Gemeentelijk Draaiboek Ontruimen en Evacueren Deelproces 5

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeentelijk Draaiboek Ontruimen en Evacueren Deelproces 5"

Transcriptie

1 DEELPLAN ONTRUIMEN EN EVACUEREN Gemeentelijk Draaiboek Ontruimen en Evacueren Deelproces 5 Versie 05/2007 Datum: 22 juni 2007 Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 3 juli 2007 P.S.M. Perriëns Secretaris R.A.L. Severijns Burgemeester Ontruimen en Evacueren versie 22 juni 2007

2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 1 INLEIDING Uitgangspunten Doelstelling Doelgroep Relatie met andere processen Taken Gemeente Taken andere disciplines Relatie externen 5 2 ORGANISATIE Gemeentelijk actiecentrum Ontruimen en Evacueren Regionale Team Ontruimen en Evacueren Alarmering Bijstand en opschaling Locaties Paraatheidskoffer 6 3 PROCESBESCHRIJVING Procesverantwoordelijke Proces Organisatie (gemeentelijke functionarissen) Opvanglocaties Werkinstructie en aandachtspunten 8 BIJLAGEN Bijlage 1 Schematische weergave proces 9 Bijlage 2 Aandachtspunten Hoofd Actiecentrum Gemeente 10 Bijlage 3 Werkinstructie Hoofd Actiecentrum Ontruimen en Evacueren 11 Bijlage 4 Algemene werkinstructie medewerkers 12 Bijlage 5 Algemene werkinstructie procesverantwoordelijke 13 Bijlage 6 Paraatheidskoffer 14 Bijlage 7 Verzendlijst 16 Ontruimen en Evacueren versie 22 juni

3 1 INLEIDING 1.1 Uitgangspunten Dit draaiboek is een onderdeel van het gemeentelijke Rampenplan. Indien zich in de gemeente een calamiteit, een zwaar ongeval of ramp voordoet kan het proces Ontruimen en Evacueren opgestart worden. De activiteiten die behoren tot dit proces worden uitgevoerd volgens de regels van dit deelplan met bijlagen. Onder ontruimen wordt verstaan: het voor een korte tijd verlaten van de verblijfplaats op advies van parate diensten. Brandweer en politie kunnen direct tot een dergelijk advies overgaan indien daarvoor, binnen aan te geven grenzen, een mandaat is verstrekt. Een voorwaarde daarbij kan zijn dat zij de ontruiming zelf in goede banen kunnen leiden. Onder evacuatie wordt verstaan: een door de overheid gelaste verplaatsing van groepen personen (alleen in Nederland) met daaronder begrepen: vervoer(sbegeleiding), opneming, verzorging en terugkeer van deze groepen, de voorbereiding daarvan en de nazorg. Deze beschrijving beperkt zich voornamelijk tot evacuaties in vredestijd. Ontruiming en evacuatie moet zodanig zijn georganiseerd dat: - de overheid voorlichting geeft, dus de bevolking informeert, waarschuwt en adviseert; - de burger zelf actief is; - de overheid aanvullend actief is. Bij de uitvoering van een besluit tot ontruiming of evacuatie wordt dus verwacht dat de burger actief anticipeert. Ontruiming en ontvluchting vanuit een pand is immers de verantwoordelijkheid van de bewoners of organisatie (Arbo-wet / ontruimingsplan). De overheid begeleidt zelfredzame burgers; specifieke groepen niet-zelfredzamen worden bij ontruiming en evacuatie ondersteund (taakverantwoordelijkheid GHOR). Bij een goede voorbereiding en informatievoorziening zal weliswaar een ontruiming of evacuatie uit een bepaald gebied plaatsvinden, maar de bevolking zal slechts in beperkte mate gebruik maken van de opvangvoorzieningen die de overheid ter beschikking heeft gesteld. In bijlage 1 is het gemeentelijk proces Ontruimen en Evacueren schematisch weergegeven. De gemeente Oirschot heeft tenminste een opvangcapaciteit van 360 personen (=2% van het aantal inwoners). Van het aantal dieren is geen inschatting te maken. De evacuatie van dieren zal in overleg met eigenaren, buurgemeenten en met ondersteuning van de regionale werkgroep worden aangepakt. 1.2 Doelstelling Doel van zowel ontruiming als evacuatie is de mogelijke schadelijke gevolgen van een incident (of de dreiging hiervan) voor de betrokkenen zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. De taak van het Actiecentrum Ontruimen en Evacueren start daarom op het moment dat de slachtoffers / evacués buiten de gevarenzône zijn. In geval van constatering of gerechtvaardigd vermoeden dat er erfgoederen en/of objecten met cultuurhistorische waarden veiliggesteld moeten worden, wordt het Actiecentrum CRAS ingeschakeld. (Stichting Salvage, Verzekeraars Hulpdienst VHD) 1.3 Doelgroep Intern: de procesverantwoordelijke en indien van toepassing de leden van het lokale en/ of regionale team Ontruimen en Evacueren. Extern: de bewoners en bezoekers in het bedreigde gebied (waaronder daklozen), slachtoffers, huisdieren en vee. Justitie / Politie draagt zorg voor de ontruiming / evacuatie van gedetineerden en/of personen in hechtenis. Ontruimen en Evacueren versie 22 juni

4 1.4 Relatie met andere processen Algemeen Proces 1 Alarmering Proces 28 Nazorg Medewerkers van het actiecentrum Opvang en Verzorging kunnen geconfronteerd worden met traumatische ervaringen tijdens hun werk. Het hoofd van het actiecentrum dient hier alert op te zijn en in overleg met het hoofd actiecentrum gemeente te bepalen of medewerkers op tijd vervangen dienen te worden of dat hen (slachtoffer)hulp geboden dient te worden. Proces 29 Verslaglegging Specifiek Proces 3 Proces 4 Proces 6 Proces 7 Proces 8 Voorlichting Naast de voorlichting aan de bevolking en pers zal aandacht besteed moeten worden aan de voorlichting van de eigen medewerkers. Waarschuwing van de bevolking. In geval van acuut gevaar voor de bevolking zal deze op een snelle wijze moeten worden gewaarschuwd. Afzetten/afschermen Dit proces betreft het afzetten van wegen en/of het afschermen van terreinen en objecten teneinde ongestoorde ongevals/rampbestrijdingsactiviteiten te kunnen laten plaatsvinden. Verkeer regelen Het doel van verkeer regelen is, in het kader van de rampenbestrijding, het voorkomen en/of oplossen van verkeersopstoppingen of -stremmingen in het algemeen en het voorkomen van stagnatie in de hulpverlening in het bijzonder. Handhaving van de rechtsorde. Handhaven van de openbare orde en de rechtsorde in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag en in overeenstemming met de rechtsregels (alsmede hulp verlenen aan hen die dat behoeven). Proces 12 Preventieve volksgezondheid/ medisch-hygiënische maatregelen Proces 13 Geneeskundige hulpverlening Proces 14 Opvang en verzorging. Het gedurende de periode dat getroffenen niet kunnen terugkeren naar hun huis bieden van opvang en verzorging. Proces 15 Registreren van slachtoffers (CRIB) Onder dit proces wordt verstaan: het verzamelen, vastleggen, groeperen en verifiëren van alle gegevens van slachtoffers met het doel slachtoffer-informatie te kunnen geven aan het bevoegd gezag en aan familie/verwanten van slachtoffers. Proces 19 Begidsing. Begeleiden van de bij de hulpverlening betrokken diensten en organisaties ter voorkoming van stagnatie in de hulpverlening. Proces 20 Toegankelijk en begaanbaar maken. Het zorgdragen en voor goede aan- en afvoerwegen naar en van het rampterrein en het wegnemen van hinderlijke blokkades in het rampterrein. Het veiligstellen van boven- en ondergrondse infrastructuur. Proces 22 Voorzien in primaire levensbehoeften. Dit proces heeft tot doel het tijdens/na afloop van een calamiteit treffen van maatregelen om te voorzien in de (tijdelijke) huisvesting, anders dan in een opvangcentrum, en voeding van gedupeerden alsmede in de daadwerkelijke uitvoering van deze maatregelen. Proces 24 Psychosociale hulpverlening en Geestelijke zorg (resp. 24a en 24b). a) Bevordering van herstel van het psychisch evenwicht van getroffenen en zodoende bij te dragen aan het voorkomen van verwerkingsproblemen en stoornissen. b)het geven van geestelijke (pastorale) zorg aan niet-psychisch gestoorde personen en hulpverleners. Ontruimen en Evacueren versie 22 juni

5 1.5 Taken Gemeente - inventariseren te evacueren gebied(en) - in overleg met politie afzetten/ afsluiten van betreffende gebied(en) - organiseren van vervoerscapaciteit en begeleiden mensenstroom - opvanglocaties voor mens en dier organiseren/ vorderen - opstellen van een plan voor terugkeer van evacués 1.6 Taken andere disciplines Regionale Brandweer - waarnemen en meten - waarschuwen bevolking - uit de gevarenzône leiden van de stroom evacués naar de aangewezen verzamelplek - ontsmetten van mensen, goederen en voertuigen - redden van mensen, huisdieren en vee Politie - het aanwijzen van een verzamelplek buiten de gevarenzône - verkeer regelen - begidsen en uit de gevarenzône leiden van evacués naar de aangewezen verzamelplek - afzetten en afschermen - handhaven rechtsorde GHOR - ondersteunen bij het ontruimen/evacueren van niet-zelfredzame personen - geneeskundige hulpverlening - preventieve gezondheidszorg - psychosociale hulpverlening 1.7 Relatie externen De volgende organisaties eventueel inschakelen: - Vervoerders, taxicentrale, pastorale verzorgers, tolkencentrum, militaire eenheden (via OT), dierenambulances; - huisdieren en vee middels (vee)transportbedrijven. Voor verdere gegevens: zie draaiboek Alarmering Bereikbaarheidsgegevens Ontruimen en Evacueren. De GHOR kan indien gewenst organisaties als het Nederlandse Rode Kruis, huisartsen, kruisverenigingen en maatschappelijke verzorgers inschakelen. Ontruimen en Evacueren versie 22 juni

6 2 ORGANISATIE 2.1 Gemeentelijk actiecentrum Ontruimen en Evacueren Om de werkzaamheden van het proces Ontruimen en Evacueren uit te kunnen voeren is er een actiecentrum, bestaande uit een hoofd en medewerkers. Taken en werkzaamheden van het actiecentrum Ontruimen en Evacueren bestaan in hoofdlijnen uit: - het onderhouden van contacten met vervoerders ten behoeve van een grootschalige evacuatie als gevolg van een ramp of zwaar ongeval; - het vervoeren van de evacués van de door de politie aangewezen verzamelplek naar één of meerdere opvangcentra en indien nodig ook weer terug; - indien de situatie het toelaat dient voorafgaand aan de evacuatie een evacuatieplan uitgewerkt te worden in nauwe samenwerking met de politie en de GHOR. De taken van het hoofd actiecentrum en de medewerkers zijn beschreven in werkinstructies. Deze zijn opgenomen in bijlage 3 en 4. In de paraatheidskoffer bevinden zich geplastificeerde werkinstructies. 2.2 Regionale Team Ontruimen en Evacueren Binnen de regio Zuidoost- Brabant wordt mogelijk een Regionaal Team Ontruimen en Evacueren opgericht. Dit regionale team wordt gevormd door medewerkers van de regiogemeenten. Bij een ongeval of ramp binnen één of meer gemeenten kan (indien actief) het Regionale Team Ontruimen en Evacueren om bijstand worden gevraagd. 2.3 Alarmering De feitelijke alarmering van het actiecentrum Ontruimen en Evacueren geschiedt door de Staffunctionaris gemeenten in het CoPI of het OT danwel door de ambtenaar rampenbestrijding of een andere bevoegde functionaris. Bij de alarmering wordt de opkomstlocatie bekend gemaakt. 2.4 Bijstand en opschaling Indien er onvoldoende medewerkers beschikbaar zijn om het proces Ontruimen en Evacueren uit te voeren kan via het OT een beroep worden gedaan op medewerkers van buurgemeenten en/of op het Regionale Team Ontruimen en Evacueren. Het hoofd Gemeentelijk Actiecentrum regelt de opschaling. De medewerkers die bijstand verlenen melden zich in het gemeentehuis bij het actiecentrum Ontruimen en Evacueren. 2.5 Locaties Het actiecentrum Ontruimen en Evacueren is ondergebracht in het gemeentehuis van Oirschot, kamer 1.15, Deken Frankenstraat 3 te Oirschot. Telefoonnummer Paraatheidskoffer Leden van het actiecentrum Ontruimen en Evacueren en het Regionale Team Ontruimen en Evacueren kunnen gebruik maken van de middelen uit de paraatheidskoffer. Deze koffer is aanwezig in kamer 1.38 van het gemeentehuis in Oirschot. De koffer is uitgerust met de volgende middelen: - kantoorartikelen; - specifieke middelen; - procesgerelateerde middelen; - algemene middelen. De inhoud van de paraatheidskoffer is beschreven in bijlage 6. Ontruimen en Evacueren versie 22 juni

7 3 PROCESBESCHRIJVING 3.1 Procesverantwoordelijke Het proces Ontruimen en Evacueren valt onder verantwoordelijkheid van het hoofd van de afdeling Omgeving. De procesverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de inhoud en uitvoering van het draaiboek Ontruimen en Evacueren. Hij wijst, voor de juiste uitvoering van het draaiboek, een hoofd actiecentrum Ontruimen en Evacueren en voldoende medewerkers aan. 3.2 Proces Dit draaiboek is een organisatieplan voor het actiecentrum Ontruimen en Evacueren. Met de uitvoering van het actiecentrum is een gemeentelijk team belast. De doelstelling van dit team is: het onder verantwoordelijkheid van de burgemeester in actie komen voor het (al dan niet gedwongen en meestal onder begeleiding) verplaatsen van groepen personen en/ of dieren, die als gevolg van het incident tijdelijk hun verblijfplaats moeten verlaten. Uitgangspunt voor het actiecentrum is het vervoeren van maximaal 180 personen(1% van het aantal inwoners). Indien ontruiming en/of evacuatie voor meer personen geregeld dient te worden en in geval van een grensoverschrijdende calamiteit worden meer gemeenten ingeschakeld onder coördinatie van het OT. Verplaatsing van personen buiten de gemeente geschiedt, pas na verkregen toestemming van de Commissaris van de Koningin, net als bij verplaatsing binnen de gemeente onder verantwoordelijkheid van de burgemeester. Van verplaatsingen van personen buiten de gemeente worden de burgemeesters van de doorvoer- en opnemende gemeenten tijdig ingelicht. 3.3 Organisatie (gemeentelijke functionarissen) Grip 3 of 4: GBT/RBT (Burgemeester danwel coördinerend burgemeester) Grip 0: CTPI (OvD B,G of P) Grip 1: CoPI (Staffunctionaris gemeenten) Grip 2,3,of 4: OT (Staffunctionaris gemeenten) Gemeente Oirschot (Ambtenaar rampenbestrijding) Actiecentrum gemeente Oirschot (Hoofd actiecentrum) Actiecentrum Ontruimen en Evacueren (Hoofd actiecentrum) Het actiecentrum Ontruimen en Evacueren bestaat uit een hoofd en medewerkers. Het hoofd van het actiecentrum Ontruimen en Evacueren is verantwoordelijk voor de organisatie en het operationeel maken van het proces Ontruimen en Evacueren binnen de gemeente. De medewerkers richten de locatie in. Zodra het actiecentrum operationeel is geeft het hoofd dit door aan het hoofd van het gemeentelijk actiecentrum. Ontruimen en Evacueren versie 22 juni

