DEEL I. 5.8 ProjectMatig Werken Definitie project Kern van de methode Historie Scope

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DEEL I. 5.8 ProjectMatig Werken. 5.8.1 Definitie project. 5.8.2 Kern van de methode. 5.8.3 Historie. 5.8.4 Scope"

Transcriptie

1 102 Wegwijzer voor methoden bij projectmanagement - 2de druk 5.8 ProjectMatig Werken Deel I van de beschrijving van ProjectMatig Werken is gereviseerd en geautoriseerd door Gert Wijnen, een van de auteurs van het boek Projectmatig Werken dat voor dit hoofdstuk als brondocument is gebruikt. DEEL I Definitie project Een project is een tijdelijke, resultaatgerichte samenwerking waarbij gebruikgemaakt moet worden van schaarse middelen Kern van de methode Beheersing van fasering. De aanpak van een project bestaat bij ProjectMatig Werken uit de drieslag: faseren, beslissen en beheersen (zie figuur 5.8.1). Maar ProjectMatig Werken bestaat uit meer dan alleen maar de aanpak. Ook samenwerking, projectleiderschap, teambuilding, risicomanagement en scheppen van draagvlak zijn noodzakelijke processen van ProjectMatig Werken. De aanpak hebben de auteurs nooit aangepast. De aandacht voor fasering is kenmerkend voor ProjectMatig Werken Historie ProjectMatig Werken is, na Systems Management, de hoeksteen onder de Nederlandse methoden voor projectmanagement. In 1984 verscheen de eerste versie van het boek over deze werkwijze: Projectmatig werken. De huidige versie verscheen in De laatste herdruk dateert uit Zo is de methode steeds verder uitgebreid en geactualiseerd. Bijna alle andere methoden die in Nederland zijn ontwikkeld, hebben elementen van ProjectMatig Werken overgenomen Scope ProjectMatig Werken is duidelijk een van de conceptuele methoden. ProjectMatig Werken geeft weinig expliciete regels voor het leiden van projecten, maar concentreert zich op principes en denkwijzen. Daarom besteedt de methode uitgebreid aandacht aan: projectmatig werken versus routine en improvisatie; invoeren van projectmatig werken; projecten en moederorganisatie; typen projecten; risicoanalyse en -management van projecten; succesfactoren en strategisch management van projecten; proces- en programmamanagement. Naast het toepassen van ProjectMatig Werken bij organisatieveranderingen krijgt het analyseren en omgaan met cultuurverschillen in een organisatie de nodige aandacht. ProjectMatig Werken richt zich niet op een bepaalde branche of type project.

2 5 Projectmanagementmethoden Uitgangspunten ProjectMatig Werken hanteert bij faseren de volgende principes: eerst denken, dan doen; doordenken van voren naar achter en van achter naar voren; van grof naar fijn Beschrijving ProjectMatig Werken bestaat uit drie met elkaar verweven processen: faseren, beheersen en beslissen. Deze processen dragen bij aan het realiseren van het projectresultaat vanaf een te ontwikkelen idee. Faseren Initiatief Definitie Ontwerp Voorbereiding Realisatie Nazorg (Idee) (Wat) (Hoe) (Hoe te maken) (Maken) (In stand houden) Beslissen Projectresultaat Projectweg Beheersplannen T G K I O T G K I O T G K I O T G K I O T G K I O Projectopdracht Projectprogramma Projectontwerp Realisatieprogramma Nazorgprogramma Figuur De drieslag faseren, beheersen, beslissen (p. 136 brondocument) Resultaat en doelen In de eerste fase van een project (de initiatieffase) gaat het om: de na te streven doelen of de op te lossen problemen; het te bereiken resultaat; de afbakening ten opzichte van de omgeving waarin het project wordt ontwikkeld en gebruikt. Zolang er geen overeenstemming is over het beoogde projectresultaat, is het niet mogelijk om projectmatig te werken. Overeenstemming over het projectresultaat betekent overeenstemming over datgene wat klaar is als het project klaar is. Een project start dan ook pas na de afronding en het accorderen van de initiatieffase. Faseren Faseren omvat het bepalen van het beoogde eindresultaat, de daarvoor noodzakelijke inhoudelijke activiteiten en de volgorde van het uitvoeren daarvan. ProjectMatig Werken onderscheidt standaard de volgende fasen met het daaruit voortvloeiende (tussen)resultaat: Initiatieffase: projectdoelen, globaal projectresultaat en afbakening.

