voorkomen en beperken van schade aan de openbare ruimte door het geven van adviezen, het coördineren van maatregelen

Nadere informatie

Factsheet Regionaal Crisisplan Zaanstreek-Waterland Deel I

Factsheet Regionaal Crisisplan Zaanstreek-Waterland Deel I Factsheet Regionaal Crisisplan Zaanstreek-Waterland Deel I ALGEMEEN 1. Wat is het regionaal crisisplan? Het regionaal crisisplan (RCP) is één van de drie nieuwe verplichte plannen uit de Wet veiligheidsregio's

Nadere informatie

GR Pop crisissituaties

GR Pop crisissituaties GR Pop crisissituaties De spil in crisisbeheersing Slagvaardig Tijdens een ramp of crisis moeten de inwoners van Fryslân kunnen rekenen op professionele hulp verleners, die snel paraat staan en weten wat

Nadere informatie

Regionaal crisisplan. Regionaal crisisplan Gelderland-Zuid 1

Regionaal crisisplan. Regionaal crisisplan Gelderland-Zuid 1 Regionaal crisisplan Regionaal crisisplan Gelderland-Zuid 1 Regionaal crisisplan Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Versie: 1.2, 27 januari 2014 In opdracht van: et algemeen bestuur van de Veiligheidsregio

Nadere informatie

In the hot seat. NIBHV Ede 24 november 2015. de crisis samen de baas

In the hot seat. NIBHV Ede 24 november 2015. de crisis samen de baas In the hot seat NIBHV Ede 24 november 2015 de crisis samen de baas Programma: Inleiding workshop Film: Samenwerking tijdens een GRIP incident Sitting in the hot seat: CoPI Even voorstellen Ymko Attema

Nadere informatie

Deelplan Bevolkingszorg Vastgesteld door Algemeen Bestuur 30 juni 2011

Deelplan Bevolkingszorg Vastgesteld door Algemeen Bestuur 30 juni 2011 Deelplan Bevolkingszorg Vastgesteld door Algemeen Bestuur 30 juni 2011 DSPDF_A39D_31303630323739343732.doc 0 van 31 Deelplan Bevolkingszorg (BevZ) 0 Overzicht Samenvatting Het deelplan Bevolkingszorg vormt

Nadere informatie

DIENSTVERLENING BEVOLKINGSZORG DOOR HET NEDERLANDSE RODE KRUIS

DIENSTVERLENING BEVOLKINGSZORG DOOR HET NEDERLANDSE RODE KRUIS DIENSTVERLENING BEVOLKINGSZORG DOOR HET NEDERLANDSE RODE KRUIS Het Rode Kruis ondersteunt een aantal taakorganisaties Bevolkingszorg van de gemeentelijke kolom in de Veiligheidsregio, met de volgende dienstverlening:

Nadere informatie

Introductie rampenplan Overzicht

Introductie rampenplan Overzicht Introductie rampenplan Overzicht Inleiding Dit deel vormt een introductie op het rampenplan. Inhoud Dit deel behandelt de volgende onderwerpen: Onderwerp Voorwoord en leeswijzer Onderdelen rampenplan:

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan

Regionaal Crisisplan Regionaal Crisisplan Titel : Regionaal Crisisplan Bestandslocatie : G:\Staf\Vastgestelde documenten Versie : 3.0 Datum : 14 november 2011 Samenstellers : Projectgroep Regionaal Crisisplan Status : definitief

Nadere informatie

Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo)

Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo) Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo) Erratum Calamiteitencoördinator (CaCo) Dit erratum geeft invulling aan de huidige taakopvatting en werkwijze van de CaCo en dient

Nadere informatie

Crisismanagement Groningen. Basismodule

Crisismanagement Groningen. Basismodule Crisismanagement Groningen Basismodule Doel van de module Kennismaken met crisismanagement Groningen Inzicht krijgen in rollen en taken Beeld krijgen bij samenwerken in de crisis-organisatie Programma

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel. Hoofd Informatie GZ (HIN)

Kwalificatieprofiel. Hoofd Informatie GZ (HIN) Kwalificatieprofiel Hoofd Informatie GZ (HIN) Inleiding Voortvloeiend uit de Wet veiligheidsregio s hebben de veiligheidsregio s in Nederland een aantal beleidsdocumenten vastgesteld, Het Regionaal Risicoprofiel,

Nadere informatie

Zelfredzaamheid en SIS Bevolkingszorg Kennemerland

Zelfredzaamheid en SIS Bevolkingszorg Kennemerland Zelfredzaamheid en SIS Bevolkingszorg Kennemerland Neil Jordan, Adviseur openbare orde en Veiligheid gemeente Haarlemmermeer Irene Mokkink, Adviseur Bureau Bevolkingszorg Kennemerland Zelfredzaamheid en

Nadere informatie

Regionaal crisisplan Noord-Holland Noord Vastgesteld door Algemeen Bestuur 30 juni 2011

Regionaal crisisplan Noord-Holland Noord Vastgesteld door Algemeen Bestuur 30 juni 2011 Regionaal crisisplan Noord-Holland Noord Vastgesteld door Algemeen Bestuur 30 juni 2011 DOC-VB Regionaal crisisplan Noord-Holland Noord, versie 1.0 110701 1 van 37 Regionaal Crisisplan Noord-Holland Noord

Nadere informatie

Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK

Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK Risico- en crisisbeheersing Brandweer Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GMK) Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK Wie

Nadere informatie

REGIONAAL CRISISPLAN GELDERLAND-MIDDEN 2011-2014. Deel I

REGIONAAL CRISISPLAN GELDERLAND-MIDDEN 2011-2014. Deel I REGIONAAL CRISISPLAN GELDERLAND-MIDDEN 2011-2014 Deel I Vastgesteld door: Algemeen Bestuur Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden Vastgesteld op: 26 oktober 2011 Versie Afstemming in Ten behoeve

Nadere informatie

Toelichting 2011 Bevolkingszorg (Oranje Kolom) Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Toelichting 2011 Bevolkingszorg (Oranje Kolom) Veiligheidsregio Zuid-Limburg Toelichting 2011 Bevolkingszorg (Oranje Kolom) Veiligheidsregio Zuid-Limburg Geleen, maart 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding.3 2. Toelichting op dit verslag/terugblik 2011...3 3. De oranje kolom... 3 4.

Nadere informatie

Kwalificatiedossier Hoofd Publieke Gezondheidszorg

Kwalificatiedossier Hoofd Publieke Gezondheidszorg Kwalificatiedossier Hoofd Publieke Gezondheidszorg Versie definitief Vastgesteld door Cluster Veiligheid GGD GHOR Nederland op 17 september 2015 1 Inhoud Leeswijzer... 3 Deel A Algemene informatie... 4

Nadere informatie

DOEN WAAR JE GOED IN BENT. De crisisorganisatie in Drenthe op hoofdlijnen

DOEN WAAR JE GOED IN BENT. De crisisorganisatie in Drenthe op hoofdlijnen DOEN WAAR JE GOED IN BENT De crisisorganisatie in Drenthe op hoofdlijnen DIT MOET ANDERS In 2009 besloot het bestuur van de Veiligheidsregio Drenthe om crisisbeheersing op een andere manier vorm te geven

Nadere informatie

Stand van zaken Gemeentelijke Crisisbeheersing IJsselstein 2011

Stand van zaken Gemeentelijke Crisisbeheersing IJsselstein 2011 Stand van zaken Gemeentelijke Crisisbeheersing IJsselstein 2011 Goed voorbereid zijn, heb je zelf in de hand Ernout van Gils Beleidsadviseur Veiligheid Beleid en Strategie Datum: 1 december 2011 INHOUD

Nadere informatie

Veiligheidsregio 2015-2018

Veiligheidsregio 2015-2018 1 Kop Regionaal Crisisplan 1.1 Kop 1.1 Kop m redenen van de gerichte profilering eiligheidsregio van rzw-medewerkers m redenen van de gerichte profilering van rzw-medewerkers en hun werk in brandweercontext

Nadere informatie

DIENSTVERLENING BEVOLKINGSZORG DOOR NEDERLANDSE RODE KRUIS

DIENSTVERLENING BEVOLKINGSZORG DOOR NEDERLANDSE RODE KRUIS DIENSTVERLENING BEVOLKINGSZORG DOOR NEDERLANDSE RODE KRUIS Het Rode Kruis ondersteunt een aantal taakorganisaties Bevolkingszorg van de gemeentelijke kolom in de Veiligheidsregio, met de volgende dienstverlening:

Nadere informatie

Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek

Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek Reader bij e-learning basiskennis SIS Projectgroep SIS Redactie: Sjan Martens Foto omslag In Amsterdam zijn op

