Karoo Meat of Origin Sertifiseringskema

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Karoo Meat of Origin Sertifiseringskema"

Transcriptie

1 Karoo Meat of Origin Sertifiseringskema Aansoekvorm vir die Sertifisering van Plase Voltooi en teken hierdie vorm asb. om aansoek te doen vir deelname aan die Karoo Meat of Origin Sertifiseringskema. Die voltooide vorm kan soos volg ingedien word: per e-pos na: of of per faks na: of per gewone pos: Muisvoelstraat 19, D urbanvale, Durbanville, 7550 Vir enige hulp, kontak: Magda Combrink by (083) Afdeling 1 Algemene Inligting Titel Aansoeker se naam Aansoeker se van Besigheidsnaam (indien van toepassing) Posadres Telefoonnommer Selfoonnommer E-pos adres Faksnommer Goedgekeur deur: J Kirsten Eienaar: KDF Bladsy 1 of 7

2 Afdeling 2 Ligging van/inligting aangaande Vleisproduksie-eenheid waarvoor aansoek gedoen word Plaasnommer 1 Naam van plaas Is u die eienaar van die plaas? Provinsie Munisipaliteitsdistrik Naaste dorp Grootte van plaas (Ha) (grade) (desimale) Weidingskapasiteit (aantal hektaar/gve) ooie op die plaas Ras lammers wat per jaar bemark word Lam % Speen % Plaasnommer 2 Naam van plaas Goedgekeur deur: J Kirsten Eienaar: KDF Bladsy 2 of 7

3 Is u die eienaar van die plaas? Provinsie Munisipaliteitsdistrik Naaste dorp Grootte van plaas (Ha) (grade) (desimale) Weidingskapasiteit (aantal hektaar/gve) ooie op die plaas Ras lammers wat per jaar bemark word Lam % Speen % Plaasnommer 3 Naam van plaas Is u die eienaar van die plaas? Provinsie Munisipaliteitsdistrik Naaste dorp Grootte van plaas (Ha) Goedgekeur deur: J Kirsten Eienaar: KDF Bladsy 3 of 7

4 (grade) (desimale) Weidingskapasiteit (aantal hektaar/gve) ooie op die plaas Ras lammers wat per jaar bemark word Lam % Speen % Voeg asb nog velde by indien meer as 3 plase gesertifiseer moet word. Bankbesonderhede Rekeningnaam Bank Tak Takkode Rekeningnommer Goedgekeur deur: J Kirsten Eienaar: KDF Bladsy 4 of 7

5 Afdeling 3 Besonderhede vir betalings Indien u reeds gesertifiseer is om aan Woolworths of Checkers te verskaf, hoef u slegs die voltooide aansoekvorm, die relevante sertifikaat sowel as n bewys van betaling van R (BTW ingesluit) aan die KDF te stuur. Die bedrag kan direk in die onderstaande bankrekening gedeponeer word. Slegs n eenmalige betaling word van u gehef. Die ouditkostes word daarna nie van u verhaal nie. Let ook daarop dat u net R betaal al registreer u meer as een plaas. Die KDF se kontakbesonderhede is op die eerste bladsy. Indien u nie gesertifiseer is deur Woolworths / Checkers of n ander merk nie, moet die voltooide aansoekvorm vergesel word van n aansluitingsfooi van R2500, % BTW = R Die bedrag kan direk in die onderstaande bankrekening gedeponeer word en n bewys van betaling moet aan die aansoekvorm geheg word. Slegs n eenmalige betaling word van u gehef. Die ouditkostes word daarna nie van u verhaal nie. Let ook daarop dat u net R2 850 betaal al registreer jy meer as een plaas. Rekening Naam Karoo Development Foundation Bank ABSA Takkode Rekeningnommer Afdeling 4 Onderneming om te voldoen aan alle vereistes van die Sertifiseringskema Ek, die ondergetekende, doen hiermee aansoek om deelname aan die Karoo Meat of Origin Sertifiseringskema. Ek versoek hiermee dat n ouditeur my besigheid sal besoek om vas te stel of dit aan die vereiste standaarde voldoen. Ek/ons verklaar dat, volgens my/ons medewete, alle inligting in hierdie aansoekvorm korrek is. Ek verklaar dat ek volle bestuursbeheer het oor alle grond wat in hierdie aansoekvorm gespesifiseer is. Ek is vertroud met die Standaarde van die Karoo Meat of Origin Sertifiseringskema en onderneem om die huidige reëls, asook enige toekomstige verbeteringe daaraan, toe te pas. Ek is vertroud met die inhoud van Afdeling 5 sowel as met die Minimum Standaarde van die Karoo Meat of Origin Sertifiseringskema. Ek/ons verklaar dat ek/ons, sover my/ons kennis strek, al die wette en regulasies van Suid Afrika nakom. Goedgekeur deur: J Kirsten Eienaar: KDF Bladsy 5 of 7

6 Naam Posisie in besigheid Datum Handtekening Indien elektronies voltooi en versend word: Ek verklaar dit hierdie vorm elektronies voltooi is en dat ek myself verbind aan die onderneming soos hierbo uiteengesit. Tik asb u naam hier: Afdeling 5 Algemene Terme en Voorwaardes vir die gebruik en aanwending van die Karoo Meat of Origin Sertifiseringsmerk Die aansoeker onderneem om nie die KDF se regte tot die Sertifiseringsmerk op enige manier te betwis nie. Die aansoeker skeld hiermee die KDF vry van enige aanspreeklikheid of verlies of skade wat hy mag ly voorspruitend uit die gebruik van die Sertifiseringsmerk. Die aansoeker se reg om die sertifiseringsmerke te gebruik en aan te wend, is onderhewig aan hierdie ooreenkoms en word verleen onderhewig aan die KDF se reg tot toesig en streng beheer. Die aansoeker is slegs n gebruiker en verkry geen aanspraak of belang in die merke nie. Die gebruiksreg van die merke word aan die aansoeker persoonlik toegewys en die aansoeker sal nie hierdie gebruiksreg oordra, verpand of sedeer aan enige derde party sonder die KDF se skriftelike toestemming nie. Die termyn van hierdie ooreenkoms strek vanaf die datum waarop die aansoeker die oudit geslaag het en die KDF die aansoek aanvaar het, en sal voortduur vir n periode van maksimum 4 (vier) jaar tot om 24h00 van sodanige datum (die eerste termyn ). n Opvolg oudit kan egter enige tyd in die 4 (vier) jaar periode gedoen word. Na afloop van die eerste termyn, sal die ooreenkoms outomaties verleng word (indien die opvolg oudit geslaag word), met dien verstande dat enige een van die partye minstens 3 (drie) maande voor die aanvang van die volgende termyn, die ander party skriftelik in kennis sal stel indien die ooreenkoms nie verleng moet/gaan word nie. In die geval van enige breuk of nie-nakoming van enige van die materiële terme van die ooreenkoms of die Sertifiseringsreëls (of enige wysigings daarvan) deur die aansoeker, en/of wanneer die aansoeker nie n oudit geslaag het nie, en die aansoeker bly in gebreke om regstellende maatreëls te implementeer binne n redelike tydperk, mag die KDF die reg om die handelsmerk te gebruik, opskort. Met die beëindiging van die ooreenkoms tussen die partye, sal die aansoeker onmiddellik die gebruik van enige sertifiseringsmerke staak en enige toerusting of materiaal wat op die Eienaar se sertifiseringsmerke van toepassing is (bv die KDF stempel of enige materiaal wat die sertifiseringsmerk bevat of vertoon) per koerier of registreerde pos of persoonlik by die KDF besorg. Die KDF verleen geen waarborge of vrywarings aan die aansoeker nie, en die aansoeker bevestig dat geen Goedgekeur deur: J Kirsten Eienaar: KDF Bladsy 6 of 7

