Evaluatieverslag oefening opvang en verzorgen 19 november 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evaluatieverslag oefening opvang en verzorgen 19 november 2007"

Transcriptie

1 Evaluatieverslag oefening opvang en verzorgen 19 november 2007 Inleiding In november 2007 heeft de gemeente Heusden de eerste praktijkoefening voor het proces opvang en verzorgen gehouden. Het proces opvang en verzorgen is één van de elf rampbestrijdingsprocessen uit het rampenplan waar de gemeente verantwoordelijk voor is. De regio Brabant-Noord kent 5 districten. Elk district is door de regio gevraagd een oefening opvang en verzorgen op te zetten. De gemeente Heusden heeft de oefening voor district 1 (Heusden en 's-hertogenbosch) opgezet. Doel van de oefening was het in de praktijk toe passen van de toebedeelde taken, leren inrichten en organiseren van een opvangcentrum en het afstemmen met andere betrokken organisaties zoals het Rode Kruis. Ook het proces registratie van slachtoffers oefende mee aan de hand van het nieuwe regionale registratieproces. De algemene conclusie is dat de oefening geslaagd is. Alle deelnemers zijn het er over eens dat het in de praktijk oefenen van het deelplan bijdraagt aan de verduidelijking en verfijning van het proces. De oefening is bedoeld om er van te leren. Naar aanleiding van de oefening zijn een aantal leerpunten en aanbevelingen opgesteld. Deze zijn verwerkt in dit evaluatieverslag. 1. Voorbereiding oefening Ter voorbereiding op de oefening opvang en verzorgen hebben er een aantal activiteiten plaatsgevonden. Deze activiteiten worden hier kort weergeven. In juni werd bekend dat de regio Brabant-Noord van de provincie subsidie had ontvangen om per district een procesoefening opvang en verzorgen op te zetten. Vanuit de regio werd het verzoek bij de gemeenten neergelegd om per district één gemeente aan te wijzen om de oefening te organiseren. De gemeente Heusden heeft de oefening voor district 1 georganiseerd waaraan ook de gemeente 's-hertogenbosch heeft deelgenomen. 1.1 Projectgroep oefening O&V Vanaf juni is de AOV (ambtenaar rampenbestrijding) de organisatorische voorbereidingen gestart. In september is de projectgroep bestaande uit Jolanda Verbiesen (verantwoordelijk teammanager), Anke van Eijken (1 ste vervanger teammanager), Ben Vermeulen en Janneke Lamers (voorzitter) van start gegaan met de voorbereidingen. 1.2 Voorlichtingsbijeenkomst proces opvang en verzorgen Ter voorbereiding op de oefening is er begin oktober een voorlichtingsbijeenkomst geweest onder leiding van het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV, tevens oefenleider). Er werd deze ochtend gesproken over wat het proces nu inhoudt, wat de verschillende rollen binnen het proces zijn en wat er nu te verwachten is van de oefening. Alle medewerkers betrokken bij het proces waren uitgenodigd. Hoewel er een aantal afmeldingen waren was de opkomst goed. Tijdens deze voorlichting bleek dat voor een groot aantal mensen hun daadwerkelijke functie in het proces niet duidelijk was. Naar aanleiding van deze voorlichtingsbijeenkomst hebben er enkele personele wisselingen in het proces plaatsgevonden. 1.3 Themabijeenkomst oefening en verzorgen In de themabijeenkomst is in aanwezigheid van alle medewerkers betrokken bij het proces opvang en verzorgen, de verantwoordelijk teammanager voor het proces registratie van slachtoffers (Crib) en de medewerkers van de gemeente 's-hertogenbosch stil gestaan bij de oefening zelf. Hier is uitleg gegeven over het doel van de oefening en wat er van de medewerkers verwacht wordt. Door een aantal medewerkers wordt de themabijeenkomst als overbodig ervaren. Zij geven aan dat tijdens de voorlichtingsbijeenkomst dezelfde onderwerpen aan bod zijn geweest als tijdens de themabijeenkomst.

2 2. Oefenfuncties/doelstellingen Deze oefening was de eerste oefening opvang en verzorgen in de gemeente Heusden. Mede gezien dit feit, en het feit dat er binnen het proces en het gemeentelijke draaiboek de nodige ontwikkelingen zijn is er voor gekozen om aan deze oefening de functie oriënteren en leren toe te kennen. Het betrof een districtelijke oefening waaraan ook de gemeente 's-hertogenbosch heeft deelgenomen. In deze oefening is voornamelijk gefocust op het laten ervaren van de gang van zaken in het opvangcentrum en actiecentrum, om zo het bewustzijn van de werkwijze en procedures in het proces te vergroten en de taken van de verschillende functionarissen specifiek te beoefenen. 2.1 Algemene doelstellingen Het voornaamste doel van de oefening was het kunnen organiseren van een opvangcentrum en het communiceren van het opvangcentrum met het actiecentrum en samenwerken met het Rode Kruis. Meer concreet kunnen de algemene doelen als volgt worden geformuleerd: - het leren inrichten van een opvangcentrum; - het leren van de specifieke functies beschreven in het draaiboek opvang en verzorging uit het gemeentelijke rampenplan; - Het organiseren en uitvoeren van de taken binnen een opvangcentrum; - Het organiseren en uitvoeren van taken binnen het actiecentrum; - Het op een effectieve wijze kunnen communiceren vanuit het opvangcentrum naar het actiecentrum en vanuit het actiecentrum naar het opvangcentrum; - Het kunnen coördineren van de inzet van de bijstandsgroep van het Rode Kruis. - Het leren omgaan met het nieuwe CRIB-registratie programma en formulieren. 2.2 Specifieke doelstellingen De specifieke oefendoelen worden hierna voor de diverse functie(groepen) beschreven: Hoofd opvangcentrum: - het leiding kunnen geven en coördineren van de inrichting van een opvangcentrum; - het leiding kunnen geven en coördineren van de taken die in een opvangcentrum moeten worden uitgevoerd; - het leiding kunnen geven en coördineren van de communicatie tussen actiecentrum en opvangcentrum; - het kunnen afstemmen van taken met andere diensten; - het kunnen voorzien in goede communicatie / informatieafstemming met andere diensten. Medewerkers opvangcentrum: - het in opdracht en onder leiding van het hoofd opvangcentrum inrichten van het opvangcentrum; - het in opdracht en onder leiding van de coördinator (hoofd) opvangcentrum uitvoeren van administratieve, verzorgende en coördinerende taken in het opvangcentrum; - (waar nodig) samen kunnen werken met andere diensten. Hoofd actiecentrum: - het leiding kunnen geven en coördineren van alle activiteiten in het actiecentrum; - het overzicht kunnen houden en zonodig bijsturen van de gang van zaken in het opvangcentrum; - het kunnen overleggen en maken van afspraken met derden die in de opvang participeren. Medewerkers actiecentrum: - het in opdracht en onder leiding van het hoofd actiecentrum inrichten van het actiecentrum; - het in opdracht en onder leiding van het hoofd actiecentrum uitvoeren van administratieve en coördinerende taken in het actiecentrum; - (waar nodig) samen kunnen werken met andere diensten. Medewerkers CRIB: - Het op een efficiënte wijze om kunnen gaan met het CRIB-registratie programma. - Het kunnen overleggen en maken van afspraken met het Hoofd opvangcentrum over het aanleveren van formulieren en de voortgangscontrole bij vertrek van gedupeerden. De doelstellingen voor de verzorgingsgroep van het Rode Kruis en de PSHOR zijn niet beschreven omdat zij ieder een eigen proces en doelstellingen kennen.

3 Kanttekening: deze oefening is aangekondigd bij alle betrokken. Er was daarom, geen sprake van alarmering en opkomst conform de werkelijkheid. Ook was er, in het belang van de voortgang van de oefening, gelegenheid gegeven voorbereidingen te treffen in het opvangcentrum, actiecentrum enz. waardoor er niet echt sprake was van inrichten van locaties. 2.3 Deelnemers oefening Aan de oefening hebben in totaal ± 130 mensen deelgenomen. Deze zijn onderverdeeld in: oefenstaf : 7 personen (inclusief 3 personen in de responscel) bemensing actiecentrum: 5 personen (inclusief 1 medewerker Rode Kruis) bemensing opvangcentrum: 10 personen (afwisselend en inclusief medewerkers 's-hertogenbosch) bemensing Crib: 5 personen bemensing Sporthal: 5 personen bemensing door rode kruis: ± 20 personen verzorgingsgroep PSHOR: ± 20 personen (inclusief 5 personen oefenleiding) gedupeerden: 50 personen en 10 personen van een toneelvereniging De daadwerkelijke opvang was 1,5 uur. De groep gedupeerden bestond uit een vijftigtal vrijwilligers van de sportvereniging Basketballclub Vlijmscherp en de EHBO Vereneging Drunen. Tevens was er door de brandweer Brabant-Noord een groep van ± 10 toneelspelers ingehuurd om tegenspel te kunnen bieden aan de verzorgingsgroep van de PSHOR. 3. Wijze van evalueren Na afloop van de oefening heeft er zowel een mondelinge als een schriftelijke evaluatie plaatsgevonden. 3.1 Mondeling Na afloop van de oefening is deze mondeling nabesproken onder leiding van de oefenleider. In het eerste deel vond er een gezamenlijke evaluatie plaats (deelnemers en gedupeerden). Het tweede deel van de evaluatie vond plaats tussen de deelnemers van de betrokken diensten. De AOV'er heeft een verslag gemaakt van deze mondelinge evaluatie. 3.2 Schriftelijk Aan de hand van een vooraf opgestelde vragenlijst (zie bijlage 1) hebben de deelnemers hun reactie naar aanleiding van de oefening weergegeven. Deze vragenlijst is verspreid onder de oefenleiding van het Rode Kruis, PSHOR, brandweer Brabant-Noord en het NIFV. De deelnemers van de gemeente Heusden, 's-hertogenbosch en de responscel hebben persoonlijk het evaluatieformulier ontvangen. De AOV heeft aan de hand van de ingeleverde vragenlijsten een totaaloverzicht van de schriftelijke evaluatie gemaakt. De AOV'er heeft schriftelijk contact gehad met de organisaties die de gedupeerden hebben geleverd. Deze evaluaties zijn ook meegenomen in dit verslag. 3.3 Evaluatieverslag Aan de hand van de mondelinge nabespreking, het totaaloverzicht van de schriftelijke evaluatie en de eigen heeft de AOV'er een evaluatieverslag met conclusies en aanbevelingen opgesteld. Het hoofd actiecentrum en de uitvoeringsverantwoordelijk teammanager zijn in de gelegenheid gesteld hun reactie te geven op het evaluatieverslag. Deze reactie wordt waar mogelijk verwerkt in het rapport. Dit evaluatieverslag zal ter kennisname worden voorgelegd aan het college van B&W en aan de veiligheidsregio Brabant-Noord (Christel Verschuren) met als doel de evaluaties van alle oefeningen die gehouden zijn in de regio te bundelen om zo te bekijken op welke punten de draaiboeken verbeterd kunnen worden.

4 4. Evaluatie doelstellingen 4.1 Doelstellingen In deze paragraaf wordt kort aangegeven of de vooraf opgestelde doelstellingen zijn behaald. Hierbij worden zowel de algemene doelstellingen als de doelstellingen per team of sleutelfunctionaris behandelt Algemene doelstellingen Het voornaamste doel van de oefening was het kunnen organiseren van een opvangcentrum en het communiceren van het opvangcentrum met het actiecentrum en samenwerken met het Rode Kruis. Geconcludeerd kan worden dat deze doelstelling is behaald. Het team opvangcentrum heeft onder leiding van het hoofd opvangcentrum de sporthal ingericht en ook gedurende de oefening de opvang coördineert. Dit zelfde geldt voor het actiecentrum. Het actiecentrum was gedurende de oefening gepositioneerd in het gemeentehuis zoals in de werkelijkheid ook zou gebeuren. De communicatie tussen opvangcentrum en actiecentrum is daadwerkelijk beoefend. De samenwerking en afstemming met het Rode Kruis is geoefend zoals dit ook in werkelijkheid zou plaatsvinden Opvangcentrum Hoofd opvangcentrum Het hoofd opvangcentrum heeft leiding gegeven aan het voorbereiden en inrichten van de sporthal ten behoeve van de opvang. De taken die uitgevoerd dienen te worden binnen de opvang zijn onder leiding van het hoofd uitgevoerd door medewerkers van de regiehoek. Daartoe is door het hoofd afstemming gezocht met de medewerkers van de sporthal, het Rode Kruis en de PSHOR. De communicatie richting de gedupeerden, eigen medewerkers en betrokken organisaties is een aandachtspunt. Omdat het proces voorlichting niet mee oefende is deze doelstelling niet volledig gerealiseerd. Medewerkers opvangcentrum De medewerkers hebben actief deelgenomen aan het inrichten van het opvangcentrum. De opdrachten zoals beschreven in het draaiboek en afkomstig van het hoofd zijn uitgevoerd door de regiehoek. Daartoe is contact gelegd met het actiecentrum en zijn daar ook de vragen uitgezet Actiecentrum Hoofdactiecentrum Het hoofd actiecentrum heeft de door het team uit te voeren activiteiten gecoördineerd. Daarbij is vooral onderscheid gemaakt tussen inkomende en uitgaande berichten en opdrachten. Het hoofd actiecentrum heeft daarbij gebruik gemaakt van een prioritering in te regelen voorzieningen richting opvangcentrum. Het hoofd actiecentrum heeft daarbij contact onderhouden met het hoofd opvangcentrum. Medewerkers actiecentrum De medewerkers zijn actief betrokken bij het inrichten van het actiecentrum. Gedurende de oefening hebben zij administratieve werkzaamheden verricht. Er zijn niet daadwerkelijk bedrijven benadert om voorzieningen te leveren. Dit is gesimuleerd door aan te geven welke bedrijven uit het deelplan geraadpleegd zouden worden. Gedurende de oefening was er continue afstemming tussen het opvangcentrum en actiecentrum doormiddel van een open telefoonverbinding Crib Het team Crib heeft geoefend met het nieuwe registratieprogramma Crib. Daarbij zijn ook de nieuwe registratieformulieren gehanteerd. De gegevens zijn verwerkt in het programma. Er heeft daadwerkelijk afstemming plaatsgevonden met het hoofd opvang en het Rode Kruis over de in te vullen gegevens en het doormelden van vertrekkende personen. 5. Leerpunten/opmerkingen oefening opvang en verzorgen De volgende opmerkingen, aandachtspunten en aanbevelingen zijn uit de evaluatie aan de orde gekomen: 5.1 Het opvangcentrum

