Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Centrale Registratie Afhandeling Schaden (CRAS) Deelproces 25. Organisatorisch deel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Centrale Registratie Afhandeling Schaden (CRAS) Deelproces 25. Organisatorisch deel"

Transcriptie

1 Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Centrale Registratie Afhandeling Schaden (CRAS) Deelproces 25 Organisatorisch deel Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2008

2 Inhoudsopgave organisatorisch deel 1 Inleiding Uitgangspunten Doelstelling Doelgroep Relatie met andere processen Taken andere disiplines 3 2 Procesbeschrijving en organisatie Proces Organisatie Procesverantwoordelijke Lokale team CRAS Hoofd actiecentrum CRAS Taken team CRAS Alarmering Bijstand en opschaling Aanspreekpunt binnen gemeente voor COPI en OT Locatie actiecentrum CRAS Verslaglegging Paraatheidskoffer Nazorg Verzendlijst Overzicht afkortingen 7 Draaiboek CRAS Organisatorisch Gemeente Helmond -2-

3 1 Inleiding 1.1 Uitgangspunten Dit draaiboek Centrale Registratie Afhandeling Schade (verder genoemd CRAS) is een onderdeel van het gemeentelijk Rampenplan. Indien zich in de gemeente een calamiteit, een zwaar ongeval of ramp voordoet kan het proces CRAS opgestart worden. De activiteiten die behoren tot dit proces worden uitgevoerd volgens de regels van dit draaiboek met bijlagen. 1.2 Doelstelling Het proces CRAS heeft tot doel: registratie van schaden, om een juist en zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de omvang van de ontstane (onverzekerbare) schade teneinde prioriteiten te kunnen stellen bij herstel en opruiming en gegevens te kunnen verstrekken met betrekking tot het onderzoek naar de oorzaak en de aansprakelijkheid van de ontstane schade, evenals richting te kunnen geven aan het zoeken naar oplossingen met betrekking tot schadeloosstellingen van (onverzekerbare) schade. 1.3 Doelgroep Intern: de procesverantwoordelijke en de leden van het lokale team CRAS. Extern: de slachtoffers en getroffenen uit het bedreigde gebied. 1.4 Relatie met andere processen Proces 1 Alarmering Hoe welke instanties en personen moeten worden gealarmeerd is sterk afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden en het soort incident. Proces 3 Voorlichting Voorlichting is van belang om de gevoelens van onvrede bij de bevolking waar te nemen; afhandeling van de schade zal geruime tijd in beslag nemen. Proces 18 Waarnemen / meten Hieronder wordt verstaan het georganiseerd en volgens gestelde regels verzamelen van meetgegevens over de aard, de omvang en de intensiteit van een vermoede besmetting van bijvoorbeeld gewassen. Proces 23 Strafrechtelijk onderzoek Hieronder wordt verstaan het ten tijde van en na afloop van een incident/calamiteit doen van onderzoek naar de oorzaak daarvan. Proces 28 Nazorg Medewerkers van het actiecentrum CRAS kunnen geconfronteerd worden met traumatische ervaringen tijdens hun werk. Het hoofd van het actiecentrum dient hier alert op te zijn en in overleg met het hoofd GAC te bepalen of medewerkers op tijd vervangen dienen te worden of dat hen (slachtoffer)hulp geboden dient te worden. Proces 29 Verslaglegging Voor een efficiënte bedrijfsvoering en ter mogelijke verantwoording en evaluatie zal registratie van een aantal essentiële gegevens noodzakelijk zijn. 1.5 Taken andere disciplines Regionale Brandweer Informatie verschaffen of het terrein veilig is om te betreden voor de medewerkers van het proces CRAS. Regionale Politie Strafrechtelijk onderzoek Toegang verschaffen voor de medewerkers die betrokken zijn bij het proces CRAS. Draaiboek CRAS Organisatorisch Gemeente Helmond -3-

4 2 Procesbeschrijving en organisatie 2.1 Proces Dit draaiboek is een organisatieplan voor het actiecentrum CRAS. Met de uitvoering van dit draaiboek is het gemeentelijk team CRAS belast. De doelstelling van het team CRAS is: de registratie van schaden om een juist en zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de omvang van de ontstane (onverzekerbare) schade teneinde prioriteiten te kunnen stellen bij herstel en opruiming en gegevens te kunnen verstrekken met betrekking tot het onderzoek naar de oorzaak en de aansprakelijkheid van de ontstane schade, evenals richting te kunnen geven aan het zoeken naar oplossingen met betrekking tot schadeloosstellingen van (onverzekerbare) schade. 2.2 Organisatie Grip 3 of 4: GBT/RBT (Burgemeester dan wel coördinerend burgemeester) Grip 0: CTPI (OvD B,G of P) Grip 1: COPI (Staffunctionaris gemeenten) Grip 2,3 of 4: OT (Staffunctionaris gemeenten) Gemeente Helmond (Ambtenaar rampenbestrijding) Gemeentelijk Actiecentrum (GAC) (Hoofd actiecentrum) Actiecentrum CRAS (Hoofd actiecentrum) 2.3 Procesverantwoordelijke Voor het proces CRAS is een procesverantwoordelijke aangewezen. Het proces CRAS valt onder verantwoordelijkheid van de directeur van de dienst Middelen en Ondersteuning. De procesverantwoordelijke benoemt het hoofd van het actiecentrum CRAS en is verantwoordelijk voor de inhoud en uitvoering van het draaiboek. De ambtenaar rampenbestrijding is belast met de afstemming en uniformiteit tussen de verschillende processen en draaiboeken. 2.4 Lokale team CRAS Om de werkzaamheden van het proces CRAS uit te kunnen voeren is er een lokaal team CRAS samengesteld. Het lokale team CRAS bestaat uit een hoofd actiecentrum en medewerkers CRAS. Het team CRAS wordt gevormd door medewerkers van de afdeling verzekeringen van de gemeente Helmond. De bereikbaarheid van het lokale team CRAS is geregeld in het draaiboek alarmering. Draaiboek CRAS Organisatorisch Gemeente Helmond -4-

