Gemeentelijk Draaiboek Toegankelijk en Begaanbaar maken Deelproces 20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeentelijk Draaiboek Toegankelijk en Begaanbaar maken Deelproces 20"

Transcriptie

1 Gemeentelijk Draaiboek Toegankelijk en Begaanbaar maken Deelproces 20 Versie 20/2007 Datum: 18 juni 2007 Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 3 juli 2007 P.S.M. Perriëns Secretaris R.A.L. Severijns Burgemeester

2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING Uitgangspunten Doelstelling Doelgroep Relatie met andere processen Relatie andere diensten ORGANISATIE Lokale team Toegankelijk en Begaanbaar maken Regionale team Toegankelijk en Begaanbaar maken Taken team Toegankelijk en Begaanbaar maken Alarmering Bijstand en opschaling Aanspreekpunt binnen gemeente voor COPI en OT Locatie actiecentrum Toegankelijk en Begaanbaar maken Paraatheidskoffer Nazorg PROCESBESCHRIJVING Procesverantwoordelijke Proces Organisatie Aandachtspunten BIJLAGEN... 9 Bijlage 1. Werkinstructies... 9 Bijlage 2. Inhoud paraatheidskoffer Bijlage 3. Verzendlijst Toegankelijke en begaanbaar maken versie 18juni

3 1. INLEIDING 1.1. Uitgangspunten Dit draaiboek Toegankelijk en Begaanbaar maken is een onderdeel van het gemeentelijk Rampenplan. Indien zich in de gemeente een calamiteit, een zwaar ongeval of ramp voordoet kan het proces Toegankelijk en Begaanbaar maken opgestart worden. De activiteiten die behoren tot dit proces worden uitgevoerd volgens de regels van dit deelplan met bijlagen Doelstelling Het proces Toegankelijk en Begaanbaar maken heeft tot doel: het zorgdragen voor goede aan- en afvoerwegen naar en van het rampterrein, door hinderlijke blokkades weg te nemen. Het kan hier gaan om blokkades, die belemmerend werken ten aanzien van de bron- en effectbestrijding, de uitvoering van het verkeerscirculatieplan, een ontruiming of een evacuatie. Een ander doel van het proces Toegankelijk en Begaanbaar maken is het veiligstellen van de bovenen ondergrondse infrastructuur en het onder controle brengen van risico s ten aanzien van het rioolstelsel Doelgroep Bij de hulpverlening betrokken organisaties Relatie met andere processen Algemeen Proces1 Proces28 Proces 29 Specifiek Proces 2 Proces 3 Proces 6 Proces 7 Proces 13 Alarmering Nazorg Medewerkers van het actiecentrum Toegankelijk en Begaanbaar maken kunnen geconfronteerd worden met traumatische ervaringen tijdens hun werk. De voorzitter van het actiecentrum dient hier alert op te zijn en in overleg met de procesverantwoordelijke te bepalen of medewerkers op tijd vervangen dienen te worden of dat hen (slachtoffer)hulp geboden dient te worden. Verslaglegging Bron- en effectbestrijding Toegankelijk/begaanbaar maken is een belangrijke voorwaarde voor de toegankelijkheid van het rampterrein voor de betrokken hulpverleningsdiensten Voorlichting Naast de voorlichting aan de bevolking en pers zal aandacht besteed moeten worden aan de voorlichting van de eigen medewerkers. Afzetten/afschermen Dit proces betreft het afzetten van wegen en/of het afschermen van terreinen en objecten teneinde ongestoorde ongeval/ rampenbestrijdingsactiviteiten te kunnen laten plaatsvinden. Verkeer regelen Het doel van verkeer regelen is, in het kader van de rampenbestrijding, het voorkomen en/of oplossen van verkeersopstoppingen of -stremmingen in het algemeen en het voorkomen van stagnatie in de hulpverlening in het bijzonder. Geneeskundige hulpverlening Toegankelijk/begaanbaar maken is een belangrijke voorwaarde voor de toegankelijkheid van het rampterrein voor de betrokken hulpverleningsdiensten Toegankelijk en Begaanbaar Maken versie 18 juni

4 1.5. Relatie andere diensten Eventueel inschakelen Terreineigenaren, Particuliere bedrijven (aannemers), Reiniging, Militaire eenheden. De dienst bouwen en wonen, Milieudienst. De veterinair inspecteur van de volksgezondheid voor het doen afvoeren van kadavers. Infrastructuur: Gasunie, NRE, Essent, Brabant Water, KPN, UPC en de Waterschap de Dommel. Taken andere disciplines Regionale Politie Afzetten en afschermen Verkeer regelen Vrijhouden en/of maken van de routes waarlangs materieel van aannemers het terrein van het incident aangevoerd wordt. Regionale GHOR Geen taken. Toegankelijk en Begaanbaar Maken versie 18 juni

5 2. ORGANISATIE 2.1. Lokale team Toegankelijk en Begaanbaar maken Om de werkzaamheden van het proces Toegankelijk en Begaanbaar maken uit te kunnen voeren is er een lokaal team Toegankelijk en Begaanbaar maken samengesteld. Het lokale team Toegankelijk en Begaanbaar maken wordt gevormd door medewerkers van de afdeling Omgeving binnen- en buitendienst. Het team Toegankelijk en Begaanbaar maken bestaat uit een procesverantwoordelijke, hoofd actiecentrum en medewerkers. De bereikbaarheid van het lokale team Toegankelijk en Begaanbaar maken is geregeld in het draaiboek Alarmering Regionale team Toegankelijk en Begaanbaar maken Binnen de regio Zuid-Oost Noord-Brabant functioneren voor diverse processen regionale teams. Voor het proces Toegankelijke en Begaanbaar maken is een dergelijk team nog niet geformeerd. Indien een dergelijk team geformeerd gaat worden zal dit regionale team Toegankelijk en Begaanbaar maken worden gevormd door medewerkers van de regiogemeenten. Bij een lokaal ongeval of ramp kunnen de regiogemeenten om bijstand worden gevraagd. Vanaf Grip 2 zal vanuit het Operationeel Team (OT) een regionale coördinatie plaatsvinden van het proces Toegankelijk en Begaanbaar maken Taken team Toegankelijk en Begaanbaar maken De taken van de procesverantwoordelijke, het hoofd actiecentrum, en medewerkers toegankelijk en begaanbaar maken zijn beschreven op instructiekaarten. Deze zijn opgenomen in bijlage 1. In de paraatheidskoffer bevinden zich geplastificeerde instructiekaarten. De taken en werkzaamheden van het actiecentrum Toegankelijk en Begaanbaar maken bestaan in hoofdlijnen uit: 1. Opruimen van obstakels 2. Het afvoeren van puin. 3. Het onder controle brengen van risico s 4. Inhuren van derden 5. Het leveren en plaatsen van afzetmateriaal. Ad 1. Opruimen van obstakels Het opruimen van obstakels bestaat uit: het ontsluiten van toegangswegen het verwijderen van verkeersgeleiding Indien de reguliere wegafsluitingen niet door de parate diensten (politie, brandweer of GHOR) zelf kunnen worden weggenomen zal dat door of vanwege de afdeling Beheer en Ruimte worden gedaan. Ad 2. Afvoeren van puin Het afvoeren van puin naar een daarvoor bestemde plaats. Eventueel hiervoor braakliggende terreinen beschikbaar stellen. Indien justitieel onderzoek noodzakelijk is, tijdelijk een depot aanleggen. Samenwerking met de brandweer kan noodzakelijk zijn omdat deze belast is met het bevrijden van slachtoffers onder puin. Ad 3. Het onder controle brengen van risico s Het in overleg met de brandweer onder controle brengen en het regelen van de bestrijding van risico's voor het rioleringsnet, verbonden aan het vrijkomen van schadelijke en/of explosieve gassen, dampen, vloeistoffen of vaste stoffen. De samenwerking met de brandweer is nodig omdat deze primair belast is met de veiligheid op het rampterrein en de bestrijding van ongevallen met gevaarlijke stoffen. Ad 4. Inhuren van derden Het voorbereiden van het inhuren van diensten door derden op civieltechnisch terrein, het operationaliseren daarvan en het houden van toezicht op de aan hen opgedragen werkzaamheden. Het is nood- Toegankelijk en Begaanbaar Maken versie 18 juni

