AGENDAPUNT NR: Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 24 november Pagina 1 van 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AGENDAPUNT NR: 2008.0.106.306. Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 24 november 2008. Pagina 1 van 12"

Transcriptie

1 AGENDAPUNT NR: Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 24 november 2008 Pagina 1 van 12

2 Collegenota Aan burgemeester en wethouders Documentnummer Datum Zaaknummer Datum Vertrouwelijk nee Portefeuillehouder Krikke Dienst Concernstaf In DT Nee Ambtenaar Patrick van Hoof In college Ja Telefoonnummer (026) Onderwerp Convenant Intergemeentelijke Samenwerking Rampenbestrijding Voorstel in raadscommissie Voorstel in raad Genoemde data fataal Nee Nee Nee Beslispunten 1. Instemmen met de vaststelling van het convenant en met de ondertekening ervan door de burgemeester in het Regionaal College van Hulpverlening Gelderland Midden. Korte toelichting / samenvatting In 1991 is tussen gemeenten onderling een convenant gesloten om vorm te geven aan de gezamenlijke voorbereiding op en bestrijding van incidenten en rampen. Sindsdien zijn er diverse ontwikkelingen geweest en is ook aan de intergemeentelijke samenwerking meer concreet vorm gegeven. Het voorliggende convenant betreft dan ook een geactualiseerde versie van het oude convenant. Het doel is ongewijzigd, het convenant is geactualiseerd. Pagina 2 van 12 1

3 Te kopiëren stukken voor het college Ter inzage te leggen stukken voor het college Het Convenant Intergemeentelijke Samenwerking Rampenbestrijding in de regio Gelderland Midden Te kopiëren stukken voor raadscommissie of gemeenteraad: Ter inzage te leggen stukken voor raadscommissie of gemeenteraad: Pagina 3 van 12 2

4 Toelichting op het voorstel 1. Aanleiding / Probleemstelling In 1991 zijn tussen gemeenten onderling afspraken gemaakt over onderlinge samenwerking. Deze samenwerking is gezocht in de voorbereiding op en de bestrijding van incidenten en rampen. De afspraken zijn gemaakt omdat gemeenten, bij langdurige en grootschalige incidenten, de bestrijding niet alleen aankunnen. Er zijn sinds 1991 diverse ontwikkelingen geweest en ook de intergemeentelijke samenwerking is meer vorm gegeven. Tijd dus om het convenant te actualiseren. 2. Doel Het doel is betere (gezamenlijke) voorbereiding op incidenten en rampen en een betere afstemming onderling. Het convenant regelt dit en ook de ondersteuning tussen gemeenten onderling bij de bestrijding van incidenten en rampen. 3. Argumenten Door de jaren heen zijn gemeenten heringedeeld en zijn in de regelgeving wijzingen doorgevoerd. Ook is de operationele voorbereiding verbeterd. Gemeenten werken meer samen op het gebied van de rampenbestrijding. De oude afspraken dienen dus te worden opgepoetst, 4. Financiën Er zijn geen financiële consequenties gemoeid met de actualisering van de al bestaande afspraken. 5. Risico s n.v.t. 6. Uitvoering en evaluatie In het proces zijn de ambtenaren rampenbestrijding van de 16 gemeenten uit de regio Gelderland Midden betrokken. Zij zullen op aanbeveling van het Dagelijks Bestuur van HGM het voorliggende convenant voor vaststelling in de lokale college s brengen waarna ondertekening plaats kan vinden door de burgemeester in het Regionaal College van HGM. Pagina 4 van 12 3

5 Communicatieparagraaf Welke in- en externe doelgroepen worden over het besluit geïnformeerd? Het convenant is voorbereid door de Intergemeentelijke Werkgroep Algemeen, is besproken in het dagelijks bestuur van Hulpverlening Gelderland Midden (HGM) en is afgestemd binnen het regionale overleg van Ambtenaren rampenbestrijding. Dat wil zeggen dat alle gemeenten, HGM en de provincie geïnformeerd zijn. Heeft er al communicatie plaatsgevonden? Neen. Hoe wordt het voorstel openbaar gemaakt aan de pers? Het voorstel wordt via het reguliere persgesprek openbaar gemaakt; er is geen communicatieplan opgesteld. Openbaar making via regulier persgesprek? Er is een regulier persgesprek. Is er een communicatieplan over dit onderwerp? Er is geen communicatieplan. Pagina 5 van 12 4

6 CONVENANT INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING RAMPENBESTRIJDING IN DE REGIO GELDERLAND-MIDDEN Intergemeentelijk convenant ter voorbereiding en uitvoering van de gemeentelijke rampenbestrijdingsen crisisbeheersingsprocessen in de hulpverleningsregio Gelderland-Midden Pagina 6 van 12

7 Intergemeentelijke samenwerking rampenbestrijding in de hulpverleningsregio Gelderland- Midden De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Arnhem, Barneveld, Doesburg, Duiven, Ede, Lingewaard, Nijkerk, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Rijnwaarden, Scherpenzeel, Wageningen, Westervoort en Zevenaar te dezen vertegenwoordigd door de respectievelijke burgemeesters, ter uitvoering van de besluiten van de respectievelijke colleges tot het aangaan van dit convenant, Hierna gezamenlijk te noemen: partijen Overwegende dat: samenwerking in de preparatieve fase, voor wat betreft de voorbereiding van de rampenbestrijdings- en crisisbeheersingsprocessen, tussen partijen gewenst is; tijdens een ramp of een zwaar ongeval een gecoördineerde en structurele inzet van gemeentelijke diensten en organisaties niet door de getroffen gemeente alleen kan worden gerealiseerd, wanneer dit moet plaatsvinden gedurende een langere periode en er sprake is van aflossing van personeel en dergelijke; een ramp of zwaar ongeval op het grondgebied van één van de gemeenten gevolgen kan hebben voor één of meer aangrenzende gemeenten; snelle en adequate hulp en bijstand van andere gemeenten vereist kan zijn om schadelijke gevolgen van een ramp of zwaar ongeval te beperken; voor het vragen of verlenen van hulp en bijstand van de niet-parate onderdelen van de gemeentelijke rampbestrijdingsorganisatie geen wet- of regelgeving bestaat; behoefte bestaat aan een regionaal dekkende regeling, waarbij in voorbereidende zin de mogelijkheid wordt geboden in geval van een (dreigende) ramp of zwaar ongeval snel en adequaat hulp en bijstand te verlenen aan de getroffen gemeente(n). B E S L U I T E N : elk der partijen voor zover het betreft de eigen bevoegdheid: 1. in te trekken het uit 1991 daterende Convenant inzake intergemeentelijke samenwerking van de gemeenten in de regio Arnhem voor het opleiden van personeel en de inzet van personeel en/of materieel van de gemeentelijke niet-parate diensten en bedrijven in het kader van de rampenbestrijding ; 2. vast te stellen het Intergemeentelijk convenant ter voorbereiding en uitvoering van de gemeentelijke rampenbestrijdings- en crisisbeheersingsprocessen in de hulpverleningsregio Gelderland-Midden ; 3. zich bereid te verklaren samen te werken in de preparatieve fase waar het betreft de voorbereiding van de rampenbestrijdings- en crisisbeheersingsprocessen; 4. zich bereid te verklaren in geval van (dreigende) rampen of zware ongevallen desgevraagd naar vermogen gemeentelijke bijstand te verlenen aan de getroffen gemeente(n); 5. de burgemeester te mandateren om te besluiten tot het verlenen van de onder punt 4 genoemde bijstand. Pagina 7 van 12 1

