Documentbeheer Vastgesteld door Datum Datum laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Documentbeheer Vastgesteld door Datum Datum laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke"

Transcriptie

1

2 Documentbeheer Vastgesteld door laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke AB 6 juli september 2009 Pagina 2 van 16

3 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen Inleiding Doel Doelgroep Organisatie en voorbereiding Verantwoordelijkheid Organisatie Taken functionarissen Voorzien in Primaire Levensbehoeften Afspraken met derden Beginsituatie Beschikbaar krijgen van personeel en middelen Inzetten van personeel en middelen Uitvoering Werkwijze Relatie met andere rampenbestrijdingsprocessen...15 Pagina 3 van 16

4 1. ALGEMEEN Dit draaiboek maakt onderdeel uit van het Crisisbeheersingsplan (CBP). Het CBP bestaat uit vier delen en is als volgt opgebouwd: Deel 1: Basisplan Hoofdlijnen en organisatiestructuur crisisbeheersing Deel 2: Deelplannen Activiteitenschema s Deel 3: Regionale procesbeschrijving DRAAIBOEK Deel 4: Concrete Lokale Invulling Dit draaiboek is een gedetailleerde regionale uitwerking van de hoofdlijnen die in het basisplan (deel 1) en de deelplannen (deel 2) zijn beschreven. De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) heeft dit model opgesteld en aangeboden aan de gemeenten in de VRU. De deelnemende gemeenten leggen de verdere lokale uitwerking van dit draaiboek vast in deel 4. Vanwege privacy gevoelige informatie kan er voor gekozen worden om deel 4 niet openbaar te maken. 1.1 Inleiding Tijdens een ramp of zwaar ongeval kan het noodzakelijk zijn dat de gemeente de slachtoffers voorziet van onderdak, warmte, kleding, (drink)water, voeding, financiën en (tijdelijke) huisvesting. Dit geldt in het bijzonder bij een ramp of zwaar ongeval, waarbij verstoring heeft plaatsgevonden van de basisvoorzieningen zoals (drink)water, voeding, elektriciteit en gas. Dit draaiboek is geschreven voor het op juiste wijze laten verlopen van het Voorzien in Primaire Levensbehoeften. 1.2 Doel Het Voorzien in Primaire Levensbehoeften (o.a. (tijdelijke) huisvesting, voeding en dergelijke) aan gedupeerden ten tijde van en na afloop van een ramp / calamiteit. Hierbij valt te denken aan maatregelen met betrekking tot onder andere: medicijnen; al dan niet tijdelijke huisvesting (na 36 uur opvang en verzorging); voedselvoorziening voor mens en dier; nutsvoorzieningen (gas, water en elektriciteit); financiële bijstand. Uitgangspunt is dat er zoveel mogelijk wordt aangesloten bij normale voorzieningen. 1.3 Doelgroep alle zich binnen het rampgebied aanwezige personen en dieren; op te vangen personen en dieren die ondergebracht moeten worden in (tijdelijke) herhuisvesting/opvang voor langere duur. In de praktijk wil dit zeggen, iedereen die hulp nodig heeft. Pagina 4 van 16

5 2. ORGANISATIE EN VOORBEREIDING 2.1 Verantwoordelijkheid De gemeente heeft een procesverantwoordelijke aangewezen voor het proces Voorzien in Primaire Levensbehoeften. Onder zijn leiding vinden de voorbereiding op en de uitvoering van de activiteiten op het gebied van Voorzien in Primaire Levensbehoeften plaats. De procesverantwoordelijke is eindverantwoordelijk voor het beheer van het draaiboek (m.n. het actualiseren) en het opleiden en oefenen van personeel. De exemplaren van dit draaiboek bevinden zich in ieder geval bij/in: De adviseur crisisbeheersing (B); De procesverantwoordelijke Voorzien in Primaire Levensbehoeften; Het Hoofd Actiecentrum (HAc) Voorzien in Primaire Levensbehoeften; De uitwijklocatie benoemd in deel Organisatie In onderstaand schema wordt de plaats van het Actiecentrum Voorzien in Primaire Levensbehoeften binnen de crisisbeheersingsorganisatie weergegeven: Organisatieschema crisisbeheersing Burgemeester Regionaal Operationeel Team (ROT) Gemeentelijke Beleidsteam (GBT) Sectie GEMEENTE Secties Politie-Brandweer-GHOR Actiecentra () + verschillende eenheden ter plaatse (COPI) Gemeentelijk Managementteam (GMT) Algemene en Onderst. processen Uitvaart Opvangen en Verzorgen Voorzien in primaire levensbeh. CRIB Voorl. en Inf. Milieuzorg CRAS Het Gemeentelijk Managementteam (GMT) stuurt het actiecentrum Voorzien in Primaire Levensbehoeften aan. De procesverantwoordelijke Voorzien in Primaire Levensbehoeften maakt onderdeel uit van het GMT. De andere functionarissen zijn werkzaam binnen het Actiecentrum (Ac) Voorzien in Primaire Levensbehoeften. Pagina 5 van 16 Nazorg

6 2.3 Taken functionarissen Voorzien in Primaire Levensbehoeften In deel 4 van dit draaiboek zijn de persoonlijke gegevens van de functionarissen opgenomen. Hier volgende de taken van de verschillende functionarissen: Procesverantwoordelijke Voorzien in Primaire Levensbehoeften: De procesverantwoordelijke maakt deel uit van het GMT. Taken Is de eindverantwoordelijke voor het proces Voorzien in Primaire Levensbehoeften; Informeert het hoofd actiecentrum over de actuele situatie, de verwachte relevante ontwikkelingen en opdrachten vanuit het GMT. Op basis van deze opdrachten geeft hij instructie m.b.t. de concrete invulling van het proces Voorzien in Primaire Levensbehoeften; Is verantwoordelijk voor de organisatie van de alarmering t.b.v. het operationeel maken van het Actiecentrum Voorzien in Primaire Levensbehoeften en alarmeert het Hoofd Actiecentrum (HAc); Is verantwoordelijk voor het beschikbaar krijgen van personeel en financiële middelen t.b.v. het HAc. Indien er schaarste aan personeel en middelen is meldt de procesverantwoordelijk dit in het GMT waarna het GBT wordt gevraagd fiat te geven (o.a. voor bijstand uit omliggende gemeenten). Stelt het GMT direct op de hoogte van ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de beelden besluitvorming; Bewaakt in het GMT de afstemming van het Actiecentrum Voorzien in Primaire Levensbehoeften met de andere actiecentra. Vertaalt de operationele opdrachten van het ROT/GMT in operationele opdrachten voor het Ac; Rapporteert aan het GMT en via het GMT aan het ROT betreffende uitvoering van de operationele activiteiten van Voorzien in Primaire Levensbehoeften. Hoofd Actiecentrum Voorzien in Primaire levensbehoeften: Geeft dagelijkse leiding aan het actiecentrum. Werkt onder verantwoordelijkheid van de procesverantwoordelijke en ontvangt van deze rechtstreeks instructie. Taken Stelt een plan op voor de uitvoering van het proces Voorzien in Primaire Levensbehoeften; Bepaalt en voorziet in de behoefte aan personeel voor het Voorzien in Primaire Levensbehoeften en regelt de (interne) alarmering; Instrueert het personeel, coördineert de aflossing en bijstand en geeft leiding aan de medewerkers; Stemt de werkzaamheden af tussen de verschillende aandachtsgebieden binnen het Ac Voorzien in Primaire Levensbehoeften; Stelt de procesverantwoordelijke direct op de hoogte van ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de beeld- en besluitvorming; Draagt zorg voor een goede uitwisseling van informatie aan niet-gemeentelijke instanties, die betrokken zijn bij de uitvoering van het proces Voorzien in Primaire Levensbehoeften; Maakt met de procesverantwoordelijke afspraken over de manier waarop hij kan beschikken over het werkbudget (o.a. over het doen van bestellingen en aankopen). Pagina 6 van 16