5 De informatievoorziening in de opvanglocatie is cruciaal maar heel lastig. Als hoofd opvangcentrum ben je heel afhankelijk van de informatie en het samenspel met het Rode Kruis. Het was te druk bij de regiehoek doordat de mensen zich daar af kwamen melden: Aanbeveling: een aparte afmeldhoek creëren die los staat van de regiehoek. Het is heel lastig bij te houden welke mensen vertrekken of opnieuw binnen komen in het opvangcentrum. Aanbeveling: Onderzoeken of het mogelijk is om mensen op een andere manier te registreren bijvoorbeeld door middel van een polsbandje of een dubbel registratieformulier. Omdat vooraf bekend was waar we gingen oefenen hebben we kans gehad om de ruimte vooraf te bezoeken en in te delen, maar hoe verloopt dit in acute situaties? Aanbeveling: alle gemeentelijke sporthallen en andere aangewezen opvanglocaties moeten worden geïnventariseerd op aanwezig materiaal, indeling en andere voorzieningen. Dit moet worden opgenomen in het draaiboek opvang en verzorgen. 5.2 Het Rode Kruis Er was vanuit de gedupeerden veel vraag om informatie richting de medewerkers van het Rode Kruis en zij konden in veel gevallen geen bevredigend antwoord geven. Aanbeveling: een centraal aanspreekpunt voor de communicatie. Dit geldt zowel voor het hoofd van het Rode Kruis als voor de gedupeerden. De medewerkers van het Rode Kruis zijn niet opgeleid tot EHBO'ers. Aanbeveling: EHBO activiteiten dienen gecoördineerd te worden vanuit de regiehoek. De medewerkers van de regiehoek zijn niet verantwoordelijk voor de uitvoering van de EHBO activiteiten. 5.3 De PSHOR De informatievoorziening naar de PSHOR medewerkers kwam niet goed opgang. We zaten in een afgesloten ruimte. Aanbeveling: Wanneer je in een afgesloten ruimte zit dient je de communicatie naar buiten te stroomlijnen en te bewaken. 5.4 Crib De indeling en de inhoud van de formulieren voldoen niet. Er ontbreken een aantal categorieën. Aanbeveling: De ontbrekende categorieën moeten worden toegevoegd in onderling overleg met de gemeente 's-hertogenbosch en aan de bodes moet gevraagd worden om een aantal bloks te maken. Het nieuwe regionale registratieprogramma vergt de nodige aandacht en kan nu alleen worden geïnstalleerd op stand-allone laptops. Aanbeveling: Onderzoeken of dit in het netwerk kan worden gehangen. Ditzelfde geldt voor de mogelijkheid om eventueel vanuit andere locaties in te loggen Wanneer de gegevens zijn opgenomen in het registratieprogramma is het niet mogelijk om de lijsten uit te printen en hier bestaat wel behoefte aan bij de medewerkers van het opvangcentrum. Aanbeveling: onderzoek of het mogelijk is om een losse printer aan te schaffen. Geconstateerd is dat de registratieformulieren niet geheel foutloos werden ingevuld werden waardoor er soms cruciale informatie ontbrak. Aanbeveling: Wellicht is het zinvol de medewerkers van het Rode kruis een instructie te geven hoe de formulieren in te vullen. het is wenselijk dat mensen van CRIB aanwezig zijn bij de inname van de formulieren voor een eerste check. Het werken met de programmatuur/ het registratieprogramma is onwennig en onbekend Aanbeveling: er moet meer geoefend worden met de programmatuur/ registratieprogramma. Op beide gemeentehuizen dienen boxen klaar te staan met de benodigde spullen. 5.5 Het actiecentrum De communicatie en afstemming met de regiehoek in het actiecentrum is heel belangrijk, er was een open telefoonverbinding tussen het actiecentrum en het opvangcentrum. Hier waren we zeer tevreden over. Aanbeveling: zoals in de oefening dient er ook in werkelijkheid constant een telefoonlijn open te zijn tussen het actiecentrum en het opvangcentrum. Het is lastig om in alle hectiek het logboek bij te houden en er ook zeker van te zijn dat alle informatie hierin vermeld wordt. Tijdens de oefening is een duidelijk onderscheid gemaakt in inkomende en uitgaande berichten en dit werkte goed. Aanbeveling: In het logboek moet onderscheid worden gemaakt in inkomende en uitgaande berichten.

6 Er was een medewerker van het Rode Kruis in het actiecentrum aanwezig die ook de beschikking had over portofoons om te kunnen communiceren met het opvangcentrum. De functie van de medewerker was niet bekend: Aanbeveling: Zoek zo snel mogelijk de afstemming met het Rode Kruis om de rol en taakverdeling helder te krijgen. Het logboekformulier verdient aandacht. Aanbeveling: Wellicht gebruik maken van carbonpapier zodat ook collega's kunnen zien wat er aangevraagd is. Soms zijn de handschriften op logboekformulieren niet duidelijk. Aanbeveling: kunnen we geen gebruik maken van een laptop om de logboekformulieren in te vullen. (een stand alone) Binnen het actiecentrum is niet bekend hoe ver de bevoegdheden gaan. Dit in verband met het maken van financiële kosten. Hebben we mandaat om kosten te maken. Hoe zit dit juridisch? Kun je daar persoonlijk op aangesproken worden? Aanbeveling: De juridische speelruimten en consequenties in beeld brengen. Naast het opvangcentrum dient ook het actiecentrum een eigen koffer te hebben. De opvang door de medewerkers van de gemeente/rode Kruis werd over het algemeen als goed en zorgzaam ervaren. De medewerkers van het Rode Kruis konden op diverse vragen geen antwoorden geven. Aanbeveling: Wellicht kan het hoofd opvangcentrum middels de microfoon aangeven dat er op vaste tijdstippen bijvoorbeeld ieder half uur informatie wordt verstrekt. Mocht er dringend nieuws zijn kan dit altijd worden medegedeeld. 5.6 Gedupeerden De gedupeerden vonden het jammer dat ze de gezamenlijke evaluatie niet mee konden maken. Aanbeveling: De gedupeerden hebben behoefte om hun ervaringen achteraf kenbaar te maken, dus zij dienen ook een evaluatieformulier te ontvangen. De registratie van zowel binnenkomende als vertrekkende personen kostte veel tijd. Aanbeveling: Is het niet mogelijk om met barcodes te werken zodat mensen die vertrekken alleen dit bandje hoeven te laten scannen. 5.7 Algemene suggesties naar aanleiding van de oefening Proces opvang en verzorgen Elk proces in de praktijk oefenen Oefen ook de vervangers Zoveel mogelijk informatie vooraf verzamelen en actueel houden in te schakelen instanties Afstemming met medewerkers van de andere teams is van groot belang Er dient gekeken te worden naar het proces van registratie en afmelding bij grote groepen mensen Oefening Het startsein van de oefening dient helder gecommuniceerd te worden Oefen in de toekomst een keer zonder briefing/voorbereiding Zorg voor een goede evaluatie Oefen regelmatig Oefen telkens in een andere locatie Laat het MT mee oefenen Oefen het proces voorlichting ook Creëer meer druk in de oefening 6. Vervolg 6.1 Evaluatieverslag De leerpunten van dit evaluatieverslag worden kenbaar gemaakt aan de veiligheidsregio Brabant-Noord ter voorbereiding op toekomstige oefeningen. De leerpunten dienen geïmplementeerd te worden in het proces opvang en verzorgen. Dit is een taak van de uitvoeringsverantwoordelijke teammanager met ondersteuning van de AOV'er. 6.2 Opleiden /oefenen. Van belang is om voldoende te oefenen. Zorgpunt is het functioneren van de overige processen zoals voorlichting en de samenhang in de processen in geval van werkelijke calamiteiten. Om die reden is het van belang dat dit soort oefeningen in een oefen en opleidingplan worden geborgd. In mei start er een opleidingstraject rampenbestrijding. Dit traject bestaat uit 10 stappen waarin alle rampbestrijdingsprocessen nog eens behandelt worden en de draaiboeken daar waar nodig worden