8 Intergemeentelijk convenant ter voorbereiding en uitvoering van de gemeentelijke rampenbestrijdings- en crisisbeheersingsprocessen in de hulpverleningsregio Gelderland- Midden Artikel 1 Begripsomschrijving In dit convenant wordt verstaan onder: 1. Deelplan: de beschrijving van de voorbereiding en uitvoering van de taken, de daarvoor noodzakelijke mensen en middelen en de bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen het betreffende gemeentelijke rampenbestrijdings- en crisisbeheersingsproces; 2. Hoofd actiecentrum: hij die in een gemeente belast is met de voorbereiding en de uitvoering van het toegewezen gemeentelijke rampenbestrijdings- of crisisbeheersingsproces; 3. Intergemeentelijk team: een team samengesteld uit medewerkers van verschillende gemeenten dat ziet op, en oproepbaar is voor, de voorbereiding en uitvoering voor een gemeentelijke rampenbestrijdings- en of crisisbeheersingsproces; 4. Ramp: indien in dit convenant wordt gesproken over een ramp dan heeft dit tevens betrekking op een crisis of zwaar ongeval. Artikel 2 Doel van de samenwerking De in dit convenant bedoelde samenwerking richt zich alleen op de hulp en bijstand van de niet-parate onderdelen van de gemeentelijke rampbestrijdingsorganisaties in de hulpverleningsregio Gelderland Midden en heeft tot doel: 1. In voorbereidende zin afspraken vast te leggen, waarop in geval van een (dreigende) crisis, ramp of zwaar ongeval een beroep kan worden gedaan, teneinde snel en adequaat onderlinge hulp en bijstand te verlenen; 2. In voorbereiding op de rampenbestrijding en crisisbeheersing te komen tot een gezamenlijke implementatie van rampenplannen, deelplannen, werkinstructies en vorming van intergemeentelijk teams; 3. De uitwisseling van kennis en ervaring op het gebied van de rampenbestrijding en crisisbeheersing te bevorderen; 4. Het deelnemen aan de vastgestelde oefeningen en het leveren van een bijdrage aan de voorbereiding hiervan; 5. Het voorzien in snelle en adequate hulpverlening aan een gemeente waar zich een ramp voordoet. Artikel 3 Inhoud van de samenwerking 1. De samenwerking geldt voor de rampenbestrijding in de zin van de Wet rampen en zware ongevallen en voor de voorbereiding daarop; 2. Hulp en bijstand ingeval van een (dreigende) ramp of zwaar ongeval strekt zich uit over personele en/of materiële middelen, één en ander overeenkomstig de in dit convenant omschreven procedure; 3. Ter voorbereiding van mogelijke hulp- en bijstandsverlening zullen gemeenten: a. regelmatig gegevens uitwisselen over elkaars hulp- en bijstandspotentieel; b. in samenspraak met de hulpverleningsregio Gelderland-Midden verdere organisatorische afspraken maken over de vorming van de intergemeentelijk teams voor uitvoering van gemeentelijke processen en andere aangelegenheden de rampenbestrijding betreffende; c. elkaar uitnodigen voor (inter)gemeentelijke oefeningen, zowel passief (waarnemer) als actief (deelnemer); d. gezamenlijk zorgdragen voor een adequaat opleidingsniveau voor de sleutelfunctionarissen in de gemeentelijke rampenbestrijdingsorganisatie; e. actief kennis met elkaar uitwisselen. Pagina 8 van 12 2

9 Artikel 4 Hulp- en bijstandsvoorwaarden 1. Wanneer zich een (dreigende) ramp of zwaar ongeval voordoet in één van de gemeenten hebben de partijen een inspanningsverplichting op een daartoe strekkend verzoek, door of namens de burgemeester die het opperbevel over de bestrijding voert, om de gevraagde ambtelijke medewerkers, werktuigen, voertuigen en verdere hulpmiddelen beschikbaar te stellen; 2. De burgemeester zal een verzoek tot hulp en bijstand doen, nadat het gemeentelijk rampenplan geheel of gedeeltelijk in werking is gesteld en nadat is gebleken dat de eigen middelen ontoereikend zijn; 3. De aangezochte gemeente(n) verle(e)n(t)en naar vermogen hulp en bijstand. De verzochte bijstand wordt slechts, al dan niet gedeeltelijk, geweigerd indien: a. er een dreiging bestaat, dat de effecten van de ramp zich eveneens zullen uitstrekken over het gebied van de voor hulp en bijstand aangezochte gemeente(n); b. er tegelijkertijd een (dreiging van een) ramp of zwaar ongeval in de voor hulp en bijstand aangezochte gemeente is. 4. Personeel van de bijstandsverlenende gemeente valt onder de (operationele) aansturing van de rampbestrijdingsorganisatie van de bijstandsaanvragende gemeente; 5. Rechtspositioneel blijft het bijstandsverlenende personeel onder de eigen gemeente vallen. De burgemeester van de eigen gemeente neemt formeel het besluit om bijstand te verlenen. Artikel 5 Regionale deelprocessen en beheer 1. Burgemeester en wethouders hebben voor ieder gemeentelijk rampenbestrijdings- en crisisbeheersingsproces in hun gemeente een procesverantwoordelijke aangewezen; 2. De volgende gemeentelijke processen zijn uitgewerkt in deelplannen: alarmering, voorlichting, opvang & verzorging en primaire levensbehoeften, registratie van slachtoffers (CRIB), uitvaartverzorging, schade-afhandeling (CRAS), milieu, nazorg; 3. Voor iedere werkgroep zijn twee of meer Ambtenaren Openbare Veiligheid uit de hulpverleningsregio Gelderland-Midden aangewezen als ambtelijk coördinator voor de regionale samenwerking binnen het proces. De verdeling van de werkgroepen is als volgt: Werkgroep Trekkend AOV ers Voorlichting Westervoort, Scherpenzeel Opvang en Verzorging/ Wageningen, Doesburg Prim. Levensbehoeften CRIB Lingewaard, Rijnwaarden CRAS/Nazorg Barneveld, Renkum Milieu/Uitvaart Rheden/Rozendaal, Zevenaar Alarmering/Verslag/ Nijkerk, Zevenaar Evaluatie Algemeen/ondersteuning Arnhem, Ede, Overbetuwe, Duiven 4. De operationeel coördinerend gemeentesecretaris draagt zorgt voor afstemming tussen de verschillende werkgroepen en bewaakt hun voortgang. Artikel 6 Intergemeentelijke teams 1. Er worden -in ieder geval- intergemeentelijke teams gevormd voor de gemeentelijke processen voorlichting, registratie van slachtoffers en opvang & verzorging; 2. De intergemeentelijke teams bestaan uit medewerkers van iedere gemeente. Het aantal medewerkers dat wordt geleverd is zoveel mogelijk evenredig aan het inwoneraantal van de betreffende gemeente; 3. De werkgroepen, zoals vermeld in artikel 5, lid 3, maken - in ieder geval - nadere werkafspraken betreffende de werkwijze van de intergemeentelijke teams. Deze afspraken zijn voor partijen bindend; 4. Ten tijde van een daadwerkelijke inzet staan de regionale teams onder leiding van de gemeentesecretaris(sen) van de getroffen gemeente(n) en staan ter beschikking van de Pagina 9 van 12 3

10 betreffende procesverantwoordelijken. Rechtspositioneel blijven de medewerkers aan de eigen werkgever gebonden. Artikel 7 Het aanvragen van hulp en bijstand en van een (of meerdere) intergemeentelijk team(s) en beëindiging van de hulp en bijstand 1. Een beroep om hulp en bijstand wordt door of namens de burgemeester van een getroffen gemeente gedaan aan het Regionaal Operationeel Team. Het bepaalde in lid 3 is hierbij van toepassing; 2. Is de gevraagde bijstand gearriveerd, dan zal de coördinatie van de uitvoering daarvan door de betrokken burgemeester worden opgedragen aan de gemeentesecretaris van de bijstandsvragende gemeente; 3. Indien een ramp of zwaar ongeval meerdere gemeenten treft dient het verzoek om bijstand te worden gedaan via het Regionaal Operationeel Team aan de coördinerend burgemeester in het regionaal beleidsteam; 4. Wanneer het beroep op de bijstand als bedoeld in lid 1 niet langer nodig is, deelt de om bijstand vragende partij de bijstandsverlenende partij zo spoedig mogelijk het tijdstip mee waarop de bijstand kan worden beëindigd. Artikel 8 Opleiding en oefening 1. Partijen spannen zich in om te komen tot een uniform opleidings- en oefenniveau van de sleutelfunctionarissen en leden van de intergemeentelijke teams in de gemeentelijke rampenbestrijding; 2. In de oefeningen komen de volgende zaken aan de orde: Alarmering, het testen van de bereikbaarheid en de beschikbaarheid van de gemeentelijke sleutelfunctionarissen en van de leden van de intergemeentelijke teams; Procedures tussen het regionaal operationeel team, gemeentelijke rampenstaf (beleidsteam en managementteam) en de gemeentelijke actiecentra; De werkzaamheden van de gemeentelijke actiecentra. 3. Binnen ieder proces worden theoretische en praktische oefeningen georganiseerd zodat iedere functionaris in de rampenbestrijding zich kan voorbereiden op zijn of haar taak; 4. In het Regionaal opleidings- en oefenbeleidsplan voor de gemeentelijke processen van de rampenbestrijding staat aangegeven welke oefen- en opleidingsinspanning gesteld wordt aan ieder proces en welke middelen hiervoor beschikbaar gesteld dienen te worden; 5. Partijen verplichten zich om op verzoek deel te nemen aan de vastgestelde oefeningen en daarnaast te voldoen aan het vastgestelde opleidingsniveau en leveren hun bijdrage hieraan bij de voorbereiding. Artikel 9 Kosten 1. In het kader van dit convenant zal de bijstandsverlenende partij geen kosten in rekening brengen aan de bijstandsvragende gemeente, behoudens die van verloren gegane, beschadigd geraakte en/of verbruikte werktuigen, voertuigen en verdere hulpmiddelen en door derden gemaakte kosten; 2. De kosten van opleidings- en oefenuren, reistijd, reis- en verblijfkosten van gemeentepersoneel ten tijde van opleiden en oefenen komen ten laste van de gemeente, waar dit personeel een regulier dienstverband heeft; 3. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid vindt wel (evenredige) kostenverrekening plaats indien de bijstandsvragende gemeente kosten op derden kan verhalen en/of de rijksoverheid een bijdrage als bedoeld in het Besluit rijksbijdragen bijstands- en bestrijdingskosten uitkeert. Artikel 10 Geldigheidsduur en beheer van het convenant 1. Dit convenant kent een minimale geldigheidsduur tot 1 september Partijen beoordelen voorafgaand aan het verstrijken van deze periode en daarna in ieder geval vierjaarlijks in de vergadering van het Regionaal College Hulpverlening in samenhang met de vaststelling van het regionaal beheersplan rampenbestrijding of dit convenant aanvulling of wijziging behoeft; Pagina 10 van 12 4

11 2. Het Dagelijks Bestuur van de hulpverleningsregio Gelderland-Midden coördineert wijziging, aanvulling en opheffing van het convenant en adviseert het Regionaal College Hulpverlening aangaande wijzigingen van het convenant; 3. Iedere partij kan schriftelijk bij de voorzitter van de hulpverleningsregio Gelderland-Midden voorstellen doen tot het wijzigen van dit convenant. Een verzoek tot wijziging wordt geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur brengt vervolgens een advies uit aan het Regionaal College Hulpverlening; 4. Het Regionaal College Hulpverlening besluit uitsluitend bij meerderheid van stemmen tot het wijzigen van dit convenant; 5. Dit convenant kan door iedere partij worden opgezegd ter gelegenheid van de beoordeling als bedoeld van het eerste lid. Artikel 11 Titel en inwerkingtreding Dit convenant kan worden aangehaald als Intergemeentelijk convenant ter voorbereiding en uitvoering van de gemeentelijke rampenbestrijdings- en crisisbeheersingsprocessen in de hulpverleningsregio Gelderland-Midden en treedt één dag na ondertekening in werking. Aldus opgemaakt te.. op Gemeente Arnhem Burgemeester P.C. Krikke Gemeente Barneveld Burgemeester J.A.M.L. Houben Gemeente Doesburg Burgemeester H.G. Overweg Gemeente Duiven Burgemeester H.J. Zomerdijk Gemeente Ede Burgemeester C. van der Knaap Gemeente Lingewaard Burgemeester H. de Vries Gemeente Nijkerk Burgemeester G.D. Renkema Gemeente Overbetuwe Burgemeester E. Tuijnman Pagina 11 van 12 5

12 Gemeente Renkum Burgemeester J.P. Gebben Gemeente Rheden Burgemeester P. van Wingerden-Boers Gemeente Rozendaal Burgemeester R. van Rijckevorsel Gemeente Rijnwaarden Burgemeester M. Slinkman Gemeente Scherpenzeel Burgemeester J.J.H. Colijn-de Raat Gemeente Wageningen Burgemeester G.J.M. van Rumund Gemeente Westervoort Burgemeester J.J.G.M. Geukers Gemeente Zevenaar Burgemeester J.A. de Ruiter Pagina 12 van 12 6

Afsprakenkader. Intergemeentelijke samenwerking Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie bij rampen, crises en sociale calamiteiten

Afsprakenkader. Intergemeentelijke samenwerking Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie bij rampen, crises en sociale calamiteiten F01d Afsprakenkader Intergemeentelijke samenwerking Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie bij rampen, crises en sociale calamiteiten Veiligheidsregio Twente Concept Versie 2.3, 11 november 2015 Autorisatie

Nadere informatie

B & W-nota. Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem

B & W-nota. Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem B & W-nota Portefeuille mr. J.J.H. Pop Auteur P. Abma Telefoon 023 5114489 E-mail: pabma@haarlem.nl PD/Veiligheid/2005/547

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders de raad der gemeente EDE Behandelend ambtenaar Ginkel, van H.J. Tel.nr. (0318) 68 08 27 Verzameling Raadsstukken registratienummer sector datum: 2010/55 631916 COA 17 augustus

Nadere informatie

AGENDAPUNT NR: Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 24 november Pagina 1 van 5

AGENDAPUNT NR: Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 24 november Pagina 1 van 5 AGENDAPUNT NR: 2008.0.105.497 Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 24 november 2008 Pagina 1 van 5 Collegenota Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2008.0.105.497 Datum Zaaknummer 2008-11-01643

Nadere informatie

AGENDAPUNT NR: 2009.0.071.903. Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 15 september 2009. Pagina 1 van 9

AGENDAPUNT NR: 2009.0.071.903. Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 15 september 2009. Pagina 1 van 9 AGENDAPUNT NR: 2009.0.071.903 Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 15 september 2009 Pagina 1 van 9 Collegenota Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2009.0.071.903 Datum Zaaknummer 2009-08-00863

Nadere informatie

AGENDAPUNT NR: Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 27 november Pagina 1 van 6

AGENDAPUNT NR: Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 27 november Pagina 1 van 6 AGENDAPUNT NR: 2008.0.107.917 Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 27 november 2008 Pagina 1 van 6 Collegenota Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2008.0.107.917 Datum Zaaknummer 2008-11-02388

Nadere informatie

Ambtenaar Paul Bramme In college Ja 25-11-2014. intentieovereenkomst gronduitgifte voor plaatsing windturbines

Ambtenaar Paul Bramme In college Ja 25-11-2014. intentieovereenkomst gronduitgifte voor plaatsing windturbines Collegenota Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2014.0.110.016 Datum Zaaknummer 2013-08-01402 Datum 14-11-2014 Vertrouwelijk nee Portefeuillehouder Van Burgsteden Leisink Cluster Gebiedsrealisatie

Nadere informatie

AGENDAPUNT NR: Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 12 augustus Pagina 1 van 8

AGENDAPUNT NR: Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 12 augustus Pagina 1 van 8 AGENDAPUNT NR: 2009.0.068.567 Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 12 augustus 2009 Pagina 1 van 8 Collegenota Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2009.0.068.567 Datum Zaaknummer 2009-07-02925

Nadere informatie

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR54284_1 1 juni 2016 Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding De raad van de gemeente Leek; gelet op: - artikel 1, tweede lid, artikel 12

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inhoud: 1. Doelstelling pag. 3 2. Realisatie pag. 4 3. Begrippen pag. 5 4. Verantwoordelijkheid pag. 6 5. Pastorale verzorger pag. 7 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

Basisniveau gemeentelijke processen 2008

Basisniveau gemeentelijke processen 2008 Basisniveau gemeentelijke processen 2008 Resultaten nulmeting basisniveau gemeentelijke processen in Gelderland-Midden COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement Den Haag, 1 oktober 2008 Voor

Nadere informatie

Introductie rampenplan Overzicht

Introductie rampenplan Overzicht Introductie rampenplan Overzicht Inleiding Dit deel vormt een introductie op het rampenplan. Inhoud Dit deel behandelt de volgende onderwerpen: Onderwerp Voorwoord en leeswijzer Onderdelen rampenplan:

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inho ud: 1. Doelstelling pag. 4 2. Realisatie pag. 5 3. Begrippen pag. 6 4. Verantwoordelijkheid pag. 7 5. Pastorale verzorger pag. 8 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

- het wenselijk is de voorzieningen voor brandveiligheid en hulpverlening in samenhang te treffen,

- het wenselijk is de voorzieningen voor brandveiligheid en hulpverlening in samenhang te treffen, VERORDENING BRANDVEILIGHEID EN HULPVERLENING BRANDWEER PARKSTAD LIMBURG 2005 Het Algemeen Bestuur van Brandweer Parkstad Limburg, gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van Brandweer Parkstad Limburg,

Nadere informatie

Oplegvel. Onderwerp Regionaal convenant Opvang en Verzorging met het Nederlandse Rode Kruis B&W:

Oplegvel. Onderwerp Regionaal convenant Opvang en Verzorging met het Nederlandse Rode Kruis B&W: Oplegvel Onderwerp Regionaal convenant Opvang en Verzorging met het Nederlandse Rode Kruis Portefeuille mr. B. B. Schneiders Auteur drs. G.E. Sterken Telefoon 5113837 E-mail: gesterken@haarlem.nl VVH/VHR

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Coevorden Officiële naam regeling Verordening brandveiligheid

Nadere informatie

Aanwezig Gemeente Afwezig Gemeente. HovJ / Openbaar Ministerie Plv. korpschef Politie

Aanwezig Gemeente Afwezig Gemeente. HovJ / Openbaar Ministerie Plv. korpschef Politie VERSLAG Verslag van : Algemeen bestuur VGGM / Bestuurscommissie Veiligheid en Gezondheid Gehouden op : 31 oktober 2012 Plaats : Arnhem, Schelmseweg Aanwezig Gemeente Afwezig Gemeente P. Krikke (voorzitter)

Nadere informatie

Functies en teams in de rampenbestrijding

Functies en teams in de rampenbestrijding B Functies en teams in de rampenbestrijding De burgemeester - De burgemeester heeft de eindverantwoordelijkheid voor en de algehele leiding bij het bestrijden van incidenten in de eigen gemeente; - De

Nadere informatie

Dienst Stadsontwikkeling In DT Nee. Ambtenaar Bas Kranenborg In college

Dienst Stadsontwikkeling In DT Nee. Ambtenaar Bas Kranenborg In college Collegenota Aan burgemeester en wethouders Documentnummer Datum Zaaknummer Datum 04-04-2012 Portefeuillehouder Leisink Vertrouwelijk nee Dienst Stadsontwikkeling In DT Ambtenaar Bas Kranenborg In college

Nadere informatie

December Deelproces Verslaglegging en archivering

December Deelproces Verslaglegging en archivering December 2006 Deelproces Verslaglegging en archivering Deelproces verslaglegging en archivering December 2006 Inhoudsopgave 1 Algemeen...2 2 Verslaglegging en dossiervorming...2 2.1 Doel...2 2.2 Doelgroep...2

Nadere informatie

Aanwijzing woningmarktregio

Aanwijzing woningmarktregio Openbaar Onderwerp Aanwijzing woningmarktregio Programma Wonen BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In het kader van de nieuwe Woningwet is het de bedoeling dat de schaal van een woningcorporatie

Nadere informatie

GEMEENTE HAREN. : Verbetering crisismanagenent

GEMEENTE HAREN. : Verbetering crisismanagenent GEMEENTE HAREN Voorstel aan : de gemeenteraad d.d. 19 mei 2003 Behandeling in commissie : Grondgebiedszaken en Algemeen Bestuursbeleid d.d. 7 mei 2003 Nummer : Onderwerp Bijlage(n) : 1 : Verbetering crisismanagenent

Nadere informatie

Aanwezig Gemeente Afwezig Gemeente

Aanwezig Gemeente Afwezig Gemeente VERSLAG Verslag van : Algemeen bestuur VGGM / Bestuurscommissie Veiligheid en Gezondheid Gehouden op : 27 juni 2012 Plaats : Arnhem, Schelmseweg Aanwezig Gemeente Afwezig Gemeente P. Krikke (voorzitter)

Nadere informatie

AGENDAPUNT NR: Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 25 november Pagina 1 van 6

AGENDAPUNT NR: Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 25 november Pagina 1 van 6 AGENDAPUNT NR: 2008.0.104.881 Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 25 november 2008 Pagina 1 van 6 Collegenota Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2008.0.104.881 Datum Zaaknummer 2008-11-01462

Nadere informatie

B1 - Basisplan en hoofdprocessen Inleiding en leeswijzer

B1 - Basisplan en hoofdprocessen Inleiding en leeswijzer B1 - Basisplan en hoofdprocessen B1 0 Inleiding en leeswijzer Inleiding In het basisplan ligt het accent op de bestuurlijke, organisatorische en coördinerende elementen bij het bestrijden van een ramp

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Verordening brandveiligheid en hulpverlening Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de

Nadere informatie

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004 No: 5.4/260204 Onderwerp: Verordening brandveiligheid en hulpverlening De Raad van de gemeente Noordenveld; - gelet op artikel 1, tweede lid, en artikel 12 van de brandweerwet 1985 - gelet op artikel 8,

Nadere informatie

382,40 per inwoner 2/5 WMO 14.127.768,00 382,40 per inwoner 2/5 werk 14.127.768,00

382,40 per inwoner 2/5 WMO 14.127.768,00 382,40 per inwoner 2/5 werk 14.127.768,00 Gelderland Gemeente Aalten Inwoners 27.025 extra gelden 3D voor gemeenten 956,00 per inwoner 25.835.900,00 per jaar 191,20 per inwoner 1/5 jeugd 5.167.180,00 382,40 per inwoner 2/5 WMO 10.334.360,00 382,40

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Brandweer Parkstad-Limburg voor de gemeente Nuth 2006

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Brandweer Parkstad-Limburg voor de gemeente Nuth 2006 CVDR Officiële uitgave van Nuth. Nr. CVDR54254_2 4 oktober 2016 Verordening brandveiligheid en hulpverlening Brandweer Parkstad-Limburg voor de gemeente Nuth 2006 Ongestructureerd artikel Gem. reg. nr.

Nadere informatie

Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007

Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 1 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, in vergadering d.d. 28 februari 2007 bijeen; overwegende: 1. dat de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van de Verordening brandveiligheid

Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van de Verordening brandveiligheid gemeente Eindhoven Dienst Brandweer en Rampenbestrijding Raadsbijlage nummer xa Inboeknummer oxroox64r Beslisdatum Blkw 22 januari 2002 Dossiernummer 204.104 Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van

Nadere informatie

Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst?

Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst? Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst? Gemeenteraad/fractievoorzitters Maatschappelijke organisaties Bedrijfsleven Inwoners 1. Karaktereigenschappen van

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Instructie gemeentesecretaris gemeente Overbetuwe 2011

Instructie gemeentesecretaris gemeente Overbetuwe 2011 Onderwerp: Instructie gemeentesecretaris gemeente Overbetuwe 2011 Ons kenmerk: 11BWB00022 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op artikel(en) 103, tweede lid van de Gemeentewet;

Nadere informatie

BESLUIT BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING 2005

BESLUIT BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING 2005 RIS129203_04-JUL-2005 Gemeente Den Haag Ons kenmerk BRW/2005.34 RIS 129203 BESLUIT BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING 2005 Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op: artikel 1, tweede lid, artikel

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 10G / I. Drupsteen BVL Ke. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente.

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 10G / I. Drupsteen BVL Ke. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201737 390433 / 390433 I. Drupsteen BVL Ke AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN 08 - Inwoners en bestuur REDEN VAN

Nadere informatie

AGENDAPUNT NR: 2009.0.081.278. Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 15 september 2009. Pagina 1 van 11

AGENDAPUNT NR: 2009.0.081.278. Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 15 september 2009. Pagina 1 van 11 AGENDAPUNT NR: 2009.0.081.278 Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 15 september 2009 Pagina 1 van 11 Collegenota Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2009.0.081.278 Datum Zaaknummer 2009-06-01330

Nadere informatie

Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21

Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21 Portefeuillehouder: de heer T. Waterlander Behandelend ambtenaar: Mevrouw W.J.M.A. Jansen, griffier Onderwerp: Verordening

Nadere informatie

T. Vos I. Kortleven J. Wanders W. van der Heide J. de Boer Aard voorstel: Strategisch > Politiek gevoelig Regelgeving Risico s:

T. Vos I. Kortleven J. Wanders W. van der Heide J. de Boer Aard voorstel: Strategisch > Politiek gevoelig Regelgeving Risico s: Onderwerp: Invoering piketregeling medewerker rampenbestrijding en crisismanagement Voorgesteld besluit: 1. Bijgevoegde piketregeling medewerker rampenbestrijding en crisismanagement vaststellen. 2. De

Nadere informatie

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden B.1 1. Algemeen Onderwerp: Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden Implementatie Slachtoffer Informatie Systematiek (SIS) in de VRHM en opzeggen convenanten Nederlandse Rode Kruis Opgesteld door:

Nadere informatie

overwegende, Besluiten:

overwegende, Besluiten: De raad, het college en de burgemeester van de gemeenten Arnhem, Barneveld, Doesburg, Duiven, Ede, Lingewaard, Nijkerk, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Scherpenzeel, Wageningen, Westervoort

Nadere informatie

ALCOHOL. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren E-MOVO 2011. regio Gelderland-Midden. www.vggm.nl

ALCOHOL. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren E-MOVO 2011. regio Gelderland-Midden. www.vggm.nl ALCOHOL Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren E-MOVO 2011 regio Gelderland-Midden www.vggm.nl FACTSHEET ALCOHOL E-MOVO 2011 ALCOHOL Jongeren zijn volop in de groei en hun hersenen, maar ook andere

Nadere informatie

Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland 2015

Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland 2015 RAADSVOORSTEL Datum: 2 december 2014 Nummer: Onderwerp: Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming 2015 Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland

Nadere informatie

Laat het ons weten! Als u niet tevreden bent over onze dienstverlening, laat het ons dan weten. Hoe u dat doet, leest u in deze brochure.

Laat het ons weten! Als u niet tevreden bent over onze dienstverlening, laat het ons dan weten. Hoe u dat doet, leest u in deze brochure. MA DI WO DO VR ZA ZO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEPT OKT NOV DEC KLACHTEN? Laat het ons weten! Als u niet tevreden bent over onze dienstverlening,

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BRANDWEER-GHOR ZUID-LIMBURG.

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BRANDWEER-GHOR ZUID-LIMBURG. Bijlage 4 bij brief U2008-159 d.d. 2 juli 2008: gemeenschappelijke regeling GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BRANDWEER-GHOR ZUID-LIMBURG. GEMEENSCHAPPELIJKE VERORDENING BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING Gemeenschappelijke

Nadere informatie

De colleges van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

De colleges van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN BOLLENSTREEK De colleges van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; overwegende dat: - zij

Nadere informatie

Nota van B&W. In deze nota:

Nota van B&W. In deze nota: gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Nota Opleiden en Oefenen voor Crisisbeheersing 2009 Portefeuillehouder drs. Th.L.N. Weterings Collegevergadering 10 maart 2009 Inlichtingen J.J.M. De Schepper

Nadere informatie

Registratienr: [ 34887] Betreft: Reglement voor het fractievoorzittersoverleg

Registratienr: [ 34887] Betreft: Reglement voor het fractievoorzittersoverleg Raadsvoorstel Agendapuntnummer: 1m Aantal bijlagen: -- Betreft: Reglement voor het fractievoorzittersoverleg Inleiding Het fractievoorzittersoverleg bestaat uit de voorzitter van de gemeenteraad en de

Nadere informatie

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Datum: 25-6-13 Onderwerp Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Status Besluitvormend Voorstel Het college toestemming te verlenen tot het wijzigen

Nadere informatie

A 2015 N 51 PUBLICATIEBLAD

A 2015 N 51 PUBLICATIEBLAD A 2015 N 51 PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT van de 4 de augustus 2015, no. 15/2524, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Landsverordening rampenbestrijding D e G o u v e r n e u r v a

Nadere informatie

Liquidatieplan Gemeenschappelijke regeling Milieusamenwerking Regio Arnhem. 26 maart 2015

Liquidatieplan Gemeenschappelijke regeling Milieusamenwerking Regio Arnhem. 26 maart 2015 Liquidatieplan Gemeenschappelijke regeling Milieusamenwerking Regio Arnhem 26 maart 2015 Inhoud Liquidatieplan Gemeenschappelijke regeling Milieusamenwerking Regio Arnhem... 1 Liquidatieplan Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Hoger beroep besluit voorzieningenrechter rechtbank Gelderland uitvoering huisvestingsverordening en mandaatverlening bezwaarschriften

Hoger beroep besluit voorzieningenrechter rechtbank Gelderland uitvoering huisvestingsverordening en mandaatverlening bezwaarschriften Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Hoger beroep besluit voorzieningenrechter rechtbank Gelderland uitvoering huisvestingsverordening en mandaatverlening bezwaarschriften Programma Wonen BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wsw Wet Sociale Werkvoorziening

Verordening Cliëntenparticipatie Wsw Wet Sociale Werkvoorziening Verordening Cliëntenparticipatie Wsw Wet Sociale Werkvoorziening. De raad van de gemeente Hilversum, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 april 2008; BESLUIT De Verordening cliëntenparticipatie

Nadere informatie

Stand van zaken Gemeentelijke Crisisbeheersing IJsselstein 2011

Stand van zaken Gemeentelijke Crisisbeheersing IJsselstein 2011 Stand van zaken Gemeentelijke Crisisbeheersing IJsselstein 2011 Goed voorbereid zijn, heb je zelf in de hand Ernout van Gils Beleidsadviseur Veiligheid Beleid en Strategie Datum: 1 december 2011 INHOUD

Nadere informatie

VERORDENING OP DE AMBTELIJKE BIJSTAND

VERORDENING OP DE AMBTELIJKE BIJSTAND Raadsbesluitno. 2010/043/2 VERORDENING OP DE AMBTELIJKE BIJSTAND DE RAAD DER GEMEENTE ROERMOND, gezien het voorstel van de griffier en de voorzitter van 13 april 2010, raadsvoorstel no. 2010/043/1; gelet

Nadere informatie

1. De provincie Gelderland te dezen vertegenwoordigd door J.J. van Dijk, die hiertoe is

1. De provincie Gelderland te dezen vertegenwoordigd door J.J. van Dijk, die hiertoe is Convenant Overheid Toeristische Sector Veluwe PARTIJEN: 1. De provincie Gelderland te dezen vertegenwoordigd door J.J. van Dijk, die hiertoe is aangewezen op grond van artikel 158, eerste lid onder a van

Nadere informatie

Raadsvoorstel. H.P. Mittendorff 28 november oktober De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Raadsvoorstel. H.P. Mittendorff 28 november oktober De raad wordt voorgesteld te besluiten: Portefeuillehouder Datum raadsvergadering H.P. Mittendorff 28 november 2013 Datum voorstel 15 oktober 2013 Agendapunt Onderwerp Organisatie gemeenschappelijke gezondheidsdienst De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

CONCEPT-WIJZIGING GR-OddV versie 20 oktober 2015

CONCEPT-WIJZIGING GR-OddV versie 20 oktober 2015 Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland en de colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen; Overwegende dat per 1

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Sociale Zekerheid

Verordening cliëntenparticipatie Sociale Zekerheid Verordening cliëntenparticipatie Sociale Zekerheid, gemeente Oosterhout Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

Rampenplan gemeente Heerhugowaard. Inhoudsopgave

Rampenplan gemeente Heerhugowaard. Inhoudsopgave Rampenplan gemeente Heerhugowaard Inhoudsopgave Vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders op 08-07-2008 0. Inhoudsopgave Inhoud Dit document bevat de volgende onderwerpen. DEEL A RAMPENPLAN:

Nadere informatie

Verordening klantenraad gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk

Verordening klantenraad gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk Verordening klantenraad gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk 1 Inhoudsopgave ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING... 3 ARTIKEL 2 SAMENSTELLING VAN DE KLANTENRAAD... 4 ARTIKEL 2A SAMENSTELLING KAMER WWB...