6 zakelijk dat er een goede registratie wordt bijgehouden ten behoeve van werk- en wachttijden m.b.t. verrekeningen; evaluatie van de uitgevoerde taak. Vaste onderdelen van de registratie zijn: tijd van alarmering en opkomst eenheden materieel en mensen geven opdrachten aan aannemers omschrijving van de uitgevoerde activiteiten en het verloop van de actie Alarmering De feitelijke alarmering van het actiecentrum Toegankelijk en Begaanbaar maken geschiedt door middel van de communicator (belcomputer). In het draaiboek Alarmering is aangegeven wie geautoriseerd is om het lokale team Toegankelijk en Begaanbaar maken te alarmeren en de wijze waarop dat gebeurt. Via het OT, sectie gemeenten kan om bijstand vanuit de regiogemeenten gevraagd worden Bijstand en opschaling Indien er onvoldoende medewerkers beschikbaar zijn om adequaat uitvoering te geven aan het proces kan er een beroep worden gedaan op medewerkers van andere afdelingen uit de gemeente en buurgemeenten. Indien organisatorische ondersteuning nodig is kan hulp worden ingeroepen van de teams in de buurgemeenten. Dit omdat er nog geen regionaal team Toegankelijk en Begaanbaar maken geformeerd is binnen de regio Zuidoost Brabant. Medewerkers die bijstand verlenen melden zich in het gemeentehuis bij het actiecentrum Toegankelijk en Begaanbaar maken en krijgen door het hoofd actiecentrum een taak toegewezen Aanspreekpunt binnen gemeente voor COPI en OT Bij een GRIP 1 is de gemeentelijke ambtenaar rampenbestrijding in eerste instantie aanspreekpunt voor de staffunctionaris gemeente in het COPI. Indien er een actiecentrum Gemeente Bergeijk wordt ingericht zal het hoofd daarvan gaan fungeren als aanspreekpunt. Het actiecentrum Gemeente Bergeijk bestaat uit alle procesverantwoordelijken (of de door hen aangewezen personen) en één procesverantwoordelijke wordt aangewezen als hoofd. Vanaf een GRIP 2 situatie is het hoofd van het actiecentrum Gemeente Bergeijk aanspreekpunt voor de staffunctionaris gemeente in het OT Locatie actiecentrum Toegankelijk en Begaanbaar maken Het actiecentrum Toegankelijk en Begaanbaar maken is ondergebracht in het gemeentehuis van Oirschot, kamer 1.15, Deken Frankenstraat 3 te Oirschot. Telefoonnummer De reservelocatie van het gemeentelijk actiecentrum Toegankelijk en Begaanbaar maken is gevestigd in de accommodatie Gemeentewerken, Herder Pasmansdreef 11 te Oirschot. Telefoonnummer Verslaglegging Voor de verantwoording en de evaluatie van het proces is het noodzakelijk dat alle deelnemers, werkzaamheden en genomen besluiten worden bijgehouden. Voor de benodigde formulieren wordt verwezen naar proces 29 het gemeentelijk draaiboek Verslaglegging. Het gaat om de logboekformulieren, presentielijsten en de situatierapporten Paraatheidskoffer Het lokale en het regionale team Toegankelijk en Begaanbaar Maken kunnen gebruikmaken van de middelen uit de eigen paraatheidskoffer. Deze koffer is aanwezig in kamer 1.38 van het gemeentehuis in Oirschot. De koffer is uitgerust met de volgende middelen: - kantoorartikelen; - Specifieke middelen; - Procesgerelateerde middelen; - Algemene middelen. De inhoud van de paraatheidskoffer is beschreven in bijlage 2 Toegankelijk en Begaanbaar Maken versie 18 juni

7 2.10. Nazorg Het proces Nazorg kan onderdeel uitmaken van dit proces. Voor de procesbeschrijving en organisatie van het proces Nazorg wordt verwezen naar het gemeentelijk draaiboek Nazorg (proces 28). Toegankelijk en Begaanbaar Maken versie 18 juni

8 3. PROCESBESCHRIJVING 3.1. Procesverantwoordelijke Het proces Toegankelijk en Begaanbaar maken valt onder verantwoordelijkheid van het hoofd van de afdeling Omgeving. De procesverantwoordelijke benoemt het hoofd van het actiecentrum Toegankelijk en Begaanbaar maken. De procesverantwoordelijke Toegankelijk en Begaanbaar maken is verantwoordelijk voor de inhoud en uitvoering van dit draaiboek. De ambtenaar rampenbestrijding is belast met de afstemming en uniformiteit tussen de verschillende processen en draaiboeken Proces Dit draaiboek is een organisatieplan voor het actiecentrum Toegankelijk en Begaanbaar maken. Met de uitvoering van het actiecentrum is het gemeentelijk team Toegankelijk en Begaanbaar maken belast. Belangrijkste activiteiten tijdens de uitvoering van dit proces zijn - in kaart brengen infrastructuur/rampterrein; - opstellen van een plan voor het toegankelijk maken; - operationele informatievoorziening; - toegankelijkheid/opruimen binnen het rampterrein; - toegankelijkheid/opruimen buiten het rampterrein; - voorkomen/beperken van instortingsgevaar; - bergen en opslaan van goederen van vitaal belang of grote cultuurhistorische waarde; - voorlichting; - evaluatie toegankelijkheid/begaanbaar maken, opruimen. Hoewel voor de uitvoering van dit proces voornamelijk gebruik gemaakt wordt van gemeentelijke diensten en particuliere bedrijven, ligt de coördinatie van het proces bij de brandweer. De coördinatie door de brandweer vloeit voort uit de verantwoordelijkheid voor het primaire proces van de bron en effectbestrijding. Voor de uitvoering van het proces wordt gebruik gemaakt van materieel van de brandweer, gemeente, provincie, van particulieren (aannemers en grondverzetbedrijven) en eventueel Defensie. Toegankelijk en Begaanbaar Maken versie 18 juni

