1 Verkorte aansoek en registrasieprosedure

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Verkorte aansoek en registrasieprosedure"

Transcriptie

1 1 Verkorte aansoek en registrasieprosedure AANSOEK- & REGISTRASIEPROSEDURE Die volgende diagram sal u help om die aansoek- en registrasieprosesse beter te verstaan en om die belangrikheid daarvan in te sien om die korrekte inligting en betaling aan die Universiteit te voorsien: AANSOEK: Voltooi aansoekvorm volledig Betaal R150 aansoekgeld Heg dokumente aan soos aangedui AANSOEK SUKSESVOL: Aanvaardingsbrief Registrasievorms en registrasieriglyne AANSOEK ONSUKSESVOL: Afkeuringsbrief Registrasievorms word uitgedeel tydens inligtingsessies vir nuwe studente (keuringsprogramme) of gepos aan huidige/nuwe studente. MET ONTVANGS VAN REGISTRASIEVORM MOET STUDENT: Kontakbesonderhede nagaan en verifieer Modules merk en kwalifikasie verifieer Vorm teken LW: Nuwe voorgraadse studente van die Universiteit registreer ook terselfdertyd, dit sal dus tot u voordeel wees om betaling vooraf af te handel. Besoek ONDERSTAANDE MOET REGISTRASIEVORM VERGESEL: Bewys van minimum betaling of Goedgekeurde Edu-loan of beursbrief Uitstaande dokumente soos in die aanvaardingsbrief uitgewys ADMINISTRATIEWE BEAMPTE ONTVANG REGISTRASIEVORMS EN REGISTRASIE VIND PLAAS Bewys van registrasie en universiteitskaarte: Beskikbaar 24 uur na registrasie 1

2 2 Registrasiedatums Alle studente moet teen 31 Maart geregisteer wees, daarna word die laatregistrasiefooi van R500 gehef. 3 Maksimum duur van studie U word verwys na die voorskrifte vervat in die jaarboek van die betrokke fakulteit met betrekking tot die toegelate tydperk vir afhandeling van u studie, asook die bepalings in die Algemene Akademiese Reëls (A.1.58; A.6.5 Magistergraad, A Doktorsgraad) en die Handleiding vir Nagraadse Studie afdeling 1.4 LW: Die akademiese jaar strek vanaf 1 Januarie tot 31 Desember. 3.1 Magistergraad lndien u die toegelate maksimum duur van u kwalifikasies soos bepaal in die betrokke fakulteitsreëls oorskry, word u versoek om u registrasievorm tesame met n versoekevorm eers na die fakulteit se administratiewe bestuurder te stuur vir goedkeuring van voortsetting. Registrasie sal nie plaasvind sonder hierdie skriftelike toestemming nie. 3.2 Doktorsgraad Indien u die toegelate maksimum duur van u kwalifikasie soos bepaal in die betrokke fakuiteitreëls oorskry, word u versoek om die registrasiedokument tesame met n versoekevorm eers na die betrokke fakulteit se administratiewe bestuurder te stuur vir goedkeuring van voortsetting. Registrasie sal nie plaasvind sonder hierdie skriftelike toestemming nie. 4 Kontakinligting Skakel per e-pos of telefonies met een van ondergenoemde persone indien u n navraag met betrekking tot registrasie by die Potchefstroomkampus het: Kontakpersone Fakulteit Kontakpersoon Telefoonnr (018) Faksnr (018) E-pos adres Koördineerder Me Elize Henning Ingenieurswese Me Dalien Zietsman nwu.ac.za Natuurwetenskappe Lettere en Wysbegeerte Opvoedingswetenskappe Regte Me Monique van Deventer Me Mandie Jansen van Vuuren Ekonomiese en Me Marietha Schutte Bestuurswetenskappe Teologie Ekonomiese en Me Wilma Pretorius Bestuurswetenskappe: MBA Gesondheidswetenskappe Me Bianca Fazakas nwu.ac.za 5 Riglyne vir suksesvolle registrasie Die sluitingsdatum vir registrasie vir Magister- en Doktorsgraadstudente is 31 Maart. Studente moet geregistreer wees om van die Universiteit se fasiliteite gebruik te kan maak. Sien Algemene Akademiese Reël A.7.4 vir Magister- en A.8.4 vir Doktorsgraadstudente asook afdeling 1.4 van die Handleiding vir Nagraadse Studie. 2

3 Algemene Akademiese reël A Gebruik van Universiteitsfasiliteite: Slegs geregistreerde studente mag van die Universiteit se fasiliteite gebruik maak. Volgens biblioteekreëls mag slegs ingeskrewe studente boeke uitneem. Studente moet dus registreer alvorens hulle toegelaat sal word om van die biblioteekfasiliteite gebruik te maak. 6 Registrasiedokumente Dit wat hieronder volg verwys spesifiek na die posregistrasievorm wat van toepassing is slegs in die geval van her-registrasie. (Nuweling Magister- of Doktorsgraadstudente ontvang volledige registrasieinligting vanaf die Toelatingskantoor tesame met die amptelike aanvaardingsbrief en/of registrasievorm.) Die posregistrasievorm bestaan uit die volgende: Eerste bladsy Algemene inligting: Neem asseblief kennis dat geen registrasie verwerk sal word tensy die registrasievorm op die tweede bladsy (wysigingsvorm) geteken is nie. Kontroleer asb. of u persoonlike besonderhede en kwalifikasierigtingprogramvlak korrek is. Aangesien e-posse en selfone ʼn belangrike kommunikasiemiddel is, moet studente asseblief selfoonnommers en e-posadresse baie duidelik leesbaar aandui. Tweede bladsy Indien u besonderhede verander het, moet die veranderings duidelik in drukskrif aangebring word op die wysigingsvorm. Onthou asseblief om onderaan die bladsy te teken. Laaste bladsy Studente moet op hierdie bladsy aandui vir watter modules hul registreer. Net modules wat in die betrokke akademiese jaar afgehandel gaan word moet aangedui word. Dui asseblief aan of dit hoof-/keuse-/addisionele modules is. Studente moet ook seker maak dat die kwalifikasie vermeld op die modulekeusevorm, wel die kwalifikasie is waarvoor hulle aanvaar en geregistreer het. Maak asseblief seker dat u alle relevante bladsye van u registrasievorm, behoorlik voltooi en onderteken, aan u administratiewe beampte terugbesorg, hetsy per faks/e-pos/persoonlik/slakke-pos. 7 Universiteitskaart Neem asseblief kennis dat 'n universiteitskaart slegs 24 uur na registrasie uitgereik kan word. Die kaart sal dan ook aktief wees. Studente moet hul kaarte persoonlik by die Departement Beskermingsdienste afhaal. Indien u nie die universiteitskaart persoonlik by Beskermingsdienste kan afhaal nie moet u asb die betrokke administratiewe beampte in kennis stel sodat dit per geregistreerde pos aan u gestuur kan word. 8 MBA-studente Besoek asb die PBS-webblad vir riglyne vir registrasie, algemene inligting, administratiewe ondersteuning en prosedures httml:// 9 Indiening van registrasievorm Stuur asb. 'n afskrif van die betalingsbewys: depositostrokie of internetuitdruk óf n brief van u beursgewer/werkgewer saam met u registrasievorm aan u administratiewe beampte. Faks: Sien kontakinligting vir die faksnommer van u administratiewe beampte (punt 4). U mag die ontvangs van u faks na 24 uur by u administratiewe beampte bevestig. Pos: Noordwes-Universiteit M- en D-administrasie (Bussie 358) 3

