Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland november 2014

Save this PDF as:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014"

Transcriptie

1 Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland november 2014 Dit calamiteitenprotocol Wmo/Jeugdwet bevat proces- en communicatieafspraken wanneer zich een calamiteit of geweldsincident voordoet waarbij (mogelijk) een aanbieder zoals bedoeld in de Wmo 2015 of Jeugdwet is betrokken. Wmo 2015 De gemeente is belast met het kwaliteitstoezicht op de uitvoering van de Wmo. Zij moet daartoe een toezichthoudende ambtenaar Wmo aanwijzen. In de Wmo 2015 is in artikel 3.4 opgenomen dat de zorgaanbieder onverwijld melding doet bij de toezichthoudende ambtenaar (artikel 6.1) van: a. Iedere calamiteit die bij de verstrekking van een voorziening heeft plaatsgevonden; b. Geweld bij de verstrekking van een voorziening. Ook voor voorzieningen voor volwassenen geldt dat regelmatig een rijksinspectie (bijvoorbeeld de Inspectie Gezondheidszorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie) betrokken is. Afstemming na melding van een calamiteit tussen de rijksinspectie en de toezichthoudende ambtenaar is daarom altijd noodzakelijk. De Inspectie Gezondheidszorg is belast met het toezicht op de uitvoering van de toezichthoudende functie door gemeenten: het zogenoemde tweedelijns toezicht. Jeugdwet Bij aanbieders die vallen onder de Jeugdwet worden calamiteiten en geweld bij verlening van hulp gemeld bij de daarvoor aangewezen landelijke inspecties 1 (rijksinspecties). Hieronder vallen ook voorzieningen die toeleiden naar jeugd (de lokale toegangspoorten). De preventieve jeugdvoorzieningen vallen onder het toezicht van de gemeente. Er is geen scherpe lijn in wat valt onder jeugdhulp met de rijksinspectie als toezichthouder, en wat valt onder preventieve voorzieningen met de gemeente als toezichthouder. Dit vraagt om afstemmingsruimte tussen gemeenten en rijksinspecties in de komende jaren. In artikel 4.1.8, lid 1 van de Jeugdwet is opgenomen dat jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen melding doen bij de rijksinspectie van: a. Iedere calamiteit die bij de verlening van jeugdhulp of bij de uitvoering van een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering heeft plaatsgevonden; b. Geweld bij de verlening van jeugdhulp of de uitvoering van een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering. Omdat gemeenten verantwoordelijk zijn voor een kwalitatief en kwantitatief goed aanbod, is het van belang dat zij informatie verkrijgen van de rijksinspectie wanneer zich calamiteiten voordoen bij een aanbieder waarvan zij diensten afnemen en/of wanneer ingezetenen uit hun gemeente bij een calamiteit betrokken zijn. De afspraken in dit protocol betreffen: A. Afspraken gemeenten Rivierenland m.b.t. calamiteiten Wmo /Jeugdwet B. Afspraken Toezichthoudende ambtenaar en rijksinspecties C. Afspraken portefeuillehouder zorg burgemeester D. Informatie college van B&W aan gemeenteraad E. Openbaarheid F. Handhaving G. Verbinding met crisisdiensten in Gelderland 1 Het gaat hier om de Inspectie Jeugdzorg (IJZ), de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) en de Inspectie Veiligheid en Justitie (IV&J). Zij realiseren gezamenlijk één centraal meldpunt per Deze vormt de frontoffice voor de rijksinspecties. Pagina 1 van 5

2 Definities Aanbieder Ambtenaar IV/OV B&W Calamiteit (combinatiedefinitie Wmo en Jeugdwet) Crisisdienst GGD Maatschappelijke onrust Melding Wmo / Jeugdwet Onderzoek Operationeel calamiteitenteam Portefeuillehouder zorg Procesplan calamiteiten Wmo /Jeugdwet PSH procesplan Rijksinspectie(s) Toezichthoudende ambtenaar Rechtspersoon of natuurlijke persoon die onder verantwoordelijkheid van het college uitvoering geeft aan de Jeugdwet en/of de Wet maatschappelijke ontwikkeling Ambtenaar Integrale Veiligheid / Openbare Veiligheid bij de gemeente Burgemeester en wethouders Een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van een Wmo-voorziening of de uitvoering van de Jeugdwet en die tot een ernstig schadelijk gevolg voor of de dood van een cliënt, jeugdige of een ouder heeft geleid. Dienst waar crisismeldingen gedaan worden. Synoniem: Spoedeisende Zorg (SeZ) GGD Gelderland-Zuid het verschijnsel waarbij één of enkele incidenten plaatsvinden die leiden tot subjectieve en/of objectieve problemen op het gebied van openbare orde en veiligheid. 2 Een schriftelijk of elektronisch bericht van een persoon, aanbieder of rijksinspectie aan de toezichthoudende ambtenaar over een calamiteit Wmo /Jeugdwet. Onderzoek naar aanleiding van een gemelde calamiteit. Het team dat kan worden ingesteld als sprake is van meerdere processen (calamiteitenonderzoek Wmo / Jeugdwet, PSH-proces en/of Strafrechtelijk proces). Het operationeel calamiteitenteam zorgt voor de onderlinge samenhang en afstemming van de processen die gestart zijn naar aanleiding van een calamiteit Wmo /Jeugd. De toezichthoudende ambtenaar maakt altijd onderdeel uit van dit team. Afhankelijk van de aard van de melding, de portefeuillehouder die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Wmo of van de Jeugdwet. Procesplan calamiteiten Wmo en Jeugdwet Rivierenland. Leidraad (opgesteld door de GGD) waarin het proces beschreven is van gecoördineerde psychosociale hulpverlening (PSH) aan betrokkenen bij incidenten, ongevallen en rampen, bedoeld voor alle partijen die een rol hebben binnen de psychosociale hulpverlening bij incidenten en rampen. 3 De bij wet met het toezicht belaste ambtenaren, bijvoorbeeld de Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie Gezondheidszorg, de Inspectie Veiligheid en Justitie, de Onderwijsinspectie en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Per regio aangestelde ambtenaar, zoals bedoeld in de Wmo 2015, artikel 6.1, die melding van calamiteiten en geweld ontvangt en behandelt. De toezichthoudende ambtenaar heeft kennis van Wmo en Jeugdwet, schakelt snel met alle betrokken partijen (incl. bestuurders) en is in staat zelfstandig onderzoek uit te voeren. Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning Uit afstudeerrapport Gemeentelijke communicatie bij maatschappelijke onrust: het belang van de sociale antenne, Elize Fallon, 9 juni 2008, Min. BZ&K 3 Uit: Procesplan PSH Gelderland-Zuid, versie 1.1, 25 oktober 2013, pag. 1. Pagina 2 van 5