9 3.3. Organisatie Grip 3 of 4: GBT/RBT (Burgemeester danwel coördinerend burgemeester) Grip 0: CTPI (OvD B,G of P) Grip 1: CoPI (Staffunctionaris gemeenten) Grip 2,3,of 4: OT (Staffunctionaris gemeenten) Gemeente Oirschot (Ambtenaar rampenbestrijding) Actiecentrum gemeente Oirschot (Hoofd actiecentrum) Actiecentrum Toegankelijk en Begaanbaar Maken (Hoofd actiecentrum) Medewerkers actiecentrum TGBM Om de werkzaamheden van het actiecentrum Toegankelijk en Begaanbaar maken uit te kunnen voeren is er een lokaal team samengesteld. Dit team wordt gevormd door medewerkers van de afdeling Omgeving. Het hoofd van het actiecentrum Toegankelijk en Begaanbaar maken is verantwoordelijk voor het operationeel maken van het actiecentrum. Zodra het actiecentrum operationeel is geeft hij dat door aan het hoofd actiecentrum gemeente. Voorts bepaalt hij de taken binnen het actiecentrum en informeert/adviseert hij het hoofd actiecentrum gemeente Aandachtspunten Het begaanbaar maken en/of houden van wegen van en naar het rampterrein waaronder begrepen het eventueel aanleggen van noodvoorzieningen. Het eventueel aanleggen van een tijdelijk depot voor puin in geval justitieel onderzoek nodig is. Het regelen van afzettingsmiddelen. Het in overleg met de brandweer onder controle brengen en het regelen van de bestrijding van risico's voor het rioleringsnet, verbonden aan het vrijkomen van schadelijke en/of explosieve gassen, dampen, vloeistoffen of vaste stoffen. Zonodig hulp inroepen van derden (aannemers) die op diverse terreinen personen en materieel beschikbaar kunnen stellen. Adviseren van de brandweer over instortingsgevaar van woningen en andere gebouwen (door bijvoorbeeld bouwkundige expertise van Bouw- en Woningtoezicht). Toegankelijk en Begaanbaar Maken versie 18 juni

10 4. BIJLAGEN Bijlage 1. Werkinstructies Werkinstructie procesverantwoordelijke Toegankelijk en Begaanbaar maken 1. Is verantwoordelijk voor het proces Toegankelijk en Begaanbaar maken in de voorbereidende fase. 2 Zorgt er voor dat mensen opgeleid en geoefend zijn voor het proces Toegankelijk en Begaanbaar maken. 3 Onderhoudt netwerken met externe relaties (Aannemers, grondwerkers, loonwerkers, rioleringsbedrijven etc) Toegankelijk en Begaanbaar Maken versie 18 juni

11 Werkinstructie Hoofd Actiecentrum Toegankelijk en Begaanbaar maken 1. Meldt zich bij het hoofd actiecentrum Gemeente Oirschot zodra het actiecentrum operationeel is; 2. Draagt zorg voor het opstarten, het inrichten en het in bedrijf houden van het actiecentrum Toegankelijk en Begaanbaar maken 3. Coördineert de totale uitvoering van het takenpakket van het actiecentrum Toegankelijk en Begaanbaar maken; 4. Zorgt dat alle verbindingsmiddelen in het actiecentrum goed functioneren; 5. Geeft leiding aan het actiecentrum Toegankelijk en Begaanbaar maken; 6. Voert opdrachten van het hoofd actiecentrum gemeente Oirschot uit; 7. Vertaalt opdrachten van het hoofd actiecentrum gemeente Oirschot in opdrachten en instructies voor de overige leden van het actiecentrum; 8. Ziet toe op de verslaglegging van alle activiteiten en het gebruik van het logboek; 9. Rapporteert aan het hoofd actiecentrum gemeente Oirschot. 10. Organiseert werkschema s inclusief afspraken over opvolging en beschikbaarheid bij langdurige inzet; 11. Vraagt via het hoofd actiecentrum gemeente Oirschot catering aan. 12. Brengt het hoofd actiecentrum gemeente Oirschot op de hoogte bij eventuele bijstandsaanvragen voor extra personeel of externe deskundigheid (bijvoorbeeld aannemers); 13. Bewaakt een goede samenwerking in het actiecentrum met de externe relaties; 14. Stemt uitvoeringszaken van werkzaamheden af met het hoofd actiecentrum gemeente Oirschot; Toegankelijk en Begaanbaar Maken versie 18 juni

12 Werkinstructie medewerkers Toegankelijk en Begaanbaar maken 1. Is verantwoordelijk voor werkzaamheden met betrekking tot het begaanbaar houden van wegen: - Het plegen van noodherstel; - Het verwijderen van obstakels; - Het assisteren van de brandweer bij het schoonmaken (opruimen olie, chemicaliën). 2. Is verantwoordelijk voor alle werkzaamheden met betrekking tot het afvoeren van puin 3. Is verantwoordelijk voor de werkzaamheden met betrekking tot het afrasteren van terreinen en wegen. 4. Is verantwoordelijk voor alle werkzaamheden met betrekking tot verkeersomleidingen, te weten: - Het ontsluiten van toegangswegen; - Het plaatsen en verwijderen van routeborden en andere signaleringen; - Het tijdelijk geschikt maken van doorgangsroutes. 5. Is verantwoordelijk voor alle werkzaamheden met betrekking tot de waterhuishouding, dit houdt o.a. in: - het nemen van maatregelen tegen dreigende overstromingen; - het bestrijden van wateroverlast/overstromingen. 6. Is aanspreekpunt voor het hoofd actiecentrum. 7. Informeert het hoofd actiecentrum over de werkzaamheden. 8. Houdt een logboek bij voor de eigen activiteiten. 9. Verzamelen van zoveel mogelijk gegevens over riolen, ondergrondse en bovengrondse infrastructuur, alsmede tekeningen van de gebouwen, op het rampterrein en in de directe omgeving daarvan. Dit geldt ook voor het beschikbaar hebben van gewenst kaartmateriaal. Toegankelijk en Begaanbaar Maken versie 18 juni

13 Bijlage 2. Inhoud paraatheidskoffer Kantoorartikelen Aantal Bijzonderheden Paraatheidskoffer 1 Inzetbak, klein 4 Inzetbak, groot 2 Badges t.b.v. naam -- Karton t.b.v. badges -- Balpen, rood 10 Balpen, blauw 10 Balpen, zwart 10 USB-stick 2 Gum 1 Kopieeretiketten 10 Correctieroller 1 Liniaal 1 Magic tape, inclusief houder 1 Memoblaadjes, 655, 654, Nietmachine 1 Nietjes 1 Ontnieter 1 Paperclips, klein 1 Paperclips, groot 1 Perforator 1 Plakband 1 Plakstift 1 Potloden, HB 1 Punaises 1 Puntenslijper 1 Schaar 1 A5 schrijfblok, gelinieerd 3 Markeerstiften, set geel, groen, roze, blauw en 2 oranje Viltstift, edding 3000, rood 2 Viltstift, edding 3000, zwart 2 Viltstift, edding 3000, blauw 2 Viltstift, edding 3000, groen 2 Specifieke middelen Aantal Bijzonderheden Petjes 10 In de paraatheidskoffer II Vestjes 10 In de paraatheidskoffer II Registratieformulieren 3 boekjes Toegankelijk en Begaanbaar Maken versie 18 juni

14 Procesgerelateerde middelen Aantal Bijzonderheden Ringband, 2 rings 1 In de paraatheidskoffer II Deelplan Alarmering 1 In de ringband Deelplan Verslaglegging 1 In de ringband Deelplan Nazorg 1 In de ringband Deelplan Toegankelijk en begaanbaar maken 1 In de ringband Instructiekaarten 1 In de ringband Presentielijst 5 In de ringband Logboekformulieren 20 In de ringband Berichtenrapport 20 In de ringband Lijst van sleutelhouders 1 In de ringband Ontvangstlijst sleutels 1 In de ringband Plattegrond van gemeente en omgeving.. In de paraatheidskoffer Tekeningen rioleringen.. In de paraatheidskoffer Tekeningen oppervlaktewateren en sloten.. In de paraatheidskoffer Tekeningen braakliggende, openbare terreinen.. In de paraatheidskoffer Overzicht van kunstwerken met doorrijhoogten.. In de paraatheidskoffer Algemene middelen Aantal Bijzonderheden Rampenplan 1 In de ringband Plattegrond 2 In de paraatheidskoffer Gemeentegids 1 In de paraatheidskoffer Toegankelijk en Begaanbaar Maken versie 18 juni

15 Bijlage 3. Verzendlijst 1. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Postbus MC s-hertogenbosch 2. Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Brabant Postbus MC s-hertogenbosch 3. De hoofdofficier van Justitie t.a.v. de heer mr. R.W.M. Craemer Postbus CZ s-hertogenbosch 4. Rijkswaterstaat directie Noord-Brabant Postbus MJ s-hertogenbosch 5. Waterschap De Dommel Postbus DA Boxtel 6. Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant (digitaal aanleveren) 7. Bureau CCB regiopolitie (digitaal aanleveren bij 8. Aangrenzende gemeenten en Kempengemeenten: Gemeente Bergeijk Gemeente Bladel Gemeente Eersel Gemeente Reusel de Mierden Gemeente Best Gemeente Boxtel Gemeente Eindhoven Gemeente Hilvarenbeek Gemeente Oisterwijk 9. Intern: Gemeentelijk coördinatiecentrum, GCC Actiecentrum Gemeente Oirschot, GAC Burgemeester Gemeentesecretaris Commandant Brandweer Procesverantwoordelijken Ambtenaar rampenbestrijding Voorlichting Weergave op Intranet Leden lokaal Team Toegankelijk en Begaanbaar maken 10. Paraatheidskoffer 11. Archief Toegankelijk en Begaanbaar Maken versie 18 juni

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Toegankelijk en begaanbaar maken Deelproces 20. Organisatorisch deel

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Toegankelijk en begaanbaar maken Deelproces 20. Organisatorisch deel Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Toegankelijk en begaanbaar maken Deelproces 20 Organisatorisch deel Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek Facilitaire Ondersteuning (FO)

Gemeentelijk Draaiboek Facilitaire Ondersteuning (FO) Gemeentelijk Draaiboek Facilitaire Ondersteuning (FO) Versie FO/2007 Datum: 25 juni 2007 Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 3 juli 2007 P.S.M. Perriëns Secretaris. R.A.L. Severijns Burgemeester

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek Geestelijke zorg. Deelproces 24b. Versie 24b/2007 Datum: 19 juni 2007

Gemeentelijk Draaiboek Geestelijke zorg. Deelproces 24b. Versie 24b/2007 Datum: 19 juni 2007 Gemeentelijk Draaiboek Geestelijke zorg Deelproces 24b Versie 24b/2007 Datum: 19 juni 2007 Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 3 juli 2007 P.S.M. Perriëns Secretaris R.A.L. Severijns Burgemeester

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek Ontruimen en Evacueren Deelproces 5

Gemeentelijk Draaiboek Ontruimen en Evacueren Deelproces 5 DEELPLAN ONTRUIMEN EN EVACUEREN Gemeentelijk Draaiboek Ontruimen en Evacueren Deelproces 5 Versie 05/2007 Datum: 22 juni 2007 Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 3 juli 2007 P.S.M. Perriëns

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB) Deelproces 15. Organisatorisch deel

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB) Deelproces 15. Organisatorisch deel Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB) Deelproces 15 Organisatorisch deel Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Organisatorisch deel. Geestelijke zorg Deelproces 24b

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Organisatorisch deel. Geestelijke zorg Deelproces 24b Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Organisatorisch deel Geestelijke zorg Deelproces 24b Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2008 Inhoudsopgave organisatorisch

Nadere informatie

Draaiboek. Deelproces BackOffice Informatie en Ondersteuning

Draaiboek. Deelproces BackOffice Informatie en Ondersteuning Draaiboek Deelproces BackOffice Informatie en Ondersteuning Dit draaiboek is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op : 29-3-2013 Dit draaiboek is voor het laatst herzien op : 10-12-2013 Dit draaiboek

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB) Deelproces 15

Gemeentelijk Draaiboek Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB) Deelproces 15 Gemeentelijk Draaiboek Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB) Deelproces 15 Versie 15/2007 Datum: 18 juni 2007 Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 3 juli 2007 P.S.M. Perriëns Secretaris

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Ontruimen en evacueren Deelproces 5. Organisatorisch deel

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Ontruimen en evacueren Deelproces 5. Organisatorisch deel Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Ontruimen en evacueren Deelproces 5 Organisatorisch deel Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2008 Inhoudsopgave organisatorisch

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Centrale Registratie Afhandeling Schaden (CRAS) Deelproces 25. Organisatorisch deel

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Centrale Registratie Afhandeling Schaden (CRAS) Deelproces 25. Organisatorisch deel Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Centrale Registratie Afhandeling Schaden (CRAS) Deelproces 25 Organisatorisch deel Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december

Nadere informatie

Draaiboek. Deelproces Facilitaire Ondersteuning

Draaiboek. Deelproces Facilitaire Ondersteuning Draaiboek Deelproces Facilitaire Ondersteuning Dit draaiboek is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op : 29-03-2013 Dit draaiboek is voor het laatst herzien op : 10-12-2013 Dit draaiboek is geldig tot

Nadere informatie

Beschrijving operationeel proces politie Ontruimen en evacueren

Beschrijving operationeel proces politie Ontruimen en evacueren Beschrijving operationeel proces politie Ontruimen en evacueren December 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Doel... 2 3. Doelgroep... 2 4. Kritische proceselementen... 2 5. Uitvoering: activiteiten

Nadere informatie

Functies en teams in de rampenbestrijding

Functies en teams in de rampenbestrijding B Functies en teams in de rampenbestrijding De burgemeester - De burgemeester heeft de eindverantwoordelijkheid voor en de algehele leiding bij het bestrijden van incidenten in de eigen gemeente; - De

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Organisatorisch deel. Verslaglegging Deelproces 29

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Organisatorisch deel. Verslaglegging Deelproces 29 Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Organisatorisch deel Verslaglegging Deelproces 29 Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2008 Inhoudsopgave organisatorisch

Nadere informatie

B1 - Basisplan en hoofdprocessen Inleiding en leeswijzer

B1 - Basisplan en hoofdprocessen Inleiding en leeswijzer B1 - Basisplan en hoofdprocessen B1 0 Inleiding en leeswijzer Inleiding In het basisplan ligt het accent op de bestuurlijke, organisatorische en coördinerende elementen bij het bestrijden van een ramp

Nadere informatie

1 De coördinatie van de inzet

1 De coördinatie van de inzet 1 De coördinatie van de inzet Zodra zich een incident voordoet of dreigt voor te doen, wordt de rampenbestrijdingsorganisatie via het proces van opschaling opgebouwd. Opschalen kan worden gedefinieerd

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Organisatorisch deel. Opvang en verzorging Deelproces 14

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Organisatorisch deel. Opvang en verzorging Deelproces 14 Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Organisatorisch deel Opvang en verzorging Deelproces 14 Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2008 Inhoudsopgave organisatorisch

Nadere informatie

Draaiboek. Deelproces CRAS

Draaiboek. Deelproces CRAS Draaiboek Deelproces CRAS Dit draaiboek is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op : 29-3-2013 Dit draaiboek is voor het laatst herzien op : Dit draaiboek is geldig tot en met : Verantwoordelijke sector

Nadere informatie

Introductie rampenplan Overzicht

Introductie rampenplan Overzicht Introductie rampenplan Overzicht Inleiding Dit deel vormt een introductie op het rampenplan. Inhoud Dit deel behandelt de volgende onderwerpen: Onderwerp Voorwoord en leeswijzer Onderdelen rampenplan:

Nadere informatie

Draaiboek. Deelproces Bouwbeheer

Draaiboek. Deelproces Bouwbeheer Draaiboek Deelproces Bouwbeheer Dit draaiboek is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op : 29-3-2013 Dit draaiboek is voor het laatst herzien op : 10-12-2013 Dit draaiboek is geldig tot en met : Verantwoordelijke

Nadere informatie

Draaiboek. Deelproces CRIB (incl. Verwanteninformatie)

Draaiboek. Deelproces CRIB (incl. Verwanteninformatie) Draaiboek Deelproces CRIB (incl. Verwanteninformatie) Dit draaiboek is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op :29-3-2013 Dit draaiboek is voor het laatst herzien op : Dit draaiboek is geldig tot en met

Nadere informatie

Rampenplan gemeente Heerhugowaard. Inhoudsopgave

Rampenplan gemeente Heerhugowaard. Inhoudsopgave Rampenplan gemeente Heerhugowaard Inhoudsopgave Vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders op 08-07-2008 0. Inhoudsopgave Inhoud Dit document bevat de volgende onderwerpen. DEEL A RAMPENPLAN:

Nadere informatie

December Deelproces Verslaglegging en archivering

December Deelproces Verslaglegging en archivering December 2006 Deelproces Verslaglegging en archivering Deelproces verslaglegging en archivering December 2006 Inhoudsopgave 1 Algemeen...2 2 Verslaglegging en dossiervorming...2 2.1 Doel...2 2.2 Doelgroep...2

Nadere informatie

B6-3 Deelplan Registratie

B6-3 Deelplan Registratie B6-3 Deelplan Registratie B6-3.0 Inleiding en inhoudsopgave Inleiding Bij elk incident en elke ramp, waarbij grotere aantallen personen zijn betrokken, zal snel gevraagd worden naar de identiteit van de

Nadere informatie

Raads informatiebrief (Bestuurlijke pijler)

Raads informatiebrief (Bestuurlijke pijler) gemeente Eindhoven Raadsnummer og.rzoso.ooz Inboeknummer osbstoooo3 Classificatienummer Do ssiernummer 439.102 2I december 2004 Raads informatiebrief (Bestuurlijke pijler) Betreft vaststelling van het

Nadere informatie

Toelichting Rampenplan

Toelichting Rampenplan Toelichting Rampenplan De gemeente Stein heeft tot taak rampen te voorkomen en te bestrijden. Hoe de gemeente Stein dit denkt te doen staat beschreven in het Rampenplan gemeente Stein 2007. Het rampenplan

Nadere informatie

December 2006. Overzicht organisaties en diensten mogelijk betrokken bij de rampenbestrijding

December 2006. Overzicht organisaties en diensten mogelijk betrokken bij de rampenbestrijding December 2006 Overzicht organisaties en diensten mogelijk betrokken bij de rampenbestrijding Overzicht betrokken diensten en organisaties Op basis van artikel 3, lid 5, onderdeel b van de Wet Rampen en

Nadere informatie

in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure

in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant 2011 Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure Someren Son en Breugel Valkenswaard Veldhoven Waalre Helmond Laarbeek Nuenen

Nadere informatie

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2-0 Overzicht Samenvatting In dit deel is de Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings- Procedure (GRIP) Noord-Holland Noord

Nadere informatie

Versie 14-05-2009 1/6

Versie 14-05-2009 1/6 Versie 14-05-2009 1/6 Draaiboek : 11 Titel: Draaiboekcoördinator: Ontruimen en evacueren Gerrit Kok Doelstelling: Bij crises kunnen zich dermate grote risico's voor de veiligheid van mens en dier in de

Nadere informatie

B & W-nota. Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem

B & W-nota. Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem B & W-nota Portefeuille mr. J.J.H. Pop Auteur P. Abma Telefoon 023 5114489 E-mail: pabma@haarlem.nl PD/Veiligheid/2005/547

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Niveaus in de incident- en crisismanagementorganisatie... 1 1.1 Operationeel niveau...

Nadere informatie

Bijlagenboek. Processen Bevolkingszorg

Bijlagenboek. Processen Bevolkingszorg Bijlagenboek Processen Bevolkingszorg Dit bijlagenboek is voor het laatst herzien op : 10-12-2013 Colofon Format: Bureau Bevolkingszorg Actualisatie: Bureau Bevolkingszorg Versie geschiedenis: Versiedatum

Nadere informatie

Draaiboek. Deelproces Verslaglegging

Draaiboek. Deelproces Verslaglegging Draaiboek Deelproces Verslaglegging Dit draaiboek is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op : 29-3-2013 Dit draaiboek is voor het laatst herzien op : 10-12-2013 Dit draaiboek is geldig tot en met : Verantwoordelijke

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP)

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Inleiding Een goede coördinatie tussen betrokken hulpdiensten is bij de bestrijding van complexe incidenten van groot belang. Het model voor

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek Voorlichting Deelproces 3

Gemeentelijk Draaiboek Voorlichting Deelproces 3 Gemeentelijk Draaiboek Voorlichting Deelproces 3 Versie 03/2007 Datum: 25 juni 2007 Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 3 juli 2007 P.S.M. Perriëns Secretaris. R.A.L. Severijns Burgemeester

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement u. Functie officier van dienst Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub u Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

GRIP-teams en kernbezetting

GRIP-teams en kernbezetting GR P Wat is GRIP? GRIP is de afkorting van Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure en staat voor: het snel en multidisciplinair organiseren van de juiste mensen en middelen die nodig

Nadere informatie

Draaiboek Zwaar weer Gemeente Rijssen-Holten Vastgesteld door B&W op: 12 november 2002

Draaiboek Zwaar weer Gemeente Rijssen-Holten Vastgesteld door B&W op: 12 november 2002 Draaiboek Zwaar weer Gemeente Rijssen-Holten Vastgesteld door B&W op: 12 november 2002 Wijzigingen Datum Aard van de wijziging Paraaf 27 april 2004 - RAC vervangen door meldkamer Twente - Regionale Brandweer

Nadere informatie

Rol van de veiligheidsregio bij terrorismegevolgbestrijding. Paul Verlaan, Directeur Veiligheidsregio Brabant-Noord/ Brandweer Brabant-Noord

Rol van de veiligheidsregio bij terrorismegevolgbestrijding. Paul Verlaan, Directeur Veiligheidsregio Brabant-Noord/ Brandweer Brabant-Noord Rol van de veiligheidsregio bij terrorismegevolgbestrijding Paul Verlaan, Directeur Veiligheidsregio Brabant-Noord/ Brandweer Brabant-Noord Inhoud Veiligheidsregio algemeen Rol van de veiligheidsregio

Nadere informatie

B3-2 Deelplan Operationele Ondersteuning

B3-2 Deelplan Operationele Ondersteuning B3-2 Deelplan Operationele Ondersteuning B3-2.0 Inleiding en inhoudsopgave Inleiding Om een goede voorbereiding op de rampenbestrijding te garanderen schrijft de Wet rampen en zware ongevallen voor dat

Nadere informatie

mei 2008 ERO VGWM Gezondheid Veiligheid Welzijn VGWM A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert!

mei 2008 ERO VGWM Gezondheid Veiligheid Welzijn VGWM A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert! mei 2008 VGWM A WAY OF LIVING Veiligheid Gezondheid Welzijn Milieu VGWM Standaards voor professionals, wees alert! Werk veilig of werk niet Het werken op een locatie is niet altijd zonder risico s. Theoretisch

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Limburg-Noord

Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Limburg-Noord 2011 2012 Colofon Multidisciplinaire werkgroep Regionaal Crisisplan Regionaal Crisisplan 2011-2012 Versie: 0.9 Vaststellingsdata: Algemeen bestuur 18-11-2011 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen...4 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inhoud: 1. Doelstelling pag. 3 2. Realisatie pag. 4 3. Begrippen pag. 5 4. Verantwoordelijkheid pag. 6 5. Pastorale verzorger pag. 7 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Organisatorisch deel. Nazorg Deelproces 28

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Organisatorisch deel. Nazorg Deelproces 28 Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Organisatorisch deel Nazorg Deelproces 28 Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2008 Inhoudsopgave organisatorisch deel

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek Nazorg Deelproces 28

Gemeentelijk Draaiboek Nazorg Deelproces 28 Gemeentelijk Draaiboek Nazorg Deelproces 28 Versie 28/2007 Datum: 19 juni 2007 Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 3 juli 2007 P.S.M. Perriëns Secretaris R.A.L. Severijns Burgemeester INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Versie 14-05-2009 1/7

Versie 14-05-2009 1/7 Versie 14-05-2009 1/7 Draaiboek : 12 Titel: Draaiboekcoördinator: Afzetten en afschermen Gerrit Kok Doelstelling: Bij een crisis moet de hulpverlening en de bestrijding van het incident door de betrokken

Nadere informatie

VEILIGHEIDSBELEID RAMPENBESTRIJDING GEMEENTE SMALLINGERLAND. Het is niet te hopen dát er een ramp gebeurt in onze gemeente of ergens anders.

VEILIGHEIDSBELEID RAMPENBESTRIJDING GEMEENTE SMALLINGERLAND. Het is niet te hopen dát er een ramp gebeurt in onze gemeente of ergens anders. VEILIGHEIDSBELEID EN RAMPENBESTRIJDING GEMEENTE SMALLINGERLAND Het is niet te hopen dát er een ramp gebeurt in onze gemeente of ergens anders. We kunnen met z'n allen wel proberen onveilige situaties te

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

Samenvatting wetsvoorstel Veiligheidsregio s

Samenvatting wetsvoorstel Veiligheidsregio s Samenvatting wetsvoorstel Veiligheidsregio s Deze samenvatting is een verkorte en bewerkte versie van de conceptversie van de Wet op de Veiligheidsregio s (werktitel). Het betreft geen interpretatie of

Nadere informatie

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Inhoudsopgave Grip op hulpverlening 4 Routinefase 6 GRIP 1 8 GRIP 2 12 GRIP 3 18 GRIP 4 24 Gebruikte afkortingen 30 4 Grip op hulpverlening Dit boekje bevat de samenvatting

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Verordening brandveiligheid en hulpverlening Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Nr. 420 14 december 2015 Organisatiebesluit Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant. Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg

Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant. Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg Colofon Opdrachtgever dhr. H.A.M. Arkesteijn Auteur(s) mw. D. Aarts dhr. B.M.J. Peute Versie geschiedenis: Versiedatum Veranderingen

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Coevorden Officiële naam regeling Verordening brandveiligheid

Nadere informatie

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004 No: 5.4/260204 Onderwerp: Verordening brandveiligheid en hulpverlening De Raad van de gemeente Noordenveld; - gelet op artikel 1, tweede lid, en artikel 12 van de brandweerwet 1985 - gelet op artikel 8,

Nadere informatie

Rampenplan gemeente Heerhugowaard

Rampenplan gemeente Heerhugowaard Rampenplan gemeente Heerhugowaard (OPENBAAR) C2 3 Draaiboek CRIB Vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders op 08-07-2008 0. Inleiding en leeswijzer C2 3 Draaiboek CRIB Inleiding Het draaiboek

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inho ud: 1. Doelstelling pag. 4 2. Realisatie pag. 5 3. Begrippen pag. 6 4. Verantwoordelijkheid pag. 7 5. Pastorale verzorger pag. 8 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

PLAN CRISISMANAGEMENT

PLAN CRISISMANAGEMENT PLAN CRISISMANAGEMENT Rampenplan van de gemeente Tilburg Vastgesteld door het college op 19 juli 2005 Productie: Informatie: Gemeente Tilburg, Concernstaf, afdeling Bestuursadvisering Johan Geijsels, bestuursadviseur

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Draaiboek. Deelproces Collectieve rouwverwerking (Bijzondere uitvaartzorg)

Draaiboek. Deelproces Collectieve rouwverwerking (Bijzondere uitvaartzorg) Draaiboek Deelproces Collectieve rouwverwerking (Bijzondere uitvaartzorg) Dit draaiboek is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op : 29-3-2013 Dit draaiboek is voor het laatst herzien op : 10-12-2013

Nadere informatie

- het wenselijk is de voorzieningen voor brandveiligheid en hulpverlening in samenhang te treffen,

- het wenselijk is de voorzieningen voor brandveiligheid en hulpverlening in samenhang te treffen, VERORDENING BRANDVEILIGHEID EN HULPVERLENING BRANDWEER PARKSTAD LIMBURG 2005 Het Algemeen Bestuur van Brandweer Parkstad Limburg, gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van Brandweer Parkstad Limburg,

Nadere informatie

Lokale eenheden. Lokale eenheden. burenhulp. 100 centrale. OVD opschaling. Gouverneur

Lokale eenheden. Lokale eenheden. burenhulp. 100 centrale. OVD opschaling. Gouverneur BIJLAGE 1 BIJSTAND BRANDWEER Lokaal incident Lokale eenheden succesvol Bestrijding gevolgen eenheden Lokale eenheden burenhulp Lokale eenheden Extra bijstand Massale ontplooiing GMZ Middelburg 100 centrale

Nadere informatie

GRIP Zeeland. Veiligheidsregio Zeeland. Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure. (afgeleid van het landelijke referentiekader GRIP)

GRIP Zeeland. Veiligheidsregio Zeeland. Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure. (afgeleid van het landelijke referentiekader GRIP) Veiligheidsregio Zeeland Vijf V s van Veiligheid Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure GRIP Zeeland (afgeleid van het landelijke referentiekader GRIP) Voorkomen Wij signaleren risico

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Uitvaartverzorging Deelproces 17. Organisatorisch deel

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Uitvaartverzorging Deelproces 17. Organisatorisch deel Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Uitvaartverzorging Deelproces 17 Organisatorisch deel Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2008 Inhoudsopgave organisatorisch

Nadere informatie

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR54284_1 1 juni 2016 Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding De raad van de gemeente Leek; gelet op: - artikel 1, tweede lid, artikel 12

Nadere informatie

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD 2012 Inhoudsopgave Inleiding...2 Bedrijfsprocessen...2 Regionaal Beleidsteam...6 Gemeentelijk Beleidsteam...10 Regionaal Operationeel Team...12

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek Voorzien in Primaire Levensbehoeften. Deelproces 22. Versie 22/2007 Datum: 22 juni 2007

Gemeentelijk Draaiboek Voorzien in Primaire Levensbehoeften. Deelproces 22. Versie 22/2007 Datum: 22 juni 2007 Gemeentelijk Draaiboek Voorzien in Primaire Levensbehoeften Deelproces 22 Versie 22/2007 Datum: 22 juni 2007 Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 3 juli 2007 P.S.M. Perriëns Secretaris R.A.L.

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Voorzien in primaire levensbehoefte Deelproces 22. Organisatorisch deel

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Voorzien in primaire levensbehoefte Deelproces 22. Organisatorisch deel Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Voorzien in primaire levensbehoefte Deelproces 22 Organisatorisch deel Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

B6 1 Deelplan Opvang en Verzorging

B6 1 Deelplan Opvang en Verzorging B6 1 Deelplan Opvang en Verzorging B6-1.0 Inleiding en leeswijzer Inleiding Om een goede voorbereiding op de rampenbestrijding te garanderen schrijft de Wet rampen en zware ongevallen voor dat iedere gemeente

Nadere informatie

gemeentelijk rampenplan Noord- en Midden-Limburgse gemeenten

gemeentelijk rampenplan Noord- en Midden-Limburgse gemeenten Rampenplan van de gemeente Roermond Versiebeheer datum paraaf AOV vastgesteld door B&W op: Juli 2005 1 e wijziging: Juli 2007 2 e wijziging: Januari 2008 3 e wijziging Juli 2009 4 e wijziging 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN)

VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN) VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN) Inhoud 1. Inleiding... 29 2. Procedure... 29 3. Algemene beschrijving van het evenement... 29 4. Toezicht (beveiligingswerkzaamheden)... 30 5. EHBO... 31 6. Brandveiligheid...

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Organisatorisch deel. Voorlichting Deelproces 3

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Organisatorisch deel. Voorlichting Deelproces 3 Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Organisatorisch deel Voorlichting Deelproces 3 Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2008 Inhoudsopgave organisatorisch

Nadere informatie

Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007

Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 1 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, in vergadering d.d. 28 februari 2007 bijeen; overwegende: 1. dat de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Samenwerken aan Brandveiligheid

Samenwerken aan Brandveiligheid Gemeente Leiderdorp Gemeente Leiderdorp Wie zijn wij als Brandweer Hollands Midden? Wat mag u van ons verwachten en hoe zijn we aan elkaar verbonden? Samenwerken aan Brandveiligheid Missie Brandweer Hollands

Nadere informatie

Rampenplan Gemeente Assen 2007 Deel IX: Deelproces Verslaglegging en archivering

Rampenplan Gemeente Assen 2007 Deel IX: Deelproces Verslaglegging en archivering Rampenplan Gemeente Assen 2007 Deel IX: Deelproces Verslaglegging en archivering Rampenplan Gemeente Assen 2007 versie 9 mei 2007 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 2 2 Verslaglegging en dossiervorming... 2

Nadere informatie

Versie /6

Versie /6 Versie 14-05-2009 1/6 Draaiboek : 13 Titel: Draaiboekcoördinator: Verkeer regelen Gerrit Kok Doelstelling: Wanneer een crisis zich voordoet is het niet ondenkbaar dat de normale gang van het verkeer ingrijpend

Nadere informatie

REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009. Procesmodellen

REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009. Procesmodellen REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009 Het Referentiekader Regionaal Crisisplan 2009 Leeswijzer Begin vorig jaar is het projectteam Regionaal Crisisplan, in opdracht van de Veiligheidskoepels, gestart

Nadere informatie

Verbindende schakel in rampenbestrijding

Verbindende schakel in rampenbestrijding Verbindende schakel in rampenbestrijding en crisisbeheersing 2 Veiligheidsberaad De voorzitters van de 25 veiligheidsregio s vormen samen het Veiligheidsberaad. Dit landelijke overleg is opgericht in februari

Nadere informatie

Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK

Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK Risico- en crisisbeheersing Brandweer Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GMK) Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK Wie

Nadere informatie

Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant: overwegende; dat het voor een goede behartiging van de zorg voor de

Nadere informatie

Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders

Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders Gecoördineerde afstemming communicatie bij sociale calamiteiten Inleiding Sinds de transitie van WMO-voorzieningen en jeugdzorg is de gemeente verantwoordelijk

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Netwerkkaart 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen Voor infectieziekten, zie Bestuurlijke Netwerkkaart infectieziekte

Nadere informatie

Fase 1: Alarmeren. Stap 1. Stap 2. Stap 3. Actie. Toelichting. Betrokken partijen. Betrokken partijen. Actie. Toelichting. Betrokken partijen

Fase 1: Alarmeren. Stap 1. Stap 2. Stap 3. Actie. Toelichting. Betrokken partijen. Betrokken partijen. Actie. Toelichting. Betrokken partijen Draaiboek Brand 2016 Het Draaiboek Brand is onderdeel van het Protocol Grootschalige calamiteiten van het Verbond van Verzekeraars. In het draaiboek is beschreven hoe de coördinatie vanuit de branche Brand

Nadere informatie

Rampenplan van de gemeente Deel I Organisatie voor de bestrijding van rampen en zware ongevallen

Rampenplan van de gemeente Deel I Organisatie voor de bestrijding van rampen en zware ongevallen Rampenplan van de gemeente Deel I Organisatie voor de bestrijding van rampen en zware ongevallen 10 maart 2005 1 Versie 3.5 Inhoudsopgave Deel I: Organisatie voor de bestrijding van rampen en zware ongevallen...4

Nadere informatie

Calamiteitenplan Haven

Calamiteitenplan Haven Voorwoord Voor u ligt het calamiteitenplan van de watersportvereniging Groninger Motorboot Club. De vereniging beheert een haven in Groningen. Eemskanaal NZ 70, 9713 AB Groningen. Doelstelling Het doel

Nadere informatie

Beschrijving Incident- en crisismanagementorganen Drenthe/Assen

Beschrijving Incident- en crisismanagementorganen Drenthe/Assen Beschrijving Incident- en crisismanagementorganen Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave: Inleiding... 2 1 Motorkapoverleg (MKO)... 2 2 Commando Plaats Incident (CoPI)... 2 2.1 Taken... 3 2.2 Bemensing...

Nadere informatie

Toelichting RADAR. Pagina 1 van 8

Toelichting RADAR. Pagina 1 van 8 Toelichting RADAR Inleiding De ambitie van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is dat eind 2009 de (organisatie van de) rampenbestrijding en crisisbeheersing op orde moet zijn

Nadere informatie

Omgevingszorg. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg

Omgevingszorg. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Omgevingszorg Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Omgevingszorg Handboek Bevolkingszorg Deel D Datum: Kenmerk: Auteurs: Werkgroep Regionaal Crisisplan Bevolkingszorg Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

AGENDAPUNT NR: 2008.0.106.306. Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 24 november 2008. Pagina 1 van 12

AGENDAPUNT NR: 2008.0.106.306. Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 24 november 2008. Pagina 1 van 12 AGENDAPUNT NR: 2008.0.106.306 Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 24 november 2008 Pagina 1 van 12 Collegenota Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2008.0.106.306 Datum Zaaknummer 2008-11-01858

Nadere informatie

CONCEPT Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

CONCEPT Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant AB 23-12-2010/Bijlage 5.2.1. CONCEPT Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant: overwegende; dat het voor een

Nadere informatie

BESLUIT BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING 2005

BESLUIT BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING 2005 RIS129203_04-JUL-2005 Gemeente Den Haag Ons kenmerk BRW/2005.34 RIS 129203 BESLUIT BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING 2005 Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op: artikel 1, tweede lid, artikel

Nadere informatie

Nr. 1998/5/6 Sector MI. Exloo, 14 april Onderwerp: Vaststelling Verordening Brandveiligheid en Hulpverlening gemeente Borger-Odoorn

Nr. 1998/5/6 Sector MI. Exloo, 14 april Onderwerp: Vaststelling Verordening Brandveiligheid en Hulpverlening gemeente Borger-Odoorn Nr. 1998/5/6 Sector MI Exloo, 14 april 1998 Onderwerp: Vaststelling Verordening Brandveiligheid en Hulpverlening gemeente Borger-Odoorn OS M c,c? S" / i J Aan de gemeenteraad, ^~- ) De raden van de voormalige

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Elk bedrijf heeft één of meerdere bedrijfshulpverleners nodig. De bedrijfshulpverleners hebben een voorpostfunctie: zij treden op als voorpost van brandweer,

Nadere informatie

MELDING EN ALARMERING

MELDING EN ALARMERING Over deze brochure In deze brochure staan de hoofdlijnen van het Coördinatieplan Rampenbestrijding Waddenzee. Dit plan beschrijft de samenwerking en afstemming die nodig is tussen overheden en hulpdiensten

Nadere informatie

Coördinatieplan Drinkwatervoorziening

Coördinatieplan Drinkwatervoorziening Coördinatieplan Drinkwatervoorziening Colofon Titel : Coördinatieplan Drinkwatervoorziening Subtitel : Auteur(s) : Rene van den Heuvel Project : Multidisciplinaire planvorming Opdrachtgever : Veiligheidsbureau

Nadere informatie

Procedure afzetlint Versie 3.1 d.d. 08 april 2013

Procedure afzetlint Versie 3.1 d.d. 08 april 2013 Procedure afzetlint Versie 3.1 d.d. 08 april 2013 Procedure afzetlint Inhoud Doelstelling 2 Doelgroep 2 Vaststelling en beheer 2 Algemeen 3 Functie 3 Soorten afzetlint 3 A. Rood-Wit 3 B. Rood-Geel-Reflecterend

Nadere informatie

Netto prijslijst kantoorartikelen en computersupplies 2011

Netto prijslijst kantoorartikelen en computersupplies 2011 Art. nummers Omschrijving Verp. Min.afn. Prijs K 32239 Archiefdoos Class'ex A4 pak 25 1 8,75 35239 Archiefdoos Class'ex folio pak 25 1 8,75 5130CB Ballpoint Bic cristal blauw doos 50 1 9,00 5130CV Ballpoint

Nadere informatie