Nadere informatie

Draaiboek. Deelproces CRAS

Draaiboek. Deelproces CRAS Draaiboek Deelproces CRAS Dit draaiboek is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op : 29-3-2013 Dit draaiboek is voor het laatst herzien op : Dit draaiboek is geldig tot en met : Verantwoordelijke sector

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel. Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ)

Kwalificatieprofiel. Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ) Kwalificatieprofiel Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ) Inleiding Voortvloeiend uit de Wet veiligheidsregio s hebben de veiligheidsregio s in Nederland een aantal beleidsdocumenten vastgesteld,

Nadere informatie

Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek

Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek Reader bij e-learning basiskennis SIS Redactie: Sjan Martens 3 Foto omslag SIS is ingezet bij het kraanongeval

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan Utrecht

Regionaal Crisisplan Utrecht Regionaal Crisisplan Utrecht 2014-2017 Regionaal Crisisplan Utrecht Opgesteld door: projectteam crisisplan, samengesteld uit deelnemers vanuit gemeenten, politie, RMC, waterschappen, VRU. Het beheer van

Nadere informatie

Beschrijving operationeel proces politie Ontruimen en evacueren

Beschrijving operationeel proces politie Ontruimen en evacueren Beschrijving operationeel proces politie Ontruimen en evacueren December 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Doel... 2 3. Doelgroep... 2 4. Kritische proceselementen... 2 5. Uitvoering: activiteiten

Nadere informatie

Colofon: Dit document is tot stand gekomen in opdracht van Het bestuur van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Colofon: Dit document is tot stand gekomen in opdracht van Het bestuur van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Colofon: Dit document is tot stand gekomen in opdracht van Het bestuur van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Adres: Postbus 350 3300 AJ Dordrecht www.vrzhz.nl Druk: versie 3.0 september 2013 Beheer: Het

Nadere informatie

Crisiscommunicatie. Deelplan. Persvoorlichting Publieksvoorlichting verwanteninformatie

Crisiscommunicatie. Deelplan. Persvoorlichting Publieksvoorlichting verwanteninformatie Deelplan Crisiscommunicatie Persvoorlichting Publieksvoorlichting verwanteninformatie Kennis- en Beheerteam crisiscommunicatie Versie 1.4, 31 juli 2012 Deelplan Stafsectie Bevolkingszorg ROT Pagina 1 van

Nadere informatie

Draaiboek. Deelproces Collectieve rouwverwerking (Bijzondere uitvaartzorg)

Draaiboek. Deelproces Collectieve rouwverwerking (Bijzondere uitvaartzorg) Draaiboek Deelproces Collectieve rouwverwerking (Bijzondere uitvaartzorg) Dit draaiboek is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op : 29-3-2013 Dit draaiboek is voor het laatst herzien op : 10-12-2013

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan We werken vanuit de behoefte. Zorg voor veiligheid

Regionaal Crisisplan We werken vanuit de behoefte. Zorg voor veiligheid Regionaal Crisisplan 2016-2019 We werken vanuit de behoefte Zorg voor veiligheid Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Uitgangspunten...3 2. Bevoegdheden...4 2.2 Bestuurlijke verantwoordelijkheden binnen

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inhoud: 1. Doelstelling pag. 3 2. Realisatie pag. 4 3. Begrippen pag. 5 4. Verantwoordelijkheid pag. 6 5. Pastorale verzorger pag. 7 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

Toelichting Rampenplan

Toelichting Rampenplan Toelichting Rampenplan De gemeente Stein heeft tot taak rampen te voorkomen en te bestrijden. Hoe de gemeente Stein dit denkt te doen staat beschreven in het Rampenplan gemeente Stein 2007. Het rampenplan

Nadere informatie

Draaiboek. Deelproces Facilitaire Ondersteuning

Draaiboek. Deelproces Facilitaire Ondersteuning Draaiboek Deelproces Facilitaire Ondersteuning Dit draaiboek is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op : 29-03-2013 Dit draaiboek is voor het laatst herzien op : 10-12-2013 Dit draaiboek is geldig tot

Nadere informatie

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk Al jaren is het de dagelijkse praktijk om bij grote, complexe incidenten op te schalen binnen de GRIP-structuur. Deze structuur beschrijft in vier fasen de organisatie

Nadere informatie

Beschrijving van de organisatie, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Beschrijving van de organisatie, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Beschrijving van de organisatie, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. 1 Inhoud Processen per kolom / hulpdienst Netcentrisch werken GRIP-opschaling

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Nummer: B11-18866. Punt 10 van de agenda voor de vergadering van 10 april 2012. Onderwerp Voorstel inzake Kadernota Veiligheid.

