Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Ontruimen en evacueren Deelproces 5. Organisatorisch deel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Ontruimen en evacueren Deelproces 5. Organisatorisch deel"

Transcriptie

1 Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Ontruimen en evacueren Deelproces 5 Organisatorisch deel Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2008

2 Inhoudsopgave organisatorisch deel 1 Inleiding Uitgangspunten Doelstelling Doelgroep Relatie met andere processen Taken andere disciplines 4 2 Procesbeschrijving en organisatie Proces Organisatie Procesverantwoordelijke Lokale team Ontruimen en evacueren Hoofd actiecentrum Ontruimen en evacueren Taken team Ontruimen en evacueren Alarmering Bijstand en opschaling Aanspreekpunt binnen gemeente voor COPI en OT Locatie actiecentrum Ontruimen en evacueren Aandachtspunten Verslaglegging Paraatheidskoffer Nazorg Verzendlijst Overzicht afkortingen 8 Draaiboek Ontruimen en evacueren Organisatorisch Gemeente Helmond -2-

3 1 Inleiding 1.1 Uitgangspunten Dit draaiboek Ontruimen en evacueren is een onderdeel van het gemeentelijke Rampenplan. Indien zich in de gemeente een calamiteit, een zwaar ongeval of ramp voordoet kan het proces Ontruimen en evacueren opgestart worden. De activiteiten die behoren tot dit proces worden uitgevoerd volgens de regels van dit draaiboek met bijlagen. Onder ontruimen wordt verstaan: het voor een korte tijd verlaten van de verblijfplaats op advies van parate diensten. Onder evacuatie wordt verstaan: een door de overheid gelaste verplaatsing van groepen personen (alleen in Nederland) met daaronder begrepen: vervoer(sbegeleiding), opneming, verzorging en terugkeer van deze groepen, de voorbereiding daarvan en de nazorg. Deze beschrijving beperkt zich voornamelijk tot evacuaties in vredestijd. Ontruiming en evacuatie moet zodanig zijn georganiseerd dat: de overheid voorlichting geeft, dus de bevolking informeert, waarschuwt en adviseert; de burger zelf actief is; de overheid aanvullend actief is. 1.2 Doelstelling Het proces Ontruimen en evacueren heeft tot doel: door zowel ontruiming als evacuatie de mogelijke schadelijke gevolgen van een incident (of de dreiging hiervan) voor de betrokkenen zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. De taak van het Actiecentrum Ontruimen en evacueren start daarom op het moment dat de slachtoffers / evacués buiten de gevarenzone zijn. 1.3 Doelgroep Intern: de procesverantwoordelijke en de leden van het lokale team Ontruimen en evacueren. Extern: de bewoners en bezoekers in het bedreigde gebied (waaronder daklozen), slachtoffers, huisdieren en vee. Justitie/politie draagt zorg voor de ontruiming/evacuatie van gedetineerden en/of personen in hechtenis. 1.4 Relatie met andere processen Proces 1 Alarmering De manier waarop en welke instanties en personen moeten worden gealarmeerd is sterk afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden en het soort incident. Proces 3 Voorlichting Naast de voorlichting aan de bevolking en pers zal aandacht besteed moeten worden aan de voorlichting van de eigen medewerkers. Proces 4 Waarschuwing van de bevolking. In geval van acuut gevaar voor de bevolking zal deze op een snelle wijze moeten worden gewaarschuwd. Proces 6 Afzetten en afschermen Dit proces betreft het afzetten van wegen en/of het afschermen van terreinen en objecten teneinde ongestoorde ongevals/rampbestrijdingsactiviteiten te kunnen laten plaatsvinden. Proces 7 Verkeer regelen Het doel van verkeer regelen is, in het kader van de rampenbestrijding, het voorkomen en/of oplossen van verkeersopstoppingen of -stremmingen in het algemeen en het voorkomen van stagnatie in de hulpverlening in het bijzonder. Proces 8 Handhaving van de rechtsorde. Handhaven van de openbare orde en de rechtsorde in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag en in overeenstemming met de rechtsregels (alsmede hulp verlenen aan hen die dat behoeven). Draaiboek Ontruimen en evacueren Organisatorisch Gemeente Helmond -3-

4 Proces 14 Proces 15 Proces 19 Proces 20 Proces 22 Proces 24 Proces 25 Proces 28 Proces 29 Opvang en verzorging. Het gedurende de periode dat getroffenen niet kunnen terugkeren naar hun huis bieden van opvang en verzorging. Registreren van slachtoffers (CRIB) Het verzamelen, vastleggen, groeperen en verifiëren van alle gegevens van slachtoffers met het doel slachtoffer-informatie te kunnen geven aan het bevoegd gezag en aan familie/verwanten van slachtoffers. Begidsing. Begeleiden van de bij de hulpverlening betrokken diensten en organisaties ter voorkoming van stagnatie in de hulpverlening. Toegankelijk en begaanbaar maken. Het zorgdragen en voor goede aan- en afvoerwegen naar en van het rampterrein en het wegnemen van hinderlijke blokkades in het rampterrein. Het veiligstellen van boven- en ondergrondse infrastructuur. Voorzien in primaire levensbehoeften. Het tijdens/na afloop van een calamiteit treffen van maatregelen om te voorzien in de (tijdelijke) huisvesting, anders dan in een opvangcentrum, en voeding van gedupeerden alsmede in de daadwerkelijke uitvoering van deze maatregelen. Psychosociale hulpverlening en Geestelijke zorg (resp. 24a en 24b). a) Bevordering van herstel van het psychisch evenwicht van getroffenen en zodoende bij te dragen aan het voorkomen van verwerkingsproblemen en stoornissen. b) Het geven van geestelijke (pastorale) zorg aan niet-psychisch gestoorde personen en hulpverleners. Registreren schade (CRAS) Regelt in geval van (dreigend) gevaar voor cultuurhistorisch erfgoed de registratie van de schade in overleg met specifieke ondersteuningsdiensten. Nazorg Medewerkers van het actiecentrum Ontruimen en evacueren kunnen geconfronteerd worden met traumatische ervaringen tijdens hun werk. Het hoofd van het actiecentrum dient hier alert op te zijn en in overleg met GAC Helmond te bepalen of medewerkers op tijd vervangen dienen te worden of dat hen (slachtoffer)hulp geboden dient te worden. Verslaglegging Voor een efficiënte bedrijfsvoering en ter mogelijke verantwoording en evaluatie zal registratie van een aantal essentiële gegevens noodzakelijk zijn. 1.5 Taken andere disciplines Regionale Brandweer waarnemen en meten waarschuwen bevolking uit de gevarenzone leiden van de stroom evacués naar de aangewezen verzamelplek ontsmetten van mensen, goederen en voertuigen redden van mensen, huisdieren en vee Politie het aanwijzen van een verzamelplek buiten de gevarenzone verkeer regelen begidsen en uit de gevarenzone leiden van evacués naar de aangewezen verzamelplek afzetten en afschermen handhaven rechtsorde GHOR ondersteunen bij het ontruimen/evacueren van niet-zelfredzame personen geneeskundige hulpverlening preventieve gezondheidszorg psychosociale hulpverlening Draaiboek Ontruimen en evacueren Organisatorisch Gemeente Helmond -4-

