Beoordelingsformulier projectvoorstellen KFZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beoordelingsformulier projectvoorstellen KFZ"

Transcriptie

1 sformulier voor de projectvoorstellen. sformulier projectvoorstellen KFZ Callronde: Versie Instelling: Naam project: 1) Algemeen Het beoordelingsformulier wordt gebruikt om de projectvoorstellen te beoordelen en te komen tot een prioritering van de meest kansrijke en gedegen projectvoorstellen. Er kan nog niet uitputtend op de kwaliteit beoordeeld worden, aangezien in het projectvoorstel de aanpak, de projectorganisatie, de planning en de kosten slechts op hoofdlijnen zijn uitgewerkt. Geef per onderdeel een beoordeling. scriteria: O : onvoldoende : 1 punt M : matig : 2 punten V : voldoende : 3 punten G : goed : 4 punten E : excellent : 5 punten scriteria algemeen a) Is het projectvoorstel ingediend binnen de deadline? Indien nee: knock out. b) Past het projectvoorstel binnen de uitgeschreven call? c) Voldoet het projectvoorstel aan de doelstellingen van de call? d) Voldoet het project aan de doelstellingen van het Programma KFZ? e) Is het projectvoorstel methodisch verantwoord uitgewerkt? 2) Achtergrond en doel projectvoorstel (maximaal 300 woorden) Geef (met inachtname van de vraagstelling en de op te leveren resultaten uit de call) een korte schets van de achtergrond en de huidige stand van zaken op dit onderwerp. Besteed daarin aandacht aan het doel van het project en de doelgroep waarop de richtlijn- of protocolontwikkeling zich richt. scriteria achtergrond en doel a) Is het doel helder en concreet? b) Is de probleemstelling duidelijk en in overeenstemming met het doel? c) Is er toegevoegde waarde aan de bestaande kennis en/of praktijk? d) Is/ zijn de doelgroep(en) duidelijk en specifiek beschreven? 1

2 3) Aanpak (maximaal 1000 woorden) 3.1) Schets op hoofdlijnen uw plan van aanpak. Beschrijft de gekozen aanpak (methoden en analyses) inclusief theoretische en/of empirische onderbouwing. 3.2) Geef aan op welke manier daarbij invulling wordt gegeven aan de fases uit het Masterprotocol KFZ (Voorbereiding, Literatuurstudie/ consultatie/ aanbevelingen, Programma van eisen, Formuleren en toetsen van het protocol, Interne pilot, Implementatieplan, Externe pilot, Implementatie en onderhoud). scriteria aanpak a) Is de aanpak helder beschreven? b) Wat is de haalbaarheid van de aanpak (zie *)? Heeft de indiener een realistisch beeld van de kansen en belemmeringen bij uitvoering van het voorgestelde project? Kunnen met deze aanpak de doelen worden gehaald? Beantwoord de aanpak aan de probleemstelling? c) Zijn de methoden en analyses geschikt? d) Hoe is de theoretische of empirische onderbouwing van het projectvoorstel? e) Hoe is er invulling gegeven aan de fases uit het Masterprotocol KFZ? f) Is er voldoen de aandacht voor kennisoverdracht en implementatie? (zie ** voor een nadere toelichting) g) Is er voldoende samenwerking met de stakeholders en andere betrokken partijen? * Geef een indicatief oordeel over de haalbaarheid van het project. Omdat de indiener bij een projectvoorstel nog geen gedetailleerde aanvraag hoeft uit te werken, beoordeelt u hier of de indiener een realistisch beeld geeft van de kansen en belemmeringen bij uitvoering van het voorgestelde project. ** De beoordeling van het criterium aandacht voor kennisoverdracht en implementatie verschilt per type project. Bij (fundamenteel en strategisch) onderzoek gaat het primair om de optimale verspreiding van de opgedane kennis, bij toegepast onderzoek en ontwikkelingsprojecten gaat het daarnaast óók om de implementatie van de onderzochte en ontwikkelde innovaties en bij implementatieprojecten om de bestendiging en structurele inbedding van de geïmplementeerde vernieuwing of praktijkverandering. Is er sprake van: - een heldere doelstelling voor kennisoverdracht en implementatie. - een goede mix van activiteiten voor kennisoverdracht en implementatie. - het benoemen van belemmerende en bevorderende factoren. - het benoemen van stakeholders, gebruikers en doelgroepen en mate van betrokkenheid bij het project. - Een opzet voor de proces- en effectevaluatie 4) Projectorganisatie en samenwerking (maximaal 300 woorden) 4.1) Geef op hoofdlijnen aan hoe de projectorganisatie er uit ziet: 4.2) Geef, gelet op het onderwerp van de call, aan met welke andere instellingen/ universiteiten/ 2

3 kennisinstellingen u samenwerkt om tot een nog beter resultaat te komen. Geef aan waar die samenwerking uit bestaat: scriteria projectorganisatie en samenwerking a) Is er binnen de projectorganisatie relevante expertise, bekendheid met het specifieke terrein en ervaring met eerdere vergelijkbare activiteiten en producten? b) Geef zo mogelijk een oordeel over de kwaliteit van de projectgroep. Is de benodigde expertise aanwezig? Welke hoogleraren, wetenschappers of senior onderzoekers zijn betrokken? Verwacht u dat deze het voorgestelde project succesvol kunnen afronden? c) Welke samenwerkingsverbanden zijn er? Leveren de verschillende instellingen toegevoegde waarde ten opzichte van elkaar? Vertegenwoordigen zij het veld voldoende? 5) Resultaten (maximaal 500 woorden) Geef aan tot welk (SMART) resultaten uw aanpak leidt. scriteria resultaten a) Zijn de resultaten SMART beschreven? (zie hieronder bij * voor een nadere toelichting) b) Wat is de mate van overdraagbaarheid van de resultaten? Zijn er sectorbrede implementatiekansen? * De letters van SMART staan voor: - Specifiek: Is de doelstelling eenduidig? - Meetbaar: Onder welke (meetbare/observeerbare) voorwaarden of vorm is het doel bereikt? - Aanvaardbaar: Is deze acceptabel genoeg voor de doelgroep en/of management? In plaats van Aanvaardbaar worden ook vaak Ambitieus gebruikt (Bewerkstelligt het doel wel een echte verandering?) - Realistisch: Is het doel haalbaar? - Tijdgebonden: Wanneer (in de tijd) moet het doel bereikt zijn? 6) Planning en kosten (maximaal 300 woorden) 6.1) Geef op hoofdlijnen aan wat de planning is 6.2) Geef op hoofdlijnen aan hoe de begroting er uit ziet. scriteria planning en kosten a) Is het project binnen de door KFZ gestelde termijn gereed? b) Is de fasering en tijdplanning van het project adequaat en realistisch? c) Hoe is de beschikbaarheid van de betrokken mensen in het project? d) Wat is het oordeel over de begroting? Is deze reëel, te laag of te hoog? e) Is er een goede balans tussen kosten/ inspanning/ inzet van middelen en (verwachte) uitkomsten en opbrengst? Omdat een projectvoorstel geen 3