7 voorstelling aan hom gemaak is wat hom tot deelname aan die skema beweeg het nie. Die aanvanklike aansluitings fooi sowel as ander kostes moet betaal word vir die gebruik van die sertifiseringsmerk(e) soos uiteengesit in die Minimum Standaard dokument. Die aansoeker verleen hiemee toestemming aan die KDF (of gemagtigde derde party) om die plaas of produksie-eenheid of perseel waar die sertifiseringsmerke aangewend word, gedurende besigheidsure te betree om enige vleisprodukte en die aanwending van die sertifiseringsmerke te inspekteer, of vir enige ander doeleindes ten opsigte van die nakoming van die Reëls van Sertifisering, en die aansoeker onderneem om aan die KDF sodanige bystand of fasiliteite te verleen as wat redelikerwys benodig mag word om die KDF (of gemagtigde derde party) in staat te stel om seker te maak dat die sertifiseringsreëls nagekom word. Die aansoeker erken dat die KDF daarop geregtig is om n derde party in sy plek te nomineer om namens hom sy regte in terme van hierdie ooreenkoms af te dwing, of om enige toesighouding of beheerfunksie namens hom, soos in die sertifiseringsreëls uiteengesit, uit te oefen. Goedgekeur deur: J Kirsten Eienaar: KDF Bladsy 7 of 7

AANSOEK OM STUDIELENING

AANSOEK OM STUDIELENING AANSOEK OM STUDIELENING 1. PERSOONLIKE INLIGTING VAN AANSOEKER (STUDENT) Vul asseblief volledig in waar van toepassing Van: Volle naam: Geboortedatum: ID Nommer: Is u 'n Suid-Afrikaanse burger? JA Huistaal:

Nadere informatie

EIS OM VERGOEDING INGEVOLGE DIE WET OP MINERAAL- EN PETROLEUM-HULPBRONONTWIKKELING

EIS OM VERGOEDING INGEVOLGE DIE WET OP MINERAAL- EN PETROLEUM-HULPBRONONTWIKKELING EIS OM VERGOEDING INGEVOLGE DIE WET OP MINERAAL- EN PETROLEUM-HULPBRONONTWIKKELING INLEIDING 1. Die doel van hierdie dokument is om riglyne te verskaf aan mineraalreghouers wat die wettige houers van 'n

Nadere informatie

DIENSKONTRAK vir TYDELIKE PERSONEEL. Universiteit Stellenbosch

DIENSKONTRAK vir TYDELIKE PERSONEEL. Universiteit Stellenbosch 1 van 8 DIENSKONTRAK vir TYDELIKE PERSONEEL Aangegaan deur en tussen Universiteit Stellenbosch (voorts na verwys as die Universiteit ) EN [NAAM EN VAN] Identiteitsnommer: (voorts na verwys as die werknemer

Nadere informatie

DIENSKONTRAK VIR HUISWERKER. 1. Persoonlike besonderhede van huiswerker (hierna genoem die werknemer )

DIENSKONTRAK VIR HUISWERKER. 1. Persoonlike besonderhede van huiswerker (hierna genoem die werknemer ) DIENSKONTRAK VIR HUISWERKER Afdeling A: BESONDERHEDE VAN DIENS 1. Persoonlike besonderhede van huiswerker (hierna genoem die werknemer ) Van :... Voorname:.. ID-nommer: Woonadres:.. Tel.no.:.. Naasbestaande:..

Nadere informatie

DNK TRUST NASORG AANSOEKVORM 2017 n Aparte vorm moet vir elke kind voltooi word

DNK TRUST NASORG AANSOEKVORM 2017 n Aparte vorm moet vir elke kind voltooi word DNK TRUST NASORG AANSOEKVORM 2017 n Aparte vorm moet vir elke kind voltooi word GEBOORTEDATUM: GESLAG: LEERDERBESONDERHEDE GRAAD: HUISTAAL: FISIESE ADRES: VAN EN NAAM VAN MOEDER TELEFOON: BEROEP: SEL:

Nadere informatie

Dokumentnommer: HUUROOREENKOMS

Dokumentnommer: HUUROOREENKOMS Dokumentnommer: HUUROOREENKOMS - 1 - HIERDIE OOREENKOMS is opgestel en aangegaan deur en tussen (naam van verhuurder) (hierna die VERHUURDER genoem), wie se adres soos volg is: EN (naam van huurder) HUURDER

Nadere informatie

MEMORANDUM VAN HUURKONTRAK

MEMORANDUM VAN HUURKONTRAK MEMORANDUM VAN HUURKONTRAK AANGEGAAN DEUR EN TUSSEN LUTZ TRUST (Trust Nr IT4694/95) (hierin verteenwoordig deur DANIEL JAKOBUS LUTZ, in sy hoedanigheid as Trustee (hierna die Verhuurder genoem) en Volle

Nadere informatie

AANSOEK OM TOELATING TOT HTS DROSTDY, WORCESTER

AANSOEK OM TOELATING TOT HTS DROSTDY, WORCESTER AANSOEK OM TOELATING TOT HTS DROSTDY, WORCESTER Toelatingsnommer: Toegelaat tot Graad: NB GEWAARMERKTE AFSKRIFTE VAN DIE VOLGENDE MOET DIE AANSOEK VERGESEL: 1. Die jongste vorderingsverslag (Gr 8-aansoekers

Nadere informatie

AANSOEK OM TOELATING HOËRSKOOL TUINE

AANSOEK OM TOELATING HOËRSKOOL TUINE AANSOEK OM TOELATING - 2017 HOËRSKOOL TUINE POSBUS 48066 Tel: (012) 379-6181/2 HERCULES 0030 Faks: (012) 377-3899 PRETORIA e-pos: admin@hstuine.co.za LW!! U aansoek kan nie oorweeg word sonder die volgende

Nadere informatie

AANBOD OM TE KOOP. Wat by aanvaarding 'n Koopkontrak daarstel

AANBOD OM TE KOOP. Wat by aanvaarding 'n Koopkontrak daarstel 1 Ek/Ons die ondergetekende(s) AANBOD OM TE KOOP Wat by aanvaarding 'n Koopkontrak daarstel KOPER/S (volle naam/name, identiteitsnommer/s en huwelikstatus) Maak hiermee 'n aanbod aan die persoon wat bevoeg

Nadere informatie

1. LEERLINGBESONDERHEDE 2. ALGEMENE INLIGTING

1. LEERLINGBESONDERHEDE 2. ALGEMENE INLIGTING 1. LEERLINGBESONDERHEDE Naam en Van : Immigrant: JA NEE Geslag: Geboortedatum: ID-nommer: Vorige skool en Huidige graad: Paspoortnommer: Inskrywingsdatum: Etniese groep: Kerkverband 2. ALGEMENE INLIGTING

Nadere informatie

LAERSKOOL SAAMTREK. Grond-en-gebouebeleid

LAERSKOOL SAAMTREK. Grond-en-gebouebeleid LAERSKOOL SAAMTREK Grond-en-gebouebeleid 1. Inleiding Hierdie dokument is die grond-en-gebouebeleid van (skool)laerskool SAAMTREK, wat die skoolbeheerliggaam op (datum)4 Oktober 2014 goedgekeur het. Die