5 2 Procesbeschrijving en organisatie 2.1 Proces Dit draaiboek is een organisatieplan voor het actiecentrum Ontruimen en evacueren. Met de uitvoering van het draaiboek is een gemeentelijk team belast. Bij een ontruiming zal de politie de aanwezigen binnen een gebied naar een door de politie te bepalen verzamelpunt laten gaan. Is dit vanwege gevaar niet mogelijk, dan is sprake van redding en wordt dit een taak voor de brandweer. Het ontruimen van een bedrijf/instelling of een woning is de verantwoordelijkheid van de bewoners of van de betreffende organisatie (geregeld in de Arbo-wet/ ontruimingsplan). De niet-zelfredzame mensen en eventuele slachtoffers van de ramp zullen door de GHOR naar de verzamelplaats of naar de ziekenhuizen verplaatst worden. Is ook deze taak vanwege gevaar niet mogelijk, dan is wederom sprake van redding en wordt dit een taak voor de brandweer. Bij een evacuatie is de voorbereidingstijd langer en zal de gemeente de mensen in het gebied informeren zodat zij (en hun huisdieren en vee) het gebied kunnen verlaten. De overheid regelt indien nodig vervoer vanaf een verzamelplaats naar een opvanglocatie. Niet-zelfredzamen worden zo veel mogelijk geacht om zelf actief te regelen dat ze het gebied kunnen verlaten. In de gevallen dat dit niet kan, zal de GHOR zorgen voor vervoer naar het ziekenhuis of naar de verzamelplaats/opvanglocatie. Vanaf de verzamelplaats zal verdere verplaatsing van de ontruimde/geëvacueerde burgers plaatsvinden. De bevolking zal slechts in beperkte mate gebruik maken van de opvangvoorzieningen die de overheid ter beschikking heeft gesteld. Het overgrote deel zorgt voor eigen vervoer, opvang en verzorging. De overheid regelt voor 1% van het aantal inwoners vervoer naar een opvanglocatie. Voor Helmond betekent dit vervoer voor 868 personen. De opvanglocatie(s) wordt of worden door het proces opvang en verzorging in orde gemaakt. In bijlage 2 van het operationeel deel is het gemeentelijk proces Ontruimen en evacueren schematisch weergegeven. De gemeente Helmond heeft tenminste een opvangcapaciteit van 1736 personen (2% van het aantal inwoners van , peildatum ). Van het aantal dieren is geen inschatting te maken. De evacuatie van dieren zal in overleg met eigenaren, buurgemeenten en met ondersteuning van de regionale werkgroep worden aangepakt. Uitgangspunt voor het actiecentrum is het vervoeren van maximaal 1% van het aantal inwoners, dus voor Helmond 868 personen. Indien ontruiming en/of evacuatie voor meer personen geregeld dient te worden en in geval van een grensoverschrijdende calamiteit worden meerdere gemeenten ingeschakeld onder coördinatie van het OT. Verplaatsing van personen buiten de gemeente geschiedt, pas na verkregen toestemming van de Commissaris van de Koningin, net als bij verplaatsing binnen de gemeente onder verantwoordelijkheid van de burgemeester. Van verplaatsingen van personen buiten de gemeente worden de burgemeesters van de doorvoer- en opnemende gemeenten tijdig ingelicht. In geval van constatering of gerechtvaardigd vermoeden dat er erfgoederen en/of objecten met cultuurhistorische waarden veiliggesteld moeten worden, worden in overleg met het Actiecentrum CRAS, hulpdiensten zoals Stichting Salvage en de Verzekeraars Hulpdienst ingeschakeld. Voor schaderegistratie wordt het actiecentrum CRAS ingeschakeld. Voor het veiligstellen van archieven wordt verwezen naar de gemeentelijke procedure hiervoor. Ieder bedrijf of instelling dient volgens de Arbo-wet te beschikken over een calamiteitenplan Draaiboek Ontruimen en evacueren Organisatorisch Gemeente Helmond -5-

6 2.2 Organisatie Grip 3 of 4: GBT/RBT (Burgemeester danwel coördinerend burgemeester) Grip 0: CTPI (OvD B,G of P) Grip 1: COPI (Staffunctionaris gemeenten) Grip 2,3 of 4: OT (Staffunctionaris gemeenten) Gemeente Helmond (Ambtenaar rampenbestrijding) Gemeentelijk Actiecentrum (GAC) (Hoofd actiecentrum) Actiecentrum Ontruimen en evacueren (Hoofd actiecentrum) 2.3 Procesverantwoordelijke Voor het proces Ontruimen en evacueren is op het moment van vaststellen nog geen procesverantwoordelijke aangewezen. Zo spoedig mogelijk na vaststellen zal de procesverantwoordelijke worden aangewezen. De procesverantwoordelijke benoemt het hoofd van actiecentrum Ontruimen en evacueren en is verantwoordelijk voor de inhoud en uitvoering van dit draaiboek. De ambtenaar rampenbestrijding is belast met de afstemming en uniformiteit tussen de verschillende processen en draaiboeken. 2.4 Lokale team Ontruimen en evacueren Om de werkzaamheden van het proces Ontruimen en evacueren uit te kunnen voeren is er een lokaal team Ontruimen en evacueren samengesteld. Het lokale team Ontruimen en evacueren bestaat uit een hoofd actiecentrum en medewerkers actiecentrum.. De bereikbaarheid van deze medewerkers is geregeld in het draaiboek Alarmering 2.5 Hoofd actiecentrum Ontruimen en evacueren Het hoofd van het actiecentrum Ontruimen en evacueren is verantwoordelijk voor de organisatie en het operationeel maken van het actiecentrum Ontruimen en evacueren. Zodra het actiecentrum Ontruimen en evacueren operationeel is geeft het hoofd dit door aan het hoofd van het Gemeentelijk Actiecentrum (verder genoemd GAC) gemeente Helmond. Voorts bepaalt hij de taken binnen het actiecentrum en informeert/adviseert hij het hoofd GAC Helmond. Verder informeert het hoofd van het actiecentrum Ontruimen en evacueren de medewerkers over de aard van de ramp, de te nemen maatregelen en de te volgen gedragslijnen. 2.6 Taken team Ontruimen en evacueren De taken van de leden van het lokale team Ontruimen en evacueren zijn beschreven in de werkinstructies. Deze zijn opgenomen in de bijlage 1 van het operationele deel. In de paraatheidskoffer bevinden zich geplastificeerde werkinstructies. Draaiboek Ontruimen en evacueren Organisatorisch Gemeente Helmond -6-