Voorstel aan de raad. Nummer: B11-18866. Punt 10 van de agenda voor de vergadering van 10 april 2012. Onderwerp Voorstel inzake Kadernota Veiligheid. Voorstel aan de raad Nummer: B11-18866 Punt 10 van de agenda voor de vergadering van 10 april 2012. Onderwerp Voorstel inzake Kadernota Veiligheid. Wordt nagezonden. 1 Inhoud Over dit document... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Doorontwikkeling Bevolkingszorg Zaanstreek- Waterland 2016

Doorontwikkeling Bevolkingszorg Zaanstreek- Waterland 2016 Doorontwikkeling Bevolkingszorg Zaanstreek- Waterland 2016 Inleiding Bevolkingszorg ten tijde van een crisis of calamiteit zet zich in voor die mensen die betrokken zijn en die niet in staat zijn zichzelf

Nadere informatie

Normenkader Gemeentelijke Processen

Normenkader Gemeentelijke Processen Normenkader Gemeentelijke Processen Categorieën 1. Organisatie 1.1 Continuïteit gemeentelijke crisisorganisatie 1.2 Gemeentelijk Beleidsteam (Besluit VR, art. 2.1.1 lid f) Normen De gemeentelijke crisisorganisatie

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan. Veiligheidsregio Haaglanden

Regionaal Crisisplan. Veiligheidsregio Haaglanden 1 Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Haaglanden Door: Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing Haaglanden Brandweer Haaglanden Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Haaglanden Politie Haaglanden

Nadere informatie

1 De coördinatie van de inzet

1 De coördinatie van de inzet 1 De coördinatie van de inzet Zodra zich een incident voordoet of dreigt voor te doen, wordt de rampenbestrijdingsorganisatie via het proces van opschaling opgebouwd. Opschalen kan worden gedefinieerd

Nadere informatie

Deel 3. Gecoördineerde rampenbestrijding. Versie 2.0

Deel 3. Gecoördineerde rampenbestrijding. Versie 2.0 Deel 3 Gecoördineerde rampenbestrijding en samenwerking met de GHOR Versie 2.0 Inhoudsopgave 1. Gecoördineerde Regionale Incidenten bestrijdingsprocedure (GRIP)... 3 2. Multidisciplinaire samenwerking

Nadere informatie

Sheets over SIS basisset voor presentaties

Sheets over SIS basisset voor presentaties Sheets over SIS basisset voor presentaties Bestemd voor regionale SIS-coördinatoren en andere experts die een selectie van de sheets kunnen gebruiken voor eigen presentaties Sjan Martens 16 juni 2016 Algemeen

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan Haaglanden. Regionaal

Regionaal Crisisplan Haaglanden. Regionaal Regionaal Crisisplan Haaglanden Regionaal Crisisplan Haaglanden Regionaal Crisisplan Haaglanden t.b.v. multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing Door: Brandweer Haaglanden GHOR Haaglanden

Nadere informatie

Concept Regionaal crisisplan deel II

Concept Regionaal crisisplan deel II Concept Regionaal crisisplan deel II Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding... 4 Hoofdstuk 2 Leiding en coordinatie... 7 3. Bevolkingszorg... 8 3. 1 Proces Communicatie... 9 3.1.1 Deelproces analyse en advies...

Nadere informatie

Colofon. Opdrachtgever Veiligheidsbureau Brabant-Zuidoost

Colofon. Opdrachtgever Veiligheidsbureau Brabant-Zuidoost Colofon Opdrachtgever Veiligheidsbureau Brabant-Zuidoost Auteur(s) Projectgroep crisisplan Anton Aerts, vertegenwoordiger Politie Henk Arkesteijn, vertegenwoordiger Gemeenten Paul van Dooren, vertegenwoordiger

Nadere informatie

Op grond van de waarnemen en getoetst aan het toetsingskader van de Inspectie Veiligheid en Justitie wordt het volgende geconcludeerd:

Op grond van de waarnemen en getoetst aan het toetsingskader van de Inspectie Veiligheid en Justitie wordt het volgende geconcludeerd: Voorstel CONCEPT AGP 4 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 6 november 2013 Bijlage : 1. Steller : PBMJW de Vet Onderwerp : Evaluatie systeemoefening 2013 Algemene toelichting In april 2013 is door de Inspectie

Nadere informatie