4 Privaatsak X6001 Potchefstroom 2520 Persoonlik: Kamer 111, Perskorgebou (F20), NWU: Potchefstroomkampus, Hoffmanstraat, Potchefstroom, Betaalbare gelde Vir inligting oor die bankbesonderhede van die universiteit, kwotasies, gelde betaalbaar, en metodes van betaling word u verwys na Finansiële Administrasie: Kontaknommers: (018) / 2668/ 2669/ 2670/ 2671/ 2672/ 2673 Faksnommers: (018) / 5234/ 5252/ 5255/ 5313/ 5314/ 5315 E-posadres: Webadres: 12 Finansiële ondersteuning EDU-LOAN: Indien u finansiële ondersteuning benodig, kan u die personeel van die Edu-loankantoor kontak vir aansoekvorms: Tel: (018) Webadres: Sel: Edu-loan is 'n afsonderlike, outonome instelling en dit is u verantwoordelikheid om u leningsaansoek op te volg en uit te vind of u lening goed-/afgekeur is. Nadat u aansoek om 'n lening goedgekeur is, is u aanspreeklik vir alle bedrae wat teen u rekening gedebiteer word na u aanvanklike registrasie. BEURSE: Navrae, versoeke of aansoekvorms met betrekking tot nagraadse beurse moet direk aan Finansiële Steundienste gerig word by: Tel: (018) / 2046 Webadres: 13 Belangrike datums vir 2011 Registrasie Laaste dag vir die registrasie en herregistrasie 31 Maart 2011 Eksaminering Laaste dag vir die ontvangs van eksaminatore se verslae (herfsplegtigheid) 28 Januarie 2011 Laaste dag vir die afhandeling van samevattende verslae (herfsplegtigheid) 11 Februarie 2011 Laaste dag vir die finalisering van die graduandi-lyste (herfsgradeplegtigheid) 18 Februarie 2011 Laaste dag vir indiening van proefskrifwaarderings van Ph D-studente opgestel en 25 Februarie 2011 Laaste dag vir kennisgewing van indiening (lentegradeplegtigheid) 4 Februarie 2011 Laaste dag vir indiening (lentegradeplegtigheid) 6 Mei 2011 Laaste dag vir ontvangs van eksaminatorsverslae (lentegradeplegtigheid) 22 Julie

5 Laaste dag vir afhandeling van samevattende verslae (lentegradeplegtigheid) 29 Julie 2011 Laaste dag vir finalisering van graduandi-lyste (lentegradeplegtigheid) 5 Augustus 2011 Laaste dag vir indiening van proefskrifwaarderings van Ph D studente opgestel en 12 Augustus 2011 Laaste dag vir kennisgewing van indiening (herfsgradeplegtigheid 2012) 19 Augustus 2011 Laaste dag vir indiening (herfsgradeplegtigheid 2012) Laaste geleentheid vir Ph D-studente vir indiening van CV 18 November 2011 Laaste dag vir ontvangs van eksaminatorsverslae (herfsplegtigheid 2012) 28 Januarie 2012 Laaste dag vir afhandeling van samevattende verslae (herfsplegtigheid 2012) asook indiening van proefskrifwaarderings van Ph D-studente opgestel en 10 Februarie 2012 Laaste dag vir finalisering van graduandi-lyste (herfsplegtigheid 2012) 17 Februarie 2012 Laaste dag vir indiening van proefskrifwaarderings van Ph D-studente opgestel en 24 Februarie Kennisgewing van indiening Alle studente wat beplan om skripsies/verhandelings of proefskrifte in te dien, moet drie maande voor indiening skriftelik kennis gee van indiening by die betrokke administratiewe beampte. Voltooi asb die vorm vir kennis ter indiening (link). Let asb ook noukeurig op die riglyne vir indiening (link). Kennis kan per faks of per e-pos gegee word, dit moet insluit titel van verhandeling/skripsie/proefskrif, studentenommer, studieleier/promotor asook posadres van die student. 15 Prosedure vir klassifikasie van proefskrifte, verhandelings en skripsies Verwys na die Handleiding vir Nagraadse Studie afdeling 1.5 en 1.6 asook die Algemene Akademiese Reëls, artikel A.7.9 (Magistergrade) en A.8.9 (Doktorsgrade). r:\m- en d-administrasie\algemeen - m&d afd\webinligtingwebinligting 2011\A-m-d-inligting-rekords 2011.doc 5

20. Biodiversiteit: die biome van die planeet Aarde

20. Biodiversiteit: die biome van die planeet Aarde SW Aardrykskunde 20. Biodiversiteit: die biome van die planeet Aarde Aktiwiteite 1. Kyk na die volgende foto s. Watter van hierdie organismes speel na jou oordeel die belangrikste rol in die voedselketting.

Nadere informatie

Geïntegreerde jaarverslag 2012 insluitende kennisgewing van algemene jaarvergadering

Geïntegreerde jaarverslag 2012 insluitende kennisgewing van algemene jaarvergadering Geïntegreerde jaarverslag 2012 insluitende kennisgewing van algemene jaarvergadering Inhoud Die Naspers-groep 1 Omvang van die verslag en gerusstelling 2 Verklaring deur die direksie oor die geïntegreerde

Nadere informatie

Die ontwikkeling van taalbeheersing en skryfvaardigheidsonderwys in Suid-Afrika

Die ontwikkeling van taalbeheersing en skryfvaardigheidsonderwys in Suid-Afrika LEON DE STADLER EN ERINA BASSON Die ontwikkeling van taalbeheersing en skryfvaardigheidsonderwys in Suid-Afrika 1. Inleiding* Die afgelope paar jaar was daar in Suid- Samenvatting Afrika besondere ontwikkelinge

Nadere informatie

VAN STADEN. Kronieke van my van Staden geslag. Trekboere. Deur HA van Staden

VAN STADEN. Kronieke van my van Staden geslag. Trekboere. Deur HA van Staden 1 VAN STADEN Kronieke van my van Staden geslag. Trekboere Deur HA van Staden 2 Voorwoord Die onderstaande artikel het in die Brandwag van Vrydag 11 Junie 1965 verskyn. Dit lees as volg: ALTYD PROMINENT

Nadere informatie

Roep Die Wagters. 24/7 Gebed Riglyne en gebedsmodelle

Roep Die Wagters. 24/7 Gebed Riglyne en gebedsmodelle Roep Die Wagters 24/7 Gebed Riglyne en gebedsmodelle 1 Afdeling 1 - Verhale en modelle van 24/7 gebedswake...4 1.1 Ou Testament...5 1.2 Esseners...5 1.3 Vroeë Christelike kerk...5 1.4 Die Egiptiese woestyn...5

