Documentbeheer Vastgesteld door Datum Datum laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Documentbeheer Vastgesteld door Datum Datum laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke"

Transcriptie

1

2 Documentbeheer Vastgesteld door laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke AB 6 juli september 2009 Pagina 2 van 23

3 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen Inleiding Doel Doelgroep Organisatie en voorbereiding Verantwoordelijkheid Organisatie Taken functionarissen CRAS Procesverantwoordelijke CRAS Hoofd AC CRAS Medewerker financiële afhandeling en verzekeringen Medewerker registratie Coördinator schadeverwerking gemeentelijke eigendommen Medewerker administratieve ondersteuning Afspraken met derden Beginsituatie Beschikbaar krijgen van personeel en middelen Personeel Middelen Inzetten van personeel en middelen Uitvoering Werkwijze Relatie met andere rampenbestrijdingsprocessen Bijlage 1: Schaderegistratieformulier...16 Pagina 3 van 23

4 1. ALGEMEEN Dit draaiboek maakt onderdeel uit van het Crisisbeheersingsplan. Het Crisisbeheersingsplan bestaat uit vier delen en is als volgt opgebouwd: Deel 1: Het Basisplan Hoofdlijnen en organisatiestructuur crisisbeheersing Deel 2: Deelplannen Activiteitenschema s Deel 3: Regionale procesbeschrijving DRAAIBOEK Deel 4: Concrete Lokale Invulling Dit draaiboek is een gedetailleerde regionale uitwerking van de hoofdlijnen die in het basisplan (deel 1) en de deelplannen (deel 2) zijn beschreven. De Veiligheidsregio heeft dit model opgesteld en aangeboden aan de gemeenten in de Veiligheidsregio. De deelnemende gemeenten leggen de verdere lokale uitwerking van dit draaiboek vast in deel 4. Vanwege privacy gevoelige informatie kan er voor gekozen worden om deel 4 niet openbaar te maken. 1.1 Inleiding De taken binnen het proces CRAS zijn: het registreren van alle schade (verzekerbaar en niet-verzekerbaar) gerelateerd aan het incident; het analyseren van schadeformulieren; het beschikbaar stellen van schadegegevens; het informeren van burgers, overheden en verzekeraars; het werven van tegemoetkomingen; Uitgangspunten hierbij zijn het registreren van alle schade en het verwerven tegemoetkomingen voor niet-verzekerbare schade (niet privaatrechtelijk). 1.2 Doel Het doel van het proces CRAS is het registreren van schade, deze gegevens beschikbaar stellen aan belanghebbenden en het zo goed mogelijk in beeld brengen van de aard en de omvang van de schade. 1.3 Doelgroep Gedupeerden, overheid en verzekeraars. Pagina 4 van 23

5 2. ORGANISATIE EN VOORBEREIDING 2.1 Verantwoordelijkheid De gemeente heeft een procesverantwoordelijke aangewezen voor het proces Registratie van schade en afhandeling (CRAS). De functie van procesverantwoordelijke kan verenigd zijn met de functie van hoofd AC CRAS. Onder zijn leiding vinden de voorbereiding op en de uitvoering van de activiteiten op het gebied van CRAS plaats. De procesverantwoordelijke is eindverantwoordelijk voor het beheer van het draaiboek (m.n. het actualiseren) en het opleiden en oefenen van personeel. De exemplaren van dit draaiboek bevinden zich in ieder geval bij/in: De adviseur crisisbeheersing; De proces verantwoordelijke CRAS; Het hoofd actiecentrum CRAS; De uitwijklocatie benoemd in deel Organisatie In onderstaand schema wordt de plaats van het actiecentrum CRAS binnen de crisisbeheersingsorganisatie weergegeven: Organisatieschema crisisbeheersing Burgemeester Regionaal Operationeel Team (ROT) Gemeentelijke Beleidsteam (GBT) Sectie GEMEENTE Secties Politie-Brandweer-GHOR Actiecentra (AC) + verschillende eenheden ter plaatse (COPI) Gemeentelijk Managementteam (GMT) AC Algemene en onderst. processen AC Uitvaart AC Opvangverzorging AC CRAS AC CRIB AC Voorlichting AC Milieuzorg AC primaire levensbehoeften AC Nazorg Het Gemeentelijk Managementteam (GMT) stuurt het Actiecentrum CRAS aan. De procesverantwoordelijke CRAS maakt onderdeel uit van het GMT. De andere CRASfunctionarissen zijn werkzaam binnen het Actiecentrum CRAS. In het Actiecentrum CRAS wordt een onderscheid gemaakt tussen een front- en een back-office. Pagina 5 van 23

6 2.3 Taken functionarissen CRAS In deel 4 van dit draaiboek zijn de persoonlijke gegevens van de functionarissen opgenomen. Hier volgen de taken van de verschillende functionarissen: Procesverantwoordelijke CRAS De procesverantwoordelijke neemt zitting in het gemeentelijke managementteam (GMT). Taken: Is de eindverantwoordelijke voor het proces CRAS; Is verantwoordelijk voor het opstellen van een plan t.b.v. CRAS; Is verantwoordelijk voor de organisatie van de alarmering t.b.v. het operationeel maken van het Actiecentrum CRAS en alarmeert het Hoofd Actiecentrum; Informeert het hoofd actiecentrum over de actuele situatie, de verwachte relevante ontwikkelingen en opdrachten vanuit het GMT. Op basis van deze opdrachten geeft hij instructie m.b.t. de concrete invulling van het proces CRAS; Is verantwoordelijk voor het beschikbaar krijgen van personeel en financiële middelen t.b.v. het Hoofd Actiecentrum. Indien er schaarste aan personeel en middelen is meldt de procesverantwoordelijk dit in het GMT waarna het GBT wordt gevraagd fiat te geven (o.a. voor bijstand uit omliggende gemeenten). Stelt het GMT direct op de hoogte van ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de beelden besluitvorming; Bewaakt in het GMT de afstemming van het Actiecentrum CRAS met de andere actiecentra. Vertaalt de operationele opdrachten vanuit het ROT/GMT in operationele opdrachten voor het Actiecentrum; Rapporteert aan het GMT en via het GMT aan het ROT betreffende uitvoering van de operationele activiteiten van het CRAS Hoofd AC CRAS Geeft dagelijkse leiding aan het actiecentrum. Werkt onder verantwoordelijkheid van de procesverantwoordelijke en ontvangt van deze rechtstreeks instructie. Taken: Stelt een plan op voor de uitvoering van het proces CRAS; Bepaalt en voorziet in de behoefte aan personeel voor het deelproces CRAS en regelt de alarmering. Instrueert het personeel, coördineert de aflossing en geeft leiding aan de medewerkers; Stelt de procesverantwoordelijke direct op de hoogte van ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de beeld- en besluitvorming; Schakelt de gemeentelijke registrator in. Vraagt indien nodig bijstand aan van de regionale pool CRAS (via het GMT). Voert overleg met externe instanties, die betrokken zijn bij de uitvoering van het proces CRAS. Stemt werkzaamheden binnen het Actiecentrum CRAS af. Verstrekt de benodigde informatie via het GMT aan Voorlichting, zoals de plaats van het AC CRAS en de manier waarop schades schriftelijk of digitaal gemeld kunnen worden. Stelt op basis van de registratie de geschatte omvang (aantallen meldingen) en de hoogte (bedrag) van de schades vast. Voert indien noodzakelijk overleg over de inzet en veiligheid van deskundig personeel voor werkzaamheden op de plaats van het incident. Organiseert de plenaire vergaderingen van het AC CRAS. Pagina 6 van 23

7 2.3.3 Medewerker financiële afhandeling en verzekeringen Taken: Vervangt het hoofd AC CRAS bij diens afwezigheid, als aanspreekpunt. Zorgt voor een bestand uit het bevolkingsregister van inwoners uit het getroffen gebied (via Actiecentrum CRIB). Voert controles uit op de schademeldingen, zoals doublures, ten aanzien van eigendom, met behulp van kadastrale gegevens en bevolkingsregister. Doet aangifte van valse aangiften. Inventariseert onverzekerde schade (eventueel door externe diensten). Inventariseert niet verzekerbare schade (eventueel door externe diensten). Inventariseert verzekerde schade en maakt daarbij onderscheid in gemeentelijke eigendommen en overige eigendommen. Gaat na of er tegemoetkomingen kunnen worden verkregen volgens de wettelijke regelingen. Maakt periodiek een overzicht van de schade en maakt een eindoverzicht. Maakt een verslag van de ondernomen activiteiten en houdt een eigen logboek bij Medewerker registratie (zowel in het actiecentrum als in de opvangcentra) De medewerker registratie maakt onderdeel uit van de front-office CRAS. Taken Registreert schademeldingen in een daarvoor bestemd computerprogramma (excel-access of specifiek programma). Verstrekt schadeformulieren en geeft hierover uitleg. Neemt schadeformulieren in en controleert of ze volledig en juist zijn ingevuld. Legt indien nodig een schadedossier aan van een schademelding Coördinator schadeverwerking gemeentelijke eigendommen Deze functie alleen instellen als er veel schade is aan de gemeentelijke eigendommen. In andere gevallen kan deze functionaris als (assistent)-medewerker financiële afhandeling en verzekeringen worden ingezet. Taken Legt indien nodig een schadedossier aan van een schademelding. Draagt zorg voor de melding van schades aan gemeentelijke eigendommen bij de registrator. Meldt de schades bij de gemeentelijke verzekeraar. Voert daar overleg over met de medewerker financiële afhandeling en verzekeringen. Kan worden ingeschakeld bij de ondersteuning van schade-experts. Maakt verslag van de ondernomen activiteiten en houdt een eigen logboek bij Medewerker administratieve ondersteuning Taken Ondersteunt de medewerkers van het deelproces CRAS in het gemeentelijk actiecentrum bij al hun taken. Voert administratieve taken uit en bedient telefoon, fax etc. Maakt verslag van de ondernomen activiteiten. Verzamelt de logboeken van de verschillende medewerkers en houdt op basis hiervan het logboek bij. Houdt de presentielijsten bij; Neemt schadeformulieren in. Pagina 7 van 23

8 2.4 Afspraken met derden Bij het proces CRAS zal de samenwerking met derden onontbeerlijk zijn. De gemeenten hebben veelal de benodigde voorzieningen, capaciteit of kennis niet in eigen beheer en zullen dus buiten de eigen organisatie naar middelen en mogelijkheden gaan zoeken. Tijdens de ramp kunnen onder meer de Verzekeraarshulpdienst of het Bureau Coördinatie Expertise-organisaties (BCE) op regiebasis worden ingezet. Er is gekozen om hiervoor regionaal geen waakvlamovereenkomst af te sluiten. Poolvorming Gemeentelijke Kolom In de Veiligheidsregio Utrecht hebben alle 29 Utrechtse gemeenten, qua personele omvang, een verschillende ambtelijke organisatie. Ten tijde van een crisis is de personele capaciteit één van de zaken die onder spanning komt te staan. Niet alle gemeenten kunnen de functies, zoals wordt beschreven in het crisisbeheersingsplan, vervullen. De Veiligheidsregio Utrecht heeft daarom tussen de 29 gemeenten een convenant afgesloten om elkaar daar waar mogelijk zullen de gemeenten elkaar helpen. Iedere gemeente stelt per crisisbeheersingsproces minimaal 2 medewerkers beschikbaar voor de poolvorming van de gemeentelijke processen. De Veiligheidsregio Utrecht zal deze medewerkers voorzien in opleidingen en oefeningen in het kader van crisisbeheersing. Op deze manier kunnen alle gemeenten bijstand aan elkaar geven. Pagina 8 van 23

9 3. BEGINSITUATIE 3.1 Beschikbaar krijgen van personeel en middelen Personeel Beslissen tot het instellen van een AC CRAS De beslissing tot het instellen van een AC CRAS is afhankelijk van het aantal te verwachten schademeldingen. Indien er tijdens een incident of calamiteit slechts enkele schademeldingen binnenkomen, dan wordt de schaderegistratie binnen de dagelijkse reguliere werkzaamheden afgewikkeld. Zijn er meer meldingen dan wordt bij een klein incident de procesverantwoordelijke CRAS namens het ROT gealarmeerd door de ambtenaar Rampenbestrijding. Wanneer er nog geen GMT is ingericht, overleggen zij over het al dan niet instellen van een actiecentrum CRAS. Bij een groter incident overlegt de procesverantwoordelijke CRAS met het GMT over het instellen van een actiecentrum CRAS. Als er sprake is van een incident waarbij twee of meer gemeenten zijn betrokken en de verwachting is dat er zeer veel schademeldingen zullen binnenkomen, kan er voor gekozen om een regionaal AC CRAS in te richten. De locatie wordt bepaald door het Regionaal Operationeel Team (ROT). Alarmering In eerste instantie wordt er gebruik gemaakt van materieel en personeel afkomstig vanuit de eigen gemeente. Let op geen personeel inzetten dat tot de gedupeerden behoort. Voorzover mogelijk worden de CRAS-medewerkers telefonisch gealarmeerd. De alarmering vindt plaats op basis van het alarmeringsschema en de persoonlijke gegevens van de functionarissen die zijn opgenomen in deel 4. Verder moet er bepaald worden van welke van de volgende personen of instanties ondersteuning noodzakelijk wordt geacht: Hulpdiensten beëdigde taxateurs Er kunnen ten behoeve van het CRAS-proces hulpdiensten worden ingeschakeld. Zijn die er niet, dan wordt met een van de verzekeraarhulpdiensten contact gezocht (zie deel 4 telefoonlijst hulpverlenende instanties). Worden er overeenkomsten afgesloten, dan moet daarin exact omschreven worden wat de hulpdiensten gaan doen. Personeel Bouw- en Woningtoezicht Dit personeel wordt ingeschakeld wanneer er sprake is van schade aan onroerende zaken. Het treedt op als adviseur voor het AC CRAS voor vragen van bouwkundige aard. Personeel Juridische Zaken Juridisch personeel wordt ingeschakeld voor de juridische aspecten van de schademeldingen. Opkomsttijd De opkomsttijd is 1 uur (streeftijd) nadat er opdracht is gegeven tot het voorbereiden en opzetten van een AC CRAS. Huisvesting Voor het actiecentrum CRAS dient een ruimte beschikbaar te zijn, voorzien van de benodigde communicatiemiddelen. In deel 4 van dit draaiboek wordt aangegeven welke ruimte in de gemeente is gereserveerd voor het actiecentrum. Uitgangspunt is het inrichten van het AC CRAS in het gemeentehuis. Indien deze locatie niet beschikbaar is, wordt uitgeweken naar een uitwijklocatie. Het hoofd actiecentrum dient na alarmering te gaan naar het Actiecentrum CRAS. Na alarmering van de medewerkers Actiecentrum dienen zij zich direct te begeven naar het actiecentrum i.v.m. instructies. Bij de alarmering wordt aangeven hoe men bij het Actiecentrum kan komen (aanrijroute). Zorg dat degene die alarmeert over voldoende stratenkennis beschikt. Voor zover mogelijk is op de opkomstlocatie minimaal een medewerker van de getroffen gemeente aanwezig om het (pool-)personeel instructie te geven. De schades kunnen door de CRAS-medewerkers worden geregistreerd afhankelijk van de situatie: Pagina 9 van 23

