voorbeeldexamen I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "voorbeeldexamen I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007"

Transcriptie

1 voorbeeldexamen Project Participation Foundation (PPF) I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007 Inhoud inleiding 2 voorbeeldexamen 3 antwoordindicatie 12 beoordeling 25 EXIN Kantoor Janssoenborch, Hoog Catharijne Godebaldkwartier 365, 3511 DT Utrecht Postbus 19147, 3501 DC Utrecht Telefoon (030) Fax (030) Internet

2 Inleiding Dit is het voorbeeldexamen Project Participation Foundation (PPF). Het examen bestaat uit 30 meerkeuzevragen. Elke vraag heeft één correct antwoord. Elke goed beantwoorde vraag levert u 1 punt op. Het maximaal aantal te behalen punten is 30. Bij 20 punten of meer bent u geslaagd. De beschikbare tijd is 60 minuten. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Veel succes! Copyright 2007 EXIN Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een dataverwerkend systeem of uitgezonden in enige vorm door middel van druk, fotokopie of welke andere vorm dan ook zonder toestemming van EXIN. EXIN, PPF 2/25

3 Voorbeeldexamen 1 van 30 Een cosmeticabedrijf gaat de komende jaren een nieuw merk in de markt zetten, waarbij de opleverdatum nog niet bekend is. Is hier sprake van projectmatig werken? A. ja B. nee 2 van 30 Tot welke werkvorm hoort het vastleggen van klachten van gebruikers door de servicedesk van een reguliere organisatie? A. improviserend werken B. projectmatig werken C. routinematig werken 3 van 30 Tot welke categorie succesfactoren van een project behoort de volgende uitspraak? Het management spreekt publiekelijk zijn vertrouwen in het projectresultaat uit. A. medewerkers B. omgeving C. organisatie 4 van 30 Voor succesvol projectgericht werken moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Wat is een voorwaarde voor een succesvol project? A. De organisatie van het project mag gedurende de looptijd van het project niet wijzigen. B. Het project dient één opdrachtgever te hebben. C. Vooraf moeten de doelen duidelijk zijn en worden de projectuitgaven eenmalig vastgesteld. EXIN, PPF 3/25

4 5 van 30 Wat wordt in een vooronderzoek behandeld? A. In een vooronderzoek worden de kosten en baten van het project tegen elkaar afgezet. B. In een vooronderzoek wordt de probleemstelling verhelderd. C. In een vooronderzoek wordt het plan van aanpak van het project opgesteld. 6 van 30 Wat is de betekenis van een plan van aanpak voor de opdrachtgever? A. Het bevat een overzicht van de medewerkers die ingeschakeld moeten worden. B. Het geeft een gedetailleerd inzicht in de kosten en de planning van het project. C. Het is een leidraad en meetinstrument voor de voortgang van het project. 7 van 30 Een van de onderdelen van het plan van aanpak is de Business Case. Wat is het belangrijkste onderdeel van een Business Case? A. de organisatie van het project B. de reden voor het project C. de tijdsplanning van het project 8 van 30 In een organisatie gaat een project van start voor het ontwikkelen van een nieuwe softwareapplicatie. Voor dit project wil men vanaf het begin een exact beeld krijgen van de personeelskosten. Hiervoor wordt apparatuur aangeschaft die de aanwezigheid van de projectleden door middel van elektronische badges automatisch kan registreren bij binnenkomst en vertrek. Tot welke categorie kosten behoren de kosten van aanschaf van deze apparatuur? A. exploitatiekosten B. onderhoudskosten C. ontwikkelingskosten EXIN, PPF 4/25

5 9 van 30 Tijdens de uitvoering van een project, blijkt dat de geschatte jaarlijkse onderhoudskosten van het te realiseren informatiesysteem hoger zullen zijn, dan aanvankelijk geschat. Wat is de invloed hiervan op de terugverdientijd? A. De terugverdientijd neemt af. B. De terugverdientijd verandert niet. C. De terugverdientijd neemt toe. 10 van 30 Voor een project is een projectorganisatie opgezet met een stuurgroep, een projectgroep en twee werkgroepen. Van welke groep(en) naast de projectgroep maakt de projectleider gezien zijn rol minimaal nog meer deel uit? A. beide werkgroepen B. de stuurgroep C. ten minste één werkgroep 11 van 30 Een organisatie wil een toepassing van e-business realiseren. Er is binnen de organisatie nauwelijks ervaring met dit onderwerp. Voor de realisatie van deze toepassing wordt een project gestart met een interne projectleider. Ook worden er een aantal externe deskundigen op het gebied van e-business aangetrokken. Op welke rol van de projectleider ligt bij dit project de nadruk? A. de controlerende rol B. de inhoudelijke rol C. de procesmatige rol 12 van 30 Welke vorm van kwaliteit wordt door planmatige beheersing veilig gesteld? A. de proceskwaliteit B. de productkwaliteit EXIN, PPF 5/25