5 2.5 Hoofd actiecentrum CRAS Het hoofd actiecentrum CRAS is verantwoordelijk voor de organisatie en het operationeel maken van het actiecentrum CRAS. Zodra het actiecentrum operationeel is geeft hij dat door aan het hoofd gemeentelijk actiecentrum (verder genoemd GAC) gemeente Helmond. Voorts bepaalt hij de taken binnen het actiecentrum CRAS en informeert/adviseert hij het hoofd GAC Helmond. Verder informeert het hoofd van het actiecentrum CRAS de medewerkers over de aard van de ramp, de te nemen maatregelen en de te volgen gedragslijnen. 2.6 Taken team CRAS De taken van de leden van het lokale team CRAS zijn beschreven in de werkinstructies. Deze zijn opgenomen in bijlage 1 van het operationeel deel. In de paraatheidkoffer bevinden zich geplastificeerde instructiekaarten. De taken en werkzaamheden van het actiecentrum CRAS bestaan in hoofdlijnen uit: De registratie (géén vaststelling) van materiële schade, die, als gevolg van een ramp of calamiteit, is ontstaan aan onroerende en roerende zaken van de gemeente en derden. het registreren van meldingen van derden in verband met schade aan deze zaken. medewerking verlenen aan de uitvoering van de Wet Tegemoetkoming Schade (WTS) in geval van door het Kabinet aan te wijzen calamiteiten. Het informeren en adviseren van het Gemeentelijk Actiecentrum (GAC). 2.7 Alarmering Door middel van de Communicator (belcomputer) wordt het lokale team CRAS gealarmeerd. In het draaiboek Alarmering is aangegeven wie geautoriseerd is om het lokale team CRAS te alarmeren. 2.8 Bijstand en opschaling Indien er onvoldoende medewerkers beschikbaar zijn om het proces uit te voeren kan er een beroep worden gedaan op medewerkers van andere afdelingen uit de gemeente en van buurgemeenten. Medewerkers die bijstand verlenen melden zich bij het actiecentrum CRAS en krijgen door het hoofd van het actiecentrum een taak toegewezen. Eventueel inschakelen in overleg met het GAC: Verzekeraars Hulp Dienst (VHD). Stichting Bureau Coördinatie Experts Calamiteiten en Projecten. De Dienst Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; Verbond van Verzekeraars. 2.9 Aanspreekpunt binnen gemeente voor COPI en OT Bij een CTPI (GRIP 0) kan één van de OVD-en de gemeente waarschuwen via de Meldkamer. (bv. de storingsdienst, piketdienst of ambtenaar rampenbestrijding van de betreffende gemeente). Vanaf GRIP 1 is de ambtenaar rampenbestrijding in eerste instantie het aanspreekpunt voor de staffunctionaris gemeenten in het COPI dan wel OT. Zodra er een gemeentelijk actiecentrum wordt ingericht zal het hoofd daarvan fungeren als aanspreekpunt voor het COPI dan wel OT Locatie actiecentrum CRAS Het actiecentrum CRAS is ondergebracht in het Stadskantoor van de gemeente Helmond, Weg op den Heuvel 35, kamer Telefoonnummer De reservelocatie van het actiecentrum is de brandweerkazerne aan de Deurneseweg 135 te Helmond. Draaiboek CRAS Organisatorisch Gemeente Helmond -5-

6 2.11 Verslaglegging Voor de verantwoording en de evaluatie van het proces is het noodzakelijk dat door alle deelnemers, werkzaamheden en genomen besluiten worden bijgehouden in het actiecentrum CRAS. Voor de benodigde formulieren (logboekformulieren, presentielijsten en de situatierapporten) wordt verwezen naar het draaiboek Verslaglegging (proces 29) Paraatheidkoffer Het lokale team CRAS kan gebruik maken van middelen uit de paraatheidskoffer. Deze koffer staat in het actiecentrum CRAS. De inhoud van de paraatheidskoffer is beschreven in bijlage 5 van het operationele deel Nazorg Medewerkers van het actiecentrum CRAS kunnen geconfronteerd worden met traumatische ervaringen tijdens de uitoefening van het werk. Het hoofd van het actiecentrum CRAS dient hier alert op te zijn en in overleg met het GAC Helmond te bepalen of medewerkers op tijd vervangen worden dan wel dat hen (slachtoffer)hulp geboden wordt. Voor een beschrijving van dit proces wordt verwezen naar het draaiboek Nazorg (proces 28) Verzendlijst Gedeputeerde Staten van Noord Brabant Commissaris van de Koningin Hoofd officier van Justitie Rijkswaterstaat directie Noord Brabant Waterschap de AA Waterschap de Dommel Regionale Brandweer Zuidoost-Brabant Veiligheidsregio Zuidoost Brabant Aangrenzende gemeenten Digitaal handboek Rampenbestrijding Regio Zuidoost-Brabant COMPAS GAC Helmond Exemplaren t.b.v. gemeentelijke organisatie paraatheidskoffer leden lokaal team Milieuzorg Archief Draaiboek CRAS Organisatorisch Gemeente Helmond -6-

7 2.15 Overzicht afkortingen ARB Ambtenaar Rampenbestrijding BZK Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties COPI Commando Plaats Incident CRAS Centrale Registratie Afhandeling Schaden CRIB Centraal Registratie- en Informatiebureau CTPI Coördinatieteam Plaats Incident GAC Gemeentelijk Actiecentrum GBA Gemeentelijke Basisadministratie GBT Gemeentelijk beleidsteam GHOR Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen GRIP Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure GZ Geestelijke zorg O&E Ontruimen en evacueren OT Operationeel Team O&V Opvang & Verzorging OVD Officier van Dienst PSHOR Psychosociale hulpverlening bij ongevallen en rampen RBT Regionaal Beleidsteam SITRAP Situatierapport TGBM Toegankelijk en begaanbaar maken VL Voorlichting Draaiboek CRAS Organisatorisch Gemeente Helmond -7-

8 Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Centrale Registratie Afhandeling Schaden (CRAS) Deelproces 25 Operationeel deel Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2008

9 Inhoudsopgave operationeel deel 1 Operationeel deel Inleiding Alarmering en plaats van opkomst Actiecentrum CRAS Proces schaderegistratie Schade registratieformulieren Wat te doen nadat het proces schaderegistratie is afgerond 3 Bijlagen 4 Bijlage 1: Werkinstructies 4 Bijlage 2: Aandachtspuntenlijst (ten behoeve van hoofd actiecentrum CRAS) 9 Bijlage 3: Schademeldingsformulier 11 Bijlage 4: Procedure besluitvormimg tegemoetkoming schade 12 Bijlage 5: Inhoud paraatheidkoffer 13 Draaiboek CRAS Operationeel Gemeente Helmond -2-

10 1 Operationeel deel 1.1 Inleiding Het operationele deel van het draaiboek CRAS is bedoeld als leidraad voor de uitvoering van het proces. 1.2 Alarmering en plaats van opkomst Na de alarmering gaat u naar de locatie van het actiecentrum CRAS of naar een andere, bij de oproep aangegeven locatie. 1.3 Actiecentrum CRAS Het actiecentrum CRAS is ondergebracht in het Stadskantoor van de gemeente Helmond, Weg op den Heuvel 35, kamer Telefoonnummer De reservelocatie van het actiecentrum is de brandweerkazerne aan de Deurneseweg 135 te Helmond. Voor het operationeel maken van het actiecentrum wordt u verwezen naar de bijlage 1 Werkinstructies hoofd actiecentrum CRAS. 1.4 Proces schaderegistratie CRAS-ambtenaar coördineert proces Uitgifte / ontvangst schadeinventarisatieformulieren Overleg politie en brandweer over betreden rampgebied Registeren schade aan gemeentelijke eigendommen Controleren schadeinventarisatie-formulieren Coördineren inzet schade-experts Inhuren schade-experts voor de gemeente Archiveren schade particulieren Schatten aard en omvang van de schade Taxeren schade aan gemeentelijke eigendommen De gemeente verzorgt zelf de registratie en maakt daarbij gebruik van een zogenaamde CRAS module van de firma Bentis. Hiermee kan schade bij calamiteiten (CRAS) digitaal worden geregistreerd. 1.5 Schaderegistratieformulier De gemeente ontwerpt zelf een registratie formulier. Totdat dit formulier klaar is en in een acute fase kan gebruik worden gemaakt van het verkort schademeldingsformulier zoals dat is opgenomen in bijlage Wat te doen nadat het proces schaderegistratie is afgerond In bijlage 4 is de besluitvormingsprocedure betreffende schade afhandeling weergegeven. Mocht de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besluiten een regeling te treffen op grond van de Wet Tegemoetkoming Schade dan verstuurt de gemeente de basisgegevens (NAW) van het schadeformulier digitaal naar de Dienst Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De Dienst Regelingen stuurt vervolgens een aanvraagformulier aan de gedupeerden. Met dat formulier kan de gedupeerde een formeel verzoek voor tegemoetkoming in de schade en kosten doen. Draaiboek CRAS Operationeel Gemeente Helmond -3-