3 104 Wegwijzer voor methoden bij projectmanagement - 2de druk Definitiefase: eisenpakket aan het projectresultaat en de omgeving waarin het resultaat gebruikt zal worden. Ontwerpfase: gekozen oplossing en vormgeving van het resultaat. Voorbereidingsfase: werkwijze, materialen en resources om het resultaat te vervaardigen. Realisatiefase: opgeleverd, operationeel resultaat. Nazorgfase: feitelijk gebruik en onderhoud van het resultaat. Beheersen Het beheersen bestaat uit alle activiteiten die nodig zijn om de inhoudelijke werkzaamheden te managen. Het dient ervoor dat beperkte middelen effectief, efficiënt, flexibel en creatief worden ingezet. ProjectMatig Werken onderscheidt vijf beheersaspecten (in het jargon TG- KIO genoemd): tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie. Deze vijf beheersaspecten zijn te beschouwen als invalshoeken voor het beheersen of managen van het project. Voor elk van de beheersaspecten dient de beheerscyclus te worden doorlopen (plannen, doen, opnemen stand van zaken, vergelijken, sturen en indien nodig wijzigen plan ). Belangrijk is dat een project integraal wordt beheerst. Dat wil zeggen dat alle aspecten tegelijk en in samenhang worden beheerst. Maar ook dat elk beheersplan zichtbaar marges moet bevatten die zijn gebaseerd op de mogelijke risico s. Bij het bepalen van de risico s die het project kunnen beïnvloeden, kan een projectdiagnose als risicochecklist dienen. In de laatste versie van Projectmatig Werken is een extra hoofdstuk gewijd aan risicomanagement. Beslissen Op specifieke momenten worden de beheersplannen met de faseringsplannen geïntegreerd. deze specifieke momenten noem je de beslispunten. Deze gaan vooral over het kiezen uit alternatieven, goedkeuren van voorstellen en actieplannen, accepteren van de risico s en consequenties en dechargeren van het uitgevoerde werk. De belangrijkste beslispunten zijn bij de faseovergangen. ProjectMatig Werken beveelt aan elke faseovergang bewust te laten plaatsvinden door op basis van een beslisdocument (opgesteld door de projectmanager) de opdrachtgever een beslissing te laten nemen over de voortzetting of het stoppen van het project. Bij een beslispunt worden drie beslissingen genomen: Over het verleden: is de opdrachtgever tevreden over het opgeleverde resultaat en is het faseplan adequaat uitgevoerd? Over de toekomst: is de opdrachtgever het eens met het plan voor de komende fase en de beoogde resultaten daarvan? Over het project: vindt de opdrachtgever dat, gezien de huidige stand van zaken, het project in de huidige vorm al dan niet moet worden voortgezet (go/no go-beslissing)?