10 in het AC CRAS in de aangewezen opvangcentra door CRAS-medewerkers huis aan huis in het getroffen gebied in een uitwijklocatie in de getroffen gemeente in een locatie van een buurgemeente in een regionaal AC CRAS in een wijkbureau/steunpost Indien de verzekeraarhulpdiensten zijn ingeschakeld dan dienen zij ook een werkplek te hebben voor activiteiten die niet centraal kunnen worden afgewikkeld Middelen Schade-aangifte/schaderegistratieformulieren Een vaste voorraad van 250 schadeformulieren is noodzakelijk voor de situatie dat er geen gebruik kan worden gemaakt van een kopieermachine. Eventueel gedupeerden erop wijzen dat op de internetsite van de (buur)gemeente ook een schadeformulier is te downloaden. Gegevens uit kadaster/scheepsregister Deze gegevens kunnen worden verkregen van medewerkers van de gemeentelijke vastgoedinfoafdeling. Gegevens uit de Gemeentelijke Basis Administratie (zie ook paragraaf 4.2) Deze gegevens kunnen worden verkregen via het actiecentrum CRIB. 3.2 Inzetten van personeel en middelen Instrueren van personeel Tijdens een calamiteit zal er nog een korte werkinstructie plaatsvinden door het hoofd Actiecentrum CRAS. Personeel hulpdiensten, (beëdigde) taxateurs Personeel van hulpdiensten, (beëdigde) taxateurs dienen zich eerst bij het Actiecentrum te melden voordat ze kunnen worden in gezet voor hun taak. Hier wordt ook een toegangspas verstrekt. Zij dienen aan het AC CRAS verslag uit te brengen over hun bevindingen. Aflossing Bij onvoldoende bezetting of aflossing van personeel in het actiecentrum kan er een beroep worden gedaan op de regionale pool. In deze pool zitten collega s uit de regio met dezelfde expertise. De technisch voorzitter van het GMT of de adviseur crisisbeheersing is bevoegd om een verzoek tot bijstand uit de regionale pool te doen. De pool kan ingeschakeld worden via het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC) van de VRU. Het BGC is 24/7 bereikbaar via het piketnummer ( ). De VRU zorgt er vervolgens voor dat de deelnemers naar de aangegeven locatie gaan. Pagina 10 van 23

11 Onderstaand is een districtsvolgordetabel weergeven waneer er een verzoek om bijstand wordt gedaan. Vecht & Venen, Rijn & IJssel Utrecht, Lekstroom Binnensticht, Heuvelrug Eemland Utrecht, Lekstroom Vecht & Venen, Rijn & IJssel Eemland Binnensticht, Heuvelrug Binnensticht, Heuvelrug Eemland Vecht & Venen, Rijn & IJssel Utrecht, Lekstroom Eemland Binnensticht, Heuvelrug Utrecht, Lekstroom Vecht & Venen, Rijn & IJssel De aflossing zal normaliter om de 8 uur zijn. Voor werkzaamheden waarbij een publieksfunctie wordt vervuld zal dat om de 4 uur zijn. Aangeven van aandachtspunten/bijzonderheden: Schade kan alleen schriftelijk (en dus niet telefonisch) worden gemeld. Alleen registeren (geen toezeggingen doen over schadevergoedingen): Op het schadeformulier is aangegeven dat schaderegistratie niet automatisch betekent dat de schade ook vergoed wordt door welke instantie dan ook. Op het schadeformulier is eveneens aangegeven dat van geconstateerde valsheid in geschrifte aangifte zal worden gedaan. Registratie van schade vereist stressbestendigheid: De melding en de registratie van schade kan gepaard gaan met heftige emoties (woede, verdriet etc.). De registratie-medewerkers moet dus kunnen omgaan met een hevig geëmotioneerde burger. Dit vereist dat deze persoon goed met stress moet kunnen omgaan. Probeer bij de functie-invulling hier zo veel als mogelijk rekening mee te houden. Spanningsveld tussen registreren en aansprakelijkheid: De gemeente registreert tijdens een incident de schade, terwijl zij ook aansprakelijk kan worden gesteld voor schade die door het incident is veroorzaakt. Het AC CRAS houdt zich uitsluitend bezig met schade-registratie (draaiboek CRAS). In- en externe verbindingen: Behoudens het te woord staan van gedupeerden met vragen over de schademelding, loopt de externe communicatie via Voorlichting. De interne communicatie gaat met memo s aan Voorlichting en via briefings aan het GMT. Pagina 11 van 23

12 4. UITVOERING 4.1 Werkwijze UITVOERING GEVEN AAN SCHADEREGISTRATIE 1 Inrichten van het AC CRAS Door de alarmering van het hoofd AC CRAS wordt een start gemaakt met het inrichten van het AC CRAS. 2 Intern en extern bekendmaken van de locatie van het AC CRAS Het hoofd AC CRAS geeft via Voorlichting aan het tijdstip waarop er een AC CRAS is ingericht. Het hoofd AC CRAS geeft ook aan op welke wijze gedupeerden het schaderegistratieformulier kan verkrijgen en vanaf wanneer en waar men het ingevulde formulier kan indienen. 3 Invullen van de schade-aangifte/schaderegistratieformulieren Door gedupeerden: particuliere eigenaren, bedrijven/instellingen, overheid, bewoners/gebruikers (niet-eigenaars) Gedupeerden moeten erop worden gewezen dat schadeaangifte slechts schriftelijk mogelijk is door middel van het daartoe bestemde schadeformulier. Het schadeformulier dient door de gedupeerde te worden ondertekend en dient daarna naar de gemeente te worden gestuurd. Assistentie door medewerkers van het AC CRAS De CRAS-medewerkers reiken alleen formulieren uit. Gedupeerden moeten zelf de formulieren invullen. De medewerkers kunnen daarbij wel ondersteuning geven. De gedupeerden ondertekenen zelf het schadeformulier. 4 Verzamelen van de schade-aangifte/schaderegistratieformulieren De Registratie-medewerkers verzamelen de schadeformulieren. 5 Verifiëren van meldingen van schades met betrekking tot eigendom en de omvang van de schade De medewerker financiële afhandeling en verzekeringen verifieert de melding op identiteit en eigendom. 6 Verstrekken van informatie aan het GMT over het schadebeeld in verband met het voorkomen van meer schade en het stellen van prioriteiten met betrekking tot opruim-, herstel- en wederopbouwwerkzaamheden Het hoofd AC CRAS informeert het GMT en Voorlichting (via het GMT) over de stand van zaken met betrekking tot het schadebeeld en adviseert over de opruim-, herstel- en wederopbouwwerkzaamheden. Pagina 12 van 23

