Projectmanagement: NarrowCasting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectmanagement: NarrowCasting"

Transcriptie

1 Moduleopdracht Projectmanagement: NarrowCasting M.P.C. Celie Hogeschool NCOI HBO Bachelor Bedrijfskunde Module Projectmanagement Docent: Ans Oude Geerdink

2 Inleiding Bij het Marinebedrijf in Den Helder worden er vele bekendmakingen rondgestuurd. Dit zijn soms bekendmakingen over mensen die met pensioen gaan, ontvangen dankbetuigingen van commandanten, jubilea of het toekennen van een functie aan iemand op directieniveau. Maar er zijn ook bekendmakingen die een veiligheidsaspect kennen. Zoals het feit dat een schip voor spoedreparatie in de haven komt, gedurende deze tijd zijn brandstoftanks niet leeg maakt en de munitie aan boord blijft. Dit is best wel van belang voor bv. laswerkzaamheden. Deze bekendmakingen worden door een directielid opgesteld, en via de afdeling secretarie per mail verzonden aan alle medewerkers. Voor degene die geen toegang tot een pc hebben, worden ze afgedrukt en op mededelingenborden opgehangen. Deze laatste worden overigens, tegen alle regels in nog wel eens misbruikt voor vormen van reclame (b.v. een vereniging). De mail met bekendmakingen kent ook een vorm van misbruik: de mail verzonden aan alle medewerkers, met de vraag of ze een vermist pallet of pakket hebben ontvangen. De vraag is uiteraard heel legitiem, maar de methode is dit niet. Het wordt als uiterst irritant beschouwd. Vooral als mensen gaan reageren via de mailknop beantwoord allen. Al deze zaken hebben er voor gezorgd dat de bekendmakingen onbekendmakingen zijn geworden. Er zijn al diverse manieren bedacht en geprobeerd om dit probleem op te lossen, maar tot nu toe zonder het gewenste resultaat. Het project Narrowcasting wordt beschouwd als het ei van Columbus. Dit stuk begint met een beschrijving van het project zelf (wat), gevolgd een beschrijving langs welke weg we er moeten komen (hoe). In de beheersplannen wordt antwoord gegeven op de vragen wanneer, waarmee en met welke controles. Het project zal opgezet en geleid worden volgens de Prince2 methodiek. Het hele document is verder gebaseerd op het boek Projecten leiden (zie literatuurlijst). Het bleek ondoenlijk om bepaalde zinnen of zinsdelen toe te wijzen als letterlijke citaten. Het genoemde boek is echter wel als leidraad gebruikt om dit projectplan op te stellen. Alle hoofstukken en alinea s zijn terug te vinden in de opdrachtstelling van de module door het NCOI, en daardoor dus ook te herleiden op specifieke delen van het hiervoor genoemde boek. Het als derde genoemde boek over Prince2 heb ik vroeger les uit gehad, en ben daar uiteraard door beïnvloed. Om deze reden is het boek toegevoegd als literatuur. In het plan zelf staat soms vrij beknopt de informatie die ook in de bijlagen te vinden is. Soms omdat een verwijzing als zie bijlage toch wel erg kort door de bocht is, soms ook om een extra toelichting te kunnen geven op bepaalde zaken. Veel informatie had ook zonder bijlage in het document opgenomen kunnen worden, maar hierdoor was er mogelijk verwarring ontstaan betreffende de totale hoeveelheid aan pagina s zuivere tekst in relatie tot het hele document. Het werkelijk aantal pagina s was dan meer dan het toegestane aantal geworden, hoewel zoals gezegd het aantal pagina s tekst wel binnen de marges zou vallen. Om nu alle verwarring hierover te voorkomen, maar om eerlijk te zijn ook voor de leesbaarheid, is bepaalde informatie opgenomen in bijlagen. 2

3 Inhoud Inleiding... 2 Projectbeschrijving project NarrowCasting op het Marinebedrijf... 4 Aanleiding... 4 Doelen... 4 Resultaat... 4 Scope... 4 Projectopbouw (organisatie)... 5 Fasering en activiteiten... 5 Fasering... 5 Activiteiten... 5 Beheersplannen... 6 Tijdplan... 6 Middelenplan... 6 Kwaliteitsplan... 7 Risico s en Issues... 8 Bijlage 1: Fasering en Workbreakdown structure Bijlage 2 Stakeholders en communicatie Bijlage 3 Tijdplanning Bijlage 4: Organogram Bijlage 5 Literatuurlijst Exameninformatie moduleopdracht

4 Projectbeschrijving project NarrowCasting op het Marinebedrijf Aanleiding De directie heeft gemerkt dat de traditionele bekendmakingen niet of slecht gelezen worden. Eén van de oorzaken is dat men zo gewend is geraakt aan digitale en elektronische informatie, dat gedrukte media over het hoofd worden gezien. Hierdoor zijn gevaarlijke situaties ontstaan, omdat veiligheidsbekendmakingen niet bekend waren bij een deel van het personeel. Verder worden bekendmakingen vaak niet gelezen, omdat het regelmatig voorkomt dat deze bekendmakingen exclusief op andere afdelingen betrekking hebben. Te vaak worden bekendmakingen over het hele bedrijf verspreid, terwijl ze slechts een beperkte geldigheid hebben. Doelen Primair: Belangrijke informatie moet weer breed bekend worden bij het personeel Secundair 1: Informatie moet per afdeling of cluster van afdelingen gegeven kunnen worden. Secundair 2: Extra informatie moet beschikbaar komen ( opleuken ), waardoor het primaire doel versterkt wordt. Resultaat Een geïmplementeerd en effectief werkend narrowcasting systeem. Effectief wil zeggen dat binnen 1 week na implementatie >95% van de lokale werknemers de belangrijkste (=uitgezonden) bekendmakingen gelezen moet hebben. Bekendmakingen die niet door iedere afdeling gelezen hoeven te worden, moeten met 80% zijn verminderd binnen 3 weken na oplevering van het systeem. Scope In scope: Conform een nog op te stellen inrichtingsplan worden er per gebouw en soms per verdieping 1 of meerdere tv-schermen geplaatst, inclusief het aanleggen van de benodigde bekabeling. Op enkele plaatsten wordt gebruik gemaakt van een lichtkrant. Het reeds bestaande systeem van de lichtkrant op de muren van Dok6 dient geïntegreerd te worden in het geheel. Het systeem moet werkend opgeleverd worden, inclusief software. Het personeel dat aangewezen is om de informatie te verstrekken moet bekwaam en opgeleid zijn. Het project is verantwoordelijk voor de overdracht van het hele systeem naar de gebruiker en de onderhouder. Het inrichten van een metingensysteem dat de effectiviteit (95% van de werknemers leest de belangrijke mededelingen) en efficiency (het aantal onjuiste algemene bekendmakingen met 80% verminderen) meet. Inrichting van functioneel beheer Aanpassing in de processen en werkbeschrijvingen Goedgekeurd plan van aanpak Programma van eisen (softwarepakket) Buiten scope: Het technische beheer wordt uitgevoerd door de vaste ICT afdeling van Defensie. De ICT afdeling dient te voorzien in beheer en onderhoud, en dit deel valt dus buiten de scope van het project. Nazorg zal niet door het project worden geleverd. Dit wordt door de ICT afdeling verzorgd. Het secundaire doel valt ook buiten de scope van het project. Dit wordt al lerende door de afdeling communicatie bedacht en ingevoerd.. 4

5 Projectopbouw (organisatie) Voor het organogram zie bijlage 4. De samenstelling van het project is gebaseerd op de stakeholder analyse in bijlage 2, en de work breakdown structure in bijlage 1. Het project bestaat uit 1 projectleider, 5 projectleden en 1 administratieve ondersteuning (projectbureau). De 5 leden zullen optreden als contactpersoon of als teamleider. Dit al naargelang de situatie verlangt. De mogelijke teams zullen uit de lijnorganisatie betrokken worden op ad-hoc basis. De benodigde inzet van nietprojectleden is slechts enkele uren per persoon voor de hele projectduur. Deze uren kunnen op het project worden verschreven. De leden zullen ook toezicht houden op de uit te voeren werkzaamheden door derden. De algehele leiding ligt bij de projectleider. Deze legt verantwoording af aan de opdrachtgever (directie). De projectleider heeft bevoegdheid om binnen de marges van tijd en geld het project te leiden en dit tot een goed einde te brengen. De projectleider zal 1 maal per week bij het directieoverleg aanwezig zijn om verslag te doen, en waar nodig verantwoording af te leggen. De projectleden zullen daar waar nodig gedelegeerde verantwoording en bevoegdheid ontvangen van de projectleider. Dit is afhankelijk van de inzet van de leden en de uit te voeren taak. De algemene taken binnen het project zullen in de Definitiefase worden vastgelegd in een RACI tabel. Fasering en activiteiten Fasering - Definitiefase: hier worden de definitieve kaders vastgesteld waarbinnen het eindresultaat moet gaan werken. Tussenresultaat is een PID, een PVE (voor het softwarepakket) en op hoofdlijnen een voorlopige set van richtlijnen en voorschriften. Tevens moet hier een eerste opzet bekend zijn hoe het eindresultaat er uit komt te zien. De volgende fase zal pas starten na een fiat van de directie. - Ontwerpfase: Het systeem wordt ontworpen, evenals de voorschriften en werkinstructies. Tussenresultaten zijn een pakket werktekeningen, een beoogd softwarepakket en de werkinstructies. Tot slot moet een definitief kostenoverzicht beschikbaar zijn. Dit is het voornaamste stuk waarop de directie zijn beslissing zal baseren. De volgende fase wordt pas gestart nadat de directie een fiat heeft gegeven. - Realisatiefase: deze vangt aan met het verwerven van de benodigde materialen, software en opleidingen. Tussenresultaten zijn: het definitieve tekeningenpakket, een werkend narrowcasting systeem en opgeleide medewerkers. - Nazorgfase: deze loopt vanaf implementatie tot overdracht. Deze fase duurt erg kort, en bestaat voornamelijk uit het overdragen van het systeem aan de directie en de ICT afdeling. Elke fase wordt afgesloten met een review over deze fase. De lessons learned worden vastgelegd in het projectdossier. Deze worden samen met de op te leveren producten aan de opdrachtgever voorgelegd. Deze tekent het audittrail document voor accoord indien de volgende fase gestart kan worden. Activiteiten Deze zijn terug te vinden in bijlage 1, na het diagram. Kort samengevat zijn de volgende activiteiten per fase onderkend: Als eerste moet worden vastgesteld wat de kaders zijn waarbinnen het projectresultaat zal komen te verkeren. Daarna kan vastgelegd worden op welke wijze dit kan plaats vinden dat wil zeggen, hoe wordt de narrow casting vorm gegeven. Met het resultaat van deze fase is het mogelijk om een PVE op te stellen ten aanzien van de software. Dit laatste in nauwe samenwerking met de betrokken stakeholders. Zodra het PVE bekend is, wordt het voorgelegd aan de directie. Indien deze positief besluit, wordt aan de hand van dit PVE een 5

