Moduleopdracht Projectmanagement

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Moduleopdracht Projectmanagement"

Transcriptie

1 Moduleopdracht Projectmanagement Projectplan voor het uitvoeren van een Klanttevredenheidsonderzoek Naam deelnemer : xxxxx Studentnummer : xxxxx Datum : 19 maart 2013 Naam opleidingsinstituut : NCOI Opleidingsgroep Opleiding : Officemanagement Module : Projectmanagement Docent : De heer J. Eskens

2 Voorwoord Dit is mijn tweede moduleopdracht, geschreven als opdracht voor de module 'Projectmanagement' van de opleiding Officemanagement van NCOI Opleidingsgroep. Ik wil alle mensen bedanken die mij hebben ondersteund tijdens het realiseren van deze moduleopdracht, waaronder mijn medecursisten voor hun input en feedback. Daarnaast gaat mijn dank uit naar de cursusbegeleider de heer J. Eskens. Zijn interessante lessen en begeleiding hebben mij grote steun geboden tijdens het maken van deze moduleopdracht. Zijn instructies hebben mij geholpen met het realiseren van een eindresultaat waar ik trots op kan zijn. In het bijzonder wil ik mijn werkgever xxx bedanken omdat ik in de gelegenheid ben gesteld om deze opleiding te volgen. Ik wens u veel leesplezier bij dit projectplan. xxxx 2

3 Samenvatting Dit projectplan gaat over het opzetten en uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek onder de professionele klanten. Om inzichtelijk te maken waar de prestaties te verbeteren zijn zodat we de klant nog beter van dienst kunnen zijn, is de belangrijkste aanleiding voor xxxx om een klanttevredenheidsonderzoek te gaan uitvoeren. Om dit onderzoek op te zetten en uit te voeren is er een projectgroep samengesteld. Deze projectgroep bestaat uit de opdrachtgever, projectleider en 3 projectmedewerkers bestaande uit verschillende disciplines uit de organisatie. Hiervoor is gekozen om zoveel mogelijk gebruik te maken van ieders ervaring en expertise en om draagvlak van de medewerkers te creëren. Omdat het een eenvoudig project is, is er gekozen voor lineaire fasering welke drie fasen bevat: Fase 1; voorbereidingsfase Fase 2; uitvoeringsfase Fase 3; afrondingsfase Elke fase wordt afgesloten met de volgende resultaten waar de opdrachtgever een go/no go beslissing over neemt: Resultaat voorbereidingsfase: - Overzicht van voor- en nadelen mondeling en schriftelijke enquête. - Overzicht voor- en nadelen uitvoeren door professioneel bureau of door eigen mensen. Resultaat uitvoeringsfase: - Vragenlijst met bijbehorende brief. - Overzicht met klanten waar het onderzoek naartoe gestuurd wordt. - Excel- bestand voor het verwerken van de gegevens. Resultaat afrondingsfase: - Resultaten / analyse van het klanttevredenheidsonderzoek. Om het project in goede banen te kunnen leiden is projectbeheersing een belangrijke factor. Er is gekozen om dit te doen volgens GORKIT. Dit omvat de volgende beheersaspecten: Geld, Organisatie, Risico, Kwaliteit, Informatie en Tijd. Geld; omdat het onderzoek binnen de bestaande werkuren wordt gerealiseerd wordt er een bedrag aan 'tijd' geïnvesteerd. Organisatie; de projectgroep bestaat uit de opdrachtgever, projectleider en 3 projectmedewerkers. Risico; er is een risicoanalyse gemaakt waardoor de knelpunten vroegtijdig aan het licht komen. Kwaliteit; hierbij is onderscheid gemaakt tussen 2 soorten kwaliteit: kwaliteit van het product en kwaliteit van het proces. Informatie; om inzichtelijk te maken wie wanneer wat communiceert, is er een communicatieschema opgesteld. Tijd: Om de tijd te bewaken is er een planning gemaakt. Het is de taak van de projectleider om al deze beheersaspecten goed te bewaken. 3

4 Inhoud Voorwoord Samenvatting Inhoud... 4 Inleiding... 5 Hoofdstuk 1; Projectbeschrijving Aanleiding project Doel van het project Beoogd resultaat van het project Scope/ afbakening... 6 Hoofdstuk 2; Projectorganisatie... 7 Hoofdstuk 3; Fasering Voorbereidingsfase Uitvoeringsfase Afrondingsfase... 8 Hoofdstuk 4; Projectbeheersing Geld Organisatie Risicobeheersing Kwaliteit Kwaliteit van het product Kwaliteit van het proces Informatie Tijd Literatuurlijst/ Bronvermelding 4

5 Inleiding Ik werk xxxxxxxxxx. xxxxxxx is een projectmanagementbureau op het gebied van vastgoedontwikkeling, dat voor externe opdrachtgevers projecten ontwikkelt en begeleidt. De kerntaken van xxxxx zijn projectmanagement, bouwmanagement en vastgoedadvies. Daarnaast is xxxxx een bureau met specifieke vastgoedexpertise die door middel van advies aan derden wordt geëxploiteerd. xxxx richt zich met name op Zuidwest Nederland (organisatieplan xxxx, 2011, p. 2). Mijn functie bij xxxx is directiesecretaresse. Om de module Projectmanagement van de opleiding HBO Officemanagement af te sluiten heb ik een projectplan geschreven waarin de theorie, welke opgedaan zijn tijdens de lessen, gekoppeld wordt aan een project uit de eigen praktijk. Om de kennis uit de theorie goed om te kunnen zetten naar de praktijk heb ik gekozen voor een project wat al gestart was en waar ik zelf aan deelgenomen heb. In hoofdstuk 1 heb ik de projectbeschrijving beschreven van de aanleiding van het projectplan naar de scope. In hoofdstuk 2 staat een figuur van de projectorganisatie welke bij hoofdstuk 4.2 uitgebreider is uitgewerkt. In hoofdstuk 3 laat ik zien welke fases het project doorloopt door middel van een lineaire fasering. In hoofdstuk 4 laat ik de beheersaspecten naar voren komen waarin ik laat zien hoe de planning, risicobeheersing e.d. is opgebouwd. Voor de projectbeheersing heb ik gebruik gemaakt van GORKIT. Alle gebruikte literatuur en bronnen heb ik opgenomen in de literatuurlijst aan het einde van dit projectplan. 5

6 1. Projectbeschrijving 1.1. Aanleiding project xxxxx wil de klant ontzorgen. Dat betekent dat de wensen van de klant en daarmee het voldoen aan de klantbehoefte, bepalend zijn voor het handelen van de werknemers van xxxx. De klantverwachting stellen wij centraal, zowel in kennis als in gedrag. Onze klanten zijn op zoek naar een optimaal rendement voor hun investering, financieel en/of maatschappelijk. Dat betekent dat we voldoen aan de verwachtingen van de klant en te allen tijde waarmaken wat we beloven. Tegelijkertijd willen we een kritische partner zijn voor de klant, met de bedoeling om een uitstekend product of dienst te leveren (xxxx, organisatieplan, 2011). De aanleidingen om aan klanttevredenheid te gaan werken zijn: de wens om xxxxx te onderscheiden van de concurrentie; volgens het kwaliteitsysteem moet klanttevredenheid gemeten worden; periodieke meting om continu te werken aan het verbeteren van de organisatie Doel van het project Een van de kenmerken van een project is dat het altijd een specifiek doel heeft wat ontstaat uit een behoefte naar meer, beter of efficiënter, met een duidelijk begin en eind waardoor het dus tijdelijk is (Schouten, E., projectmatig werken in de praktijk, 2012, p 20). Om te onderzoeken op welk gebied xxxx de dienstverlening kan verbeteren is de volgende doelstelling voor dit project geformuleerd: Het tussen 1 december 2012 en 1 februari 2013 opzetten en uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek onder onze professionele klanten en het op 1 maart 2013 bij de directie aanbieden van een rapport met de eindresultaten van het onderzoek Beoogd resultaat van het project Nu het doel duidelijk is kan er gekeken worden naar het beoogde resultaat waarmee het gestelde doel bereikt kan worden (Schouten, E., projectmatig werken in de praktijk, 2012, p 21). Het resultaat van dit project: Uiterlijk 1 maart 2013 het rapport van het uitgevoerde klanttevredenheidsonderzoek aanbieden aan de opdrachtgever waardoor xxxxx de prestaties kan verbeteren zodat we de klant nog beter van dienst kunnen zijn Scope/ afbakening Om het gestelde doel en het bijbehorende resultaat te kunnen realiseren maken we een scope van het project. Een scope maakt de verwachtingen over waar het project zich tot beperkt helder (Schouten, E., projectmatig werken in de praktijk, 2012, p 71). De scope van dit project: Het project beperkt zich uitsluitend tot het opzetten en uitvoeren van het klanttevredenheidsonderzoek onder de professionele klanten van xxxx. Dit onderzoek richt zich op de dienstverlening van xxxxx. Particuliere kopers van de woningen worden hier niet in meegenomen, hiervoor loopt een ander onderzoek omdat daar andere zaken van belang zijn. Ook worden er geen verbeterpunten naar aanleiding van het onderzoek aangedragen door de projectgroep, dit is de verantwoordelijkheid van het MT. 6

7 2. Projectorganisatie Directie directiesecretaresse projectmedewerker 1 Projectmanager projectmedewerker 2 bouwmanager projectemedewerker 3 secretariaat Figuur 1, organisatieschema 3. Fasering Er is bij dit project gekozen voor een lineaire fasering omdat de fasen van het project eenmalig na elkaar uitgevoerd worden. Per fase wordt het behaalde resultaat vernoemd. Er wordt na elke fase een go/no go- beslissing genomen door de opdrachtgever voordat er met de volgende fase gestart wordt. Het voordeel hiervan is dat elke fase volledig wordt afgerond voordat de volgende fase begint. Omdat het een eenvoudig project is bevat het drie fasen: Fase 1; voorbereidingsfase Fase 2; uitvoeringsfase Fase 3; afrondingsfase (Schouten, E., projectmatig werken in de praktijk, 2012, p 81/86/88/93). 3.1 Voorbereidingsfase De projectgroep krijgt de opdracht om een klanttevredenheidsonderzoek onder de professionele klanten op te zetten. Om de kennis te verkrijgen om de opdracht te kunnen uitvoeren is onderzoek noodzakelijk. De projectgroep gaat gezamenlijk onderzoeken of het onderzoek door eigen mensen uitgevoerd kan worden of dat het beter door een professioneel bureau uitgevoerd kan worden. Ook worden de vooren nadelen van een mondeling of een schriftelijk onderzoek onderzocht door de projectgroep. De voor en nadelen van beide mogelijkheden worden op een rijtje gezet. Resultaat voorbereidingsfase: - Overzicht van voor- en nadelen mondeling en schriftelijke enquête. - Overzicht voor- en nadelen uitvoeren door professioneel bureau of door eigen mensen. Deze resultaten worden voorgelegd aan de opdrachtgever voor een go/no go- beslissing. Als dit voorstel door de opdrachtgever wordt goedgekeurd kan het onderzoek door de projectgroep verder uitgewerkt worden. 7

8 3.2 Uitvoeringsfase De opdrachtgever heeft de beslissing genomen om een schriftelijk onderzoek door eigen mensen (de projectgroep) uit te laten voeren. De projectgroep stelt gezamenlijk een vragenlijst samen voor het onderzoek inclusief een overzicht van de diverse klanten, zoals aandeelhouders, gemeenten, zorginstellingen, scholen waar de enquête naartoe gestuurd wordt. De projectmanager maakt naar aanleiding van deze gegevens een bestand in Excel waarin de enquêtes verwerkt worden, zodat de opdrachtgever de gewenste overzichten krijgt. Deze vragenlijst met bijbehorende brief en het overzicht met klanten wordt door de projectleider met de opdrachtgever besproken. Resultaat uitvoeringsfase: - Vragenlijst met bijbehorende brief. - Overzicht met klanten waar het onderzoek naartoe gestuurd wordt. - Excel- bestand voor het verwerken van de gegevens. De opdrachtgever neemt hier een go/no go beslissing. Na goedkeuring door de opdrachtgever wordt de brief met de vragenlijst door het secretariaat verstuurd naar de klanten welke vermeld staan op de daarvoor samengestelde lijst. 3.3 Afrondingsfase Wanneer na drie weken de gewenste respons achterblijft, wordt er door de projectleider een herinneringsmail verstuurd. De retour gekomen vragenlijsten worden door de secretarieel medewerkster verzameld en worden daarna door de projectleider verwerkt in het Excel- bestand. De analyse die hieruit voortkomt wordt voorgelegd aan de directie. Resultaat afrondingsfase: - Resultaten / analyse van het klanttevredenheidsonderzoek. Om het project af te ronden zal er een evaluatie gehouden worden met alle betrokken medewerkers. Het gehele project wordt besproken, wat is goed gegaan, wat niet, zijn de gewenste effecten bereikt? Voor toekomstige onderzoeken is het van belang alles te bespreken en te leren van gemaakte fouten. Belangrijk is dus om het gehele project te evalueren om verbeterpunten voor toekomstige onderzoeken aan te geven. Ook de verbetervoorstellen zullen geëvalueerd moeten worden om te zien of dit het gewenste resultaat bereikt heeft. 4. Projectbeheersing Om het project in goede banen te kunnen leiden is projectbeheersing een belangrijke factor. Er is gekozen om dit te doen volgens GORKIT. Dit omvat de volgende beheersaspecten: Geld, Organisatie, Risico, Kwaliteit, Informatie en Tijd (Eskens, J. drs.ing., Projectbeeersing volgens GOKIT, p 1). 4.1 Geld De kosten die het uitvoeren van het onderzoek met zich meebrengt zijn geen extra kosten aangezien het onderzoek intern wordt uitgevoerd en de taken kunnen worden onderverdeeld binnen de bestaande werkuren. Er kan uiteraard wel gesteld worden dat er een bedrag aan 'tijd' moet worden geïnvesteerd, zie onderstaand overzicht. 8

9 Aantal uren Kosten per uur Totale kosten projectleider 25 65, ,00 projectmanager , ,00 bouwmanager 10 95,00 950,00 secretariaat 12 60,00 720,00 Totaal ,00 Tabel 1 overzicht uren en bijbehorende kosten Het is de taak van de projectleider om te bewaken dat de projectgroep binnen het begrootte budget blijft. (Schouten, E., projectmatig werken in de praktijk, 2012, p 38). In dit geval is het budget het aantal uren wat de projectgroep maakt. Om dit inzichtelijk te maken en te houden maakt de projectleider een overzicht van de begrootte en besteedde uren. De gegevens voor de besteedde uren haalt de projectleider uit het urenregistratiesysteem van Xxxxx. 4.2 Organisatie Voor het uitvoeren van het project zijn er diverse betrokkenen uit de organisatie nodig. Er is voor deze personen gekozen om zoveel mogelijk gebruik te maken van ieders ervaring en expertise en eveneens om draagvlak te creëren. (Schouten, E., projectmatig werken in de praktijk, 2012, p 35 en 36). Om de voortgang van het project te borgen vindt er elke week op maandagochtend van uur overleg plaats tussen de projectgroepleden. Bij de afronding van elke fase heeft de projectleider overleg met de opdrachtgever voor een go/no gobeslissing. In onderstaande tabel is aangegeven welke medewerkers bij dit project betrokken zijn inclusief de bijbehorende verantwoordelijkheden. Projectmedewerkers Tabel 2, projectorganisatie Directeur; Directiesecretaresse; Projectmanager; Bouwmanager; Receptie/secretariaat; - Het nemen van go/no go beslissingen - Adviseren van de projectleider bij vragen en problemen - Verantwoordelijk voor het op te leveren resultaat binnen de gestelde eisen. - Bewaken van het budget / uren. - Excel specialist; is verantwoordelijk voor het maken van een bestand waarin de enquêtes verwerkt worden. - Levert input voor het opstellen van de vragenlijst. - Levert input voor het opstellen van de vragenlijst. - Zorgt voor verspreiding van het onderzoek. - Registreert retour gekomen vragenlijsten. 4.3 Risicobeheersing Een van de kenmerken van een project is dat er een bepaalde mate van onzekerheid is welke, als die plaats zouden vinden, effect hebben op het bereiken van de doelstellingen (Schouten, E., projectmatig werken in de praktijk, 2012, p 137/138). Door een risicoanalyse te maken komen knelpunten vroegtijdig aan het licht, waardoor een betere beheersing van het project mogelijk is. In onderstaande tabel worden de mogelijke risico's en de beheersmaatregelen inzichtelijk gemaakt met daarbij vermeld wie er verantwoordelijk voor is. 9

10 Risico Kans Impact Maatregel Eigenaar Weinig respons Hoog Hoog Vragen zijn niet duidelijk Klein Hoog Invoerfouten Klein Hoog (kwaliteit) Herinnering sturen met daarin het belang van de enquête vermeld Vragenlijst laten invullen door een derde Extra controlemoment inbouwen Secretariaat projectleider Tijdgebrek Hoog Hoog Tijd reserveren in de agenda's Niet de gewenste overzichten krijgen Tabel 3 risicobeheersing Klein Hoog (resultaat) Bestand testen projectmanager 4.4 Kwaliteit Een goed project is een project waarvan het resultaat voldoet aan de verwachtingen van de opdrachtgever, zodat hij hiermee zijn gestelde doel kan behalen. Kwaliteit hangt af van het resultaat van een project (Schouten, E., projectmatig werken in de praktijk, 2012, p 39). Er zijn twee soorten kwaliteit te benoemen in een project (Eskens, J. drs.ing., Projectbeheersing volgens GOKIT, p 5): 1. kwaliteit van het product 2. kwaliteit van het proces Kwaliteit van het product Het opgeleverde resultaat moet aan de volgende eisen voldoen: Vragen zijn ingedeeld naar categorie; Overzicht van alle respondenten; Overzicht per 'klanttype' ingedeeld; Uitkomsten gemiddeld cijfer per vraag per 'klanttype'; Uitkomsten gemiddeld cijfer per categorie per 'klanttype'; Staafdiagram van de cijfers gemiddeld per categorie per 'klanttype'; Rapportcijfers bestaan uit 1 t/m 10. Om de kwaliteit van het product te beheersen wordt het bestand waarin de gegevens verwerkt worden op proef ingevuld. Dit bestand wordt net zo lang bijgewerkt tot de gewenste overzichten gemaakt kunnen worden Kwaliteit van het proces Om de kwaliteit van het proces te borgen, zal continu gewerkt worden volgens de Deming-Cirkel. Kwaliteit is immers nooit 'klaar', en de wensen en normen veranderen na verloop van tijd. Door de Deming-Cirkel toe te passen kan er makkelijker structuur worden aangebracht en kan deze voor volgende jaren het onderzoeksproces continueren. De cyclus bestaat uit de volgende stappen: Plan stel een plan op; Do voer het plan uit; Check bestudeer de resultaten; Act onderneem actie op basis van de ervaringen uit stap 3. De actie kan bestaan uit het verwerpen, veranderen of uitvoeren van het plan. Figuur 2, PDCA- of Deming-cyclus, ( Het continu doorlopen van de cirkel leidt to continue verbetering van de resultaten. Dit proces zorgt dan zowel voor kwaliteitsborging als voor kwaliteitsverbetering. (Stephan de Laat; Daadkrachtig verbeteren, 2008) 10

11 4.5 Informatie Voor, tijdens en na de uitvoering van een project moet er informatie over het project worden verschaft. In onderstaande tabel is per fase weergegeven wie wat voor informatie wanneer verstrekt. Fase Voor het project Tijdens het project Na het project Wie wordt geïnformeerd Alle medewerkers RVC Projectgroepleden MT RVC Tabel 4 communicatieplan Alle medewerkers Wat voor informatie Wanneer Verantwoordelijke krijgt de opdracht voor het project De aanleiding en de doelstelling van het project en wie er deelneemt aan de projectgroep De aanleiding en de doelstelling van het project en wie er deelneemt aan de projectgroep Projectoverleg Tussenresultaten voor een go/no go-beslissing resultaten van het onderzoek resultaten van het onderzoek resultaten van het onderzoek resultaten van het onderzoek Wekelijks agenda overleg Personeelsbijeenkomst RVC vergadering elke week op maandagochtend van uur bij de afronding van elke fase Einde van het project MT overleg RVC vergadering Personeelsbijeenkomst 4.6 Tijd Voor dit project is onderstaande planning gemaakt, zie figuur 3. Het is de taak van de projectleider om te bewaken dat de projectgroep binnen de tijd zoals weergegeven in de planning en de begrootte uren blijft. (Schouten, E., projectmatig werken in de praktijk, 2012, p 38). Indien er factoren zijn waardoor de planning niet gehaald wordt rapporteert de projectleider dit naar opdrachtgever. Figuur 3 planning 11

12 Literatuurlijst/bronvermelding Xxxxx, Organisatieplan, 2011 Schouten, E. Drs.; Projectmatig werken in de praktijk, 2012 Thomassen, J-P. R., in het Veld, E. & Winthorst, H.H.; Klanttevredenheid, de succesfactor voor elke organisatie Stephan de Laat; Daadkrachtig verbeteren, 2008 Eskens, J. drs.ing., Projectbeeersing volgens GOKIT Geraadpleegde websites: Afbeeldingen: bezocht op bezocht op bezocht op Demingcirkel: Afbeelding inleiding: jpg 12

Natuurlijk buitenspelen bij de SPSH

Natuurlijk buitenspelen bij de SPSH Natuurlijk buitenspelen bij de SPSH Naam: XXX Studentnummer: XXX Datum: 10 december 2013 NCOI opleidingsgroep Opleiding: HBO management Module: projectmanagement Docent: Mw. B. van Beugen - Muns Inhoudsopgave

Nadere informatie

Moduleopdracht Communicatie

Moduleopdracht Communicatie Moduleopdracht Communicatie Adviesgesprek Beoordelingsgesprek Naam deelnemer : xxx Studentnummer : 4355656 Datum : 14 januari 2013 Naam opleidingsinstituut : NCOI Opleidingsgroep Opleiding : Officemanagement

Nadere informatie

Samen sterker. M. van xxxxxx xxxxxxx 26 februari 2013 NCOI Opleidingsgroep HBO Management (1-jarige opleiding) Module: Projectmanagement 1

Samen sterker. M. van xxxxxx xxxxxxx 26 februari 2013 NCOI Opleidingsgroep HBO Management (1-jarige opleiding) Module: Projectmanagement 1 Samen sterker (bronvermelding:http://crealogen.blogspot.nl/2012/05/samensterk.html) M. van xxxxxx xxxxxxx 26 februari 2013 NCOI Opleidingsgroep HBO Management (1jarige opleiding) Module: Projectmanagement

Nadere informatie

Titel Projectplan Versie: 0.0

Titel Projectplan Versie: 0.0 Titel Projectplan Versie: 0.0 Bestandsnaam: Naam opdrachtgever Contactgegevens Naam projectleider Contactgegevens Projectcode [voeg relevante afbeelding in] Datum opgesteld: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:

Nadere informatie

Sugden Audio. M.J.H. Evers 4362982 22-03-2013 NCOI Opleidingsgroep HBO Management

Sugden Audio. M.J.H. Evers 4362982 22-03-2013 NCOI Opleidingsgroep HBO Management Sugden Audio M.J.H. Evers 4362982 22-03-2013 NCOI Opleidingsgroep HBO Management Projectmanagement Dhr. J. Smits BENDER HIFI Versie: 1.0 Bestandsnaam: BH.01.2013 Naam opdrachtgever Contactgegevens Naam

Nadere informatie

Communicatieplan CO₂-Prestatieladder

Communicatieplan CO₂-Prestatieladder Documentnummer: Communicatieplan CO₂ Document: 2015-12 Communicatieplan CO₂-Prestatieladder Scope 1 en 2 Bedrijf: ToekomstGroep Gedeputeerde Laanweg 47 1619 PB Andijk Postbus 4 1619 ZG Andijk T 0228-594900

Nadere informatie

Communicatieplan m.b.t. CO2

Communicatieplan m.b.t. CO2 Communicatieplan m.b.t. CO2 Opgesteld door : H. van Roode en Y. van der Vlies Datum : 20 februari 2014 Goedgekeurd door : H. van Roode Datum: 20 februari 2014 Blad 2 van 11 Inhoudsopgave Inleiding... 3

Nadere informatie

Toelichting bij de vragen uit de Veranderplanner. 1. Verkennen van het probleem

Toelichting bij de vragen uit de Veranderplanner. 1. Verkennen van het probleem Toelichting bij de vragen uit de Veranderplanner Bij iedere vraag uit de veranderplanner is hier een korte toelichting gegeven. Dit kan helpen bij het invullen van de vragen van de Veranderplanner. 1.

Nadere informatie

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan.

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Projectplan Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Het is van belang dat de portefeuillehouder en de projectleider gedurende het gehele project

Nadere informatie

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave Planning & Control Inleiding Planning & Control is de Engelse benaming voor coördinatie en afstemming. Het is gericht op interne plannings- en besturingsactiviteiten. Een heldere Planning & Control functie

Nadere informatie

Communicatieplan 2017

Communicatieplan 2017 Communicatieplan 2017 Scope 1 en 2 Naam Functie Datum Opgesteld door R.A. Marchal KAM-Manager 07-03-2017 Versie 03 Status Definitief ToekomstGroep Gedeputeerde Laanweg 47, 1619 PB Andijk www.toekomstgroep.nl

Nadere informatie

Inleiding 9 Voor wie is dit boek bedoeld? 10 Opbouw van dit boek 11

Inleiding 9 Voor wie is dit boek bedoeld? 10 Opbouw van dit boek 11 Inhoud Inleiding 9 Voor wie is dit boek bedoeld? 10 Opbouw van dit boek 11 1 Wat is een project? 15 Niet iedere klus is een project 16 Misverstanden rond projectmatig werken 18 Wanneer pak je iets projectmatig

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan

CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan 2018 CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en aannemersbedrijf & H. van Wijk bestrating b.v. 1-6-2018 Pagina 0 van 10

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

PROJECT MASATO Revalidatiecentrum het Roessingh

PROJECT MASATO Revalidatiecentrum het Roessingh PROJECT MASATO Revalidatiecentrum het Roessingh Moduleopdracht Projectmanagement Naam : S. Lucassen-Zwarteveen Studentnummer : 4365220 Datum : 25-06-2013 Opleidingsinstituut : NCOI Opleidingsgroep Opleiding

Nadere informatie

Actieplan Duurzame Inzetbaarheid

Actieplan Duurzame Inzetbaarheid plan Duurzame Inzetbaarheid Stappenplan en format Dit actieplan Duurzame Inzetbaarheid is gemaakt door Berenschot in opdracht van A+O in het kader van het Sectorplan Metalektro. Introductie Voor je ligt

Nadere informatie

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Versie : 00-00-00 Vervangt versie : 00-00-00 Geldig m.i.v. : Opsteller : ------------------- Pag. 1 van 5 Goedkeuringen : Datum: Paraaf: teamleider OK/CSA : DSMH

Nadere informatie

Projectvoorstellen maken

Projectvoorstellen maken Projectvoorstellen maken 1. Kader 1.1. Gebruiksaanwijzing 1.2. Wat zijn de eisen aan een projectvoorstel? 2. Inleiding 2.1 Signalering 2.2 Vooronderzoek 2.3 Probleemsituatie 3. Doelstellingen en randvoorwaarden

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan

CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan 2015 CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk bestrating

Nadere informatie

Wijk 2 racht. Studentnummer 7 december 2013 Hoge school NCOI HBO Zorgmanagement Module Projectmatig werken

Wijk 2 racht. Studentnummer 7 december 2013 Hoge school NCOI HBO Zorgmanagement Module Projectmatig werken Wijk 2 racht Studentnummer 7 december 2013 Hoge school NCOI HBO Zorgmanagement Module Projectmatig werken Leraar: VOORWOORD xxxxx Dit projectplan is een eindopdracht voor de module projectmatig werken.

Nadere informatie

Student : Lex Krijgsman maakt voortgangsverslag zoals omschreven in het voorwoord

Student : Lex Krijgsman maakt voortgangsverslag zoals omschreven in het voorwoord Voortgangsverslag blok 5 Naam : Lex Krijgsman Studentnummer : 11071060 Groep : TP29 datum : 10-08-2013 periode : Leerjaar 2 (Propedeuse ) september 2013 augustus 2014 Doel : Het voortgangsverslag is vooral

Nadere informatie

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat Werkwijze 2004 publicatienr. 04-03 Ad Graafland Paul Schepers 3 maart 2004 abcdefgh Rijkswaterstaat Werkwijze 2/16 I Inleiding Verandering In 2003 is de organisatie van de ingrijpend veranderd. Twee belangrijke

Nadere informatie

INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen

INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen Raadsvergadering d.d. : 1 december 2011 Raadsbesluitnummer : R11.081 Carrousel d.d. : 17 november 2011 Onderwerp : Eindrapport Rekenkamercommissie kwaliteit Grondbeleid

Nadere informatie

Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken?

Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken? Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken? Monique te Velthuis Agis Zorgverzekeringen Ontstaan in 1999 na fusie tussen zorgverzekeraars Anova, Anoz en ZAO 1,8 miljoen ziekenfonds en

Nadere informatie

Voorbereidingsfase fase 4

Voorbereidingsfase fase 4 Voorbereidingsfase fase 4 Tijdens deze fase beginnen jullie met het uitvoeren van jullie project. Jullie gaan van denken naar doen. Jullie hebben besproken wat jullie wilden, een ontwerp gemaakt en nu

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Rijssen, Juli 2013 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 3 2. Beleid CO₂ reductie Pagina 4 3. Borging CO₂ prestatieladder

Nadere informatie

Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013

Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 Onderzoek is uitgevoerd en gerapporteerd door Panteia in opdracht van Loopbaankamer Tilburg Bronvermelding van hieronder vermeldde gegevens: Panteia,

Nadere informatie

Gastvrijheid versie 1.0

Gastvrijheid versie 1.0 Gastvrijheid versie 1.0 Naam : XXX Studentnummer : Datum 5 juni 2013 Opleidingsinstituut : Hogeschool NCOI Opleiding HBO Bedrijfskunde 1-jarig Module : Projectmanagement Docent Vertrouwelijk document :

Nadere informatie

Voorbeeld projectplan

Voorbeeld projectplan Voorbeeld projectplan Projectplan voor project < naam > Naam project Datum Naam projectleider Naam opdrachtgever Startdatum Einddatum Doorlooptijd in weken/ maanden Datum Versie Status Auteur(s) Maak een

Nadere informatie

Energiemanagementplan Carbon Footprint

Energiemanagementplan Carbon Footprint Energiemanagementplan Carbon Footprint Rapportnummer : Energiemanagementplan (2011.001) Versie : 1.0 Datum vrijgave : 14 juli 2011 Klaver Infratechniek B.V. Pagina 1 van 10 Energiemanagementplan (2011.001)

Nadere informatie

Het sturend niveau: onderlinge afstemming en jaarplannen Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het sturend niveau: onderlinge afstemming en jaarplannen Een whitepaper van The Lifecycle Company Het sturend niveau: onderlinge afstemming en jaarplannen Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper lichten we de sturende processen uit het BiSL-model nader toe en laten we zien hoe jaarplannen

Nadere informatie

Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd

Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd 1 oktober 2013 (revisie) Versie 2.3 1e Amstelveense Montessorischool Michelina Hoogeveen, Irene Simonis, Frank Versloot Inhoudsopgave Inleiding, doelen en uitgangspunten

Nadere informatie

<<Naam document>> <<Organisatie>>

<<Naam document>> <<Organisatie>> SYSQA B.V. Almere Datum : Status : Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting...3 2 Opdracht...4

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

voorbeeldexamen I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007

voorbeeldexamen I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007 voorbeeldexamen Project Participation Foundation (PPF) I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007 Inhoud inleiding 2 voorbeeldexamen 3 antwoordindicatie 12

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Definitiefase fase 2

Definitiefase fase 2 Definitiefase fase 2 Nu dat jullie als projectteam de startnotitie af hebben, kunnen jullie beginnen met de volgende fase: jullie gaan de startnotitie uitbreiden tot een projectplan en jullie gaan de rollen

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg Proces klachtbehandeling 2011................................................................... Antidiscriminatievoorziening Limburg Mei 2012...................................................................

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma HEVO B.V.

Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 7 december 2010 Referentie 1000110-0154.3.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave mag zonder

Nadere informatie

PROJECTMANAGEMENT 1 SITUATIE

PROJECTMANAGEMENT 1 SITUATIE PROJECTMANAGEMENT George van Houtem 1 SITUATIE Het werken in en het leidinggeven aan projecten is tegenwoordig eerder regel dan uitzondering voor de hedendaagse manager. In elk bedrijf of organisatie komen

Nadere informatie

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011 Projectplan Informatie arrangementen als app s-hertogenbosch, 6 december 2011 i Versiebeheer Algemene gegevens Projectnaam Informatie arrangementen als app Uitgave Final Datum 6 december 2011 Auteurs Projectleider

Nadere informatie

EINDRAPPORTAGE PROJECT DOKTERSDIENSTEN/SUBSTITUTIE Rapportageperiode April 2014 tot april 2015 Eveline Nieuwland

EINDRAPPORTAGE PROJECT DOKTERSDIENSTEN/SUBSTITUTIE Rapportageperiode April 2014 tot april 2015 Eveline Nieuwland EINDRAPPORTAGE PROJECT DOKTERSDIENSTEN/SUBSTITUTIE Rapportageperiode April 2014 tot april 2015 Van Eveline Nieuwland In april 2014 hebben de Friese Huisartsen Vereniging en De Friesland Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Hogere omzet met loyale klanten

Hogere omzet met loyale klanten m e t e n, w e t e n é n v e r b e t e r e n Hogere omzet met loyale klanten Luistert u naar uw klant? Staat uw klant écht centraal? Gaat u de dialoog aan met uw klant om verbeteringen te bespreken? In

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. jong talent

Expertisecentrum Plato. jong talent Expertisecentrum Plato jong talent Inhoud De toekomst begint nu! 04 Het maatschappelijk project als onderdeel van het traineeship 09 Hoe werkt het traineeship? 05 Over Expertisecentrum Plato 12 Het ontwikkelprogramma

Nadere informatie

Klantprofilering. Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten

Klantprofilering. Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten Klantprofilering Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten Concept projectvoorstel, versie 0.4 26 oktober2004 Documenthistorie Versie/Status Datum Wijzigingen Auteur 0.1 16/06/2004 B.G. Langedijk

Nadere informatie

Plan van aanpak Portfolio

Plan van aanpak Portfolio Plan van aanpak Portfolio 1 Plan van aanpak Project Portfolio Persoonlijke website Opdrachtgever: Potentiële toekomstige werkgevers Datum: Auteur(s): Projectleden: 02/09/2013 Anthony Timmers Anthony Timmers

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Vandervalk+degroot-groep Waalwijk, 15 oktober 2013 Auteur(s): Arend-Jan Costermans Ed den Breejen Antoine Steentjes Joni Ann Hardenberg Geaccordeerd door: Leo van der Valk Algemeen

Nadere informatie

Voortgangsverslag 3.2

Voortgangsverslag 3.2 Voortgangsverslag 3.2 Paulo Lopes de Barros Voortgangsverslag 3.2 Paulo Lopes de Barros G. Rook (Werkplekcoach) M. kras (Docentbegeleider) Zaandam 30-02-2014 Haagse Hogeschool Voorwoord Dit voortgangsverslag

Nadere informatie

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt:

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt: Projectplan Implementatie Kwaliteitskader maatwerkvoorziening maatschappelijke ondersteuning (IMKWA) Uitwerking Fase 1 inhoudelijke verdieping kwaliteitskader Opsteller: Thijs Terlouw en Ingrid Hildenbrant

Nadere informatie

Format Businesscase uitgewerkt voor vaardigheidsgerichte modules

Format Businesscase uitgewerkt voor vaardigheidsgerichte modules Format Businesscase uitgewerkt voor vaardigheidsgerichte modules In dit document is ter illustratie het format uitgewerkt voor een businesscase, verbeterplan, waarin vaardigheden een duidelijke rol spelen.

Nadere informatie

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat externe tevredenheidsmeting Pagina 1 Rinske Rill en Dea Bobeldijk. 21 mei 1 Inhoud Samenvatting... 1. Inleiding... 4 2. Aantallen respondenten...

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Medewerker dierverzorging Natuur en vormgeving (Specialist natuur en vormgeving)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Medewerker dierverzorging Natuur en vormgeving (Specialist natuur en vormgeving) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Edudelta Onderwijsgroep Medewerker dierverzorging Natuur en vormgeving (Specialist natuur en vormgeving) Plaats : Goes BRIN nummer : 11UL Onderzoeksnummer

Nadere informatie

Les E-01 Projectmanagement

Les E-01 Projectmanagement Les E-01 Projectmanagement 1.1 Werken op projectbasis Op allerlei manieren werken mensen in het sociale leven samen om bepaalde doelen te verwezenlijken. Buurtbewoners organiseren een pleinfeest, verenigingsleden

Nadere informatie

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012)

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) -1- Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) 1 Aanleiding voor het project Arbeidsparticipatie is een belangrijk onderwerp voor mensen met een chronische ziekte of functiebeperking

Nadere informatie

Nota Kwaliteitzorg Kwaliteit en de bewaking ervan aan het Jan Tinbergen College

Nota Kwaliteitzorg Kwaliteit en de bewaking ervan aan het Jan Tinbergen College Nota Kwaliteitzorg Kwaliteit en de bewaking ervan aan het n Tinbergen College 2014 J.C. van Wettum 1. Visie op kwaliteit Het n Tinbergen College heeft een visie op hoe zij als onderwijsorganisatie in de

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek v1.0 CO 2 -Prestatieladder Roelofs

Kwaliteitshandboek v1.0 CO 2 -Prestatieladder Roelofs Kwaliteitshandboek v1.0 CO 2 -Prestatieladder Roelofs Datum: Januari 2013 Bezoekadres Dorpsstraat 20 7683 BJ Den Ham Postadres Postbus 12 7683 ZG Den Ham T +31 (0) 546 67 88 88 F +31 (0) 546 67 28 25 E

Nadere informatie

LEERACTIVITEIT IJs verkopen op straat Ent-teach Module 6 Project management

LEERACTIVITEIT IJs verkopen op straat Ent-teach Module 6 Project management LEERACTIVITEIT IJs verkopen op straat Ent-teach Module 6 Project management Beschrijving van de leeractiviteit Voor de volgende opdracht zullen de studenten plannen* hoe ze gedurende een week ijs gaan

Nadere informatie

Communicatieplan Centercon B.V.

Communicatieplan Centercon B.V. Communicatieplan Centercon B.V. Inhoudsopgave INLEIDING 3 1. DOELGROEPEN, BOODSCHAP EN COMMUNICATIEMIDDELEN 4 1.1 INTERNE BELANGHEBBENDEN 4 1.2 EXTERNE BELANGHEBBENDEN 4 2. COMMUNICATIESCHEMA 6 Communicatieplan

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

PROJECTRISICO S EENVOUDIG IN KAART De Project Risico Meter als hulpmiddel

PROJECTRISICO S EENVOUDIG IN KAART De Project Risico Meter als hulpmiddel Trefwoorden: projectmanagement, risicomanagement, risico-identificatie PROJECTRISICO S EENVOUDIG IN KAART De Project Risico Meter als hulpmiddel Samenvatting In elke organisatie wordt gewerkt aan projecten.

Nadere informatie

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A Individueel verslag de Reus klas 4A Overzicht en tijdsbesteding van taken en activiteiten 3.2 Wanneer Planning: hoe zorg je ervoor dat het project binnen de beschikbare tijd wordt afgerond? Wat Wie Van

Nadere informatie

Voortgangsverslag. Blok 1. Erwin Pols

Voortgangsverslag. Blok 1. Erwin Pols Voortgangsverslag Blok 1 Erwin Pols Voortgangsverslag Blok 1 E. Pols Nieuwerkerk a/d IJssel 13-11-2012 Unica Installatietechniek B.V. Voorwoord Op de opleiding AD projectleider techniek is het noodzakelijk

Nadere informatie

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten en

Nadere informatie

DB-vergadering 28-05-2013 Agendapunt 4

DB-vergadering 28-05-2013 Agendapunt 4 DB-vergadering 28-05-2013 Agendapunt 4 Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek vergunningverlening 2012 Portefeuillehouder(s) L.H. Dohmen / J.H.J. van der Linden Afdeling Beheer Bestuursprogramma Niet van

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Initiatief nemen en uitvoeren van een oplossing voor een probleem

Initiatief nemen en uitvoeren van een oplossing voor een probleem O 4 Portfolio-opdracht 3 3 Initiatief nemen en uitvoeren van een oplossing voor een probleem De Handelsroute Uitgeverij Sarphati Niveau Keuzedeel Kwalificatie Dossierdatum 3-4 Ondernemend gedrag Alle

Nadere informatie

Voorbereidingsfase fase 4

Voorbereidingsfase fase 4 Voorbereidingsfase fase 4 Tijdens deze fase beginnen jullie met het uitvoeren van jullie project. Jullie gaan van denken naar doen. Jullie hebben besproken wat jullie wilden, een ontwerp gemaakt en nu

Nadere informatie

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Toelichting Hierbij een compilatie van diverse artikelen over motivatie, draagvlak en verandertrajecten voor de interne coördinator cultuureducatie ICC. 1 Hoe werkt

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project : Project DropCo. Bedrijf : DropCo

Plan van aanpak. Project : Project DropCo. Bedrijf : DropCo Plan van aanpak Project : Project DropCo Bedrijf : DropCo Plaats, datum: 16 Januari 2013, Oostburg Opgesteld door: Projectgroep X [Bjornvansteenberghe] [0030610] [30610@scalda.nl] [Dave Krijnen] [0030659]

Nadere informatie

6. Project management

6. Project management 6. Project management Studentenversie Inleiding 1. Het proces van project management 2. Risico management "Project management gaat over het stellen van duidelijke doelen en het managen van tijd, materiaal,

Nadere informatie

Kwaliteitszorg is: zorgen voor kwaliteit. Scholen die dat systematisch doen, stellen zichzelf permanent de volgende vragen:

Kwaliteitszorg is: zorgen voor kwaliteit. Scholen die dat systematisch doen, stellen zichzelf permanent de volgende vragen: 1 Inleiding In dit rapport worden de resultaten beschreven van de oudervragenlijst die in juni en juli 2013 bij de ouders van OBS Nicolaas Beets is afgenomen. De gebruikte vragenlijst is afkomstig van

Nadere informatie

Offerte. Inleiding. Projectopdracht

Offerte. Inleiding. Projectopdracht Offerte aan van Directeur MEVA drs. C.E. M., Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Centrum voor Beleidsstatistiek, Centraal Bureau voor de Statistiek onderwerp Offerte Inkomenspositie Chronisch

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 63849 1 december 2017 Kunsteducatie 2017/2018 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN

Nadere informatie

Projectplan Duurzaam Inkopen

Projectplan Duurzaam Inkopen Projectplan Duurzaam Inkopen Gemeente Franekeradeel, afdeling Bouwen en Milieu Minke Lotens - Eichhorn Augustus 2010 status: Definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelstellingen projectplan 4 Overige resultaten

Nadere informatie

Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2011

Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2011 Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2011 Rapport klanttevredenheidsonderzoek Den Haag, Februari 2012 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Opbouw rapport 3 1.2 Werkwijze onderzoek 3

Nadere informatie

Projectmanagement 2.0

Projectmanagement 2.0 Projectmanagement 2.0 Inleiding In ieder bedrijf waar in projecten wordt gewerkt liggen scopechanges op de loer. Zo ook bij het CrossOverteam Projectmanagement 2.0. De eerste dag van het project is gelijk

Nadere informatie

Verdiepingsdocument Spiegel Personeel & School

Verdiepingsdocument Spiegel Personeel & School Verdiepingsdocument Spiegel Personeel & School Opgemaakt februari 2019 door de VO-raad Ter ondersteuning van scholen die de Spiegel gaan inzetten. De Spiegel wat is het? Het realiseren van onderwijskundige

Nadere informatie

Realisatiefase fase 5

Realisatiefase fase 5 Realisatiefase fase 5 Dit is de tweede doe-fase. Tijdens de realisatiefase voeren jullie de ontwerpen uit om het product te realiseren. Tijdens de voorbereidingsfase hebben jullie alles wat jullie nodig

Nadere informatie

3.B.2 Energie Management Actieplan

3.B.2 Energie Management Actieplan Inleiding B.V. is in 2012 gecertificeerd voor niveau 3 van de CO 2 -prestatieladder. Op basis van de uitkomsten uit de interne audits van 2012 en de vragen vanuit de markt, is een vervolgtraject gestart

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Kickstartomgeving [.]

Plan van Aanpak. Kickstartomgeving [.] Plan van Aanpak Kickstartomgeving [.] MedMij in de praktijk 1 / 9 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 3 1.1. Achtergrond 3 1.1. Kickstart 3 2. Projectdefinitie 3 2.1. Doelstellingen kickstart 3

Nadere informatie

LEERACTIVITEIT Het verven van de woonkamer Ent-teach Module 6 Project management

LEERACTIVITEIT Het verven van de woonkamer Ent-teach Module 6 Project management LEERACTIVITEIT Het verven van de woonkamer Ent-teach Module 6 Project management Beschrijving van de leeractiviteit Jij en 3 vrienden besluiten om jouw woonkamer te verven. Om dit project te voltooien

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. Van Schoonhoven Infra BV

Energiemanagement actieplan. Van Schoonhoven Infra BV BV Leusden, oktober 2013 Auteurs: G.J. van Schoonhoven D.J. van Boven Geaccordeerd door: D.J. van Boven Directeur eigenaar INLEIDING Ons bedrijf heeft een energiemanagement actieplan conform NEN-ISO 50001.

Nadere informatie

PROJECTPLAN MONDZORG IS HOOFDZAAK dd 30 maart 2011

PROJECTPLAN MONDZORG IS HOOFDZAAK dd 30 maart 2011 PROJECTPLAN MONDZORG IS HOOFDZAAK dd 30 maart 2011 A. Inleiding en deelnemende locaties en/of afdelingen Inleiding Aanleiding project Uit onderzoek in 2002 is gebleken dat de mondhygiënische zorg van verpleeghuisbewoners

Nadere informatie

KWALITEITSBELEID

KWALITEITSBELEID KWALITEITSBELEID 201.01 1 Dit plan is vastgesteld tijdens de teambijeenkomst d.d. 16.01.201 tevens is toen de betreffende kwaliteitskaart door het team ingevuld. 1. VISIE OP KWALITEITSBELEID. OBS de Robbedoes

Nadere informatie

Vraag & Antwoord. Tevredenheidsmetingen Scholengroep Veluwezoom 2013

Vraag & Antwoord. Tevredenheidsmetingen Scholengroep Veluwezoom 2013 Vraag & Antwoord Tevredenheidsmetingen Scholengroep Veluwezoom 2013 Thema Vraag Antwoord Algemeen Wat meet het Scholengroep Veluwezoom richt zich op maximale talentontwikkeling en het vergroten van de

Nadere informatie

Model procedure tentoonstellen

Model procedure tentoonstellen Model procedure tentoonstellen Proceseigenaar: Hoofd Publiek / Projectleider tentoonstellen Akkoord door: Functie: Datum: 101125 DEF Qmus Model PRO Tentoonstellen.doc Pagina 1 van

Nadere informatie

1. Analyse, beeldvorming en planning

1. Analyse, beeldvorming en planning 1. Analyse, beeldvorming en planning 1. Analyse en beeldvorming Een Internet Project Plan start met het verzamelen van zo veel mogelijk informatie. Deze informatie heb je nodig om volgende onderdelen van

Nadere informatie

24-10- 2012. INDIVIDU Veranderingsleiderschap. METHODE Een aanpak om verandering te managen. NOOD Gewenste uitkomst of resultaten

24-10- 2012. INDIVIDU Veranderingsleiderschap. METHODE Een aanpak om verandering te managen. NOOD Gewenste uitkomst of resultaten 1 Intro docent en module Nieuwe media (niet) in mijn organisatie Opdracht: opstart veranderproject Persoonlijke probleemoplossingsstijlen Knelpuntonderzoek (diagnose, concurrentie-, SWOT-analyse) Creatieve

Nadere informatie

HET CREËREN VAN DRAAGVLAK

HET CREËREN VAN DRAAGVLAK Draagvlak INLEIDING Kun je wel Cultuurprofielschool zijn als er binnen de school geen draagvlak voor is? Wat is draagvlak? Waarom is draagvlak belangrijk? Hoe creëer je draagvlak? Er is sprake van draagvlak

Nadere informatie

Datum: 2 juni E-depot Gemeente Oldambt Aansluiten Esuite

Datum: 2 juni E-depot Gemeente Oldambt Aansluiten Esuite Datum: 2 juni 2017 E-depot Gemeente Oldambt Aansluiten Esuite Inhoud 1. Algemeen... 3 3. Projectaanpak... 4 Doelstelling...4 Resultaten...4 2. Projectaanpak...5 3. Planning...6 4. Kritische succesfactoren...6

Nadere informatie

Projectmatig werken voor de secretaresse

Projectmatig werken voor de secretaresse Nationale Secretaresse Dag 2009 www.secretary.nl/officemanagement Schriftelijke cursus in vijf lessen met twee bijeenkomsten Startdatum 9 april 2009 Projectmatig werken voor de secretaresse Postzegel niet

Nadere informatie

Bedrijfsnummer: 159. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Matchcare re-integratie

Bedrijfsnummer: 159. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Matchcare re-integratie Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Matchcare re-integratie April 2009 1 Bedrijfsnaam: Matchcare re-integratie Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Visie en werkwijze SV Colmschate 33

Visie en werkwijze SV Colmschate 33 Visie en werkwijze SV Colmschate 33 PLAN VAN AANPAK Opdrachtgever: Voorzitter SV Colmschate 33 Opdrachtnemer: Bestuurslid J&S a.i. Inhoud 1. Versiebeheer 3 2. Inleiding 4 2.1 Aanleiding 4 2.2 Doel plan

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Deel A Kengetallen en terugblik op het afgelopen schooljaar. Deel B Doelstellingen en jaarplan. Inleiding. School. 1.

Inhoudsopgave. Deel A Kengetallen en terugblik op het afgelopen schooljaar. Deel B Doelstellingen en jaarplan. Inleiding. School. 1. Inhoudsopgave Inleiding School Deel A Kengetallen en terugblik op het afgelopen schooljaar 1. Leerlinggegevens 1.1 Algemene gegevens 1.2 Gegevens m.b.t. passend onderwijs 2. Toezicht Onderwijsinspectie

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

Verbeterplan visitatie 2011-2014

Verbeterplan visitatie 2011-2014 Verbeterplan visitatie 2011-2014 Managementafspraken 2011 Hoofddoelen volgend uit visitatieonderzoek 2010 Zes perspectieven en acht hoofddoelen klanten 1. Professionele klanten: Habion onderhoudt voldoende

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Supplement f. Functie procesmanager multidisciplinair oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub f Besluit personeel

Nadere informatie

Vertrouwelijk. Projectpla n. Titel: Entity Extraction. Vertrouwelijk

Vertrouwelijk. Projectpla n. Titel: Entity Extraction. Vertrouwelijk Dit document mag alleen gedeeld worden met direct betrokkenen van het programma Herkenning Digitale Informatie en Fingerprinting omdat verdere verspreiding of openbaarmaking de veiligheid van de Staat

Nadere informatie

EXIN Projectmanagement Foundation

EXIN Projectmanagement Foundation EXIN Projectmanagement Foundation Voorbeeldexamen Editie 201608 Copyright 2016 EXIN PRINCE2 is a registered trade mark of AXELOS Limited. All rights reserved. No part of this publication may be published,

Nadere informatie