13 7 In behandeling geven van schademeldingen aan verzekeringsmaatschappijen Geverifieerde schademeldingen De medewerker financiële afhandeling en verzekeringen meldt de schademeldingen aan verzekeraars. Schade aan gemeentelijke eigendommen In geval er ook schade aan gemeentelijke eigendommen is, wordt ook de coördinator schadeverwerking gemeentelijke eigendommen ingeschakeld. 8 Verrichten van onderzoek naar de omvang van de schade in het getroffen gebied op verzoek en ten behoeve van het Gemeentelijk Beleidsteam (GBT) Coördineren van de werkzaamheden Het hoofd AC CRAS coördineert de werkzaamheden in het AC CRAS. Het poolen van medewerkers (deskundigen, taxateurs) naar het ongevals-/rampterrein Het AC CRAS overlegt met via het GMT met het ROT op welke tijdstippen er deskundigen het rampterrein kunnen betreden en coördineert de werkzaamheden van die medewerkers. Het al dan niet onder begeleiding van de parate diensten (afhankelijk van omstandigheden) betreden van het ongevals/rampterrein AC CRAS-medewerkers zijn bevoegd als begeleider van deskundigen het rampterrein betreden of om poolshoogte te nemen. Het terugmelden van de onderzoeksresultaten Een AC CRAS-medewerker meldt zijn bevindingen als begeleider aan het hoofd AC CRAS 9 Inventariseren van niet te verzekeren schade in verband met een mogelijk beroep op het Rampenfonds (niet privaatrechtelijk) en de financiën kosten die gemeente maakt bij de bestrijding van de crisis Nagaan of van toepassing is: Wet tegemoetkoming bij schaden Regeling tegemoetkoming bij extreem zware regenval 1998 Regeling tegemoetkoming bij tweede extreem zware regenval 1998 Besluit mandaat Dienst Regelingen van LNV in verband met de Regeling tegemoetkoming schade bij extreem zware regenval Regeling beredderingskosten evacues Besluit rijksbijdragen bijstandskosten gemeenten en de Regionale brandweerwet 1985, artikel 11 Aanvragen indienen op grond van deze regelingen via de commissaris van de koningin (CdK). Inventariseren kosten bestrijding van crisis. N.B. Deze lijst is niet limitatief, voor andere regelingen contact opnemen met het ministerie van Binnenlandse Zaken. 10 Beleidsteam GBT en andere overheden Het GBT wordt door middel van memo s via het GMT op de hoogte gehouden door het hoofd AC CRAS. Pagina 13 van 23

14 11 Bepalen welke organisatie(s) de resterende werkzaamheden voortzet(ten) Het hoofd AC CRAS adviseert het GMT op basis van een inschatting over het aantal nog te verwachten schademeldingen over het tijdstip van opheffing van het AC CRAS. Mochten er in de nazorgfase nog werkzaamheden worden uitgevoerd dan wordt er een koppeling gemaakt met het draaiboek Nazorg en de organisatie van de nazorg die hierin beschreven is. Voor zover noodzakelijk zullen het hoofd Actiecentrum en medewerkers van het AC CRAS activiteiten uitvoeren in de nazorgfase (zie draaiboek Nazorg). 12 Intern en extern bekendmaken dat de werkzaamheden van het CRAS beëindigd zijn Het hoofd AC CRAS maakt door middel van een memo/persbericht via het GMT aan voorlichting bekend dat het AC CRAS is opgeheven en dat de nog resterende werkzaamheden binnen het proces nazorg worden uitgevoerd (o.a. door medewerkers CRAS). Pagina 14 van 23

15 4.2 Relatie met andere crisisbeheersingsprocessen Relatie met draaiboek Van belang zijnde informatie Draaiboek 16 Begidsen Inzetten van experts in het rampgebied; Draaiboek 17 Strafrechtelijk onderzoek Justitiële afhandeling valse aangiften; Draaiboek 18 Communicatie in crisissituatie Uitvoering geven aan de voorlichting: Behoudens het te woord staan van gedupeerden met vragen over de schademelding, loopt de externe communicatie via Voorlichting. De interne communicatie gaat met memo s aan Voorlichting en via briefings aan het GMT. Openstellen van de gemeentelijke rampensite: Op deze site staat informatie hoe een schadeformulier kan worden aangevraagd of kan worden gedownload. Op de site staat ook vermeld dat gebruik kan worden gemaakt van websites van de omliggende gemeenten, waarop deze informatie ook te vinden is. Indien mogelijk zal gebruik worden gemaakt van het centrale telefoonnummer. Voor het inschakelen van dit call-center kan contact worden opgenomen via het GMT met het AC Voorlichting. Het is wel gewenst een goede instructie aan het call-center te geven Een overzicht met tolken is opgenomen in het draaiboek Voorlichting. Draaiboek 19 Opvang en Verzorging Registratie van gegevens door CRAS-medewerker in Opvangcentrum; Draaiboek 21 Registratie van slachtoffers Gegevens uit de Gemeentelijke Basis Administratie (o.a. verspreiding van schade-formulieren); Draaiboek 25 Nazorg De processen die tijdens de bestrijding van de calamiteit opgestart zijn en na de calamiteit doorlopen krijgen een plek in het proces Nazorg. Het projectteam Nazorg neemt hierbij dan de coördinatie op zich. Een groot aantal functionarissen die ook een rol speelden bij de uitvoering van het proces CRAS in de crisisfase kunnen worden betrokken bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van nazorg (o.a. schaderegistratie). Draaiboek Algemene en ondersteunende processen (AC Algemene en onderst. Processen) Telefoon en telefaxverbindingen: Voor de bereikbaarheid van het AC CRAS wordt gebruik gemaakt van de bestaande infrastructuur. De modelformulieren: logboek, berichtenformulier, presentielijst en situatierapport zijn opgenomen in het draaiboek ondersteunende processen. Ook worden deze formulieren digitaal aan dit draaiboek toegevoegd. Logistiek, o.a. eten en drinken; Evaluatie en archivering (door ondersteuningsgroep); Kantoor-/schrijfbenodigdheden, kopieermachine, computers; Pagina 15 van 23

16 BIJLAGE 1: SCHADEREGISTRATIEFORMULIER Pagina 16 van 23

17 Pagina 17 van 23

18 Pagina 18 van 23

19 Pagina 19 van 23

20 Pagina 20 van 23

21 Pagina 21 van 23

22 Pagina 22 van 23

23 Pagina 23 van 23

Documentbeheer Vastgesteld door Datum Datum laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke

Documentbeheer Vastgesteld door Datum Datum laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke Documentbeheer Vastgesteld door laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke AB 6 juli 2009 7 september 2009 Pagina 2 van 16 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen...4 1.1 Inleiding...4 1.2 Doel...4 1.3 Doelgroep...4

Nadere informatie

GEMEENTE WOUDENBERG DRAAIBOEK 22 VOORZIEN IN PRIMAIRE LEVENSBEHOEFTEN DEEL 3

GEMEENTE WOUDENBERG DRAAIBOEK 22 VOORZIEN IN PRIMAIRE LEVENSBEHOEFTEN DEEL 3 GEMEENTE WOUDENBERG DRAAIBOEK 22 VOORZIEN IN PRIMAIRE LEVENSBEHOEFTEN DEEL 3 Documentbeheer Vastgesteld door College van B&W Datum Datum laatste wijziging November 2007 Paraaf procesverantwoordelijke Simone

Nadere informatie

Documentbeheer Vastgesteld door Datum Datum laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke

Documentbeheer Vastgesteld door Datum Datum laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke Documentbeheer Vastgesteld door laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke AB 6 juli 2009 7 september 2009 Pagina 2 van 29 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...3 1. Algemeen...4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Doel

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Centrale Registratie Afhandeling Schaden (CRAS) Deelproces 25. Organisatorisch deel

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Centrale Registratie Afhandeling Schaden (CRAS) Deelproces 25. Organisatorisch deel Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Centrale Registratie Afhandeling Schaden (CRAS) Deelproces 25 Organisatorisch deel Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december

Nadere informatie

Documentbeheer Vastgesteld door Datum Datum laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke

Documentbeheer Vastgesteld door Datum Datum laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke Documentbeheer Vastgesteld door laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke AB 6 juli 2009 7 september 2009 Pagina 2 van 24 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen... 4 1.1 Inleiding...4 1.2 Doel...4 1.3 Doelgroep...4

Nadere informatie

B6-3 Deelplan Registratie

B6-3 Deelplan Registratie B6-3 Deelplan Registratie B6-3.0 Inleiding en inhoudsopgave Inleiding Bij elk incident en elke ramp, waarbij grotere aantallen personen zijn betrokken, zal snel gevraagd worden naar de identiteit van de

Nadere informatie

GEMEENTE DRAAIBOEK 20 UITVAARTVERZORGING DEEL 4

GEMEENTE DRAAIBOEK 20 UITVAARTVERZORGING DEEL 4 GEMEENTE DRAAIBOEK 20 UITVAARTVERZORGING DEEL 4 Documentbeheer Vastgesteld door AB Datum 6 juli 2009 Datum laatste wijziging 7 september 2009 Paraaf procesverantwoordelijke Versie Paginanummer Pagina 2

Nadere informatie

B & W-nota. Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem

B & W-nota. Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem B & W-nota Portefeuille mr. J.J.H. Pop Auteur P. Abma Telefoon 023 5114489 E-mail: pabma@haarlem.nl PD/Veiligheid/2005/547

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inhoud: 1. Doelstelling pag. 3 2. Realisatie pag. 4 3. Begrippen pag. 5 4. Verantwoordelijkheid pag. 6 5. Pastorale verzorger pag. 7 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

Rampenplan gemeente Heerhugowaard. Inhoudsopgave

Rampenplan gemeente Heerhugowaard. Inhoudsopgave Rampenplan gemeente Heerhugowaard Inhoudsopgave Vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders op 08-07-2008 0. Inhoudsopgave Inhoud Dit document bevat de volgende onderwerpen. DEEL A RAMPENPLAN:

Nadere informatie

Functies en teams in de rampenbestrijding

Functies en teams in de rampenbestrijding B Functies en teams in de rampenbestrijding De burgemeester - De burgemeester heeft de eindverantwoordelijkheid voor en de algehele leiding bij het bestrijden van incidenten in de eigen gemeente; - De

Nadere informatie

Introductie rampenplan Overzicht

Introductie rampenplan Overzicht Introductie rampenplan Overzicht Inleiding Dit deel vormt een introductie op het rampenplan. Inhoud Dit deel behandelt de volgende onderwerpen: Onderwerp Voorwoord en leeswijzer Onderdelen rampenplan:

Nadere informatie

December Deelproces Verslaglegging en archivering

December Deelproces Verslaglegging en archivering December 2006 Deelproces Verslaglegging en archivering Deelproces verslaglegging en archivering December 2006 Inhoudsopgave 1 Algemeen...2 2 Verslaglegging en dossiervorming...2 2.1 Doel...2 2.2 Doelgroep...2

Nadere informatie

Paginanummer Pagina 1 van 22

Paginanummer Pagina 1 van 22 Paginanummer Pagina 1 van 22 Documentbeheer Vastgesteld door laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke AB 6 juli 2009 7 september 2009 Paginanummer Pagina 2 van 22 Draaiboek Doel 21 Registratie

Nadere informatie

GEMEENTE DRAAIBOEK 24 MILIEUZORG DEEL 4

GEMEENTE DRAAIBOEK 24 MILIEUZORG DEEL 4 GEMEETE DRAAIBOEK 24 MILIEUZORG DEEL 4 Versie Paginanummer Pagina 1 van 14 Documentbeheer Vastgesteld door Burgemeester en wethouders Datum 8 december 2009 Datum laatste wijziging 29 oktober 2009 Paraaf

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB) Deelproces 15. Organisatorisch deel

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB) Deelproces 15. Organisatorisch deel Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB) Deelproces 15 Organisatorisch deel Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inho ud: 1. Doelstelling pag. 4 2. Realisatie pag. 5 3. Begrippen pag. 6 4. Verantwoordelijkheid pag. 7 5. Pastorale verzorger pag. 8 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

Toelichting RADAR. Pagina 1 van 8

Toelichting RADAR. Pagina 1 van 8 Toelichting RADAR Inleiding De ambitie van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is dat eind 2009 de (organisatie van de) rampenbestrijding en crisisbeheersing op orde moet zijn

Nadere informatie

B1 - Basisplan en hoofdprocessen Inleiding en leeswijzer

B1 - Basisplan en hoofdprocessen Inleiding en leeswijzer B1 - Basisplan en hoofdprocessen B1 0 Inleiding en leeswijzer Inleiding In het basisplan ligt het accent op de bestuurlijke, organisatorische en coördinerende elementen bij het bestrijden van een ramp

Nadere informatie

Schaderegistratie na een ramp

Schaderegistratie na een ramp Schaderegistratie na een ramp Deze brochure bevat informatie voor gemeenten over schaderegistratie na een ramp. De brochure beschrijft welke partijen een rol spelen in de schadeafhandeling, welke activiteiten

Nadere informatie

Documentbeheer Vastgesteld door Datum Datum laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke

Documentbeheer Vastgesteld door Datum Datum laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke Documentbeheer Vastgesteld door laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke AB 6 juli 2009 7 september 2009 Paginanummer Pagina 2 van 60 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen..4 1.1 Inleiding 4 1.2 Doel...4 1.3

Nadere informatie

GRIP-teams en kernbezetting

GRIP-teams en kernbezetting GR P Wat is GRIP? GRIP is de afkorting van Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure en staat voor: het snel en multidisciplinair organiseren van de juiste mensen en middelen die nodig

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Ontruimen en evacueren Deelproces 5. Organisatorisch deel

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Ontruimen en evacueren Deelproces 5. Organisatorisch deel Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Ontruimen en evacueren Deelproces 5 Organisatorisch deel Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2008 Inhoudsopgave organisatorisch

Nadere informatie

Alle activiteiten zijn op maat te maken in overleg met de opdrachtgever. Ook kunt u activiteiten combineren.

Alle activiteiten zijn op maat te maken in overleg met de opdrachtgever. Ook kunt u activiteiten combineren. Introduceren en in gebruik nemen Regionaal Crisisplan: Wij zijn gespecialiseerd in de rampenbestrijding en crisisbeheersing en uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het Regionaal CrisisPlan

Nadere informatie

Versie 14-05-2009 1/7

Versie 14-05-2009 1/7 Versie 14-05-2009 1/7 Draaiboek : 12 Titel: Draaiboekcoördinator: Afzetten en afschermen Gerrit Kok Doelstelling: Bij een crisis moet de hulpverlening en de bestrijding van het incident door de betrokken

Nadere informatie

Stand van zaken Gemeentelijke Crisisbeheersing IJsselstein 2011

Stand van zaken Gemeentelijke Crisisbeheersing IJsselstein 2011 Stand van zaken Gemeentelijke Crisisbeheersing IJsselstein 2011 Goed voorbereid zijn, heb je zelf in de hand Ernout van Gils Beleidsadviseur Veiligheid Beleid en Strategie Datum: 1 december 2011 INHOUD

Nadere informatie

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2-0 Overzicht Samenvatting In dit deel is de Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings- Procedure (GRIP) Noord-Holland Noord

Nadere informatie

Rampenplan Gemeente Assen 2007 Deel IX: Deelproces Verslaglegging en archivering

Rampenplan Gemeente Assen 2007 Deel IX: Deelproces Verslaglegging en archivering Rampenplan Gemeente Assen 2007 Deel IX: Deelproces Verslaglegging en archivering Rampenplan Gemeente Assen 2007 versie 9 mei 2007 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 2 2 Verslaglegging en dossiervorming... 2

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Organisatorisch deel. Geestelijke zorg Deelproces 24b

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Organisatorisch deel. Geestelijke zorg Deelproces 24b Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Organisatorisch deel Geestelijke zorg Deelproces 24b Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2008 Inhoudsopgave organisatorisch

Nadere informatie

GEMEENTE UTRECHTSE HEUVELRUG DRAAIBOEK 24 MILIEUZORG DEEL 4

GEMEENTE UTRECHTSE HEUVELRUG DRAAIBOEK 24 MILIEUZORG DEEL 4 GEMEETE UTRECHTSE HEUVELRUG DRAAIBOEK 24 MILIEUZORG DEEL 4 Draaiboek 24 Milieuzorg Doel De doelstelling van het proces Milieuzorg is het tijdens en na afloop van een ramp of zwaar ongeval nadelige gevolgen

Nadere informatie

Fase 1: Alarmeren. Stap 1. Stap 2. Stap 3. Actie. Toelichting. Betrokken partijen. Betrokken partijen. Actie. Toelichting. Betrokken partijen

Fase 1: Alarmeren. Stap 1. Stap 2. Stap 3. Actie. Toelichting. Betrokken partijen. Betrokken partijen. Actie. Toelichting. Betrokken partijen Draaiboek Brand 2016 Het Draaiboek Brand is onderdeel van het Protocol Grootschalige calamiteiten van het Verbond van Verzekeraars. In het draaiboek is beschreven hoe de coördinatie vanuit de branche Brand

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Niveaus in de incident- en crisismanagementorganisatie... 1 1.1 Operationeel niveau...

Nadere informatie

Draaiboek. Deelproces CRAS

Draaiboek. Deelproces CRAS Draaiboek Deelproces CRAS Dit draaiboek is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op : 29-3-2013 Dit draaiboek is voor het laatst herzien op : Dit draaiboek is geldig tot en met : Verantwoordelijke sector

Nadere informatie

Rampenplan gemeente Heerhugowaard

Rampenplan gemeente Heerhugowaard Rampenplan gemeente Heerhugowaard (OPENBAAR) C2 3 Draaiboek CRIB Vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders op 08-07-2008 0. Inleiding en leeswijzer C2 3 Draaiboek CRIB Inleiding Het draaiboek

Nadere informatie

VEILIGHEIDSBELEID RAMPENBESTRIJDING GEMEENTE SMALLINGERLAND. Het is niet te hopen dát er een ramp gebeurt in onze gemeente of ergens anders.

VEILIGHEIDSBELEID RAMPENBESTRIJDING GEMEENTE SMALLINGERLAND. Het is niet te hopen dát er een ramp gebeurt in onze gemeente of ergens anders. VEILIGHEIDSBELEID EN RAMPENBESTRIJDING GEMEENTE SMALLINGERLAND Het is niet te hopen dát er een ramp gebeurt in onze gemeente of ergens anders. We kunnen met z'n allen wel proberen onveilige situaties te

Nadere informatie

Rampenplan en Rampenbestrijdingsplan

Rampenplan en Rampenbestrijdingsplan Datum Rampenplan en Rampenbestrijdingsplan Door ROC Oost-Nederland is een begin gemaakt om een samenhangend veiligheidsbeleid op te zetten. Het College van Bestuur heeft besloten dat er een 'Raamplan calamiteiten'

Nadere informatie

Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant. Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg

Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant. Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg Colofon Opdrachtgever dhr. H.A.M. Arkesteijn Auteur(s) mw. D. Aarts dhr. B.M.J. Peute Versie geschiedenis: Versiedatum Veranderingen

Nadere informatie

Bijlagenboek. Processen Bevolkingszorg

Bijlagenboek. Processen Bevolkingszorg Bijlagenboek Processen Bevolkingszorg Dit bijlagenboek is voor het laatst herzien op : 10-12-2013 Colofon Format: Bureau Bevolkingszorg Actualisatie: Bureau Bevolkingszorg Versie geschiedenis: Versiedatum

Nadere informatie

Handboek Bevolkingszorg

Handboek Bevolkingszorg Handboek Bevolkingszorg Opzet Handboek Bevolkingszorg Dit hoofdstuk is opgedeeld in vijf delen. Deel A bevat de samenvattingen van de vijf taakorganisaties bevolkingszorg. De delen B tot en met F bevatten

Nadere informatie

Klachtenreglement 2015

Klachtenreglement 2015 Klachtenreglement 2015 1.0 Doel & toepassingsgebied Doel Toepassingsgebied Datum opstellen Januari 2015 Frequentie evaluatie Dit reglement beschrijft de wijze waarop de organisatie en zorgverleners omgaan

Nadere informatie

Toelichting Rampenplan

Toelichting Rampenplan Toelichting Rampenplan De gemeente Stein heeft tot taak rampen te voorkomen en te bestrijden. Hoe de gemeente Stein dit denkt te doen staat beschreven in het Rampenplan gemeente Stein 2007. Het rampenplan

Nadere informatie

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden B.1 1. Algemeen Onderwerp: Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden Implementatie Slachtoffer Informatie Systematiek (SIS) in de VRHM en opzeggen convenanten Nederlandse Rode Kruis Opgesteld door:

Nadere informatie

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Inhoudsopgave Grip op hulpverlening 4 Routinefase 6 GRIP 1 8 GRIP 2 12 GRIP 3 18 GRIP 4 24 Gebruikte afkortingen 30 4 Grip op hulpverlening Dit boekje bevat de samenvatting

Nadere informatie

Versie 14-05-2009 1/6

Versie 14-05-2009 1/6 Versie 14-05-2009 1/6 Draaiboek : 11 Titel: Draaiboekcoördinator: Ontruimen en evacueren Gerrit Kok Doelstelling: Bij crises kunnen zich dermate grote risico's voor de veiligheid van mens en dier in de

Nadere informatie

GEMEENTE WOUDENBERG DRAAIBOEK 24 MILIEUZORG DEEL 3

GEMEENTE WOUDENBERG DRAAIBOEK 24 MILIEUZORG DEEL 3 GEMEENTE WOUDENBERG DRAAIBOEK 24 MILIEUZORG DEEL 3 Documentbeheer Vastgesteld door Gemeente Woudenberg Datum Datum laatste wijziging November 2007 Paraaf procesverantwoordelijke Karen Kuperus Versie Paginanummer

Nadere informatie

B6 1 Deelplan Opvang en Verzorging

B6 1 Deelplan Opvang en Verzorging B6 1 Deelplan Opvang en Verzorging B6-1.0 Inleiding en leeswijzer Inleiding Om een goede voorbereiding op de rampenbestrijding te garanderen schrijft de Wet rampen en zware ongevallen voor dat iedere gemeente

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement u. Functie officier van dienst Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub u Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

AGENDAPUNT NR: 2008.0.106.306. Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 24 november 2008. Pagina 1 van 12

AGENDAPUNT NR: 2008.0.106.306. Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 24 november 2008. Pagina 1 van 12 AGENDAPUNT NR: 2008.0.106.306 Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 24 november 2008 Pagina 1 van 12 Collegenota Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2008.0.106.306 Datum Zaaknummer 2008-11-01858

Nadere informatie

Montfoort. Nieuwegein. IJsselstein. Utrecht. Gemeentesecretaris Veenendaal Abcoude. Bunnik. Rhenen. De Bilt. Loenen. Maarssen Lopik.