7 2.7 Alarmering Door middel van de Communicator (belcomputer) wordt het lokale team Ontruimen en evacueren gealarmeerd. De bereikbaarheid van het lokale team Ontruimen en evacueren is geregeld in het draaiboek alarmering. In het draaiboek alarmering is aangegeven wie geautoriseerd is om het lokale team Ontruimen en evacueren te alarmeren. 2.8 Bijstand en opschaling Indien er onvoldoende medewerkers beschikbaar zijn om het proces Ontruimen en evacueren uit te voeren dan kan via het GAC Helmond een beroep worden gedaan op andere afdelingen van de gemeente en op medewerkers van buurgemeenten. Medewerkers die bijstand verlenen melden zich in het gemeentehuis bij het actiecentrum Ontruimen en evacueren. Verder in te schakelen in overleg met het GAC: vervoerders, taxicentrale, transportbedrijven pastorale verzorgers tolkencentrum civiel militaire samenwerking (via het OT); dierenambulances; huisdieren en vee middels (vee)transportbedrijven. 2.9 Aanspreekpunt binnen gemeente voor COPI en OT Bij een CTPI (GRIP 0) kan één van de OVD-en de gemeente waarschuwen via de meldkamer. (b.v. de storingsdienst, piketdienst of ambtenaar rampenbestrijding van de betreffende gemeente). Vanaf GRIP 1 is de ambtenaar rampenbestrijding in eerste instantie het aanspreekpunt voor de staffunctionaris gemeenten in het COPI dan wel OT. Zodra er een gemeentelijk actiecentrum wordt ingericht zal het hoofd daarvan fungeren als aanspreekpunt voor het COPI dan wel OT Locatie actiecentrum Ontruimen en evacueren Het actiecentrum Ontruimen en evacueren is ondergebracht in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond Aandachtspunten Binnen het proces moet rekening gehouden worden met verminderd zelfredzame personen, zoals geestelijk of lichamelijk gehandicapten, senioren en grote groepen kinderen Verslaglegging Voor de verantwoording en de evaluatie van het proces is het noodzakelijk dat alle werkzaamheden en genomen besluiten worden bijgehouden. Voor de benodigde formulieren (logboekformulieren, presentielijsten en de situatierapporten) wordt verwezen naar het draaiboek verslaglegging (proces 29) Paraatheidskoffer Het lokale team Ontruimen en evacueren kan gebruik maken van de middelen uit de paraatheidskoffer. Deze koffer staat in het actiecentrum Ontruimen en evacueren. De inhoud van de paraatheidskoffer is beschreven in bijlage 3 van het operationele deel. Draaiboek Ontruimen en evacueren Organisatorisch Gemeente Helmond -7-

8 2.14 Nazorg Medewerkers van het actiecentrum Ontruimen en evacueren kunnen geconfronteerd worden met traumatische ervaringen tijdens de uitoefening van het werk. Het hoofd van het actiecentrum Ontruimen en evacueren dient hier alert op te zijn en in overleg met het GAC Helmond te bepalen of medewerkers op tijd vervangen worden dan wel dat hen (slachtoffer)hulp geboden wordt. Voor een beschrijving van dit proces wordt verwezen naar het draaiboek nazorg (proces 28) Verzendlijst Gedeputeerde Staten van Noord Brabant Commissaris van de Koningin Hoofd officier van Justitie Rijkswaterstaat directie Noord Brabant Waterschap de AA Waterschap de Dommel Regionale Brandweer Zuidoost-Brabant Veiligheidsregio Zuidoost Brabant Aangrenzende gemeenten Digitaal handboek Rampenbestrijding Regio Zuidoost-Brabant COMPAS GAC Helmond Exemplaren t.b.v. gemeentelijke organisatie Paraatheidskoffer leden lokaal team Ontruimen en evacueren Archief 2.16 Overzicht afkortingen ARB Ambtenaar Rampenbestrijding BZK Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties COPI Commando Plaats Incident CRAS Centrale Registratie Afhandeling Schaden CRIB Centraal Registratie- en Informatiebureau CTPI Coördinatieteam Plaats Incident GAC Gemeentelijk Actiecentrum GBA Gemeentelijke Basisadministratie GBT Gemeentelijk beleidsteam GHOR Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen GRIP Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure GZ Geestelijke zorg NRK Nederlands Rode Kruis O&E Ontruimen en evacueren OT Operationeel Team O&V Opvang & Verzorging OVD Officier van Dienst PSHOR Psychosociale hulpverlening bij ongevallen en rampen RBT Regionaal Beleidsteam SITRAP Situatierapport TGBM Toegankelijk en begaanbaar maken VL Voorlichting Draaiboek Ontruimen en evacueren Organisatorisch Gemeente Helmond -8-

9 Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Operationeel deel Ontruimen en evacueren Deelproces 5 Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2008

10 Inhoudsopgave operationeel deel 1 Operationeel deel Inleiding Alarmering en plaats van opkomst Actiecentrum Ontruimen en evacueren Operationeel maken actiecentrum Ontruimen en evacueren 3 Bijlagen 4 Bijlage 1: werkinstructies 4 Bijlage 2: Schematische weergave proces Ontruimen en evacueren 7 Bijlage 3: inhoud paraatheidskoffer 8 Draaiboek Ontruimen en evacueren Operationeel Gemeente Helmond -2-

11 1 Operationeel deel 1.1 Inleiding Het operationele deel van het draaiboek Ontruimen en evacueren is bedoeld als leidraad voor de uitvoering van het proces. 1.2 Alarmering en plaats van opkomst Na de alarmering gaat u naar de locatie van het actiecentrum Ontruimen en evacueren of naar een andere, bij de oproep aangegeven locatie. 1.3 Actiecentrum Ontruimen en evacueren Het actiecentrum Ontruimen en evacueren is ondergebracht in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond. Voor het operationeel maken van het actiecentrum wordt u verwezen naar de bijlage 1 van het operationeel deel: Werkinstructies hoofd actiecentrum Ontruimen en evacueren. 1.4 Operationeel maken actiecentrum Ontruimen en evacueren De medewerkers van het actiecentrum Ontruimen en evacueren regelen dat het actiecentrum operationeel wordt gemaakt. Van belang hierbij is: Zorg voor het bereikbaar zijn via (mobiele)telefoons, fax of andere verbindingsmiddelen. Het operationeel melden bij het GAC Helmond. Het geven van instructies aan het personeel. Het tijdig opschalen. Relaties met andere processen en diensten. Het verschaffen van informatie aan het GAC Helmond (door het hoofd actiecentrum). Het voorhanden hebben van de paraatheidskoffer. Zorgen voor hesjes voor de medewerkers Ontruimen en evacueren bij de opvanglocaties (paraatheidskoffer). Het verzorgen van instructies aan de opgeroepen personen (door het hoofd actiecentrum). Draaiboek Ontruimen en evacueren Operationeel Gemeente Helmond -3-

12 Bijlagen Bijlage 1 werkinstructies Werkinstructie procesverantwoordelijke Ontruimen en evacueren 1. Is verantwoordelijk voor het proces Ontruimen en evacueren in de voorbereidende fase; 2. Zorgt er voor dat er voldoende mensen opgeleid en geoefend zijn voor het proces Ontruimen en evacueren; 3. Zorgt dat de bereikbaarheidsgegevens correct zijn (zowel intern als extern); 4. Draagt zorg voor de evaluatie van het proces Ontruimen en evacueren; 5. Is lid van het GAC en pleegt in het GAC overleg met de overige gemeentelijke procesverantwoordelijken. De procesverantwoordelijke draagt daarbij zorg voor een goede afstemming van het proces Ontruimen en evacueren met de overige in uitvoering zijnde processen. Draaiboek Ontruimen en evacueren Operationeel Gemeente Helmond -4-

