Gemeentelijk Draaiboek Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB) Deelproces 15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeentelijk Draaiboek Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB) Deelproces 15"

Transcriptie

1 Gemeentelijk Draaiboek Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB) Deelproces 15 Versie 15/2007 Datum: 18 juni 2007 Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 3 juli 2007 P.S.M. Perriëns Secretaris R.A.L. Severijns Burgemeester

2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 1. INLEIDING Uitgangspunten Doelstelling Doelgroep Relatie met andere processen Relatie andere diensten 4 2. ORGANISATIE Lokale team CRIB Regionale team CRIB Taken team CRIB Alarmering Bijstand en opschaling Aanspreekpunt binnen gemeente COPI en OT Lokale actiecentrum CRIB Verslaglegging Paraatheidskoffer Nazorg 6 3. PROCESBESCHRIJVING Procesverantwoordelijke Proces Organisatie Operationeel maken actiecentrum CRIB Beveiliging Formatie team Verbindingsmiddelen / communicatie Registratie ter plaatse 9 4. BIJLAGEN 10 Bijlage 1: Werkinstructies 11 Bijlage 2: Overzicht CRIB-taken 18 Bijlage 3: Inhoud paraatheidskoffer 20 Bijlage 4: Verzendlijst 22 Bijlage 5: Begripsomschrijvingen 24 Bijlage 6: Lijst van afkortingen 25 CRIB versie 18 juni

3 1. INLEIDING 1.1. Uitgangspunten Dit draaiboek Centraal Registratie- en Informatiebureau (verder genoemd CRIB ) is een onderdeel van het gemeentelijke Rampenplan. Indien zich in de gemeente een calamiteit, een zwaar ongeval of ramp voordoet kan het proces CRIB opgestart worden. De activiteiten die behoren tot dit proces worden uitgevoerd volgens de regels van dit deelplan met bijlagen Doelstelling Het proces CRIB heeft tot doel: het gericht verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van op enigerlei betrokkenen bij calamiteiten en rampen. Het CRIB draagt verder zorg voor het verstrekken van informatie aan het bevoegd gezag Doelgroep Intern: De procesverantwoordelijke en de leden van het lokale en regionale team CRIB Extern: Personen en hun verwanten die betrokken zijn bij calamiteiten en rampen, het bevoegd gezag, enz Relatie met andere processen Algemeen Proces 1: Alarmering Hoe welke instanties en personen moeten worden gealarmeerd is sterk afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden en het soort incident. In de regel zal de alarmering gebeuren via een telefonische oproep van de communicator. Proces 28: Nazorg Medewerkers van het actiecentrum CRIB kunnen geconfronteerd worden met traumatische ervaringen tijdens hun werk. De voorzitter van het actiecentrum dient hier alert op te zijn en in overleg met de procesverantwoordelijke te bepalen of medewerkers op tijd vervangen dienen te worden of dat hen (slachtoffer)hulp geboden dient te worden. Proces 29: Verslaglegging Voor een efficiënte bedrijfsvoering en ter mogelijke verantwoording en evaluatie zal registratie van een aantal essentiële gegevens noodzakelijk zijn. Specifiek Proces 3: Voorlichting Medewerkers van het actiecentrum CRIB worden geconfronteerd met berichtgeving naar derden. Om eenduidige informatie te verstrekken zal overleg met actiecentrum Voorlichting noodzakelijk zijn. Naast deze voorlichting zal ook aandacht besteedt moeten worden aan de voorlichting van de eigen medewerkers. Proces 14: Opvang en Verzorging Medewerkers van een opvanglocatie kunnen geconfronteerd worden met de registratie van de opgevangen personen door medewerkers van het actiecentrum CRIB. Proces 16: Identificeren van slachtoffers Identificatie van overleden slachtoffers is een taak van de politie. Bij massa-identificatie kan gebruik worden gemaakt van het Rampen Identificatie Team (RIT). CRIB versie 18 juni

4 1.5. Relatie met andere diensten Eventueel inschakelen Nederlandse Rode kruis, Maatschappelijk en pastorale verzorgers, Tolkencentrum. Ministerie van VWS (call-center) en Unitel (Adressenlijst in bijlage). Taken andere disciplines Regionale Brandweer: - Doorgeven van bekende gegevens omtrent slachtoffers en vermisten via het OT aan het CRIB. Regionale Politie: - Identificatie van slachtoffers. - Uitwisseling persoonsgegevens. GHOR: - Uitwisseling persoonsgegevens. - Regelen van bijstand voor psychosociale hulpverlening (bijv. de niet-medische vrijwilligers van het Rode Kruis). CRIB versie 18 juni

5 2. ORGANISATIE 2.1. Lokale team CRIB Om de werkzaamheden van het proces CRIB uit te kunnen voeren is er een lokaal team CRIB samengesteld. Het lokale team CRIB wordt gevormd door medewerkers van de afdeling Maatschappij. Het team CRIB bestaat uit een procesverantwoordelijke, hoofd actiecentrum en medewerkers actiecentrum. De bereikbaarheid van het lokale team CRIB is geregeld in het draaiboek Alarmering Regionale team CRIB Binnen de regio Zuid-Oost Noord-Brabant is een regionaal team CRIB geformeerd. Het regionale team CRIB wordt gevormd door medewerkers van de regiogemeenten. Bij een lokaal ongeval of ramp kan het regionale team CRIB om bijstand worden gevraagd. Vanaf grip 2 zal vanuit het Operationeel Team (OT) een regionale coördinatie plaatsvinden van het proces CRIB Taken team CRIB De taken van de procesverantwoordelijke, het hoofd actiecentrum en de medewerkers actiecentrum zijn beschreven op instructiekaarten. Deze zijn opgenomen in bijlage 1. In de paraatheidskoffer bevinden zich geplastificeerde instructiekaarten. De taken en werkzaamheden van het actiecentrum CRIB bestaan in hoofdlijnen uit: - Het verwerken van registratieformulieren slachtoffers en betrokkenen. - Het verwerken van informatieformulieren met vragen over (mogelijke) slachtoffers - Het vergelijken van gegevens over slachtoffers en betrokkenen. - Het informeren van het bevoegd gezag en eventuele derden (in overleg) Alarmering De feitelijke alarmering van het actiecentrum CRIB geschiedt in principe door middel van de Communicator (belcomputer). In het draaiboek Alarmering is bepaald wie geautoriseerd is om het lokale team CRIB te alarmeren en de wijze waarop dat gebeurt. Via het OT, sectie gemeenten kan het regionaal team CRIB of het Nederlandse Rode Kruis gealarmeerd worden Bijstand en opschaling Indien er onvoldoende medewerkers beschikbaar zijn om het proces uit te voeren kan er een beroep worden gedaan op medewerkers van andere afdelingen uit het gemeentehuis, van buurgemeenten of medewerkers van het Nederlandse Rode Kruis. Indien organisatorische ondersteuning nodig is kan via het OT, sectie gemeenten, bijstand worden ingeroepen van het regionale team CRIB. Medewerkers, die bijstand verlenen, melden zich in het gemeentehuis bij het actiecentrum CRIB en worden door het hoofd van het actiecentrum geïnstrueerd Aanspreekpunt binnen gemeente voor COPI en OT Bij een GRIP 1 is de gemeentelijke ambtenaar rampenbestrijding in eerste instantie aanspreekpunt voor de staffunctionaris gemeenten in het COPI. Indien er een actiecentrum Gemeente Oirschot wordt ingericht zal het hoofd daarvan gaan fungeren als aanspreekpunt. Het actiecentrum Gemeente Oirschot bestaat uit alle procesverantwoordelijken (of de door hen aangewezen personen). In een GRIP 2 situatie is het hoofd van het actiecentrum Gemeente Oirschot aanspreekpunt voor de staffunctionaris gemeenten in het Operationeel Team (OT). CRIB versie 18 juni