Nadere informatie

Hoe om Jou Kind se Van te Verander

Hoe om Jou Kind se Van te Verander Hoe om Jou Kind se Van te Verander 1 Hoe om n kind se van te verander As die geboorte van n kind geregistreer word, kry die kind óf die pa óf die ma se van, afhangend van die omstandighede. Die van word

Nadere informatie

SWANGERSKAPBELEID erken die verantwoordelikheid en invloed van die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel ten opsigte van leerderswangerskappe; en

SWANGERSKAPBELEID erken die verantwoordelikheid en invloed van die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel ten opsigte van leerderswangerskappe; en SWANGERSKAPBELEID Hoërskool McLachlan en sy beheerliggaam erken die Grondwet van die Republiek van Suid- Afrika, Wet 108 van 1996 (hierna die Grondwet ); die Suid-Afrikaanse Skolewet, Wet 84 van 1996 (hierna

Nadere informatie

VERBRUIKERSBESKERMING 1 OORSIG EN ADVERTENSIES Die wet op

VERBRUIKERSBESKERMING 1 OORSIG EN ADVERTENSIES Die wet op JY EN JOU GELD Deur Jaco en Susan Fouche VERBRUIKERSBESKERMING 1 OORSIG EN ADVERTENSIES Die wet op Verbruikersbeskerming het op 1 April 2011 in werking getree. Dit behoort vir ons as gebruikers tot redding

Nadere informatie

Stuur die aansoekvorm aan:

Stuur die aansoekvorm aan: AANSOEK OM N STUDIEBEURS AANSOEKVORMS MOET DIE ATKV JAARLIKS VOOR OF OP 15 JANUARIE 2016 BEREIK VOORWAARDES VIR AANSOEKE: 1. Alle inligting wat verskaf word, sal streng vertroulik hanteer word. 2. Net

Nadere informatie

Besonderhede van afhanklikes - Aftree/Pensioenfondse

Besonderhede van afhanklikes - Aftree/Pensioenfondse Besonderhede van afhanklikes - Aftree/Pensioenfondse Lees asseblief die volgende inligting noukeurig voordat u hierdie vorm invul Sanlam oorweeg 'n doodseis. Die lid wat gesterf het, was lid van 'n aftreefonds

Nadere informatie

Versoek om Beleggingsbesonderhede te Wysig

Versoek om Beleggingsbesonderhede te Wysig Versoek om Beleggingsbesonderhede te Wysig VERTROULIK Absa Investment Management Services is n gemagtigde finansiëlediensteverskaffer. Alle tersaaklike afdelings moet volledig voltooi word. Dui asseblief

Nadere informatie

BELASTINGVRYE PLAN Kom ons kry Suid-Afrika aan die spaar.

BELASTINGVRYE PLAN Kom ons kry Suid-Afrika aan die spaar. DIE OLD MUTUAL INVEST BELASTINGVRYE PLAN Kom ons kry Suid-Afrika aan die spaar. BELASTINGVRYE PLAN Dink net hoeveel gemoedsrus n belegging jou kan gee wat jou toelaat om vir jou drome en doelwitte te

Nadere informatie

Laerskool A. F. Louw Primary Stellenbosch P.O. Box 2113 Dennesig Tel Fax

Laerskool A. F. Louw Primary Stellenbosch P.O. Box 2113 Dennesig Tel Fax Laerskool A. F. Louw Primary Stellenbosch P.O. Box 2113 Dennesig Tel. 021-886 4791 7601 Fax. 021-887 1901 AANSOEK OM TOELATING Kantoorgebruik: CEMISnr: Van:... Noemnaam:... LEERLING BESONDERHEDE Volle

Nadere informatie

REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA MAATSKAPPYWET, AKTE VAN OPRIGTING KRANSPOORT EIENAARSKOMITEE NWM 8 Maart 2016 Rev 1

REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA MAATSKAPPYWET, AKTE VAN OPRIGTING KRANSPOORT EIENAARSKOMITEE NWM 8 Maart 2016 Rev 1 REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA MAATSKAPPYWET, 2008 AKTE VAN OPRIGTING KRANSPOORT EIENAARSKOMITEE NWM 8 Maart 2016 Rev 1 Nota: Hierdie dokument is slegs vir kennisname deur lede, indien enige inhoud verskil

Nadere informatie

OPGAWE VAN VERDIENSTE W.As. 8

OPGAWE VAN VERDIENSTE W.As. 8 OPGAWE VAN VERDIENSTE W.As. 8 Moet deur alle werkgewers voltooi en ingedien word: Pos aan: Aanslae Afdeling 955, Pretoria, 0001 Compensation House Wet op Vergoeding vir Beroepsbeserings en- Siektes, 1993

Nadere informatie

AANSOEK OM TOELATING TOT HTS DROSTDY, WORCESTER

AANSOEK OM TOELATING TOT HTS DROSTDY, WORCESTER AANSOEK OM TOELATING TOT HTS DROSTDY, WORCESTER Toelatingsnommer: Toegelaat tot Graad: NB GEWAARMERKTE AFSKRIFTE VAN DIE VOLGENDE MOET DIE AANSOEK VERGESEL: 1. Die jongste vorderingsverslag (Gr 8-aansoekers

Nadere informatie

OPSIE-OOREENKOMS AANGEGAAN DEUR EN TUSSEN :

OPSIE-OOREENKOMS AANGEGAAN DEUR EN TUSSEN : OPSIE-OOREENKOMS AANGEGAAN DEUR EN TUSSEN : MAGNIFICENT MILE TRADING 73 (PTY) LIMITED REGISTRASIENOMMER 2003/006953/07 hierin verteenwoordig deur PIETER HENDRIK VAN STADEN in sy hoedanigheid as Direkteur

Nadere informatie

AANSOEK OM GEBRUIK VAN TERREIN(E), FASILITEIT(E) OF GEBOU(E) (RUIMTES) VAN DIE UNIVERSITEIT EN VEILIGHEIDS- EN SEKURITEITSBEPLANNING VIR GELEENTHEDE

AANSOEK OM GEBRUIK VAN TERREIN(E), FASILITEIT(E) OF GEBOU(E) (RUIMTES) VAN DIE UNIVERSITEIT EN VEILIGHEIDS- EN SEKURITEITSBEPLANNING VIR GELEENTHEDE AANSOEK OM GEBRUIK VAN TERREIN(E), FASILITEIT(E) OF GEBOU(E) (RUIMTES) VAN DIE UNIVERSITEIT EN VEILIGHEIDS- EN SEKURITEITSBEPLANNING VIR GELEENTHEDE WOORDOMSKRYWING 1. Ruimtes is alle terreine, ook parkeerareas,

Nadere informatie

DIE NORMALE VOLGORDE VAN GEBEURE TYDENS DIE OORDRAG VAN ONROERENDE EIENDOM

DIE NORMALE VOLGORDE VAN GEBEURE TYDENS DIE OORDRAG VAN ONROERENDE EIENDOM DIE NORMALE VOLGORDE VAN GEBEURE TYDENS DIE OORDRAG VAN ONROERENDE EIENDOM 1. HOEVEEL PROKUREURS IS BETROKKE EN WAT IS HULLE BYDRAE Daar kan soveel as drie verskillende Prokureurs betrokke wees by die

Nadere informatie

HR BYLAE F-5 BEPALINGS EN VOORWAARDES VERBONDE AAN SOLIDARITEIT LIDMAATSKAP

HR BYLAE F-5 BEPALINGS EN VOORWAARDES VERBONDE AAN SOLIDARITEIT LIDMAATSKAP BEPALINGS EN VOORWAARDES VERBONDE AAN SOLIDARITEIT LIDMAATSKAP 1. Alle lede van Solidariteit MWU ( Solidariteit ) is gebonde en onderworpe aan die geheel van die bepalings van Solidariteit se Grondwet.

Nadere informatie

Hoërskool Swartland SWANGERSKAPBELEID ALDUS AANVAAR TE OP HIERDIE DAG VAN. Beheerliggaamvoorsitter. Skoolhoof

Hoërskool Swartland SWANGERSKAPBELEID ALDUS AANVAAR TE OP HIERDIE DAG VAN. Beheerliggaamvoorsitter. Skoolhoof Hoërskool Swartland SWANGERSKAPBELEID ALDUS AANVAAR TE OP HIERDIE DAG VAN Beheerliggaamvoorsitter Skoolhoof 1 Hoërskool Swartland SWANGERSKAPBELEID Hoërskool Swartland (hierna die skool ) en sy beheerliggaam

Nadere informatie

DIE BEREGTER VIR PENSIOENFONDSE

DIE BEREGTER VIR PENSIOENFONDSE DIE BEREGTER VIR PENSIOENFONDSE Wat u moet weet oor die voorlegging van n klag 1. Wat die Beregter doen Die Kantoor van die Beregter vir Pensioenfondse is gestig met inwerkingtreding van 1 Januarie 1998

Nadere informatie

BELEIDSDOKUMENT. Eksamens / Mini-eksamens Grey Kollege

BELEIDSDOKUMENT. Eksamens / Mini-eksamens Grey Kollege BELEIDSDOKUMENT Eksamens / Mini-eksamens Grey Kollege 2 Eksamenvraestelle Eksaminator. 1. Dit is die verantwoordelikheid van die eksaminator om toe te sien dat elke lid van die departement die konsepvraestel

Nadere informatie

Egskeidingskontrolelys vir Lede

Egskeidingskontrolelys vir Lede Egskeidingskontrolelys vir Lede Die hantering van pensioenbelange in egskeidingskikkings Die Algemene Wysigingswet op Finansiële Dienste en die Wysigingswet op Inkomstewette van 2008 Sedert die afkondiging

Nadere informatie

Hoërskool Strand. Wiskunde : Graad 10 Vraestel 2 November Eksaminator : Mev. P. Olivier. Moderator : Mnr. J.J. van Dyk Totaal: 100

Hoërskool Strand. Wiskunde : Graad 10 Vraestel 2 November Eksaminator : Mev. P. Olivier. Moderator : Mnr. J.J. van Dyk Totaal: 100 Hoërskool Strand Wiskunde : Graad 10 Vraestel 2 November 2013 Eksaminator : Mev. P. Olivier Tyd: 2 uur Moderator : Mnr. J.J. van Dyk Totaal: 100 Instruksies en inligting: 1. Hierdie vraestel bestaan uit

Nadere informatie

KOOPOOREENKOMS IDENTITEITSNOMMER: ONGETROUD/GETROUD BINNE/BUITE GEMEENSKAP VAN GOEDERE (HIERNA GENOEM DIE "VERKOPER")

KOOPOOREENKOMS IDENTITEITSNOMMER: ONGETROUD/GETROUD BINNE/BUITE GEMEENSKAP VAN GOEDERE (HIERNA GENOEM DIE VERKOPER) KOOPOOREENKOMS AANGEGAAN DEUR EN TUSSEN: IDENTITEITSNOMMER: ONGETROUD/GETROUD BINNE/BUITE GEMEENSKAP VAN GOEDERE (HIERNA GENOEM DIE "VERKOPER") EN ----------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Hoofstuk 12 INTESTATE ERFOPVOLGING

Hoofstuk 12 INTESTATE ERFOPVOLGING Hoofstuk 12 INTESTATE ERFOPVOLGING Wet op Intestate Erfopvolging 81 van 1987 1 Oogmerk van die wet 1 2 Basiese beginsels 2 2.1 Die gade as enigste erfgenaam 2 2.2 (e) as enigste erfgenaam(e) 3 2.3 Gade

Nadere informatie

HUURKONTRAK. (van n deeltitel eenheid in terme van die Wet op Behuisingsontwikkelingskemas vir Afgetrede Persone en die Wet op Deeltitels)

HUURKONTRAK. (van n deeltitel eenheid in terme van die Wet op Behuisingsontwikkelingskemas vir Afgetrede Persone en die Wet op Deeltitels) HUURKONTRAK (van n deeltitel eenheid in terme van die Wet op Behuisingsontwikkelingskemas vir Afgetrede Persone en die Wet op Deeltitels) AANGEGAAN DEUR EN TUSSEN (hierinlater na verwys as die VERHUURDER

Nadere informatie

KOOPKONTRAK MEMORANDUM VAN N OOREENKOMS AANGEGAAN EN GESLUIT TUSSEN:

KOOPKONTRAK MEMORANDUM VAN N OOREENKOMS AANGEGAAN EN GESLUIT TUSSEN: Drafted by: Opgestel deur: Attorneys, Conveyancers, Notaries & Administrators of Estates Prokureurs, Transportbesorgers, Notarisse & Boedelberedderaars Tel 044 272 2248 dkj@mweb.co.za KOOPKONTRAK MEMORANDUM

Nadere informatie

NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 10

NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 10 NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 10 WISKUNDE V1 NOVEMBER 2015 PUNTE: 100 TYD: 2 uur Hierdie vraestel bestaan uit 7 bladsye. Wiskunde/V1 2 DBE/November 2015 INSTRUKSIES EN INLIGTING Lees die volgende

Nadere informatie

BEVORDERING VAN TOEGANG TOT INLIGTING HANDLEIDING

BEVORDERING VAN TOEGANG TOT INLIGTING HANDLEIDING BEVORDERING VAN TOEGANG TOT INLIGTING HANDLEIDING Inhoudsopgawe 1 AGTERGROND EN DOEL... 3 2 PAIA-HANDLEIDING... 3 3 HANDLEIDING VAN DIE MENSEREGTEKOMMISSIE... 3 4 FUNKSIES VAN DIE MEDEDINGINGSTRIBUNAAL...

Nadere informatie

Huurkontrak (vir woon - huisvesting vanaf 1 Januarie 2015 en die einddatum 30 November 2015)

Huurkontrak (vir woon - huisvesting vanaf 1 Januarie 2015 en die einddatum 30 November 2015) Huurkontrak - 2015 (vir woon - huisvesting vanaf 1 Januarie 2015 en die einddatum 30 November 2015) Hierdie ooreenkoms is opgestel en word aangegaan deur en tussen Starlight studios hierna die Verhuurder

Nadere informatie

SUID-AFRIKAANSE POLISIEDIENS

SUID-AFRIKAANSE POLISIEDIENS SAPD (a) SUIDAFRIKAANSE POLISIEDIENS AANSOEK OM DIE HERNUWING VAN N VUURWAPENLISENSIE, PERMIT, SERTIFIKAAT OF MAGTIGING Artikel,, en 6 van die Wet op Beheer van Vuurwapens, 000 (W et No 60 van 000) AMPTELIKE

Nadere informatie

GOUDVELD - HOëRSKOOL VOERTUIG EN VERVOER BELEID I N H O U D S O P G A W E

GOUDVELD - HOëRSKOOL VOERTUIG EN VERVOER BELEID I N H O U D S O P G A W E GOUDVELD - HOëRSKOOL VOERTUIG EN VERVOER BELEID I N H O U D S O P G A W E 1. INLEIDING 2. DOEL 3. PROSEDURES 3.1 Bespreking 3.2 Voertuie 3.3 Vervoer 4. BEKRAGTIGING VAN BELEID 5. HERSIENINGSDATUM VOERTUIG

Nadere informatie

Kaapse Verbruikers (Edms) Bpk AANSOEK OM BEGROTINGSREKENING

Kaapse Verbruikers (Edms) Bpk AANSOEK OM BEGROTINGSREKENING Kaapse Verbruikers (Edms) Bpk Laer-Burgstraat 20,Posbus 2181, Kaapstad 8000 Telefoon 021 409 7600; Faks 086 698 2606 E-pos: capecon@capeconsumers.co.za Tuisblad: www.capeconsumers.co.za Kaapse Verbruikers

Nadere informatie

SKEDULE 1 Eed/Plegtige verklaring van Regters SKEDULE 2 Eed/Plegtige verklaring van Ministers en Adjunk-Ministers

SKEDULE 1 Eed/Plegtige verklaring van Regters SKEDULE 2 Eed/Plegtige verklaring van Ministers en Adjunk-Ministers SKEDULE 1 Eed/Plegtige verklaring van Regters Ek,..., verklaar onder eed/verklaar hiermee plegtig dat ek as n Regter van die Republiek van Namibië die Grondwet van die Republiek van Namibië as die opperste

Nadere informatie

Aansoekvorm AKADEMIE REFORMATORIESE OPLEIDING EN STUDIES

Aansoekvorm AKADEMIE REFORMATORIESE OPLEIDING EN STUDIES Aansoekvorm AKADEMIE REFORMATORIESE OPLEIDING EN STUDIES INLEIDING Aros is ʼn roepingsgedrewe en nie-winsgedrewe instelling en het ten doel om reformatoriese tersiêre opleiding aan te bied. AANSOEKGELD

Nadere informatie

BETAALSTROKIE : LENINGS MET RENTE

BETAALSTROKIE : LENINGS MET RENTE BETAALSTROKIE : LENINGS MET RENTE Lenings wat aan werkers gegee word se terugbetalings-paaiemente kan deur middel van die betaalstelselsel van hul vergoeding verhaal word. Indien 'n paaiement met die volgende

Nadere informatie

FASILITEERDERSGIDS WISKUNDE GRAAD 4

FASILITEERDERSGIDS WISKUNDE GRAAD 4 FASILITEERDERSGIDS WISKUNDE GRAAD 4 Kopiereg 2016 Impak Onderwysdiens (Edms.) Bpk. Afgesien van enige billike gebruik vir die doel van navorsing, kritiek of resensie soos toegelaat onder die Wet op Outeursreg,

Nadere informatie

Gids vir Werkgewers en Werknemers

Gids vir Werkgewers en Werknemers Gids vir Werkgewers en Werknemers Die unieke voorsorgfonds wat aftree, uitdienstredings, sterfte, ongeskiktheids en begrafnisvoordele bied aan werknemers in die landbousektor in n enkele pakket. Die Produk

Nadere informatie

KOOPKONTRAK. (van n deeltitel eenheid in terme van die Wet op Behuisingsontwikkelingskemas vir Afgetrede Persone en die Wet op Deeltitels)

KOOPKONTRAK. (van n deeltitel eenheid in terme van die Wet op Behuisingsontwikkelingskemas vir Afgetrede Persone en die Wet op Deeltitels) KOOPKONTRAK (van n deeltitel eenheid in terme van die Wet op Behuisingsontwikkelingskemas vir Afgetrede Persone en die Wet op Deeltitels) AANGEGAAN DEUR EN TUSSEN Western Breeze Trading 387 Eiendoms Beperk

Nadere informatie

1. PROJEKNOMMER (SLEGS VIR KANTOORGEBRUIK): 2. NAAM EN KONTAKBESONDERHEDE VAN PROJEKVOORSTELLER EN (HANDTEKENING VAN PROJEKVOORSTELLER) CMR PROJEKPLAN

1. PROJEKNOMMER (SLEGS VIR KANTOORGEBRUIK): 2. NAAM EN KONTAKBESONDERHEDE VAN PROJEKVOORSTELLER EN (HANDTEKENING VAN PROJEKVOORSTELLER) CMR PROJEKPLAN 1 SORG EN GETUIENIS RING VAN HUMANSDORP ARMOEDE PROJEK SAAM MET CMR PROJEKPLAN RING VAN HUMANSDORP DIE PROJEKPLAN IS N DOKUMENT WAAROP ALLE PROJEKVOORSTELLE INGEDIEN MOET WORD OM TE VERSEKER DAT HULLE,

Nadere informatie

NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 10

NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 10 NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 10 WISKUNDE V1 MODELVRAESTEL - 2006 PUNTE: 100 TYD: 2 uur Hierdie vraestel bestaan uit 7 bladsye. Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief INSTRUKSIES EN INLIGTING 2 Lees

Nadere informatie

BESLOTE KORPORASIE / MAATSKAPPY AANSOEK OM KREDIETFASILITEITE Termes en Voorwaardes ingesluit. Besonderhede van persoon wat die aansoekvorm voltooi:

BESLOTE KORPORASIE / MAATSKAPPY AANSOEK OM KREDIETFASILITEITE Termes en Voorwaardes ingesluit. Besonderhede van persoon wat die aansoekvorm voltooi: BLOK D, REGENCY KANTOOR PARK, ROUTE 21, IRENE POSBUS 4949, RIETVALLEIRAND, 0174 TEL NR. 012 345 3201; FAKS NR. 012 345 3475 Voorletters: Van: REG NR 1988/003854/07 BESLOTE KORPORASIE / MAATSKAPPY AANSOEK

Nadere informatie

NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 10

NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 10 NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 10 WISKUNDE V1 MODEL 01 PUNTE: 100 TYD: hours Hierdie vraestel bestaan uit 6 bladsye. Wiskunde/V1 DBE/01 INSTRUKSIES EN INLIGTING Lees die volgende instruksies aandagtig

Nadere informatie

Yinlanstraat 4 Crèche phone: Vredekloofhoogte Patricia Cell: Brackenfell Adie Cell: INSKRYWINGSVORM

Yinlanstraat 4 Crèche phone: Vredekloofhoogte Patricia Cell: Brackenfell Adie Cell: INSKRYWINGSVORM INSKRYWINGSVORM Datum van toelating...... Halfdag / Voldag sorg verlang?...... Van en volle name van kind...... Noemnaam van kind...... Geboortedatum...... Woonadres...... Telefoon (Huis)... e-pos:...

Nadere informatie

Die 3 Groot Menere. Maatskappyewet. Werkstukke vir Hoofstuk 6 - DEEL 3

Die 3 Groot Menere. Maatskappyewet. Werkstukke vir Hoofstuk 6 - DEEL 3 Die 3 Groot Menere Werkstukke vir Hoofstuk 6 - DEEL 3 Maatskappyewet Paragraaf 4 - Verbod op geldelike bystand vir koop van aandele van maatskappy i i i Vraag 2 (Deel 2) Mei 2006 [3] Kan u n verband registreer

Nadere informatie

LEWENDE HAWE EN WILD

LEWENDE HAWE EN WILD LEWENDE HAWE EN WILD ONDERAFDELING A OMVATTENDE VERSEKERING LEWENDE HAWE (Wild uitgesluit) OMGESKREWE GEBEURTENISSE Vrekte van die versekerde dier, soos in die bylae omskryf, deur ongeluk, siekte of kwaal

Nadere informatie

BESONDERHEDE VAN DIE KOPER. 3. Besonderhede van die Vennote: Volle Name Fisiese Adres ID Nommer

BESONDERHEDE VAN DIE KOPER. 3. Besonderhede van die Vennote: Volle Name Fisiese Adres ID Nommer REG NR 1988/003854/07 INDIVIDU / EENMANSAAK / VENNOOTSKAP AANSOEK OM KREDIETFASILITEITE Termes en Voorwaardes ingesluit. Besonderhede van persoon wat die aansoekvorm voltooi: BLOK D, REGENCY KANTOOR PARK,

Nadere informatie

Verlof 251 A. OORSIG. Die aantal dae wat n werknemer gewoonlik in ses weke sou gewerk het binne n siklus van 36 maande.

Verlof 251 A. OORSIG. Die aantal dae wat n werknemer gewoonlik in ses weke sou gewerk het binne n siklus van 36 maande. Verlof 251 HOOFSTUK 12 Verlof A. OORSIG Verlof is n diensvoordeel waarop n personeellid geregtig is. Die werkgewer het egter die reg om te bepaal wanneer verlof geneem mag word. Die saak van Jardine v

Nadere informatie

KONTIKI PREPRIMêRE SKOOL GRONDWET

KONTIKI PREPRIMêRE SKOOL GRONDWET KONTIKI PREPRIMêRE SKOOL GRONDWET 1. WOORDOMSKRYWINGS, WET EN REGULASIES 1.1 Die eienaar van die skool is die Kontiki Bestuursliggaam, synde die lede van die bestuursliggaam soos deur die ouers verkies.

Nadere informatie

HERSIENE REËLS VAN DIE PERSOONLIKE PORTEFEULJES UITTREDINGANNUÏTEITSFONDS

HERSIENE REËLS VAN DIE PERSOONLIKE PORTEFEULJES UITTREDINGANNUÏTEITSFONDS HERSIENE REËLS VAN DIE PERSOONLIKE PORTEFEULJES UITTREDINGANNUÏTEITSFONDS Verwysingsnommers: Raad op Finansiële Dienste 12/8/35099 Suid-Afrikaanse Inkomstediens 18/20/4/39519 Die fonds is op 1 Desember

Nadere informatie

HUURKONTRAK MEMORANDUM VAN OOREENKOMS AANGEGAAN DEUR EN TUSSEN

HUURKONTRAK MEMORANDUM VAN OOREENKOMS AANGEGAAN DEUR EN TUSSEN HUURKONTRAK MEMORANDUM VAN OOREENKOMS AANGEGAAN DEUR EN TUSSEN GRAAN SUID-AFRIKA Blok C Alenti Park, 457 Witherite Road, The Willows, Pretoria hierin verteenwoordig deur NICOLAAS JAKOBUS VERMAAK Identiteitsnr

Nadere informatie

Proses van wysiging van Artikel 1 van die Kerkorde

Proses van wysiging van Artikel 1 van die Kerkorde Proses van wysiging van Artikel 1 van die Kerkorde Algemene Sinode 1998/2003 Die Algemene Sinode aanvaar dat die Belydenis van Belhar op sigself genome nie met die drie formuliere van eenheid in stryd

Nadere informatie

INLIGTING AANGAANDE STUDIEHULP

INLIGTING AANGAANDE STUDIEHULP INLIGTING AANGAANDE STUDIEHULP LET WEL: Hierdie dokument vorm deel van die amptelike dokumentasie tov die aansoek om en toekenning van lenings en moet as sodanig beskou en gelees word. 1. Lenings is slegs

Nadere informatie

MUNISIPALITEIT BEAUFORT-WES. Kennisgewing nr. 148/2005

MUNISIPALITEIT BEAUFORT-WES. Kennisgewing nr. 148/2005 MUNISIPALITEIT BEAUFORT-WES Kennisgewing nr. 148/2005 Die Raad van die Munisipaliteit van Beaufort-Wes publiseer die onderstaande verordening met betrekking tot watervoorsiening, vir algemene kennisname.

Nadere informatie

NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 10

NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 10 NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 10 AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL VS3 NOVEMBER 2006 PUNTE: 100 TYD: 3 uur Hierdie vraestel bestaan uit 10 bladsye. Afrikaans Eerste Addisionele Taal/VS3 2 INSTRUKSIES

Nadere informatie

FASILITEERDERSGIDS LEWENSVAARDIGHEDE GRAAD 1

FASILITEERDERSGIDS LEWENSVAARDIGHEDE GRAAD 1 FASILITEERDERSGIDS LEWENSVAARDIGHEDE GRAAD 1 n Publikasie van Impak Onderwysdiens (Edms) Bpk Kopiereg voorbehou. Afgesien van enige billike gebruik vir die doel van navorsing, kritiek of resensie soos

Nadere informatie

REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA. Maatskappye Wet, 71 van 2008 (soos gewysig) AKTE VAN OPRIGTING VAN N MAATSKAPPY SONDER WINSOOGMERK MET STEMREG VIR LEDE

REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA. Maatskappye Wet, 71 van 2008 (soos gewysig) AKTE VAN OPRIGTING VAN N MAATSKAPPY SONDER WINSOOGMERK MET STEMREG VIR LEDE 1 REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA Maatskappye Wet, 71 van 2008 (soos gewysig) AKTE VAN OPRIGTING VAN N MAATSKAPPY SONDER WINSOOGMERK MET STEMREG VIR LEDE NAAM VAN MAATSKAPPY : PRO LIBERIS REGISTRASIENOMMER :

Nadere informatie

ALGEMENE INLIGTING AANGAANDE STUDIEHULP

ALGEMENE INLIGTING AANGAANDE STUDIEHULP ALGEMENE INLIGTING AANGAANDE STUDIEHULP LET WEL: Hierdie dokument vorm deel van die amptelike dokumentasie tov die aansoek om en toekenning van lenings en moet as sodanig beskou en gelees word. 1. Lenings

Nadere informatie

KOOPOOREENKOMS VAN AANDELE. Hierdie ooreenkoms word aangegaan tussen: THANI-ZIMBI GAME FARM (PTY) LIMITED. Registrasienommer: 2005/018832/07

KOOPOOREENKOMS VAN AANDELE. Hierdie ooreenkoms word aangegaan tussen: THANI-ZIMBI GAME FARM (PTY) LIMITED. Registrasienommer: 2005/018832/07 KOOPOOREENKOMS VAN AANDELE 1. PARTYE: Hierdie ooreenkoms word aangegaan tussen: THANI-ZIMBI GAME FARM (PTY) LIMITED Registrasienommer: 2005/018832/07 Hierin verteenwoordig deur J A VAN STADEN Behoorlik

Nadere informatie

REGLEMENT INSAKE NUWE VERLOFREGULASIES VIR PERMANENTE PERSONEEL

REGLEMENT INSAKE NUWE VERLOFREGULASIES VIR PERMANENTE PERSONEEL 1 van 10 REGLEMENT INSAKE NUWE VERLOFREGULASIES VIR PERMANENTE PERSONEEL 1. ALGEMENE BEPALINGS 1.1 Die voorgeskrewe prosedures moet gevolg word vir alle aansoeke om verlof. 1.2 Personeellede word toegelaat

Nadere informatie

Beaufort-Wes Munisipaliteit. Reis- en Verblyf (S&T) Beleid en Prosedures vir die Beaufort-Wes Munisipaliteit

Beaufort-Wes Munisipaliteit. Reis- en Verblyf (S&T) Beleid en Prosedures vir die Beaufort-Wes Munisipaliteit Beaufort-Wes Munisipaliteit Reis- en Verblyf (S&T) Beleid en Prosedures vir die Beaufort-Wes Munisipaliteit MUNISIPALITEIT BEAUFORT WEST I N D E K S 1. Doel 1 Bladsy 2. Definisie 1 2 3. Verantwoordelikheid

Nadere informatie

Aansoek om toelating: Magister- en Doktorale Studies

Aansoek om toelating: Magister- en Doktorale Studies Aansoek om toelating: Magister- en Doktorale Studies INLEIDING Die Universiteit bestaan tans uit drie kampusse: Die Mafikengkampus, Potchefstroomkampus en Vaaldriehoekkampus. Die hoofkantoor en Institusionele

Nadere informatie

POLISDOKUMENT LEGAL ACCESS

POLISDOKUMENT LEGAL ACCESS POLISDOKUMENT LEGAL ACCESS KWOTASIES EN NUWE POLISSE 0860 525 525 POLISWYSIGINGS 0860 525 525 * KANTOORURE: MAANDAG TOT VRYDAG: 08H00 TOT 17H00 KOMMERSIËLE LYNE 1 WELKOM BY SANTAM LEGAL ACCESS DANKIE DAT

Nadere informatie

Algemene Grootboek. DIT IS BAIE BELANGRIK NOU OM TE WEET WATTER REKENINGE IS BATES, EIENAARSBELANG en LASTE.

Algemene Grootboek. DIT IS BAIE BELANGRIK NOU OM TE WEET WATTER REKENINGE IS BATES, EIENAARSBELANG en LASTE. Algemene Grootboek Skryf die eerste vier stappe van die Rekeningkundige siklus neer: 1. 2. 3. 4. So met ander woorde, 1. Eerstens moes daar n transaksie plaasvind, 2. dan moes die transaksie wat plaasgevind

Nadere informatie

VRAESTEL 1/2 GRAAD 12 JUNIE-EKSAMEN

VRAESTEL 1/2 GRAAD 12 JUNIE-EKSAMEN WISKUNDE VRAESTEL 1/2 GRAAD 12 JUNIE-EKSAMEN 2014 TOTAAL: 150 TYD: 3 UUR HIERDIE VRAESTEL BESTAAN UIT 8 BLADSYE Bladsy 1 van 8 WISKUNDE VRAESTEL 1/2 GRAAD 12 JUNIE-EKSAMEN 2014 INSTRUKSIES: Hierdie vraestel

Nadere informatie

belastingimplikasies te verstaan

belastingimplikasies te verstaan hoe om die belastingimplikasies te verstaan n Begrip van die belastingimplikasies van besigheidsversekering is n belangrike element van die adviesleweringsproses. Met hierdie bemarking dokument probeer

Nadere informatie

Besonderhede van Vader/Voog

Besonderhede van Vader/Voog Laerskool Wonderboom Naskoolsentrum AANSOEK OM TOELATING TOT DIE NASKOOLSENTRUM 2016 Vorm NS 1 SLEGS VIR ADMIN GEBRUIK MOET ASSEBLIEF NIE HIERDIE DEEL VOLTOOI NIE Keuring van aansoek: Familie Kode: Kennis

Nadere informatie

n Besigheidsplan Vraag 1: Formaat van n Besigheidsplan Pas die term in kolom A by die korrekte beskrywing in kolom B:

n Besigheidsplan Vraag 1: Formaat van n Besigheidsplan Pas die term in kolom A by die korrekte beskrywing in kolom B: Ekonomiese en Bestuurswetenskappe Vraestel 12 Graad 9 Tyd:1 Uur Totaal: 65 n Besigheidsplan Vraag 1: Formaat van n Besigheidsplan Pas die term in kolom A by die korrekte beskrywing in kolom B: Kolom A

Nadere informatie

KOSHUISE BETALINGSTRUKTUUR VIR KOSHUISGELDE SOOS PER DIE NASIONALE KREDIETWET, WET 34 / 2005:

KOSHUISE BETALINGSTRUKTUUR VIR KOSHUISGELDE SOOS PER DIE NASIONALE KREDIETWET, WET 34 / 2005: 1 KOSHUISE HUIS McFARLANE HUIS KALAHARI VISSER HOOFSTRAAT 416, POSBUS 281 V D LINGENSTRAAT, POSBUS 281 PAARL,7620 PAARL, 7620 TELEFOON : 021 872 3870 TELEFOON; 021 8724066 FAKS : 021-8727585 FAKS; 021

Nadere informatie

GRAAD 11 NOVEMBER 2016 WISKUNDE V1

GRAAD 11 NOVEMBER 2016 WISKUNDE V1 NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 11 NOVEMBER 2016 WISKUNDE V1 PUNTE: 150 TYD: 3 uur *Iwis1* Hierdie vraestel bestaan uit 6 bladsye. 2 WISKUNDE V1 (EC/NOVEMBER 2016) INSTRUKSIES EN INLIGTING Lees die

Nadere informatie

DIE HOOGSTE HOF VAN APPèL VAN SUID-AFRIKA

DIE HOOGSTE HOF VAN APPèL VAN SUID-AFRIKA Rapporteerbaar DIE HOOGSTE HOF VAN APPèL VAN SUID-AFRIKA Saaknommer: 657/98 Insake die appèl van GF WESSELS NO Appellant en CJ DE JAGER NO JF PEYPER NO 1ste Respondent 2de Respondent HOF: Van Heerden WndHR,

Nadere informatie

registrasie van my afhanklike(s)

registrasie van my afhanklike(s) September 2016 4219-01/13 Bladsy 1 registrasie van my afhanklike(s) Slegs vir kantoorgebruik Lidmaatskapnommer M H Navrae: 086 0100 678 Faks: 012 336 9534 E-pos: newbusiness@medihelp.co.za Posadres: Posbus

Nadere informatie

Effektetrusts Addisionele Beleggingsvorm (bestaande beleggers)

Effektetrusts Addisionele Beleggingsvorm (bestaande beleggers) Effektetrusts Addisionele Beleggingsvorm (bestaande beleggers) Vorms Stuur die ingevulde vorms en stawende dokumente aan: UTinstructions@sanlaminvestmentssupport.com 0860 724 467 Algemene navrae service@sanlaminvestments.com

Nadere informatie

WAT OM MET JOU IRP5 TE DOEN 2013-JAAR VAN AANSLAG

WAT OM MET JOU IRP5 TE DOEN 2013-JAAR VAN AANSLAG WAT OM MET JOU IRP5 TE DOEN 2013-JAAR VAN AANSLAG Kantoorpersoneel moet die inligting hier onder in ag neem wanneer hulle hul IRP5- belastingsertifikate vir die 2013-belastingjaar wat op 28 Februarie 2013

Nadere informatie

Huishoudelike Versekering Algemene uitsonderings voorwaardes en bepalings

Huishoudelike Versekering Algemene uitsonderings voorwaardes en bepalings Huishoudelike Versekering Onderworpe aan die bepalings, uitsonderings, voorwaardes (opskortend of andersins) en as teenprestasie daarvoor en op voorwaarde dat die premie vooraf deur of namens die versekerde

Nadere informatie

my medihelp-aansoekvorm 2017

my medihelp-aansoekvorm 2017 September 2016 4216-01/18 Bladsy 1 my medihelp-aansoekvorm 2017 Navrae: 086 0100 678 Faks: 012 336 9534 E-pos: newbusiness@medihelp.co.za Posadres: Posbus 26004, ARCADIA, 0007 Slegs vir kantoorgebruik

Nadere informatie

STANDAARD TERME EN VOORWAARDES

STANDAARD TERME EN VOORWAARDES STANDAARD TERME EN VOORWAARDES Let asseblief op dat hierdie standaard bepalings en voorwaardes aanvaar geag te wees deur die Koper, (en derhalwe bindend tussen Mischa en die Koper), deur óf (i) n Bestelling

Nadere informatie

Kruis Kinders Centurion

Kruis Kinders Centurion Kruis Kinders Centurion Registrasie van Kinders Alle inligting word streng vertroulik hanteer. Voltooi asb. in drukskrif. Omkring waar nodig. Gee asb. volledige inligting (u aansoek mag teruggestuur word

Nadere informatie

WET OP FINANSIËLE ADVIES EN TUSSENGANGERS DIENSTE, NO 37 VAN 2002

WET OP FINANSIËLE ADVIES EN TUSSENGANGERS DIENSTE, NO 37 VAN 2002 1 WET OP FINANSIËLE ADVIES EN TUSSENGANGERS DIENSTE, NO 37 VAN 2002 DIE ALGEMENE GEDRAGSKODE VIR GEMAGTIGDE FINANSIËLE DIENSVERSKAFFERS EN VERTEENWOORDIGERS BELANGRIKE KENNISGEWING Hierdie vertaling van

Nadere informatie

Visuele Kunste en Fotografie

Visuele Kunste en Fotografie Visuele Kunste en Fotografie Voorsitter: Tabita Sales, 072 083 7072 - tabitasales@gmail.com Inhandiging: 24 Augustus 2015 08:00 17:00 Nelspruit Gemeenskapsaal Nelspruit Stadsteater Afhaal van Inskrywings:

Nadere informatie

Volksdanse Spesialisasie vir P/D en Verkenners

Volksdanse Spesialisasie vir P/D en Verkenners Datum: 13 15 Januarie 2017 Volksdanse Spesialisasie vir Geagte Ouer / Offisier Hieronder die inligting oor die Volksdans Spesialisasie vir wat aangebied gaan word by die Voortrekker Monument. Plek: Voortrekkermonument

Nadere informatie

WES-KAAP ONDERWYS DEPARTEMENT

WES-KAAP ONDERWYS DEPARTEMENT WES-KAAP ONDERWYS DEPARTEMENT TYD: 3 UUR PUNTE: 50 WISKUNDE V Oefen vraestel: Junie 04 Hierdie vraestel bestaan uit 8 bladsye en n formule blad. INSTRUKSIES Lees die volgende instruksies sorgvuldig deur

Nadere informatie

Individuele aansoek om lidmaatskap

Individuele aansoek om lidmaatskap Individuele aansoek om lidmaatskap Sluit Multiply, HealthSaver, Adviesfooi en HealthWaiver in 2014 Belangrike notas: Moet asseblief nie van jou huidige skema bedank voordat jy geskrewe bevestiging van

Nadere informatie

NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT REKENINGKUNDE GRAAD 12 FEBRUARIE/MAART 2010 SPESIALE ANTWOORDEBOEK

NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT REKENINGKUNDE GRAAD 12 FEBRUARIE/MAART 2010 SPESIALE ANTWOORDEBOEK SENTRUMNOMMER EKSAMENNOMMER NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT REKENINGKUNDE GRAAD 12 FEBRUARIE/MAART 2010 SPESIALE ANTWOORDEBOEK VRAAG PUNTE PARAAF MOD. 1 2 3 4 5 6 TOTAAL Hierdie antwoordeboek bestaan uit

Nadere informatie

HERSIENE REËLS VAN DIE SANLAM BEWARINGSVOORSORGFONDS

HERSIENE REËLS VAN DIE SANLAM BEWARINGSVOORSORGFONDS HERSIENE REËLS VAN DIE SANLAM BEWARINGSVOORSORGFONDS Verwysingsnommers: Raad op Finansiële Dienste 12/8/28801 Suid-Afrikaanse Inkomstediens 18/20/4/033721 Die Hersiene Reëls van die Fonds is op 13 November

Nadere informatie

HOE OM DIE INDIVIDUELE INKOMSTEBELASTINGOPGAWE (ITR12) TE VOLTOOI

HOE OM DIE INDIVIDUELE INKOMSTEBELASTINGOPGAWE (ITR12) TE VOLTOOI HOE OM DIE INDIVIDUELE INKOMSTEBELASTINGOPGAWE (ITR12) TE VOLTOOI 1 INLEIDING Die opgawe wat aan u uitgereik is is spesifiek saamgestel om u persoonlike belasting behoeftes aan te spreek soos aangedui

Nadere informatie

GRAAD 10 REKENINGKUNDE MODELVRAESTEL ANTWOORDEBOEK. Hierdie antwoordeboek bestaan uit 18 bladsye.

GRAAD 10 REKENINGKUNDE MODELVRAESTEL ANTWOORDEBOEK. Hierdie antwoordeboek bestaan uit 18 bladsye. Rekeningkunde 1 DoE/Model GRAAD 10 REKENINGKUNDE MODELVRAESTEL - 2006 SENTRUMNOMMER: EKSAMENNOMMER: ANTWOORDEBOEK Hierdie antwoordeboek bestaan uit 18 bladsye. VRAAG MAKS DEELPUNTE FINALE PUNTE 1 40 2

Nadere informatie

AANSOEK OM LIDMAATSKAP EN KREDIET (IN TERME VAN DIE NASIONALE KREDIETWET, 34 VAN 2005)

AANSOEK OM LIDMAATSKAP EN KREDIET (IN TERME VAN DIE NASIONALE KREDIETWET, 34 VAN 2005) Vir Kantoorgebruik REK NR. 1 Vir Kantoorgebruik Webadres: www.sambakoop.com Epos adres: info@sambakoop.com Charlotte Maxekestraat 146 Posbus 911 Bloemfontein 9300 T: 051 448 0111 F: 051 430 7564 BLOEMFONTEIN

Nadere informatie

KLASTOETS GRAAD 11. LEWENSWETENSKAPPE: HOOFSTUK 8 EN 9 Toets 4: Plantdiversiteit in Suid-Afrika

KLASTOETS GRAAD 11. LEWENSWETENSKAPPE: HOOFSTUK 8 EN 9 Toets 4: Plantdiversiteit in Suid-Afrika KLASTOETS GRAAD 11 LEWENSWETENSKAPPE: HOOFSTUK 8 EN 9 Toets 4: Plantdiversiteit in PUNTE: 45 TYD: 1 uur INSTRUKSIES EN INLIGTING 1. Beantwoord AL die vrae. 2. Nommer die antwoorde korrek volgens die nommeringstelsel

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DIE GKSA PREDIKANTE ONDERSTEUNINGSFONDS

REGLEMENT VAN DIE GKSA PREDIKANTE ONDERSTEUNINGSFONDS REGLEMENT VAN DIE GKSA PREDIKANTE ONDERSTEUNINGSFONDS "ARTIKEL 1: NAAM, AANVANGSDATUM, STATUS, DOEL EN GEREGIS-TREERDE KANTOOR VAN DIE FONDS 1.1 NAAM EN AANVANGSDATUM Die GKSA PREDIKANTE-ONDERSTEUNINGSFONDS

Nadere informatie

Die plek van rus en vrede oor die fees tyd en oujaar. Of te wel die plek van water en vis! So vernoem ek hom in 2014.

Die plek van rus en vrede oor die fees tyd en oujaar. Of te wel die plek van water en vis! So vernoem ek hom in 2014. Mount Amanzi 26/12/2014 tot 2/1/2015 Die plek van rus en vrede oor die fees tyd en oujaar. Of te wel die plek van water en vis! So vernoem ek hom in 2014. Grant en Braam geniet die rustigheid. Hier het

Nadere informatie