13 Werkinstructie Hoofd actiecentrum Ontruimen en evacueren 1. Heeft de leiding over en coördineert de verschillende werkzaamheden binnen het actiecentrum Ontruimen en evacueren; 2. Organiseert het inrichten van het actiecentrum Ontruimen en evacueren; 3. Draagt zorg voor de bereikbaarheid van zijn medewerkers via (mobiele) telefoons, fax of andere verbindingsmiddelen; 4. Informeert het GAC als het actiecentrum Ontruimen en evacueren operationeel is; 5. Bepaalt de behoefte aan personeel en voorziet tevens in deze behoefte; 6. Controleert of voldoende middelen voorhanden zijn in het actiecentrum; 7. Vertaalt opdrachten van het GAC in opdrachten en instructies voor de overige leden van het actiecentrum; 8. Overlegt over de verdeling van personen of dieren over de opvanglocaties met het Hoofd GAC Helmond; 9. Zorgt voor een goede samenwerking en communicatie met de betrokken diensten/instellingen. Bijvoorbeeld: busvervoerders, taxicentrales, veevervoerders, dierenambulances etc. en overlegt met het hoofd GAC over het inschakelen van het Nederlandse Rode Kruis, huisartsen, kruisverenigingen, maatschappelijk werkers etc.; 10. Instrueert de opgeroepen personen; 11. Houdt specifiek rekening met de ontruiming en/ of evacuatie van lichtgewonden en personen met een (mogelijk) psychotrauma en informeert het hoofd GAC hierover; 12. Houdt een logboek bij (zie deelproces Verslaglegging); 13. Informeert en adviseert het hoofd GAC met betrekking tot het verder opschalen van het proces Ontruimen en evacueren; 14. Stuurt het GAC op afgesproken tijdstippen een situatierapport (SITRAP); 15. Regelt via het GAC dat personeel tijdig wordt afgelost en indien nodig aandacht wordt besteed aan verzorging en nazorg van de medewerkers. Draaiboek Ontruimen en evacueren Operationeel Gemeente Helmond -5-

14 Werkinstructie medewerker 1. Wordt ingezet onder leiding van het hoofd actiecentrum Ontruimen en evacueren; 2. Draagt zorg voor het vervoer van getroffenen vanaf de verzamelplaats(en) naar en van de opvanglocatie(s); 3. Geeft problemen, ongeregeldheden en tekortkomingen door aan het hoofd actiecentrum Ontruimen en evacueren. Draaiboek Ontruimen en evacueren Operationeel Gemeente Helmond -6-

15 Bijlage 2 Schematische weergave proces Ontruimen en evacueren Bedrijf/ instelling Geen overheidstaak Ontruimen Gebied (wijk)/ flat - acuut - hulpdiensten - geen dieren/vee - redden Taakverantwoordelijkheid Politie Niet-zelfredzame zorgbehoeftigen/ Slachtoffers Vervoer ziekenhuis > 2 uur wel/ niet overnachten Vervoer Gemeentelijk proces Ontruimen en evacueren Opvang en verzorging Gemeentelijk proces Opvang en Verzorging Redden Taakverantwoordelijkheid GHOR Verzamelplaats(en) Eigen vervoer, opvang en verzorging (bijvoorbeeld bij familie, kennissen of collegainstellingen) - mensen - huisdieren - vee Procesverantwoordelijkheid Brandweer Geen overheidstaak Evacueren Gebied (wijk) Gemeentelijk proces Ontruimen en evacueren -voorzienbaar (> 8 uur tevoren) -overheidsmaatregel -ook huisdieren en vee Niet-zelfredzame zorgbehoeftigen Vervoer ziekenhuis Taakverantwoordelijkheid GHOR

16 Bijlage 3 Inhoud paraatheidskoffer Onderdeel Aantal Zelf in te vullen naar behoefte met: Kantoorartikelen Procesgerelateerde artikelen Div Hesjes Div Diverse informatie Div Rampenplan 1 Gemeentelijke draaiboeken 1 set Plattegronden 4 Gemeentegids 4 Werkinstructies 1 set Lijst met opvanglocaties 3 Lijst met vervoerders 3 Lijst met verzamelpunten 3 Formulieren t.b.v. verslaglegging Div Draaiboek Ontruimen en evacueren Operationeel Gemeente Helmond -8-

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Organisatorisch deel. Geestelijke zorg Deelproces 24b

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Organisatorisch deel. Geestelijke zorg Deelproces 24b Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Organisatorisch deel Geestelijke zorg Deelproces 24b Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2008 Inhoudsopgave organisatorisch

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB) Deelproces 15. Organisatorisch deel

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB) Deelproces 15. Organisatorisch deel Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB) Deelproces 15 Organisatorisch deel Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Toegankelijk en begaanbaar maken Deelproces 20. Organisatorisch deel

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Toegankelijk en begaanbaar maken Deelproces 20. Organisatorisch deel Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Toegankelijk en begaanbaar maken Deelproces 20 Organisatorisch deel Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Centrale Registratie Afhandeling Schaden (CRAS) Deelproces 25. Organisatorisch deel

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Centrale Registratie Afhandeling Schaden (CRAS) Deelproces 25. Organisatorisch deel Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Centrale Registratie Afhandeling Schaden (CRAS) Deelproces 25 Organisatorisch deel Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek Ontruimen en Evacueren Deelproces 5

Gemeentelijk Draaiboek Ontruimen en Evacueren Deelproces 5 DEELPLAN ONTRUIMEN EN EVACUEREN Gemeentelijk Draaiboek Ontruimen en Evacueren Deelproces 5 Versie 05/2007 Datum: 22 juni 2007 Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 3 juli 2007 P.S.M. Perriëns

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Organisatorisch deel. Opvang en verzorging Deelproces 14

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Organisatorisch deel. Opvang en verzorging Deelproces 14 Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Organisatorisch deel Opvang en verzorging Deelproces 14 Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2008 Inhoudsopgave organisatorisch

Nadere informatie

Beschrijving operationeel proces politie Ontruimen en evacueren

Beschrijving operationeel proces politie Ontruimen en evacueren Beschrijving operationeel proces politie Ontruimen en evacueren December 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Doel... 2 3. Doelgroep... 2 4. Kritische proceselementen... 2 5. Uitvoering: activiteiten

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Organisatorisch deel. Verslaglegging Deelproces 29

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Organisatorisch deel. Verslaglegging Deelproces 29 Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Organisatorisch deel Verslaglegging Deelproces 29 Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2008 Inhoudsopgave organisatorisch

Nadere informatie

Rampenplan gemeente Heerhugowaard. Inhoudsopgave

Rampenplan gemeente Heerhugowaard. Inhoudsopgave Rampenplan gemeente Heerhugowaard Inhoudsopgave Vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders op 08-07-2008 0. Inhoudsopgave Inhoud Dit document bevat de volgende onderwerpen. DEEL A RAMPENPLAN:

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek Facilitaire Ondersteuning (FO)

Gemeentelijk Draaiboek Facilitaire Ondersteuning (FO) Gemeentelijk Draaiboek Facilitaire Ondersteuning (FO) Versie FO/2007 Datum: 25 juni 2007 Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 3 juli 2007 P.S.M. Perriëns Secretaris. R.A.L. Severijns Burgemeester

Nadere informatie

REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009. Procesmodellen

REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009. Procesmodellen REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009 Het Referentiekader Regionaal Crisisplan 2009 Leeswijzer Begin vorig jaar is het projectteam Regionaal Crisisplan, in opdracht van de Veiligheidskoepels, gestart

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek Toegankelijk en Begaanbaar maken Deelproces 20

Gemeentelijk Draaiboek Toegankelijk en Begaanbaar maken Deelproces 20 Gemeentelijk Draaiboek Toegankelijk en Begaanbaar maken Deelproces 20 Versie 20/2007 Datum: 18 juni 2007 Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 3 juli 2007 P.S.M. Perriëns Secretaris R.A.L. Severijns