4 5 Projectmanagementmethoden 105 Samenwerken Werken in projecten is teamwerk. ProjectMatig Werken heeft hiervoor van meet af aan aandacht gehad. In de latere versies wordt dat steeds meer benadrukt met extra aandacht voor teamrollen en de kernkwaliteiten van een projectleider. Samenwerking met en het creëren van draagvlak bij de omgeving van het project worden expliciet uitgewerkt Beschikbaarheid Als hoeksteen van projectmanagement in Nederland is ProjectMatig Werken wijd verbreid, vaak zelfs zonder dat de betrokkenen dat zelf beseffen. In engere zin spreken we over ProjectMatig Werken als men zich baseert op de boeken Projectmatig werken (Wijnen,Renes, Storm, 2010) en/of Projecten Leiden (Groote, Hugenholtz-Sasse, Klaassen, 2008). In bredere zin vinden we de grondbeginselen van ProjectMatig Werken (zoals de indeling in zes fasen en vijf beheersaspecten) terug in de meeste cursussen over projectmanagement in Nederland, tenzij ze expliciet gebaseerd zijn op andere methoden (met name methoden die hun oorsprong buiten Nederland hebben) Toepassingsgebied ProjectMatig Werken is niet ontworpen voor een bepaald toepassingsgebied. En evenmin voor een bepaald type organisatie. Wel kunnen we stellen dat het beheersaspect informatie vooral nuttig is bij open projectomgevingen, waarbij het projectresultaat in een vroeg stadium is geformuleerd en verder naar behoeven kan, mag en zal worden gewijzigd Beheer van de methode De methode is vastgelegd in: Wijnen, G. en P. Storm. (2010). Projectmatig werken, 27 ste druk. Het Spectrum. ISBN Dit boek is gebruikt als brondocument bij de vergelijking met andere methoden. Literatuur Groote, G., C.Hugenholtz-Sasse en D. Klaassen. (2008). Projecten Leiden. Het Spectrum. ISBN Kor, R. (2009). Projectmatig werken bij de hand. Kluwer. ISBN Kor, R. en G. Wijnen. (2005). Essenties van project- en programmamanagement Succesvol samenwerken aan unieke opgaven. Kluwer Bedrijfswetenschappen. ISBN Beheerder van de methode Er is geen expliciete beheerder van de methode, niemand claimt het eigendom. Opleidingen Er zijn veel cursussen in de markt die (deels) zijn gebaseerd op ProjectMatig Werken, vaak zonder de methode bij naam te noemen. Er is geen certificatie voor ProjectMatig Werken.

5 106 Wegwijzer voor methoden bij projectmanagement - 2de druk DEEL II Onderscheidende kenmerken Categorie Aanpak Projectopzet Besluitvorming Meetbare resultaten Bewaking en beheersing Kwaliteit Beschikbaarheid Kenmerk Beheersen. Gefaseerd. Na elke fase. Resultaat per fase gedefinieerd. Beheerscyclus TGKIO. Beschreven in kwaliteitshoofdstuk van elk beslisdocument; dit is het beheersaspect K. Vrij te gebruiken en groot aanbod aan opleidingen Sterke kanten en valkuilen bij het gebruik van de methode Sterke kanten Resultaatgeoriënteerd. Biedt samenhangende filosofie, zet aan tot nadenken. Flexibel. Valkuilen Lineaire insteek. Minder aandacht voor communicatie ProjectMatig Werken vergeleken Door het brondocument ProjectMatig Werken te scoren volgens het PM-Vergelijkingsmodel, komen we tot de volgende scores van ProjectMatig Werken: Contextmanagement Projectmatig Werken Besturing 3 2 Doel / resultaat Contextanalyse 1 Plannen 0 Team Meten en Bewaken Leiderschap Interne communicatie Risico Figuur De score van ProjectMatig Werken op de verschillende aspecten van projectma

6 5 Projectmanagementmethoden 107 ProjectMatig Werken scoort in relatie tot andere methoden vooral hoog op gedrags- en omgevingsaspecten. Daarnaast biedt het brondocument aparte hoofdstukken over programmamanagement en professionaliseren van projectmatig werken. Bij FrieslandCampina hanteren we voor projectmanagement één gemeenschappelijke aanpak. Ons model is een stagegate-model met vier fasen afgeleid uit ProjectMatig Werken. Eerlijk gezegd zie ik niet zoveel verschil tussen al die modellen. Het gaat er gewoon om dat er duidelijke Go/No-Go beslissingen genomen worden! We maken bij projecten wel onderscheid in drie disciplines: Innovatie, Supply chain & engineering en ICT. Geert Verhoeven innovation Project- and Portfolio Management, FrieslandCampina

DEEL I. 5.1 A4-Projectmanagement. 5.1.1 Definitie project. 5.1.2 De kern van A4

DEEL I. 5.1 A4-Projectmanagement. 5.1.1 Definitie project. 5.1.2 De kern van A4 56 Wegwijzer voor methoden bij projectmanagement - 2de druk 5.1 A4-Projectmanagement Deel I van de beschrijving van A4-Projectmanagement (in het vervolg van dit hoofdstuk zullen we dit afkorten als A4)

Nadere informatie

DEEL I 5.5 PRINCE2. 5.5.1 Definitie project. 5.5.2 Kern van PRINCE2. 5.5.3 Historie. 5.5.4 Scope. 5.5.5 Uitgangspunten

DEEL I 5.5 PRINCE2. 5.5.1 Definitie project. 5.5.2 Kern van PRINCE2. 5.5.3 Historie. 5.5.4 Scope. 5.5.5 Uitgangspunten 5 Projectmanagementmethoden 83 5.5 PRINCE2 Deel I van de beschrijving van PRINCE2 is geschreven door Ron Seegers en gereviseerd en geautoriseerd door Joost Nuijten, bestuurslid van de Prince User Group

Nadere informatie

DEEL I. 5.7 Projectmatig Creëren (PMC) 5.7.1 Definitie project. 5.7.2 Kern van de methode. 5.7.3 Historie. 5.7.4 Scope. 5.7.

DEEL I. 5.7 Projectmatig Creëren (PMC) 5.7.1 Definitie project. 5.7.2 Kern van de methode. 5.7.3 Historie. 5.7.4 Scope. 5.7. 96 Wegwijzer voor methoden bij projectmanagement - 2de druk 5.7 Projectmatig Creëren (PMC) Deel I van de beschrijving van Projectmatig Creëren is gereviseerd en geautoriseerd door Jo Bos, een van de auteurs

Nadere informatie

DEEL I. 5.6 Procesmanagement. 5.6.1 Definitie project. 5.6.2 Kern van de methode. 5.6.3 Historie. 5.6.4 Scope. 5.6.

DEEL I. 5.6 Procesmanagement. 5.6.1 Definitie project. 5.6.2 Kern van de methode. 5.6.3 Historie. 5.6.4 Scope. 5.6. 90 Wegwijzer voor methoden bij projectmanagement - 2de druk 5.6 Procesmanagement Deel I van de beschrijving van Procesmanagement is gereviseerd en geautoriseerd door Jaap Walter, een van de auteurs van

Nadere informatie

Voortdurende gecontroleerde aanpassing aan de veranderende vraag.

Voortdurende gecontroleerde aanpassing aan de veranderende vraag. 62 5.2 Atern Deel I van de beschrijving van DSDM Atern is geschreven door Jeroen Venneman. Dit deel is gereviseerd en geautoriseerd door Edgar Hildering, auteur van het boek DSDM Een introductie, en Peter

Nadere informatie

Handleiding RSPW. Projectmanagement. op zijn Rotterdams. Werken aan fysieke projecten op z n Rotterdams

Handleiding RSPW. Projectmanagement. op zijn Rotterdams. Werken aan fysieke projecten op z n Rotterdams Projectmanagement op zijn Rotterdams De visie op projectmatig werken volgens de Rotterdamse Standaard binnen de fysieke diensten De Rotterdamse Standaard voor projectmatig werken Handleiding RSPW Werken

Nadere informatie

Wanneer de investeringsbeslissing door de onderneming is genomen, kan het project worden ingericht dat moet leiden tot een functionerende installatie.

Wanneer de investeringsbeslissing door de onderneming is genomen, kan het project worden ingericht dat moet leiden tot een functionerende installatie. Project Matig Werken De Hoofdlijnen Wanneer de investeringsbeslissing door de onderneming is genomen, kan het project worden ingericht dat moet leiden tot een functionerende installatie. Voor investeringsprojecten

Nadere informatie

DEEL I. 5.10 Systems Engineering. 5.10.1 Definitie project. 5.10.2 Kern van de methode. 5.10.3 Historie. 5.10.4 Scope