6 2.7. Locatie actiecentrum CRIB Het actiecentrum CRIB is ondergebracht in het gemeentehuis te Oirschot in kamer 0.34, Deken Frankenstraat 3 te Oirschot. Telefoon Uitwijklocatie is: Brandweerkazerne a.d. Kempenweg 1 te Oirschot, Telefoon Verslaglegging Voor de verantwoording en de evaluatie van het proces is het noodzakelijk dat alle deelnemers, werkzaamheden en genomen besluiten worden bijgehouden. Voor de benodigde formulieren wordt verwezen naar proces 29 het gemeentelijk draaiboek Verslaglegging. Het gaat om de logboekformulieren, presentielijsten en de situatierapporten Paraatheidskoffer Het lokale en het regionale team CRIB kunnen gebruikmaken van de middelen uit de eigen paraatheidskoffer. Deze koffer is aanwezig in kamer 1.38 van het gemeentehuis in Oirschot. De koffer is uitgerust met de volgende middelen: - kantoorartikelen; - Specifieke middelen (o.a. instructiekaarten); - Procesgerelateerde middelen; - Algemene middelen. De inhoud van de paraatheidskoffer is beschreven in bijlage Nazorg Het proces Nazorg kan onderdeel uitmaken van dit proces. Voor de procesbeschrijving en organisatie van het proces Nazorg wordt verwezen naar het gemeentelijk draaiboek Nazorg (proces 28). CRIB versie 18 juni

7 3. PROCESBESCHRIJVING 3.1. Procesverantwoordelijke Het proces CRIB valt onder verantwoordelijkheid van het afdelingshoofd Maatschappij. De procesverantwoordelijke benoemt het hoofd van het actiecentrum CRIB. De procesverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de inhoud en uitvoering van het draaiboek. De ambtenaar rampenbestrijding is belast met de afstemming en uniformiteit tussen de verschillende processen en draaiboeken Proces Dit draaiboek is een organisatieplan voor het actiecentrum CRIB. Met de uitvoering van dit plan is het gemeentelijk team CRIB belast. De doelstelling van het team CRIB: het op aanwijzing van het bevoegde gezag in actie komen voor het gericht verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van op enigerlei betrokkenen bij calamiteiten en rampen. Het CRIB draagt verder zorg voor het verstrekken van informatie aan het bevoegd gezag. Uitgangspunt voor het team CRIB is het registreren, informeren en vergelijken van betrokkenen en verwanten bij calamiteiten en rampen. Indien er onvoldoende medewerkers beschikbaar zijn om het proces uit te voeren kan er een beroep worden gedaan op medewerkers van andere afdelingen uit het gemeentehuis, van buurgemeenten of medewerkers van het Nederlandse Rode Kruis. Indien organisatorische ondersteuning nodig is kan via het OT, sectie gemeenten, bijstand worden ingeroepen van het regionale team CRIB. (zie hiervoor procedure Bijstand en opschaling onder 2.5). Het registreren, informeren en vergelijken van betrokkenen en verwanten bij calamiteiten en rampen onderscheidt zich in de volgende categorieën: - Het registreren en vergaren van informatie over (mogelijke) slachtoffers die betrokken zijn bij een calamiteit of een ramp. Via zgn. Registratieformulieren worden in zijn algemeenheid gegevens vastgelegd over wie de slachtoffers zijn en waar zij zich bevinden. - Het vastleggen van informatie over (mogelijke) slachtoffers. Dit gebeurt via het zgn. Informatieformulier waarop gegevens van degene die men zoekt en over degene die daarom gevraagd heeft worden ingevuld. - Het vergelijken van de informatie die verzamelt is d.m.v. de registratieformulieren en de informatieformulieren. Uit deze vergelijking wordt de te verstrekken informatie gegenereerd. CRIB versie 18 juni

8 3.3 Organisatie Grip 3 of 4: GBT/RBT (Burgemeester danwel coördinerend burgemeester) Grip 0: CTPI (OvD B,G of P) Grip 1: CoPI (Staffunctionaris gemeenten) Grip 2,3,of 4: OT (Staffunctionaris gemeenten) Gemeente Oirschot (Ambtenaar rampenbestrijding) Actiecentrum gemeente Oirschot (Hoofd actiecentrum) Actiecentrum CRIB (Hoofd actiecentrum) Medewerkers actiecentrum CRIB Bureau Registratie Bureau Informatie Bureau Vergelijking Om de werkzaamheden van het actiecentrum CRIB uit te kunnen voeren is er een lokaal team samengesteld. Dit team wordt gevormd door medewerkers van de afdeling Maatschappij. Het actiecentrum CRIB bestaat uit een bureau Registratie slachtoffers, een bureau Informatie en een bureau Vergelijking. Het hoofd van het actiecentrum CRIB is verantwoordelijk voor de organisatie en het operationeel maken van de drie bureau s binnen de gemeente. De medewerkers CRIB richten zelf de bureau s in. Zodra de bureau s operationeel zijn geeft het hoofd van het actiecentrum dat door aan het hoofd actiecentrum Gemeente. Voorts bepaalt hij/zij de taken binnen het actiecentrum CRIB en informeert/adviseert hij het hoofd actiecentrum Gemeente. Verder informeert het hoofd van het actiecentrum CRIB de medewerkers over de aard van de ramp, de te nemen maatregelen en de te volgen gedragslijnen. Onder verantwoordelijkheid van de operationeel leider kan bij de regionale alarmcentrale van de brandweer het regionaal team CRIB of het Nederlandse Rode Kruis worden gealarmeerd Operationeel maken actiecentrum CRIB De medewerkers van het actiecentrum CRIB regelen zelf dat hun actiecentrum operationeel wordt gemaakt. Van belang hierbij is: Beveiliging - De beveiliging van de locatie; het gemeentehuis is beveiligd d.m.v. een toegangsdruppel systeem. De bodes hebben een druppel welke 24 uur per dag toegang geeft tot het gemeentehuis. De bodes worden bij een ramp dan ook meteen gewaarschuwd om het gemeentehuis te openen. CRIB versie 18 juni

9 - In een crisissituatie wordt het gemeentehuis voor burgers gesloten. Telefoonnummers voor informatie en gewijzigde openingstijden worden gepubliceerd op de kabelkrant en vermeld door omroep Brabant. Deze actie geschiedt door de voorlicht(st)er van de gemeente Formatie team - Het formeren van de teams die de diverse bureaus bemensen (Bureaus Registratie, Informatie en Vergelijking). Hiervoor zijn medewerkers van de afdeling ingedeeld en geïnstrueerd. In principe wordt iedereen opgeroepen. Zijn er teveel medewerkers aanwezig dan kan het hoofd actiecentrum CRIB besluiten om een aantal mensen (voor bepaalde tijd) naar huis te sturen. - Aflossing; het gehele team wordt na 2 uur afgelost. Dit kan zijn door mensen binnen het team zelf of door regionaal mensen op te roepen (CRIB andere gemeenten) Verbindingsmiddelen/communicatie Naam bureau Lokatie Bereikbaarheid Bureau Informatie Kamer Bureau Registratie Kamer Bureau Vergelijking Kamer Het installeren van de diverse bureaus geschiedt door: het openen van de paraatheidskoffer en klaarleggen van de diverse materialen het verzamelen en instrueren van de medewerkers van de diverse bureaus (instructiekaarten in paraatheidskoffer) het ophangen van de (geplastificeerde)kaarten bij de bureaus het openzetten van de telefoonlijnen De medewerkers die zitting hebben in het CRIB maken voor het verifiëren van persoonsgegevens gebruik van de gemeentelijke bevolkingsadministratie Registratie ter plaatse De medewerkers van het proces Opvang en Verzorging zorgen voor registratie van de slachtoffers ter plaatse en op de opvangcentra. Hiervoor worden de standaard registratieformulieren gebruikt (liggen op de opvanglocaties). Indien mogelijk worden de registratieformulieren afgegeven bij het bureau registratie of worden deze doorgebeld naar dit bureau. CRIB versie 18 juni

10 4. BIJLAGEN CRIB versie 18 juni

11 Bijlage 1: Werkinstructies Werkinstructie procesverantwoordelijke CRIB 1. Is verantwoordelijk voor het proces CRIB in de voorbereidende fase; 2. Zorgt er voor dat mensen opgeleid en geoefend zijn voor het proces CRIB. CRIB versie 18 juni

12 Werkinstructie Hoofd actiecentrum CRIB. Heeft de algehele leiding over de personenregistratie, verificatie en informatie. Organiseert het inrichten van het actiecentrum CRIB en informeert het hoofd actiecentrum Gemeente dat het proces CRIB in werking is getreden en operationeel is. Onderhoudt contacten met het hoofd opvanglocatie (minimaal een keer per uur een situatierapport). Probeert, aan de hand van het schade- en/of evacuatiegebied, een indicatie te geven van het te verwachten aantal te registreren personen. Bepaalt de behoefte aan personeel en voorziet tevens in deze behoefte. Verdeelt het personeel over de Verificatiegroepen van het Actiecentrum CRIB bij de afdeling Gemeentewinkel en de registratiegroepen ten behoeve van de registratieplaatsen. Vraagt eventueel bijstand aan van registratie- en informatiepersoneel. Regelt de beveiliging indien noodzakelijk. Coördineert de verschillende werkzaamheden binnen het CRIB. Onderhoudt via het hoofd actiecentrum Gemeente de contacten met het OT sectie gemeenten en deze met het Rampen Identificatieteam (RIT) Pleegt overleg met andere bij de hulpverlening betrokken diensten. Laat via het hoofd actiecentrum Gemeente bekend maken waar het CRIB is gevestigd evenals waar registratie en informatie plaatsvindt. Zorgt voor een goede samenwerking en communicatie met het proces Opvang en Verzorging voor het aanleveren van de registratieformulieren. Ziet er op toe dat personeel tijdig wordt afgelost en indien nodig aandacht wordt besteed aan nazorg van de medewerkers. Stuurt het COPI of OT op afgesproken tijdstippen een situatierapport (SITRAP). CRIB versie 18 juni

13 Werkinstructie plaatsvervangend hoofd CRIB / voorzitter bureau Vergelijking. Ondersteunt en vervangt desgewenst het hoofd actiecentrum CRIB. Deelt het personeel in bij de Verificatiegroepen CRIB die zijn belast met het verifiëren van persoonsgegevens. Maakt een schema van aflossing. Verifieert met zijn/haar verificatiegroep de bij het bureau Vergelijking per fax of ordonnans binnengekomen originelen van Registratieformulieren CRIB. Draagt zorg voor een goede archivering van de geverifieerde Registratieformulieren CRIB. Dit geschiedt op alfabetisch-lexicografische volgorde van persoonsgegevens en per categorie: levenden - gewonden in ziekenhuizen - doden - vermisten. Verleent medewerking aan de informatiemedewerkers van het bureau Informatie. CRIB versie 18 juni

14 Werkinstructie Medewerker bureau Registratie slachtoffers Wordt ingezet onder leiding van het hoofd actiecentrum CRIB. Zorgt voor de feitelijke inrichting van het bureau Registratie. Ontvangt een al ingevuld registratieformulier of vult zelf een registratieformulier in indien gegevens op een andere wijze binnenkomen (bijv. telefonisch). Vergelijk de gegevens, indien mogelijk, met de GBA en past deze aan voor zover noodzakelijk. Bergt de groene doorslagen alfabetisch lexicografisch op in de daarvoor bestemde map. Geeft het witte origineel via de leiding door naar het bureau Vergelijking. Geeft problemen, ongeregeldheden en tekortkomingen door aan het hoofd actiecentrum CRIB. CRIB versie 18 juni

15 Werkinstructie Medewerker bureau Informatie. Wordt ingezet onder leiding van het hoofd actiecentrum CRIB. Zorgt voor de feitelijke inrichting van het bureau Informatie. Ontvangt via de leiding een al ingevuld registratieformulier of vult een registratieformulier in indien een informatieverzoek over slachtoffers op een andere manier binnenkomt (bijv. telefonisch). Vergelijkt de gegevens indien mogelijk met de GBA en pas deze aan voor zover mogelijk. Bergt de witte originele informatieformulieren alfabetisch lexicografisch op in de daarvoor bestemde map. Geeft de blauwe en roze doorslagen via de leiding door naar het bureau Vergelijking. Geeft problemen, ongeregeldheden en tekortkomingen door aan het hoofd actiecentrum CRIB. CRIB versie 18 juni

16 Werkinstructie Medewerker bureau Vergelijking Wordt ingezet onder leiding van het hoofd actiecentrum CRIB. Zorgt voor de feitelijke inrichting van het bureau Vergelijking. Ontvangt via de leiding de witte registratieformulieren van het bureau Registratie en de blauwe en roze doorslagen van de informatieformulieren van het bureau Informatie. Bergt de registratieformulieren en de informatieformulieren alfabetisch lexicografisch op in de daarvoor bestemde mappen. Vergelijkt de registratieformulieren en de informatieformulieren met elkaar. Indien van één en hetzelfde slachtoffer zowel een registratieformulier als een informatieformulier wordt gevonden: o vul het informatieformulier verder aan; o hecht het witte originele registratieformulier aan de blauwe doorslag van het informatieformulier; o geeft dit setje formulieren (blauw bovenop) via de leiding door aan de voorzitter van het CRIB; o haal van hetzelfde slachtoffer m.b.v. de roze doorslag, het daarbij behorende witte originele informatieformulier op bij het bureau Informatie en de groene doorslag van het registratieformulier bij het bureau Registratie; o hecht deze drie (roze bovenop) aan elkaar en geef dit setje via de leiding door aan de voorzitter van het CRIB. Na verloop van tijd worden van de niet gevonden slachtoffers: o de blauwe doorslagen van het informatieformulier via de leiding en de voorzitter van het CRIB doorgegeven aan de operationele leider; o de roze doorslagen van het informatieformulier opgeborgen in de daarvoor bestemde map. Geeft problemen, ongeregeldheden en tekortkomingen door aan het hoofd actiecentrum CRIB CRIB versie 18 juni

17 Werkinstructie Medewerker administratieve ondersteuning Wordt ingezet onder leiding van het hoofd actiecentrum CRIB. Zorgt voor het vastleggen van alle van belang zijnde zaken binnen het actiecentrum CRIB. Noteert het aantal binnengekomen meldingen van slachtoffers Noteert het aantal binnengekomen informatievragen Noteert het aantal verstrekte informaties Houdt een logboek bij, zoals verwoord in paragraaf 2.8 van dit deelproces CRIB Geeft problemen, ongeregeldheden en tekortkomingen door aan het hoofd actiecentrum CRIB. CRIB versie 18 juni

18 Bijlage 2: Overzicht CRIB-taken CRIB versie 18 juni

19 Politie GHOR (getroffenen) Brandweer keten Verwanten (getroffenen) Opvangcentra (getroffenen) Overigen CRIB GBA Bevoegd gezag RIT Voorlichting CRIB versie 18 juni

20 Bijlage 3: Inhoud paraatheidskoffer Kantoorartikelen Aantal Bijzonderheden Paraatheidskoffer 1 Inzetbak, klein 4 Inzetbak, groot 2 Badges t.b.v. naam -- Karton t.b.v. badges -- Balpen, rood 10 Balpen, blauw 10 Balpen, zwart 10 USB stick 2 Gum 1 Kopieeretiketten 10 Correctieroller 1 Liniaal 1 Magic tape, inclusief houder 1 Memoblaadjes, 655, 654, Nietmachine 1 Nietjes 1 Ontnieter 1 Paperclips, klein 1 Paperclips, groot 1 Perforator 1 Plakband 1 Plakstift 1 Potloden, HB 1 Punaises 1 Puntenslijper 1 Schaar 1 A5 schrijfblok, gelinieerd 3 Markeerstiften, set geel, groen, roze, blauw en oranje 2 Viltstift, edding 3000, rood 2 Viltstift, edding 3000, zwart 2 Viltstift, edding 3000, blauw 2 Viltstift, edding 3000, groen 2 Procesgerelateerde middelen Aantal Bijzonderheden Ringband, 2 rings 1 In de paraatheidskoffer Deelplan Alarmering 1 In de ringband Deelplan Verslaglegging 1 In de ringband Deelplan Nazorg 1 In de ringband Deelplan Opvang en Verzorging 1 In de ringband Deelplan CRIB 1 In de ringband Instructiekaarten 1 In de ringband Presentielijst 5 In de ringband Logboekformulieren 20 In de ringband Berichtenrapport 20 In de ringband CRIB versie 18 juni

21 Algemene middelen Aantal Bijzonderheden Rampenplan 1 In de ringband Plattegrond 2 In de paraatheidskoffer Gemeentegids 1 In de paraatheidskoffer Specifieke middelen: op opvanglocaties Aantal Bijzonderheden Badges 10 Verantw. Procesverantw. O&V Vestjes 10 Verantw. Procesverantw. O&V Registratieformulieren 3 boekjes Registratie CRIB versie 18 juni

22 Bijlage 4: Verzendlijst 1. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Postbus MC s-hertogenbosch 2. Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Brabant Postbus MC s-hertogenbosch 3. De hoofdofficier van Justitie t.a.v. de heer mr. R.W.M. Craemer Postbus CZ s-hertogenbosch 4. Rijkswaterstaat directie Noord-Brabant Postbus MJ s-hertogenbosch 5. Waterschap De Dommel Postbus DA Boxtel 6. Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant (digitaal aanleveren) 7. Bureau CCB regiopolitie (digitaal aanleveren bij 8. Aangrenzende gemeenten en Kempengemeenten: Gemeente Bergeijk Gemeente Bladel Gemeente Eersel Gemeente Reusel de Mierden Gemeente Best Gemeente Boxtel Gemeente Eindhoven Gemeente Hilvarenbeek Gemeente Oisterwijk 9. Intern: Gemeentelijk coördinatiecentrum, GCC Actiecentrum Gemeente Oirschot, GAC Burgemeester Gemeentesecretaris Commandant Brandweer Procesverantwoordelijken Ambtenaar rampenbestrijding Voorlichting Weergave op Intranet Leden lokaal Team CRIB 10. Paraatheidskoffer 11. Archief CRIB versie 18 juni

23 Bijlage 5: Begripsomschrijvingen Aanvalsplan Actiecentrum (AC) Alarmeren Beleidsteam Bevel (onder bevel staan) Bevoegd gezag Bijstand Brongemeente Centraal Registratiebureau Afhandeling Schade (CRAS) Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB) Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) Commandant Plaats Incident (Cdt PI) Commando Plaats Incident (CoPI) Coördinatieteam Plaats Incident Driehoeksoverleg Plan dat door en voor een discipline (politie, brandweer of GHOR) voor een bepaald object of een mogelijke gebeurtenis is gemaakt en tot in details alle gegevens bevat die voor een veilig en doelmatig optreden van die discipline nodig zijn. Het aanvalsplan is een specifieke regeling binnen het totale rampbestrijdingsplan. De plaats van waaruit een dienst of organisatie de eigen bijdrage aan de rampbestrijding regelt. Het geven van een attentiesignaal dat, al of niet via hetzelfde medium, dient te worden gevolgd door een oproep (eenheden/ diensten) of een waarschuwing (o.a. het publiek). Zie ook Waarschuwen. Zie Gemeentelijk Beleidsteam (GBT) en Regionaal Beleidsteam (RBT). Een verhouding, waarbij de commandant volledig verantwoordelijk is voor de onder zijn leiding staande respectievelijk gestelde eenheden en bevoegd is bindende opdrachten te geven met betrekking tot de operationele taak en de interne verzorging. Al naar gelang de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen de burgemeester, de officier van justitie, de Commissaris van de Koningin, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Aanvullend potentieel van buiten de eigen dienst, aangevraagd door het bevoegd gezag. Gemeente waarbinnen zich een incident heeft voorgedaan/ waarbinnen de directe oorzaak is gelegen van schadelijke gevolgen in de omgeving. Zie ook Effectgemeente(n). Een taakgroep van schade-experts die zich door het actief en passief vergaren van informatie richt op het op een centrale plaats verkrijgen van een totaaloverzicht van de schade. Het bureau dat gegevens verzamelt omtrent doden, gewonden, vermisten en verplaatste personen, deze gegevens registreert en op aanwijzing van het bevoegd gezag aan belanghebbenden verstrekt. Plaats waar alle berichten voor de geneeskundige organisaties binnenkomen en worden verwerkt en van waaruit ambulances worden aangestuurd. De commandant die, onder het opperbevel van de burgemeester(s), in het rampterrein de rampenbestrijding coördineert. De Commandant Plaats Incident met zijn operationele staf. Dit team wordt bij een incident ter plaatse geformeerd uit de aanwezige functionarissen van de parate diensten. Het CTPI coördineert de bestrijding en hulpverlening en zorgt voor afgestemde informatie en adviezen aan de eigen operationele centra (MK, RAC, CPA). Zonodig wordt het opgevolgd door een Commando rampterrein (CoRT). Het overleg tussen een burgemeester en een vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie, in aanwezigheid van een politiechef, dat gericht is op beleidsafstemming voor opdrachten aan de politie. CRIB versie 18 juni

24 Evacuatie Effectgemeente Gemeentelijk Beleidsteam (GBT) Gemeentelijk Coordinatie Centrum (GCC) Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure (GRIP) Ontruiming Operationeel Leider Ramp of zwaar ongeval Regionaal Beleidsteam (RBT) Regionaal Coördinatie Centrum (RCC) Operationeel Team (OT) Zwaar ongeval Een verplaatsing van de bevolking uit wijken/ steden, dus van grotere bevolkingsgroepen en voor langere duur. Een besluit daartoe kan alleen door de burgemeester worden genomen. Voor verplaatsing buiten de gemeente is toestemming van de commissaris van de Koningin nodig (afgezien van zogenaamde spontane evacuaties). Vergelijk: Ontruiming. Gemeente(n) waarover zich de gevolgen van een incident uitstrekken, niet zijnde een brongemeente. Orgaan waarbinnen onder voorzitterschap van de burgemeester besluitvorming, beleidsbepaling en beleidscoördinatie plaatsvindt. Buiten de burgemeester hebben de gemeentesecretaris, een gemeenteambtenaar voorlichting en vertegenwoordigers van politie, brandweer en GHOR zitting in dit orgaan. In voorkomende gevallen kan ook de Officier van Justitie gevraagd worden zitting te nemen. De plaats waar het Gemeentelijk Beleidsteam (GBT) in beginsel bijeenkomt en van waaruit een ramp of calamiteit wordt bestuurd. Een beschrijving van de coördinatieniveaus die toegepast worden bij de bestrijding van een calamiteit door alle operationele diensten. Het op aanwijzing van de parate diensten verlaten van woning of verblijfsgebouw, in een klein gebied voor wellicht korte duur. Vergelijk: Evacuatie. De functionaris die door het bevoegd gezag is aangewezen om de operationele leiding uit te oefenen. Hij adviseert de (coördinerend) burgemeester in het beleidsteam over operationele aangelegenheden. Beleidsbeslissingen vertaalt hij binnen het Regionaal Operationeel Team in operationele opdrachten en hij coördineert de uitvoering daarvan. Een gebeurtenis waardoor een ernstige verstoring van de openbare veiligheid is ontstaan, waarbij het leven en de gezondheid van vele personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate worden bedreigd of zijn geschaad en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten en organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken. Orgaan waarbinnen onder voorzitterschap van de Coördinerend Burgemeester - bij een zich over meerdere gemeenten uitstrekkende ramp of zwaar ongeval, de bestuurlijke coördinatie plaatsvindt. De plaats waar het Regionaal Beleidsteam (RBT), het regionaal Adviesteam en het Regionaal Operationeel Team (ROT) in beginsel bijeenkomt. Dit is gevestigd in het Centrum voor Grootschalig Optreden aan de Deken van Somerenstraat 2 te Eindhoven. De Operationeel Leider met zijn staf Zie Ramp of zwaar ongeval CRIB versie 18 juni

25 Bijlage 6: Lijst van afkortingen AC BZK Cdt. PI CGO CoPI CPA CRAS CRIB CTPI GBT GCC GGD GHOR GMK GRIP NCC NRK OL OvD PCC RAC RBT RCC RGF OT VC Actiecentrum (ministerie van) Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Commandant Plaats Incident (voorheen Cdt. RT = commdant rampterrein) Centrum Grootschalig Optreden Commando Plaats Incident ( voorheen Commando Rampterrein) Centrale Post Ambulancevervoer (Meldkamer GHOR) Centraal Registratiebureau Afhandeling Schade Centraal Registratie- en Informatiebureau Coördinatieteam Plaats Incident Gemeentelijk Beleidsteam Gemeentelijk Coördinatie Centrum Gemeentelijke/ Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Gemeenschappelijke Meldkamer Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure Nationaal Coördinatie Centrum Nederlandse Rode Kruis Operationeel Leider Officier van Dienst Provinciaal Coördinatie Centrum Regionale Alarmcentrale (Meldkamer Brandweer) Regionaal Beleidsteam Regionaal Coördinatie Centrum Regionaal Geneeskundig Functionaris (Regionaal) Operationeel Team Verbindings- en Commandowagen CRIB versie 18 juni

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB) Deelproces 15. Organisatorisch deel

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB) Deelproces 15. Organisatorisch deel Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB) Deelproces 15 Organisatorisch deel Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek Facilitaire Ondersteuning (FO)

Gemeentelijk Draaiboek Facilitaire Ondersteuning (FO) Gemeentelijk Draaiboek Facilitaire Ondersteuning (FO) Versie FO/2007 Datum: 25 juni 2007 Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 3 juli 2007 P.S.M. Perriëns Secretaris. R.A.L. Severijns Burgemeester

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Organisatorisch deel. Geestelijke zorg Deelproces 24b

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Organisatorisch deel. Geestelijke zorg Deelproces 24b Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Organisatorisch deel Geestelijke zorg Deelproces 24b Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2008 Inhoudsopgave organisatorisch

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek Toegankelijk en Begaanbaar maken Deelproces 20

Gemeentelijk Draaiboek Toegankelijk en Begaanbaar maken Deelproces 20 Gemeentelijk Draaiboek Toegankelijk en Begaanbaar maken Deelproces 20 Versie 20/2007 Datum: 18 juni 2007 Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 3 juli 2007 P.S.M. Perriëns Secretaris R.A.L. Severijns

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek Geestelijke zorg. Deelproces 24b. Versie 24b/2007 Datum: 19 juni 2007

Gemeentelijk Draaiboek Geestelijke zorg. Deelproces 24b. Versie 24b/2007 Datum: 19 juni 2007 Gemeentelijk Draaiboek Geestelijke zorg Deelproces 24b Versie 24b/2007 Datum: 19 juni 2007 Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 3 juli 2007 P.S.M. Perriëns Secretaris R.A.L. Severijns Burgemeester

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek Ontruimen en Evacueren Deelproces 5

Gemeentelijk Draaiboek Ontruimen en Evacueren Deelproces 5 DEELPLAN ONTRUIMEN EN EVACUEREN Gemeentelijk Draaiboek Ontruimen en Evacueren Deelproces 5 Versie 05/2007 Datum: 22 juni 2007 Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 3 juli 2007 P.S.M. Perriëns

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Toegankelijk en begaanbaar maken Deelproces 20. Organisatorisch deel

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Toegankelijk en begaanbaar maken Deelproces 20. Organisatorisch deel Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Toegankelijk en begaanbaar maken Deelproces 20 Organisatorisch deel Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Ontruimen en evacueren Deelproces 5. Organisatorisch deel

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Ontruimen en evacueren Deelproces 5. Organisatorisch deel Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Ontruimen en evacueren Deelproces 5 Organisatorisch deel Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2008 Inhoudsopgave organisatorisch

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Centrale Registratie Afhandeling Schaden (CRAS) Deelproces 25. Organisatorisch deel

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Centrale Registratie Afhandeling Schaden (CRAS) Deelproces 25. Organisatorisch deel Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Centrale Registratie Afhandeling Schaden (CRAS) Deelproces 25 Organisatorisch deel Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december

Nadere informatie

Draaiboek. Deelproces BackOffice Informatie en Ondersteuning

Draaiboek. Deelproces BackOffice Informatie en Ondersteuning Draaiboek Deelproces BackOffice Informatie en Ondersteuning Dit draaiboek is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op : 29-3-2013 Dit draaiboek is voor het laatst herzien op : 10-12-2013 Dit draaiboek

Nadere informatie

B1 - Basisplan en hoofdprocessen Inleiding en leeswijzer

B1 - Basisplan en hoofdprocessen Inleiding en leeswijzer B1 - Basisplan en hoofdprocessen B1 0 Inleiding en leeswijzer Inleiding In het basisplan ligt het accent op de bestuurlijke, organisatorische en coördinerende elementen bij het bestrijden van een ramp

Nadere informatie

Functies en teams in de rampenbestrijding

Functies en teams in de rampenbestrijding B Functies en teams in de rampenbestrijding De burgemeester - De burgemeester heeft de eindverantwoordelijkheid voor en de algehele leiding bij het bestrijden van incidenten in de eigen gemeente; - De

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Organisatorisch deel. Verslaglegging Deelproces 29

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Organisatorisch deel. Verslaglegging Deelproces 29 Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Organisatorisch deel Verslaglegging Deelproces 29 Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2008 Inhoudsopgave organisatorisch

Nadere informatie

Draaiboek. Deelproces Facilitaire Ondersteuning

Draaiboek. Deelproces Facilitaire Ondersteuning Draaiboek Deelproces Facilitaire Ondersteuning Dit draaiboek is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op : 29-03-2013 Dit draaiboek is voor het laatst herzien op : 10-12-2013 Dit draaiboek is geldig tot

Nadere informatie

1 De coördinatie van de inzet

1 De coördinatie van de inzet 1 De coördinatie van de inzet Zodra zich een incident voordoet of dreigt voor te doen, wordt de rampenbestrijdingsorganisatie via het proces van opschaling opgebouwd. Opschalen kan worden gedefinieerd

Nadere informatie

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2-0 Overzicht Samenvatting In dit deel is de Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings- Procedure (GRIP) Noord-Holland Noord

Nadere informatie

December Deelproces Verslaglegging en archivering

December Deelproces Verslaglegging en archivering December 2006 Deelproces Verslaglegging en archivering Deelproces verslaglegging en archivering December 2006 Inhoudsopgave 1 Algemeen...2 2 Verslaglegging en dossiervorming...2 2.1 Doel...2 2.2 Doelgroep...2

Nadere informatie

in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure

in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant 2011 Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure Someren Son en Breugel Valkenswaard Veldhoven Waalre Helmond Laarbeek Nuenen

Nadere informatie

Raads informatiebrief (Bestuurlijke pijler)

Raads informatiebrief (Bestuurlijke pijler) gemeente Eindhoven Raadsnummer og.rzoso.ooz Inboeknummer osbstoooo3 Classificatienummer Do ssiernummer 439.102 2I december 2004 Raads informatiebrief (Bestuurlijke pijler) Betreft vaststelling van het

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Niveaus in de incident- en crisismanagementorganisatie... 1 1.1 Operationeel niveau...

Nadere informatie

B6-3 Deelplan Registratie

B6-3 Deelplan Registratie B6-3 Deelplan Registratie B6-3.0 Inleiding en inhoudsopgave Inleiding Bij elk incident en elke ramp, waarbij grotere aantallen personen zijn betrokken, zal snel gevraagd worden naar de identiteit van de

Nadere informatie

GRIP-teams en kernbezetting

GRIP-teams en kernbezetting GR P Wat is GRIP? GRIP is de afkorting van Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure en staat voor: het snel en multidisciplinair organiseren van de juiste mensen en middelen die nodig

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP)

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Inleiding Een goede coördinatie tussen betrokken hulpdiensten is bij de bestrijding van complexe incidenten van groot belang. Het model voor

Nadere informatie

Beschrijving operationeel proces politie Ontruimen en evacueren

Beschrijving operationeel proces politie Ontruimen en evacueren Beschrijving operationeel proces politie Ontruimen en evacueren December 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Doel... 2 3. Doelgroep... 2 4. Kritische proceselementen... 2 5. Uitvoering: activiteiten

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Organisatorisch deel. Opvang en verzorging Deelproces 14

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Organisatorisch deel. Opvang en verzorging Deelproces 14 Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Organisatorisch deel Opvang en verzorging Deelproces 14 Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2008 Inhoudsopgave organisatorisch

Nadere informatie

Draaiboek. Deelproces CRIB (incl. Verwanteninformatie)

Draaiboek. Deelproces CRIB (incl. Verwanteninformatie) Draaiboek Deelproces CRIB (incl. Verwanteninformatie) Dit draaiboek is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op :29-3-2013 Dit draaiboek is voor het laatst herzien op : Dit draaiboek is geldig tot en met

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

Toelichting Rampenplan

Toelichting Rampenplan Toelichting Rampenplan De gemeente Stein heeft tot taak rampen te voorkomen en te bestrijden. Hoe de gemeente Stein dit denkt te doen staat beschreven in het Rampenplan gemeente Stein 2007. Het rampenplan

Nadere informatie

Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant. Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg

Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant. Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg Colofon Opdrachtgever dhr. H.A.M. Arkesteijn Auteur(s) mw. D. Aarts dhr. B.M.J. Peute Versie geschiedenis: Versiedatum Veranderingen

Nadere informatie

Introductie rampenplan Overzicht

Introductie rampenplan Overzicht Introductie rampenplan Overzicht Inleiding Dit deel vormt een introductie op het rampenplan. Inhoud Dit deel behandelt de volgende onderwerpen: Onderwerp Voorwoord en leeswijzer Onderdelen rampenplan:

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Inhoudsopgave Grip op hulpverlening 4 Routinefase 6 GRIP 1 8 GRIP 2 12 GRIP 3 18 GRIP 4 24 Gebruikte afkortingen 30 4 Grip op hulpverlening Dit boekje bevat de samenvatting

Nadere informatie

A 2015 N 51 PUBLICATIEBLAD

A 2015 N 51 PUBLICATIEBLAD A 2015 N 51 PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT van de 4 de augustus 2015, no. 15/2524, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Landsverordening rampenbestrijding D e G o u v e r n e u r v a

Nadere informatie

Bijlagenboek. Processen Bevolkingszorg

Bijlagenboek. Processen Bevolkingszorg Bijlagenboek Processen Bevolkingszorg Dit bijlagenboek is voor het laatst herzien op : 10-12-2013 Colofon Format: Bureau Bevolkingszorg Actualisatie: Bureau Bevolkingszorg Versie geschiedenis: Versiedatum

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inhoud: 1. Doelstelling pag. 3 2. Realisatie pag. 4 3. Begrippen pag. 5 4. Verantwoordelijkheid pag. 6 5. Pastorale verzorger pag. 7 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek Voorlichting Deelproces 3

Gemeentelijk Draaiboek Voorlichting Deelproces 3 Gemeentelijk Draaiboek Voorlichting Deelproces 3 Versie 03/2007 Datum: 25 juni 2007 Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 3 juli 2007 P.S.M. Perriëns Secretaris. R.A.L. Severijns Burgemeester

Nadere informatie

mei 2008 ERO VGWM Gezondheid Veiligheid Welzijn VGWM A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert!

mei 2008 ERO VGWM Gezondheid Veiligheid Welzijn VGWM A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert! mei 2008 VGWM A WAY OF LIVING Veiligheid Gezondheid Welzijn Milieu VGWM Standaards voor professionals, wees alert! Werk veilig of werk niet Het werken op een locatie is niet altijd zonder risico s. Theoretisch

Nadere informatie

Draaiboek. Deelproces CRAS

Draaiboek. Deelproces CRAS Draaiboek Deelproces CRAS Dit draaiboek is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op : 29-3-2013 Dit draaiboek is voor het laatst herzien op : Dit draaiboek is geldig tot en met : Verantwoordelijke sector

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Organisatorisch deel. Voorlichting Deelproces 3

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Organisatorisch deel. Voorlichting Deelproces 3 Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Organisatorisch deel Voorlichting Deelproces 3 Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2008 Inhoudsopgave organisatorisch

Nadere informatie

Rampenplan gemeente Heerhugowaard. Inhoudsopgave

Rampenplan gemeente Heerhugowaard. Inhoudsopgave Rampenplan gemeente Heerhugowaard Inhoudsopgave Vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders op 08-07-2008 0. Inhoudsopgave Inhoud Dit document bevat de volgende onderwerpen. DEEL A RAMPENPLAN:

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement u. Functie officier van dienst Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub u Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Toelichting RADAR. Pagina 1 van 8

Toelichting RADAR. Pagina 1 van 8 Toelichting RADAR Inleiding De ambitie van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is dat eind 2009 de (organisatie van de) rampenbestrijding en crisisbeheersing op orde moet zijn

Nadere informatie

GRIP Zeeland. Veiligheidsregio Zeeland. Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure. (afgeleid van het landelijke referentiekader GRIP)

GRIP Zeeland. Veiligheidsregio Zeeland. Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure. (afgeleid van het landelijke referentiekader GRIP) Veiligheidsregio Zeeland Vijf V s van Veiligheid Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure GRIP Zeeland (afgeleid van het landelijke referentiekader GRIP) Voorkomen Wij signaleren risico

Nadere informatie

Beschrijving Incident- en crisismanagementorganen Drenthe/Assen

Beschrijving Incident- en crisismanagementorganen Drenthe/Assen Beschrijving Incident- en crisismanagementorganen Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave: Inleiding... 2 1 Motorkapoverleg (MKO)... 2 2 Commando Plaats Incident (CoPI)... 2 2.1 Taken... 3 2.2 Bemensing...

Nadere informatie

Draaiboek. Deelproces Verslaglegging

Draaiboek. Deelproces Verslaglegging Draaiboek Deelproces Verslaglegging Dit draaiboek is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op : 29-3-2013 Dit draaiboek is voor het laatst herzien op : 10-12-2013 Dit draaiboek is geldig tot en met : Verantwoordelijke

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inho ud: 1. Doelstelling pag. 4 2. Realisatie pag. 5 3. Begrippen pag. 6 4. Verantwoordelijkheid pag. 7 5. Pastorale verzorger pag. 8 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK

Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK Risico- en crisisbeheersing Brandweer Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GMK) Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK Wie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSBELEID RAMPENBESTRIJDING GEMEENTE SMALLINGERLAND. Het is niet te hopen dát er een ramp gebeurt in onze gemeente of ergens anders.

VEILIGHEIDSBELEID RAMPENBESTRIJDING GEMEENTE SMALLINGERLAND. Het is niet te hopen dát er een ramp gebeurt in onze gemeente of ergens anders. VEILIGHEIDSBELEID EN RAMPENBESTRIJDING GEMEENTE SMALLINGERLAND Het is niet te hopen dát er een ramp gebeurt in onze gemeente of ergens anders. We kunnen met z'n allen wel proberen onveilige situaties te

Nadere informatie

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR54284_1 1 juni 2016 Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding De raad van de gemeente Leek; gelet op: - artikel 1, tweede lid, artikel 12

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Limburg-Noord

Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Limburg-Noord 2011 2012 Colofon Multidisciplinaire werkgroep Regionaal Crisisplan Regionaal Crisisplan 2011-2012 Versie: 0.9 Vaststellingsdata: Algemeen bestuur 18-11-2011 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen...4 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

B & W-nota. Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem

B & W-nota. Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem B & W-nota Portefeuille mr. J.J.H. Pop Auteur P. Abma Telefoon 023 5114489 E-mail: pabma@haarlem.nl PD/Veiligheid/2005/547

Nadere informatie

Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek

Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek Reader bij e-learning basiskennis SIS Redactie: Sjan Martens 3 Foto omslag SIS is ingezet bij het kraanongeval

Nadere informatie

Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders

Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders Gecoördineerde afstemming communicatie bij sociale calamiteiten Inleiding Sinds de transitie van WMO-voorzieningen en jeugdzorg is de gemeente verantwoordelijk

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk Al jaren is het de dagelijkse praktijk om bij grote, complexe incidenten op te schalen binnen de GRIP-structuur. Deze structuur beschrijft in vier fasen de organisatie

Nadere informatie

Rampenplan Gemeente Assen 2007 Deel IX: Deelproces Verslaglegging en archivering

Rampenplan Gemeente Assen 2007 Deel IX: Deelproces Verslaglegging en archivering Rampenplan Gemeente Assen 2007 Deel IX: Deelproces Verslaglegging en archivering Rampenplan Gemeente Assen 2007 versie 9 mei 2007 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 2 2 Verslaglegging en dossiervorming... 2

Nadere informatie

Rampenplan van de gemeente Deel I Organisatie voor de bestrijding van rampen en zware ongevallen

Rampenplan van de gemeente Deel I Organisatie voor de bestrijding van rampen en zware ongevallen Rampenplan van de gemeente Deel I Organisatie voor de bestrijding van rampen en zware ongevallen 10 maart 2005 1 Versie 3.5 Inhoudsopgave Deel I: Organisatie voor de bestrijding van rampen en zware ongevallen...4

Nadere informatie

Documentbeheer Vastgesteld door Datum Datum laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke

Documentbeheer Vastgesteld door Datum Datum laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke Documentbeheer Vastgesteld door laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke AB 6 juli 2009 7 september 2009 Pagina 2 van 29 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...3 1. Algemeen...4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Doel

Nadere informatie

Rampenplan gemeente Heerhugowaard

Rampenplan gemeente Heerhugowaard Rampenplan gemeente Heerhugowaard (OPENBAAR) C2 3 Draaiboek CRIB Vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders op 08-07-2008 0. Inleiding en leeswijzer C2 3 Draaiboek CRIB Inleiding Het draaiboek

Nadere informatie

GEMEENTE VALKEN SWAARD

GEMEENTE VALKEN SWAARD GEMEENTE VALKEN SWAARD Postbus 10100 aan de leden van de raad van de gemeente Valkenswaard (040) 208 34 44 (040) 204 58 90 Kenmerk: Onderwerp: Behandeld door. Bijlage: Datum: 10uit07530 brand 21 juli 2010

Nadere informatie

Rampenplan Vastgesteld door het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe d.d. 11 augustus 2009

Rampenplan Vastgesteld door het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe d.d. 11 augustus 2009 Rampenplan Vastgesteld door het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe d.d. 11 augustus 2009 Inhoudsopgave DEEL 1: Organisatie rampenbestrijding Inleiding... 5 Karakter en doel

Nadere informatie

Lokale eenheden. Lokale eenheden. burenhulp. 100 centrale. OVD opschaling. Gouverneur

Lokale eenheden. Lokale eenheden. burenhulp. 100 centrale. OVD opschaling. Gouverneur BIJLAGE 1 BIJSTAND BRANDWEER Lokaal incident Lokale eenheden succesvol Bestrijding gevolgen eenheden Lokale eenheden burenhulp Lokale eenheden Extra bijstand Massale ontplooiing GMZ Middelburg 100 centrale

Nadere informatie

Draaiboek Zwaar weer Gemeente Rijssen-Holten Vastgesteld door B&W op: 12 november 2002

Draaiboek Zwaar weer Gemeente Rijssen-Holten Vastgesteld door B&W op: 12 november 2002 Draaiboek Zwaar weer Gemeente Rijssen-Holten Vastgesteld door B&W op: 12 november 2002 Wijzigingen Datum Aard van de wijziging Paraaf 27 april 2004 - RAC vervangen door meldkamer Twente - Regionale Brandweer

Nadere informatie

1 Organisatiestructuur opschaling

1 Organisatiestructuur opschaling Deel B Hoofdstuk 1 Organisatiestructuur opschaling 1 Organisatiestructuur opschaling 1.1 Inleiding Bij een ongeval met mogelijk verstrekkende gevolgen zullen veel activiteiten tegelijkertijd moeten plaatsvinden.

Nadere informatie

PLAN CRISISMANAGEMENT

PLAN CRISISMANAGEMENT PLAN CRISISMANAGEMENT Rampenplan van de gemeente Tilburg Vastgesteld door het college op 19 juli 2005 Productie: Informatie: Gemeente Tilburg, Concernstaf, afdeling Bestuursadvisering Johan Geijsels, bestuursadviseur

Nadere informatie

Geestelijke Hulp bij Ongevallen en Rampen (GVOR)

Geestelijke Hulp bij Ongevallen en Rampen (GVOR) Procesplan Geestelijke Hulp bij Ongevallen en Rampen oktober 2008 Regio Groningen Geestelijke Hulp bij Ongevallen en Rampen (GVOR) Regio Groningen Procesplan GVOR Bureau GHOR Groningen In samenwerking

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure (GRIP) ZEELAND. (afgeleid van de uniforme landelijke GRIP)

Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure (GRIP) ZEELAND. (afgeleid van de uniforme landelijke GRIP) Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure (GRIP) ZEELAND (afgeleid van de uniforme landelijke GRIP) Opsteller : Werkgroep Multidisciplinaire Planvorming Goedkeuring Revisienr. Datum Omschrijving

Nadere informatie

Oplegvel. Onderwerp Regionaal convenant Opvang en Verzorging met het Nederlandse Rode Kruis B&W:

Oplegvel. Onderwerp Regionaal convenant Opvang en Verzorging met het Nederlandse Rode Kruis B&W: Oplegvel Onderwerp Regionaal convenant Opvang en Verzorging met het Nederlandse Rode Kruis Portefeuille mr. B. B. Schneiders Auteur drs. G.E. Sterken Telefoon 5113837 E-mail: gesterken@haarlem.nl VVH/VHR

Nadere informatie

Documentbeheer Vastgesteld door Datum Datum laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke

Documentbeheer Vastgesteld door Datum Datum laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke Documentbeheer Vastgesteld door laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke AB 6 juli 2009 7 september 2009 Pagina 2 van 23 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen...4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Doel... 4 1.3 Doelgroep...

Nadere informatie

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD 2012 Inhoudsopgave Inleiding...2 Bedrijfsprocessen...2 Regionaal Beleidsteam...6 Gemeentelijk Beleidsteam...10 Regionaal Operationeel Team...12

Nadere informatie

Verbindingsdienst Fryslân

Verbindingsdienst Fryslân Verbindingsdienst Fryslân De verbindingsdienst is een van de twee ondersteunende diensten binnen productgroep Grootschalige Hulpverlening. De verbindingsdienst is ondersteunend aan: De 4 accounts van Productgroep

Nadere informatie

Rol van de veiligheidsregio bij terrorismegevolgbestrijding. Paul Verlaan, Directeur Veiligheidsregio Brabant-Noord/ Brandweer Brabant-Noord

Rol van de veiligheidsregio bij terrorismegevolgbestrijding. Paul Verlaan, Directeur Veiligheidsregio Brabant-Noord/ Brandweer Brabant-Noord Rol van de veiligheidsregio bij terrorismegevolgbestrijding Paul Verlaan, Directeur Veiligheidsregio Brabant-Noord/ Brandweer Brabant-Noord Inhoud Veiligheidsregio algemeen Rol van de veiligheidsregio

Nadere informatie

December 2006. Overzicht organisaties en diensten mogelijk betrokken bij de rampenbestrijding

December 2006. Overzicht organisaties en diensten mogelijk betrokken bij de rampenbestrijding December 2006 Overzicht organisaties en diensten mogelijk betrokken bij de rampenbestrijding Overzicht betrokken diensten en organisaties Op basis van artikel 3, lid 5, onderdeel b van de Wet Rampen en

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Communicatietoolkit Verwantencontact

Communicatietoolkit Verwantencontact Communicatietoolkit Verwantencontact 088 269 00 00 Inhoud 1. Standaard berichten voor website en Twitter 2. Website Verwantencontact en animatie 3. Q en A voor burgers 4. Informatie over Verwantencontact

Nadere informatie

gemeentelijk rampenplan Noord- en Midden-Limburgse gemeenten

gemeentelijk rampenplan Noord- en Midden-Limburgse gemeenten Rampenplan van de gemeente Roermond Versiebeheer datum paraaf AOV vastgesteld door B&W op: Juli 2005 1 e wijziging: Juli 2007 2 e wijziging: Januari 2008 3 e wijziging Juli 2009 4 e wijziging 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Evaluatieverslag Hoogwater Maas december 2002/januari 2003

Evaluatieverslag Hoogwater Maas december 2002/januari 2003 Evaluatieverslag Hoogwater Maas december 2002/januari 2003 De hoogwaterperiode december 2002/januari 2003 is gestart op 30 december 2002 met de eerste melding door de RAC en is geëindigd op 5 januari 2003

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Nr. 420 14 december 2015 Organisatiebesluit Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek

Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek Reader bij e-learning basiskennis SIS Projectgroep SIS Redactie: Sjan Martens Foto omslag In Amsterdam zijn op

