REGLEMENT VAN DIE ADMINISTRATIEWE PERSONEELVERENIGING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGLEMENT VAN DIE ADMINISTRATIEWE PERSONEELVERENIGING"

Transcriptie

1 REGLEMENT VAN DIE ADMINISTRATIEWE PERSONEELVERENIGING 1. NAAM Die naam van die vereniging is die Administratiewe Personeelvereniging (hierna genoem "die Vereniging") van die Universiteit van Stellenbosch (hierna genoem "die Universiteit"). 2. DOELSTELLINGS 2.1 Die bevordering van die belange van die lede van die Vereniging deur: verteenwoordiging van die Vereniging, waar van toepassing, in beleidmakende strukture van die Universiteit; artikulering van Verenigingsbelange by sodanige strukture; monitering van en optrede tov beleidsaspekte wat ledebelange raak; ondersteuning van lede in sake van belang. 2.2 Die reël van geleenthede om die samehorigheidsgevoel onder lede van die Vereniging te versterk. 3. DELEGERING VAN BEVOEGDHEDE Die Vereniging delegeer tydens verkiesing en by verstek bevoegdheid aan die Bestuur om aksies te loods en uitsprake te lewer namens die Vereniging tov enige saak wat deur die Vereniging gehanteer moet word en waaroor besluite geneem moet word, uitgesonderd dié genoem in par Sodanige sake sal by 'n jaarvergadering aan die Vereniging gerapporteer word. 4. LIDMAATSKAP EN LEDEGELD 4.1 Alle administratiewe personeellede aan die Universiteit kan lede van die Vereniging word. Lidmaatskap is opsioneel en word verkry deur by die Sekretaris van die Vereniging daarom aansoek te doen. 4.2 Lidmaatskap van die Vereniging behels betaling van ledegeld soos van tyd tot tyd deur die Bestuur van die Vereniging bepaal. Ledegeld word aangewend vir bedryfsuitgawes van die Vereniging en vir ander uitgawes soos deur die Bestuur goedgekeur, met verslag aan die Vereniging. 4.3 Invordering van ledegeld geskied deur outomatiese maandelikse aftrekking van die betrokke lid se salaris. Magtiging hiertoe word outomaties deur die lid gegee wanneer hy/sy aansoek om lidmaatskap doen.

2 2 5. BEHEERSTRUKTUUR 5.1 Samestelling Die Vereniging word beheer deur 'n verkose Bestuur bestaande uit: Voorsitter Ondervoorsitter Sekretaris Tesourier Vier addisionele lede, insluitend een van Bellvillepark-kampus en een van Tygerberg-kampus Die Bestuur het die reg tot koöptering van lede van die Vereniging op grond van hulle kundigheid om spesiale funksies te verrig. Gekoöpteerde lede van die Bestuur het geen stemreg tov bestuursbesluite nie Slegs lede van die Vereniging mag tot die Bestuur verkies word. 5.2 Verkiesing en termyn van Bestuur Verkiesing van Bestuurslede, waar hulle termyne verstryk het, geskied tydens 'n jaarvergadering van die Vereniging. Slegs lede van die Vereniging mag tydens sodanige verkiesing stem Nominasies vir Bestuurslede moet 14 dae voor die datum van 'n verkiesing deur die Sekretaris aangevra word en moet skriftelik by hom/haar ingedien word. Nominasies moet deur 'n ander lid van die Vereniging gesekondeer en skriftelik deur die genomineerde aanvaar wees Stemming geskied dmv geslote stembriewe en geen lid sal daarop geregtig wees om vir meer persone te stem as die maksimum getal wat nodig is om die betrokke vakatures te vul nie Stemming word beslis met 'n meerderheid van stemme van lede wat teenwoordig is en stem Die Voorsitter, Ondervoorsitter en Sekretaris word verkies vir 'n termyn van twee jaar en ander lede vir 'n termyn van een jaar. Hierdie termyne neem 'n aanvang op die eerste van die maand wat volg op die maand waarin die verkiesing plaasgevind het Bestuurslede mag hulleself na die verstryking van hulle termyne herkiesbaar stel Indien 'n Bestuurslid sy/haar portefeulje ontruim voordat sy/haar termyn verstryk het, word 'n waarnemende bestuurslid deur die Bestuur aangewys en

3 3 dien so 'n waarnemende lid tot die eersvolgende jaarvergadering waar 'n verkiesing dan plaasvind. So 'n waarnemende lid het stemreg Bestuurslede wat vir twee vergaderings sonder verskoning afwesig is, sal outomaties hul sitting op die Bestuur verloor. 5.3 Funksies en bevoegdhede Die Bestuur sal verantwoordelik wees vir: Nastreef en uitvoering van die doelstellings van die Vereniging Beheer en bestuur van die Vereniging se finansies Jaarlikse rapportering aan die Vereniging van die aktiwiteite deur die jaar onderneem en van die besteding van Verenigingsgelde Die vul van vakatures op die Bestuur tussen jaarvergaderings Die aanwys van 'n Dagbestuur bestaande uit drie lede van die Bestuur vir die hantering van roetinesake en van sake van spoedeisende belang. 5.4 Werkwyse Die Bestuur vergader minstens een maal per semester en soos omstandighede dit genoodsaak Die kworum vir 'n vergadering is twee-derdes van die lede Besluite word geneem dmv 'n meerderheid van stemme van lede wat teenwoordig is en stem. In die geval van 'n staking van stemme, het die Voorsitter 'n beslissende stem Notules van besluite word gehou en by 'n volgende vergadering goedgekeur. 6. VERGADERINGS EN PROSEDURES VAN DIE VERENIGING 6.1 Algemene jaarvergaderings Die Vereniging hou minstens een algemene jaarvergadering per jaar. 6.2 Buitengewone vergaderings Die Voorsitter kan te eniger tyd uit eie beweging 'n buitengewone vergadering van die Vereniging belê, en moet op skriftelike versoek van minstens een derde van die lede van die Vereniging so 'n vergadering belê. Die doel van so 'n vergadering moet duidelik in die versoek uiteengesit word.

4 Geen ander sake as dié waarvan kennis gegee is, word op die vergadering behandel nie. 6.3 Voorsitter op vergaderings In die afwesigheid van die Voorsitter, tree die Ondervoorsitter in sy/haar plek as voorsitter op Indien nòg die Voorsitter nòg die Ondervoorsitter by 'n vergadering as voorsitter kan optree, wys die Bestuur 'n voorsitter vir daardie betrokke vergadering aan. 6.4 Kworum en prosedure Die kworum vir 'n vergadering is twintig lede. 'n Register van bywoning word van elke vergadering gehou Kennis van 'n algemene jaarvergadering sal minstens een maand voor die datum van die vergadering gegee word en kennis van onderwerpe vir bespreking moet binne een week daarna skriftelik by die Sekretaris ingedien word Die Sekretaris van die Vereniging sal minstens vyf werksdae voor 'n algemene jaarvergadering en drie werksdae voor 'n buitengewone vergadering die lede van die Vereniging skriftelik in kennis stel van die tyd en plek waarop so 'n vergadering gehou word en van alle sake wat aan die vergadering voorgelê sal word. Elektroniese kommunikasie word ook as skriftelike kommunikasie beskou Sake van dringende aard kan op 'n algemene jaarvergadering sonder vooraf kennisgewing oorweeg word, slegs met die toestemming van 'n meerderheid van die aanwesige lede Die notule van enige vorige vergadering(s) word vir goedkeuring aan die vergadering voorgelê Besluite word op die vergadering geneem per geslote stembriewe of, indien die Voorsitter dit so reël, dmv stemming per hand Alle sake word beslis met 'n meerderheid van die stemme van die lede wat aanwesig is en stem In die geval van 'n staking van stemme, het die Voorsitter 'n beslissende stem Alle voorstelle en voorgestelde amendemente daarop moet skriftelik aangebied en gesekondeer word Die beslissing van die Voorsitter oor enige punt van orde of prosedure is finaal.

5 Alle besluite van 'n jaarvergadering is bindend op alle lede van die Vereniging. 7. FINANSIES 7.1 Die Tesourier hou volledig boek van alle inkomste en uitgawes van die Vereniging. 7.2 Die Bestuur lewer aan elke algemene jaarvergadering verslag van die finansiële stand van die Vereniging dmv opgesomde state wat aan die vergadering voorgelê word. Lede van die Vereniging kan egter deurentyd insae in die volledige state wat deur die Tesourier gehou word, verkry. 7.3 Die jaarvergadering wys jaarliks 'n ere-ouditeur aan vir die ouditering van die Vereniging se boeke. 7.4 Geen betalings van meer as 'n bepaalde bedrag, soos jaarliks deur die Bestuur bepaal, mag sonder die goedkeuring van die Bestuur gemaak word nie. 7.5 Die Voorsitter of Ondervoorsitter en die Tesourier moet enige onttrekkings bo die bedrag soos in par 7.4 hierbo gespesifiseer uit die rekening van die Vereniging skriftelik magtig. 7.6 Onderworpe aan bekragtiging deur die jaarvergadering word die Bestuur gemagtig om die geld van die Vereniging na goeddunke te bestuur. 8. VERANDERING VAN REGLEMENT 8.1 Enige verandering van die reglement geskied deur die oorweging deur die jaarvergadering op aanbeveling van die Bestuur van skriftelike voorstelle in hierdie verband. 8.2 Besluite rakende wysiging van die reglement moet deur 'n meerderheid van twee derdes van die lede wat by 'n jaarvergadering aanwesig is en stem, aangeneem word. 6 April 2004 LB\c:\Adm Personeelvereniging\Reglement APV 2004

Paarl Rangers Rugby-Voetbal Klub. Gestig (1914) Grondwet en Reglimente

Paarl Rangers Rugby-Voetbal Klub. Gestig (1914) Grondwet en Reglimente Paarl Rangers Rugby-Voetbal Klub Gestig (1914) Grondwet en Reglimente 1. NAAM Die naam van die klub is en bly Paarl Rangers Rugby Voetbalklub (hierna genoem die KLUB ) 2. REGSPOSISIE Sedert die stigting

Nadere informatie

KONTIKI PREPRIMêRE SKOOL GRONDWET

KONTIKI PREPRIMêRE SKOOL GRONDWET KONTIKI PREPRIMêRE SKOOL GRONDWET 1. WOORDOMSKRYWINGS, WET EN REGULASIES 1.1 Die eienaar van die skool is die Kontiki Bestuursliggaam, synde die lede van die bestuursliggaam soos deur die ouers verkies.

Nadere informatie

KONSTITUSIE VIR 'N BOEREVERENIGING 1. NAAM Die naam van die Vereniging is die Boerevereniging.

KONSTITUSIE VIR 'N BOEREVERENIGING 1. NAAM Die naam van die Vereniging is die Boerevereniging. KONSTITUSIE VIR 'N BOEREVERENIGING 1. NAAM Die naam van die Vereniging is die Boerevereniging. 2. DOELSTELLINGS 2.1. Om op ge-organiseerde grondslag as mondstuk van die plaaslike boere gemeenskap op te

Nadere informatie

KOUGA BESIGHEIDSFORUM - GRONDWET

KOUGA BESIGHEIDSFORUM - GRONDWET KOUGA BESIGHEIDSFORUM - GRONDWET 1. Naam, Kantooradres en Bedieningsgebied 1.1 Die naam van die Forum is die Kouga Besigheidsforum 1.2 Die kantooradres van die Forum sal op Jeffreysbaai gesetel wees. 1.3

Nadere informatie

GRONDWET VAN DIE SUID-AFRIKAANSE WOONWA-ASSOSIASIE

GRONDWET VAN DIE SUID-AFRIKAANSE WOONWA-ASSOSIASIE Inhoud AKTE... 1 1. NAAM... 1 2. ADRES... 1 3. AARD... 1 4. DOELSTELLINGS... 1 4.1. Algemeen... 1 4.2. In besonder om:... 1 5. DIE INKOMSTE VAN DIE ASSOSIASIE... 2 6. AANSPREEKLIKHEID... 2 7. BELANGE EN

Nadere informatie

DIENSKONTRAK MEMORANDUM VAN OOREENKOMS AANGEGAAN DEUR EN TUSSEN: hierin verteenwoordig deur behoorlik daartoe gemagtig (hierna die WERKGEWER genoem)

DIENSKONTRAK MEMORANDUM VAN OOREENKOMS AANGEGAAN DEUR EN TUSSEN: hierin verteenwoordig deur behoorlik daartoe gemagtig (hierna die WERKGEWER genoem) DIENSKONTRAK MEMORANDUM VAN OOREENKOMS AANGEGAAN DEUR EN TUSSEN: met adres te: hierin verteenwoordig deur behoorlik daartoe gemagtig (hierna die WERKGEWER genoem) EN met adres te: (hierna die WERKNEMER

Nadere informatie

DIENSKONTRAK vir TYDELIKE PERSONEEL. Universiteit Stellenbosch

DIENSKONTRAK vir TYDELIKE PERSONEEL. Universiteit Stellenbosch 1 van 8 DIENSKONTRAK vir TYDELIKE PERSONEEL Aangegaan deur en tussen Universiteit Stellenbosch (voorts na verwys as die Universiteit ) EN [NAAM EN VAN] Identiteitsnommer: (voorts na verwys as die werknemer

Nadere informatie

MOSSELBAAI GASTEHUIS GILDE GRONDWET. (Uitgawe 1)

MOSSELBAAI GASTEHUIS GILDE GRONDWET. (Uitgawe 1) MOSSELBAAI GASTEHUIS GILDE GRONDWET (Uitgawe 1) In gevalle waar daar verskille voorkom in die Engelse en Afrikaanse weergawes van die Grondwet word die Engelse weergawe as korrek aanvaar. 1. NAAM VAN ORGANISASIE

Nadere informatie

HOOFSTUK 9 Regspleging

HOOFSTUK 9 Regspleging HOOFSTUK 9 Regspleging Artikel 78 - Die Regbank (1) Die regterlike gesag berus by die howe van Namibië wat bestaan uit: (a) n Hoogste Hof van Namibië (b) n Hoërhof van Namibië (c) Laerhowe van Namibië

Nadere informatie

GRONDWET VAN HOëRSKOOL HENNENMAN ONDERSTEUNERSKLUB

GRONDWET VAN HOëRSKOOL HENNENMAN ONDERSTEUNERSKLUB HOK GRONDWET VAN HOëRSKOOL HENNENMAN ONDERSTEUNERSKLUB HOK 1. NAAM: Die Ondersteunersklub, (hierin later genoem die "Klub") sal bekend staan as " Hoërskool Hennenman Ondersteunersklub " met die afkorting

Nadere informatie

Kennisgewing van Twintigste Algemene Jaarvergadering van Aandeelhouers

Kennisgewing van Twintigste Algemene Jaarvergadering van Aandeelhouers Kennisgewing van Twintigste Algemene Jaarvergadering van Aandeelhouers DIREKSIE BKB Beperk Registrasienr.: 1998/012435/06 D C Louw (Voorsitter) W Edmayr (Besturend) G E J Kingwill (Onder-Voorsitter) A