8 Het hoofd actiecentrum bepaalt tevens de taken binnen het actiecentrum en informeert en adviseert het hoofd van het gemeentelijk actiecentrum. Verder informeert het hoofd van het actiecentrum Ontruimen en Evacueren de medewerkers over de aard van de ramp, de te nemen maatregelen en de te volgen gedragslijnen. De taak van het Regionaal Team Ontruimen en Evacueren wordt nog nader uitgewerkt door de procesverantwoordelijken in de regiogemeenten en de regionaal coördinator rampenbestrijding voor de gemeentelijke processen. 3.4 Opvanglocaties De opvanglocaties van gemeente Oirschot inclusief beheerders, voorzieningen, voorraden en afspraken met beheerders zijn beschreven in het gemeentelijk draaiboek Alarmering. De medewerkers van het actiecentrum Opvang en Verzorging regelen dat de opvanglocaties operationeel worden gemaakt. De Staffunctionaris CoPI / OT Gemeenten bekijkt via welke route(s) de opvanglocaties bereikt kunnen worden. Het actiecentrum Ontruimen en Evacueren zorgt ervoor dat de evacués de opvanglocatie bereiken. 3.5 Werkinstructie en aandachtspunten In bijlage 2 zijn aandachtspunten opgenomen ten behoeve van het Hoofd Actiecentrum Gemeente. In bijlage 3 is een werkinstructie opgenomen ten behoeve van het hoofd actiecentrum Ontruimen en Evacueren en in bijlage 4 ten behoeve van de medewerkers. Bijlage 5 betreft een werkinstructie voor de procesverantwoordelijke. Ontruimen en Evacueren versie 22 juni

9 DEELPLAN ONTRUIMEN EN EVACUEREN Bedrijf/ instelling Geen overheidstaak Ontruimen Gebied (wijk)/ flat - acuut - hulpdiensten - geen dieren/vee - redden Taakverantwoordelijkheid Politie Niet-zelfredzame zorgbehoeftigen/ Slachtoffers Vervoer ziekenhuis > 2 uur wel/ niet overnachten Vervoer Gemeentelijk proces Ontruimen en Evacueren Opvang en verzorging Gemeentelijk proces Opvang en verzorging Redden Taakverantwoordelijkheid GHOR Verzamelplaats(en) Eigen vervoer, opvang en verzorging (bijvoorbeeld bij familie, kennissen of collega-instellingen) Geen overheidstaak - mensen - huisdieren - vee Procesverantwoordelijkheid Brandweer Evacueren Gebied (wijk) - voorzienbaar (> 8 uur tevoren) - overheidsmaatregel - ook huisdieren en vee Gemeentelijk proces Ontruimen en Evacueren Ontruimen en Evacueren versie 22 juni 2007

10 Ontruimen en Evacueren versie 22 juni

11 DEELPLAN ONTRUIMEN EN EVACUEREN Bijlage 2 Aandachtspunten Hoofd Actiecentrum Gemeente - zorg voor afstemming met andere processen. (Registratie, vervoer, verzorging, voorbereiding op terugkeer en nazorg.) - Het initiatief voor ontruimen ligt bij de operationele diensten - hou er rekening mee dat een spontane, ongeorganiseerde vlucht veelal zonder paniek of chaos verloopt. - hou er rekening mee dat voorlichting een voorwaarde is voor ontruiming en evacuatie, omdat mensen besluiten nemen op basis van verstrekte informatie. Overleg hiervoor met functionaris in CoPI / OT - De functionaris CoPI / OT bepaalt, in overleg met u, één of meerdere opstapplaatsen voor het vervoer van personen en dieren. - De functionaris CoPI / OT bepaalt, in overleg met u, de rijroutes naar de opvanglocaties. - Zorg tijdig voor aflossing van personeel. - Zorg tijdig voor nazorg van personeel Ontruimen en Evacueren versie 22 juni 2007

12 Bijlage 3 Werkinstructie Hoofd actiecentrum Ontruimen en Evacueren Algemeen Het hoofd van het actiecentrum: - informeert de leden dat het proces Ontruimen en Evacueren in werking is getreden, organiseert het inrichten van het actiecentrum Ontruimen en Evacueren en meldt het aan het Hoofd Actiecentrum Gemeente zodra het actiecentrum operationeel is; - informeert en adviseert aan het Hoofd Actiecentrum Gemeente, mede in verband met het opschalen van het proces; - verzorgt de instructies aan de opgeroepen personen; - draagt zorg voor de bereikbaarheid van zijn medewerkers via (mobiele) telefoons, fax of andere verbindingsmiddelen; - draagt er zorg voor dat zijn medewerkers een legitimatiebewijs hebben; - draagt er zorg voor dat zijn medewerkers de paraatheidskoffer(s) voorhanden hebben; - controleert of voldoende middelen voorhanden zijn in het actiecentrum; - zorgt voor een tijdige opschaling, via hoofd actiecentrum gemeente, bij een tekort aan medewerkers; - ziet erop toe dat personeel, via hoofd actiecentrum gemeente, tijdig wordt afgelost en indien nodig aandacht wordt besteed aan nazorg van de medewerkers; - houdt rekening met de relaties met andere diensten en zorgt voor een goede samenwerking en communicatie met hoofden van gerelateerde processen; - houdt een logboek bij voor verslaglegging. Specifiek Het hoofd van het actiecentrum: - draagt zorg voor het inschakelen van diensten als busvervoerders, taxicentrales, geestelijke zorg, veevervoerders, dierenambulances etc. en overlegt met het Hoofd Actiecentrum Gemeente over het inschakelen van het Nederlandse Rode Kruis, huisartsen, kruisverenigingen, maatschappelijk werkers etc.; - houdt specifiek rekening met de ontruiming en/ of evacuatie van lichtgewonden en personen met een (mogelijk) psycho-trauma en informeert het hoofd Actiecentrum Gemeente hierover; - overlegt over de verdeling van personen of dieren over de opvanglocaties met het Hoofd Actiecentrum Gemeente. Ontruimen en Evacueren versie 22 juni

13 Bijlage 4 Algemene werkinstructie medewerk(st)ers De medewerk(st)er: - wordt ingezet onder leiding van het hoofd actiecentrum Ontruimen en Evacueren; - draagt zorg voor het vervoer van getroffenen vanaf de verzamelplaats(en) naar en van de opvanglocatie(s); - geeft problemen, ongeregeldheden en tekortkomingen door aan het hoofd actiecentrum Ontruimen en Evacueren. Ontruimen en Evacueren versie 22 juni

14 Bijlage 5 Algemene werkinstructie procesverantwoordelijke 1. Is verantwoordelijk voor het proces Ontruimen en evacueren in de voorbereidende fase. 2. Zorgt dat de bereikbaarheidsgegevens correct zijn (zowel intern als extern) 3. Zorgt er voor dat er voldoende mensen opgeleid en geoefend zijn voor het proces Ontruimen en Evacueren. 4. Draagt zorg voor de evaluatie van het proces. Ontruimen en Evacueren versie 22 juni

15 Bijlage 6 Inhoud paraatheidskoffer Kantoorartikelen Aantal Bijzonderheden Paraatheidskoffer 1 Inzetbak, klein 4 Inzetbak, groot 2 Badges t.b.v. naam -- Karton t.b.v. badges -- Balpen, rood 10 Balpen, blauw 10 Balpen, zwart 10 USB-sticks 2 Gum 1 Kopieeretiketten 10 Correctieroller 1 Liniaal 1 Magic tape, inclusief houder 1 Memoblaadjes, 655, 654, Nietmachine 1 Nietjes 1 Ontnieter 1 Paperclips, klein 1 Paperclips, groot 1 Perforator 1 Plakband 1 Plakstift 1 Potloden, HB 1 Punaises 1 Puntenslijper 1 Schaar 1 A5 schrijfblok, gelinieerd 3 Markeerstiften, set geel, groen, roze, blauw en 2 oranje Viltstift, edding 3000, rood 2 Viltstift, edding 3000, zwart 2 Viltstift, edding 3000, blauw 2 Viltstift, edding 3000, groen 2 Specifieke middelen Aantal Bijzonderheden Petjes 10 In de paraatheidskoffer II Vestjes 10 In de paraatheidskoffer II Registratieformulieren 3 boekjes Ontruimen en Evacueren versie 22 juni

16 Procesgerelateerde middelen Aantal Bijzonderheden Ringband, 2 rings 1 In de paraatheidskoffer II Deelplan Alarmering 1 In de ringband Deelplan Verslaglegging 1 In de ringband Deelplan Nazorg 1 In de ringband Deelplan Opvang en Verzorging 1 In de ringband Instructiekaarten 1 In de ringband Presentielijst 5 In de ringband Logboekformulieren 20 In de ringband Berichtenrapport 20 In de ringband Lijst van sleutelhouders van de opvanglocaties 1 In de ringband Ontvangstlijst sleutels 1 In de ringband Algemene middelen Aantal Bijzonderheden Rampenplan 1 In de ringband Plattegrond 2 In de paraatheidskoffer Gemeentegids 1 In de paraatheidskoffer Ontruimen en Evacueren versie 22 juni

17 Bijlage 7 Verzendlijst 1. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Postbus MC s-hertogenbosch 2. Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Brabant Postbus MC s-hertogenbosch 3. De hoofdofficier van Justitie t.a.v. de heer mr. R.W.M. Craemer Postbus CZ s-hertogenbosch 4. Rijkswaterstaat directie Noord-Brabant Postbus MJ s-hertogenbosch 5. Waterschap De Dommel Postbus DA Boxtel 6. Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant (digitaal aanleveren) 7. Bureau CCB regiopolitie (digitaal aanleveren bij 8. Aangrenzende gemeenten en Kempengemeenten: Gemeente Bergeijk Gemeente Bladel Gemeente Eersel Gemeente Reusel de Mierden Gemeente Best Gemeente Boxtel Gemeente Eindhoven Gemeente Hilvarenbeek Gemeente Oisterwijk 9. Intern: Gemeentelijk coördinatiecentrum, GCC Actiecentrum Gemeente Oirschot, GAC Burgemeester Gemeentesecretaris Commandant Brandweer Procesverantwoordelijken Ambtenaar rampenbestrijding Voorlichting Weergave op Intranet Leden lokaal Team Ontruimen en Evacueren 10. Paraatheidskoffer 11. Archief Ontruimen en Evacueren versie 22 juni

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Ontruimen en evacueren Deelproces 5. Organisatorisch deel

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Ontruimen en evacueren Deelproces 5. Organisatorisch deel Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Ontruimen en evacueren Deelproces 5 Organisatorisch deel Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2008 Inhoudsopgave organisatorisch

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek Facilitaire Ondersteuning (FO)

Gemeentelijk Draaiboek Facilitaire Ondersteuning (FO) Gemeentelijk Draaiboek Facilitaire Ondersteuning (FO) Versie FO/2007 Datum: 25 juni 2007 Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 3 juli 2007 P.S.M. Perriëns Secretaris. R.A.L. Severijns Burgemeester

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Organisatorisch deel. Geestelijke zorg Deelproces 24b

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Organisatorisch deel. Geestelijke zorg Deelproces 24b Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Organisatorisch deel Geestelijke zorg Deelproces 24b Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2008 Inhoudsopgave organisatorisch

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB) Deelproces 15. Organisatorisch deel

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB) Deelproces 15. Organisatorisch deel Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB) Deelproces 15 Organisatorisch deel Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB) Deelproces 15

Gemeentelijk Draaiboek Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB) Deelproces 15 Gemeentelijk Draaiboek Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB) Deelproces 15 Versie 15/2007 Datum: 18 juni 2007 Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 3 juli 2007 P.S.M. Perriëns Secretaris

Nadere informatie

Draaiboek. Deelproces BackOffice Informatie en Ondersteuning

Draaiboek. Deelproces BackOffice Informatie en Ondersteuning Draaiboek Deelproces BackOffice Informatie en Ondersteuning Dit draaiboek is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op : 29-3-2013 Dit draaiboek is voor het laatst herzien op : 10-12-2013 Dit draaiboek

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Centrale Registratie Afhandeling Schaden (CRAS) Deelproces 25. Organisatorisch deel

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Centrale Registratie Afhandeling Schaden (CRAS) Deelproces 25. Organisatorisch deel Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Centrale Registratie Afhandeling Schaden (CRAS) Deelproces 25 Organisatorisch deel Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Organisatorisch deel. Opvang en verzorging Deelproces 14

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Organisatorisch deel. Opvang en verzorging Deelproces 14 Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Organisatorisch deel Opvang en verzorging Deelproces 14 Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2008 Inhoudsopgave organisatorisch

Nadere informatie

Rampenplan gemeente Heerhugowaard. Inhoudsopgave

Rampenplan gemeente Heerhugowaard. Inhoudsopgave Rampenplan gemeente Heerhugowaard Inhoudsopgave Vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders op 08-07-2008 0. Inhoudsopgave Inhoud Dit document bevat de volgende onderwerpen. DEEL A RAMPENPLAN:

Nadere informatie

Versie 14-05-2009 1/6

Versie 14-05-2009 1/6 Versie 14-05-2009 1/6 Draaiboek : 11 Titel: Draaiboekcoördinator: Ontruimen en evacueren Gerrit Kok Doelstelling: Bij crises kunnen zich dermate grote risico's voor de veiligheid van mens en dier in de

Nadere informatie

Draaiboek. Deelproces CRAS

Draaiboek. Deelproces CRAS Draaiboek Deelproces CRAS Dit draaiboek is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op : 29-3-2013 Dit draaiboek is voor het laatst herzien op : Dit draaiboek is geldig tot en met : Verantwoordelijke sector

Nadere informatie

REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009. Procesmodellen

REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009. Procesmodellen REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009 Het Referentiekader Regionaal Crisisplan 2009 Leeswijzer Begin vorig jaar is het projectteam Regionaal Crisisplan, in opdracht van de Veiligheidskoepels, gestart

Nadere informatie

B & W-nota. Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem

B & W-nota. Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem B & W-nota Portefeuille mr. J.J.H. Pop Auteur P. Abma Telefoon 023 5114489 E-mail: pabma@haarlem.nl PD/Veiligheid/2005/547

Nadere informatie

VEILIGHEIDSBELEID RAMPENBESTRIJDING GEMEENTE SMALLINGERLAND. Het is niet te hopen dát er een ramp gebeurt in onze gemeente of ergens anders.

VEILIGHEIDSBELEID RAMPENBESTRIJDING GEMEENTE SMALLINGERLAND. Het is niet te hopen dát er een ramp gebeurt in onze gemeente of ergens anders. VEILIGHEIDSBELEID EN RAMPENBESTRIJDING GEMEENTE SMALLINGERLAND Het is niet te hopen dát er een ramp gebeurt in onze gemeente of ergens anders. We kunnen met z'n allen wel proberen onveilige situaties te

Nadere informatie

B6-3 Deelplan Registratie

B6-3 Deelplan Registratie B6-3 Deelplan Registratie B6-3.0 Inleiding en inhoudsopgave Inleiding Bij elk incident en elke ramp, waarbij grotere aantallen personen zijn betrokken, zal snel gevraagd worden naar de identiteit van de

Nadere informatie

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2-0 Overzicht Samenvatting In dit deel is de Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings- Procedure (GRIP) Noord-Holland Noord

Nadere informatie

Draaiboek. Deelproces Bouwbeheer

Draaiboek. Deelproces Bouwbeheer Draaiboek Deelproces Bouwbeheer Dit draaiboek is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op : 29-3-2013 Dit draaiboek is voor het laatst herzien op : 10-12-2013 Dit draaiboek is geldig tot en met : Verantwoordelijke

Nadere informatie

Versie 14-05-2009 1/7

Versie 14-05-2009 1/7 Versie 14-05-2009 1/7 Draaiboek : 12 Titel: Draaiboekcoördinator: Afzetten en afschermen Gerrit Kok Doelstelling: Bij een crisis moet de hulpverlening en de bestrijding van het incident door de betrokken

Nadere informatie

in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure

in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant 2011 Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure Someren Son en Breugel Valkenswaard Veldhoven Waalre Helmond Laarbeek Nuenen

Nadere informatie

Draaiboek. Deelproces Verslaglegging

Draaiboek. Deelproces Verslaglegging Draaiboek Deelproces Verslaglegging Dit draaiboek is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op : 29-3-2013 Dit draaiboek is voor het laatst herzien op : 10-12-2013 Dit draaiboek is geldig tot en met : Verantwoordelijke

Nadere informatie

GRIP-teams en kernbezetting

GRIP-teams en kernbezetting GR P Wat is GRIP? GRIP is de afkorting van Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure en staat voor: het snel en multidisciplinair organiseren van de juiste mensen en middelen die nodig

Nadere informatie

Bijlagenboek. Processen Bevolkingszorg

Bijlagenboek. Processen Bevolkingszorg Bijlagenboek Processen Bevolkingszorg Dit bijlagenboek is voor het laatst herzien op : 10-12-2013 Colofon Format: Bureau Bevolkingszorg Actualisatie: Bureau Bevolkingszorg Versie geschiedenis: Versiedatum

Nadere informatie

Oplegvel. Onderwerp Regionaal convenant Opvang en Verzorging met het Nederlandse Rode Kruis B&W:

Oplegvel. Onderwerp Regionaal convenant Opvang en Verzorging met het Nederlandse Rode Kruis B&W: Oplegvel Onderwerp Regionaal convenant Opvang en Verzorging met het Nederlandse Rode Kruis Portefeuille mr. B. B. Schneiders Auteur drs. G.E. Sterken Telefoon 5113837 E-mail: gesterken@haarlem.nl VVH/VHR

Nadere informatie

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR54284_1 1 juni 2016 Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding De raad van de gemeente Leek; gelet op: - artikel 1, tweede lid, artikel 12

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek Voorlichting Deelproces 3

Gemeentelijk Draaiboek Voorlichting Deelproces 3 Gemeentelijk Draaiboek Voorlichting Deelproces 3 Versie 03/2007 Datum: 25 juni 2007 Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 3 juli 2007 P.S.M. Perriëns Secretaris. R.A.L. Severijns Burgemeester

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP)

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Inleiding Een goede coördinatie tussen betrokken hulpdiensten is bij de bestrijding van complexe incidenten van groot belang. Het model voor

Nadere informatie

Procesbeschrijving in hoofdlijnen

Procesbeschrijving in hoofdlijnen E Procesbeschrijving in hoofdlijnen INHOUDSOPGAVE INLEIDING 2 PROCESSEN: 1A Alarmering bestuur en uitvoerenden 3 1B Interne alarmering 4 2 Bron- en effectbestrijding 5 3 Voorlichting 7 4 Waarschuwen van

Nadere informatie

Draaiboek. Deelproces Collectieve rouwverwerking (Bijzondere uitvaartzorg)

Draaiboek. Deelproces Collectieve rouwverwerking (Bijzondere uitvaartzorg) Draaiboek Deelproces Collectieve rouwverwerking (Bijzondere uitvaartzorg) Dit draaiboek is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op : 29-3-2013 Dit draaiboek is voor het laatst herzien op : 10-12-2013

Nadere informatie

Rampenplan Gemeente Assen 2007 Deel IX: Deelproces Verslaglegging en archivering

Rampenplan Gemeente Assen 2007 Deel IX: Deelproces Verslaglegging en archivering Rampenplan Gemeente Assen 2007 Deel IX: Deelproces Verslaglegging en archivering Rampenplan Gemeente Assen 2007 versie 9 mei 2007 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 2 2 Verslaglegging en dossiervorming... 2

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant. Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg

Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant. Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg Colofon Opdrachtgever dhr. H.A.M. Arkesteijn Auteur(s) mw. D. Aarts dhr. B.M.J. Peute Versie geschiedenis: Versiedatum Veranderingen

Nadere informatie

GEMEENTE WOUDENBERG DRAAIBOEK 22 VOORZIEN IN PRIMAIRE LEVENSBEHOEFTEN DEEL 3

GEMEENTE WOUDENBERG DRAAIBOEK 22 VOORZIEN IN PRIMAIRE LEVENSBEHOEFTEN DEEL 3 GEMEENTE WOUDENBERG DRAAIBOEK 22 VOORZIEN IN PRIMAIRE LEVENSBEHOEFTEN DEEL 3 Documentbeheer Vastgesteld door College van B&W Datum Datum laatste wijziging November 2007 Paraaf procesverantwoordelijke Simone

