voorbeeldexamen I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "voorbeeldexamen I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007"

Transcriptie

1 voorbeeldexamen Project Participation Foundation (PPF) I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007 Inhoud inleiding 2 voorbeeldexamen 3 antwoordindicatie 12 beoordeling 25 EXIN Kantoor Janssoenborch, Hoog Catharijne Godebaldkwartier 365, 3511 DT Utrecht Postbus 19147, 3501 DC Utrecht Telefoon (030) Fax (030) Internet

2 Inleiding Dit is het voorbeeldexamen Project Participation Foundation (PPF). Het examen bestaat uit 30 meerkeuzevragen. Elke vraag heeft één correct antwoord. Elke goed beantwoorde vraag levert u 1 punt op. Het maximaal aantal te behalen punten is 30. Bij 20 punten of meer bent u geslaagd. De beschikbare tijd is 60 minuten. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Veel succes! Copyright 2007 EXIN Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een dataverwerkend systeem of uitgezonden in enige vorm door middel van druk, fotokopie of welke andere vorm dan ook zonder toestemming van EXIN. EXIN, PPF 2/25

3 Voorbeeldexamen 1 van 30 Een cosmeticabedrijf gaat de komende jaren een nieuw merk in de markt zetten, waarbij de opleverdatum nog niet bekend is. Is hier sprake van projectmatig werken? A. ja B. nee 2 van 30 Tot welke werkvorm hoort het vastleggen van klachten van gebruikers door de servicedesk van een reguliere organisatie? A. improviserend werken B. projectmatig werken C. routinematig werken 3 van 30 Tot welke categorie succesfactoren van een project behoort de volgende uitspraak? Het management spreekt publiekelijk zijn vertrouwen in het projectresultaat uit. A. medewerkers B. omgeving C. organisatie 4 van 30 Voor succesvol projectgericht werken moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Wat is een voorwaarde voor een succesvol project? A. De organisatie van het project mag gedurende de looptijd van het project niet wijzigen. B. Het project dient één opdrachtgever te hebben. C. Vooraf moeten de doelen duidelijk zijn en worden de projectuitgaven eenmalig vastgesteld. EXIN, PPF 3/25

4 5 van 30 Wat wordt in een vooronderzoek behandeld? A. In een vooronderzoek worden de kosten en baten van het project tegen elkaar afgezet. B. In een vooronderzoek wordt de probleemstelling verhelderd. C. In een vooronderzoek wordt het plan van aanpak van het project opgesteld. 6 van 30 Wat is de betekenis van een plan van aanpak voor de opdrachtgever? A. Het bevat een overzicht van de medewerkers die ingeschakeld moeten worden. B. Het geeft een gedetailleerd inzicht in de kosten en de planning van het project. C. Het is een leidraad en meetinstrument voor de voortgang van het project. 7 van 30 Een van de onderdelen van het plan van aanpak is de Business Case. Wat is het belangrijkste onderdeel van een Business Case? A. de organisatie van het project B. de reden voor het project C. de tijdsplanning van het project 8 van 30 In een organisatie gaat een project van start voor het ontwikkelen van een nieuwe softwareapplicatie. Voor dit project wil men vanaf het begin een exact beeld krijgen van de personeelskosten. Hiervoor wordt apparatuur aangeschaft die de aanwezigheid van de projectleden door middel van elektronische badges automatisch kan registreren bij binnenkomst en vertrek. Tot welke categorie kosten behoren de kosten van aanschaf van deze apparatuur? A. exploitatiekosten B. onderhoudskosten C. ontwikkelingskosten EXIN, PPF 4/25

5 9 van 30 Tijdens de uitvoering van een project, blijkt dat de geschatte jaarlijkse onderhoudskosten van het te realiseren informatiesysteem hoger zullen zijn, dan aanvankelijk geschat. Wat is de invloed hiervan op de terugverdientijd? A. De terugverdientijd neemt af. B. De terugverdientijd verandert niet. C. De terugverdientijd neemt toe. 10 van 30 Voor een project is een projectorganisatie opgezet met een stuurgroep, een projectgroep en twee werkgroepen. Van welke groep(en) naast de projectgroep maakt de projectleider gezien zijn rol minimaal nog meer deel uit? A. beide werkgroepen B. de stuurgroep C. ten minste één werkgroep 11 van 30 Een organisatie wil een toepassing van e-business realiseren. Er is binnen de organisatie nauwelijks ervaring met dit onderwerp. Voor de realisatie van deze toepassing wordt een project gestart met een interne projectleider. Ook worden er een aantal externe deskundigen op het gebied van e-business aangetrokken. Op welke rol van de projectleider ligt bij dit project de nadruk? A. de controlerende rol B. de inhoudelijke rol C. de procesmatige rol 12 van 30 Welke vorm van kwaliteit wordt door planmatige beheersing veilig gesteld? A. de proceskwaliteit B. de productkwaliteit EXIN, PPF 5/25

6 13 van 30 De RADAR-methode beschrijft vijf stappen om risico's op te sporen en te elimineren. Deze vijf stappen worden in een stappenmatrix weergegeven. In welke stap wordt bepaald welke risico's het project loopt? A. het elimineren van risico's B. het specificeren van de doelstellingen C. het taxeren van de risico's 14 van 30 Wie initieert over het algemeen een vooronderzoek voor een project? A. de projectgroep van het project B. de stuurgroep van het project C. het management van de organisatie 15 van 30 Bij de afronding van het project stelt de projectmanager een rapport op voor zijn opdrachtgever. In dit rapport schrijft de projectmanager onder andere over het verloop van het project, de gesignaleerde problemen en de gekozen oplossingen met een korte motivatie. Van welk soort rapportage is hier sprake? A. een kwaliteitslogboek B. een projectevaluatierapport C. een voortgangsrapport 16 van 30 Welke activiteit heeft betrekking op het GOKIT beheersaspect tijd? A. het bijsturen van de uitvoering B. het opstellen van een fasering voor vastleggen van de projectinformatie C. het opstellen van het budget EXIN, PPF 6/25

7 17 van 30 Zie onderstaande afbeelding. Activiteit 2 uit deze balkenplanning loopt vier weken uit. Hoeveel weken loopt het project uit? A. één week B. twee weken C. drie weken D. vier weken EXIN, PPF 7/25

8 18 van 30 Zie onderstaande afbeelding. Welke activiteiten uit deze balkenplanning liggen op het kritieke pad? A. de activiteiten 1, 2 en 3 B. de activiteiten 1, 2 en 4 C. de activiteiten 1, 3 en 4 19 van 30 In een project wordt een nieuwe methode geïntroduceerd. De projectmedewerkers hebben nog geen kennis en ervaring met deze nieuwe methode. De kans bestaat dat het project gaat uitlopen. Wat is, volgens de definitie van risico, de bedreiging voor dit project? A. de organisatie van het project, die niet afgestemd is op de introductie van een nieuwe methode B. het ontbreken van kennis van en ervaring met de nieuwe methode bij de projectmedewerkers C. het uitlopen van het project EXIN, PPF 8/25

9 20 van 30 Omdat een project dreigt uit te lopen, besluit men dat het testen van het systeem beperkt zal blijven tot het hoogst noodzakelijke. Met betrekking tot welk beheersaspect van GOKIT beheersaspect kan het projectresultaat door dit besluit schade oplopen? A. geld B. kwaliteit C. tijd 21 van 30 Wat is het doel van risicoanalyse? A. het beheersen van de mogelijke risico's B. het in kaart brengen van de kosten van de risico's C. het opsporen en taxeren van de mogelijke risico's 22 van 30 Wat is de eerste fase binnen de watervalmethode SDM? A. Basisontwerp B. Definitiestudie C. Informatieplanning 23 van 30 Is het beoordelen van de haalbaarheid van de bedachte oplossing een doel van de fase Definitiestudie van de watervalmethode SDM? A. ja B. nee 24 van 30 Valt de activiteit 'het testen van het systeem' binnen de fase Invoering van de watervalmethode SDM? A. ja B. nee EXIN, PPF 9/25