11 Bijlagen Bijlage 1 Werkinstructies Werkinstructie Procesverantwoordelijke CRAS. 1. Is verantwoordelijk voor het proces CRAS in de voorbereidende fase; 2. Zorgt er voor dat er voldoende mensen opgeleid en geoefend zijn voor het proces CRAS; 3. Draagt zorg voor de evaluatie van het proces; 4. Is lid van het GAC en pleegt in het GAC overleg met de overige gemeentelijke procesverantwoordelijken. De procesverantwoordelijke draagt daarbij zorg voor een goede afstemming van het proces CRAS met de overige in uitvoering zijnde processen. Draaiboek CRAS Operationeel Gemeente Helmond -4-

12 Werkinstructie Hoofd actiecentrum CRAS 1. Heeft de leiding over en coördineert de verschillende werkzaamheden binnen het actiecentrum CRAS; 2. Organiseert het inrichten van het actiecentrum CRAS; 3. Draagt zorg voor de bereikbaarheid van zijn medewerkers via (mobiele) telefoons, fax of andere verbindingsmiddelen; 4. Maakt een schade registratieplan; 5. Informeert het GAC Helmond als het actiecentrum CRAS operationeel is; 6. Bepaalt de behoefte aan personeel en voorziet tevens in deze behoefte; 7. Houdt een logboek bij (zie deelproces Verslaglegging); 8. Stuurt het GAC Helmond op afgesproken tijdstippen een situatierapport (SITRAP); 9. Regelt via het GAC dat personeel tijdig wordt afgelost en indien nodig aandacht wordt besteed aan verzorging en nazorg van de medewerkers; 10. Zorgt er voor dat, indien geen gebruik wordt gemaakt van de diensten van VHD, dat via het hoofd GAC Helmond bekend wordt gemaakt waar schaderegistratieformulieren te verkrijgen zijn; 11. Regelt doorlaatbewijzen voor de schade-experts (voor zover nodig/mogelijk); 12. Maakt een analyse van de situatie, bepaalt de benodigde personele bezetting van het actiecentrum CRAS en regelt zo nodig de vervanging dan wel de aflossing van dit personeel; 13. Adviseert het hoofd GAC Helmond met betrekking tot het inschakelen van schaderegistratoren dan wel bijstand door andere organisaties; 14. Zoekt zo spoedig mogelijk contact, afhankelijk van de ontstane schade, met Verzekeraars Hulp Dienst, Stichting Bureau Coördinatie Experts Calamiteiten en Projecten, verzekeringsmaatschappijen (via Verbond van Verzekeraars), Dienst Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en andere voor de schaderegistratie en afhandeling van belang zijnde instanties; 15. Geeft instructie en leiding aan de schaderegistratoren en overige medewerkers van het actiecentrum CRAS, regelt een goede taakverdeling en afstemming van de werkzaamheden van alle medewerkers. Draagt zorg voor de verzorging van het personeel; 16. Draagt zorg voor het doen registreren van ontvangen schademeldingen; 17. Verifieert meldingen van de schade in het kadaster, bevolkingsregister en schepenregister; 18. Geeft sturing, indien nodig, aan het verwerven van fondsen via de Wet Tegemoetkoming Schade, bestaande fondsen of nieuw op te richten fonds; 19. Instrueert medewerkers CRAS regelmatig met betrekking tot de afstemming van de werkzaamheden, verbindingen, verzorging en aflossing, aangeven van bijzonderheden (zorg voor eigen veiligheid, alleen registreren, voorkomen van sporenvernietiging); 20. Is vast aanspreekpunt voor verzekeraars/schade-experts; 21. Zorgt voor een actueel beeld van de aard en omvang van de schade, zowel intern als extern via actiecentrum voorlichting; 22. Zorgt dat gewerkt wordt met het voorgeschreven schaderegistratieformulier; Draaiboek CRAS Operationeel Gemeente Helmond -5-

13 23. Stelt vast of er taken en/of werkzaamheden moeten worden overgenomen en door wie; 24. Maakt de beëindiging van de werkzaamheden en sluiting van het actiecentrum CRAS intern en extern bekend; 25. Draagt zorg voor het laten geven van nazorg. Handelt daarbij conform het draaiboek behorende bij het gemeentelijk draaiboek nazorg'. Draaiboek CRAS Operationeel Gemeente Helmond -6-

14 Werkinstructie schaderegistratoren. 1. Schaderegistratoren ten behoeve van het actiecentrum CRAS worden opgeroepen en gealarmeerd door of namens het hoofd van het actiecentrum CRAS; 2. Zij vervoegen zich ten spoedigste op de aangegeven locatie bij het hoofd actiecentrum CRAS; 3. Zij worden ingezet onder leiding of op aanwijzing van het hoofd actiecentrum CRAS dan wel bij diens afwezigheid door diens plaatsvervanger; 4. Zij voeren de gegeven opdrachten of aanwijzingen uit. Tot de op te dragen werkzaamheden behoren onder meer: het verzamelen van alle relevante informatie betreffende de plaats of de omgeving waar het incident zich voordoet of heeft voorgedaan; het analyseren van de verzamelde informatie ter bepaling van de schade-effecten; het in opdracht van of in overleg met het hoofd actiecentrum uitvoeren van waarnemingen; het registreren in beeld en geschrift van de schade aan gemeentelijke eigendommen (geen taxatie!); het registreren in beeld en geschrift van schade in het rampgebied (geen taxatie!); het groeperen en verifiëren van de informatie; het verwerken van informatie van andere gemeentelijke diensten, operationele diensten, bedrijven, en publiek; het adviseren van het hoofd actiecentrum CRAS op basis van zijn bevindingen; het, via het hoofd van het actiecentrum CRAS, verstrekken van gegevens aan het gemeentelijk beleidsteam; het ontwerpen van en in overleg met/opdracht van het hoofd actiecentrum CRAS verstrekken van adviezen; het overdragen van bijzonderheden bij aflossing; het in opdracht van het hoofd actiecentrum CRAS beëindigen van de werkzaamheden; 5. Een schaderegistrator dient zich steeds te onthouden van het doen van toezeggingen over te ontvangen schadevergoedingen; 6. Het vastleggen van alle relevante informatie. Deze vastlegging wordt na beëindiging van de werkzaamheden ter beschikking gesteld van het hoofd van het actiecentrum CRAS. Draaiboek CRAS Operationeel Gemeente Helmond -7-

15 Werkinstructie administratief medewerker. 1. Medewerkers ten behoeve van het actiecentrum CRAS worden opgeroepen en gealarmeerd door of namens het hoofd van het actiecentrum CRAS; 2. Zij vervoegen zich ten spoedigste op de aangegeven locatie bij het hoofd actiecentrum CRAS; 3. Zij worden ingezet onder leiding of op aanwijzing van het hoofd actiecentrum CRAS dan wel bij diens afwezigheid door diens plaatsvervanger; 4. Zij voeren de gegeven opdrachten of aanwijzingen uit. Tot de op te dragen werkzaamheden behoren onder meer: Het inrichten van het actiecentrum CRAS; Het uitvoeren van alle door of namens het hoofd actiecentrum CRAS opgedragen werkzaamheden; Het vastleggen van alle activiteiten in een logboek; Het verstrekken van schadeformulieren; Het innemen c.q. verzamelen van ingevulde aangifteformulieren van particulieren en bedrijven/instellingen; Het registreren/vastleggen van ingekomen meldingen betreffende schade door de ramp dan wel veroorzaakt door het optreden van de hulpverlenende diensten; Het verifiëren van persoons- en kadastrale gegevens; Het controleren en zonodig completeren van de gegevens over schades en claims; Het in alfabetisch-lexicografische volgorde rangschikken van de schadeformulieren; Het maken van een totaaloverzicht van de aangerichte schade; Het overdragen van bijzonderheden bij aflossing; 5. Het vastleggen van alle relevante informatie. Deze vastlegging wordt na beëindiging van de werkzaamheden ter beschikking gesteld van het hoofd van het actiecentrum CRAS. Draaiboek CRAS Operationeel Gemeente Helmond -8-

16 Bijlage 2 Aandachtspuntenlijst (ten behoeve van het hoofd actiecentrum CRAS) Bedenk wel dat het bij dit proces gaat om de beschrijving van de geleden schade en dat het kunnen verlenen van een schadevergoeding geen doel is; Beschouw de aard en de omvang van de calamiteit en de daardoor aangerichte schade en het aantal gedupeerden en bepaal of de instelling van een centrale schaderegistratie noodzakelijk of gewenst is; Het maken van een schaderegistratieplan: wat is het registratiebeleid; welke schade wordt geregistreerd, hoe en waar; kies locatie(s) schademeldpunt(en); schademeldpunt(en) inrichten, in bedrijf stellen en houden; bevolking informeren over openstelling schademeldpunt(en), tijd, plaats en wijze van aanmelden van de geleden schade; invullen schaderegistratieformulieren; opnemen van schade aangifte; het op verzoek verstrekken van registratieformulieren; het innemen/verzamelen van ingevulde formulieren van particulieren en bedrijven; het registreren van schade aan overheidsgebouwen en infrastructuur; controleren opgegeven schade op juistheid met betrekking tot eigendom; het registreren en totaliseren van de geschatte schade. Informeren van het bevoegd gezag over het schadebeeld. Hiervoor kan onder andere navraag worden gedaan bij het Verbond van Verzekeraars; Het adviseren van het bevoegd gezag met betrekking tot opruim- en herstelwerkzaamheden ter voorkoming van verdere schade; Personeel: hoeveel personeel, met welke deskundigheid, is nodig, denk aan personeel schademeldpunt(en), taxateur, VHD; waar komt dit personeel vandaan; wijze van aanvragen/alarmeren; wanneer en hoe lang beschikbaar; opkomsttijd, opkomstlocatie, meldpunt(en), te volgen route; instructie aan personeel; in acht te nemen veiligheidsregels (vooral in het terrein); verzorging. Materieel: welk extra materieel is er nodig, denk aan kantoor- en schrijfbehoeften, de benodigde formulieren, fotoapparatuur; waar komt dit vandaan; wijze van aanvragen; hoe, wanneer, waar komt het ter beschikking; halen of brengen; kopen of huren; wie transporteert wat, waarheen, via welke route. Draaiboek CRAS Operationeel Gemeente Helmond -9-

17 Verbindingen: wie meldt wat, aan wie, wanneer en op welke wijze. In te schakelen derden: Verbond van Verzekeraars; Stichting Bureau Coördinatie Experts Calamiteiten en Projecten; Stichting Salvage; Verzekeraars Hulp Dienst (VHD). In het kader van tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen, zie: Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen (Wet van 25 mei 1998 Stb. 325); Besluit tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen (Besluit van 10 november 1998, Stb. 648); Besluit rijksbijdragen gemeenten bij rampen en zware ongevallen (Besluit van 18 april 1989, gewijzigd 16 december 1993 en 7 februari 1997 Stb. 1997, 74). Draaiboek CRAS Operationeel Gemeente Helmond -10-

18 Bijlage 3 Schademeldingsformulier Verkort schademeldingsformulier in verband met acute fase Dag:. Datum: Tijdstip:. Soort calamiteit:.. Postcode:.. Huisnummer:. Naam: Adres: Woonplaats: Verblijfadres: Bereikbaarheid (telefoonnummer):.. Schade:.. Bijzonderheden: Urgentie: Verzekerd: Ja / Nee Gemeld: Ja / Nee Toestemming om gegevens door te geven aan Verwanteninformatie: Ja / Nee Naam Paraaf/Handtekening Draaiboek CRAS Operationeel Gemeente Helmond -11-

19 Bijlage 4 Procedure besluitvorming Tegemoetkoming Schade Incident CRAS Verzekerbaar? ja Verzekeraar regelt uitkering schade nee WTS? ja BZK neemt afhandeling over van gemeente Verzamelen informatie over rampgebied nee Vangnet van gemeente? ja Gemeente verzorgt uitvoering nee Geen tegemoetkoming of een (ad hoc) regeling Draaiboek CRAS Operationeel Gemeente Helmond -12-

20 Bijlage 5 Inhoud paraatheidkoffer Onderdeel Aantal Zelf in te vullen naar behoefte met: Kantoorartikelen Procesgerelateerde artikelen Div Hesjes Div Diverse informatie Div Rampenplan 1 Gemeentelijke draaiboeken 1 set Plattegronden 4 Gemeentegids 4 Werkinstructies 1 set Contactgegevens VHD, Salvage en dergelijke 4 Formulieren t.b.v. verslaglegging Div Draaiboek CRAS Operationeel Gemeente Helmond -13-

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB) Deelproces 15. Organisatorisch deel

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB) Deelproces 15. Organisatorisch deel Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB) Deelproces 15 Organisatorisch deel Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Organisatorisch deel. Geestelijke zorg Deelproces 24b

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Organisatorisch deel. Geestelijke zorg Deelproces 24b Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Organisatorisch deel Geestelijke zorg Deelproces 24b Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2008 Inhoudsopgave organisatorisch

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Ontruimen en evacueren Deelproces 5. Organisatorisch deel

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Ontruimen en evacueren Deelproces 5. Organisatorisch deel Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Ontruimen en evacueren Deelproces 5 Organisatorisch deel Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2008 Inhoudsopgave organisatorisch

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Toegankelijk en begaanbaar maken Deelproces 20. Organisatorisch deel

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Toegankelijk en begaanbaar maken Deelproces 20. Organisatorisch deel Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Toegankelijk en begaanbaar maken Deelproces 20 Organisatorisch deel Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Organisatorisch deel. Verslaglegging Deelproces 29

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Organisatorisch deel. Verslaglegging Deelproces 29 Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Organisatorisch deel Verslaglegging Deelproces 29 Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2008 Inhoudsopgave organisatorisch

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Organisatorisch deel. Opvang en verzorging Deelproces 14

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Organisatorisch deel. Opvang en verzorging Deelproces 14 Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Organisatorisch deel Opvang en verzorging Deelproces 14 Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2008 Inhoudsopgave organisatorisch

Nadere informatie

December Deelproces Verslaglegging en archivering

December Deelproces Verslaglegging en archivering December 2006 Deelproces Verslaglegging en archivering Deelproces verslaglegging en archivering December 2006 Inhoudsopgave 1 Algemeen...2 2 Verslaglegging en dossiervorming...2 2.1 Doel...2 2.2 Doelgroep...2

Nadere informatie

Documentbeheer Vastgesteld door Datum Datum laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke

Documentbeheer Vastgesteld door Datum Datum laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke Documentbeheer Vastgesteld door laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke AB 6 juli 2009 7 september 2009 Pagina 2 van 23 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen...4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Doel... 4 1.3 Doelgroep...

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek Facilitaire Ondersteuning (FO)

Gemeentelijk Draaiboek Facilitaire Ondersteuning (FO) Gemeentelijk Draaiboek Facilitaire Ondersteuning (FO) Versie FO/2007 Datum: 25 juni 2007 Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 3 juli 2007 P.S.M. Perriëns Secretaris. R.A.L. Severijns Burgemeester

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inhoud: 1. Doelstelling pag. 3 2. Realisatie pag. 4 3. Begrippen pag. 5 4. Verantwoordelijkheid pag. 6 5. Pastorale verzorger pag. 7 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

Schaderegistratie na een ramp

Schaderegistratie na een ramp Schaderegistratie na een ramp Deze brochure bevat informatie voor gemeenten over schaderegistratie na een ramp. De brochure beschrijft welke partijen een rol spelen in de schadeafhandeling, welke activiteiten

Nadere informatie

Functies en teams in de rampenbestrijding

Functies en teams in de rampenbestrijding B Functies en teams in de rampenbestrijding De burgemeester - De burgemeester heeft de eindverantwoordelijkheid voor en de algehele leiding bij het bestrijden van incidenten in de eigen gemeente; - De

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inho ud: 1. Doelstelling pag. 4 2. Realisatie pag. 5 3. Begrippen pag. 6 4. Verantwoordelijkheid pag. 7 5. Pastorale verzorger pag. 8 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek Toegankelijk en Begaanbaar maken Deelproces 20

Gemeentelijk Draaiboek Toegankelijk en Begaanbaar maken Deelproces 20 Gemeentelijk Draaiboek Toegankelijk en Begaanbaar maken Deelproces 20 Versie 20/2007 Datum: 18 juni 2007 Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 3 juli 2007 P.S.M. Perriëns Secretaris R.A.L. Severijns

Nadere informatie

Introductie rampenplan Overzicht

Introductie rampenplan Overzicht Introductie rampenplan Overzicht Inleiding Dit deel vormt een introductie op het rampenplan. Inhoud Dit deel behandelt de volgende onderwerpen: Onderwerp Voorwoord en leeswijzer Onderdelen rampenplan:

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB) Deelproces 15

Gemeentelijk Draaiboek Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB) Deelproces 15 Gemeentelijk Draaiboek Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB) Deelproces 15 Versie 15/2007 Datum: 18 juni 2007 Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 3 juli 2007 P.S.M. Perriëns Secretaris

Nadere informatie

Raads informatiebrief (Bestuurlijke pijler)

Raads informatiebrief (Bestuurlijke pijler) gemeente Eindhoven Raadsnummer og.rzoso.ooz Inboeknummer osbstoooo3 Classificatienummer Do ssiernummer 439.102 2I december 2004 Raads informatiebrief (Bestuurlijke pijler) Betreft vaststelling van het

Nadere informatie

Rampenplan gemeente Heerhugowaard. Inhoudsopgave

Rampenplan gemeente Heerhugowaard. Inhoudsopgave Rampenplan gemeente Heerhugowaard Inhoudsopgave Vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders op 08-07-2008 0. Inhoudsopgave Inhoud Dit document bevat de volgende onderwerpen. DEEL A RAMPENPLAN:

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek Geestelijke zorg. Deelproces 24b. Versie 24b/2007 Datum: 19 juni 2007

Gemeentelijk Draaiboek Geestelijke zorg. Deelproces 24b. Versie 24b/2007 Datum: 19 juni 2007 Gemeentelijk Draaiboek Geestelijke zorg Deelproces 24b Versie 24b/2007 Datum: 19 juni 2007 Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 3 juli 2007 P.S.M. Perriëns Secretaris R.A.L. Severijns Burgemeester

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement u. Functie officier van dienst Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub u Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

B & W-nota. Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem

B & W-nota. Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem B & W-nota Portefeuille mr. J.J.H. Pop Auteur P. Abma Telefoon 023 5114489 E-mail: pabma@haarlem.nl PD/Veiligheid/2005/547

Nadere informatie

1 De coördinatie van de inzet

1 De coördinatie van de inzet 1 De coördinatie van de inzet Zodra zich een incident voordoet of dreigt voor te doen, wordt de rampenbestrijdingsorganisatie via het proces van opschaling opgebouwd. Opschalen kan worden gedefinieerd

Nadere informatie

in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure

in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant 2011 Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure Someren Son en Breugel Valkenswaard Veldhoven Waalre Helmond Laarbeek Nuenen

Nadere informatie

B1 - Basisplan en hoofdprocessen Inleiding en leeswijzer

B1 - Basisplan en hoofdprocessen Inleiding en leeswijzer B1 - Basisplan en hoofdprocessen B1 0 Inleiding en leeswijzer Inleiding In het basisplan ligt het accent op de bestuurlijke, organisatorische en coördinerende elementen bij het bestrijden van een ramp

Nadere informatie

Bijlagenboek. Processen Bevolkingszorg

Bijlagenboek. Processen Bevolkingszorg Bijlagenboek Processen Bevolkingszorg Dit bijlagenboek is voor het laatst herzien op : 10-12-2013 Colofon Format: Bureau Bevolkingszorg Actualisatie: Bureau Bevolkingszorg Versie geschiedenis: Versiedatum

Nadere informatie

B6-3 Deelplan Registratie

B6-3 Deelplan Registratie B6-3 Deelplan Registratie B6-3.0 Inleiding en inhoudsopgave Inleiding Bij elk incident en elke ramp, waarbij grotere aantallen personen zijn betrokken, zal snel gevraagd worden naar de identiteit van de

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek Ontruimen en Evacueren Deelproces 5

Gemeentelijk Draaiboek Ontruimen en Evacueren Deelproces 5 DEELPLAN ONTRUIMEN EN EVACUEREN Gemeentelijk Draaiboek Ontruimen en Evacueren Deelproces 5 Versie 05/2007 Datum: 22 juni 2007 Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 3 juli 2007 P.S.M. Perriëns

Nadere informatie

Beschrijving operationeel proces politie Ontruimen en evacueren

Beschrijving operationeel proces politie Ontruimen en evacueren Beschrijving operationeel proces politie Ontruimen en evacueren December 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Doel... 2 3. Doelgroep... 2 4. Kritische proceselementen... 2 5. Uitvoering: activiteiten

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Organisatorisch deel. Nazorg Deelproces 28

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Organisatorisch deel. Nazorg Deelproces 28 Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Organisatorisch deel Nazorg Deelproces 28 Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2008 Inhoudsopgave organisatorisch deel

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Niveaus in de incident- en crisismanagementorganisatie... 1 1.1 Operationeel niveau...