Nadere informatie

Concept: Vervoersplan zorginstellingen Twente

Concept: Vervoersplan zorginstellingen Twente Concept: Vervoersplan zorginstellingen Twente In het kader van zorgcontinuïteit Enschede, februari 2014 Versie 0.4 Colofon Titel rapport: Vervoersplan zorginstellingen Twente Subtitel: In het kader van

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

IASV. Deelrapport D. Ontruimen (niet gevalideerd) Model IASV v10

IASV. Deelrapport D. Ontruimen (niet gevalideerd) Model IASV v10 IASV Deelrapport D (niet gevalideerd) Model IASV v10 Modeldatum/tijd: 27-7-2007 Informatiearchitect: Erik van den Berg Projectleiding: Mireille Beumer Inlichtingen: mireille.beumer@minbzk.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen BEDRIJFSNOODPLAN Amstelveen 1. Inleiding Algemeen De Arbo-wet verplicht ieder bedrijf of instelling om passende bedrijfshulpverlening (BHV) te organiseren teneinde de gevolgen voor werknemers bij ongevallen

Nadere informatie

December 2006. Overzicht organisaties en diensten mogelijk betrokken bij de rampenbestrijding

December 2006. Overzicht organisaties en diensten mogelijk betrokken bij de rampenbestrijding December 2006 Overzicht organisaties en diensten mogelijk betrokken bij de rampenbestrijding Overzicht betrokken diensten en organisaties Op basis van artikel 3, lid 5, onderdeel b van de Wet Rampen en

Nadere informatie

Geestelijke Hulp bij Ongevallen en Rampen (GVOR)

Geestelijke Hulp bij Ongevallen en Rampen (GVOR) Procesplan Geestelijke Hulp bij Ongevallen en Rampen oktober 2008 Regio Groningen Geestelijke Hulp bij Ongevallen en Rampen (GVOR) Regio Groningen Procesplan GVOR Bureau GHOR Groningen In samenwerking

Nadere informatie

Toelichting RADAR. Pagina 1 van 8

Toelichting RADAR. Pagina 1 van 8 Toelichting RADAR Inleiding De ambitie van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is dat eind 2009 de (organisatie van de) rampenbestrijding en crisisbeheersing op orde moet zijn

Nadere informatie

Documentbeheer Vastgesteld door Datum Datum laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke

Documentbeheer Vastgesteld door Datum Datum laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke Documentbeheer Vastgesteld door laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke AB 6 juli 2009 7 september 2009 Pagina 2 van 23 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen...4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Doel... 4 1.3 Doelgroep...

Nadere informatie

DOEN WAAR JE GOED IN BENT. De crisisorganisatie in Drenthe op hoofdlijnen

DOEN WAAR JE GOED IN BENT. De crisisorganisatie in Drenthe op hoofdlijnen DOEN WAAR JE GOED IN BENT De crisisorganisatie in Drenthe op hoofdlijnen DIT MOET ANDERS In 2009 besloot het bestuur van de Veiligheidsregio Drenthe om crisisbeheersing op een andere manier vorm te geven

Nadere informatie

Rampenplan gemeente Heerhugowaard

Rampenplan gemeente Heerhugowaard Rampenplan gemeente Heerhugowaard (OPENBAAR) C2 3 Draaiboek CRIB Vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders op 08-07-2008 0. Inleiding en leeswijzer C2 3 Draaiboek CRIB Inleiding Het draaiboek

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Coevorden Officiële naam regeling Verordening brandveiligheid

Nadere informatie

Documentbeheer Vastgesteld door Datum Datum laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke

Documentbeheer Vastgesteld door Datum Datum laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke Documentbeheer Vastgesteld door laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke AB 6 juli 2009 7 september 2009 Pagina 2 van 16 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen...4 1.1 Inleiding...4 1.2 Doel...4 1.3 Doelgroep...4

Nadere informatie

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen Toetsingskader en positiebepalingssystematiek (definitieve versie) Inhoudsopgave Inleiding. Verdeling in oordeel, hoofdonderwerpen, onderwerpen, hoofd- en subaspecten. Banden voor positiebepaling. Prestatieniveaus.

Nadere informatie

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Inhoudsopgave Grip op hulpverlening 4 Routinefase 6 GRIP 1 8 GRIP 2 12 GRIP 3 18 GRIP 4 24 Gebruikte afkortingen 30 4 Grip op hulpverlening Dit boekje bevat de samenvatting

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek Voorzien in Primaire Levensbehoeften. Deelproces 22. Versie 22/2007 Datum: 22 juni 2007

Gemeentelijk Draaiboek Voorzien in Primaire Levensbehoeften. Deelproces 22. Versie 22/2007 Datum: 22 juni 2007 Gemeentelijk Draaiboek Voorzien in Primaire Levensbehoeften Deelproces 22 Versie 22/2007 Datum: 22 juni 2007 Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 3 juli 2007 P.S.M. Perriëns Secretaris R.A.L.

Nadere informatie

PLAN CRISISMANAGEMENT

PLAN CRISISMANAGEMENT PLAN CRISISMANAGEMENT Rampenplan van de gemeente Tilburg Vastgesteld door het college op 19 juli 2005 Productie: Informatie: Gemeente Tilburg, Concernstaf, afdeling Bestuursadvisering Johan Geijsels, bestuursadviseur

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Elk bedrijf heeft één of meerdere bedrijfshulpverleners nodig. De bedrijfshulpverleners hebben een voorpostfunctie: zij treden op als voorpost van brandweer,

Nadere informatie

Documentbeheer Vastgesteld door Datum Datum laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke

Documentbeheer Vastgesteld door Datum Datum laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke Documentbeheer Vastgesteld door laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke AB 6 juli 2009 7 september 2009 Paginanummer Pagina 2 van 60 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen..4 1.1 Inleiding 4 1.2 Doel...4 1.3

Nadere informatie

PROCESDEELPLAN NR. 18 RAMPENPLAN ZEELAND GEMEENTE X. Psychosociale hulpverlening

PROCESDEELPLAN NR. 18 RAMPENPLAN ZEELAND GEMEENTE X. Psychosociale hulpverlening PROCESDEELPLAN NR. 18 RAMPENPLAN ZEELAND GEMEENTE X Psychosociale hulpverlening INHOUDSOPGAVE 2 Hoofdstuk 1 Procesplan psychosociale hulpverlening Doelstelling 1.1 Inleiding 4 1.2 Doelstelling - 1.3 Doelgroep

Nadere informatie

DIENSTVERLENING BEVOLKINGSZORG DOOR HET NEDERLANDSE RODE KRUIS

DIENSTVERLENING BEVOLKINGSZORG DOOR HET NEDERLANDSE RODE KRUIS DIENSTVERLENING BEVOLKINGSZORG DOOR HET NEDERLANDSE RODE KRUIS Het Rode Kruis ondersteunt een aantal taakorganisaties Bevolkingszorg van de gemeentelijke kolom in de Veiligheidsregio, met de volgende dienstverlening:

Nadere informatie

mei 2008 ERO VGWM Gezondheid Veiligheid Welzijn VGWM A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert!

mei 2008 ERO VGWM Gezondheid Veiligheid Welzijn VGWM A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert! mei 2008 VGWM A WAY OF LIVING Veiligheid Gezondheid Welzijn Milieu VGWM Standaards voor professionals, wees alert! Werk veilig of werk niet Het werken op een locatie is niet altijd zonder risico s. Theoretisch

