Samenvatting belangrijkste resultaten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting belangrijkste resultaten"

Transcriptie

1 Samenvatting belangrijkste resultaten

2 Managementsamenvatting (1/4) Inleiding Jaarlijks doen circa aspirant-studenten eindexamen (havo, vwo, mbo 4) en begint een substantieel deel hiervan in september aan een opleiding in het hoger onderwijs. In 2015 is het ministerie van (OCW) de koepelcampagne Studeer met een plan gestart. Het overall doel van de campagne is om het voor aspirantstudenten makkelijker en overzichtelijker te maken welke stappen zij moeten nemen, zodat zij bewuste keuzes maken in het traject naar hun vervolgstudie. Doelgroepen In het onderzoek zijn dezelfde twee doelgroepen betrokken als waar de campagne zich op richt: 1. Studenten mbo, niveau 4, klas 4 vanaf hier te noemen mbo-studenten 2. Scholieren HAVO klas 4, 5 en VWO klas 5, 6 vanaf hier te noemen scholieren Deze doelgroepen verschillen van aard, wat van belang is bij de interpretatie van de onderzoeksresultaten. mbo-studenten zijn gemiddeld circa 20 jaar, hebben al een gerichte mbo-opleiding gevolgd en maken bijvoorbeeld al gebruik van studiefinanciering en/of een studentenreisproduct. Scholieren zijn tussen de 16 en 18 jaar, zitten nog op de middelbare school en hebben daarmee een andere aanvliegroute naar oriëntatie op een vervolgopleiding. *In deze rapportage maken we waar mogelijk en relevant de vergelijking met de effectmeting rond fases 1-3. Campagne en media-inzet De campagne bestaat uit een aantal fases die samen opbouwen tot een totaalplan om verder te studeren. In 2016/2017 richt de campagne zich op de volgende fases met bijbehorende doelen: 1) Studieoriëntatie: doelgroepen oriënteren zich (bijvoorbeeld via open dagen) op hun vervolgstudie 2) Numerus fixus: doelgroepen die een studie willen doen waarbij de numerus fixus geldt, zijn bekend met de deadline en melden zich op tijd aan (uiterlijk 15 januari) 3) Aanmelden: doelgroepen weten van het verschil in op 15 januari (NF-studies) en 1 mei (overige studies) en anticiperen hier tijdig op 4) Financiën: doelgroepen bereiden zich financieel goed en tijdig voor op hun vervolgstudie De huidige rapportage heeft enkel betrekking op de resultaten van de effectmeting van fase 4 van de campagne:. De boodschap in deze fase luidt: Bereid je financieel goed voor. Maak een studieplan en stel je reminders in op De media-inzet van fase 4 is op jongeren toegespitst en bestaat uit online middelen (preroll, vlogs, social media posts). Ten opzichte van voorgaande fasen zijn geen search en posters ingezet. Voornaamste doelen zijn om primair awareness te verhogen en secundair conversie naar de campagnewebsite te genereren. liep tussen week 24 en 26 van Het mediabudget bedroeg circa euro. Ter vergelijking: het mediabudget voor fase 1 bedroeg , fase 2: , fase 3: en de eerdere flight was euro. 2

3 Managementsamenvatting (2/4) Belangrijkste conclusies Van alle gemeten fases van de campagne Studeer met een plan heeft fase 4 de doelgroepen het minst goed bereikt. Dat geldt ook voor het specifieke medium online video. Reden is te vinden in de verdeling van het mediabudget, deze lag bij fase 4 lager. Het bereik hiervan onder de jongeren ligt nog altijd hoger dan de benchmark. Het mediabudget bedroeg circa euro. Ter vergelijking: het mediabudget voor fase 1 bedroeg , fase 2: , fase 3: en de eerdere flight was euro. Het is opvallend dat de doelgroepen zich minder goed een campagne rond dit thema kunnen herinneren. Verschillende zaken spelen hierbij een rol. Zo was het mediabudget bij deze fase uitgesplitst over 2 deelfases, deze rapportage betreft alleen de fase 4 in juni 2017, er zijn minder middelen ingezet (geen radio, poster en search). Verder is een boodschap zonder deadline gecommuniceerd; waar fase 2-3 communiceerden over een specifieke uiterste aanmelddatum, ging fase 4 over het treffen van financiële voorbereidingen voor de vervolgstudie. De waardering van de campagne is (het gehele jaar al) lager dan de benchmark, al zien we dat vaker bij jongere doelgroepen. Opvallend is wel dat mbo-studenten het minder belangrijk vinden dat de Rijksoverheid deze campagne voert dan scholieren. Gedurende het jaar oriënteren scholieren zich intensiever op een vervolgopleiding dan mbo-studenten. Scholieren bezoeken vaker open dagen. Qua financiële voorbereidingen is het beeld echter anders: hier zijn mbo-studenten serieuzer. Zij maken vaker een begrotingsplan voorafgaand aan hun vervolgstudie en vragen studiefinanciering op een eerder moment aan. Communicatieve werking Bereik en herinnering In totaal zijn 42% van de mbo-studenten en 37% van de scholieren bereikt door fase 4 van de campagne. Dit bereik ligt lager dan de benchmark (50%). Het relatief kleine mediabudget en een kleiner aantal middelen (geen radio, poster en search) zouden dit kunnen verklaren. Positief is dat de doelgroepen net als bij de vorige fases relatief goed bereikt worden door online video (mbostudenten: 30%, scholieren: 21%. De percentages liggen boven de benchmark. Het lagere bereik onder scholieren zien we vooral terug in het gedaalde bereik van de online video s (van 38% in fase 3 naar 21% in fase 4). Het lagere bereik onder mbo-studenten kan verklaard worden doordat ditmaal geen poster is ingezet (terwijl deze bij fase 3 nog 38% van deze groep bereikte). In lijn met het lagere bereik is de geholpen herinnering van de campagne laag (respectievelijk 8% en 6%), terwijl dit in de vorige fase nog gestegen was (respectievelijk 19% en 30%). Deze fase lijkt in mindere mate te zijn blijven hangen bij de doelgroepen. 3

4 Managementsamenvatting (3/4) Waardering en boodschapoverdracht De waardering is met 6,4 en 6,3 gelijk aan de waardering van fase 1+2, maar lager dan die van fase 3. Dat beeld zien we ook terug bij de verschillende middelen. Opvallend is dat de vlog van Miriam een lagere waardering krijgt (mbo-studenten: 5.8, scholieren: 5,7) dan de vlog van YousTube (resp. 7.4 en 6.5). Over de gehele linie zijn de scores op waarderingsitems op hetzelfde niveau als bij fase 1 en 2, maar lager dan bij fase 3. Opvallend is dat mbo-studenten minder belang lijken te hechten aan de campagne dan scholieren. Ruim de helft van de mbo-studenten vindt het nuttig, belangrijk en een goed initiatief dat de Rijksoverheid deze campagne voert. Van de scholieren vindt circa drie kwart dit. Boodschapoverdracht Spontaan noemen de doelgroepen het vaakst als belangrijkste campagneboodschap dat je je (in algemene zin) goed moet voorbereiden op een vervolgstudie (mbostudenten: 17%, scholieren: 34%). Daarnaast noemen respectievelijk 11% en 18% specifiek dat het financieel voorbereiden belangrijk is (waar deze fase over communiceerde). Van de mbo-studenten geeft 45% aan niet te weten wat de belangrijkste boodschap is. Onder scholieren is dit 19%. De campagne brengt de drie geholpen boodschappen bij circa twee derde goed over. Dit aandeel ligt onder de benchmark. Bij de vorige fases werd de boodschap die specifiek bij die fase hoorde beter overgebracht (bijvoorbeeld over het vóór 1 mei : 79% vs 93%). Dat zien we nu niet bij de fase 4-boodschap dat financiële tips helpen om genoeg geld te hebben voor je studie en andere leuke dingen (63% en 64%). Mogelijk komt dit omdat een boodschap met een datum (zoals bij fase 1-3) concreter en urgenter is. Overige resultaten Interesse doelgroepen Net als bij de vorige fasen leeft het onderwerp je (financieel) voorbereiden op een vervolgstudie onder de doelgroepen. Ze zijn er in geïnteresseerd, praten er relatief vaak over en (vooral de scholieren) hebben veel behoefte aan informatie. Interesse % (zeer) geïnteresseerd Onlangs over gepraat % enkele + meerdere keren mbo - studenten scholieren fase 3 fase 4 fase 3 fase 4 BM 72% 55% 69% 77% 54% 93% 72% 84% 80% 42% Informatiebehoefte % ja 51% 30% 57% 46% 35% 4

5 Managementsamenvatting (4/4) Scholieren oriënteren zich intensiever op een vervolgopleiding dan mbo-studenten Qua oriënteren op de vervolgopleiding zien we het hele jaar al hetzelfde beeld: scholieren oriënteren zich intensiever op een vervolgopleiding dan mbo-studenten. Zij bezoeken vaker open dagen (86% vs 62% mbo-studenten), doen vaker een studiekeuzetest (44% vs 26% mbo-studenten) en vragen vaker informatie op via de schooldecaan of studieadviseur (46%, mbo-studenten: 38%). mbo-studenten zijn serieuzer in hun financiële voorbereiding op hun vervolgopleiding van de campagne gaat over het financieel voorbereiden op een vervolgopleiding. Circa acht op de tien (beide doelgroepen) heeft nagedacht over hoe ze hun vervolgopleiding gaan financieren. Ruim vier op de tien heeft hier concrete plannen voor (mbo-studenten: 52%, scholieren: 40%). mbo-studenten zijn vaker dan studenten van plan om voorafgaand aan hun studie een begroting te maken, zodat ze weten hoe ze rond kunnen komen en hun studie kunnen betalen (62% versus 48%). Het vaakst (ruim een derde) kijken beide groepen voor het maken van een dergelijke begroting op duo.nl. Ruim een kwart zoekt elders op internet. mbo-studenten die van plan zijn door te studeren hebben ten tijde van de meting vaker al studiefinanciering aangevraagd dan scholieren (55% versus 25%). Onder scholieren is dit aandeel wel gestegen (was 11% in fase 3). Ruim een tiende bekend met Mijn Studieplan De website studeermeteenplan.nl is bij 41% van de mbostudenten en 27% van de scholieren bekend. Onder beide groepen is de bekendheid gestegen (was 33% en 22%). De bekendheid van studeermeteenplan.nl is lager dan die van de andere voorgelegde websites, al merken we op dat studeermeteenplan.nl pas recent online is gegaan en als doorverwijzing terecht komt op Op de website staat een stappenplan: Mijn Studieplan. Het doel hiervan is om toekomstige studenten stapsgewijs te helpen met de voorbereidingen op hun vervolgstudie (eerste experimentjaar van de tool). 16% van de mbo-studenten en 13% van de scholieren is bekend met Mijn Studieplan. 8% van de mbo-studenten en 4% van de scholieren heeft zich hier voor aangemeld. Deze percentages zijn weinig gewijzigd ten opzichte van vorige fases. Webstatistieken De website is tijdens campagnefase 3 (tussen week 13 en ) keer bezocht. Tijdens campagnefase 4 (tussen week 24 en ) is dit aantal gehalveerd en komt het aantal bezoeken op

6 Management summary Kerncijfers (1/4) mbo klas 4, niveau 4 HAVO 4/5 en VWO 5/6 Communicatieve werking Fase 3 Fase 3 Benchmark Bereik 57% 42%- 44% 37% 50% Preroll 18% 25% 16% 16% - Internetspot 1 (Vlog Jaimi / Miriam) 18% 16% 22% 10%- - Internetspot 2 (Vlog Nick / YousTube) 17% 17% 22% 7%- - Totaal online video 32% 30% 38% 21%- 13% Social media posts 30% 25% 30% 27% - Poster 38% % Herinnering 16% 8%- 30% 6%- 19% Waardering 6,7 6,4 6,6 6,3 6,9 Online video (gemiddeld) 6,3 6,5 6,6 6,2 7,1 Social media posts 6,4 6,3 6,6 6,1 - Poster 6, ,2 Significante verschillen tussen de fases zijn aangegeven met een + of een. 3

7 Management summary Kerncijfers (2/4) mbo klas 4, niveau 4 HAVO 4/5 en VWO 5/6 Communicatieve werking Fase 3 Fase 3 Benchmark Boodschapoverdracht Met de campagne wil men aan je duidelijk maken dat dat je op meer informatie kunt vinden over hoe je je kunt voorbereiden op een vervolgopleiding dat een studieplan op studeermeteenplan.nl kan helpen bij de voorbereiding op een vervolgopleiding dat financiele tips helpen om genoeg geld te hebben voor je studie en andere leuke dingen 65% 63% 62% 68% 59% 64% 58% 68%+ - 63% - 64% 80% Draagvlak Wat vind je er van dat de Rijksoverheid deze campagne voert? nuttig 57% 63% 72% 74% 73% belangrijk 62% 70% 77% 76% 74% een goed initiatief 59% 67% 76% 81% 75% Significante verschillen tussen de fases zijn aangegeven met een + of een. 4

8 Management summary Kerncijfers (3/4) mbo klas 4, niveau 4 HAVO 4/5 en VWO 5/6 Effectvragen Fase 3 Fase 3 Heb je al nagedacht over de manier waarop je je vervolgopleiding gaat financieren? % ja, daar heb ik al concrete plannen voor 47% 52% 36% 40% % ja, maar nog geen concrete plannen 35% 31% 40% 36% % nee 19% 17% 24% 24% Ben je van plan om voorafgaand aan je studie een begroting te maken, zodat je weet hoe je kunt rondkomen en je studie kunt betalen? % zeker of waarschijnlijk wel 58% 62% 48% 48% % zeker of waarschijnlijk niet 16% 9% 19% 22% Heb al studiefinanciering aangevraagd? % ja 47% 55% 11% 25%+ Significante verschillen tussen de groepen zijn aangegeven met een + of een. 5

9 Management summary Kerncijfers (4/4) mbo klas 4, niveau 4 HAVO 4/5 en VWO 5/6 Overige belangrijke resultaten Fase 3 Fase 3 Bekendheid websites % ken ik van naam + wel eens bezocht Studeermeteenplan.nl 33% 41% 22% 27% Startstuderen.nl 38% 44% 32% 36% Duo.nl 100% 97% 86% 80% Studiekeuze123.nl 46% 55% 70% 67% Interesse in het onderwerp <financieel> voorbereiden op een vervolgstudie Interesse % (zeer) geïnteresseerd (BM: 54%) Onlangs over gepraat % enkele + meerdere keren (BM: 42%) Informatiebehoefte % ja (BM: 35%) 72% 55% 69% 77% 93% 72% 84% 80% 51% 30% 57% 46%- Significante verschillen tussen de groepen zijn aangegeven met een + of een. 6

10 Bijlagen

11 Onderzoeksverantwoording (1/2) Methode De respondenten zijn ondervraagd door middel van CAWI - Computer Assisted Web Interviewing. Er is sprake van een onderzoeksopzet met een enkele meting, tijdens en kort na de campagne. De respondenten zijn geselecteerd uit TNS NIPObase, het online access panel van Kantar Public met zo n leden. Veldwerk De meting liep gedurende anderhalve week (tussen 7-7 en 16-7 in 2017), tijdens de laatste weken van campagnefase 4. Er zijn reminders uitgezet. De vragenlijst duurde gemiddeld 9 minuten. Week Campagne (fase 4) Veldwerk NM NM Significantie Indien gesproken wordt van een significant verschil, dan wordt een verschil met een overschrijdingskans p<0,05 (95% betrouwbaarheidsniveau) als significant beschouwd. Verschillen met een overschrijdingskans p<0,10 zijn als indicatief gerapporteerd. Benchmarks Benchmarks zijn gemiddelde waarden die berekend zijn over meerdere campagnes heen. De benchmarks maken het mogelijk om de resultaten van een specifieke campagne af te zetten tegen andere campagnes. Vergelijkingen met de benchmark zijn altijd indicatief. Voor deze campagne is gebruik gemaakt van de benchmark voor campagnes zonder zendtijd van de Rijksoverheid. De benchmark is gebaseerd op de primaire doelgroep van een campagne. Steekproef Het onderzoek is gehouden onder de doelgroepen: - mbo-studenten klas 4, niveau 4 - Scholieren Havo 4,5 en VWO 5,6 Voor de mbo-studenten zijn de maximaal beschikbare respondenten binnen TNS NIPObase uitgenodigd. De steekproef van de scholieren is representatief samengesteld naar geslacht en de verhouding van de aantallen scholieren binnen de onderwijsniveaus. 12

12 Onderzoeksverantwoording (2/2) Respons en weging In het onderstaande overzicht ziet u de belangrijkste kenmerken met betrekking tot de steekproef, respons en weging. De data van de mbo-studenten zijn niet herwogen. De data van de scholieren zijn herwogen naar geslacht en onderwijsniveau. mbo-studenten NM scholieren NM Bruto steekproef Netto steekproef Netto respons in % 44% 49% Weeg-efficiëntie - 0,989 In de tabel hieronder zijn de achtergrondkenmerken van de scholieren (gewogen) weergegeven. geslacht scholieren NM Jongen 48% Meisje 52% onderwijsniveau HAVO 4 31% HAVO 5 29% VWO 5 21% VWO 6 20% 13

Studeer met een plan fase 3-1 mei (R34) Beknopte rapportage effectmeting

Studeer met een plan fase 3-1 mei (R34) Beknopte rapportage effectmeting Studeer met een plan fase 3-1 mei Beknopte rapportage effectmeting Managementsamenvatting (1/5) Inleiding Jaarlijks doen circa 150.000 aspirant-studenten eindexamen (havo, vwo, mbo 4) en begint een substantieel

Nadere informatie

Studeer met een plan (R32) Eindrapportage effectonderzoek Studeer met een plan (R32)

Studeer met een plan (R32) Eindrapportage effectonderzoek Studeer met een plan (R32) Eindrapportage effectonderzoek 2016 Managementsamenvatting (1/5) Inleiding Achtergronden Jaarlijks beginnen in september ongeveer 150.000 studenten aan een opleiding in het hoger onderwijs. In de maanden

Nadere informatie

Studeer met een plan. Rapportage kennispeiling. Studeer met een plan. Ten behoeve van het ministerie van OCW TNS

Studeer met een plan. Rapportage kennispeiling. Studeer met een plan. Ten behoeve van het ministerie van OCW TNS Rapportage kennispeiling Contents 1 Inleiding 3 2 Management summary 5 3 Achtergrondinformatie doelgroepen 7 4 Inhoudelijke voorbereidingen 11 5 Financiële voorbereidingen 15 6 Bijlagen 20 2 1 Inleiding

Nadere informatie

Referendum associatieverdrag Oekraïne Eindrapportage beknopt campagne-effectonderzoek

Referendum associatieverdrag Oekraïne Eindrapportage beknopt campagne-effectonderzoek Referendum associatieverdrag Oekraïne Eindrapportage beknopt campagne-effectonderzoek Contents 1 Management summary 4 2 Doel en opzet van de campagne 9 3 Communicatieve werking 11 4 Doelstellingen en overige

Nadere informatie

Aangifte IH ondernemers (R27)

Aangifte IH ondernemers (R27) Eindrapportage campagne-effectonderzoek Contents 1 Management summary 4 2 Doel en opzet van de campagne 11 3 4 Doelstellingen en overige resultaten 22 5 Bijlagen 30 Communicatieve werking 13 2 Voorwoord

Nadere informatie

Lerarenbeurs (Q54) Eindrapportage campagne-effectonderzoek. Lerarenbeurs (Q54) Ten behoeve van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap

Lerarenbeurs (Q54) Eindrapportage campagne-effectonderzoek. Lerarenbeurs (Q54) Ten behoeve van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap Eindrapportage campagne-effectonderzoek Contents 1 Management summary 4 2 Doel en opzet van de campagne 12 3 Communicatieve werking 14 4 Overige resultaten 22 5 Achtergronden doelgroep 31 6 Bijlagen 34

Nadere informatie

Onderzoek studentenreisproduct minderjarige mbo'ers. Rapportage november 2015

Onderzoek studentenreisproduct minderjarige mbo'ers. Rapportage november 2015 Onderzoek studentenreisproduct minderjarige mbo'ers Rapportage november 2015 Inhoudsopgave pagina Samenvatting 3 Onderzoek studentenreisproduct minderjarige mbo'ers Achtergrond en onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Eindrapportage campagne-effectonderzoek

Eindrapportage campagne-effectonderzoek Eindrapportage campagne-effectonderzoek Contents 1 Managementsamenvatting 4 2 Behaalde effecten 12 3 Communicatieve werking 18 4 Webanalyse 23 5 Interesse en gespreksonderwerp 25 6 Bijlagen 27 2 Voorwoord

Nadere informatie

Boefproof Beknopte rapportage campagne-effectmeting

Boefproof Beknopte rapportage campagne-effectmeting Boefproof Beknopte rapportage campagne-effectmeting Management summary (1/6) Inleiding In 2014 is het ministerie van Veiligheid & Justitie (V&J) een overkoepelende meerjarige preventiecampagne gestart

Nadere informatie

NIX18 Deelcampagne Jongeren en roken (R49) Managementsamenvatting campagne-effectonderzoek

NIX18 Deelcampagne Jongeren en roken (R49) Managementsamenvatting campagne-effectonderzoek Managementsamenvatting campagne-effectonderzoek Management summary (1/4) Inleiding Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is eind 2013 gestart met de publiekscampagne NIX18, als onderdeel

Nadere informatie

Belangrijkste resultaten

Belangrijkste resultaten Belangrijkste resultaten Schadelijkheid roken en meeroken algemeen Totale groep Nederlanders 12+ Rokers Roken Nagenoeg iedereen ziet de schadelijkheid in van roken op de gezondheid: 93% (waarvan 65% erg

Nadere informatie

Veilig vliegen met drones (R37) Eindrapportage campagne-effectonderzoek. Veilig vliegen met drones (R37)

Veilig vliegen met drones (R37) Eindrapportage campagne-effectonderzoek. Veilig vliegen met drones (R37) Eindrapportage campagne-effectonderzoek Contents 1 Managementsamenvatting 4 2 Context 12 3 4 Doelstellingen en overige resultaten 22 5 Bijlagen 32 Communicatieve werking 14 2 Voorwoord Dit is de eindrapportage

Nadere informatie

Management summary Flitspeiling: vervroegde aanmelddatum, studiekeuzecheck en doorstroming.

Management summary Flitspeiling: vervroegde aanmelddatum, studiekeuzecheck en doorstroming. Management summary Flitspeiling: vervroegde aanmelddatum, studiekeuzecheck en doorstroming. Tussen 16 december 2013 en 1 januari 2014 heeft GfK voor het ministerie van OCW een flitspeiling uitgevoerd gericht

Nadere informatie

Eindrapportage campagne-effectonderzoek

Eindrapportage campagne-effectonderzoek Eindrapportage campagne-effectonderzoek Contents 1 Managementsamenvatting 4 2 Effecten 12 3 Communicatieve werking 20 4 Webanalyse 27 5 Achtergronden doelgroep 32 6 Bijlagen 34 2 Voorwoord Dit is de eindrapportage

Nadere informatie

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Voorbeeldpresentatie Inhoud 1 Inleiding 2 Resultaten - Spontane en geholpen bekendheid - Herkenning radiocommercial en rapportcijfer - Teruggespeelde boodschap -

Nadere informatie

Geweld in huiselijke kring (R03)

Geweld in huiselijke kring (R03) Eindrapportage campagne-effectonderzoek Contents 1 Managementsamenvatting 4 2 Behaalde effecten 13 3 4 Achtergronden doelgroep 30 5 Bijlagen 33 Communicatieve werking 23 2 Voorwoord Dit is de eindrapportage

Nadere informatie

MijnOverheid (Q68) Eindrapportage campagne-effectonderzoek. MijnOverheid (Q68) TNS Ten behoeve van de Belastingdienst

MijnOverheid (Q68) Eindrapportage campagne-effectonderzoek. MijnOverheid (Q68) TNS Ten behoeve van de Belastingdienst Eindrapportage campagne-effectonderzoek Contents 1 Management Summary 4 2 Doel en opzet van de campagne 12 3 Behaalde effecten 14 4 5 Bijdrage campagne 32 6 Achtergronden doelgroep 36 7 Bijlagen 39 Communicatieve

Nadere informatie

Eindrapportage campagne-effectonderzoek

Eindrapportage campagne-effectonderzoek Eindrapportage campagne-effectonderzoek Contents 1 Management Summary 4 2 Doel en opzet van de campagne 10 3 Behaalde effecten 12 4 Trends 26 5 Communicatieve werking 31 6 Bijdrage campagne 39 7 Achtergronden

Nadere informatie

Stop Heling (R50) Beknopt campagne-effectonderzoek

Stop Heling (R50) Beknopt campagne-effectonderzoek Stop Beknopt campagne-effectonderzoek Managementsamenvatting (1/5) Inleiding In 2014 is het ministerie van V&J een overkoepelende meerjarige preventiecampagne gestart om diverse vormen van criminaliteit

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 44 t/m 47 2015 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 23 november 2015 Projectnummer: 20645 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Douane reizigers. Eindrapportage campagne-effectonderzoek. Douane reizigers. TNS Ten behoeve van de Belastingdienst

Douane reizigers. Eindrapportage campagne-effectonderzoek. Douane reizigers. TNS Ten behoeve van de Belastingdienst Eindrapportage campagne-effectonderzoek Contents 1 Managementsamenvatting 4 2 Doel en opzet van de campagne 11 3 Behaalde effecten 13 4 5 Bijdrage campagne 33 6 Achtergronden doelgroep 40 7 Bijlage 42

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 40 t/m 51 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 27 december 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 28 t/m 39 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 29 september 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 8 t/m 11 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 18 maart 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Fietsmodus 2016 (R31) Eindrapportage campagne-effectonderzoek. Fietsmodus 2016 (R31) Ten behoeve van het ministerie van IenM TNS

Fietsmodus 2016 (R31) Eindrapportage campagne-effectonderzoek. Fietsmodus 2016 (R31) Ten behoeve van het ministerie van IenM TNS Eindrapportage campagne-effectonderzoek Inhoud 1 Managementsamenvatting 4 2 Communicatieve werking 12 3 Doelstellingen en overige resultaten 20 4 Bijlagen 34 2 Voorwoord Dit is de eindrapportage van het

Nadere informatie

Eindrapportage campagne-effectonderzoek

Eindrapportage campagne-effectonderzoek Eindrapportage campagne-effectonderzoek Contents 1 Managementsamenvatting 4 2 Communicatieve werking 12 3 4 Achtergronden doelgroep 34 5 Bijlagen 36 Doelstellingen en overige resultaten 20 2 Voorwoord

Nadere informatie

Energie besparen doe je nu (R26)

Energie besparen doe je nu (R26) Eindrapportage campagne-effectonderzoek Contents 1 Managementsamenvatting 4 2 Behaalde effecten 14 3 4 Achtergronden doelgroep 36 5 Bijlagen 40 Communicatieve werking 29 2 Voorwoord Dit is de eindrapportage

Nadere informatie

Voorbeeldcase RAB RADAR

Voorbeeldcase RAB RADAR Voorbeeldcase RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Private Banking (19725) Inhoud 2 Inleiding Resultaten - Spontane en geholpen merkbekendheid - Spontane en geholpen reclamebekendheid - Herkenning radiocommercial

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 16 t/m 19 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 17 mei 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Verlofregelingen (R56) Eindrapportage campagne-effectonderzoek. Verlofregelingen (R56)

Verlofregelingen (R56) Eindrapportage campagne-effectonderzoek. Verlofregelingen (R56) Eindrapportage campagne-effectonderzoek Contents 1 Managementsamenvatting 4 2 Communicatieve werking 12 3 4 Achtergronden doelgroep 30 5 Bijlagen 32 Doelstellingen en overige resultaten 20 2 Voorwoord

Nadere informatie

Eindrapportage campagne-effectonderzoek

Eindrapportage campagne-effectonderzoek Eindrapportage campagne-effectonderzoek Contents 1 Managementsamenvatting 4 2 Trends 13 3 4 Achtergronden doelgroep 33 5 Bijlagen 35 Communicatieve werking 27 2 Voorwoord Dit is de eindrapportage van het

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten. Juni 2015

Samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten. Juni 2015 2015 Samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten Juni 2015 Alle doelstellingen behaald Kinderen en ouders: Doelstelling: 40% van de ouders van kinderen tussen de 8 en 12 jaar is bereikt met

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 20 t/m 23. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 20 t/m 23. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 20 t/m 23 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 10 juni 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Flitspeiling NAVO. Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek. Ministerie van Defensie

Flitspeiling NAVO. Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek. Ministerie van Defensie Flitspeiling NAVO Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek Inleiding en onderzoeksverantwoording Op verzoek van het ministerie van Defensie heeft Veldkamp een flitspeiling

Nadere informatie

Kennismeting rekentoets Onderzoek naar de bekendheid en kennis van de rekentoets

Kennismeting rekentoets Onderzoek naar de bekendheid en kennis van de rekentoets Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Kennismeting rekentoets Onderzoek naar de bekendheid

Nadere informatie

Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit

Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit Index 1. Oasen en de campagne 3 2. Samenvatting en conclusie 6 3. Resultaten onderzoek 10 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Meting stoppers-met-roken juli 2008

Meting stoppers-met-roken juli 2008 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Meting stoppers-met-roken juli 2008

Nadere informatie

Campagne Tweede Kamerverkiezingen (N06) Eindrapportage campagne-effectonderzoek

Campagne Tweede Kamerverkiezingen (N06) Eindrapportage campagne-effectonderzoek Campagne Tweede Kamerverkiezingen (N06) Eindrapportage campagne-effectonderzoek Ten behoeve van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Vooronderzoek bekendheid 144 Voorwoord en inhoudsopgave

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 4 t/m 7 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 19 februari 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

De Dag van de Leraar. Onderzoek naar het bereik en de waardering van de campagne Nooit uitgeleerd. Bart Koenen. December projectnummer: H3186

De Dag van de Leraar. Onderzoek naar het bereik en de waardering van de campagne Nooit uitgeleerd. Bart Koenen. December projectnummer: H3186 Grote Bickersstraat 7 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 00 5 59 99 fax 00 15 44 e-mail info@kantarpublic.com www.kantarpublic.com De Dag van de Leraar Onderzoek naar het bereik en de

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 12 t/m 15. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 12 t/m 15. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 12 t/m 15 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 15 april 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT In opdracht van NOC*NSF 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit onderzoek wordt iedere

Nadere informatie

Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK RAPPORTAGE SPORT EN GELUK Extra vragen Sportdeelname Index Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Management Summary 3 Onderzoeksresultaten 4 Onderzoeksverantwoording 5 Contact 2 1. Inleiding 3 Inleiding

Nadere informatie

Meting stoppers-met-roken januari 2009

Meting stoppers-met-roken januari 2009 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tnsnipo.com www.tnsnipo.com Consumer & Media Rapport Meting stoppersmetroken januari 2009 Meting

Nadere informatie

Wijzer in geldzaken Junior Monitor Een onderzoek naar de manier waarop kinderen uit groep 5 8 van de basisschool met geld omgaan

Wijzer in geldzaken Junior Monitor Een onderzoek naar de manier waarop kinderen uit groep 5 8 van de basisschool met geld omgaan Wijzer in geldzaken Junior Monitor 2018 Een onderzoek naar de manier waarop kinderen uit groep 5 8 van de basisschool met geld omgaan Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 6 Resultaten Inkomsten 8 Kennis

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen (P06) Eindrapportage campagne-effectonderzoek. Ten behoeve van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gemeenteraadsverkiezingen (P06) Eindrapportage campagne-effectonderzoek. Ten behoeve van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Gemeenteraadsverkiezingen 2014 (P06) Eindrapportage campagne-effectonderzoek Ten behoeve van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Vooronderzoek bekendheid 144 Management summary

Nadere informatie

Rapport flitspeiling Opvang asielzoekers

Rapport flitspeiling Opvang asielzoekers Rapport flitspeiling Opvang asielzoekers Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 21 September 2015 Projectnummer: 20645 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Meting stoppers-met-roken juni 2008

Meting stoppers-met-roken juni 2008 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Meting stoppers-met-roken juni 2008

Nadere informatie

ONDERZOEK WAARDERING PRESTATIES OLYMPIC TEAMNL SOCHI In opdracht van NOC*NSF

ONDERZOEK WAARDERING PRESTATIES OLYMPIC TEAMNL SOCHI In opdracht van NOC*NSF ONDERZOEK WAARDERING PRESTATIES OLYMPIC TEAMNL SOCHI 2014 In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Evaluatie Sochi 2014 maart Maart 2014 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname

Nadere informatie

Annelies Hak decaan HAVO

Annelies Hak decaan HAVO Voorlichting HAVO klas 5 schooljaar 2015-2016 Annelies Hak decaan HAVO hak@hetlyceumvos.nl Studie is geen last minute vakantie Wat kan ik na de HAVO doen? Studeren HBO, MBO Werken Uitstel van studie eventueel

Nadere informatie

ONDERZOEK WEBSITE. Gemeente Hulst. GfK Panel Services I mei 2013. GfK 2013 Onderzoek website gemeente Hulst 31 mei 2013 1

ONDERZOEK WEBSITE. Gemeente Hulst. GfK Panel Services I mei 2013. GfK 2013 Onderzoek website gemeente Hulst 31 mei 2013 1 ONDERZOEK WEBSITE Gemeente Hulst GfK Panel Services I mei 2013 GfK 2013 Onderzoek website gemeente Hulst 31 mei 2013 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Gebruik website Zoekmachine

Nadere informatie

Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag

Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag Rapportage Datum: 2 mei 2016 Opdrachtgever: Jorrit Visser, Hivos Auteur: Claudia Ros, InfoResult Hivos onderzoek: Eerlijke bloemen met Moederdag 1 Inhoud

Nadere informatie

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015 NOORDZEE EN ZEELEVEN 2-meting Noordzee-campagne Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Onderzoeksverantwoording 3. Onderzoeksresultaten 4. Contact 2 1. Samenvatting 3 Samenvatting Houding t.a.v.

Nadere informatie

De campagne. Introductie Big Bang Beans. Nationale abricampagne in week 8. 3.000 vakken in 36 steden in Nederland. Campagneduur: 1 week

De campagne. Introductie Big Bang Beans. Nationale abricampagne in week 8. 3.000 vakken in 36 steden in Nederland. Campagneduur: 1 week De campagne Introductie Big Bang Beans Nationale abricampagne in week 8 3.000 vakken in 36 steden in Nederland Campagneduur: 1 week Bereik: 57,6%* (= 7.402.299 personen) Overige ondersteuning: Website:

Nadere informatie

Annelies Hak decaan HAVO

Annelies Hak decaan HAVO Voorlichting HAVO klas 5 schooljaar 2014-2015 Annelies Hak decaan HAVO hak@hetlyceumvos.nl Studie is geen last minute vakantie Wat kan ik na de HAVO doen? Studeren HBO, MBO Werken Uitstel van studie eventueel

Nadere informatie

Locatiebereik Boomerang Media Inclusief bereik Toiletreclame

Locatiebereik Boomerang Media Inclusief bereik Toiletreclame Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Locatiebereik Boomerang Media Inclusief bereik Toiletreclame

Nadere informatie

Annelies Hak decaan HAVO

Annelies Hak decaan HAVO Voorlichting HAVO klas 5 schooljaar 2017-2018 Annelies Hak decaan HAVO hak@hetlyceumvos.nl Studie is geen last minute vakantie Wat kan ik na de HAVO doen? Studeren HBO, MBO Werken Uitstel van studie

Nadere informatie

Samenvatting Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2016

Samenvatting Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2016 Buitenhof 34 2513 AH Den Haag Postbus 20001 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl 3931161 Samenvatting Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2016 In de Jaarevaluatie wordt verantwoording afgelegd aan de

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Prioritering maatschappelijke vraagstukken

Prioritering maatschappelijke vraagstukken Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Prioritering maatschappelijke vraagstukken Veldwerkverantwoording

Nadere informatie

Goede voornemens 2014

Goede voornemens 2014 Goede voornemens 2014 Goede voornemens 2014 Heeft u goede voornemens voor 2014? Welke van de onderstaande goede voornemens is uw belangrijkste goede voornemen voor 2014? Top 5 Goede Voornemens 2013 (N

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij Nederlandse landbouw en visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Onderzoek onder kinderen groep 5 t/m 8

Onderzoek onder kinderen groep 5 t/m 8 Onderzoek onder kinderen groep 5 t/m 8 februari/maart 2015 Bewaren van geld Hoe bewaar jij je geld? (meerdere antwoorden mogelijk) In mijn spaarpot Op de bank In mijn portemonnee Op een speciale plek,

Nadere informatie

Hoe meten we de effectiviteit en wat gebeurt er met de onderzoeksresultaten?

Hoe meten we de effectiviteit en wat gebeurt er met de onderzoeksresultaten? Rijksoverheidscampagnes: Hoe meten we de effectiviteit en wat gebeurt er met de onderzoeksresultaten? Aantal campagnes per jaar 25 29 27 31 32 31 28 27 21 21 22 18 10 10 12 8 14 13 15 11 1999 2000 2001

Nadere informatie

De Dag van de Leraar. Onderzoek naar het bereik en de waardering van de minicampagne Mede mogelijk gemaakt door leraren zoals jij.

De Dag van de Leraar. Onderzoek naar het bereik en de waardering van de minicampagne Mede mogelijk gemaakt door leraren zoals jij. Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net De Dag van de Leraar Onderzoek naar het bereik en de waardering

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand AFM Consumentenmonitor voorjaar 20 Roodstand Juni 20 GfK 20 AFM Consumentenmonitor Juni 20 1 Management Summary Bijna de helft van alle Nederlanders staat wel eens rood. Diegenen die niet rood kunnen staan,

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder autochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder autochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder autochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder autochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Hoe staan werkzame 50-plussers tegenover pensioen? oktober 2015

Hoe staan werkzame 50-plussers tegenover pensioen? oktober 2015 Hoe staan werkzame 50-plussers tegenover pensioen? oktober 2015 Inhoudsopgave Management Summary Pagina 3 Onderzoeksresultaten Pagina 7 Onderzoeksverantwoording Pagina 40 oktober 2015 2 Management Summary

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2012 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2012 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2012 Beleggers December 2012 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Beleggingsfondsen en kosten

Nadere informatie

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL 2014. December 2014 Marij Tillmanns 36683 GfK 2014 CTO Oval December 2014

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL 2014. December 2014 Marij Tillmanns 36683 GfK 2014 CTO Oval December 2014 CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL December Marij Tillmanns 36683 1 Inhoud 1. Management Summary 2. Resultaten Algemeen Overall tevredenheid Bedrijfsarts Casemanager Achtergrondkenmerken 3. Onderzoeksopzet

Nadere informatie

Flitspeiling plastic tasjes

Flitspeiling plastic tasjes Flitspeiling plastic tasjes Rapportage flitspeiling plastic tasjes 17 mei 2016 Inhoudsopgave Voorwoord Management summary Resultaten Kennis maatregel Reclamebekendheid Beoordeling reclame Gedrag n.a.v.

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2015 Beleggers November 2015. GfK 2015 AFM Consumentenmonitor November 2015 1

AFM Consumentenmonitor najaar 2015 Beleggers November 2015. GfK 2015 AFM Consumentenmonitor November 2015 1 AFM Consumentenmonitor najaar 1 Beleggers November 1 GfK 1 AFM Consumentenmonitor November 1 1 Percentage beleggers in Nederland stabiel 90 0 0 60 0 40 30 3 3 4 1 1 16 1 1 1 0 Voorjaar 1 (n = 934) Najaar

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Beleggers

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Beleggers AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Beleggers Juni 2013 GfK 2013 AFM Consumentenmonitor Juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Onderzoeksresultaten in detail Zorgplicht Beleggersprofiel Bijlagen Achtergrond Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD)

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Index 1. Samenvatting en conclusies 2. Inleiding 3. Bekendheid EPD 4. Kennis over het EPD 5. Houding ten aanzien van het EPD 6. Informatiebehoefte 7. Issue

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Gemeenteraadsverkiezingen Sportdeelname Index Hardlooprapportage en gemeentelijk sportbeleid februari 2014 1 Inleiding

Nadere informatie

De Nederlander en de natuur. Rapportage

De Nederlander en de natuur. Rapportage De Nederlander en de natuur Rapportage Index 1. Samenvatting 3 2. Het belang van de Nederlandse natuur 6 3. De kijk op het Nederlandse natuurbeleid 8 4. Het groene netwerk 13 5. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Publieksonderzoek Fietsverlichting

Publieksonderzoek Fietsverlichting In hoeverre zijn fietsers in Nederland bekend met de huidige regels rond het voeren van fietsverlichting en wat is hun eigen gedrag hierbij? Inleiding Op initiatief van het uitvoeringsteam campagne fietsverlichting

Nadere informatie

Korte Rapportage Analyse NSKO: oriëntatie op de sector gezondheid Arts en Auto Juni 2012

Korte Rapportage Analyse NSKO: oriëntatie op de sector gezondheid Arts en Auto Juni 2012 Korte Rapportage Analyse NSKO: oriëntatie op de sector gezondheid Arts en Auto Juni 2012 1. Achtergrond NSKO algemeen Het nationaal studiekeuze onderzoek (NSKO) brengt in kaart hoe Nederlandse jongeren

Nadere informatie

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten 1 Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten In opdracht van InterBank juli 2006 2 Copyright 2006 Blauw Research bv Alle rechten voorbehouden. De resultaten zoals beschreven

Nadere informatie

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08 Glazen Huis 2011 peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 08 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

VWS Elektronisch Patientendossier. Den Haag, 16 december 2008

VWS Elektronisch Patientendossier. Den Haag, 16 december 2008 VWS Elektronisch Patientendossier Den Haag, 16 december 2008 Uitingen Envelop: Brief voorkant: Brief achterkant: Folder: Bezwaarformulier: Onderzoeksopzet? Doelstelling onderzoek:? In kaart brengen van

Nadere informatie

SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL. In opdracht van NOC*NSF

SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL. In opdracht van NOC*NSF SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL In opdracht van NOC*NSF GfK 1 Schoolsport Juli 1 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit

Nadere informatie

Onderzoek naar het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen in de Nederlandse particuliere tuin

Onderzoek naar het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen in de Nederlandse particuliere tuin Onderzoek naar het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen in de Nederlandse particuliere tuin Contents 1 Inleiding & samenvatting 03 2 Gebruik onkruidbestrijdingsmiddelen: huidige situatie 3 Kennisniveau

Nadere informatie

Resultaten campagneeffectonderzoek. Parlementsverkiezingen 2014. DPC Paula van den Berg

Resultaten campagneeffectonderzoek. Parlementsverkiezingen 2014. DPC Paula van den Berg Resultaten campagneeffectonderzoek Europese Parlementsverkiezingen 2014 DPC Paula van den Berg Conclusies campagne-effectonderzoek Europese Parlementsverkiezingen Stijgingen gerealiseerd op de twee primaire

Nadere informatie

Onderzoek belang mensenrechten voor bancair product

Onderzoek belang mensenrechten voor bancair product Onderzoek belang mensenrechten voor bancair product December 2011 (28437) Conclusies 2 85% Van de Nederlanders heeft niet gelet op het investeringsbeleid bij afsluiten rekening Van de Nederlanders vindt

Nadere informatie

Auteursinkomsten uit de exploitatie van e-books en afspraken daarover. Anne Tilanus en Dieter Verhue 25 augustus 2017 H3835

Auteursinkomsten uit de exploitatie van e-books en afspraken daarover. Anne Tilanus en Dieter Verhue 25 augustus 2017 H3835 Auteursinkomsten uit de exploitatie van e-books en afspraken daarover Anne Tilanus en Dieter Verhue 25 augustus 2017 H3835 Inhoudsopgave Inleiding 3 Conclusies 5 Exploitatie via Bibliotheek.nl 7 Achtergrond

Nadere informatie

Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie

Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie Index 1. Samenvatting p. 3 2. Doelstellingen en opzet onderzoek p. 6 3. Gebruik communicatiemiddelen p. 9 4. Perceptie digitale communicatie en eenzaamheid

Nadere informatie

JEUGD WERKLOOSHEID 1-METING Onderzoek naar de perceptie van jeugdwerkloosheid onder jongeren in opdracht van het Ministerie VWS - Jeugd en Gezin

JEUGD WERKLOOSHEID 1-METING Onderzoek naar de perceptie van jeugdwerkloosheid onder jongeren in opdracht van het Ministerie VWS - Jeugd en Gezin JEUGD WERKLOOSHEID 1-METING Onderzoek naar de perceptie van jeugdwerkloosheid onder jongeren in opdracht van het Ministerie VWS - Jeugd en Gezin FERNANDO MC DOUGAL MSC ODETTE VLEK MSC AMSTERDAM, AUGUSTUS

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij 2017

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij 2017 Nederlandse landbouw en visserij 2017 Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 14 5 Waardering en

Nadere informatie

Eindrapportage campagne-effectonderzoek

Eindrapportage campagne-effectonderzoek Eindrapportage campagne-effectonderzoek Contents 1 Managementsamenvatting 4 2 Behaalde effecten 15 3 Communicatieve werking 34 4 Bijdrage campagne 43 5 Achtergronden doelgroep 48 6 Bijlagen 50 2 Voorwoord

Nadere informatie

4 en 5 mei (R04) Eindrapportage campagne-effectonderzoek. 4 en 5 mei (R04)

4 en 5 mei (R04) Eindrapportage campagne-effectonderzoek. 4 en 5 mei (R04) Eindrapportage campagne-effectonderzoek Contents 1 Management Summary 4 2 Doel en opzet van de campagne 12 3 Behaalde effecten 14 4 Trends 28 5 Communicatieve werking 35 6 Bijdrage campagne 43 7 Achtergronden

Nadere informatie

Tweede Kamerverkiezingen Eindrapportage campagne-effectonderzoek

Tweede Kamerverkiezingen Eindrapportage campagne-effectonderzoek Tweede Kamerverkiezingen Eindrapportage campagne-effectonderzoek 1 Managementsamenvatting 4 2 Behaalde effecten 14 Contents 3 Communicatieve werking 31 4 Bijdrage campagne 40 5 Achtergronden doelgroep

Nadere informatie

Bereikonderzoek Texelse Media BV 2011

Bereikonderzoek Texelse Media BV 2011 Bereikonderzoek Texelse Media BV 2011 Index 1. Onderzoeksverantwoording en begrippenlijst 2. Print 3. Online en Kabelkrant 4. Totaaloverzicht Texelse Media BV Bereiksonderzoek Texelse Media BV 2011 TNS

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 43 juli 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 7 Sportdeelname Index juli 2016 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar Meting 48 december 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 7 Sportdeelname Index december 2016 Sportdeelname afgelopen maand Sportdeelname

Nadere informatie

Horeca en omzet. Samenvatting. Onderzoek onder 1016 horecagelegenheden. Maartje van Diepen/Noortje Antonis. F december 2008.

Horeca en omzet. Samenvatting. Onderzoek onder 1016 horecagelegenheden. Maartje van Diepen/Noortje Antonis. F december 2008. Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Horeca en omzet Onderzoek onder

Nadere informatie