3 A. Afspraken regiogemeenten Rivierenland m.b.t. calamiteiten Wmo en Jeugdwet 1. De gemeenten in de regio Rivierenland hanteren voor het onderzoek naar calamiteiten in het kader van de Wmo en de Jeugdwet een gezamenlijk en eenduidig proces. Hiertoe is het Procesplan calamiteiten Wmo en Jeugdwet Rivierenland vastgesteld. 2. De gemeente waar de calamiteit heeft plaatsgevonden is leidend in het onderzoek naar de calamiteit wanneer er meerdere gemeenten betrokken zijn. 3. De toezichthoudende ambtenaar geeft uitvoering aan calamiteitenonderzoek in het kader van de Wmo en volgt daarbij het procesplan calamiteiten Wmo/Jeugdwet Rivierenland. 4. Er is op een Procesplan calamiteiten Wmo / Jeugdwet beschikbaar voor de toezichthoudende ambtenaar. Dit procesplan wordt in 2015 verder ontwikkeld door de toezichthoudende ambtenaar in samenspraak met gemeenten, rijksinspecties, GGD en politie. 5. Een calamiteitenmelding Wmo (m.u.v. Veilig Thuis) of preventieve jeugdvoorziening komt binnen bij de toezichthoudende ambtenaar. Deze ambtenaar informeert hierover terstond de betrokken portefeuillehouder(s) zorg. Wanneer meerdere gemeenten betrokken zijn bij een calamiteit, neemt de toezichthoudende ambtenaar contact op met alle portefeuillehouders zorg van de betrokken gemeenten om hen te informeren en waar nodig acties af te stemmen. 6. De toezichthoudend ambtenaar zoekt kort na de melding contact met de PSH functionaris (GGD), de ambtenaar IV/OV (gemeente), en de Officier van Dienst (politie) om af te stemmen of er naar aanleiding van de melding Wmo / Jeugdwet meerdere processen moeten worden opgestart. Processen die in werking kunnen worden gezet zijn: a. Calamiteitenonderzoek door de toezichthoudende ambtenaar b. PSH-proces door de GGD c. Strafonderzoek door politie / openbaar ministerie 7. Als er naar aanleiding van een calamiteit Wmo / Jeugdwet meerdere processen moeten worden opgestart, beoordelen de functionarissen als genoemd onder het vorige punt, of een operationeel calamiteitenteam noodzakelijk is. 8. Gemeenten dragen bestuurlijke verantwoordelijkheid, aanbieders hebben een operationele verantwoordelijkheid. Wanneer de gemeente personeel in dienst heeft dat uitvoering geeft aan bijvoorbeeld de toeleiding naar jeugdhulp en/of het verlenen van eenvoudige hulp en/of toewijzing van Wmovoorzieningen, is sprake van een uitvoerende taak door de gemeente zelf. De gemeente heeft dan de rol van aanbieder en daarmee tevens een operationele verantwoordelijkheid. Afhankelijk van de dienstverlening kan de gemeente daarbij vallen onder het toezicht van een rijksinspecties. B. Toezichthoudende ambtenaar en rijksinspecties 9. De toezichthoudende ambtenaar neemt na iedere melding telefonisch contact op met het centrale meldpunt van de rijksinspecties voor afstemming omtrent de casus. 10. De toezichthoudende ambtenaar verricht geen onderzoek naar een calamiteit als er een rijksinspectie is die dit onderzoek verricht. 11. De toezichthoudende ambtenaar kan onderzoek verrichten naar een calamiteit in overleg met de portefeuillehouder zorg, wanneer: a. er geen rijksinspectie betrokken is en de gemeente bestuurlijke verantwoordelijkheid draagt voor de betreffende dienstverlening. b. de betrokken rijksinspectie heeft besloten geen onderzoek te (laten) verrichten naar aanleiding van de melding, terwijl de toezichthoudende ambtenaar en portefeuillehouder zorg van mening zijn dat dit onderzoek wel noodzakelijk is. 12. In het kader van de jeugdhulp heeft de rijksinspectie met de gemeenten (VNG) afgesproken dat de rijksinspectie de betrokken gemeenten: a. zal informeren indien daar gedurende het onderzoek aanleiding voor is en b. zal rapporteren over de uitkomst van het onderzoek. 13. De toezichthoudend ambtenaar fungeert als eerste centrale aanspreekpunt voor de rijksinspectie voor de communicatie als bedoeld in het vorige punt. Pagina 3 van 5

4 C. Afspraken portefeuillehouder zorg burgemeester Het is mogelijk dat de portefeuillehouder zorg en de burgemeester dezelfde persoon zijn. In deze paragraaf is als uitgangspunt genomen dat het gaat om twee verschillende personen waarbij de onderlinge afstemming geregeld moet worden. 14. De burgemeester heeft bij een calamiteit Wmo /Jeugdwet waar nodig een rol van maatschappelijke betekenisgeving (burgervaderrol), voorkomen van maatschappelijke onrust en handhaving van de openbare orde. 15. De portefeuillehouder zorg heeft bij een calamiteit de taak om te (laten) onderzoeken wat er is gebeurd, hoe dit heeft kunnen gebeuren, wat de gevolgen zijn en hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden. Hierbij gaat het om onderzoek bij één of meerdere aanbieder(s), afhankelijk van welke aanbieders bij de casus betrokken (kunnen) zijn 4. De portefeuillehouder zorg onderhoudt direct contact met de toezichthoudende ambtenaar. 16. De portefeuillehouder zorg is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving van aanbieders die werkzaamheden uitvoeren in opdracht van de gemeente onder het regime van de Jeugdwet wanneer dit activiteiten in het preventieve kader betreft en de Wmo 2015 (met uitzondering van Veilig Thuis). 17. Wanneer strafrechtelijk onderzoek moet plaatsvinden, is de driehoek burgemeester-openbaar ministerie-politie leidend. Het calamiteitenonderzoek Wmo / Jeugdwet wordt in dit geval door de toezichthoudende ambtenaar verricht in nauwe samenspraak en overleg met de driehoek. Het onderzoek van de toezichthoudende ambtenaar mag het strafrechtelijk onderzoek niet hinderen. 18. Wanneer sprake is van (dreigende) maatschappelijke onrust en/of (verwachte) media-aandacht, treedt het PSH procesplan in werking. Hierin heeft de burgemeester een leidende rol. De ambtenaar IV/OV onderhoudt in dit geval standaard het contact met de betrokken communicatiedeskundige(n). Het onderzoek van de toezichthoudende ambtenaar mag het PSH proces niet hinderen. D. Informatie college van B&W aan gemeenteraad 19. Het college van burgemeester en wethouders informeert de gemeenteraad indien nodig over een calamiteit Wmo / Jeugdwet, waarbij deze de privacybescherming van de burger in acht neemt. E. Openbaarheid 20. Alleen een afgerond eigenstandig onderzoek van en/of opgelegde verbetermaatregelen door de toezichthoudende ambtenaar naar aanleiding van een calamiteit of geweld in het kader van de Wmo /Jeugdwet, worden openbaar gemaakt. Hierbij wordt de Wet bescherming persoonsgegevens nageleefd. Deze openbaarmaking kan gepaard gaan met een persbericht, maar dit is niet noodzakelijk. De afdeling communicatie van de betrokken gemeente(n) wordt altijd betrokken bij een persbericht. F. Handhaving 21. Wanneer een rijksinspectie is betrokken bij de calamiteit, liggen handhavingstaken in handen van deze rijksinspectie. 22. Wanneer er geen rijksinspectie betrokken is bij de calamiteit, ligt de handhaving in handen van gemeenten. Gemeenten ontwikkelen zo spoedig mogelijk handhavingsbeleid en een bijbehorend handhavingsinstrument. G. Verbinding met crisisdiensten in Gelderland 23. Wanneer bij een calamiteit crisisdienstverlening moet worden opgestart en deze nog niet is ingeschakeld, neemt de toezichthoudende ambtenaar terstond contact op met de aangewezen crisisdienstverlener. Dit kan zijn: a. Spoedeisende zorg van het nieuwe Bureau Jeugdzorg Gelderland bij minderjarigen; b. Veilig Thuis Gelderland-Zuid bij huiselijk geweld en kindermishandeling; c. GGz-Crisisdienst bij meerderjarigen; 4 In het kader van een systeemgerichte aanpak en het uitgangspunt één gezin, één plan, één regisseur, is het van belang dat bij calamiteitenonderzoek de samenhang in het hulpaanbod tevens in ogenschouw wordt genomen. Pagina 4 van 5