Montfoort. Nieuwegein. IJsselstein. Utrecht. Gemeentesecretaris Veenendaal Abcoude. Bunnik. Rhenen. De Bilt. Loenen. Maarssen Lopik. Leusden Montfoort Nieuwegein Bunnik Zeist Utrechtse Heuvelrug Baarn Woudenberg Vianen Houten De Bilt Bunschoten Soest Vademecum Crisisbeheersing Loenen Gemeentesecretaris Veenendaal Abcoude Woerden Eemnes

Nadere informatie

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD 2012 Inhoudsopgave Inleiding...2 Bedrijfsprocessen...2 Regionaal Beleidsteam...6 Gemeentelijk Beleidsteam...10 Regionaal Operationeel Team...12

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Organisatorisch deel. Verslaglegging Deelproces 29

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Organisatorisch deel. Verslaglegging Deelproces 29 Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Organisatorisch deel Verslaglegging Deelproces 29 Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2008 Inhoudsopgave organisatorisch

Nadere informatie

Bijstand, militaire steunverlening en ondersteuning aan bevolkingszorg

Bijstand, militaire steunverlening en ondersteuning aan bevolkingszorg Bijstand, militaire steunverlening en ondersteuning aan bevolkingszorg Het Landelijke Operationeel Coördinatiecentrum ondersteunt de Minister van Veiligheid en Justitie, veiligheidsregio s, gemeenten en

Nadere informatie

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck Convenant voor: Voortgezet Onderwijs Voortgezet Speciaal Onderwijs Middelbaar Beroeps Onderwijs

Nadere informatie

Draaiboek Zwaar weer Gemeente Rijssen-Holten Vastgesteld door B&W op: 12 november 2002

Draaiboek Zwaar weer Gemeente Rijssen-Holten Vastgesteld door B&W op: 12 november 2002 Draaiboek Zwaar weer Gemeente Rijssen-Holten Vastgesteld door B&W op: 12 november 2002 Wijzigingen Datum Aard van de wijziging Paraaf 27 april 2004 - RAC vervangen door meldkamer Twente - Regionale Brandweer

Nadere informatie

Toelichting Normenkader Gemeentelijke Processen

Toelichting Normenkader Gemeentelijke Processen A.10 Bijlage 2 Toelichting Normenkader Gemeentelijke Processen 1. Inleiding Het normenkader Oranje Kolom is ontwikkeld in opdracht van het Dagelijks Bestuur (DB) van de Veiligheidsregio Hollands Midden

Nadere informatie

Omgevingszorg. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg

Omgevingszorg. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Omgevingszorg Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Omgevingszorg Handboek Bevolkingszorg Deel D Datum: Kenmerk: Auteurs: Werkgroep Regionaal Crisisplan Bevolkingszorg Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

B3-2 Deelplan Operationele Ondersteuning

B3-2 Deelplan Operationele Ondersteuning B3-2 Deelplan Operationele Ondersteuning B3-2.0 Inleiding en inhoudsopgave Inleiding Om een goede voorbereiding op de rampenbestrijding te garanderen schrijft de Wet rampen en zware ongevallen voor dat

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP)

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Inleiding Een goede coördinatie tussen betrokken hulpdiensten is bij de bestrijding van complexe incidenten van groot belang. Het model voor

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement b. Functie bevelvoerder Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub b Besluit personeel veiligheidsregio s 1.1

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Toegankelijk en begaanbaar maken Deelproces 20. Organisatorisch deel

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Toegankelijk en begaanbaar maken Deelproces 20. Organisatorisch deel Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Toegankelijk en begaanbaar maken Deelproces 20 Organisatorisch deel Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Draaiboek. Deelproces BackOffice Informatie en Ondersteuning

Draaiboek. Deelproces BackOffice Informatie en Ondersteuning Draaiboek Deelproces BackOffice Informatie en Ondersteuning Dit draaiboek is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op : 29-3-2013 Dit draaiboek is voor het laatst herzien op : 10-12-2013 Dit draaiboek

Nadere informatie

WET. Toelichting N.v.t.

WET. Toelichting N.v.t. TOETSINGSKADER RADAR In de periode mei 2008 t/m december 2009 voert de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV) het project RADAR uit. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Wet op de

Nadere informatie

GEMEENTE. Draaiboek 18. Voorlichten en Informeren. Deel 3

GEMEENTE. Draaiboek 18. Voorlichten en Informeren. Deel 3 GEMEENTE Draaiboek 18 Voorlichten en Informeren Deel 3 Documentbeheer Vastgesteld door Projectgroep Voramp Datum 25052009 Datum laatste wijziging 25052009 Paraaf procesverantwoordelijke Versie 0.2 Paginanummer

Nadere informatie

Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007

Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 1 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, in vergadering d.d. 28 februari 2007 bijeen; overwegende: 1. dat de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Nieuwegein. IJsselstein. Utrecht. Montfoort. Veenendaal Abcoude. Bunnik. Rhenen. De Bilt. Loenen. Maarssen Lopik. Baarn. Bunschoten Soest.

Nieuwegein. IJsselstein. Utrecht. Montfoort. Veenendaal Abcoude. Bunnik. Rhenen. De Bilt. Loenen. Maarssen Lopik. Baarn. Bunschoten Soest. Leusden Montfoort Nieuwegein Bunnik Zeist Utrechtse Heuvelrug Baarn Woudenberg Vianen Houten De Bilt Bunschoten Soest Loenen Veenendaal Abcoude Woerden Eemnes Oudewater Utrecht Wijk bij Duurstede Renswoude

Nadere informatie

Bijlage A bij voorstel Systeemoefening VRU 2013

Bijlage A bij voorstel Systeemoefening VRU 2013 Bijlage A bij voorstel Systeemoefening VRU 2013 1 Rapportage Systeemoefening VRU 4 december 2013 2 Inleiding Voor u ligt het ingevulde toetsingskader van de Inspectie Veiligheid & Justitie (IV&J). De gegevens,

Nadere informatie

Ondersteuning. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg

Ondersteuning. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Ondersteuning Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Ondersteuning Handboek Bevolkingszorg Deel F Datum: Kenmerk: Auteurs: Werkgroep Regionaal Crisisplan Bevolkingszorg Pagina 2 van 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Coevorden Officiële naam regeling Verordening brandveiligheid

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Nr. 420 14 december 2015 Organisatiebesluit Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman DE NIEUWE GHOR 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman De GHOR komt in de pubertijd 13 jaar WAT NU? Andere omgeving Nieuwe Rector Nieuwe conrectrice De werelden van zorg en veiligheid Wetgeving Departement Sturing

Nadere informatie

Beschrijving operationeel proces politie Ontruimen en evacueren

Beschrijving operationeel proces politie Ontruimen en evacueren Beschrijving operationeel proces politie Ontruimen en evacueren December 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Doel... 2 3. Doelgroep... 2 4. Kritische proceselementen... 2 5. Uitvoering: activiteiten

Nadere informatie

Normenkader Gemeentelijke Processen

Normenkader Gemeentelijke Processen Normenkader Gemeentelijke Processen Categorieën 1. Organisatie 1.1 Continuïteit gemeentelijke crisisorganisatie 1.2 Gemeentelijk Beleidsteam (Besluit VR, art. 2.1.1 lid f) Normen De gemeentelijke crisisorganisatie

Nadere informatie

Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders

Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders Gecoördineerde afstemming communicatie bij sociale calamiteiten Inleiding Sinds de transitie van WMO-voorzieningen en jeugdzorg is de gemeente verantwoordelijk

Nadere informatie

Rampenprotocol Euregio Scheldemond

Rampenprotocol Euregio Scheldemond 1 Rampenprotocol Euregio Scheldemond H I E R N A G E N O E M D E P A R T I J E N, De Gouverneur van Oost-Vlaanderen, de heer H. Balthazer, De Gouverneur van West-Vlaanderen, de heer P. Breyne, Gedeputeerde

Nadere informatie

Modelconvenant calamiteitenzender

Modelconvenant calamiteitenzender Modelconvenant calamiteitenzender Opgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ten behoeve van provincies, veiligheidsregio s en regionale omroepen. Versie 1.0 d.d. 1 januari

Nadere informatie

Beschrijving van de organisatie, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Beschrijving van de organisatie, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Beschrijving van de organisatie, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. 1 Inhoud Processen per kolom / hulpdienst Netcentrisch werken GRIP-opschaling

Nadere informatie

06-20094781. Van: S. Kempink Tel.nr. : Datum: 6 mei 2014. Nummer: 14A.00335. Team: Jeugd, leefbaarheid en veiligheid. Tekenstukken: Nee Afschrift aan:

06-20094781. Van: S. Kempink Tel.nr. : Datum: 6 mei 2014. Nummer: 14A.00335. Team: Jeugd, leefbaarheid en veiligheid. Tekenstukken: Nee Afschrift aan: VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: S. Kempink Tel.nr. : Datum: 6 mei 2014 Tekenstukken: Nee Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): N.v.t. 06-20094781 Team: Jeugd, leefbaarheid en veiligheid

Nadere informatie

Convenant calamiteitenzender. Veiligheidsregio Hollands Midden Omroep West

Convenant calamiteitenzender. Veiligheidsregio Hollands Midden Omroep West A.6 Bijlage 1 Convenant calamiteitenzender Veiligheidsregio Hollands Midden Omroep West 1 Convenant voor de calamiteitenzender Ondergetekenden, De gemeenten in de Veiligheidsregio Hollands Midden, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Avond Vierdaagse Engelen

Calamiteitenplan. Avond Vierdaagse Engelen Calamiteitenplan Avond Vierdaagse Engelen 2014 Inhoud 1 Inleiding...2 1.1 Algemeen...2 2 Risico-overzicht...3 2.1 Algemene ongevallen...3 2.2 Bedreiging door externe gevaren...3 3 De organisatie van hulpverlening...4

Nadere informatie

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Crisismodel GHOR Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Status Definitief Besluit Raad DPG d.d. 26 april 2013 Beheer PGVN

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

Raads informatiebrief (Bestuurlijke pijler)

Raads informatiebrief (Bestuurlijke pijler) gemeente Eindhoven Raadsnummer og.rzoso.ooz Inboeknummer osbstoooo3 Classificatienummer Do ssiernummer 439.102 2I december 2004 Raads informatiebrief (Bestuurlijke pijler) Betreft vaststelling van het

Nadere informatie

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen BEDRIJFSNOODPLAN Amstelveen 1. Inleiding Algemeen De Arbo-wet verplicht ieder bedrijf of instelling om passende bedrijfshulpverlening (BHV) te organiseren teneinde de gevolgen voor werknemers bij ongevallen

Nadere informatie

Communicatietoolkit Verwantencontact

Communicatietoolkit Verwantencontact Communicatietoolkit Verwantencontact 088 269 00 00 Inhoud 1. Standaard berichten voor website en Twitter 2. Website Verwantencontact en animatie 3. Q en A voor burgers 4. Informatie over Verwantencontact

Nadere informatie

Verbindingsdienst Fryslân

Verbindingsdienst Fryslân Verbindingsdienst Fryslân De verbindingsdienst is een van de twee ondersteunende diensten binnen productgroep Grootschalige Hulpverlening. De verbindingsdienst is ondersteunend aan: De 4 accounts van Productgroep

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Limburg-Noord

Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Limburg-Noord 2011 2012 Colofon Multidisciplinaire werkgroep Regionaal Crisisplan Regionaal Crisisplan 2011-2012 Versie: 0.9 Vaststellingsdata: Algemeen bestuur 18-11-2011 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen...4 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Draaiboek. Stafsectie Bevolkingszorg ROT

Draaiboek. Stafsectie Bevolkingszorg ROT ORGANISATIEONDERDEEL ORGANISATIEONDERDEEL GEMEENTEN GEMEENTEN Draaiboek Stafsectie Bevolkingszorg ROT Kennis en Beheerteam Stafsectie Bevolkingszorg ROT Versie 1.0, 31 oktober 2012 ORGANISATIEONDERDEEL

Nadere informatie

Inrichting ruimten: - Beleidsteam (BT); - Managementteam (MT); - Gemeentelijke Actiecentra. - Logistieke ondersteuning

Inrichting ruimten: - Beleidsteam (BT); - Managementteam (MT); - Gemeentelijke Actiecentra. - Logistieke ondersteuning Inrichting ruimten: - Beleidsteam (BT); - Managementteam (MT); - Gemeentelijke Actiecentra - Logistieke ondersteuning December 2006 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 VOORWOORD...FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD.

Nadere informatie

Gedragscode bestuurlijke integriteit ambtenaren

Gedragscode bestuurlijke integriteit ambtenaren Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) Onderwerp gemeente

Nadere informatie

Aan Regiegroep 17.02.2014. Aan Veiligheidsdirectie 27.02.2014. Goedkeuring Dagelijks bestuur 26.03.2014. Vaststelling Algemeen Bestuur 09.04.

Aan Regiegroep 17.02.2014. Aan Veiligheidsdirectie 27.02.2014. Goedkeuring Dagelijks bestuur 26.03.2014. Vaststelling Algemeen Bestuur 09.04. Voorstel CONCEPT AGP 12 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 9 april 2014 Bijlage : 1 Steller : Ruud Huveneers Onderwerp : Continuïteitsplan sleutelfunctionarissen hoofdstructuur Algemene toelichting De Veiligheidsregio

Nadere informatie

Plan van aanpak Doorontwikkeling Crisismanagementorganisatie

Plan van aanpak Doorontwikkeling Crisismanagementorganisatie Plan van aanpak Doorontwikkeling Crisismanagementorganisatie Versie 1.0 27 maart 2013 Aanleiding Naar aanleiding van Project X is er in opdracht van het MT een interne evaluatie van de eigen crisismanagementorganisatie

Nadere informatie

Oplegvel. Onderwerp Regionaal convenant Opvang en Verzorging met het Nederlandse Rode Kruis B&W:

Oplegvel. Onderwerp Regionaal convenant Opvang en Verzorging met het Nederlandse Rode Kruis B&W: Oplegvel Onderwerp Regionaal convenant Opvang en Verzorging met het Nederlandse Rode Kruis Portefeuille mr. B. B. Schneiders Auteur drs. G.E. Sterken Telefoon 5113837 E-mail: gesterken@haarlem.nl VVH/VHR

Nadere informatie

Geestelijke Hulp bij Ongevallen en Rampen (GVOR)

Geestelijke Hulp bij Ongevallen en Rampen (GVOR) Procesplan Geestelijke Hulp bij Ongevallen en Rampen oktober 2008 Regio Groningen Geestelijke Hulp bij Ongevallen en Rampen (GVOR) Regio Groningen Procesplan GVOR Bureau GHOR Groningen In samenwerking

Nadere informatie

Programma. Even voorstellen. Beeldvorming. De Calamiteiten coördinator VRGZ

Programma. Even voorstellen. Beeldvorming. De Calamiteiten coördinator VRGZ Programma Even voorstellen Beeldvorming De Calamiteiten coördinator VRGZ Even voorstellen Beeldvorming Gemeenschappelijke meldkamer Gelderland-Zuid Brandweer Meldkamer Ambulance Politie Calamiteiten coördinator

Nadere informatie

Praktische informatie over de VNG Vrijwilligersverzekering.

Praktische informatie over de VNG Vrijwilligersverzekering. ? Praktische informatie over de VNG. vrijwilligers Vrijwilligers doen belangrijk werk voor onze samenleving. Het belang van vrijwilligerswerk zal de komende jaren verder toenemen. Waar gewerkt wordt, kan

Nadere informatie

Naar een beter werkbare crisisorganisatie in de regio Drenthe

Naar een beter werkbare crisisorganisatie in de regio Drenthe Naar een beter werkbare crisisorganisatie in de regio Drenthe Projectgroep Verbetering oranje kolom: Fred Snoep, Leandros de Jong, Martin Nanninga, Jacob Habing, Erica Hoekstra, Linda van der Heide, Marten

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Procedure communicatie & gewondenspreiding tijdens opgeschaalde zorg / rampopvang

Procedure communicatie & gewondenspreiding tijdens opgeschaalde zorg / rampopvang Procedure communicatie & gewondenspreiding tijdens opgeschaalde zorg / rampopvang Document-informatie onderdeel van het kritische proces opschaling opgesteld door manager MKA & directie Ambulance Amsterdam

Nadere informatie