Nadere informatie

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden d.d. 12 november 2009 Agendapunt BG.2A Onderdeel AB Regionale Brandweer en GHOR Titel

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden d.d. 12 november 2009 Agendapunt BG.2A Onderdeel AB Regionale Brandweer en GHOR Titel BG.2A Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden Bijlagen 5 d.d. 12 november 2009 Agendapunt BG.2A Onderdeel AB Regionale Brandweer en GHOR Titel Gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Nadere informatie

32% 51% schoolverzuim laatste 4 weken 52% migraine of regelmatig ernstige hoofdpijn. 22% 15/16 jr

32% 51% schoolverzuim laatste 4 weken 52% migraine of regelmatig ernstige hoofdpijn. 22% 15/16 jr Kinderen in beeld In deze infographic is een aantal belangrijke resultaten over de gezondheid en het welzijn van kinderen tot 12 jaar in Gelderland-Midden weergegeven. De resultaten zijn afkomstig uit

Nadere informatie

Maak kennis met VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSREGIO GELDERLAND-MIDDEN

Maak kennis met VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSREGIO GELDERLAND-MIDDEN Maak kennis met VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSREGIO GELDERLAND-MIDDEN www.vggm.nl MAAK KENNIS MET VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSREGIO GELDERLAND-MIDDEN Wie denkt aan publieke gezondheid denkt aan de GGD en de

Nadere informatie

1 e Begrotingswijziging 2015

1 e Begrotingswijziging 2015 1 e Begrotingswijziging 2015 1.0 Inleiding Hierbij treft u de gewijzigde begroting aan voor het jaar 2015. De begroting is op een aantal punten gewijzigd. De wijziging met toelichting treft u hieronder

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP)

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Inleiding Een goede coördinatie tussen betrokken hulpdiensten is bij de bestrijding van complexe incidenten van groot belang. Het model voor

Nadere informatie

Partijen: Het Röpcke-Zweers ziekenhuis, hierna te noemen 'het ziekenhuis', vertegenwoordigd door mevr. P. Terwijn, lid Raad van Bestuur,

Partijen: Het Röpcke-Zweers ziekenhuis, hierna te noemen 'het ziekenhuis', vertegenwoordigd door mevr. P. Terwijn, lid Raad van Bestuur, Overeenkomst tussen Veiligheidsregio IJsselland en de Saxenburgh Groep, Röpcke-Zweers Ziekenhuis, over de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen, rampen en crises Partijen: Het Röpcke-Zweers ziekenhuis,

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelVaststellen Verordening raadscommissie herbenoeming burgemeester

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelVaststellen Verordening raadscommissie herbenoeming burgemeester gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5322 Inboeknummer Dossiernummer RaadsvoorstelVaststellen Verordening raadscommissie herbenoeming burgemeester Inleiding Op 7 april 2008 is de heer Van Gijzel benoemd als

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 414 Wet van 1 juli 2004 tot gemeentelijke herindeling van een deel van de Achterhoek, de Graafschap en de Liemers, en Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Beslispunt: 1. Verordening cliëntenraad sociale zekerheid gemeente Woudrichem 2010 vast te stellen.

Beslispunt: 1. Verordening cliëntenraad sociale zekerheid gemeente Woudrichem 2010 vast te stellen. VOORSTEL AAN DE RAAD Onderwerp Samenvatting, doel en beslispunten Toelichting Verordening Cliëntenraad sociale zekerheid Op 1 oktober 2009 is de Wet investering in jongeren (WIJ) ingegaan. De WIJ schrijft

Nadere informatie

Vastelling Regeling Bijzonder Georganiseerd Overleg (BGO) Shared Service Center Zuid-Limburg

Vastelling Regeling Bijzonder Georganiseerd Overleg (BGO) Shared Service Center Zuid-Limburg GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Sittard-Geleen. Nr. 7033 16 januari 2017 Vastelling Regeling Bijzonder Georganiseerd Overleg (BGO) Shared Service Center Zuid-Limburg De colleges van burgemeester

Nadere informatie

Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota.

Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota. Aan de raad AGENDAPUNT 6.11 Kadernota regionalisering brandweer Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota. In 2006 besloten de gemeenten Bronckhorst, Doetinchem, Montferland

Nadere informatie

1. Wethouder Jeene te machtigen om de intentieovereenkomst Internationaal Onderwijs Gelderland te tekenen.

1. Wethouder Jeene te machtigen om de intentieovereenkomst Internationaal Onderwijs Gelderland te tekenen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Intentieovereenkomst Internationaal Onderwijs Gelderland Programma / Programmanummer Economie / 9510; Onderwijs / 9520 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene, H. Beerten

Nadere informatie

overwegende, Besluiten:

overwegende, Besluiten: De raad, het college en de burgemeester van de gemeenten Arnhem, Barneveld, Doesburg, Duiven, Ede, Lingewaard, Nijkerk, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Scherpenzeel, Wageningen, Westervoort

Nadere informatie

Opheffen gemeenschappelijke regeling Archiefverzorging

Opheffen gemeenschappelijke regeling Archiefverzorging Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Opheffen gemeenschappelijke regeling Archiefverzorging Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer B. van Hees Samenvatting De gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

1 De coördinatie van de inzet

1 De coördinatie van de inzet 1 De coördinatie van de inzet Zodra zich een incident voordoet of dreigt voor te doen, wordt de rampenbestrijdingsorganisatie via het proces van opschaling opgebouwd. Opschalen kan worden gedefinieerd

Nadere informatie

Toelichting Rampenplan

Toelichting Rampenplan Toelichting Rampenplan De gemeente Stein heeft tot taak rampen te voorkomen en te bestrijden. Hoe de gemeente Stein dit denkt te doen staat beschreven in het Rampenplan gemeente Stein 2007. Het rampenplan

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst. Samenwerkingsovereenkomst Volwasseneneducatie Arbeidsmarktregio FoodValley

Samenwerkingsovereenkomst. Samenwerkingsovereenkomst Volwasseneneducatie Arbeidsmarktregio FoodValley Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst Volwasseneneducatie Arbeidsmarktregio FoodValley 2015-2017 Overeenkomst tussen de gemeenten Barneveld, Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal

Nadere informatie

Verzoek om medewerking bij opheffing Stichting GMK en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West Brabant