Nadere informatie

Crisisbeheersingsplan (deel 2)

Crisisbeheersingsplan (deel 2) Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.nl Communicatie en juridische zaken Crisisbeheersingsplan (deel 2) Deelprocessen Wet rampen en zware ongevallen Op basis van het Handboek

Nadere informatie

Protocol Schuilen of ontruimen/evacueren

Protocol Schuilen of ontruimen/evacueren Protocol Schuilen of ontruimen/evacueren Bij incidenten met gevaarlijke stoffen Johan de Cock Kenniscongressen Protocol Leren 2007 Dinsdag 20 februari, Ede Dinsdag 27 februari, Den Haag Dinsdag 6 maart,

Nadere informatie

Rampenplan Vastgesteld door het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe d.d. 11 augustus 2009

Rampenplan Vastgesteld door het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe d.d. 11 augustus 2009 Rampenplan Vastgesteld door het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe d.d. 11 augustus 2009 Inhoudsopgave DEEL 1: Organisatie rampenbestrijding Inleiding... 5 Karakter en doel

Nadere informatie

Schuilen, ontruimen en/of evacueren, een kwestie van snelheid

Schuilen, ontruimen en/of evacueren, een kwestie van snelheid Schuilen, ontruimen en/of evacueren, een kwestie van snelheid Bureau Gezondheid, Milieu & Veiligheid GGD en Brabant / Zeeland Henk Jans Arts/chemicus MMK/GAGS Grote bedrijfsbrand te Best op 6 mei 2005

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van de Verordening brandveiligheid

Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van de Verordening brandveiligheid gemeente Eindhoven Dienst Brandweer en Rampenbestrijding Raadsbijlage nummer xa Inboeknummer oxroox64r Beslisdatum Blkw 22 januari 2002 Dossiernummer 204.104 Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van

Nadere informatie

Voorbeeld. Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004)

Voorbeeld. Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004) Voorbeeld Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004) GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. voorbeeld: bladzijde 1 van 14 1. Inhoud 1. inhoud 2 2. Inleiding

Nadere informatie

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BHV Ontruimingsplan stroomschema BO Ontruimingsplan stroomschema Portier

Nadere informatie

DIENSTVERLENING BEVOLKINGSZORG DOOR NEDERLANDSE RODE KRUIS

DIENSTVERLENING BEVOLKINGSZORG DOOR NEDERLANDSE RODE KRUIS DIENSTVERLENING BEVOLKINGSZORG DOOR NEDERLANDSE RODE KRUIS Het Rode Kruis ondersteunt een aantal taakorganisaties Bevolkingszorg van de gemeentelijke kolom in de Veiligheidsregio, met de volgende dienstverlening:

Nadere informatie

DIR - MED ACTIEKAART C4. Coördinerend ADJUNCT DIRECTEUR MEDISCHE HULPVERLENING 1 E MUG VERPLEEGKUNDIGE TER PLAATSE ADJ DIR MED

DIR - MED ACTIEKAART C4. Coördinerend ADJUNCT DIRECTEUR MEDISCHE HULPVERLENING 1 E MUG VERPLEEGKUNDIGE TER PLAATSE ADJ DIR MED Functieomschrijving: De eerste MUG heeft de taak om na aankomst het HC 100 zo snel als mogelijk een SITREP te geven en een eerste organisatie op te zetten zodat de medische hulpverlening op de meest efficiënte

Nadere informatie

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d.

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d. Ontruimingsplan St. Jeugdvakantiewerk Goirle Overnachting GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. Inhoud 1. Inleiding en toelichting... 3 2. Situatietekening... 4 3. Gebouw-, installatie- en

Nadere informatie

LEIDRAAD EVACUATIE ZORGINSTELLINGEN

LEIDRAAD EVACUATIE ZORGINSTELLINGEN Januari 2009 Overname van teksten uit de leidraad evacuatie zorginstellingen is toegestaan. Beide GHOR bureaus worden hierover graag geïnformeerd. ghor@vnog.nl secretariaat@ghor.gelderland-zuid.nl LEIDRAAD

Nadere informatie

Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld

Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld Kader (afdeling) ontruimingsplan Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld Ontruimingsplan voor (benoem afdeling/

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Ontruimings Plan. versie 1.2 1

Ontruimings Plan. versie 1.2 1 Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Meidoornlaan 28 2712 TT Zoetermeer Tel 079-3167555 Fax 079-3160725 www.tinker-bell.nl versie 1.2 1 1. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Meidoornlaan 28 2712 TT Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Alle activiteiten zijn op maat te maken in overleg met de opdrachtgever. Ook kunt u activiteiten combineren.

Alle activiteiten zijn op maat te maken in overleg met de opdrachtgever. Ook kunt u activiteiten combineren. Introduceren en in gebruik nemen Regionaal Crisisplan: Wij zijn gespecialiseerd in de rampenbestrijding en crisisbeheersing en uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het Regionaal CrisisPlan

Nadere informatie

Modelconvenant calamiteitenzender

Modelconvenant calamiteitenzender Modelconvenant calamiteitenzender Opgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ten behoeve van provincies, veiligheidsregio s en regionale omroepen. Versie 1.0 d.d. 1 januari

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN)

VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN) VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN) Inhoud 1. Inleiding... 29 2. Procedure... 29 3. Algemene beschrijving van het evenement... 29 4. Toezicht (beveiligingswerkzaamheden)... 30 5. EHBO... 31 6. Brandveiligheid...

Nadere informatie

Oefenkalender Veiligheidsregio Flevoland

Oefenkalender Veiligheidsregio Flevoland 0 Oefenkalender Veiligheidsregio J a n u a r i 0 GHOR oefening CGV met VC Oefening Outbreak infectieziekte voor GGD ism GHOR Brandweer Oefening basisvaardigheden piketofficieren Brandweer Oefening basisvaardigheden

Nadere informatie

Documentbeheer Vastgesteld door Datum Datum laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke

Documentbeheer Vastgesteld door Datum Datum laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke Documentbeheer Vastgesteld door laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke AB 6 juli 2009 7 september 2009 Pagina 2 van 29 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...3 1. Algemeen...4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Doel

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Uitvaartverzorging Deelproces 17. Organisatorisch deel

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Uitvaartverzorging Deelproces 17. Organisatorisch deel Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Uitvaartverzorging Deelproces 17 Organisatorisch deel Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2008 Inhoudsopgave organisatorisch

Nadere informatie

B4 - Hoofdproces Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen

B4 - Hoofdproces Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen B4 - Hoofdproces Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen B4-0 Inleiding en leeswijzer Inleiding Dit deelplan heeft betrekking op de wijze van organisatie van de Geneeskundige Hulpverlening

Nadere informatie

NATO-AIRBORNE EARLY WARNING FORCE (NAEWF) E-3A COMPONENT EN DE GEMEENTEN BRUNSSUM EN ONDERBANKEN

NATO-AIRBORNE EARLY WARNING FORCE (NAEWF) E-3A COMPONENT EN DE GEMEENTEN BRUNSSUM EN ONDERBANKEN Overeenkomst / Convenant NATO-AIRBORNE EARLY WARNING FORCE (NAEWF) E-3A COMPONENT EN DE GEMEENTEN BRUNSSUM EN ONDERBANKEN 6 juli 2005 Digitale versie overeenkomstig getekende versie d.d. 15 juli 1997.

