Evaluatieverslag oefening opvang en verzorgen 19 november 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evaluatieverslag oefening opvang en verzorgen 19 november 2007"

Transcriptie

1 Evaluatieverslag oefening opvang en verzorgen 19 november 2007 Inleiding In november 2007 heeft de gemeente Heusden de eerste praktijkoefening voor het proces opvang en verzorgen gehouden. Het proces opvang en verzorgen is één van de elf rampbestrijdingsprocessen uit het rampenplan waar de gemeente verantwoordelijk voor is. De regio Brabant-Noord kent 5 districten. Elk district is door de regio gevraagd een oefening opvang en verzorgen op te zetten. De gemeente Heusden heeft de oefening voor district 1 (Heusden en 's-hertogenbosch) opgezet. Doel van de oefening was het in de praktijk toe passen van de toebedeelde taken, leren inrichten en organiseren van een opvangcentrum en het afstemmen met andere betrokken organisaties zoals het Rode Kruis. Ook het proces registratie van slachtoffers oefende mee aan de hand van het nieuwe regionale registratieproces. De algemene conclusie is dat de oefening geslaagd is. Alle deelnemers zijn het er over eens dat het in de praktijk oefenen van het deelplan bijdraagt aan de verduidelijking en verfijning van het proces. De oefening is bedoeld om er van te leren. Naar aanleiding van de oefening zijn een aantal leerpunten en aanbevelingen opgesteld. Deze zijn verwerkt in dit evaluatieverslag. 1. Voorbereiding oefening Ter voorbereiding op de oefening opvang en verzorgen hebben er een aantal activiteiten plaatsgevonden. Deze activiteiten worden hier kort weergeven. In juni werd bekend dat de regio Brabant-Noord van de provincie subsidie had ontvangen om per district een procesoefening opvang en verzorgen op te zetten. Vanuit de regio werd het verzoek bij de gemeenten neergelegd om per district één gemeente aan te wijzen om de oefening te organiseren. De gemeente Heusden heeft de oefening voor district 1 georganiseerd waaraan ook de gemeente 's-hertogenbosch heeft deelgenomen. 1.1 Projectgroep oefening O&V Vanaf juni is de AOV (ambtenaar rampenbestrijding) de organisatorische voorbereidingen gestart. In september is de projectgroep bestaande uit Jolanda Verbiesen (verantwoordelijk teammanager), Anke van Eijken (1 ste vervanger teammanager), Ben Vermeulen en Janneke Lamers (voorzitter) van start gegaan met de voorbereidingen. 1.2 Voorlichtingsbijeenkomst proces opvang en verzorgen Ter voorbereiding op de oefening is er begin oktober een voorlichtingsbijeenkomst geweest onder leiding van het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV, tevens oefenleider). Er werd deze ochtend gesproken over wat het proces nu inhoudt, wat de verschillende rollen binnen het proces zijn en wat er nu te verwachten is van de oefening. Alle medewerkers betrokken bij het proces waren uitgenodigd. Hoewel er een aantal afmeldingen waren was de opkomst goed. Tijdens deze voorlichting bleek dat voor een groot aantal mensen hun daadwerkelijke functie in het proces niet duidelijk was. Naar aanleiding van deze voorlichtingsbijeenkomst hebben er enkele personele wisselingen in het proces plaatsgevonden. 1.3 Themabijeenkomst oefening en verzorgen In de themabijeenkomst is in aanwezigheid van alle medewerkers betrokken bij het proces opvang en verzorgen, de verantwoordelijk teammanager voor het proces registratie van slachtoffers (Crib) en de medewerkers van de gemeente 's-hertogenbosch stil gestaan bij de oefening zelf. Hier is uitleg gegeven over het doel van de oefening en wat er van de medewerkers verwacht wordt. Door een aantal medewerkers wordt de themabijeenkomst als overbodig ervaren. Zij geven aan dat tijdens de voorlichtingsbijeenkomst dezelfde onderwerpen aan bod zijn geweest als tijdens de themabijeenkomst.