6 13 van 30 De RADAR-methode beschrijft vijf stappen om risico's op te sporen en te elimineren. Deze vijf stappen worden in een stappenmatrix weergegeven. In welke stap wordt bepaald welke risico's het project loopt? A. het elimineren van risico's B. het specificeren van de doelstellingen C. het taxeren van de risico's 14 van 30 Wie initieert over het algemeen een vooronderzoek voor een project? A. de projectgroep van het project B. de stuurgroep van het project C. het management van de organisatie 15 van 30 Bij de afronding van het project stelt de projectmanager een rapport op voor zijn opdrachtgever. In dit rapport schrijft de projectmanager onder andere over het verloop van het project, de gesignaleerde problemen en de gekozen oplossingen met een korte motivatie. Van welk soort rapportage is hier sprake? A. een kwaliteitslogboek B. een projectevaluatierapport C. een voortgangsrapport 16 van 30 Welke activiteit heeft betrekking op het GOKIT beheersaspect tijd? A. het bijsturen van de uitvoering B. het opstellen van een fasering voor vastleggen van de projectinformatie C. het opstellen van het budget EXIN, PPF 6/25

7 17 van 30 Zie onderstaande afbeelding. Activiteit 2 uit deze balkenplanning loopt vier weken uit. Hoeveel weken loopt het project uit? A. één week B. twee weken C. drie weken D. vier weken EXIN, PPF 7/25

8 18 van 30 Zie onderstaande afbeelding. Welke activiteiten uit deze balkenplanning liggen op het kritieke pad? A. de activiteiten 1, 2 en 3 B. de activiteiten 1, 2 en 4 C. de activiteiten 1, 3 en 4 19 van 30 In een project wordt een nieuwe methode geïntroduceerd. De projectmedewerkers hebben nog geen kennis en ervaring met deze nieuwe methode. De kans bestaat dat het project gaat uitlopen. Wat is, volgens de definitie van risico, de bedreiging voor dit project? A. de organisatie van het project, die niet afgestemd is op de introductie van een nieuwe methode B. het ontbreken van kennis van en ervaring met de nieuwe methode bij de projectmedewerkers C. het uitlopen van het project EXIN, PPF 8/25

9 20 van 30 Omdat een project dreigt uit te lopen, besluit men dat het testen van het systeem beperkt zal blijven tot het hoogst noodzakelijke. Met betrekking tot welk beheersaspect van GOKIT beheersaspect kan het projectresultaat door dit besluit schade oplopen? A. geld B. kwaliteit C. tijd 21 van 30 Wat is het doel van risicoanalyse? A. het beheersen van de mogelijke risico's B. het in kaart brengen van de kosten van de risico's C. het opsporen en taxeren van de mogelijke risico's 22 van 30 Wat is de eerste fase binnen de watervalmethode SDM? A. Basisontwerp B. Definitiestudie C. Informatieplanning 23 van 30 Is het beoordelen van de haalbaarheid van de bedachte oplossing een doel van de fase Definitiestudie van de watervalmethode SDM? A. ja B. nee 24 van 30 Valt de activiteit 'het testen van het systeem' binnen de fase Invoering van de watervalmethode SDM? A. ja B. nee EXIN, PPF 9/25

10 25 van 30 De methode Rapid Application Development (RAD) bestaat uit verschillende fasen. In één van die fasen beoordelen de gebruikers het prototype en worden in het prototype de benodigde wijzigingen aangebracht. In welke fase gebeurt dit? A. Integratie B. Modellering C. Optimalisering D. Prototyping 26 van 30 In welke fase binnen de methode Rapid Application Development (RAD) wordt het functie- of het gegevensmodel vertaald in een prototype van het te realiseren systeem? A. Modellering B. Prototyping C. Integratie 27 van 30 Bij de evolutionaire methode wordt het systeem stapsgewijs ontwikkeld. Na de stap uitvoering wordt het resultaat door de gebruikers beoordeeld. Wat is de volgende stap als het resultaat nog niet goed is? A. consolidatie B. definitiestudie C. evaluatie D. uitvoering 28 van 30 Wat is een onderdeel van een Projectdefinitie? A. de doelstelling van het project B. de risicoanalyse voor de uitvoering van het project C. de samenstelling van de projectstuurgroep D. de tijdsplanning van het project EXIN, PPF 10/25

11 29 van 30 In welke projectmanagement fase wordt voor de eerste keer een risicoanalyse uitgevoerd? A. project beheersen B. project inrichten C. project voorbereiden 30 van 30 In welk PRINCE2 proces wordt het Projectplan opgesteld? A. project opstarten B. project initiëren C. project plannen EXIN, PPF 11/25

12 Antwoordindicatie 1 van 30 Een cosmeticabedrijf gaat de komende jaren een nieuw merk in de markt zetten, waarbij de opleverdatum nog niet bekend is. Is hier sprake van projectmatig werken? A. ja B. nee A. Onjuist. De periode waarover deze activiteit wordt uitgevoerd is niet begrensd omdat de opleverdatum niet bekend is. Dit voldoet niet aan de definitie van projectmatig werken. B. Juist. De periode waarover deze activiteit wordt uitgevoerd is niet begrensd omdat de opleverdatum nog niet bekend is. Dit voldoet niet aan de definitie van projectmatig werken. 2 van 30 Tot welke werkvorm hoort het vastleggen van klachten van gebruikers door de servicedesk van een reguliere organisatie? A. improviserend werken B. projectmatig werken C. routinematig werken A. Onjuist. Hoewel de aard van de klachten zeer divers kan zijn is het vastleggen ervan routinematig. B. Onjuist. Het vastleggen van de klachten is niet eenmalig. C. Juist. Het vastleggen van klachten is routinematig en hoort tot de werkvorm routinematig werken. 3 van 30 Tot welke categorie succesfactoren van een project behoort de volgende uitspraak? Het management spreekt publiekelijk zijn vertrouwen in het projectresultaat uit. A. medewerkers B. omgeving C. organisatie A. Onjuist. Het management behoort tot de omgeving van het project en behoort niet tot de categorie medewerkers. B. Juist. Het management behoort tot de omgeving van het project. C. Onjuist. Het management behoort tot de omgeving van het project en behoort niet tot de projectorganisatie. EXIN, PPF 12/25

13 4 van 30 Voor succesvol projectgericht werken moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Wat is een voorwaarde voor een succesvol project? A. De organisatie van het project mag gedurende de looptijd van het project niet wijzigen. B. Het project dient één opdrachtgever te hebben. C. Vooraf moeten de doelen duidelijk zijn en worden de projectuitgaven eenmalig vastgesteld. A. Onjuist. Dit is geen voorwaarde van succes. De organisatie van een project zal best kunnen veranderen. B. Juist. Dit is wel een voorwaarde van succes. Van belang is dat er één punt van sturing is. C. Onjuist. De doelen moeten weliswaar duidelijk zijn, al kunnen die veranderen tijdens het project, maar de projectuitgaven hoeven niet eenmalig vastgesteld te worden. 5 van 30 Wat wordt in een vooronderzoek behandeld? A. In een vooronderzoek worden de kosten en baten van het project tegen elkaar afgezet. B. In een vooronderzoek wordt de probleemstelling verhelderd. C. In een vooronderzoek wordt het plan van aanpak van het project opgesteld. A. Onjuist. Het tegen elkaar afzetten van de kosten en baten van een project gaat veel te ver voor een vooronderzoek. B. Juist. Een vooronderzoek geeft antwoord op de vraag of het starten van een project de gewenste oplossing is en houdt een verheldering van de probleemstelling in. C. Onjuist. Voor men een plan van aanpak op kan stellen is het soms nodig om een vooronderzoek uit te voeren om eerst de probleemstelling helder te krijgen. 6 van 30 Wat is de betekenis van een plan van aanpak voor de opdrachtgever? A. Het bevat een overzicht van de medewerkers die ingeschakeld moeten worden. B. Het geeft een gedetailleerd inzicht in de kosten en de planning van het project. C. Het is een leidraad en meetinstrument voor de voortgang van het project. A. Onjuist. In dit stadium is dat nog niet duidelijk en voor de opdrachtgever ook niet interessant. B. Onjuist. Planning en kosten worden pas later gedetailleerd gemaakt. C. Juist. Het plan van aanpak is een leidraad voor de projectleider en globaal meetinstrument voor de opdrachtgever over de voortgang van het project. EXIN, PPF 13/25

14 7 van 30 Een van de onderdelen van het plan van aanpak is de Business Case. Wat is het belangrijkste onderdeel van een Business Case? A. de organisatie van het project B. de reden voor het project C. de tijdsplanning van het project A. Onjuist. De organisatie van het project vinden we in het onderdeel werkwijze en middelen in het plan van aanpak. De Business Case gaat specifiek in op de reden voor het project. B. Juist. De Business Case gaat specifiek in op de reden voor het project. C. Onjuist. De tijdsplanning is een onderdeel van het plan van aanpak. De Business Case gaat specifiek in op de reden voor het project. 8 van 30 In een organisatie gaat een project van start voor het ontwikkelen van een nieuwe softwareapplicatie. Voor dit project wil men vanaf het begin een exact beeld krijgen van de personeelskosten. Hiervoor wordt apparatuur aangeschaft die de aanwezigheid van de projectleden door middel van elektronische badges automatisch kan registreren bij binnenkomst en vertrek. Tot welke categorie kosten behoren de kosten van aanschaf van deze apparatuur? A. exploitatiekosten B. onderhoudskosten C. ontwikkelingskosten A. Onjuist. Exploitatiekosten is een veel ruimer begrip waaronder ook huisvestigings en algemene apparatuurs kosten vallen. B. Onjuist. Het gaat hier niet om onderhoud, maar om specifieke kosten voor een bepaald project voor bepaalde toepassing. C. Juist. De kosten worden specifiek gemaakt voor de bewaking van het project. EXIN, PPF 14/25

15 9 van 30 Tijdens de uitvoering van een project, blijkt dat de geschatte jaarlijkse onderhoudskosten van het te realiseren informatiesysteem hoger zullen zijn, dan aanvankelijk geschat. Wat is de invloed hiervan op de terugverdientijd? A. De terugverdientijd neemt af. B. De terugverdientijd verandert niet. C. De terugverdientijd neemt toe. A. Onjuist. Door hogere onderhoudskosten neemt de netto opbrengst per jaar af en duurt het juist langer voordat het systeem is terugverdiend. B. Onjuist. Door hogere onderhoudskosten neemt de netto opbrengst per jaar af en duurt het juist langer voordat het systeem is terugverdiend. C. Juist. Door hogere onderhoudskosten neemt de netto opbrengst per jaar af en duurt het langer voordat het systeem is terugverdiend. 10 van 30 Voor een project is een projectorganisatie opgezet met een stuurgroep, een projectgroep en twee werkgroepen. Van welke groep(en) naast de projectgroep maakt de projectleider gezien zijn rol minimaal nog meer deel uit? A. beide werkgroepen B. de stuurgroep C. ten minste één werkgroep A. Onjuist. De projectleider leidt de projectgroep en vertegenwoordigt de projectgroep in de stuurgroep. B. Juist. De projectleider leidt de projectgroep en vertegenwoordigt de projectgroep in de stuurgroep. C. Onjuist. De projectleider leidt de projectgroep en vertegenwoordigt de projectgroep in de stuurgroep. EXIN, PPF 15/25

16 11 van 30 Een organisatie wil een toepassing van e-business realiseren. Er is binnen de organisatie nauwelijks ervaring met dit onderwerp. Voor de realisatie van deze toepassing wordt een project gestart met een interne projectleider. Ook worden er een aantal externe deskundigen op het gebied van e-business aangetrokken. Op welke rol van de projectleider ligt bij dit project de nadruk? A. de controlerende rol B. de inhoudelijke rol C. de procesmatige rol A. Onjuist. Een controlerende rol is niet voldoende in dit project, de projectleider moet het proces begeleiden. B. Onjuist. Verwacht moet worden dat de vaktechnische kennis van de projectleider met deze nieuwe materie te gering is om een inhoudelijke rol van betekenis te kunnen spelen. C. Juist. Verwacht moet worden dat de vaktechnische kennis van de projectleider met deze nieuwe materie te gering is om een inhoudelijke rol van betekenis te kunnen spelen, een controlerende rol is niet voldoende. 12 van 30 Welke vorm van kwaliteit wordt door planmatige beheersing veilig gesteld? A. de proceskwaliteit B. de productkwaliteit A. Juist. De proceskwaliteit wordt beïnvloed door planmatige beheersing en omgevingsfactoren. B. Onjuist. De productkwaliteit wordt beïnvloed door de functionaliteit en de hoedanigheid. 13 van 30 De RADAR-methode beschrijft vijf stappen om risico's op te sporen en te elimineren. Deze vijf stappen worden in een stappenmatrix weergegeven. In welke stap wordt bepaald welke risico's het project loopt? A. het elimineren van risico's B. het specificeren van de doelstellingen C. het taxeren van de risico's A. Onjuist. In deze stap worden voor de serieuze risico's de maatregelen getroffen om zeker te stellen dat de doelen uiteindelijk worden gehaald. B. Onjuist. In deze stap worden de belangrijke delen nader gespecificeerd zodat de projectleden goed weten wat er van hen wordt verlangd. C. Juist. In deze stap wordt bepaald welke risico's het project loopt. EXIN, PPF 16/25

17 14 van 30 Wie initieert over het algemeen een vooronderzoek voor een project? A. de projectgroep van het project B. de stuurgroep van het project C. het management van de organisatie A. Onjuist. Pas in de fase van het daadwerkelijk opstarten van een project is er sprake van een projectgroep. De eerdere fasen van o.a. het vooronderzoek zijn dan al lang achter de rug. B. Onjuist. Een stuurgroep wordt pas ingesteld als uit het vooronderzoek duidelijk is geworden dat het goed is een project te starten. C. Juist. Een vooronderzoek wordt gestart voordat er daadwerkelijk een project van start gaat. Het management van de organisatie is hiervoor verantwoordelijk. 15 van 30 Bij de afronding van het project stelt de projectmanager een rapport op voor zijn opdrachtgever. In dit rapport schrijft de projectmanager onder andere over het verloop van het project, de gesignaleerde problemen en de gekozen oplossingen met een korte motivatie. Van welk soort rapportage is hier sprake? A. een kwaliteitslogboek B. een projectevaluatierapport C. een voortgangsrapport A. Onjuist. Dit is weliswaar input voor het leerpuntenrapport en het projectevaluatierapport, maar zeker niet voldoende, omdat het alleen verslag doet van de opgeleverde producten. B. Juist. In een projectevaluatierapport worden het verloop van het project, de gesignaleerde problemen en de gekozen oplossingen met een korte motivatie beschreven. C. Onjuist. In een voortgangsrapport worden de stand van zaken, problemen en knelpunten, beslispunten en de te nemen stappen beschreven. 16 van 30 Welke activiteit heeft betrekking op het GOKIT beheersaspect tijd? A. het bijsturen van de uitvoering B. het opstellen van een fasering voor vastleggen van de projectinformatie C. het opstellen van het budget A. Juist. Het bijsturen van de uitvoering hoort wel tot het beheersen van de tijd. B. Onjuist. Dit behoort tot het beheersaspect informatie. C. Onjuist. Het opstellen van het budget hoort tot het beheersen van het geld. EXIN, PPF 17/25

18 17 van 30 Zie onderstaande afbeelding. Activiteit 2 uit deze balkenplanning loopt vier weken uit. Hoeveel weken loopt het project uit? A. één week B. twee weken C. drie weken D. vier weken A. Juist. Activiteit 2 heeft twee weken speling. Activiteit 4 duurt één week. Totaal mag activiteit 2 drie weken uitlopen voordat de doorlooptijd van het project in gevaar komt. Indien activiteit 2 vier weken uitloopt dan loopt het project één week uit. B. Onjuist. Als activiteit 2 vier weken uitloopt, is deze activiteit pas klaar na week 7. Activiteit 4 kan in week 6 of 7 uitgevoerd worden, dus loopt het project één week uit. C. Onjuist. Als activiteit 2 vier weken uitloopt, is deze activiteit pas klaar na week 7. Activiteit 4 kan in week 6 of 7 uitgevoerd worden, dus loopt het project één week uit. D. Onjuist. Als activiteit 2 vier weken uitloopt, is deze activiteit pas klaar na week 7. Activiteit 4 kan in week 6 of 7 uitgevoerd worden, dus loopt het project één week uit. EXIN, PPF 18/25

19 18 van 30 Zie onderstaande afbeelding. Welke activiteiten uit deze balkenplanning liggen op het kritieke pad? A. de activiteiten 1, 2 en 3 B. de activiteiten 1, 2 en 4 C. de activiteiten 1, 3 en 4 A. Onjuist. De activiteiten die op het kritieke pad liggen zijn de activiteiten 1, 3 en 4; aangezien deze van elkaar afhankelijk zijn in tijd. B. Onjuist. De activiteiten die op het kritieke pad liggen zijn de activiteiten 1, 3 en 4; aangezien deze van elkaar afhankelijk zijn in tijd. C. Juist. De activiteiten die op het kritieke pad liggen zijn de activiteiten 1, 3 en 4; aangezien deze van elkaar afhankelijk zijn in tijd. EXIN, PPF 19/25

20 19 van 30 In een project wordt een nieuwe methode geïntroduceerd. De projectmedewerkers hebben nog geen kennis en ervaring met deze nieuwe methode. De kans bestaat dat het project gaat uitlopen. Wat is, volgens de definitie van risico, de bedreiging voor dit project? A. de organisatie van het project, die niet afgestemd is op de introductie van een nieuwe methode B. het ontbreken van kennis van en ervaring met de nieuwe methode bij de projectmedewerkers C. het uitlopen van het project A. Onjuist. De organisatie van het project heeft er in dit geval niets mee te maken. B. Juist. Bedreiging voor het project is dat de projectmedewerkers geen kennis hebben van, of ervaring met, deze nieuwe methode. C. Onjuist. Uitlopen van een project is de schade die het project oploopt. 20 van 30 Omdat een project dreigt uit te lopen, besluit men dat het testen van het systeem beperkt zal blijven tot het hoogst noodzakelijke. Met betrekking tot welk beheersaspect van GOKIT beheersaspect kan het projectresultaat door dit besluit schade oplopen? A. geld B. kwaliteit C. tijd A. Onjuist. Geld zal door deze maatregel geen schade oplopen. De kosten van het project zullen niet hoger worden. B. Juist. Door op testen te beperken loopt men het risico dat de kwaliteit van het eindresultaat minder is dan beoogd. C. Onjuist. Men wilt juist vertraging voorkomen. EXIN, PPF 20/25

21 21 van 30 Wat is het doel van risicoanalyse? A. het beheersen van de mogelijke risico's B. het in kaart brengen van de kosten van de risico's C. het opsporen en taxeren van de mogelijke risico's A. Onjuist. Dit is niet zinvol omdat niet alle risico's even belangrijk zijn om te beheersen. Dit zou te veel geld gaan kosten. B. Onjuist. Het in kaart brengen van de risico's is niet voldoende voor een risicoanalyse. C. Juist. Dit is bij risicomanagement aan de orde. 22 van 30 Wat is de eerste fase binnen de watervalmethode SDM? A. Basisontwerp B. Definitiestudie C. Informatieplanning A. Onjuist. Dit is de derde fase binnen SDM. B. Onjuist. De definitiestudie is de tweede fase. C. Juist. Ieder project binnen SDM begint met de fase 'Informatieplanning'. 23 van 30 Is het beoordelen van de haalbaarheid van de bedachte oplossing een doel van de fase Definitiestudie van de watervalmethode SDM? A. ja B. nee A. Juist. Dit is het doel van de fase 'Definitiestudie'. In de Definitiestudie wordt de technische, economische en sociale haalbaarheid van de bedachte oplossing beoordeeld. B. Onjuist. Dit is wel een doel van de fase 'Definitiestudie'. EXIN, PPF 21/25

22 24 van 30 Valt de activiteit 'het testen van het systeem' binnen de fase Invoering van de watervalmethode SDM? A. ja B. nee A. Onjuist. Het testen van het systeem behoort tot de fase Realisatie. Bij de fase Invoering wordt het systeem overgedragen en dan moet het systeem al getest zijn. B. Juist. Het testen van het systeem behoort tot de fase Realisatie. 25 van 30 De methode Rapid Application Development (RAD) bestaat uit verschillende fasen. In één van die fasen beoordelen de gebruikers het prototype en worden in het prototype de benodigde wijzigingen aangebracht. In welke fase gebeurt dit? A. Integratie B. Modellering C. Optimalisering D. Prototyping A. Juist. In de fase integratie gaan de gebruikers het prototype beoordelen en worden in het prototype de benodigde wijzigingen aangebracht. B. Onjuist. In de fase modellering worden de modellen ontwikkeld voor het te realiseren informatiesysteem. C. Onjuist. De fase optimalisering heeft tot doel het resultaat van de voorafgaande fase verder technisch en cosmetisch te vervolmaken. D. Onjuist. In de fase prototyping worden de modellen in de voorafgaande fase vertaald in een prototype. EXIN, PPF 22/25

23 26 van 30 In welke fase binnen de methode Rapid Application Development (RAD) wordt het functie- of het gegevensmodel vertaald in een prototype van het te realiseren systeem? A. Modellering B. Prototyping C. Integratie A. Onjuist. In de fase modellering wordt aan de hand van workshops het functie- en gegevensmodel ontworpen. B. Juist. In de fase prototypering wordt het functie- of het gegevensmodel vertaald in een prototype van het te realiseren systeem. C. Onjuist. In de fase integratie wordt het prototype door de gebruikers beoordeeld en wordt het prototype naar aanleiding van de beoordeling gewijzigd. 27 van 30 Bij de evolutionaire methode wordt het systeem stapsgewijs ontwikkeld.na de stap uitvoering wordt het resultaat door de gebruikers beoordeeld. Wat is de volgende stap als het resultaat nog niet goed is? A. consolidatie B. definitiestudie C. evaluatie D. uitvoering A. Onjuist. De stap consolidatie wordt uitgevoerd als het resultaat goed is. B. Onjuist. De stap definitiestudie wordt vóór het evolutionair ontwikkelen opgesteld. C. Onjuist. Evaluatie is geen onderdeel van het iteratieve proces en wordt alleen uitgevoerd als het resultaat goed is. D. Juist. Als het resultaat nog niet goed is start men weer bij de stap uitvoering. EXIN, PPF 23/25

24 28 van 30 Wat is een onderdeel van een Projectdefinitie? A. de doelstelling van het project B. de risicoanalyse voor de uitvoering van het project C. de samenstelling van de projectstuurgroep D. de tijdsplanning van het project A. Juist. Doelstelling maakt onderdeel uit van een Projectdefinitie. Daarmee wordt aangegeven wat men met het project wil bereiken. B. Onjuist. Dit is pas in een later stadium aan de orde. C. Onjuist. Dit is pas in een later stadium aan de orde. D. Onjuist. De tijdsplanning maakt geen deel uit van de projectdefinitie. De tijdsplanning is onderdeel van de beschrijving van de beheersaspecten, die in het projectplan moeten worden opgenomen. 29 van 30 In welke projectmanagement fase wordt voor de eerste keer een risicoanalyse uitgevoerd? A. project beheersen B. project inrichten C. project voorbereiden A. Onjuist. Bij het beheersen van het project wordt de reeds opgestelde risicoanalyse periodiek geactualiseerd. B. Juist. Bij het inrichten van het project wordt een risicoanalyse uitgevoerd om vast te stellen welke maatregelen nodig zijn om de risico's te elimineren. C. Onjuist. In deze fase wordt de projectopdracht uitgevoerd om te komen tot goedkeuring voor het starten van het project. Er is dan nog te weinig informatie voor het uitvoeren van een gedetailleerde analyse. 30 van 30 In welk PRINCE2 proces wordt het Projectplan opgesteld? A. project opstarten B. project initiëren C. project plannen A. Onjuist. In dit proces wordt de projectopdracht opgesteld. Op basis van de projectopdracht besluit de stuurgroep of er een project gestart mag worden. B. Juist. In dit proces wordt door de projectleider het projectplan opgesteld. Hierin staat welke producten worden opgeleverd en welke werkzaamheden door wie moeten worden uitgevoerd. C. Onjuist. In het proces planning wordt de planning voor het project opgesteld. Deze fase wordt aangeroepen vanuit onder andere het proces project initiëren. EXIN, PPF 24/25

25 Beoordeling Het maximaal te behalen punten voor dit examen is 30. Bij het behalen van 20 punten of meer bent u geslaagd. In alle andere gevallen bent u gezakt. In onderstaande tabel wordt bij het aantal punten het bijbehorende cijfer gegeven. gezakt behaalde aantal punten geslaagd behaalde aantal punten cijfer cijfer EXIN, PPF 25/25

vrg: trefwoord trefwrd onderverdeling omschrijving PPF Projectmatig werken Overeenkomst tussen projectleider en de stuurgroep

vrg: trefwoord trefwrd onderverdeling omschrijving PPF Projectmatig werken Overeenkomst tussen projectleider en de stuurgroep PPF Projectmatig werken Hoofdstuk: 0 aant Css: 3 271 Iteratie blz 999 999 Iteratie is herhaling, Iteratief is herhalend. Deze termen zijn begrippen uit de wiskunde en de informatica, bedoeld om aan te

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. I-Tracks IT Project Management Advanced editie januari 2008. inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 13 antwoordindicatie 29 beoordeling

Voorbeeldexamen. I-Tracks IT Project Management Advanced editie januari 2008. inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 13 antwoordindicatie 29 beoordeling Voorbeeldexamen ITPMA I-Tracks IT Project Management Advanced editie januari 2008 inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 13 antwoordindicatie 29 beoordeling EXIN Hét exameninstituut voor ICT ers Janssoenborch,

Nadere informatie

voorbeeldexamen Information Systems Foundation

voorbeeldexamen Information Systems Foundation voorbeeldexamen Information Systems Foundation I-Tracks voorbeeldexamen ISyF Information Systems Foundation uitgave oktober 2003 inhoud 3 inleiding 4 examenvragen 11 antwoordindicatie eerste uitgave oktober

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. ITIL voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL Foundation Certificate in IT Service Management uitgave mei 2005

Voorbeeldexamen. ITIL voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL Foundation Certificate in IT Service Management uitgave mei 2005 Voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL Foundation Certificate in IT Service Management uitgave mei 2005 inhoud 3 inleiding 4 voorbeeldexamen 14 antwoordindicatie 35 beoordeling

Nadere informatie

voorbeeldexamen I-Tracks Information Systems Foundation voorbeeldexamen ISyF uitgave juni 2005

voorbeeldexamen I-Tracks Information Systems Foundation voorbeeldexamen ISyF uitgave juni 2005 voorbeeldexamen Information Systems Foundation I-Tracks Information Systems Foundation voorbeeldexamen ISyF uitgave juni 2005 inhoud 3 inleiding 4 voorbeeldexamen 13 antwoordindicatie 28 beoordeling EXIN

Nadere informatie

Project Management. Hfst 1: Het project:

Project Management. Hfst 1: Het project: Project Management Hfst 1: Het project: 1.1: Soorten werkzaamheden: We kennen 3 soorten werkzaamheden: Improvisatie: een plotselinge reactie op een niet verwachte gebeurtenis. Hiervoor zijn geen richtlijnen.

Nadere informatie

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Studenten Dennis Visschedijk 438332 Aileen Temming 474094 Stefan Ortsen 481295 Niels Konings 449822 Renee Preijde 482835 Versie 2.4 Datum 28 november

Nadere informatie

Projectmanagement. Deel 1 van 1 : Hoofdstuk 1 t/m 12. Bronvermelding:

Projectmanagement. Deel 1 van 1 : Hoofdstuk 1 t/m 12. Bronvermelding: Projectmanagement Deel 1 van 1 : Hoofdstuk 1 t/m 12 Bronvermelding: Titel: Projectmanagement Vierde druk Auteur: Roel Grit Uitgever: Wolters-Noordhoff ISBN: 90-01-34703-7 Aantal pagina s boek: 154 Aantal

Nadere informatie

Project Portfolio Management De kunst van het kiezen

Project Portfolio Management De kunst van het kiezen Whitepaper Project Portfolio Management De kunst van het kiezen datum 14 juni 2005 referentie status Definitief 2/25 2005, Van Aetsveld BV. Van Aetsveld verstrekt de informatie in deze whitepaper zonder

Nadere informatie

De rol van een stuurgroep binnen een project

De rol van een stuurgroep binnen een project 3 De rol van een stuurgroep binnen een project Ir. K.M. Lof RE en mw. ir. M.W. van Vliet Een project wordt veelal groots opgetuigd. Projectteam, werkgroepen, klankbordgroep, stuurgroep, het hoort er allemaal

Nadere informatie

Samenvatting Project Management Professional

Samenvatting Project Management Professional Samenvatting Project Management Professional Arie Bubberman Inhoudsopgave Voorbereiden project...4 Projectopdracht...4 Relatie met strategie en organisatie...4 Invullingen term projectopdracht...5 Afstemmen

Nadere informatie

Aanvullende onderwerpen ISyF

Aanvullende onderwerpen ISyF Literatuur C Aanvullende onderwerpen ISyF Editie augustus 2014 Copyright 2014 Delemarre, M Alle rechten voorbehouden Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Handleiding Projectmatig werken. Faculteit der Letteren

Handleiding Projectmatig werken. Faculteit der Letteren Handleiding Projectmatig werken Faculteit der Letteren 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1.1 Wat is een project?... 4 1.2 Kenmerken van een project... 4 2 Basisbegrippen projectmatigwerken...

Nadere informatie

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Implementatieplan van een testtool Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA BV Pagina 1 van 19 Managementsamenvatting Steeds meer organisaties realiseren zich dat

Nadere informatie

Uittreksel. Ten geleide

Uittreksel. Ten geleide Ten geleide TMap, Test Management Approach, is een aanpak voor het gestructureerd testen van informatiesystemen. Het geeft antwoord op de wat/wanneer, hoe, waarmee en wie vragen van het testen. Om de inrichting

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Projectaanpak in zes stappen

Projectaanpak in zes stappen Projectaanpak in zes stappen P6-Methode Roel Grit Eerste druk Projectaanpak in zes stappen 1 2 3 4 5 6 7 P6-methode 8 Roel Grit Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: Rocketindustries, Groningen

Nadere informatie

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Conclusies en aanbevelingen Rekenkamer Weert Oktober 2008 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van het rekenkameronderzoek met als centrale vraagstelling

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11 Inhoudsopgave Inleiding...2 Algemene opmaak...2 Planning, urenverantwoording en kostenoverzicht...2 Planning...2 Urenverantwoording...2 Kostenoverzicht...3 Definitiestudie...4 Werkproces...4 Doel van het

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR

WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR JOOST LUIJPERS WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR Joost Luijpers Versie: 1.0 Copyright Sogeti Nederland B.V. te Vianen Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Een project opzetten, plannen en beheren.

Een project opzetten, plannen en beheren. Een project opzetten, plannen en beheren. Stephan Ramaekers, IVLOS, Universiteit Utrecht Een project wordt opgestart, uitgevoerd en afgesloten. Dit wordt wel de levenscyclus van een project genoemd. Om

Nadere informatie

Participeren. in projecten

Participeren. in projecten Participeren I-TRACKS in projecten Project Participation Foundation Intern / Extern Fasering Methodieken Methodieken Wat is een project Omgeving Plan van Aanpak GOKIT Geld Organisatie Kwaliteit Informatie

Nadere informatie

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten Hoe? Zo! Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Hoe relevant zijn ict-projecten voor het management? 4 2 Hoe zorgen we voor betrokkenheid van het management bij ict? 7 3 Hoe nemen we goede besluiten over ict-investeringen?

Nadere informatie

voorbeeldexamen IT Service Management Practitioner: Release & Control (based on ITIL ) editie mei 2007

voorbeeldexamen IT Service Management Practitioner: Release & Control (based on ITIL ) editie mei 2007 voorbeeldexamen IPRC IT Service Management Practitioner: Release & Control (based on ITIL ) editie mei 2007 inhoud 2 introductie 3 voorbeeldexamen 20 antwoordindicatie 46 beoordeling EXIN Hét exameninstituut

Nadere informatie

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V.

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2 DOELGROEP...

Nadere informatie

Governance en IT-projecten

Governance en IT-projecten Vrije Universiteit Amsterdam IT Audit opleiding Governance en IT-projecten Normatief kader voor het opzetten, uitvoeren en monitoren van IT-projecten Naam: drs. J. (Jasper) de Vries Adres: Barwerd 12 9746

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie