Eindrapportage campagne-effectonderzoek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eindrapportage campagne-effectonderzoek"

Transcriptie

1 Eindrapportage campagne-effectonderzoek

2 Contents 1 Managementsamenvatting 4 2 Behaalde effecten 12 3 Communicatieve werking 18 4 Webanalyse 23 5 Interesse en gespreksonderwerp 25 6 Bijlagen 27 2

3 Voorwoord Dit is de eindrapportage van het campagne-effectonderzoek naar de campagne Antibioticaresistentie. Dit onderzoek is in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport uitgevoerd door Kantar Public onder begeleiding van de Dienst Publiek en Communicatie. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van het campagneeffectonderzoek voor campagnes zonder zendtijd van de Rijksoverheid. Dienst Publiek en Communicatie is verantwoordelijk voor deze methodiek en de benchmarks. Kantar Public draagt zorg voor de uitvoering en rapportage van dit onderzoek. Het bereik, de waardering en de boodschapoverdracht (als voorwaarden voor het realiseren van campagne-effecten) worden gemeten aan het einde van de looptijd van de campagne. De campagne-effecten worden gemeten door vergelijking van de situatie voorafgaand aan de campagne met de situatie na afloop van de campagne. Rapporteur: Milou Gutter Campagneperiode: Jan t/m mrt en okt t/m dec 2016 Veldwerkperiode: Voormeting: 10 okt 23 okt 2016 Nameting: 28 nov 11 dec 2016 Voor meer gedetailleerde informatie over de achtergronden van het campagne-effectonderzoek voor campagnes met zendtijd van de Rijksoverheid, de benchmarks en het achterliggende communicatiemodel verwijzen wij u naar de bijlagen van dit onderzoeksrapport. 3

4 1 Managementsamenvatting 4

5 Managementsamenvatting (1/4) Inleiding Onjuist gebruik van antibiotica kan ertoe leiden dat het steeds moeilijker wordt om infecties te bestrijden doordat bacteriën resistent worden. Om dit probleem terug te dringen startte het ministerie van (VWS) in het najaar van 2015 onder andere met een publiekscampagne. Met deze publiekscampagne wil het ministerie bewustwording creëren van dit probleem onder het Nederlands publiek en kennis overbrengen wat men zelf kan doen tegen antibioticaresistentie. Naast deze publiekscampagne komt er ook een campagne gericht op zorgprofessionals. In dit rapport staat de effectiviteit en de communicatieve werking van de publiekscampagne centraal. Doelgroep De publiekscampagne en het onderzoek richten op het algemeen publiek van 18 jaar en ouder. Zorgprofessionals worden in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. Campagne en media-inzet Deze campagneflight is een vervolg op de publiekscampagne die eind 2015 is gestart en gedurende 2016 doorliep. De campagne moet overbrengen dat antibioticaresistentie een urgent probleem is en dat het belangrijk is dat er zorgvuldig wordt omgegaan met antibiotica. In het campagneconcept staat centraal dat bij verkeerd gebruik antibiotica hun werking kunnen verliezen en dat antibiotica niet zijn bedoeld voor griep en verkoudheid. Het campagneconcept komt grotendeels overeen met het concept dat werd gebruikt tijdens de eerste flight. Voor de tweede flight zijn er handelingsperspectieven toegevoegd aan de campagne en wordt er aandacht gegeven aan het belang van hygiëne. De boodschap van de campagne luidt dat er voorzichtig moet worden omgegaan met antibiotica. In dit rapport ligt de focus op de tweede campagneflight, maar worden waar relevant ook vergelijkingen gemaakt met de eerste flight. Voor deze campagneflight zijn drie radiospots, twee pre-rolls en posters ingezet. Twee radiospots en de pre-rolls komen grotendeels overeen met de eerste flight. Hieraan zijn handelingsperspectieven toegevoegd. Eén radiospot is nieuw en gaat in op het belang van hygiëne. De posters betreffen dezelfde posters als die zijn verspreid tijdens de eerste flight. De radiospots en pre-rolls zijn ook ingezet op Spotify. Op Spotify was ook beperkte inzet van bannering, maar dit is niet meegenomen in het onderzoek. Tijdens de eerste flight zijn webbanners breder ingezet. Deze zijn op basis van de resultaten van de eerste flight niet gebruikt in de tweede flight. De inzet van online search is door middel van webanalyse onderzocht. In de uitingen wordt verwezen naar de campagnesite: daarwordtiedereenbetervan.nl. Het totaalbudget voor de media-inzet gedurende 2015 en 2016 bedraagt Hiervan is tijdens de tweede flight uitgegeven. 5

6 Managementsamenvatting (2/4) Belangrijkste conclusies Een belangrijk doel van de campagne is het belang overbrengen van juist en zorgvuldig gebruik maken van antibiotica. Hierop ligt ook de focus in het campagneconcept en in deze flight zijn hier concrete handelingsperspectieven aan toegevoegd. Deze doelstelling is gedeeltelijk behaald. Bijna iedereen staat positief tegenover de handelingsperspectieven omtrent antibioticagebruik. De handelingsperspectieven omtrent hygiëne worden door iets minder mensen belangrijk gevonden. Voor de handelingsperspectieven omtrent hygiëne was een stijging beoogd, maar die is niet behaald. De communicatieve werking van de campagne laat zien dat de campagne een goede basis heeft om in de toekomst meer resultaten te behalen. Vooral de goede boodschapoverdracht van de vele primaire campagneboodschappen valt op. Maar ook dat de campagne erg hoog wordt gewaardeerd door de doelgroep. Het bereik en de geholpen herinnering zijn conform de benchmark. De campagne wil ook kennis overbrengen; dat antibioticaresistentie een urgent probleem is en dat antibiotica alleen bedoeld zijn voor de behandeling van bacteriële infecties. Op deze punten zien we een stabiel beeld tijdens de campagneflight. Ten slotte wil de campagne overbrengen dat antibioticaresistentie iedereen zou kunnen raken. Na deze campagneflight denken juist minder mensen dat zij zelf te maken kunnen krijgen met de gevolgen van antibioticaresistentie en meer mensen dat zij hier juist niet mee te maken zullen krijgen. Tijdens de eerste flight zagen we een vergelijkbare stijging van het aandeel dat hiermee niet te maken denkt te krijgen (met bijdrage van de campagne). 6

7 Managementsamenvatting (3/4) Behaalde effecten Juist gebruik van antibiotica Bijna vier op de tien personen (38%) weten dat antibiotica uitsluitend bedoeld zijn voor de behandeling van bacteriële infecties. De beoogde stijging tijdens de campagneperiode is niet behaald. Het kennisniveau lag na de eerste flight hoger (46%). Tussen de campagneflights heeft een daling plaatsgevonden die op basis van dit onderzoek niet kan worden verklaard. Wel zien we dat men nu vaker dan tijdens de eerste flight denkt dat antibiotica (ook) bedoeld zijn voor de behandeling van virusinfecties en schimmelinfecties. Bijna niemand denkt dat antibiotica bedoeld zijn voor de behandeling van griep en verkoudheid, virusinfecties die in de campagne expliciet aan bod kwamen. In de campagne worden handelingsperspectieven gegeven voor het gebruik van antibiotica zoals geen restjes antibiotica gebruiken en het voorgeschreven recept volgen. Bijna iedereen vindt het belangrijk om zich hieraan te houden. Behoud was hier beoogd en dit is behaald. Er is daarbij zelfs een stijging zichtbaar van het aandeel dat het zeer belangrijk vindt om geen restjes of antibiotica van anderen te gebruiken. In de campagne worden ook twee algemene handelingsperspectieven gegeven omtrent hygiëne in algemene zin. Hier was een stijging beoogd maar voorlopig vindt een stabiele meerderheid van circa acht op de tien personen het belangrijk om hun handen te wassen na een toiletbezoek en voor en na het bereiden van eten. Urgentie van antibioticaresistentie Bijna de helft van de doelgroep (45%) weet dat er in de toekomst mogelijk onvoldoende antibiotica beschikbaar zullen zijn. De beoogde stijging is niet behaald. Na de eerste flight waren meer mensen hiervan op de hoogte (53%). Na de eerste flight dachten (terecht) minder mensen dat er constant nieuwe antibiotica worden ontwikkeld (daling van 43% naar 34%). Nu is dit stabiel op 37%. Minder mensen denken dat zij zelf te maken kunnen krijgen met de gevolgen van resistente bacteriën (daling van 22% naar 16%). De beoogde stijging is niet behaald. Opvallend is dat juist meer mensen denken dat zij hiermee juist niet te maken zullen krijgen (stijging van 21% naar 27%). Tijdens de eerste flight zagen we een vergelijkbare stijging (van 21% naar 29%), met bijdrage van de campagne. Mensen die denken dat zij niet te maken kunnen krijgen met de gevolgen van antibioticaresistentie, geven hiervoor als reden dat zij (bijna) nooit antibiotica gebruiken of (bijna) nooit ziek zijn. Men lijkt antibioticaresistentie dus vooral te zien als probleem dat je kan raken wanneer je zelf antibiotica (hebt) gebruikt. 7

8 Managementsamenvatting (4/4) Communicatieve werking Het bereik en de herinnering van de campagne zijn in lijn met de benchmark. Het totaalbereik is met 51% vergelijkbaar met de eerste campagneflight (53%). De geholpen herinnering is 22% en ligt hiermee iets lager dan bij de eerste flight (26%). Het bereik van de radiospots en de pre-rolls ligt iets boven de benchmark. Het bereik van de drie radiospots is vergelijkbaar met de eerste flight (toen: 43%, nu: 44%). Het bereik van de pre-rolls is nu iets lager (toen: 21%, nu: 18%). Tijdens de eerste flight lag het bereik van de posters op 9%. Deze posters zijn verspreid met de bedoeling dat zij gedurende 2016 in de praktijk van huisartsen en apotheken zouden hangen. Inmiddels ligt het bereik van de posters op 12%. De eerste campagneflight werd al erg hoog gewaardeerd ten opzichte van andere campagnes van de Rijksoverheid en dit is nog steeds het geval. De campagne krijgt een gemiddeld rapportcijfer van een 7,7, de benchmark is 6,9. Ook de individuele uitingen krijgen allemaal een relatief hoog rapportcijfer in vergelijking met de benchmark, variërend tussen de 7,5 en 7,8. Ook op diverse waarderingsaspecten zien we dat de campagne bovengemiddeld wordt gewaardeerd. De doelgroep vindt de campagne gemiddeld geloofwaardiger, mooier, duidelijker, informatiever, opvallender, aansprekender en minder irritant dan andere campagnes van de Rijksoverheid. Tijdens de eerste flight lag de waardering op al deze aspecten al boven de benchmark, maar voor geloofwaardig, duidelijk, informatief en niet irritant ligt de waardering tijdens de tweede flight zelfs nog iets hoger dan tijdens de eerste flight. In tegenstelling tot de eerste flight wordt de campagne in vergelijking met de benchmark nu ook iets hoger gewaardeerd op het aspect geeft nieuwe informatie. De campagne heeft door het toevoegen van de handelingsperspectieven relatief veel primaire boodschappen. Desondanks ligt de geholpen boodschapoverdracht van de campagne op een erg hoog niveau. De primaire boodschappen worden goed overgebracht bij 89% tot 96% van de doelgroep. De benchmark is 80%. Spontaan noemt men vooral (door de helft genoemd) dat er voorzichtig moet worden omgegaan met antibiotica. Websitebezoek (bron: Memo2) Tijdens de campagneperiode zijn er bezoeken geregistreerd aan de website daarwordtiedereenbetervan.nl. Dat komt neer op gemiddeld bezoeken per week. Dit is een stijging van 146% ten opzichte van de periode voorafgaand aan de campagne. Op de website wordt bij gemiddeld 17% van de bezoeken meer dan één pagina bekeken (tijdens de campagneperiode). Dit is een lichte stijging ten opzichte van flight 1 (13%). De bezoeken aan de website tijdens de campagneperiode zijn in bijna 7 op de 10 (68%) gevallen afkomstig uit een klik op de in-stream video. Dit komt neer op gemiddeld bijna tienduizend bezoeken per week die via de instream video komen. Concluderend kan worden gesteld dat de kwaliteit van het bezoek in flight 2 licht is gestegen ten opzichte van het bezoek uit flight 1, wat blijkt uit het feit dat relatief meer bezoeken bestaan uit meer dan één actie op de website. Daarnaast is de click-through-rate van de online media-inzet in flight 2 licht is gestegen ten opzichte van flight 1 8

9 Management summary Kerncijfers (1/3) Kennis Flight 1 Flight 2 Algemeen publiek (18+) VM NM VM NM Doelgroep weet dat antibioticaresistentie een urgent probleem is Q62KE02a: In de nabije toekomst zijn er mogelijk onvoldoende geschikte antibiotica beschikbaar (% zeker/waarschijnlijk wel) Doelgroep weet dat antibiotica gebruikt worden voor bacteriële infecties Q62KE01: Voor welk(e) van de onderstaande situaties zijn antibiotica volgens u meestal bedoeld? (% dat uitsluitend 'bacteriële infectie noemt) 50% 53% 50% 45% 43% 46% 39% 38% Significante verschillen zijn aangegeven met een + (stijging) of een (daling). Alle percentages zijn getoetst ten opzichte van de voormeting van de betreffende flight. 9

10 Management summary Kerncijfers (2/3) Houding Flight 1 Flight 2 Algemeen publiek (18+) VM NM VM NM Doelgroep is zich ervan bewust dat antibioticaresistentie ook henzelf kan raken Q62AT01: In hoeverre denkt u dat u zelf te maken zou kunnen krijgen met de gevolgen van bacteriën die ongevoelig zijn voor antibiotica? (% zeker/waarschijnlijk wel) Doelgroep staat positief tegenover het volgen van de handelingsperspectieven R62AT03a-e,g: Hoe belangrijk vindt u het om uzelf hieraan te houden? (% (zeer) belangrijk) alleen antibiotica gebruiken wanneer dit volgens een arts noodzakelijk is 20% 17% 22% 16% - 95% 96% gebruik altijd de voorgeschreven hoeveelheid en op het juiste moment 95% 96% stop een antibioticakuur nooit op eigen initiatief niet voorgelegd tijdens 92% 95% gebruik geen restjes of antibiotica van anderen deze flight 93% 94% was je handen na een toiletbezoek 84% 84% was je handen voor en na het bereiden van eten 79% 79% Significante verschillen zijn aangegeven met een + (stijging) of een (daling). Alle percentages zijn getoetst ten opzichte van de voormeting van de betreffende flight. 10

11 Management summary Kerncijfers (3/3) Communicatieve werking Flight 1 Flight 2 Benchmark Bereik 53% 51% 50% Radiospots 43% 44% 39% Prerolls 21% 18% 13% Posters 9% 12% - Webbanners 12% - 16% Suske en Wiske 7% - - Herinnering 26% 22% 19% Waardering 7,6 7,7 6,9 Boodschapoverdracht dat u zich bij het gebruik van antibiotica aan het voorgeschreven recept moet houden - 97% dat antibiotica niet werken bij griep en verkoudheid 96% 96% dat er voorzichtig moet worden omgegaan met antibiotica 95% 96% dat bij veel en onzorgvuldig gebruik, antibiotica hun werking kunnen verliezen 95% 96% dat u alleen antibiotica moet gebruiken als dat volgens uw arts noodzakelijk is - 96% dat u nooit op eigen initiatief met een antibioticakuur moet stoppen - 94% 80% dat u geen restjes antibiotica of antibiotica van anderen moet gebruiken - 94% dat het belangrijk is om te voorkomen dat je ziekmakende bacteriën binnenkrijgt - 90% dat resistent (ongevoelig) worden van bacteriën een probleem is 92% 90% dat u meer informatie kunt vinden over antibioticagebruik op 89% 89% 11

12 2 Behaalde effecten 12

13 2. Behaalde effecten Campagnes worden gevoerd om communicatieeffecten bij de doelgroep te realiseren. Men kan hierbij denken aan het vergroten van kennis over een specifiek onderwerp, het positief beïnvloeden van houding of het stimuleren van bepaald gedrag. In het campagne-effectonderzoek worden communicatie-effecten vastgesteld door de kennis, houding en/of gedrag(sintentie) na afloop van de campagneperiode te vergelijken met die voorafgaand aan de campagneperiode. Sturingsmogelijkheid Campagneconcept Media-inzet Communicatieve werking Communicatie-effect 2.1 Kennis 2.2 Houding In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de effecten die tijdens de campagneperiode zijn gerealiseerd. De resultaten worden weergegeven en beschreven voor de doelgroep: Achtergrond doelgroep Algemeen Publiek 18+ In sommige gevallen kunnen de percentages in tekst en grafiek 1% van elkaar afwijken. Dit heeft te maken met afrondingsverschillen wanneer gerapporteerd wordt op basis van twee categorieën samen ( top 2 ). Overige invloeden: - Overig beleid - Media-aandacht - Incidenten 13

14 2.1 Kennis Bijna de helft van de doelgroep geeft aan dat er in de toekomst mogelijk onvoldoende geschikte antibiotica beschikbaar zullen zijn Kennisdoelstelling: meer mensen weten dat antibioticaresistentie een urgent probleem is. Bijna de helft (45%) van het algemeen publiek verwacht dat er in de nabije toekomst mogelijk onvoldoende geschikte antibiotica beschikbaar zullen zijn. Dit blijft stabiel gedurende deze flight. De beoogde stijging is niet behaald. Na de eerste campagneflight (niet in de grafiek) waren meer mensen hiervan op de hoogte (53%). Tijdens de eerste flight daalde het aandeel dat denkt dat er constant nieuwe antibiotica worden ontwikkeld, van 43% naar 34% (niet in de grafiek). Nu ligt dit stabiel op 37%. In de nabije toekomst zijn er mogelijk onvoldoende geschikte antibiotica beschikbaar (Q62KE02a) 14

15 2.1 Kennis Vier op de tien personen weten dat antibiotica uitsluitend bedoeld zijn voor bacteriële infecties Kennisdoelstelling: meer mensen weten dat antibiotica (uitsluitend) gebruikt worden voor bacteriële infecties. Negen op de tien personen weten dat antibiotica bedoeld zijn voor bacteriële infecties, maar meer dan de helft van hen noemt ten onrechte ook één of meer andere doelen. De beoogde stijging van het aandeel dat uitsluitend een bacteriële infectie noemt, is niet behaald. Opvallend is dat tijdens de eerste flight meer mensen (46%, niet in de grafiek) uitsluitend een bacteriële infectie noemden en dat het niveau voorafgaand aan de eerste flight ook al op 43% lag. We hebben geen directe verklaring voor deze daling. Ten opzichte van de eerste flight denken nu meer mensen dat antibiotica (ook) bedoeld zijn voor virusinfecties (33% na eerste flight) en schimmelinfecties (25% na eerste flight). Voor welk(e) van de onderstaande situaties zijn antibiotica volgens u meestal bedoeld? (Q62KE01) 15

16 2.2 Houding Minder mensen denken dat zij te maken kunnen krijgen met (de gevolgen van) antibioticaresistentie Houdingsdoelstelling: Meer mensen zijn zich ervan bewust dat antibioticaresistentie ook henzelf kan raken. Na de tweede flight denken minder mensen dat zij zelf te maken kunnen krijgen met de gevolgen van bacteriën die ongevoelig zijn voor antibiotica (van 22% naar 16%). De beoogde stijging is niet behaald. Meer mensen denken juist niet dat zij hiermee te maken zullen krijgen (van 21% naar 27%). Tijdens de eerste flight zagen we een vergelijkbare stijging (van 21% naar 29%) en daar droeg de campagne aan bij. Zij geven hiervoor als reden dat zij (bijna) nooit antibiotica gebruiken (door 71% genoemd), of weinig ziek zijn of nooit medicijnen gebruiken. Men lijkt dus te denken dat je (alleen) met antibioticaresistentie te maken kunt krijgen als je zelf antibiotica hebt gebruikt. In hoeverre denkt u dat u zelf te maken zou kunnen krijgen met de gevolgen van bacteriën die ongevoelig zijn voor antibiotica? (Q62AT01) 16

17 2.2 Houding Handelingsperspectieven die gelden wanneer je antibiotica gebruikt vindt men belangrijker dan algemene handelingsperspectieven Houdingsdoelstelling: de doelgroep staat positief tegenover het volgen van de handelingsperspectieven Bijna iedereen vindt het belangrijk om zich te houden aan de handelingsperspectieven die gelden voor het gebruik van antibiotica. Gezien het hoge startniveau op deze handelingsperspectieven is behoud hier beoogd. Dit is behaald. Tijdens de flight stijgt het aandeel dat het zeer belangrijk vindt om geen restjes of antibiotica van anderen te gebruiken van 68% naar 74% (niet in de grafiek). Voor de twee handelingsperspectieven met betrekking tot hygiëne was een stijging beoogd, maar voorlopig blijft dit stabiel op een ruime meerderheid. Hieronder staan enkele manieren om op een verantwoorde manier om te gaan met antibiotica. Hoe belangrijk vindt u het om uzelf hieraan te houden? (R62AT03a-f) % (zeer) belangrijk 17

18 3 Communicatieve werking 18

19 3. Communicatieve werking Om met een campagne daadwerkelijk communicatieeffecten te kunnen behalen, is een goede communicatieve werking van de campagne essentieel. In het campagne-effectonderzoek wordt de communicatieve werking van de campagne gemeten tijdens en na de looptijd van de campagne. Sturingsmogelijkheid Campagne-concept Communicatieve werking 3.1 Media-inzet 3.2 Bereik & herinnering 3.3 Waardering Communicatie-effect In dit hoofdstuk wordt achtereenvolgens beschreven in hoeverre de doelgroep met de campagne wordt bereikt en zich de campagne herinnert. Tevens wordt gekeken in hoeverre de campagne de juiste reacties heeft opgeroepen door te beschrijven hoe de campagne scoort op een aantal waarderingsitems. Tot slot wordt weergegeven in hoeverre men de boodschap van de campagne heeft begrepen. Media-inzet 3.4 Boodschapoverdracht Achtergrond doelgroep Er wordt gerapporteerd over de doelgroep: Algemeen Publiek 18+ Om de communicatieve werking van de campagne af te kunnen zetten tegen andere campagnes zijn benchmarks gebruikt. Overige invloeden: - Overig beleid - Media-aandacht - Incidenten In sommige gevallen kunnen de percentages in tekst en grafiek 1% van elkaar afwijken. Dit heeft te maken met afrondingsverschillen wanneer gerapporteerd wordt op basis van twee categorieën samen ( top 2 ). 19

20 3.1 Media-inzet In het overzicht hiernaast staat de media-inzet gedurende de gemeten periode van de tweede campagneflight. In totaal is er eind uitgegeven waarvan op Spotify. Daarnaast is er aan online video uitgegeven, waarvan op Spotify van de inzet aan online video is na de gemeten periode ingezet. In 2015 is er eenmalig een bedrag van uitgegeven aan posters. Deze zijn verspreid onder huisartsen en apotheken met het doel dat deze worden opgehangen in spreek- en wachtkamers. Het totaalbudget van de campagne gedurende 2015 en 2016 bedraagt Hiervan is uitgegeven tijdens de tweede flight. 20