Nadere informatie

Versie 14-05-2009 1/6

Versie 14-05-2009 1/6 Versie 14-05-2009 1/6 Draaiboek : 11 Titel: Draaiboekcoördinator: Ontruimen en evacueren Gerrit Kok Doelstelling: Bij crises kunnen zich dermate grote risico's voor de veiligheid van mens en dier in de

Nadere informatie

December Deelproces Verslaglegging en archivering

December Deelproces Verslaglegging en archivering December 2006 Deelproces Verslaglegging en archivering Deelproces verslaglegging en archivering December 2006 Inhoudsopgave 1 Algemeen...2 2 Verslaglegging en dossiervorming...2 2.1 Doel...2 2.2 Doelgroep...2

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek Geestelijke zorg. Deelproces 24b. Versie 24b/2007 Datum: 19 juni 2007

Gemeentelijk Draaiboek Geestelijke zorg. Deelproces 24b. Versie 24b/2007 Datum: 19 juni 2007 Gemeentelijk Draaiboek Geestelijke zorg Deelproces 24b Versie 24b/2007 Datum: 19 juni 2007 Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 3 juli 2007 P.S.M. Perriëns Secretaris R.A.L. Severijns Burgemeester

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inhoud: 1. Doelstelling pag. 3 2. Realisatie pag. 4 3. Begrippen pag. 5 4. Verantwoordelijkheid pag. 6 5. Pastorale verzorger pag. 7 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

Toelichting Rampenplan

Toelichting Rampenplan Toelichting Rampenplan De gemeente Stein heeft tot taak rampen te voorkomen en te bestrijden. Hoe de gemeente Stein dit denkt te doen staat beschreven in het Rampenplan gemeente Stein 2007. Het rampenplan

Nadere informatie

VEILIGHEIDSBELEID RAMPENBESTRIJDING GEMEENTE SMALLINGERLAND. Het is niet te hopen dát er een ramp gebeurt in onze gemeente of ergens anders.

VEILIGHEIDSBELEID RAMPENBESTRIJDING GEMEENTE SMALLINGERLAND. Het is niet te hopen dát er een ramp gebeurt in onze gemeente of ergens anders. VEILIGHEIDSBELEID EN RAMPENBESTRIJDING GEMEENTE SMALLINGERLAND Het is niet te hopen dát er een ramp gebeurt in onze gemeente of ergens anders. We kunnen met z'n allen wel proberen onveilige situaties te

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB) Deelproces 15

Gemeentelijk Draaiboek Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB) Deelproces 15 Gemeentelijk Draaiboek Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB) Deelproces 15 Versie 15/2007 Datum: 18 juni 2007 Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 3 juli 2007 P.S.M. Perriëns Secretaris

Nadere informatie

Functies en teams in de rampenbestrijding

Functies en teams in de rampenbestrijding B Functies en teams in de rampenbestrijding De burgemeester - De burgemeester heeft de eindverantwoordelijkheid voor en de algehele leiding bij het bestrijden van incidenten in de eigen gemeente; - De

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Organisatorisch deel. Nazorg Deelproces 28

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Organisatorisch deel. Nazorg Deelproces 28 Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Organisatorisch deel Nazorg Deelproces 28 Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2008 Inhoudsopgave organisatorisch deel

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inho ud: 1. Doelstelling pag. 4 2. Realisatie pag. 5 3. Begrippen pag. 6 4. Verantwoordelijkheid pag. 7 5. Pastorale verzorger pag. 8 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

B6-3 Deelplan Registratie

B6-3 Deelplan Registratie B6-3 Deelplan Registratie B6-3.0 Inleiding en inhoudsopgave Inleiding Bij elk incident en elke ramp, waarbij grotere aantallen personen zijn betrokken, zal snel gevraagd worden naar de identiteit van de

Nadere informatie

Introductie rampenplan Overzicht

Introductie rampenplan Overzicht Introductie rampenplan Overzicht Inleiding Dit deel vormt een introductie op het rampenplan. Inhoud Dit deel behandelt de volgende onderwerpen: Onderwerp Voorwoord en leeswijzer Onderdelen rampenplan:

Nadere informatie

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2-0 Overzicht Samenvatting In dit deel is de Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings- Procedure (GRIP) Noord-Holland Noord

Nadere informatie

B & W-nota. Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem

B & W-nota. Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem B & W-nota Portefeuille mr. J.J.H. Pop Auteur P. Abma Telefoon 023 5114489 E-mail: pabma@haarlem.nl PD/Veiligheid/2005/547

Nadere informatie

B6 1 Deelplan Opvang en Verzorging

B6 1 Deelplan Opvang en Verzorging B6 1 Deelplan Opvang en Verzorging B6-1.0 Inleiding en leeswijzer Inleiding Om een goede voorbereiding op de rampenbestrijding te garanderen schrijft de Wet rampen en zware ongevallen voor dat iedere gemeente

Nadere informatie

B1 - Basisplan en hoofdprocessen Inleiding en leeswijzer

B1 - Basisplan en hoofdprocessen Inleiding en leeswijzer B1 - Basisplan en hoofdprocessen B1 0 Inleiding en leeswijzer Inleiding In het basisplan ligt het accent op de bestuurlijke, organisatorische en coördinerende elementen bij het bestrijden van een ramp

Nadere informatie

GRIP-teams en kernbezetting

GRIP-teams en kernbezetting GR P Wat is GRIP? GRIP is de afkorting van Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure en staat voor: het snel en multidisciplinair organiseren van de juiste mensen en middelen die nodig

Nadere informatie

1 De coördinatie van de inzet

1 De coördinatie van de inzet 1 De coördinatie van de inzet Zodra zich een incident voordoet of dreigt voor te doen, wordt de rampenbestrijdingsorganisatie via het proces van opschaling opgebouwd. Opschalen kan worden gedefinieerd

Nadere informatie

Raads informatiebrief (Bestuurlijke pijler)

Raads informatiebrief (Bestuurlijke pijler) gemeente Eindhoven Raadsnummer og.rzoso.ooz Inboeknummer osbstoooo3 Classificatienummer Do ssiernummer 439.102 2I december 2004 Raads informatiebrief (Bestuurlijke pijler) Betreft vaststelling van het

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Limburg-Noord

Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Limburg-Noord 2011 2012 Colofon Multidisciplinaire werkgroep Regionaal Crisisplan Regionaal Crisisplan 2011-2012 Versie: 0.9 Vaststellingsdata: Algemeen bestuur 18-11-2011 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen...4 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Versie 14-05-2009 1/7

Versie 14-05-2009 1/7 Versie 14-05-2009 1/7 Draaiboek : 12 Titel: Draaiboekcoördinator: Afzetten en afschermen Gerrit Kok Doelstelling: Bij een crisis moet de hulpverlening en de bestrijding van het incident door de betrokken

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Niveaus in de incident- en crisismanagementorganisatie... 1 1.1 Operationeel niveau...