5 d. Spoedeisende zorg bij een ziekenhuis. 24. Evaluatie Dit protocol wordt in 2015 in ieder geval twee maal geëvalueerd en waar nodig aangepast. Daarna vindt jaarlijkse evaluatie plaats. 25. Citeertitel en inwerkingtreding Dit protocol treedt op 1 januari 2015 in werking en wordt aangehaald als Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland Pagina 5 van 5

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 Het college van burgemeester en wethouders van Tiel; Gelet op artikel 3.4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en artikel 4.1.8 van de Jeugdwet, Besluit vast te stellen het volgende: Calamiteitenprotocol

Nadere informatie

Protocol Wmo Meldingen Calamiteiten/geweld bij de verstrekking van een voorziening Wmo 2015 Gelderland-Zuid en Mook en Middelaar.

Protocol Wmo Meldingen Calamiteiten/geweld bij de verstrekking van een voorziening Wmo 2015 Gelderland-Zuid en Mook en Middelaar. Gelet op artikel 3.4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Protocol Wmo Meldingen Calamiteiten/geweld bij de verstrekking van een voorziening Wmo 2015 Gelderland-Zuid en Mook en Middelaar. Dit

Nadere informatie

Protocol Wmo Meldingen Calamiteiten/geweld bij de verstrekking van een voorziening Wmo 2015 Gelderland-Zuid en Mook en Middelaar

Protocol Wmo Meldingen Calamiteiten/geweld bij de verstrekking van een voorziening Wmo 2015 Gelderland-Zuid en Mook en Middelaar Protocol Wmo Meldingen Calamiteiten/geweld bij de verstrekking van een voorziening Wmo 2015 Gelderland-Zuid en Mook en Middelaar 1. Inleiding Dit protocol meldingen bevat proces- en communicatieafspraken

Nadere informatie

Protocol meldingen calamiteiten / geweld Wmo

Protocol meldingen calamiteiten / geweld Wmo Protocol Wmo Meldingen Calamiteiten/geweld bij de verstrekking van een voorziening Wmo 2015 Gelderland-Zuid en Mook en Middelaar 1. Inleiding Dit protocol meldingen bevat proces- en communicatieafspraken

Nadere informatie

Protocol meldingen calamiteiten / geweld Jeugdhulp Gelderland-Zuid en Mook en Middelaar

Protocol meldingen calamiteiten / geweld Jeugdhulp Gelderland-Zuid en Mook en Middelaar Protocol meldingen calamiteiten / geweld Jeugdhulp Gelderland-Zuid en Mook en Middelaar 1. Inleiding Dit protocol bevat proces- en communicatieafspraken tussen jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen

Nadere informatie

Protocol meldingen calamiteiten / geweld Jeugdhulp

Protocol meldingen calamiteiten / geweld Jeugdhulp Protocol meldingen calamiteiten / geweld Jeugdhulp Gelderland-Zuid en Mook en Middelaar 1. Inleiding Dit protocol bevat proces- en communicatieafspraken tussen jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen

Nadere informatie

Procesplan calamiteiten Wmo en Jeugdwet Rivierenland november 2014

Procesplan calamiteiten Wmo en Jeugdwet Rivierenland november 2014 Procesplan calamiteiten Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Dit Procesplan calamiteiten Wmo en Jeugdwet heeft betrekking op aanbieders die werkzaam zijn binnen Rivierenland en werkzaamheden

Nadere informatie

Hoofdstuk 1, Wet en regelgeving bij calamiteiten Jeugdwet en WMO

Hoofdstuk 1, Wet en regelgeving bij calamiteiten Jeugdwet en WMO GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Stede Broec. Nr. 10928 1 februari 2016 Calamiteitenprotocol SED Wmo en jeugdwet Hoofdstuk 1, Wet en regelgeving bij calamiteiten Jeugdwet en WMO 1. WMO 2015

Nadere informatie

Sociaal calamiteiten protocol Proces en communicatieafspraken WMO Jeugdwet

Sociaal calamiteiten protocol Proces en communicatieafspraken WMO Jeugdwet Sociaal calamiteiten protocol Proces en communicatieafspraken WMO Jeugdwet Gemeente Medemblik April 2015 1 Inhoud Inleiding en leeswijzer... 3 Hoofdstuk 1, Wet en regelgeving bij calamiteiten Jeugdwet

Nadere informatie

Protocol calamiteitenonderzoek Wmo Dienst Noardwest Fryslân Versie 1.0. Protocol Wmo Calamiteitenonderzoek

Protocol calamiteitenonderzoek Wmo Dienst Noardwest Fryslân Versie 1.0. Protocol Wmo Calamiteitenonderzoek Protocol Wmo Calamiteitenonderzoek 1 Inhoud Inhoud 2 1. Inleiding 3 2. Calamiteit: definitie en afbakening 4 2.1 Wet- en regelgeving bij calamiteiten Wmo 4 2.2 Verplichting tot melden 4 3. Het proces na

Nadere informatie

Leidraad meldingen. GGD Gelderland-Zuid

Leidraad meldingen. GGD Gelderland-Zuid GGD Gelderland-Zuid Leidraad meldingen Beschrijving van het proces dat start na een melding van een calamiteit en/of geweldsincident in het kader van de Wmo 2015. Nijmegen 13-9-2018 Inhoud Definities...

Nadere informatie

Protocol calamiteitentoezicht. Wet maatschappelijke ondersteuning

Protocol calamiteitentoezicht. Wet maatschappelijke ondersteuning Protocol calamiteitentoezicht Wet maatschappelijke ondersteuning Toezichthouderschap GGD regio Utrecht Opdrachtgever: Algemeen Bestuur Verantwoordelijk manager: Noortje van Tankeren, Algemene Publieke

Nadere informatie

Protocol calamiteitentoezicht Wet maatschappelijke ondersteuning. Toezichthouderschap GGD regio Utrecht

Protocol calamiteitentoezicht Wet maatschappelijke ondersteuning. Toezichthouderschap GGD regio Utrecht Protocol calamiteitentoezicht Wet maatschappelijke ondersteuning Toezichthouderschap GGD regio Utrecht Opdrachtgever: Algemeen Bestuur Verantwoordelijk manager: Noortje van Tankeren, Algemene Publieke

Nadere informatie

Toezichthouderschap GGD regio Utrecht

Toezichthouderschap GGD regio Utrecht Protocol calamiteitentoezicht Wet maatschappelijke ondersteuning Toezichthouderschap GGD regio Utrecht Opdrachtgever: Algemeen Bestuur Verantwoordelijk manager: N. van Tankeren, Algemene Publieke Gezondheid

Nadere informatie

Protocol calamiteitentoezicht Wet maatschappelijke ondersteuning. Toezichthouderschap GGD regio Utrecht

Protocol calamiteitentoezicht Wet maatschappelijke ondersteuning. Toezichthouderschap GGD regio Utrecht Protocol calamiteitentoezicht Wet maatschappelijke ondersteuning Toezichthouderschap GGD regio Utrecht Opdrachtgever: Algemeen Bestuur Verantwoordelijk manager: N. van Tankeren, Algemene Publieke Gezondheid

Nadere informatie

Gemeente Benw-advies Elburg

Gemeente Benw-advies Elburg Gemeente Benw-advies Elburg Afdelingshoofd Portefeuillehouder Afdeling Advies van J. Polinder f S.W. Krooneman Maatschappelijke Ontwikkeling Marjanneke Wieringa B Datum advies 12-12-2014 Advies O.R. I.o.m.

Nadere informatie

Procedure signaalgestuurdtoezicht

Procedure signaalgestuurdtoezicht Procedure signaalgestuurdtoezicht Beschrijving van het proces dat start na een melding van een calamiteit en/of geweldsincident in het kader van de Wmo 2015 1 Definities Aanbieder: natuurlijke persoon

Nadere informatie

Calamiteiten protocol Wmo 2015 en Jeugdwet Midden Limburg

Calamiteiten protocol Wmo 2015 en Jeugdwet Midden Limburg Calamiteiten protocol Wmo 2015 en Jeugdwet Midden Limburg Proces en communicatieafspraken Wmo 2015 Jeugdwet Versie 4.6 8 maart 2016 concept 1 Inhoudsopgave Inleiding en leeswijzer Hoofdstuk 1: Definities

Nadere informatie

Protocol Calamiteiten en geweld

Protocol Calamiteiten en geweld Protocol Calamiteiten en geweld Beschrijving van het proces naar aanleiding van een melding van een calamiteit en/of geweldsincident in het kader van de Wmo 2015 voor de gemeenten Delfzijl Appingedam Loppersum

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd. Handreiking. Handvatten voor gemeenten. Communicatie en afstemming bij een calamiteit

Stelselwijziging Jeugd. Handreiking. Handvatten voor gemeenten. Communicatie en afstemming bij een calamiteit Stelselwijziging Jeugd Handreiking Handvatten voor gemeenten Communicatie en afstemming bij een calamiteit 1 Inleiding en achtergrond Dit document heeft als doel gemeenten een handvat te bieden voor het

Nadere informatie

Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders

Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders Gecoördineerde afstemming communicatie bij sociale calamiteiten Inleiding Sinds de transitie van WMO-voorzieningen en jeugdzorg is de gemeente verantwoordelijk

Nadere informatie

Leidraad melding calamiteiten Wmo 2015

Leidraad melding calamiteiten Wmo 2015 Leidraad melding calamiteiten Wmo 2015 Beschrijving van het proces dat start na een melding van een calamiteit en/of geweldsincident bij de verstrekking van een voorziening in het kader van de Wmo 2015.

Nadere informatie

Ons kenmerk MO10/ Datum uw brief --

Ons kenmerk MO10/ Datum uw brief -- Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Inleiding Calamiteiten bij zorg en ondersteuning kunnen helaas niet altijd voorkomen worden. Ze hebben een grote impact op betrokkenen

Nadere informatie

Protocol calamiteiten binnen de jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning Gemeente Enschede

Protocol calamiteiten binnen de jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning Gemeente Enschede Protocol calamiteiten binnen de jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning Gemeente Enschede Inleiding Calamiteiten in de jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning zullen zich blijven voordoen. De ene

Nadere informatie

Procedure Calamiteitentoezicht

Procedure Calamiteitentoezicht Procedure Calamiteitentoezicht Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid Holland Zuid Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het toezicht op de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

UITLEG OP DE VRAGEN IN HET MELDFORMULIER

UITLEG OP DE VRAGEN IN HET MELDFORMULIER UITLEG OP DE VRAGEN IN HET MELDFORMULIER WMO TOEZICHT GGD FLEVOLAND 1 SEPTEMBER 2016 TOELICHTING OP HET MELDFORMULIER CALAMITEITEN Vraag 1 Een calamiteit is een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis,

Nadere informatie

Protocol onderzoek calamiteiten en meldingen van geweld Wmo

Protocol onderzoek calamiteiten en meldingen van geweld Wmo Protocol onderzoek calamiteiten en meldingen van geweld Wmo Inhoud Inleiding.... 1 Melden van calamiteiten.... 1 Onderzoek.... 3 Rapportage.... 5 Overige bepalingen.... 5 Bijlage 1: Definities.... 7 Bijlage

Nadere informatie

Inleiding. jeugdhulp regio IJsselland. Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland

Inleiding. jeugdhulp regio IJsselland. Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland Inleiding Het (RSJ IJsselland) is als aankoopcentrale verantwoordelijk voor de uitvoering van de inkoopstrategie specialistische met oog voor de rechtmatigheid en doelmatigheid. Het RSJ IJsselland betrekt

Nadere informatie

Calamiteiten- en incidentenregeling

Calamiteiten- en incidentenregeling Calamiteiten- en incidentenregeling Inhoud Procesbeschrijving... 3 Verplichting tot melden... 3 Calamiteit zonder melding... 3 Ontvangstbevestiging... 3 Nader onderzoek... 3 Invoeren verbetermaatregelen...

Nadere informatie

Toelichting op vragenformulier Informatie voor melders

Toelichting op vragenformulier Informatie voor melders Wmo-toezicht GGD Brabant-Zuidoost Toelichting op vragenformulier Informatie voor melders Algemeen Alle informatie die wordt gevraagd bij het doen van een melding is gericht op het maken van een eerste

Nadere informatie

Proces en werkafspraken Calamiteiten & Signaal gestuurd & Proactief

Proces en werkafspraken Calamiteiten & Signaal gestuurd & Proactief Proces en werkafspraken 2016 toezicht WMO Gemeenten 1 - GGD West-Brabant Calamiteiten & Signaal gestuurd & Proactief Definitieve versie 190516 1 Gemeenten: Aalburg, Bergen op Zoom, Drimmelen, Etten-Leur,

Nadere informatie

Aanstelling toezichthoudend ambtenaar Wmo en preventieve jeugdhulp

Aanstelling toezichthoudend ambtenaar Wmo en preventieve jeugdhulp Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Aanstelling toezichthoudend ambtenaar Wmo en preventieve jeugdhulp Programma / Programmanummer Veiligheid / 1012 en Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder H.M.F. Bruls

Nadere informatie

Calamiteitenplan jeugdhulp gemeente Coevorden

Calamiteitenplan jeugdhulp gemeente Coevorden Calamiteitenplan jeugdhulp gemeente Coevorden versie 2 dd. 12/12/2014 1. Inleiding Met de transitie jeugdzorg komen calamiteiten rond de hulp en zorg voor de jeugd veel nadrukkelijker op de lokale (politiek

Nadere informatie

LEIDRAAD CALAMITEITEN EN GEWELDSINCIDENTEN WMO

LEIDRAAD CALAMITEITEN EN GEWELDSINCIDENTEN WMO LEIDRAAD CALAMITEITEN EN GEWELDSINCIDENTEN WMO Beschrijving van het proces dat start na een melding van een calamiteit en/of geweldsincident in het kader van de WMO 2015 voor de gemeenten Dronten Lelystad

Nadere informatie

Afsprakenkader. Stelselwijziging Jeugd. Factsheet

Afsprakenkader. Stelselwijziging Jeugd. Factsheet Stelselwijziging Jeugd Factsheet Afsprakenkader afstemming gemeenten en rijksinspecties over de uitvoering van het landelijk toezicht in het jeugddomein 2 Stelselwijziging Jeugd 1. Uitgangspunten a. Deze

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol jeugd Noord-Limburg

Calamiteitenprotocol jeugd Noord-Limburg Calamiteitenprotocol jeugd Noord-Limburg Datum: 8 december 2014 Inleiding Met de nieuwe taken die overkomen vanuit de jeugdzorg komen calamiteiten, crisis en incidenten rond de hulp en zorg voor de jeugd

Nadere informatie

Memo. : de leden van de raad. Doorkiesnummer : (0343) Datum : : Calamiteitenprotocol sociaal domein. Geachte leden van de raad,

Memo. : de leden van de raad. Doorkiesnummer : (0343) Datum : : Calamiteitenprotocol sociaal domein. Geachte leden van de raad, Memo Aan : de leden van de raad Van : G.F. Naafs, H. Veldhuizen, J.A. Nijhof Doorkiesnummer : (0343) 56 56 13 Datum : 25-8-2015 Afschriften : M.Simons, A. Czyzewski Betreft : Calamiteitenprotocol sociaal

Nadere informatie

Richtlijn calamiteiten en incidenten in het sociale domein in de regio Westerkwartier. Conceptversie 13 april 2016

Richtlijn calamiteiten en incidenten in het sociale domein in de regio Westerkwartier. Conceptversie 13 april 2016 Richtlijn calamiteiten en incidenten in het sociale domein in de regio Westerkwartier Conceptversie 13 april 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 Waarom een Richtlijn calamiteiten en incidenten sociaal domein?

Nadere informatie

Toezicht op de Wmo In de praktijk

Toezicht op de Wmo In de praktijk Toezicht op de Wmo In de praktijk Door middel van drie typen toezicht geeft de toezichthouder Wmo uitvoering aan haar taken, te weten: Kwaliteitstoezicht Deze vorm van toezicht is proactief en richt zich

Nadere informatie

Regionaal GGD Protocol Meldingen Calamiteiten Wmo Versie 5.0 d.d. 15 september 2015

Regionaal GGD Protocol Meldingen Calamiteiten Wmo Versie 5.0 d.d. 15 september 2015 Regionaal GGD Protocol Meldingen Calamiteiten Wmo Versie 5.0 d.d. 15 september 2015 Inleiding Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het toezicht op de uitvoering van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Calamiteitenplan jeugdhulp De Wolden. Waar veiligheid en zorg elkaar raken

Calamiteitenplan jeugdhulp De Wolden. Waar veiligheid en zorg elkaar raken Calamiteitenplan jeugdhulp De Wolden Waar veiligheid en zorg elkaar raken December 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding pagina 2 2. Handhaving Openbare Orde en Veiligheid pagina 3 2.1 Bestrijding calamiteit/

Nadere informatie

Protocol calamiteiten binnen de jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning Gemeente Enschede

Protocol calamiteiten binnen de jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning Gemeente Enschede Protocol calamiteiten binnen de jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning Gemeente Enschede Inleiding Calamiteiten in de jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning zullen zich blijven voordoen. De ene

Nadere informatie

Protocol onderzoek calamiteiten en meldingen van geweld Wmo

Protocol onderzoek calamiteiten en meldingen van geweld Wmo Protocol onderzoek calamiteiten en meldingen van geweld Wmo Inhoud Inleiding... 1 1 Melden van calamiteiten... 2 2 Onderzoek... 4 3 Rapportage... 7 Overige bepalingen... 7 Bijlage 1: Definities... 8 Bijlage

Nadere informatie

SOCIAAL CALAMITEITEN PROTOCOL (SCP)

SOCIAAL CALAMITEITEN PROTOCOL (SCP) SOCIAAL CALAMITEITEN PROTOCOL (SCP) GEMEENTE DRONTEN OKTOBER 2015 INLEIDING Sinds 1 januari 2015 zijn de jeugdzorg, zorg voor ouderen en mensen met chronisch psychische of psychosociale problemen en de

Nadere informatie

Toezicht WMO. November 2015 AB 15 038

Toezicht WMO. November 2015 AB 15 038 Toezicht WMO November 2015 AB 15 038 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Visie en uitgangspunten 3 3. Voorstel 4 3.1. Eén wijze van toezicht houden 4 3.2. Kwaliteitstoezicht 4 3.3. Calamiteitentoezicht 5

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol Jeugdhulp Meppel Februari 2015

Calamiteitenprotocol Jeugdhulp Meppel Februari 2015 Calamiteitenprotocol Jeugdhulp Meppel Februari 2015 1. Inleiding Dit calamiteitenprotocol heeft als doel: een handvat bieden voor bestuur en interne organisatie bij calamiteiten. In dit protocol wordt

Nadere informatie

PROTOCOL MELDINGEN CALAMITEITEN EN GEWELD

PROTOCOL MELDINGEN CALAMITEITEN EN GEWELD PROTOCOL MELDINGEN CALAMITEITEN EN GEWELD In artikel 3.4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) is geregeld dat aanbieders bij de toezichthoudende ambtenaar onverwijld melding moeten

Nadere informatie

Concept Verordening jeugdhulp gemeente Velsen 2015

Concept Verordening jeugdhulp gemeente Velsen 2015 Concept Verordening jeugdhulp gemeente Velsen 2015 De raad van de gemeente Velsen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2014 met nummer..; gelet op de artikelen 2.9,

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR. 21 juli 2015. Zorg en Welzijn. Informatie voor de raad (voor kennisgeving)

Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR. 21 juli 2015. Zorg en Welzijn. Informatie voor de raad (voor kennisgeving) Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR onderwerp Toezichthoudend ambtenaar Wmo team SLSTA RIB nummer 2015 105 collegevergadering d.d. programma portefeuillehouder 21 juli 2015 Zorg en Welzijn R. Testroote

Nadere informatie

Factsheet Rol van gemeenten en inspecties in het kader van toezicht

Factsheet Rol van gemeenten en inspecties in het kader van toezicht Factsheet Rol van gemeenten en inspecties in het kader van toezicht Ter voorbereiding op de Cursus crisismanagement tijdens de tweedaagse van de subcommissie Jeugd op 29 oktober 2014 geven we hier een

Nadere informatie

Leidraad Meldingen Jeugd. Utrecht, oktober 2015

Leidraad Meldingen Jeugd. Utrecht, oktober 2015 Leidraad Meldingen Jeugd Utrecht, oktober 2015 Inhoudsopgave Voorwoord Leidraad Meldingen Jeugd Toelichting 2 Voorwoord De Leidraad die voor u ligt vervangt de Leidraad Melden van calamiteiten van de Inspectie

Nadere informatie

Aanwijzing toezichthouders Wmo 2015

Aanwijzing toezichthouders Wmo 2015 Openbaar Onderwerp Aanwijzing toezichthouders Wmo 2015 Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Met ingang van 1 januari 2015 zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor de inspectie

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 34 238 Wijziging van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met het wettelijk regelen van kwaliteitseisen

Nadere informatie

verplichting van gemeenten om toezicht te houden op de uitvoering van de Wmo. Daarnaast is het nodig om duidelijke afspraken te maken hoe om te

verplichting van gemeenten om toezicht te houden op de uitvoering van de Wmo. Daarnaast is het nodig om duidelijke afspraken te maken hoe om te Geachte leden van de raad, Inleiding Op 29 september 2015 heeft het college het 'Protocol toezicht en calamiteiten binnen de jeugdhulp en Wmo' vastgesteld. Dit protocol is opgesteld in A2-verband. De aanleiding

Nadere informatie

Handreiking voor colleges B&W bij calamiteiten, incidenten en crisissituaties

Handreiking voor colleges B&W bij calamiteiten, incidenten en crisissituaties Handreiking voor colleges B&W bij calamiteiten, incidenten en crisissituaties Inleiding Op 1 januari 2015 is de Jeugdwet in werking getreden. We zijn sindsdien als gemeenten verantwoordelijk voor de Jeugdhulp.

Nadere informatie

Meldprotocol WMO calamiteit, misbruik of geweld GGD Zuid Limburg WMO toezicht

Meldprotocol WMO calamiteit, misbruik of geweld GGD Zuid Limburg WMO toezicht Meldprotocol WMO calamiteit, misbruik of geweld GGD Zuid Limburg WMO toezicht In het kader van de nieuwe taken van de WMO moet het toezicht opnieuw worden ingericht. Per 1 januari 2015 zijn gemeenten bestuurlijk

Nadere informatie

Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis

Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis Utrecht, juli 2016 Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie

Nadere informatie

Verbeterplan naar aanleiding van rapport Inspectie Jeugdzorg Veilig Thuis Noord en Oost Gelderland (NOG) JANUARI 2016 Update 1 maart 2016

Verbeterplan naar aanleiding van rapport Inspectie Jeugdzorg Veilig Thuis Noord en Oost Gelderland (NOG) JANUARI 2016 Update 1 maart 2016 Verbeterplan naar aanleiding van rapport Inspectie Jeugdzorg Noord en Oost Gelderland (NOG) JANUARI 2016 Update 1 maart 2016 1 Inleiding In december 2015 hebben de Inspecties Jeugdzorg (IJZ) en Gezondheidszorg

Nadere informatie

Toetsingskader Voorkomen seksueel grensoverschrijdend gedrag

Toetsingskader Voorkomen seksueel grensoverschrijdend gedrag Toetsingskader Voorkomen seksueel grensoverschrijdend Utrecht, maart 2014 Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie

Nadere informatie

Samenvatting Deze nadere regels bevatten een nadere uitwerking van de verordening jeugdhulp Hof van Twente 2015.

Samenvatting Deze nadere regels bevatten een nadere uitwerking van de verordening jeugdhulp Hof van Twente 2015. Nadere regels jeugdhulp Hof van Twente 2015 Samenvatting Deze nadere regels bevatten een nadere uitwerking van de verordening jeugdhulp Hof van Twente 2015. Burgemeester en wethouders van Hof van Twente;

Nadere informatie

Aanvulling PGA voor Problematische Jeugdgroepen versie update AVG, tekst mr. Lydia Janssen

Aanvulling PGA voor Problematische Jeugdgroepen versie update AVG, tekst mr. Lydia Janssen Een gezamenlijk besluit Aanvulling Privacyreglement Lokale Persoonsgerichte aanpak Midden-Nederland in verband met de integrale aanpak van problematisch groepsgedrag. Aanleiding voor deze aanvulling Kenmerkend

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk van..

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk van.. RAADSBESLUIT Onderwerp: Verordening Jeugdhulp Winterswijk De raad van de gemeente Winterswijk; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk van.. gelet

Nadere informatie

Woordvoering bij een calamiteit

Woordvoering bij een calamiteit Gemeente Haarlem Retouradres Postbus 511, 2003PB Haariem Aan de gemeenteraad Haarlem I I Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer E-mail Bijlage(n) Onderwerp 16 december 2014 STZ//2014/471587 G.M.

Nadere informatie

Kwaliteit en Rechtmatigheid in de Wmo 2015 en Jeugdwet. De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

Kwaliteit en Rechtmatigheid in de Wmo 2015 en Jeugdwet. De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Kwaliteit en Rechtmatigheid in de Wmo 2015 en Jeugdwet Steller M. Gabry De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 70 73 Bijlage(n) - Ons kenmerk 5418938 Datum

Nadere informatie

Opschalingsmodel zorg en veiligheid bij crises en calamiteiten Versie 15 april 2015

Opschalingsmodel zorg en veiligheid bij crises en calamiteiten Versie 15 april 2015 Opschalingsmodel zorg en veiligheid bij crises en calamiteiten Versie 15 april 2015 Inleiding Met de transformatie van de zorg voor jeugd en de AWBZ, hebben we opnieuw de zorgstructuur ingericht. Samen

Nadere informatie

Verbeterplan naar aanleiding van rapport Inspectie Jeugdzorg. Veilig Thuis. Noord en Oost Gelderland (NOG) JANUARI 2016

Verbeterplan naar aanleiding van rapport Inspectie Jeugdzorg. Veilig Thuis. Noord en Oost Gelderland (NOG) JANUARI 2016 Verbeterplan naar aanleiding van rapport Inspectie Jeugdzorg Noord en Oost Gelderland (NOG) JANUARI 2016 1 Inleiding In december 2015 hebben de Inspecties Jeugdzorg (IJZ) en Gezondheidszorg (IGZ) onderzoek

Nadere informatie

gelet op de artikelen 2.9, 2.10, 2.12 lid 2, vierde lid, en 12.4 lid 2 van de Jeugdwet en artikel 149 en 156 van de Gemeentewet;

gelet op de artikelen 2.9, 2.10, 2.12 lid 2, vierde lid, en 12.4 lid 2 van de Jeugdwet en artikel 149 en 156 van de Gemeentewet; Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 30 september 2014; gelet op de artikelen 2.9, 2.10, 2.12 lid 2, 8.1.1 vierde lid, en 12.4 lid 2 van de Jeugdwet en

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Kwaliteit

Hoofdstuk 4. Kwaliteit Fawzi Salih van K2 Brabants Kenniscentrum Jeugd heeft voor u een eerste screening gemaakt van hoofdstuk 4. Het resultaat van de screening is terug te vinden op de volgende pagina s. De samenvatting per

Nadere informatie

Communicatieprotocol Peelregio bij Calamiteiten Jeugd en Wmo

Communicatieprotocol Peelregio bij Calamiteiten Jeugd en Wmo Communicatieprotocol Peelregio bij Calamiteiten Jeugd en Wmo Maart 2015 1 1. Inleiding en achtergrond Met decentralisaties Jeugd en Wmo komen calamiteiten rond de zorg veel nadrukkelijker op de lokale

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team : Welzijn Samenwerkingsprotocol Raad voor de Kinderbescherming - gemeenten Afdelingshoofd Auteur : Bremmers, P.H.M. : Broek, N.M.C.A. Datum vergadering

Nadere informatie

T oetsingskader voor toezicht naar Veilig Thuis in 2015

T oetsingskader voor toezicht naar Veilig Thuis in 2015 T oetsingskader voor toezicht naar Veilig Thuis in 2015 Utrecht, juni 2015 Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie

Nadere informatie

Mandaat-volmacht-machtigingsbesluit Crisisdienst 2017

Mandaat-volmacht-machtigingsbesluit Crisisdienst 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hilversum. Nr. 185111 27 december 2016 Mandaat-volmacht-machtigingsbesluit Crisisdienst 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum

Nadere informatie

Verordening jeugdhulp Utrecht 2015

Verordening jeugdhulp Utrecht 2015 Verordening jeugdhulp Utrecht 2015 De raad van de gemeente Utrecht; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 september 2014, nummer 14.059572; gelet op de artikelen 2.9,

Nadere informatie

De eerste contouren van de Wmo 2015

De eerste contouren van de Wmo 2015 De eerste contouren van de Wmo 2015 Het concept van de Wmo 2015 is er nu. In deze tekst zijn de gevolgen van de verschillende decentralisaties verwerkt. Concreet gaat het hierbij om de decentralisatie

Nadere informatie

Procedure. Sociaal Calamiteitenplan. Maatschappelijke Onrust. Gemeente Rheden. Versie: 30 april 2015. Vastgesteld door burgemeester d.d.

Procedure. Sociaal Calamiteitenplan. Maatschappelijke Onrust. Gemeente Rheden. Versie: 30 april 2015. Vastgesteld door burgemeester d.d. Procedure Sociaal Calamiteitenplan Maatschappelijke Onrust Gemeente Rheden Versie: 30 april 2015 Status: Concept Opgesteld door: P.M.M. van den Berg Vastgesteld door burgemeester d.d.: LOGO_ZWART_WIT_GROOT

Nadere informatie

iiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiii D 14.007228

iiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiii D 14.007228 COLLEGEBESLUIT iiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiii D 14.007228 Burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland; heeft het voorstel van Welzijn van 16 december 2014 gelezen, en; gelet op de artikelen 4.1.8.

Nadere informatie

Verordening uitvoering Jeugdwet gemeente Oldenzaal 2015

Verordening uitvoering Jeugdwet gemeente Oldenzaal 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oldenzaal. Nr. 61483 31 oktober 2014 Verordening uitvoering Jeugdwet gemeente Oldenzaal 2015 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 3 Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Startnotitie Ontwikkeltafel Kwaliteit 1

Startnotitie Ontwikkeltafel Kwaliteit 1 Startnotitie Ontwikkeltafel Kwaliteit 1 tbv de bijeenkomst op 10 april 2015 1 Inleiding In 2014 is in verschillende ontwikkeltafels het inkoopbeleid, inclusief de DVO-2015 ontwikkeld. In deze ontwikkeltafels

Nadere informatie

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bewerkersovereenkomst van de gemeente Scherpenzeel met Veilig Thuis

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bewerkersovereenkomst van de gemeente Scherpenzeel met Veilig Thuis Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bewerkersovereenkomst van de gemeente Scherpenzeel met Veilig Thuis De ondergetekenden: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Scherpenzeel, te

Nadere informatie

Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet. hoorn.nl

Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet. hoorn.nl Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet hoorn.nl Wmo Partici patiewet Jeugdwet gemeente Aanleiding Jeugdwet huidige stelsel versnipperd samenwerking rond gezinnen schiet tekort druk op gespecialiseerde

Nadere informatie

ECSD/U201402069 Lbr. 14/085

ECSD/U201402069 Lbr. 14/085 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief beleidsinformatie jeugd / gedwongen kader uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201402069 Lbr. 14/085 bijlage(n)

Nadere informatie

RAADSBESLUIT: BESLUIT:

RAADSBESLUIT: BESLUIT: RAADSBESLUIT: De raad van de gemeente Leiden: Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders (raadsvoorstel 14.0091 van 2014), mede gezien het advies van de commissie gelet op de artikelen 2.2, 2.9,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord / V. Afkortingenlijst / XIII. Deel I Inleiding op het nieuwe jeugdstelsel / 1

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord / V. Afkortingenlijst / XIII. Deel I Inleiding op het nieuwe jeugdstelsel / 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Afkortingenlijst / XIII Deel I Inleiding op het nieuwe jeugdstelsel / 1 1 Van Wet op de jeugdzorg naar Jeugdwet / 3 1.1 Wet op de jeugdzorg en de evaluatie / 3 1.2 Stelselwijziging

Nadere informatie

KWALITEITS TOEZICHT Wmo Noordoost-Oost Brabant

KWALITEITS TOEZICHT Wmo Noordoost-Oost Brabant KWALITEITS TOEZICHT Wmo Noordoost-Oost Brabant Informatie uitvoering Wmo toezicht Inhoud Uitvoering Toezicht op kwaliteit van de Wmo Verantwoordelijkheid, kwaliteit en toezicht Uitvoering en samenwerking

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 april 2016;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 april 2016; VERORDENING JEUGDHULP GEMEENTE BEESEL De raad van de gemeente Beesel, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 april 2016; gelet op de artikelen 2.9, 2.10, 2.12 en 8.1.1

Nadere informatie

Calamiteitenplan jeugdhulp Borger-Odoorn. Waar veiligheid en zorg elkaar raken

Calamiteitenplan jeugdhulp Borger-Odoorn. Waar veiligheid en zorg elkaar raken Calamiteitenplan jeugdhulp Borger-Odoorn Waar veiligheid en zorg elkaar raken November 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding pagina 2 2. Handhaving Openbare Orde en Veiligheid pagina 3 2.1 Bestrijding calamiteit/

Nadere informatie

NOTITIE MOGELIJKHEDEN VOOR EEN FRIESE GEMEENTELIJKE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN WMO TOEZICHT. Werkgroep Provinciaal Toezicht

NOTITIE MOGELIJKHEDEN VOOR EEN FRIESE GEMEENTELIJKE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN WMO TOEZICHT. Werkgroep Provinciaal Toezicht NOTITIE MOGELIJKHEDEN VOOR EEN FRIESE GEMEENTELIJKE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN WMO TOEZICHT Werkgroep Provinciaal Toezicht Inhoud Inleiding... 3 Aanleiding... 3 Verschil toezicht op rechtmatigheid

Nadere informatie

Nadere regels jeugdhulp gemeente Voorschoten Definitieve versie

Nadere regels jeugdhulp gemeente Voorschoten Definitieve versie Nadere regels jeugdhulp gemeente Voorschoten 2015 Definitieve versie Inhoudsopgave Nadere regels jeugdhulp gemeente Voorschoten 2015... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Vormen van jeugdhulp...

Nadere informatie

Afdelingshoofd Publiekszaken met de bevoegdheid tot het verlenen van ondermachtiging

Afdelingshoofd Publiekszaken met de bevoegdheid tot het verlenen van ondermachtiging Taken van het college op grond van de Wmo 2015 Volgnr. Omschrijving bevoegdheden Gebaseerd op Bevoegd orgaan 1. Schriftelijk bevestigen van de college ontvangst van de melding en Art. 2.2 cliënt informeren

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 september 2014;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 september 2014; Raadsbesluit Onderwerp: VERORDENING JEUGDHULP Montferland De raad van de gemeente Montferland gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 september 2014; gelet op de artikelen

Nadere informatie

Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Week: 45 Datum: nr. 12

Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Week: 45 Datum: nr. 12 Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Week: 45 Datum: 3-11-2014 nr. 12 Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 25 september 2014 heeft besloten

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

Was wordt overzicht van het Besluit maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp gemeente Bunnik 2015

Was wordt overzicht van het Besluit maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp gemeente Bunnik 2015 Was wordt overzicht van het Besluit maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp gemeente Bunnik 2015 Deze tabel maakt inzichtelijk hoe is omgegaan met de artikelen uit het Besluit maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Wmo-toezicht Jaarverslag

Wmo-toezicht Jaarverslag Wmo-toezicht 2015 Jaarverslag De basis is gelegd! Sinds 1 januari 2015 is GGD Gelderland- Zuid verantwoordelijk voor het toezicht op maatschappelijke voorzieningen in de regio Gelderland Zuid. Deze taak

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 september 2014;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 september 2014; CVDR Officiële uitgave van Montferland. Nr. CVDR343168_1 17 oktober 2017 Verordening Jeugdhulp Montferland 2015 De raad van de gemeente Montferland gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

Model Programma van Eisen AMHK

Model Programma van Eisen AMHK Model Programma van Eisen AMHK Inleiding Een programma van eisen is noodzakelijk voor het geven van een opdracht aan één of meer organisaties of personen om een AMHK in te richten. Een programma van eisen

Nadere informatie

VERORDENING JEUGDHULP GEMEENTE VEGHEL 2015

VERORDENING JEUGDHULP GEMEENTE VEGHEL 2015 VERORDENING JEUGDHULP GEMEENTE VEGHEL 2015 De raad van de gemeente Veghel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 september 2014; gelet op de artikelen 2.9, 2.10, 2.12

Nadere informatie

- andere voorziening: voorziening op het gebied van zorg, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning of werk en inkomen, niet vallend onder de wet;

- andere voorziening: voorziening op het gebied van zorg, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning of werk en inkomen, niet vallend onder de wet; No. De raad van de gemeente Dronten, Gelezen het voorstel van het college van 26 augustus 2014, No. ; Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen

Nadere informatie