2 2. Oefenfuncties/doelstellingen Deze oefening was de eerste oefening opvang en verzorgen in de gemeente Heusden. Mede gezien dit feit, en het feit dat er binnen het proces en het gemeentelijke draaiboek de nodige ontwikkelingen zijn is er voor gekozen om aan deze oefening de functie oriënteren en leren toe te kennen. Het betrof een districtelijke oefening waaraan ook de gemeente 's-hertogenbosch heeft deelgenomen. In deze oefening is voornamelijk gefocust op het laten ervaren van de gang van zaken in het opvangcentrum en actiecentrum, om zo het bewustzijn van de werkwijze en procedures in het proces te vergroten en de taken van de verschillende functionarissen specifiek te beoefenen. 2.1 Algemene doelstellingen Het voornaamste doel van de oefening was het kunnen organiseren van een opvangcentrum en het communiceren van het opvangcentrum met het actiecentrum en samenwerken met het Rode Kruis. Meer concreet kunnen de algemene doelen als volgt worden geformuleerd: - het leren inrichten van een opvangcentrum; - het leren van de specifieke functies beschreven in het draaiboek opvang en verzorging uit het gemeentelijke rampenplan; - Het organiseren en uitvoeren van de taken binnen een opvangcentrum; - Het organiseren en uitvoeren van taken binnen het actiecentrum; - Het op een effectieve wijze kunnen communiceren vanuit het opvangcentrum naar het actiecentrum en vanuit het actiecentrum naar het opvangcentrum; - Het kunnen coördineren van de inzet van de bijstandsgroep van het Rode Kruis. - Het leren omgaan met het nieuwe CRIB-registratie programma en formulieren. 2.2 Specifieke doelstellingen De specifieke oefendoelen worden hierna voor de diverse functie(groepen) beschreven: Hoofd opvangcentrum: - het leiding kunnen geven en coördineren van de inrichting van een opvangcentrum; - het leiding kunnen geven en coördineren van de taken die in een opvangcentrum moeten worden uitgevoerd; - het leiding kunnen geven en coördineren van de communicatie tussen actiecentrum en opvangcentrum; - het kunnen afstemmen van taken met andere diensten; - het kunnen voorzien in goede communicatie / informatieafstemming met andere diensten. Medewerkers opvangcentrum: - het in opdracht en onder leiding van het hoofd opvangcentrum inrichten van het opvangcentrum; - het in opdracht en onder leiding van de coördinator (hoofd) opvangcentrum uitvoeren van administratieve, verzorgende en coördinerende taken in het opvangcentrum; - (waar nodig) samen kunnen werken met andere diensten. Hoofd actiecentrum: - het leiding kunnen geven en coördineren van alle activiteiten in het actiecentrum; - het overzicht kunnen houden en zonodig bijsturen van de gang van zaken in het opvangcentrum; - het kunnen overleggen en maken van afspraken met derden die in de opvang participeren. Medewerkers actiecentrum: - het in opdracht en onder leiding van het hoofd actiecentrum inrichten van het actiecentrum; - het in opdracht en onder leiding van het hoofd actiecentrum uitvoeren van administratieve en coördinerende taken in het actiecentrum; - (waar nodig) samen kunnen werken met andere diensten. Medewerkers CRIB: - Het op een efficiënte wijze om kunnen gaan met het CRIB-registratie programma. - Het kunnen overleggen en maken van afspraken met het Hoofd opvangcentrum over het aanleveren van formulieren en de voortgangscontrole bij vertrek van gedupeerden. De doelstellingen voor de verzorgingsgroep van het Rode Kruis en de PSHOR zijn niet beschreven omdat zij ieder een eigen proces en doelstellingen kennen.

3 Kanttekening: deze oefening is aangekondigd bij alle betrokken. Er was daarom, geen sprake van alarmering en opkomst conform de werkelijkheid. Ook was er, in het belang van de voortgang van de oefening, gelegenheid gegeven voorbereidingen te treffen in het opvangcentrum, actiecentrum enz. waardoor er niet echt sprake was van inrichten van locaties. 2.3 Deelnemers oefening Aan de oefening hebben in totaal ± 130 mensen deelgenomen. Deze zijn onderverdeeld in: oefenstaf : 7 personen (inclusief 3 personen in de responscel) bemensing actiecentrum: 5 personen (inclusief 1 medewerker Rode Kruis) bemensing opvangcentrum: 10 personen (afwisselend en inclusief medewerkers 's-hertogenbosch) bemensing Crib: 5 personen bemensing Sporthal: 5 personen bemensing door rode kruis: ± 20 personen verzorgingsgroep PSHOR: ± 20 personen (inclusief 5 personen oefenleiding) gedupeerden: 50 personen en 10 personen van een toneelvereniging De daadwerkelijke opvang was 1,5 uur. De groep gedupeerden bestond uit een vijftigtal vrijwilligers van de sportvereniging Basketballclub Vlijmscherp en de EHBO Vereneging Drunen. Tevens was er door de brandweer Brabant-Noord een groep van ± 10 toneelspelers ingehuurd om tegenspel te kunnen bieden aan de verzorgingsgroep van de PSHOR. 3. Wijze van evalueren Na afloop van de oefening heeft er zowel een mondelinge als een schriftelijke evaluatie plaatsgevonden. 3.1 Mondeling Na afloop van de oefening is deze mondeling nabesproken onder leiding van de oefenleider. In het eerste deel vond er een gezamenlijke evaluatie plaats (deelnemers en gedupeerden). Het tweede deel van de evaluatie vond plaats tussen de deelnemers van de betrokken diensten. De AOV'er heeft een verslag gemaakt van deze mondelinge evaluatie. 3.2 Schriftelijk Aan de hand van een vooraf opgestelde vragenlijst (zie bijlage 1) hebben de deelnemers hun reactie naar aanleiding van de oefening weergegeven. Deze vragenlijst is verspreid onder de oefenleiding van het Rode Kruis, PSHOR, brandweer Brabant-Noord en het NIFV. De deelnemers van de gemeente Heusden, 's-hertogenbosch en de responscel hebben persoonlijk het evaluatieformulier ontvangen. De AOV heeft aan de hand van de ingeleverde vragenlijsten een totaaloverzicht van de schriftelijke evaluatie gemaakt. De AOV'er heeft schriftelijk contact gehad met de organisaties die de gedupeerden hebben geleverd. Deze evaluaties zijn ook meegenomen in dit verslag. 3.3 Evaluatieverslag Aan de hand van de mondelinge nabespreking, het totaaloverzicht van de schriftelijke evaluatie en de eigen heeft de AOV'er een evaluatieverslag met conclusies en aanbevelingen opgesteld. Het hoofd actiecentrum en de uitvoeringsverantwoordelijk teammanager zijn in de gelegenheid gesteld hun reactie te geven op het evaluatieverslag. Deze reactie wordt waar mogelijk verwerkt in het rapport. Dit evaluatieverslag zal ter kennisname worden voorgelegd aan het college van B&W en aan de veiligheidsregio Brabant-Noord (Christel Verschuren) met als doel de evaluaties van alle oefeningen die gehouden zijn in de regio te bundelen om zo te bekijken op welke punten de draaiboeken verbeterd kunnen worden.

4 4. Evaluatie doelstellingen 4.1 Doelstellingen In deze paragraaf wordt kort aangegeven of de vooraf opgestelde doelstellingen zijn behaald. Hierbij worden zowel de algemene doelstellingen als de doelstellingen per team of sleutelfunctionaris behandelt Algemene doelstellingen Het voornaamste doel van de oefening was het kunnen organiseren van een opvangcentrum en het communiceren van het opvangcentrum met het actiecentrum en samenwerken met het Rode Kruis. Geconcludeerd kan worden dat deze doelstelling is behaald. Het team opvangcentrum heeft onder leiding van het hoofd opvangcentrum de sporthal ingericht en ook gedurende de oefening de opvang coördineert. Dit zelfde geldt voor het actiecentrum. Het actiecentrum was gedurende de oefening gepositioneerd in het gemeentehuis zoals in de werkelijkheid ook zou gebeuren. De communicatie tussen opvangcentrum en actiecentrum is daadwerkelijk beoefend. De samenwerking en afstemming met het Rode Kruis is geoefend zoals dit ook in werkelijkheid zou plaatsvinden Opvangcentrum Hoofd opvangcentrum Het hoofd opvangcentrum heeft leiding gegeven aan het voorbereiden en inrichten van de sporthal ten behoeve van de opvang. De taken die uitgevoerd dienen te worden binnen de opvang zijn onder leiding van het hoofd uitgevoerd door medewerkers van de regiehoek. Daartoe is door het hoofd afstemming gezocht met de medewerkers van de sporthal, het Rode Kruis en de PSHOR. De communicatie richting de gedupeerden, eigen medewerkers en betrokken organisaties is een aandachtspunt. Omdat het proces voorlichting niet mee oefende is deze doelstelling niet volledig gerealiseerd. Medewerkers opvangcentrum De medewerkers hebben actief deelgenomen aan het inrichten van het opvangcentrum. De opdrachten zoals beschreven in het draaiboek en afkomstig van het hoofd zijn uitgevoerd door de regiehoek. Daartoe is contact gelegd met het actiecentrum en zijn daar ook de vragen uitgezet Actiecentrum Hoofdactiecentrum Het hoofd actiecentrum heeft de door het team uit te voeren activiteiten gecoördineerd. Daarbij is vooral onderscheid gemaakt tussen inkomende en uitgaande berichten en opdrachten. Het hoofd actiecentrum heeft daarbij gebruik gemaakt van een prioritering in te regelen voorzieningen richting opvangcentrum. Het hoofd actiecentrum heeft daarbij contact onderhouden met het hoofd opvangcentrum. Medewerkers actiecentrum De medewerkers zijn actief betrokken bij het inrichten van het actiecentrum. Gedurende de oefening hebben zij administratieve werkzaamheden verricht. Er zijn niet daadwerkelijk bedrijven benadert om voorzieningen te leveren. Dit is gesimuleerd door aan te geven welke bedrijven uit het deelplan geraadpleegd zouden worden. Gedurende de oefening was er continue afstemming tussen het opvangcentrum en actiecentrum doormiddel van een open telefoonverbinding Crib Het team Crib heeft geoefend met het nieuwe registratieprogramma Crib. Daarbij zijn ook de nieuwe registratieformulieren gehanteerd. De gegevens zijn verwerkt in het programma. Er heeft daadwerkelijk afstemming plaatsgevonden met het hoofd opvang en het Rode Kruis over de in te vullen gegevens en het doormelden van vertrekkende personen. 5. Leerpunten/opmerkingen oefening opvang en verzorgen De volgende opmerkingen, aandachtspunten en aanbevelingen zijn uit de evaluatie aan de orde gekomen: 5.1 Het opvangcentrum

5 De informatievoorziening in de opvanglocatie is cruciaal maar heel lastig. Als hoofd opvangcentrum ben je heel afhankelijk van de informatie en het samenspel met het Rode Kruis. Het was te druk bij de regiehoek doordat de mensen zich daar af kwamen melden: Aanbeveling: een aparte afmeldhoek creëren die los staat van de regiehoek. Het is heel lastig bij te houden welke mensen vertrekken of opnieuw binnen komen in het opvangcentrum. Aanbeveling: Onderzoeken of het mogelijk is om mensen op een andere manier te registreren bijvoorbeeld door middel van een polsbandje of een dubbel registratieformulier. Omdat vooraf bekend was waar we gingen oefenen hebben we kans gehad om de ruimte vooraf te bezoeken en in te delen, maar hoe verloopt dit in acute situaties? Aanbeveling: alle gemeentelijke sporthallen en andere aangewezen opvanglocaties moeten worden geïnventariseerd op aanwezig materiaal, indeling en andere voorzieningen. Dit moet worden opgenomen in het draaiboek opvang en verzorgen. 5.2 Het Rode Kruis Er was vanuit de gedupeerden veel vraag om informatie richting de medewerkers van het Rode Kruis en zij konden in veel gevallen geen bevredigend antwoord geven. Aanbeveling: een centraal aanspreekpunt voor de communicatie. Dit geldt zowel voor het hoofd van het Rode Kruis als voor de gedupeerden. De medewerkers van het Rode Kruis zijn niet opgeleid tot EHBO'ers. Aanbeveling: EHBO activiteiten dienen gecoördineerd te worden vanuit de regiehoek. De medewerkers van de regiehoek zijn niet verantwoordelijk voor de uitvoering van de EHBO activiteiten. 5.3 De PSHOR De informatievoorziening naar de PSHOR medewerkers kwam niet goed opgang. We zaten in een afgesloten ruimte. Aanbeveling: Wanneer je in een afgesloten ruimte zit dient je de communicatie naar buiten te stroomlijnen en te bewaken. 5.4 Crib De indeling en de inhoud van de formulieren voldoen niet. Er ontbreken een aantal categorieën. Aanbeveling: De ontbrekende categorieën moeten worden toegevoegd in onderling overleg met de gemeente 's-hertogenbosch en aan de bodes moet gevraagd worden om een aantal bloks te maken. Het nieuwe regionale registratieprogramma vergt de nodige aandacht en kan nu alleen worden geïnstalleerd op stand-allone laptops. Aanbeveling: Onderzoeken of dit in het netwerk kan worden gehangen. Ditzelfde geldt voor de mogelijkheid om eventueel vanuit andere locaties in te loggen Wanneer de gegevens zijn opgenomen in het registratieprogramma is het niet mogelijk om de lijsten uit te printen en hier bestaat wel behoefte aan bij de medewerkers van het opvangcentrum. Aanbeveling: onderzoek of het mogelijk is om een losse printer aan te schaffen. Geconstateerd is dat de registratieformulieren niet geheel foutloos werden ingevuld werden waardoor er soms cruciale informatie ontbrak. Aanbeveling: Wellicht is het zinvol de medewerkers van het Rode kruis een instructie te geven hoe de formulieren in te vullen. het is wenselijk dat mensen van CRIB aanwezig zijn bij de inname van de formulieren voor een eerste check. Het werken met de programmatuur/ het registratieprogramma is onwennig en onbekend Aanbeveling: er moet meer geoefend worden met de programmatuur/ registratieprogramma. Op beide gemeentehuizen dienen boxen klaar te staan met de benodigde spullen. 5.5 Het actiecentrum De communicatie en afstemming met de regiehoek in het actiecentrum is heel belangrijk, er was een open telefoonverbinding tussen het actiecentrum en het opvangcentrum. Hier waren we zeer tevreden over. Aanbeveling: zoals in de oefening dient er ook in werkelijkheid constant een telefoonlijn open te zijn tussen het actiecentrum en het opvangcentrum. Het is lastig om in alle hectiek het logboek bij te houden en er ook zeker van te zijn dat alle informatie hierin vermeld wordt. Tijdens de oefening is een duidelijk onderscheid gemaakt in inkomende en uitgaande berichten en dit werkte goed. Aanbeveling: In het logboek moet onderscheid worden gemaakt in inkomende en uitgaande berichten.