10 25 van 30 De methode Rapid Application Development (RAD) bestaat uit verschillende fasen. In één van die fasen beoordelen de gebruikers het prototype en worden in het prototype de benodigde wijzigingen aangebracht. In welke fase gebeurt dit? A. Integratie B. Modellering C. Optimalisering D. Prototyping 26 van 30 In welke fase binnen de methode Rapid Application Development (RAD) wordt het functie- of het gegevensmodel vertaald in een prototype van het te realiseren systeem? A. Modellering B. Prototyping C. Integratie 27 van 30 Bij de evolutionaire methode wordt het systeem stapsgewijs ontwikkeld. Na de stap uitvoering wordt het resultaat door de gebruikers beoordeeld. Wat is de volgende stap als het resultaat nog niet goed is? A. consolidatie B. definitiestudie C. evaluatie D. uitvoering 28 van 30 Wat is een onderdeel van een Projectdefinitie? A. de doelstelling van het project B. de risicoanalyse voor de uitvoering van het project C. de samenstelling van de projectstuurgroep D. de tijdsplanning van het project EXIN, PPF 10/25

11 29 van 30 In welke projectmanagement fase wordt voor de eerste keer een risicoanalyse uitgevoerd? A. project beheersen B. project inrichten C. project voorbereiden 30 van 30 In welk PRINCE2 proces wordt het Projectplan opgesteld? A. project opstarten B. project initiëren C. project plannen EXIN, PPF 11/25

12 Antwoordindicatie 1 van 30 Een cosmeticabedrijf gaat de komende jaren een nieuw merk in de markt zetten, waarbij de opleverdatum nog niet bekend is. Is hier sprake van projectmatig werken? A. ja B. nee A. Onjuist. De periode waarover deze activiteit wordt uitgevoerd is niet begrensd omdat de opleverdatum niet bekend is. Dit voldoet niet aan de definitie van projectmatig werken. B. Juist. De periode waarover deze activiteit wordt uitgevoerd is niet begrensd omdat de opleverdatum nog niet bekend is. Dit voldoet niet aan de definitie van projectmatig werken. 2 van 30 Tot welke werkvorm hoort het vastleggen van klachten van gebruikers door de servicedesk van een reguliere organisatie? A. improviserend werken B. projectmatig werken C. routinematig werken A. Onjuist. Hoewel de aard van de klachten zeer divers kan zijn is het vastleggen ervan routinematig. B. Onjuist. Het vastleggen van de klachten is niet eenmalig. C. Juist. Het vastleggen van klachten is routinematig en hoort tot de werkvorm routinematig werken. 3 van 30 Tot welke categorie succesfactoren van een project behoort de volgende uitspraak? Het management spreekt publiekelijk zijn vertrouwen in het projectresultaat uit. A. medewerkers B. omgeving C. organisatie A. Onjuist. Het management behoort tot de omgeving van het project en behoort niet tot de categorie medewerkers. B. Juist. Het management behoort tot de omgeving van het project. C. Onjuist. Het management behoort tot de omgeving van het project en behoort niet tot de projectorganisatie. EXIN, PPF 12/25

13 4 van 30 Voor succesvol projectgericht werken moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Wat is een voorwaarde voor een succesvol project? A. De organisatie van het project mag gedurende de looptijd van het project niet wijzigen. B. Het project dient één opdrachtgever te hebben. C. Vooraf moeten de doelen duidelijk zijn en worden de projectuitgaven eenmalig vastgesteld. A. Onjuist. Dit is geen voorwaarde van succes. De organisatie van een project zal best kunnen veranderen. B. Juist. Dit is wel een voorwaarde van succes. Van belang is dat er één punt van sturing is. C. Onjuist. De doelen moeten weliswaar duidelijk zijn, al kunnen die veranderen tijdens het project, maar de projectuitgaven hoeven niet eenmalig vastgesteld te worden. 5 van 30 Wat wordt in een vooronderzoek behandeld? A. In een vooronderzoek worden de kosten en baten van het project tegen elkaar afgezet. B. In een vooronderzoek wordt de probleemstelling verhelderd. C. In een vooronderzoek wordt het plan van aanpak van het project opgesteld. A. Onjuist. Het tegen elkaar afzetten van de kosten en baten van een project gaat veel te ver voor een vooronderzoek. B. Juist. Een vooronderzoek geeft antwoord op de vraag of het starten van een project de gewenste oplossing is en houdt een verheldering van de probleemstelling in. C. Onjuist. Voor men een plan van aanpak op kan stellen is het soms nodig om een vooronderzoek uit te voeren om eerst de probleemstelling helder te krijgen. 6 van 30 Wat is de betekenis van een plan van aanpak voor de opdrachtgever? A. Het bevat een overzicht van de medewerkers die ingeschakeld moeten worden. B. Het geeft een gedetailleerd inzicht in de kosten en de planning van het project. C. Het is een leidraad en meetinstrument voor de voortgang van het project. A. Onjuist. In dit stadium is dat nog niet duidelijk en voor de opdrachtgever ook niet interessant. B. Onjuist. Planning en kosten worden pas later gedetailleerd gemaakt. C. Juist. Het plan van aanpak is een leidraad voor de projectleider en globaal meetinstrument voor de opdrachtgever over de voortgang van het project. EXIN, PPF 13/25

14 7 van 30 Een van de onderdelen van het plan van aanpak is de Business Case. Wat is het belangrijkste onderdeel van een Business Case? A. de organisatie van het project B. de reden voor het project C. de tijdsplanning van het project A. Onjuist. De organisatie van het project vinden we in het onderdeel werkwijze en middelen in het plan van aanpak. De Business Case gaat specifiek in op de reden voor het project. B. Juist. De Business Case gaat specifiek in op de reden voor het project. C. Onjuist. De tijdsplanning is een onderdeel van het plan van aanpak. De Business Case gaat specifiek in op de reden voor het project. 8 van 30 In een organisatie gaat een project van start voor het ontwikkelen van een nieuwe softwareapplicatie. Voor dit project wil men vanaf het begin een exact beeld krijgen van de personeelskosten. Hiervoor wordt apparatuur aangeschaft die de aanwezigheid van de projectleden door middel van elektronische badges automatisch kan registreren bij binnenkomst en vertrek. Tot welke categorie kosten behoren de kosten van aanschaf van deze apparatuur? A. exploitatiekosten B. onderhoudskosten C. ontwikkelingskosten A. Onjuist. Exploitatiekosten is een veel ruimer begrip waaronder ook huisvestigings en algemene apparatuurs kosten vallen. B. Onjuist. Het gaat hier niet om onderhoud, maar om specifieke kosten voor een bepaald project voor bepaalde toepassing. C. Juist. De kosten worden specifiek gemaakt voor de bewaking van het project. EXIN, PPF 14/25

15 9 van 30 Tijdens de uitvoering van een project, blijkt dat de geschatte jaarlijkse onderhoudskosten van het te realiseren informatiesysteem hoger zullen zijn, dan aanvankelijk geschat. Wat is de invloed hiervan op de terugverdientijd? A. De terugverdientijd neemt af. B. De terugverdientijd verandert niet. C. De terugverdientijd neemt toe. A. Onjuist. Door hogere onderhoudskosten neemt de netto opbrengst per jaar af en duurt het juist langer voordat het systeem is terugverdiend. B. Onjuist. Door hogere onderhoudskosten neemt de netto opbrengst per jaar af en duurt het juist langer voordat het systeem is terugverdiend. C. Juist. Door hogere onderhoudskosten neemt de netto opbrengst per jaar af en duurt het langer voordat het systeem is terugverdiend. 10 van 30 Voor een project is een projectorganisatie opgezet met een stuurgroep, een projectgroep en twee werkgroepen. Van welke groep(en) naast de projectgroep maakt de projectleider gezien zijn rol minimaal nog meer deel uit? A. beide werkgroepen B. de stuurgroep C. ten minste één werkgroep A. Onjuist. De projectleider leidt de projectgroep en vertegenwoordigt de projectgroep in de stuurgroep. B. Juist. De projectleider leidt de projectgroep en vertegenwoordigt de projectgroep in de stuurgroep. C. Onjuist. De projectleider leidt de projectgroep en vertegenwoordigt de projectgroep in de stuurgroep. EXIN, PPF 15/25

16 11 van 30 Een organisatie wil een toepassing van e-business realiseren. Er is binnen de organisatie nauwelijks ervaring met dit onderwerp. Voor de realisatie van deze toepassing wordt een project gestart met een interne projectleider. Ook worden er een aantal externe deskundigen op het gebied van e-business aangetrokken. Op welke rol van de projectleider ligt bij dit project de nadruk? A. de controlerende rol B. de inhoudelijke rol C. de procesmatige rol A. Onjuist. Een controlerende rol is niet voldoende in dit project, de projectleider moet het proces begeleiden. B. Onjuist. Verwacht moet worden dat de vaktechnische kennis van de projectleider met deze nieuwe materie te gering is om een inhoudelijke rol van betekenis te kunnen spelen. C. Juist. Verwacht moet worden dat de vaktechnische kennis van de projectleider met deze nieuwe materie te gering is om een inhoudelijke rol van betekenis te kunnen spelen, een controlerende rol is niet voldoende. 12 van 30 Welke vorm van kwaliteit wordt door planmatige beheersing veilig gesteld? A. de proceskwaliteit B. de productkwaliteit A. Juist. De proceskwaliteit wordt beïnvloed door planmatige beheersing en omgevingsfactoren. B. Onjuist. De productkwaliteit wordt beïnvloed door de functionaliteit en de hoedanigheid. 13 van 30 De RADAR-methode beschrijft vijf stappen om risico's op te sporen en te elimineren. Deze vijf stappen worden in een stappenmatrix weergegeven. In welke stap wordt bepaald welke risico's het project loopt? A. het elimineren van risico's B. het specificeren van de doelstellingen C. het taxeren van de risico's A. Onjuist. In deze stap worden voor de serieuze risico's de maatregelen getroffen om zeker te stellen dat de doelen uiteindelijk worden gehaald. B. Onjuist. In deze stap worden de belangrijke delen nader gespecificeerd zodat de projectleden goed weten wat er van hen wordt verlangd. C. Juist. In deze stap wordt bepaald welke risico's het project loopt. EXIN, PPF 16/25

17 14 van 30 Wie initieert over het algemeen een vooronderzoek voor een project? A. de projectgroep van het project B. de stuurgroep van het project C. het management van de organisatie A. Onjuist. Pas in de fase van het daadwerkelijk opstarten van een project is er sprake van een projectgroep. De eerdere fasen van o.a. het vooronderzoek zijn dan al lang achter de rug. B. Onjuist. Een stuurgroep wordt pas ingesteld als uit het vooronderzoek duidelijk is geworden dat het goed is een project te starten. C. Juist. Een vooronderzoek wordt gestart voordat er daadwerkelijk een project van start gaat. Het management van de organisatie is hiervoor verantwoordelijk. 15 van 30 Bij de afronding van het project stelt de projectmanager een rapport op voor zijn opdrachtgever. In dit rapport schrijft de projectmanager onder andere over het verloop van het project, de gesignaleerde problemen en de gekozen oplossingen met een korte motivatie. Van welk soort rapportage is hier sprake? A. een kwaliteitslogboek B. een projectevaluatierapport C. een voortgangsrapport A. Onjuist. Dit is weliswaar input voor het leerpuntenrapport en het projectevaluatierapport, maar zeker niet voldoende, omdat het alleen verslag doet van de opgeleverde producten. B. Juist. In een projectevaluatierapport worden het verloop van het project, de gesignaleerde problemen en de gekozen oplossingen met een korte motivatie beschreven. C. Onjuist. In een voortgangsrapport worden de stand van zaken, problemen en knelpunten, beslispunten en de te nemen stappen beschreven. 16 van 30 Welke activiteit heeft betrekking op het GOKIT beheersaspect tijd? A. het bijsturen van de uitvoering B. het opstellen van een fasering voor vastleggen van de projectinformatie C. het opstellen van het budget A. Juist. Het bijsturen van de uitvoering hoort wel tot het beheersen van de tijd. B. Onjuist. Dit behoort tot het beheersaspect informatie. C. Onjuist. Het opstellen van het budget hoort tot het beheersen van het geld. EXIN, PPF 17/25

18 17 van 30 Zie onderstaande afbeelding. Activiteit 2 uit deze balkenplanning loopt vier weken uit. Hoeveel weken loopt het project uit? A. één week B. twee weken C. drie weken D. vier weken A. Juist. Activiteit 2 heeft twee weken speling. Activiteit 4 duurt één week. Totaal mag activiteit 2 drie weken uitlopen voordat de doorlooptijd van het project in gevaar komt. Indien activiteit 2 vier weken uitloopt dan loopt het project één week uit. B. Onjuist. Als activiteit 2 vier weken uitloopt, is deze activiteit pas klaar na week 7. Activiteit 4 kan in week 6 of 7 uitgevoerd worden, dus loopt het project één week uit. C. Onjuist. Als activiteit 2 vier weken uitloopt, is deze activiteit pas klaar na week 7. Activiteit 4 kan in week 6 of 7 uitgevoerd worden, dus loopt het project één week uit. D. Onjuist. Als activiteit 2 vier weken uitloopt, is deze activiteit pas klaar na week 7. Activiteit 4 kan in week 6 of 7 uitgevoerd worden, dus loopt het project één week uit. EXIN, PPF 18/25

19 18 van 30 Zie onderstaande afbeelding. Welke activiteiten uit deze balkenplanning liggen op het kritieke pad? A. de activiteiten 1, 2 en 3 B. de activiteiten 1, 2 en 4 C. de activiteiten 1, 3 en 4 A. Onjuist. De activiteiten die op het kritieke pad liggen zijn de activiteiten 1, 3 en 4; aangezien deze van elkaar afhankelijk zijn in tijd. B. Onjuist. De activiteiten die op het kritieke pad liggen zijn de activiteiten 1, 3 en 4; aangezien deze van elkaar afhankelijk zijn in tijd. C. Juist. De activiteiten die op het kritieke pad liggen zijn de activiteiten 1, 3 en 4; aangezien deze van elkaar afhankelijk zijn in tijd. EXIN, PPF 19/25

20 19 van 30 In een project wordt een nieuwe methode geïntroduceerd. De projectmedewerkers hebben nog geen kennis en ervaring met deze nieuwe methode. De kans bestaat dat het project gaat uitlopen. Wat is, volgens de definitie van risico, de bedreiging voor dit project? A. de organisatie van het project, die niet afgestemd is op de introductie van een nieuwe methode B. het ontbreken van kennis van en ervaring met de nieuwe methode bij de projectmedewerkers C. het uitlopen van het project A. Onjuist. De organisatie van het project heeft er in dit geval niets mee te maken. B. Juist. Bedreiging voor het project is dat de projectmedewerkers geen kennis hebben van, of ervaring met, deze nieuwe methode. C. Onjuist. Uitlopen van een project is de schade die het project oploopt. 20 van 30 Omdat een project dreigt uit te lopen, besluit men dat het testen van het systeem beperkt zal blijven tot het hoogst noodzakelijke. Met betrekking tot welk beheersaspect van GOKIT beheersaspect kan het projectresultaat door dit besluit schade oplopen? A. geld B. kwaliteit C. tijd A. Onjuist. Geld zal door deze maatregel geen schade oplopen. De kosten van het project zullen niet hoger worden. B. Juist. Door op testen te beperken loopt men het risico dat de kwaliteit van het eindresultaat minder is dan beoogd. C. Onjuist. Men wilt juist vertraging voorkomen. EXIN, PPF 20/25

21 21 van 30 Wat is het doel van risicoanalyse? A. het beheersen van de mogelijke risico's B. het in kaart brengen van de kosten van de risico's C. het opsporen en taxeren van de mogelijke risico's A. Onjuist. Dit is niet zinvol omdat niet alle risico's even belangrijk zijn om te beheersen. Dit zou te veel geld gaan kosten. B. Onjuist. Het in kaart brengen van de risico's is niet voldoende voor een risicoanalyse. C. Juist. Dit is bij risicomanagement aan de orde. 22 van 30 Wat is de eerste fase binnen de watervalmethode SDM? A. Basisontwerp B. Definitiestudie C. Informatieplanning A. Onjuist. Dit is de derde fase binnen SDM. B. Onjuist. De definitiestudie is de tweede fase. C. Juist. Ieder project binnen SDM begint met de fase 'Informatieplanning'. 23 van 30 Is het beoordelen van de haalbaarheid van de bedachte oplossing een doel van de fase Definitiestudie van de watervalmethode SDM? A. ja B. nee A. Juist. Dit is het doel van de fase 'Definitiestudie'. In de Definitiestudie wordt de technische, economische en sociale haalbaarheid van de bedachte oplossing beoordeeld. B. Onjuist. Dit is wel een doel van de fase 'Definitiestudie'. EXIN, PPF 21/25

22 24 van 30 Valt de activiteit 'het testen van het systeem' binnen de fase Invoering van de watervalmethode SDM? A. ja B. nee A. Onjuist. Het testen van het systeem behoort tot de fase Realisatie. Bij de fase Invoering wordt het systeem overgedragen en dan moet het systeem al getest zijn. B. Juist. Het testen van het systeem behoort tot de fase Realisatie. 25 van 30 De methode Rapid Application Development (RAD) bestaat uit verschillende fasen. In één van die fasen beoordelen de gebruikers het prototype en worden in het prototype de benodigde wijzigingen aangebracht. In welke fase gebeurt dit? A. Integratie B. Modellering C. Optimalisering D. Prototyping A. Juist. In de fase integratie gaan de gebruikers het prototype beoordelen en worden in het prototype de benodigde wijzigingen aangebracht. B. Onjuist. In de fase modellering worden de modellen ontwikkeld voor het te realiseren informatiesysteem. C. Onjuist. De fase optimalisering heeft tot doel het resultaat van de voorafgaande fase verder technisch en cosmetisch te vervolmaken. D. Onjuist. In de fase prototyping worden de modellen in de voorafgaande fase vertaald in een prototype. EXIN, PPF 22/25

23 26 van 30 In welke fase binnen de methode Rapid Application Development (RAD) wordt het functie- of het gegevensmodel vertaald in een prototype van het te realiseren systeem? A. Modellering B. Prototyping C. Integratie A. Onjuist. In de fase modellering wordt aan de hand van workshops het functie- en gegevensmodel ontworpen. B. Juist. In de fase prototypering wordt het functie- of het gegevensmodel vertaald in een prototype van het te realiseren systeem. C. Onjuist. In de fase integratie wordt het prototype door de gebruikers beoordeeld en wordt het prototype naar aanleiding van de beoordeling gewijzigd. 27 van 30 Bij de evolutionaire methode wordt het systeem stapsgewijs ontwikkeld.na de stap uitvoering wordt het resultaat door de gebruikers beoordeeld. Wat is de volgende stap als het resultaat nog niet goed is? A. consolidatie B. definitiestudie C. evaluatie D. uitvoering A. Onjuist. De stap consolidatie wordt uitgevoerd als het resultaat goed is. B. Onjuist. De stap definitiestudie wordt vóór het evolutionair ontwikkelen opgesteld. C. Onjuist. Evaluatie is geen onderdeel van het iteratieve proces en wordt alleen uitgevoerd als het resultaat goed is. D. Juist. Als het resultaat nog niet goed is start men weer bij de stap uitvoering. EXIN, PPF 23/25

24 28 van 30 Wat is een onderdeel van een Projectdefinitie? A. de doelstelling van het project B. de risicoanalyse voor de uitvoering van het project C. de samenstelling van de projectstuurgroep D. de tijdsplanning van het project A. Juist. Doelstelling maakt onderdeel uit van een Projectdefinitie. Daarmee wordt aangegeven wat men met het project wil bereiken. B. Onjuist. Dit is pas in een later stadium aan de orde. C. Onjuist. Dit is pas in een later stadium aan de orde. D. Onjuist. De tijdsplanning maakt geen deel uit van de projectdefinitie. De tijdsplanning is onderdeel van de beschrijving van de beheersaspecten, die in het projectplan moeten worden opgenomen. 29 van 30 In welke projectmanagement fase wordt voor de eerste keer een risicoanalyse uitgevoerd? A. project beheersen B. project inrichten C. project voorbereiden A. Onjuist. Bij het beheersen van het project wordt de reeds opgestelde risicoanalyse periodiek geactualiseerd. B. Juist. Bij het inrichten van het project wordt een risicoanalyse uitgevoerd om vast te stellen welke maatregelen nodig zijn om de risico's te elimineren. C. Onjuist. In deze fase wordt de projectopdracht uitgevoerd om te komen tot goedkeuring voor het starten van het project. Er is dan nog te weinig informatie voor het uitvoeren van een gedetailleerde analyse. 30 van 30 In welk PRINCE2 proces wordt het Projectplan opgesteld? A. project opstarten B. project initiëren C. project plannen A. Onjuist. In dit proces wordt de projectopdracht opgesteld. Op basis van de projectopdracht besluit de stuurgroep of er een project gestart mag worden. B. Juist. In dit proces wordt door de projectleider het projectplan opgesteld. Hierin staat welke producten worden opgeleverd en welke werkzaamheden door wie moeten worden uitgevoerd. C. Onjuist. In het proces planning wordt de planning voor het project opgesteld. Deze fase wordt aangeroepen vanuit onder andere het proces project initiëren. EXIN, PPF 24/25

25 Beoordeling Het maximaal te behalen punten voor dit examen is 30. Bij het behalen van 20 punten of meer bent u geslaagd. In alle andere gevallen bent u gezakt. In onderstaande tabel wordt bij het aantal punten het bijbehorende cijfer gegeven. gezakt behaalde aantal punten geslaagd behaalde aantal punten cijfer cijfer EXIN, PPF 25/25

EXIN Projectmanagement Foundation

EXIN Projectmanagement Foundation EXIN Projectmanagement Foundation Voorbeeldexamen Editie 201608 Copyright 2016 EXIN PRINCE2 is a registered trade mark of AXELOS Limited. All rights reserved. No part of this publication may be published,

Nadere informatie

EXIN Projectmanagement Foundation

EXIN Projectmanagement Foundation EXIN Projectmanagement Foundation Preparation Guide Editie 201608 Copyright 2016 EXIN Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

voorbeeldexamen I-Tracks voorbeeldexamen ISDDF Information Systems Design and Development Foundation uitgave april 2005

voorbeeldexamen I-Tracks voorbeeldexamen ISDDF Information Systems Design and Development Foundation uitgave april 2005 voorbeeldexamen Information Systems Design and Development Foundation I-Tracks voorbeeldexamen ISDDF Information Systems Design and Development Foundation uitgave april 2005 inhoud 3 inleiding 4 voorbeeldexamen

Nadere informatie

vrg: trefwoord trefwrd onderverdeling omschrijving PPF Projectmatig werken Overeenkomst tussen projectleider en de stuurgroep

vrg: trefwoord trefwrd onderverdeling omschrijving PPF Projectmatig werken Overeenkomst tussen projectleider en de stuurgroep PPF Projectmatig werken Hoofdstuk: 0 aant Css: 3 271 Iteratie blz 999 999 Iteratie is herhaling, Iteratief is herhalend. Deze termen zijn begrippen uit de wiskunde en de informatica, bedoeld om aan te

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie

1Modelexamen 1. Modelexamen 1

1Modelexamen 1. Modelexamen 1 1Modelexamen 1 Het examen PRINCE2 Foundation wordt in Nederland afgenomen door Stichting EXIN. Om u voor te bereiden op het examen is er een representatief modelexamen bijgevoegd. Het examen bestaat uit

Nadere informatie

Project Management. Hfst 1: Het project:

Project Management. Hfst 1: Het project: Project Management Hfst 1: Het project: 1.1: Soorten werkzaamheden: We kennen 3 soorten werkzaamheden: Improvisatie: een plotselinge reactie op een niet verwachte gebeurtenis. Hiervoor zijn geen richtlijnen.

Nadere informatie

EXIN Projectmanagement Foundation

EXIN Projectmanagement Foundation EXIN Projectmanagement Foundation Literatuur B Editie 201608 Copyright 2016 EXIN PRINCE2 is a registered trade mark of AXELOS Limited. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar

Nadere informatie

voorbeeldexamen Information Systems Foundation

voorbeeldexamen Information Systems Foundation voorbeeldexamen Information Systems Foundation I-Tracks voorbeeldexamen ISyF Information Systems Foundation uitgave oktober 2003 inhoud 3 inleiding 4 examenvragen 11 antwoordindicatie eerste uitgave oktober

Nadere informatie

DSDM (Dynamic System Development Method) is gebaseerd op een aantal principes. Welk van de onderstaande principes hoort niet bij DSDM?

DSDM (Dynamic System Development Method) is gebaseerd op een aantal principes. Welk van de onderstaande principes hoort niet bij DSDM? H13_H14 beheeraspecten Wat zijn de beheeraspecten van een project? Product, Promotie, Prijs, Plaats, Personeel Product, Promotie, Prijs, Plaats Tijd, Geld, Product, Kwaliteit, Organisatie Tijd, Geld, Kwaliteit,

Nadere informatie

voorbeeldexamen I-Tracks Business Information Management Foundation voorbeeldexamen BiSLF uitgave januari 2006

voorbeeldexamen I-Tracks Business Information Management Foundation voorbeeldexamen BiSLF uitgave januari 2006 voorbeeldexamen Business Information Management Foundation (BiSLF) I-Tracks Business Information Management Foundation voorbeeldexamen BiSLF uitgave januari 2006 inhoud 3 inleiding 4 voorbeeldexamen 13

Nadere informatie

EXIN Projectmanagement Foundation

EXIN Projectmanagement Foundation EXIN Projectmanagement Foundation Literatuur B Editie 201805 Copyright 2018 EXIN Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een dataverwerkend

Nadere informatie

Kandidaat: EXAMEN: proefexamen Projectmatig Werken. Lees de volgende aanwijzingen goed door! Dit examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen.

Kandidaat: EXAMEN: proefexamen Projectmatig Werken. Lees de volgende aanwijzingen goed door! Dit examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Kandidaat: EXMEN: proefexamen Projectmatig Werken Lees de volgende aanwijzingen goed door! Dit examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Na elke vraag volgen drie antwoordmogelijkheden, waarvan er slechts

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Les E-01 Projectmanagement

Les E-01 Projectmanagement Les E-01 Projectmanagement 1.1 Werken op projectbasis Op allerlei manieren werken mensen in het sociale leven samen om bepaalde doelen te verwezenlijken. Buurtbewoners organiseren een pleinfeest, verenigingsleden

Nadere informatie

Handleiding Projectmatig werken. Faculteit der Letteren

Handleiding Projectmatig werken. Faculteit der Letteren Handleiding Projectmatig werken Faculteit der Letteren 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1.1 Wat is een project?... 4 1.2 Kenmerken van een project... 4 2 Basisbegrippen projectmatigwerken...

Nadere informatie

Projectmatig betekent: op de wijze van een project. Je moet dus eerst weten wat een project is. Een eenvoudige definitie van project is:

Projectmatig betekent: op de wijze van een project. Je moet dus eerst weten wat een project is. Een eenvoudige definitie van project is: Projectmatig werken Inhoudsopgave Projectmatig werken vs. niet-projectmatig werken... 1 Projectmatig werken... 1 Niet projectmatig werken... 2 Waarom projectmatig werken?... 2 Hoe herken je wanneer projectmatig

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj BUSINESS CASE: Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum: LET OP: De bedragen in deze business case zijn schattingen op grond van de nu beschikbare kennis en feiten.

Nadere informatie

EXIN Business Information Management Foundation

EXIN Business Information Management Foundation Voorbeeldexamen EXIN Business Information Management Foundation with reference to BiSL Editie mei 2012 Copyright 2012 EXIN Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt

Nadere informatie

PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN

PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN ( Project Initiation Document ) Datum voltooid: 20/03/2013 Auteur: Kevin Sanders Studentnummer: 2148839 Versie: 0.1 Status: Concept Documenthistorie

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. Business Information Management Foundation. Editie augustus 2011

Voorbeeldexamen. Business Information Management Foundation. Editie augustus 2011 Voorbeeldexamen Business Information Management Foundation Editie augustus 2011 Copyright 2011 EXIN Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

PROJECT INITIATION DOCUMENT

PROJECT INITIATION DOCUMENT PROJECT INITIATION DOCUMENT Versie: Datum: x.x dd-mm-jj DOCUMENTATIE Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:. INHOUDSOPGAVE 1. Managementsamenvatting

Nadere informatie

Projectmanagement Samengesteld door Leon Wetzel

Projectmanagement Samengesteld door Leon Wetzel Projectmanagement Samengesteld door Leon Wetzel Het project Soorten werkzaamheden Improvisatie o Vaak bij plotselinge gebeurtenissen. o Ad hoc reageren; niet volgens plan, maar van geval tot geval beslissen.

Nadere informatie

Ant: B Dit is het doel van het proces.

Ant: B Dit is het doel van het proces. In welk proces vormt het voor aanpassingen in de informatievoorziening beschikbaar gestelde budget een mandaat voor besluitvorming? A: Contractmanagement B: Financieel management C: Transitie D: Wijzigingenbeheer

Nadere informatie

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011 Projectplan Informatie arrangementen als app s-hertogenbosch, 6 december 2011 i Versiebeheer Algemene gegevens Projectnaam Informatie arrangementen als app Uitgave Final Datum 6 december 2011 Auteurs Projectleider

Nadere informatie

Projectmanagement. Hoofdstuk 3 en 4 Het project van begin tot eind De planning. Roel Grit

Projectmanagement. Hoofdstuk 3 en 4 Het project van begin tot eind De planning. Roel Grit Projectmanagement Hoofdstuk 3 en 4 Het project van begin tot eind De planning Roel Grit Hoofdstuk 3 Van begin tot eind 1. Project organiseren en uitvoeren 2. Projectvoorstel 3. Intakegesprek met de opdrachtgever

Nadere informatie

PROJECTMATIG WERKEN. Luk Indesteege

PROJECTMATIG WERKEN. Luk Indesteege PROJECTMATIG WERKEN Luk Indesteege Overzicht van de inhoud 1. Verschillende manieren van werken 2. Wat is een project? 3. Fasen in een project ---------------------------- 4. Beslissingen nemen 5. Projectbeheersing/projectmanagement

Nadere informatie

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Bijlage D: Projectplan Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Realisatie, Implementatie en overdracht aan beheer Inhoudsopgave 1 Projectdefinitie 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Reikwijdte 4 1.4 Randvoorwaarden,

Nadere informatie

Managing Quality and Business Risks in Programmes. Mario van Os

Managing Quality and Business Risks in Programmes. Mario van Os Managing Quality and Business Risks in Programmes Mario van Os Mario van Os Mario van Os Programma Kwaliteitsmanager Email: mario@mvanos.nl Afgestudeerd TUE Wiskunde & Informatica 1986 gestart bij Interprogram

Nadere informatie

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave Planning & Control Inleiding Planning & Control is de Engelse benaming voor coördinatie en afstemming. Het is gericht op interne plannings- en besturingsactiviteiten. Een heldere Planning & Control functie

Nadere informatie

Projectmanagement: De basisprincipes? Het nut?

Projectmanagement: De basisprincipes? Het nut? Projectmanagement: De basisprincipes? Het nut? Wat is een project? Heeft een doel dat bijdraagt tot resultaten van de organisatie Is eenmalig Heeft uniek resultaat Beperkt in tijd, met een duidelijk begin

Nadere informatie

INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen

INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen Raadsvergadering d.d. : 1 december 2011 Raadsbesluitnummer : R11.081 Carrousel d.d. : 17 november 2011 Onderwerp : Eindrapport Rekenkamercommissie kwaliteit Grondbeleid

Nadere informatie

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat Werkwijze 2004 publicatienr. 04-03 Ad Graafland Paul Schepers 3 maart 2004 abcdefgh Rijkswaterstaat Werkwijze 2/16 I Inleiding Verandering In 2003 is de organisatie van de ingrijpend veranderd. Twee belangrijke

Nadere informatie

Combineren PRINCE2 met PMW en Projectmatig Creëren

Combineren PRINCE2 met PMW en Projectmatig Creëren TM PRINCE2 Symposium: Combineren PRINCE2 met PMW en Projectmatig Creëren Bert Hedeman b.hedeman@insights-int.nl PRINCE2TM is a Trade Mark of the Office of Government Commerce Bert Hedeman Partner Insights

Nadere informatie

Projectvoorstellen maken

Projectvoorstellen maken Projectvoorstellen maken 1. Kader 1.1. Gebruiksaanwijzing 1.2. Wat zijn de eisen aan een projectvoorstel? 2. Inleiding 2.1 Signalering 2.2 Vooronderzoek 2.3 Probleemsituatie 3. Doelstellingen en randvoorwaarden

Nadere informatie

Projectmanagement. Hoofdstuk 1 en 2. Roel Grit. Het project Mensen en projecten

Projectmanagement. Hoofdstuk 1 en 2. Roel Grit. Het project Mensen en projecten Projectmanagement Hoofdstuk 1 en 2 Het project Mensen en projecten Roel Grit Hoofdstuk 1 Het project 1. Soorten werkzaamheden 2. Voorbeelden van projecten 3. Wat is een project? 4. Van improvisatie via

Nadere informatie

Ontwikkelen en testen van e-business: beheerste dynamiek

Ontwikkelen en testen van e-business: beheerste dynamiek Ontwikkelen en testen van e-business: beheerste dynamiek Het ontwikkelen en gestructureerd testen van administratieve systemen is gebaseerd het watervalprincipe. Bij het ontwikkelen volgens het watervalprincipe

Nadere informatie

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Voorbereiden en opzetten van projecten en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen

Nadere informatie

De Project Urgentie Index

De Project Urgentie Index De Project Urgentie Index Deze vragenlijst kan een basis zijn voor het bepalen van de Project Urgentie Index. De index bestaat uit drie dimensies: Strategische waarde Risicobeheersing Rendement Per dimensie

Nadere informatie

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden STUDIEDAG Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 Projectmatig werken in de lokale sector Katlijn Perneel, Partner, ParFinis Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden 1 Inhoud

Nadere informatie

2Modelexamen 2. Modelexamen 2

2Modelexamen 2. Modelexamen 2 2Modelexamen 2 Het examen PRINCE2 Foundation wordt in Nederland afgenomen door Stichting EXIN. Om u voor te bereiden op het examen is er een representatief modelexamen bijgevoegd. Het examen bestaat uit

Nadere informatie

PRINCE2 2009 is overzichtelijker

PRINCE2 2009 is overzichtelijker PRINCE2 2009 is overzichtelijker 29 mei 2009 door: Lia de Zoete en Reinier de Koning Half juni presenteert het Office of Government Commerce in Londen PRINCE2 2009. Het grote voordeel van de nieuwe versie

Nadere informatie

3 e ARTIKEL RISICOMANAGEMENT HET RISICOPROFIEL; EEN METHODE OM RISICO'S TE KENNEN OP ESSENTIËLE MOMENTEN IN HET BOUWPROCES

3 e ARTIKEL RISICOMANAGEMENT HET RISICOPROFIEL; EEN METHODE OM RISICO'S TE KENNEN OP ESSENTIËLE MOMENTEN IN HET BOUWPROCES 3 e ARTIKEL RISICOMANAGEMENT HET RISICOPROFIEL; EEN METHODE OM RISICO'S TE KENNEN OP ESSENTIËLE MOMENTEN IN HET BOUWPROCES 1 Onvermoede tegen- (of mee)vallers In de dagelijkse bouwpraktijk komt het voor

Nadere informatie

Project Management: Introductie tot Prince2

Project Management: Introductie tot Prince2 Bijeenkomst Detaco professionals Project Management: Introductie tot Prince2 Stefan van Duren 22 september 2011 Het Turfschip Etten-Leur Gebaseerd op het boek Projectmanagement op basis van PRINCE2 Editie

Nadere informatie

Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken?

Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken? Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken? Monique te Velthuis Agis Zorgverzekeringen Ontstaan in 1999 na fusie tussen zorgverzekeraars Anova, Anoz en ZAO 1,8 miljoen ziekenfonds en

Nadere informatie

Format Projectplan. Zo kan het ook! 20 juni 2013 1

Format Projectplan. Zo kan het ook! 20 juni 2013 1 Format Projectplan Onbeperkt Sportief biedt u een format voor het maken van een projectplan. Met zeven hoofdvragen krijgt u helder op papier wat uw project inhoudt. Het projectplan heeft als doel het stimuleren

Nadere informatie

Een project, weet waar je aan begint!

Een project, weet waar je aan begint! Een project, White paper Projectmanagement Auteur: Natascha Leeuwenkuijl Januari 2013 Bedrijfskunde www.avansplus.nl Een project, Je hebt t vast ooit meegemaakt, dat je op een gegeven moment in een project

Nadere informatie

Checklist risicofactoren IT-projecten

Checklist risicofactoren IT-projecten Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 5 Checklist risicofactoren IT-projecten In onderstaande checklists zijn de factoren die het slagen van een project beïnvloeden opgenomen. Projectomvang Hoe groot is

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project : Project DropCo. Bedrijf : DropCo

Plan van aanpak. Project : Project DropCo. Bedrijf : DropCo Plan van aanpak Project : Project DropCo Bedrijf : DropCo Plaats, datum: 16 Januari 2013, Oostburg Opgesteld door: Projectgroep X [Bjornvansteenberghe] [0030610] [30610@scalda.nl] [Dave Krijnen] [0030659]

Nadere informatie

Samenvatting Informatica Module 6 & 7

Samenvatting Informatica Module 6 & 7 Samenvatting Informatica Module 6 & 7 Samenvatting door een scholier 2111 woorden 4 november 2011 6,8 43 keer beoordeeld Vak Methode Informatica Fundament Informatica Module 6 H1 Projectmanagement Een

Nadere informatie

Actieplan Duurzame Inzetbaarheid

Actieplan Duurzame Inzetbaarheid plan Duurzame Inzetbaarheid Stappenplan en format Dit actieplan Duurzame Inzetbaarheid is gemaakt door Berenschot in opdracht van A+O in het kader van het Sectorplan Metalektro. Introductie Voor je ligt

Nadere informatie

DEEL I. 5.8 ProjectMatig Werken. 5.8.1 Definitie project. 5.8.2 Kern van de methode. 5.8.3 Historie. 5.8.4 Scope

DEEL I. 5.8 ProjectMatig Werken. 5.8.1 Definitie project. 5.8.2 Kern van de methode. 5.8.3 Historie. 5.8.4 Scope 102 Wegwijzer voor methoden bij projectmanagement - 2de druk 5.8 ProjectMatig Werken Deel I van de beschrijving van ProjectMatig Werken is gereviseerd en geautoriseerd door Gert Wijnen, een van de auteurs

Nadere informatie

Prince 2 / Principal Toolbox implementatie

Prince 2 / Principal Toolbox implementatie Prince 2 / Principal Toolbox implementatie bij Defensie Theo Akkermans Hoofd Expertisecentrum Projectmanagement 1 Inleiding Inleiding Introductie Prince2 bij Defensie Ondersteuning Prince2 Principal Toolbox

Nadere informatie

Oefenopgaven contextuele competenties deel 1, level C en D

Oefenopgaven contextuele competenties deel 1, level C en D Oefenopgaven contextuele competenties deel 1, level en e antwoorden van onderstaande oefenopgaven zijn op de laatste bladzijde van dit document te vinden. ito ertification V rnhem Oefenopg context comp

Nadere informatie

Moduleopdracht Projectmanagement

Moduleopdracht Projectmanagement Moduleopdracht Projectmanagement Projectplan voor het uitvoeren van een Klanttevredenheidsonderzoek Naam deelnemer : xxxxx Studentnummer : xxxxx Datum : 19 maart 2013 Naam opleidingsinstituut : NCOI Opleidingsgroep

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project : Let s Drop. Bedrijf : DropCo BV

Plan van aanpak. Project : Let s Drop. Bedrijf : DropCo BV Plan van aanpak Project : Let s Drop Bedrijf : DropCo BV Plaats, datum: Horn, 28 september 2012 Opgesteld door: 1205366 1205366smit@zuyd.nl Plan van Aanpak project Let s Drop pagina 1 Inhoudsopgave plan

Nadere informatie

SUCCESVOL PROJECTMATIG WERKEN

SUCCESVOL PROJECTMATIG WERKEN Waarom Projectmatig Werken SUCCESVOL PROJECTMATIG WERKEN Planmatig denken en handelen vormen de basis voor het werken in projectverband en zorgen voor een betere beheersbaarheid van projecten binnen de

Nadere informatie

inhoud Opzet van dit boek 9

inhoud Opzet van dit boek 9 inhoud Opzet van dit boek 9 1 Een project of een klus? 11 Over het nut en het waarom van projectmatig werken 2 De aap 24 Waarom is dat eerste gesprek met die opdrachtgever zo belangrijk? 3 Een projectteam

Nadere informatie

WEBINAR. PROJECTCONTROL En de rol van de controller/financial. Door: Rob Schapink. Leusden, 27 september 2017

WEBINAR. PROJECTCONTROL En de rol van de controller/financial. Door: Rob Schapink. Leusden, 27 september 2017 WEBINAR PROJECTCONTROL En de rol van de controller/financial Door: Rob Schapink Leusden, 27 september 2017 Welkom! Deelnemers Webinar Projectcontrol Onderdelen Waarom is projectcontrol relevant? Wat gaat

Nadere informatie

Aanvraagformulier projecten

Aanvraagformulier projecten Aanvraagformulier projecten Gebruik voor het invullen van dit aanvraagformulier de invulkaders. Kaders worden scrollbaar als u meer tekst wilt gebruiken dan het kader groot is. Projectnaam Aanvrager Geplande

Nadere informatie

Prince2 audit. Kwaliteitsmaatregel met rendement

Prince2 audit. Kwaliteitsmaatregel met rendement Prince2 audit Kwaliteitsmaatregel met rendement Niek Pluijmert Dga INQA (samen met Hans) Project- en kwaliteitmanagement Sedert 1979 in ICT Bestuurslid Spider Bestuurslid KvK Midden Nederland TU Delft

Nadere informatie

PROJECTRISICO S EENVOUDIG IN KAART De Project Risico Meter als hulpmiddel

PROJECTRISICO S EENVOUDIG IN KAART De Project Risico Meter als hulpmiddel Trefwoorden: projectmanagement, risicomanagement, risico-identificatie PROJECTRISICO S EENVOUDIG IN KAART De Project Risico Meter als hulpmiddel Samenvatting In elke organisatie wordt gewerkt aan projecten.

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg Aanleiding en projectdoelstellingen Aanleiding In 2011 werd door de (toenmalige) portefeuillehouder Bevolkingszorg in het DB Veiligheidsberaad geconstateerd dat de nog te vrijblijvend door de gemeenten

Nadere informatie

Functioneel ontwerp. Een introductie. Algemene informative voor medewerkers van SYSQA B.V. Almere

Functioneel ontwerp. Een introductie. Algemene informative voor medewerkers van SYSQA B.V. Almere Functioneel ontwerp Een introductie Algemene informative voor medewerkers van SYSQA B.V. Almere Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 2 Inleiding... 4 2.1

Nadere informatie

<<Naam document>> <<Organisatie>>

<<Naam document>> <<Organisatie>> SYSQA B.V. Almere Datum : Status : Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting...3 2 Opdracht...4

Nadere informatie

Problematiek in projecten

Problematiek in projecten Problematiek in projecten Het project bouwt andere producten dan afgesproken Het project valt duurder uit dan begroot Het project loopt langer dan gepland Het product sluit niet aan bij de werksituatie

Nadere informatie

Projectmatig creëren Stappen en richtlijnen om een project mee te doorlopen

Projectmatig creëren Stappen en richtlijnen om een project mee te doorlopen Projectmatig creëren Stappen en richtlijnen om een project mee te doorlopen Inleiding Bij het doorlopen van een project komt er een hele berg informatie binnen en dat wordt verwerkt. Om dat ordelijk te

Nadere informatie

voorbeeldexamen I-Tracks Information Systems Foundation voorbeeldexamen ISyF uitgave juni 2005

voorbeeldexamen I-Tracks Information Systems Foundation voorbeeldexamen ISyF uitgave juni 2005 voorbeeldexamen Information Systems Foundation I-Tracks Information Systems Foundation voorbeeldexamen ISyF uitgave juni 2005 inhoud 3 inleiding 4 voorbeeldexamen 13 antwoordindicatie 28 beoordeling EXIN

Nadere informatie

voorbeeldexamen I-Tracks voorbeeldexamen IMF Infrastructure Management Foundation uitgave december 2003

voorbeeldexamen I-Tracks voorbeeldexamen IMF Infrastructure Management Foundation uitgave december 2003 voorbeeldexamen Infrastructure Management Foundation I-Tracks voorbeeldexamen IMF Infrastructure Management Foundation uitgave december 2003 inhoud 2 inleiding 3 examenvragen 12 antwoordindicatie EXIN

Nadere informatie

PRINCE2 Foundation proef examen Multiple-choice oefening

PRINCE2 Foundation proef examen Multiple-choice oefening PRINCE2 Foundation proef examen Multiple-choice oefening 1. Wat is ten aanzien van de projectomgeving het uitgangspunt van PRINCE2? A. Een Fixed-price contract B. Een klant/leveranciers omgeving C. Een

Nadere informatie

Geef de titel van het wijzigingsverzoek zo kort mogelijk weer.

Geef de titel van het wijzigingsverzoek zo kort mogelijk weer. Naam indiener WIJZIGINGSVOORSTEL Nummer: xxx Datum: dd-mm-jj Status: stap 1, 2, 3, 4 of 5 Bedrijfsonderdeel/afdeling/ functie Naam projectmanager Naam wijzigingsbehandelaar (indien van toepassing) Het

Nadere informatie

voorbeeldexamen I-Tracks IT and Management Foundation voorbeeldexamen ITMF uitgave september 2006

voorbeeldexamen I-Tracks IT and Management Foundation voorbeeldexamen ITMF uitgave september 2006 voorbeeldexamen IT and Management Foundation (ITMF) I-Tracks IT and Management Foundation voorbeeldexamen ITMF uitgave september 2006 inhoud 3 inleiding 4 voorbeeldexamen 12 antwoordindicatie 25 beoordeling

Nadere informatie

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V)

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Inhoudsopgave Nut en Noodzaak Eerste resultaten Afgestemde werkwijze Wijze van terugkoppeling aan directie 2 Vernieuwing & Verbetering: noodzaak en onderscheid

Nadere informatie

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Zubin Mathoera & Tomas Berends. Zubin Mathoera Tomas Berends Maarten van Mensvoort Tim van Berkel

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Zubin Mathoera & Tomas Berends. Zubin Mathoera Tomas Berends Maarten van Mensvoort Tim van Berkel Instituut Broers Plan van Aanpak Zubin Mathoera & Tomas Berends Zubin Mathoera Tomas Berends Maarten van Mensvoort Tim van Berkel 00-00-0000 VOORWOORD Dit plan van aanpak hebben wij volgens het boek van

Nadere informatie

Inleiding 9 Voor wie is dit boek bedoeld? 10 Opbouw van dit boek 11

Inleiding 9 Voor wie is dit boek bedoeld? 10 Opbouw van dit boek 11 Inhoud Inleiding 9 Voor wie is dit boek bedoeld? 10 Opbouw van dit boek 11 1 Wat is een project? 15 Niet iedere klus is een project 16 Misverstanden rond projectmatig werken 18 Wanneer pak je iets projectmatig

Nadere informatie

Visie van het topmanagement, de gekozen strategie en de afstemming tussen de strategische doelstellingen en het projectportfolio. Alle projecten moete

Visie van het topmanagement, de gekozen strategie en de afstemming tussen de strategische doelstellingen en het projectportfolio. Alle projecten moete Voorwoord De wereld om ons heen verandert voortdurend. Iedereen die bij wil blijven, zal zich aan de nieuwe omstandigheden moeten aanpassen. Deze wetmatigheid geldt in de natuur en is ook van toepassing