Nadere informatie

Programma. Even voorstellen. Beeldvorming. De Calamiteiten coördinator VRGZ

Programma. Even voorstellen. Beeldvorming. De Calamiteiten coördinator VRGZ Programma Even voorstellen Beeldvorming De Calamiteiten coördinator VRGZ Even voorstellen Beeldvorming Gemeenschappelijke meldkamer Gelderland-Zuid Brandweer Meldkamer Ambulance Politie Calamiteiten coördinator

Nadere informatie

PROCESDEELPLAN NR. 18 RAMPENPLAN ZEELAND GEMEENTE X. Psychosociale hulpverlening

PROCESDEELPLAN NR. 18 RAMPENPLAN ZEELAND GEMEENTE X. Psychosociale hulpverlening PROCESDEELPLAN NR. 18 RAMPENPLAN ZEELAND GEMEENTE X Psychosociale hulpverlening INHOUDSOPGAVE 2 Hoofdstuk 1 Procesplan psychosociale hulpverlening Doelstelling 1.1 Inleiding 4 1.2 Doelstelling - 1.3 Doelgroep

Nadere informatie

December 2006. Begrippen- en afkortingenlijst

December 2006. Begrippen- en afkortingenlijst December 2006 Begrippen- en afkortingenlijst Begrippenlijst Aanvalsplan Plan dat specifieke gegevens bevat over een locatie ten behoeve van een veilig en doelmatig optreden van een hulpverleningsdienst,

Nadere informatie

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen Toetsingskader en positiebepalingssystematiek (definitieve versie) Inhoudsopgave Inleiding. Verdeling in oordeel, hoofdonderwerpen, onderwerpen, hoofd- en subaspecten. Banden voor positiebepaling. Prestatieniveaus.

Nadere informatie

Bevolkingszorg. De weg naar een regionale organisatie

Bevolkingszorg. De weg naar een regionale organisatie Bevolkingszorg De weg naar een regionale organisatie 1 1. Inleiding In de 2 e helft van 2011 is het project Ontwikkeling Bevolkingszorg opgestart. Met dit project wordt beoogd dat de sectie Bevolkingszorg

Nadere informatie

GR Pop crisissituaties

GR Pop crisissituaties GR Pop crisissituaties De spil in crisisbeheersing Slagvaardig Tijdens een ramp of crisis moeten de inwoners van Fryslân kunnen rekenen op professionele hulp verleners, die snel paraat staan en weten wat

Nadere informatie

Spelregels Systeemtest Keten 2014 versie 0.2

Spelregels Systeemtest Keten 2014 versie 0.2 Spelregels Systeemtest Keten 2014 versie 0.2 Onverwachte simulatie van een calamiteit In de periode van 1 tot en met 14 december 2014 wordt op een onaangekondigd tijdstip buiten kantooruren (kan dus ook

Nadere informatie

Versie 14-05-2009 1/6

Versie 14-05-2009 1/6 Versie 14-05-2009 1/6 Draaiboek : 11 Titel: Draaiboekcoördinator: Ontruimen en evacueren Gerrit Kok Doelstelling: Bij crises kunnen zich dermate grote risico's voor de veiligheid van mens en dier in de

Nadere informatie

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004 No: 5.4/260204 Onderwerp: Verordening brandveiligheid en hulpverlening De Raad van de gemeente Noordenveld; - gelet op artikel 1, tweede lid, en artikel 12 van de brandweerwet 1985 - gelet op artikel 8,

Nadere informatie

Crisismanagement Groningen. Basismodule

Crisismanagement Groningen. Basismodule Crisismanagement Groningen Basismodule Doel van de module Kennismaken met crisismanagement Groningen Inzicht krijgen in rollen en taken Beeld krijgen bij samenwerken in de crisis-organisatie Programma

Nadere informatie

Beschrijving van de organisatie, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Beschrijving van de organisatie, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Beschrijving van de organisatie, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. 1 Inhoud Processen per kolom / hulpdienst Netcentrisch werken GRIP-opschaling

Nadere informatie

Crisis besluit vorming / GRIP

Crisis besluit vorming / GRIP Crisis besluit vorming / GRIP Deze app beschrijft de crisisbesluitvormings structuur (GRIP-procedure) gezien vanuit standpunt OvD-P en SGBO/Actiecentrum politie. Bronnen: Infopunt Veiligheid/IFV Reacties

Nadere informatie

Aan Regiegroep 17.02.2014. Aan Veiligheidsdirectie 27.02.2014. Goedkeuring Dagelijks bestuur 26.03.2014. Vaststelling Algemeen Bestuur 09.04.

Aan Regiegroep 17.02.2014. Aan Veiligheidsdirectie 27.02.2014. Goedkeuring Dagelijks bestuur 26.03.2014. Vaststelling Algemeen Bestuur 09.04. Voorstel CONCEPT AGP 12 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 9 april 2014 Bijlage : 1 Steller : Ruud Huveneers Onderwerp : Continuïteitsplan sleutelfunctionarissen hoofdstructuur Algemene toelichting De Veiligheidsregio

Nadere informatie

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden d.d. 12 november 2009 Agendapunt BG.2A Onderdeel AB Regionale Brandweer en GHOR Titel

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden d.d. 12 november 2009 Agendapunt BG.2A Onderdeel AB Regionale Brandweer en GHOR Titel BG.2A Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden Bijlagen 5 d.d. 12 november 2009 Agendapunt BG.2A Onderdeel AB Regionale Brandweer en GHOR Titel Gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Nadere informatie

Fase 1: Alarmeren. Stap 1. Stap 2. Stap 3. Actie. Toelichting. Betrokken partijen. Betrokken partijen. Actie. Toelichting. Betrokken partijen

Fase 1: Alarmeren. Stap 1. Stap 2. Stap 3. Actie. Toelichting. Betrokken partijen. Betrokken partijen. Actie. Toelichting. Betrokken partijen Draaiboek Brand 2016 Het Draaiboek Brand is onderdeel van het Protocol Grootschalige calamiteiten van het Verbond van Verzekeraars. In het draaiboek is beschreven hoe de coördinatie vanuit de branche Brand

Nadere informatie

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Crisismodel GHOR Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Status Definitief Besluit Raad DPG d.d. 26 april 2013 Beheer PGVN

Nadere informatie

Alle activiteiten zijn op maat te maken in overleg met de opdrachtgever. Ook kunt u activiteiten combineren.

Alle activiteiten zijn op maat te maken in overleg met de opdrachtgever. Ook kunt u activiteiten combineren. Introduceren en in gebruik nemen Regionaal Crisisplan: Wij zijn gespecialiseerd in de rampenbestrijding en crisisbeheersing en uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het Regionaal CrisisPlan

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gemeentelijk Rampenplan

Inhoudsopgave Gemeentelijk Rampenplan Inhoudsopgave Gemeentelijk Rampenplan Inleiding, blz. Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Rampenplan, blz. Risico-inventarisatie en analyse, blz. Bestuurlijke en operationele coördinatie;

Nadere informatie

B6 1 Deelplan Opvang en Verzorging

B6 1 Deelplan Opvang en Verzorging B6 1 Deelplan Opvang en Verzorging B6-1.0 Inleiding en leeswijzer Inleiding Om een goede voorbereiding op de rampenbestrijding te garanderen schrijft de Wet rampen en zware ongevallen voor dat iedere gemeente

Nadere informatie

Partijen: Het Röpcke-Zweers ziekenhuis, hierna te noemen 'het ziekenhuis', vertegenwoordigd door mevr. P. Terwijn, lid Raad van Bestuur,

Partijen: Het Röpcke-Zweers ziekenhuis, hierna te noemen 'het ziekenhuis', vertegenwoordigd door mevr. P. Terwijn, lid Raad van Bestuur, Overeenkomst tussen Veiligheidsregio IJsselland en de Saxenburgh Groep, Röpcke-Zweers Ziekenhuis, over de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen, rampen en crises Partijen: Het Röpcke-Zweers ziekenhuis,

Nadere informatie

Sheets over SIS basisset voor presentaties

Sheets over SIS basisset voor presentaties Sheets over SIS basisset voor presentaties Bestemd voor regionale SIS-coördinatoren en andere experts die een selectie van de sheets kunnen gebruiken voor eigen presentaties Sjan Martens 16 juni 2016 Algemeen

Nadere informatie