7 1e medewerker actiecentrum: Ondersteunt en vervangt waar nodig bij diens afwezigheid het HAc. Taken Ondersteunt het HAc bij alle voorkomende taken; Rapporteert aan het HAc m.b.t. alle ondernomen activiteiten en anticipeert op mogelijke ontwikkelingen; Zorgt voor een juiste administratie van alle activiteiten en het gebruik van het logboek; Treedt op als liaison naar het actiecentrum Opvangen en Verzorgen met betrekking tot de ondersteuning t.b.v. tijdelijke huisvesting of het vinden van vervangende woonruimte; Secretarieel- en administratief medewerker: Taken Voert werkzaamheden uit op het gebied van de voorziening in primaire levensbehoeften; Stelt de rapportages over ondernomen activiteiten op; Houdt het logboek bij; Houdt een presentielijst bij van medewerkers Ac Voorzien in Primaire Levensbehoeften. In het draaiboek Algemene en Ondersteunende processen zijn de modellen logboek en presentielijst opgenomen. Deze modellen zijn ook digitaal aan dit draaiboek toegevoegd. Medewerker uitvoering distributie: Taken Adviseert het HAc over de te gebruiken distributiepunten (opgenomen in deel 4); Organiseert de distributie van voedsel en/of nooddrinkwater. Overlegt met leveranciers en nutsbedrijven; Adviseert het HAc over de beveiliging van distributielocaties; Geeft de ondernomen activiteiten t.b.v. het logboek door aan de secretarieel medewerker. Medewerker uitvoering transport: Taken Inventariseert en regelt transport; Adviseert het HAc over de transportbegeleiding en verkeersregeling (m.n. politie). Geeft de ondernomen activiteiten t.b.v. het logboek door aan de secretarieel medewerker. Medewerker huisvesting: Taken Inventariseert de behoefte via het GMT (Actiecentrum Opvangen en Verzorgen) aan huisvesting; Overlegt met betrokken organisaties over de beschikbaarheid van huisvesting; Regelt (mobiele) onderkomens (huisvesting); Regelt de inrichting van de huisvesting; Geeft de ondernomen activiteiten t.b.v. het logboek door aan de secretarieel medewerker. Medewerker financiën: Taken Regelt de afdoening van de ontvangen nota s; Inventariseert de verwachte uitgaven (begroting) en houdt een overzicht bij van de gerealiseerde uitgaven; Geeft de ondernomen activiteiten t.b.v. het logboek door aan de secretarieel medewerker. 2.4 Afspraken met derden Bij het proces Voorziening in primaire Levensbehoeften zal de samenwerking met derden onontbeerlijk zijn. De gemeenten hebben veelal de benodigde voorzieningen niet in eigen beheer Pagina 7 van 16

8 en zal dus buiten de eigen organisatie naar middelen en mogelijkheden gaan zoeken (bijv. bij nutsbedrijven, het bedrijfsleven, het Leger des Heils etc.). De afspraken met derden worden indien mogelijk vastgelegd in waakvlamovereenkomsten. Nationaal Crisiscentrum (NCC) Het Nationaal Crisiscentrum (NCC) verzorgt op nationaal niveau de informatievoorziening tussen de verschillende bestuurslagen. Ook verleent het NCC faciliteiten voor een goed functioneren van de beleidsteams en de actiecentra. Hiervoor maakt het NCC onder meer gebruik van het Logistiek Centrum Zoetermeer. Inschakeling van het NCC verloopt via de lijn GMT, GBT en provincie. Poolvorming Gemeentelijke Kolom In de Veiligheidsregio Utrecht hebben alle 29 Utrechtse gemeenten, qua personele omvang, een verschillende ambtelijke organisatie. Ten tijde van een crisis is de personele capaciteit één van de zaken die onder spanning komt te staan. Niet alle gemeenten kunnen de functies, zoals wordt beschreven in het crisisbeheersingsplan, vervullen. De Veiligheidsregio Utrecht heeft daarom tussen de 29 gemeenten een convenant afgesloten om elkaar daar waar mogelijk zullen de gemeenten elkaar helpen. Iedere gemeente stelt per crisisbeheersingsproces minimaal 2 medewerkers beschikbaar voor de poolvorming van de gemeentelijke processen. De Veiligheidsregio Utrecht zal deze medewerkers voorzien in opleidingen en oefeningen i.h.k.v. crisisbeheersing. Op deze manier kunnen alle gemeenten bijstand aan elkaar geven. Nooddrinkwaterplan De noodprocedures, die gehanteerd worden bij een stagnatie van de drinkwatervoorziening, zijn opgenomen in het nooddrinkwaterplan. Het nooddrinkwaterplan en een overzicht van telefoonnummers zijn als bijlage opgenomen in deel 4. Pagina 8 van 16

9 3. BEGINSITUATIE 3.1 Beschikbaar krijgen van personeel en middelen Alarmering Voorzover mogelijk worden de functionarissen binnen het proces Voorzien in Primaire Levensbehoeften telefonisch gealarmeerd. De alarmering vindt plaats op basis van het alarmeringsschema en de persoonlijke gegevens van de functionarissen die zijn opgenomen in deel 4. Huisvesting Voor het Ac Voorzien in Primaire Levensbehoeften dient een ruimte beschikbaar te zijn, voorzien van de benodigde communicatiemiddelen. In deel 4 van dit draaiboek wordt aangegeven welke ruimte in de gemeente is gereserveerd voor het actiecentrum. Het HAc dient na alarmering te gaan naar het Ac. Na alarmering van de medewerkers Ac dienen zij zich direct te begeven naar het Ac i.v.m. instructies. Bij de alarmering wordt aangeven hoe men bij het Ac kan komen (aanrijroute). Zorg dat degene die alarmeert over voldoende stratenkennis beschikt. 3.2 Inzetten van personeel en middelen Instrueren van personeel Tijdens een calamiteit zal er nog een korte werkinstructie plaatsvinden door het hoofd Actiecentrum Voorzien in Primaire Levensbehoeften. Bezetting en aflossing Bij onvoldoende bezetting of aflossing van personeel in het actiecentrum kan er een beroep worden gedaan op de regionale pool. In deze pool zitten collega s uit de regio met dezelfde expertise. De technisch voorzitter van het GMT of de adviseur crisisbeheersing is bevoegd om een verzoek tot bijstand uit de regionale pool te doen. De pool kan ingeschakeld worden via het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC) van de VRU. Het BGC is 24/7 bereikbaar via het piketnummer ( ). De VRU zorgt er vervolgens voor dat de deelnemers naar de aangegeven locatie gaan. Onderstaand is een districtsvolgordetabel weergeven waneer er een verzoek om bijstand wordt gedaan. Vecht & Venen, Rijn & IJssel Utrecht, Lekstroom Binnensticht, Heuvelrug Eemland Utrecht, Lekstroom Vecht & Venen, Rijn & IJssel Eemland Binnensticht, Heuvelrug Binnensticht, Heuvelrug Eemland Vecht & Venen, Rijn & IJssel Utrecht, Lekstroom Eemland Binnensticht, Heuvelrug Utrecht, Lekstroom Vecht & Venen, Rijn & IJssel De aflossing zal normaliter om de 8 uur zijn. Voor werkzaamheden waarbij een publieksfunctie wordt vervuld zal dat om de 4 uur zijn. Pagina 9 van 16

10 4. UITVOERING 4.1 Werkwijze Scenario A Tijdelijke / vervangende huisvesting WIE Gemeente WAT Op- en inrichten van opvang voor langere duur voor daklozen (noot: definitieve herhuisvesting geschiedt in het kader van de 'normale' woningtoewijzing; dit proces kan worden ingepast in het proces Nazorg). WAAR Op locaties zoals vooraf bepaald of op locaties welke door het GBT aangewezen. WANNEER Na het inwerkingtreden van draaiboek Opvangen en Verzorgen moet er binnen 36 uur vervangende woonruimte gerealiseerd zijn. HOE AANDHTSPUNTEN Inventarisatie van mogelijkheden: beschikbare ruimte in het woningbestand binnen de gemeente; beschikbare ruimte in het woningbestand in omliggende gemeenten (op basis van tevoren gemaakte afspraken met omliggende gemeenten over het onderling behulpzaam zijn bij de toewijzing van tijdelijke huisvesting in bijzondere omstandigheden); beschikbare panden (niet zijnde woningen) welke, binnen een korte termijn voor bewoning geschikt gemaakt kunnen worden; terreinen waar semi-permanente centra opgericht kunnen worden; geschikte opvanglocaties voor dieren. Schatting maken van het aantal onder te brengen personen en de aard van de noodzakelijke huisvesting (gehandicapten gezinnen (grootte en samenstelling), bejaarden, zuigelingen, hulpbehoevenden) Inventariseren behoefte verstrekking medicijnen Contact opnemen met leveranciers en ondersteunende instanties Informeren bevolking (via GBT, ROT en GMT door Ac Voorlichten en Informeren). Riolering of septic tanks Watervoorziening Pagina 10 van 16

11 Infrastructuur als wegen Mobiele keuken; Bedden, beddengoed; Toiletten en sanitair (handdoeken, washandjes e.d.); Meubilair, spelletjes en ontspanning; Transport van goederen en personen. SCHAKEL IN: Gemeentewerken Bouw- en woningtoezicht KPN Nutsbedrijven Defensie Scenario B Drinkwatervoorziening ALGEMEEN Bij uitval, of besmetting van de drinkwatervoorziening zal het waterleidingbedrijf zo spoedig (wettelijke verplichting om na 24 uur nooddrinkwater te leveren) mogelijk schoon water leveren via noodmaatregelen. De gemeente helpt daarbij door het scheppen van randvoorwaarden waardoor het waterleidingbedrijf deze taak kan uitvoeren. Ook heeft de gemeente als taak de distributie te regelen. WIE Waterleidingbedrijf (water) i.s.m. de gemeente (distributie) WAT Herstellen normale voorzieningen of noodmaatregelen nemen. Per 24 uur moet voor ieder persoon 3 liter water worden geleverd. De levering van drinkwater dient over langere periode gecontinueerd te worden, in ieder geval zo lang als de ramp voortduurt. WAAR Totaal getroffen gebied WANNEER Binnen 24 uur na het staken van de reguliere voorzieningen. HOE Contact met waterleidingbedrijf (in onze regio voornamelijk Vitens); Informeren bevolking (via GMT en GBT door voorlichting). ASPECTEN NOODDRINKWATERPLAN Vitens heeft uit voorraad 10 watertanks van liter het stuk. Vitens heeft convenanten afgesloten zodat, indien nodig opgeschaald kan worden tot 100 tanks. De gemeente dient vooraf een lijst te maken met plaatsen, geschikt (bijvoorbeeld gekoppeld aan de stemdistricten), om als verzamelpuntenunit te dienen voor de distributie van nooddrinkwater, conform voorschriften waterleidingbedrijf (minimale afmeting per watertank 75 m², vrij van obstakels; de verzamelpunten dienen voor vrachtwagens bereikbaar te zijn). Verzorgingsgebied Vitens: hele provincie exclusief Vianen en Doorn(een deel van de gemeente Utrechtse Heuvelrug). Vitens zorgt voor aan en afvoer van materialen. Vitens heeft een aanrijdroute nodig waar vrachtauto's kunnen komen. Pagina 11 van 16

12 AANDHTSPUNTEN Vitens heeft 400 medewerkers die in nood grotendeels ingezet kunnen worden. Per verzamelpunt levert Vitens 1 medewerker. In de provincie beschikt Vitens over 25 pompstations ofwel 25 tappunten. 3 liter schoon water per persoon per dag is de norm. Gemeente zorgt voor bewaking (d.m.v. inschakeling van de politie). Gemeente zorgt voor dranghekken en andere benodigdheden. Gemeente zorgt voor aanvullend personeel, indien nodig. Vitens neemt zitting in het Ac Voorzien in Primaire Levensbehoeften. Materieel; Bewaking; Medewerkers distributie; Oproepsystematiek (bijv. wijk/stemdistricten); Scenario C Energievoorziening, inclusief gasvoorziening ALGEMEEN Het uitvallen van de elektriciteit behoeft in beginsel geen probleem te zijn. Instellingen, die in zeer hoge mate afhankelijk zijn van elektriciteit (zoals ziekenhuizen), hebben zelf maatregelen genomen om hinder van stroomuitval te voorkomen. Bij stroomuitval korter dan acht uur ondervindt de bevolking wel hinder, zoals het uitvallen van verkeerslichten en in privé sfeer (geen koelkast, diepvries en tv) maar verder ernstige schade zal uitblijven. Bij stroomuitval van langer dan acht uur zullen er afhankelijk van met name de weersomstandigheden wel bevolkingsproblemen kunnen ontstaan en zal ook de gemeente actie moeten ondernemen om de overlast voor de burgers te beperken. Het uitvallen van de gasvoorziening brengt afhankelijk van de weersomstandigheden minder overlast met zich mee dan de elektriciteitsvoorziening. Naar verwachting zal vooral het verwarmen van verblijfruimtes tijdens koude periodes een probleem vormen. WIE Nutsbedrijven i.s.m. de gemeente WAT Herstellen normale voorzieningen WAAR Totale getroffen gebied WANNEER Zo spoedig mogelijk HOE AANDHTSPUNTEN Vaststellen omvang Duur bepalen van herstelwerkzaamheden Informeren bevolking (via GBT, ROT en GMT door Ac Voorlichten en Informeren). Treffen noodmaatregelen / tijdelijke oplossingen (coördinatie Gemeente en uitvoering nutsbedrijven); Herstelwerkzaamheden uitvoeren (nutsbedrijven) Inventariseer, waar als eerste elektriciteit dient te worden afgeleverd; uiteraard binnen de technische mogelijkheden. Pagina 12 van 16

13 Inventariseren hoeveel personen urgent van elektriciteit en/of gas voorzien of geëvacueerd dienen te worden, denk aan: bejaarden, zieken en zuigelingen etc.; Zo nodig getroffenen opvangen in opvangcentra (draaiboek Opvang en Verzorging); Noodstroom aggregaten en/of verwarmingsapparaten regelen. Pagina 13 van 16