Nadere informatie

Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud, maart 2014

Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud, maart 2014 Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud, maart 2014 Pagina 1 van 19 1. Samenvatting ontruimingsplan 3 2. Verantwoording ontruimingsplan 4 2.1 Doel en functie ontruimingsplan 4 2.2 Taken ontruimingsorganisatie

Nadere informatie

Rampenprotocol Euregio Scheldemond

Rampenprotocol Euregio Scheldemond 1 Rampenprotocol Euregio Scheldemond H I E R N A G E N O E M D E P A R T I J E N, De Gouverneur van Oost-Vlaanderen, de heer H. Balthazer, De Gouverneur van West-Vlaanderen, de heer P. Breyne, Gedeputeerde

Nadere informatie

Veel gestelde vragen 1

Veel gestelde vragen 1 In dit document zijn de antwoorden op veel gestelde vragen opgenomen. Veel gestelde vragen 1 1. Wat is een BHV-plan? Een document waarin een werkgever schriftelijk vastlegt op welke restrisico s de BHV

Nadere informatie

Spelregels Systeemtest Keten 2014 versie 0.2

Spelregels Systeemtest Keten 2014 versie 0.2 Spelregels Systeemtest Keten 2014 versie 0.2 Onverwachte simulatie van een calamiteit In de periode van 1 tot en met 14 december 2014 wordt op een onaangekondigd tijdstip buiten kantooruren (kan dus ook

Nadere informatie

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage.

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage. Voorstel AGP 10 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 3 november 2014 Bijlagen : 1 Steller : Christel Verschuren Onderwerp : Regionaal Crisisplan 2014 Algemene toelichting Aanleiding Voor u ligt het. Veiligheidsregio

Nadere informatie

Format Zorgcontinuïteitsplan

Format Zorgcontinuïteitsplan Format Zorgcontinuïteitsplan LOGO zorginstelling Locatie: naam locatie!!! Pers niet te woord staan!!! Dit wordt gedaan door de overkoepelende organisatie of de gemeente. 1 1. Sluiting van (delen van) de

Nadere informatie

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Als het misgaat bij de communicatie in een crisis, dan is dit vaak een gebrek aan duidelijkheid op de vragen: wie doet wat, wie

Nadere informatie

B5 Hoofdproces Politietaken

B5 Hoofdproces Politietaken B5 Hoofdproces Politietaken B5 1 Inleiding en Leeswijzer Inleiding De politie is verantwoordelijk voor het hoofdproces Politietaken. Hieronder vallen de deelprocessen: beeld-, oordeels- en besluitvorming

Nadere informatie

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor opvang bij ernstige incidenten Sint Clemensschool School Sint Clemensschool Bevoegd gezag Stichting Catent Bestuursnummer

Nadere informatie

MELDING EN ALARMERING

MELDING EN ALARMERING Over deze brochure In deze brochure staan de hoofdlijnen van het Coördinatieplan Rampenbestrijding Waddenzee. Dit plan beschrijft de samenwerking en afstemming die nodig is tussen overheden en hulpdiensten

Nadere informatie

# Overwegingen Aantekeningen 1 Alarm

# Overwegingen Aantekeningen 1 Alarm # Overwegingen Aantekeningen 1 Alarm Rust, ruimte & overzicht 2 Uitrukken 1 Controle MS 2 Bericht 3 Bovenwinds aanrijden 4 Veilig aanrijden 5 Berichtgeving 6 Commando s 3 OGS melding 1 GEVI-nummer 2 Stofnaam

Nadere informatie

Crisismanagement Groningen. Basismodule

Crisismanagement Groningen. Basismodule Crisismanagement Groningen Basismodule Doel van de module Kennismaken met crisismanagement Groningen Inzicht krijgen in rollen en taken Beeld krijgen bij samenwerken in de crisis-organisatie Programma

Nadere informatie

Format Calamiteitenplan gemeente Bussum. Welk evenement? Datum en tijdstip?

Format Calamiteitenplan gemeente Bussum. Welk evenement? Datum en tijdstip? Format Calamiteitenplan gemeente Bussum Dit document toont een manier om uw calamiteitenplan in te delen. Het is een handreiking. U kunt van de voorgestelde opbouw afwijken. Welk evenement? Datum en tijdstip?

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG Augustus 2014 HKZ rubriek 7: Werkomgeving en materiaal ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG De Wilg HKZ-Handboek 12-8-2014 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1: algemene gegevens...

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Dit calamiteitenprotocol Wmo/Jeugdwet bevat proces- en communicatieafspraken wanneer zich een calamiteit of geweldsincident voordoet

Nadere informatie

AGENDAPUNT NR: 2008.0.106.306. Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 24 november 2008. Pagina 1 van 12

AGENDAPUNT NR: 2008.0.106.306. Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 24 november 2008. Pagina 1 van 12 AGENDAPUNT NR: 2008.0.106.306 Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 24 november 2008 Pagina 1 van 12 Collegenota Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2008.0.106.306 Datum Zaaknummer 2008-11-01858

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Voorzien in primaire levensbehoefte Deelproces 22. Organisatorisch deel

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Voorzien in primaire levensbehoefte Deelproces 22. Organisatorisch deel Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Voorzien in primaire levensbehoefte Deelproces 22 Organisatorisch deel Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Draaiboek evenement (naam evenement)

Draaiboek evenement (naam evenement) <datum van opstellen draaiboek > Draaiboek evenement (naam evenement) Voorwoord Dit draaiboek is gericht op de praktische uitvoering van het evenement. Het betreft alle operationele informatie over de

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Schoolstraat 38 2712 VC Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF INTERGEMEENTELIJKE CRISISORGANISATIE I VIJFDE EDITIE I mei 2013

NIEUWSBRIEF INTERGEMEENTELIJKE CRISISORGANISATIE I VIJFDE EDITIE I mei 2013 NIEUWSBRIEF INTERGEMEENTELIJKE CRISISORGANISATIE I VIJFDE EDITIE I mei 2013 Beste medewerkers van Bevolkingszorg Kennemerland, Hierbij ontvangen jullie een nieuwe editie van de nieuwsbrief van Bevolkingszorg

Nadere informatie

FIRE PROTECTION CONSULTANTS

FIRE PROTECTION CONSULTANTS FIRE PROTECTION CONSULTANTS Agenda CalaHAn: Calamiteiten Haven van Antwerpen Probleemstelling Project doelstelling Live Demo Conclusies 2 Probleemstelling 3 Projectomschrijving Doelstelling: Een efficiëntere

Nadere informatie

Crisisplan RAV. Ruud Houdijk, januari 2015

Crisisplan RAV. Ruud Houdijk, januari 2015 Crisisplan RAV Ruud Houdijk, januari 2015 Visie op operationele planvorming Praktijkgericht Vakbekwame professionals, maar meerwaarde door relevante informatie te bieden Alleen vastleggen wat je echt kunt

Nadere informatie

Voorbeeld. Calamiteitenplan

Voorbeeld. Calamiteitenplan Voorbeeld Calamiteitenplan Dit calamiteitenplan dient aanwezig te zijn: achter de bar in het kantoor beheerder in de bestuurskamer. PAS DIT PLAN AAN OP JE EIGEN SITUATIE! Datum: Voorbeeld Prisma Brabant

Nadere informatie