Projectmanagement: NarrowCasting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectmanagement: NarrowCasting"

Transcriptie

1 Moduleopdracht Projectmanagement: NarrowCasting M.P.C. Celie Hogeschool NCOI HBO Bachelor Bedrijfskunde Module Projectmanagement Docent: Ans Oude Geerdink

2 Inleiding Bij het Marinebedrijf in Den Helder worden er vele bekendmakingen rondgestuurd. Dit zijn soms bekendmakingen over mensen die met pensioen gaan, ontvangen dankbetuigingen van commandanten, jubilea of het toekennen van een functie aan iemand op directieniveau. Maar er zijn ook bekendmakingen die een veiligheidsaspect kennen. Zoals het feit dat een schip voor spoedreparatie in de haven komt, gedurende deze tijd zijn brandstoftanks niet leeg maakt en de munitie aan boord blijft. Dit is best wel van belang voor bv. laswerkzaamheden. Deze bekendmakingen worden door een directielid opgesteld, en via de afdeling secretarie per mail verzonden aan alle medewerkers. Voor degene die geen toegang tot een pc hebben, worden ze afgedrukt en op mededelingenborden opgehangen. Deze laatste worden overigens, tegen alle regels in nog wel eens misbruikt voor vormen van reclame (b.v. een vereniging). De mail met bekendmakingen kent ook een vorm van misbruik: de mail verzonden aan alle medewerkers, met de vraag of ze een vermist pallet of pakket hebben ontvangen. De vraag is uiteraard heel legitiem, maar de methode is dit niet. Het wordt als uiterst irritant beschouwd. Vooral als mensen gaan reageren via de mailknop beantwoord allen. Al deze zaken hebben er voor gezorgd dat de bekendmakingen onbekendmakingen zijn geworden. Er zijn al diverse manieren bedacht en geprobeerd om dit probleem op te lossen, maar tot nu toe zonder het gewenste resultaat. Het project Narrowcasting wordt beschouwd als het ei van Columbus. Dit stuk begint met een beschrijving van het project zelf (wat), gevolgd een beschrijving langs welke weg we er moeten komen (hoe). In de beheersplannen wordt antwoord gegeven op de vragen wanneer, waarmee en met welke controles. Het project zal opgezet en geleid worden volgens de Prince2 methodiek. Het hele document is verder gebaseerd op het boek Projecten leiden (zie literatuurlijst). Het bleek ondoenlijk om bepaalde zinnen of zinsdelen toe te wijzen als letterlijke citaten. Het genoemde boek is echter wel als leidraad gebruikt om dit projectplan op te stellen. Alle hoofstukken en alinea s zijn terug te vinden in de opdrachtstelling van de module door het NCOI, en daardoor dus ook te herleiden op specifieke delen van het hiervoor genoemde boek. Het als derde genoemde boek over Prince2 heb ik vroeger les uit gehad, en ben daar uiteraard door beïnvloed. Om deze reden is het boek toegevoegd als literatuur. In het plan zelf staat soms vrij beknopt de informatie die ook in de bijlagen te vinden is. Soms omdat een verwijzing als zie bijlage toch wel erg kort door de bocht is, soms ook om een extra toelichting te kunnen geven op bepaalde zaken. Veel informatie had ook zonder bijlage in het document opgenomen kunnen worden, maar hierdoor was er mogelijk verwarring ontstaan betreffende de totale hoeveelheid aan pagina s zuivere tekst in relatie tot het hele document. Het werkelijk aantal pagina s was dan meer dan het toegestane aantal geworden, hoewel zoals gezegd het aantal pagina s tekst wel binnen de marges zou vallen. Om nu alle verwarring hierover te voorkomen, maar om eerlijk te zijn ook voor de leesbaarheid, is bepaalde informatie opgenomen in bijlagen. 2

3 Inhoud Inleiding... 2 Projectbeschrijving project NarrowCasting op het Marinebedrijf... 4 Aanleiding... 4 Doelen... 4 Resultaat... 4 Scope... 4 Projectopbouw (organisatie)... 5 Fasering en activiteiten... 5 Fasering... 5 Activiteiten... 5 Beheersplannen... 6 Tijdplan... 6 Middelenplan... 6 Kwaliteitsplan... 7 Risico s en Issues... 8 Bijlage 1: Fasering en Workbreakdown structure Bijlage 2 Stakeholders en communicatie Bijlage 3 Tijdplanning Bijlage 4: Organogram Bijlage 5 Literatuurlijst Exameninformatie moduleopdracht

4 Projectbeschrijving project NarrowCasting op het Marinebedrijf Aanleiding De directie heeft gemerkt dat de traditionele bekendmakingen niet of slecht gelezen worden. Eén van de oorzaken is dat men zo gewend is geraakt aan digitale en elektronische informatie, dat gedrukte media over het hoofd worden gezien. Hierdoor zijn gevaarlijke situaties ontstaan, omdat veiligheidsbekendmakingen niet bekend waren bij een deel van het personeel. Verder worden bekendmakingen vaak niet gelezen, omdat het regelmatig voorkomt dat deze bekendmakingen exclusief op andere afdelingen betrekking hebben. Te vaak worden bekendmakingen over het hele bedrijf verspreid, terwijl ze slechts een beperkte geldigheid hebben. Doelen Primair: Belangrijke informatie moet weer breed bekend worden bij het personeel Secundair 1: Informatie moet per afdeling of cluster van afdelingen gegeven kunnen worden. Secundair 2: Extra informatie moet beschikbaar komen ( opleuken ), waardoor het primaire doel versterkt wordt. Resultaat Een geïmplementeerd en effectief werkend narrowcasting systeem. Effectief wil zeggen dat binnen 1 week na implementatie >95% van de lokale werknemers de belangrijkste (=uitgezonden) bekendmakingen gelezen moet hebben. Bekendmakingen die niet door iedere afdeling gelezen hoeven te worden, moeten met 80% zijn verminderd binnen 3 weken na oplevering van het systeem. Scope In scope: Conform een nog op te stellen inrichtingsplan worden er per gebouw en soms per verdieping 1 of meerdere tv-schermen geplaatst, inclusief het aanleggen van de benodigde bekabeling. Op enkele plaatsten wordt gebruik gemaakt van een lichtkrant. Het reeds bestaande systeem van de lichtkrant op de muren van Dok6 dient geïntegreerd te worden in het geheel. Het systeem moet werkend opgeleverd worden, inclusief software. Het personeel dat aangewezen is om de informatie te verstrekken moet bekwaam en opgeleid zijn. Het project is verantwoordelijk voor de overdracht van het hele systeem naar de gebruiker en de onderhouder. Het inrichten van een metingensysteem dat de effectiviteit (95% van de werknemers leest de belangrijke mededelingen) en efficiency (het aantal onjuiste algemene bekendmakingen met 80% verminderen) meet. Inrichting van functioneel beheer Aanpassing in de processen en werkbeschrijvingen Goedgekeurd plan van aanpak Programma van eisen (softwarepakket) Buiten scope: Het technische beheer wordt uitgevoerd door de vaste ICT afdeling van Defensie. De ICT afdeling dient te voorzien in beheer en onderhoud, en dit deel valt dus buiten de scope van het project. Nazorg zal niet door het project worden geleverd. Dit wordt door de ICT afdeling verzorgd. Het secundaire doel valt ook buiten de scope van het project. Dit wordt al lerende door de afdeling communicatie bedacht en ingevoerd.. 4

5 Projectopbouw (organisatie) Voor het organogram zie bijlage 4. De samenstelling van het project is gebaseerd op de stakeholder analyse in bijlage 2, en de work breakdown structure in bijlage 1. Het project bestaat uit 1 projectleider, 5 projectleden en 1 administratieve ondersteuning (projectbureau). De 5 leden zullen optreden als contactpersoon of als teamleider. Dit al naargelang de situatie verlangt. De mogelijke teams zullen uit de lijnorganisatie betrokken worden op ad-hoc basis. De benodigde inzet van nietprojectleden is slechts enkele uren per persoon voor de hele projectduur. Deze uren kunnen op het project worden verschreven. De leden zullen ook toezicht houden op de uit te voeren werkzaamheden door derden. De algehele leiding ligt bij de projectleider. Deze legt verantwoording af aan de opdrachtgever (directie). De projectleider heeft bevoegdheid om binnen de marges van tijd en geld het project te leiden en dit tot een goed einde te brengen. De projectleider zal 1 maal per week bij het directieoverleg aanwezig zijn om verslag te doen, en waar nodig verantwoording af te leggen. De projectleden zullen daar waar nodig gedelegeerde verantwoording en bevoegdheid ontvangen van de projectleider. Dit is afhankelijk van de inzet van de leden en de uit te voeren taak. De algemene taken binnen het project zullen in de Definitiefase worden vastgelegd in een RACI tabel. Fasering en activiteiten Fasering - Definitiefase: hier worden de definitieve kaders vastgesteld waarbinnen het eindresultaat moet gaan werken. Tussenresultaat is een PID, een PVE (voor het softwarepakket) en op hoofdlijnen een voorlopige set van richtlijnen en voorschriften. Tevens moet hier een eerste opzet bekend zijn hoe het eindresultaat er uit komt te zien. De volgende fase zal pas starten na een fiat van de directie. - Ontwerpfase: Het systeem wordt ontworpen, evenals de voorschriften en werkinstructies. Tussenresultaten zijn een pakket werktekeningen, een beoogd softwarepakket en de werkinstructies. Tot slot moet een definitief kostenoverzicht beschikbaar zijn. Dit is het voornaamste stuk waarop de directie zijn beslissing zal baseren. De volgende fase wordt pas gestart nadat de directie een fiat heeft gegeven. - Realisatiefase: deze vangt aan met het verwerven van de benodigde materialen, software en opleidingen. Tussenresultaten zijn: het definitieve tekeningenpakket, een werkend narrowcasting systeem en opgeleide medewerkers. - Nazorgfase: deze loopt vanaf implementatie tot overdracht. Deze fase duurt erg kort, en bestaat voornamelijk uit het overdragen van het systeem aan de directie en de ICT afdeling. Elke fase wordt afgesloten met een review over deze fase. De lessons learned worden vastgelegd in het projectdossier. Deze worden samen met de op te leveren producten aan de opdrachtgever voorgelegd. Deze tekent het audittrail document voor accoord indien de volgende fase gestart kan worden. Activiteiten Deze zijn terug te vinden in bijlage 1, na het diagram. Kort samengevat zijn de volgende activiteiten per fase onderkend: Als eerste moet worden vastgesteld wat de kaders zijn waarbinnen het projectresultaat zal komen te verkeren. Daarna kan vastgelegd worden op welke wijze dit kan plaats vinden dat wil zeggen, hoe wordt de narrow casting vorm gegeven. Met het resultaat van deze fase is het mogelijk om een PVE op te stellen ten aanzien van de software. Dit laatste in nauwe samenwerking met de betrokken stakeholders. Zodra het PVE bekend is, wordt het voorgelegd aan de directie. Indien deze positief besluit, wordt aan de hand van dit PVE een 5

6 softwarepakket gekozen. Op basis van dit pakket, en de opzet van de informatievoorziening, kan bepaald worden wat er nu aan hardware benodigd is. Zodra bekend is waar de gewenste schermen komen te hangen, is het mogelijk om de overige hardware zoals bekabeling en dergelijke te bepalen, evenals alle ondersteunende apparatuur. Met dit gegeven kan het definitieve benodigde budget worden bepaald, rekening houdend met opleidingen en dergelijke. Deze begroting wordt als tweede beslismoment aan de directie voorgelegd, waarna een definitieve keuze wordt gemaakt om door te gaan of te stoppen. Als het project verder kan, is dit het moment om de verwervingsactiviteiten te starten. Dit betreft dan de hardware, software, opleidingen en ondersteunende zaken. Deze laatste zijn dan de eventuele inhuur voor het plaatsten van de hardware. De software wordt gekocht en geïnstalleerd door de ICT afdeling. Na het verwerven van de hardware kan tot uitvoering van de plaatsing worden overgegaan. Parallel aan de plaatsing kunnen de opleidingen starten met daaraan gekoppeld de stijl en vormgeving bepaald worden van de informatievoorziening. Na het plaatsten moet er revisie op de tekeningen opgenomen worden, om de werkelijkheid en de tekeningen in overeenstemming te brengen. Bij het afronden van het project zullen er een tweetal overdrachten plaats vinden. De eerste overdacht is het overdragen van het technisch beheer aan de ICT afdeling. De tweede naar de directie en de lijnorganisatie. Hiermee wordt het gebruik overgedragen van het project naar de gebruikers. Voor beide zijn standaard protocollen aanwezig. Bij het overdragen van het projectresultaat aan de directie, zal het project worden opgeheven. Beheersplannen Tijdplan Het gedetailleerde tijdplan staat in bijlage 3. Hier zijn alleen de hoofdlijnen genoemd. De Definitiefase zal 3 weken in beslag nemen, en start op 10 januari 2013 De Ontwerpfase zal 10 weken in beslag nemen, en start 1 dag na het besluit van de directie, in week 6. Kritiek pad in deze fase is die waarop het tekeningenpakket ligt. Deze kent een doorlooptijd van 3 weken, maar kan pas laat in het traject gestart worden. Aandachtspunt is het benodigde advies van de ICT afdeling. Dit proces kan niet direct beïnvloed worden. Hier dient extra aandacht aan het component Goodwill besteed worden (zie het hoofdstuk Risico s). De Realisatiefase zal 12 weken in beslag nemen, met een uitloop van 2 weken bij slecht weer. Deze start 1 dag na het tweede besluit van de directie, medio april Hier geldt geen duidelijk kritiek pad. Alle onderdelen kunnen zo nodig onafhankelijk van elkaar tot een afronding komen. De Nazorgfase duurt 1 dag, en zal plaatsvinden medio juli Dit is de dag dat het systeem wordt overgedragen, en de dag wordt afgesloten met een feestelijke receptie. Middelenplan Het project zal ongeveer 25 weken bestaan. Per werkweek van de projectleden zal ongeveer 30% van hun tijd aan het project besteed worden. Dit is dan ook het percentage dat een ieder voor het project is vrijgemaakt van zijn normale werkzaamheden. Tijdens de definitiefase kan deze tabel individueel bijgesteld worden binnen de fasering. Het totaal zal hierdoor echter niet veranderen. Met deze bijstelling is het mogelijk het project dynamisch en flexibel in te zetten. De uren onder Overig zijn uren die gebruikt worden aan de hand van de stakeholder analyse. Dit zijn de uren waarbij de stakeholders betrokken worden bij het project conform de tabel van bijlage 2, en bij de besluitvorming van met name het PVE. Werkzaamheden die voortvloeien uit hun normale functie, en dus niet op bijzondere wijze beïnvloed worden door het project zullen zoveel mogelijk als reguliere werkzaamheden uitgevoerd worden. 6

7 Urenraming Functie Definitiefase (12%) Ontwerpfase (40%) Realisatiefase (47%) Nazorgfase (1%) Projectleider Projectlid Projectlid Projectlid Projectlid Projectlid Ondersteuning Inkoop Mechanische wpl Engineering Overig Euro raming Totaal (100%) Definitiefase Ontwerpfase Realisatiefase Nazorgfase Totaal ` Voorlopige verantwoording: Ontwerpfase: 1000,- (t.b.v. testen en proberen) Realisatiefase: (voorlopige schatting, definitief vast te stellen tijdens de Ontwerpfase) Nazorgfase 500,- (receptie kosten) Kwaliteitsplan De eisen van het systeem zijn reeds vastgelegd in allerlei voorschriften. Degene die nu reeds bekend zijn, zijn: - NEN1010, voorschrift elektrische installaties - Veiligheidsvoorschrift netwerken defensie - Arbobesluit werkplekken - Voorschrift softwaretesten defensie - Handboek kwaliteitszorg - Handboek Verwerving Overheid - Gedurende de definitiefase kunnen verdere voorschriften gevonden worden, en deze zullen toegevoegd worden aan de lijst. Alle goederen en diensten die door het project worden aangeschaft of ingezet moeten aan deze voorschriften voldoen. Afwijkingen die onontkoombaar zijn, zullen aan de directie worden voorgelegd. Deze zal de benodigde ontheffingen aanvragen, of extra fondsen beschikbaar stellen om alsnog aan de voorschriften te kunnen voldoen. Het meten van de kwaliteit van het project wordt uitgevoerd door enkele afdelingen van het Marinebedrijf. De Huishoudelijke en technische dienst zorgt voor de controle op bv. de NEN De afdeling KAM (Kwaliteit, Arbo en Milieu) zorgt voor alle arbo gerelateerde controles. De ICT afdeling zorgt voor de eigen softwaretesten, en heeft hiervoor zijn eigen kwaliteitsborgingen. Alle interne controles, en de manier waarop ze uitgevoerd moeten worden zijn reeds beschreven in het Handboek Kwaliteitszorg. De opdrachten voor deze controles zullen door de directie worden uitgevaardigd, of vloeien reeds voort uit de algemene (jaar)opdrachten die afdelingen al hebben. 7

8 Het project zal verantwoordelijk worden gehouden voor het doen laten controleren, het ontvangen van de vrijwaringen en het archiveren van deze documenten. Ze zullen onderdeel vormen van het protocol van overdracht aan het eind van het project. Het project wordt geleid en beheerst met behulp van de Prince2 methodiek, zoals voorgeschreven door de directie. Het project moet hier doorlopend aan voldoen, en zal desgevraagd hierover verantwoording afleggen. Onderdeel van hiervan vormt het aanleggen en onderhouden van benodigde dossiers, waaronder fase afsluitende Lessons Learned. In elke fase zal vooraf een zogenaamd focusrapport opgesteld worden, waarin elk projectlid aangeeft wat in die fase zijn doelstellingen en werkzaamheden zijn. Na elke fase wordt een appreciatie geschreven door de projectleider, waarin opgesomd wordt wat goed en wat niet goed is gegaan. Dit laatste is behalve een verantwoording richting directie en stakeholders, ook de input voor het lessons learned dossier. Risico s en Issues Hieronder staat de initiële risicotabel. Deze kan (en zal) lopende het project uitgebreid worden met nieuwe onderkende risico s en ontstane issues. Deze tabel zelf zal niet worden bijgewerkt, maar de risico s en issues worden bijgehouden in het hiervoor aangewezen programma PrincipleToolbox. Onderstaande tabel zal als eerste invoer ingebracht worden. De projectondersteuner is verantwoordelijk voor het vullen en bijhouden van de PrincipleToolbox, alsmede het bewaken van de eventuele oplossingsdatums van opgelopen issues. Risico Oorzaak Gevolg Kans Impact Maatregel Risicohouder Onderbezetting Hoog Projectleider project Verschil in vraagstelling van directie en vraagbeleving van project. Niet beschikbaar zijn van benodigde budgetten ICT afdeling is niet beschikbaar indien deze nodig is Afkeuring van geplaatste apparatuur Actief of passief tegenwerken van stakeholders Slechte koppeling met bestaande Het niet toekennen van benodigde personen Slechte communicatie, onduidelijke vraagstelling. Opgelegde bezuinigingen. Slechte of geen afstemming tussen ICT en project Niet voldoen aan voorschriften. Zich bedreigd voelen of het gevoel hebben van de stakeholder om niet gehoord te worden. Onbekendheid met bestaande lichtkrant Niet kunnen voldoen aan de gestelde taken. Uiteindelijke doelstelling wordt niet gehaald. Vertraging, uitstel of afstel van project. Vertraging in oplevering van project producten Overdoen van werk en opnieuw kopen materiaal Geen medewerking krijgen van belangrijke functionarissen, tegenwerking door allerlei formele bezwaren. Eindproduct werkt niet optimaal of Gezien opdrachtstellen van directie zelf niet groot. Middel Middel Zeer hoog Zeer hoog Duidelijk maken binnen directieoverleg Duidelijk projectplan, wekelijks overleg met opdrachtgever. Beperkte invloed. Moet op directie/hoofdirectie niveau gemanaged worden. Middel Middel Overleg tussen ICT en project, afspraken vastleggen en monitoren Klein Middel Controleren van uit te voeren werkzaamheden tegen de geldende voorschriften Groot Hoog Voorlichting aan stakeholders, betrekken stakeholders bij belangrijke beslissingen. Zeer groot Zeer hoog Opvragen specificaties en documentatie van Projectleider Directieteam Projectleider Aangewezen projectlid (naam pm) Projectleider Aan te wijzen projectlid (pm) 8

9 systemen systemen mogelijk zelfs helemaal niet op bepaalde plaatsen Slecht functioneel beheer Niet gekwalificeerd personeel Niet optimaal werkende Narrowcasting bestaande lichtkranten. Middel Hoog Aandacht geven aan werving en selectie door HR afdeling. Aan te wijzen projectlid (pm) 9

10 Bijlage 1: Fasering en Workbreakdown structure Voorbereiden en starten project Richtlijnen en voorschriften (hoofdlijnen) Plaatsbepaling van de schermen e.d. Opzet van de informatie voorziening PVE vaststellen Uitvoering door project, op uren verantwoording Beslismoment 1 Uitgaven benodigd Bepalen benodigde en geschikte hardware Richtlijnen en voorschriften (detail) Uitvoering door en op budget ICT afdeling Werk tekeningen Kabelloop bepalen Instemmend advies ICT afdeling benodigd Vaststellen van benodigde ondersteunende apparatuur Passend pakket kiezen Werkvoorschriften Beslismoment 2 Verwerven hardware Verwerven software Verwerven opleidingen Opleidingen voor het onderhoud Opleiden bediening Verwerven ondersteunende zaken Plaatsen apparatuur en bekabeling Gebruikte stijlen Tekening pakket (definitief) Revisie opnemen Installeren software Nieuwsbron bepaling Overdracht protocol Overdracht hardware aan ICT Overdracht software Aan ICT Overdracht aan directie Overdracht protocol Opheffen project organisatie 10

11 Het project wordt opgedeeld in de volgende deelgebieden: - Hardware Bepalen van benodigde en geschikte hardware Plaatsbepaling van de schermen Waar moeten de schermen geplaatst worden: binnen, buiten, gang of werkplaats etc. Kabelloop bepalen Deze mag niet interfereren met bestaande apparatuur en systemen. Hiervoor zijn voorschriften bekend binnen het bedrijf. Eindproduct is een tekeningenpakket waarmee de hardware kan worden geplaatst. Vaststellen van benodigde ondersteunende apparatuur Wat is nodig ter ondersteuning, zoals versterkers, wandcontactdozen, beugels enzovoort. Plaatsen van de apparatuur en bekabeling Revisie opnemen Het bijwerken van de gemaakte tekeningen met zoals het in werkelijkheid geworden is. - Softwarepakket bepalen PVE vaststellen Dit houdt in het inventariseren van de wensen van de directie, personeel en bedienend personeel. Passend pakket kiezen Hierbij rekening houdend met het PVE, de veiligheidsvoorschriften van Defensie, het vastgestelde budget en de benodigde dan wel beschikbare hardware. - Inhoud beschrijven van de informatievoorziening Richtlijnen en voorschriften Wat mag er wel en wat niet uitgezonden worden. Wie tekent als verzendbevoegde? Opzet van de informatievoorziening Welke informatie komt op welk scherm terecht? En welke informatie wordt over het hele bedrijf uitgezonden. Wat komt er nog meer op de schermen te staan? Gebruikte stijlen Dit gaat over de lettertypes en lettergrootte, maar ook het taalgebruik. Nieuwsbron bepaling Waar komt de informatie vandaan: directie, afdelingshoofden, personeel (ingezonden mededelingen), specifieke afdelingen zoals de Arbodienst, KNMI, VVV enz. - Opleidingen Bediening Dit betreft het bedienen van het systeem als informatieverstrekking. Het gaat dus voornamelijk over het werken met het software pakket. Onderhoud Het technisch onderhoud aan het hele systeem, dus zowel hardware als software. - Verwerving en uitbesteding Hardware Starten van de verwervingsopdrachten voor het leveren van de benodigde hardware als beeldschermen, bekabeling en computers. Software Het starten van de verwervingsopdrachten voor het leveren van de benodigde software. Dit kan zo mogelijk ook de besturingssoftware zijn voor de computers. Ondersteunende zaken 11

12 Dit zullen inhuur, in- en uitbestedingen zijn voor het aanleggen van het systeem. Dat kan betrekking hebben op kabeltrekken, maar ook het maken van sparingen in betonnen muren, het aanleggen van wandcontactdozen enzovoort. Opleidingen Alleen voor de bediening van het systeem. Voor wat betreft het onderhoud wordt dit geregeld door de ICT afdeling. 12

13 Bijlage 2 Stakeholders en communicatie Belang Invloed Beïnvloeding Overlegvorm Periode Informeren Periode Klankbord Directie/opdrachtgever B Directieoverleg wekelijks - Nee Bureau communicatie ++ + A Projectlid continue - Ja Inkoop - ++ BA / B Bespreking Dagelijks # - - Nee Afdelingshoofden + - I - - Nieuwsbrief 2 wekelijks Ja Medewerkers Nieuwsbrief mnd Ja HHTD + + BA Ad hoc Zie planning Mail Nee KAM - + BA Ad hoc Zie planning Mail Nee ICT ++ + BA Bi-lateraal 2 wekelijks Nieuwsbrief 2 wekelijks Nee Klanten Nee Beïnvloeding: Beslisser, Advies, Bindend Advies, Instemming # Is vooral van belang tijdens de ontwerpfase. Dit om tijdens het hele proces te kunnen voldoen aan het Handboek Verwerving Overheid. Na deze fase is de inzet van Inkoop niet meer benodigd, uitgezonderd de orderbegeleiding. De stakeholders zijn hierboven vermeldt. De afdelingshoofden hebben belang, omdat er op hun afdeling apparatuur wordt geplaatst. De medewerkers hebben een belang omdat zij de afnemer zijn van de informatie. De afdelingen HHTD (techniek) en KAM (arbo) hebben een functioneel belang i.v.m. het bewaken van de normen (zie kwaliteitsplan). ICT heeft te maken met het toekomstig beheer, en hun functioneel belang als adviseur. Een selectie van de stakeholders wordt samengebracht in een klankbordgroep, deze zal 2 of 3 keer samen komen, afhankelijk van hoe deze sessies verlopen. Er zullen enkele nieuwsbrieven verstuurd worden, een 2-wekelijkse, met daarin voornamelijk voortgang en planning (welke afdeling wordt in welke periode geraakt met werkzaamheden). Een maand uitgave zal verzonden worden met daarin meer algemene informatie. 13

14 Bijlage 3 Tijdplanning De tijdplanning is gebaseerd op de analogiemethode (zoals besproken in de modulelessen). Id Taaknaam Begindatum Einddatum Duur jan 2013 feb 2013 mrt 2013 apr 2013 mei 2013 jun 2013 jul Definitiefase d 2 Ontwerpfase d 3 Bepalen geschikte hardware d 4 Kabelloop bepalen d 5 Werktekeningen d 6 Richtlijnen en voorschriften d 7 Realisatiefase d 8 Verwerven hardware d 9 Opleidingen voor onderhoud d 10 Verwerven ondersteunende zaken d 11 Plaatsen apparatuur en bekabeling d 12 Verwerven software d 13 Installeren software /testen d 14 Verwerven opleidingen d 15 Nazorgfase d De planning wordt digitaal bijgehouden, deze hierboven is dus een momentopname. De meest recente versie is te vinden op (dummylocatie) Vooral in de realisatiefase zal een detailplanning gemaakt worden, die rekening houdt met de werkzaamheden van de afdelingen zelf, dus daar waar de schermen en kabels geplaatst moeten worden. 14

15 Bijlage 4: Organogram Directeur Logistiek Ondersteuning Projectleider Lid 1 Lid 2 Lid 3 Lid 4 Lid 5 AD-hoc lid Externen Adviseurs De Ad-hoc leden, externen en adviseurs zullen naar behoefte aan een projectlid worden toegevoegd. 15

16 Bijlage 5 Literatuurlijst Groote, Hugenholtz-Sasse, Klaassen e.a., (2011), Projecten leiden, Spectrum, 25 e druk Moussault, Baardman, Brave, (2011), Wegwijzer voor methoden bij projectmanagement, Berenschot, 2 e druk Akker, A, (2002), Prince2 compact, Methode voor projectmanagement, Lagant 16

17 Exameninformatie moduleopdracht (gekopieerd vanaf de website NCOI, E-connect, d.d :35) Projectmanagement Exameninformatie: student Deze module wordt afgesloten met een moduleopdracht in de vorm van een Projectplan. Hierin past u de behandelde theorie toe op een praktijksituatie. U maakt uw moduleopdracht op basis van een van de fictieve bedrijven die NCOI beschreven heeft. Deze bedrijven vindt u onder Mijn Downloads. In de beschrijvingen vindt u alle informatie die u nodig heeft om de opdracht uit te voeren. Mocht u uw opdracht graag uit willen voeren binnen uw eigen organisatie, dan is dat mogelijk. Voorwaarde hiervoor is wel dat u alle relevante informatie over uw organisatie verstrekt in de bijlage van de opdracht om beoordeling van de opdracht mogelijk te maken. Opdracht: U maakt een Projectplan voor een eenvoudig project naar keuze. U schrijft het projectplan vanuit de rol van projectleider. Hiermee koppelt u de theorie aan een praktische leerervaring. Voor uw opdracht maakt u keuze uit één van de drie fictieve bedrijven. Kies een organisatie die het qua karakter het meeste aansluit bij de organisatie waar uw werkt, waar u zou willen werken of waar u anderszins bekend mee bent. Vervolgens bent u vrij om een onderwerp voor uw projectplan te kiezen, houdt het onderwerp eenvoudig. Het onderwerp kan zowel organisatorisch als inhoudelijk van aard zijn. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor het invoeren van HRM binnen de organisatie of het verbeteren van de klantgerichtheid van de organisatie of u kunt kiezen voor het invoeren van een nieuwe geautomatiseerd boekhoudkundig programma binnen de organisatie of u kunt een projectplan schrijven voor het bouwen van een nieuw bedrijfspand, het omleggen van een ringweg, het invoeren van een patiëntvolgsysteem of het terugdringen van de werkloosheid binnen een gemeente. In deze module worden de volgende onderdelen van het project besproken die onderdeel dienen uit te maken van uw projectplan: 1. Projectbeschrijving: Aanleiding. Doelen. Beoogd resultaat (SMART geformuleerd). Scope. 2. Projectweg: Fasering en activiteiten. 3. Beheersplannen: Tijdplan. Middelenplan. Kwaliteitsplan. 4. Risico s. De opdracht moet u individueel en zelfstandig maken. Er mag geen sprake zijn van een gezamenlijke opdracht. Richtlijnen moduleopdracht Voor de moduleopdracht is een omvang vereist van minimaal 4 en maximaal 5 pagina s, bij lettergrootte 10/11 en regelafstand 1. Het genoemde aantal pagina s is exclusief voorpagina, samenvatting, inhoudsopgave en bijlagen. Afbakening opdracht Gezien de beperkte omvang van de moduleopdracht moet u goed bedenken welke omvang voor uw uitwerking realistisch is. Houd u aan de opdrachtbeschrijving en voeg zelf geen onderdelen toe. Logische opbouw (structuur) Een moduleopdracht leest makkelijker als in de inleiding staat vermeld hoe deze verder wordt uitgewerkt (leeswijzer). 17

18 Kies een duidelijke structuur per hoofdstuk. Laat alle onderdelen van de opdracht aan bod komen. Leg een duidelijk verband tussen de theorie en de praktijk. Neem een literatuurlijst als bijlage op (overzicht van alle schriftelijke bronnen die u heeft geraadpleegd, alfabetisch gerangschikt op achternaam van de auteur). Voeg eventueel andere relevante bijlage(n) toe. Voorzie uw moduleopdracht van een voorpagina waarop u linksonder de volgende informatie zet: Voorletters en naam; Studentnummer; Datum; NCOI Opleidingsgroep; Naam van de opleiding die u volgt; Naam module. Rechts onderaan zet u vervolgens: De naam van de docent. Literatuur In uw moduleopdracht koppelt u de theorie van de module aan de praktijk. Het is hierbij belangrijk dat u de theorie weet toe te passen en op een verantwoorde manier gebruikmaakt van literatuurverwijzingen. Bij de beoordeling wordt gelet op de diepgang en het niveau van de theoretische onderbouwing. Verwijs dus naar de bij de module horende literatuur die u gebruikt heeft. De gebruikte literatuur mag beperkt blijven tot de literatuur die is aangereikt in de module. Inleveren moduleopdracht We raden u aan zo snel mogelijk te beginnen met uw opdracht. De uiteindelijke beoordeling van de opdracht wordt uitgevoerd door een corrector, niet door uw docent. Alle informatie over het inleveren van uw moduleopdracht vindt u op e-connect onder Mijn examens en Help. Beoordeling moduleopdracht De corrector beoordeelt de moduleopdracht aan de hand van een officieel beoordelingsformulier met vastgestelde criteria (zie downloads hieronder). Informatie over de uitslag van de beoordeling van uw moduleopdracht vindt u op e- Connect onder Mijn examens. 18

19 BEOORDELINGSCRITERIA MODULEOPDRACHT LET OP: De volgende criteria dienen minimaal voldoende te zijn: - uitwerking van de opdracht - theorie/literatuur/inhoud - praktijkgerichtheid/toepassing theorie Indien op een van bovenstaande punten onvoldoende gescoord wordt, is de opdracht niet behaald. Wanneer een student lager dan een 10 als beoordeling heeft geef je per bullet in het tekstvlak op het beoordelingsformulier aan wat er beter moet, zodat de student ervan kan leren. Uitwerking van de opdracht Is de opdracht uitgevoerd zoals beschreven in de exameninformatie? Bevat de uitgewerkte opdracht alle verplichte onderdelen? Theorie/literatuur/inhoud Weet de student vanuit de aangeboden theorie in de module relevante zaken (theorieën/modellen/enzovoort) te selecteren om toe te passen? Onderbouwt de student zijn uitwerkingen vanuit de behandelde theorie? Weet de student de theorie op correcte wijze toe te passen? In geval van een ontwerpopdracht: weet de student zijn ontwerpkeuzes correct te onderbouwen? Verwijst de student op de juiste manier naar de gebruikte literatuur? Praktijkgerichtheid/toepassing Houdt de student in de uitwerking rekening met de aansluiting op de praktijksituatie/case? Is de uitwerking van de opdracht realistisch/uitvoerbaar of in geval van een ontwerp realiseerbaar van aard? In geval van ontwerpopdracht: zijn de ontwerpkeuzes van de student logisch? In geval van ontwerpopdracht: heeft de student oog voor randvoorwaarden/problemen die het ontwerp met zich meebrengt? Niveau Beheerst de student de leerdoelen van de module op het aangegeven niveau? Algehele verzorging en leesbaarheid Bevat de uitgewerkte opdracht een correcte inhoudsopgave? Is de uitgewerkte opdracht logisch opgebouwd/gestructureerd? Is de uitgewerkte opdracht leesbaar? (alinea s/tussenkopjes/samenhang) Is de uitwerking geschreven in correct Nederlands? 19

Natuurlijk buitenspelen bij de SPSH

Natuurlijk buitenspelen bij de SPSH Natuurlijk buitenspelen bij de SPSH Naam: XXX Studentnummer: XXX Datum: 10 december 2013 NCOI opleidingsgroep Opleiding: HBO management Module: projectmanagement Docent: Mw. B. van Beugen - Muns Inhoudsopgave

Nadere informatie

Voorbeeld projectplan

Voorbeeld projectplan Voorbeeld projectplan Projectplan voor project < naam > Naam project Datum Naam projectleider Naam opdrachtgever Startdatum Einddatum Doorlooptijd in weken/ maanden Datum Versie Status Auteur(s) Maak een

Nadere informatie

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Zubin Mathoera & Tomas Berends. Zubin Mathoera Tomas Berends Maarten van Mensvoort Tim van Berkel

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Zubin Mathoera & Tomas Berends. Zubin Mathoera Tomas Berends Maarten van Mensvoort Tim van Berkel Instituut Broers Plan van Aanpak Zubin Mathoera & Tomas Berends Zubin Mathoera Tomas Berends Maarten van Mensvoort Tim van Berkel 00-00-0000 VOORWOORD Dit plan van aanpak hebben wij volgens het boek van

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Titel Projectplan Versie: 0.0

Titel Projectplan Versie: 0.0 Titel Projectplan Versie: 0.0 Bestandsnaam: Naam opdrachtgever Contactgegevens Naam projectleider Contactgegevens Projectcode [voeg relevante afbeelding in] Datum opgesteld: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:

Nadere informatie

Projectmanagement. Naam: Marc van der B. Studentnummer: 4324053 Datum: 22-03-2012 NCOI opleidingsgroep Opleiding: HBO bachelor bedrijfskunde

Projectmanagement. Naam: Marc van der B. Studentnummer: 4324053 Datum: 22-03-2012 NCOI opleidingsgroep Opleiding: HBO bachelor bedrijfskunde Projectmanagement Naam: Marc van der B. Studentnummer: 4324053 Datum: 22-03-2012 NCOI opleidingsgroep Opleiding: HBO bachelor bedrijfskunde Module: projectmanagement Docente: Mw. E. van Sleeswijk 1 Voorwoord

Nadere informatie

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Windows Server

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Windows Server Instituut Broers Plan van Aanpak Windows Server [Zubin Mathoera, Vincent Darwinkel, Tomas Berends] 12-1-2017 VOORWOORD Dit plan van aanpak hebben wij volgens het boek van Roel Grit, Project Management,

Nadere informatie

Definitiefase fase 2

Definitiefase fase 2 Definitiefase fase 2 Nu dat jullie als projectteam de startnotitie af hebben, kunnen jullie beginnen met de volgende fase: jullie gaan de startnotitie uitbreiden tot een projectplan en jullie gaan de rollen

Nadere informatie

Meer met Mediavoorzieningen een onderzoek naar rol en positionering

Meer met Mediavoorzieningen een onderzoek naar rol en positionering Definitief projectplan Meer met Mediavoorzieningen een onderzoek naar rol en positionering Dienst Mediavoorzieningen Datum: 16 maart 2010 p. 1 Inhoudsopgave 1. Probleemschets 2. Opdracht van het project

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

WERKSTUK Taalexpert PRIMO 2015-2016

WERKSTUK Taalexpert PRIMO 2015-2016 HANDLEIDING VOOR HET SCHRIJVEN VAN EEN WERKSTUK Taalexpert PRIMO 2015-2016 VIA VINCI ACADEMY 2015-1 - In het portfolio worden per module* werkstukken opgeslagen, welke door de docent positief zijn beoordeeld.

Nadere informatie

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Auteur : drs. Natasja de Bruin Datum : Donderdag 16 februari 2006 Versie : 2.0 (definitief) LEGAL FINANCE PROCESS Inhoudsopgave 1. Inleiding...3

Nadere informatie

Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen

Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen INHOUDSOPGAVE 1. PROJECTIDENTIFICATIE... 3 1.1 PROJECTOPDRACHT... 3 1.2 ONDERTEKENING... 3 2. PROJECTOMSCHRIJVING... 4 2.1 ACHTERGROND / PROBLEEMSTELLING... 4 2.2

Nadere informatie

1Modelexamen 1. Modelexamen 1

1Modelexamen 1. Modelexamen 1 1Modelexamen 1 Het examen PRINCE2 Foundation wordt in Nederland afgenomen door Stichting EXIN. Om u voor te bereiden op het examen is er een representatief modelexamen bijgevoegd. Het examen bestaat uit

Nadere informatie

Problematiek in projecten

Problematiek in projecten Problematiek in projecten Het project bouwt andere producten dan afgesproken Het project valt duurder uit dan begroot Het project loopt langer dan gepland Het product sluit niet aan bij de werksituatie

Nadere informatie

Project 2 Maze Driver. Plan van Aanpak TI1A

Project 2 Maze Driver. Plan van Aanpak TI1A Plan van Aanpak TI1A 1 Inhoudsopgave Achtergronden... 3 Projectopdracht... 4 Projectactiviteit... 5 Projectgrenzen... 6 Tussenresultaten... 7 Kwaliteit... 8 Projectorganisatie... 9 Planning... 10 Kosten

Nadere informatie

DEEL I. 5.8 ProjectMatig Werken. 5.8.1 Definitie project. 5.8.2 Kern van de methode. 5.8.3 Historie. 5.8.4 Scope

DEEL I. 5.8 ProjectMatig Werken. 5.8.1 Definitie project. 5.8.2 Kern van de methode. 5.8.3 Historie. 5.8.4 Scope 102 Wegwijzer voor methoden bij projectmanagement - 2de druk 5.8 ProjectMatig Werken Deel I van de beschrijving van ProjectMatig Werken is gereviseerd en geautoriseerd door Gert Wijnen, een van de auteurs

Nadere informatie

Projectplan. Zonnepomp. Autorisatie. Verstrekkingslijst. Revisiegegevens. K. de Ram Zonnepomp B. Projectcontract zonnepomp. K. de Ram. B.

Projectplan. Zonnepomp. Autorisatie. Verstrekkingslijst. Revisiegegevens. K. de Ram Zonnepomp B. Projectcontract zonnepomp. K. de Ram. B. Projectplan Zonnepomp Autorisatie paraaf datum K. de Ram B. Schotsman Verstrekkingslijst datum Revisiegegevens Datum Versie Hoofdstuk/paragraaf Wijziging K. de Ram Zonnepomp B Datum 08 juni 2016 Projectcontract

Nadere informatie

Beoordelingsformulier projectvoorstellen KFZ

Beoordelingsformulier projectvoorstellen KFZ sformulier voor de projectvoorstellen. sformulier projectvoorstellen KFZ Callronde: Versie 14-02-13 Instelling: Naam project: 1) Algemeen Het beoordelingsformulier wordt gebruikt om de projectvoorstellen

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Reglement Onderzoekscollege en Bachelorscriptie Europese Studies

Reglement Onderzoekscollege en Bachelorscriptie Europese Studies Faculteit der Geesteswetenschappen Europese Studies Reglement Onderzoekscollege en Bachelorscriptie Europese Studies 2015-2016 Vastgesteld en goedgekeurd door de Examencommissie van het College of Humanities,

Nadere informatie

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen:

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen: -1- Het profielwerkstuk 1. Inleiding Hier staat hoe u te werk gaat bij het maken van het profielwerkstuk. Ook de eisen waaraan het moet voldoen zijn opgesomd. Verder geeft het u een voorbeeld van een plan

Nadere informatie

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan.

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Projectplan Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Het is van belang dat de portefeuillehouder en de projectleider gedurende het gehele project

Nadere informatie

Meer grip en betere resultaten

Meer grip en betere resultaten Meer grip en betere resultaten Hand-out Het belang van fasering Voorbereiding Commitment Opdracht fase 1 fase 2 Knip het project op in verschillende tijdseenheden, elk vooraf gedefinieerd met een eindresultaat

Nadere informatie

LEERDOELEN RUIMTELIJKE VORMGEVING

LEERDOELEN RUIMTELIJKE VORMGEVING LEERDOELEN RUIMTELIJKE VORMGEVING Tijdens Tijdens elke elke BPV BPV periode periode werk werk je je aan aan 6 5.. 4 Minstens 3 kies je uit kies een je lijst uit met een bestaande lijst met bestaande doelen

Nadere informatie

Plan van aanpak Portfolio

Plan van aanpak Portfolio Plan van aanpak Portfolio 1 Plan van aanpak Project Portfolio Persoonlijke website Opdrachtgever: Potentiële toekomstige werkgevers Datum: Auteur(s): Projectleden: 02/09/2013 Anthony Timmers Anthony Timmers

Nadere informatie

Projeffect Issuemanagement proces [Setup]

Projeffect Issuemanagement proces [Setup] Projeffect Issuemanagement proces [Setup] Versie Documentnaam Datum 20-10-2014 Auteur M.S.Smilde Versie 1.0 concept Projeffect_Issuemanagement_processetup_v1_0.doc copyleft Projeffect BV: alles uit deze

Nadere informatie

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015 Faculteit der Geesteswetenschappen Afdeling Geschiedenis, Europese studies en Religiewetenschappen Spuistraat 134 1012 VB Amsterdam Datum 10-9-2015 Contactpersoon J.J.B.Turpijn@uva.nl Bijlagen Beoordelingsformulier

Nadere informatie

Instituut Broers. Plan van Aanpak. [Project Steam OS

Instituut Broers. Plan van Aanpak. [Project Steam OS Instituut Broers Plan van Aanpak [Project Steam OS [Zubin Mathoera, Vincent Darwinkel, Tomas Berends] 12-1-2017 VOORWOORD Dit plan van aanpak hebben wij volgens het boek van Roel Grit, Project Management,

Nadere informatie

Beoordeling: Parkinson

Beoordeling: Parkinson Projectgroep 1 Debby Aloserij 500618648 Hogeschool van Amsterdam Leon Borst 500643824 Januari 2014 Hellen Brakkee 500653051 HB- erpleegkunde Carolien Büdgen 500617279 Docent: Josanne Kers Joyce Stuijt

Nadere informatie

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011 Projectplan Informatie arrangementen als app s-hertogenbosch, 6 december 2011 i Versiebeheer Algemene gegevens Projectnaam Informatie arrangementen als app Uitgave Final Datum 6 december 2011 Auteurs Projectleider

Nadere informatie

Medewerker audiovisuele technieken (regie)

Medewerker audiovisuele technieken (regie) technieken (regie) Doel (Regisseren van het) vervaardigen van (audio)visuele en/of multimedia producties, alsmede terzake adviseren van opdrachtgevers en begeleiden van externe uitvoerders, teneinde een

Nadere informatie

Geef de titel van het wijzigingsverzoek zo kort mogelijk weer.

Geef de titel van het wijzigingsverzoek zo kort mogelijk weer. Naam indiener WIJZIGINGSVOORSTEL Nummer: xxx Datum: dd-mm-jj Status: stap 1, 2, 3, 4 of 5 Bedrijfsonderdeel/afdeling/ functie Naam projectmanager Naam wijzigingsbehandelaar (indien van toepassing) Het

Nadere informatie

Bijlage H: VAKGEBIED PROJECTMANAGEMENT

Bijlage H: VAKGEBIED PROJECTMANAGEMENT RVOI-2001 Bijlage H: VAKGEBIED PROJECTMANAGEMENT Deze Bijlage is opgesteld door de heer ir. C.H. Wentink, sectordirecteur Ruimte, vastgoed en economie van Witteveen + Bos. Hij heeft zich hierbij o.a. laten

Nadere informatie

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Doel Het verrichten van werkzaamheden voor een eenheid op beleidsuitvoerend en ondersteunend gebied, van administratieve, uitvoerende en secretariële

Nadere informatie

Plan van Aanpak SNES BANK 4/28/2015. 0866809 - Nina Donia 0902465 - Thijs de Ruiter 0890765 - Bryan Vermaat 0899670 - Imro Brammerloo.

Plan van Aanpak SNES BANK 4/28/2015. 0866809 - Nina Donia 0902465 - Thijs de Ruiter 0890765 - Bryan Vermaat 0899670 - Imro Brammerloo. 4/28/2015 Plan van Aanpak SNES BANK 0866809 - Nina Donia 0902465 - Thijs de Ruiter 0890765 - Bryan Vermaat 0899670 - Imro Brammerloo Opdrachtgever: E. van der Ven Te Rotterdam TECHNISCHE INFORMATICA 1C

Nadere informatie

PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN

PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN ( Project Initiation Document ) Datum voltooid: 20/03/2013 Auteur: Kevin Sanders Studentnummer: 2148839 Versie: 0.1 Status: Concept Documenthistorie

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Christophe Deloo, Roy Straver & Machiel Visser. Versie 4 (26-06-2010)

Plan van Aanpak. Christophe Deloo, Roy Straver & Machiel Visser. Versie 4 (26-06-2010) Plan van Aanpak Christophe Deloo, Roy Straver & Machiel Visser Versie 4 (26-06-2010) Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Accordering en bijstelling... 3 1.3 Toelichting

Nadere informatie

Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel O

Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel O Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel O Doel Ontwerpen, ontwikkelen en (doen) vervaardigen van apparatuur/instrumenten, installaties en (ICT-) systemen, binnen de doelstellingen van de dienst/afdeling

Nadere informatie

Moduleopdracht Projectmanagement

Moduleopdracht Projectmanagement Moduleopdracht Projectmanagement Projectplan voor het uitvoeren van een Klanttevredenheidsonderzoek Naam deelnemer : xxxxx Studentnummer : xxxxx Datum : 19 maart 2013 Naam opleidingsinstituut : NCOI Opleidingsgroep

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Project: Portfolio Online 18-9-2013. Jeremy de Jager INHOLLAND

Plan van Aanpak. Project: Portfolio Online 18-9-2013. Jeremy de Jager INHOLLAND 18-9-2013 Plan van Aanpak Project: Portfolio Online Jeremy de Jager INHOLLAND Pagina 1 Hoofdstukken 1. Achtergronden - Projectnaam - Opdrachtgever - Opdrachtnemer - Beschrijving organisatie - Geschiedenis

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST T E A M S E C O N D L I F E V E H I C L E

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST T E A M S E C O N D L I F E V E H I C L E Hogeschool Rotterdam Studierichting Autotechniek Second Life Vehicle SAMENWERKINGSOVEREENKOMST T E A M S E C O N D L I F E V E H I C L E Studenten: Adeel Din (0868474) Jacco Hak (0847289) Tom Nispen tot

Nadere informatie

Achtergronden Opdrachtgever: Opdrachtnemer: De organisatie: Aanleiding tot het project: Stakeholders: Inhoud van het Plan van Aanpak

Achtergronden Opdrachtgever: Opdrachtnemer: De organisatie: Aanleiding tot het project: Stakeholders: Inhoud van het Plan van Aanpak Inhoud Achtergronden... 2 Projectresultaat... 3 Projectactiviteit... 4 Projectgrenzen... 5 Tussenresultaat... 6 Milestones:... 6 Kwaliteiten... 7 Projectorganisatie... 8 Archivering... 8 Planning... 9

Nadere informatie

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave Planning & Control Inleiding Planning & Control is de Engelse benaming voor coördinatie en afstemming. Het is gericht op interne plannings- en besturingsactiviteiten. Een heldere Planning & Control functie

Nadere informatie

3TU Electronic Resource Management

3TU Electronic Resource Management 3TU Electronic Resource Management projectplan Eindhoven, juli 20 ERM-3TU/20-1 Auteur: L.J.H. Delescen versie 1.0: 5 juli 20 2 Inhoudsopgave 0 Documentgeschiedenis 3 0.1 Revisies 3 0.2 Goedkeuring 3 1

Nadere informatie

Project Management. Hfst 1: Het project:

Project Management. Hfst 1: Het project: Project Management Hfst 1: Het project: 1.1: Soorten werkzaamheden: We kennen 3 soorten werkzaamheden: Improvisatie: een plotselinge reactie op een niet verwachte gebeurtenis. Hiervoor zijn geen richtlijnen.

Nadere informatie

14-9-2015. Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling

14-9-2015. Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling Les 1 Docent: Marcel Gelsing Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling Je kunt hier (optioneel) ook een gratis tool downloaden

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel V

Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel V onderzoekgebonden - profiel V Doel Vervaardigen, installeren en onderhouden van apparatuur/instrumenten, installaties en (ICT- )systemen, alsmede leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling hiervan, binnen

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

Projectmatig betekent: op de wijze van een project. Je moet dus eerst weten wat een project is. Een eenvoudige definitie van project is:

Projectmatig betekent: op de wijze van een project. Je moet dus eerst weten wat een project is. Een eenvoudige definitie van project is: Projectmatig werken Inhoudsopgave Projectmatig werken vs. niet-projectmatig werken... 1 Projectmatig werken... 1 Niet projectmatig werken... 2 Waarom projectmatig werken?... 2 Hoe herken je wanneer projectmatig

Nadere informatie

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA 1. Inleiding De raad heeft in de vergadering van februari 2014 het college de opdracht

Nadere informatie

Een vuilniszak uit een vuilnisbak krijgen geeft problemen als de vuilnisbak vol is. Of als de vuilniszak te zwaar is.

Een vuilniszak uit een vuilnisbak krijgen geeft problemen als de vuilnisbak vol is. Of als de vuilniszak te zwaar is. Plan van aanpak Achtergrond van het project Wat is het probleem Het probleem is een vuilniszak uit een vuilnisbak krijgen. Iedereen kent het wel, in elk huishouden komt het voor. De vuilnisbak moet geleegd

Nadere informatie

Projectopdracht TOOL- BOX

Projectopdracht TOOL- BOX Projectopdracht De sjabloon van de projectopdracht is de eerste sjabloon dat je invult voor je project. De nadruk in deze fase ligt op de afbakening van je opdracht: wat ga je wel en wat ga je niet doen?

Nadere informatie

Functieprofiel: Instructeur Functiecode: 0105

Functieprofiel: Instructeur Functiecode: 0105 Functieprofiel: Instructeur Functiecode: 0105 Doel Verzorgen van praktijkinstructie en practica ten behoeve van het onderwijs aan studenten en/of stagiaires, gericht op de ontwikkeling van kennis en vaardigheden

Nadere informatie

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN REGELS VOOR HET SCHRIJVEN EN BEOORDELEN VAN BACHELORSCRIPTIES BIJ KUNST- EN CULTUURWETENSCHAPPEN (tot 1 september 2015 geldt dit reglement ook voor de BA Religiewetenschappen)

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenbrief

College van Gedeputeerde Staten statenbrief Aan Provinciale Staten Datum : 24 november 2009 Uw kenmerk : Ons kenmerk : 2009INT252399 Contactpersoon : I. Zetstra E-mail : Ida.zetstra@provincieutrecht.nl Doorkiesnr. : 030-258 2286 Bijlage(n) : --

Nadere informatie

Examen V&G-Coördinator Ontwerpfase Exameninformatie voor de kandidaat en de praktijkbegeleider

Examen V&G-Coördinator Ontwerpfase Exameninformatie voor de kandidaat en de praktijkbegeleider Examen V&G-Coördinator Ontwerpfase Exameninformatie voor de kandidaat en de praktijkbegeleider (tel. 033-467 47 27) Inhoud Inleiding 3 1 Examen 4 1.1 Gekozen werk als basis voor het examen 4 1.2 Op te

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Basisschool Aan de Bron en sporthal op het voormalige WML-terrein Onderzoeksopzet Rekenkamer Weert 16 december 2007 Inhoudsopgave 1. Achtergrond

Nadere informatie

Voorblad Inhoudsopgave Inhoud

Voorblad Inhoudsopgave Inhoud Voorblad Inhoudsopgave Inhoud (INHOUD) Achtergronden We moeten een website voor een jonge catering en een party service bedrijf bouwen. Dit bedrijf is gespecialiseerd in verzorging van borrelhapjes en

Nadere informatie

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad BESTEMD VOOR BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad STATUS Openbaar DATUM BESTUURLIJKE Wethouder F. Strik OPDRACHTGEVER AMBTELIJKE OPDRACHTGEVER H. Damen hoofd Afdeling Beleid

Nadere informatie

Checklist risicofactoren IT-projecten

Checklist risicofactoren IT-projecten Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 5 Checklist risicofactoren IT-projecten In onderstaande checklists zijn de factoren die het slagen van een project beïnvloeden opgenomen. Projectomvang Hoe groot is

Nadere informatie

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers Zaakgericht samenwerken Visie en Koers 2009032816 We staan voor diverse ambities en knelpunten Burgers 7x24 inzicht in status aanvragen Efficiënter werken Borgen rechtmatigheid Inzicht bij medewerkers

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

Gesprek voeren met degene in de vestiging die verantwoordelijk is voor ICT zaken.

Gesprek voeren met degene in de vestiging die verantwoordelijk is voor ICT zaken. ICT Monitor 2014 Introductie: Gesprek voeren met degene in de vestiging die verantwoordelijk is voor ICT zaken. Goede morgen/middag, U spreekt met van 24Interactive Smart Services. We zijn momenteel bezig

Nadere informatie

nemen van een e-depot

nemen van een e-depot Stappenplan bij het in gebruik nemen van een e-depot CONCEPT VOOR FEEDBACK Bijlage bij Handreiking voor het in gebruik nemen van een e-depot door decentrale overheden 23 juli 2015 Inleiding Dit stappenplan

Nadere informatie

Realisatiefase fase 5

Realisatiefase fase 5 Realisatiefase fase 5 Dit is de tweede doe-fase. Tijdens de realisatiefase voeren jullie de ontwerpen uit om het product te realiseren. Tijdens de voorbereidingsfase hebben jullie alles wat jullie nodig

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

PROJECTRISICO S EENVOUDIG IN KAART De Project Risico Meter als hulpmiddel

PROJECTRISICO S EENVOUDIG IN KAART De Project Risico Meter als hulpmiddel Trefwoorden: projectmanagement, risicomanagement, risico-identificatie PROJECTRISICO S EENVOUDIG IN KAART De Project Risico Meter als hulpmiddel Samenvatting In elke organisatie wordt gewerkt aan projecten.

Nadere informatie

Verslaglegging. P. Broekhuizen F. Sijsling G. Zandvliet Docenten Nederlands

Verslaglegging. P. Broekhuizen F. Sijsling G. Zandvliet Docenten Nederlands Verslaglegging P. Broekhuizen F. Sijsling G. Zandvliet Docenten Nederlands Leeuwarden, 13 september 2011 Verslaglegging Door : P. Broekhuizen, F. Sijsling en G. Zandvliet Docenten Nederlands Klas : LBLV.2

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUKBOEKJE

PROFIELWERKSTUKBOEKJE PROFIELWERKSTUKBOEKJE HAVO/ATHENEUM 2012/2013 Naam: Klas: HET PROFIELWERKSTUK LEERLINGENBOEKJE HAVO4/ATHENEUM 5 2012-2013 Een van de onderdelen van het examen is het profielwerkstuk (PWS). In dit werkstuk

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

Medewerker mobiliteit

Medewerker mobiliteit Medewerker mobiliteit Doel (Mede)ontwikkelen van mobiliteitsbeleid, uitvoeren van mobiliteitstrajecten en geven van individueel loopbaanadvies, uitgaande van het mobiliteits-/ personeelsbeleid op instellings-

Nadere informatie

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden STUDIEDAG Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 Projectmatig werken in de lokale sector Katlijn Perneel, Partner, ParFinis Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden 1 Inhoud

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma HEVO B.V.

Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 7 december 2010 Referentie 1000110-0154.3.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave mag zonder

Nadere informatie

Functievergelijking. Liesbeth BV. Chef Monteur Gas en verwarming Vergelijking met functie Monteur Gas en Verwarming Printdatum 31-01-2014

Functievergelijking. Liesbeth BV. Chef Monteur Gas en verwarming Vergelijking met functie Monteur Gas en Verwarming Printdatum 31-01-2014 Liesbeth BV Bedrijf Liesbeth BV Functie Chef Monteur Gas en verwarming Vergelijking met functie Monteur Gas en Verwarming Printdatum 31-01-2014 Functievergelijking Taken Kennis en vaardigheden Diploma's

Nadere informatie

Titel Projectplan Versie: 0.0

Titel Projectplan Versie: 0.0 Titel Projectplan Versie: 0.0 Bestandsnaam:Webshop Naam student of studenten Naam eventuele opdrachtgever Vincent van Leeuwen Martijn van Heezik Geen Datum opgesteld: 21 april 2016 Voor akkoord: Datum:

Nadere informatie

BELEIDSPLAN: Visie op zorg;

BELEIDSPLAN: Visie op zorg; Stichting Samen toch apart Arnold van Rodelaan 65 5527 BS Hapert 0497-843196 Email: Info@Samentochapart.nl Website: www.samentochapart.nl KvK Eindhoven: 17203470 Rabobank Reusel: 12.12.05.991 BELEIDSPLAN:

Nadere informatie

Template Projectplan

Template Projectplan projectpraktijk.nl Template Projectplan Besluiten Doel van dit document Managementsamenvatting Gevraagde besluiten van de opdrachtgever Goedkeuring Projectdefinitie Aanleiding Doelstelling Resultaten Afbakening

Nadere informatie

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA BIJLAGE CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA De documenten waarnaar wordt verwezen zijn opgesteld met inachtneming van de kabinetsrichtlijnen voor grote ICT-projecten.

Nadere informatie

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Bijlage D: Projectplan Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Realisatie, Implementatie en overdracht aan beheer Inhoudsopgave 1 Projectdefinitie 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Reikwijdte 4 1.4 Randvoorwaarden,

Nadere informatie

Prince2 audit. Kwaliteitsmaatregel met rendement

Prince2 audit. Kwaliteitsmaatregel met rendement Prince2 audit Kwaliteitsmaatregel met rendement Niek Pluijmert Dga INQA (samen met Hans) Project- en kwaliteitmanagement Sedert 1979 in ICT Bestuurslid Spider Bestuurslid KvK Midden Nederland TU Delft

Nadere informatie

Actieplan Duurzame Inzetbaarheid

Actieplan Duurzame Inzetbaarheid plan Duurzame Inzetbaarheid Stappenplan en format Dit actieplan Duurzame Inzetbaarheid is gemaakt door Berenschot in opdracht van A+O in het kader van het Sectorplan Metalektro. Introductie Voor je ligt

Nadere informatie

voorbeeldexamen I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007

voorbeeldexamen I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007 voorbeeldexamen Project Participation Foundation (PPF) I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007 Inhoud inleiding 2 voorbeeldexamen 3 antwoordindicatie 12

Nadere informatie

HvA School voor interactie. HvA IAM Projectmanagement 9 Februari 2009

HvA School voor interactie. HvA IAM Projectmanagement 9 Februari 2009 HvA School voor interactie HvA IAM Projectmanagement 9 Februari 2009 Agenda voor vandaag Projectteam V1 project Programma PM Wat is PM en waarom PM? Projectstappen d.m.v. behandeling 2 korte cases Volgende

Nadere informatie

1 Projectdossier Zijn in het dossier de tabbladen 'Projectdossier' 1.1 gebruikt?

1 Projectdossier Zijn in het dossier de tabbladen 'Projectdossier' 1.1 gebruikt? VTV F/00 Checklist Projectaudit, cvtv 0-0-2006 Project Kosten van Ziekten (V/27075/0/KZ) Categorie bevindingen:. Voldoet, geen afwijkingen geconstateerd Projectdossier Zijn in het dossier de tabbladen

Nadere informatie

Het profielwerkstuk

Het profielwerkstuk 1 Het profielwerkstuk 2014-2015 1. Inleiding Het profielwerkstuk (pws) is een onderdeel van het examendossier. Het profielwerkstuk is een opdracht voor de studenten van de examenklas voor een van de vakken

Nadere informatie

Beginnen met de Agenda & planning module

Beginnen met de Agenda & planning module Auteur : Reint Endendijk Versie : 1.0 Datum : 22 juni 2010 2 Minimale stappen om te beginnen Introductie Hieronder wordt het minimum aantal stappen om te beginnen met de module Agenda & Planning kort beschreven.

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Hajnadi Klimaattechniek BV Service Coördinator Printdatum 17-09-2012

Functiebeschrijving. Hajnadi Klimaattechniek BV Service Coördinator Printdatum 17-09-2012 Bedrijf Hajnadi Klimaattechniek BV Functie Service Coördinator Printdatum 17-09-2012 Functiebeschrijving Functiekenmerken Taken kennis en vaardigheden Opleidingsmogelijkheden bij functie Functiekenmerken

Nadere informatie

Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord

Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord Dit is het PVA versie 2. Dit wil zeggen dat ik de informatie op het gebeid van de netwerk instellingen en de setup heb verwerkt en uitgebreid heb

Nadere informatie

Niveau 1 Competenties uit het curriculum HBO Werktuigbouwkunde (aan de Haagse Hogeschool)

Niveau 1 Competenties uit het curriculum HBO Werktuigbouwkunde (aan de Haagse Hogeschool) Niveau 1 Competenties uit het curriculum HBO Werktuigbouwkunde (aan de Haagse Hogeschool) 1. Analyseren: Behaald 1 2 Ontwerpen: Behaald 2 3 Realiseren: Behaald 3 4 Beheren: Onbehaald 4 5 Managen: Onbehaald

Nadere informatie

Projectplan. Kernregistratie Medewerkers en inowit

Projectplan. Kernregistratie Medewerkers en inowit Projectplan Kernregistratie Medewerkers en inowit Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (Josien Oosterhoff) Veiligheidsregio Haaglanden (Marieke van den Berg) NetAge AG5 28 augustus 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Projectplan Duurzaam Inkopen

Projectplan Duurzaam Inkopen Projectplan Duurzaam Inkopen Gemeente Franekeradeel, afdeling Bouwen en Milieu Minke Lotens - Eichhorn Augustus 2010 status: Definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelstellingen projectplan 4 Overige resultaten

Nadere informatie

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Auteurs: Erik Seldenthuis Aminah Balfaqih Datum: 31 Januari 2011 Kerntaak 1 Ontwerpen van applicaties De volgordelijke plaats van de documenten binnen

Nadere informatie

Werkstuk of verslag. de vormvoorschriften

Werkstuk of verslag. de vormvoorschriften Werkstuk of verslag de vormvoorschriften begeleider: (naam van de docent) het vak waarvoor je het verslag maakt naam en klas van de leerling schooljaar en datum van inleveren 2 Samenvatting Elk onderzoeksverslag

Nadere informatie

Projectmatig werken. De scope van de GIP

Projectmatig werken. De scope van de GIP Projectmatig werken De scope van de GIP Inhoud SCOPE van het project... 3 SCOPE van een GIP... 5 Uitgewerkt voorbeeld... 6 2 SCOPE van het project (voorbeeld uit het bedrijfsleven) Opdracht en definitie

Nadere informatie

Indicatief Stappenplan

Indicatief Stappenplan Indicatief Stappenplan In het stappenplan zijn globaal de per fase te verrichten werkzaamheden en producten voor de totstandkoming van een (interieur)project beschreven. Hoewel elke opdracht anders is

Nadere informatie