Nadere informatie

Desember 2011 Dagsê al die belangstellendes in die geskiedenis van ou Pretoria,

Desember 2011 Dagsê al die belangstellendes in die geskiedenis van ou Pretoria, Desember 2011 Dagsê al die belangstellendes in die geskiedenis van ou Pretoria, Dit is nou nege jaar gelede wat ek die eerste Pretoria Brief geskryf het. Dit is n baie lang tyd en ek kan my nie meer n

Nadere informatie

Die Stigting van die Kaapkolonie in die Nederlandse Geskiedskrywing

Die Stigting van die Kaapkolonie in die Nederlandse Geskiedskrywing Historia 54,2, November 2009, pp 178-196 Die Stigting van die Kaapkolonie in die Nederlandse Geskiedskrywing Pieter de Klerk * Inleiding Gedurende die sestiende en sewentiende eeu, het vyf Europese moondhede

Nadere informatie

Geschiedenis en ontwikkeling van het Afrikaans

Geschiedenis en ontwikkeling van het Afrikaans TitleGeschiedenis en ontwikkeling van he Author(s) Kawasaki, Yasushi Citation ドイツ 文 學 研 究 (2013), 58: 109-117 Issue Date 2013-03-25 URL http://hdl.handle.net/2433/172341 Right Type Departmental Bulletin

Nadere informatie

Amsterdam as ʼn anti-apartheidstad

Amsterdam as ʼn anti-apartheidstad Historia 57. 2. November Terblanche 2012, - Amsterdam pp 150-181 as n anti-apartheidstad Inleiding Amsterdam as ʼn anti-apartheidstad H.O. Terblanche * Amsterdam is in 1986 uitgeroep as ʼn anti-apartheidstad

Nadere informatie

INHOUDSOPGAWE. Allerliefste, ek stuur vir jou 'n rooiborsduif. Behoefte aan ongunstige weers- en ander. Cloete, T.T. omstandighede

INHOUDSOPGAWE. Allerliefste, ek stuur vir jou 'n rooiborsduif. Behoefte aan ongunstige weers- en ander. Cloete, T.T. omstandighede INHOUDSOPGAWE 27-Apr-94 Oliphant, Vincent last grave at dimbaza Olivier, Fanie Allerliefste, ek stuur vir jou 'n rooiborsduif Breytenbach, Breyten Antropologie Malan, Lucas Apocrypha XLI Walters, M.M.

Nadere informatie

DE OVERVAL : AANSLAG OP SUID-AFRIKAANSE BIBLIOTEEK IN AMSTERDAM

DE OVERVAL : AANSLAG OP SUID-AFRIKAANSE BIBLIOTEEK IN AMSTERDAM DE OVERVAL : AANSLAG OP SUID-AFRIKAANSE BIBLIOTEEK IN AMSTERDAM HO Terblanche 1 Abstract The South African Institute (SAI) on Keizersgracht 141, Amsterdam, was seen as the most important library on the

Nadere informatie

Januari 2008. Ten geleide

Januari 2008. Ten geleide Januari 2008 Ten geleide Met het eerste nummer van de Nieuwsbrief 2OO8 bied ik alle lezers graag mijn beste wensen aan voor het nieuwe jaar dat U veel voldoening en meeval moge geven en niet te veel problemen.

Nadere informatie

Reize in de binnen-landen van Zuid-Africa

Reize in de binnen-landen van Zuid-Africa Reize in de binnen-landen van Zuid-Africa W.B.E. Paravicini di Capelli editie Willem Johannes de Kock bron (ed. Willem Johannes de Kock). Van Riebeeck-vereniging, Kaapstad 1965 Zie voor verantwoording:

Nadere informatie

BEWONERS BULLETIN. www.meerpaal.co.za Vierendertigste Jaargang no 11 November 2013 DOOR BEWONERS VOOR BEWONERS

BEWONERS BULLETIN. www.meerpaal.co.za Vierendertigste Jaargang no 11 November 2013 DOOR BEWONERS VOOR BEWONERS BEWONERS BULLETIN Postbus 75048 Lynnwoodrif 0040 meerpaal@worldonline.co.za www.meerpaal.co.za Vierendertigste Jaargang no 11 November 2013 Van het Bestuur Beste Bewoners Onze laatste vergadering was kort

Nadere informatie

Kleinfonteinnuus. Uitslag oor formalisering hopelik voor September K

Kleinfonteinnuus. Uitslag oor formalisering hopelik voor September K Junie 2012 L E I N F O N T E I N B O E R E B E LANGE OÖPERATIEF BP w w w. k l e i n f o n t e i n. n e t leinfonteinnuus Uitslag oor formalisering hopelik voor September leinfonteiners behoort hopelik

Nadere informatie

Goud en oorlog. Hoofstuk Agt. Die verhaal van goud

Goud en oorlog. Hoofstuk Agt. Die verhaal van goud Hoofstuk Agt Goud en oorlog Die verhaal van goud Die goudrif, waarvan George Harrison n deel op die plaas Langlaagte aan die Witwatersrand ontdek het, het Suid-Afrika vir ewig verander. Die ontdekking

Nadere informatie

DIE STAATSTEORIE VAN JEAN CALVIN IN VERBAND MET DIE WETENSKAP EN STAATSPRAKTYK VAN SY TYD

DIE STAATSTEORIE VAN JEAN CALVIN IN VERBAND MET DIE WETENSKAP EN STAATSPRAKTYK VAN SY TYD DIE STAATSTEORIE VAN JEAN CALVIN IN VERBAND MET DIE WETENSKAP EN STAATSPRAKTYK VAN SY TYD DEUR L. J. DU PLESSIS, M. A., B. EcoN., POTCHEFSTROOM. lil. (Slot.) INHOUD: 5. Hoofstuk I1I: Staatspraktyk van

Nadere informatie

Inhoudsopgawe 4de Jaargang, Nommer 1. Junie 1997

Inhoudsopgawe 4de Jaargang, Nommer 1. Junie 1997 Inhoudsopgawe mhtml:file://e:\tn&a 1997(1) Inhoudsopgawe.mht Page 1 of 1 Inhoudsopgawe 4de Jaargang, Nommer 1. Junie 1997 Ena Jansen "Wij meenden evenwel voor Zuid-Afrika onzen plicht gedaan te hebben."

Nadere informatie

Zoals vermeld in onze vorige nieuwsbrief bezorgen wij U het Zuidafrikaanse verslag van het Jongerenproject 2007 opgesteld door Rentia Bartlett.

Zoals vermeld in onze vorige nieuwsbrief bezorgen wij U het Zuidafrikaanse verslag van het Jongerenproject 2007 opgesteld door Rentia Bartlett. oktober 2007 Ten geleide Zoals vermeld in onze vorige nieuwsbrief bezorgen wij U het Zuidafrikaanse verslag van het Jongerenproject 2007 opgesteld door Rentia Bartlett. Dat de laureaten laaiend enthousiast

Nadere informatie

Syllabusontwikkeling: Afrikaans voor Nederlandstaligen

Syllabusontwikkeling: Afrikaans voor Nederlandstaligen ISSN 0776-3859 ANTWERP PAPERS IN LINGUISTICS 93 Syllabusontwikkeling: Afrikaans voor Nederlandstaligen Rolf Nys Centrum voor taal en spraak (UA-UIA) 1998 Universiteit Antwerpen Universitaire Instelling

Nadere informatie

BYLAES BYLAE 1: KERKORDE ARTIKELS WAARNA IN DIE STUDIE VERWYS WORD

BYLAES BYLAE 1: KERKORDE ARTIKELS WAARNA IN DIE STUDIE VERWYS WORD BYLAES BYLAE 1: KERKORDE ARTIKELS WAARNA IN DIE STUDIE VERWYS WORD Artikel 1 Om goeie orde in die kerk van Christus te onderhou, is daarin nodig: die dienste, samekomste, toesig oor die leer, sakramente

Nadere informatie

Ten geleide. APRIL 2011. Deze Nieuwsbrief is bijzonder rijk aan inhoud.

Ten geleide. APRIL 2011. Deze Nieuwsbrief is bijzonder rijk aan inhoud. APRIL 2011 Ten geleide. Deze Nieuwsbrief is bijzonder rijk aan inhoud. Om te beginnen met het verslag over de Algemene Ledenvergadering die gehouden werd op zaterdag 2 april in de Rozerie bij Aalst. De

Nadere informatie

Maart 2014. Verenigingsblad van de Veron afd. Schagen. Pech van een onhandige amateur

Maart 2014. Verenigingsblad van de Veron afd. Schagen. Pech van een onhandige amateur Maart 2014 SRA Bulletin Verenigingsblad van de Veron afd. Schagen. Pech van een onhandige amateur Redactieteam: Klaas Jan Kaan pa5kk@amsat.org Gerrit Dekker pa3ds@amsat.org Inleveren copy bij Gerrrit PA3DS

Nadere informatie

Friersdale Nuusbrief. Organisatie. 40 e EEMNESSER POLDERLOOP

Friersdale Nuusbrief. Organisatie. 40 e EEMNESSER POLDERLOOP Friersdale Nuusbrief Nieuwsbrief voor de vrienden van Friersdale maart 2015 40 e EEMNESSER POLDERLOOP Op zondag 29 maart a.s. organiseert de KPJ (Katholieke Plattelands Jongeren) afdeling Eemnes voor de

Nadere informatie

T.N&A T.N&A 18DE JAARGANG NR. 2 2011 TYDSKRIF VIR NEDERLANDS EN AFRIKAANS TYDSKRIF VIR NEDERLANDS EN AFRIKAANS 18DE JAARGANG NR.

T.N&A T.N&A 18DE JAARGANG NR. 2 2011 TYDSKRIF VIR NEDERLANDS EN AFRIKAANS TYDSKRIF VIR NEDERLANDS EN AFRIKAANS 18DE JAARGANG NR. T.N&A Redaksioneel Phil van Schalkwyk 1 ANNA: n Nuwe leksikografiese benadering met nuwe strukture vir ou funksies en gevestigde gebruikers Rufus H. Gouws 3 ANNA: Een WOORDENBOEK met een NAAM (en wat er

Nadere informatie

Kleine Jantje kreeg een vlieger. Oor die ontwikkeling van die Nederlandse en die Afrikaanse smartlap Carel Jansen en Marijke Meijer Drees

Kleine Jantje kreeg een vlieger. Oor die ontwikkeling van die Nederlandse en die Afrikaanse smartlap Carel Jansen en Marijke Meijer Drees Jansen, C. & Meijer Drees, M. (2006). Kleine Jantje kreeg een vlieger. Oor die ontwikkeling van die Nederlandse en die Afrikaanse smartlap. Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans, 13 (2), p. 112-128. 1 Kleine

Nadere informatie

T.N&A T.N&A 22STE JAARGANG NR. 1 2015 TYDSKRIF VIR NEDERLANDS EN AFRIKAANS TYDSKRIF VIR NEDERLANDS EN AFRIKAANS 22STE JAARGANG NR.

T.N&A T.N&A 22STE JAARGANG NR. 1 2015 TYDSKRIF VIR NEDERLANDS EN AFRIKAANS TYDSKRIF VIR NEDERLANDS EN AFRIKAANS 22STE JAARGANG NR. T.N&A Redaksioneel Phil van Schalkwyk 1 Afrikaans en 17de-eeuse briewe uit die see C. Jac Conradie 3 Die ontwikkeling van en die verbande tussen die Nederlandstalige en die Afrikaanse letterkunde (deel

Nadere informatie

Digitised by the University of Pretoria, Library Services

Digitised by the University of Pretoria, Library Services GRAFSKRIFTE OP RUSFONTEIN, VOLKSRUSDISTRIK Petrus Jacobus Joubert in leven Commandant-Generaal en Vice-President der Zuid-Afrikaansche Republiek Gebore te Zwartberg Kaapkolonie 10 Jan. 1831 Overlede te

Nadere informatie

T.N&A T.N&A 14DE JAARGANG NR. 2 2007 TYDSKRIF VIR NEDERLANDS EN AFRIKAANS TYDSKRIF VIR NEDERLANDS EN AFRIKAANS 14DE JAARGANG NR. 2 2007.

T.N&A T.N&A 14DE JAARGANG NR. 2 2007 TYDSKRIF VIR NEDERLANDS EN AFRIKAANS TYDSKRIF VIR NEDERLANDS EN AFRIKAANS 14DE JAARGANG NR. 2 2007. Redaksioneel 1 T.N&A T.N&A Vergelyking in wysgerige en literatuurwetenskaplike perspektief H. P. van Coller en D. F. M. Strauss De wet van behoud van poëzie Maria van Daalen Straatname as Talige Merkers

Nadere informatie

8 Bestaan er schapen met vijf poten?

8 Bestaan er schapen met vijf poten? 8 Bestaan er schapen met vijf poten? Schapen in Zuid-Afrika Vandaag zijn we op bezoek bij Jacob Stevens de Vries. Jacob woont in Namaqualand op dertig kilometer van Springbok. Springbok ligt in een smalle

Nadere informatie

en kry elke skooldag n bord gekookte kos berei in n moderne kombuis.. Verder gee KarooCare se medewerkers ook studiebeurse aan behoeftige studente

en kry elke skooldag n bord gekookte kos berei in n moderne kombuis.. Verder gee KarooCare se medewerkers ook studiebeurse aan behoeftige studente SPECIAL DUTCH EDITION Ons lig ons hoed hoog Met hierdie Kudu bring ons graag dankbare hulde aan die bestuur en vriende van KarooCare Stigting in Hilversum wat van dag een die ideaal om n nuwe toekoms vir

Nadere informatie

DIE STEENKAMPS VAN SUIDELIKE-AFRIKA

DIE STEENKAMPS VAN SUIDELIKE-AFRIKA DIE STEENKAMPS VAN SUIDELIKE-AFRIKA BLADWYSER. Bladsy. Inleiding 1-11 Noemenswaardige Stukkies en Brokkies 1-11 Nageslag van b.7 12-54 Nageslag van b.8 55-104 Nageslag van b.10 105-140 Nageslag van b.11

Nadere informatie

Inleiding. deur S Le Cornu

Inleiding. deur S Le Cornu Die onvoorwaardelike verbondsbeskouing (soos dit tot uiting gekom het in die Verklaring van Utrecht 1905, en later bevestig deur Utrecht 1942/1946) is in lyn met Calvyn en die beste gereformeerde teoloë

Nadere informatie

Vroeë Afrikaanse woordelyste

Vroeë Afrikaanse woordelyste Vroeë Afrikaanse woordelyste H.J.J.M. van der Merwe bron. J.L. van Schaik, Pretoria 1971 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/merw002vroe01_01/colofon.htm 2006 dbnl / erven H.J.J.M. van der

Nadere informatie

Congresbundel. Calvijns visie op politiek, arbeid, economie en recht. Referaten en debatbijdragen

Congresbundel. Calvijns visie op politiek, arbeid, economie en recht. Referaten en debatbijdragen Congresbundel Drs. K. van Bekkum Dr. H. van den Belt Drs. M.J.C. Blok MA Prof. dr. R.M. Britz Prof. dr. A.L.Th. de Bruijne Prof. dr. J.J. Graafland Drs. E. van den Hemel Mr. drs. B.D. Hengstmengel Dr.

Nadere informatie

De IKUSASA-krant Financieel Adoptieproject, 3 e editie, uitgave juni 2009

De IKUSASA-krant Financieel Adoptieproject, 3 e editie, uitgave juni 2009 De IKUSASA-krant Financieel Adoptieproject, 3 e editie, uitgave juni 2009 Deze krant is een uitgave van Stichting IKUSASA en verschijnt gemiddeld drie keer per jaar. In deze editie In deze editie leest

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The version of the following full text has not yet been defined or was untraceable and may differ from the publisher's version. For

Nadere informatie

Acta. Bijlage XI - II. van de Generale Synode Amersfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland

Acta. Bijlage XI - II. van de Generale Synode Amersfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland Acta van de Generale Synode Amersfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland Bijlage XI - II Aanvullende rapport Deputaten Betrekkingen Buitenlandse Kerken Het auteursrecht van deze tekst

Nadere informatie

HOOFSTUK XXXIV. DIE PERSOON VAN DE WET.

HOOFSTUK XXXIV. DIE PERSOON VAN DE WET. CHRISTIAAN DE WET hiermee dink en begeer 1 Vir hom sal daar geen dag so groot woos as die dag wanneer sy nasie weer die vryheid sal hesit waaronder hy gebore is nie. Ge'bore republikein, van 'n onafhanklike

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Opdracht 4.16. Algemene oplossing: Algemene oplossing: n 1 1 2 n 1 7/2. Algemene oplossing: + = + ( ) Algemene oplossing: Opdracht 4.

Hoofdstuk 4. Opdracht 4.16. Algemene oplossing: Algemene oplossing: n 1 1 2 n 1 7/2. Algemene oplossing: + = + ( ) Algemene oplossing: Opdracht 4. Hoofdsuk Opdrch.6 k x + xk = = r = Algemee oplossig: k r xk = + xk = + / k xk = + k 9 7 x = x + 7 x + x = 7 x x = + + + 7 = r = Algemee oplossig: r 7/ x = + x = + / x = 7 c α α ( α α ) x = x x x x = x

Nadere informatie

Handleiding voor de registratie van de entiteit op socialsecurity.be en aanduiding van de VTE 21/09/2011

Handleiding voor de registratie van de entiteit op socialsecurity.be en aanduiding van de VTE 21/09/2011 CAPELO - DHG Handleiding voor de registratie van de entiteit op socialsecurity.be en aanduiding van de VTE 21/09/2011 Tour du Midi / Zuidertoren Bruxelles1060 Brussel T +32 (0)2 791 50 00 F +32 (0)2 791

Nadere informatie

Handleiding website. 1. Schema...2. 2. Situering...3. 3. Voor iedereen: gratis opleiding cursus B VCA Nederlands of Frans...4

Handleiding website. 1. Schema...2. 2. Situering...3. 3. Voor iedereen: gratis opleiding cursus B VCA Nederlands of Frans...4 Handleiding website Inhoud 1. Schema...2 2. Situering...3 3. Voor iedereen: gratis opleiding cursus B VCA Nederlands of Frans...4 3.1 Homepage de registratie...4 3.2 Registreren...5 3.3 Aanmelden = de

Nadere informatie

*** Ten Geleide. Verslag van de Algemene Statutaire Vergadering van zaterdag 10 april 2010 Aalst APRIL 2010. Een nieuwe lente, een nieuw geluid!

*** Ten Geleide. Verslag van de Algemene Statutaire Vergadering van zaterdag 10 april 2010 Aalst APRIL 2010. Een nieuwe lente, een nieuw geluid! APRIL 2010 Ten Geleide Een nieuwe lente, een nieuw geluid! Is dit ook het geval bij de Vlaams-Zuidafrikaanse Cultuurstichting? Op de Algemene Statutaire Vergadering van zaterdag 10 april ll. heeft de Voorzitter

Nadere informatie

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID)

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) MS OFFICE 2007 (WINDOWS - WORD EN EXCEL) VERSIE 1.1.1 NL Disclaimer Fedict is niet verantwoordelijk voor om het even welke schade die een derde zou ondervinden ingevolge

Nadere informatie

Handleiding testgebruiker v.0.1

Handleiding testgebruiker v.0.1 Handleiding testgebruiker v.0.1 Handleiding testgebruiker v.0.1 Brands & Stories - 21.10.2014-1 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Een probleem rapporteren 3 2 Registreren 4 2.1

Nadere informatie

Aansprakelijkheid, risico en onderneming: Europese en Zuid- Afrikaanse perspectieven

Aansprakelijkheid, risico en onderneming: Europese en Zuid- Afrikaanse perspectieven Redactie: Michael Faure Johann Neethling Aansprakelijkheid, risico en onderneming: Europese en Zuid- Afrikaanse perspectieven INTERSENTIA METRO XV INHOUDSOPGAVE Michael Faure & Johann Neethling INLEIDING

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/41008

Nadere informatie

MARANATHA MARE. Mei 2012. Jaargang 39 No 4. By die poskantoor as nuusblad geregistreer

MARANATHA MARE. Mei 2012. Jaargang 39 No 4. By die poskantoor as nuusblad geregistreer MARANATHA MARE Mei 2012 Jaargang 39 No 4 By die poskantoor as nuusblad geregistreer Wij lopen vooruit Wij lopen vooruit op wat nog niet is wij spelen in op uw toekomst zeggen en zingen alles is goed wat

Nadere informatie

Professor Doctor W.Ph. Coolhaas: Een Leermeester van Velen

Professor Doctor W.Ph. Coolhaas: Een Leermeester van Velen Historia 53,1, Mei/May 2008, pp 76-81 Professor Doctor W.Ph. Coolhaas: Een Leermeester van Velen Gerrit Schutte * Het werk van elke historicus draagt onvermijdelijk de sporen van de invloed van voorgangers

Nadere informatie

IMI-toegangsbeheer 1. WIE BEHEERT DE TOEGANG TOT IMI?... 2 2. AUTORITEITEN REGISTREREN... 2 2.1. EEN AUTORITEIT REGISTREREN BIJ IMI...

IMI-toegangsbeheer 1. WIE BEHEERT DE TOEGANG TOT IMI?... 2 2. AUTORITEITEN REGISTREREN... 2 2.1. EEN AUTORITEIT REGISTREREN BIJ IMI... IMI-toegangsbeheer 1. WIE BEHEERT DE TOEGANG TOT IMI?... 2 2. AUTORITEITEN REGISTREREN... 2 2.1. EEN AUTORITEIT REGISTREREN BIJ IMI... 2 2.2. AUTORITEITEN UITNODIGING OM ZICHZELF TE REGISTREREN... 3 3.

Nadere informatie

Hoe "PO Omzetten" gebruiken om een factuur te maken van een purchase order

Hoe PO Omzetten gebruiken om een factuur te maken van een purchase order 1 / 7 Hoe "PO Omzetten" gebruiken om een factuur te maken van een purchase order 1. Log in op uw OB10-account 2. Selecteer rij "Aanvaard" - Op de homepage van uw OB10-account, onder "Samenvatting van mijn

Nadere informatie

T.N&A T.N&A 17DE JAARGANG NR. 1 2010 TYDSKRIF VIR NEDERLANDS EN AFRIKAANS TYDSKRIF VIR NEDERLANDS EN AFRIKAANS 17DE JAARGANG NR.

T.N&A T.N&A 17DE JAARGANG NR. 1 2010 TYDSKRIF VIR NEDERLANDS EN AFRIKAANS TYDSKRIF VIR NEDERLANDS EN AFRIKAANS 17DE JAARGANG NR. T.N&A Redaksioneel Steward van Wyk en Wium van Zyl 1 Kultuurstereotipering in Nederlandse moedertaaltaalhandboeke A. Engelbrecht, L. Sercu, C N van der Westhuizen en E.T. van Praag 3 Allengs wordt de spruyt

Nadere informatie

1. INLEIDING p. 2. 2. MAAK EEN NIEUWE GEBRUIKERSACCOUNT AAN p. 3. a. KLIK OP NOG GEEN ACCOUNT? REGISTREER JE NU! p. 3. b. IK BEN KVLV-LID p.

1. INLEIDING p. 2. 2. MAAK EEN NIEUWE GEBRUIKERSACCOUNT AAN p. 3. a. KLIK OP NOG GEEN ACCOUNT? REGISTREER JE NU! p. 3. b. IK BEN KVLV-LID p. INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING p. 2 2. MAAK EEN NIEUWE GEBRUIKERSACCOUNT AAN p. 3 a. KLIK OP NOG GEEN ACCOUNT? REGISTREER JE NU! p. 3 b. IK BEN KVLV-LID p. 5 c. IK BEN GEEN LID p. 6 d. BEN JE ERKEND KVLV-VORMINGSWERKER?

Nadere informatie

DocuSign -handleiding voor SAP

DocuSign -handleiding voor SAP DocuSign -handleiding voor SAP Inhoud 1. DocuSign -handleiding voor SAP... 2 2. Ontvangst van de e-mailmelding... 2 3. Document ondertekenen... 3 4. Andere opties... 4 4.1 Later voltooien... 4 4.2 Afdrukken

Nadere informatie

September 2011. Verenigingsblad van de Veron afd. Schagen. De angst van de Radioamateur

September 2011. Verenigingsblad van de Veron afd. Schagen. De angst van de Radioamateur September 2011 SRA Bulletin Verenigingsblad van de Veron afd. Schagen. De angst van de Radioamateur Redactieteam: Klaas Jan Kaan pa5kk@amsat.org Gerrit Dekker pa3ds@amsat.org Inleveren copy bij Gerrrit

Nadere informatie

Vertalen uit het Afrikaans wat zijn de voetangels en klemmen?

Vertalen uit het Afrikaans wat zijn de voetangels en klemmen? Rob van der Veer Vertalen uit het Afrikaans wat zijn de voetangels en klemmen? Rob van der Veer is al sinds het begin van de jaren tachtig actief als vertaler van voornamelijk literair werk. Hij heeft

Nadere informatie

WWW.ARTTODAY.BE SOUTH-AFRICA POETRY SPECIAL

WWW.ARTTODAY.BE SOUTH-AFRICA POETRY SPECIAL WWW.ARTTODAY.BE SOUTH-AFRICA POETRY SPECIAL INGRID JONKER IK HERHAAL JE Gedichten Vertaling Gerrit Komrij Biografie Henk van Woerden Uitgev. Podium ISBN 978 90 5759 437 3 Selectie gedichten: Ontvlugting

Nadere informatie

NIEUWS Nederlandsche Vereeniging opgericht 26 augustus 1893 63 ste jaargang, nr 8 augustus 2012

NIEUWS Nederlandsche Vereeniging opgericht 26 augustus 1893 63 ste jaargang, nr 8 augustus 2012 1 NIEUWS Nederlandsche Vereeniging opgericht 26 augustus 1893 63 ste jaargang, nr 8 augustus 2012 Van de bestuurstafel Juli was weer een stille maand voor de vereniging. Maar we hebben de tijd goed besteed

Nadere informatie

IMAP-handleiding Bookinto

IMAP-handleiding Bookinto IMAP-handleiding Bookinto Olivier Nuyts 2Ti6 Ewout Spitaels 2Ti6 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor Toegepaste Informatica 2 de jaar Academiejaar 2010-2011 Overzicht Inleiding Bookinto

Nadere informatie

Vertaling Sandra Nortje en Gerard van der Weyde. afrikaans

Vertaling Sandra Nortje en Gerard van der Weyde. afrikaans Vertaling Sandra Nortje en Gerard van der Weyde afrikaans Wat & Hoe: wat anders!? Wat & Hoe maakt deel uit van Kosmos Uitgevers, Utrecht/Antwerpen www.kosmosuitgevers.nl Leverbaar in de serie Wat & Hoe:

Nadere informatie

Children s Rights and Business Principles

Children s Rights and Business Principles Children s Rights and Business Principles www.childrenandbusiness.be Handleiding voor bedrijven. Children s rights and Business Principles Handleiding voor bedrijven - 1 Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 2

Nadere informatie

Teresa Vorster - stewardess - secretaresse Thando Khanyile - risk manager - penningmeester bij Investec Bank Johannesburg

Teresa Vorster - stewardess - secretaresse Thando Khanyile - risk manager - penningmeester bij Investec Bank Johannesburg EYE FOR OTHERS VERSLAG PROJECT(LEIDING) 2014 TOUCH PEOPLE, TOUCH HEARTS Dit is de kern van ons werk, wat we ook in 2014 gedaan hebben. Er zijn vele (mooie!) contacten geweest. We hebben nieuwe vrienden

Nadere informatie

ESJ Salarisadviesbureau. Handleiding. Online Salarisportal. Werknemer Login. Loonstrookviewer

ESJ Salarisadviesbureau. Handleiding. Online Salarisportal. Werknemer Login. Loonstrookviewer ESJ Salarisadviesbureau Handleiding Online Salarisportal Werknemer Login Loonstrookviewer Inhoudsopgave - het aanmaken van uw inlog account 02 - een eerste keer inloggen 03 - uw salarisspecificatie inzien

Nadere informatie

Handleiding MyUnifiedPost

Handleiding MyUnifiedPost Handleiding MyUnifiedPost Welkom in de papierloze wereld van MyUnifiedPost! Deel I: Registratie- en activatieprocedure Versie Datum laatste update 2.0 27 november 2009 Inhoud 1. Ik heb nog geen account

Nadere informatie

Onze foto deze keer: een loopje voor twee. De bevindingen hiermee in het volgende nummer van dit blad.

Onze foto deze keer: een loopje voor twee. De bevindingen hiermee in het volgende nummer van dit blad. Maart 2009 SRA Bulletin Verenigingsblad van de Veron afd. Schagen. Onze foto deze keer: een loopje voor twee. De bevindingen hiermee in het volgende nummer van dit blad. Redactieteam: Jan Spoelstra Klaas

Nadere informatie

J Th DE SMIDT Hoogleraar Oudvaderlands Recht, Rijksuniversiteit te Leiden

J Th DE SMIDT Hoogleraar Oudvaderlands Recht, Rijksuniversiteit te Leiden Na Vijfenzestig Jaar J Th DE SMIDT Hoogleraar Oudvaderlands Recht, Rijksuniversiteit te Leiden 20 NA VIJFENZESTIG JAAR Na Vijfenzestig Jaar J Th DE SMIDT Paul van Warmelo moet ongeveer vijf jaar oud geweest

Nadere informatie

Jobbank Zuiddag 2012. Handleiding voor leerlingen

Jobbank Zuiddag 2012. Handleiding voor leerlingen Jobbank Zuiddag 2012 Handleiding voor leerlingen Inhoudstafel Account aanmaken Job zoeken in de jobbank Je wordt aanvaard voor een job Post je job op Facebook Je wordt geweigerd voor een job Een werkgever

Nadere informatie

Handleiding vacaturebank voor organisaties

Handleiding vacaturebank voor organisaties Handleiding vacaturebank voor organisaties Wilt u graag uw organisatie aanmelden voor onze vacaturebank? Weet u niet hoe u vacatures op onze website (www.vrijwilligerswerkgelderland.nl/zevenaar) kunt toevoegen?

Nadere informatie

Studeren in het buitenland Kirsten Boersma-van Nierop Hilde de Leeuw 26 september 2014

Studeren in het buitenland Kirsten Boersma-van Nierop Hilde de Leeuw 26 september 2014 Studeren in het buitenland Kirsten Boersma-van Nierop Hilde de Leeuw 26 september 2014 Programma voorlichtingsbijeenkomst Voorwaarden en uitwisselingscontracten Kirsten Boersma-van Nierop (BMW) Praktische

Nadere informatie

Veilig een huis kopen in Spanje

Veilig een huis kopen in Spanje Veilig een huis kopen in Spanje Het Ministerie van Publieke Werken, Transport en Huisvesting heeft, in samenwerking met de Spaanse Vereniging van vastgoed- en commerciële administrateurs, een korte, eenvoudige

Nadere informatie

Handleiding indienen subsidieaanvraag via het Webportaal

Handleiding indienen subsidieaanvraag via het Webportaal Handleiding indienen subsidieaanvraag via het Webportaal Algemeen Een subsidieaanvraag dient u digitaal in. Dit doet u via het Webportaal van de managementautoriteiten. De website van dit webportaal is

Nadere informatie

Handleiding Mijn OVO VERSIE 01.2016

Handleiding Mijn OVO VERSIE 01.2016 Handleiding Mijn OVO VERSIE 01.2016 INHOUDSOPGAVE Inloggen in Mijn OVO 3 Uitleg over de startpagina 5 Mijn Proforma 8 Stel een vraag 8 Vragen over Mijn OVO 9 2 Inloggen in Mijn OVO Mijn OVO is de startpagina

Nadere informatie

KALB Salarisadviseurs. Handleiding Online Salarisportal. Werknemer Login Loonstrookviewer

KALB Salarisadviseurs. Handleiding Online Salarisportal. Werknemer Login Loonstrookviewer KALB Salarisadviseurs Handleiding Online Salarisportal Werknemer Login Loonstrookviewer Pagina 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 HET AANMAKEN VAN UW INLOG ACCOUNT... 3 INLOGGEN OP DE SALARISPORTAL...

Nadere informatie

EPOS STUDENTENHANDLEIDING

EPOS STUDENTENHANDLEIDING EPOS STUDENTENHANDLEIDING 2. ACTIVITEITENATTEST Versie 1.01 28 oktober 2013 1. Wat is een activiteitenattest (AT)?... 2 2. Waar vind ik activiteitenattesten in EPOS?... 3 2.1. Activiteitenattesten openen

Nadere informatie

APICS module Gevaarlijke Goederen. Voor aangevers GG

APICS module Gevaarlijke Goederen. Voor aangevers GG APICS module Gevaarlijke Goederen Voor aangevers GG 16 mei 2014 Inhoudstafel Hoofdstuk 1: Toegang APICS loket... 3 Stap 1A: Bedrijf registreren... 4 Stap 1B: Functionaliteit aanvragen... 8 Stap 2: Toegang

Nadere informatie

Jobbank Zuiddag 2012. Handleiding voor werkgevers

Jobbank Zuiddag 2012. Handleiding voor werkgevers Jobbank Zuiddag 2012 Handleiding voor werkgevers Inhoudstafel Account aanmaken Organisatiegegevens ingeven Een job posten Post uw job op Facebook Een job kopiëren Collega s uitnodigen Job onzichtbaar maken

Nadere informatie

Handleiding website SVNL voor organisators

Handleiding website SVNL voor organisators Handleiding website SVNL voor organisators Met deze handleiding maken wij u graag wegwijs op de website van Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL). U vindt hier stap voor stap uitleg over hoe u als

Nadere informatie

Michiel Christiaan Vos

Michiel Christiaan Vos Merkwaardig verhaal, aangaande het leven en de lotgevallen van Michiel Christiaan Vos Predikant der hervormde christelijke gemeente op onderscheiden plaatsen in Nederland, Zuid-Afrika en Azië, van zijn

Nadere informatie

PROCESSEN APPARAATSKREDIETEN WSE Proces: abonnementen woon-werkverkeer. Pagina 1 van 5 1

PROCESSEN APPARAATSKREDIETEN WSE Proces: abonnementen woon-werkverkeer. Pagina 1 van 5 1 Proceseigenaar : Dirk Vanderpoorten Aanspreekpunt voor het proces: Martine Degroote Redacteur: Annick Buys Doelstellingen van het proces: - personeelsleden voorzien van abonnementen woon-werkverkeer (NMBS,

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Parc Spelderholt Spelderholt 9 7361DA Beekbergen. KvK-nummer: 8081141 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014

Stichting Vrienden van Parc Spelderholt Spelderholt 9 7361DA Beekbergen. KvK-nummer: 8081141 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014 Stichting Vrienden van Parc Spelderholt Spelderholt 9 7361DA Beekbergen KvK-nummer: 8081141 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014 Inhoud JAARSTUKKEN 2014 JAARREKENING 3 Balans 4 Winst-en-verliesrekening 6

Nadere informatie

Studentenhandleiding voor gebruik RAVB website (versie februari 2010)

Studentenhandleiding voor gebruik RAVB website (versie februari 2010) Studentenhandleiding voor gebruik RAVB website (versie februari 2010) Vanaf januari 2010 kunnen studenten gebruik maken van de website www.ravb.nl om zich in te schrijven voor de studieonderdelen colleges

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Februari 2013. Child and Youth Care Centre Goeie Hoop - Zuid-Afrika. Die Here beskerm Goeie Hoop. In dit nummer God laat nooit los 2

Nieuwsbrief. Februari 2013. Child and Youth Care Centre Goeie Hoop - Zuid-Afrika. Die Here beskerm Goeie Hoop. In dit nummer God laat nooit los 2 Nieuwsbrief Child and Youth Care Centre Goeie Hoop - Zuid-Afrika Februari 2013 Child and Youth Care Centre GoeieHoop is een opvang voor verlaten, mishandelde, verwaarloosde en misbruikte kinderen uit de

Nadere informatie

DE IDENTITEITSKAART EN MICROSOFT OFFICE

DE IDENTITEITSKAART EN MICROSOFT OFFICE DE IDENTITEITSKAART EN MICROSOFT OFFICE Deze handleiding is bedoeld voor iedereen die met een elektronische identiteitskaart documenten van Microsoft Office wil ondertekenen. In deze handleiding leggen

Nadere informatie

Handleiding voor de registratie in de ConstruBadge toepassing

Handleiding voor de registratie in de ConstruBadge toepassing Handleiding voor de registratie in de ConstruBadge toepassing U vindt hieronder een beschrijving van de stappen die u moet volgen om uw bedrijf te registreren in de ConstruBadge toepassing. 1. Kijk na

Nadere informatie

Toledo Elektronische leeromgeving Associatie K.U.Leuven. Elektronisch inleveren van de bachelorpaper via Toledo Handleiding voor studenten

Toledo Elektronische leeromgeving Associatie K.U.Leuven. Elektronisch inleveren van de bachelorpaper via Toledo Handleiding voor studenten Toledo Elektronische leeromgeving Associatie K.U.Leuven Elektronisch inleveren van de bachelorpaper via Toledo Handleiding voor studenten Creëren van een pdf-versie van de bachelorpaper en eventuele bijlagen

Nadere informatie

Siemens Training Handleiding Website

Siemens Training Handleiding Website Uitgave 02 This document was produced for training purposes. Siemens assumes no responsibility for its contents. The reproduction, transmission or use of this document or its contents is not permitted

Nadere informatie

Handleiding Exposantenportal PROVADA 2015

Handleiding Exposantenportal PROVADA 2015 Handleiding Exposantenportal PROVADA 2015...Controleer uw gegevens Standmedewerkers 2014 registreren voor PROVADA 2015 Foto s uploaden en status PROVADA Afsprakenmodule aanpassen Nieuwe standmedewerkers

Nadere informatie

in Friemersheim, Zuid Afrika, augustus 2011

in Friemersheim, Zuid Afrika, augustus 2011 in Friemersheim, Zuid Afrika, augustus 2011 Op zondagavond, 4 augustus, arriveren wij in Friemersheim. De betekenis van de naam van dit dorp hoor ik een paar dagen later: Het thuis van de vreemden. We

Nadere informatie

Sturen op Cijfers in de voetverzorgingsbranche

Sturen op Cijfers in de voetverzorgingsbranche Sturen op Cijfers in de voetverzorgingsbranche 3. Registreren als deelnemer U gaat deelnemen aan het programma Sturen op Cijfers van ProVoet. U heeft uw bedrijfsadministratie erop ingericht met onze handleiding.

Nadere informatie

WOENSDAG 6 MEI. 17 u. Joop Van der Horst- Leven zonder standaardtaal. 17u40

WOENSDAG 6 MEI. 17 u. Joop Van der Horst- Leven zonder standaardtaal. 17u40 WOENSDAG 6 MEI 17 u Joop Van der Horst- Leven zonder standaardtaal (Tekst volgt zo snel mogelijk) 17u40 Wim Vandenbussche Feiten en fictie over het Nederlands in Vlaanderen en Brussel, vroeger en nu Over

Nadere informatie

DIE HERINNERINGE VAN GEORGE WARDEN

DIE HERINNERINGE VAN GEORGE WARDEN 1985 D.A. v.d. Bank - George Warden 83 Die herinneringe bestaan in werklikheid uit twee manuskrirte; 'n handgeskrewe manuskrip wat deur George self geskryf is op joernaalblaaie waarop die datum 1908 voorkom

Nadere informatie

HANDLEIDING DEEL1 ACCOUNT AANMAKEN. > Surf naar http://events.ucll.be/user/login. > Klik op nieuw account aanmaken, je krijgt het volgende scherm

HANDLEIDING DEEL1 ACCOUNT AANMAKEN. > Surf naar http://events.ucll.be/user/login. > Klik op nieuw account aanmaken, je krijgt het volgende scherm HANDLEIDING DEEL1 ACCOUNT AANMAKEN > Surf naar http://events.ucll.be/user/login > Klik op nieuw account aanmaken, je krijgt het volgende scherm > Vul een correct e-mailadres in, waarmee je later ook wil

Nadere informatie

Een betere enquête- en presentatiesoftware: Mentimeter

Een betere enquête- en presentatiesoftware: Mentimeter Een betere enquête- en presentatiesoftware: Mentimeter Vaak komen vergaderingen, lessen met veel concrete informatie en andere samenkomsten saai over. U kent dat gevoel wel: het is warm in de kamer, uw

Nadere informatie

Elektronische indiening van offertes

Elektronische indiening van offertes Elektronische indiening van offertes Een checklist voor inschrijvers van overheidsopdrachten Wat heb ik nodig om via de applicatie e-tendering elektronische offertes in te dienen? Hoe ga ik te werk om

Nadere informatie

Toledo Elektronische leeromgeving Associatie K.U.Leuven. Elektronisch inleveren van de masterproef via Toledo Handleiding voor studenten

Toledo Elektronische leeromgeving Associatie K.U.Leuven. Elektronisch inleveren van de masterproef via Toledo Handleiding voor studenten Toledo Elektronische leeromgeving Associatie K.U.Leuven Elektronisch inleveren van de masterproef via Toledo Handleiding voor studenten Creëren van een pdf-versie van de masterpaper en eventuele bijlagen

Nadere informatie

September 2012. Goeie Hoop bieden doe je niet alleen. Voor u ligt de Goeie Hoop nieuwsbrief. Dit keer een uitgebreide versie.

September 2012. Goeie Hoop bieden doe je niet alleen. Voor u ligt de Goeie Hoop nieuwsbrief. Dit keer een uitgebreide versie. Nieuwsbrief Child and Youth Care Centre Goeie Hoop - Zuid-Afrika September 2012 Goeie Hoop bieden doe je niet alleen 5 jaar Goeie Hoop Voor u ligt de Goeie Hoop nieuwsbrief. Dit keer een uitgebreide versie.

Nadere informatie

Handleiding vacaturebank voor organisaties

Handleiding vacaturebank voor organisaties Handleiding vacaturebank voor organisaties Wilt u graag uw organisatie aanmelden voor onze vacaturebank? Weet u niet hoe u vacatures op onze website (www.mikado-vc.nl) kunt toevoegen? Of krijgt u een melding

Nadere informatie