Nadere informatie

REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA. Maatskappye Wet, 71 van 2008 (soos gewysig) AKTE VAN OPRIGTING VAN N MAATSKAPPY SONDER WINSOOGMERK MET STEMREG VIR LEDE

REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA. Maatskappye Wet, 71 van 2008 (soos gewysig) AKTE VAN OPRIGTING VAN N MAATSKAPPY SONDER WINSOOGMERK MET STEMREG VIR LEDE 1 REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA Maatskappye Wet, 71 van 2008 (soos gewysig) AKTE VAN OPRIGTING VAN N MAATSKAPPY SONDER WINSOOGMERK MET STEMREG VIR LEDE NAAM VAN MAATSKAPPY : PRO LIBERIS REGISTRASIENOMMER :

Nadere informatie

GRONDWET VAN DIE BRONKHORSTSPRUIT GHOLFKLUB

GRONDWET VAN DIE BRONKHORSTSPRUIT GHOLFKLUB GRONDWET VAN DIE BRONKHORSTSPRUIT GHOLFKLUB 1 NAAM Die naam van die Klub sal wees BRONKHORSTSPRUIT GHOLFKLUB (hierna die Klub genoem) 2 DOELSTELLINGS Die Klub is hoofsaaklik gestig as n sport-en onstspanningsklub

Nadere informatie

WESTELIKE PROVINSIE VARSWATERHENGEL VERENIGING GRONDWET

WESTELIKE PROVINSIE VARSWATERHENGEL VERENIGING GRONDWET WESTELIKE PROVINSIE VARSWATERHENGEL VERENIGING (WPVHV) GRONDWET WPVHV onderskryf en onderneem om te voldoen aan die bepalings en vereistes van die volgende wette: 1 Nasionale Sport en Ontspanning Wysigingswet

Nadere informatie

RAAMWERK VIR n KONSTITUSIE VIR n GEMEENSKAPSFORUM / ORGANISASIE VIR GEMEENSKAPSONTWIKKELING

RAAMWERK VIR n KONSTITUSIE VIR n GEMEENSKAPSFORUM / ORGANISASIE VIR GEMEENSKAPSONTWIKKELING RAAMWERK VIR n KONSTITUSIE VIR n GEMEENSKAPSFORUM / ORGANISASIE VIR GEMEENSKAPSONTWIKKELING Hierdie konstitusie is opgestel deur die Sinodale Kommissie vir Diensgetuienis (deur lede van NG Welsyn) van

Nadere informatie

STATUUT. van DIE UNIVERSITEIT STELLENBOSCH

STATUUT. van DIE UNIVERSITEIT STELLENBOSCH Finale weergawe van die US Statuut soos op 2 September 2016 deur die Minister gepubliseer STATUUT van DIE UNIVERSITEIT STELLENBOSCH INHOUDSOPGAWE Paragraaf Hoofstuk Bladsy 1: WOORDOMSKRYWINGS 1. Woordomskrywings

Nadere informatie

1. Die bylaes is n samevatting van Kodes wat deur die Algemene Raad bepaal word en nie n integrale deel van die grondwet nie.

1. Die bylaes is n samevatting van Kodes wat deur die Algemene Raad bepaal word en nie n integrale deel van die grondwet nie. 1 BYLAES 1. Die bylaes is n samevatting van Kodes wat deur die Algemene Raad bepaal word en nie n integrale deel van die grondwet nie. BYLAAG A BASIESE REELS VAN DIE KONGRES Die Agenda van die Kongres

Nadere informatie

vonnisse tot 12 maande resorteer onder die Hoof van die Korrektiewe Sentrum vir plasing op parool. Artikel 76:

vonnisse tot 12 maande resorteer onder die Hoof van die Korrektiewe Sentrum vir plasing op parool. Artikel 76: -445- BYLAAG 11 Artikel 73 tot 82 en 117(e) van die Wet op Korrektiewe Dienste (wet 111 van 1998) Funksionering van die nuwe Korrektiewe toesig- en Paroolraad Artikel 73: - n gevonniste gevangene bly in

Nadere informatie

Dokument A. Grondwet

Dokument A. Grondwet Dokument A Grondwet Grondwet van die Wyndruifverbeteringsvereniging (Soos gewysig op 16 April 2009) 1. NAAM EN AARD VAN VERENIGING Die naam van die Vereniging is die Wyndruifverbeteringsvereniging (afkorting

Nadere informatie

GRONDWET VAN DIE VERENIGING VAN REKENMEESTERS VIR AFRIKAANS

GRONDWET VAN DIE VERENIGING VAN REKENMEESTERS VIR AFRIKAANS GRONDWET VAN DIE VERENIGING VAN REKENMEESTERS VIR AFRIKAANS 1. NAAM Die naam van die Vereniging is - DIE VERENIGING VAN REKENMEESTERS VIR AFRIKAANS hierin na verwys as RVA. 2. DOELSTELLINGS Die RVA stel

Nadere informatie

A B C Toekenning. 15 Februarie 2003

A B C Toekenning. 15 Februarie 2003 A B C Toekenning 15 Februarie 2003 VEREISTES Die jeuglid / volwasselid moet die nodige vereiste punte behaal soos in die tabel hieronder uiteengesit. Daar is vir beide jeuglede en volwasselede n punte

Nadere informatie

GRONDWET VAN..ROLBALKLUB..

GRONDWET VAN..ROLBALKLUB.. GRONDWET VAN..ROLBALKLUB.. AFDELING 1 SAMESTELLING, DOELWITTE EN BATES 1. NAAM Die klub sal bekend wees as. (Hierna genoem die klub ) 2. EIENDOMBESKRYWING Die klub sal geleë wees te.. 3. KLEURE Die kleure

Nadere informatie

LAERSKOOL SAAMTREK. Grond-en-gebouebeleid

LAERSKOOL SAAMTREK. Grond-en-gebouebeleid LAERSKOOL SAAMTREK Grond-en-gebouebeleid 1. Inleiding Hierdie dokument is die grond-en-gebouebeleid van (skool)laerskool SAAMTREK, wat die skoolbeheerliggaam op (datum)4 Oktober 2014 goedgekeur het. Die

Nadere informatie

REGLEMENT INSAKE DIE AANSTELLING VAN VOLTYDSE DEKANE

REGLEMENT INSAKE DIE AANSTELLING VAN VOLTYDSE DEKANE 1 van 7 REGLEMENT INSAKE DIE AANSTELLING VAN VOLTYDSE DEKANE A. KONTEKS Die onderstaande reglement en prosedures daarin uiteengesit moet binne die konteks van die Universiteit se Institusionele Voorneme

Nadere informatie

AANSTELLING, PLIGTE EN BEVOEGDHEDE VAN DEKANE EN WYSE VAN VERKIESING

AANSTELLING, PLIGTE EN BEVOEGDHEDE VAN DEKANE EN WYSE VAN VERKIESING REGLEMENT VIR DEKANE AANSTELLING, PLIGTE EN BEVOEGDHEDE VAN DEKANE EN WYSE VAN VERKIESING Benewens die bevoegdhede en pligte van dekane kragtens die algemene en beplaalde fakulteitsregulasies of wat kragtens

Nadere informatie

HOOFSTUK 7 Die Nasionale Vergadering

HOOFSTUK 7 Die Nasionale Vergadering HOOFSTUK 7 Die Nasionale Vergadering Artikel 44 - Wetgewende Gesag Die wetgewende gesag van Namibië berus by die Nasionale Vergadering met die mag om, met die toestemming van die President, wette te maak

Nadere informatie

SUID-AFRIKAANSE VARSWATER OEWERHENGEL FEDERASIE

SUID-AFRIKAANSE VARSWATER OEWERHENGEL FEDERASIE SUID-AFRIKAANSE VARSWATER OEWERHENGEL FEDERASIE BYLAE A TOT DIE GRONDWET BESTUUR VAN VASTE KOMITEES Opgestel Oktober 2014 INHOUDSOPGAWE 1. BELEID 2. DEFINISIES 3. INTERPRETASIE 4. NAAM 5. HOOFKANTOOR 6.