6 softwarepakket gekozen. Op basis van dit pakket, en de opzet van de informatievoorziening, kan bepaald worden wat er nu aan hardware benodigd is. Zodra bekend is waar de gewenste schermen komen te hangen, is het mogelijk om de overige hardware zoals bekabeling en dergelijke te bepalen, evenals alle ondersteunende apparatuur. Met dit gegeven kan het definitieve benodigde budget worden bepaald, rekening houdend met opleidingen en dergelijke. Deze begroting wordt als tweede beslismoment aan de directie voorgelegd, waarna een definitieve keuze wordt gemaakt om door te gaan of te stoppen. Als het project verder kan, is dit het moment om de verwervingsactiviteiten te starten. Dit betreft dan de hardware, software, opleidingen en ondersteunende zaken. Deze laatste zijn dan de eventuele inhuur voor het plaatsten van de hardware. De software wordt gekocht en geïnstalleerd door de ICT afdeling. Na het verwerven van de hardware kan tot uitvoering van de plaatsing worden overgegaan. Parallel aan de plaatsing kunnen de opleidingen starten met daaraan gekoppeld de stijl en vormgeving bepaald worden van de informatievoorziening. Na het plaatsten moet er revisie op de tekeningen opgenomen worden, om de werkelijkheid en de tekeningen in overeenstemming te brengen. Bij het afronden van het project zullen er een tweetal overdrachten plaats vinden. De eerste overdacht is het overdragen van het technisch beheer aan de ICT afdeling. De tweede naar de directie en de lijnorganisatie. Hiermee wordt het gebruik overgedragen van het project naar de gebruikers. Voor beide zijn standaard protocollen aanwezig. Bij het overdragen van het projectresultaat aan de directie, zal het project worden opgeheven. Beheersplannen Tijdplan Het gedetailleerde tijdplan staat in bijlage 3. Hier zijn alleen de hoofdlijnen genoemd. De Definitiefase zal 3 weken in beslag nemen, en start op 10 januari 2013 De Ontwerpfase zal 10 weken in beslag nemen, en start 1 dag na het besluit van de directie, in week 6. Kritiek pad in deze fase is die waarop het tekeningenpakket ligt. Deze kent een doorlooptijd van 3 weken, maar kan pas laat in het traject gestart worden. Aandachtspunt is het benodigde advies van de ICT afdeling. Dit proces kan niet direct beïnvloed worden. Hier dient extra aandacht aan het component Goodwill besteed worden (zie het hoofdstuk Risico s). De Realisatiefase zal 12 weken in beslag nemen, met een uitloop van 2 weken bij slecht weer. Deze start 1 dag na het tweede besluit van de directie, medio april Hier geldt geen duidelijk kritiek pad. Alle onderdelen kunnen zo nodig onafhankelijk van elkaar tot een afronding komen. De Nazorgfase duurt 1 dag, en zal plaatsvinden medio juli Dit is de dag dat het systeem wordt overgedragen, en de dag wordt afgesloten met een feestelijke receptie. Middelenplan Het project zal ongeveer 25 weken bestaan. Per werkweek van de projectleden zal ongeveer 30% van hun tijd aan het project besteed worden. Dit is dan ook het percentage dat een ieder voor het project is vrijgemaakt van zijn normale werkzaamheden. Tijdens de definitiefase kan deze tabel individueel bijgesteld worden binnen de fasering. Het totaal zal hierdoor echter niet veranderen. Met deze bijstelling is het mogelijk het project dynamisch en flexibel in te zetten. De uren onder Overig zijn uren die gebruikt worden aan de hand van de stakeholder analyse. Dit zijn de uren waarbij de stakeholders betrokken worden bij het project conform de tabel van bijlage 2, en bij de besluitvorming van met name het PVE. Werkzaamheden die voortvloeien uit hun normale functie, en dus niet op bijzondere wijze beïnvloed worden door het project zullen zoveel mogelijk als reguliere werkzaamheden uitgevoerd worden. 6