Nadere informatie

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2-0 Overzicht Samenvatting In dit deel is de Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings- Procedure (GRIP) Noord-Holland Noord

Nadere informatie

GRIP-teams en kernbezetting

GRIP-teams en kernbezetting GR P Wat is GRIP? GRIP is de afkorting van Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure en staat voor: het snel en multidisciplinair organiseren van de juiste mensen en middelen die nodig

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

Draaiboek Zwaar weer Gemeente Rijssen-Holten Vastgesteld door B&W op: 12 november 2002

Draaiboek Zwaar weer Gemeente Rijssen-Holten Vastgesteld door B&W op: 12 november 2002 Draaiboek Zwaar weer Gemeente Rijssen-Holten Vastgesteld door B&W op: 12 november 2002 Wijzigingen Datum Aard van de wijziging Paraaf 27 april 2004 - RAC vervangen door meldkamer Twente - Regionale Brandweer

Nadere informatie

Draaiboek. Deelproces BackOffice Informatie en Ondersteuning

Draaiboek. Deelproces BackOffice Informatie en Ondersteuning Draaiboek Deelproces BackOffice Informatie en Ondersteuning Dit draaiboek is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op : 29-3-2013 Dit draaiboek is voor het laatst herzien op : 10-12-2013 Dit draaiboek

Nadere informatie

VEILIGHEIDSBELEID RAMPENBESTRIJDING GEMEENTE SMALLINGERLAND. Het is niet te hopen dát er een ramp gebeurt in onze gemeente of ergens anders.

VEILIGHEIDSBELEID RAMPENBESTRIJDING GEMEENTE SMALLINGERLAND. Het is niet te hopen dát er een ramp gebeurt in onze gemeente of ergens anders. VEILIGHEIDSBELEID EN RAMPENBESTRIJDING GEMEENTE SMALLINGERLAND Het is niet te hopen dát er een ramp gebeurt in onze gemeente of ergens anders. We kunnen met z'n allen wel proberen onveilige situaties te

Nadere informatie

Omgevingszorg. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg

Omgevingszorg. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Omgevingszorg Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Omgevingszorg Handboek Bevolkingszorg Deel D Datum: Kenmerk: Auteurs: Werkgroep Regionaal Crisisplan Bevolkingszorg Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Toelichting Rampenplan

Toelichting Rampenplan Toelichting Rampenplan De gemeente Stein heeft tot taak rampen te voorkomen en te bestrijden. Hoe de gemeente Stein dit denkt te doen staat beschreven in het Rampenplan gemeente Stein 2007. Het rampenplan

Nadere informatie

Draaiboek. Deelproces CRAS

Draaiboek. Deelproces CRAS Draaiboek Deelproces CRAS Dit draaiboek is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op : 29-3-2013 Dit draaiboek is voor het laatst herzien op : Dit draaiboek is geldig tot en met : Verantwoordelijke sector

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

Handboek Bevolkingszorg

Handboek Bevolkingszorg Handboek Bevolkingszorg Opzet Handboek Bevolkingszorg Dit hoofdstuk is opgedeeld in vijf delen. Deel A bevat de samenvattingen van de vijf taakorganisaties bevolkingszorg. De delen B tot en met F bevatten

Nadere informatie

Rampenplan Gemeente Assen 2007 Deel IX: Deelproces Verslaglegging en archivering

Rampenplan Gemeente Assen 2007 Deel IX: Deelproces Verslaglegging en archivering Rampenplan Gemeente Assen 2007 Deel IX: Deelproces Verslaglegging en archivering Rampenplan Gemeente Assen 2007 versie 9 mei 2007 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 2 2 Verslaglegging en dossiervorming... 2

Nadere informatie

Toelichting RADAR. Pagina 1 van 8

Toelichting RADAR. Pagina 1 van 8 Toelichting RADAR Inleiding De ambitie van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is dat eind 2009 de (organisatie van de) rampenbestrijding en crisisbeheersing op orde moet zijn

Nadere informatie

Fase 1: Alarmeren. Stap 1. Stap 2. Stap 3. Actie. Toelichting. Betrokken partijen. Betrokken partijen. Actie. Toelichting. Betrokken partijen

Fase 1: Alarmeren. Stap 1. Stap 2. Stap 3. Actie. Toelichting. Betrokken partijen. Betrokken partijen. Actie. Toelichting. Betrokken partijen Draaiboek Brand 2016 Het Draaiboek Brand is onderdeel van het Protocol Grootschalige calamiteiten van het Verbond van Verzekeraars. In het draaiboek is beschreven hoe de coördinatie vanuit de branche Brand

Nadere informatie

mei 2008 ERO VGWM Gezondheid Veiligheid Welzijn VGWM A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert!

mei 2008 ERO VGWM Gezondheid Veiligheid Welzijn VGWM A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert! mei 2008 VGWM A WAY OF LIVING Veiligheid Gezondheid Welzijn Milieu VGWM Standaards voor professionals, wees alert! Werk veilig of werk niet Het werken op een locatie is niet altijd zonder risico s. Theoretisch

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP)

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Inleiding Een goede coördinatie tussen betrokken hulpdiensten is bij de bestrijding van complexe incidenten van groot belang. Het model voor

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Uitvaartverzorging Deelproces 17. Organisatorisch deel

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Uitvaartverzorging Deelproces 17. Organisatorisch deel Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Uitvaartverzorging Deelproces 17 Organisatorisch deel Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2008 Inhoudsopgave organisatorisch

Nadere informatie

Rampenplan gemeente Heerhugowaard

Rampenplan gemeente Heerhugowaard Rampenplan gemeente Heerhugowaard (OPENBAAR) C2 3 Draaiboek CRIB Vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders op 08-07-2008 0. Inleiding en leeswijzer C2 3 Draaiboek CRIB Inleiding Het draaiboek

Nadere informatie

A 2015 N 51 PUBLICATIEBLAD

A 2015 N 51 PUBLICATIEBLAD A 2015 N 51 PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT van de 4 de augustus 2015, no. 15/2524, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Landsverordening rampenbestrijding D e G o u v e r n e u r v a

Nadere informatie

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Inhoudsopgave Grip op hulpverlening 4 Routinefase 6 GRIP 1 8 GRIP 2 12 GRIP 3 18 GRIP 4 24 Gebruikte afkortingen 30 4 Grip op hulpverlening Dit boekje bevat de samenvatting

Nadere informatie

Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant. Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg

Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant. Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg Colofon Opdrachtgever dhr. H.A.M. Arkesteijn Auteur(s) mw. D. Aarts dhr. B.M.J. Peute Versie geschiedenis: Versiedatum Veranderingen

Nadere informatie

Ongevallenprotocol WZK Onderwatersport Wassenaar

Ongevallenprotocol WZK Onderwatersport Wassenaar Ongevallenprotocol WZK Onderwatersport Wassenaar ALGEMEEN Dit document gaat niet over het verlenen van EHBDO maar over de taakverdeling tijdens en na een ongeval. Tijdens en na een ongeval krijg je te

Nadere informatie

Alle activiteiten zijn op maat te maken in overleg met de opdrachtgever. Ook kunt u activiteiten combineren.

Alle activiteiten zijn op maat te maken in overleg met de opdrachtgever. Ook kunt u activiteiten combineren. Introduceren en in gebruik nemen Regionaal Crisisplan: Wij zijn gespecialiseerd in de rampenbestrijding en crisisbeheersing en uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het Regionaal CrisisPlan

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Limburg-Noord

Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Limburg-Noord 2011 2012 Colofon Multidisciplinaire werkgroep Regionaal Crisisplan Regionaal Crisisplan 2011-2012 Versie: 0.9 Vaststellingsdata: Algemeen bestuur 18-11-2011 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen...4 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen BEDRIJFSNOODPLAN Amstelveen 1. Inleiding Algemeen De Arbo-wet verplicht ieder bedrijf of instelling om passende bedrijfshulpverlening (BHV) te organiseren teneinde de gevolgen voor werknemers bij ongevallen

Nadere informatie

Versie 14-05-2009 1/6

Versie 14-05-2009 1/6 Versie 14-05-2009 1/6 Draaiboek : 11 Titel: Draaiboekcoördinator: Ontruimen en evacueren Gerrit Kok Doelstelling: Bij crises kunnen zich dermate grote risico's voor de veiligheid van mens en dier in de

Nadere informatie

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor opvang bij ernstige incidenten Sint Clemensschool School Sint Clemensschool Bevoegd gezag Stichting Catent Bestuursnummer

Nadere informatie

December 2006. Overzicht organisaties en diensten mogelijk betrokken bij de rampenbestrijding

December 2006. Overzicht organisaties en diensten mogelijk betrokken bij de rampenbestrijding December 2006 Overzicht organisaties en diensten mogelijk betrokken bij de rampenbestrijding Overzicht betrokken diensten en organisaties Op basis van artikel 3, lid 5, onderdeel b van de Wet Rampen en

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Organisatorisch deel. Voorlichting Deelproces 3

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Organisatorisch deel. Voorlichting Deelproces 3 Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Organisatorisch deel Voorlichting Deelproces 3 Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2008 Inhoudsopgave organisatorisch

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Voorzien in primaire levensbehoefte Deelproces 22. Organisatorisch deel

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Voorzien in primaire levensbehoefte Deelproces 22. Organisatorisch deel Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Voorzien in primaire levensbehoefte Deelproces 22 Organisatorisch deel Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

B6 1 Deelplan Opvang en Verzorging

B6 1 Deelplan Opvang en Verzorging B6 1 Deelplan Opvang en Verzorging B6-1.0 Inleiding en leeswijzer Inleiding Om een goede voorbereiding op de rampenbestrijding te garanderen schrijft de Wet rampen en zware ongevallen voor dat iedere gemeente

Nadere informatie

REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009. Procesmodellen

REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009. Procesmodellen REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009 Het Referentiekader Regionaal Crisisplan 2009 Leeswijzer Begin vorig jaar is het projectteam Regionaal Crisisplan, in opdracht van de Veiligheidskoepels, gestart

Nadere informatie

GEMEENTE WOUDENBERG DRAAIBOEK 22 VOORZIEN IN PRIMAIRE LEVENSBEHOEFTEN DEEL 3

GEMEENTE WOUDENBERG DRAAIBOEK 22 VOORZIEN IN PRIMAIRE LEVENSBEHOEFTEN DEEL 3 GEMEENTE WOUDENBERG DRAAIBOEK 22 VOORZIEN IN PRIMAIRE LEVENSBEHOEFTEN DEEL 3 Documentbeheer Vastgesteld door College van B&W Datum Datum laatste wijziging November 2007 Paraaf procesverantwoordelijke Simone

Nadere informatie

Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders

Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders Gecoördineerde afstemming communicatie bij sociale calamiteiten Inleiding Sinds de transitie van WMO-voorzieningen en jeugdzorg is de gemeente verantwoordelijk

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek Voorlichting Deelproces 3

Gemeentelijk Draaiboek Voorlichting Deelproces 3 Gemeentelijk Draaiboek Voorlichting Deelproces 3 Versie 03/2007 Datum: 25 juni 2007 Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 3 juli 2007 P.S.M. Perriëns Secretaris. R.A.L. Severijns Burgemeester

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD 2012 Inhoudsopgave Inleiding...2 Bedrijfsprocessen...2 Regionaal Beleidsteam...6 Gemeentelijk Beleidsteam...10 Regionaal Operationeel Team...12

Nadere informatie

Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK

Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK Risico- en crisisbeheersing Brandweer Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GMK) Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK Wie

Nadere informatie

Geestelijke Hulp bij Ongevallen en Rampen (GVOR)

Geestelijke Hulp bij Ongevallen en Rampen (GVOR) Procesplan Geestelijke Hulp bij Ongevallen en Rampen oktober 2008 Regio Groningen Geestelijke Hulp bij Ongevallen en Rampen (GVOR) Regio Groningen Procesplan GVOR Bureau GHOR Groningen In samenwerking

Nadere informatie

Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo)

Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo) Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo) Erratum Calamiteitencoördinator (CaCo) Dit erratum geeft invulling aan de huidige taakopvatting en werkwijze van de CaCo en dient

Nadere informatie

Documentbeheer Vastgesteld door Datum Datum laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke

Documentbeheer Vastgesteld door Datum Datum laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke Documentbeheer Vastgesteld door laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke AB 6 juli 2009 7 september 2009 Pagina 2 van 29 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...3 1. Algemeen...4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Doel

Nadere informatie

Beschrijving Incident- en crisismanagementorganen Drenthe/Assen

Beschrijving Incident- en crisismanagementorganen Drenthe/Assen Beschrijving Incident- en crisismanagementorganen Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave: Inleiding... 2 1 Motorkapoverleg (MKO)... 2 2 Commando Plaats Incident (CoPI)... 2 2.1 Taken... 3 2.2 Bemensing...

Nadere informatie

Crisismanagement Groningen. Basismodule

Crisismanagement Groningen. Basismodule Crisismanagement Groningen Basismodule Doel van de module Kennismaken met crisismanagement Groningen Inzicht krijgen in rollen en taken Beeld krijgen bij samenwerken in de crisis-organisatie Programma

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Nr. 420 14 december 2015 Organisatiebesluit Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR54284_1 1 juni 2016 Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding De raad van de gemeente Leek; gelet op: - artikel 1, tweede lid, artikel 12

Nadere informatie

Samenvatting wetsvoorstel Veiligheidsregio s

Samenvatting wetsvoorstel Veiligheidsregio s Samenvatting wetsvoorstel Veiligheidsregio s Deze samenvatting is een verkorte en bewerkte versie van de conceptversie van de Wet op de Veiligheidsregio s (werktitel). Het betreft geen interpretatie of

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement b. Functie bevelvoerder Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub b Besluit personeel veiligheidsregio s 1.1

Nadere informatie

Modelconvenant calamiteitenzender

Modelconvenant calamiteitenzender Modelconvenant calamiteitenzender Opgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ten behoeve van provincies, veiligheidsregio s en regionale omroepen. Versie 1.0 d.d. 1 januari

Nadere informatie

Stand van zaken Gemeentelijke Crisisbeheersing IJsselstein 2011

Stand van zaken Gemeentelijke Crisisbeheersing IJsselstein 2011 Stand van zaken Gemeentelijke Crisisbeheersing IJsselstein 2011 Goed voorbereid zijn, heb je zelf in de hand Ernout van Gils Beleidsadviseur Veiligheid Beleid en Strategie Datum: 1 december 2011 INHOUD

Nadere informatie

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004 No: 5.4/260204 Onderwerp: Verordening brandveiligheid en hulpverlening De Raad van de gemeente Noordenveld; - gelet op artikel 1, tweede lid, en artikel 12 van de brandweerwet 1985 - gelet op artikel 8,

Nadere informatie

gemeentelijk rampenplan Noord- en Midden-Limburgse gemeenten

gemeentelijk rampenplan Noord- en Midden-Limburgse gemeenten Rampenplan van de gemeente Roermond Versiebeheer datum paraaf AOV vastgesteld door B&W op: Juli 2005 1 e wijziging: Juli 2007 2 e wijziging: Januari 2008 3 e wijziging Juli 2009 4 e wijziging 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Aan Regiegroep 17.02.2014. Aan Veiligheidsdirectie 27.02.2014. Goedkeuring Dagelijks bestuur 26.03.2014. Vaststelling Algemeen Bestuur 09.04.

Aan Regiegroep 17.02.2014. Aan Veiligheidsdirectie 27.02.2014. Goedkeuring Dagelijks bestuur 26.03.2014. Vaststelling Algemeen Bestuur 09.04. Voorstel CONCEPT AGP 12 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 9 april 2014 Bijlage : 1 Steller : Ruud Huveneers Onderwerp : Continuïteitsplan sleutelfunctionarissen hoofdstructuur Algemene toelichting De Veiligheidsregio

Nadere informatie

Draaiboek bij rampen van het Verbond van Verzekeraars

Draaiboek bij rampen van het Verbond van Verzekeraars Draaiboek bij rampen van het Verbond van Verzekeraars 1 Lokale en/of centrale overheid alarmeren de Verzekeraarshulpdienst (VHD). brandweer/politie/gemeente; Nationaal Coördinatie Centrum (NCC) van het

Nadere informatie

I. Thimister versie: februari 2016 Pagina 1 van 6

I. Thimister versie: februari 2016 Pagina 1 van 6 Excursie Bonnefanten College Leerjaar: Klas(sen): Locatiedirecteur: T. Wijnants Reisorganisatie: Excursie naar: Datum van excursie: Begeleiding van het Bonnefanten College: Telefonisch bereikbaar tijdens

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Verordening brandveiligheid en hulpverlening Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de

Nadere informatie

Documentbeheer Vastgesteld door Datum Datum laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke

Documentbeheer Vastgesteld door Datum Datum laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke Documentbeheer Vastgesteld door laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke AB 6 juli 2009 7 september 2009 Pagina 2 van 16 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen...4 1.1 Inleiding...4 1.2 Doel...4 1.3 Doelgroep...4

Nadere informatie

PROCESDEELPLAN NR. 18 RAMPENPLAN ZEELAND GEMEENTE X. Psychosociale hulpverlening

PROCESDEELPLAN NR. 18 RAMPENPLAN ZEELAND GEMEENTE X. Psychosociale hulpverlening PROCESDEELPLAN NR. 18 RAMPENPLAN ZEELAND GEMEENTE X Psychosociale hulpverlening INHOUDSOPGAVE 2 Hoofdstuk 1 Procesplan psychosociale hulpverlening Doelstelling 1.1 Inleiding 4 1.2 Doelstelling - 1.3 Doelgroep

Nadere informatie

PLAN CRISISMANAGEMENT

PLAN CRISISMANAGEMENT PLAN CRISISMANAGEMENT Rampenplan van de gemeente Tilburg Vastgesteld door het college op 19 juli 2005 Productie: Informatie: Gemeente Tilburg, Concernstaf, afdeling Bestuursadvisering Johan Geijsels, bestuursadviseur

Nadere informatie

Versie 14-05-2009 1/7

Versie 14-05-2009 1/7 Versie 14-05-2009 1/7 Draaiboek : 12 Titel: Draaiboekcoördinator: Afzetten en afschermen Gerrit Kok Doelstelling: Bij een crisis moet de hulpverlening en de bestrijding van het incident door de betrokken

Nadere informatie

Spelregels Systeemtest Keten 2014 versie 0.2

Spelregels Systeemtest Keten 2014 versie 0.2 Spelregels Systeemtest Keten 2014 versie 0.2 Onverwachte simulatie van een calamiteit In de periode van 1 tot en met 14 december 2014 wordt op een onaangekondigd tijdstip buiten kantooruren (kan dus ook

Nadere informatie

Draaiboek asbest bij incidenten en calamiteiten. Beek 2012-2014

Draaiboek asbest bij incidenten en calamiteiten. Beek 2012-2014 Draaiboek asbest bij incidenten en calamiteiten Beek 2012-2014 1 Verantwoordelijke organisatie: Verantwoordelijke omgevingszorg: Vervangende verantwoordelijke omgevingszorg: Officier van Dienst Bevolkingszorg:

Nadere informatie

Handboek Personeelsmanagement

Handboek Personeelsmanagement Handboek Personeelsmanagement Hoofdstuk 8 : ARBO Onderwerp : Melding (bijna) bedrijfsongevallen, agressie en geweld en (mogelijke) beroepsziekten. Datum : 1 augustus 2006 Versie : 1.0 Autorisatie : RvB,

Nadere informatie

Bevolkingszorg. De weg naar een regionale organisatie

Bevolkingszorg. De weg naar een regionale organisatie Bevolkingszorg De weg naar een regionale organisatie 1 1. Inleiding In de 2 e helft van 2011 is het project Ontwikkeling Bevolkingszorg opgestart. Met dit project wordt beoogd dat de sectie Bevolkingszorg

Nadere informatie

Lokale eenheden. Lokale eenheden. burenhulp. 100 centrale. OVD opschaling. Gouverneur

Lokale eenheden. Lokale eenheden. burenhulp. 100 centrale. OVD opschaling. Gouverneur BIJLAGE 1 BIJSTAND BRANDWEER Lokaal incident Lokale eenheden succesvol Bestrijding gevolgen eenheden Lokale eenheden burenhulp Lokale eenheden Extra bijstand Massale ontplooiing GMZ Middelburg 100 centrale

Nadere informatie

GEMEENTE VALKEN SWAARD

GEMEENTE VALKEN SWAARD GEMEENTE VALKEN SWAARD Postbus 10100 aan de leden van de raad van de gemeente Valkenswaard (040) 208 34 44 (040) 204 58 90 Kenmerk: Onderwerp: Behandeld door. Bijlage: Datum: 10uit07530 brand 21 juli 2010

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek Nazorg Deelproces 28

Gemeentelijk Draaiboek Nazorg Deelproces 28 Gemeentelijk Draaiboek Nazorg Deelproces 28 Versie 28/2007 Datum: 19 juni 2007 Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 3 juli 2007 P.S.M. Perriëns Secretaris R.A.L. Severijns Burgemeester INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Rampenplan en Rampenbestrijdingsplan

Rampenplan en Rampenbestrijdingsplan Datum Rampenplan en Rampenbestrijdingsplan Door ROC Oost-Nederland is een begin gemaakt om een samenhangend veiligheidsbeleid op te zetten. Het College van Bestuur heeft besloten dat er een 'Raamplan calamiteiten'

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Coevorden Officiële naam regeling Verordening brandveiligheid

Nadere informatie

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk Al jaren is het de dagelijkse praktijk om bij grote, complexe incidenten op te schalen binnen de GRIP-structuur. Deze structuur beschrijft in vier fasen de organisatie

Nadere informatie