14 Scenario D Voedselvoorziening en distributie ALGEMEEN Er worden twee scenario s onderscheiden waarbij voedselvoorziening een knelpunt vormt. 1. Bij grootschalige ontruimingen en / of evacuaties, waarbij gezorgd moet worden voor een opvangmogelijkheid en de geëvacueerde bevolking moet worden voorzien van voedsel. 2. Een verstoring van de voedselvoorziening door bijvoorbeeld besmetting. Afhankelijk van de aard en omvang van de besmetting en de gevolgen voor het totale pakket beschikbare voeding, zal de gemeente voor de voedselvoorziening en distributie moeten zorgen. Bij verstoring van de voedselvoorziening door besmetting dient in eerste instantie getracht te worden zo lang mogelijk de bevoorrading van schone producten via de detailhandel in stand te houden. Overleg met de provinciale voedselcommissaris is in deze situatie noodzakelijk (via GBT, ROT, GMT). WIE Gemeente WAT Verstrekken van voeding (evt. medicijnen) aan alle binnen het rampgebied aanwezige personen conform onderstaande kwaliteitseisen. WAAR Het rampgebied dan wel het totale grondgebied van de gemeente WANNEER Zo spoedig mogelijk na besluit GBT HOE Overleg met Provincie en Rijk (provinciaal voedselcommissaris); Behoefte inventariseren en plan van aanpak opstellen; Transportbehoefte, -capaciteit en eventuele bijstand bepalen; Distributiepunten bepalen; Beveiliging distributiepunten (politie). Pagina 14 van 16

15 4.2 Relatie met andere rampenbestrijdingsprocessen Relatie met draaiboek Draaiboek 18 Voorlichten en Informeren Informeren van bevolking; Informatie aan getroffenen. Draaiboek 19 Opvangen en Verzorgen Verder zijn met betrekking tot de opvang en verzorging twee fasen te onderscheiden: o de opvang en verzorging van getroffenen gedurende de eerste 36 uur: is geregeld in het draaiboek Opvangen en Verzorgen; o de opvang en verzorging na 36 uur: wordt in dit draaiboek Voorzien in Primaire Levensbehoeften behandeld. afstemmen van voorziening met name op speciale doelgroepen zoals bejaarden, gehandicapten etc. Draaiboek 21 Registratie van slachtoffers (CRIB) Gegevens over verblijfplaats worden verwerkt in CRIBadministratie Informeren van Actiecentrum Nazorg (via GMT); Verrichten van activiteiten in het kader van Voorzien in Primaire Levensbehoeften in nazorgfase; Draaiboek 25 Nazorg Draaiboek Algemene en ondersteunende processen Naast de specifieke rampbestrijdingsprocessen (bijv. voorlichting of nazorg) worden ook algemene en ondersteunende processen onderscheiden. Het betreft hier activiteiten die in elk specifiek proces aan de orde kunnen zijn. Het gaat achtereenvolgens om: communicatie en verbindingen, logistiek, registratie en verslaglegging, evaluatie en archivering. Deze processen binnen het cluster bevolkingszorg worden uitgevoerd door het Ac Algemene en Ondersteunende processen (A&O). De modelformulieren: logboek, berichtenformulier en situatierapport zijn opgenomen in het draaiboek A&O. Ook worden deze formulieren digitaal aan dit draaiboek toegevoegd. Pagina 15 van 16

16 Pagina 16 van 16

GEMEENTE WOUDENBERG DRAAIBOEK 22 VOORZIEN IN PRIMAIRE LEVENSBEHOEFTEN DEEL 3

GEMEENTE WOUDENBERG DRAAIBOEK 22 VOORZIEN IN PRIMAIRE LEVENSBEHOEFTEN DEEL 3 GEMEENTE WOUDENBERG DRAAIBOEK 22 VOORZIEN IN PRIMAIRE LEVENSBEHOEFTEN DEEL 3 Documentbeheer Vastgesteld door College van B&W Datum Datum laatste wijziging November 2007 Paraaf procesverantwoordelijke Simone

Nadere informatie

Documentbeheer Vastgesteld door Datum Datum laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke

Documentbeheer Vastgesteld door Datum Datum laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke Documentbeheer Vastgesteld door laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke AB 6 juli 2009 7 september 2009 Pagina 2 van 23 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen...4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Doel... 4 1.3 Doelgroep...

Nadere informatie

Documentbeheer Vastgesteld door Datum Datum laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke

Documentbeheer Vastgesteld door Datum Datum laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke Documentbeheer Vastgesteld door laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke AB 6 juli 2009 7 september 2009 Pagina 2 van 29 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...3 1. Algemeen...4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Doel

Nadere informatie

GEMEENTE DRAAIBOEK 20 UITVAARTVERZORGING DEEL 4

GEMEENTE DRAAIBOEK 20 UITVAARTVERZORGING DEEL 4 GEMEENTE DRAAIBOEK 20 UITVAARTVERZORGING DEEL 4 Documentbeheer Vastgesteld door AB Datum 6 juli 2009 Datum laatste wijziging 7 september 2009 Paraaf procesverantwoordelijke Versie Paginanummer Pagina 2

Nadere informatie

Rampenplan gemeente Heerhugowaard. Inhoudsopgave

Rampenplan gemeente Heerhugowaard. Inhoudsopgave Rampenplan gemeente Heerhugowaard Inhoudsopgave Vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders op 08-07-2008 0. Inhoudsopgave Inhoud Dit document bevat de volgende onderwerpen. DEEL A RAMPENPLAN:

Nadere informatie

Documentbeheer Vastgesteld door Datum Datum laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke

Documentbeheer Vastgesteld door Datum Datum laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke Documentbeheer Vastgesteld door laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke AB 6 juli 2009 7 september 2009 Pagina 2 van 24 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen... 4 1.1 Inleiding...4 1.2 Doel...4 1.3 Doelgroep...4

Nadere informatie

Introductie rampenplan Overzicht

Introductie rampenplan Overzicht Introductie rampenplan Overzicht Inleiding Dit deel vormt een introductie op het rampenplan. Inhoud Dit deel behandelt de volgende onderwerpen: Onderwerp Voorwoord en leeswijzer Onderdelen rampenplan:

Nadere informatie

B & W-nota. Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem

B & W-nota. Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem B & W-nota Portefeuille mr. J.J.H. Pop Auteur P. Abma Telefoon 023 5114489 E-mail: pabma@haarlem.nl PD/Veiligheid/2005/547

Nadere informatie

Documentbeheer Vastgesteld door Datum Datum laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke

Documentbeheer Vastgesteld door Datum Datum laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke Documentbeheer Vastgesteld door laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke AB 6 juli 2009 7 september 2009 Paginanummer Pagina 2 van 60 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen..4 1.1 Inleiding 4 1.2 Doel...4 1.3

Nadere informatie

GRIP-teams en kernbezetting

GRIP-teams en kernbezetting GR P Wat is GRIP? GRIP is de afkorting van Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure en staat voor: het snel en multidisciplinair organiseren van de juiste mensen en middelen die nodig

Nadere informatie

GEMEENTE DRAAIBOEK 24 MILIEUZORG DEEL 4

GEMEENTE DRAAIBOEK 24 MILIEUZORG DEEL 4 GEMEETE DRAAIBOEK 24 MILIEUZORG DEEL 4 Versie Paginanummer Pagina 1 van 14 Documentbeheer Vastgesteld door Burgemeester en wethouders Datum 8 december 2009 Datum laatste wijziging 29 oktober 2009 Paraaf

Nadere informatie

B6-3 Deelplan Registratie

B6-3 Deelplan Registratie B6-3 Deelplan Registratie B6-3.0 Inleiding en inhoudsopgave Inleiding Bij elk incident en elke ramp, waarbij grotere aantallen personen zijn betrokken, zal snel gevraagd worden naar de identiteit van de

Nadere informatie

Paginanummer Pagina 1 van 22

Paginanummer Pagina 1 van 22 Paginanummer Pagina 1 van 22 Documentbeheer Vastgesteld door laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke AB 6 juli 2009 7 september 2009 Paginanummer Pagina 2 van 22 Draaiboek Doel 21 Registratie

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inhoud: 1. Doelstelling pag. 3 2. Realisatie pag. 4 3. Begrippen pag. 5 4. Verantwoordelijkheid pag. 6 5. Pastorale verzorger pag. 7 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Kaart 12 - Nooddrinkwater en noodwater 12 Nooddrinkwater en noodwater Versie oktober 2013 Crisistypen (dreigende) verstoring van de openbare drinkwatervoorziening

Nadere informatie

Documentbeheer Vastgesteld door Datum Datum laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke

Documentbeheer Vastgesteld door Datum Datum laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke Documentbeheer Vastgesteld door laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke AB 6 juli 2009 12 november 2009 Pagina 2 van 37 Draaiboek 22 Voorzien in primaire levensbehoeften Doel Het voorzien in primaire

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Organisatorisch deel. Geestelijke zorg Deelproces 24b

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Organisatorisch deel. Geestelijke zorg Deelproces 24b Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Organisatorisch deel Geestelijke zorg Deelproces 24b Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2008 Inhoudsopgave organisatorisch

Nadere informatie

Format Zorgcontinuïteitsplan

Format Zorgcontinuïteitsplan Format Zorgcontinuïteitsplan LOGO zorginstelling Locatie: naam locatie!!! Pers niet te woord staan!!! Dit wordt gedaan door de overkoepelende organisatie of de gemeente. 1 1. Sluiting van (delen van) de

Nadere informatie

Calamiteiten in de energievoorziening

Calamiteiten in de energievoorziening Calamiteiten in de energievoorziening Samenwerking tussen de Netbeheerder en de Gemeente / Veiligheidsregio Ton Harteveld Manager Bedrijfsvoering Lustrumcongres Inspectie OOV 12 december 2007 2 Inhoud

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inho ud: 1. Doelstelling pag. 4 2. Realisatie pag. 5 3. Begrippen pag. 6 4. Verantwoordelijkheid pag. 7 5. Pastorale verzorger pag. 8 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB) Deelproces 15. Organisatorisch deel

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB) Deelproces 15. Organisatorisch deel Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB) Deelproces 15 Organisatorisch deel Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december

Nadere informatie

Veiligheidsregio Fryslân. Netwerkbijeenkomst crisispartners i.h.k.v. de risico s 2012

Veiligheidsregio Fryslân. Netwerkbijeenkomst crisispartners i.h.k.v. de risico s 2012 Veiligheidsregio Fryslân Netwerkbijeenkomst crisispartners i.h.k.v. de risico s 2012 Programma bijeenkomst 1. Risicoprofiel en uitval elektriciteitsvoorziening (VRF) 2. Impact stroomstoring (Liander) 3.

Nadere informatie

Stand van zaken Gemeentelijke Crisisbeheersing IJsselstein 2011

Stand van zaken Gemeentelijke Crisisbeheersing IJsselstein 2011 Stand van zaken Gemeentelijke Crisisbeheersing IJsselstein 2011 Goed voorbereid zijn, heb je zelf in de hand Ernout van Gils Beleidsadviseur Veiligheid Beleid en Strategie Datum: 1 december 2011 INHOUD

Nadere informatie

B1 - Basisplan en hoofdprocessen Inleiding en leeswijzer

B1 - Basisplan en hoofdprocessen Inleiding en leeswijzer B1 - Basisplan en hoofdprocessen B1 0 Inleiding en leeswijzer Inleiding In het basisplan ligt het accent op de bestuurlijke, organisatorische en coördinerende elementen bij het bestrijden van een ramp

Nadere informatie

Functies en teams in de rampenbestrijding

Functies en teams in de rampenbestrijding B Functies en teams in de rampenbestrijding De burgemeester - De burgemeester heeft de eindverantwoordelijkheid voor en de algehele leiding bij het bestrijden van incidenten in de eigen gemeente; - De

Nadere informatie

Fase 1: Alarmeren. Stap 1. Stap 2. Stap 3. Actie. Toelichting. Betrokken partijen. Betrokken partijen. Actie. Toelichting. Betrokken partijen

Fase 1: Alarmeren. Stap 1. Stap 2. Stap 3. Actie. Toelichting. Betrokken partijen. Betrokken partijen. Actie. Toelichting. Betrokken partijen Draaiboek Brand 2016 Het Draaiboek Brand is onderdeel van het Protocol Grootschalige calamiteiten van het Verbond van Verzekeraars. In het draaiboek is beschreven hoe de coördinatie vanuit de branche Brand

Nadere informatie

Alle activiteiten zijn op maat te maken in overleg met de opdrachtgever. Ook kunt u activiteiten combineren.

Alle activiteiten zijn op maat te maken in overleg met de opdrachtgever. Ook kunt u activiteiten combineren. Introduceren en in gebruik nemen Regionaal Crisisplan: Wij zijn gespecialiseerd in de rampenbestrijding en crisisbeheersing en uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het Regionaal CrisisPlan

Nadere informatie

December Deelproces Verslaglegging en archivering

December Deelproces Verslaglegging en archivering December 2006 Deelproces Verslaglegging en archivering Deelproces verslaglegging en archivering December 2006 Inhoudsopgave 1 Algemeen...2 2 Verslaglegging en dossiervorming...2 2.1 Doel...2 2.2 Doelgroep...2

Nadere informatie

Toelichting RADAR. Pagina 1 van 8

Toelichting RADAR. Pagina 1 van 8 Toelichting RADAR Inleiding De ambitie van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is dat eind 2009 de (organisatie van de) rampenbestrijding en crisisbeheersing op orde moet zijn

Nadere informatie

Versie 14-05-2009 1/7

Versie 14-05-2009 1/7 Versie 14-05-2009 1/7 Draaiboek : 12 Titel: Draaiboekcoördinator: Afzetten en afschermen Gerrit Kok Doelstelling: Bij een crisis moet de hulpverlening en de bestrijding van het incident door de betrokken

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Centrale Registratie Afhandeling Schaden (CRAS) Deelproces 25. Organisatorisch deel

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Centrale Registratie Afhandeling Schaden (CRAS) Deelproces 25. Organisatorisch deel Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Centrale Registratie Afhandeling Schaden (CRAS) Deelproces 25 Organisatorisch deel Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december

Nadere informatie

VEILIGHEIDSBELEID RAMPENBESTRIJDING GEMEENTE SMALLINGERLAND. Het is niet te hopen dát er een ramp gebeurt in onze gemeente of ergens anders.

VEILIGHEIDSBELEID RAMPENBESTRIJDING GEMEENTE SMALLINGERLAND. Het is niet te hopen dát er een ramp gebeurt in onze gemeente of ergens anders. VEILIGHEIDSBELEID EN RAMPENBESTRIJDING GEMEENTE SMALLINGERLAND Het is niet te hopen dát er een ramp gebeurt in onze gemeente of ergens anders. We kunnen met z'n allen wel proberen onveilige situaties te

Nadere informatie

Versie 14-05-2009 1/6

Versie 14-05-2009 1/6 Versie 14-05-2009 1/6 Draaiboek : 11 Titel: Draaiboekcoördinator: Ontruimen en evacueren Gerrit Kok Doelstelling: Bij crises kunnen zich dermate grote risico's voor de veiligheid van mens en dier in de

Nadere informatie

B6 1 Deelplan Opvang en Verzorging

B6 1 Deelplan Opvang en Verzorging B6 1 Deelplan Opvang en Verzorging B6-1.0 Inleiding en leeswijzer Inleiding Om een goede voorbereiding op de rampenbestrijding te garanderen schrijft de Wet rampen en zware ongevallen voor dat iedere gemeente

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP)

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Inleiding Een goede coördinatie tussen betrokken hulpdiensten is bij de bestrijding van complexe incidenten van groot belang. Het model voor

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Ontruimen en evacueren Deelproces 5. Organisatorisch deel

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Ontruimen en evacueren Deelproces 5. Organisatorisch deel Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Ontruimen en evacueren Deelproces 5 Organisatorisch deel Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2008 Inhoudsopgave organisatorisch

Nadere informatie

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2-0 Overzicht Samenvatting In dit deel is de Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings- Procedure (GRIP) Noord-Holland Noord

Nadere informatie

Geen stroom, wel spanning

Geen stroom, wel spanning Geen stroom, wel spanning Netwerkdag Calamiteitenplannen 20 september 2012 Maaike Bok (Crisisbeheersing) Inhoud presentatie Netbeheer in Nederland Rol netbeheerder in koude en warme fase Impact stroomstoring

Nadere informatie

14 Elektriciteit en gas

14 Elektriciteit en gas 14 Elektriciteit en gas crisistypen onderbreking levering elektriciteit onderbreking levering gas bevoegd gezag (nationaal) soorten maatregelen minister EL&I burgemeester of voorzitter veiligheidsregio

Nadere informatie

GEMEENTE WOUDENBERG DRAAIBOEK 24 MILIEUZORG DEEL 3

GEMEENTE WOUDENBERG DRAAIBOEK 24 MILIEUZORG DEEL 3 GEMEENTE WOUDENBERG DRAAIBOEK 24 MILIEUZORG DEEL 3 Documentbeheer Vastgesteld door Gemeente Woudenberg Datum Datum laatste wijziging November 2007 Paraaf procesverantwoordelijke Karen Kuperus Versie Paginanummer

Nadere informatie

GEMEENTE UTRECHTSE HEUVELRUG DRAAIBOEK 24 MILIEUZORG DEEL 4

GEMEENTE UTRECHTSE HEUVELRUG DRAAIBOEK 24 MILIEUZORG DEEL 4 GEMEETE UTRECHTSE HEUVELRUG DRAAIBOEK 24 MILIEUZORG DEEL 4 Draaiboek 24 Milieuzorg Doel De doelstelling van het proces Milieuzorg is het tijdens en na afloop van een ramp of zwaar ongeval nadelige gevolgen

Nadere informatie

Omgevingszorg. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg

Omgevingszorg. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Omgevingszorg Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Omgevingszorg Handboek Bevolkingszorg Deel D Datum: Kenmerk: Auteurs: Werkgroep Regionaal Crisisplan Bevolkingszorg Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Toelichting Normenkader Gemeentelijke Processen

Toelichting Normenkader Gemeentelijke Processen A.10 Bijlage 2 Toelichting Normenkader Gemeentelijke Processen 1. Inleiding Het normenkader Oranje Kolom is ontwikkeld in opdracht van het Dagelijks Bestuur (DB) van de Veiligheidsregio Hollands Midden

Nadere informatie

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen BEDRIJFSNOODPLAN Amstelveen 1. Inleiding Algemeen De Arbo-wet verplicht ieder bedrijf of instelling om passende bedrijfshulpverlening (BHV) te organiseren teneinde de gevolgen voor werknemers bij ongevallen

Nadere informatie

B3-2 Deelplan Operationele Ondersteuning

B3-2 Deelplan Operationele Ondersteuning B3-2 Deelplan Operationele Ondersteuning B3-2.0 Inleiding en inhoudsopgave Inleiding Om een goede voorbereiding op de rampenbestrijding te garanderen schrijft de Wet rampen en zware ongevallen voor dat

Nadere informatie

Toelichting Rampenplan

Toelichting Rampenplan Toelichting Rampenplan De gemeente Stein heeft tot taak rampen te voorkomen en te bestrijden. Hoe de gemeente Stein dit denkt te doen staat beschreven in het Rampenplan gemeente Stein 2007. Het rampenplan

Nadere informatie

Publiekshal Het Rond 1, Zeist Telefoon 14 030 zeist@zeist.nl www.zeist.nl www.twitter.com/gemeentezeist

Publiekshal Het Rond 1, Zeist Telefoon 14 030 zeist@zeist.nl www.zeist.nl www.twitter.com/gemeentezeist Publiekshal Het Rond 1, Zeist Telefoon 14 030 zeist@zeist.nl Postbus 513, 3700 AM Zeist www.zeist.nl www.twitter.com/gemeentezeist Gemeente Zeist AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Ondergetekende vraagt een

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Niveaus in de incident- en crisismanagementorganisatie... 1 1.1 Operationeel niveau...

Nadere informatie

Omgevingszorg. Proces: Ruimtebeheer. Positionering van proces in structuur

Omgevingszorg. Proces: Ruimtebeheer. Positionering van proces in structuur Omgevingszorg Proces: Ruimtebeheer Positionering van proces in structuur Doel van proces Voorkomen en beperken van schade aan de openbare ruimte door het geven van adviezen, het coördineren van maatregelen

Nadere informatie

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Ivonne Vliek Veiligheidsregio Utrecht i.vliek@vru.nl / 088-878 4137 GHOR BGC Geneeskundige Hulpverlening Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing

Nadere informatie

Montfoort. Nieuwegein. IJsselstein. Utrecht. Gemeentesecretaris Veenendaal Abcoude. Bunnik. Rhenen. De Bilt. Loenen. Maarssen Lopik.

Montfoort. Nieuwegein. IJsselstein. Utrecht. Gemeentesecretaris Veenendaal Abcoude. Bunnik. Rhenen. De Bilt. Loenen. Maarssen Lopik. Leusden Montfoort Nieuwegein Bunnik Zeist Utrechtse Heuvelrug Baarn Woudenberg Vianen Houten De Bilt Bunschoten Soest Vademecum Crisisbeheersing Loenen Gemeentesecretaris Veenendaal Abcoude Woerden Eemnes

Nadere informatie

No Comment! Crisiscommunicatie in een dynamisch communicatielandschap

No Comment! Crisiscommunicatie in een dynamisch communicatielandschap No Comment! Crisiscommunicatie in een dynamisch communicatielandschap Presentatie BZW Masterclass Veiligheid zw 15 februari 2011 Marlies Lampert & Daniël Rouw 09/12/2009 Crisiscommunicatie Een voorbeeld

Nadere informatie

Beschrijving operationeel proces politie Ontruimen en evacueren

Beschrijving operationeel proces politie Ontruimen en evacueren Beschrijving operationeel proces politie Ontruimen en evacueren December 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Doel... 2 3. Doelgroep... 2 4. Kritische proceselementen... 2 5. Uitvoering: activiteiten

Nadere informatie

Landelijk Convenant voor Regionale Samenwerkingsafspraken tussen de Drinkwatersector, Veiligheids- en Politieregio s

Landelijk Convenant voor Regionale Samenwerkingsafspraken tussen de Drinkwatersector, Veiligheids- en Politieregio s Landelijk Convenant voor Regionale Samenwerkingsafspraken tussen de Drinkwatersector, Veiligheids- en Politieregio s Partijen A. De veiligheidsregio, vertegenwoordigd door de voorzitter van het bestuur

Nadere informatie

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Inhoudsopgave Grip op hulpverlening 4 Routinefase 6 GRIP 1 8 GRIP 2 12 GRIP 3 18 GRIP 4 24 Gebruikte afkortingen 30 4 Grip op hulpverlening Dit boekje bevat de samenvatting

Nadere informatie

Rampenplan Gemeente Assen 2007 Deel IX: Deelproces Verslaglegging en archivering

Rampenplan Gemeente Assen 2007 Deel IX: Deelproces Verslaglegging en archivering Rampenplan Gemeente Assen 2007 Deel IX: Deelproces Verslaglegging en archivering Rampenplan Gemeente Assen 2007 versie 9 mei 2007 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 2 2 Verslaglegging en dossiervorming... 2