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Uitvaartverzorging Deelproces 17. Organisatorisch deel

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Uitvaartverzorging Deelproces 17. Organisatorisch deel Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Uitvaartverzorging Deelproces 17 Organisatorisch deel Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2008 Inhoudsopgave organisatorisch

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

Draaiboek Zwaar weer Gemeente Rijssen-Holten Vastgesteld door B&W op: 12 november 2002

Draaiboek Zwaar weer Gemeente Rijssen-Holten Vastgesteld door B&W op: 12 november 2002 Draaiboek Zwaar weer Gemeente Rijssen-Holten Vastgesteld door B&W op: 12 november 2002 Wijzigingen Datum Aard van de wijziging Paraaf 27 april 2004 - RAC vervangen door meldkamer Twente - Regionale Brandweer

Nadere informatie

Handboek Bevolkingszorg

Handboek Bevolkingszorg Handboek Bevolkingszorg Opzet Handboek Bevolkingszorg Dit hoofdstuk is opgedeeld in vijf delen. Deel A bevat de samenvattingen van de vijf taakorganisaties bevolkingszorg. De delen B tot en met F bevatten

Nadere informatie

Rampenplan Gemeente Assen 2007 Deel IX: Deelproces Verslaglegging en archivering

Rampenplan Gemeente Assen 2007 Deel IX: Deelproces Verslaglegging en archivering Rampenplan Gemeente Assen 2007 Deel IX: Deelproces Verslaglegging en archivering Rampenplan Gemeente Assen 2007 versie 9 mei 2007 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 2 2 Verslaglegging en dossiervorming... 2

Nadere informatie

Draaiboek. Deelproces BackOffice Informatie en Ondersteuning

Draaiboek. Deelproces BackOffice Informatie en Ondersteuning Draaiboek Deelproces BackOffice Informatie en Ondersteuning Dit draaiboek is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op : 29-3-2013 Dit draaiboek is voor het laatst herzien op : 10-12-2013 Dit draaiboek

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Organisatorisch deel. Voorlichting Deelproces 3

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Organisatorisch deel. Voorlichting Deelproces 3 Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Organisatorisch deel Voorlichting Deelproces 3 Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2008 Inhoudsopgave organisatorisch

Nadere informatie

December 2006. Overzicht organisaties en diensten mogelijk betrokken bij de rampenbestrijding

December 2006. Overzicht organisaties en diensten mogelijk betrokken bij de rampenbestrijding December 2006 Overzicht organisaties en diensten mogelijk betrokken bij de rampenbestrijding Overzicht betrokken diensten en organisaties Op basis van artikel 3, lid 5, onderdeel b van de Wet Rampen en

Nadere informatie

Toelichting RADAR. Pagina 1 van 8

Toelichting RADAR. Pagina 1 van 8 Toelichting RADAR Inleiding De ambitie van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is dat eind 2009 de (organisatie van de) rampenbestrijding en crisisbeheersing op orde moet zijn

Nadere informatie

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR54284_1 1 juni 2016 Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding De raad van de gemeente Leek; gelet op: - artikel 1, tweede lid, artikel 12

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek Voorlichting Deelproces 3

Gemeentelijk Draaiboek Voorlichting Deelproces 3 Gemeentelijk Draaiboek Voorlichting Deelproces 3 Versie 03/2007 Datum: 25 juni 2007 Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 3 juli 2007 P.S.M. Perriëns Secretaris. R.A.L. Severijns Burgemeester

Nadere informatie

Procesbeschrijving in hoofdlijnen

Procesbeschrijving in hoofdlijnen E Procesbeschrijving in hoofdlijnen INHOUDSOPGAVE INLEIDING 2 PROCESSEN: 1A Alarmering bestuur en uitvoerenden 3 1B Interne alarmering 4 2 Bron- en effectbestrijding 5 3 Voorlichting 7 4 Waarschuwen van

Nadere informatie

Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant. Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg

Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant. Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg Colofon Opdrachtgever dhr. H.A.M. Arkesteijn Auteur(s) mw. D. Aarts dhr. B.M.J. Peute Versie geschiedenis: Versiedatum Veranderingen

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Voorzien in primaire levensbehoefte Deelproces 22. Organisatorisch deel

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Voorzien in primaire levensbehoefte Deelproces 22. Organisatorisch deel Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Voorzien in primaire levensbehoefte Deelproces 22 Organisatorisch deel Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Crisismanagement Groningen. Basismodule

Crisismanagement Groningen. Basismodule Crisismanagement Groningen Basismodule Doel van de module Kennismaken met crisismanagement Groningen Inzicht krijgen in rollen en taken Beeld krijgen bij samenwerken in de crisis-organisatie Programma

Nadere informatie

GEMEENTE WOUDENBERG DRAAIBOEK 22 VOORZIEN IN PRIMAIRE LEVENSBEHOEFTEN DEEL 3

GEMEENTE WOUDENBERG DRAAIBOEK 22 VOORZIEN IN PRIMAIRE LEVENSBEHOEFTEN DEEL 3 GEMEENTE WOUDENBERG DRAAIBOEK 22 VOORZIEN IN PRIMAIRE LEVENSBEHOEFTEN DEEL 3 Documentbeheer Vastgesteld door College van B&W Datum Datum laatste wijziging November 2007 Paraaf procesverantwoordelijke Simone

Nadere informatie

in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure

in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant 2011 Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure Someren Son en Breugel Valkenswaard Veldhoven Waalre Helmond Laarbeek Nuenen

Nadere informatie

Rampenplan gemeente Heerhugowaard

Rampenplan gemeente Heerhugowaard Rampenplan gemeente Heerhugowaard (OPENBAAR) C2 3 Draaiboek CRIB Vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders op 08-07-2008 0. Inleiding en leeswijzer C2 3 Draaiboek CRIB Inleiding Het draaiboek

Nadere informatie

Bijlagenboek. Processen Bevolkingszorg

Bijlagenboek. Processen Bevolkingszorg Bijlagenboek Processen Bevolkingszorg Dit bijlagenboek is voor het laatst herzien op : 10-12-2013 Colofon Format: Bureau Bevolkingszorg Actualisatie: Bureau Bevolkingszorg Versie geschiedenis: Versiedatum

Nadere informatie

gemeentelijk rampenplan Noord- en Midden-Limburgse gemeenten

gemeentelijk rampenplan Noord- en Midden-Limburgse gemeenten Rampenplan van de gemeente Roermond Versiebeheer datum paraaf AOV vastgesteld door B&W op: Juli 2005 1 e wijziging: Juli 2007 2 e wijziging: Januari 2008 3 e wijziging Juli 2009 4 e wijziging 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

A 2015 N 51 PUBLICATIEBLAD

A 2015 N 51 PUBLICATIEBLAD A 2015 N 51 PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT van de 4 de augustus 2015, no. 15/2524, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Landsverordening rampenbestrijding D e G o u v e r n e u r v a

Nadere informatie

Geestelijke Hulp bij Ongevallen en Rampen (GVOR)

Geestelijke Hulp bij Ongevallen en Rampen (GVOR) Procesplan Geestelijke Hulp bij Ongevallen en Rampen oktober 2008 Regio Groningen Geestelijke Hulp bij Ongevallen en Rampen (GVOR) Regio Groningen Procesplan GVOR Bureau GHOR Groningen In samenwerking

Nadere informatie

Alle activiteiten zijn op maat te maken in overleg met de opdrachtgever. Ook kunt u activiteiten combineren.