4 gespecificeerde projectbegroting bevat, kunt u hier niet meer dan een indicatief oordeel geven. 7) Uitsluitingsgronden 7.1) De indiener zal, indien hem de opdracht gegund wordt, protocollen/ richtlijnen opstellen en indienen ( de Protocollen ). Het intellectuele eigendom blijft bij de indiener. De indiener stemt er mee in dat de Protocollen na indiening onvoorwaardelijk en zonder kosten worden gebruikt door alle instellingen binnen het forensisch zorgveld. De indiener zal op generlei wijze bezwaar maken tegen het voornoemd gebruik en/of de aanpassing van de door de indiener ingediende Protocollen. De vergoeding voor voornoemd gebruik, de vermenigvuldiging en/of verspreiding van de Protocollen is inbegrepen in de vergoeding die de indiener ontvangt van het Programma KFZ. 7.2) De indiener maakt gebruik van de standaard sjablonen van het Programma Kwaliteit Forensische Zorg voor plannen van aanpak, voortgangsrapportages, eindrapporten, etc. 7.3) De indiener maakt gedurende het project gebruik van het Masterprotocol Kwaliteit Forensische Zorg. Akkoord ja/ nee Akkoord ja/ nee Akkoord: ja/ nee 7.4) De projectresultaten worden uiterlijk op <datum> opgeleverd. Akkoord: ja/ nee 7.5) De indiener gaat ermee akkoord dat op de callprocedure geen bezwaar en beroepsprocedure van toepassing is. 7.6) De indiener gaat er mee akkoord dat bij afsluiting van het project naast de in de call beschreven producten en publicaties een eindrapport dient te worden opgemaakt inclusief een definitieve kostenverantwoording. 7.7) De directie van de instelling ondersteunt het indienen van het projectvoorstel en (eventueel) de meer uitgewerkte aanvraag en gaat akkoord met de inhoud van de plannen en de inzet van de in de stukken genoemde medewerkers. Akkoord: ja/ nee Akkoord: ja/ nee Akkoord: ja/ nee scriteria a) De indiener moet akkoord gaan met alle uitsluitingsgronden, anders wordt het projectvoorstel niet in behandeling genomen. 8) Eindoordeel Weeg bij het eindoordeel ook mee of de indienende instelling al eerdere calls toegewezen heeft gekregen. Een goede spreiding over het land is belangrijk, dus het is niet de bedoeling alle calls door 4

5 een beperkt aantal instellingen te laten uitvoeren. Neem tevens de kwaliteit van eventueel eerder opgeleverde producten van de desbetreffende instelling mee in het eindoordeel. Eindoordeel Totaal aantal punten: Eindoordeel: O, M, V, G, E Eindoordeel: instellingen wel/ niet uitnodigen om aanvraag in te dienen. Toelichting bij het eindoordeel: Score Welke vragen of adviezen wilt u meegeven aan de indiener, zodat deze die kan verwerken in de uiteindelijke aanvraag? 5

6 sformulieren kwaliteit en relevantie aanvraag sformulier kwaliteit en relevantie aanvraag Callronde: Versie Instelling: Naam project: 1) Algemeen Het beoordelingsformulier wordt gebruikt om de aanvragen te beoordelen en te komen tot een prioritering van de ingediende aanvragen. Geef per onderdeel een beoordeling. scriteria: O : onvoldoende : 1 punt M : matig : 2 punten V : voldoende : 3 punten G : goed : 4 punten E : excellent : 5 punten scriteria algemeen a) Is de aanvraag ingediend binnen de deadline? Indien nee: knock out. b) Komt de aanvraag overeen met het oorspronkelijke projectvoorstel? c) Wordt het Masterprotocol gevolgd? d) Voldoet de aanvraag aan de doelstellingen van het Programma KFZ? f) Voldoet de aanvraag aan de doelstellingen van de call? g) Is de aanvraag methodisch verantwoord uitgewerkt? 2) Achtergrond en doel projectaanvraag (maximaal 300 woorden) Geef (met inachtname van de vraagstelling en de op te leveren resultaten uit de call) een korte schets van de achtergrond en de huidige stand van zaken op dit onderwerp. Besteed daarin aandacht aan het doel van het project en de doelgroep waarop de richtlijn- of protocolontwikkeling zich richt. scriteria achtergrond en doel a) Komt de beschrijving overeen met de beschrijving uit het projectvoorstel? b) Neem het totale punten aantal over van de beoordeling van het projectvoorstel 6

7 3) Aanpak (maximaal 2500 woorden) 3.1) Schets meer in detail uw plan van aanpak. Beschrijf de gekozen aanpak (methoden en analyses) inclusief theoretische en/of empirische onderbouwing. 3.2) Geef aan op welke manier daarbij invulling wordt gegeven aan de fases uit het Masterprotocol KFZ (Voorbereiding, Literatuurstudie/ consultatie/ aanbevelingen, Programma van eisen, Formuleren en toetsen van het protocol, Interne pilot, Implementatieplan, Externe pilot, Implementatie en onderhoud). scriteria aanpak a) Stemt de inhoud van de tekst overeen met het oorspronkelijke projectvoorstel? b) Is de aanpak helder beschreven? c) Wat is de haalbaarheid van de aanpak? Heeft de indiener een realistisch beeld van de kansen en belemmeringen bij uitvoering van het voorgestelde project? Kunnen met deze aanpak de doelen worden gehaald? Beantwoord de aanpak aan de probleemstelling? d) Zijn de methoden en analyses geschikt? e) Hoe is de theoretische of empirische onderbouwing van het projectvoorstel? f) Hoe is er invulling gegeven aan de fases uit het Masterprotocol KFZ? g) Is er voldoen de aandacht voor kennisoverdracht en implementatie? (zie * voor een nadere toelichting) h) Is er voldoende samenwerking met de stakeholders en andere betrokken partijen? * De beoordeling van het criterium aandacht voor kennisoverdracht en implementatie verschilt per type project. Bij (fundamenteel en strategisch) onderzoek gaat het primair om de optimale verspreiding van de opgedane kennis, bij toegepast onderzoek en ontwikkelingsprojecten gaat het daarnaast óók om de implementatie van de onderzochte en ontwikkelde innovaties en bij implementatieprojecten om de bestendiging en structurele inbedding van de geïmplementeerde vernieuwing of praktijkverandering. Is er sprake van: - een heldere doelstelling voor kennisoverdracht en implementatie. - een goede mix van activiteiten voor kennisoverdracht en implementatie. - het benoemen van belemmerende en bevorderende factoren. - het benoemen van stakeholders, gebruikers en doelgroepen en mate van betrokkenheid bij het project. - Een opzet voor de proces- en effectevaluatie 4) Projectorganisatie en samenwerking (maximaal 800 woorden) 4.1) Beschrijf de projectorganisatie inclusief de bemensing 4.2) Geef, gelet op het onderwerp van de call, aan met welke andere instellingen/ universiteiten/ kennisinstellingen u samenwerkt om tot een nog beter resultaat te komen. Geef aan waar die samenwerking uit bestaat: scriteria projectorganisatie en samenwerking a) Is er binnen de projectorganisatie relevante expertise, bekendheid met het specifieke terrein en ervaring met eerdere vergelijkbare activiteiten en 7

8 producten? b) Geef zo mogelijk een oordeel over de kwaliteit van de projectgroep. Is de benodigde expertise aanwezig? Welke hoogleraren, wetenschappers of senior onderzoekers zijn betrokken? Verwacht u dat deze het voorgestelde project succesvol kunnen afronden? c) Welke samenwerkingsverbanden zijn er? Leveren de verschillende instellingen toegevoegde waarde ten opzichte van elkaar? Vertegenwoordigen zij het veld voldoende? 5) Resultaten (maximaal 1500 woorden) Geef aan tot welk (SMART) resultaten uw aanpak leidt. scriteria resultaten a) Stemmen de geformuleerde resultaten inhoudelijk overeen met het oorspronkelijke projectvoorstel?. b) Zijn de resultaten SMART beschreven? (zie hieronder bij * voor een nadere toelichting) c) Wat is de mate van overdraagbaarheid van de resultaten? Zijn er sectorbrede implementatiekansen? * De letters van SMART staan voor: - Specifiek: Is de doelstelling eenduidig? - Meetbaar: Onder welke (meetbare/observeerbare) voorwaarden of vorm is het doel bereikt? - Aanvaardbaar: Is deze acceptabel genoeg voor de doelgroep en/of management? In plaats van Aanvaardbaar worden ook vaak Ambitieus gebruikt (Bewerkstelligt het doel wel een echte verandering?) - Realistisch: Is het doel haalbaar? - Tijdgebonden: Wanneer (in de tijd) moet het doel bereikt zijn? 6) Planning en kosten (maximaal 1000 woorden) 6.1) Geef een gedetailleerde planning aan en benoem daarin concreet de mijlpalen en eventuele fases met hun tussenresultaten 6.2) Geef een gedetailleerde begroting van de te verwachten kosten. Geef het dekkingsplan van de kosten aan (bijvoorbeeld of er sprake is van co-financiers en/of een eigen bijdrage vanuit de betrokken instellingen). Geef aan wat de totale kosten zijn en voor welk gedrag de vergoeding wordt aangevraagd scriteria planning en kosten a) Is het project binnen de door KFZ gestelde termijn gereed? b) Is de fasering en tijdplanning van het project adequaat en realistisch? c) Zijn de geformuleerde mijlpalen SMART? d) Is er voldoende menskracht beschikbaar voor het project? e) Wat is het oordeel over de begroting? Is deze reëel, te laag of te hoog? f) Is er voldoende dekking voor de projectkosten? 8

9 g) Is er een goede balans tussen kosten/ inspanning/ inzet van middelen en (verwachte) uitkomsten en opbrengst? 7) Afbakening (maximaal 500 woorden) Beschrijf de begrenzing van het project: wat wordt niet tot het resultaat van het project gerekend. scriteria afbakening a) Is het project duidelijk afgegrensd? b) Levert de aangegeven afgrenzing geen onacceptabele afhankelijkheden op? 8) Relatie met geldende veldnormen en randvoorwaarden (maximaal 500 woorden) Beschrijf eventuele relaties met geldende veldnormen en randvoorwaarden, zoals bestaande protocollen, zorgprogramma s, etc. scriteria relatie met geldende veldnormen en randvoorwaarde a) Is er een duidelijk beeld geschetst van de relaties met geldende veldnormen en randvoorwaarden? b) Is de afbakening tussen de projectaanvraag en de geldende veldnormen en randvoorwaarden voldoende beschreven? 9) Risico s en maatregelen (maximaal 500 woorden) Geef aan welke risico s er zijn voor het project en welke maatregelen worden genomen om aan die risico s tegemoet te komen. scriteria risicofactoren en maatregelen a) Worden de risicofactoren realistisch ingeschat? 9

10 b) Zijn de gesignaleerde risico s acceptabel? c) Is er sprake van voldoende realistische maatregelen om voorkomende risico s te beheersen? 10) Communicatie (maximaal 500 woorden) 10.1) Beschrijf de interne communicatiestructuur binnen het project. 10.2) Beschrijf de externe communicatie naar aanleiding van het project. scriteria communicatie a) Biedt de interne communicatiestructuur voldoende waarborg voor het slagen van het project? b) Zijn de noodzakelijke stakeholders betrokken bij de interne communicatiestructuur? c) Wordt er bij de beschrijving van de externe communicatie voldoende aandacht besteedt aan het creëren van draagvlak bij stakeholders? d) Zijn er ten behoeve van de communicatie voldoende middelen opgenomen in de begroting? 11) Overig (maximaal 1000 woorden) scriteria overig a) Staan er in de beschrijving bij Overig zaken die niet onder één van de andere rubrieken kunnen worden beschreven? Zo ja: geven deze zaken aanleiding om het project extra punten toe te kennen? 12) Voor akkoord 12.1) De indiener zal, indien hem de opdracht gegund wordt, protocollen/ richtlijnen opstellen en indienen ( de Protocollen ). Het intellectuele eigendom blijft bij de indiener. De indiener stemt er mee in dat de Protocollen na indiening onvoorwaardelijk en zonder kosten worden gebruikt door alle Akkoord ja/ nee 10

11 instellingen binnen het forensisch zorgveld. De indiener zal op generlei wijze bezwaar maken tegen het voornoemd gebruik en/of de aanpassing van de door de indiener ingediende Protocollen. De vergoeding voor voornoemd gebruik, de vermenigvuldiging en/of verspreiding van de Protocollen is inbegrepen in de vergoeding die de indiener ontvangt van het Programma KFZ. 12.2) De indiener maakt gebruik van de standaard sjablonen van het Programma Kwaliteit Forensische Zorg voor plannen van aanpak, voortgangsrapportages, eindrapporten, etc. 12.3) De indiener maakt gedurende het project gebruik van het Masterprotocol Kwaliteit Forensische Zorg. Akkoord ja/ nee Akkoord: ja/ nee 12.4) De projectresultaten worden uiterlijk op <datum> opgeleverd. Akkoord: ja/ nee 12.5) De indiener verplicht zich volgens het door de Porgrammacommissie KFZ gestelde schema voortgangsrapportages en een eindrapport aan te te leveren. 12.6) De indiener gaat ermee akkoord dat op de callprocedure geen bezwaar en beroepsprocedure van toepassing is. 12.7) De directie van de instelling ondersteunt het indienen van het projectvoorstel en (eventueel) de meer uitgewerkte aanvraag en gaat akkoord met de inhoud van de plannen en de inzet van de in de stukken genoemde medewerkers. Akkoord: ja/nee Akkoord: ja/nee Akkoord: ja/nee scriteria uitsluitingsgronden a) De indiener moet akkoord gaan met alle uitsluitingsgronden, anders wordt het projectvoorstel niet in behandeling genomen. 8) Eindoordeel Weeg bij het eindoordeel ook mee of de indienende instelling al eerdere calls toegewezen heeft gekregen. Een goede spreiding over het land is belangrijk, dus het is niet de bedoeling alle calls door een beperkt aantal instellingen te laten uitvoeren. Neem tevens de kwaliteit van eventueel eerder opgeleverde producten van de desbetreffende instelling mee in het eindoordeel. Eindoordeel Totaal aantal punten: Eindoordeel: O, M, V, G, E Eindoordeel: project wel/niet honoreren Toelichting bij het eindoordeel: Score Welke vragen of adviezen wilt u meegeven aan de indiener, zodat deze nog kunnen worden verwerkt in het definitieve projectplan? 11

Voorbeeld projectplan

Voorbeeld projectplan Voorbeeld projectplan Projectplan voor project < naam > Naam project Datum Naam projectleider Naam opdrachtgever Startdatum Einddatum Doorlooptijd in weken/ maanden Datum Versie Status Auteur(s) Maak een

Nadere informatie

Projectaanvraag. Gegevens aanvrager. Samenvatting project. Aanleiding aanvraag/project. Datum aanvraag. Naam organisatie.

Projectaanvraag. Gegevens aanvrager. Samenvatting project. Aanleiding aanvraag/project. Datum aanvraag. Naam organisatie. Projectaanvraag 1. Gegevens aanvrager Datum aanvraag Naam organisatie Contactpersoon Functie contactpersoon Telefoonnummer en/of 06-nummer E-mailadres Adres organisatie Postcode en plaats Telefoonnummer

Nadere informatie

Projectidee. Algemene gegevens. Inhoud. Projecttitel: Geplande startdatum: Geplande duur: Datum indiener: Aanvrager: Samenwerking met: Samenvatting:

Projectidee. Algemene gegevens. Inhoud. Projecttitel: Geplande startdatum: Geplande duur: Datum indiener: Aanvrager: Samenwerking met: Samenvatting: Projectidee Algemene gegevens Projecttitel: Geplande startdatum: Geplande duur: Datum indiener: Aanvrager: Samenwerking met: Samenvatting: Inhoud Probleemstelling: Beschrijf hier de aanleiding en achtergrond

Nadere informatie

Toelichting bij aanvraagformulier Ondernemersfonds Centrum s-hertogenbosch

Toelichting bij aanvraagformulier Ondernemersfonds Centrum s-hertogenbosch Algemeen: De Stichting (SOCH) beheert het budget van het Ondernemersfonds Binnenstad conform de werkwijze en voorwaarden zoals vastgelegd in: del 11 maart 2014 Deze documenten zijn beschikbaar op www.soch.nl

Nadere informatie

Het projectplan en het SMART evaluatie model

Het projectplan en het SMART evaluatie model Het projectplan en het SMART evaluatie model Inleiding Elk umc heeft een viertal projectplannen opgesteld binnen de programmathema s om aan het einde van het e-health programma de beoogde deliverables

Nadere informatie

Indieningsvereisten projectplannen De Alblasserpoort

Indieningsvereisten projectplannen De Alblasserpoort Indieningsvereisten projectplannen De Alblasserpoort Informatie voor projectplannen Alblasserpoort Alblasserpoort Voor het gebied van de Alblasserpoort worden door partijen projectplannen opgesteld. Doel

Nadere informatie

Projectvoorstellen maken

Projectvoorstellen maken Projectvoorstellen maken 1. Kader 1.1. Gebruiksaanwijzing 1.2. Wat zijn de eisen aan een projectvoorstel? 2. Inleiding 2.1 Signalering 2.2 Vooronderzoek 2.3 Probleemsituatie 3. Doelstellingen en randvoorwaarden

Nadere informatie

Titel Projectplan Versie: 0.0

Titel Projectplan Versie: 0.0 Titel Projectplan Versie: 0.0 Bestandsnaam: Naam opdrachtgever Contactgegevens Naam projectleider Contactgegevens Projectcode [voeg relevante afbeelding in] Datum opgesteld: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:

Nadere informatie

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Voor de behandeling van subsidieaanvragen voor projecten en activiteiten, werken wij met een vaste procedure. U kunt subsidie voor een bepaald project of

Nadere informatie

Kwaliteit begrotingsprogramma's Gemeente Dordrecht Bijlage 1

Kwaliteit begrotingsprogramma's Gemeente Dordrecht Bijlage 1 Kwaliteit begrotingsprogramma's Gemeente Dordrecht Bijlage 1 Beoordelingskader, ofwel hoe wij gekeken en geoordeeld hebben Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Uitgangspunten 2 3 Beoordelingscriteria 3 4 Hoe

Nadere informatie

Projectplan overzicht (deel 1)(ja, mits)

Projectplan overzicht (deel 1)(ja, mits) Projectplan overzicht (deel 1)(ja, mits) Algemeen Naam umc Projectleider + email Programmalijn Werkplaats Draagt bij aan de volgende deliverables -zie programma- LUMC Tobias Bonten; t.n.bonten@lumc.nl

Nadere informatie

Stichting VHAN. Reglement Wetenschapscommissie

Stichting VHAN. Reglement Wetenschapscommissie Stichting VHAN Reglement Wetenschapscommissie Aangepaste versie januari 2015 Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen 2. Taakopdracht 3. Samenstelling commissie, benoeming en zittingsduur 4. Werkwijze en besluitvorming

Nadere informatie

Succesvol subsidie aanvragen

Succesvol subsidie aanvragen Succesvol subsidie aanvragen MIT Succesvol subsidie aanvragen MIT Haalbaarheidsprojecten en R&Dsamenwerkingsprojecten Voordat je aan de slag gaat met een subsidieaanvraag, is het aan te raden om een goede

Nadere informatie

Projectopdracht TOOL- BOX

Projectopdracht TOOL- BOX Projectopdracht De sjabloon van de projectopdracht is de eerste sjabloon dat je invult voor je project. De nadruk in deze fase ligt op de afbakening van je opdracht: wat ga je wel en wat ga je niet doen?

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies Vastgesteld CvB Org. &Vert. September 2014 GMR Instemming GMR 24-11-2014

Werkveld Datum Instemming/Advies Vastgesteld CvB Org. &Vert. September 2014 GMR Instemming GMR 24-11-2014 Werkveld Datum Instemming/Advies Vastgesteld CvB Org. &Vert. September 2014 GMR Instemming GMR 24-11-2014 4.5 Innovatiebudget 2014-2018 1. Inleiding 1.1 Motivatie Zoals in het bestuursplan 2014-2018 is

Nadere informatie

Plan van aanpak & evaluatie

Plan van aanpak & evaluatie format Plan van aanpak & evaluatie voor projecten van het Regionaal Verloskundig Consortium Noordelijk Zuid-Holland 1 Plan van aanpak Doel van dit format Doelgroep Toelichting Themagroep Plan van aanpak

Nadere informatie

BUSINESS CASE. < naam substitutie van zorg> <Ambitie en validiteit> <datum> <naam> <nummer> <naam> <naam> Doel. Paraaf akkoord Paraaf akkoord.

BUSINESS CASE. < naam substitutie van zorg> <Ambitie en validiteit> <datum> <naam> <nummer> <naam> <naam> Doel. Paraaf akkoord Paraaf akkoord. BUSINESS CASE < naam substitutie van zorg> Doel Uitgave Auteur Zorgaanbieder Contactpersoon De Friesland Versie Paraaf akkoord Paraaf akkoord

Nadere informatie

Subsidievoorwaarden OFOM (versie 26 oktober 2015)

Subsidievoorwaarden OFOM (versie 26 oktober 2015) Subsidievoorwaarden OFOM (versie 26 oktober 2015) 1. Algemeen 1.1 Deze subsidievoorwaarden zijn van toepassing op subsidiebesluiten voor projecten die met ingang van 15 oktober 2015 zijn toegekend. 1.2

Nadere informatie

Aanvraagformulier projecten

Aanvraagformulier projecten Aanvraagformulier projecten Gebruik voor het invullen van dit aanvraagformulier de invulkaders. Kaders worden scrollbaar als u meer tekst wilt gebruiken dan het kader groot is. Projectnaam Aanvrager Geplande

Nadere informatie

Procedure BREEAM-NL Innovatiecredits. Oktober 2013

Procedure BREEAM-NL Innovatiecredits. Oktober 2013 Procedure BREEAM-NL Innovatiecredits 28 oktober 2013 Deze procedure is onderdeel van het DGBC-certificeringsysteem Datum 1 november 2012 6 juni 2013 Oktober 2013 Wijziging(en) 1. Deze tabel toegevoegd;

Nadere informatie

Onderzoek Primair gericht op kennisvermeerdering te realiseren door fundamenteel, strategisch en toegepast onderzoek.

Onderzoek Primair gericht op kennisvermeerdering te realiseren door fundamenteel, strategisch en toegepast onderzoek. ProjectIdee Tabblad Project Alle met een * gemerkte velden zijn verplicht om in te vullen. Titel (Title): Een titel kan uit maximaal 3 regels van 255 karakters bestaan. De velden Programma (Programme),

Nadere informatie

Call. Implementatie zorgprogramma Slaapstraat

Call. Implementatie zorgprogramma Slaapstraat Call Implementatie zorgprogramma Slaapstraat 1 INLEIDING 1.1 Aanleiding en positie van de call binnen de Hersenstichting. De Hersenstichting zet alles op alles om hersenen gezond te houden, hersenaandoeningen

Nadere informatie

projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Eerste fase tweede fase Derde fase

projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Eerste fase tweede fase Derde fase projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Ammodo hanteert voor elk donatiebesluit (op initiatief van derden of van Ammodo zelf) de met het formulier Projectvoorstel verzamelde gegevens. Om zoveel

Nadere informatie

Projectaanvraag implementatieproject

Projectaanvraag implementatieproject Aanvraag voor steun van Kom op tegen Kanker Projectaanvraag implementatieproject 1. Titel project. Projectvoorstel (in totaal niet meer dan 5 blz) a. Opzet Omschrijf het projectresultaat, het product,

Nadere informatie

In-company Projectmanagement Stichting KOEL

In-company Projectmanagement Stichting KOEL In-company Projectmanagement Stichting KOEL Slotbijeenkomst 4 juni 2013 Loes van Amsterdam l.vanamsterdam@jvei.nl Wat is een project? Een project is een contract tussen opdrachtgever, projectleider en

Nadere informatie

<<Naam document>> <<Organisatie>>

<<Naam document>> <<Organisatie>> SYSQA B.V. Almere Datum : Status : Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting...3 2 Opdracht...4

Nadere informatie

Geef de titel van het wijzigingsverzoek zo kort mogelijk weer.

Geef de titel van het wijzigingsverzoek zo kort mogelijk weer. Naam indiener WIJZIGINGSVOORSTEL Nummer: xxx Datum: dd-mm-jj Status: stap 1, 2, 3, 4 of 5 Bedrijfsonderdeel/afdeling/ functie Naam projectmanager Naam wijzigingsbehandelaar (indien van toepassing) Het

Nadere informatie

Projectplan Duurzaam Inkopen

Projectplan Duurzaam Inkopen Projectplan Duurzaam Inkopen Gemeente Franekeradeel, afdeling Bouwen en Milieu Minke Lotens - Eichhorn Augustus 2010 status: Definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelstellingen projectplan 4 Overige resultaten

Nadere informatie

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan.

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Projectplan Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Het is van belang dat de portefeuillehouder en de projectleider gedurende het gehele project

Nadere informatie

BUSINESS CASE. < naam substitutie van zorg> <Ambitie en validiteit> <datum> <naam> <nummer> <naam> <naam> Doel. Paraaf akkoord Paraaf akkoord.

BUSINESS CASE. < naam substitutie van zorg> <Ambitie en validiteit> <datum> <naam> <nummer> <naam> <naam> Doel. Paraaf akkoord Paraaf akkoord. BUSINESS CASE < naam substitutie van zorg> Doel Uitgave Auteur Zorgaanbieder Contactpersoon De Friesland Versie Paraaf akkoord Paraaf akkoord

Nadere informatie

*1475555* Mededeling. Financien. Geachte Staten,

*1475555* Mededeling. Financien. Geachte Staten, Mededeling Datum 21 maart 2013 Aan Provinciale en Gedeputeerde Staten Afdeling CC Van drs. G. de Vos Doorkiesnummer 759 Betreft Uitwerking fase 2 Doorontwikkeling begroting (SMART) Registratienummer: 1475555

Nadere informatie

Projectplan overzicht (deel 1)

Projectplan overzicht (deel 1) Projectplan overzicht (deel 1) Naam umc Projectleider + email Titel activiteit Programmathema Werkplaats Draagt bij aan de volgende deliverables -zie programma- Algemeen VUmc Koen Neijenhuijs; k.i.neijenhuijs@vu.nl

Nadere informatie

Model projectplan Early Adopter- en Pilotprojecten Energiebesparing Industrie 2014

Model projectplan Early Adopter- en Pilotprojecten Energiebesparing Industrie 2014 Model projectplan Early Adopter- en Pilotprojecten Energiebesparing Industrie 2014 Als bijlage bij de subsidieaanvraag moet u een projectplan bijvoegen. Dit projectplan dient een beschrijving te geven

Nadere informatie

Actieplan Duurzame Inzetbaarheid

Actieplan Duurzame Inzetbaarheid plan Duurzame Inzetbaarheid Stappenplan en format Dit actieplan Duurzame Inzetbaarheid is gemaakt door Berenschot in opdracht van A+O in het kader van het Sectorplan Metalektro. Introductie Voor je ligt

Nadere informatie

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee Stichting Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee BEOORDELINGSFORMULIER Deel A Doelgroep: onderwijsgevend personeel Algemeen Naam Functie Omvang aanstelling Schooljaar Naam beoordelaar Datum vorige

Nadere informatie

Call Gebiedsgerichte gezondheidsaanpakken fase 1 voor Programma Gezonde Toekomst Dichterbij

Call Gebiedsgerichte gezondheidsaanpakken fase 1 voor Programma Gezonde Toekomst Dichterbij Call Gebiedsgerichte gezondheidsaanpakken fase 1 voor Programma Gezonde Toekomst Dichterbij Aanleiding Fonds NutsOhra heeft met het programma Gezonde Toekomst Dichterbij de ambitie om de gezondheidsachterstanden

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj BUSINESS CASE: Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum: LET OP: De bedragen in deze business case zijn schattingen op grond van de nu beschikbare kennis en feiten.

Nadere informatie

Projectplan overzicht (deel 1)

Projectplan overzicht (deel 1) Projectplan overzicht (deel 1) Algemeen Naam umc Projectleider + email Titel activiteit Programmathema Werkplaats Draagt bij aan de volgende deliverables -zie programma- LUMC Marise Kasteleyn; M.j.kasteleyn@lumc.nl

Nadere informatie

Preffi 2.0: Preventie Effectmanagement Instrument. Ontwikkeling,validiteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid

Preffi 2.0: Preventie Effectmanagement Instrument. Ontwikkeling,validiteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid Preffi 2.0: Preventie Effectmanagement Instrument Ontwikkeling,validiteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid De gebruikers 1200 gezondheidsbevorderaars, voorlichters en preventiewerkers, werkzaam bij: GGD

Nadere informatie

Handleiding Groeidocument Deel B SWV De Eem 2

Handleiding Groeidocument Deel B SWV De Eem 2 Handleiding Groeidocument Deel B SWV De Eem 2 Het primaire doel van dit groeidocument is de ontwikkelingskansen van leerlingen te optimaliseren: het belang van het kind staat voorop. Het groeidocument

Nadere informatie

Kandidaat: EXAMEN: proefexamen Projectmatig Werken. Lees de volgende aanwijzingen goed door! Dit examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen.

Kandidaat: EXAMEN: proefexamen Projectmatig Werken. Lees de volgende aanwijzingen goed door! Dit examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Kandidaat: EXMEN: proefexamen Projectmatig Werken Lees de volgende aanwijzingen goed door! Dit examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Na elke vraag volgen drie antwoordmogelijkheden, waarvan er slechts

Nadere informatie

Procedure BREEAM-NL Innovatiecredits. Versie 4.0 oktober 2016

Procedure BREEAM-NL Innovatiecredits. Versie 4.0 oktober 2016 oktober 2016 Procedure BREEAM-NL Innovatiecredits LET OP: NEEM ALTIJD CONTACT OP MET DE DGBC INDIEN U VAN PLAN BENT EEN INNOVATIECREDIT IN TE DIENEN. I NDIEN DE INNOVATIECREDIT PAS WORDT INGEDIEND SAMEN

Nadere informatie

Meer grip en betere resultaten

Meer grip en betere resultaten Meer grip en betere resultaten Hand-out Het belang van fasering Voorbereiding Commitment Opdracht fase 1 fase 2 Knip het project op in verschillende tijdseenheden, elk vooraf gedefinieerd met een eindresultaat

Nadere informatie

Extra impuls gemeenten voor afvalpreventie en afvalscheiding huishoudelijk afval

Extra impuls gemeenten voor afvalpreventie en afvalscheiding huishoudelijk afval Extra impuls gemeenten voor afvalpreventie en afvalscheiding huishoudelijk afval Inhoud 1. Inleiding 3 2. Opzet plannen voor ondersteuning 4 3. Plannen voor verminderen huishoudelijk restafval 5 3.1 Eisen

Nadere informatie

Erkenningscommissie Interventies Beoordelingsformulier. Eindoordeel van de erkenningscommissie over de interventie

Erkenningscommissie Interventies Beoordelingsformulier. Eindoordeel van de erkenningscommissie over de interventie Interventie: Families First Deelcommissie: 1 Erkenningscommissie Interventies Beoordelingsformulier Datum vergadering: 11 april 2014 Eindoordeel van de erkenningscommissie over de interventie De commissie

Nadere informatie

Life Sciences & Health TKI 2015

Life Sciences & Health TKI 2015 Life Sciences & Health TKI 2015 TKI LSH Match regeling voor publiek-private samenwerking Oproep tot het indienen van aanvragen voor de TKI- regeling voor de Topsector Life Sciences & Health 1. Regeling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 165 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de

Nadere informatie

Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie

Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie Managementsamenvatting/advies: Meetlat met toetscriteria Toetscriterium 1. Kansen en bedreigingen, behoefte- en omgevingsanalyse Door een analyse te maken

Nadere informatie

Template Projectplan

Template Projectplan projectpraktijk.nl Template Projectplan Besluiten Doel van dit document Managementsamenvatting Gevraagde besluiten van de opdrachtgever Goedkeuring Projectdefinitie Aanleiding Doelstelling Resultaten Afbakening

Nadere informatie

Titel Projectplan Versie: 0.0

Titel Projectplan Versie: 0.0 Titel Projectplan Versie: 0.0 Bestandsnaam:Webshop Naam student of studenten Naam eventuele opdrachtgever Vincent van Leeuwen Martijn van Heezik Geen Datum opgesteld: 21 april 2016 Voor akkoord: Datum:

Nadere informatie

Call for proposals. NRO Kennisbenutting Plus. Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

Call for proposals. NRO Kennisbenutting Plus. Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek Call for proposals NRO Kennisbenutting Plus Den Haag, mei 2016 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 1.1 Achtergrond 1.2 Beschikbaar

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

Werkwijze Praktijktest

Werkwijze Praktijktest Januari 2016 Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz Postbus 20062 3502 LB UTRECHT T: 030 282 33 02 E: secretariaat@kwaliteitsontwikkelingggz.nl Inhoud 1 Toelichting... 2 2 Werkwijze... 3 Bijlage 1. Voorbeeld

Nadere informatie

Krediet Kwaliteitsfonds Basisonderwijs 2010-2011 provincie Groningen

Krediet Kwaliteitsfonds Basisonderwijs 2010-2011 provincie Groningen Krediet Kwaliteitsfonds Basisonderwijs 2010-2011 provincie Groningen Het krediet Kwaliteitsfonds Basisonderwijs Provincie Groningen 2010-2011 is een krediet waarvoor schoolbesturen uit de provincie Groningen,

Nadere informatie

Interreg V Vlaanderen-Nederland

Interreg V Vlaanderen-Nederland Interreg V Vlaanderen-Nederland Overzicht workshop 1. Stand van zaken Interreg V Call 1 Call 2 Call 3 2. Tips and tricks voor projectschrijvers 2A. Inhoudelijke aandachtspunten 2B. Technische aandachtspunten

Nadere informatie

Een projectvoorstel schrijven

Een projectvoorstel schrijven 05-07- 2016 Een projectvoorstel schrijven Hoe krijg jij te maken met projecten? Wat zijn je verwachtingen voor vandaag? Het projectvoorstel = Eén van de projectdocumenten 3 1 Het projectvoorstel = Tussenstap

Nadere informatie

Werkdocument functioneringsgesprek voor leerkrachten 1

Werkdocument functioneringsgesprek voor leerkrachten 1 Werkdocument functioneringsgesprek voor leerkrachten 1 Inleiding: De VCOG kent een tweejarige gesprekkencyclus. In het ene jaar houdt de leidinggevende een functioneringsgesprek met de leerkracht. In het

Nadere informatie

Onderzoeksvoorstel voor wetenschappelijk onderzoek in het kader van de Onderzoeksagenda Veteranenzorg Defensie

Onderzoeksvoorstel voor wetenschappelijk onderzoek in het kader van de Onderzoeksagenda Veteranenzorg Defensie Onderzoeksvoorstel voor wetenschappelijk onderzoek in het kader van de Onderzoeksagenda Veteranenzorg Defensie Dit formulier moet in het Nederlands worden ingevuld 1. Registratiegegevens 1a. Gegevens hoofdaanvrager

Nadere informatie

Een projectvoorstel schrijven

Een projectvoorstel schrijven Een projectvoorstel schrijven Hoe krijg jij te maken met projecten? Wat zijn je verwachtingen voor vandaag? Het projectvoorstel = Eén van de projectdocumenten 3 Het projectvoorstel = Tussenstap in een

Nadere informatie

Projectplan. Cultuur als middel om onderwijs en omgeving te verbinden Mw. N. Remerie, P. Holland, M. Jakubowski en dhr. C. van Herkhuizen(penvoerder)

Projectplan. Cultuur als middel om onderwijs en omgeving te verbinden Mw. N. Remerie, P. Holland, M. Jakubowski en dhr. C. van Herkhuizen(penvoerder) Projectplan Titel van het project: Naam van de lokale projectleiders: Betrokken partijen binnen het project: Cultuur als middel om onderwijs en omgeving te verbinden Mw. N. Remerie, P. Holland, M. Jakubowski

Nadere informatie

Qmus 11februari 2010. = veranderenverbeteren. Context en balans

Qmus 11februari 2010. = veranderenverbeteren. Context en balans Qmus 11februari 2010 = veranderenverbeteren Context en balans HET INK MODEL Management van medewerkers Medewerkers Leiderschap Strategie en beleid Management van processen Klanten en Partners Bestuur en

Nadere informatie

Voorbeeldprogramma werksessie communicatiekalender

Voorbeeldprogramma werksessie communicatiekalender Voorbeeldprogramma - 1 Voorbeeldprogramma Voorbeeldprogramma werksessie communicatiekalender Hier vindt u een voorbeeldprogramma voor een werksessie/trainingsmodule communicatiekalender Factor C, met een

Nadere informatie

Omslag notitie. Datum aanvraag 1 februari 2012. Naam aanvrager VGB Trade Services. Naam ontvanger van de bijdrage VGB

Omslag notitie. Datum aanvraag 1 februari 2012. Naam aanvrager VGB Trade Services. Naam ontvanger van de bijdrage VGB Omslag notitie Vergadering van de sectorcommissie Bloemkwekerijproducten Datum vergadering 5 maart 2012 Agendapunt 7b Voorbereid door Jerre de Blok Totaal aantal pagina s 5 17 februari 2012 1. Project

Nadere informatie

Over de voortgang in uw regio is de commissie het volgende opgevallen:

Over de voortgang in uw regio is de commissie het volgende opgevallen: Aan: Bestuurlijk coördinator Datum 9 december 2014 Onderwerp Definitief beeld van Visitatiecommissie Waterketen van regio Waterkring West Geachte bestuurder, Ter afsluiting van het visitatieproces van

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie

LERO. Activiteitenverslag. Algemeen. 1. Vervolgstappen

LERO. Activiteitenverslag. Algemeen. 1. Vervolgstappen Activiteitenverslag Regeling versterking lerarenopleidingen en scholen Meer informatie over de regeling vindt u op www.duo.nl/zakelijk. Of mail uw vraag naar muo@duo.nl. LERO Algemeen Naam penvoerder:

Nadere informatie

Vragenlijst voor het in beheer nemen van de afspraak Doorstroommonitor

Vragenlijst voor het in beheer nemen van de afspraak Doorstroommonitor Vragenlijst voor het in beheer nemen van de afspraak Doorstroommonitor Versie beheer Versie Datum Door Reden 0.1 24 oktober 2013 Elise Lustenhouwer Eerste opzet being vragen 0.2 29 oktober 2013 Marjan

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 29620 21 oktober 2013 Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016 10 oktober 2013 Het bestuur

Nadere informatie

Wmo-innovatiefonds gemeente Drimmelen

Wmo-innovatiefonds gemeente Drimmelen Wmo-innovatiefonds gemeente Drimmelen BELEIDSREGELS BIJDRAGE VOOR INNOVATIE GEMEENTE DRIMMELEN 2016 Het college van Burgemeester en Wethouders, Gelet op de Algemene subsidieverordening Drimmelen 2007;

Nadere informatie

Inclusief onderwijs Maak het vanzelfsprekend!

Inclusief onderwijs Maak het vanzelfsprekend! 1 Projectoproep Inclusief onderwijs Maak het vanzelfsprekend! Deelnemingsformulier 2015 Hart voor Handicap streeft naar een warme en inclusieve samenleving. Een samenleving waar iedereen van tel is. Een

Nadere informatie

Vaststellen Subsidieregeling aanpak Jeugdwerkloosheid (3B, 2016, 160)

Vaststellen Subsidieregeling aanpak Jeugdwerkloosheid (3B, 2016, 160) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 101228 25 juli 2016 Vaststellen Subsidieregeling aanpak Jeugdwerkloosheid (3B, 2016, 160) Afdeling 3B Nummer 160 Publicatiedatum 20 juli 2016

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

Extra impuls gemeenten voor scheiding kunststof verpakkingsafval van huishoudens

Extra impuls gemeenten voor scheiding kunststof verpakkingsafval van huishoudens Extra impuls gemeenten voor scheiding kunststof verpakkingsafval van huishoudens Inhoud 1. Inleiding 3 2. Opzet 4 3. Voorwaarden en procedure 5 3.1 Eisen aan de projecten 5 3.2 Indienen van projecten 6

Nadere informatie

Een vuilniszak uit een vuilnisbak krijgen geeft problemen als de vuilnisbak vol is. Of als de vuilniszak te zwaar is.

Een vuilniszak uit een vuilnisbak krijgen geeft problemen als de vuilnisbak vol is. Of als de vuilniszak te zwaar is. Plan van aanpak Achtergrond van het project Wat is het probleem Het probleem is een vuilniszak uit een vuilnisbak krijgen. Iedereen kent het wel, in elk huishouden komt het voor. De vuilnisbak moet geleegd

Nadere informatie

Plan van aanpak overweg(en)naam i.h.k.v. het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen

Plan van aanpak overweg(en)naam i.h.k.v. het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen Plan van aanpak overweg(en)naam i.h.k.v. het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen Datum 13 mei 2015 Status Definitief Handreiking opbouw voor een door een wegbeheerder in te dienen initieel Plan van Aanpak;

Nadere informatie

handleiding Veiligheidsplanner voorwoord inleiding De stappen van de Lokale stap 01 profiel stap 02 wat is het probleem? stap 03 wat doen wij al?

handleiding Veiligheidsplanner voorwoord inleiding De stappen van de Lokale stap 01 profiel stap 02 wat is het probleem? stap 03 wat doen wij al? handleiding lokale veiligheidsplanner 1 veiligheid door samenwerking handleiding handleiding lokale veiligheidsplanner 2 Welkom bij de internettoepassing Lokale. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie

Nadere informatie

Voor advies of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Personeelszaken van het instituut of de afdeling P&O NWO-I.

Voor advies of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Personeelszaken van het instituut of de afdeling P&O NWO-I. Voor advies of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Personeelszaken van het instituut of de afdeling P&O NWO-I. BE SMART, VOER EEN FUNCTIONERINGSGESPREK! Checklist voorbereiding

Nadere informatie

Beoordelingsformulier KET 13 (stage 3.2) versie januari 2017

Beoordelingsformulier KET 13 (stage 3.2) versie januari 2017 Beoordelingsformulier KET 13 (stage 3.2) versie januari 2017 Voorwaarden voor het nakijken van het projectplan: De omvang van het plan is maximaal 4000 woorden. (excl. tabellen, figuren, bijlagen, literatuurlijst).

Nadere informatie

CALL FOR PROPOSALS. Die initiatieven versterken we met geld. Wij helpen ideeën te realiseren met financiële ondersteuning tot ,- per project.

CALL FOR PROPOSALS. Die initiatieven versterken we met geld. Wij helpen ideeën te realiseren met financiële ondersteuning tot ,- per project. CALL FOR PROPOSALS HET VOGIN FONDS STEUNT KANSRIJKE INNOVATIEVE INITIATIEVEN OP HET GEBIED VAN KENNIS- & INFORMATIE(TECHNOLOGIE) MET MAATSCHAPPELIJKE MEERWAARDE Die initiatieven versterken we met geld.

Nadere informatie

Aanvraagformulier Coöperatiefonds Rabobank De Kempen

Aanvraagformulier Coöperatiefonds Rabobank De Kempen Aanvraagformulier Coöperatiefonds Rabobank De Kempen U wilt graag een bijdrage uit het Coöperatiefonds van Rabobank De Kempen. Om te kunnen beoordelen of uw aanvraag in aanmerking komt, hebben wij een

Nadere informatie

PROJECT INITIATION DOCUMENT

PROJECT INITIATION DOCUMENT PROJECT INITIATION DOCUMENT Versie: Datum: x.x dd-mm-jj DOCUMENTATIE Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:. INHOUDSOPGAVE 1. Managementsamenvatting

Nadere informatie

Erkenningscommissie Interventies Beoordelingsformulier. Eindoordeel van de erkenningscommissie over de interventie

Erkenningscommissie Interventies Beoordelingsformulier. Eindoordeel van de erkenningscommissie over de interventie Interventie: Taallijn Deelcommissie: 3 Erkenningscommissie Interventies Beoordelingsformulier Datum vergadering: 8 oktober 2015 / 2 juni 2016 Eindoordeel van de erkenningscommissie over de interventie

Nadere informatie

Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM

Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM Instructie Dit document hoort bij het beoordelingsformulier. Op het beoordelingsformulier kan de score per criterium worden ingevuld. Elk criterium kan op vijf niveaus

Nadere informatie

Log in. Hoofdmenu. Nadat u bent ingelogd komt u in uw hoofdmenu.

Log in. Hoofdmenu. Nadat u bent ingelogd komt u in uw hoofdmenu. Log in ProjectNet is een persoonsgebonden systeem. Daarom moet u zich inloggen met een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. Wanneer u nog nooit met ProjectNet heeft gewerkt dan dient u een account

Nadere informatie

Reglement Wetenschapscommissie Medisch Centrum Haaglanden

Reglement Wetenschapscommissie Medisch Centrum Haaglanden Reglement Wetenschapscommissie Medisch Centrum Haaglanden 1 Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen 2. Taakopdracht 3. Samenstelling commissie, benoeming en zittingduur 4. Werkwijze en besluitvorming 5. Taken

Nadere informatie

Toelichting format projectplan

Toelichting format projectplan Toelichting format projectplan Algemeen Alle projecten die vallen onder het EFMZV leggen wij voor aan een adviescommissie. Deze commissie gaat de projecten rangschikken op basis van een aantal beoordelingscriteria.

Nadere informatie

Projectplan overzicht (deel 1)

Projectplan overzicht (deel 1) Projectplan overzicht (deel 1) Algemeen Naam umc Projectleider + email Titel activiteit Programmathema Werkplaats Draagt bij aan de volgende deliverables -zie programma- Erasmus MC J.A. Hazelzet (voorlopig)

Nadere informatie

Projectplan Topsport Talentherkenning (RTC / RTC TOP)

Projectplan Topsport Talentherkenning (RTC / RTC TOP) Projectplan Topsport Talentherkenning (RTC / RTC TOP) Datum: 31 januari 2017 Projectleider: Titus Damsma Kostenplaats: TH 3152, 3159 t/m 3163 Korte projectbeschrijving: Het beleid Onder 13 is internationaal

Nadere informatie

Definitief beeld van Visitatiecommissie Waterketen van regio Rotterdam

Definitief beeld van Visitatiecommissie Waterketen van regio Rotterdam Aan: Bestuurlijk coördinator Datum 9 december 2014 Onderwerp Definitief beeld van Visitatiecommissie Waterketen van regio Rotterdam Geachte bestuurder, Ter afsluiting van het visitatieproces van de Visitatiecommissie

Nadere informatie

Beheer van de EML_NLstandaard

Beheer van de EML_NLstandaard Beheer van de EML_NLstandaard versie 1.1 oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 1.1 EML_NL 4 2. Organisatie 4 2.1 Stuurgroep EML_NL 4 2.2 Publicatie 5 2.3 Financiering 5 2.4 Rechtenbeleid 5 2.5 Klachtenafhandeling

Nadere informatie

Toelichting projectplan Innovatieprojecten rendementsverbetering 2017

Toelichting projectplan Innovatieprojecten rendementsverbetering 2017 Toelichting projectplan Innovatieprojecten rendementsverbetering 2017 Algemeen Alle projecten die vallen onder het EFMZV leggen wij per openstelling voor aan een adviescommissie. Deze commissie gaat de

Nadere informatie

Projectplan overzicht (deel 1)

Projectplan overzicht (deel 1) Projectplan overzicht (deel 1) Algemeen Naam umc Projectleider + email Titel activiteit Programmathema Werkplaats Draagt bij aan de volgende deliverables -zie programma- Maastricht UMC+ Peter Feczko, peter.feczko@mumc.nl

Nadere informatie

Call voor het indienen van projectvoorstellen

Call voor het indienen van projectvoorstellen Call voor het indienen van projectvoorstellen Leren in Eindhoven 2030 Binnen het Convenant Lokaal Innovatieprogramma staat de komende jaren het thema Onderwijs centraal. In dat kader is door de convenantspartners

Nadere informatie

Aanvraagformulier Nadere subsidieregels Mediainnovatie

Aanvraagformulier Nadere subsidieregels Mediainnovatie Het project wordt getoetst aan de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg en de Nadere subsidieregels Media-innovatie. Voordat u met invullen begint, dient u op de hoogte te zijn van deze regels.

Nadere informatie

Handleiding Projectmatig werken. Faculteit der Letteren

Handleiding Projectmatig werken. Faculteit der Letteren Handleiding Projectmatig werken Faculteit der Letteren 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1.1 Wat is een project?... 4 1.2 Kenmerken van een project... 4 2 Basisbegrippen projectmatigwerken...

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding 2

Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Gesprekscyclus Scholengroep Rijk van Nijmegen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Gesprekscyclus Opbouw De tweejarige scyclus van SGRvN - Het voortgangs - Het beoordelings 4 4 4 5 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Meer informatie nodig?

Meer informatie nodig? Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. Meer informatie nodig? Neem gerust contact op! LEADER-coördinator Noord Overijssel Jan Boxum p/a Gemeente Steenwijkerland

Nadere informatie

Rapport 834 Oud, W., & Emmelot, Y. (2010). De visitatieprocedure cultuurprofielscholen. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

Rapport 834 Oud, W., & Emmelot, Y. (2010). De visitatieprocedure cultuurprofielscholen. Amsterdam: Kohnstamm Instituut. Samenvatting Rapport 834 Oud, W., & Emmelot, Y. (2010). De visitatieprocedure cultuurprofielscholen. Amsterdam: Kohnstamm Instituut. In 2007 is de Vereniging CultuurProfielScholen (VCPS) opgericht, het

Nadere informatie

Raamwerk offerte. Voorblad

Raamwerk offerte. Voorblad Raamwerk offerte Opmerking vooraf: het raamwerk bevat de offerteonderdelen voor een commerciële opdracht. Niet alle onderdelen zullen bij jouw opdracht aan de orde zijn. Voorblad Naam klant Onderwerp offerte

Nadere informatie