6 Er was een medewerker van het Rode Kruis in het actiecentrum aanwezig die ook de beschikking had over portofoons om te kunnen communiceren met het opvangcentrum. De functie van de medewerker was niet bekend: Aanbeveling: Zoek zo snel mogelijk de afstemming met het Rode Kruis om de rol en taakverdeling helder te krijgen. Het logboekformulier verdient aandacht. Aanbeveling: Wellicht gebruik maken van carbonpapier zodat ook collega's kunnen zien wat er aangevraagd is. Soms zijn de handschriften op logboekformulieren niet duidelijk. Aanbeveling: kunnen we geen gebruik maken van een laptop om de logboekformulieren in te vullen. (een stand alone) Binnen het actiecentrum is niet bekend hoe ver de bevoegdheden gaan. Dit in verband met het maken van financiële kosten. Hebben we mandaat om kosten te maken. Hoe zit dit juridisch? Kun je daar persoonlijk op aangesproken worden? Aanbeveling: De juridische speelruimten en consequenties in beeld brengen. Naast het opvangcentrum dient ook het actiecentrum een eigen koffer te hebben. De opvang door de medewerkers van de gemeente/rode Kruis werd over het algemeen als goed en zorgzaam ervaren. De medewerkers van het Rode Kruis konden op diverse vragen geen antwoorden geven. Aanbeveling: Wellicht kan het hoofd opvangcentrum middels de microfoon aangeven dat er op vaste tijdstippen bijvoorbeeld ieder half uur informatie wordt verstrekt. Mocht er dringend nieuws zijn kan dit altijd worden medegedeeld. 5.6 Gedupeerden De gedupeerden vonden het jammer dat ze de gezamenlijke evaluatie niet mee konden maken. Aanbeveling: De gedupeerden hebben behoefte om hun ervaringen achteraf kenbaar te maken, dus zij dienen ook een evaluatieformulier te ontvangen. De registratie van zowel binnenkomende als vertrekkende personen kostte veel tijd. Aanbeveling: Is het niet mogelijk om met barcodes te werken zodat mensen die vertrekken alleen dit bandje hoeven te laten scannen. 5.7 Algemene suggesties naar aanleiding van de oefening Proces opvang en verzorgen Elk proces in de praktijk oefenen Oefen ook de vervangers Zoveel mogelijk informatie vooraf verzamelen en actueel houden in te schakelen instanties Afstemming met medewerkers van de andere teams is van groot belang Er dient gekeken te worden naar het proces van registratie en afmelding bij grote groepen mensen Oefening Het startsein van de oefening dient helder gecommuniceerd te worden Oefen in de toekomst een keer zonder briefing/voorbereiding Zorg voor een goede evaluatie Oefen regelmatig Oefen telkens in een andere locatie Laat het MT mee oefenen Oefen het proces voorlichting ook Creëer meer druk in de oefening 6. Vervolg 6.1 Evaluatieverslag De leerpunten van dit evaluatieverslag worden kenbaar gemaakt aan de veiligheidsregio Brabant-Noord ter voorbereiding op toekomstige oefeningen. De leerpunten dienen geïmplementeerd te worden in het proces opvang en verzorgen. Dit is een taak van de uitvoeringsverantwoordelijke teammanager met ondersteuning van de AOV'er. 6.2 Opleiden /oefenen. Van belang is om voldoende te oefenen. Zorgpunt is het functioneren van de overige processen zoals voorlichting en de samenhang in de processen in geval van werkelijke calamiteiten. Om die reden is het van belang dat dit soort oefeningen in een oefen en opleidingplan worden geborgd. In mei start er een opleidingstraject rampenbestrijding. Dit traject bestaat uit 10 stappen waarin alle rampbestrijdingsprocessen nog eens behandelt worden en de draaiboeken daar waar nodig worden

7 aangepast. Uiteindelijk wordt er toegegroeid naar districtelijke samenwerking en structureel oefenen. Bijlage 1: Reacties evaluatieformulieren Onder de deelnemers aan de oefening (medewerkers Heusden, 's-hertogenbosch, Rode Kruis, Responscel, PSHOR en oefenleiding) zijn evaluatieformulieren verspreid de belangrijkste opmerkingen en de cijfers zijn in deze bijlage opgenomen. Ook naar herhaaldelijk verzoek hebben alleen de eigen medewerkers, de leden van de responscel en de medewerkers van de gemeente 's-hertogenbosch een formulier teruggestuurd. Hieronder zijn de resultaten weergegeven. Totaal 11 reacties Gemiddeld cijfer: 7,6 Vraag 1 (10 reacties) Was u voldoende voorbereid? - Ja, na moeizame start - Nee, wisten niet dat we mandaat hadden om kosten te maken - Ja 6x - Nee, was volgens rampenplan anders ingedeeld wist tijdens voorlichting mijn rol nog niet Cijfer: 7,6 Vraag 2 (9 reacties) Hoe heeft u het functioneren van de opvang als geheel ervaren? - Goed, administratie en registratie niet bij de regiehoek, communicatie over de stand van zaken - Was in actiecentrum 3x - Goed 2x Cijfer: 7,4 Vraag 3 (5 reacties) Hoe vond u uw functioneren in de opvang? - Goed, afstemming en communicatie was moeilijk - Hoofd opvang niet bereikbaar - Was in actiecentrum 2x - Voldoende Cijfer: 7,2 Vraag 4 (10 reacties) Wat vond u van het scenario? - goed 5x - voldoende - aantal op te vangen mensen was minimaal Cijfer: 7,6 Vraag 5 (10 reacties) Wat vond u van de gehanteerde werkwijze? - Goed, responscel reageerde soms te snel - Goed, open lijn met opvang was goed, scheiding tussen inkomende en uitgaande verzoeken t.b.v. logboek. - Goed 3x - Goed, stress ontbrak Cijfer: 7,5 Vraag 6 (10 reacties) Vond u dat de oefening aansluit bij de realiteit? - Ja 8x - Niet op alle fronten, normaal meer telefoon Cijfer: 7,8

8 Vraag 7 (6 reacties) Hoe heeft u het tegenspel van de gedupeerden c.q. de responscel ervaren? - Geen oordeel 4x - Goed 5x Cijfer: 7,5 Vraag 8 (8 reacties) Hoe heeft u de begeleiding van de oefening ervaren? - Goed 5x - Vooraf goed, tijdens de oefening geen begeleiding 2x - Niet van toepassing Cijfer: 7,9 Vraag 9 (10 reacties) Wat vindt u van de organisatie van de oefening? - Goed 5x - Goed, maar kost veel tijd - Ok, miste MT info Cijfer: 7,7 Vraag 10 Heeft u nog suggesties voor komende oefeningen? - regelmatig oefenen - oefenen in een nieuwe locatie - scheiding bij het werken met het logboek; inkomende en uitgaande berichten - MT mee oefenen - Communicatie mee oefenen - Meer druk creëren - Bij een andere oefening mee kijken - Grotere groep gedupeerden - Oefenen zonder voorbereiding Vraag 11 Heeft u gelet op uw ervaring met de oefening suggesties t.a.v. de organisatie van een oefening in het algemeen? - elk proces in de praktijk oefenen - oefen ook vervangers - startsein oefening beter communiceren - blijven oefenen met externe partners - oefenen zonder briefing Vraag 12 (4 reacties) Vindt u dat u voldoende bent voorbereid op uw rol in een opvangcentrum in geval van een ramp c.q. zwaar ongeval in uw gemeente? - Nee, 1 oefening is te weinig - Weet wat je moet doen - Ja, maar blijven oefenen - Ja 2x - Weet ik niet - Op hoofdlijnen Cijfer: 7,5 Vraag 13 Heeft u tot slot nog in het algemeen opmerkingen en of suggesties met betrekking tot het proces opvang en verzorgen? - zorg voor een goede evaluatie - zoveel mogelijk informatie vooraf verzamelen en actueel houden in te schakelen instanties - afstemming met medewerkers van andere teams is van groot belang - er dient gekeken te worden naar het proces van registratie en afmelding bij grote groepen mensen

Multidisciplinaire Oefening Riverside

Multidisciplinaire Oefening Riverside Evaluatie Multidisciplinaire Oefening Riverside Uitgevoerd op 19 september 2007 Kantooradres Het Nieuwe Diep 34 A7 1781 AD Den Helder Correspondentieadres Postbus 6004 1780 KA Den Helder Telefoon/telefax

Nadere informatie

LEIDRAAD EVACUATIE ZORGINSTELLINGEN

LEIDRAAD EVACUATIE ZORGINSTELLINGEN Januari 2009 Overname van teksten uit de leidraad evacuatie zorginstellingen is toegestaan. Beide GHOR bureaus worden hierover graag geïnformeerd. ghor@vnog.nl secretariaat@ghor.gelderland-zuid.nl LEIDRAAD

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

ALS MAATSCHAPPELIJKE ONRUST DREIGT

ALS MAATSCHAPPELIJKE ONRUST DREIGT ALS MAATSCHAPPELIJKE ONRUST DREIGT EVALUATIE VAN HET OPTREDEN VAN DE AUTORITEITEN NAAR AANLEIDING VAN DE ARRESTATIE VAN BENNO L. COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement J.G.H. Bos Drs. A.M.D.

Nadere informatie

Commissie Jager maart 2013 GRIP OP NAZORG

Commissie Jager maart 2013 GRIP OP NAZORG Commissie Jager maart 2013 GRIP OP NAZORG VOORWOORD Op zaterdagavond 4 augustus 2012 vindt in Steenwijkerwold, gemeente Steenwijkerland, de afsluiting plaats van het jaarlijks festival DickyWoodstock.

Nadere informatie

Colofon. Instrumenten voor mantelzorg- en familiebetrokkenheid in kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie, pilots in de provincie Utrecht

Colofon. Instrumenten voor mantelzorg- en familiebetrokkenheid in kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie, pilots in de provincie Utrecht Colofon Een sterke band Instrumenten voor mantelzorg- en familiebetrokkenheid in kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie, pilots in de provincie Utrecht Titel Een Sterke Band Instrumenten voor

Nadere informatie

Klagen aan Amstel en IJ

Klagen aan Amstel en IJ Rapport Gemeentelijke Klagen aan Amstel en IJ Bijlage: reacties en samenvatingen Gemeente Amsterdam 12 december 2011 RA111649 Pagina:2/163 Inhoud STADSDEEL CENTRUM... 6 STADSDEEL NIEUW-WEST...11 STADSDEEL

Nadere informatie

Bevolkingszorg op orde 2.0. Eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak

Bevolkingszorg op orde 2.0. Eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak Bevolkingszorg op orde 2.0 Eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak Bevolkingszorg op orde 2.0 Eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak Commissie Bevolkingszorg op orde Colofon Deze rapportage

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011

Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011 Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011 Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november

Nadere informatie

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Informatie: F.J.A. Luyckx, Landelijk Projectsecretaris,, regio Noord, Groningen (050)5225307 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Projectplan Herstel en Nazorg Brand Chemie-Pack

Projectplan Herstel en Nazorg Brand Chemie-Pack Projectplan Herstel en Nazorg Brand Chemie-Pack Gemeente Moerdijk 3 maart 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Diagnose en inhoudelijke aandachtspunten nafase...4 3. Doelstellingen en uitgangspunten...6

Nadere informatie

Niet minder maar op maat Resultaten van de oefenweek Variabele Voertuigbezetting VRU in Zweden

Niet minder maar op maat Resultaten van de oefenweek Variabele Voertuigbezetting VRU in Zweden Niet minder maar op maat Resultaten van de oefenweek Variabele Voertuigbezetting VRU in Zweden 1 2 Colofon Project uitgevoerd door: Contactpersonen: Titel: Veiligheidsregio Utrecht (VRU) Nederlands Instituut

Nadere informatie

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Zwolle juni 2008 Adriaan Souman Agnes Veld Henriët Teerling Wan tat Li Levien Rademaker (docent M&L)) Frans Werkhoven (ESI) Inhoud 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Patiënttevredenheid in de Stroke Service Breda

Patiënttevredenheid in de Stroke Service Breda Patiënttevredenheid in de Stroke Service Breda Hoe meet je dit? Een afstudeeropdracht van: Hanneke Reijrink Voor de opleiding Management in de Zorg Avans Hogeschool Februari 2009 In opdracht van: Annevillegroep

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

Dissertation. De GHOR Brabant-Noord als informatieregisseur. Het verbeteren van informatiemanagement bij rampen. Pagina 1 van 185

Dissertation. De GHOR Brabant-Noord als informatieregisseur. Het verbeteren van informatiemanagement bij rampen. Pagina 1 van 185 Dissertation De GHOR Brabant-Noord als informatieregisseur Het verbeteren van informatiemanagement bij rampen Pagina 1 van 185 Titel: De GHOR Brabant-Noord als informatieregisseur Organisatie: GHOR Brabant-Noord

Nadere informatie

Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013

Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013 Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013 Dit Bedrijfsopleidingsplan (BOP) fungeert als voorbeeld voor bij SFRecreatie aangesloten bedrijven die volgens het format van SFRecreatie een BOP willen opstellen.

Nadere informatie

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Cliënt in beeld Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Document nr. 13019 Inhoud Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Procesbeschrijving...

Nadere informatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie DRENTHE EN DE WEEK VAN DE MOBILITEIT Met de twaalf deelnemende organisaties

Nadere informatie

Samen er zijn. Palliatieve terminale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, door VPTZ-vrijwilligers

Samen er zijn. Palliatieve terminale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, door VPTZ-vrijwilligers Samen er zijn Palliatieve terminale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, door VPTZ-vrijwilligers Een gezamenlijk project van VPTZ Oost-Gelderland en Zozijn Eindverslag Colofon: Voorpagina:

Nadere informatie

Brand in zorgcentrum De Geinsche Hof

Brand in zorgcentrum De Geinsche Hof Brand in zorgcentrum De Geinsche Hof Evaluatie van de BHV inzet en de samenwerking met gemeente en hulpdiensten op en na 27 juni 2011 J.G.H. Bos Drs. A.M.D. van Es Drs. M. Zannoni Met medewerking van:

Nadere informatie

Tussenevaluatie programma BeteRZO. Opdrachtgever Ministerie van VROM

Tussenevaluatie programma BeteRZO. Opdrachtgever Ministerie van VROM Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Tussenevaluatie programma BeteRZO Opdrachtgever

Nadere informatie

Eindrapportage procesevaluatie coaching on the job in de proeftuin Gewoon bijzonder wordt Bijzonder Gewoon

Eindrapportage procesevaluatie coaching on the job in de proeftuin Gewoon bijzonder wordt Bijzonder Gewoon Eindrapportage procesevaluatie coaching on the job in de proeftuin Gewoon bijzonder wordt Bijzonder Gewoon Monitor naar coaching on the job in de gemeente Rotterdam Willeke Daamen Su en Verweij-Kwok Marielle

Nadere informatie

[Geef tekst op] Uitvoeringstoets Ondernemingsdossier

[Geef tekst op] Uitvoeringstoets Ondernemingsdossier [Geef tekst op] Uitvoeringstoets Ondernemingsdossier Inhoud Management samenvatting... 2 1 Inleiding... 9 1.1 Inleiding... 9 1.2 Ondernemingsdossier... 9 1.3 Uitvoeringstoets...10 2 Bevindingen Uitvoeringstoets

Nadere informatie