7 aangepast. Uiteindelijk wordt er toegegroeid naar districtelijke samenwerking en structureel oefenen. Bijlage 1: Reacties evaluatieformulieren Onder de deelnemers aan de oefening (medewerkers Heusden, 's-hertogenbosch, Rode Kruis, Responscel, PSHOR en oefenleiding) zijn evaluatieformulieren verspreid de belangrijkste opmerkingen en de cijfers zijn in deze bijlage opgenomen. Ook naar herhaaldelijk verzoek hebben alleen de eigen medewerkers, de leden van de responscel en de medewerkers van de gemeente 's-hertogenbosch een formulier teruggestuurd. Hieronder zijn de resultaten weergegeven. Totaal 11 reacties Gemiddeld cijfer: 7,6 Vraag 1 (10 reacties) Was u voldoende voorbereid? - Ja, na moeizame start - Nee, wisten niet dat we mandaat hadden om kosten te maken - Ja 6x - Nee, was volgens rampenplan anders ingedeeld wist tijdens voorlichting mijn rol nog niet Cijfer: 7,6 Vraag 2 (9 reacties) Hoe heeft u het functioneren van de opvang als geheel ervaren? - Goed, administratie en registratie niet bij de regiehoek, communicatie over de stand van zaken - Was in actiecentrum 3x - Goed 2x Cijfer: 7,4 Vraag 3 (5 reacties) Hoe vond u uw functioneren in de opvang? - Goed, afstemming en communicatie was moeilijk - Hoofd opvang niet bereikbaar - Was in actiecentrum 2x - Voldoende Cijfer: 7,2 Vraag 4 (10 reacties) Wat vond u van het scenario? - goed 5x - voldoende - aantal op te vangen mensen was minimaal Cijfer: 7,6 Vraag 5 (10 reacties) Wat vond u van de gehanteerde werkwijze? - Goed, responscel reageerde soms te snel - Goed, open lijn met opvang was goed, scheiding tussen inkomende en uitgaande verzoeken t.b.v. logboek. - Goed 3x - Goed, stress ontbrak Cijfer: 7,5 Vraag 6 (10 reacties) Vond u dat de oefening aansluit bij de realiteit? - Ja 8x - Niet op alle fronten, normaal meer telefoon Cijfer: 7,8

8 Vraag 7 (6 reacties) Hoe heeft u het tegenspel van de gedupeerden c.q. de responscel ervaren? - Geen oordeel 4x - Goed 5x Cijfer: 7,5 Vraag 8 (8 reacties) Hoe heeft u de begeleiding van de oefening ervaren? - Goed 5x - Vooraf goed, tijdens de oefening geen begeleiding 2x - Niet van toepassing Cijfer: 7,9 Vraag 9 (10 reacties) Wat vindt u van de organisatie van de oefening? - Goed 5x - Goed, maar kost veel tijd - Ok, miste MT info Cijfer: 7,7 Vraag 10 Heeft u nog suggesties voor komende oefeningen? - regelmatig oefenen - oefenen in een nieuwe locatie - scheiding bij het werken met het logboek; inkomende en uitgaande berichten - MT mee oefenen - Communicatie mee oefenen - Meer druk creëren - Bij een andere oefening mee kijken - Grotere groep gedupeerden - Oefenen zonder voorbereiding Vraag 11 Heeft u gelet op uw ervaring met de oefening suggesties t.a.v. de organisatie van een oefening in het algemeen? - elk proces in de praktijk oefenen - oefen ook vervangers - startsein oefening beter communiceren - blijven oefenen met externe partners - oefenen zonder briefing Vraag 12 (4 reacties) Vindt u dat u voldoende bent voorbereid op uw rol in een opvangcentrum in geval van een ramp c.q. zwaar ongeval in uw gemeente? - Nee, 1 oefening is te weinig - Weet wat je moet doen - Ja, maar blijven oefenen - Ja 2x - Weet ik niet - Op hoofdlijnen Cijfer: 7,5 Vraag 13 Heeft u tot slot nog in het algemeen opmerkingen en of suggesties met betrekking tot het proces opvang en verzorgen? - zorg voor een goede evaluatie - zoveel mogelijk informatie vooraf verzamelen en actueel houden in te schakelen instanties - afstemming met medewerkers van andere teams is van groot belang - er dient gekeken te worden naar het proces van registratie en afmelding bij grote groepen mensen

Evaluatieverslag SIS-oefening als onderdeel van ZiROP-oefening Ik vertrek Maxima Medisch Centrum en Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost op 17 juni 2017

Evaluatieverslag SIS-oefening als onderdeel van ZiROP-oefening Ik vertrek Maxima Medisch Centrum en Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost op 17 juni 2017 Evaluatieverslag SIS-oefening als onderdeel van ZiROP-oefening Ik vertrek Maxima Medisch Centrum en Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost op 17 juni 2017 Samenvatting Inhoud 1. Inleiding 2. Verloop van de

Nadere informatie

Plan van aanpak Doorontwikkeling Crisismanagementorganisatie

Plan van aanpak Doorontwikkeling Crisismanagementorganisatie Plan van aanpak Doorontwikkeling Crisismanagementorganisatie Versie 1.0 27 maart 2013 Aanleiding Naar aanleiding van Project X is er in opdracht van het MT een interne evaluatie van de eigen crisismanagementorganisatie

Nadere informatie

Evaluatieverslag SIS-oefening als onderdeel van oefening Artefacto Veiligheidsregio IJsselland op 23 juni Samenvatting

Evaluatieverslag SIS-oefening als onderdeel van oefening Artefacto Veiligheidsregio IJsselland op 23 juni Samenvatting Evaluatieverslag SIS-oefening als onderdeel van oefening Artefacto Veiligheidsregio IJsselland op 23 juni 2017 Samenvatting Inhoud 1. Inleiding 2. Verloop van de SIS-inzet 3. Bevindingen 4. Aanbevelingen

Nadere informatie

Bijlagenboek. Processen Bevolkingszorg

Bijlagenboek. Processen Bevolkingszorg Bijlagenboek Processen Bevolkingszorg Dit bijlagenboek is voor het laatst herzien op : 10-12-2013 Colofon Format: Bureau Bevolkingszorg Actualisatie: Bureau Bevolkingszorg Versie geschiedenis: Versiedatum

Nadere informatie

Oplegvel. Onderwerp Regionaal convenant Opvang en Verzorging met het Nederlandse Rode Kruis B&W:

Oplegvel. Onderwerp Regionaal convenant Opvang en Verzorging met het Nederlandse Rode Kruis B&W: Oplegvel Onderwerp Regionaal convenant Opvang en Verzorging met het Nederlandse Rode Kruis Portefeuille mr. B. B. Schneiders Auteur drs. G.E. Sterken Telefoon 5113837 E-mail: gesterken@haarlem.nl VVH/VHR

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inhoud: 1. Doelstelling pag. 3 2. Realisatie pag. 4 3. Begrippen pag. 5 4. Verantwoordelijkheid pag. 6 5. Pastorale verzorger pag. 7 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB) Deelproces 15. Organisatorisch deel

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB) Deelproces 15. Organisatorisch deel Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB) Deelproces 15 Organisatorisch deel Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december

Nadere informatie

B & W-nota. Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem

B & W-nota. Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem B & W-nota Portefeuille mr. J.J.H. Pop Auteur P. Abma Telefoon 023 5114489 E-mail: pabma@haarlem.nl PD/Veiligheid/2005/547

Nadere informatie

Verbindingsdienst Fryslân

Verbindingsdienst Fryslân Verbindingsdienst Fryslân De verbindingsdienst is een van de twee ondersteunende diensten binnen productgroep Grootschalige Hulpverlening. De verbindingsdienst is ondersteunend aan: De 4 accounts van Productgroep

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Draaiboek ontruimingsoefening AB&C Partners te Zoetermeer

Draaiboek ontruimingsoefening AB&C Partners te Zoetermeer AB&C Partners te Zoetermeer 25 september 2012 Oefendraaiboek Locatie AB&C Partners Noodlandingsweg 122 2710 EA ZOETERMEER 079-9876543 Contactpersoon Jan Helicopter OMS nummer 22334 Onderwerp Het optreden

Nadere informatie

Deelplan IC Treasury 2014. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Treasury 2014. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Treasury 2014 Gemeente Lingewaard 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Structureel / incidenteel 3 3. Opdrachtgever 3 4. Opdrachtnemer 3 5. Relevante wet- en regelgeving 3 6. Rapportage 4 7.

Nadere informatie

Elementaire oefening. Oefenkaart 102B 202C 302C. Verkenning met adembeschermende. Opdracht A

Elementaire oefening. Oefenkaart 102B 202C 302C. Verkenning met adembeschermende. Opdracht A Elementaire oefening Oefenkaart 102B 202C 302C Verkenning met adembeschermende middelen Opdracht A Draaiboek : 102B-DB02 Datum : 13-12-2007 Locatie : Jacobswoude Inhoud Elementaire oefening... 1 Inhoud...

Nadere informatie

Pilot Brandveilig Leven in Meerzicht

Pilot Brandveilig Leven in Meerzicht Pilot Brandveilig Leven in rzicht Evaluatie huisbezoeken VERSIEBEHEER Versie Datum Auteur 1. juni 212 RP 1.1 2 juni 212 RP 1 Samenvatting Dit is de evaluatie van de pilot Brandveilig leven in rzicht, die

Nadere informatie

Werkwijzen ervaringsgerichte evaluatie 1. Open evaluatieverhaal 2. Gestructureerde evaluatievragen

Werkwijzen ervaringsgerichte evaluatie 1. Open evaluatieverhaal 2. Gestructureerde evaluatievragen Werkwijzen ervaringsgerichte evaluatie Het ervaringsgericht evalueren gebeurt bij voorkeur door een gesprek in een groep. Mensen vertellen hun verhaal over het van tevoren vastgestelde evaluatieonderwerp.

Nadere informatie

Evaluatieverslag SIS-oefening De Wissel Veiligheidsregio Brabant-Noord op 19 mei 2015

Evaluatieverslag SIS-oefening De Wissel Veiligheidsregio Brabant-Noord op 19 mei 2015 Evaluatieverslag SIS-oefening De Wissel Veiligheidsregio Brabant-Noord op 19 mei 2015 Samenvatting Inhoud 1. Inleiding 2. Verloop van de SIS-inzet in een oogopslag 3. Bevindingen 4. Aanbevelingen Kees

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inho ud: 1. Doelstelling pag. 4 2. Realisatie pag. 5 3. Begrippen pag. 6 4. Verantwoordelijkheid pag. 7 5. Pastorale verzorger pag. 8 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

Spelregels Systeemtest Keten 2014 versie 0.2

Spelregels Systeemtest Keten 2014 versie 0.2 Spelregels Systeemtest Keten 2014 versie 0.2 Onverwachte simulatie van een calamiteit In de periode van 1 tot en met 14 december 2014 wordt op een onaangekondigd tijdstip buiten kantooruren (kan dus ook

Nadere informatie

Evaluatieverslag SIS-oefening van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden op 17 november Samenvatting

Evaluatieverslag SIS-oefening van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden op 17 november Samenvatting Evaluatieverslag SIS-oefening van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden op 17 november 2016 Samenvatting Inhoud 1. Inleiding 2. Verloop van de SISI-inzet 3. Bevindingen 4. Aanbevelingen 5.

Nadere informatie

Organisatie van de proefstudeermiddag

Organisatie van de proefstudeermiddag 1 Organisatie van de proefstudeermiddag Proefstuderen is bedoeld voor leerlingen van 4 VMBO, die hun keuze voor een vervolgopleiding voorlopig gemaakt hebben. Dit is ook een goed toetsingsmoment voor leerlingen

Nadere informatie

Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners

Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners Inhoud:. Conclusies. Oordeel over communicatie 3. Hoe ging de samenwerking? 4. Oordeel over verloop en resultaat 5. Oordeel over nieuwe participatie werkwijze.

Nadere informatie

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor opvang bij ernstige incidenten Sint Clemensschool School Sint Clemensschool Bevoegd gezag Stichting Catent Bestuursnummer

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid vereniging X

Vrijwilligersbeleid vereniging X Vrijwilligersbeleid vereniging X Visie t.a.v. Vrijwilligers: Vrijwilligers zijn het kapitaal van onze vereniging: Vrijwilligers zijn een onmisbare schakel binnen onze vereniging Vanuit deze visie willen

Nadere informatie

GEMEENTE HAREN. : Verbetering crisismanagenent

GEMEENTE HAREN. : Verbetering crisismanagenent GEMEENTE HAREN Voorstel aan : de gemeenteraad d.d. 19 mei 2003 Behandeling in commissie : Grondgebiedszaken en Algemeen Bestuursbeleid d.d. 7 mei 2003 Nummer : Onderwerp Bijlage(n) : 1 : Verbetering crisismanagenent

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Organisatorisch deel. Geestelijke zorg Deelproces 24b

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Organisatorisch deel. Geestelijke zorg Deelproces 24b Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Organisatorisch deel Geestelijke zorg Deelproces 24b Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2008 Inhoudsopgave organisatorisch

Nadere informatie

Evaluatie SamenOud training Anders denken, anders doen Casemanagement

Evaluatie SamenOud training Anders denken, anders doen Casemanagement Evaluatie SamenOud training Anders denken, anders doen Casemanagement Deelprogramma voor wijkverpleegkundigen en ouderenadviseurs die opgeleid worden tot casemanager SamenOud R. Brans April 2013 Inhoud

Nadere informatie

Het rondetafeloverleg (i.v.m. 1Gezin1Plan)

Het rondetafeloverleg (i.v.m. 1Gezin1Plan) Het rondetafeloverleg (i.v.m. 1Gezin1Plan) Inleiding Tijdens een rondetafeloverleg of -bijeenkomst overlegt een gezin met personen uit het sociale netwerk en betrokken zorg- en dienstverleners over het

Nadere informatie

Toelichting RADAR. Pagina 1 van 8

Toelichting RADAR. Pagina 1 van 8 Toelichting RADAR Inleiding De ambitie van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is dat eind 2009 de (organisatie van de) rampenbestrijding en crisisbeheersing op orde moet zijn

Nadere informatie

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen?

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen? Samenvatting Aanleiding en onderzoeksvragen ICT en elektriciteit spelen een steeds grotere rol bij het dagelijks functioneren van de maatschappij. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie (hierna: Ministerie

Nadere informatie

Evaluatieverslag SIS-oefening Sister Act van Veiligheidsregio Kennemerland op 13 mei Samenvatting

Evaluatieverslag SIS-oefening Sister Act van Veiligheidsregio Kennemerland op 13 mei Samenvatting Evaluatieverslag SIS-oefening Sister Act van Veiligheidsregio Kennemerland op 13 mei 2015 Samenvatting Inhoud 1. Inleiding 2. Verloop van de SIS-inzet in een oogopslag 3. Bevindingen 4. Aanbevelingen Annemarie

Nadere informatie

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015 RESULTATEN OUDER-ENQUÊTE 01 INLEIDING In dit document worden de resultaten besproken van de ouderenquête die is afgenomen in november 01 (schooljaar 01-015). Doelstelling van de enquête is het meten van

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum Inspectie jeugdzorg Utrecht, januari 2010 2 Inspectie jeugdzorg p~ãéåî~ííáåö= Naar aanleiding van de uitkomsten van een eerder pleegzorgonderzoek

Nadere informatie

Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg. Het betrof een aangekondigde ontruimingsoefening.

Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg. Het betrof een aangekondigde ontruimingsoefening. Evaluatie formulier ontruimen Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg vpt-efo.001.doc Datum: 14 10 2013 Korte omschrijving van de situatie: Betrof een rookontwikkeling

Nadere informatie

De rekenkamercommissie heeft in 2010 een onderzoek ingesteld naar het inkoop en aanbestedingsbeleid van de gemeente Terneuzen.

De rekenkamercommissie heeft in 2010 een onderzoek ingesteld naar het inkoop en aanbestedingsbeleid van de gemeente Terneuzen. Plan van Aanpak De rekenkamercommissie heeft in 2010 een onderzoek ingesteld naar het inkoop en aanbestedingsbeleid van de gemeente Terneuzen. In het naar aanleiding van dit onderzoek uitgebrachte rapport

Nadere informatie

Evaluatie SamenOud activiteiten najaar 2013

Evaluatie SamenOud activiteiten najaar 2013 Evaluatie SamenOud activiteiten najaar 2013 Een evaluatierapport over de SamenOud-activiteiten in Stadskanaal, Veendam en Pekela. R. Brans Mei 2014 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel

Nadere informatie

Fase 1: Alarmeren. Stap 1. Stap 2. Stap 3. Actie. Toelichting. Betrokken partijen. Betrokken partijen. Actie. Toelichting. Betrokken partijen

Fase 1: Alarmeren. Stap 1. Stap 2. Stap 3. Actie. Toelichting. Betrokken partijen. Betrokken partijen. Actie. Toelichting. Betrokken partijen Draaiboek Brand 2016 Het Draaiboek Brand is onderdeel van het Protocol Grootschalige calamiteiten van het Verbond van Verzekeraars. In het draaiboek is beschreven hoe de coördinatie vanuit de branche Brand

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Centrale Registratie Afhandeling Schaden (CRAS) Deelproces 25. Organisatorisch deel

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Centrale Registratie Afhandeling Schaden (CRAS) Deelproces 25. Organisatorisch deel Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Centrale Registratie Afhandeling Schaden (CRAS) Deelproces 25 Organisatorisch deel Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december

Nadere informatie

Evaluatieverslag Hoogwater Maas december 2002/januari 2003

Evaluatieverslag Hoogwater Maas december 2002/januari 2003 Evaluatieverslag Hoogwater Maas december 2002/januari 2003 De hoogwaterperiode december 2002/januari 2003 is gestart op 30 december 2002 met de eerste melding door de RAC en is geëindigd op 5 januari 2003

Nadere informatie

Inrichting ruimten: - Beleidsteam (BT); - Managementteam (MT); - Gemeentelijke Actiecentra. - Logistieke ondersteuning

Inrichting ruimten: - Beleidsteam (BT); - Managementteam (MT); - Gemeentelijke Actiecentra. - Logistieke ondersteuning Inrichting ruimten: - Beleidsteam (BT); - Managementteam (MT); - Gemeentelijke Actiecentra - Logistieke ondersteuning December 2006 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 VOORWOORD...FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD.

Nadere informatie

De vragenlijst kent 14 hoofdvragen. Gemiddeld duurt het 10 minuten om de enquête te vullen.

De vragenlijst kent 14 hoofdvragen. Gemiddeld duurt het 10 minuten om de enquête te vullen. 1 VIVIS Clienttevredenheidsmeting Revalidatie volwassenen na afsluiting van traject Welkom bij het tevredenheidsonderzoek van streeft naar optimale dienstverlening en daarbij is uw mening belangrijk. Wij

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

LeerWerkPlan VLO fase 1, Zwolle

LeerWerkPlan VLO fase 1, Zwolle Akkoord, 11-11-2009/HMJ - Laatste opdracht vervangen door iets anders (is gelijk aan 1 e verplichte opdracht, voegt dus niets toe). Je kunt dit ook eerst even afwachten: er doet zich waarschijnlijk wel

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014

Tevredenheidsonderzoek 2014 Tevredenheidsonderzoek 2014 Een onderzoek naar de zorgkwaliteit en veiligheid November 2014 1 Inhoud Inleiding... 3 Aanpak... 3 Het onderzoek... 3 De resultaten... 4 Voldoet de zorg?... 4 Tevredenheid...

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement r. Functie medewerker opleiden en oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub r Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden B.1 1. Algemeen Onderwerp: Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden Implementatie Slachtoffer Informatie Systematiek (SIS) in de VRHM en opzeggen convenanten Nederlandse Rode Kruis Opgesteld door:

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 5 maart 2009 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Supplement f. Functie procesmanager multidisciplinair oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub f Besluit personeel

Nadere informatie

December Deelproces Verslaglegging en archivering

December Deelproces Verslaglegging en archivering December 2006 Deelproces Verslaglegging en archivering Deelproces verslaglegging en archivering December 2006 Inhoudsopgave 1 Algemeen...2 2 Verslaglegging en dossiervorming...2 2.1 Doel...2 2.2 Doelgroep...2

Nadere informatie

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 1. Inleiding Vanaf 2015 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (vanaf

Nadere informatie

Toelichting Normenkader Gemeentelijke Processen

Toelichting Normenkader Gemeentelijke Processen A.10 Bijlage 2 Toelichting Normenkader Gemeentelijke Processen 1. Inleiding Het normenkader Oranje Kolom is ontwikkeld in opdracht van het Dagelijks Bestuur (DB) van de Veiligheidsregio Hollands Midden

Nadere informatie

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. Samenvatting Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. De Jeugdmonitor Zeeland De Jeugdmonitor Zeeland is een plek waar allerlei informatie bij

Nadere informatie

Kinderdagverblijf Fabeltjesland: gebeurtenissen op 23/01/09.

Kinderdagverblijf Fabeltjesland: gebeurtenissen op 23/01/09. Kinderdagverblijf Fabeltjesland: gebeurtenissen op 23/01/09. Kwalitatieve multidisciplinaire samenwerking in crisisomstandigheden. Toelichting gebeurtenissen Multidisciplinaire samenwerking Hoe aangepakt

Nadere informatie

Bijlage 2: Klachten regelement Klachten regelement Autstekend

Bijlage 2: Klachten regelement Klachten regelement Autstekend Bijlage 2: Klachten regelement Klachten regelement Autstekend 1 Inhoud 1. Doelstelling... 3 2. Verantwoordelijkheden... 3 3. Beschrijving procedure... 3 3.1 Interne klachten... 4 3.2.Vertrouwenspersoon...

Nadere informatie

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit.

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. TRAINING Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. DAGAGENDA 09.00 09.15 uur: Inloop en koffie 09.15 09.30 uur: Kennismaking

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Land in Zicht. Datum: 23 januari Locatie: Domstraat 82, 3829 ND Hooglanderveen

Calamiteitenplan. Land in Zicht. Datum: 23 januari Locatie: Domstraat 82, 3829 ND Hooglanderveen Calamiteitenplan Land in Zicht Datum: 23 januari 2017 Locatie: Domstraat 82, 3829 ND Hooglanderveen Inhoud Belangrijke telefoonnummers... 3 Intern... 3 Hulpdiensten... 3 Adres spoedeisende zorg ziekenhuis...

Nadere informatie

Aan welke eisen moet het evenement voldoen:

Aan welke eisen moet het evenement voldoen: Opdracht nr 5 Organiseren biologische fair Inleiding De komende weken gaan jullie het evenement biologische fair organiseren. Maar wat is een evenement nu eigenlijk? Is een verjaardagsfeest een evenement?

Nadere informatie

RI&E Privacy Om organisaties te helpen heeft Sebyde een RI&E-Privacy ontwikkeld. Het is een modulair programma bestaande uit 5 duidelijke stappen:

RI&E Privacy Om organisaties te helpen heeft Sebyde een RI&E-Privacy ontwikkeld. Het is een modulair programma bestaande uit 5 duidelijke stappen: RI&E Privacy Introductie Vanaf 25 mei 2018 wordt de nieuwe Europese privacywetgeving (GDPR) gehandhaafd. Dit heeft belangrijke gevolgen voor het bedrijfsleven. Er is onder andere een meldplicht voor datalekken

Nadere informatie

Hoeveel vluchtelingen worden er in Sporthal De Waterkanten opgevangen? Het gaat om 150 vluchtelingen.

Hoeveel vluchtelingen worden er in Sporthal De Waterkanten opgevangen? Het gaat om 150 vluchtelingen. Veel gestelde vragen en antwoorden over crisisopvang Versie 20 oktober 2015, 10.30 uur Opvang in Lisse Waarom deze opvang voor vluchtelingen? Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Stand van zaken Gemeentelijke Crisisbeheersing IJsselstein 2011

Stand van zaken Gemeentelijke Crisisbeheersing IJsselstein 2011 Stand van zaken Gemeentelijke Crisisbeheersing IJsselstein 2011 Goed voorbereid zijn, heb je zelf in de hand Ernout van Gils Beleidsadviseur Veiligheid Beleid en Strategie Datum: 1 december 2011 INHOUD

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Taken en competenties getrainde secretarissen en coördinatoren

Taken en competenties getrainde secretarissen en coördinatoren Taken en competenties getrainde secretarissen en coördinatoren Februari 2015 Inhoud 1 Training 3 2 Taken en competenties 3 2.1 Rapport 3 2.2 Procesgang 4 2.3 Vaardigheden 4 3 Gedragscode voor opleidingsbeoordelingen

Nadere informatie

Protocol Hulp aan leerling en personeel

Protocol Hulp aan leerling en personeel Protocol Hulp aan leerling en personeel IV PROTOCOL Agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten binnen de school (Dit protocol is gebaseerd op het beleidsplan in bijlage I) Hieronder

Nadere informatie

Meldingen regeling algemeen

Meldingen regeling algemeen 1 van 1 Doelstelling: Willen leren van meldingen en signalen ( dit kunnen meldingen zijn ) om de processen te optimaliseren en de zorg voor de patiënten op een zo hoog mogelijk niveau te houden of te brengen.

Nadere informatie

Deze centrale vraag leidt tot de volgende deelvragen, die in het onderzoek beantwoord zullen worden.

Deze centrale vraag leidt tot de volgende deelvragen, die in het onderzoek beantwoord zullen worden. Aan: Gemeenteraad van Druten Druten, 27 juli 2015 Geachte voorzitter en leden van de gemeenteraad, In de eerste rekenkamerbrief van 2015 komt inkoop en aanbesteding aan bod. Dit onderwerp heeft grote relevantie,

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Evaluatieverslag mindfulnesstraining

Evaluatieverslag mindfulnesstraining marijke markus spaarnestraat 37 2314 tm leiden Evaluatieverslag mindfulnesstraining 06 29288479 marijke.markus@freeler.nl www.inzichtinzicht.nl kvk 28109401 btw NL 079.44.295.B01 postbank 4898261 14 oktober

Nadere informatie

Productbeschrijvingen generiek

Productbeschrijvingen generiek en generiek 108 Totaalbeeld Toelichting Het totaalbeeld is een informatieproduct dat wordt gegenereerd in de multidisciplinaire hoofdas van de crisisbeheersingsorganisatie in het landelijk crisismanagementsysteem

Nadere informatie

Gemaakt door: Lysanne Wolbers Menno Akkerman Tessa Heijerman

Gemaakt door: Lysanne Wolbers Menno Akkerman Tessa Heijerman Gemaakt door: Lysanne Wolbers Menno Akkerman Tessa Heijerman FSU Oktober 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Verantwoording...4 Conclusies...5 De cijfers op een rij.9 Knelpunten/oplossingen 15 Positieve punten.16

Nadere informatie

Eindevaluatie implementatie KinderROND

Eindevaluatie implementatie KinderROND Eindevaluatie implementatie KinderROND Juli 2009 Gert Dedel, projectleider KinderROND Inhoudsopgave. Inleiding 3 1. Aanleiding 4 2. Doelstellingen implementatie 5 3. Enquête medewerkers 6 4. Conclusies

Nadere informatie

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013 Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 21 Oktober 21 1 Inhoudsopgave H1 Inleiding H2 Aantal vrijwilligers per sector/locatie en respons H Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 21

Nadere informatie

LeerWerkPlan VLO fase 2, Zwolle

LeerWerkPlan VLO fase 2, Zwolle 12-10-2010 VLO fase 2, Zwolle Leerwerkplan leerjaar 1 Opmerkingen Werkplekbegeleider Handtekening Opdracht 1 Competentie gericht leren B4 Organisatorisch gedragsindicator: B 4.5 B6 Competent in het samenwerken

Nadere informatie

Alle activiteiten zijn op maat te maken in overleg met de opdrachtgever. Ook kunt u activiteiten combineren.

Alle activiteiten zijn op maat te maken in overleg met de opdrachtgever. Ook kunt u activiteiten combineren. Introduceren en in gebruik nemen Regionaal Crisisplan: Wij zijn gespecialiseerd in de rampenbestrijding en crisisbeheersing en uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het Regionaal CrisisPlan

Nadere informatie

Inspectierapport Krokodilletje B.V. (GOB) Solingenstraat 67 7421ZS Deventer Registratienummer 307867560

Inspectierapport Krokodilletje B.V. (GOB) Solingenstraat 67 7421ZS Deventer Registratienummer 307867560 Inspectierapport Krokodilletje B.V. (GOB) Solingenstraat 67 7421ZS Deventer Registratienummer 307867560 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Deventer Datum inspectie: 17-12-2015 Type

Nadere informatie

Beleidsplan Arbeidsomstandigheden

Beleidsplan Arbeidsomstandigheden Vastgesteld 2 december 2010, in revisie oktober 2016 1. Inleiding Het College van Bestuur (CvB) van CSG De Waard en de directies van de scholen zijn verantwoordelijk voor het arbobeleid. Dit beleidsplan

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg Proces klachtbehandeling 2011................................................................... Antidiscriminatievoorziening Limburg Mei 2012...................................................................

Nadere informatie

Taken en competenties gecertificeerde secretarissen en coördinatoren

Taken en competenties gecertificeerde secretarissen en coördinatoren Taken en competenties gecertificeerde secretarissen en coördinatoren NVAO 17 augustus 2010 Inhoud 1 Certificering 3 2 Taken en competenties 3 2.1 Rapport 3 2.2 Procesgang 4 2.3 Vaardigheden 5 3 Gedragscode

Nadere informatie

B6-3 Deelplan Registratie

B6-3 Deelplan Registratie B6-3 Deelplan Registratie B6-3.0 Inleiding en inhoudsopgave Inleiding Bij elk incident en elke ramp, waarbij grotere aantallen personen zijn betrokken, zal snel gevraagd worden naar de identiteit van de

Nadere informatie

Evaluatie & Reflectie

Evaluatie & Reflectie Evaluatie & Reflectie Naam leerbedrijf: Naam praktijkopleider: Naam leerling-werknemer/stagiair: BPV -periode: van tot Datum evaluatiegesprek: Datum reflectiegesprek: 1 Inleiding Het evaluatie- en reflectieformulier

Nadere informatie

DIENSTVERLENING BEVOLKINGSZORG DOOR NEDERLANDSE RODE KRUIS

DIENSTVERLENING BEVOLKINGSZORG DOOR NEDERLANDSE RODE KRUIS DIENSTVERLENING BEVOLKINGSZORG DOOR NEDERLANDSE RODE KRUIS Het Rode Kruis ondersteunt een aantal taakorganisaties Bevolkingszorg van de gemeentelijke kolom in de Veiligheidsregio, met de volgende dienstverlening:

Nadere informatie

Oefenkaart 102A Toegang forceren tot een pand

Oefenkaart 102A Toegang forceren tot een pand Elementaire oefening Oefenkaart 102A Toegang forceren tot een pand Opdracht A en B Draaiboek : 102A-DB01 Datum : Locatie : Inhoud Elementaire oefening... 1 Inhoud... 2 Vooraf... 3 1. Doelgroep en beginsituatie...

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL

BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL Voorbeeld uitvoeringsprotocol faciliterende regierol Algemeen Het uitvoeringsprotocol heeft betrekking op de volgende onderwerpen: A. Het

Nadere informatie

Evaluatie SamenOud-lezingen voorjaar 2014

Evaluatie SamenOud-lezingen voorjaar 2014 Evaluatie SamenOud-lezingen voorjaar 2014 Een evaluatierapport over de SamenOud-lezingen in, en R. Brans September 2014 0 Inhoud 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Doel van de lezingen... 2 1.1

Nadere informatie

Functies en teams in de rampenbestrijding

Functies en teams in de rampenbestrijding B Functies en teams in de rampenbestrijding De burgemeester - De burgemeester heeft de eindverantwoordelijkheid voor en de algehele leiding bij het bestrijden van incidenten in de eigen gemeente; - De

Nadere informatie

Vrijwilligerscollege Roosendaal

Vrijwilligerscollege Roosendaal Vrijwilligerscollege Roosendaal Wie zijn wij? Wat doen wij? Wat kunnen wij voor jou betekenen? Wat is het vrijwilligerscollege? Onze missie en visie Het motto is leren van elkaar. Het vrijwilligerscollege

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Stichting Kinderopvang Op Kop Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Door dhr. R. Terpstra Datum 5 december 2014 Functieomschrijving coördinator kinderopvang Algemene

Nadere informatie

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR54284_1 1 juni 2016 Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding De raad van de gemeente Leek; gelet op: - artikel 1, tweede lid, artikel 12

Nadere informatie

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas provincie :: Utrecht Plan van aanpak Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas In samenwerking tussen Veenendaal: 23 oktober 2017 Versie: 0.1 Opgesteld door: Maurice Kassing Gemeente

Nadere informatie

Inspectierapport SKL Kinderopvang B.V. (GOB) Goudsbloemstraat 2 8922 GW LEEUWARDEN Registratienummer 219222320

Inspectierapport SKL Kinderopvang B.V. (GOB) Goudsbloemstraat 2 8922 GW LEEUWARDEN Registratienummer 219222320 Inspectierapport SKL Kinderopvang B.V. (GOB) Goudsbloemstraat 2 8922 GW LEEUWARDEN Registratienummer 219222320 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Leeuwarden Datum inspectie: 04-11-2015

Nadere informatie

1. Aanleiding van de enquête

1. Aanleiding van de enquête 1. Aanleiding van de enquête De afdeling beeldende kunst van dé Academie organiseerde reeds een eerste enquêtemoment in 2012. We wensen in cycli van 5 jaar te werken en daarom hielden we een tweede rondvraag

Nadere informatie

De Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, 18 december 2002

De Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, 18 december 2002 Consultatiedocument Registratie van certificatiedienstverleners die gekwalificeerde certificaten aanbieden of afgeven aan het publiek met betrekking tot elektronische handtekeningen De Onafhankelijke Post

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF INTERGEMEENTELIJKE CRISISORGANISATIE I VIJFDE EDITIE I mei 2013

NIEUWSBRIEF INTERGEMEENTELIJKE CRISISORGANISATIE I VIJFDE EDITIE I mei 2013 NIEUWSBRIEF INTERGEMEENTELIJKE CRISISORGANISATIE I VIJFDE EDITIE I mei 2013 Beste medewerkers van Bevolkingszorg Kennemerland, Hierbij ontvangen jullie een nieuwe editie van de nieuwsbrief van Bevolkingszorg

Nadere informatie

Omgevingszorg. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg

Omgevingszorg. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Omgevingszorg Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Omgevingszorg Handboek Bevolkingszorg Deel D Datum: Kenmerk: Auteurs: Werkgroep Regionaal Crisisplan Bevolkingszorg Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2010 Klanten hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2010 Klanten hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2010 Klanten hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen Gemeente Huizen Inleiding... 3 1. Verantwoording onderzoek...

Nadere informatie

Nota van B&W. In deze nota:

Nota van B&W. In deze nota: gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Nota Opleiden en Oefenen voor Crisisbeheersing 2009 Portefeuillehouder drs. Th.L.N. Weterings Collegevergadering 10 maart 2009 Inlichtingen J.J.M. De Schepper

Nadere informatie

REGLEMENT TUSSENSCHOOLSE OPVANG (TSO) T.B.V. RKBS DE RUIF

REGLEMENT TUSSENSCHOOLSE OPVANG (TSO) T.B.V. RKBS DE RUIF REGLEMENT TUSSENSCHOOLSE OPVANG (TSO) T.B.V. RKBS DE RUIF Januari 2016 Aangepast voor schooljaar 2015/2016 R.Weber Januari 2013 Aangepast voor schooljaar 2012/2013 R. Weber A Januari 2013 Aangepast artikelen

Nadere informatie

Zorg- en logeerboerderij Achterstewold Boerderijnummer: 1258

Zorg- en logeerboerderij Achterstewold Boerderijnummer: 1258 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Zorg- en logeerboerderij Achterstewold Boerderijnummer: 1258 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze

Nadere informatie

Jaarverslag klachten 2011. Klachtcoördinator maart 2012

Jaarverslag klachten 2011. Klachtcoördinator maart 2012 Klachtcoördinator maart 2012 1. Inleiding Als gemeente willen wij de dienstverlening zo goed mogelijk afstemmen op de wensen van onze burgers. Eventuele klachten van burgers over de manier waarop een medewerker

Nadere informatie

DE WEIDE LEEUWARDEN. Juni 2017 een goede school ben je niet maar moet je iedere dag opnieuw worden.

DE WEIDE LEEUWARDEN. Juni 2017 een goede school ben je niet maar moet je iedere dag opnieuw worden. DE WEIDE LEEUWARDEN Juni 2017 een goede school ben je niet maar moet je iedere dag opnieuw worden. Pagina 1 van 5 Inhoud Communicatie school en ouders... 2 Nieuwsberichten / documenten / activiteiten...

Nadere informatie

De nazorg van pleegzorg voor pleegouders

De nazorg van pleegzorg voor pleegouders 2014 Onderzoek en Innovatie Projectresultaat Dit onderzoek is verricht ten behoeve van het studieonderdeel Onderzoek &innovatie van de opleiding Pedagogiek aan de HAN te Nijmegen De nazorg van pleegzorg

Nadere informatie