Verzoek om medewerking bij opheffing Stichting GMK en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West Brabant Aan de Raad Made, 9 oktober 2006 Raadsvergadering: 14 december 2006 Nummer raadsnota: 13 Onderwerp: Verzoek om medewerking bij opheffing Stichting GMK en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015;

gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015; Het college van de gemeente Stadskanaal gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015; gelet op artikel 23 van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Breedtesportproject GO-4 Sport

Gemeenschappelijke regeling Breedtesportproject GO-4 Sport Gemeenschappelijke regeling Breedtesportproject GO-4 Sport 2004-2009 De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten het Bildt, Ferwerderadiel, Leeuwarderadeel en Menaldumadeel, hierna te noemen:

Nadere informatie

Cluster Beleid en Regie In CMO Nee. Ambtenaar Bernhard Groenenberg In college

Cluster Beleid en Regie In CMO Nee. Ambtenaar Bernhard Groenenberg In college Collegenota Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2014.0.017.379 Datum Zaaknummer 2013-09-01309 Datum Vertrouwelijk nee Portefeuillehouder Van Geffen Cluster Beleid en Regie In CMO Nee Ambtenaar

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp nieuwe 'Regeling Bedrijfshulpverlening'

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp nieuwe 'Regeling Bedrijfshulpverlening' Collegevoorstel Openbaar Onderwerp nieuwe 'Regeling Bedrijfshulpverlening' Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting De vergoeding voor bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

VERORDENING BESTUURSCOMMISSIE OPENBAAR BASISONDERWIJS WEERT

VERORDENING BESTUURSCOMMISSIE OPENBAAR BASISONDERWIJS WEERT VERORDENING BESTUURSCOMMISSIE OPENBAAR BASISONDERWIJS WEERT De raad der gemeente Weert; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Weert van 10 februari 2004; overwegende,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad,

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad, Raadsvoorstel Griffiersnummer: Onderwerp: Vaststelling herindelingsontwerp Datum B&W-vergadering: 17 juli 2012 Datum raadsvergadering: 30 juli 2012 Datum politieke avond: 11 juli 2012 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen Toetsingskader en positiebepalingssystematiek (definitieve versie) Inhoudsopgave Inleiding. Verdeling in oordeel, hoofdonderwerpen, onderwerpen, hoofd- en subaspecten. Banden voor positiebepaling. Prestatieniveaus.

Nadere informatie

Ingekomen stuk D7. Ons kenmerk K400/07.009416. Datum uw brief

Ingekomen stuk D7. Ons kenmerk K400/07.009416. Datum uw brief Ingekomen stuk D7 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie

*Z008C76D67D* Raadsvoorstel. Aan de raad. Documentnummer : INT

*Z008C76D67D* Raadsvoorstel. Aan de raad. Documentnummer : INT Raadsvoorstel *Z008C76D67D* Aan de raad Documentnummer : INT-13-05972 Afdeling : Samenleving Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten West-Kennemerland en bedrijfsplan

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Instellen BGO ten behoeve van totstandkoming RUD

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Instellen BGO ten behoeve van totstandkoming RUD Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Instellen BGO ten behoeve van totstandkoming RUD Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting Bij de totstandkoming

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling ICT-Samenwerkingsverband Noord en Midden-Limburg

Gemeenschappelijke regeling ICT-Samenwerkingsverband Noord en Midden-Limburg BIJLAGE 2 Gemeenschappelijke regeling ICT-Samenwerkingsverband Noord en Midden-Limburg Tekstuitgave, inclusief 1 ste wijziging d.d. XX-XX-2015. Hoofdstuk 1 Artikel 1 Algemeen Begripsbepalingen In deze

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.1253, d.d. 7 december 2010 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Auditrapport 2009 Grip op de buitenboordmotor, sturing, toezicht en verantwoording bij Gemeenschappelijke Regelingen BESLUITEN Behoudens

Nadere informatie

besluit vast te stellen de Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz 2004 en Wsw gemeente Renkum 2015

besluit vast te stellen de Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz 2004 en Wsw gemeente Renkum 2015 De raad van de gemeente Renkum, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 januari 2015; Gezien het advies van de Commissie Inwoners van 9 februari 2015; Gelet op artikel

Nadere informatie

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Oldenzaal en Hengelo (hierna gezamenlijk te noemen: deelnemende gemeenten) ;

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Oldenzaal en Hengelo (hierna gezamenlijk te noemen: deelnemende gemeenten) ; Centrumgemeenteregeling samenwerking ICT Hengelo- Oldenzaal De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Oldenzaal en Hengelo (hierna gezamenlijk te noemen: deelnemende gemeenten) ; Overwegende

Nadere informatie

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2-0 Overzicht Samenvatting In dit deel is de Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings- Procedure (GRIP) Noord-Holland Noord

Nadere informatie

Nr. 619004. 1 gemeente Barneveld. Aan het college van burgemeester en wethouders

Nr. 619004. 1 gemeente Barneveld. Aan het college van burgemeester en wethouders 1 gemeente Barneveld Nr. 619004 Aan het college van burgemeester en wethouders Onderwerp: Opzet en inrichting project regionaal knooppunt jeugdhulp FoodValley. Gevraagde beslissing: 1. instemmen met en

Nadere informatie

Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Veiligheidsregio Drenthe

Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Veiligheidsregio Drenthe Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Veiligheidsregio Drenthe Vastgesteld in AB VRD 18-12-2013 1 Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Veiligheidsregio Drenthe Het algemeen bestuur,

Nadere informatie

Beschrijving operationeel proces politie Ontruimen en evacueren

Beschrijving operationeel proces politie Ontruimen en evacueren Beschrijving operationeel proces politie Ontruimen en evacueren December 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Doel... 2 3. Doelgroep... 2 4. Kritische proceselementen... 2 5. Uitvoering: activiteiten

Nadere informatie

Rampenplan Vastgesteld door het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe d.d. 11 augustus 2009

Rampenplan Vastgesteld door het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe d.d. 11 augustus 2009 Rampenplan Vastgesteld door het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe d.d. 11 augustus 2009 Inhoudsopgave DEEL 1: Organisatie rampenbestrijding Inleiding... 5 Karakter en doel

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet. Gemeente Kerkrade

Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet. Gemeente Kerkrade Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet Gemeente Kerkrade 2015 Vastgesteld door de raad van de gemeente Kerkrade in zijn vergadering van 17 december 2014 (raadsbesluit 14Rb096) Verordening Cliëntenparticipatie

Nadere informatie

Rampenprotocol Euregio Scheldemond

Rampenprotocol Euregio Scheldemond 1 Rampenprotocol Euregio Scheldemond H I E R N A G E N O E M D E P A R T I J E N, De Gouverneur van Oost-Vlaanderen, de heer H. Balthazer, De Gouverneur van West-Vlaanderen, de heer P. Breyne, Gedeputeerde

Nadere informatie