Gemeentelijk Draaiboek Facilitaire Ondersteuning (FO)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeentelijk Draaiboek Facilitaire Ondersteuning (FO)"

Transcriptie

1 Gemeentelijk Draaiboek Facilitaire Ondersteuning (FO) Versie FO/2007 Datum: 25 juni 2007 Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 3 juli 2007 P.S.M. Perriëns Secretaris. R.A.L. Severijns Burgemeester

2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING Uitgangspunten Doelstelling Doelgroep Relatie met andere processen Relatie andere diensten ORGANISATIE Lokale team FO Taken team FO Alarmering Bijstand en opschaling Locatie actiecentrum FO Nazorg PROCESBESCHRIJVING Procesverantwoordelijke Proces Organisatie Operationeel maken actiecentrum FO Aandachtspunten BIJLAGEN... 8 Bijlage 1. Werkinstructies... 8 Bijlage 2. Locatie Gemeentelijk Beleidsteam en Actiecentra gemeentelijke processen Bijlage 3. Inhoud paraatheidskoffer Bijlage 4. Verzendlijst Facilitaire Ondersteuning versie 25 juni

3 1. INLEIDING 1.1. Uitgangspunten Dit draaiboek Facilitaire Ondersteuning (FO) is een onderdeel van het gemeentelijk Rampenplan. Indien zich in de gemeente een calamiteit, een zwaar ongeval of ramp voordoet kan het proces FO opgestart worden. De activiteiten die behoren tot dit proces worden uitgevoerd volgens de regels van dit deelplan met bijlagen Doelstelling Het proces FO heeft tot doel: het op een zo snel en doelmatig mogelijke manier opstarten van de activiteiten die nodig zijn om de uitvoering van het gemeentelijk rampenplan te ondersteunen Doelgroep De verantwoordelijke leidinggevende en medewerkers van de verschillende gemeentelijke processen Relatie met andere processen Algemeen Proces 1 Proces 28 Proces 29 Specifiek Proces 3 Alarmering Voor het opstarten van de verschillende facilitaire processen is tijd nodig. In een vroeg stadium moeten de medewerkers die hiervoor verantwoordelijk zijn gewaarschuwd worden zodat bij het opstarten van de werkzaamheden geen tijd verloren gaat. Nazorg Medewerkers van FO kunnen geconfronteerd worden met traumatische ervaringen tijdens hun werk. Het hoofd van het actiecentrum dient hier alert op te zijn en in overleg met het hoofd actiecentrum gemeente te bepalen of medewerkers op tijd vervangen dienen te worden of dat hen (slachtoffer)hulp geboden dient te worden. Verslaglegging Voor een efficiënte bedrijfsvoering en ter mogelijke verantwoording en evaluatie zal registratie van een aantal essentiële gegevens noodzakelijk zijn. Voorlichting Medewerkers van FO kunnen geconfronteerd worden met berichtgeving naar derden. Om eenduidige informatie te verstrekken zal overleg met actiecentrum Voorlichting noodzakelijk zijn. Naast deze voorlichting zal ook aandacht besteed moeten worden aan de voorlichting van de eigen medewerkers Relatie andere diensten Niet van toepassing. Facilitaire Ondersteuning versie 25 juni

4 2. ORGANISATIE 2.1. Lokale team FO Om de werkzaamheden van het proces FO uit te kunnen voeren is er een lokaal team FO samengesteld. Het lokale team FO wordt gevormd door medewerkers van de afdeling Bedrijfsvoering en Control. Het team FO bestaat uit een procesverantwoordelijke, hoofd actiecentrum FO en medewerkers actiecentrum. De bereikbaarheid van het lokale team FO is geregeld in het draaiboek Alarmering Taken team FO De taken van de procesverantwoordelijke, het hoofd actiecentrum FO en de medewerkers actiecentrum zijn beschreven op instructiekaarten. Deze zijn opgenomen in bijlage 1. In de paraatheidskoffer bevinden zich geplastificeerde instructiekaarten. De taken en werkzaamheden van het actiecentrum FO bestaan in hoofdlijnen uit: 1. Facilitaire dienstverlening. 2. I.C.T. 3. Telecommunicatie. 4. Reprografie. 5. Catering Alarmering De feitelijke alarmering van het actiecentrum FO geschiedt in principe door middel van de Communicator (belcomputer). In het draaiboek Alarmering is aangegeven wie geautoriseerd is om het lokale team FO te alarmeren en de wijze waarop dat gebeurt Bijstand en opschaling Indien er onvoldoende medewerkers beschikbaar zijn om adequaat uitvoering te geven aan het proces kan er een beroep worden gedaan op medewerkers van andere afdelingen uit de gemeente en buurgemeenten. Medewerkers die bijstand verlenen melden zich in het gemeentehuis bij het actiecentrum Facilitaire Ondersteuning en krijgen door het hoofd actiecentrum een taak toegewezen Locatie actiecentrum FO Het actiecentrum Facilitaire Ondersteuning is ondergebracht in het gemeentehuis te Oirschot in kamer 1.41, Deken Frankenstraat 3 te Oirschot. Telefoon Verslaglegging Voor de verantwoording en de evaluatie van het proces is het noodzakelijk dat alle deelnemers, werkzaamheden en genomen besluiten worden bijgehouden. Voor de benodigde formulieren wordt verwezen naar proces 29 het gemeentelijk draaiboek Verslaglegging. Het gaat om de logboekformulieren, presentielijsten en de situatierapporten Paraatheidskoffer Het lokale team FO kan gebruikmaken van de middelen uit de eigen paraatheidskoffer. Deze koffer is aanwezig in het GCC, kamer 1.38 van het gemeentehuis in Oirschot. De koffer is uitgerust met de volgende middelen: kantoorartikelen; Specifieke middelen; Procesgerelateerde middelen; Algemene middelen. De inhoud van de paraatheidskoffer is beschreven in bijlage Nazorg Het proces Nazorg kan onderdeel uitmaken van dit proces. Voor de procesbeschrijving en organisatie van het proces Nazorg wordt verwezen naar het gemeentelijk draaiboek Nazorg (proces 28). Facilitaire Ondersteuning versie 25 juni

5 3. PROCESBESCHRIJVING 3.1. Procesverantwoordelijke Het proces FO valt onder verantwoordelijkheid van het afdelingshoofd Bedrijfsvoering en Control. De procesverantwoordelijke benoemt het hoofd van het actiecentrum FO. De procesverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de inhoud en uitvoering van het draaiboek. De ambtenaar rampenbestrijding is belast met de afstemming en uniformiteit tussen de verschillende processen en draaiboeken Proces Dit draaiboek is een organisatieplan voor het actiecentrum FO. Met de uitvoering van dit plan is het team FO belast. De doelstelling van het team FO: het op een zo snel en doelmatig mogelijke manier opstarten van de activiteiten die nodig zijn om het gemeentelijk rampenplan te ondersteunen. Het opstarten van de diverse facilitaire activiteiten onderscheidt zich in de volgende categorieën: 1. Facilitaire Dienstverlening. Het openstellen, sluiten, bewaken en beveiligen van de gemeentelijke gebouwen. Het bezetten van de receptie. Het verzorgen van opvang en doorverwijzen van leden van het gemeentelijk beleidsteam (GBT). Het bijhouden van het logboek van het actiecentrum FO. Het bijhouden van de presentielijst. Het inrichten van de verschillende ruimten ten behoeve van de rampenbestrijding. Het opzetten van een bode en ordonnansendienst. Het verzorgen van de noodstroomvoorziening bij langdurige stroomuitval. Zie bijlage I.C.T. Draagt er zorg voor dat het netwerk operationeel is en voorzien is van de juiste back-ups. Zorgt voor voldoende ondersteuning voor wat betreft het beschikbaar stellen en installeren van de benodigde automatiseringsapparatuur. Zie bijlage Telecommunicatie. De telefooncentrale wordt in bedrijf gesteld en bemenst. Voorbereidingen worden getroffen voor het instellen van een centraal informatienummer. Dragen zorg voor interne en externe communicatie. Dragen zorg voor de coördinatie van de verschillende communicatiemiddelen. Hierbij moet gedacht worden aan uitbreiding vaste telefonie, uitgifte van mobiele telefoons, het plaatsen en in bedrijf stellen van extra faxen en dergelijke. Zie bijlage Reprografie. De repro wordt opgestart en draagt er zorg voor dat de benodigde apparatuur klaar is voor gebruik. Verder draagt de repro zorg voor vermenigvuldigen van verslagen, persberichten en dergelijke. Zie bijlage Catering. De catering wordt gewaarschuwd om zich voor te bereiden op de verzorging van de medewerkers die langdurig betrokken zijn bij de uitvoering van de deelprocessen. Zie bijlage 1. Facilitaire Ondersteuning versie 25 juni

6 3.3. Organisatie Actiecentrum Facilitaire Ondersteuning Hoofd actiecentrum Cluster ICT (min 1 medewerker) Cluster Facilitaire Dienstverlening (min 1 medewerker) Cluster Bodes / repro (min 1 medewerker) Cluster Telecommunicatie (min 2 medewerkers) Cluster Catering (min 2 medewerkers) Om de werkzaamheden van het actiecentrum FO uit te kunnen voeren is er een team FO samengesteld. Dit team wordt gevormd door medewerkers van de afdeling Bedrijfsvoering en Control. Het actiecentrum FO bestaat uit een cluster I.C.T., een cluster Facilitaire Dienstverlening, een cluster gemeentebodes / repro, een cluster Telecommunicati en een cluster catering. Het hoofd van het actiecentrum FO is verantwoordelijk voor de organisatie en het operationeel maken van de verschillende clusters binnen het actiecentrum. De clusters doen dit aan de hand van de werkinstructies. (Zie bijlage 1). De bezetting van de clusters is vooraf bepaald. Zodra de clusters operationeel zijn geeft het hoofd van het actiecentrum dat door aan het hoofd actiecentrum gemeente. Voorts bepaalt hij / zij de taken binnen het actiecentrum FO en informeert / adviseert hij het hoofd actiecentrum gemeente. Verder informeert het hoofd van het actiecentrum FO de medewerkers over de aard van de ramp, de te nemen maatregelen en de te volgen gedragslijnen. Facilitaire Ondersteuning versie 25 juni

7 3.4. Operationeel maken actiecentrum FO De medewerkers van het actiecentrum FO regelen zelf dat de verschillende processen opgestart worden. Van belang hierbij is: Het bezetten van de vooraf geformeerde clusters die de diverse facilitaire processen moeten opstarten. Bereikbaar zijn via (mobiele)telefoons, fax of andere verbindingsmiddelen. Het voorhanden hebben van de paraatheidskoffer. Zorgen voor legitimatiebewijzen voor de medewerkers FO bij het gemeentehuis. Het melden aan het hoofd dat de verschillende clusters operationeel zijn. Het verzorgen van instructies aan de opgeroepen personen (door het hoofd actiecentrum). Tijdig opschalen bij een te kort aan medewerkers. Relaties met andere processen en diensten. Het verschaffen van informatie aan het hoofd actiecentrum gemeente (door het hoofd actiecentrum) Aandachtspunten Inrichting Bewegwijzering naar de verschillende locaties binnen het gemeentehuis. Toegangscontrole en beveiliging. Telefonische bereikbaarheid. Algehele proces Het op een zo snel en doelmatig mogelijke manier opstarten van de activiteiten die nodig zijn om het gemeentelijk rampenplan te ondersteunen. Personeel: hoeveel personeel, met welke deskundigheid is benodigd, bewaking / beveiliging waar komt personeel vandaan wijze van alarmeren hoe lang is personeel beschikbaar opkomsttijd instructie personeel aflossing / verzorging Materieel: De FO beheert de voorraden die in het gemeentehuis aanwezig zijn. In het kader van een ongestoord bedrijfsvoering zorgt de dienst ervoor dat er in alle gevallen een ruime voorraad aanwezig is. Ten tijde van rampen en / of zware ongevallen kan hierop teruggevallen worden. Verbindingen: De FO is verantwoordelijke voor de vaste en mobiele telefonie binnen het gemeentehuis. Op aanvraag van het hoofd actiecentrum gemeente kunnen verschillende faciliteiten geactiveerd dan wel ingezet worden. Noodstroom en Keukenvoorziening Het gemeentehuis beschikt niet over een permanente noodstroomvoorziening waarmee het gehele gebouw blijvend van stroom kan worden voorzien. Het inhuren van een dieselaggregaat is een optie, dit betekent wel dat er zeer beperkt gewerkt kan worden met elektrische apparatuur. In de kantine kan wel koffie/ thee/ soep worden gezet/ bereid en broodjes worden gesmeerd. Ook is er een magnetron en frituurpan, maar er kunnen geen warme maaltijden worden bereid. Facilitaire Ondersteuning versie 25 juni

8 4. BIJLAGEN Bijlage 1. Werkinstructies Werkinstructie Procesverantwoordelijke 1. Is verantwoordelijk voor het proces Facilitaire Ondersteuning in de voorbereidende fase. 2 Zorgt er voor dat mensen opgeleid en geoefend zijn voor het proces Facilitaire Ondersteuning. 3 Draagt zorg voor de evaluatie van het proces Facilitaire Ondersteuning versie 25 juni