DEEL I. 5.10 Systems Engineering. 5.10.1 Definitie project. 5.10.2 Kern van de methode. 5.10.3 Historie. 5.10.4 Scope 5 Projectmanagementmethoden 117 5.10 Systems Engineering Deel I van de beschrijving van Systems Engineering is geschreven door Timo Giling, voorzitter van INCOSE Nederland. DEEL I 5.10.1 Definitie project

Nadere informatie

meer is gericht op het ontwikkelen klantconform ' product en hef realiseren van toegevoegde waarde voor de PROJECT RESULTAAT PRESTATIE

meer is gericht op het ontwikkelen klantconform ' product en hef realiseren van toegevoegde waarde voor de PROJECT RESULTAAT PRESTATIE meer is gericht op het ontwikkelen van een klantconform ' product en hef realiseren van toegevoegde waarde voor de PROJECT RESULTAAT PRESTATIE MASTERPROOF INHOUDSOPGAVE Blz. EXECUTIVE SUMMARY... 1 1. INLEIDING...

Nadere informatie

projectsucces aan projecten Tien Rudy Kor

projectsucces aan projecten Tien Rudy Kor Werken aan projecten Rudy Kor Tien stappen NAAr projectsucces werken aan projecten tien stappen naar projectsucces rudy kor vakmedianet INHOUD inleiding: waarom u die boek (niet) moet lezen 7 Wie hoeft

Nadere informatie

Samenvatting project management

Samenvatting project management Samenvatting project management Hoofdstuk 1: wat is projectmatig werken? 1.1 projectmatig werken tussen routinematig en improviserend werken. Een van de eisen die men aan een project dient te stellen is

Nadere informatie

Projectaanpak in zes stappen

Projectaanpak in zes stappen Projectaanpak in zes stappen P6-Methode Roel Grit Eerste druk Projectaanpak in zes stappen 1 2 3 4 5 6 7 P6-methode 8 Roel Grit Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: Rocketindustries, Groningen

Nadere informatie

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Conclusies en aanbevelingen Rekenkamer Weert Oktober 2008 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van het rekenkameronderzoek met als centrale vraagstelling

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

Samenvatting Project Management Professional

Samenvatting Project Management Professional Samenvatting Project Management Professional Arie Bubberman Inhoudsopgave Voorbereiden project...4 Projectopdracht...4 Relatie met strategie en organisatie...4 Invullingen term projectopdracht...5 Afstemmen

Nadere informatie

Projectmanagement Roel Grit

Projectmanagement Roel Grit Projectmanagement Roel Grit Zevende druk Noordhoff Uitgevers bv Projectmanagement Projectmatig werken in de praktijk Roel Grit Zevende druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Noordhoff Uitgevers bv

Nadere informatie

Projectmatig werken in Gemeente Bergen

Projectmatig werken in Gemeente Bergen Projectmatig werken in Gemeente Bergen Rekenkamercommissie Bergen A. A. J. Meester Drs. Ing. G.J. Braas R.M.C. Strijker Maart 2012 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 1.1 Centrale vraag en deelvragen

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. I-Tracks IT Project Management Advanced editie januari 2008. inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 13 antwoordindicatie 29 beoordeling

Voorbeeldexamen. I-Tracks IT Project Management Advanced editie januari 2008. inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 13 antwoordindicatie 29 beoordeling Voorbeeldexamen ITPMA I-Tracks IT Project Management Advanced editie januari 2008 inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 13 antwoordindicatie 29 beoordeling EXIN Hét exameninstituut voor ICT ers Janssoenborch,

Nadere informatie

Werken aan programma s

Werken aan programma s Werken aan programma s Hoofdstuk 4: Beslissen Een programma vraagt voortdurend om het maken van keuzes. Starten we deze nieuwe activiteiten op, gaan we door op de ingezette koers of moeten we die misschien

Nadere informatie

Projectplan. Implementatie Projectmanagement systeem. Jaap Kooman MBA 8 januari 2010 webversie A.2-2

Projectplan. Implementatie Projectmanagement systeem. Jaap Kooman MBA 8 januari 2010 webversie A.2-2 Projectplan Implementatie Projectmanagement systeem Jaap Kooman MBA 8 januari 2010 webversie A.2-2 Inhoudsopgave 1. SAMENVATTING 3 2. PROJECTAFBAKENING 4 2.1. PROBLEEMSTELLING 4 2.2. DOELSTELLING PROJECT

Nadere informatie

Handboek Projectmatig Werken

Handboek Projectmatig Werken Handboek Projectmatig Werken HANDBOEK PROJECTMATIG WERKEN Zonder schriftelijke toestemming van de gemeente Veendam mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

DEEL I. 5.9 Scrum. 5.9.1 Definitie project. 5.9.2 Kern van de methode. 5.9.3 Historie. 5.9.4 Scope

DEEL I. 5.9 Scrum. 5.9.1 Definitie project. 5.9.2 Kern van de methode. 5.9.3 Historie. 5.9.4 Scope 108 5.9 Scrum Deel I van de beschrijving van Scrum is geschreven door Jeroen Venneman en gereviseerd en geautoriseerd door Eelco Rustenburg, co-auteur van het boek De Kracht van Scrum, en Theo Gerrits,

Nadere informatie

Procesmapping in bouwprocessen. Ontwikkeling van een model voor mapping van stakeholders en activiteiten in de opstartfase van het bouwproces.

Procesmapping in bouwprocessen. Ontwikkeling van een model voor mapping van stakeholders en activiteiten in de opstartfase van het bouwproces. Procesmapping in bouwprocessen. Ontwikkeling van een model voor mapping van stakeholders en activiteiten in de opstartfase van het bouwproces. G.P. Morssinkhof S9710108 Juli 2007 Voorwoord Bij de opleiding

Nadere informatie

Handleiding Projectmatig werken. Faculteit der Letteren

Handleiding Projectmatig werken. Faculteit der Letteren Handleiding Projectmatig werken Faculteit der Letteren 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1.1 Wat is een project?... 4 1.2 Kenmerken van een project... 4 2 Basisbegrippen projectmatigwerken...

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Projectmanagement voor het HBO op basis van IPMA-D Theorieboek Andere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven over Best Practices, methodes en standaarden

Nadere informatie

Uitwerkingen van de opdrachten bij Projectmanagement volgens Prince2 tweede editie Peter Janssen Pearson Education Benelux ISBN 90-430-1244-0

Uitwerkingen van de opdrachten bij Projectmanagement volgens Prince2 tweede editie Peter Janssen Pearson Education Benelux ISBN 90-430-1244-0 Uitwerkingen van de opdrachten bij Projectmanagement volgens Prince2 tweede editie Peter Janssen Pearson Education Benelux ISBN 90-430-1244-0 Inhoudsopgave: Toelichting op de antwoorden...3 Hoofdstuk 1

Nadere informatie

Implementatie IT Service Management

Implementatie IT Service Management Implementatie IT Service Management Slagingskans, slechts 10% Paper t.b.v. de module VMT MIM04 Versie 1.0 2002 J.R.M. Belt Inhoud 1 VOORWOORD...3 2 INLEIDING...4 3 CASE: CHANGE MANAGEMENT OF ICT SERVICE

Nadere informatie

Managing Successful Programmes, kortweg MSP, is het raamwerk

Managing Successful Programmes, kortweg MSP, is het raamwerk 4 Managing Successful Programmes Managing Successful Programmes, kortweg MSP, is het raamwerk voor programma-management van het Britse Office of Government Commerce (OGC). In de benadering volgens MSP

Nadere informatie

Project management. @Politie

Project management. @Politie Project management @Politie Algemene directie van de ondersteuning en het beheer (DGS) Dienst PolitieBeleidsOndersteuning (PBO) Fritz Toussaintstraat 8 1050 Brussel Verantwoordelijke uitgever: Bernard

Nadere informatie

Project-, programma- of procesmanagement

Project-, programma- of procesmanagement Project-, programma- of procesmanagement Een kwestie van kiezen voor de passende aanpak Projectmanagement, programmamanagement en procesmanagement zijn goede hulpmiddelen bij het plannen en uitvoeren van

Nadere informatie