Nadere informatie

BELEID TER VOORKOMING VAN NEPOTISME

BELEID TER VOORKOMING VAN NEPOTISME 1 van 5 BELEID TER VOORKOMING VAN NEPOTISME 1. TREFWYDTE Hierdie beleid is van toepassing op alle personeellede (permanent, tydelik, voltyds, deeltyds) en alle studente. In die verdere bewoording sluit

Nadere informatie

RAPPORT VAN DIE INSTITUSIONELE FORUM AAN DIE RAAD: NR 4/2011. Die Institusionele Forum het op 20 Oktober 2011 in die US Raadsaal (admin B), vergader.

RAPPORT VAN DIE INSTITUSIONELE FORUM AAN DIE RAAD: NR 4/2011. Die Institusionele Forum het op 20 Oktober 2011 in die US Raadsaal (admin B), vergader. RAPPORT VAN DIE INSTITUSIONELE FORUM AAN DIE RAAD: NR 4/2011 Die Institusionele Forum het op 20 Oktober 2011 in die US Raadsaal (admin B), vergader. Teenwoordig: Mnre L Burrows (voorsitter), JA Aspeling,

Nadere informatie

Grondwet van die Studente-unie van die Universiteit Stellenbosch

Grondwet van die Studente-unie van die Universiteit Stellenbosch Goedgekeur deur die Raad op 18 November 2002, gewysig deur die Studenteraad op 26 Junie 2006, 19 Augustus 2008 en weer op 4 Mei 2009 VOORREDE Ons, die lede van die Studente-unie van die Universiteit Stellenbosch,

Nadere informatie

Proses van wysiging van Artikel 1 van die Kerkorde

Proses van wysiging van Artikel 1 van die Kerkorde Proses van wysiging van Artikel 1 van die Kerkorde Algemene Sinode 1998/2003 Die Algemene Sinode aanvaar dat die Belydenis van Belhar op sigself genome nie met die drie formuliere van eenheid in stryd

Nadere informatie

Reglement vir die akademiese gehalteversekering van kortkursusse

Reglement vir die akademiese gehalteversekering van kortkursusse Universiteit van Stellenbosch Reglement vir die akademiese gehalteversekering van kortkursusse Desember 2004 A Akademiese aanbiedings 1. Alle leer en onderrig-geleenthede wat in die naam van die Universiteit

Nadere informatie

VERLIES VAN WINSTE (MASJINERIE BREEKSKADE)

VERLIES VAN WINSTE (MASJINERIE BREEKSKADE) VERLIES VAN WINSTE (MASJINERIE BREEKSKADE) OMSKREWE GEBEURTENISSE n Ongeluk aan masjinerie gespesifiseer in Bylae II in gebruik deur die Versekerde op die perseel vir die doel van die besigheid en wat

Nadere informatie

UNIVERSITEIT STELLENBOSCH

UNIVERSITEIT STELLENBOSCH UNIVERSITEIT STELLENBOSCH FAKULTEIT GENEESKUNDE EN GESONDHEIDSWETENSKAPPE REËLS EN REGULASIES VIR DIE FONDS VIR VOORGRAADSE KONFERENSIEAANBIEDINGS EN VOORGRAADSE PUBLIKASIE AANSPORINGS 1. DOELSTELLING

Nadere informatie

GOUDVELD - HOëRSKOOL VOERTUIG EN VERVOER BELEID I N H O U D S O P G A W E

GOUDVELD - HOëRSKOOL VOERTUIG EN VERVOER BELEID I N H O U D S O P G A W E GOUDVELD - HOëRSKOOL VOERTUIG EN VERVOER BELEID I N H O U D S O P G A W E 1. INLEIDING 2. DOEL 3. PROSEDURES 3.1 Bespreking 3.2 Voertuie 3.3 Vervoer 4. BEKRAGTIGING VAN BELEID 5. HERSIENINGSDATUM VOERTUIG

Nadere informatie

DIENSVOORWAARDES VIR NAVORSINGS- EN STEUNDIENSTEPERSONEEL

DIENSVOORWAARDES VIR NAVORSINGS- EN STEUNDIENSTEPERSONEEL 1 van 6 DIENSVOORWAARDES VIR NAVORSINGS- EN STEUNDIENSTEPERSONEEL 1. RAAMWERK WAARBINNE DIÉ DOKUMENT INPAS 1.1 Die Raad van Universiteit Stellenbosch het op 13 Desember 2000 n Diensbillikheidsplan aanvaar

Nadere informatie

Excursio. Algemene Grondwet

Excursio. Algemene Grondwet Excursio 2012 Algemene Grondwet Inhoudsopgawe: Afdeling A: Die grondwet van excursio:... 1 1. Inleiding:... 1 1.1. Die missie en visie van Excursio:... 1 1.1.1. Ons Missie is om:... 1 2. Die Bestuur van

Nadere informatie

Kennisgewing van die Algemene Jaarvergadering van Aandeelhouers

Kennisgewing van die Algemene Jaarvergadering van Aandeelhouers 2016 Kennisgewing van die Algemene Jaarvergadering van Aandeelhouers VKB BELEGGINGS (EDMS.) BPK. Reg. No. 2011/007000/07 ( die maatskappy ) Kennis geskied hiermee dat die Algemene Jaarvergadering van Aandeelhouers

Nadere informatie

GRONDWET. van die NASIONALE AFRIKANER VOLKSEIE SPORTFEDERASIE (NAVSFED)

GRONDWET. van die NASIONALE AFRIKANER VOLKSEIE SPORTFEDERASIE (NAVSFED) AANHEF: GRONDWET van die NASIONALE AFRIKANER VOLKSEIE SPORTFEDERASIE (NAVSFED) Aangesien sport in die Republiek van Suid-Afrika, sedert 1994, genormaliseer het tot die stadium dat daar geen diskriminasie

Nadere informatie

DIENSKONTRAK VIR HUISWERKER. 1. Persoonlike besonderhede van huiswerker (hierna genoem die werknemer )

DIENSKONTRAK VIR HUISWERKER. 1. Persoonlike besonderhede van huiswerker (hierna genoem die werknemer ) DIENSKONTRAK VIR HUISWERKER Afdeling A: BESONDERHEDE VAN DIENS 1. Persoonlike besonderhede van huiswerker (hierna genoem die werknemer ) Van :... Voorname:.. ID-nommer: Woonadres:.. Tel.no.:.. Naasbestaande:..