9 Werkinstructie (plv.) Hoofd actiecentrum FO. 1. Heeft de algehele leiding over de clusters ICT, Facilitaire Dienstverlening, Bodes / repro, Telecommunicatie en Catering. 2. Organiseert het inrichten van het actiecentrum FO en informeert het hoofd actiecentrum gemeente dat het proces FO in werking is getreden en operationeel is. 3. Onderhoudt contacten met de diverse clusters. 4. Probeert, aan de hand van ontvangen informatie een inschatting te maken van de duur en de benodigde inzet van het actiecentrum FO. 5. Bepaalt de behoefte aan personeel en voorziet tevens in deze behoefte. 6. Verdeelt het personeel over de verschillende clusters. Vraagt eventueel bijstand via het hoofd actiecentrum gemeente. 7. Regelt de toegangscontrole en de beveiliging van het gemeentehuis. 8. Coördineert de verschillende werkzaamheden binnen het FO. 9. Zorgt voor een goede samenwerking en communicatie met de andere betrokken diensten. 10. Ziet er op toe dat personeel tijdig wordt afgelost en indien nodig aandacht wordt besteed aan nazorg van de medewerkers. 11. Informeert en adviseert het hoofd actiecentrum gemeente mede in verband met het opschalen van het proces FO. 12. Houdt een logboek bij (zie deelproces verslaglegging) Facilitaire Ondersteuning versie 25 juni

10 Werkinstructie medewerkers cluster ICT 1. Wordt ingezet onder leiding van het hoofd actiecentrum FO. 2. Brengt de benodigde voorzieningen aan (pc / telefoons) in de kamer waar het Gemeentelijk Beleid Team / GBT (1.38) en in de kamer waar het Actiecentrum Gemeente Oirschot / GAC (0.67) zit. 3. Verleent ondersteuning op het gebied van automatisering en telecommunicatie 4. Geeft problemen, ongeregeldheden en tekortkomingen door aan het hoofd FO Facilitaire Ondersteuning versie 25 juni

11 Werkinstructie Medewerker Receptie. 1. Wordt ingezet onder leiding van het hoofd actiecentrum FO. 2. Bemensen de receptie. 3. Starten de telefooncentrale op zodat de gemeente bereikbaar is. 4. Verstrekt informatie die is vrijgegeven door het hoofd actiecentrum gemeente (GAC) aan betrokken medewerkers en de inwoners van de gemeente Oirschot. 5. Verwijst leden van het gemeentelijk beleidsteam (GBT) door naar de juiste locaties. 6. Bemenst het centrale informatienummer. 7. Houdt mede toezicht op de toegang van het gemeentehuis. 8. Geeft problemen, ongeregeldheden en tekortkomingen door aan het hoofd actiecentrum FO. Facilitaire Ondersteuning versie 25 juni

12 Werkinstructie Medewerker cluster bodes / repro 1. Wordt ingezet onder leiding van het hoofd actiecentrum FO. 2. Opent en sluit het gemeentelijke gebouw. 3. Organiseert de bewaking en beveiliging in overleg met het hoofd actiecentrum FO. 4. Richt de verschillende ruimten ten behoeve van de rampenbestrijding in. 5. Zet in overleg met het hoofd actiecentrum FO een bode en ordonnansendienst op. 6. Verzorgt de noodstroomvoorziening bij langdurige stroomuitval. 7. Verzorgt verder alle voorkomende werkzaamheden die in hun taakgebied vallen. 8. Geeft problemen, ongeregeldheden en tekortkomingen door aan het hoofd actiecentrum FO. Facilitaire Ondersteuning versie 25 juni

13 Werkinstructie Facilitaire Dienstverlening. 1. Wordt ingezet onder leiding van het hoofd actiecentrum FO. 2. Verzorg voor zover noodzakelijk de uitgifte van mobiele telefoons. 3. Verzorgt aanpassingen op het gebied van de vast telefonie en faxen. 4. Verzorgt verder alle voorkomende werkzaamheden die in hun taakgebied vallen. 5. Geeft problemen, ongeregeldheden en tekortkomingen door aan het hoofd actiecentrum FO. Facilitaire Ondersteuning versie 25 juni

14 Werkinstructie Medewerker catering. 1. Wordt ingezet onder leiding van het hoofd actiecentrum FO. 2. Verzorgt op aangeven van het hoofd actiecentrum de catering voor de leden van de rampenbestrijdingsorganisatie in het gemeentehuis alsmede op de locaties waar onze eigen medewerkers actief zijn. 3. Registreert het aantal verstrekte maaltijden. 4. Verzorgt verder alle voorkomende werkzaamheden die in hun taakgebied vallen. 5. Geeft problemen, ongeregeldheden en tekortkomingen door aan het hoofd actiecentrum FO. Facilitaire Ondersteuning versie 25 juni

15 Bijlage 2. Locaties Gemeentelijke Beleidsteam en Actiecentra Gemeentelijke Processen Naam Kamernummer Telefoonnummer Gemeentelijk Beleidsteam (GBT) Actiecentrum Gemeente Oirschot (GAC) AC CRAS 1.22 en AC CRIB AC Facilitaire Ondersteuning AC Geestelijke Zorg AC Milieuzorg AC Nazorg AC Ontruimen en Evacueren AC Opvang en Verzorging AC Toegankelijk en Begaanbaar Maken AC Uitvaartverzorging AC Verslaglegging AC Voorlichting AC Voorzien in Primaire Levensbehoeften Plattegronden van het gemeentehuis zijn bijgevoegd Kamer 1.38 In deze kamer vergadert het Gemeentelijk Beleids Team (GBT). In deze kamer moeten de volgende zaken klaargezet worden : Flip-over White-bord Telefoons voor de externe partners (Brandweer, Politie, GHOR, Defensie en Hoofdofficier van Justitie) PC Apparatuur voor video conferencing (nog te realiseren) Tv met aansluiting op de kabel en voorzien van een dvd speler (nog te realiseren) Klok Portable radio Naambordjes Paraatheidskoffer Geplastificeerde plattegrond van Oirschot. Kamer 0.67 In deze kamer is het Actiecentrum Gemeente Oirschot gevestigd. In deze ruimte moeten de volgende zaken klaargezet worden: Flip over White-bord Facilitaire Ondersteuning versie 25 juni

16 Bijlage 3. Inhoud paraatheidskoffer Onderdeel Aantal Badges 20 Balpen, blauw 5 Balpen, rood 5 Balpen, zwart 5 Berichtenrapport 20 Deelplan Alarmering 1 Deelplan Facilitaire Ondersteuning 1 Deelplan Nazorg 1 Deelplan Verslaglegging 1 USB sticks 2 Gemeentegids 1 Gum 2 Correctieroller 1 Instructiekaarten 1 Karton t.b.v. badges 20 Kopieeretiketten 10 Liniaal 1 Logboekformulieren 20 Markeerstiften, set van 4 kleuren 1 Memoblaadjes 5 Nietjes 1 Nietmachine 1 Ontnieter 1 Paperclips, groot 1 Paperclips, klein 1 Perforator 1 Plakband 1 Plakstift 1 Plattegrond gemeente 2 Potloden, doosje van 5,HB 1 Presentielijst 10 Punaises 1 Puntenslijper 1 Rampenplan 1 Ringband, 2 rings 1 Schaar 1 Schrijfblok A4, gelinieerd 3 Schrijfblok A5, gelinieerd 3 Vestje met opschrift 5 Viltstift, edding 3000, blauw 1 Viltstift, edding 3000, groen 1 Viltstift, edding 3000, rood 1 Viltstift, edding 3000, zwart 1 Facilitaire Ondersteuning versie 25 juni

17 Bijlage 9. Verzendlijst 1. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Postbus MC s-hertogenbosch 2. Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Brabant Postbus MC s-hertogenbosch 3. De hoofdofficier van Justitie t.a.v. de heer mr. R.W.M. Craemer Postbus CZ s-hertogenbosch 4. Rijkswaterstaat directie Noord-Brabant Postbus MJ s-hertogenbosch 5. Waterschap De Dommel Postbus DA Boxtel 6. Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant (digitaal aanleveren) 7. Bureau CCB regiopolitie (digitaal aanleveren bij 8. Aangrenzende gemeenten en Kempengemeenten: Gemeente Bergeijk Gemeente Bladel Gemeente Eersel Gemeente Reusel de Mierden Gemeente Best Gemeente Boxtel Gemeente Eindhoven Gemeente Hilvarenbeek Gemeente Oisterwijk 9. Intern: Gemeentelijk coördinatiecentrum, GCC Actiecentrum Gemeente Oirschot, GAC Burgemeester Gemeentesecretaris Commandant Brandweer Procesverantwoordelijken Ambtenaar rampenbestrijding Voorlichting Weergave op Intranet Leden lokaal team Facilitaire Ondersteuning 10. Paraatheidskoffer 11. Archief Facilitaire Ondersteuning versie 25 juni

Gemeentelijk Draaiboek Toegankelijk en Begaanbaar maken Deelproces 20

Gemeentelijk Draaiboek Toegankelijk en Begaanbaar maken Deelproces 20 Gemeentelijk Draaiboek Toegankelijk en Begaanbaar maken Deelproces 20 Versie 20/2007 Datum: 18 juni 2007 Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 3 juli 2007 P.S.M. Perriëns Secretaris R.A.L. Severijns

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek Geestelijke zorg. Deelproces 24b. Versie 24b/2007 Datum: 19 juni 2007

Gemeentelijk Draaiboek Geestelijke zorg. Deelproces 24b. Versie 24b/2007 Datum: 19 juni 2007 Gemeentelijk Draaiboek Geestelijke zorg Deelproces 24b Versie 24b/2007 Datum: 19 juni 2007 Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 3 juli 2007 P.S.M. Perriëns Secretaris R.A.L. Severijns Burgemeester

Nadere informatie

Draaiboek. Deelproces Facilitaire Ondersteuning

Draaiboek. Deelproces Facilitaire Ondersteuning Draaiboek Deelproces Facilitaire Ondersteuning Dit draaiboek is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op : 29-03-2013 Dit draaiboek is voor het laatst herzien op : 10-12-2013 Dit draaiboek is geldig tot

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek Ontruimen en Evacueren Deelproces 5

Gemeentelijk Draaiboek Ontruimen en Evacueren Deelproces 5 DEELPLAN ONTRUIMEN EN EVACUEREN Gemeentelijk Draaiboek Ontruimen en Evacueren Deelproces 5 Versie 05/2007 Datum: 22 juni 2007 Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 3 juli 2007 P.S.M. Perriëns

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB) Deelproces 15. Organisatorisch deel

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB) Deelproces 15. Organisatorisch deel Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB) Deelproces 15 Organisatorisch deel Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Organisatorisch deel. Geestelijke zorg Deelproces 24b

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Organisatorisch deel. Geestelijke zorg Deelproces 24b Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Organisatorisch deel Geestelijke zorg Deelproces 24b Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2008 Inhoudsopgave organisatorisch

Nadere informatie

Draaiboek. Deelproces BackOffice Informatie en Ondersteuning

Draaiboek. Deelproces BackOffice Informatie en Ondersteuning Draaiboek Deelproces BackOffice Informatie en Ondersteuning Dit draaiboek is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op : 29-3-2013 Dit draaiboek is voor het laatst herzien op : 10-12-2013 Dit draaiboek

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB) Deelproces 15

Gemeentelijk Draaiboek Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB) Deelproces 15 Gemeentelijk Draaiboek Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB) Deelproces 15 Versie 15/2007 Datum: 18 juni 2007 Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 3 juli 2007 P.S.M. Perriëns Secretaris

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Toegankelijk en begaanbaar maken Deelproces 20. Organisatorisch deel

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Toegankelijk en begaanbaar maken Deelproces 20. Organisatorisch deel Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Toegankelijk en begaanbaar maken Deelproces 20 Organisatorisch deel Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Centrale Registratie Afhandeling Schaden (CRAS) Deelproces 25. Organisatorisch deel

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Centrale Registratie Afhandeling Schaden (CRAS) Deelproces 25. Organisatorisch deel Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Centrale Registratie Afhandeling Schaden (CRAS) Deelproces 25 Organisatorisch deel Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Ontruimen en evacueren Deelproces 5. Organisatorisch deel

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Ontruimen en evacueren Deelproces 5. Organisatorisch deel Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Ontruimen en evacueren Deelproces 5 Organisatorisch deel Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2008 Inhoudsopgave organisatorisch

Nadere informatie

B & W-nota. Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem

B & W-nota. Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem B & W-nota Portefeuille mr. J.J.H. Pop Auteur P. Abma Telefoon 023 5114489 E-mail: pabma@haarlem.nl PD/Veiligheid/2005/547

Nadere informatie

Introductie rampenplan Overzicht

Introductie rampenplan Overzicht Introductie rampenplan Overzicht Inleiding Dit deel vormt een introductie op het rampenplan. Inhoud Dit deel behandelt de volgende onderwerpen: Onderwerp Voorwoord en leeswijzer Onderdelen rampenplan:

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Organisatorisch deel. Opvang en verzorging Deelproces 14

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Organisatorisch deel. Opvang en verzorging Deelproces 14 Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Organisatorisch deel Opvang en verzorging Deelproces 14 Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2008 Inhoudsopgave organisatorisch

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Organisatorisch deel. Verslaglegging Deelproces 29

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Organisatorisch deel. Verslaglegging Deelproces 29 Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Organisatorisch deel Verslaglegging Deelproces 29 Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2008 Inhoudsopgave organisatorisch

Nadere informatie

December Deelproces Verslaglegging en archivering

December Deelproces Verslaglegging en archivering December 2006 Deelproces Verslaglegging en archivering Deelproces verslaglegging en archivering December 2006 Inhoudsopgave 1 Algemeen...2 2 Verslaglegging en dossiervorming...2 2.1 Doel...2 2.2 Doelgroep...2

Nadere informatie

Draaiboek. Deelproces CRAS

Draaiboek. Deelproces CRAS Draaiboek Deelproces CRAS Dit draaiboek is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op : 29-3-2013 Dit draaiboek is voor het laatst herzien op : Dit draaiboek is geldig tot en met : Verantwoordelijke sector

Nadere informatie

Rampenplan gemeente Heerhugowaard. Inhoudsopgave

Rampenplan gemeente Heerhugowaard. Inhoudsopgave Rampenplan gemeente Heerhugowaard Inhoudsopgave Vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders op 08-07-2008 0. Inhoudsopgave Inhoud Dit document bevat de volgende onderwerpen. DEEL A RAMPENPLAN:

Nadere informatie

Raads informatiebrief (Bestuurlijke pijler)

Raads informatiebrief (Bestuurlijke pijler) gemeente Eindhoven Raadsnummer og.rzoso.ooz Inboeknummer osbstoooo3 Classificatienummer Do ssiernummer 439.102 2I december 2004 Raads informatiebrief (Bestuurlijke pijler) Betreft vaststelling van het

Nadere informatie

B6-3 Deelplan Registratie

B6-3 Deelplan Registratie B6-3 Deelplan Registratie B6-3.0 Inleiding en inhoudsopgave Inleiding Bij elk incident en elke ramp, waarbij grotere aantallen personen zijn betrokken, zal snel gevraagd worden naar de identiteit van de

Nadere informatie

Inrichting ruimten: - Beleidsteam (BT); - Managementteam (MT); - Gemeentelijke Actiecentra. - Logistieke ondersteuning

Inrichting ruimten: - Beleidsteam (BT); - Managementteam (MT); - Gemeentelijke Actiecentra. - Logistieke ondersteuning Inrichting ruimten: - Beleidsteam (BT); - Managementteam (MT); - Gemeentelijke Actiecentra - Logistieke ondersteuning December 2006 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 VOORWOORD...FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD.

Nadere informatie

B1 - Basisplan en hoofdprocessen Inleiding en leeswijzer

B1 - Basisplan en hoofdprocessen Inleiding en leeswijzer B1 - Basisplan en hoofdprocessen B1 0 Inleiding en leeswijzer Inleiding In het basisplan ligt het accent op de bestuurlijke, organisatorische en coördinerende elementen bij het bestrijden van een ramp

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inhoud: 1. Doelstelling pag. 3 2. Realisatie pag. 4 3. Begrippen pag. 5 4. Verantwoordelijkheid pag. 6 5. Pastorale verzorger pag. 7 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

GRIP-teams en kernbezetting

GRIP-teams en kernbezetting GR P Wat is GRIP? GRIP is de afkorting van Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure en staat voor: het snel en multidisciplinair organiseren van de juiste mensen en middelen die nodig

Nadere informatie

Functies en teams in de rampenbestrijding

Functies en teams in de rampenbestrijding B Functies en teams in de rampenbestrijding De burgemeester - De burgemeester heeft de eindverantwoordelijkheid voor en de algehele leiding bij het bestrijden van incidenten in de eigen gemeente; - De

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inho ud: 1. Doelstelling pag. 4 2. Realisatie pag. 5 3. Begrippen pag. 6 4. Verantwoordelijkheid pag. 7 5. Pastorale verzorger pag. 8 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

Draaiboek. Deelproces CRIB (incl. Verwanteninformatie)

Draaiboek. Deelproces CRIB (incl. Verwanteninformatie) Draaiboek Deelproces CRIB (incl. Verwanteninformatie) Dit draaiboek is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op :29-3-2013 Dit draaiboek is voor het laatst herzien op : Dit draaiboek is geldig tot en met

Nadere informatie

Draaiboek. Deelproces Verslaglegging

Draaiboek. Deelproces Verslaglegging Draaiboek Deelproces Verslaglegging Dit draaiboek is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op : 29-3-2013 Dit draaiboek is voor het laatst herzien op : 10-12-2013 Dit draaiboek is geldig tot en met : Verantwoordelijke

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP)

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Inleiding Een goede coördinatie tussen betrokken hulpdiensten is bij de bestrijding van complexe incidenten van groot belang. Het model voor

Nadere informatie

Beschrijving operationeel proces politie Ontruimen en evacueren

Beschrijving operationeel proces politie Ontruimen en evacueren Beschrijving operationeel proces politie Ontruimen en evacueren December 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Doel... 2 3. Doelgroep... 2 4. Kritische proceselementen... 2 5. Uitvoering: activiteiten

Nadere informatie

Plan van aanpak Doorontwikkeling Crisismanagementorganisatie

Plan van aanpak Doorontwikkeling Crisismanagementorganisatie Plan van aanpak Doorontwikkeling Crisismanagementorganisatie Versie 1.0 27 maart 2013 Aanleiding Naar aanleiding van Project X is er in opdracht van het MT een interne evaluatie van de eigen crisismanagementorganisatie

Nadere informatie

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2-0 Overzicht Samenvatting In dit deel is de Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings- Procedure (GRIP) Noord-Holland Noord

Nadere informatie

Toelichting RADAR. Pagina 1 van 8

Toelichting RADAR. Pagina 1 van 8 Toelichting RADAR Inleiding De ambitie van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is dat eind 2009 de (organisatie van de) rampenbestrijding en crisisbeheersing op orde moet zijn

Nadere informatie

Toelichting Rampenplan

Toelichting Rampenplan Toelichting Rampenplan De gemeente Stein heeft tot taak rampen te voorkomen en te bestrijden. Hoe de gemeente Stein dit denkt te doen staat beschreven in het Rampenplan gemeente Stein 2007. Het rampenplan

Nadere informatie

in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure

in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant 2011 Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure Someren Son en Breugel Valkenswaard Veldhoven Waalre Helmond Laarbeek Nuenen

Nadere informatie

Draaiboek. Deelproces Bouwbeheer

Draaiboek. Deelproces Bouwbeheer Draaiboek Deelproces Bouwbeheer Dit draaiboek is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op : 29-3-2013 Dit draaiboek is voor het laatst herzien op : 10-12-2013 Dit draaiboek is geldig tot en met : Verantwoordelijke

Nadere informatie

1 De coördinatie van de inzet

1 De coördinatie van de inzet 1 De coördinatie van de inzet Zodra zich een incident voordoet of dreigt voor te doen, wordt de rampenbestrijdingsorganisatie via het proces van opschaling opgebouwd. Opschalen kan worden gedefinieerd

Nadere informatie

Rampenplan Gemeente Assen 2007 Deel IX: Deelproces Verslaglegging en archivering

Rampenplan Gemeente Assen 2007 Deel IX: Deelproces Verslaglegging en archivering Rampenplan Gemeente Assen 2007 Deel IX: Deelproces Verslaglegging en archivering Rampenplan Gemeente Assen 2007 versie 9 mei 2007 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 2 2 Verslaglegging en dossiervorming... 2

Nadere informatie

Normenkader Gemeentelijke Processen

Normenkader Gemeentelijke Processen Normenkader Gemeentelijke Processen Categorieën 1. Organisatie 1.1 Continuïteit gemeentelijke crisisorganisatie 1.2 Gemeentelijk Beleidsteam (Besluit VR, art. 2.1.1 lid f) Normen De gemeentelijke crisisorganisatie

Nadere informatie

Rampenplan gemeente Heerhugowaard

Rampenplan gemeente Heerhugowaard Rampenplan gemeente Heerhugowaard (OPENBAAR) C2 3 Draaiboek CRIB Vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders op 08-07-2008 0. Inleiding en leeswijzer C2 3 Draaiboek CRIB Inleiding Het draaiboek

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek Voorlichting Deelproces 3

Gemeentelijk Draaiboek Voorlichting Deelproces 3 Gemeentelijk Draaiboek Voorlichting Deelproces 3 Versie 03/2007 Datum: 25 juni 2007 Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 3 juli 2007 P.S.M. Perriëns Secretaris. R.A.L. Severijns Burgemeester

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Limburg-Noord

Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Limburg-Noord 2011 2012 Colofon Multidisciplinaire werkgroep Regionaal Crisisplan Regionaal Crisisplan 2011-2012 Versie: 0.9 Vaststellingsdata: Algemeen bestuur 18-11-2011 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen...4 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Bijlagenboek. Processen Bevolkingszorg

Bijlagenboek. Processen Bevolkingszorg Bijlagenboek Processen Bevolkingszorg Dit bijlagenboek is voor het laatst herzien op : 10-12-2013 Colofon Format: Bureau Bevolkingszorg Actualisatie: Bureau Bevolkingszorg Versie geschiedenis: Versiedatum

Nadere informatie

B6 1 Deelplan Opvang en Verzorging

B6 1 Deelplan Opvang en Verzorging B6 1 Deelplan Opvang en Verzorging B6-1.0 Inleiding en leeswijzer Inleiding Om een goede voorbereiding op de rampenbestrijding te garanderen schrijft de Wet rampen en zware ongevallen voor dat iedere gemeente

Nadere informatie

Draaiboek Zwaar weer Gemeente Rijssen-Holten Vastgesteld door B&W op: 12 november 2002

Draaiboek Zwaar weer Gemeente Rijssen-Holten Vastgesteld door B&W op: 12 november 2002 Draaiboek Zwaar weer Gemeente Rijssen-Holten Vastgesteld door B&W op: 12 november 2002 Wijzigingen Datum Aard van de wijziging Paraaf 27 april 2004 - RAC vervangen door meldkamer Twente - Regionale Brandweer

Nadere informatie

GEMEENTE WOUDENBERG DRAAIBOEK 22 VOORZIEN IN PRIMAIRE LEVENSBEHOEFTEN DEEL 3

GEMEENTE WOUDENBERG DRAAIBOEK 22 VOORZIEN IN PRIMAIRE LEVENSBEHOEFTEN DEEL 3 GEMEENTE WOUDENBERG DRAAIBOEK 22 VOORZIEN IN PRIMAIRE LEVENSBEHOEFTEN DEEL 3 Documentbeheer Vastgesteld door College van B&W Datum Datum laatste wijziging November 2007 Paraaf procesverantwoordelijke Simone

Nadere informatie

Documentbeheer Vastgesteld door Datum Datum laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke

Documentbeheer Vastgesteld door Datum Datum laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke Documentbeheer Vastgesteld door laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke AB 6 juli 2009 7 september 2009 Pagina 2 van 23 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen...4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Doel... 4 1.3 Doelgroep...

Nadere informatie

- het wenselijk is de voorzieningen voor brandveiligheid en hulpverlening in samenhang te treffen,

- het wenselijk is de voorzieningen voor brandveiligheid en hulpverlening in samenhang te treffen, VERORDENING BRANDVEILIGHEID EN HULPVERLENING BRANDWEER PARKSTAD LIMBURG 2005 Het Algemeen Bestuur van Brandweer Parkstad Limburg, gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van Brandweer Parkstad Limburg,

Nadere informatie

VEILIGHEIDSBELEID RAMPENBESTRIJDING GEMEENTE SMALLINGERLAND. Het is niet te hopen dát er een ramp gebeurt in onze gemeente of ergens anders.

VEILIGHEIDSBELEID RAMPENBESTRIJDING GEMEENTE SMALLINGERLAND. Het is niet te hopen dát er een ramp gebeurt in onze gemeente of ergens anders. VEILIGHEIDSBELEID EN RAMPENBESTRIJDING GEMEENTE SMALLINGERLAND Het is niet te hopen dát er een ramp gebeurt in onze gemeente of ergens anders. We kunnen met z'n allen wel proberen onveilige situaties te

Nadere informatie

AGENDAPUNT NR: 2008.0.106.306. Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 24 november 2008. Pagina 1 van 12

AGENDAPUNT NR: 2008.0.106.306. Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 24 november 2008. Pagina 1 van 12 AGENDAPUNT NR: 2008.0.106.306 Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 24 november 2008 Pagina 1 van 12 Collegenota Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2008.0.106.306 Datum Zaaknummer 2008-11-01858

Nadere informatie

Rampenplan gemeente Heerhugowaard

Rampenplan gemeente Heerhugowaard Rampenplan gemeente Heerhugowaard (OPENBAAR) C1 Draaiboek Gemeentelijke rampenstaf Vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders op 08-07-2008 C1 Draaiboek Gemeentelijke rampenstaf Inleiding

Nadere informatie

gemeentelijk rampenplan Noord- en Midden-Limburgse gemeenten

gemeentelijk rampenplan Noord- en Midden-Limburgse gemeenten Rampenplan van de gemeente Roermond Versiebeheer datum paraaf AOV vastgesteld door B&W op: Juli 2005 1 e wijziging: Juli 2007 2 e wijziging: Januari 2008 3 e wijziging Juli 2009 4 e wijziging 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Documentbeheer Vastgesteld door Datum Datum laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke

Documentbeheer Vastgesteld door Datum Datum laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke Documentbeheer Vastgesteld door laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke AB 6 juli 2009 7 september 2009 Pagina 2 van 29 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...3 1. Algemeen...4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Doel

Nadere informatie

Stand van zaken Gemeentelijke Crisisbeheersing IJsselstein 2011

Stand van zaken Gemeentelijke Crisisbeheersing IJsselstein 2011 Stand van zaken Gemeentelijke Crisisbeheersing IJsselstein 2011 Goed voorbereid zijn, heb je zelf in de hand Ernout van Gils Beleidsadviseur Veiligheid Beleid en Strategie Datum: 1 december 2011 INHOUD

Nadere informatie

GEMEENTE HAREN. : Verbetering crisismanagenent

GEMEENTE HAREN. : Verbetering crisismanagenent GEMEENTE HAREN Voorstel aan : de gemeenteraad d.d. 19 mei 2003 Behandeling in commissie : Grondgebiedszaken en Algemeen Bestuursbeleid d.d. 7 mei 2003 Nummer : Onderwerp Bijlage(n) : 1 : Verbetering crisismanagenent

Nadere informatie

Beschrijving Incident- en crisismanagementorganen Drenthe/Assen

Beschrijving Incident- en crisismanagementorganen Drenthe/Assen Beschrijving Incident- en crisismanagementorganen Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave: Inleiding... 2 1 Motorkapoverleg (MKO)... 2 2 Commando Plaats Incident (CoPI)... 2 2.1 Taken... 3 2.2 Bemensing...

Nadere informatie

REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009. Procesmodellen

REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009. Procesmodellen REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009 Het Referentiekader Regionaal Crisisplan 2009 Leeswijzer Begin vorig jaar is het projectteam Regionaal Crisisplan, in opdracht van de Veiligheidskoepels, gestart

Nadere informatie

Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant. Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg

Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant. Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg Colofon Opdrachtgever dhr. H.A.M. Arkesteijn Auteur(s) mw. D. Aarts dhr. B.M.J. Peute Versie geschiedenis: Versiedatum Veranderingen

Nadere informatie

Nota van B&W. In deze nota:

Nota van B&W. In deze nota: gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Nota Opleiden en Oefenen voor Crisisbeheersing 2009 Portefeuillehouder drs. Th.L.N. Weterings Collegevergadering 10 maart 2009 Inlichtingen J.J.M. De Schepper

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek Alarmering. Deelproces 1. Vastgesteld door burgemeester en wethouders van Oirschot op 7 juli 2009

Gemeentelijk Draaiboek Alarmering. Deelproces 1. Vastgesteld door burgemeester en wethouders van Oirschot op 7 juli 2009 Gemeentelijk Draaiboek Alarmering Deelproces 1 Versie 5\2009 Datum: 25 juni 2009. Vastgesteld door burgemeester en wethouders van Oirschot op 7 juli 2009 Draaiboek deelproces ALARMERING versie 5-2009/jcs

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant: overwegende; dat het voor een goede behartiging van de zorg voor de

Nadere informatie

December 2006. Overzicht organisaties en diensten mogelijk betrokken bij de rampenbestrijding

December 2006. Overzicht organisaties en diensten mogelijk betrokken bij de rampenbestrijding December 2006 Overzicht organisaties en diensten mogelijk betrokken bij de rampenbestrijding Overzicht betrokken diensten en organisaties Op basis van artikel 3, lid 5, onderdeel b van de Wet Rampen en

Nadere informatie

Documentbeheer Vastgesteld door Datum Datum laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke

Documentbeheer Vastgesteld door Datum Datum laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke Documentbeheer Vastgesteld door laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke AB 6 juli 2009 7 september 2009 Pagina 2 van 16 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen...4 1.1 Inleiding...4 1.2 Doel...4 1.3 Doelgroep...4

Nadere informatie

Basisniveau gemeentelijke processen 2008

Basisniveau gemeentelijke processen 2008 Basisniveau gemeentelijke processen 2008 Resultaten nulmeting basisniveau gemeentelijke processen in Gelderland-Midden COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement Den Haag, 1 oktober 2008 Voor

Nadere informatie

Evaluatieverslag Hoogwater Maas december 2002/januari 2003

Evaluatieverslag Hoogwater Maas december 2002/januari 2003 Evaluatieverslag Hoogwater Maas december 2002/januari 2003 De hoogwaterperiode december 2002/januari 2003 is gestart op 30 december 2002 met de eerste melding door de RAC en is geëindigd op 5 januari 2003

Nadere informatie

Draaiboek. Deelproces Collectieve rouwverwerking (Bijzondere uitvaartzorg)

Draaiboek. Deelproces Collectieve rouwverwerking (Bijzondere uitvaartzorg) Draaiboek Deelproces Collectieve rouwverwerking (Bijzondere uitvaartzorg) Dit draaiboek is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op : 29-3-2013 Dit draaiboek is voor het laatst herzien op : 10-12-2013

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

PLAN CRISISMANAGEMENT

PLAN CRISISMANAGEMENT PLAN CRISISMANAGEMENT Rampenplan van de gemeente Tilburg Vastgesteld door het college op 19 juli 2005 Productie: Informatie: Gemeente Tilburg, Concernstaf, afdeling Bestuursadvisering Johan Geijsels, bestuursadviseur

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Nr. 420 14 december 2015 Organisatiebesluit Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Bijstand geregeld? A. Ja (pop up) Intern Intergemeente lijk Waakvlamover eenkomst Anders namelijk B. Nee

Bijstand geregeld? A. Ja (pop up) Intern Intergemeente lijk Waakvlamover eenkomst Anders namelijk B. Nee A.10 Bijl. 3 Scan Gemeentelijke Processen Leeswijzer De scan gemeentelijke processen vormt onderdeel van het project scan en normenkader gemeentelijke processen. Deze scan vormt de eerste stap op weg naar

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Organisatorisch deel. Nazorg Deelproces 28

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Organisatorisch deel. Nazorg Deelproces 28 Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Organisatorisch deel Nazorg Deelproces 28 Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2008 Inhoudsopgave organisatorisch deel

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

Rampenplan en Rampenbestrijdingsplan

Rampenplan en Rampenbestrijdingsplan Datum Rampenplan en Rampenbestrijdingsplan Door ROC Oost-Nederland is een begin gemaakt om een samenhangend veiligheidsbeleid op te zetten. Het College van Bestuur heeft besloten dat er een 'Raamplan calamiteiten'

Nadere informatie

Oplegvel. Onderwerp Regionaal convenant Opvang en Verzorging met het Nederlandse Rode Kruis B&W:

Oplegvel. Onderwerp Regionaal convenant Opvang en Verzorging met het Nederlandse Rode Kruis B&W: Oplegvel Onderwerp Regionaal convenant Opvang en Verzorging met het Nederlandse Rode Kruis Portefeuille mr. B. B. Schneiders Auteur drs. G.E. Sterken Telefoon 5113837 E-mail: gesterken@haarlem.nl VVH/VHR

Nadere informatie

B3-2 Deelplan Operationele Ondersteuning

B3-2 Deelplan Operationele Ondersteuning B3-2 Deelplan Operationele Ondersteuning B3-2.0 Inleiding en inhoudsopgave Inleiding Om een goede voorbereiding op de rampenbestrijding te garanderen schrijft de Wet rampen en zware ongevallen voor dat

Nadere informatie

Oefenbeleidsplan en Meerjarenoefenplan. Rampenbestrijding gemeente Oirschot

Oefenbeleidsplan en Meerjarenoefenplan. Rampenbestrijding gemeente Oirschot Oefenbeleidsplan en Meerjarenoefenplan Rampenbestrijding gemeente Oirschot Auteurs: Jan Coppens Harm Evers Oefenbeleidsplan en Meerjarenoefenplan Rampenbestrijding gemeente Oirschot Vastgesteld door het

Nadere informatie

Versie 14-05-2009 1/6

Versie 14-05-2009 1/6 Versie 14-05-2009 1/6 Draaiboek : 11 Titel: Draaiboekcoördinator: Ontruimen en evacueren Gerrit Kok Doelstelling: Bij crises kunnen zich dermate grote risico's voor de veiligheid van mens en dier in de

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN)

VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN) VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN) Inhoud 1. Inleiding... 29 2. Procedure... 29 3. Algemene beschrijving van het evenement... 29 4. Toezicht (beveiligingswerkzaamheden)... 30 5. EHBO... 31 6. Brandveiligheid...

Nadere informatie

Deel BI - Basisplan. Dit hoofdstuk behandelt de volgende onderwerpen: Onderwerp

Deel BI - Basisplan. Dit hoofdstuk behandelt de volgende onderwerpen: Onderwerp I- O Inleiding en inhoudsopgave Deel I - asisplan Inleiding In het basisplan ligt het accent op de bestuurlijke, organisatorische en coördinerende elementen bij het bestrijden van een ramp en de terugkeer

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Niveaus in de incident- en crisismanagementorganisatie... 1 1.1 Operationeel niveau...

Nadere informatie

Veel gestelde vragen 1

Veel gestelde vragen 1 In dit document zijn de antwoorden op veel gestelde vragen opgenomen. Veel gestelde vragen 1 1. Wat is een BHV-plan? Een document waarin een werkgever schriftelijk vastlegt op welke restrisico s de BHV

Nadere informatie

GR Pop crisissituaties

GR Pop crisissituaties GR Pop crisissituaties De spil in crisisbeheersing Slagvaardig Tijdens een ramp of crisis moeten de inwoners van Fryslân kunnen rekenen op professionele hulp verleners, die snel paraat staan en weten wat

Nadere informatie

Draaiboek. Stafsectie Bevolkingszorg ROT

Draaiboek. Stafsectie Bevolkingszorg ROT ORGANISATIEONDERDEEL ORGANISATIEONDERDEEL GEMEENTEN GEMEENTEN Draaiboek Stafsectie Bevolkingszorg ROT Kennis en Beheerteam Stafsectie Bevolkingszorg ROT Versie 1.0, 31 oktober 2012 ORGANISATIEONDERDEEL

Nadere informatie

Montfoort. Nieuwegein. IJsselstein. Utrecht. Gemeentesecretaris Veenendaal Abcoude. Bunnik. Rhenen. De Bilt. Loenen. Maarssen Lopik.

Montfoort. Nieuwegein. IJsselstein. Utrecht. Gemeentesecretaris Veenendaal Abcoude. Bunnik. Rhenen. De Bilt. Loenen. Maarssen Lopik. Leusden Montfoort Nieuwegein Bunnik Zeist Utrechtse Heuvelrug Baarn Woudenberg Vianen Houten De Bilt Bunschoten Soest Vademecum Crisisbeheersing Loenen Gemeentesecretaris Veenendaal Abcoude Woerden Eemnes

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek Voorzien in Primaire Levensbehoeften. Deelproces 22. Versie 22/2007 Datum: 22 juni 2007

Gemeentelijk Draaiboek Voorzien in Primaire Levensbehoeften. Deelproces 22. Versie 22/2007 Datum: 22 juni 2007 Gemeentelijk Draaiboek Voorzien in Primaire Levensbehoeften Deelproces 22 Versie 22/2007 Datum: 22 juni 2007 Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 3 juli 2007 P.S.M. Perriëns Secretaris R.A.L.

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Coevorden Officiële naam regeling Verordening brandveiligheid

Nadere informatie

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD 2012 Inhoudsopgave Inleiding...2 Bedrijfsprocessen...2 Regionaal Beleidsteam...6 Gemeentelijk Beleidsteam...10 Regionaal Operationeel Team...12

Nadere informatie

Rampenplan Gemeente Delft

Rampenplan Gemeente Delft Rampenplan Gemeente Delft Crisisplan voor de gemeentelijke organisatie en Rampenplan in de zin van de Wet rampen en zware ongevallen 2005-2009 Versie 2.0 Vaststellend orgaan College van B & W van Delft

Nadere informatie

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR54284_1 1 juni 2016 Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding De raad van de gemeente Leek; gelet op: - artikel 1, tweede lid, artikel 12

Nadere informatie

Toelichting Normenkader Gemeentelijke Processen

Toelichting Normenkader Gemeentelijke Processen A.10 Bijlage 2 Toelichting Normenkader Gemeentelijke Processen 1. Inleiding Het normenkader Oranje Kolom is ontwikkeld in opdracht van het Dagelijks Bestuur (DB) van de Veiligheidsregio Hollands Midden

Nadere informatie

Rampenplan Vastgesteld door het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe d.d. 11 augustus 2009

Rampenplan Vastgesteld door het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe d.d. 11 augustus 2009 Rampenplan Vastgesteld door het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe d.d. 11 augustus 2009 Inhoudsopgave DEEL 1: Organisatie rampenbestrijding Inleiding... 5 Karakter en doel

Nadere informatie

A 2015 N 51 PUBLICATIEBLAD

A 2015 N 51 PUBLICATIEBLAD A 2015 N 51 PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT van de 4 de augustus 2015, no. 15/2524, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Landsverordening rampenbestrijding D e G o u v e r n e u r v a

Nadere informatie

Rampenplan van de gemeente Deel I Organisatie voor de bestrijding van rampen en zware ongevallen

Rampenplan van de gemeente Deel I Organisatie voor de bestrijding van rampen en zware ongevallen Rampenplan van de gemeente Deel I Organisatie voor de bestrijding van rampen en zware ongevallen 10 maart 2005 1 Versie 3.5 Inhoudsopgave Deel I: Organisatie voor de bestrijding van rampen en zware ongevallen...4

Nadere informatie

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Inhoudsopgave Grip op hulpverlening 4 Routinefase 6 GRIP 1 8 GRIP 2 12 GRIP 3 18 GRIP 4 24 Gebruikte afkortingen 30 4 Grip op hulpverlening Dit boekje bevat de samenvatting

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Voorzien in primaire levensbehoefte Deelproces 22. Organisatorisch deel

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Voorzien in primaire levensbehoefte Deelproces 22. Organisatorisch deel Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Voorzien in primaire levensbehoefte Deelproces 22 Organisatorisch deel Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad.

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Raadsvoorstel raadsvergadering agendapunt 4.10 nummer 12INT00825 voorstel 1. Kennis te nemen van de memo onderzoek en aanpassing van noodstroomvoorziening 2. Kennis te nemen van het advies voor praktische

Nadere informatie

GRIP Zeeland. Veiligheidsregio Zeeland. Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure. (afgeleid van het landelijke referentiekader GRIP)

GRIP Zeeland. Veiligheidsregio Zeeland. Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure. (afgeleid van het landelijke referentiekader GRIP) Veiligheidsregio Zeeland Vijf V s van Veiligheid Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure GRIP Zeeland (afgeleid van het landelijke referentiekader GRIP) Voorkomen Wij signaleren risico

Nadere informatie

Verschillen tussen 'oude' en gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe (artikelsgewijs)

Verschillen tussen 'oude' en gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe (artikelsgewijs) Verschillen tussen 'oude' en gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe (artikelsgewijs) De wijzigen in de Wet veiligheidsregio's (per 1 januari 2013) en de nieuwe Politiewet 2012

Nadere informatie