21 3.2 Bereik en herinnering Het bereik van de radiospots en pre-rolls ligt iets boven gemiddeld, totaalbereik is gemiddeld Het totaalbereik van de campagne tijdens de tweede flight is vergelijkbaar met de benchmark en met de eerste flight (53%). De geholpen herinnering is 22% en ligt iets lager dan de eerste flight (26%). De drie radiospots hebben gezamenlijk 44% van de doelgroep bereikt. Dit is vergelijkbaar met de eerste flight (43%) en ligt hoger dan de benchmark. Het bereik van de nieuwe radiospot over handelingsperspectieven is 35%. Het bereik van de spots over griep (39%) en verkoudheid (42%) ligt iets hoger. Bijna één op de vijf personen heeft minimaal één van de pre-rolls op internet gezien. Tijdens de eerste flight lag dit iets hoger (21%). Het individuele bereik van beide spots is 16%. Boodschapoverdracht (niet in de grafiek) Spontaan noemt de helft dat er voorzichtig moet worden omgegaan met antibiotica als belangrijkste campagneboodschap. Eén op de vijf noemt dat je je aan het voorgeschreven recept moet houden. In de campagne zitten tien primaire boodschappen (zie voor een overzicht het kerncijfer-overzicht op pagina 11). De geholpen boodschapoverdracht ligt zeer hoog (tussen de 89% en 97%, de benchmark is 80%). Ook tijdens de eerste flight lag de boodschapoverdracht op dit hoge niveau, maar toen zaten de boodschappen omtrent hygiëne nog niet in de campagne. % bereikt per medium HERKR1b+ HERKR2b + HERKR3b + HERKIP1b + HERKIP2b + HERKIP3b + HERKP1b Heeft u de afgelopen weken een campagne van de Rijksoverheid gezien of gehoord, over 'op de juiste manier gebruik maken van antibiotica'? HERIN 21

22 3.3 Waardering De campagne wordt goed gewaardeerd De campagne wordt met een gemiddeld rapportcijfer van een 7,7 ruim bovengemiddeld gewaardeerd (benchmark: 6,9). Dit was tijdens de eerste flight ook het geval (toen: 7,6). Ook de individuele uitingen worden allemaal goed gewaardeerd met gemiddelde rapportcijfers tussen de 7,5 en 7,8. De waardering voor de radiospots griep en verkoudheid ligt (nog) hoger dan die voor de radiospot hygiëne. Ook op diverse waarderingsaspecten zien we dat de campagne bovengemiddeld wordt gewaardeerd (niet in de grafiek). Ten opzichte van deze andere campagnes waardeert de doelgroep de campagne als geloofwaardiger, mooier, duidelijker, informatiever, opvallender, aansprekender en minder irritant. Tijdens de eerste flight lag de waardering op al deze aspecten al boven de benchmark, maar voor geloofwaardig, duidelijk, informatief en niet irritant ligt de waardering tijdens de tweede flight zelfs nog iets hoger. Op het aspect geeft nieuwe informatie gaf de doelgroep tijdens de eerste flight nog een gemiddelde waardering, maar deze ligt tijdens de tweede flight ook iets boven de benchmark. Op het aspect raakt me emotioneel krijgt de campagne net als tijdens de eerste flight een gemiddelde waardering. Rapportcijfer per mediumtype, gemiddelde op een schaal van 1-10 (RAP_CIJF, RAP_R1b, RAP_R2b, RAP_R3b, RAP_IP1b, RAP_IP2b, RAP_IP3b, RAP_WB1b, RAP_P1b, RAP_OV) 22

23 4 Websitebezoek Antibioticaresistentie flight 2 Webanalyse MeMo² Ten behoeve van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport 23

24 4.1 Websitebezoek stijgt tijdens campagne met 146% ten opzichte van voorafgaand aan de campagne Ruim 76 duizend bezoeken aan de website daarwordtiedereenbetervan.nl tijdens de campagneperiode In de twee weken voorafgaand aan de campagne wordt de website daarwordtiedereenbetervan.nl gemiddeld keer per week bezocht. Tijdens de ruim vijf weken durende campagneperiode stijgt het aantal bezoeken naar gemiddeld bezoeken per week. Dit komt neer op een stijging van het websitebezoek tijdens de campagneperiode van 146% ten opzichte van de twee weken voorafgaand aan de campagne. Het gemiddeld aantal bezoeken per week is vergelijkbaar met de eerste flight van Antibioticaresistentie, die heeft gelopen in februari/maart 2016, waarbij gemiddeld bezoeken per week werden gerealiseerd. Direct na afloop van de campagne daalt het gemiddeld aantal bezoeken aan de website naar gemiddeld per week. Op de website wordt bij gemiddeld 17% van de bezoeken meer dan één pagina bekeken (tijdens de campagneperiode). Dit is een lichte stijging ten opzichte van flight 1 (13%). De bezoeken aan de website tijdens de campagneperiode zijn in bijna 7 op de 10 (68%) gevallen afkomstig uit een klik op de in-stream video. Dit komt neer op gemiddeld bijna tienduizend bezoeken per week die via de in-stream video komen. Vooraf Gem. bezoek per week: Campagneperiode Gem. bezoek per week: Na afloop Gem. bezoek per week: GRAFIEK: Ontwikkeling websitebezoek Websitebezoek Online impressies (doorlopende inzet) Online impressies (Flight 2) 0 Antibioticaresistentie flight 2 Webanalyse MeMo² Ten behoeve van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport 24

25 5 Interesse en gespreksonderwerp 25

26 5.1 Stabiel deel van drie op de tien personen spreekt over het juist gebruiken van antibiotica, de helft is in dit onderwerp geïnteresseerd Zowel voorafgaand als tijdens de campagneflight praten circa drie op de tien personen over het op een juiste manier gebruik maken van antibiotica. Bij andere campagnes van de Rijksoverheid stijgt het aandeel dat over het campagne-onderwerp spreekt vaak tijdens de campagneperiode (benchmark: voormeting: 31%, nameting: 42%). De helft van het algemeen publiek geeft aan geïnteresseerd te zijn in het op een juiste manier gebruik maken van antibiotica. De interesse in het onderwerp is hiermee gemiddeld voor campagnes van de Rijksoverheid en is vergelijkbaar met tijdens de eerste flight. 26

27 6 Bijlagen 27

28 5.1 Onderzoeksverantwoording Methode De respondenten ondervraagd door middel van CAWI - Computer Assisted Web Interviewing. Er is sprake van een onderzoeksopzet met een voormeting en nameting bestaande uit twee onafhankelijke steekproeven om effecten op communicatiedoelstellingen vast te stellen. Veldwerk De voormeting vond plaats in twee weken voorafgaand aan de campagne (week 41 en 42). De nameting liep gedurende twee weken (week 48 t/m 49) aan het einde van de radio-inzet. Er zijn reminders uitgezet. De vragenlijst duurde gemiddeld 6 minuten in de voormeting en 9 minuten in de nameting. Week Campagne Steekproef Het onderzoek is gehouden onder de doelgroep Algemeen publiek (18+). Significantie Significantietoetsen zijn uitgevoerd tussen voor- en nameting, tenzij anders aangegeven. Een verschil met een overschrijdingskans p<0,05 (95% betrouwbaarheidsniveau) wordt als significant beschouwd. Verschillen met een overschrijdingskans p<0,10 zijn als indicatief gerapporteerd. Benchmarks Benchmarks zijn gemiddelde waarden die berekend zijn over meerdere campagnes heen. De benchmarks maken het mogelijk om de resultaten van een specifieke campagne af te zetten tegen andere campagnes. Vergelijkingen met de benchmark zijn altijd indicatief. Voor deze campagne is gebruik gemaakt van de benchmark voor campagnes zonder zendtijd van Rijksoverheid. De benchmark is gebaseerd op de primaire doelgroep van een campagne. Respons en weging In het overzicht hieronder ziet u de belangrijkste kenmerken met betrekking tot de steekproef, respons en weging. De data zijn gewogen op de kenmerken geslacht, leeftijd, hoogst genoten opleiding, Nielsen regio, gezinsgrootte en internetgebruik. Veldwerk VM VM NM NM Algemeen Publiek 18+ VM NM Bruto steekproef Totale respons Netto steekproef Netto respons in % 59,6 67,6 Weeg-efficiëntie 0,892 0,895 28

Eindrapportage campagne-effectonderzoek

Eindrapportage campagne-effectonderzoek Eindrapportage campagne-effectonderzoek Contents 1 Managementsamenvatting 4 2 Effecten 12 3 Communicatieve werking 20 4 Webanalyse 27 5 Achtergronden doelgroep 32 6 Bijlagen 34 2 Voorwoord Dit is de eindrapportage

Nadere informatie

Eindrapportage campagne-effectonderzoek

Eindrapportage campagne-effectonderzoek Eindrapportage campagne-effectonderzoek Contents 1 Management Summary 4 2 Doel en opzet van de campagne 10 3 Behaalde effecten 12 4 Trends 26 5 Communicatieve werking 31 6 Bijdrage campagne 39 7 Achtergronden

Nadere informatie

Referendum associatieverdrag Oekraïne Eindrapportage beknopt campagne-effectonderzoek

Referendum associatieverdrag Oekraïne Eindrapportage beknopt campagne-effectonderzoek Referendum associatieverdrag Oekraïne Eindrapportage beknopt campagne-effectonderzoek Contents 1 Management summary 4 2 Doel en opzet van de campagne 9 3 Communicatieve werking 11 4 Doelstellingen en overige

Nadere informatie

Aangifte IH ondernemers (R27)

Aangifte IH ondernemers (R27) Eindrapportage campagne-effectonderzoek Contents 1 Management summary 4 2 Doel en opzet van de campagne 11 3 4 Doelstellingen en overige resultaten 22 5 Bijlagen 30 Communicatieve werking 13 2 Voorwoord

Nadere informatie

Geweld in huiselijke kring (R03)

Geweld in huiselijke kring (R03) Eindrapportage campagne-effectonderzoek Contents 1 Managementsamenvatting 4 2 Behaalde effecten 13 3 4 Achtergronden doelgroep 30 5 Bijlagen 33 Communicatieve werking 23 2 Voorwoord Dit is de eindrapportage

Nadere informatie

MijnOverheid (Q68) Eindrapportage campagne-effectonderzoek. MijnOverheid (Q68) TNS Ten behoeve van de Belastingdienst

MijnOverheid (Q68) Eindrapportage campagne-effectonderzoek. MijnOverheid (Q68) TNS Ten behoeve van de Belastingdienst Eindrapportage campagne-effectonderzoek Contents 1 Management Summary 4 2 Doel en opzet van de campagne 12 3 Behaalde effecten 14 4 5 Bijdrage campagne 32 6 Achtergronden doelgroep 36 7 Bijlagen 39 Communicatieve

Nadere informatie

Eindrapportage campagne-effectonderzoek

Eindrapportage campagne-effectonderzoek Eindrapportage campagne-effectonderzoek Contents 1 Managementsamenvatting 4 2 Trends 13 3 4 Achtergronden doelgroep 33 5 Bijlagen 35 Communicatieve werking 27 2 Voorwoord Dit is de eindrapportage van het

Nadere informatie

Studeer met een plan (R32) Eindrapportage effectonderzoek Studeer met een plan (R32)

Studeer met een plan (R32) Eindrapportage effectonderzoek Studeer met een plan (R32) Eindrapportage effectonderzoek 2016 Managementsamenvatting (1/5) Inleiding Achtergronden Jaarlijks beginnen in september ongeveer 150.000 studenten aan een opleiding in het hoger onderwijs. In de maanden

Nadere informatie

Lerarenbeurs (Q54) Eindrapportage campagne-effectonderzoek. Lerarenbeurs (Q54) Ten behoeve van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap

Lerarenbeurs (Q54) Eindrapportage campagne-effectonderzoek. Lerarenbeurs (Q54) Ten behoeve van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap Eindrapportage campagne-effectonderzoek Contents 1 Management summary 4 2 Doel en opzet van de campagne 12 3 Communicatieve werking 14 4 Overige resultaten 22 5 Achtergronden doelgroep 31 6 Bijlagen 34

Nadere informatie

Eindrapportage campagne-effectonderzoek

Eindrapportage campagne-effectonderzoek Eindrapportage campagne-effectonderzoek Contents 1 Managementsamenvatting 4 2 Behaalde effecten 14 3 Communicatieve werking 28 4 Webanalyse 36 5 Achtergronden doelgroep 41 6 Bijlagen 43 2 Voorwoord Dit

Nadere informatie

Samenvatting belangrijkste resultaten

Samenvatting belangrijkste resultaten Samenvatting belangrijkste resultaten Managementsamenvatting (1/4) Inleiding Jaarlijks doen circa 150.000 aspirant-studenten eindexamen (havo, vwo, mbo 4) en begint een substantieel deel hiervan in september

Nadere informatie

Eindrapportage campagne-effectonderzoek

Eindrapportage campagne-effectonderzoek Eindrapportage campagne-effectonderzoek Contents 1 Managementsamenvatting 4 2 Behaalde effecten 14 3 Communicatieve werking 28 4 Webanalyse 36 5 Achtergronden doelgroep 41 6 Bijlagen 43 2 Voorwoord Dit

Nadere informatie

Douane reizigers. Eindrapportage campagne-effectonderzoek. Douane reizigers. TNS Ten behoeve van de Belastingdienst

Douane reizigers. Eindrapportage campagne-effectonderzoek. Douane reizigers. TNS Ten behoeve van de Belastingdienst Eindrapportage campagne-effectonderzoek Contents 1 Managementsamenvatting 4 2 Doel en opzet van de campagne 11 3 Behaalde effecten 13 4 5 Bijdrage campagne 33 6 Achtergronden doelgroep 40 7 Bijlage 42

Nadere informatie

Campagne Tweede Kamerverkiezingen (N06) Eindrapportage campagne-effectonderzoek

Campagne Tweede Kamerverkiezingen (N06) Eindrapportage campagne-effectonderzoek Campagne Tweede Kamerverkiezingen (N06) Eindrapportage campagne-effectonderzoek Ten behoeve van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Vooronderzoek bekendheid 144 Voorwoord en inhoudsopgave

Nadere informatie

Eindrapportage campagne-effectonderzoek

Eindrapportage campagne-effectonderzoek Eindrapportage campagne-effectonderzoek Contents 1 Managementsamenvatting 4 2 Behaalde effecten 15 3 Communicatieve werking 34 4 Bijdrage campagne 43 5 Achtergronden doelgroep 48 6 Bijlagen 50 2 Voorwoord

Nadere informatie

NIX18 Deelcampagne Jongeren en roken (R49) Managementsamenvatting campagne-effectonderzoek

NIX18 Deelcampagne Jongeren en roken (R49) Managementsamenvatting campagne-effectonderzoek Managementsamenvatting campagne-effectonderzoek Management summary (1/4) Inleiding Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is eind 2013 gestart met de publiekscampagne NIX18, als onderdeel

Nadere informatie

Tweede Kamerverkiezingen Eindrapportage campagne-effectonderzoek

Tweede Kamerverkiezingen Eindrapportage campagne-effectonderzoek Tweede Kamerverkiezingen Eindrapportage campagne-effectonderzoek 1 Managementsamenvatting 4 2 Behaalde effecten 14 Contents 3 Communicatieve werking 31 4 Bijdrage campagne 40 5 Achtergronden doelgroep

Nadere informatie

Veilig vliegen met drones (R37) Eindrapportage campagne-effectonderzoek. Veilig vliegen met drones (R37)

Veilig vliegen met drones (R37) Eindrapportage campagne-effectonderzoek. Veilig vliegen met drones (R37) Eindrapportage campagne-effectonderzoek Contents 1 Managementsamenvatting 4 2 Context 12 3 4 Doelstellingen en overige resultaten 22 5 Bijlagen 32 Communicatieve werking 14 2 Voorwoord Dit is de eindrapportage

Nadere informatie

Boefproof Beknopte rapportage campagne-effectmeting

Boefproof Beknopte rapportage campagne-effectmeting Boefproof Beknopte rapportage campagne-effectmeting Management summary (1/6) Inleiding In 2014 is het ministerie van Veiligheid & Justitie (V&J) een overkoepelende meerjarige preventiecampagne gestart

Nadere informatie

Verlofregelingen (R56) Eindrapportage campagne-effectonderzoek. Verlofregelingen (R56)

Verlofregelingen (R56) Eindrapportage campagne-effectonderzoek. Verlofregelingen (R56) Eindrapportage campagne-effectonderzoek Contents 1 Managementsamenvatting 4 2 Communicatieve werking 12 3 4 Achtergronden doelgroep 30 5 Bijlagen 32 Doelstellingen en overige resultaten 20 2 Voorwoord

Nadere informatie

Energie besparen doe je nu (R26)

Energie besparen doe je nu (R26) Eindrapportage campagne-effectonderzoek Contents 1 Managementsamenvatting 4 2 Behaalde effecten 14 3 4 Achtergronden doelgroep 36 5 Bijlagen 40 Communicatieve werking 29 2 Voorwoord Dit is de eindrapportage

Nadere informatie

4 en 5 mei (R04) Eindrapportage campagne-effectonderzoek. 4 en 5 mei (R04)

4 en 5 mei (R04) Eindrapportage campagne-effectonderzoek. 4 en 5 mei (R04) Eindrapportage campagne-effectonderzoek Contents 1 Management Summary 4 2 Doel en opzet van de campagne 12 3 Behaalde effecten 14 4 Trends 28 5 Communicatieve werking 35 6 Bijdrage campagne 43 7 Achtergronden

Nadere informatie

Preventie woninginbraak winter

Preventie woninginbraak winter Eindrapportage campagne-effectonderzoek Contents 1 Management Summary 4 2 Behaalde effecten 13 3 Communicatieve werking 30 4 Bijdrage campagne 38 5 Achtergronden doelgroep 43 6 Bijlagen 49 2 Voorwoord

Nadere informatie

Eindrapportage campagne-effectonderzoek

Eindrapportage campagne-effectonderzoek Eindrapportage campagne-effectonderzoek Contents 1 Managementsamenvatting 4 2 Communicatieve werking 12 3 4 Achtergronden doelgroep 34 5 Bijlagen 36 Doelstellingen en overige resultaten 20 2 Voorwoord

Nadere informatie

Fietsmodus 2016 (R31) Eindrapportage campagne-effectonderzoek. Fietsmodus 2016 (R31) Ten behoeve van het ministerie van IenM TNS

Fietsmodus 2016 (R31) Eindrapportage campagne-effectonderzoek. Fietsmodus 2016 (R31) Ten behoeve van het ministerie van IenM TNS Eindrapportage campagne-effectonderzoek Inhoud 1 Managementsamenvatting 4 2 Communicatieve werking 12 3 Doelstellingen en overige resultaten 20 4 Bijlagen 34 2 Voorwoord Dit is de eindrapportage van het

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen (P06) Eindrapportage campagne-effectonderzoek. Ten behoeve van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gemeenteraadsverkiezingen (P06) Eindrapportage campagne-effectonderzoek. Ten behoeve van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Gemeenteraadsverkiezingen 2014 (P06) Eindrapportage campagne-effectonderzoek Ten behoeve van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Vooronderzoek bekendheid 144 Management summary

Nadere informatie

Studeer met een plan fase 3-1 mei (R34) Beknopte rapportage effectmeting

Studeer met een plan fase 3-1 mei (R34) Beknopte rapportage effectmeting Studeer met een plan fase 3-1 mei Beknopte rapportage effectmeting Managementsamenvatting (1/5) Inleiding Jaarlijks doen circa 150.000 aspirant-studenten eindexamen (havo, vwo, mbo 4) en begint een substantieel

Nadere informatie

Orgaandonatie 2014 (P02)

Orgaandonatie 2014 (P02) Orgaandonatie 2014 (P02) Eindrapportage campagne-effectonderzoek Ten behoeve van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Vooronderzoek bekendheid 144 Management summary (1/4) Inleiding Iedereen

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Stop Heling (R50) Beknopt campagne-effectonderzoek

Stop Heling (R50) Beknopt campagne-effectonderzoek Stop Beknopt campagne-effectonderzoek Managementsamenvatting (1/5) Inleiding In 2014 is het ministerie van V&J een overkoepelende meerjarige preventiecampagne gestart om diverse vormen van criminaliteit

Nadere informatie

Hoe meten we de effectiviteit en wat gebeurt er met de onderzoeksresultaten?

Hoe meten we de effectiviteit en wat gebeurt er met de onderzoeksresultaten? Rijksoverheidscampagnes: Hoe meten we de effectiviteit en wat gebeurt er met de onderzoeksresultaten? Aantal campagnes per jaar 25 29 27 31 32 31 28 27 21 21 22 18 10 10 12 8 14 13 15 11 1999 2000 2001

Nadere informatie

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Voorbeeldpresentatie Inhoud 1 Inleiding 2 Resultaten - Spontane en geholpen bekendheid - Herkenning radiocommercial en rapportcijfer - Teruggespeelde boodschap -

Nadere informatie

Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder autochtone Nederlanders

Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder autochtone Nederlanders Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder autochtone Nederlanders Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder autochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Samenvatting Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2016

Samenvatting Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2016 Buitenhof 34 2513 AH Den Haag Postbus 20001 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl 3931161 Samenvatting Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2016 In de Jaarevaluatie wordt verantwoording afgelegd aan de

Nadere informatie

Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder autochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder autochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder autochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder autochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Rapporteur: Campagneperiode: Veldwerkperiode:

Rapporteur: Campagneperiode: Veldwerkperiode: Vergeet uw stempas en ID-bewijs niet Brengl ietnjrxl andets uw Slem uit? Geef dan een lopie van tnv lo-be wijs mee. Een io-be^v js is; een paspooa tdenoteitskd JR of njbewijs. 2 maart Provinciale StatenPflERKIEZINGENl

Nadere informatie

Resultaten campagneeffectonderzoek. Parlementsverkiezingen 2014. DPC Paula van den Berg

Resultaten campagneeffectonderzoek. Parlementsverkiezingen 2014. DPC Paula van den Berg Resultaten campagneeffectonderzoek Europese Parlementsverkiezingen 2014 DPC Paula van den Berg Conclusies campagne-effectonderzoek Europese Parlementsverkiezingen Stijgingen gerealiseerd op de twee primaire

Nadere informatie

Verkiezingen voor de provinciale staten en waterschapsverkiezingen (Q06) Eindrapportage campagne-effectonderzoek

Verkiezingen voor de provinciale staten en waterschapsverkiezingen (Q06) Eindrapportage campagne-effectonderzoek staten en waterschapsverkiezingen (Q06) Eindrapportage campagne-effectonderzoek Contents 1 Management Summary 4 2 Doel en opzet van de campagne 14 3 Behaalde effecten 16 4 Trends 45 5 Communicatieve werking

Nadere informatie

Voorbeeldcase RAB RADAR

Voorbeeldcase RAB RADAR Voorbeeldcase RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Private Banking (19725) Inhoud 2 Inleiding Resultaten - Spontane en geholpen merkbekendheid - Spontane en geholpen reclamebekendheid - Herkenning radiocommercial

Nadere informatie

Effect toiletreclame Vodafone Altermedia

Effect toiletreclame Vodafone Altermedia Effect toiletreclame Vodafone Altermedia Rapportage Auteurs: Jeroen Bruin & Karin Lammers Project Z6360 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Methode en opzet Pagina 4/5 Resultaten

Nadere informatie

Campagne Tweede Kamerverkiezingen' (L20)

Campagne Tweede Kamerverkiezingen' (L20) BIJLAGE 5 ijksvoorlichtingsdienst Campagne Tweede Kamerverkiezingen' (L20) Vergeet uw stempas en identiteitsbewijs niet Eindrapportage campagne-effectonderzoek Ten behoeve van het ministerie van Binnenlandse

Nadere informatie

Studeer met een plan. Rapportage kennispeiling. Studeer met een plan. Ten behoeve van het ministerie van OCW TNS

Studeer met een plan. Rapportage kennispeiling. Studeer met een plan. Ten behoeve van het ministerie van OCW TNS Rapportage kennispeiling Contents 1 Inleiding 3 2 Management summary 5 3 Achtergrondinformatie doelgroepen 7 4 Inhoudelijke voorbereidingen 11 5 Financiële voorbereidingen 15 6 Bijlagen 20 2 1 Inleiding

Nadere informatie

Belangrijkste resultaten

Belangrijkste resultaten Belangrijkste resultaten Schadelijkheid roken en meeroken algemeen Totale groep Nederlanders 12+ Rokers Roken Nagenoeg iedereen ziet de schadelijkheid in van roken op de gezondheid: 93% (waarvan 65% erg

Nadere informatie

Nederlanders aan het woord

Nederlanders aan het woord Nederlanders aan het woord Veteranen en de Nederlandse Veteranendag 2014 Trends, Onderzoek en Statistiek (TOS) Directie Communicatie Documentnummer: TOS-14-066a Belangrijkste inzichten Nederlander hecht

Nadere informatie

Just Stream It. De effectiviteit van online video. 4 november 2008 MIE, Rotterdam. Menno van der Steen, Universal Media Andy Santegoeds, RTL Nederland

Just Stream It. De effectiviteit van online video. 4 november 2008 MIE, Rotterdam. Menno van der Steen, Universal Media Andy Santegoeds, RTL Nederland Just Stream It De effectiviteit van online video 4 november 2008 MIE, Rotterdam Menno van der Steen, Universal Media Andy Santegoeds, RTL Nederland Agenda 2 Online video is booming Uitgesteld kijken Grootschalig

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Campagne 'Meld geweld'

Campagne 'Meld geweld' Campagne 'Meld geweld' F05 Eindrapportage bereiks- en effectonderzoek Week 26 t/m week 40, 2004 Anna Paulownastraat 76 Postbus 20006 2500 EA Den Haag Telefoon (070) 356 42 49 Fax (070) 364 17 43 E-mail

Nadere informatie

Rapportage Auteurs: Jeroen Bruin & Karin Lammers Project Z6360. Effect toiletreclame Vodafone

Rapportage Auteurs: Jeroen Bruin & Karin Lammers Project Z6360. Effect toiletreclame Vodafone Rapportage Auteurs: Jeroen Bruin & Karin Lammers Project Z6360 Effect toiletreclame Vodafone Achtergrond, doel- en probleemstelling In opdracht van Altermedia, in naam van Oskar van Son, heeft Motivaction

Nadere informatie

Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit

Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit Index 1. Oasen en de campagne 3 2. Samenvatting en conclusie 6 3. Resultaten onderzoek 10 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons

RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons RAB RADAR (Radio AD Awareness & Respons) 1. Wat is de RAB RADAR 2. De vraagstelling 3. RAB RADAR in de praktijk 4. Voorbeelden rapportage 5. Informatie Wat is de

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij Nederlandse landbouw en visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

VWS Elektronisch Patientendossier. Den Haag, 16 december 2008

VWS Elektronisch Patientendossier. Den Haag, 16 december 2008 VWS Elektronisch Patientendossier Den Haag, 16 december 2008 Uitingen Envelop: Brief voorkant: Brief achterkant: Folder: Bezwaarformulier: Onderzoeksopzet? Doelstelling onderzoek:? In kaart brengen van

Nadere informatie

Reclame Reactie Onderzoek advertentie Albert Heijn van 7 september 2009

Reclame Reactie Onderzoek advertentie Albert Heijn van 7 september 2009 Reclame Reactie Onderzoek advertentie Albert Heijn van 7 september 2009 RMI FULLSERVICE MARKTONDERZOEK drs. Edouard Buning Amsterdam/Heerlen, September 2009 2009 RMI. Alle rechten voorbehouden. Aan de

Nadere informatie

Samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten. Juni 2015

Samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten. Juni 2015 2015 Samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten Juni 2015 Alle doelstellingen behaald Kinderen en ouders: Doelstelling: 40% van de ouders van kinderen tussen de 8 en 12 jaar is bereikt met

Nadere informatie

Jaarevaluatie Postbus 51- campagnes 2007

Jaarevaluatie Postbus 51- campagnes 2007 Jaarevaluatie Postbus 51- campagnes 2007 Dienst Publiek en Communicatie juni 2008 AUTEURSRECHT VOORBEHOUDEN. NIETS UIT DIT RAPPORT MAG WORDEN VERVEELVOUDIGD EN/OF OPENBAAR GEMAAKT DOOR MIDDEL VAN DRUK,

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij 2017

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij 2017 Nederlandse landbouw en visserij 2017 Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 14 5 Waardering en

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 44 t/m 47 2015 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 23 november 2015 Projectnummer: 20645 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Special advertising: SBS Billboards DVJ Insights

Special advertising: SBS Billboards DVJ Insights Special advertising: SBS s DVJ Insights Ronald Jansen & Robin Koenen Maart 2016 onderzoeksopzet 2 Inleiding SBS biedt adverteerders de mogelijkheid om via special advertising nog betere effecten voor het

Nadere informatie

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten 1 Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten In opdracht van InterBank juli 2006 2 Copyright 2006 Blauw Research bv Alle rechten voorbehouden. De resultaten zoals beschreven

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 40 t/m 51 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 27 december 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Toegevoegde waarde pre-roll naast een televisiecampagne

Toegevoegde waarde pre-roll naast een televisiecampagne Toegevoegde waarde pre-roll naast een televisiecampagne Agenda 1. Wat weten we al? 2. Doelstelling onderzoek 3. Opzet onderzoek 4. Resultaten 5. Advies Pre-rolls krijgen meer aandacht, worden beter onthouden

Nadere informatie

Reclame Reactie Onderzoek advertentie Albert Heijn van 6 april 2010

Reclame Reactie Onderzoek advertentie Albert Heijn van 6 april 2010 Reclame Reactie Onderzoek advertentie Albert Heijn van 6 april 2010 RMI FULLSERVICE MARKTONDERZOEK drs. Edouard Buning Amsterdam/Heerlen, april 2010 2010 RMI. Alle rechten voorbehouden. Aan de informatie

Nadere informatie

Rapporteur: Campagneperiode: Veldwerkperiode:

Rapporteur: Campagneperiode: Veldwerkperiode: Campagne Elektronisch Patiëntendossier (J37) Eindrapportage campagne-effectonderzoek Ten behoeve van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Projectnummer: P4171, door: DPC, Intomart en Daphne,

Nadere informatie

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD)

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Index 1. Samenvatting en conclusies 2. Inleiding 3. Bekendheid EPD 4. Kennis over het EPD 5. Houding ten aanzien van het EPD 6. Informatiebehoefte 7. Issue

Nadere informatie

Doc 29. Weigeringsgrond 1O.1.d en 1O.2.e. Uit het strategisch plan:

Doc 29. Weigeringsgrond 1O.1.d en 1O.2.e. Uit het strategisch plan: Doc 29. Weigeringsgrond 1O.1.d en 1O.2.e Uit het strategisch plan: Niet roken, niet drinken! t 2016\ Doc 29. Weigeringsgrond 1O.1.d en 1O.2.e NIX is de afspraak! NIET ROKEN- 1 i,jo. NIET ROKEN - NIET DRINKEN

Nadere informatie

Reclame Reactie Onderzoek

Reclame Reactie Onderzoek Reclame Reactie Onderzoek 11 oktober 2012 Opdrachtgever: Onderzoeksbureau: 1 INHOUDSOPGAVE Onderdelen: I. Inleiding en achtergrond II. Onderzoeksopzet III. Resultaten IV. Management Summary 2 I. INLEIDING

Nadere informatie

Aantrekkelijke campagne enthousiasmeert

Aantrekkelijke campagne enthousiasmeert Aantrekkelijke campagne enthousiasmeert Effectmeting e-books lenen voor de Stichting Bibliotheek.nl B17345, oktober 2014 Effectmeting 'E-books lenen' B17345 / oktober 2014 Pag. 1 Copyright 2014 Blauw Research

Nadere informatie

Flitspeiling NAVO. Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek. Ministerie van Defensie

Flitspeiling NAVO. Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek. Ministerie van Defensie Flitspeiling NAVO Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek Inleiding en onderzoeksverantwoording Op verzoek van het ministerie van Defensie heeft Veldkamp een flitspeiling

Nadere informatie

Flitspeiling plastic tasjes

Flitspeiling plastic tasjes Flitspeiling plastic tasjes Rapportage flitspeiling plastic tasjes 17 mei 2016 Inhoudsopgave Voorwoord Management summary Resultaten Kennis maatregel Reclamebekendheid Beoordeling reclame Gedrag n.a.v.

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 32 augustus In opdracht van NOC*NSF 1 1 2 3 4 5 6 7 8 Inhoudsopgave Sportdeelname Index augustus Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 28 t/m 39 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 29 september 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 16 t/m 19 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 17 mei 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 29 Mei 2015 In opdracht van NOC*NSF 1 1 2 3 4 5 6 7 8 Inhoudsopgave Sportdeelname Index mei 2015 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

Werken op afspraak. Klant Contact Centrum Gemeente Dongen. GfK, februari 2016 (17177-12) Client logo [delete this grey box if not required]

Werken op afspraak. Klant Contact Centrum Gemeente Dongen. GfK, februari 2016 (17177-12) Client logo [delete this grey box if not required] Werken op afspraak Klant Contact Centrum Gemeente Dongen GfK, februari 2016 (17177-12) 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management Summary Slide 3-4 Onderzoeksresultaten Slide 5-11 Onderzoeksverantwoording Slide

Nadere informatie

Meting stoppers-met-roken juni 2008

Meting stoppers-met-roken juni 2008 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Meting stoppers-met-roken juni 2008

Nadere informatie

Hiv op de werkvloer 2011

Hiv op de werkvloer 2011 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv op de werkvloer 20 Natascha

Nadere informatie

De Nederlander en de natuur. Rapportage

De Nederlander en de natuur. Rapportage De Nederlander en de natuur Rapportage Index 1. Samenvatting 3 2. Het belang van de Nederlandse natuur 6 3. De kijk op het Nederlandse natuurbeleid 8 4. Het groene netwerk 13 5. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX TOT 18. Meting 15 Maart 2014. In opdracht van NOC*NSF

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX TOT 18. Meting 15 Maart 2014. In opdracht van NOC*NSF NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX TOT 18 Meting 15 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index 2 Sportdeelname afgelopen maand 3 Sportdeelname afgelopen

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 30 Juni 2015 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 Sportdeelname Index juni 2015 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

MSN Video Effectief? 2 Cases

MSN Video Effectief? 2 Cases MSN Video Effectief? 2 Cases Introductie Waarom video? Hoe kun je dat goed meten? Inleiding - Effecten van streaming Cross Media Effecten Doelgroep verbreding Synergie Opwekking Herhaling Complementariteit

Nadere informatie

Onderzoektechnische verantwoording. Opinieonderzoek Solidariteit

Onderzoektechnische verantwoording. Opinieonderzoek Solidariteit Onderzoektechnische verantwoording Opinieonderzoek Solidariteit Project 18917 / mei 2013 Een onderzoek in opdracht van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, te Den Haag. AUTEURSRECHT MARKETRESPONSE

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

Locatiebereik Boomerang Media Inclusief bereik Toiletreclame

Locatiebereik Boomerang Media Inclusief bereik Toiletreclame Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Locatiebereik Boomerang Media Inclusief bereik Toiletreclame

Nadere informatie

Evaluatie campagne Nederland Schoon

Evaluatie campagne Nederland Schoon Evaluatie campagne Nederland Schoon Agenda Inleiding Effecten campagne Kauwgom en peuken Bekendheid, waardering van de campagne-uitingen Effectiviteit uitingen: AdEval -analyse Inleiding Wat hebben we

Nadere informatie

De Dag van de Leraar. Onderzoek naar het bereik en de waardering van de campagne Nooit uitgeleerd. Bart Koenen. December projectnummer: H3186

De Dag van de Leraar. Onderzoek naar het bereik en de waardering van de campagne Nooit uitgeleerd. Bart Koenen. December projectnummer: H3186 Grote Bickersstraat 7 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 00 5 59 99 fax 00 15 44 e-mail info@kantarpublic.com www.kantarpublic.com De Dag van de Leraar Onderzoek naar het bereik en de

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 8 t/m 11 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 18 maart 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Goede voornemens 2014

Goede voornemens 2014 Goede voornemens 2014 Goede voornemens 2014 Heeft u goede voornemens voor 2014? Welke van de onderstaande goede voornemens is uw belangrijkste goede voornemen voor 2014? Top 5 Goede Voornemens 2013 (N

Nadere informatie

Meting stoppers-met-roken januari 2009

Meting stoppers-met-roken januari 2009 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tnsnipo.com www.tnsnipo.com Consumer & Media Rapport Meting stoppersmetroken januari 2009 Meting

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 36 december In opdracht van NOC*NSF GfK February 1, 2016 Sportdeelname maandmeting december 1 1 2 3 4 6 5 7 Inhoudsopgave Sportdeelname

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 20 t/m 23. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 20 t/m 23. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 20 t/m 23 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 10 juni 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 12 t/m 15. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 12 t/m 15. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 12 t/m 15 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 15 april 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Radio in de mix. Zonder radio laat je effect liggen

Radio in de mix. Zonder radio laat je effect liggen 5 Radio in de mix Zonder radio laat je effect liggen Het belooft een heel mooi jaar te worden. Zonder radio laat je effect liggen > > Samenvatting 4 > > Inleiding 5 > > Onderzoeksvragen 6 > > Uitgangspunten

Nadere informatie

Gedragscode Defensie. Draagvlakmeting. Ministerie van Defensie. Defensie Personele Diensten Gedragswetenschappen

Gedragscode Defensie. Draagvlakmeting. Ministerie van Defensie. Defensie Personele Diensten Gedragswetenschappen Bezoekadres: Van Alkemadelaan 357 Postadres: MPC 58 A Postbus 90701 2509 LS Den Haag Nederland www.cdc.nl Draagvlakmeting TNS NIPO: Drs. Anneloes Klaassen Lisanne van Thiel GW: Drs. Amber Vos +31 (070)

Nadere informatie

Nederlanders aan het woord

Nederlanders aan het woord Nederlanders aan het woord Veteranen en de Nederlandse Veteranendag 2015 Trends, Onderzoek en Statistiek (TOS) Directie Communicatie Documentnummer: TOS-15-074a 1 Belangrijkste inzichten Nederlander hecht

Nadere informatie

RRO RAPPORTAGE KRONING. Meting 1 mei 2013

RRO RAPPORTAGE KRONING. Meting 1 mei 2013 RRO RAPPORTAGE KRONING 1 Meting 1 mei 2013 INHOUDSOPGAVE Onderdelen: I. Achtergrond en doelstellingen II. III. Management Summary Resultaten 2 3 1. ACHTERGROND & OPZET I. ACHTERGROND Inleiding Cebuco heeft

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Q3 2009 Kredietwaarschuwingszin

AFM Consumentenmonitor Q3 2009 Kredietwaarschuwingszin AFM Consumentenmonitor Q3 009 Kredietwaarschuwingszin GfK Michel van der List Marcel Cools/ Niek Damen Indeling Rapportage Kredietwaarschuwingszin 1 Onderzoeksverantwoording Kennisvragen Kredietwaarschuwingszin

Nadere informatie

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18. Meting 25 Januari 2015. In opdracht van NOC*NSF

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18. Meting 25 Januari 2015. In opdracht van NOC*NSF NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18 Meting 25 2015 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index 2015 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index 2015 2 Sportdeelname afgelopen maand 3 Sportdeelname

Nadere informatie

Goede Voornemens 2015

Goede Voornemens 2015 Goede Voornemens 2015 Customer Intelligence Klantonderzoek & Advies Daniëlle Boshove december 2014 Achtergrond onderzoek en methode Doel: achterhalen welke goede voornemens de Nederlander heeft voor 2015

Nadere informatie