Alle activiteiten zijn op maat te maken in overleg met de opdrachtgever. Ook kunt u activiteiten combineren. Introduceren en in gebruik nemen Regionaal Crisisplan: Wij zijn gespecialiseerd in de rampenbestrijding en crisisbeheersing en uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het Regionaal CrisisPlan

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP)

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Inleiding Een goede coördinatie tussen betrokken hulpdiensten is bij de bestrijding van complexe incidenten van groot belang. Het model voor

Nadere informatie

LEIDRAAD EVACUATIE ZORGINSTELLINGEN

LEIDRAAD EVACUATIE ZORGINSTELLINGEN Januari 2009 Overname van teksten uit de leidraad evacuatie zorginstellingen is toegestaan. Beide GHOR bureaus worden hierover graag geïnformeerd. ghor@vnog.nl secretariaat@ghor.gelderland-zuid.nl LEIDRAAD

Nadere informatie

Documentbeheer Vastgesteld door Datum Datum laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke

Documentbeheer Vastgesteld door Datum Datum laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke Documentbeheer Vastgesteld door laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke AB 6 juli 2009 7 september 2009 Pagina 2 van 23 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen...4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Doel... 4 1.3 Doelgroep...

Nadere informatie

GEMEENTE VALKEN SWAARD

GEMEENTE VALKEN SWAARD GEMEENTE VALKEN SWAARD Postbus 10100 aan de leden van de raad van de gemeente Valkenswaard (040) 208 34 44 (040) 204 58 90 Kenmerk: Onderwerp: Behandeld door. Bijlage: Datum: 10uit07530 brand 21 juli 2010

Nadere informatie

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004 No: 5.4/260204 Onderwerp: Verordening brandveiligheid en hulpverlening De Raad van de gemeente Noordenveld; - gelet op artikel 1, tweede lid, en artikel 12 van de brandweerwet 1985 - gelet op artikel 8,

Nadere informatie

PROCESDEELPLAN NR. 18 RAMPENPLAN ZEELAND GEMEENTE X. Psychosociale hulpverlening

PROCESDEELPLAN NR. 18 RAMPENPLAN ZEELAND GEMEENTE X. Psychosociale hulpverlening PROCESDEELPLAN NR. 18 RAMPENPLAN ZEELAND GEMEENTE X Psychosociale hulpverlening INHOUDSOPGAVE 2 Hoofdstuk 1 Procesplan psychosociale hulpverlening Doelstelling 1.1 Inleiding 4 1.2 Doelstelling - 1.3 Doelgroep

Nadere informatie

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen BEDRIJFSNOODPLAN Amstelveen 1. Inleiding Algemeen De Arbo-wet verplicht ieder bedrijf of instelling om passende bedrijfshulpverlening (BHV) te organiseren teneinde de gevolgen voor werknemers bij ongevallen

Nadere informatie

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Inhoudsopgave Grip op hulpverlening 4 Routinefase 6 GRIP 1 8 GRIP 2 12 GRIP 3 18 GRIP 4 24 Gebruikte afkortingen 30 4 Grip op hulpverlening Dit boekje bevat de samenvatting

Nadere informatie

IASV. Deelrapport D. Ontruimen (niet gevalideerd) Model IASV v10

IASV. Deelrapport D. Ontruimen (niet gevalideerd) Model IASV v10 IASV Deelrapport D (niet gevalideerd) Model IASV v10 Modeldatum/tijd: 27-7-2007 Informatiearchitect: Erik van den Berg Projectleiding: Mireille Beumer Inlichtingen: mireille.beumer@minbzk.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Documentbeheer Vastgesteld door Datum Datum laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke

Documentbeheer Vastgesteld door Datum Datum laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke Documentbeheer Vastgesteld door laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke AB 6 juli 2009 7 september 2009 Pagina 2 van 16 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen...4 1.1 Inleiding...4 1.2 Doel...4 1.3 Doelgroep...4

Nadere informatie

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD 2012 Inhoudsopgave Inleiding...2 Bedrijfsprocessen...2 Regionaal Beleidsteam...6 Gemeentelijk Beleidsteam...10 Regionaal Operationeel Team...12

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement u. Functie officier van dienst Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub u Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

PLAN CRISISMANAGEMENT

PLAN CRISISMANAGEMENT PLAN CRISISMANAGEMENT Rampenplan van de gemeente Tilburg Vastgesteld door het college op 19 juli 2005 Productie: Informatie: Gemeente Tilburg, Concernstaf, afdeling Bestuursadvisering Johan Geijsels, bestuursadviseur

Nadere informatie

Rampenplan Vastgesteld door het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe d.d. 11 augustus 2009

Rampenplan Vastgesteld door het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe d.d. 11 augustus 2009 Rampenplan Vastgesteld door het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe d.d. 11 augustus 2009 Inhoudsopgave DEEL 1: Organisatie rampenbestrijding Inleiding... 5 Karakter en doel

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Elk bedrijf heeft één of meerdere bedrijfshulpverleners nodig. De bedrijfshulpverleners hebben een voorpostfunctie: zij treden op als voorpost van brandweer,

Nadere informatie

Concept: Vervoersplan zorginstellingen Twente

Concept: Vervoersplan zorginstellingen Twente Concept: Vervoersplan zorginstellingen Twente In het kader van zorgcontinuïteit Enschede, februari 2014 Versie 0.4 Colofon Titel rapport: Vervoersplan zorginstellingen Twente Subtitel: In het kader van

Nadere informatie

Programma. Even voorstellen. Beeldvorming. De Calamiteiten coördinator VRGZ

Programma. Even voorstellen. Beeldvorming. De Calamiteiten coördinator VRGZ Programma Even voorstellen Beeldvorming De Calamiteiten coördinator VRGZ Even voorstellen Beeldvorming Gemeenschappelijke meldkamer Gelderland-Zuid Brandweer Meldkamer Ambulance Politie Calamiteiten coördinator

Nadere informatie

Oplegvel. Onderwerp Regionaal convenant Opvang en Verzorging met het Nederlandse Rode Kruis B&W:

Oplegvel. Onderwerp Regionaal convenant Opvang en Verzorging met het Nederlandse Rode Kruis B&W: Oplegvel Onderwerp Regionaal convenant Opvang en Verzorging met het Nederlandse Rode Kruis Portefeuille mr. B. B. Schneiders Auteur drs. G.E. Sterken Telefoon 5113837 E-mail: gesterken@haarlem.nl VVH/VHR

Nadere informatie

Fase 1: Alarmeren. Stap 1. Stap 2. Stap 3. Actie. Toelichting. Betrokken partijen. Betrokken partijen. Actie. Toelichting. Betrokken partijen

Fase 1: Alarmeren. Stap 1. Stap 2. Stap 3. Actie. Toelichting. Betrokken partijen. Betrokken partijen. Actie. Toelichting. Betrokken partijen Draaiboek Brand 2016 Het Draaiboek Brand is onderdeel van het Protocol Grootschalige calamiteiten van het Verbond van Verzekeraars. In het draaiboek is beschreven hoe de coördinatie vanuit de branche Brand

Nadere informatie

Draaiboek. Deelproces CRAS

Draaiboek. Deelproces CRAS Draaiboek Deelproces CRAS Dit draaiboek is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op : 29-3-2013 Dit draaiboek is voor het laatst herzien op : Dit draaiboek is geldig tot en met : Verantwoordelijke sector

Nadere informatie

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen Toetsingskader en positiebepalingssystematiek (definitieve versie) Inhoudsopgave Inleiding. Verdeling in oordeel, hoofdonderwerpen, onderwerpen, hoofd- en subaspecten. Banden voor positiebepaling. Prestatieniveaus.

Nadere informatie

Versie /6

Versie /6 Versie 14-05-2009 1/6 Draaiboek : 13 Titel: Draaiboekcoördinator: Verkeer regelen Gerrit Kok Doelstelling: Wanneer een crisis zich voordoet is het niet ondenkbaar dat de normale gang van het verkeer ingrijpend

Nadere informatie

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Als het misgaat bij de communicatie in een crisis, dan is dit vaak een gebrek aan duidelijkheid op de vragen: wie doet wat, wie

Nadere informatie

BHV-procedures bij incidenten

BHV-procedures bij incidenten BHV-procedures bij incidenten Inclusief instructieblad met toelichting. Bij bedrijfshulpverlening voor ongevallen, brand en ontruiming is het belangrijk dat de BHV ers goede instructies en werkprocedures

Nadere informatie

Documentbeheer Vastgesteld door Datum Datum laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke

Documentbeheer Vastgesteld door Datum Datum laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke Documentbeheer Vastgesteld door laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke AB 6 juli 2009 7 september 2009 Paginanummer Pagina 2 van 60 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen..4 1.1 Inleiding 4 1.2 Doel...4 1.3

Nadere informatie

Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders

Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders Gecoördineerde afstemming communicatie bij sociale calamiteiten Inleiding Sinds de transitie van WMO-voorzieningen en jeugdzorg is de gemeente verantwoordelijk

Nadere informatie

Draaiboek. Deelproces Facilitaire Ondersteuning

Draaiboek. Deelproces Facilitaire Ondersteuning Draaiboek Deelproces Facilitaire Ondersteuning Dit draaiboek is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op : 29-03-2013 Dit draaiboek is voor het laatst herzien op : 10-12-2013 Dit draaiboek is geldig tot

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Coevorden Officiële naam regeling Verordening brandveiligheid

Nadere informatie

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BHV Ontruimingsplan stroomschema BO Ontruimingsplan stroomschema Portier

Nadere informatie

Spelregels Systeemtest Keten 2014 versie 0.2

Spelregels Systeemtest Keten 2014 versie 0.2 Spelregels Systeemtest Keten 2014 versie 0.2 Onverwachte simulatie van een calamiteit In de periode van 1 tot en met 14 december 2014 wordt op een onaangekondigd tijdstip buiten kantooruren (kan dus ook

Nadere informatie

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d.

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d. Ontruimingsplan St. Jeugdvakantiewerk Goirle Overnachting GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. Inhoud 1. Inleiding en toelichting... 3 2. Situatietekening... 4 3. Gebouw-, installatie- en

Nadere informatie

DIENSTVERLENING BEVOLKINGSZORG DOOR HET NEDERLANDSE RODE KRUIS

DIENSTVERLENING BEVOLKINGSZORG DOOR HET NEDERLANDSE RODE KRUIS DIENSTVERLENING BEVOLKINGSZORG DOOR HET NEDERLANDSE RODE KRUIS Het Rode Kruis ondersteunt een aantal taakorganisaties Bevolkingszorg van de gemeentelijke kolom in de Veiligheidsregio, met de volgende dienstverlening:

Nadere informatie

Nieuwegein. IJsselstein. Utrecht. Montfoort. Veenendaal Abcoude. Bunnik. Rhenen. De Bilt. Loenen. Maarssen Lopik. Baarn. Bunschoten Soest.

Nieuwegein. IJsselstein. Utrecht. Montfoort. Veenendaal Abcoude. Bunnik. Rhenen. De Bilt. Loenen. Maarssen Lopik. Baarn. Bunschoten Soest. Leusden Montfoort Nieuwegein Bunnik Zeist Utrechtse Heuvelrug Baarn Woudenberg Vianen Houten De Bilt Bunschoten Soest Loenen Veenendaal Abcoude Woerden Eemnes Oudewater Utrecht Wijk bij Duurstede Renswoude

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek Nazorg Deelproces 28

Gemeentelijk Draaiboek Nazorg Deelproces 28 Gemeentelijk Draaiboek Nazorg Deelproces 28 Versie 28/2007 Datum: 19 juni 2007 Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 3 juli 2007 P.S.M. Perriëns Secretaris R.A.L. Severijns Burgemeester INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Draaiboek. Deelproces CRIB (incl. Verwanteninformatie)

Draaiboek. Deelproces CRIB (incl. Verwanteninformatie) Draaiboek Deelproces CRIB (incl. Verwanteninformatie) Dit draaiboek is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op :29-3-2013 Dit draaiboek is voor het laatst herzien op : Dit draaiboek is geldig tot en met

Nadere informatie

Aan Regiegroep 17.02.2014. Aan Veiligheidsdirectie 27.02.2014. Goedkeuring Dagelijks bestuur 26.03.2014. Vaststelling Algemeen Bestuur 09.04.

Aan Regiegroep 17.02.2014. Aan Veiligheidsdirectie 27.02.2014. Goedkeuring Dagelijks bestuur 26.03.2014. Vaststelling Algemeen Bestuur 09.04. Voorstel CONCEPT AGP 12 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 9 april 2014 Bijlage : 1 Steller : Ruud Huveneers Onderwerp : Continuïteitsplan sleutelfunctionarissen hoofdstructuur Algemene toelichting De Veiligheidsregio

Nadere informatie

ALGEMEEN KADER A.1 WETTELIJK EN ORGANISATORISCH KADER

ALGEMEEN KADER A.1 WETTELIJK EN ORGANISATORISCH KADER A ALGEMEEN KADER In deel A wordt allereerst op hoofdlijnen het wettelijk en organisatorisch kader van de rampenbestrijding beschreven. Vervolgens wordt ingegaan op het (algemene) scenario en het risicomodel.

Nadere informatie

Documentbeheer Vastgesteld door Datum Datum laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke

Documentbeheer Vastgesteld door Datum Datum laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke Documentbeheer Vastgesteld door laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke AB 6 juli 2009 7 september 2009 Pagina 2 van 29 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...3 1. Algemeen...4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Doel

Nadere informatie

Stand van zaken Gemeentelijke Crisisbeheersing IJsselstein 2011

Stand van zaken Gemeentelijke Crisisbeheersing IJsselstein 2011 Stand van zaken Gemeentelijke Crisisbeheersing IJsselstein 2011 Goed voorbereid zijn, heb je zelf in de hand Ernout van Gils Beleidsadviseur Veiligheid Beleid en Strategie Datum: 1 december 2011 INHOUD

Nadere informatie

Deel 3. Gecoördineerde rampenbestrijding. Versie 2.0

Deel 3. Gecoördineerde rampenbestrijding. Versie 2.0 Deel 3 Gecoördineerde rampenbestrijding en samenwerking met de GHOR Versie 2.0 Inhoudsopgave 1. Gecoördineerde Regionale Incidenten bestrijdingsprocedure (GRIP)... 3 2. Multidisciplinaire samenwerking

Nadere informatie

mei 2008 ERO VGWM Gezondheid Veiligheid Welzijn VGWM A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert!

mei 2008 ERO VGWM Gezondheid Veiligheid Welzijn VGWM A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert! mei 2008 VGWM A WAY OF LIVING Veiligheid Gezondheid Welzijn Milieu VGWM Standaards voor professionals, wees alert! Werk veilig of werk niet Het werken op een locatie is niet altijd zonder risico s. Theoretisch

Nadere informatie