Nadere informatie

1 De coördinatie van de inzet

1 De coördinatie van de inzet 1 De coördinatie van de inzet Zodra zich een incident voordoet of dreigt voor te doen, wordt de rampenbestrijdingsorganisatie via het proces van opschaling opgebouwd. Opschalen kan worden gedefinieerd

Nadere informatie

Convenant drinkwater tussen Evides, Brabant Water, Politie Zeeland en Veiligheidsregio Zeeland

Convenant drinkwater tussen Evides, Brabant Water, Politie Zeeland en Veiligheidsregio Zeeland Convenant drinkwater tussen Evides, Brabant Water, Politie Zeeland en Veiligheidsregio Zeeland Partijen A. De veiligheidsregio Zeeland, vertegenwoordigd door de voorzitter van het bestuur van de veiligheidsregio

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 12 Nooddrinkwater en noodwater

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 12 Nooddrinkwater en noodwater Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Netwerkkaart 12 Nooddrinkwater en noodwater 12 Nooddrinkwater en noodwater Versie 2015 Crisistypen (dreigende) verstoring van de openbare drinkwatervoorziening

Nadere informatie

Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant. Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg

Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant. Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg Colofon Opdrachtgever dhr. H.A.M. Arkesteijn Auteur(s) mw. D. Aarts dhr. B.M.J. Peute Versie geschiedenis: Versiedatum Veranderingen

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Bijlage A bij voorstel Systeemoefening VRU 2013

Bijlage A bij voorstel Systeemoefening VRU 2013 Bijlage A bij voorstel Systeemoefening VRU 2013 1 Rapportage Systeemoefening VRU 4 december 2013 2 Inleiding Voor u ligt het ingevulde toetsingskader van de Inspectie Veiligheid & Justitie (IV&J). De gegevens,

Nadere informatie

Bijlagenboek. Processen Bevolkingszorg

Bijlagenboek. Processen Bevolkingszorg Bijlagenboek Processen Bevolkingszorg Dit bijlagenboek is voor het laatst herzien op : 10-12-2013 Colofon Format: Bureau Bevolkingszorg Actualisatie: Bureau Bevolkingszorg Versie geschiedenis: Versiedatum

Nadere informatie

Aan Regiegroep 17.02.2014. Aan Veiligheidsdirectie 27.02.2014. Goedkeuring Dagelijks bestuur 26.03.2014. Vaststelling Algemeen Bestuur 09.04.

Aan Regiegroep 17.02.2014. Aan Veiligheidsdirectie 27.02.2014. Goedkeuring Dagelijks bestuur 26.03.2014. Vaststelling Algemeen Bestuur 09.04. Voorstel CONCEPT AGP 12 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 9 april 2014 Bijlage : 1 Steller : Ruud Huveneers Onderwerp : Continuïteitsplan sleutelfunctionarissen hoofdstructuur Algemene toelichting De Veiligheidsregio

Nadere informatie

Normenkader Gemeentelijke Processen

Normenkader Gemeentelijke Processen Normenkader Gemeentelijke Processen Categorieën 1. Organisatie 1.1 Continuïteit gemeentelijke crisisorganisatie 1.2 Gemeentelijk Beleidsteam (Besluit VR, art. 2.1.1 lid f) Normen De gemeentelijke crisisorganisatie

Nadere informatie

Checklist disbalans 1: sluiting van (delen van) de locatie

Checklist disbalans 1: sluiting van (delen van) de locatie Checklist disbalans 1: sluiting van (delen van) de locatie Het sluiten van (delen van) een locatie van een zorginstelling is nodig als cliënten niet langer in (dat deel van) de locatie kunnen blijven.

Nadere informatie

Rampenplan en Rampenbestrijdingsplan

Rampenplan en Rampenbestrijdingsplan Datum Rampenplan en Rampenbestrijdingsplan Door ROC Oost-Nederland is een begin gemaakt om een samenhangend veiligheidsbeleid op te zetten. Het College van Bestuur heeft besloten dat er een 'Raamplan calamiteiten'

Nadere informatie

REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009. Procesmodellen

REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009. Procesmodellen REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009 Het Referentiekader Regionaal Crisisplan 2009 Leeswijzer Begin vorig jaar is het projectteam Regionaal Crisisplan, in opdracht van de Veiligheidskoepels, gestart

Nadere informatie

PROCESDEELPLAN NR. 18 RAMPENPLAN ZEELAND GEMEENTE X. Psychosociale hulpverlening

PROCESDEELPLAN NR. 18 RAMPENPLAN ZEELAND GEMEENTE X. Psychosociale hulpverlening PROCESDEELPLAN NR. 18 RAMPENPLAN ZEELAND GEMEENTE X Psychosociale hulpverlening INHOUDSOPGAVE 2 Hoofdstuk 1 Procesplan psychosociale hulpverlening Doelstelling 1.1 Inleiding 4 1.2 Doelstelling - 1.3 Doelgroep

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

Voorzitter Crisisbeleidsteam

Voorzitter Crisisbeleidsteam - generieke - - Voorzitter Crisisbeleidsteam Naam: Reguliere functie: Crisisfunctie sinds: ROP-coördinator: Organisatie: Periode: Typering van de functie De voorzitter van het Crisisbeleidsteam is (in

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Kaart 14 - Elektriciteit en gas 14 Elektriciteit en gas Versie april 2012 crisistypen onderbreking levering elektriciteit onderbreking levering gas schaarste

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Kaart 21 - Telecommunicatie 21 Telecommunicatie Voor media/omroepen, zie bestuurlijke netwerkkaart media Versie april 2012 crisistypen (dreigende) uitval van

Nadere informatie

Nieuwegein. IJsselstein. Utrecht. Montfoort. Veenendaal Abcoude. Bunnik. Rhenen. De Bilt. Loenen. Maarssen Lopik. Baarn. Bunschoten Soest.

Nieuwegein. IJsselstein. Utrecht. Montfoort. Veenendaal Abcoude. Bunnik. Rhenen. De Bilt. Loenen. Maarssen Lopik. Baarn. Bunschoten Soest. Leusden Montfoort Nieuwegein Bunnik Zeist Utrechtse Heuvelrug Baarn Woudenberg Vianen Houten De Bilt Bunschoten Soest Loenen Veenendaal Abcoude Woerden Eemnes Oudewater Utrecht Wijk bij Duurstede Renswoude

Nadere informatie

06-20094781. Van: S. Kempink Tel.nr. : Datum: 6 mei 2014. Nummer: 14A.00335. Team: Jeugd, leefbaarheid en veiligheid. Tekenstukken: Nee Afschrift aan:

06-20094781. Van: S. Kempink Tel.nr. : Datum: 6 mei 2014. Nummer: 14A.00335. Team: Jeugd, leefbaarheid en veiligheid. Tekenstukken: Nee Afschrift aan: VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: S. Kempink Tel.nr. : Datum: 6 mei 2014 Tekenstukken: Nee Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): N.v.t. 06-20094781 Team: Jeugd, leefbaarheid en veiligheid

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.;

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.; GROENALLIANTIE MIDDEN-HOLLAND e.o. Instructie voor de secretaris voor de Groenalliantie Midden-Holland e.o. Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.; in

Nadere informatie

GEMEENTE. Draaiboek 18. Voorlichten en Informeren. Deel 3

GEMEENTE. Draaiboek 18. Voorlichten en Informeren. Deel 3 GEMEENTE Draaiboek 18 Voorlichten en Informeren Deel 3 Documentbeheer Vastgesteld door Projectgroep Voramp Datum 25052009 Datum laatste wijziging 25052009 Paraaf procesverantwoordelijke Versie 0.2 Paginanummer