Nadere informatie

Checklist. Informatievoorziening. Grote Projecten

Checklist. Informatievoorziening. Grote Projecten Checklist Informatievoorziening Grote Projecten Najaar 2010 Rekenkamercommissie Berkelland, Bronckhorst, Lochem, Montferland 1. Inleiding De uitvoering van grote projecten in Nederland heeft nogal eens

Nadere informatie

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad BESTEMD VOOR BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad STATUS Openbaar DATUM BESTUURLIJKE Wethouder F. Strik OPDRACHTGEVER AMBTELIJKE OPDRACHTGEVER H. Damen hoofd Afdeling Beleid

Nadere informatie

Kenmerken. Wat is een project, wat zijn de kenmerken van een project? Een project is

Kenmerken. Wat is een project, wat zijn de kenmerken van een project? Een project is Kenmerken Wat is een, wat zijn de kenmerken van een? Bepaalde periode begin- en eindtijd Bepaald budget Vooraf overeengekomen resultaat Tijdelijke organisatievorm www.gertjanschop.com/management Een is

Nadere informatie

g e m e e n t e M O N T F O O R T Startnotitie Nieuw bedrijventerrein Startnotitie

g e m e e n t e M O N T F O O R T Startnotitie Nieuw bedrijventerrein Startnotitie Startnotitie Nieuw Bedrijventerrein Voorlopige projectnaam: Bestuurlijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtnemer: Nieuw bedrijventerrein H.T.J. van Beers C.L. Jonkers Ambtelijk opdrachtgever: Ambtelijk

Nadere informatie

Oefenopgaven contextuele competenties deel 2, level C en D

Oefenopgaven contextuele competenties deel 2, level C en D Oefenopgaven contextuele competenties deel 2, level en e antwoorden van onderstaande oefenopgaven zijn op de laatste bladzijde van dit document te vinden. ito ertification V rnhem OPG Oefenopg context

Nadere informatie

Projectmanagement. Hoofdstuk 1 en 2. Roel Grit. Het project Mensen en projecten

Projectmanagement. Hoofdstuk 1 en 2. Roel Grit. Het project Mensen en projecten Projectmanagement Hoofdstuk 1 en 2 Het project Mensen en projecten Roel Grit Instructie docent Er is een aantal dia s met animaties. Als je die niet wilt gebruiken vanwege afdrukken van hand-outs, kun

Nadere informatie

Instituut Broers. Plan van Aanpak. [Project Steam OS

Instituut Broers. Plan van Aanpak. [Project Steam OS Instituut Broers Plan van Aanpak [Project Steam OS [Zubin Mathoera, Vincent Darwinkel, Tomas Berends] 12-1-2017 VOORWOORD Dit plan van aanpak hebben wij volgens het boek van Roel Grit, Project Management,

Nadere informatie

Standaard Plan van Aanpak

Standaard Plan van Aanpak Standaard Plan van Aanpak ZBC Consultants bv 27 september 2000 Inhoudsopgave 0. Management samenvatting... 4 1. Introductie... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Accordering en bijstelling... 4 1.3 Toelichting

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Datum: 2 juni E-depot Gemeente Oldambt Aansluiten Esuite

Datum: 2 juni E-depot Gemeente Oldambt Aansluiten Esuite Datum: 2 juni 2017 E-depot Gemeente Oldambt Aansluiten Esuite Inhoud 1. Algemeen... 3 3. Projectaanpak... 4 Doelstelling...4 Resultaten...4 2. Projectaanpak...5 3. Planning...6 4. Kritische succesfactoren...6

Nadere informatie

Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen

Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen INHOUDSOPGAVE 1. PROJECTIDENTIFICATIE... 3 1.1 PROJECTOPDRACHT... 3 1.2 ONDERTEKENING... 3 2. PROJECTOMSCHRIJVING... 4 2.1 ACHTERGROND / PROBLEEMSTELLING... 4 2.2

Nadere informatie

Vertrouwelijk. Projectpla n. Titel: Entity Extraction. Vertrouwelijk

Vertrouwelijk. Projectpla n. Titel: Entity Extraction. Vertrouwelijk Dit document mag alleen gedeeld worden met direct betrokkenen van het programma Herkenning Digitale Informatie en Fingerprinting omdat verdere verspreiding of openbaarmaking de veiligheid van de Staat

Nadere informatie

voorbeeldexamen Professional Communication Foundation I-Tracks voorbeeldexamen PCF Professional Communication Foundation uitgave april 2005

voorbeeldexamen Professional Communication Foundation I-Tracks voorbeeldexamen PCF Professional Communication Foundation uitgave april 2005 voorbeeldexamen Professional Communication Foundation I-Tracks voorbeeldexamen PCF Professional Communication Foundation uitgave april 2005 inhoud 3 inleiding 4 voorbeeldexamen 12 antwoordindicatie 26

Nadere informatie

Technisch projectmedewerker

Technisch projectmedewerker Technisch projectmedewerker Doel Bijdragen aan de uitvoering van projecten vanuit de eigen discipline, uitgaande van een projectplan en onder verantwoordelijkheid van een Projectmanager/ -leider, zodanig

Nadere informatie

Het plan van aanpak, een hele klus

Het plan van aanpak, een hele klus Het plan van aanpak, een hele klus door Wim - 02-02-2011 http://www.itpedia.nl/2011/02/02/het-plan-van-aanpak-een-hele-klus/ Hoe groot of hoe klein maak je een plan van aanpak? Welke onderdelen neem je

Nadere informatie

Projectplan Invoer en Onderhoud Jaarplansystematiek en management rapportages via A3 digitaal methode

Projectplan Invoer en Onderhoud Jaarplansystematiek en management rapportages via A3 digitaal methode Projectplan Invoer en Onderhoud Jaarplansystematiek en management rapportages via A3 digitaal methode Venlo/Valkenswaard, 12-6-2015 Project A3 Betrokken partners: Alle locaties en secties Datum: mei 2015

Nadere informatie

voorbeeldexamen Object Oriëntatie Foundation (OOF.NL) editie juli 2010 inhoud inleiding 3 voorbeeldexamen 4 antwoordindicatie 11 evaluatie 22

voorbeeldexamen Object Oriëntatie Foundation (OOF.NL) editie juli 2010 inhoud inleiding 3 voorbeeldexamen 4 antwoordindicatie 11 evaluatie 22 voorbeeldexamen Object Oriëntatie Foundation (OOF.NL) editie juli 2010 inhoud inleiding 3 voorbeeldexamen 4 antwoordindicatie 11 evaluatie 22 bijlage bijlagenset A711 EXIN Hét exameninstituut voor ICT

Nadere informatie

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan.

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Projectplan Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Het is van belang dat de portefeuillehouder en de projectleider gedurende het gehele project

Nadere informatie

Leidinggeven 4 LEIDINGGEVEN 4 (CAL08.4/CREBO:53091)

Leidinggeven 4 LEIDINGGEVEN 4 (CAL08.4/CREBO:53091) LEIDINGGEVEN 4 (CAL08.4/CREBO:53091) sd.cal08.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij

Nadere informatie

Facilitair accountmanager

Facilitair accountmanager Facilitair accountmanager Doel Inventariseren en analyseren van de wensen en ervaringen van klanten van de dienst ten aanzien van de dienstverlening en het uitzetten van daaruit voorvloeiende activiteiten,

Nadere informatie

Module Projectmanagement

Module Projectmanagement Module Projectmanagement 1 Inleiding Deze module geeft een inleiding op de projectmatige aanpak. In het bedrijfsleven maar ook op school wordt projectmanagement (veelvuldig) toegepast om bepaalde taken

Nadere informatie

OUTSOURCING In dit document wordt het begrip outscourcing of aanbesteding nader toegelicht.

OUTSOURCING In dit document wordt het begrip outscourcing of aanbesteding nader toegelicht. OUTSOURCING In dit document wordt het begrip outscourcing of aanbesteding nader toegelicht. Vormen van outsourcing In praktijk zien we verschillende vormen van outsourcing die we verder niet toelichten

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

Titel Projectplan Versie: 0.0

Titel Projectplan Versie: 0.0 Titel Projectplan Versie: 0.0 Bestandsnaam: Naam opdrachtgever Contactgegevens Naam projectleider Contactgegevens Projectcode [voeg relevante afbeelding in] Datum opgesteld: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:

Nadere informatie