Nadere informatie

Die volgende is die hoofde waarin die ooreenkoms verdeel is:

Die volgende is die hoofde waarin die ooreenkoms verdeel is: REGLEMENT (Regl 13 NGK/ 27 VGK) DIE KOMMISSIE VIR GETUIENISAKSIE IN KAAPLAND (WES- SUID EN OOS- KAAPLAND) VAN DIE VGK KAAPLAND, DIE NGKSA EN DIE RCA (KGA) 1. INLEIDING Die kommissie, bekend as die Kommissie

Nadere informatie

NUUSBRIEF: JANUARIE 2014

NUUSBRIEF: JANUARIE 2014 NUUSBRIEF: JANUARIE 2014 'n Stukkie goeie nuus wat ons pas ontvang het is dat die Minister van Arbeid haar belofte nagekom het en nie weer n algemene hersiening van die minimum loon vir plaaswerkers gedoen

Nadere informatie

ARBEIDSREG ABR214. T:

ARBEIDSREG ABR214. T: ARBEIDSREG ABR214 Lesing 13 Die Wet op Vergoeding vir Beroepsbeserings en -siektes 130 van 1993 Hoofstuk 6 (par 6.1-6.8) in Du Plessis & Fouche Praktiese Gids tot die Arbeidsreg LexisNexis Butterworths:

Nadere informatie

DAT op hierdie (dag) dag van (maand) in die jaar Twee Duisend en... (jaar) (20.. )

DAT op hierdie (dag) dag van (maand) in die jaar Twee Duisend en... (jaar) (20.. ) Voorbeeld Huweliks Kontrak met die aanwasbedeleing Voorhuwelikse kontrak met aanwas Protokol Nr. VOORHUWELIKSE KONTRAK LAAT DIT HIERMEE BEKEND WEES DAT op hierdie (dag) dag van (maand) in die jaar Twee

Nadere informatie

PRETORIA WEDVLUGDUIWE UNIE PRETORIA RACING PIGEON UNION

PRETORIA WEDVLUGDUIWE UNIE PRETORIA RACING PIGEON UNION Konstitusie van die Pretoria Wedvlugduiwe Unie 2014 Weergawe 16-01-2015 PRETORIA WEDVLUGDUIWE UNIE PRETORIA RACING PIGEON UNION Die 2014 weergawe van die Pretoria Wedvlugduiwe Unie (PWDU) se konstitusie

Nadere informatie

Die verhuurder verleen aan die huurder die eerste opsie om die kontrak te hernu vir n verdere termyn.

Die verhuurder verleen aan die huurder die eerste opsie om die kontrak te hernu vir n verdere termyn. HUURKONTRAK Aangegaan deur en tussen ------------------------------------------------------------------------------------------- Hierna genoem die VERHUURDER aan die een kant En ----------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Verloop van die kerkregtelike proses. Besluite van die Algemene Sinode: Selfdegeslag verhoudinge

Verloop van die kerkregtelike proses. Besluite van die Algemene Sinode: Selfdegeslag verhoudinge Verloop van die kerkregtelike proses Besluite van die Algemene Sinode: Selfdegeslag verhoudinge Oorsig Inleiding Kronologiese verloop van die proses Die opskorting van die uitvoering van die besluit Proses

Nadere informatie

Verlof 251 A. OORSIG. Die aantal dae wat n werknemer gewoonlik in ses weke sou gewerk het binne n siklus van 36 maande.

Verlof 251 A. OORSIG. Die aantal dae wat n werknemer gewoonlik in ses weke sou gewerk het binne n siklus van 36 maande. Verlof 251 HOOFSTUK 12 Verlof A. OORSIG Verlof is n diensvoordeel waarop n personeellid geregtig is. Die werkgewer het egter die reg om te bepaal wanneer verlof geneem mag word. Die saak van Jardine v

Nadere informatie

LAERSKOOL EVERSDAL SELFOONBELEID

LAERSKOOL EVERSDAL SELFOONBELEID LAERSKOOL EVERSDAL SELFOONBELEID Die doel van hierdie beleid is om n veilige, nie-ontwrigtende opvoedkundige omgewing te skep en te onderhou sodat doeltreffende onderrig en leer kan plaasvind. So n omgewing

Nadere informatie

VOORSTEL VIR LIDMAATSKAP VAN DIE S.A. AKADEMIE

VOORSTEL VIR LIDMAATSKAP VAN DIE S.A. AKADEMIE D I E S U I D A F R I K A A N S E A K A D E M I E V I R W E T E N S K A P E N K U N S Privaat sak X11, Arcadia 0007 Tel. (012) 328-5082 Faks (012) 328-5091 E-pos: akademie@akademie.co.za Webwerf: www.akademie.co.za

Nadere informatie

DIE OOSTELIKE PROVINSIE TWEEKAMPVERENIGING. TEGNIESE REëLS VIR ATLETE

DIE OOSTELIKE PROVINSIE TWEEKAMPVERENIGING. TEGNIESE REëLS VIR ATLETE DIE OOSTELIKE PROVINSIE TWEEKAMPVERENIGING TEGNIESE REëLS VIR ATLETE Uittreksel van Tegniese Reëls (April 2012) van Die Suid Afrikaanse Tweekamp Vereniging 1. Inleiding. Tweekamp is n unieke en onafhanklike

Nadere informatie

WINDHOEK RESIESDUIFKLUB GRONDWET. soos gewysig op die vergadering van 1 April 2017

WINDHOEK RESIESDUIFKLUB GRONDWET. soos gewysig op die vergadering van 1 April 2017 WINDHOEK RESIESDUIFKLUB GRONDWET soos gewysig op die vergadering van 1 April 2017 1. INLEIDING : Nadat lede oorgegaan het tot die stigting van die Windhoek resiesduifklub, hierna verwys as die WRDK op

Nadere informatie

REGLEMENT INSAKE NUWE VERLOFREGULASIES VIR PERMANENTE PERSONEEL

REGLEMENT INSAKE NUWE VERLOFREGULASIES VIR PERMANENTE PERSONEEL 1 van 10 REGLEMENT INSAKE NUWE VERLOFREGULASIES VIR PERMANENTE PERSONEEL 1. ALGEMENE BEPALINGS 1.1 Die voorgeskrewe prosedures moet gevolg word vir alle aansoeke om verlof. 1.2 Personeellede word toegelaat

Nadere informatie

EIS OM VERGOEDING INGEVOLGE DIE WET OP MINERAAL- EN PETROLEUM-HULPBRONONTWIKKELING

EIS OM VERGOEDING INGEVOLGE DIE WET OP MINERAAL- EN PETROLEUM-HULPBRONONTWIKKELING EIS OM VERGOEDING INGEVOLGE DIE WET OP MINERAAL- EN PETROLEUM-HULPBRONONTWIKKELING INLEIDING 1. Die doel van hierdie dokument is om riglyne te verskaf aan mineraalreghouers wat die wettige houers van 'n

Nadere informatie

DEPARTEMENT VAN ONDERWYS. Goewermentskennisgewing R Oktober 2006

DEPARTEMENT VAN ONDERWYS. Goewermentskennisgewing R Oktober 2006 DEPARTEMENT VAN ONDERWYS Goewermentskennisgewing R1052 18 Oktober 2006 SUID-AFRIKAANSE SKOLEWET, WET 84 VAN 1996 REGULASIES VIR DIE VRYSTELLING VAN OUERS VAN DIE BETALING VAN SKOOLGELD IN OPENBARE SKOLE

Nadere informatie

PROTEA AFTREE-OORD CENTURION

PROTEA AFTREE-OORD CENTURION PROTEA AFTREE-OORD CENTURION BESTUURSREËLS [Artikel 35 (2) (a) van die Wet op Deeltitels, 1986] SOOS GEWYSIG 6 FEBRUARIE 2003 1 INLEIDEND 1. Die reëls in hierdie Aanhangsel vervat, mag slegs ooreenkomstig,

Nadere informatie

Karoo Meat of Origin Sertifiseringskema

Karoo Meat of Origin Sertifiseringskema Karoo Meat of Origin Sertifiseringskema Aansoekvorm vir die Sertifisering van Plase Voltooi en teken hierdie vorm asb. om aansoek te doen vir deelname aan die Karoo Meat of Origin Sertifiseringskema. Die

Nadere informatie

KENNISGEWING VAN ALGEMENE JAARVERGADERING EN VOLMAG

KENNISGEWING VAN ALGEMENE JAARVERGADERING EN VOLMAG KENNISGEWING VAN ALGEMENE JAARVERGADERING EN VOLMAG KENNISGEWING VAN ALGEMENE JAARVERGADERING CLOVER INDUSTRIES BEPERK (Registrasienommer 2003/030429/06) (In die Republiek van Suid-Afrika geïnkorporeer)

Nadere informatie

LAERSKOOL DE TYGER FINANSIëLE BELEID INHOUDSOPGAWE

LAERSKOOL DE TYGER FINANSIëLE BELEID INHOUDSOPGAWE LAERSKOOL DE TYGER FINANSIëLE BELEID INHOUDSOPGAWE INHOUDSOPGAWE... 1 1. DIE FINANSIëLE KOMITEE... 3 1.1 SAMESTELLING... 3 1.2 FUNKSIES... 3 1.3 VERANTWOORDELIKHEDE / PLIGTE... 4 1.4 WERKSWYSE... 4 2.

Nadere informatie

Produk beleid Commerce en Mutuaris Produkte

Produk beleid Commerce en Mutuaris Produkte Produk beleid Commerce en Mutuaris Produkte Inleiding Hierdie polis word administreer deur Gladio (Edms) Bpk. (hierna verwys as Gladio) en word onderskryf deur GENRIC Insurance Company Limited, soos aangedui

Nadere informatie

MEMORANDUM VAN HUURKONTRAK

MEMORANDUM VAN HUURKONTRAK MEMORANDUM VAN HUURKONTRAK AANGEGAAN DEUR EN TUSSEN LUTZ TRUST (Trust Nr IT4694/95) (hierin verteenwoordig deur DANIEL JAKOBUS LUTZ, in sy hoedanigheid as Trustee (hierna die Verhuurder genoem) en Volle

Nadere informatie

SKEDULE 1 Eed/Plegtige verklaring van Regters SKEDULE 2 Eed/Plegtige verklaring van Ministers en Adjunk-Ministers

SKEDULE 1 Eed/Plegtige verklaring van Regters SKEDULE 2 Eed/Plegtige verklaring van Ministers en Adjunk-Ministers SKEDULE 1 Eed/Plegtige verklaring van Regters Ek,..., verklaar onder eed/verklaar hiermee plegtig dat ek as n Regter van die Republiek van Namibië die Grondwet van die Republiek van Namibië as die opperste

Nadere informatie

HR BYLAE F-5 BEPALINGS EN VOORWAARDES VERBONDE AAN SOLIDARITEIT LIDMAATSKAP

HR BYLAE F-5 BEPALINGS EN VOORWAARDES VERBONDE AAN SOLIDARITEIT LIDMAATSKAP HR 2009-11-27 - BYLAE F-5 BEPALINGS EN VOORWAARDES VERBONDE AAN SOLIDARITEIT LIDMAATSKAP 1. Inleiding 1.1. Alle lede van Solidariteit is gebonde en onderworpe aan die geheel van die bepalings van Solidariteit

Nadere informatie

Geagte graad 9-Ouer/Voog en leerder VAKKEUSES VIR VOO-FASE

Geagte graad 9-Ouer/Voog en leerder VAKKEUSES VIR VOO-FASE Geagte graad 9-Ouer/Voog en leerder VAKKEUSES VIR VOO-FASE Die graad 9-leerders moet op 22 September 2017 hul finale vakkeuse vir hul VOO-fase (Verdere Onderrig en Opleiding) in hul hoërskoolloopbaan maak.

Nadere informatie

DEPARTEMENT VAN VERVOER

DEPARTEMENT VAN VERVOER DEPARTEMENT VAN VERVOER No. R.. Datum PADONGELUKFONDSWET, 1996 PADONGELUKFONDSREGULASIES, 2008 Die Minister van Vervoer het, kragtens artikel 26 van die Padongelukfondswet, 1996 (Wet No. 56 van 1996) die

Nadere informatie

SEKSUELE TEISTERING: BELEID EN PROSEDURE TEN OPSIGTE VAN PERSONEEL

SEKSUELE TEISTERING: BELEID EN PROSEDURE TEN OPSIGTE VAN PERSONEEL 1 van 5 SEKSUELE TEISTERING: BELEID EN PROSEDURE TEN OPSIGTE VAN PERSONEEL 1. BELEID OOR SEKSUELE TEISTERING 1.1 Doelstelling Die Universiteit van Stellenbosch is verbind tot die skepping van 'n omgewing

Nadere informatie

MEMORANDUM VAN OOREENKOMS

MEMORANDUM VAN OOREENKOMS MEMORANDUM VAN OOREENKOMS tussen SITALI JEWELLERS (hierna genoem SITALI) en KATRINA PHILLIPS ANNA CLOETE REBECCA DE WET RONALD JOSEPH DEONALD CLOETE STEVERT HANS (hierna genoem die Kunstenaars) 1. DIE

Nadere informatie

AKSIE NOTULE VAN DIE SPESIALE RAADSVERGADERING GEHOU OP DINSDAG 11 APRIL 2017 OM 11:00 IN DIE RAADSAAL, MUNISIPALE KANTORE, KERKSTRAAT, PIKETBERG

AKSIE NOTULE VAN DIE SPESIALE RAADSVERGADERING GEHOU OP DINSDAG 11 APRIL 2017 OM 11:00 IN DIE RAADSAAL, MUNISIPALE KANTORE, KERKSTRAAT, PIKETBERG 11 APRIL 2017 OM 11:00 IN DIE RAADSAAL, MUNISIPALE TEENWOORDIG LEDE VAN DIE VIERDE MUNISIPALE RAAD Rdh. A de Vries - Speaker Rdh. EB Manuel - Burgemeester Rdd. SM Crafford - Onderburgemeester Rdh. RM van

Nadere informatie

AANDEELHOUERSINLIGTING

AANDEELHOUERSINLIGTING AANDEELHOUERSINLIGTING STATISTIEK OP 30 JUNIE 2011 % 30 Junie 2011 31 Maart 2010 Aantal aandele % Aantal aandele VERNAAMSTE VOORDELIGE AANDEELHOUERS Gewone aandele Public Investment Commissioner 18.12

Nadere informatie

AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL: VRAESTEL II LEERUITKOMS 3 & 4 LEES ASSEBLIEF DIE VOLGENDE INSTRUKSIES NOUKEURIG DEUR

AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL: VRAESTEL II LEERUITKOMS 3 & 4 LEES ASSEBLIEF DIE VOLGENDE INSTRUKSIES NOUKEURIG DEUR GRAAD 10: PROEFVRAESTEL EKSAMEN 2006 AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL: VRAESTEL II LEERUITKOMS 3 & 4 Tyd: 2 uur 100 punte LEES ASSEBLIEF DIE VOLGENDE INSTRUKSIES NOUKEURIG DEUR 1. Hierdie vraestel bestaan

Nadere informatie

Riglyne vir die regulering van termynaanstellings van langer as 3 (drie) maande 1

Riglyne vir die regulering van termynaanstellings van langer as 3 (drie) maande 1 Riglyne vir die regulering van termynaanstellings van langer as 3 (drie) maande 1 1. Oogmerk Die oogmerk van hierdie riglyne is om die aanstelling van werknemers op n termynkontrak van langer as drie maande

Nadere informatie

Agri NW erken die seën van God Drie-Enig as onontbeerlik in sy pogings om n volhoubare en

Agri NW erken die seën van God Drie-Enig as onontbeerlik in sy pogings om n volhoubare en AANHEF TOT DIE GRONDWET Agri NW erken die seën van God Drie-Enig as onontbeerlik in sy pogings om n volhoubare en welvarende Landbougemeenskap te vestig en in stand te hou. INHOUDSOPGAWE PUNT ITEM BLADSYNR

Nadere informatie

DISSIPLINÊRE KODE EN VOORGESTELDE OPTREDE

DISSIPLINÊRE KODE EN VOORGESTELDE OPTREDE UNIVERSITEIT VAN DIE VRYSTAAT UNIVERSITY OF THE FREE STATE YUNIVESITHI YA FREISTATA DISSIPLINÊRE KODE EN VOORGESTELDE OPTREDE 1. Onderliggende beginsels... p.1 2. Sleutel tot dissiplinêre matriks... p.1

Nadere informatie

3 Maart 2004 BESTUURSTAKE VAN VRYWILLIGERS AS LEDE VAN AFRIKAANSE CHRISTELIKE VROUE VERENIGING BESTURE

3 Maart 2004 BESTUURSTAKE VAN VRYWILLIGERS AS LEDE VAN AFRIKAANSE CHRISTELIKE VROUE VERENIGING BESTURE i Bylae A 3 Maart 2004 BESTUURSTAKE VAN VRYWILLIGERS AS LEDE VAN AFRIKAANSE CHRISTELIKE VROUE VERENIGING BESTURE VERKLARING VAN DIE RESPONDENT A Ek verklaar dat: 1. Ek, die respondent, genooi is om deel

Nadere informatie

B. Bestuursplan. 1. Bestuursmodel

B. Bestuursplan. 1. Bestuursmodel B. Bestuursplan 1. Bestuursmodel 1.1. Onderliggende Filosofie Die eerste Nuwe Testamentiese gemeente se wel en wee word in Handelinge 2 vanaf vers 43 verhaal. Hieruit kan ons aflei dat n gemeente van uit

Nadere informatie

VOORWAARDES VAN VERKOPING VAN ONROERENDE EIENDOM. Die volgende sal voorwaardes van verkoping wees waarvolgens sekere vaste eiendomme bekend as :

VOORWAARDES VAN VERKOPING VAN ONROERENDE EIENDOM. Die volgende sal voorwaardes van verkoping wees waarvolgens sekere vaste eiendomme bekend as : VOORWAARDES VAN VERKOPING VAN ONROERENDE EIENDOM Die volgende sal voorwaardes van verkoping wees waarvolgens sekere vaste eiendomme bekend as : ERF : GELEë : GROOT : GEHOU KRAGTENS : aangebied sal word

Nadere informatie

KOOPKONTRAK VIR N VOLTOOIDE DEELTITEL EENHEID

KOOPKONTRAK VIR N VOLTOOIDE DEELTITEL EENHEID KOOPKONTRAK VIR N VOLTOOIDE DEELTITEL EENHEID Ek/Ons, die ondergetekendes, Fisiese adres: (hierna "die Koper" genoem) bied hiermee aan om van: BRICKVEST CONSTRUCTION BK Registrasienommer: 2005/087157/23

Nadere informatie

SWANGERSKAPBELEID erken die verantwoordelikheid en invloed van die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel ten opsigte van leerderswangerskappe; en

SWANGERSKAPBELEID erken die verantwoordelikheid en invloed van die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel ten opsigte van leerderswangerskappe; en SWANGERSKAPBELEID Hoërskool McLachlan en sy beheerliggaam erken die Grondwet van die Republiek van Suid- Afrika, Wet 108 van 1996 (hierna die Grondwet ); die Suid-Afrikaanse Skolewet, Wet 84 van 1996 (hierna

Nadere informatie

HUGO LAMBRECHTS OUDITORIUM - HUURKONTRAK

HUGO LAMBRECHTS OUDITORIUM - HUURKONTRAK HUGO LAMBRECHTS OUDITORIUM - HUURKONTRAK AANGEGAAN TUSSEN HUGO LAMBRECHTS MUSIEKSENTRUM POSBUS 68 PAROW 7499 Tel: 021 939 9105 Faks: 021 939 9123 / 086 751 0778 E-pos: finance@hugolambrechts.co.za EN HIERIN

Nadere informatie

RAAD OP FINANSIËLE DIENSTE

RAAD OP FINANSIËLE DIENSTE RAAD OP FINANSIËLE DIENSTE TAALBELEID (Deur die RFD Raad op 18 Maart 2015 goedgekeur) 1 INHOUDSOPGAWE 1. DEFINISIES... 3 2. INLEIDING... 4 3. DOEL... 4 4. TERSAAKLIKE WETGEWENDE BEPALINGS... 4 5. BESTEK

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DIE GKSA PREDIKANTE ONDERSTEUNINGSFONDS

REGLEMENT VAN DIE GKSA PREDIKANTE ONDERSTEUNINGSFONDS REGLEMENT VAN DIE GKSA PREDIKANTE ONDERSTEUNINGSFONDS "ARTIKEL 1: NAAM, AANVANGSDATUM, STATUS, DOEL EN GEREGIS-TREERDE KANTOOR VAN DIE FONDS 1.1 NAAM EN AANVANGSDATUM Die GKSA PREDIKANTE-ONDERSTEUNINGSFONDS

Nadere informatie

Posbus 31, KLERKSDORP, 2570 AANSOEK VIR DIE OPNEEM VAN SENWESBEL AANDELE

Posbus 31, KLERKSDORP, 2570 AANSOEK VIR DIE OPNEEM VAN SENWESBEL AANDELE Slegs vir kantoorgebruik SENWESBEL (Ingelyf in die Republiek van Suid-Afrika) (Registrasienommer 1996/017629/06) ("Senwesbel ) Posbus 31, KLERKSDORP, 2570 AANSOEK VIR DIE OPNEEM VAN SENWESBEL AANDELE BELANGRIKE

Nadere informatie

1. SKOOLFONDS: R per leerder periaar

1. SKOOLFONDS: R per leerder periaar Geagte Ouer(s) 12 November 2015 SKOOLFONDS 2016 Die skoolfonds vir 2016 is tydens die onlangse begrotingsvergadering gehou op 28 Oktober 2015 deur die meerderheid van die ouers goedgekeur. Alle ouers is

Nadere informatie

UNIVERSITEIT VAN DIE VRYSTAAT BELEID. Ondernemingsbeleid. Senior Direkteur: IKT-dienste UBK. Jaarliks

UNIVERSITEIT VAN DIE VRYSTAAT BELEID. Ondernemingsbeleid. Senior Direkteur: IKT-dienste UBK. Jaarliks UNIVERSITEIT VAN DIE VRYSTAAT BELEID Dokumentnommer IS 1003 Dokumentnaam Dokumenttipe Koördinerende UBK-lid Kontak Status Goedgekeur deur Beleid oor die Lisensiëring en Bewaring van Sagteware Ondernemingsbeleid

Nadere informatie

DORMER SKAAPTELERSGENOOTSKAP VAN SA. REëLS VIR DIE AANBIEDING VAN DORMER VEILINGS

DORMER SKAAPTELERSGENOOTSKAP VAN SA. REëLS VIR DIE AANBIEDING VAN DORMER VEILINGS B l a d s y 1 DORMER SKAAPTELERSGENOOTSKAP VAN SA REëLS VIR DIE AANBIEDING VAN DORMER VEILINGS Inleiding 1. Dormer stoetveilings kan onder die volgende kategorieë geklassifiseer word: a. Produksie-, Promosie-,

Nadere informatie

AKTE VAN OPRIGTING TUINROETE AGRI BEPERK REGISTRASIENOMMER : 1997/003183/ Die naam van die maatskappy is TUINROETE AGRI BEPERK.

AKTE VAN OPRIGTING TUINROETE AGRI BEPERK REGISTRASIENOMMER : 1997/003183/ Die naam van die maatskappy is TUINROETE AGRI BEPERK. AKTE VAN OPRIGTING TUINROETE AGRI BEPERK REGISTRASIENOMMER : 1997/003183/06 1. NAAM VAN MAATSKAPPY 1.1 Die naam van die maatskappy is TUINROETE AGRI BEPERK. 1.2 Die naam van die maatskappy in Engels is

Nadere informatie

AANSOEK OM STUDIELENING

AANSOEK OM STUDIELENING AANSOEK OM STUDIELENING 1. PERSOONLIKE INLIGTING VAN AANSOEKER (STUDENT) Vul asseblief volledig in waar van toepassing Van: Volle naam: Geboortedatum: ID Nommer: Is u 'n Suid-Afrikaanse burger? JA Huistaal:

Nadere informatie

N O K POSDUIFUNIE GRONDWET

N O K POSDUIFUNIE GRONDWET N O K POSDUIFUNIE GRONDWET HIERDIE GRONDWET IS ONDERHEWIG AAN DIE SANPO GRONDWET EN WORD JAARLIKS DAARVOLGENS AANGEPAS. GEWYSIG 25 APRIL 2012 GOEDGEKEUR 20 APRIL 20123 GRONDWET VAN DIE NOORDOOS-KAAP POSDUIF

Nadere informatie

JUNIE-EKSAMEN GRAAD 11

JUNIE-EKSAMEN GRAAD 11 JUNIE-EKSAMEN GRAAD 11 AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL JUNIE 2015 PUNTE: 100 TYD: 2 UUR Hierdie VRAESTEL bestaan uit 7 bladsye. Bladsy 1 van 6 INSTRUKSIES EN INLIGTING INSTRUKSIES: 1. Hierdie vraestel

Nadere informatie

Dokumentnommer: HUUROOREENKOMS

Dokumentnommer: HUUROOREENKOMS Dokumentnommer: HUUROOREENKOMS - 1 - HIERDIE OOREENKOMS is opgestel en aangegaan deur en tussen (naam van verhuurder) (hierna die VERHUURDER genoem), wie se adres soos volg is: EN (naam van huurder) HUURDER

Nadere informatie

STORMSEE REGSPERSOON

STORMSEE REGSPERSOON STORMSEE REGSPERSOON NOTULE VAN STORMSEE REGSPERSOON TRUSTEE VERGADERING GEHOU OP 2 NOVEMBER 2009 OM 17:30 TE MARITE BRACKENFELL Trustees Teenwoordig: Bestuursagent Teenwoordig: Mnr Francois Siebrits (Voorsitter)

Nadere informatie

Dokumentnommer: HUUROOREENKOMS

Dokumentnommer: HUUROOREENKOMS emcon Dokumentnommer: HUUROOREENKOMS - 1 - HIERDIE OOREENKOMS opgestel en aangegaan deur en tussen Naam van Verhuurder Hierna die VERHUURDER genoem wie se adres die volgende is: EN Naam van Huurder 1.

Nadere informatie

Kennisgewing van algemene jaarvergadering

Kennisgewing van algemene jaarvergadering Kennisgewing van algemene jaarvergadering Sanlam Beperk (Geïnkorporeer in die Republiek van Suid-Afrika) (Registrasienommer 1959/001562/06) JSE-aandelekode: SLM/NSX-aandelekode: SLA ISIN: ZAE000070660

Nadere informatie

BEVORDERING VAN TOEGANG TOT INLIGTING HANDLEIDING

BEVORDERING VAN TOEGANG TOT INLIGTING HANDLEIDING BEVORDERING VAN TOEGANG TOT INLIGTING HANDLEIDING Inhoudsopgawe 1 AGTERGROND EN DOEL... 3 2 PAIA-HANDLEIDING... 3 3 HANDLEIDING VAN DIE MENSEREGTEKOMMISSIE... 3 4 FUNKSIES VAN DIE MEDEDINGINGSTRIBUNAAL...

Nadere informatie

Foto-redigering vir sun.ac.za

Foto-redigering vir sun.ac.za Foto-redigering vir sun.ac.za Foto s is ʼn baie kragtige bemarkingsinstrument. Ons het oor die afgelope paar jaar nuusberigfoto s op ʼn sekere manier hanteer, maar dit is tyd vir vernuwing om die webwerf

Nadere informatie

DIE RAAD BEHOU DIE REG VOOR OM N KORTING TOE TE STAAN, AL DAN NIE. AFDELING A

DIE RAAD BEHOU DIE REG VOOR OM N KORTING TOE TE STAAN, AL DAN NIE. AFDELING A DIE AAD BEHOU DIE EG VOO OM N KOTING TOE TE STAAN, AL DAN NIE. MEK BLOKKIE MET N KUISIE X WAT OP U VAN TOEPASSING IS. AFDELING A 1. Vul asseblief die volgende besonderhede in met betrekking tot die applikant:

Nadere informatie

HERSIENE REËLS VAN DIE PERSOONLIKE PORTEFEULJES UITTREDINGANNUÏTEITSFONDS

HERSIENE REËLS VAN DIE PERSOONLIKE PORTEFEULJES UITTREDINGANNUÏTEITSFONDS HERSIENE REËLS VAN DIE PERSOONLIKE PORTEFEULJES UITTREDINGANNUÏTEITSFONDS Verwysingsnommers: Raad op Finansiële Dienste 12/8/35099 Suid-Afrikaanse Inkomstediens 18/20/4/39519 Die fonds is op 1 Desember

Nadere informatie

VOLMAG EN FOOIEOOREENKOMS

VOLMAG EN FOOIEOOREENKOMS VOLMAG EN FOOIEOOREENKOMS Ek die ondergetekende, _ (volle naam en adres) stel hiermee aan die vennote/direkteure en/of hulle genomineerdes van BADENHORST-SCHNETLER PROKUREURS Met mag van substitusie (hierna

Nadere informatie

STATUTE VAN DIE MUNISIPALE GRATIFIKASIEFONDS BEHEERSTUK DIENSUITGAWE NOMMER

STATUTE VAN DIE MUNISIPALE GRATIFIKASIEFONDS BEHEERSTUK DIENSUITGAWE NOMMER STATUTE VAN DIE MUNISIPALE GRATIFIKASIEFONDS BEHEERSTUK DIENSUITGAWE NOMMER 6 2016 Die volgende gewysigde bladsye word hiermee aan u voorsien en moet asseblief die ou bladsye in u Statute vervang: Beheerstuk

Nadere informatie

SNIPPER-SNIP KLEUTERSKOOL EN CRÈCHE

SNIPPER-SNIP KLEUTERSKOOL EN CRÈCHE CK97/44692/23 SNIPPER-SNIP KLEUTERSKOOL EN CRÈCHE SNIPPER-SNIP KLEUTERSKOOL EN CRÈCHE Sandrastraat 585, Garsfontein x 11. Tel. 012 998 6679 E-pos: snipper@8tamail.com Carla van Zyl: 0833203390 en...(hierna

Nadere informatie