Nadere informatie

Handboek Bevolkingszorg

Handboek Bevolkingszorg Handboek Bevolkingszorg Opzet Handboek Bevolkingszorg Dit hoofdstuk is opgedeeld in vijf delen. Deel A bevat de samenvattingen van de vijf taakorganisaties bevolkingszorg. De delen B tot en met F bevatten

Nadere informatie

Bijstand, militaire steunverlening en ondersteuning aan bevolkingszorg

Bijstand, militaire steunverlening en ondersteuning aan bevolkingszorg Bijstand, militaire steunverlening en ondersteuning aan bevolkingszorg Het Landelijke Operationeel Coördinatiecentrum ondersteunt de Minister van Veiligheid en Justitie, veiligheidsregio s, gemeenten en

Nadere informatie

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman DE NIEUWE GHOR 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman De GHOR komt in de pubertijd 13 jaar WAT NU? Andere omgeving Nieuwe Rector Nieuwe conrectrice De werelden van zorg en veiligheid Wetgeving Departement Sturing

Nadere informatie

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Als het misgaat bij de communicatie in een crisis, dan is dit vaak een gebrek aan duidelijkheid op de vragen: wie doet wat, wie

Nadere informatie

Crisismanagement Groningen. Basismodule

Crisismanagement Groningen. Basismodule Crisismanagement Groningen Basismodule Doel van de module Kennismaken met crisismanagement Groningen Inzicht krijgen in rollen en taken Beeld krijgen bij samenwerken in de crisis-organisatie Programma

Nadere informatie

Netwerkdag NVBR 20-9-2012 Workshop stroomuitval. Peter Uithol, Sr. Beleidsmedewerker Risico- en Crisisbeheersing

Netwerkdag NVBR 20-9-2012 Workshop stroomuitval. Peter Uithol, Sr. Beleidsmedewerker Risico- en Crisisbeheersing Netwerkdag NVBR 20-9-2012 Workshop stroomuitval Peter Uithol, Sr. Beleidsmedewerker Risico- en Crisisbeheersing 1 Waarom een plan? Operationele behoefte uit de praktijk Gelegenheid om de in het convenant

Nadere informatie

Rampenplan gemeente Heerhugowaard

Rampenplan gemeente Heerhugowaard Rampenplan gemeente Heerhugowaard (OPENBAAR) C2 3 Draaiboek CRIB Vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders op 08-07-2008 0. Inleiding en leeswijzer C2 3 Draaiboek CRIB Inleiding Het draaiboek

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Voorzien in primaire levensbehoefte Deelproces 22. Organisatorisch deel

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Voorzien in primaire levensbehoefte Deelproces 22. Organisatorisch deel Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Voorzien in primaire levensbehoefte Deelproces 22 Organisatorisch deel Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek Facilitaire Ondersteuning (FO)

Gemeentelijk Draaiboek Facilitaire Ondersteuning (FO) Gemeentelijk Draaiboek Facilitaire Ondersteuning (FO) Versie FO/2007 Datum: 25 juni 2007 Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 3 juli 2007 P.S.M. Perriëns Secretaris. R.A.L. Severijns Burgemeester

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Nr. 420 14 december 2015 Organisatiebesluit Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Toegankelijk en begaanbaar maken Deelproces 20. Organisatorisch deel

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Toegankelijk en begaanbaar maken Deelproces 20. Organisatorisch deel Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Toegankelijk en begaanbaar maken Deelproces 20 Organisatorisch deel Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Oefenkalender Veiligheidsregio Flevoland

Oefenkalender Veiligheidsregio Flevoland 0 Oefenkalender Veiligheidsregio J a n u a r i 0 GHOR oefening CGV met VC Oefening Outbreak infectieziekte voor GGD ism GHOR Brandweer Oefening basisvaardigheden piketofficieren Brandweer Oefening basisvaardigheden

Nadere informatie

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden B.1 1. Algemeen Onderwerp: Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden Implementatie Slachtoffer Informatie Systematiek (SIS) in de VRHM en opzeggen convenanten Nederlandse Rode Kruis Opgesteld door:

Nadere informatie

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk Al jaren is het de dagelijkse praktijk om bij grote, complexe incidenten op te schalen binnen de GRIP-structuur. Deze structuur beschrijft in vier fasen de organisatie

Nadere informatie

Naar een beter werkbare crisisorganisatie in de regio Drenthe

Naar een beter werkbare crisisorganisatie in de regio Drenthe Naar een beter werkbare crisisorganisatie in de regio Drenthe Projectgroep Verbetering oranje kolom: Fred Snoep, Leandros de Jong, Martin Nanninga, Jacob Habing, Erica Hoekstra, Linda van der Heide, Marten

Nadere informatie

Toets uw eigen continuïteitsplan

Toets uw eigen continuïteitsplan Inspectiebericht Inspectie Openbare Orde en Veiligheid Jaargang 6, nummer 1 (maart 2010) 9 Toets uw eigen continuïteitsplan Deze vragenlijst is een gecomprimeerde en op onderdelen aangepaste versie van

Nadere informatie

(concept) Draaiboek Evenementen Gemeente Vianen

(concept) Draaiboek Evenementen Gemeente Vianen (concept) Draaiboek Evenementen Gemeente Vianen Naam evenement: Datum: Evt. versie: Inleiding: Een omschrijving van het evenement met daarbij algemene informatie zoals doel van het evenement, welke organisatie

Nadere informatie

A 2015 N 51 PUBLICATIEBLAD

A 2015 N 51 PUBLICATIEBLAD A 2015 N 51 PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT van de 4 de augustus 2015, no. 15/2524, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Landsverordening rampenbestrijding D e G o u v e r n e u r v a

Nadere informatie

DIENSTVERLENING BEVOLKINGSZORG DOOR NEDERLANDSE RODE KRUIS

DIENSTVERLENING BEVOLKINGSZORG DOOR NEDERLANDSE RODE KRUIS DIENSTVERLENING BEVOLKINGSZORG DOOR NEDERLANDSE RODE KRUIS Het Rode Kruis ondersteunt een aantal taakorganisaties Bevolkingszorg van de gemeentelijke kolom in de Veiligheidsregio, met de volgende dienstverlening:

Nadere informatie

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD 2012 Inhoudsopgave Inleiding...2 Bedrijfsprocessen...2 Regionaal Beleidsteam...6 Gemeentelijk Beleidsteam...10 Regionaal Operationeel Team...12

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Limburg-Noord

Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Limburg-Noord 2011 2012 Colofon Multidisciplinaire werkgroep Regionaal Crisisplan Regionaal Crisisplan 2011-2012 Versie: 0.9 Vaststellingsdata: Algemeen bestuur 18-11-2011 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen...4 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Oplegvel. Onderwerp Regionaal convenant Opvang en Verzorging met het Nederlandse Rode Kruis B&W:

Oplegvel. Onderwerp Regionaal convenant Opvang en Verzorging met het Nederlandse Rode Kruis B&W: Oplegvel Onderwerp Regionaal convenant Opvang en Verzorging met het Nederlandse Rode Kruis Portefeuille mr. B. B. Schneiders Auteur drs. G.E. Sterken Telefoon 5113837 E-mail: gesterken@haarlem.nl VVH/VHR

Nadere informatie

Incidentbestrijdingsplan Grootschalige Uitval Nutsvoorzieningen

Incidentbestrijdingsplan Grootschalige Uitval Nutsvoorzieningen Incidentbestrijdingsplan Grootschalige Uitval Nutsvoorzieningen themaweek oktober 2016 Nationale risicobeoordeling (Energievoorzieningszekerheid, o.a. Blackout, moedwillige verstoring) Regionaal Risicoprofiel

Nadere informatie