7 Urenraming Functie Definitiefase (12%) Ontwerpfase (40%) Realisatiefase (47%) Nazorgfase (1%) Projectleider Projectlid Projectlid Projectlid Projectlid Projectlid Ondersteuning Inkoop Mechanische wpl Engineering Overig Euro raming Totaal (100%) Definitiefase Ontwerpfase Realisatiefase Nazorgfase Totaal ` Voorlopige verantwoording: Ontwerpfase: 1000,- (t.b.v. testen en proberen) Realisatiefase: (voorlopige schatting, definitief vast te stellen tijdens de Ontwerpfase) Nazorgfase 500,- (receptie kosten) Kwaliteitsplan De eisen van het systeem zijn reeds vastgelegd in allerlei voorschriften. Degene die nu reeds bekend zijn, zijn: - NEN1010, voorschrift elektrische installaties - Veiligheidsvoorschrift netwerken defensie - Arbobesluit werkplekken - Voorschrift softwaretesten defensie - Handboek kwaliteitszorg - Handboek Verwerving Overheid - Gedurende de definitiefase kunnen verdere voorschriften gevonden worden, en deze zullen toegevoegd worden aan de lijst. Alle goederen en diensten die door het project worden aangeschaft of ingezet moeten aan deze voorschriften voldoen. Afwijkingen die onontkoombaar zijn, zullen aan de directie worden voorgelegd. Deze zal de benodigde ontheffingen aanvragen, of extra fondsen beschikbaar stellen om alsnog aan de voorschriften te kunnen voldoen. Het meten van de kwaliteit van het project wordt uitgevoerd door enkele afdelingen van het Marinebedrijf. De Huishoudelijke en technische dienst zorgt voor de controle op bv. de NEN De afdeling KAM (Kwaliteit, Arbo en Milieu) zorgt voor alle arbo gerelateerde controles. De ICT afdeling zorgt voor de eigen softwaretesten, en heeft hiervoor zijn eigen kwaliteitsborgingen. Alle interne controles, en de manier waarop ze uitgevoerd moeten worden zijn reeds beschreven in het Handboek Kwaliteitszorg. De opdrachten voor deze controles zullen door de directie worden uitgevaardigd, of vloeien reeds voort uit de algemene (jaar)opdrachten die afdelingen al hebben. 7

8 Het project zal verantwoordelijk worden gehouden voor het doen laten controleren, het ontvangen van de vrijwaringen en het archiveren van deze documenten. Ze zullen onderdeel vormen van het protocol van overdracht aan het eind van het project. Het project wordt geleid en beheerst met behulp van de Prince2 methodiek, zoals voorgeschreven door de directie. Het project moet hier doorlopend aan voldoen, en zal desgevraagd hierover verantwoording afleggen. Onderdeel van hiervan vormt het aanleggen en onderhouden van benodigde dossiers, waaronder fase afsluitende Lessons Learned. In elke fase zal vooraf een zogenaamd focusrapport opgesteld worden, waarin elk projectlid aangeeft wat in die fase zijn doelstellingen en werkzaamheden zijn. Na elke fase wordt een appreciatie geschreven door de projectleider, waarin opgesomd wordt wat goed en wat niet goed is gegaan. Dit laatste is behalve een verantwoording richting directie en stakeholders, ook de input voor het lessons learned dossier. Risico s en Issues Hieronder staat de initiële risicotabel. Deze kan (en zal) lopende het project uitgebreid worden met nieuwe onderkende risico s en ontstane issues. Deze tabel zelf zal niet worden bijgewerkt, maar de risico s en issues worden bijgehouden in het hiervoor aangewezen programma PrincipleToolbox. Onderstaande tabel zal als eerste invoer ingebracht worden. De projectondersteuner is verantwoordelijk voor het vullen en bijhouden van de PrincipleToolbox, alsmede het bewaken van de eventuele oplossingsdatums van opgelopen issues. Risico Oorzaak Gevolg Kans Impact Maatregel Risicohouder Onderbezetting Hoog Projectleider project Verschil in vraagstelling van directie en vraagbeleving van project. Niet beschikbaar zijn van benodigde budgetten ICT afdeling is niet beschikbaar indien deze nodig is Afkeuring van geplaatste apparatuur Actief of passief tegenwerken van stakeholders Slechte koppeling met bestaande Het niet toekennen van benodigde personen Slechte communicatie, onduidelijke vraagstelling. Opgelegde bezuinigingen. Slechte of geen afstemming tussen ICT en project Niet voldoen aan voorschriften. Zich bedreigd voelen of het gevoel hebben van de stakeholder om niet gehoord te worden. Onbekendheid met bestaande lichtkrant Niet kunnen voldoen aan de gestelde taken. Uiteindelijke doelstelling wordt niet gehaald. Vertraging, uitstel of afstel van project. Vertraging in oplevering van project producten Overdoen van werk en opnieuw kopen materiaal Geen medewerking krijgen van belangrijke functionarissen, tegenwerking door allerlei formele bezwaren. Eindproduct werkt niet optimaal of Gezien opdrachtstellen van directie zelf niet groot. Middel Middel Zeer hoog Zeer hoog Duidelijk maken binnen directieoverleg Duidelijk projectplan, wekelijks overleg met opdrachtgever. Beperkte invloed. Moet op directie/hoofdirectie niveau gemanaged worden. Middel Middel Overleg tussen ICT en project, afspraken vastleggen en monitoren Klein Middel Controleren van uit te voeren werkzaamheden tegen de geldende voorschriften Groot Hoog Voorlichting aan stakeholders, betrekken stakeholders bij belangrijke beslissingen. Zeer groot Zeer hoog Opvragen specificaties en documentatie van Projectleider Directieteam Projectleider Aangewezen projectlid (naam pm) Projectleider Aan te wijzen projectlid (pm) 8

9 systemen systemen mogelijk zelfs helemaal niet op bepaalde plaatsen Slecht functioneel beheer Niet gekwalificeerd personeel Niet optimaal werkende Narrowcasting bestaande lichtkranten. Middel Hoog Aandacht geven aan werving en selectie door HR afdeling. Aan te wijzen projectlid (pm) 9

10 Bijlage 1: Fasering en Workbreakdown structure Voorbereiden en starten project Richtlijnen en voorschriften (hoofdlijnen) Plaatsbepaling van de schermen e.d. Opzet van de informatie voorziening PVE vaststellen Uitvoering door project, op uren verantwoording Beslismoment 1 Uitgaven benodigd Bepalen benodigde en geschikte hardware Richtlijnen en voorschriften (detail) Uitvoering door en op budget ICT afdeling Werk tekeningen Kabelloop bepalen Instemmend advies ICT afdeling benodigd Vaststellen van benodigde ondersteunende apparatuur Passend pakket kiezen Werkvoorschriften Beslismoment 2 Verwerven hardware Verwerven software Verwerven opleidingen Opleidingen voor het onderhoud Opleiden bediening Verwerven ondersteunende zaken Plaatsen apparatuur en bekabeling Gebruikte stijlen Tekening pakket (definitief) Revisie opnemen Installeren software Nieuwsbron bepaling Overdracht protocol Overdracht hardware aan ICT Overdracht software Aan ICT Overdracht aan directie Overdracht protocol Opheffen project organisatie 10

11 Het project wordt opgedeeld in de volgende deelgebieden: - Hardware Bepalen van benodigde en geschikte hardware Plaatsbepaling van de schermen Waar moeten de schermen geplaatst worden: binnen, buiten, gang of werkplaats etc. Kabelloop bepalen Deze mag niet interfereren met bestaande apparatuur en systemen. Hiervoor zijn voorschriften bekend binnen het bedrijf. Eindproduct is een tekeningenpakket waarmee de hardware kan worden geplaatst. Vaststellen van benodigde ondersteunende apparatuur Wat is nodig ter ondersteuning, zoals versterkers, wandcontactdozen, beugels enzovoort. Plaatsen van de apparatuur en bekabeling Revisie opnemen Het bijwerken van de gemaakte tekeningen met zoals het in werkelijkheid geworden is. - Softwarepakket bepalen PVE vaststellen Dit houdt in het inventariseren van de wensen van de directie, personeel en bedienend personeel. Passend pakket kiezen Hierbij rekening houdend met het PVE, de veiligheidsvoorschriften van Defensie, het vastgestelde budget en de benodigde dan wel beschikbare hardware. - Inhoud beschrijven van de informatievoorziening Richtlijnen en voorschriften Wat mag er wel en wat niet uitgezonden worden. Wie tekent als verzendbevoegde? Opzet van de informatievoorziening Welke informatie komt op welk scherm terecht? En welke informatie wordt over het hele bedrijf uitgezonden. Wat komt er nog meer op de schermen te staan? Gebruikte stijlen Dit gaat over de lettertypes en lettergrootte, maar ook het taalgebruik. Nieuwsbron bepaling Waar komt de informatie vandaan: directie, afdelingshoofden, personeel (ingezonden mededelingen), specifieke afdelingen zoals de Arbodienst, KNMI, VVV enz. - Opleidingen Bediening Dit betreft het bedienen van het systeem als informatieverstrekking. Het gaat dus voornamelijk over het werken met het software pakket. Onderhoud Het technisch onderhoud aan het hele systeem, dus zowel hardware als software. - Verwerving en uitbesteding Hardware Starten van de verwervingsopdrachten voor het leveren van de benodigde hardware als beeldschermen, bekabeling en computers. Software Het starten van de verwervingsopdrachten voor het leveren van de benodigde software. Dit kan zo mogelijk ook de besturingssoftware zijn voor de computers. Ondersteunende zaken 11

12 Dit zullen inhuur, in- en uitbestedingen zijn voor het aanleggen van het systeem. Dat kan betrekking hebben op kabeltrekken, maar ook het maken van sparingen in betonnen muren, het aanleggen van wandcontactdozen enzovoort. Opleidingen Alleen voor de bediening van het systeem. Voor wat betreft het onderhoud wordt dit geregeld door de ICT afdeling. 12

13 Bijlage 2 Stakeholders en communicatie Belang Invloed Beïnvloeding Overlegvorm Periode Informeren Periode Klankbord Directie/opdrachtgever B Directieoverleg wekelijks - Nee Bureau communicatie ++ + A Projectlid continue - Ja Inkoop - ++ BA / B Bespreking Dagelijks # - - Nee Afdelingshoofden + - I - - Nieuwsbrief 2 wekelijks Ja Medewerkers Nieuwsbrief mnd Ja HHTD + + BA Ad hoc Zie planning Mail Nee KAM - + BA Ad hoc Zie planning Mail Nee ICT ++ + BA Bi-lateraal 2 wekelijks Nieuwsbrief 2 wekelijks Nee Klanten Nee Beïnvloeding: Beslisser, Advies, Bindend Advies, Instemming # Is vooral van belang tijdens de ontwerpfase. Dit om tijdens het hele proces te kunnen voldoen aan het Handboek Verwerving Overheid. Na deze fase is de inzet van Inkoop niet meer benodigd, uitgezonderd de orderbegeleiding. De stakeholders zijn hierboven vermeldt. De afdelingshoofden hebben belang, omdat er op hun afdeling apparatuur wordt geplaatst. De medewerkers hebben een belang omdat zij de afnemer zijn van de informatie. De afdelingen HHTD (techniek) en KAM (arbo) hebben een functioneel belang i.v.m. het bewaken van de normen (zie kwaliteitsplan). ICT heeft te maken met het toekomstig beheer, en hun functioneel belang als adviseur. Een selectie van de stakeholders wordt samengebracht in een klankbordgroep, deze zal 2 of 3 keer samen komen, afhankelijk van hoe deze sessies verlopen. Er zullen enkele nieuwsbrieven verstuurd worden, een 2-wekelijkse, met daarin voornamelijk voortgang en planning (welke afdeling wordt in welke periode geraakt met werkzaamheden). Een maand uitgave zal verzonden worden met daarin meer algemene informatie. 13

14 Bijlage 3 Tijdplanning De tijdplanning is gebaseerd op de analogiemethode (zoals besproken in de modulelessen). Id Taaknaam Begindatum Einddatum Duur jan 2013 feb 2013 mrt 2013 apr 2013 mei 2013 jun 2013 jul Definitiefase d 2 Ontwerpfase d 3 Bepalen geschikte hardware d 4 Kabelloop bepalen d 5 Werktekeningen d 6 Richtlijnen en voorschriften d 7 Realisatiefase d 8 Verwerven hardware d 9 Opleidingen voor onderhoud d 10 Verwerven ondersteunende zaken d 11 Plaatsen apparatuur en bekabeling d 12 Verwerven software d 13 Installeren software /testen d 14 Verwerven opleidingen d 15 Nazorgfase d De planning wordt digitaal bijgehouden, deze hierboven is dus een momentopname. De meest recente versie is te vinden op (dummylocatie) Vooral in de realisatiefase zal een detailplanning gemaakt worden, die rekening houdt met de werkzaamheden van de afdelingen zelf, dus daar waar de schermen en kabels geplaatst moeten worden. 14

15 Bijlage 4: Organogram Directeur Logistiek Ondersteuning Projectleider Lid 1 Lid 2 Lid 3 Lid 4 Lid 5 AD-hoc lid Externen Adviseurs De Ad-hoc leden, externen en adviseurs zullen naar behoefte aan een projectlid worden toegevoegd. 15

16 Bijlage 5 Literatuurlijst Groote, Hugenholtz-Sasse, Klaassen e.a., (2011), Projecten leiden, Spectrum, 25 e druk Moussault, Baardman, Brave, (2011), Wegwijzer voor methoden bij projectmanagement, Berenschot, 2 e druk Akker, A, (2002), Prince2 compact, Methode voor projectmanagement, Lagant 16

17 Exameninformatie moduleopdracht (gekopieerd vanaf de website NCOI, E-connect, d.d :35) Projectmanagement Exameninformatie: student Deze module wordt afgesloten met een moduleopdracht in de vorm van een Projectplan. Hierin past u de behandelde theorie toe op een praktijksituatie. U maakt uw moduleopdracht op basis van een van de fictieve bedrijven die NCOI beschreven heeft. Deze bedrijven vindt u onder Mijn Downloads. In de beschrijvingen vindt u alle informatie die u nodig heeft om de opdracht uit te voeren. Mocht u uw opdracht graag uit willen voeren binnen uw eigen organisatie, dan is dat mogelijk. Voorwaarde hiervoor is wel dat u alle relevante informatie over uw organisatie verstrekt in de bijlage van de opdracht om beoordeling van de opdracht mogelijk te maken. Opdracht: U maakt een Projectplan voor een eenvoudig project naar keuze. U schrijft het projectplan vanuit de rol van projectleider. Hiermee koppelt u de theorie aan een praktische leerervaring. Voor uw opdracht maakt u keuze uit één van de drie fictieve bedrijven. Kies een organisatie die het qua karakter het meeste aansluit bij de organisatie waar uw werkt, waar u zou willen werken of waar u anderszins bekend mee bent. Vervolgens bent u vrij om een onderwerp voor uw projectplan te kiezen, houdt het onderwerp eenvoudig. Het onderwerp kan zowel organisatorisch als inhoudelijk van aard zijn. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor het invoeren van HRM binnen de organisatie of het verbeteren van de klantgerichtheid van de organisatie of u kunt kiezen voor het invoeren van een nieuwe geautomatiseerd boekhoudkundig programma binnen de organisatie of u kunt een projectplan schrijven voor het bouwen van een nieuw bedrijfspand, het omleggen van een ringweg, het invoeren van een patiëntvolgsysteem of het terugdringen van de werkloosheid binnen een gemeente. In deze module worden de volgende onderdelen van het project besproken die onderdeel dienen uit te maken van uw projectplan: 1. Projectbeschrijving: Aanleiding. Doelen. Beoogd resultaat (SMART geformuleerd). Scope. 2. Projectweg: Fasering en activiteiten. 3. Beheersplannen: Tijdplan. Middelenplan. Kwaliteitsplan. 4. Risico s. De opdracht moet u individueel en zelfstandig maken. Er mag geen sprake zijn van een gezamenlijke opdracht. Richtlijnen moduleopdracht Voor de moduleopdracht is een omvang vereist van minimaal 4 en maximaal 5 pagina s, bij lettergrootte 10/11 en regelafstand 1. Het genoemde aantal pagina s is exclusief voorpagina, samenvatting, inhoudsopgave en bijlagen. Afbakening opdracht Gezien de beperkte omvang van de moduleopdracht moet u goed bedenken welke omvang voor uw uitwerking realistisch is. Houd u aan de opdrachtbeschrijving en voeg zelf geen onderdelen toe. Logische opbouw (structuur) Een moduleopdracht leest makkelijker als in de inleiding staat vermeld hoe deze verder wordt uitgewerkt (leeswijzer). 17

18 Kies een duidelijke structuur per hoofdstuk. Laat alle onderdelen van de opdracht aan bod komen. Leg een duidelijk verband tussen de theorie en de praktijk. Neem een literatuurlijst als bijlage op (overzicht van alle schriftelijke bronnen die u heeft geraadpleegd, alfabetisch gerangschikt op achternaam van de auteur). Voeg eventueel andere relevante bijlage(n) toe. Voorzie uw moduleopdracht van een voorpagina waarop u linksonder de volgende informatie zet: Voorletters en naam; Studentnummer; Datum; NCOI Opleidingsgroep; Naam van de opleiding die u volgt; Naam module. Rechts onderaan zet u vervolgens: De naam van de docent. Literatuur In uw moduleopdracht koppelt u de theorie van de module aan de praktijk. Het is hierbij belangrijk dat u de theorie weet toe te passen en op een verantwoorde manier gebruikmaakt van literatuurverwijzingen. Bij de beoordeling wordt gelet op de diepgang en het niveau van de theoretische onderbouwing. Verwijs dus naar de bij de module horende literatuur die u gebruikt heeft. De gebruikte literatuur mag beperkt blijven tot de literatuur die is aangereikt in de module. Inleveren moduleopdracht We raden u aan zo snel mogelijk te beginnen met uw opdracht. De uiteindelijke beoordeling van de opdracht wordt uitgevoerd door een corrector, niet door uw docent. Alle informatie over het inleveren van uw moduleopdracht vindt u op e-connect onder Mijn examens en Help. Beoordeling moduleopdracht De corrector beoordeelt de moduleopdracht aan de hand van een officieel beoordelingsformulier met vastgestelde criteria (zie downloads hieronder). Informatie over de uitslag van de beoordeling van uw moduleopdracht vindt u op e- Connect onder Mijn examens. 18

19 BEOORDELINGSCRITERIA MODULEOPDRACHT LET OP: De volgende criteria dienen minimaal voldoende te zijn: - uitwerking van de opdracht - theorie/literatuur/inhoud - praktijkgerichtheid/toepassing theorie Indien op een van bovenstaande punten onvoldoende gescoord wordt, is de opdracht niet behaald. Wanneer een student lager dan een 10 als beoordeling heeft geef je per bullet in het tekstvlak op het beoordelingsformulier aan wat er beter moet, zodat de student ervan kan leren. Uitwerking van de opdracht Is de opdracht uitgevoerd zoals beschreven in de exameninformatie? Bevat de uitgewerkte opdracht alle verplichte onderdelen? Theorie/literatuur/inhoud Weet de student vanuit de aangeboden theorie in de module relevante zaken (theorieën/modellen/enzovoort) te selecteren om toe te passen? Onderbouwt de student zijn uitwerkingen vanuit de behandelde theorie? Weet de student de theorie op correcte wijze toe te passen? In geval van een ontwerpopdracht: weet de student zijn ontwerpkeuzes correct te onderbouwen? Verwijst de student op de juiste manier naar de gebruikte literatuur? Praktijkgerichtheid/toepassing Houdt de student in de uitwerking rekening met de aansluiting op de praktijksituatie/case? Is de uitwerking van de opdracht realistisch/uitvoerbaar of in geval van een ontwerp realiseerbaar van aard? In geval van ontwerpopdracht: zijn de ontwerpkeuzes van de student logisch? In geval van ontwerpopdracht: heeft de student oog voor randvoorwaarden/problemen die het ontwerp met zich meebrengt? Niveau Beheerst de student de leerdoelen van de module op het aangegeven niveau? Algehele verzorging en leesbaarheid Bevat de uitgewerkte opdracht een correcte inhoudsopgave? Is de uitgewerkte opdracht logisch opgebouwd/gestructureerd? Is de uitgewerkte opdracht leesbaar? (alinea s/tussenkopjes/samenhang) Is de uitwerking geschreven in correct Nederlands? 19

Een project opzetten, plannen en beheren.

Een project opzetten, plannen en beheren. Een project opzetten, plannen en beheren. Stephan Ramaekers, IVLOS, Universiteit Utrecht Een project wordt opgestart, uitgevoerd en afgesloten. Dit wordt wel de levenscyclus van een project genoemd. Om

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN Programma van eisen ten aanzien van de informatievoorziening Applicatiearchitectuur VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking

Nadere informatie

AFSTUDEERLEIDRAAD INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA

AFSTUDEERLEIDRAAD INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA AFSTUDEERLEIDRAAD OPLEIDINGEN CLUSTER ICT INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA VOLTIJD/DEELTIJD/DUAAL CURSUSJAAR 2008-2009 Hogeschool Utrecht

Nadere informatie

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Op weg naar een groen ICT-curriculum Inhoudsopgave Instituut voor ICT Samenvatting... 1 Inleiding... 2 Opzet... 2 Activiteiten en resultaten... 3 Evaluatie...

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid F3010 1 Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Drs. J. de Bruijn Ontleend aan het boek Uitbesteding, Samsom bv, 1999.

Nadere informatie

Proftaak Software Engineering P3

Proftaak Software Engineering P3 Proftaak Software Engineering P3 Versie 1.4 Juli 2011 Tom Broumels Jelle Oosterkamp Stefan Roijers Sjaak Verwaaijen 1 versie datum voltooid auteur Wijziging 1.0 Aug 2010 Sjaak Verwaaijen 1.2 Nov 2010 Sjaak

Nadere informatie

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Dit is een uitgave van het Samenwerkingsverband effectieve interventies. Auteurs: Marijke Booijink, Christine Kuiper, Gery

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO STUURGROEP BIJLAGE 5D Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding en doelstelling... 3 1.2. Doel en kaders impactanalyse...

Nadere informatie

Pim HR Scan. Zuiver Zorg. organisatie: adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet. Hoofd adm/hr Manager

Pim HR Scan. Zuiver Zorg. organisatie: adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet. Hoofd adm/hr Manager Pim HR Scan organisatie: Zuiver Zorg adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet contactpersoon: Karen Janzen Hoofd adm/hr Manager 1 contactinformatie: www.vraagpim.nl contact@vraagpim.nl drs. Math Hoenen

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Leren voor je loopbaan. Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant. Peter den Boer Esther Stukker

Leren voor je loopbaan. Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant. Peter den Boer Esther Stukker Leren voor je loopbaan Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant Peter den Boer Esther Stukker Leren voor je loopbaan Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij

Nadere informatie

Richtsnoer Veilige digitale toetsafname

Richtsnoer Veilige digitale toetsafname Richtsnoer Veilige digitale toetsafname Utrecht, 12 september 2013 Versienummer: 1.0 Kenmerk: (van versie 1.0) 19.735 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 Aanleiding 3 Scope van dit document 3 Het gebruik van

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever

De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur BNA NL ingenieurs De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG

Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG 1 Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG 15 januari 2015, versie 1.0, definitieve versie, publieksversie

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang Argus Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg Colofon Deze handleiding is opgesteld in opdracht van het patiëntveiligheidsprogramma ggz Veilige zorg, ieders zorg.

Nadere informatie

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan?

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Onderzoek naar hoe de gemeente Helmond aan de hand van in kaart gebrachte gevolgen van private kwaliteitsborging zo voorbereid mogelijk kan inspelen op het

Nadere informatie

bij het geautomatiseerde indelingsinstrument Universitair Functieordenen. Achtereenvolgens komen

bij het geautomatiseerde indelingsinstrument Universitair Functieordenen. Achtereenvolgens komen Universitair Functieordenen (UFO) De uitleg van het systeem en rechtsregels bij de toepassing van Universitair Functieordenen (UFO) inclusief gebruikershandleiding voor het geautomatiseerde indelingsinstrument

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie